Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Transkript

Kabely 02 pedef opraveno.qxd
2016_KA2.QXP_Kabely 02 pedef opraveno.qxd 22.03.16 14:01 Stránka 17
LiYCY
Flexibilní stínûn˘ kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, EMC*
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro pro prÛfiezy 0,5 mm2 dle normy DIN
VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
- Konstrukce jádra: pro 0,14 mm2 = 18 0,1 mm,
0,25 mm2 = 14 0,15 mm,
0,34 mm2 = 7 0,25 mm
- Jádro izolováno speciálním PVC dle DIN VDE 0281 ãást 1
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, ale bez barevného opakování
- Stoãené Ïíly ovinuty plastovou fólií
- Stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí pfiibliÏnû 85%
- Plá‰È ze speciálního PVC, dle DIN VDE 0281 ãást 1, barva ‰edá
- Zv˘‰ená odolnost proti olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Datové PVC stínûné kabely dle DIN VDE 0245, 0812
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -30 °C do +80 °C
- Provozní napûtí
0,14 mm2 = 350 V
0,25 mm2 = 500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí Ïíla/Ïíla
1200 V
Ïíla/stínûní
800 V
- Izolaãní odpor
min. 200 MW km
- Provozní kapacita
(inf. hodnota) pfii 800 Hz (pF/m)
prÛfiez jádra (mm2) 0,14 0,25
Ïíla/Ïíla
120
150
Ïíla/stínûní
240
270
- Vzájemná indukãnost
(inf. hodnota) 0,65 mH/km
- Impedance
(inf. hodnota) 78 W
- Minimální polomûr ohybu inf. 10 prÛmûr kabelu
- Odporová nerovnováha
max 250 W/km
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
Tyto stínûné kabely jsou pro flexibilní pouÏití s voln˘m pohybem, av‰ak bez zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na tah v such˘ch, vlhk˘ch a mokr˘ch
místnostech, ale nevhodné pro venkovní pouÏití. Jsou vhodné k pouÏití kdekoliv, kde konstrukãní poÏadavky vyÏadují minimální vnûj‰í
prÛmûr. T˘ká se to pfiedev‰ím oblastí jako jsou nástrojafiství, strojírenství, oblasti elektroniky, poãítaãÛ i mûfiicí a ovládací techniky.
Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0220139
0220001
0220002
0220003
0220004
0220005
0220006
0220007
0220008
0220009
0220010
0220021
0220022
0220013
0220014
0220015
0220091
0220016
0220017
0220018
0220019
0220020
0220021
0220022
0220023
0220024
0220025
0220026
0220027
02-17
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
21
24
25
27
30
32
36
40
42
44
48
52
56
61
80
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
3,2
3,7
3,8
4,1
4,6
4,9
5,1
5,3
6,0
6,2
6,6
6,9
7,1
7,6
7,6
8,4
8,1
8,6
8,9
9,1
9,7
10,2
10,7
11,0
11,2
11,4
11,8
12,2
19,0
6,1
12,0
13,0
14,5
15,5
18,2
19,0
21,3
28,7
30,5
32,0
43,2
51,0
55,0
56,0
59,0
61,0
65,0
69,0
76,0
83,0
88,0
94,0
111,0
115,0
124,0
132,0
146,0
226,0
16
20
27
32
37
42
48
55
65
77
79
89
103
116
120
131
136
142
157
163
182
209
217
226
240
270
320
370
510
Objednací ãíslo
0220028
0220084
0220029
0220030
0220031
0220032
0220083
0220033
0220034
0220035
0220036
0220037
0220038
0220039
0220086
0220040
0220041
0220042
0220092
0220043
0220044
0220045
0220046
0220087
0220047
0220048
0220049
0220050
www.dda.cz
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
100 0,14
23,0
267,0
580
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2,9
4,3
4,5
4,9
5,3
5,8
5,9
6,3
7,0
7,3
7,8
8,2
8,6
8,7
9,1
9,1
10,2
10,3
10,5
10,8
11,0
11,4
11,7
12,1
12,7
13,1
13,3
7,2
15,8
18,6
22,0
26,5
32,4
35,0
42,1
49,9
58,0
62,0
67,0
78,0
79,0
88,0
91,0
96,0
99,0
122,0
132,0
138,0
146,0
152,0
157,0
160,0
164,0
164,0
27
31
36
40
51
58
64
82
85
90
110
140
143
146
150
152
163
169
176
189
204
219
230
247
269
292
317
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
19
20
21
24
25
27
30
32
36
37
40
42
44
48
2016_KA2.QXP_Kabely 02 pedef opraveno.qxd 22.03.16 14:02 Stránka 18
LiYCY
Flexibilní stínûn˘ kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, EMC*
Objednací ãíslo
0220051
0220052
0220053
0220054
0220055
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
52 0,25
56 0,25
61 0,25
80 0,25
100 0,25
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
14,0
14,4
14,8
25,5
28,0
175,0
189,0
204,0
387,0
505,0
330
343
365
480
605
0220088
0220056
0220057
0220058
0220059
0220085
0220060
0220061
0220062
0220063
0220064
0220065
0220066
0220089
0220067
0220068
0220069
0220093
0220070
0220071
0220072
0220073
0220090
0220074
0220075
0220076
0220077
0220078
0220079
0220080
0220081
0220082
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
19
20
21
24
25
27
30
32
36
37
40
42
44
48
52
56
61
80
100
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
3,2
4,8
5,1
5,6
6,0
6,5
6,6
7,1
8,0
8,4
8,9
9,4
9,9
10,1
10,8
11,0
11,9
11,6
12,2
12,6
12,9
13,6
13,8
14,4
15,1
15,5
15,8
16,2
16,6
17,1
25,6
28,5
13,5
18,0
22,0
32,2
31,0
45,0
51,0
54,0
65,0
70,0
81,0
88,0
103,0
106,0
112,0
116,0
120,0
129,0
138,0
158,0
163,0
178,0
192,0
198,0
205,0
214,0
227,0
242,0
267,0
295,0
524,0
620,0
24
30
37
48
54
61
67
81
103
110
155
159
172
181
191
199
229
241
258
290
305
330
348
364
389
414
420
450
480
520
580
694
0216001
0216002
0216003
0216004
0216005
0216006
0216007
0216008
0216009
0216010
0216021
0216022
0216013
0216526
0216014
0216015
0216016
0216527
0216017
0216018
0216164
0216019
0216528
0216020
0216021
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
19
20
24
25
27
30
32
34
36
37
40
50
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,4
5,4
5,8
6,4
6,8
7,4
7,6
8,3
9,4
9,7
10,4
11,1
11,6
11,7
12,6
13,7
13,9
14,0
14,6
15,0
15,4
15,7
16,1
16,5
18,4
15,0
29,0
38,0
45,0
51,0
66,0
68,0
80,0
93,0
107,0
122,0
129,0
152,0
156,0
161,0
230,0
250,0
265,0
276,0
291,0
298,0
305,0
317,0
345,0
407,0
40
45
55
61
76
89
98
117
135
157
190
210
217
246
275
357
351
573
396
431
440
445
458
470
570
Objednací ãíslo
0216022
0216023
0216024
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
61 0,5
80 0,5
100 0,5
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
19,4
23,0
25,9
580,0
690,0
814,0
650
780
990
0216025
0216026
0216027
0216028
0216029
0216030
0216031
0216032
0216033
0216034
0216035
0216036
0216037
0216529
0216038
0216039
0216040
0216041
0216042
0216043
0216163
0216044
0216530
0216045
0216120
0216046
0216047
0216048
0216049
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
19
20
24
25
27
30
32
34
36
37
40
42
50
61
80
100
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
3,8
6,2
6,4
7,0
7,6
8,3
8,5
9,2
10,5
10,9
11,6
12,3
13,0
13,2
14,0
15,5
15,7
16,2
16,8
17,1
17,5
17,8
18,2
19,0
19,7
20,9
22,9
27,4
31,2
19,0
38,0
50,0
57,0
70,0
87,0
96,0
110,0
140,0
148,0
167,0
183,0
205,0
221,0
238,0
270,0
278,0
287,0
315,0
330,0
350,0
370,0
386,0
395,0
408,0
480,0
555,0
715,0
910,0
41
59
66
77
93
113
130
145
180
202
225
275
292
322
362
415
435
467
486
530
570
600
640
680
714
810
900
1200
1440
0216475
0216476
0216477
0216478
0216479
0216480
0216481
0216482
0216483
0216484
0216485
0216486
0216487
0216488
0216489
0216500
0216501
0216502
0216503
0216504
0216505
0216506
0216507
0216508
0216509
0216510
0216511
0216512
0216513
0216514
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
19
24
27
37
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
19
24
27
37
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6,5
6,9
7,5
8,3
8,9
9,0
10,2
11,4
11,7
12,7
13,4
13,9
16,5
16,8
18,8
7,5
8,0
8,7
9,6
10,6
10,7
11,7
13,5
14,0
15,0
15,7
17,1
19,5
19,8
23,6
46,0
56,0
69,0
85,0
105,0
111,0
130,0
140,0
168,0
198,0
218,0
259,0
320,0
360,0
485,0
63,0
76,0
98,0
116,0
140,0
152,0
172,0
193,0
254,0
272,0
285,0
387,0
448,0
506,0
682,0
65
80
98
127
144
158
197
232
260
302
346
412
493
562
790
88
100
126
160
192
208
244
315
338
383
424
506
690
781
941
www.dda.cz
02-18
02

Podobné dokumenty

Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Kabely 02 pedef opraveno.qxd - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze od 3 Ïil v˘‰e - Vnitfiní plá‰È z PVC - Stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí pfiibliÏnû ...

Více

H07 RN-F

H07 RN-F 1-Ïilov˘: ãerná 2-Ïilov˘: modrá/hnûdá 3-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá 4-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/hnûdá/ãerná/‰edá 5-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/‰edá - Îíly stoãeny v polohách s optimální ...

Více

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu, vrstvy ovinuty jemnou textilní páskou - Speciální PUR plá‰È barvy ‰edé, povrchová izolace zabraÀuje s...

Více

NYY-J/-O

NYY-J/-O 0,6/1 kV - Stfiídavé zku‰ební napûtí 4 000 V - Minimální polomûr ohybu jednoÏilov˘ inf. 15 prÛmûr kabelu víceÏilov˘ inf. 12 prÛmûr kabelu

Více

XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY)

XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY) Tyto silové a ovládací armované kabely jsou urãené pro venkovní instalace, pro pokládku do zemû, vody, v kabelovodech, v elektrárnách, pro prÛmyslové distribuãní panely a pro úãastnické sítû, kde j...

Více

strana 12

strana 12 lehké, dlouhá v˘drÏ baterie. PÛvodní cena 1 290 Kã, nyní jen 690 Kã. Tel.: 737 957 822. ➨ Prodám plynovou zbraÀ ZORAKI. PaÏba z plastu, ostatní v chromu. Bylo z ní pouze 2x vystfieleno, dá se pouÏít...

Více

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd - Plá‰È ze speciální smûsi PVC barvy ãerné, zv˘‰ená odolnost proti olejÛm - Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1

Více

HHM29-IR - Czech Version - Multimetr

HHM29-IR - Czech Version - Multimetr Pfiístroj nepracuje, pokud je hodnota pfies (+/-4300). Podkroãení nenastane pokud je na displeji funkce MIN. Stisknûte MAX/MIN abyste aktivovali mod záznamu hodnot MAX MIN AVG (pouze ruãní volba ro...

Více

Katalog tlakových spínačů SUCO

Katalog tlakových spínačů SUCO • Varianty s pfiipojen˘m kabelem - viz katalog strana 29 • Pfiipojení na ‰roubky M3 nebo na ploché konektory • Podle poptávky také se zlat˘mi kontakty • Jiné materiály tûla jsou rovnûÏ moÏné

Více