Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Transkript

Kabely 01 pedef opraveno.qxd
2016_KA1.QXP_Kabely 01 pedef opraveno.qxd 22.03.16 13:49 Stránka 13
PUR-FLEX
Vysoce flexibilní kabel pro uloÏení do vleãn˘ch fietûzÛ
Konstrukce
Technická data
- Jemnû lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295
a IEC 60228 tfi. 6
- Izolace jádra ze speciálního TPE
- âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle DIN VDE 0293,
zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu, vrstvy
ovinuty jemnou textilní páskou
- Speciální PUR plá‰È barvy ‰edé, povrchová izolace zabraÀuje
skluzu
- Samozhá‰ecí PUR dle DIN VDE 0482 ãást 265-2-1/ EN 50265-21/ IEC 60332-1, bezhalogenov˘
- Ovládací, bezhalogenov˘ kabel ze speciálního polyuretanu pro
vleãné fietûzy, pro vysoké nároky
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -30 °C do +80 °C
pevné uloÏení
od -50 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
2000 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW ҂ km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 7,5҂ prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 50 ҂ 106 cJ/kg (aÏ do 100 Mrad)
- V˘hody vysoká ohebnost, odolnost proti otûru
a mechanickému po‰kození i pfii nízk˘ch teplotách, odoln˘ proti
olejÛm, benzinÛm, hydraulick˘m kapalinám, kyselinám, ozonu,
UV záfiení, vodû, mikrobÛm, bezhalogenov˘
PouÏití
PUR-FLEX je speciální kabel s dlouhodobou vysokou flexibilitou a odolností vÛãi opotfiebení. Díky velmi dobr˘m mechanick˘m
vlastnostem a dobré odolnosti proti minerálním olejÛm je tento kabel vhodn˘ pro pouÏítí ve strojírenství, robotizaci, v˘robû náfiadí,
oceláfiském prÛmyslu ve v‰ech kritick˘ch oblastech. Díky vysoké odolnosti proti opotfiebení a dobré pohybové schopnosti je ideální
pro pouÏití ve vleãn˘ch fietûzech. Je vhodn˘ téÏ pro venkovní uloÏení – odoln˘ proti UV záfiení, kyslíku, ozonu, vlhkosti a vÛãi
mikrobÛm, ale ne pro pfiímé uloÏení do zemû.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyÏádání.
Odpovídá RoHS. Verze s aprobací UL/CSA je na vyÏádání. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0122501 OZ
0122502
0122503
0122504
0122505
0122506
0122507
0122509
0122510
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 ҂ 0,5
3 ҂ 0,5
4 ҂ 0,5
5 ҂ 0,5
7 ҂ 0,5
12 ҂ 0,5
18 ҂ 0,5
25 ҂ 0,5
30 ҂ 0,5
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
5,0
5,2
5,7
6,1
7,4
9,0
10,4
12,7
14,3
9,6
14,4
19,0
24,0
33,6
58,0
86,0
120,0
144,0
38
46
59
68
88
131
197
282
315
Objednací ãíslo
0122534 OZ
0122535
0122536
0122537
0122538
0122539
0122540
0122542
0122543
0122544
0122512 OZ
0122513
0122514
0122515
0122516
0122517
0122518
0122520
0122521
2
3
4
5
7
12
18
25
30
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
5,4
5,7
6,3
7,1
8,3
10,1
11,6
14,1
16,1
14,4
21,6
28,8
36,0
50,5
86,0
130,0
180,0
216,0
47
58
69
85
118
183
270
374
420
0122545 OZ
0122546
0122547
0122548
0122549
0122550
0122551
0122552
0122523 OZ
0122524
0122525
0122526
0122527
0122528
0122529
0122531
0122532
0122533
2
3
4
5
7
12
18
25
30
36
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,8
6,1
6,8
7,4
8,9
10,7
12,8
15,5
18,5
20,5
19,2
29,0
38,4
48,0
67,0
115,0
173,0
240,0
308,0
346,0
55
70
86
102
143
225
334
460
530
625
0122554
0122555
0122556
0122557
0122558
0122559
0122561
0122562
0122564
0122565
01-13
www.dda.cz
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 ҂ 1,5
3 ҂ 1,5
4 ҂ 1,5
5 ҂ 1,5
7 ҂ 1,5
12 ҂ 1,5
18 ҂ 1,5
25 ҂ 1,5
30 ҂ 1,5
36 ҂ 1,5
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
6,8
7,2
8,0
8,7
10,5
12,8
15,2
18,2
20,3
22,2
29,0
43,0
58,0
72,0
101,0
173,0
259,0
360,0
432,0
518,0
70
90
106
145
205
320
465
650
750
880
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
7,8
8,2
8,9
10,0
11,8
14,6
17,2
21,2
48,0
72,0
96,0
120,0
168,0
288,0
432,0
480,0
115
162
196
230
312
532
762
858
11,6
12,9
15,6
13,6
15,2
18,3
19,5
23,7
23,6
28,6
154,0
192,0
269,0
230,0
288,0
403,2
480,0
672,0
768,0
1075,0
283
349
498
432
529
693
817
1054
1292
1709
2
3
4
5
7
12
18
20
4
5
7
4
5
7
5
7
5
7
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
҂ 4
҂ 4
҂ 4
҂ 6
҂ 6
҂ 6
҂ 10
҂ 10
҂ 16
҂ 16

Podobné dokumenty

Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Kabely 02 pedef opraveno.qxd - Vnûj‰í plá‰È ze speciálního transparentního PVC, zv˘‰ená odolnost proti olejÛm - Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1

Více

Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Kabely 02 pedef opraveno.qxd - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, ale bez barevného opakování - Stoãené Ïíly ovinuty plastovou fólií - Stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drá...

Více

H07 RN-F

H07 RN-F 1-Ïilov˘: ãerná 2-Ïilov˘: modrá/hnûdá 3-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá 4-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/hnûdá/ãerná/‰edá 5-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/‰edá - Îíly stoãeny v polohách s optimální ...

Více

NYY-J/-O

NYY-J/-O - Provozní teplota pfii pokládce od -5 °C do +70 °C po pokládce max. +70 °C - Jmenovité napûtí Uo/U 0,6/1 kV - Stfiídavé zku‰ební napûtí 4 000 V - Minimální polomûr ohybu jednoÏilov˘ inf. 15 prÛmû...

Více

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd - Na vyÏádání také jiné barvy izolace Ïil - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze od 3 Ïil v˘‰e - Plá‰È ze speciální smûsi PVC barvy ‰edé, z...

Více

XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY)

XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY) Tyto silové a ovládací armované kabely jsou urãené pro venkovní instalace, pro pokládku do zemû, vody, v kabelovodech, v elektrárnách, pro prÛmyslové distribuãní panely a pro úãastnické sítû, kde j...

Více

Produktový list AutoTURN InSite 538 kB

Produktový list AutoTURN InSite 538 kB o v‰echny standardní a speciální knihovny vozidel.

Více

Návod k použití pro řetězovou pilu Husqvarna 455e Rancher

Návod k použití pro řetězovou pilu Husqvarna 455e Rancher Gratulujeme k va‰í koupi v˘robku firmy Husqvarna! Minulost firmy Husqvarna zasahuje aÏ do roku 1689, kdy král Karel XI nechal na bfiehu potoka Husqvarna postavit továrnu na v˘robu mu‰ket. Umístûní ...

Více

Mazací plán pro nákladní automobily

Mazací plán pro nákladní automobily Náhradní díl * MOGUL TRANS ATF MOGUL TRANS ATF MOGUL TRANS ATF MOGUL DIESEL DT

Více