NYY-J/-O

Transkript

NYY-J/-O
2016_KA9.QXP_Kabely 09 pedef.qxd 22.03.16 15:32 Stránka 1
NYY-J/-O
Silov˘ kabel 0,6/1 kV, testovan˘ dle VDE
Konstrukce
Technická data
- Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2,
IEC 60228 a HD 383
- Izolace jádra z termoplastického PVC
- Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293-308
- Plá‰È z termoplastického PVC, barva plá‰tû ãerná
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC, dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Silov˘ a ovládací kabel dle DIN VDE 0276 ãást 603, HD 603.1
a IEC 60502
- Teplota jádra
max. +70 °C
- Provozní teplota pfii pokládce
od -5 °C do +70 °C
po pokládce
max. +70 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
0,6/1 kV
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
4 000 V
- Minimální polomûr ohybu jednoÏilov˘ inf. 15 prÛmûr kabelu
víceÏilov˘ inf. 12 prÛmûr kabelu
PouÏití
Silové kabely pro dodávku energie mohou b˘t instalovány venku, pod zemí, ve vodû, v kabelovodech, v elektrárnách, pro prÛmyslové
a distribuãní panely a pro úãastnické sítû, kde nebudou mechanicky po‰kozeny.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS.
re = kulaté plné jádro
rm = kulaté lanûné jádro
sm = sektorové lanûné jádro
Objednací ãíslo Objednací ãíslo
09-1
Poãet Ïil
Vnûj‰í ∅ Obsah Cu Hmotnost
kabelu
prÛfiez jádra cca [mm] [kg/km]
2
[mm ]
[kg/km]
1 4
re
9,0
38
115
1 6
re
9,5
58
135
1 10 re
10,0
96
179
1 16 re
11,0
154
245
1 25 rm
12,0
240
360
1 35 rm
13,0
336
470
1 50 rm
15,0
480
620
1 70 rm
16,5
672
810
1 95 rm
19,0
912
1110
1 120 rm
20,5
1152
1360
1 150 rm
22,5
1440
1670
1 185 rm
25,0
1776
2050
1 240 rm
28,0
2304
2630
1 300 rm
30,0
2880
3200
1 400 rm
34,0
3840
4150
1 500 rm
38,0
4800
5200
1 630 rm
43,0
6048
6650
NYY-J
NYY-O
0932001
0932002
0932003
0932004
0932005
0932006
0932007
0932008
0932009
0932010
0932011
0932012
0932013
0932014
0932015
0932556
0932557
0932089
0932090
0932091
0932092
0932093
0932094
0932095
0932096
0932097
0932098
0932099
0932100
0932101
0932102
0932103
0932558
0932559
0932016
0932017
0932018
0932019
0932020
0932021
0932022
0932104
0932105
0932106
0932107
0932108
0932109
0932110
2 1,5
2 2,5
2 4
2 6
2 10
2 16
2 25
re
re
re
re
re
re
rm
11,0
12,0
14,0
15,0
16,5
18,5
23,5
29
48
77
115
192
307
480
175
215
295
370
495
670
960
0932023
0932024
0932025
0932026
0932027
0932028
0932029
0932030
0932031
0932032
0932033
0932034
0932293
0932294
0932111
0932112
0932113
0932114
0932115
0932116
0932117
0932118
0932119
0932120
0932121
0932122
0932296
0932297
3 1,5
3 2,5
3 4
3 6
3 10
3 16
3 25
3 35
3 50
3 70
3 95
3 120
3 150
3 185
re
re
re
re
re
re
rm
sm
sm
sm
sm
sm
sm
sm
11,5
12,5
14,0
15,0
17,0
19,0
24,0
25,0
26,5
30,0
34,5
37,0
40,0
46,0
43
72
115
173
288
461
720
1008
1440
2016
2736
3456
4320
5328
195
250
340
430
590
820
1320
1450
1850
2450
3300
4100
4900
6500
0932295
0932298
Poãet Ïil
Vnûj‰í ∅ Obsah Cu Hmotnost
kabelu
prÛfiez jádra cca [mm] [kg/km]
2
[mm ]
[kg/km]
3240
sm
51,0
6912
8300
0932035
0932036
0932037
0932038
0932039
0932040
0932041
0932042
0932043
0932123
0932124
0932125
0932126
0932127
0932128
0932129
0932130
0932131
325/16
335/16
350/25
370/35
395/50
3120/70
3150/70
3185/95
3240/120
rm/re
sm/re
sm/rm
sm/rm
sm
sm
sm
sm
sm
24,5
26,0
29,0
32,0
38,0
41,0
46,0
51,0
58,0
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
6240
8064
1530
1750
2350
2850
3850
4780
5800
7600
9800
0932044
0932045
0932046
0932047
0932048
0932049
0932050
0932051
0932052
0932053
0932054
0932055
0932056
0932057
0932058
0932132
0932133
0932134
0932135
0932136
0932137
0932138
0932139
0932140
0932141
0932142
0932143
0932144
0932145
0932146
41,5
42,5
44
46
410
416
425
435
450
470
495
4120
4150
4185
4240
re
re
re
re
re
re
rm
sm
sm
sm
sm
sm
sm
sm
sm
12,0
13,5
15,0
16,5
18,5
21,5
26,0
27,5
30,0
34,0
39,0
42,5
47,5
52,0
58,0
58
96
154
230
384
614
960
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216
230
300
410
520
730
1045
1640
1760
2350
3100
4250
5300
6400
8500
11000
0932059
0932060
0932061
0932062
0932063
0932064
0932065
0932300
0932257
09322571
09322572
09322573
0932147
0932148
0932149
0932150
0932151
0932152
51,5
52,5
54
56
510
516
525
535
550
570
595
5120
re
re
re
re
re
re
rm
rm
rm
rm
rm
rm
13,0
14,5
16,5
18,0
20,0
22,5
28,0
34,0
40,0
43,0
50,0
52,0
72
120
192
288
480
768
1200
1680
2400
3360
4560
5760
270
360
490
600
890
1255
1960
2400
3500
4450
6134
7483
Objednací ãíslo Objednací ãíslo
NYY-J
www.dda.cz
NYY-O
2016_KA9.QXP_Kabely 09 pedef.qxd 22.03.16 15:32 Stránka 2
NYY-J/-O
Silov˘ kabel 0,6/1 kV, testovan˘ dle VDE
Objednací ãíslo Objednací ãíslo
NYY-J
0932066
0932067
0932068
0932069
0932070
0932071
0932072
0932073
0932074
0932075
0932176
0932076
NYY-O
0932153
0932154
0932155
0932156
0932157
0932158
0932159
0932160
0932161
0932162
Poãet Ïil
Vnûj‰í ∅ Obsah Cu Hmotnost
kabelu
prÛfiez jádra cca [mm] [kg/km]
2
[mm ]
[kg/km]
71.5
101,5
121,5
141,5
161,5
191,5
211,5
241,5
301,5
401,5
611,5
72,5
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
15,5
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
25,0
26,0
29,0
34,0
16,5
101
144
173
202
230
274
302
346
432
576
878
168
310
380
420
470
520
570
650
750
860
1070
1680
450
Objednací ãíslo Objednací ãíslo
NYY-J
NYY-O
0932077
0932078
0932079
0932080
0932081
0932082
0932083
0932084
0932085
0932169
0932086
0932087
0932088
0932174
0932175
Poãet Ïil
Vnûj‰í ∅ Obsah Cu Hmotnost
kabelu
prÛfiez jádra cca [mm] [kg/km]
2
[mm ]
[kg/km]
102,5
122,5
142,5
162,5
192,5
212,5
242,5
302,5
402,5
522,5
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
19,5
20,5
21,0
22,0
23,0
24,5
27,0
28,0
31,5
35,0
240
288
336
384
456
504
576
720
960
1248
520
600
680
750
850
980
1100
1280
1700
2150
74
76
710
re
re
re
18,5
20,0
23,5
269
403
672
640
850
1200
09
www.dda.cz
09-2

Podobné dokumenty

H07 RN-F

H07 RN-F - H05 RN-F ãern˘ plá‰È z chloroprenové pryÏe dle DIN VDE 0282 ãást 1 - H05 RR-F ãern˘ plá‰È z pryÏové izolace EPR dle DIN VDE 0282 ãást 1 - Samozhá‰iv˘ a odoln˘ ‰ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãás...

Více

Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Kabely 02 pedef opraveno.qxd - Stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí pfiibliÏnû 85 % - Plá‰È ze speciální smûsi PVC barvy ‰edé - Zv˘‰ená odolnost proti olejÛm - Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE ...

Více

Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Kabely 02 pedef opraveno.qxd prÛmûr. T˘ká se to pfiedev‰ím oblastí jako jsou nástrojafiství, strojírenství, oblasti elektroniky, poãítaãÛ i mûfiicí a ovládací techniky. Poznámka *EMC = Elektromagnetická kompatibilita. Pro opti...

Více

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd - Jemnû lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 6 - Izolace jádra ze speciálního TPE - âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle DIN VDE 0293, zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve...

Více

XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY)

XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY) Tyto silové a ovládací armované kabely jsou urãené pro venkovní instalace, pro pokládku do zemû, vody, v kabelovodech, v elektrárnách, pro prÛmyslové distribuãní panely a pro úãastnické sítû, kde j...

Více

Katalog RM6 24 kV (2004) - Elektronický katalog Schneider Electric

Katalog RM6 24 kV (2004) - Elektronický katalog Schneider Electric Pfiesto, z dÛvodÛ dosaÏení maximální ochrany osob, je rozvádûã RM6 navrÏen pro odolnost proti vnitfiním obloukÛm s jmenovit˘m zkratov˘m proudem po dobu jedné sekundy bez jakéhokoliv nebezpeãí pro obs...

Více

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd Poãet Ïil ҂ prÛfiez Ïíly [mm2]

Více

NA2XS(F) - Labara Cables

NA2XS(F) - Labara Cables flame retardant: no plamenuvzdorný: ne max. temperature at conductor: 90 °C max. teplota ve vodiči: 90 °C max. operating temperature, fixed: +70 °C max. stálá operační teplota: +70 °C temperature...

Více

Stáhněte si informace o projektu v PDF

Stáhněte si informace o projektu v PDF All tunnels within this track section are designed according the Standard Sheet for twin-track tunnel cross section, which unifies the geometry of the internal contour of lining for both cut-and-co...

Více

Návod na instalaci, montáÏ a obsluhu Plynov˘ závûsn˘ kotel s

Návod na instalaci, montáÏ a obsluhu Plynov˘ závûsn˘ kotel s Pfii pfiepravû a skladování dodrÏujte znaãení na obalu spotfiebiãe. Nevystavujte spotfiebiã nárazÛm. Pfii pfiepravû a uskladnûní nesmí teplota okolí klesnout pod bod mrazu z dÛvodu zbytkového obsah...

Více