Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Transkript

Kabely 02 pedef opraveno.qxd
LiYCY-JZ
Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC*
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
- Jádro izolováno speciálním PVC
- âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle DIN VDE 0293,
zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í vrstvû (od 3 Ïil a v˘‰e), Ïíly
stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Dûlící fólie
- Stínûní opletením z pocínovan˘ch mûdûn˘ch drátkÛ, krytí
pfiibliÏnû 85%
- Plá‰È ze speciálního PVC, dle DIN VDE 0281 ãást 1 a HD 21.1,
barva ‰edá, zv˘‰ená odolnost proti olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Speciální PVC ohebné kabely, dle DIN VDE 0245, 0281 ãást 13
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -30 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
Ïíla/Ïíla 3000 V
Ïíla/stínûní 1500 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 10 prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
Vhodné pouÏit jako ovládací kabel v nástrojafiství, strojírenství, signální kabel ve v˘poãetní technice a elektronice. Obvykl˘ vnitfiní PVC
plá‰È byl v tomto kabelu nahrazen stabilizaãní oddûlovací fólií, ãímÏ se sníÏil celkov˘ prÛmûr kabelu, jeho polomûr ohybu, váha atd.
Velká hustota mûdûného stínûní zaruãuje dobré odru‰ení pfii pfienosu signálu a impulzÛ.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita - doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní ukonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyÏádání.
Objednací ãíslo
0216320 OZ
0216321
0216322
0216323
0216324
0216325
0216326
0216327
0216328
0216329
0216330
0216331
0216332
0216333
0216334
0216335
0216336
0216337
0216165
0216338
0216339
0216340
0216341
0216342
0216343
0216344 OZ
0216345
0216346
0216347
0216348
0216349
02-1
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 0,5
3 0,5
4 0,5
5 0,5
6 0,5
7 0,5
8 0,5
10 0,5
12 0,5
14 0,5
16 0,5
18 0,5
20 0,5
21 0,5
24 0,5
25 0,5
30 0,5
32 0,5
34 0,5
36 0,5
40 0,5
50 0,5
61 0,5
80 0,5
100 0,5
2
3
4
5
6
7
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
5,3
5,6
6,2
6,7
7,4
7,9
8,5
9,5
9,6
10,0
10,7
11,2
11,9
12,5
12,9
13,5
14,0
14,6
15,3
15,9
16,4
18,1
19,8
21,9
24,3
32,0
39,0
46,0
52,0
66,0
68,0
80,0
81,0
117,0
122,0
123,0
156,0
173,0
189,0
236,0
250,0
297,0
301,0
312,0
320,0
343,0
407,0
415,0
690,0
814,0
45
55
61
74
89
98
117
135
157
190
210
217
240
250
300
314
360
425
433
446
475
573
653
784
995
5,7
6,2
6,7
7,2
8,0
8,6
39,0
49,0
57,0
69,0
71,0
87,0
59
66
77
93
113
130
Objednací ãíslo
0216350
0216351
0216353
0216354
0216355
0216356
0216447
0216357
0216358
0216359
0216360
0216361
0216362
0216363
0216166
0216364
0216448
0216365
0216366
0216367
0216368
0216369
0216370 OZ
0216371
0216372
0216373
0216374
0216375
0216376
0216377
0216378
www.dda.cz
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
8 0,75
10 0,75
12 0,75
14 0,75
16 0,75
18 0,75
19 0,75
20 0,75
21 0,75
24 0,75
25 0,75
27 0,75
30 0,75
32 0,75
34 0,75
36 0,75
37 0,75
40 0,75
50 0,75
61 0,75
80 0,75
100 0,75
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
9,4
10,2
10,4
11,1
11,6
12,4
12,6
12,9
13,8
14,5
14,9
15,3
15,6
16,1
16,9
17,1
17,7
18,3
20,0
21,9
24,3
26,8
86,0
140,0
151,0
144,0
172,0
207,0
214,0
220,0
231,0
250,0
257,0
266,0
297,0
330,0
345,0
370,0
383,0
395,0
480,0
555,0
715,0
910,0
145
180
202
225
275
292
308
320
378
410
425
435
450
484
502
535
592
610
777
900
1210
1445
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6,0
6,5
7,1
7,6
8,5
9,1
9,9
10,8
11,2
46,0
56,0
69,0
85,0
105,0
107,0
130,0
138,0
186,0
65
80
98
127
144
158
197
232
260
2
3
4
5
6
7
8
10
12
LiYCY-JZ
Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC*
Objednací ãíslo
0216379
0216380
0216381
0216352
0216382
0216383
0216384
0216439
0216385
0216386
0216387
0216446
0216388
0216389
0216390
0216391
0216392
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11,8
12,3
13,2
13,5
13,8
15,5
16,2
16,1
16,7
17,1
18,0
18,8
19,4
21,4
23,4
26,0
28,8
198,0
203,0
240,0
246,0
286,0
320,0
342,0
360,0
370,0
395,0
440,0
485,0
510,0
626,0
710,0
940,0
1180,0
302
346
380
412
440
493
534
562
595
616
741
790
835
1025
1205
1445
1613
14
16
18
19
20
24
25
27
28
30
34
37
40
50
61
80
100
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0216393 OZ
0216394
0216395
0216396
0216397
0216398
0216399
0216400
0216401
0216402
0216403
0216449
0216404
0216405
0216406
0216407
0216450
0216408
0216409
0216410
0216451
2
3
4
5
7
8
10
12
14
16
18
19
20
21
24
25
27
28
30
35
37
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
7,0
7,6
8,2
9,1
10,8
11,6
12,8
13,1
13,9
14,9
15,7
16,6
16,8
17,4
18,3
18,9
19,1
19,9
19,7
22,4
23,2
63,0
76,0
96,0
111,0
147,0
172,0
193,0
254,0
272,0
285,0
295,0
331,0
352,0
414,0
448,0
492,0
511,0
525,0
555,0
645,0
693,0
88
100
126
160
208
244
315
338
383
424
479
508
545
560
690
705
774
810
830
890
945
0216411
0216412
40 1,5
50 1,5
23,2
25,5
730,0
977,0
1060
1290
Objednací ãíslo
0216413
0216414
0216415
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
61 1,5
80 1,5
100 1,5
28,0
31,0
34,5
1120,0
1360,0
1690,0
1705
2010
2505
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
8,6
9,4
10,2
11,3
13,5
15,4
16,7
18,1
96,0
148,0
174,0
200,0
235,0
335,0
440,0
530,0
130
167
195
223
344
460
570
681
0216416 OZ
0216417
0216418
0216419
0216420
0216421
0216438
0216452
2
3
4
5
7
10
12
18
0216422 OZ
0216423
0216424
0216425
0216426
2
3
4
5
7
4
4
4
4
4
10,9
11,5
12,8
14,1
15,7
135,0
178,0
220,0
328,0
355,0
185
240
310
385
500
0216427 OZ
0216428
0216429
0216430
0216431
2
3
4
5
7
6
6
6
6
6
12,1
13,0
14,5
16,1
17,9
175,0
240,0
305,0
441,0
505,0
268
330
415
509
672
0216432 OZ
0216433
0216434
0216435
0216436
2
3
4
5
7
10
10
10
10
10
15,7
16,7
18,5
20,7
22,5
265,0
370,0
485,0
610,0
820,0
425
500
783
856
1305
0216440
0216437
4 16
5 16
21,3
23,9
809,0
1050,0
880
1295
0216441
0216442
4 25
5 25
27,0
30,0
1165,0
1440,0
1570
1965
0216443
0216444
4 35
5 35
31,7
35,7
1576,0
1930,0
2070
2690
0216445
4 50
35,8
2155,0
3015
www.dda.cz
02
02-2
YCY-JZ
Flexibilní ovládací kabel s Cu stínûním, ãíslované Ïíly, transparentní, EMC*
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
- Izolace jádra ze speciální smûsi PVC
- âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle normy
DIN VDE 0293
- Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í vrstvû od 3 Ïil v˘‰e
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Vnitfiní plá‰È z PVC
- Stínûní opletením z pocínovan˘ch mûdûn˘ch drátkÛ, krytí asi
85%
- Vnûj‰í plá‰È ze speciálního transparentního PVC, zv˘‰ená
odolnost proti olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Speciální PVC ovládací kabely, dle DIN VDE 0245, 0281 ãást 13
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
Ïíla/Ïíla 3000 V
Ïíla/stínûní 2000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 10 prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
Vhodné pouÏít jako ovládací a signální kabel ve strojích, poãítaãov˘ch systémech i jako signální kabel v elektronice. Vysoká hustota
mûdûného stínûní zaruãuje dobré odru‰ení pfii pfienosu signálu.
Vnitfiní PVC plá‰È tûchto kabelÛ zvy‰uje jejich odolnost vÛãi mechanickému tlaku. PouÏit˘ transparentní vnûj‰í PVC plá‰È zv˘razÀuje
opticky konstrukci kabelu s mûdûn˘m opletením.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita - doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyÏádání.
Objednací ãíslo
0216200 OZ
0216201
0216202
0216203
0216204
0216205
0216206
0216207
0216208
0216209
0216210
0216211
0216212
0216315
0216213
0216214
0216215
0216216
0216217
0216218
0216219
0216220
0216221
0216222
0216223 OZ
0216224
0216225
0216226
0216227
0216228
02-3
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 0,5
3 0,5
4 0,5
5 0,5
6 0,5
7 0,5
8 0,5
10 0,5
12 0,5
14 0,5
16 0,5
18 0,5
20 0,5
21 0,5
24 0,5
25 0,5
30 0,5
32 0,5
36 0,5
40 0,5
50 0,5
61 0,5
80 0,5
100 0,5
2
3
4
5
6
7
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
7,0
7,5
7,9
8,4
9,1
9,5
10,2
11,2
11,3
11,9
12,6
13,1
13,8
14,5
15,2
15,7
16,0
16,9
17,4
18,9
20,9
22,9
25,0
27,7
32
39
46
52
66
68
80
81
117
122
123
156
173
189
236
250
297
301
320
343
407
415
690
814
67
83
94
108
125
136
150
170
195
223
250
277
310
331
390
407
520
550
585
654
740
850
1080
1350
7,8
8,1
8,5
9,1
9,6
10,4
39
49
57
69
71
87
87
98
113
130
156
184
Objednací ãíslo
0216229
0216230
0216231
0216232
0216233
0216234
0216235
0216516
0216236
0216237
0216238
0216239
0216240
0216241
0216242
0216243
0216244
0216245
0216246
0216248 OZ
0216249
0216250
0216251
0216252
0216253
0216254
0216255
0216256
0216257
0216258
www.dda.cz
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
8 0,75
10 0,75
12 0,75
14 0,75
16 0,75
18 0,75
20 0,75
21 0,75
24 0,75
25 0,75
27 0,75
30 0,75
32 0,75
36 0,75
40 0,75
50 0,75
61 0,75
80 0,75
100 0,75
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
11,1
12,2
12,5
13,0
13,8
14,3
15,2
15,8
16,8
17,4
17,6
18,1
18,7
19,5
20,9
23,2
25,0
28,0
30,6
99
132
144
151
172
207
220
231
250
257
266
297
330
370
395
480
555
715
910
221
270
292
315
335
358
420
454
480
508
535
640
688
730
950
1100
1290
1510
1640
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8,0
8,2
8,9
9,5
10,2
11,0
11,6
13,0
13,1
13,9
14,5
46
56
69
85
105
118
126
138
186
198
203
97
103
146
169
199
219
270
330
350
400
422
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
Obsah Cu
[kg/km]
YCY-JZ
Flexibilní ovládací kabel s Cu stínûním, ãíslované Ïíly, transparentní, EMC*
Objednací ãíslo
0216259
0216260
0216261
0216262
0216263
0216264
0216265
0216266
0216267
0216268
0216269
0216270
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
18 1
20 1
24 1
25 1
28 1
30 1
34 1
40 1
50 1
61 1
80 1
100 1
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
15,4
16,0
17,4
18,1
18,4
18,8
20,3
21,8
24,0
26,2
29,3
33,0
240
286
320
342
370
395
440
510
626
710
940
1180
514
545
640
689
710
762
910
1070
1315
1370
1610
1840
0216271 OZ
0216272
0216273
0216274
0216275
0216276
0216277
0216278
0216279
0216280
0216281
0216282
0216317
0216283
0216284
0216285
0216286
0216287
0216288
0216289
0216290
0216291
0216292
2
3
4
5
7
8
10
12
14
16
18
20
21
24
25
28
30
35
40
50
61
80
100
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
8,4
9,0
9,6
10,5
12,1
13,0
14,5
14,9
15,5
16,4
17,1
18,0
18,7
19,8
20,7
21,1
21,5
22,7
24,4
26,8
29,6
33,2
36,4
63
76
96
111
147
172
193
254
272
285
338
367
414
448
492
525
555
645
730
977
1120
1360
1690
130
152
168
202
304
336
420
434
480
525
640
690
720
770
805
900
950
1100
1350
1675
1800
2300
2600
0216293 OZ
0216294
0216295
0216296
0216297
0216298
0216318
2
3
4
5
7
10
12
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10,0
10,7
11,4
12,5
15,0
17,9
18,0
96
148
174
200
235
335
370
180
216
267
347
407
660
722
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0216299 OZ
0216300
0216301
0216302
0216303
2
3
4
5
7
4
4
4
4
4
11,6
12,3
13,4
14,8
16,2
135
178
220
328
355
302
340
410
502
638
0216304 OZ
0216305
0216306
0216307
0216308
2
3
4
5
7
6
6
6
6
6
13,5
14,2
15,6
17,0
18,7
175
240
305
441
505
350
450
559
702
907
0216309 OZ
0216310
0216311
0216312
0216313
2
3
4
5
7
10
10
10
10
10
16,8
17,8
19,7
21,6
24,0
265
370
485
610
820
500
750
1020
1115
1500
0216460
0216314
4 16
5 16
22,6
25,2
1240
1390
1380
1553
0216461
0216462
4 25
5 25
28,9
31,8
1310
1840
1890
2270
0216463
0216464
4 35
5 35
32,2
36,4
1610
2015
2390
2885
0216465
0216157
4 50
5 50
38,2
43,0
2220
2880
3315
4150
0216466
0216158
4 70
5 70
46,8
51,8
3090
4032
4600
5750
0216467
0216159
4 95
5 95
51,0
56,0
4060
5244
6060
7580
0216468
0216160
4 120
5 120
56,0
63,0
5150
6624
7315
9150
0216167
0216168
4 150
5 150
63,5
69,5
6774
8496
9680
10170
www.dda.cz
02
02-4
YCY-JZ 0,6/1 kV BLACK
Flexibilní kabel s Cu stínûním, ãíslované Ïíly, EMC*
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
- Izolace jádra ze speciální smûsi PVC
- âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle normy
DIN VDE 0293
- Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze od 3 Ïil v˘‰e
- Îíly vinuty v polohách s optimální délkou zkrutu
- Vnitfiní plá‰È z PVC
- Stínûní opletením z pocínovan˘ch mûdûn˘ch drátkÛ, krytí
asi 85 %
- Vnûj‰í plá‰È ze speciální smûsi PVC barvy ãerné, zv˘‰ená
odolnost proti olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Ovládací stínûné PVC kabely
- PoÏadavky pfiizpÛsobeny DIN VDE 0262/12.95 a DIN VDE 0281
ãást 13 s izolaãní tlou‰kou pro 1 kV
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C,
pevné uloÏení
od -40 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
0,6/1 kV
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
4000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 10 prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost
aÏ do 80 106 cJ/kg
(aÏ do 80 Mrad)
- Odolnost proti UV záfiení
PouÏití
Flexibilní stínûn˘ kabel slouÏící pro mûfiicí a ovládací úãely v obrábûcí technice, pfiepravní oblasti, v˘robních linkách, chladicí technice
a oceláfiské v˘robû. Vhodné pro instalaci s flexibilním pouÏitím pfii stfiednû tûÏkém mechanickém zatíÏení s voln˘m pohybem, av‰ak
bez zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na tah v suchém, vlhkém a mokrém vnitfiním i venkovním prostfiedí (pfii pevné instalaci). Nevhodné pro
pfiímé ukládání do zemû a pro pfiímou aplikaci ve vodû. Vodiãe jsou ãíslované tak, aby i pfii odstranûní jen nûkolika centimetrÛ krycího
plá‰tû bylo moÏné rozeznat kaÏd˘ vodiã. âíselné oznaãení je podtrÏeno, aby nedo‰lo k zámûnû. Ochranná zemnicí Ïíla je vinuta ve
vnûj‰í vrstvû. Vnûj‰í ãern˘ plá‰È je sloÏen ze speciálního PVC a je odoln˘ proti ultrafialov˘m paprskÛm.
Poznámka
* EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyÏádání.
Objednací ãíslo
0211464 OZ
0211465
0211466
0211467
0211469
0211472
0211475
0211478
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
8,3
8,6
9,4
10,1
12,1
14,7
17,3
20,6
38,0
45,0
54,0
62,0
76,0
131,0
175,0
223,0
129
150
170
199
235
320
428
503
0211546 OZ
0211547
0211548
0211549
0211551
0211556
0211559
0211563
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
8,7
9,0
9,9
10,8
13,0
15,8
17,9
22,8
46,0
56,0
67,0
78,0
97,0
168,0
229,0
296,0
143
155
190
228
323
410
560
730
0211574 OZ
0211575
0211576
0211577
0211578
0211580
0211582
0211584
2
3
4
5
7
12
18
25
1
1
1
1
1
9,4
9,8
10,8
12,1
14,5
52,0
66,0
79,0
93,0
117,0
150
163
200
239
289
0211590 OZ
0211592
0211595
0211594
12 1
18 1
25 1
17,4
20,7
24,8
204,0
280,0
369,0
464
628
855
0211597 OZ
0211599
0211600
0211601
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 0,5
3 0,5
4 0,5
5 0,5
7 0,5
12 0,5
18 0,5
25 0,5
0211489 OZ
0211490
0211491
0211492
0211494
0211498
0211501
0211504
2
3
4
5
7
12
18
25
0211516 OZ
0211517
0211518
0211519
0211521
2
3
4
5
7
0211525
0211528
0211532
02-5
Objednací ãíslo
www.dda.cz
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 1,5
3 1,5
4 1,5
5 1,5
7 1,5
12 1,5
18 1,5
25 1,5
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
10,2
10,9
12,2
13,3
16,0
19,6
23,4
28,2
69,0
87,0
102,0
125,0
180,0
281,0
391,0
518,0
162
187
240
289
383
592
806
1241
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
11,5
12,2
13,4
14,9
17,9
21,9
26,1
31,9
112,0
123,0
168,0
204,0
265,0
421,0
598,0
848,0
272
298
345
427
561
857
1355
1995
2
4
5
7
4
4
4
4
14,3
16,7
18,6
20,0
120,0
238,0
302,0
396,0
306
527
700
920
2
4
5
7
6
6
6
6
16,0
18,7
20,7
23,0
180,0
318,0
419,0
559,0
420
751
1105
1465
YCY-JZ 0,6/1 kV BLACK
Flexibilní kabel s Cu stínûním, ãíslované Ïíly, EMC*
Objednací ãíslo
0211602 OZ
0211604
0211605
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
2 10
4 10
5 10
18,4
21,9
24,1
256,0
574,0
714,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
845
1545
1635
0211609
0211610
4 16
5 16
26,4
28,8
809,0
1053,0
1870
2720
0211613
0211614
4 25
5 25
32,5
35,7
1165,0
1446,0
2750
3490
0211617
0211618
4 35
5 35
35,7
40,0
1683,0
1975,0
4100
4950
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
0211620
0211621
4 50
5 50
41,1
44,6
2368,0
2880,0
5780
7210
0211623
0211624
4 70
5 70
48,3
52,5
3261,0
4032,0
7480
9390
0211626
0211627
4 95
5 95
51,4
55,7
4055,0
5264,0
10220
13800
0211629
4 120
56,0
5225,0
13750
0213137
4 150
63,3
6394,0
15990
Objednací ãíslo
www.dda.cz
Obsah Cu
[kg/km]
02
02-6
CY-JZ
Flexibilní stínûn˘ kabel, ãíslované Ïíly, EMC*
Konstrukce
Technická data
- Lanûné Cu jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5
- Izolace jádra ze speciální smûsi PVC
- âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle normy
DIN VDE 0293
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze od 3 Ïil v˘‰e
- Vnitfiní plá‰È z PVC
- Stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí pfiibliÏnû 85 %
- Plá‰È ze speciální smûsi PVC barvy ‰edé
- Zv˘‰ená odolnost proti olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Ovládací PVC stínûn˘ kabel, poÏadavky pfiizpÛsobeny DIN VDE
0245, 0281 ãást 13
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +70 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
Ïíla/Ïíla 3000 V
Ïíla/stínûní 1500 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW km
- Minimální polomûr ohybu
10 prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
CY-JZ flexibilní stínûné kabely se pouÏívají pfii stfiednû tûÏkém mechanickém namáhání bez zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na tah, v such˘ch,
vlhk˘ch a mokr˘ch prostfiedích, ale nevhodné pro venkovní instalace. Tyto kabely se pouÏívají v mûfiicí a ovládací technice,
pfiepravnících, v˘robních linkách, klimatizaãní technice, strojírenství atd. Vodiãe jsou ãíslované tak, aby i pfii odstranûní ãásti plá‰tû bylo
moÏné rozli‰it jednotlivé Ïíly. Speciální smûs PVC zaruãuje dobrou flexibilitu a zv˘‰enou odolnost proti olejÛm.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC. Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Poãet Ïil
Objednací ãíslo prÛfiez jádra
[mm2]
0213840 OZ
2 0,75
0213841 OZ
3 0,75
0213842
3 0,75
0213843
4 0,75
0213844
5 0,75
0213845
7 0,75
0213846
12 0,75
0213847
18 0,75
0213848
25 0,75
0213849
34 0,75
0213850
42 0,75
0213851
50 0,75
0213852
61 0,75
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
8,0
8,2
8,2
8,8
9,4
9,9
12,5
14,1
16,6
18,5
20,0
21,6
23,8
61,3
69,2
69,2
87,0
95,1
111,0
180,2
243,0
312,0
413,0
445,0
535,0
619,8
108
145
145
163
183
233
384
492
671
822
1002
1154
1435
0213860 OZ
0213861
0213862
0213863
0213864
0213865
0213866
0213867
0213868
0213869
0213870
0213871
2
3
4
5
7
12
18
25
34
42
50
61
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8,6
8,8
9,3
9,9
10,5
13,3
15,3
18,1
20,2
21,5
23,5
25,0
66,5
77,0
97,0
108,0
128,3
210,0
286,0
388,5
505,0
578,0
688,0
770,0
143
156
178
209
255
426
552
766
973
1110
1322
1596
0213880 OZ
0213881
0213882
0213883
0213884
0213885
0213886
0213887
0213888
0213889
2
3
4
5
7
12
18
25
34
42
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
9,2
9,6
10,3
11,0
11,7
15,2
17,6
20,9
23,3
24,6
86,4
102,0
117,0
146,0
196,0
280,0
389,0
535,0
702,0
845,0
189
200
247
304
393
615
793
1116
1376
1596
02-7
Poãet Ïil
Objednací ãíslo prÛfiez jádra
[mm2]
0213890
50 1,5
0213891
61 1,5
0213901
0213902
0213903
0213904
0213905
0213906
3
4
5
7
12
18
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
27,1
28,5
1006,0
1075,0
1881
2246
11,3
12,5
13,4
14,6
18,8
21,9
146,0
171,5
213,0
288,0
419,0
572,0
211
298
326
498
796
1080
0213907
0213908
4 4
5 4
12,7
13,9
237,0
280,0
351
480
0213909
0213910
4 6
5 6
15,7
16,0
318,0
410,0
553
600
0213911
0213912
4 10
5 10
19,2
22,9
521,0
714,0
901
1048
0213913
0213914
4 16
5 16
22,5
25,6
780,0
1050,0
1122
1402
0213915
0213916
4 25
5 25
26,4
31,1
1174,0
1486,0
1699
2124
12,7
15,7
19,2
22,5
34,1
35,6
41,0
42,9
44,7
49,2
62,1
70,1
290,0
360,0
535,0
910,0
1174,0
1610,0
2235,0
3089,0
4060,0
5050,0
7033,0
9023,0
320
470
740
1080
1520
2010
2840
3880
5070
6430
7650
9300
CY-JB
0212160
0212161
0212162
0212163
0212164
0212165
0212166
0212167
0212168
0212169
0212170
0212171
www.dda.cz
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
YSY-JZ
Flexibilní kabel s ocelov˘m opletením, ãíslované Ïily, transparentní
02
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
- Izolace jádra ze speciální smûsi PVC
- âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle normy
DIN VDE 0293
- Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í vrstvû od 3 Ïil v˘‰e
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Vnitfiní plá‰È PVC
- Opletení z galvanizovan˘ch ocelov˘ch drátkÛ
- Vnûj‰í plá‰È ze speciálního transparentního PVC, zv˘‰ená
odolnost proti olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Speciální PVC ovládací kabely, dle DIN VDE 0245, 0281, 0293,
0295
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
Ïíla/Ïíla 2000 V
Ïíla/stínûní 1500 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 10 prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
Tyto kabely jsou pouÏívány jako ovládací, mûfiicí a propojovací kabely v obrábûcí technice, v˘robních linkách, elektrárnách
a strojírenství pro stfiední mechanické namáhání. Opletení z ocelov˘ch drátkÛ poskytuje nejlep‰í moÏnou ochranu proti mechanickému
po‰kození. Galvanizovaná ochranná vrstva drátkÛ ocelového opletení zabraÀuje nejen korozi, ale poskytuje ãásteãné elektromagnetické
stínûní. Transparentní vnûj‰í plá‰È dodává kabelu dobr˘ vzhled, a zv˘razÀuje opticky konstrukci kabelu.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Jiné velikosti jsou k dispozici na vyÏádání.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0212001 OZ
0212002
0212003
0212004
0212005
0212007
0212009
0212114
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 0,5
3 0,5
4 0,5
5 0,5
7 0,5
12 0,5
18 0,5
25 0,5
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
7,5
8,2
8,6
9,0
10,0
12,8
14,8
17,2
9,6
14,4
19,2
24,0
33,6
58,0
86,0
120,0
86
95
109
120
161
220
308
411
0212019 OZ
0212020
0212021
0212022
0212023
0212025
0212027
0212029
2
3
4
5
7
12
18
25
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
8,0
8,5
8,9
9,7
10,7
13,2
15,1
17,8
14,4
21,6
28,8
36,0
50,0
86,0
130,0
180,0
98
103
122
142
185
292
388
503
0212035 OZ
0212036
0212037
0212038
0212039
0212040
0212043
0212045
0212047
2
3
4
5
6
7
12
18
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8,4
8,7
9,5
9,9
10,9
11,7
13,6
15,6
18,7
19,2
28,8
38,4
48,0
58,0
67,0
115,0
173,0
240,0
112
132
143
166
220
227
340
500
664
0212057 OZ
0212058
0212059
0212060
0212109
0212061
0212066
2
3
4
5
6
7
12
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
9,2
9,5
9,9
10,8
11,8
12,9
15,5
31,0
43,0
58,0
72,0
87,0
101,0
173,0
129
149
185
205
255
285
444
Objednací ãíslo
0212068
0212069
0212077 OZ
0212078
0212079
0212080
0212081
0212082
0212084
0212086
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
18 1,5
25 1,5
2
3
4
5
7
12
18
25
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
17,3
20,9
259,0
360,0
593
781
10,7
11,3
12,1
13,8
15,2
18,2
21,5
25,5
48,0
72,0
96,0
120,0
168,0
288,0
432,0
600,0
185
248
290
347
420
660
893
1458
0212091
0212092
0212093
4 4
5 4
7 4
14,8
16,5
17,7
154,0
192,0
269,0
415
504
640
0212095
0212096
0212097
4 6
5 6
7 6
15,8
17,2
19,8
230,0
288,0
403,0
560
650
860
0212098
0212099
0212100
4 10
5 10
7 10
20,0
22,3
24,2
384,0
480,0
672,0
943
1065
1551
0212101
0212102
0212103
4 16
5 16
7 16
23,5
25,5
28,0
614,0
768,0
1075,0
1360
1740
2166
0212104
0212105
4 25
5 25
29,2
32,5
960,0
1200,0
2020
2465
0212106
0212107
4 35
5 35
32,2
36,4
1344,0
1680,0
2570
3185
www.dda.cz
02-8
YCY-JB
Flexibilní kabel s Cu stínûním, barevné Ïíly, transparentní, EMC*
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
- Izolace jádra ze speciální smûsi PVC
- Îíly barevnû kódovány, zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í vrstvû
od 3 Ïil v˘‰e
2-Ïilové: modrá/hnûdá
3-Ïilové: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá
4-Ïilové: zeleno-Ïlutá/hnûdá/ãerná/‰edá
5-Ïilové: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/‰edá
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Vnitfiní plá‰È z PVC
- Stínûní opletením z pocínovan˘ch mûdûn˘ch drátkÛ, krytí asi 85%
- Vnûj‰í plá‰È ze speciálního transparentního PVC, zv˘‰ená
odolnost proti olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Speciální PVC flexibilní kabel, poÏadavky pfiizpÛsobeny
DIN VDE 0245, 0250, 0281
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
Ïíla/Ïíla 3000 V
Ïíla/stínûní 2000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 10 prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
Vhodné pouÏít jako ovládací kabel ve strojích, poãítaãov˘ch systémech i jako signální kabel v elektronice. Vysoká hustota mûdûného
stínûní zaruãuje dobré odru‰ení pfii pfienosu signálu.
Vnitfiní PVC plá‰È tûchto kabelÛ zvy‰uje jejich odolnost vÛãi mechanickému tlaku. Vnûj‰í transparentní PVC plá‰È zv˘razÀuje opticky konstrukci
kabelu s mûdûn˘m opletením. Tyto kabely jsou vhodné pro flexibilní pouÏití pfii stfiednû tûÏkém mechanickém zatíÏení s voln˘m pohybem.
Poznámka
* EMC = Elektromagnetická kompatibilita - doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OB = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly. Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyÏádání.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0216121 OB
0216122
0216123
0216124
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 0,5
3 0,5
4 0,5
5 0,5
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
7,0
7,5
7,9
8,4
32
39
46
52
70
83
94
108
Obsah Cu
[kg/km]
0216125 OB
0216126
0216127
0216128
2
3
4
5
0,75
0,75
0,75
0,75
7,8
8,1
8,5
9,1
39
49
57
69
89
98
113
130
0216129 OB
0216130
0216131
0216132
2
3
4
5
1
1
1
1
8,0
8,2
8,9
9,5
46
56
69
85
97
103
146
169
0216133 OB
0216134
0216135
0216136
2
3
4
5
1,5
1,5
1,5
1,5
8,4
9,0
9,6
10,5
63
76
96
111
130
152
168
202
0216137 OB
0216138
0216139
0216140
2
3
4
5
2,5
2,5
2,5
2,5
10,0
10,7
11,4
12,5
96
148
174
200
180
216
267
347
0216141 OB
0216142
0216143
0216144
2
3
4
5
4
4
4
4
11,6
12,3
13,4
14,8
135
178
220
328
302
340
410
502
02-9
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0216145 OB
0216146
0216147
0216148
2
3
4
5
6
6
6
6
13,5
14,2
15,6
17,0
175
240
305
441
350
450
559
702
0216149 OB
0216150
0216151
0216152
2
3
4
5
10
10
10
10
16,8
17,8
19,7
21,6
265
370
485
610
500
750
1020
1115
0216153
0216154
4 16
5 16
22,6
25,2
1240
1390
1380
1553
0216469
0216155
4 25
5 25
28,9
31,8
1310
1840
1890
2270
0216470
0216156
4 35
5 35
32,2
36,4
1610
2015
2390
2885
0216471
4 50
38,2
2220
3315
0216472
4 70
46,8
3090
4600
0216473
4 95
51,0
4060
6060
0216474
4 120
56,0
5150
7315
0216247
4 150
63,5
6740
9340
www.dda.cz
YCY-JZ-HF
Flexibilní kabel s Cu stínûním, pro uloÏení do vleãn˘ch fietûzÛ, EMC*
02
Konstrukce
Technická data
-
- Ovládací kabel ze speciálního PVC, vysoce ohebn˘, stínûn˘
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
3000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 10 prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
-
Jemnû lanûné Cu jádro dle DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 6
Izolace jádra ze speciálního PVC
âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle DIN VDE 0293
Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í vrstvû od 3 Ïil v˘‰e
Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu a ovinuty
plastovou textilní páskou
Vnitfiní plá‰È ze speciálního PVC
Stínûní opletením z pocínovan˘ch mûdûn˘ch drátkÛ, krytí asi 85%
·ed˘ plá‰È ze speciálního PVC, roz‰ífiená odolnost proti olejÛm
Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
PouÏití
Kabely YCY-JZ-HF jsou ideální pro pouÏití ve strojním prÛmyslu, náfiadích, montáÏi a pouÏití robotÛ, v˘robních linkách a v‰ude tam, kde
je nezbytná vysoká flexibilita. Tyto kabely jsou vynikající v kombinaci se standardními vleãn˘mi fietûzy. Jsou vhodné pro flexibilní pouÏití
pfii stfiednû tûÏkém mechanickém zatíÏení s voln˘m pohybem. Husté stínûní zaruãuje neru‰en˘ pfienos signálÛ a impulsÛ.
Poznámka
* EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Odpovídá RoHS. Verze s aprobací UL/CSA je na vyÏádání.
Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyÏádání.
Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0215930 OZ
0215931
0215932
0215933
0215934
0215935
0215936
0215938
0215879
0215880
2
3
4
5
7
12
18
25
30
34
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
7,7
8,0
9,0
9,8
11,3
13,2
15,6
18,7
20,3
23,5
30
38
48
64
70
96
141
196
236
267
90
115
140
168
217
274
445
505
515
530
0215945 OZ
0215946
0215947
0215948
0215949
0215885
0215950
0215951
0215952
0215890
0215891
2
3
4
5
7
10
12
18
25
30
34
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
8,3
8,9
9,4
10,3
12,0
13,7
14,3
17,2
20,2
21,4
25,6
49
58
75
83
85
96
140
211
322
414
473
105
128
184
200
269
327
366
547
600
650
685
0215961 OZ
0215962
0215963
0215964
0215965
0215966
0215967
2
3
4
5
7
12
18
1
1
1
1
1
1
1
8,6
9,2
10,0
10,7
12,8
15,1
17,9
56
66
80
114
129
235
309
115
142
196
271
307
474
622
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0215968
0215969
25 1
34 1
21,1
27,9
417
519
828
1049
0215976 OZ
0215977
0215978
0215979
0215980
0215981
0215982
0215983
0215151
0215152
0215153
2
3
4
5
7
12
18
25
34
42
50
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
9,8
10,3
11,2
12,0
14,3
17,5
20,3
24,3
26,8
30,1
35,2
75
90
112
132
218
309
481
584
702
867
970
170
203
243
288
403
592
844
1155
1020
1227
1445
0215925
0215926
0215927
0215928
0215929
3
4
5
7
12
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
11,8
12,9
14,1
17,4
20,4
140
169
194
234
364
215
264
344
410
721
0215155
0215156
0215157
0215158
0215159
0215160
0215161
0215162
0215163
3
4
5
4
5
4
5
4
5
13,8
15,2
17,2
17,1
18,7
20,8
22,8
22,9
25,7
178
222
328
305
441
485
610
840
1050
292
372
448
526
632
838
998
1225
1560
www.dda.cz
4
4
4
6
6
10
10
16
16
02-10
PUR-FLEX-C
Vysoce flexibilní stínûn˘ kabel pro uloÏení do vleãn˘ch fietûzÛ, EMC*
Konstrukce
Technická data
-
- Stínûn˘, ovládací, bezhalogenov˘ kabel ze speciálního
polyuretanu pro vleãné fietûzy, pro vysoké nároky
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -30 °C do +80 °C
pevné uloÏení
od -50 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
2000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 7,5 prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 100 106 cJ/kg (aÏ do 100 Mrad)
Jemnû lanûné Cu jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 6
Izolace jádra ze speciálního TPE
âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle DIN VDE 0293
Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í vrstvû od 3 Ïil v˘‰e
Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
Îíly ovinuty jemnou textilní páskou
Bezhalogenov˘ vnitfiní plá‰È
Stínûní opletením z pocínovan˘ch mûdûn˘ch drátkÛ, krytí inf. 85%
Ovinutí textilní páskou
Speciální polyuretanov˘ plá‰È barvy ‰edé
Samozhá‰ecí PUR dle DIN VDE 0482 ãást 265-2-1/ EN 50265-21/ IEC 60332-1
V˘hody
- Vysoká ohebnost, odolnost proti otûru a mechanickému
po‰kození i pfii nízk˘ch teplotách
- Odoln˘ proti olejÛm, benzinÛm, hydraulick˘m kapalinám,
kyselinám, ozonu, UV záfiení, vodû, mikrobÛm
- Bezhalogenov˘
PouÏití
PUR-FLEX-C je speciální stínûn˘ kabel s dlouhodobou vysokou flexibilitou a odolností vÛãi opotfiebení. Díky sv˘m velmi dobr˘m
mechanick˘m vlastnostem a dobré odolnosti proti minerálním olejÛm je tento kabel vhodn˘ pro pouÏití ve strojírenství, robotizaci,
oceláfiském prÛmyslu a ve v‰ech kritick˘ch oblastech. Je ideální pro pouÏití ve vleãn˘ch fietûzech. Vhodn˘ pro venkovní uloÏení,
odoln˘ proti UV záfiení, kyslíku, ozonu a vlhkosti. Odoln˘ vÛãi mikrobÛm, ale není vhodn˘ pro pfiímé uloÏení do zemû.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Odpovídá RoHS. Verze s aprobací UL/CSA je na vyÏádání.
Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyÏádání. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0222571 OZ
0222572
0222573
0222574
0222575
0222576
0222577
0222579
0222580
0222581
2
3
4
5
7
12
18
25
30
36
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
7,1
7,4
7,8
8,2
9,5
11,0
12,8
15,0
17,9
19,2
47,0
52,0
55,0
65,0
84,0
117,0
157,0
227,0
273,0
306,0
90
105
124
132
175
250
325
450
510
580
0222582 OZ
0222583
0222584
0222585
0222586
0222587
0222588
0222590
0222591
0222592
2
3
4
5
7
12
18
25
30
36
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
7,5
7,8
8,3
9,0
10,3
12,1
13,8
17,0
19,7
21,2
53,0
62,0
77,0
86,0
106,0
156,0
233,0
313,0
351,0
400,0
110
120
148
160
205
308
420
579
630
745
0222593 OZ
0222594
0222595
0222596
0222597
2
3
4
5
7
1
1
1
1
1
8,0
8,5
9,0
9,6
11,2
60,0
70,0
86,0
99,0
124,0
120
135
173
187
240
02-11
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
186,0
279,0
377,0
429,0
516,0
610,0
690,0
852,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0222598
0222599
0222601
0222602
0222603
0222884
0222885
0222886
12
18
25
30
36
41
50
65
1
1
1
1
1
1
1
1
13,0
15,3
18,4
22,5
24,3
26,1
28,4
32,2
0222604 OZ
0222605
0222606
0222607
0222608
0222609
0222610
0222611
0222612
0222613
0222887
0222888
0222889
2
3
4
5
7
12
18
25
30
36
42
50
61
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
9,1
9,7
10,3
11,0
12,7
15,0
17,6
21,0
24,5
26,4
28,4
31,2
34,2
79
94
113
129
170
279
393
533
607
702
829
1025
1190
145
168
217
235
325
481
675
927
1025
1210
1441
1709
2025
0222614 OZ
0222615
0222616
0222617
2
3
4
5
2,5
2,5
2,5
2,5
10,1
10,6
11,6
12,4
104
129
164
190
198
284
378
423
www.dda.cz
360
498
670
774
895
1032
1160
1660
PUR-FLEX-C
Vysoce flexibilní stínûn˘ kabel pro uloÏení do vleãn˘ch fietûzÛ, EMC*
0222618
0222619
0222620
0222622
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
7 2,5
12 2,5
18 2,5
25 2,5
0222623
0222624
0222625
0222626
Objednací ãíslo
14,7
17,5
20,6
29,1
274
426
607
796
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
486
756
1127
1530
4 4
5 4
7 4
14,4
15,7
18,6
222
328
360
448
533
678
4 6
16,6
305
636
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
0222627
0222628
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
5 6
7 6
0222629
0222630
0222631
0222632
0222633
0222634
Objednací ãíslo
www.dda.cz
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
772
1028
18,2
21,6
441
505
4 10
5 10
7 10
20,8
22,7
27,1
485
610
820
1052
1096
1530
4 16
5 16
7 16
24,6
27,0
32,4
840
1050
1510
1386
1759
2087
02-12
02
TPE-FLEX-C
Vysoce flexibilní kabel do vleãn˘ch fietûzÛ pro nejnároãnûj‰í aplikace, stínûn˘, *EMC
TPE-FLEX-C
Konstrukce
Technická data
- Jemnû lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295
a IEC 60228 tfi. 6
- Izolace jádra na bázi TPE
- Barevné znaãení Ïil dle 47100 do prÛfiezu 0,5 mm2, od prÛfiezu
0,75 mm2 jsou ãerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle
DIN VDE 0293, zeleno-Ïlutá zemnící Ïíla ve vnûj‰í poloze
- Do poãtu 11 Ïil jsou Ïíly stoãeny v polohách, od 12 Ïil a více
jsou stoãeny ve svazcích kolem stfiedového elementu
s optimální délkou zkrutu
- Vnitfiní plá‰È z TPE
- Stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí pfiibliÏnû
85 %
- Speciální TPE plá‰È barvy ãerné
- Odoln˘ oleji dle DIN EN 60811-2-1 4 h pfii +100 °C
- Vysoce flexibilní bezhalogenov˘ kabel pro nejnároãnûj‰í aplikace
ve vleãn˘ch fietûzech
- Provozní teplota
pohyblivé uloÏení
od -25 °C do +100 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +100 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí 2 000 V
- Minimální polomûr ohybu
pevné uloÏení
3 prÛmûr kabelu
pohyblivé uloÏení
5 prÛmûr kabelu
V˘hody
Odoln˘ otûru, s nepfiilnav˘m povrchem, dobfie odolává
proseknutí, bezhalogenov˘, UV odoln˘, poãasí odoln˘, odoln˘
oleji, neobsahuje silikon.
PouÏití
Tento kabel se pouÏívá pro nejnároãnûj‰í aplikace ve vleãn˘ch fietûzech. Stejnû tak pro strojní a obrábûcí centra, v˘robní zafiízení, jefiáby,
dopravní linky.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Jiné prÛfiezy a poãty Ïil jsou na vyÏádání.
Objednací ãíslo
0224236
0224237
0224238
0224239
0224240
0224242
0224243
0224244
0224245
0224246
0224247
0224248
0224249
0224250
0224251
0224252
0224253
0224254
02-13
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 0,5
3 0,5
4 0,5
5 0,5
7 0,5
12 0,5
18 0,5
25 0,5
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
6,6
6,9
7,5
7,9
9,1
12,1
14,8
16,3
26,0
32,0
38,0
45,0
59,0
113,0
156,0
198,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
57,0
64,0
80,0
92,0
125,0
226,0
317,0
395,0
7,0
7,3
7,9
8,5
9,7
14,2
17,6
19,3
32,0
41,0
51,0
60,0
79,0
146,0
193,0
295,0
71,0
82,0
104,0
120,0
158,0
280,0
360,0
495,0
7,6
7,7
39,0
51,0
81,0
94,0
2
3
4
5
7
12
18
25
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
2 1
3 1
Obsah Cu
[kg/km]
Objednací ãíslo
0224255
0224256
0224257
0224258
0224259
0224260
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
4 1
5 1
7 1
12 1
18 1
25 1
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
8,4
9,2
10,6
15,1
17,9
19,6
62,0
77,0
100,0
187,0
260,0
364,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
117,0
137,0
184,0
355,0
495,0
601,0
Obsah Cu
[kg/km]
0224261
0224262
0224263
0224264
0224265
0224266
0224267
3
4
5
7
12
18
25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
8,4
9,3
10,0
12,0
18,1
22,2
24,3
68,0
86,0
103,0
139,0
256,0
360,0
510,0
117,0
147,0
177,0
254,0
492,0
650,0
824,0
02242611
0224268
0224269
0224270
0224271
3
4
5
7
12
2,5
2,5
9,7
11,0
12,2
14,4
23,1
103,0
132,0
162,0
230,0
413,0
168,0
219,0
276,0
385,0
705,0
www.dda.cz
2,5
2,5
2,5
2YSLCY-J 0,6/1 kV
Flexibilní kabel k frekvenãním mûniãÛm, s dvojit˘m stínûním, EMC*
02
Konstrukce
Technická data
-
- Speciální ohebné kabely k frekvenãním mûniãÛm
dle DIN VDE 0250
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +70 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
600/1000 V
- Provozní napûtí max.
u jednofázového a tfiífázového stfiídavého
systému
Uo/U
700/1200 V
u stejnosm. systému Uo/U
900/1800 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
4000 V
- Izolaãní odpor
min. 200 MW km
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
- Minimální polomûr ohybu
pevné uloÏení pro vnûj‰í prÛmûr aÏ do 12 mm – 5 prÛmûr
kabelu, > 12 aÏ 20 mm – 7,5 prÛmûr kabelu, > 20 mm – 10
prÛmûr kabelu
volné uloÏení pro vnûj‰í prÛmûr aÏ do 12 mm – 10 prÛmûr
kabelu, > 12 aÏ 20 mm – 15 prÛmûr kabelu > 20 mm – 20
prÛmûr kabelu
Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
Izolace jádra z polyethylenu (PE)
Barevné znaãení Ïil: ãerná, hnûdá, ‰edá, zeleno-Ïlutá
První stínûní hliníkovou fólií
Druhé stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí asi 80%
Speciální PVC plá‰È, transparentní
Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Nízká vzájemná kapacita dle DIN VDE 0472 ãást 504, zku‰ební
metoda B
V˘hody
-
PE izolace jádra zaji‰uje nízké dielektrické ztráty, zv˘‰enou napûÈovou stabilitu, dlouhou Ïivotnost a nízkou úroveÀ ru‰ení
MoÏnost instalace v nebezpeãn˘ch prostfiedích, splÀuje EMC poÏadavky dle EN 55011
Nízká odporová nerovnováha díky vysoké EMC kompatibilitû
Do znaãné míry jsou odolné kyselinám a olejÛm
PouÏití
Tento silov˘, motorov˘ pfiívodní kabel k frekvenãním mûniãÛm zaji‰uje elektromagnetickou kompatibilitu v továrních budovách
a zafiízeních s provozním vybavením, kde elektromagnetické ru‰ení mÛÏe nepfiíznivû pÛsobit na okolí. Vhodn˘ jako pfiívodní
a propojovací kabel pro stfiednû tûÏké mechanické zatíÏení v pevném uloÏení s obãasn˘m pohybem v such˘ch, vlhk˘ch a mokr˘ch
prostfiedích, ale nevhodn˘ pro venkovní pouÏití. PouÏíván v automobilovém prÛmyslu, potravináfiství, balicím prÛmyslu, pfii v˘robû
náfiadí, manipulaãní techniky, k pfiipojení ãerpadel, ventilátorÛ, dopravních pásÛ a klimatizaãních jednotek.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0222084
0222085
0222086
0222087
0222088
0222089
0222090
0222091
0222092
0222093
0222094
0222095
0222096
0222097
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
4 1,5
4 2,5
4 4
4 6
4 10
4 16
4 25
4 35
4 50
4 70
4 95
4 120
4 150
4 185
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
10,6
12,3
14,5
16,4
20,1
23,4
27,0
30,7
36,1
42,3
47,7
51,9
57,5
61,1
Provozní kapacita
Ïíla/Ïíla
Ïíla/stínûní
cca. [nF/km]
cca. [nF/km]
70
80
90
90
120
140
120
150
190
190
250
-
110
130
150
150
200
230
210
260
320
320
410
-
Odporová nerovnováha
pfii 1 MHz
pfii 30 MHz
[W/km]
[W/km]
18
11
6
7
9
4
3
2
2
1
-
www.dda.cz
210
210
150
180
190
95
85
40
45
50
-
Proudová zatíÏitelnost
s 3 zatíÏen˘mi Ïílami
[A] pfii 30 °C
18
26
34
44
61
82
108
135
168
207
250
292
335
382
Obsah Cu
[kg/km]
95
150
235
320
533
789
1236
1662
2345
3196
4316
5435
6394
7639
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
230
300
485
633
863
1291
1862
2611
2955
3953
5304
6604
7043
8384
02-14
2YSLCYK-J 0,6/1 kV
Flexibilní kabel k frekvenãním mûniãÛm, pro venkovní pouÏití, s dvojit˘m stínûním, EMC*
Konstrukce
Technická data
-
- Speciální ohebné kabely k frekvenãním mûniãÛm
dle DIN VDE 0250
- Provozní teplota
pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +70 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
600/1000 V
- Provozní napûtí max.
u jednofázového a tfiífázového stfiídavého
systému
Uo/U
700/1200 V
u stejnosm. systému Uo/U
900/1800 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
4000 V
- Izolaãní odpor
min. 200 MW km
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
- Minimální polomûr ohybu
pevné uloÏení pro vnûj‰í prÛmûr aÏ do 12 mm – 5 prÛmûr
kabelu; 12 aÏ 20 mm – 7,5 prÛmûr kabelu; > 20 mm – 10
prÛmûr kabelu
volné uloÏení pro vnûj‰í prÛmûr aÏ do 12 mm – 10 prÛmûr
kabelu; 12 aÏ 20 mm –15 prÛmûr kabelu; > 20 mm – 20
prÛmûr kabelu
Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
Izolace jádra z polyetylenu (PE)
Barevné znaãení Ïil: ãerná, hnûdá, ‰edá, zeleno-Ïlutá
První stínûní hliníkovou fólií
Druhé stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí asi 80%
Speciální PVC plá‰È, ãerná barva
Samozhá‰ecí PVC a odolné ‰ífiení plamene dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Nízká vzájemná kapacita dle DIN VDE 0472 ãást 504, zku‰ební
metoda B
V˘hody
-
PE izolace jádra zaji‰uje nízké dielektrické ztráty, zv˘‰enou napûÈovou stabilitu a dlouhou Ïivotnost
MoÏnost instalace v nebezpeãn˘ch prostfiedích, splÀuje EMC poÏadavky dle EN 55011
Nízká odporová nerovnováha díky vysoké EMC kompatibilitû
Odoln˘ UV záfiení
Do znaãné míry jsou odolné kyselinám a olejÛm
PouÏití
Tento silov˘, motorov˘ pfiívodní kabel k frekvenãním mûniãÛm zaji‰uje elektromagnetickou kompatibilitu v továrních budovách
a zafiízeních s provozním vybavením, kde elektromagnetické ru‰ení mÛÏe nepfiíznivû pÛsobit na okolí. Vhodn˘ jako pfiívodní
a propojovací kabel pro stfiednû tûÏké mechanické zatíÏení v pevném uloÏení s obãasn˘m pohybem v such˘ch, vlhk˘ch a mokr˘ch
prostfiedích, vhodn˘ pro venkovní pouÏití. PouÏíván v automobilovém prÛmyslu, potravináfiství, balicím prÛmyslu, pfii v˘robû náfiadí,
manipulaãní techniky, k pfiipojení ãerpadel, ventilátorÛ, dopravních pásÛ a klimatizaãních jednotek.
Kabel je nevhodn˘ pro pfiímé ukládání do zemû.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0222234
0222235
0222236
0222237
0222238
0222239
0222240
0222241
0222242
0222243
0222244
0222245
0222246
0222247
0222248
02-15
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
41,5
42,5
44
46
410
416
425
435
450
470
495
4120
4150
4185
4240
10,6
12,3
14,5
16,4
20,1
23,4
27,0
30,7
36,1
42,3
47,7
51,9
57,5
61,1
67,3
Provozní kapacita
Ïíla/Ïíla
Ïíla/stínûní
cca. [nF/km]
cca. [nF/km]
70
80
90
90
120
140
120
150
190
190
250
-
110
130
150
150
200
230
210
260
320
320
410
-
Odporová nerovnováha
pfii 1 MHz
pfii 30 MHz
[W/km]
[W/km]
18
11
6
7
9
4
3
2
2
1
-
www.dda.cz
210
210
150
180
190
95
85
40
45
50
-
Proudová zatíÏitelnost
s 3 zatíÏen˘mi Ïílami
[A] pfii 30 °C
18
26
34
44
61
82
108
135
168
207
250
292
335
382
453
Obsah Cu
[kg/km]
95
150
235
320
533
789
1236
1662
2345
3196
4316
5435
6394
7639
10013
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
230
300
485
633
863
1291
1862
2611
2955
3953
5304
6604
7043
8384
11611
2YSLCYK-J 0,6/1 kV
Flexibilní kabel k frekvenãním mûniãÛm, pro venkovní pouÏití, s dvojit˘m stínûním, EMC*
Objednací ãíslo
0222673
0222674
0222675
0222676
0222677
0222678
0222679
0222680
0222681
0222682
0222683
0222684
0222685
0222686
0222687
Poãet Ïil
prÛfiez jádra
[mm2]
31,5+3G0,25
32,5+3G0,5
34+3G0,75
36+3G1
310+3G1,5
316+3G2,5
325+3G4
335+3G6
350+3G10
370+3G10
395+3G16
3120+3G16
3150+3G25
3185+3G35
3240+3G50
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
10,2
11,9
13,7
15,3
19,2
22,3
27,3
29,4
35,0
40,6
44,0
49,5
55,2
58,2
66,0
Provozní kapacita
Ïíla/Ïíla
Ïíla/stínûní
cca. nF/km
cca. nF/km
70
110
80
130
90
150
110
170
120
190
130
220
145
230
150
260
175
290
180
300
195
320
215
340
230
360
240
380
250
410
www.dda.cz
Proudová
zatíÏitelnost
s 3 zatíÏen˘mi Ïílami
18
26
34
44
61
82
108
135
168
207
250
292
335
382
453
Obsah Cu [kg/km]
91
152
224
298
491
723
1138
1535
2208
2871
3953
4836
5421
7041
9148
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
212
276
446
582
794
1188
1713
2402
2718
3636
4978
6175
6579
8518
11611
02-16
02
LiYCY
Flexibilní stínûn˘ kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, EMC*
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro pro prÛfiezy 0,5 mm2 dle normy DIN
VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
- Konstrukce jádra: pro 0,14 mm2 = 18 0,1 mm,
0,25 mm2 = 14 0,15 mm,
0,34 mm2 = 7 0,25 mm
- Jádro izolováno speciálním PVC dle DIN VDE 0281 ãást 1
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, ale bez barevného opakování
- Stoãené Ïíly ovinuty plastovou fólií
- Stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí pfiibliÏnû 85%
- Plá‰È ze speciálního PVC, dle DIN VDE 0281 ãást 1, barva ‰edá
- Zv˘‰ená odolnost proti olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Datové PVC stínûné kabely dle DIN VDE 0245, 0812
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -30 °C do +80 °C
- Provozní napûtí
0,14 mm2 = 350 V
0,25 mm2 = 500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí Ïíla/Ïíla
1200 V
Ïíla/stínûní
800 V
- Izolaãní odpor
min. 200 MW km
- Provozní kapacita
(inf. hodnota) pfii 800 Hz (pF/m)
prÛfiez jádra (mm2) 0,14 0,25
Ïíla/Ïíla
120
150
Ïíla/stínûní
240
270
- Vzájemná indukãnost
(inf. hodnota) 0,65 mH/km
- Impedance
(inf. hodnota) 78 W
- Minimální polomûr ohybu inf. 10 prÛmûr kabelu
- Odporová nerovnováha
max 250 W/km
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
Tyto stínûné kabely jsou pro flexibilní pouÏití s voln˘m pohybem, av‰ak bez zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na tah v such˘ch, vlhk˘ch a mokr˘ch
místnostech, ale nevhodné pro venkovní pouÏití. Jsou vhodné k pouÏití kdekoliv, kde konstrukãní poÏadavky vyÏadují minimální vnûj‰í
prÛmûr. T˘ká se to pfiedev‰ím oblastí jako jsou nástrojafiství, strojírenství, oblasti elektroniky, poãítaãÛ i mûfiicí a ovládací techniky.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0220139
0220001
0220002
0220003
0220004
0220005
0220006
0220007
0220008
0220009
0220010
0220021
0220022
0220013
0220014
0220015
0220091
0220016
0220017
0220018
0220019
0220020
0220021
0220022
0220023
0220024
0220025
0220026
0220027
02-17
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
21
24
25
27
30
32
36
40
42
44
48
52
56
61
80
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
3,2
3,7
3,8
4,1
4,6
4,9
5,1
5,3
6,0
6,2
6,6
6,9
7,1
7,6
7,6
8,4
8,1
8,6
8,9
9,1
9,7
10,2
10,7
11,0
11,2
11,4
11,8
12,2
19,0
6,1
12,0
13,0
14,5
15,5
18,2
19,0
21,3
28,7
30,5
32,0
43,2
51,0
55,0
56,0
59,0
61,0
65,0
69,0
76,0
83,0
88,0
94,0
111,0
115,0
124,0
132,0
146,0
226,0
16
20
27
32
37
42
48
55
65
77
79
89
103
116
120
131
136
142
157
163
182
209
217
226
240
270
320
370
510
Objednací ãíslo
0220028
0220084
0220029
0220030
0220031
0220032
0220083
0220033
0220034
0220035
0220036
0220037
0220038
0220039
0220086
0220040
0220041
0220042
0220092
0220043
0220044
0220045
0220046
0220087
0220047
0220048
0220049
0220050
www.dda.cz
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
100 0,14
23,0
267,0
580
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2,9
4,3
4,5
4,9
5,3
5,8
5,9
6,3
7,0
7,3
7,8
8,2
8,6
8,7
9,1
9,1
10,2
10,3
10,5
10,8
11,0
11,4
11,7
12,1
12,7
13,1
13,3
7,2
15,8
18,6
22,0
26,5
32,4
35,0
42,1
49,9
58,0
62,0
67,0
78,0
79,0
88,0
91,0
96,0
99,0
122,0
132,0
138,0
146,0
152,0
157,0
160,0
164,0
164,0
27
31
36
40
51
58
64
82
85
90
110
140
143
146
150
152
163
169
176
189
204
219
230
247
269
292
317
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
19
20
21
24
25
27
30
32
36
37
40
42
44
48
LiYCY
Flexibilní stínûn˘ kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, EMC*
Objednací ãíslo
0220051
0220052
0220053
0220054
0220055
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
52 0,25
56 0,25
61 0,25
80 0,25
100 0,25
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
14,0
14,4
14,8
25,5
28,0
175,0
189,0
204,0
387,0
505,0
330
343
365
480
605
0220088
0220056
0220057
0220058
0220059
0220085
0220060
0220061
0220062
0220063
0220064
0220065
0220066
0220089
0220067
0220068
0220069
0220093
0220070
0220071
0220072
0220073
0220090
0220074
0220075
0220076
0220077
0220078
0220079
0220080
0220081
0220082
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
19
20
21
24
25
27
30
32
36
37
40
42
44
48
52
56
61
80
100
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
3,2
4,8
5,1
5,6
6,0
6,5
6,6
7,1
8,0
8,4
8,9
9,4
9,9
10,1
10,8
11,0
11,9
11,6
12,2
12,6
12,9
13,6
13,8
14,4
15,1
15,5
15,8
16,2
16,6
17,1
25,6
28,5
13,5
18,0
22,0
32,2
31,0
45,0
51,0
54,0
65,0
70,0
81,0
88,0
103,0
106,0
112,0
116,0
120,0
129,0
138,0
158,0
163,0
178,0
192,0
198,0
205,0
214,0
227,0
242,0
267,0
295,0
524,0
620,0
24
30
37
48
54
61
67
81
103
110
155
159
172
181
191
199
229
241
258
290
305
330
348
364
389
414
420
450
480
520
580
694
0216001
0216002
0216003
0216004
0216005
0216006
0216007
0216008
0216009
0216010
0216021
0216022
0216013
0216526
0216014
0216015
0216016
0216527
0216017
0216018
0216164
0216019
0216528
0216020
0216021
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
19
20
24
25
27
30
32
34
36
37
40
50
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,4
5,4
5,8
6,4
6,8
7,4
7,6
8,3
9,4
9,7
10,4
11,1
11,6
11,7
12,6
13,7
13,9
14,0
14,6
15,0
15,4
15,7
16,1
16,5
18,4
15,0
29,0
38,0
45,0
51,0
66,0
68,0
80,0
93,0
107,0
122,0
129,0
152,0
156,0
161,0
230,0
250,0
265,0
276,0
291,0
298,0
305,0
317,0
345,0
407,0
40
45
55
61
76
89
98
117
135
157
190
210
217
246
275
357
351
573
396
431
440
445
458
470
570
Objednací ãíslo
0216022
0216023
0216024
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
61 0,5
80 0,5
100 0,5
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
19,4
23,0
25,9
580,0
690,0
814,0
650
780
990
0216025
0216026
0216027
0216028
0216029
0216030
0216031
0216032
0216033
0216034
0216035
0216036
0216037
0216529
0216038
0216039
0216040
0216041
0216042
0216043
0216163
0216044
0216530
0216045
0216120
0216046
0216047
0216048
0216049
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
19
20
24
25
27
30
32
34
36
37
40
42
50
61
80
100
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
3,8
6,2
6,4
7,0
7,6
8,3
8,5
9,2
10,5
10,9
11,6
12,3
13,0
13,2
14,0
15,5
15,7
16,2
16,8
17,1
17,5
17,8
18,2
19,0
19,7
20,9
22,9
27,4
31,2
19,0
38,0
50,0
57,0
70,0
87,0
96,0
110,0
140,0
148,0
167,0
183,0
205,0
221,0
238,0
270,0
278,0
287,0
315,0
330,0
350,0
370,0
386,0
395,0
408,0
480,0
555,0
715,0
910,0
41
59
66
77
93
113
130
145
180
202
225
275
292
322
362
415
435
467
486
530
570
600
640
680
714
810
900
1200
1440
0216475
0216476
0216477
0216478
0216479
0216480
0216481
0216482
0216483
0216484
0216485
0216486
0216487
0216488
0216489
0216500
0216501
0216502
0216503
0216504
0216505
0216506
0216507
0216508
0216509
0216510
0216511
0216512
0216513
0216514
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
19
24
27
37
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
19
24
27
37
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6,5
6,9
7,5
8,3
8,9
9,0
10,2
11,4
11,7
12,7
13,4
13,9
16,5
16,8
18,8
7,5
8,0
8,7
9,6
10,6
10,7
11,7
13,5
14,0
15,0
15,7
17,1
19,5
19,8
23,6
46,0
56,0
69,0
85,0
105,0
111,0
130,0
140,0
168,0
198,0
218,0
259,0
320,0
360,0
485,0
63,0
76,0
98,0
116,0
140,0
152,0
172,0
193,0
254,0
272,0
285,0
387,0
448,0
506,0
682,0
65
80
98
127
144
158
197
232
260
302
346
412
493
562
790
88
100
126
160
192
208
244
315
338
383
424
506
690
781
941
www.dda.cz
02-18
02
PAAR-LiYCY
Flexibilní stínûn˘ kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, EMC*
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 tfi. 5, 0245 a IEC
60228 tfi. 5
- Konstrukce jádra: pro 0,14 mm2 = 18 0,1 mm,
0,25 mm2 = 14 0,15 mm,
0,34 mm2 = 7 0,25 mm
- Jádro izolováno speciálním PVC, dle DIN VDE 0207 ãást 4
- Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100
- Îíly stoãeny do páru s optimální délkou zkrutu
- Páry stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Stoãené páry ovinuty fólií
- Stínûní opletením z pocínovan˘ch mûdûn˘ch drátkÛ, krytí
pfiibliÏnû 85%
- Plá‰È ze speciálního PVC, dle DIN VDE 0207 ãást 5, barva plá‰tû
‰edá
- Zv˘‰ená odolnost proti olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Datové, párové PVC kabely dle DIN VDE 0812, 0814
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -30 °C do +80 °C
- Provozní napûtí
0,14 mm2 = 350 V
0,25 mm2 = 500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
Ïíla/Ïíla 1200 V
Ïíla/stínûní 800 V
- Izolaãní odpor
min. 200 MW km
prÛfiez jádra (mm2) 0,14 0,25 0,34 0,50 0,75
- Odpor vodiãe (W/km)
134
75
53
39
26
- Provozní kapacita (inf. hodnota) pfii 800 Hz (pF/m)
Ïíla/Ïíla
150
150
150
Ïíla/stínûní 270
270
270
- Vzájemná indukãnost
inf. 0,65 mH/km
- Impedance
inf. 78 W
- Minimální polomûr ohybu inf. 10 prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
Tyto datové ovládací párové kabely se pouÏívají pro flexibilní pfiipojení s voln˘m pohybem, av‰ak bez zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na tah
v such˘ch, vlhk˘ch a mokr˘ch místnostech, ale nevhodné pro venkovní pouÏití.
Jsou vhodné k pouÏití v oblastech s moÏností ru‰ení signálu. Husté stínûní podstatnû sniÏuje efekty elektrického ru‰ení signálu
z paralelnû uloÏen˘ch kabelÛ atd. Stoãené páry úspû‰nû vyhovují poÏadavkÛm na cross-talk (pfieslech na vzdáleném konci).
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
K dispozici také jiné barvy plá‰tû.
Objednací ãíslo
0221001
0221002
0221003
0221004
0221005
0221006
0221007
0221008
0221009
0221010
0221011
0221012
0221013
0221014
0221015
0221016
0221017
0221018
0221019
0221020
0221021
0221022
02-19
Poãet párÛ
prÛfiez Ïíly
[mm2]
1 2 0,14
2 2 0,14
3 2 0,14
4 2 0,14
5 2 0,14
6 2 0,14
7 2 0,14
8 2 0,14
10 2 0,14
12 2 0,14
14 2 0,14
15 2 0,14
16 2 0,14
18 2 0,14
20 2 0,14
22 2 0,14
24 2 0,14
25 2 0,14
26 2 0,14
27 2 0,14
28 2 0,14
30 2 0,14
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
4,0
5,2
5,6
5,8
6,5
7,3
7,5
7,8
8,5
9,3
10,0
10,3
10,7
11,0
11,2
11,6
12,0
12,4
12,8
13,0
13,2
13,6
15,6
18,5
23,0
26,6
30,7
48,5
51,1
53,7
59,0
66,0
74,0
76,0
79,0
83,0
97,0
103,0
111,0
113,0
122,0
125,0
128,0
140,0
34
40
49
55
66
86
91
97
109
141
148
152
155
171
183
205
228
239
245
251
258
270
Objednací ãíslo
0221023
0221024
0221025
0221026
0221027
0221028
0221029
0221030
0221031
0221032
0221033
0221034
0221035
0221036
0221037
0221038
0221039
0221040
0221041
0221042
0221043
www.dda.cz
Poãet párÛ
prÛfiez Ïíly
[mm2]
32 2 0,14
34 2 0,14
36 2 0,14
38 2 0,14
40 2 0,14
44 2 0,14
46 2 0,14
50 2 0,14
52 2 0,14
55 2 0,14
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
14,2
14,6
14,8
15,0
15,4
16,0
16,4
17,8
18,0
18,8
145,0
150,0
156,0
162,0
177,0
181,0
195,0
202,0
206,0
210,0
284
300
316
350
370
390
430
440
460
480
4,8
6,3
6,7
6,8
7,8
8,8
8,9
9,6
10,6
11,6
12,0
15,0
28,0
32,0
38,0
55,0
65,0
70,0
75,0
110,0
117,0
122,0
45
53
65
80
98
114
121
129
157
189
213
PAAR-LiYCY
Flexibilní stínûn˘ kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, EMC*
Objednací ãíslo
Poãet párÛ
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0221044
0221045
0221046
0221047
0221048
0221049
0221050
0221051
0221052
0221053
0221054
0221055
0221056
0221057
0221058
0221059
0221060
0221061
0221062
0221063
0221064
15
16
18
20
22
24
25
26
27
28
30
32
34
36
38
40
44
46
50
52
55
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
2 0,25
12,5
13,0
13,2
13,7
14,4
15,0
15,4
15,8
16,2
16,3
16,7
16,9
17,5
17,7
18,0
18,8
19,0
19,2
19,9
20,0
21,0
134,0
143,0
148,0
162,0
172,0
223,0
233,0
238,0
244,0
249,0
254,0
290,0
312,0
322,0
339,0
349,0
359,0
398,0
403,0
435,0
464,0
225
237
248
275
303
330
343
345
350
360
375
400
410
420
450
485
500
540
550
580
630
0219970
0219971
0219972
0219973
0219974
0219975
0219976
0219977
0219978
0219979
0219980
0219981
0219982
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
5,4
6,3
7,5
8,0
8,9
10,5
10,7
10,9
11,4
12,0
13,2
13,6
15,1
16,0
36,9
44,9
54,2
63,5
73,1
79,5
88,4
99,3
106,9
122,1
138,2
154,2
58
65
78
90
110
130
145
150
170
190
220
245
250
Objednací ãíslo
Poãet párÛ
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0219983
0219984
0219985
0219986
0219987
0219988
0219989
0219990
0219991
0219992
0219993
0219994
0219995
18
21
25
27
30
34
37
40
44
50
52
56
61
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
2 0,34
15,2
16,2
17,9
18,2
19,0
20,0
20,3
21,0
22,2
23,5
24,6
25,1
26,3
197,9
214,4
238,5
262,5
286,6
310,1
368,7
392,6
424,3
455,9
487,6
518,5
557,2
275
300
400
410
440
510
550
590
600
650
680
750
840
0217001
0217002
0217003
0217004
0217005
0217006
0217007
0217008
0217009
0217010
0217011
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
2 0,5
2 0,5
2 0,5
2 0,5
2 0,5
2 0,5
2 0,5
2 0,5
2 0,5
2 0,5
2 0,5
7,8
8,5
9,1
10,4
11,8
13,1
14,3
15,0
17,5
19,5
22,5
54,0
70,0
91,0
105,0
120,0
144,0
178,0
199,0
254,0
302,0
344,0
89
104
126
148
171
290
320
261
421
580
740
0217012
0217013
0217014
0217015
0217016
0217017
0217018
0217019
0217020
2
3
4
5
6
8
10
12
16
2 0,75
2 0,75
2 0,75
2 0,75
2 0,75
2 0,75
2 0,75
2 0,75
2 0,75
8,2
9,0
9,2
11,0
12,4
14,1
15,3
16,4
19,2
58,0
84,0
108,0
126,0
146,0
180,0
220,0
261,0
328,0
105
128
156
189
216
309
355
405
565
www.dda.cz
02-20
02
PAAR-LiYCY-CY
Flexibilní datové kabely, stínûné páry, EMC*
Konstrukce
Technická data
-
- Speciální PVC datové kabely dle DIN VDE 0812 a 0814
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -20 °C do +80 °C
- Odpor jádra
0,14 mm2 resp. 0,25 mm2
max 138 resp. 77,8 W/km
- Provozní napûtí
max. 350 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí 1200 V resp. 2000 V
- Provozní kapacita pfii 800 Hz Ïíla/Ïíla 120 aÏ 150 pF/m
v závislosti na prÛfiezu jádra
Ïíla/stínûní 160–260 pF/m
v závislosti na prÛfiezu jádra
- Kapacitní nerovnováha
250 pF/100 m
- Izolaãní odpor
min. 200 MW/km
- Útlum pfii 1 kHz
3,6 resp. 2,2 resp.1,8 dB/km
- Minimální polomûr pohybu inf. 12 prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
-
Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 tfi. 5
Jádro izolováno speciálním PVC
Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100
Îíly stoãeny do páru s optimální délkou zkrutu
Páry stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
Páry stínûny jednotlivû s opletením z pocínovan˘ch mûdûn˘ch
drátkÛ, krytí pfiibliÏnû 85%
Jednotlivé páry izolovány PVC vnitfiním plá‰tûm
Stoãené upravené páry ovinuty speciální polyesterovou fólií
Celkové stínûní opletením pocínovan˘mi mûdûn˘mi dráty,
krytí pfiibliÏnû 85%
Speciální PVC plá‰È, barva ‰edá, zv˘‰ená odolnost proti olejÛm
Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
PouÏití
Tento typ kabelu nabízí plnû neru‰en˘ pfienos dat a je ideální ho pouÏít jako signální a ovládací kabel v kombinaci s poãítaãov˘mi
a externími jednotkami. Vlastnosti stínûní umoÏÀují pouÏít tento kabel jako spojovacího kabelu pro hudební studia, neru‰en˘ pfienos
dat a signálÛ v mûfiicích a ovládacích systémech. Kabely jsou také vhodné pro obvody v zabezpeãovací a fiídicí technice.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Poãet párÛ
Objednací ãíslo prÛfiez jádra
[mm2]
0221065
220,14
0221066
320,14
0221067
420,14
0221068
520,14
0221069
620,14
0221070
720,14
0221071
820,14
0221072
920,14
0221073
1020,14
0221074
1220,14
0221075
1620,14
0221076
2020,14
0221077
0221078
0221079
0221080
0221081
0221082
0221083
0221084
0221085
0221086
0221087
0221088
02-21
220,25
320,25
420,25
520,25
620,25
720,25
820,25
1020,25
1220,25
1620,25
2020,25
2420,25
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
7,3
8,0
9,3
10,5
11,0
12,0
13,5
14,1
14,0
15,0
17,0
17,8
31,0
34,0
45,0
58,0
67,0
78,0
97,0
101,0
108,0
134,0
179,0
225,0
95
105
140
160
185
230
245
280
325
380
440
520
9,5
10,0
12,0
12,1
13,0
16,0
17,0
17,2
17,5
22,0
22,6
27,5
62,0
78,2
124,1
137,6
148,1
159,1
178,7
213,9
238,3
291,4
325,0
367,5
125
140
205
230
275
295
330
420
465
590
620
690
Poãet párÛ
Objednací ãíslo prÛfiez jádra
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0221089
0221090
3220,25
4820,25
29,8
34,5
588,0
840,5
785
970
0221091
0221092
0221093
0221094
0221095
0221096
0221097
0221098
0221099
0221100
220,34
320,34
420,34
620,34
820,34
1020,34
1220,34
1420,34
1620,34
2420,34
10,1
11,0
12,4
14,5
16,0
17,6
18,5
20,7
22,5
28,0
73,1
88,1
137,2
174,8
247,2
288,7
321,0
388,4
425,5
577,1
139
157
213
308
385
433
495
600
637
781
0221101
0221102
0221103
0221104
0221105
0221106
0221107
0221108
0221109
0221110
220,50
320,50
420,50
620,50
820,50
1020,50
1220,50
1420,50
1620,50
2420,50
10,8
11,4
13,0
14,9
16,8
18,4
20,1
21,6
23,8
28,4
83,1
106,4
158,0
201,4
311,5
334,5
394,1
446,0
501,2
712,4
143
179
241
319
441
464
529
641
694
930
www.dda.cz
PAAR-Li2YCYv
Sdûlovací kabel pro rychlé pfiipojení, venkovní pouÏití i zemní uloÏení, EMC*
02
PAAR-Li2YCYv
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0881, 7 drátkÛ
- Konstr. jádra: pro 0,22 mm2 = 7 0,2 mm;
0,34 mm2 = 7 0,25 mm; 0,5 mm2 = 7 0,30 mm
- Izolace jádra z PE
- Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100
- Îíly stoãeny do párÛ s optimální délkou zkrutu
- Páry stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Stínûní opletením z pocínovan˘ch mûdûn˘ch drátkÛ, krytí
pfiibliÏnû 85 %
- Plá‰È ze speciální smûsi PVC, ãerná barva – zesílen˘ plá‰È
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást
265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení
pevné uloÏení
- Provozní napûtí
- Zku‰ební napûtí Ïíla/Ïíla
Ïíla/stínûní
- Provozní kapacita
od -5 °C do +70 °C
od -30 °C do +80 °C
250 V
2000 V
1000 V
> 4 páry max. 60 nF/km
(pfii 800 Hz)
100 W ± 15 %
- Impedance
- Minimální polomûr ohybu
pohyblivé uloÏení inf. 15 prÛmûr kabelu
pevné uloÏení inf.
8 prÛmûr kabelu
PouÏití
Tento typ kabelu se pouÏívá pro neru‰en˘ pfienos dat a signálÛ na vût‰í vzdálenosti. Jeho pfienosové rychlosti jsou vhodné pro
rozhraní RS 422 a RS 485. Lze ho pouÏít v such˘ch i vlhk˘ch prostorách, ve venkovním prostfiedí i pro pokládku do zemû. UV odoln˘.
Je vhodn˘ pro rychlé pfiipojení nepájecí technikou.
Poznámka
EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme velké zakulacené kontakty mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
K dispozici téÏ s ‰ed˘m plá‰tûm pro standartní pouÏití.
0221129
0221130
0221131
0221132
0221133
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
220,22
320,22
420,22
820,22
1020,22
0221134
0221135
0221136
0221137
120,34
220,34
320,34
420,34
Objednací ãíslo
Vnûj‰í ∅ cca
[mm]
Obsah Cu
[kg/km]
7,9
8,2
8,8
10,5
12,0
20
26
31
54
65
7,4
9,1
9,5
10,1
20
29
38
47
Hmotnost
kabelu cca
[kg/km]
46
67
83
129
164
44
68
79
95
0221138
0221139
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
820,34
1020,34
0221140
0221141
0221142
0221143
0221144
0221145
120,5
220,5
320,5
420,5
820,5
1020,5
Objednací ãíslo
www.dda.cz
12,6
14,2
78
113
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
165
204
7,9
9,9
10,3
11,1
13,9
15,8
28
37
49
60
106
148
61
73
109
122
234
284
Vnûj‰í ∅ cca
[mm]
Obsah Cu
[kg/km]
02-22
SUPER-LiC-PUR
Vysoce flexibilní stínûn˘ datov˘ kabel pro vleãné fietûzy, *EMC
SUPER-LiC-PUR
Konstrukce
Technická data
-
Stínûn˘, datov˘ kabel dle DIN 0295, 0482
- Provozní teplota
pohyblivé uloÏení
od -40 °C do +80 °C
pevné uloÏení
od -50 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí
300 V (ne pro silnoproudé instalace)
- Stfiídavé zku‰ební napûtí Ïíla/Ïíla: 1500 V, Ïíla/stínûní: 500 V
- Provozní kapacita
Ïíla/Ïíla cca 65 pF/m
- Indukãnost
80 pF/m (65 pF/m na vyÏádání)
- Minimální polomûr ohybu
pohyblivé uloÏení
7,5 prÛmûr kabelu
pevné uloÏení
5 prÛmûr kabelu
-
Jemnû lanûné Cu jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi.6
Izolace jádra na bázi polypropylenu
Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100
Îíly jsou stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu a ovinuty
jemnou textilní páskou
Stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí pfiibliÏnû 85%
Speciální polyuretanov˘ plá‰È ‰edé barvy
Samozhá‰ecí a odoln˘ ‰ífiení plamene PUR dle DIN VDE 0482 ãást
265-2-1/EN 50265-2-1/ IEC 60332-1-2
Bezhalogenov˘ dle DIN EN 50267/IEC 60754
Odoln˘ oleji dle EN 60811-2-1
Certifikace UL/CSA
PouÏití
Tento stínûn˘ kabel se pouÏívá pro kvalitní pfienos dat a signálÛ tam, kde jsou na nûj kladeny vysoké mechanické a elektrické nároky, napfi.
u strojÛ a jejich ãástí, které se trvale pohybují, u robotÛ. Díky odolnosti vÛãi opotfiebení je vhodn˘ do vleãn˘ch fietûzÛ. Tento kabel je
bezhalogenov˘, odoln˘ vÛãi olejÛm, chladicím kapalinám, mazivÛm a mikrobÛm. Je vhodn˘ pro venkovní prostfiedí, odoln˘ vÛãi UV záfiení,
kyslíku, ozonu, vlhkosti.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme velké zakulacené kontakty mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0249797
0249798
0249799
0249800
0249801
0249802
0249803
0249804
0249805
0249807
0249808
0249809
0249810
0249811
0249812
02-23
Poãet Ïil
prÛfiez jádra
[mm2]
2 0,14
3 0,14
4 0,14
5 0,14
7 0,14
10 0,14
12 0,14
14 0,14
18 0,14
25 0,14
2 0,25
3 0,25
4 0,25
5 0,25
7 0,25
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
4,3
4,5
4,7
5,0
5,7
6,4
6,6
7,0
7,6
9,2
12,0
14,0
15,0
18,0
24,0
29,0
35,0
42,0
50,0
66,0
4,6
4,9
5,1
5,6
6,4
15,0
19,0
21,0
27,0
35,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
26,0
28,0
32,0
36,0
48,0
58,0
68,0
74,0
86,0
118,0
28,0
35,0
41,0
50,0
63,0
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
0249813
0249814
0249815
0249816
0249818
10 0,25
12 0,25
14 0,25
18 0,25
25 0,25
7,4
7,6
7,9
8,7
10,4
50,0
53,0
60,0
75,0
98,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
84,0
88,0
99,0
130,0
174,0
0249819
0249820
0249821
0249822
0249823
0249824
0249825
0249826
0249827
0249829
2 0,34
3 0,34
4 0,34
5 0,34
7 0,34
10 0,34
12 0,34
14 0,34
18 0,34
25 0,34
4,9
5,1
5,5
5,8
6,8
7,9
8,1
8,6
9,3
11,1
18,0
25,0
32,0
35,0
45,0
62,0
65,0
79,0
95,0
135,0
34,0
42,0
52,0
60,0
74,0
105,0
115,0
129,0
161,0
220,0
Objednací ãíslo
www.dda.cz
Obsah Cu
[kg/km]
SUPER-PAAR-LiC-PUR
Vysoce flexibilní datov˘ kabel pro vleãné fietûzy, *EMC
02
Konstrukce
Technická data
-
- Stínûn˘, datov˘ kabel dle DIN VDE 0207, 0250, 0293, 0295 a 0472
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -30 °C do +80 °C
pevné uloÏení
od -50 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí
250 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
1500 V
- Izolaãní odpor
pfii 20 °C 20 MW km
- Radiaãní odolnost aÏ do 100 106 cJ/kg (aÏ do 100 Mrad)
- Minimální polomûr ohybu
pohyblivé uloÏení inf. 7,5 prÛmûr kabelu
pevné uloÏení
inf. 5 prÛmûr kabelu
-
Jemnû lanûné Cu jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 6
Izolace jádra TPE
Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100
Îíly stoãeny do páru v polohách s optimální délkou zkrutu
a ovinuty jemnou textilní páskou
Stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí pfiibliÏnû 85%
Speciální polyuretanov˘ PUR plá‰È oranÏové nebo ‰edé barvy
Samozhá‰ecí a odoln˘ ‰ífiení plamene PUR dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
Bezhalogenov˘
PouÏití
Tento párov˘ stínûn˘ kabel se pouÏívá pro kvalitní pfienos dat a signálÛ tam, kde jsou na nûj kladeny vysoké mechanické i elektrické
nároky, napfi. u strojÛ a jejich ãástí, které se trvale pohybují, u robotÛ. Díky odolnosti vÛãi opotfiebení je vhodn˘ do vleãn˘ch fietûzÛ.
Tento kabel je bezhalogenov˘, odoln˘ olejÛm, chladicím kapalinám, mazivÛm a mikrobÛm. Je vhodn˘ pro venkovní prostfiedí, odoln˘
vÛãi UV záfiení, kyslíku, ozonu, vlhkosti.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0219102
0219103
0219104
0219105
0219106
0219107
0219108
0219113
0219109
0219110
Poãet Ïil
prÛfiez jádra
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
220,25
320,25
420,25
520,25
620,25
820,25
1020,25
1220,25
1420,25
1620,25
6,0
6,4
7,1
7,9
8,1
8,5
9,5
10,2
10,7
11,6
29,0
34,0
39,0
52,0
55,0
70,0
92,0
97,0
112,0
126,0
50
58
71
92
96
120
146
163
205
215
Poãet Ïil
prÛfiez jádra
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0219111
0219112
2120,25
3020,25
13,5
14,5
156,0
230,0
281
377
0219120
0219121
0219122
0219123
0219124
0219126
0219127
220,5
320,5
420,5
520,5
620,5
1020,5
1420,5
8,0
8,5
9,0
10,1
11,0
14,2
15,0
52,0
71,0
83,0
94,0
108,0
173,0
227,0
68
101
130
151
172
262
330
Objednací ãíslo
www.dda.cz
02-24
RESOLVER-FLEX
Vysoce flexibilní kabel pro uloÏení do vleãn˘ch fietûzÛ, EMC*
RESOLVER-FLEX
Konstrukce
Technická data
- Stínûn˘ datov˘ kabel pro pouÏití ve vleãn˘ch fietûzech
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -30 °C do +80 °C
pevné uloÏení
od -50 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí
250 V pro 0,14 mm2
500 V pro 0,5–1,0 mm2
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
1500 V pro 0,14 mm2
2000 V pro 0,5–1,0 mm2
- Izolaãní odpor
20 MW/km pfii 20 °C
- Minimální polomûr ohybu
pohyblivé uloÏení inf.
12✕ prÛmûr kabelu
pevné uloÏení inf.
6✕ prÛmûr kabelu
- Jemnû lanûné Cu jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228
tfi. 6
- Izolace jádra z PETP
- Barevné znaãení Ïil viz. tabulka
- Îíly a páry stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu,
ovinuty páskou
- Celkové stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí
pfiibliÏnû 85 %
- U verzí se samostatnû stínûn˘mi Ïilami uprostfied kabelu
je stínûní vedeno spirálovitû z pocínovan˘ch Cu drátkÛ
- Ovinutí textilní páskou
- Speciální PUR plá‰È, barva zelená
- Samozhá‰ecí a odoln˘ ‰ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást
265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Dle standardu DESINA
PouÏití
Pro pfienos signálu od rotaãních snímaãÛ, pro mûfiení a fiízení rychlosti a smûru otáãení. VyuÏívá se u NC strojÛ, v automatizovan˘ch
skladech, u dopravníkÛ. Vhodn˘ do vleãn˘ch fietûzÛ.
Poznámka
Jiné prÛfiezy, poãty Ïil vyrábíme na pfiání zákazníka. Technické zmûny vyhrazeny.
EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme velké zakulacené kontakty mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
02700560
0278078
02701560
02-25
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
cca [kg/km]
[4(20,14) + 40,5 + (40,14)C]C
4(20,14) hnûdá/zelená, fialová/Ïlutá, ‰edá/rÛÏová, ãervená/ãerná
40,5 hnûdo-zelená, bílo-zelená, modrá, bílá
(40,14)C Ïluto-ãerná, ãerveno-ãerná, zeleno-ãerná, modro-ãerná
9,3
81
165
[4(20,14) + 40,5]C
4(20,14) hnûdá/zelená, fialová/Ïlutá, ‰edá/rÛÏová, ãervená/ãerná
40,5 hnûdo-zelená, bílo-zelená, modrá, bílá
7,8
52
92
[4(20,14) + 41 + (40,14)C]C
4(20,14) hnûdá/zelená, fialová/Ïlutá, ‰edá/rÛÏová, ãervená/ãerná
41,0 hnûdo-zelená, bílo-zelená, modrá, bílá
(40,14)C Ïluto-ãerná, ãerveno-ãerná, zeleno-ãerná, modro-ãerná
9,6
98
120
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly [mm2]
barevné znaãení
www.dda.cz
H05VVC4V5-K
Flexibilní stínûn˘ kabel, ãíslované Ïíly, schválen dle VDE, EMC*
02
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 tfi. 5, HD 383
a IEC 60228 tfi. 5
- Jádro izolováno speciálním PVC TI2 dle DIN VDE 0281 ãást 1
- Îíly stoãeny v polohách, ãerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m
ãíslováním dle DIN VDE 0293, zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í
vrstvû (od 3 Ïil v˘‰e)
- Vnitfiní plá‰È ze speciálního PVC dle DIN VDE 0281 ãást 1
- Stínûní opletením z pocínovan˘ch mûdûn˘ch drátkÛ, krytí
inf. 85%
- Vnûj‰í plá‰È ze speciálního PVC TM5 dle DIN VDE 0281 ãást 13,
HD 21.1S2/A16, barvy ‰edé
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Odoln˘ oleji dle EN 60811-2-1
- Ovládací kabel se speciálním PVC vnûj‰ím plá‰tûm odoln˘m proti
olejÛm dle DIN VDE 0281 ãást 13, HD 21.13 S1 a IEC 60227/74
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +70 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
Ïíla/Ïíla 2000 V 5 min
Ïíla/stínûní 2000 V 5 min
- Izolaãní odpor
min. 20 MW km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 10 prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
Tyto kabely se pouÏívají pro flexibilní pouÏití pfii stfiednû tûÏkém mechanickém zatíÏení s voln˘m pohybem, av‰ak bez zv˘‰en˘ch
poÏadavkÛ na tah v such˘ch, vlhk˘ch a mokr˘ch místnostech, ale nevhodné pro venkovní pouÏití. Mohou b˘t pouÏity jako mûfiicí
a ovládací kabely v obrábûcích strojích a montáÏních linkách. Kabely byly testovány dle DIN VDE 0207 a 0473 a byly shledány plnû
odoln˘mi proti olejÛm. Na kabely nepÛsobí chemické vlivy. Kabely pro vlhké a mokré prostfiedí, pfiedev‰ím pouÏívány pro pfiístroje
v pivovarnictví, plnicích linkách a auto-myãkách.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita - doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0213951 OZ
0213060
0213061
0213062
0213063
0213064
0213066
0213067
0213068
2
3
4
5
6
7
12
18
25
0,5
G 0,5
G 0,5
G 0,5
G 0,5
G 0,5
G 0,5
G 0,5
G 0,5
8,0
8,4
9,1
10,1
10,7
11,4
13,5
15,8
18,6
30
36
42
48
58
64
105
137
210
92
109
126
156
176
192
280
384
556
0213957 OZ
0213072
0213073
0213074
0213076
0213958
0213077
0213078
0213079
0213080
2
3
4
5
7
8
9
12
18
25
0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
0,75
8,3
8,8
9,8
10,8
12,1
12,7
13,8
14,3
16,9
20,0
41
48
55
66
85
98
112
135
190
275
102
115
150
173
235
268
285
327
488
654
8,6
9,3
10,2
48
59
70
114
142
175
0213963 OZ
0213084
0213085
2 1
3 G1
4 G1
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0213086
0213088
0213090
0213965
0213091
0213092
5
7
12
14
18
25
G
G
G
G
G
G
1
1
1
1
1
1
11,0
12,9
15,6
15,7
17,4
21,1
84
106
174
198
240
332
205
264
420
433
561
766
0213971 OZ
0213096
0213097
0213098
0213102
0213973
0213103
0213104
2
3
4
5
12
14
18
25
1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
9,1
10,2
10,9
11,6
16,8
18,3
20,0
24,2
69
75
90
108
240
283
355
448
146
176
207
235
500
560
707
950
0213985 OZ
0213109
0213110
0213111
0213112
0213113
0213114
0213115
2
3
4
5
7
12
18
25
2,5
G 2,5
G 2,5
G 2,5
G 2,5
G 2,5
G 2,5
G 2,5
11,4
11,7
12,8
13,9
15,9
20,6
24,3
29,0
81
104
134
175
225
375
522
897
190
243
280
342
439
760
1052
1375
www.dda.cz
02-26
SERVO-FLEX-PUR-JZ
Vysoce flexibilní servo kabel do vleãn˘ch fietûzÛ dle standardu BOSCH Rexroth a SEW, *EMC
Konstrukce
Technická data
- Jemnû lanûné Cu jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228
tfi. 6
- Izolace jádra na bázi TPE
- Îíly jsou ovinuty jemnou textilní páskou
- Znaãení Ïil:
• napájecí Ïíly ãerné s bíl˘m potiskem
• fiídící Ïíly (v párech nebo trojce) ãerné s bíl˘m potiskem
- ¤ídící Ïíly jsou stínûny v párech nebo trojce ovinutím
z pocínovan˘ch Cu drátkÛ
- Celkové stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí
pfiibliÏnû 85 %
- Speciální PUR plá‰È oranÏové barvy
- Samozhá‰ecí a odoln˘ ‰ífiení plamene PUR dle DIN VDE 0482332-2-1 a DIN EN 60332-2-1
- Odoln˘ oleji dle EN 60811-2-1
Vysoce flexibilní stínûn˘ napájecí kabel do vleãn˘ch fietûzÛ dle DIN
VDE 0295, 0482 0473
- Provozní teplota
pevné uloÏení
od -40 °C do +80 °C
pohyblivé uloÏení
od -50 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí
napájecí Ïíly/fiídicí Ïíly Uo/U
0,6/1 kV, UL/CSA 1 kV
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
napájecí Ïíly:
Ïíla/Ïíla 4000 V
Ïíla/stínûní 4000 V
- Izolaãní odpor
pfii 20 °C ≥ 20 M km
- Indukãnost
cca 0,6 mH/Km
- Minimální polomûr ohybu
pohyblivé uloÏení
7,5 prÛmûr kabelu
(≤ 16 mm2) / 10 D (≥ 25 mm2)
pevné uloÏení
inf. 4 prÛmûr kabelu
- Aprobace
UL/CSA
PouÏití
Stínûn˘ napájecí kabel popfi. stínûn˘ napájecí kabel s fiídicími Ïílami pro servomotory. ¤ídicí Ïíly jsou vyuÏívány napfi. pro tepelné snímaãe nebo
brzdy. Kabel je odoln˘ oleji chladicím kapalinám a mazivÛm. Kabel je bezhalogenov˘ se zv˘‰enou odolností proti otûru. EMC kompatibilní
spojení mezi pohonem a frekvenãním mûniãem. Je urãen pro vysoké elektrické a mechanické nároky ve vleãn˘ch fietûzech, pro roboty,
montáÏní linky. Kabel není urãen pro pfiímé ukládání do zemû a vody.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme velké zakulacené kontakty mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Dle standardu DESINA.
Objednací
ãíslo
Poãet Ïil
prÛfiez jádra
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
dle Standardu Bosch Rexroth: U, V, 5, 6, W, ZÎ, 7, 8
0273774
02700561
0273580
02700562
02700563
02700564
0275978
0275979
0275980
02700565
02-27
41+2(20,75)
41,5+2(20,75)
42,5+2(21)
44+(21)+(21,5)
46+(21)+(21,5)
410+(21)+(21,5)
416+(21)+(21,5)
425+2(21,5)
435+2(21,5)
450+2(22,5)
12,0
13,0
14,8
16,3
18,6
22,0
25,5
28,9
31,4
37,0
130,0
151,0
213,9
336,0
438,0
602,0
834,0
1217,0
1640,0
2273,0
203,0
228,0
343,0
449,0
572,0
881,0
1155,0
1513,0
1969,0
2875,0
Poãet Ïil
Vnûj‰í ∅
prÛfiez jádra
cca [mm]
[mm2]
dle Standardu SEW: U, V, W, 1, 2, 3, ZÎ
021504711
11,6
4G1,5+(31)
021504712
13,4
4G2,5+(31)
021504713
14,8
4G4+(31)
021504714
17,4
4G6+(31,5)
4G10+(31,5)
021504715
20,3
4G16+(31,5)
021504716
23,7
Objednací
ãíslo
www.dda.cz
Obsah Cu
[kg/km]
163,5
196,0
260,5
367,0
563,0
821,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
213,0
284,0
366,0
492,0
717,0
1052,0
SERVO-FLEX-PUR-JZ
Vysoce flexibilní servo kabel do vleãn˘ch fietûzÛ dle standardu Siemens, *EMC
02
Konstrukce
Technická data
-
- Vysoce flexibilní stínûn˘ napájecí kabel do vleãn˘ch fietûzÛ dle DIN
VDE 0207, 0250, 0293, 0295, 0472, 0812 resp. IEC
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -30 °C do +80 °C
pevné uloÏení
od -50 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí napájecí Ïíly
Uo/U 0,6/1 kV dle DIN VDE
1 kV UL/CSA
fiídicí Ïíly
250 V dle DIN VDE
1 kV UL/CSA
- Stfiídavé zku‰ební napûtí napájecí Ïíly – Ïíla/Ïíla
4 000 V
Ïíla/stínûní 4 000 V
fiídicí Ïíly –
Ïíla/Ïíla
2 000 V
Ïíla/stínûní 2 000 V
- Izolaãní odpor
pfii 20 °C 20 MW km
- Minimální polomûr ohybu
pohyblivé uloÏení
viz tabulka
pevné uloÏení
inf. 6 prÛmûr kabelu
- Aprobace
UL/CSA
-
Jemnû lanûné Cu jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 6
Izolace jádra z TPE
Îíly jsou ovinuty jemnou textilní páskou
Znaãení Ïil napájecí Ïíly
ãerné s potiskem WWW, VV, U +
zelenoÏlutá
fiídicí Ïíly (v párech) ãerné s potiskem BR1, BR2
¤ídicí Ïíly jsou stínûny v párech opletením z pocínovan˘ch Cu
drátkÛ
Celkové stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí
pfiibliÏnû 85%
Speciální PUR plá‰È oranÏové barvy
Odolnost proti oleji dle DIN VDE 0472, ãást 803 test B
Samozhá‰ecí a odoln˘ ‰ífiení plamene PUR dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
Podle standardu SIEMENS 6FX 8008-1BAxx, resp. 6FX 80081BBxx
Odoln˘ oleji dle EN 60811-2-1
PouÏití
Stínûn˘ napájecí kabel popfi. stínûn˘ napájecí kabel s fiídicími Ïílami pro servomotory. ¤ídicí Ïíly jsou vyuÏívány napfi. pro tepelné
snímaãe nebo brzdy. Kabel je odoln˘ oleji, chladicím kapalinám a mazivÛm. Kabel je bezhalogenov˘ se zv˘‰enou odolností proti otûru.
EMC kompatibilní spojení mezi pohonem a frekvenãním mûniãem. Je urãen pro vysoké elektrické a mechanické nároky ve vleãn˘ch
fietûzech, pro roboty, montáÏní linky. UV odoln˘. Kabel není urãen pro pfiímé ukládání do zemû a vody.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Dle standardu DESINA.
Objednací
ãíslo
0278948
0278949
0278950
0278951
0278952
0275956
0275957
0275958
0275959
Poãet Ïil
prÛfiez jádra
[mm2]
41,5+1(21,5)
42,5+1(21,5)
44+1(21,5)
46+1(21,5)
410+1(21,5)
416+1(21,5)
425+1(21,5)
435+1(21,5)
450+1(21,5)
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
12,5
13,8
14,9
17,3
20,2
24,1
27,2
31,2
35,0
0,4
0,4
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
Min. polomûr Hmotnost
Obsah Cu
ohybu pfii pohybu kabelu
[kg/km]
[mm]
[kg/km]
129
125
250
185
140
310
251
150
400
324
195
530
522
230
740
798
275
1100
1130
325
1460
1533
380
2100
2135
420
2750
Objednací
ãíslo
0275943
0275944
0275945
0275946
0275947
0275948
0275949
0275950
0275951
www.dda.cz
Poãet Ïil
prÛfiez jádra
[mm2]
41,5
42,5
44
46
410
416
425
435
450
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
10,0 0,4
11,6 0,4
12,7 0,4
15,3 0,5
18,0 0,5
22,7 0,6
25,8 0,7
31,6 0,8
35,4 0,8
Min. polomûr Hmotnost
Obsah Cu
ohybu pfii pohybu kabelu
[kg/km]
[mm]
[kg/km]
78
119
181
282
445
740
1130
1605
2150
100
120
130
170
210
260
310
380
420
160
240
310
430
630
950
1600
2000
2568
02-28
Single core PUR-FLEX-C
Vysoce flexibilní jednoÏilov˘ kabel pro vleãné fietûzy s PUR plá‰tûm, stínûn˘, *EMC
Single core PUR-FLEX-C
Konstrukce
Technická data
- Jemnû lanûné mûdûné holé jádro dle normy DIN VDE 0295,
IEC 60228 tfi. 6
- Izolace jádra z TPE
- Stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí inf. 85 %
- Speciální venkovní PUR plá‰È oranÏové nebo ãerné barvy
- Samozhá‰ecí PUR dle DIN VDE 0482-332-1-2/ IEC 60332-1
- Odolnost oleji dle EN 60811-2-1
- Stínûn˘, jednoÏilov˘, bezhalogenov˘ kabel ze speciálního
polyuretanu pro vleãné fietûzy
- Provozní teplota
pohyblivé uloÏení
od -40 °C do + 80 °C
pevné uloÏení
od -50 °C do + 80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
0,6/1 kV
- Stfiídavé zku‰ební napûtí 4 000 V
- Minimální polomûr ohybu
pevné uloÏení
4 prÛmûr kabelu
pohyblivé uloÏení
7,5 prÛmûr kabelu
V˘hody
- Vysoká ohebnost, odolnost proti otûru a mechanickému
po‰kození i pfii nízk˘ch teplotách
- Odoln˘ proti olejÛm, hydraulick˘m kapalinám, ozonu, UV záfiení
- Bezhalogenov˘
- Aprobace UL/CSA
PouÏití
Single Core PUR-FLEX-C je speciální stínûn˘ jednoÏilov˘ kabel s dlouhodobou flexibilitou a odolností vÛãi opotfiebení. Díky sv˘m dobr˘m
mechanick˘m vlastnostem a dobré odolnosti proti minerálním olejÛm je tento kabel vhodn˘ pro pouÏití ve strojírenství, robotizaci,
oceláfiském prÛmyslu. Je ideální pro pouÏití ve vleãn˘ch fietûzech. Vhodn˘ pro venkovní uloÏení, odoln˘ proti UV záfiení, kyslíku, ozonu
a vlhkosti.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0225282
0225283
0225284
0225285
0225286
0225287
0225288
0225289
0225290
0225291
0225292
02-29
Poãet Ïil
prÛfiez jádra
[mm2]
16
1 10
1 16
1 25
1 35
1 50
1 70
1 95
1 120
1 150
1 185
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
7,6
8,5
9,9
11,4
13,9
15,4
17,2
19,3
21,4
23,4
27,0
www.dda.cz
Obsah Cu [kg/km]
79,0
127,6
186,2
258,0
400,7
554,8
775,6
1029,0
1283,0
1570,0
1935,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
123
177
241
354
488
629
863
1193
1452
1780
2152
Spirálové kabely – TPE/PUR stínûné
Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, *EMC
02
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
nebo 6
- Izolace jádra je z TPE
- Îíly jsou vzájemnû stoãeny v polohohách s optimální délkou
zkrutu
- Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100
- Stínûní ovinutím z pocínovan˘ch Cu drátkÛ s optick˘m pokrytím
cca 90 %
- PUR venkovní plá‰È ãerné barvy
- Provozní teplota
- Jmenovité napûtí Uo/U
od -25 °C do +80 °C
do 0,14 qmm – 100 V
a nad 0,25 qmm – 300 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí 1000 V
- Délka roztaÏení
cca 1:4
- Délka rovn˘ch tangenciálních koncÛ
standard
200/200 mm
Vlastnosti
Velmi dobrá odolnost chemick˘m látkám, nízk˘m teplotám a povûtrnostním vlivÛm – ozonu, UV odoln˘. Odoln˘ mechanickému po‰kození
a opotfiebení, vysoce odoln˘ oleji a mikrobÛm. Kabel je bezhalogenov˘.
PouÏití
Stínûné spirály se pouÏívají na místech, kde jsou kladeny vysoké nároky na pfienos signálÛ a dat. Napfi. stavební prÛmysl, doprava, spotfiební
elektronika, elektrické náfiadí, pojízdné pfiístroje.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Na pfiání lze dodat spirálu i s rÛzn˘mi konektory ãi vidlicemi, pfiípadnû jiné prÛfiezy a poãty Ïil. O dal‰ích moÏnostech se informujte v na‰í kanceláfii.
Pro specifikaci spirály nav‰tivte kapitolu technick˘ch informací na stranû T10.
Poãet Ïil
Vnûj‰í ∅
prÛmûr
prÛfiez jádra
spirály cca [mm]
kabelu [mm]
2
[mm ]
7,2
0185900-2,1
1 0,08
13,6
0185901-2 0,14
3,8
15,2
0185916-3 0,14
4,1
16,2
0185917-4 0,14
4,6
17,2
5 0,14
0185918-4,6
6 0,14
19,4
0185921-5,2
7 0,14
20,0
0185924-5,5
8 0,14
20,2
0185925-5,6
12 0,14
21,8
0185926-5,9
18 0,14
26,8
0185929-7,4
25 0,14
31,6
0185932-8,8
2 0,25
16,0
0185933-4,5
3 0,25
17,2
0185934-4,6
4 0,25
18,0
0185937-5,0
5 0,25
19,8
0185940-5,4
6 0,25
20,4
0185941-5,7
7 0,25
22,2
0185942-6,1
8 0,25
23,0
0185945-6,5
12 0,25
26,2
0185948-7,1
2 0,5
20,0
0185949-5,5
4 0,5
21,6
0185950-5,8
6 0,5
26,0
0185953-7,0
8 0,5
29,0
0185980-8,0
12 0,5
31,6
0185981-8,8
18 0,5
37,0
0185982-10,0
Individuálnû stínûné páry jsou moÏné v nûkter˘ch prÛfiezech na vyÏádání.
Objednací ãíslo
Délka spirály
uzavfiené [mm]
Dodatek
k obj. ãíslu
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
-----01
-----02
-----03
-----04
-----05
-----06
-----07
-----08
-----09
-----10
-----11
-----12
-----13
-----14
-----15
-----16
-----17
-----18
-----19
-----20
-----21
-----22
-----23
-----24
-----25
www.dda.cz
Délka spirály
uzavfiené [mm]
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
Dodatek
k obj. ãíslu
-----26
-----27
-----28
-----29
-----30
-----31
-----32
-----33
-----34
-----35
-----36
-----37
-----38
-----39
-----40
-----41
-----42
-----43
-----44
-----45
-----46
-----47
-----48
-----49
02-30

Podobné dokumenty

Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Kabely 02 pedef opraveno.qxd Tyto stínûné kabely jsou pro flexibilní pouÏití s voln˘m pohybem, av‰ak bez zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na tah v such˘ch, vlhk˘ch a mokr˘ch místnostech, ale nevhodné pro venkovní pouÏití. Jsou vhodné k pou...

Více

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd - âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle DIN VDE 0293, zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu, vrstvy ovinuty jemnou textilní páskou...

Více

NYY-J/-O

NYY-J/-O - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293-308 - Plá‰È z termoplastického PVC, barva plá‰tû ãerná - Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC, ...

Více

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze od 3 Ïil v˘‰e - Plá‰È ze speciální smûsi PVC barvy ‰edé, zv˘‰ená odolnost proti olejÛm - Samozhá‰ecí...

Více

H07 RN-F

H07 RN-F 1-Ïilov˘: ãerná 2-Ïilov˘: modrá/hnûdá 3-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá 4-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/hnûdá/ãerná/‰edá 5-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/‰edá - Îíly stoãeny v polohách s optimální ...

Více

Systémy propojovacích kanálů

Systémy propojovacích kanálů U systémÛ podparapetních kanálÛ zahrnuje program kanály z plastu (GEK), ocelového plechu (GES) a hliníku (GEA), které se vyznaãují rychlou a snadnou instalací. Systém podparapetních kanálÛ Rapid 45...

Více

program KINO MĚNÍN – prosinec

program KINO MĚNÍN – prosinec Pátek 19. prosince, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let. Tim je nesmûl˘ jednadvacetilet˘ Brit, kter˘ má starostlivou matku, potrhlou sestru, úÏasného otce a Ïádnou holku. To se má brzy zmûn...

Více

strana 12

strana 12 PaÏba z plastu, ostatní v chromu. Bylo z ní pouze 2x vystfieleno, dá se pouÏít i na svûtelné rakety. PC vãetnû 10 ks nábojÛ 1 800 Kã, nyní 1 200 Kã. Tel.: 723 961 962. ➨ Prodám 2 kusy masáÏních auto...

Více

XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY)

XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY) Tyto silové a ovládací armované kabely jsou urãené pro venkovní instalace, pro pokládku do zemû, vody, v kabelovodech, v elektrárnách, pro prÛmyslové distribuãní panely a pro úãastnické sítû, kde j...

Více