zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
FřfftfiĚFgÍ ÉŘÁe ry$g'r*ffirĚ
KHm*E* gtffi'sól El &*rov
*'l. {**{lJ*"st&#Í0jla#x*{
VyŤiarje: RmamHgruBovf,
tíÉffilúř *.óvďÍ24 te|l 3s3 $ř3 353
Y*ř*jn* ryhlr*$b*
t}#B{EEt g ffi*t rr*e&caí
pfunad
#ilHnĚní
ůM l'&ugmt Élďuaný@}e $ s *&gne.{.5s|Íilq€s ffi"os fuffiiř& &r@l
$ťBnEÉ'r Ťffi Fná#j$f* Édpi*, sffi'l$iiE d*E{*1$o&El, 2 aríkgru
č.33?i}gt}3sbŤ
e gs'*v*&n$x pÉpt*t*ťqrlcEc*Eí@ĚjffipřBrp*sů"
Í,gnn Finertě*Ímďiřae'
v (k'rg*Ě
}řIefu#{try*bmá $ewrnn*l
-
Ě.&
d*'il:ffiďttr1i,ffii|#t**
jÉjfu''ř
Éffmtnio d*ový *ůjekt:
p€tr Kffi#.€*
ild**tině+.fi
sút34 ild*rkilin
$lr. ls.lŮ.tffi4
ť
a lpl3óB
j* mofuresi vyz*edne.ď
HÉeÍtolip{ffiÍ'}Ú#
pre*otr*{**r
ve t,*rcJr
eorll fi.dE.m Ésll,ffi
}*d*tiatld 13.ffifo ls.s0h+tlirr'g to vh$&}rr*Firuněníb$
rfufi} vsgilfsvš,&ařse|#
č.dvcfi24.
'kffifffu
rqfu.ňrtifud E&s' urĚgó ft Tsn'ňhfiŘm po**ln$**Eden{tffiEstat
ť
{aŇ"
ne. s*a hlrFfuvé
v€dcq.Eí oddělenl &Íovó sptÉvy
Ypímlds*#ry#wrc&re:
psdúee
V p{**nm*
É#*řnB!$
dnc:
Y #trnrniřkĚ Fsdeě rryvffi*odna
V eÉtronickÉ Podobě ffiJmffi
fidtb
orE@ *tĚrýp*nrra***
rarr€d
Esqiffiff tt*Itrty a@ir
dffi
pa*ffitélrrprmvn*a
FIť.ltF*ČÍsl
É#*r.v rtgTeovÉ
tshwwbÉ 99q $3 0l ortr.uv
á,. €{rffitrrl9'flHEÉóg
fuřieu.$a: fug lvmt Kffim..viÉ
í{€ďdř e.dYffi n{ tah35šBE33gÍ
ťcf*ja*rry*láilxr
trqnÍemř* reíi#Ě
ffiEn phw.m*ll
#iffiffi rffiadvĚsBtr# Fff*fu*$ýprď}a$ Éa&*n* ň..5$lť}9s*ffi' d fu*nretr*rfrrrxffi
éffďI'Fe v* ffi
ffitÉffĚiďl@pi& oamrt*js dee$ t9 #sgl- l Eák€{E č.33?/19$2s&.,
c qpré*danř a rP{ÉÉ&vc ffii pgdĚjffil přdwú- *c na rÉnmHm {}É{ÉH
to fuĚ
jc tffia
nise wedená písamrost:
r
Li
fiin!.rilffus'B.fllió69
. &}. 4É*t#}HtI9ťfrB#I!6É#
I
jcjl*c stÍmlcgn}eettglrf alb*d* *rieMs*rr ůtn
Blst*En Ei
:l6t }d Mcrt'k'
u |{.*|ornýchY*r
tr.ť#ltrtr
ti€ Mi pr*e*ttÍdre}d} {xl E'm do l l.ffi
ulfu|
ffxornnnxje rcfuG x*r.rgvgdn*r*
hgditrs d |3'ffi *á lí-ffi tndie e *aYb,&sř Fímffil#erú@ ryGtilmvč.
řffiiůř e
{vtlíE4,
v rÍgml# pŇbě
Lostť
Y.wěóEÍ'Ú
Y E|@p#bÉvyrĚHln&*;
vFtffitt*@běsojwafu:
pffioWtcj*utr fu:
v dětffi.Úfl***
vyhffiy 5 pdps pevffi
EsEí*sprgfuu'mrý p*vtglie vyvě*ení
a xqimul*
Y...."ltt'!..Í..Ir.*.
."d.ffi,,"....i!ti.ě|.t...
$*Ě*Ťqd*e.

Podobné dokumenty

smlouva č. 5 2016

smlouva č. 5 2016 € srokov€sit€

Více

i balkan trip 2013

i balkan trip 2013 Berca 203K,2031- Gura Bascei l-0 - Comuna Drajna1028 - Campia 2I4 - Comarnic1 - Sinaia l- - PredeaI l- - Brasov PERLAKARPATstNAtA !.aun{, l,t1t(,i:t v)jŠit,l,l,.:,fq1l,fťr.#í8- 719 izat7(

Více

čÁsrpnvHí čÁsr onuxÁ

čÁsrpnvHí čÁsr onuxÁ Vznik a ánik poplatkwé povinnosti (1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Podatek se pláí za kďdý i zapoěaý kalendářní měsíc.

Více

Jiří Wolker: Výber z poézie

Jiří Wolker: Výber z poézie ;t 1lrlltlrltt0 tčžkéje jak pronrokllii pIášť, t1 ží,llillrriv:lšitni za vámi jťlu, l rlzlirllill ll()lill vám něco k oběťtu ;l v rtr'lítl|t rrcsu vám klid. t tlrtlrl:i,l scdnu a hleťIím, jak jíte,...

Více

zde - Olomoucký krajský svaz házené

zde - Olomoucký krajský svaz házené sterilní gáza, obinadla -10 ks různých velikostí, elastická obinadla - 3 ks, leukoplast, rychloobvaz (Spofa 10 ks), třírohý šátek, dřevěná špachtle, gumové škrtidlo, dlahy na zlomeniny, záznamník s...

Více

ZMČ 6/21.3 - Brno

ZMČ 6/21.3 - Brno V části l i l - působnosti města a městských částí podle jednotlivých oboru působnosti - se: v článku 25 v odst, 1 v písm. b) vypouští slova „věcného břemene" a na konec zařazuje text „služebnosti ...

Více