zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
Obec Svor
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR
č. 4/ 2015
konaného dne 9. dubna 2015
Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení § 92, odst.1
Zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.
Na úřední desce Obce Svor bylo oznámení vyvěšeno dne: 1.4.2015
sejmuto dne: 10.4.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání zahájila v 18.00 hod. starostka Ing. K. Jonáková, která jej řídila.
Přítomni :
Zastupitelstvo obce Svor podle prezenční listiny v počtu členů : 5
Zastupitelstvo bylo vzhledem k počtu přítomných členů usnášeníschopné.
Občané v počtu osob : 3
Program:
1) Zahájení
2) Program a jeho schválení
3) Volba návrhové komise, určení dvou ověřovatelů zápisu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Výběrové řízení „Terénní úpravy na p.p.č. 632/5“
6) Různé
7) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
8) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 18:15 hod.
1
Zápis k jednotlivým bodům programu:
1) Zahájení – zasedání zahájila starostka v 18.00 hodin
2) Program a jeho schválení – program schválen bez připomínek.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 5 – K. Jonáková, V. Jonák, M. Vondráček, J. Rameš,
R. Červinková – 0 -0
3) Volba návrhové komise – ve složení M. Vondráček, R. Červinková
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 5 – K. Jonáková, V. Jonák, M. Vondráček, J. Rameš,
R. Červinková – 0 -0
Ověřovatelé zápisu – ve složení J. Rameš, V. Jonák
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 5 – K. Jonáková, V. Jonák, M. Vondráček, J. Rameš,
R. Červinková – 0 -0
4) Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo obce Svor bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání dne 31.3.2015.
Část usnesení byla splněna část je rozpracována před splněním.
5) Výběrové řízení „Terénní úpravy na p.p.č. 632/5 v k.ú. Svor“
Zastupitelstvo obce Svor schválilo uzavřít smlouvu na terénní úpravy na p.p.č. 632/5
v k.ú. Svor s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad
Ploučnicí za cenu 70 374 Kč.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 5 – K. Jonáková, V. Jonák, M. Vondráček, J. Rameš,
R. Červinková – 0 -0
6) Různé
a) Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Zastupitelstvo obce Svor schválilo uzavřít smlouvu na zajištění zpětného odběru
elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 5 – K. Jonáková, V. Jonák, M. Vondráček, J. Rameš,
R. Červinková – 0 -0
7) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
Zastupitelstvo schválilo navržená usnesení.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 5 – K. Jonáková, V. Jonák, M. Vondráček, J. Rameš,
R. Červinková – 0 -0
Diskuse:
8) Závěr
2
………………………………………….
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
…………………………………………
1. ověřovatel
…………………………………………
2. ověřovatel
3
USNESENÍ č. 4/2015
zastupitelstva obce Svor
ze zasedání dne 9.4.2015
A. Zastupitelstvo bere na vědomí:
4.1. Plnění usnesení ze zasedání dne 31.3.2015. Část usnesení byla splněna část je
rozpracována před splněním.
B. Zastupitelstvo jmenuje:
C.a) Zastupitelstvo schvaluje:
4.2. Program bez připomínek.
4.3. Návrhovou komisi ve složení M. Vondráček, R. Červinková
4.4. Ověřovatele zápisu ve složení J. Rameš, V. Jonák
4.5. Uzavřít smlouvu na terénní úpravy na p.p.č. 632/5 v k.ú. Svor s firmou Stavební firma
Bardzák s.r.o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí za cenu 70 374 Kč.
4.6. Uzavřít smlouvu na zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN
a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4.
4.7. Navržená usnesení.
C.b) Zastupitelstvo neschvaluje:
D. Zastupitelstvo ukládá
E. Zastupitelstvo souhlasí
F. Zastupitelstvo ruší
G. Zastupitelstvo rozhodlo
H. Zastupitelstvo deleguje
CH. Zastupitelstvo zvolilo
……………………………………………
Jaroslav Rameš
místostarosta
…………………………………………….
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
4

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení ---------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání zahájila v 18.00 hod. starostka Ing. K. Jonáková, která jej řídila. Přítomni : Zastupitel...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 2/ 2016 konaného dne 3. února 2016 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení § 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v pla...

Více

z.8-25.4.2016

z.8-25.4.2016 Zápis č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 25. 4. 2016 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Jana Boučková, Luboš Šmiraus Hosté: viz. prezenční listina Zasedání ...

Více

Z Á PIS - Pluhův Žďár

Z Á PIS - Pluhův Žďár Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva (omluveni Jiří Křehla, Miloslav Paulík). Zasedání bylo zahájeno v 19 00 hodin.

Více

Obec Sousedovice

Obec Sousedovice Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 108/2015 konaného dne 10.11.2015 v 19,00hodin Přítomni: Polanka P., Nehézová M., Houdek M., Marek Milan, Beneš J. Nepřítomni: H...

Více

Dokument

Dokument Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Drahl...

Více

stažení zde

stažení zde VÝPIS USNESENÍ 9. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod, konaného ve Slavkově u Brna dne

Více