Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Transkript

Kabely 01 pedef opraveno.qxd
YY-JZ/-OZ
(YSLY)
Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5
- Izolace jádra ze speciální smûsi PVC
- âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle normy DIN VDE 0293
- Na vyÏádání také jiné barvy izolace Ïil
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze od 3 Ïil v˘‰e
- Plá‰È ze speciální smûsi PVC barvy ‰edé, zv˘‰ená odolnost proti
olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Ovládací PVC kabely, poÏadavky pfiizpÛsobeny DIN VDE 0245,
0281, 0293
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
4000 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW ҂ km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 7,5҂ prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 ҂ 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
Tyto kabely se pouÏívají pfii stfiednû tûÏkém mechanickém namáhání s voln˘m pohybem, av‰ak bez zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na tah,
v such˘ch, vlhk˘ch a mokr˘ch prostfiedích, ale nevhodné pro venkovní pouÏití. Tyto kabely jsou vhodné pro pouÏití v mûfiicí a ovládací
technice, v dopravû, v˘robních linkách, klimatizaãní technice a tûÏkém prÛmyslu. Vodiãe jsou ãíslované tak, aby i pfii odstranûní ãásti
plá‰tû bylo moÏné rozli‰it jednotlivé Ïíly. âíselné oznaãení je podtrÏeno z dÛvodu moÏné zámûny. Ochranná zemnicí Ïíla je uloÏena ve
vnûj‰í vrstvû. Speciální sloÏení PVC zaruãuje jak dobrou flexibilitu, tak i úspornou a rychlou instalaci.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0110001 OZ
0110002
0110003 OZ
0110004
0110005 OZ
0110006
0110007 OZ
0110008
0110009
0110010 OZ
0110011
0110012
0110013
0110014 OZ
0110015
0110183
0110016
0110017
0110018
0110019
0110020
0110021
0110022
0110023
0110024
0110025
0110169
0110026
0110027
0110028
0110029
0110030 OZ
0110031
0110032 OZ
01-1
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
4,8
5,1
5,1
5,7
5,7
6,2
6,2
6,7
7,4
7,4
8,0
8,8
9,1
9,1
9,5
10,0
10,7
11,2
11,8
13,0
13,5
14,0
14,5
15,8
15,8
17,3
17,3
19,4
19,4
21,3
23,7
9,6
14,4
14,4
19,0
19,0
24,0
24,0
28,8
33,6
33,6
38,0
48,0
58,0
58,0
67,0
76,0
86,0
96,0
101,0
120,0
144,0
154,0
163,0
192,0
202,0
240,0
252,0
293,0
312,0
384,0
480,0
40
46
46
56
56
65
65
75
80
80
97
116
135
135
150
175
196
215
240
270
310
323
362
434
449
513
554
625
682
780
980
2 ҂ 0,75
3 ҂ 0,75
3 ҂ 0,75
5,2
5,5
5,5
14,4
21,6
21,6
46
54
54
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
10
12
12
14
16
18
20
21
25
30
32
34
40
42
50
52
61
65
80
100
Objednací ãíslo
0110033
0110034 OZ
0110035
0110036 OZ
0110037
0110177 OZ
0110038
0110039 OZ
0110040
0110041
0110042
0110043
0110044 OZ
0110045
0110046
0110047
0110533
0110048
0110049
0110050
0110534
0110051
0110052
0110182
0110053
0110054
0110055
0110056
0110057
0110178
0110058
0110059
0110060 OZ
0110061
www.dda.cz
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
10
12
12
14
15
18
19
20
21
25
27
32
34
37
40
41
42
50
61
65
80
100
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
2 ҂1
3 ҂1
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
6,2
6,2
6,8
6,8
7,5
7,5
8,1
8,1
8,9
9,5
9,6
9,9
9,9
10,6
11,2
11,9
12,3
12,6
13,3
14,5
15,2
15,6
16,4
17,2
17,6
17,6
17,6
19,8
20,9
21,5
23,6
26,2
28,8
28,8
36,0
36,0
43,2
43,2
50,5
50,5
58,0
65,0
72,0
86,0
86,0
101,0
108,0
130,0
137,0
144,0
151,0
180,0
195,0
230,0
245,0
260,0
288,0
296,0
302,0
360,0
439,0
468,0
576,0
720,0
66
66
80
80
99
99
110
110
130
153
162
179
179
214
218
257
264
286
320
365
382
455
510
537
595
607
612
735
845
895
1070
1322
5,5
6,0
19,2
29,0
60
72
YY-JZ/-OZ
(YSLY)
Flexibilní, ovládací kabel, ãíslované Ïíly
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
6,0
6,6
6,6
7,2
7,2
8,0
8,6
8,6
9,4
10,1
10,4
10,7
10,7
11,3
12,0
12,7
13,0
13,5
14,1
14,7
15,6
15,6
15,8
17,4
17,4
18,4
18,9
18,9
18,9
21,0
21,5
22,2
22,8
25,4
28,2
29,0
38,4
38,4
48,0
48,0
58,0
67,0
67,0
77,0
86,0
96,0
115,0
115,0
134,0
154,0
173,0
184,0
192,0
205,0
236,0
240,0
250,0
259,0
326,0
346,0
355,0
384,0
394,0
403,0
480,0
538,0
586,0
624,0
786,0
960,0
72
86
86
104
104
125
141
141
175
200
217
230
230
271
300
343
355
375
420
440
485
500
534
650
668
701
755
770
810
936
920
1100
1180
1294
1644
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
6,3
6,7
6,7
7,3
7,3
8,2
8,2
8,9
9,8
9,8
10,6
11,5
11,7
12,1
12,1
12,1
12,9
13,6
14,5
15,2
15,2
16,1
17,8
19,0
29,0
43,0
43,0
58,0
58,0
72,0
72,0
86,0
101,0
101,0
115,0
130,0
144,0
158,0
173,0
173,0
202,0
230,0
259,0
274,0
288,0
302,0
360,0
389,0
70
90
90
109
109
131
131
157
184
184
216
259
275
300
309
309
345
386
440
445
490
555
620
670
0110062 OZ
0110063
0110064 OZ
0110065
0110066 OZ
0110067
0110068
01100690Z
0110070
0110071
0110180
0110072
0110073 OZ
0110074
0110075
0110076
0110197
0110077
0110179
0110175
0110078
0110196
0110198
0110079
0110080
0110199
0110081
0110082
0110083
0110084
0110085
0110086
0110087
0110088
0110089
3
4
4
5
5
6
7
7
8
9
10
12
12
14
16
18
19
20
21
24
25
26
27
34
36
37
40
41
42
50
56
61
65
80
100
0110090 OZ
0110091
0110092 OZ
0110093
0110094 OZ
0110095
0110096 OZ
0110097
0110098
0110099 OZ
0110100
0110101
0110181
0110102
0110103
0110104 OZ
0110105
0110106
0110107
0110185
0110108
0110109
0110110
0110535
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
9
10
11
12
12
14
16
18
19
20
21
25
27
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0110111
0110112
0110536
0110113
0110114
0110115
0110116
0110117
0110187
0110118
0110119
32
34
37
41
42
50
56
61
65
80
100
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
19,1
19,8
20,2
21,0
21,4
23,7
25,0
25,3
26,0
29,0
32,5
461,0
490,0
533,0
590,0
605,0
720,0
806,0
878,0
936,0
1152,0
1440,0
790
830
892
996
1007
1250
1332
1440
1602
1871
2353
0110120 OZ
0110121
0110122 OZ
0110123
0110124 OZ
0110125
0110126 OZ
0110127
0110128 OZ
0110129
0110130
0110131
0110132
0110133
0110134
0110135
0110136
0110137
0110138
0110139
2
3
3
4
4
5
5
7
7
8
12
14
18
21
25
34
42
50
61
100
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
7,6
8,3
8,3
9,1
9,1
10,2
10,2
12,1
12,1
13,2
15,2
16,1
18,1
20,4
22,2
25,1
27,2
30,0
32,0
41,0
48,0
72,0
72,0
96,0
96,0
120,0
120,0
168,0
168,0
192,0
288,0
336,0
432,0
504,0
600,0
816,0
1008,0
1200,0
1464,0
2400,0
112
148
148
178
178
221
221
306
306
363
498
569
764
914
1044
1470
1790
2095
2750
4450
0110140 OZ
0110141
0110142
0110143
0110144
0110145
0110146
2
3
4
5
7
8
12
҂4
҂4
҂4
҂4
҂4
҂4
҂4
9,2
9,9
11,0
12,1
13,3
15,9
18,3
77,0
115,0
154,0
192,0
269,0
307,0
461,0
195
230
295
361
458
590
790
0110147
0110148
0110149
0110150
3
4
5
7
҂6
҂6
҂6
҂6
11,7
13,0
14,5
16,0
173,0
230,0
288,0
403,0
355
424
525
625
0110151
0110152
0110153
0110154
3
4
5
7
҂10
҂10
҂10
҂10
15,0
16,8
18,7
20,6
288,0
384,0
480,0
672,0
540
701
858
1106
0110190
0110155
0110156
0110157
3
4
5
7
҂16
҂16
҂16
҂16
17,6
19,7
21,9
24,4
461,0
614,0
768,0
1075,0
827
1035
1259
1780
0110191
0110158
0110159
0110160
3
4
5
7
҂25
҂25
҂25
҂25
22,5
25,2
27,9
31,0
720,0
960,0
1200,0
1680,0
1186
1582
1999
2825
www.dda.cz
01-2
01
YY-JB/-OB
Flexibilní kabel, barevné Ïíly
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
- Izolace jádra ze speciální smûsi PVC
- Îíly barevnû kódovány, zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze
od 3 Ïil v˘‰e
2-Ïilové: modrá/hnûdá
3-Ïilové: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá
4-Ïilové: zeleno-Ïlutá/hnûdá/ãerná/‰edá
5-Ïilové: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/‰edá
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Plá‰È ze speciální smûsi PVC barvy ‰edé, zv˘‰ená odolnost proti
olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Flexibilní kabely, speciální PVC, poÏadavky pfiizpÛsobeny
DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
4000 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW ҂ km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 7,5҂ prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 ҂ 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
Tyto kabely se pouÏívají pfii stfiednû tûÏkém mechanickém namáhání s voln˘m pohybem, av‰ak bez zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na tah
v such˘ch, vlhk˘ch a mokr˘ch prostfiedích, ale nevhodné pro venkovní pouÏití. Tyto kabely mohou b˘t pouÏity v mûfiicí a ovládací
technice, v dopravû, v˘robních linkách, klimatizaãní technice a tûÏkém prÛmyslu. Ochranná zemnicí Ïíla je uloÏena ve vnûj‰í poloze.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OB = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0111001 OB
0111002
0111003 OB
0111004
0111005 OB
0111006
0111008
0111009
0111011
0111012
0111013
0111014
0111015
0111016
0111017
0111018
0111019
0111020
0111021
0111022
2
3
3
4
4
5
6
7
8
10
12
14
16
21
24
27
30
35
40
52
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
4,8
5,1
5,1
5,7
5,7
6,2
6,7
7,4
8,0
8,8
9,1
9,5
10,0
11,8
12,8
13,2
13,5
14,7
15,8
17,3
9,6
14,4
14,4
19,2
19,2
24,0
28,8
33,6
38,0
48,0
58,0
67,0
76,0
101
118,0
130,0
144,0
168,0
192,0
250,0
40
46
46
56
56
65
75
80
97
116
135
150
172
240
265
290
310
370
434
534
0111026 OB
0111027
0111028 OB
0111029
0111030 OB
0111031
0111033
0111034
0111036
0111037
0111038
0111039
0111040
0111041
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
5,2
5,5
5,5
6,2
6,2
6,8
7,5
8,1
8,9
9,5
9,6
9,9
11,2
11,9
14,4
21,6
21,6
28,8
28,8
36,0
43,2
50,5
58,0
65,0
72,0
86,0
108,0
130,0
46
54
54
66
66
80
99
110
130
153
162
179
218
257
01-3
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0111042
0111043
0111044
0111045
0111046
21
25
32
40
50
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
13,3
14,5
15,6
17,6
19,8
151,0
180,0
230,0
288,0
360,0
320
365
455
595
699
0111050 OB
0111051
0111052 OB
0111053
0111054 OB
0111055
0111057
0111059
0111061
0111062
0111063
0111064
0111065
0111066
0111067
0111068
0111069
0111070
0111071
0111072
0111073
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
24
25
34
48
56
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
5,5
6,0
6,0
6,6
6,6
7,2
8,0
8,6
9,4
10,1
10,4
10,7
11,3
12,0
12,7
13,5
14,7
15,6
17,4
19,4
21,5
19,2
27,0
29,0
38,4
38,4
48,0
58,0
67,0
77,0
87,0
96,0
115,0
134,0
154,0
173,0
192,0
236,0
240,0
326,0
461,0
538,0
60
72
72
86
86
104
125
141
175
200
207
230
271
300
343
375
468
485
650
819
920
0111077 OB
0111078
0111079 OB
0111080
0111081 OB
0111082
0111084
2
3
3
4
4
5
6
6,3
6,7
6,7
7,3
7,3
8,2
8,9
29,0
43,0
43,0
58,0
58,0
72,0
86,4
70
90
90
109
109
131
157
www.dda.cz
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
YY-JB/-OB
Flexibilní kabel, barevné Ïíly
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0111085
0111087
0111088
0111089
0111090
0111091
0111092
0111093
0111094
0111095
0111096
0111097
0111098
7
8
11
12
14
16
18
20
25
32
34
42
50
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
9,8
10,6
12,1
12,1
12,9
13,6
14,5
15,2
17,8
19,1
19,8
21,4
23,7
101,0
115,0
158,0
173,0
202,0
230,0
259,0
288,0
360,0
461,0
490,0
605,0
720,0
184
216
300
309
345
386
440
490
620
790
830
1007
1250
0111104 OB
0111105
0111106 OB
0111107
0111108 OB
0111109
0111111
0111112
0111113
0111114
0111115
0111116
0111117
0111118
0111119
0111120
2
3
3
4
4
5
6
7
8
11
16
18
25
32
50
61
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
9,1
9,9
9,9
11,0
11,0
12,0
13,3
14,6
16,1
17,6
20,5
21,7
26,5
31,8
38,0
40,0
48,0
72,0
72,0
96,0
96,0
120,0
144,0
168,0
192,0
264,0
383,0
432,0
600,0
766,0
1200,0
1464,0
112
148
148
178
178
221
293
306
363
482
701
764
1044
1386
2095
2750
0111121 OB
0111144
0111122
0111123
0111124
0111125
2
3
4
5
7
11
҂4
҂4
҂4
҂4
҂4
҂4
10,4
11,2
12,5
13,9
16,8
22,3
77,0
115,0
154,0
192,0
269,0
422,0
195
235
295
361
498
767
3 ҂6
4 ҂6
12,6
14,0
173,0
230,0
355
424
0111126
0111127
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0111128
0111129
5 ҂6
7 ҂6
15,5
19,0
288,0
403,0
525
625
0111153
0111130
0111131
0111132
3
4
5
7
҂10
҂10
҂10
҂10
16,0
18,0
20,0
23,1
288,0
384,0
480,0
672,0
611
701
858
1106
0111154
0111133
0111134
0111135
3
4
5
7
҂16
҂16
҂16
҂16
18,5
20,8
23,0
31,0
461,0
614,0
768,0
1075,0
912
1035
1259
1780
0111155
0111136
0111137
3 ҂25
4 ҂25
5 ҂25
23,3
26,0
29,0
720,0
960,0
1200,0
1388
1581
1997
0111156
0111138
0111139
3 ҂35
4 ҂35
5 ҂35
26,6
29,7
33,1
1080,0
1344,0
1680,0
1767
2105
2636
0111157
0111140
0111145
3 ҂50
4 ҂50
5 ҂50
30,2
33,9
37,6
1440,0
1920,0
2400,0
2556
2940
3936
0111158
0111141
0111146
3 ҂70
4 ҂70
5 ҂70
37,1
41,6
46,3
2016,0
2688,0
3360,0
3182
4090
5443
0111159
0111142
0111147
3 ҂95
4 ҂95
5 ҂95
40,1
44,8
50,2
2736,0
3648,0
4560,0
4676
5540
6931
0111160
0111143
3 ҂120
4 ҂120
45,5
50,8
3456,0
4608,0
5630
7000
0111148
4 ҂150
52,8
5760,0
8340
0111149
4 ҂185
65,8
7104,0
9904
Objednací ãíslo
www.dda.cz
01-4
01
YY-JZ 0,6/1 kV BLACK
Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
- Izolace jádra ze speciální smûsi PVC
- âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle normy
DIN VDE 0293
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu, zeleno-Ïlutá
zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze od 3 Ïil v˘‰e
- Plá‰È ze speciální smûsi PVC barvy ãerné, zv˘‰ená odolnost proti
olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Ovládací kabely, speciální PVC
- PoÏadavky pfiizpÛsobeny DIN VDE 0262/12.95 a DIN VDE 0281
ãást 13 s izolaãní tlou‰Èkou pro 1 kV
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
0,6/1 kV
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
4000 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW ҂ km
- Proudové zatíÏení
dle DIN VDE 0298
- Minimální polomûr ohybu
inf. 7,5҂ prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 ҂ 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
- Odolnost proti UV záfiení
PouÏití
Ohebn˘ kabel slouÏící pro mûfiicí a ovládací úãely v obrábûcí technice, pfiepravní oblasti, v˘robních linkách, chladící technice a tûÏkém
prÛmyslu. Vhodné pro instalaci s flexibilním pouÏitím pfii stfiednû tûÏkém mechanickém zatíÏení s voln˘m pohybem, av‰ak bez
zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na tah, v suchém, vlhkém a mokrém vnitfiním i venkovním (pfii pevném uloÏení) prostfiedí. Nevhodné pro pfiímé
ukládání do zemû a pro pfiímou aplikaci ve vodû. Vodiãe jsou ãíslované tak, aby i pfii odstranûní jen nûkolika centimetrÛ plá‰tû bylo
moÏné rozli‰it kaÏdou Ïílu. âíselné oznaãení je podtrÏeno z dÛvodu moÏné zámûny. Ochranná zemnicí Ïíla je stoãena ve vnûj‰í poloze.
âern˘ plá‰È je sloÏen ze speciálního PVC a je odoln˘ proti UV záfiení.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0110550 OZ
0110551
0110552 OZ
0110553
0110554 OZ
0110555
0110556 OZ
0110557
0110558
0110559 OZ
0110560
0110561 OZ
0110562
0110563
0110564 OZ
0110565
0110566
0110567
0110568
0110569
0110570
0110571
0110572
0110573
0110574
0110575
0110576
0110577
0110578
0110579
0110580
0110581
01-5
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
8
10
12
12
14
16
18
20
21
25
30
32
34
40
42
50
52
61
65
80
100
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
6,4
6,8
6,8
7,6
7,6
8,2
8,2
9,1
9,8
9,8
10,7
10,7
11,6
12,2
12,2
12,3
13,7
14,4
15,3
16,5
17,2
18,0
18,9
19,3
21,2
21,2
23,4
24,3
26,0
26,3
28,9
33,5
9,6
14,4
14,4
19,0
19,0
24,0
24,0
28,8
33,6
33,6
38,0
38,0
48,0
58,0
58,0
67,0
76,0
86,0
96,0
96,0
120,0
144,0
154,0
163,0
192,0
202,0
240,0
252,0
293,0
312,0
384,0
480,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
76
88
88
100
100
117
117
126
138
158
150
150
176
200
200
230
250
276
293
305
335
348
355
520
590
595
715
740
840
880
960
1050
Objednací ãíslo
0110582 OZ
0110583
0110584 OZ
0110585
0110586 OZ
0110587
0110588 OZ
0110589
0110590 OZ
0110591
0110592 OZ
0110593
0110594 OZ
0110595
0110596
010110597
0110598 OZ
0110599
0110600
0110601
0110602
0110603
0110604
0110605
0110606
0110607
0110608
0110609
0110610
0110611
0110612
0110613
www.dda.cz
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
12
12
14
15
18
20
21
25
32
34
37
40
41
42
50
61
65
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
6,8
7,2
7,2
8,0
8,0
8,8
8,8
9,7
9,7
10,7
10,7
11,5
11,5
12,5
12,7
13,1
13,1
13,9
14,7
15,6
16,6
17,3
18,9
20,5
21,5
21,3
23,2
23,2
23,2
25,6
28,2
29,0
14,4
21,3
21,6
28,8
28,8
36,0
36,0
43,2
43,2
50,5
50,5
58,0
58,0
65,0
72,0
86,0
86,0
101,0
108,0
130,0
144,0
151,0
180,0
230,0
245,0
260,0
288,0
296,0
302,0
360,0
439,0
468,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
96
108
108
126
126
140
140
170
170
190
190
212
212
227
238
257
257
286
319
362
394
422
486
595
638
696
726
750
770
895
1070
1110
YY-JZ 0,6/1 kV BLACK
Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
0110614
0110615
80 ҂ 0,75
100 ҂ 0,75
31,4
36,2
576,0
720,0
1500
1889
0110687
0110688
80 ҂ 1,5
100 ҂ 1,5
39,9
45,6
1152,0
1440,0
2300
2700
0110616 OZ
0110617
0110618 OZ
0110619
0110620 OZ
0110621
0110622 OZ
0110623
0110624
0110625 OZ
0110626
0110627
0110628
0110629 OZ
0110630
0110631 OZ
0110632
0110633
0110634
0110636
0110638
0110639
0110640
0110642
0110644
0110645
0110646
0110648
0110649
0110650
0110651
0110652
0110653
0110654
0110655
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
9
10
10
12
12
14
16
18
20
21
24
25
26
34
36
40
41
42
50
56
61
65
80
100
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
7,4
8,0
8,0
8,8
8,8
9,8
9,8
10,8
11,7
11,7
12,8
13,9
14,1
14,1
14,5
14,5
15,5
16,5
17,3
18,4
19,4
20,3
21,1
21,1
24,0
24,0
25,9
25,9
25,9
28,5
29,3
31,4
32,5
34,8
40,1
19,2
29,0
29,0
38,4
38,4
48,0
48,0
58,0
67,0
67,0
77,0
86,0
96,0
96,0
115,0
115,0
134,0
154,0
173,0
192,0
205,0
236,0
240,0
250,0
326,0
346,0
384,0
394,0
403,0
480,0
538,0
586,0
624,0
786,0
960,0
80
90
90
100
100
130
130
150
170
170
230
250
270
270
290
290
320
360
405
450
510
550
570
590
750
790
850
890
900
1100
1190
1266
1560
1810
1950
0110689 OZ
0110690
0110691 OZ
0110692
0110693 OZ
0110694
0110695 OZ
0110696
0110697 OZ
0110698
0110699
0110700
0110701
0110702
0110703
0110704
0110705
0110706
0110707
0110708
2
3
3
4
4
5
5
7
7
8
12
14
18
21
25
34
42
50
61
100
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
9,4
9,9
9,9
11,1
11,1
12,4
12,4
15,0
15,0
16,1
18,4
19,6
22,0
24,6
26,9
30,4
33,0
36,2
40,1
49,0
48,0
72,0
72,0
96,0
96,0
120,0
120,0
168,0
168,0
192,0
288,0
336,0
432,0
504,0
600,0
816,0
1008,0
1200,0
1464,0
2400,0
160
175
175
203
203
251
251
330
330
400
553
630
795
930
1110
1450
1750
2100
2540
3850
0110709 OZ
0110710
0110711
0110712
0110713
0110715
2
3
4
5
7
12
҂4
҂4
҂4
҂4
҂4
҂4
11,4
12,3
13,8
15,3
16,8
22,9
77,0
115,0
154,0
192,0
269,0
461,0
180
230
310
410
540
860
0110716
0110717
0110718
0110719
3
4
5
7
҂6
҂6
҂6
҂6
14,1
15,6
17,3
19,3
173,0
230,0
288,0
403,0
370
430
650
860
0110656 OZ
0110657
0110658 OZ
0110659
0110660 OZ
0110661
0110662 OZ
0110663
0110664
0110665 OZ
0110666
0110667
0110668
0110669
0110670
0110671 OZ
0110672
0110673
0110674
0110675
0110676
0110677
0110678
0110679
0110680
0110681
0110682
0110683
0110684
0110685
0110686
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
9
10
11
12
12
14
16
18
19
20
21
25
32
34
40
42
50
56
61
65
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
8,4
9,1
9,1
9,9
9,9
11,0
11,0
12,3
13,3
13,3
14,5
15,7
15,9
16,6
16,6
16,6
17,4
18,5
19,7
20,9
20,9
22,0
23,9
26,0
27,2
29,3
29,5
32,5
33,5
35,7
36,8
29,0
43,0
43,0
58,0
58,0
72,0
72,0
86,0
101,0
101,0
115,0
130,0
144,0
158,0
173,0
173,0
202,0
230,0
259,0
279,0
288,0
302,0
360,0
461,0
490,0
576,0
605,0
720,0
806,0
878,0
936,0
95
110
110
141
141
170
170
190
225
225
250
280
300
330
370
370
400
450
520
550
600
600
730
880
950
990
1120
1400
1530
1700
1900
0110720
0110721
0110722
0110723
3
4
5
7
҂10
҂10
҂10
҂10
16,5
18,4
20,5
22,5
288,0
384,0
480,0
672,0
660
790
960
1300
0110724
0110725
0110726
0110727
3
4
5
7
҂16
҂16
҂16
҂16
19,1
21,2
23,6
25,8
461,0
614,0
768,0
1075,0
700
1100
1600
1890
0110728
0110729
0110730
0110731
3
4
5
7
҂25
҂25
҂25
҂25
24,0
26,9
29,3
32,6
720,0
960,0
1200,0
1680,0
1450
1600
2050
2900
0110732
0110733
0110734
3 ҂35
4 ҂35
5 ҂35
26,2
29,4
32,8
1008,0
1344,0
1680,0
1900
2400
2900
0110735
0110736
0110742
3 ҂50
4 ҂50
5 ҂50
30,5
34,2
38,0
1440,0
1920,0
2400,0
2700
3400
4361
0110737
0110738
0110743
3 ҂70
4 ҂70
5 ҂70
36,7
41,0
45,7
2016,0
2688,0
3360,0
3300
4400
5807
0110739
0110740
0110744
3 ҂95
4 ҂95
5 ҂95
41,2
46,2
50,7
2736,0
3648,0
4560,0
5050
6010
7752
0110741
0110745
0110746
4 ҂120
4 ҂150
4 ҂185
50,5
57,4
64,5
4608,0
5760,0
7104,0
7500
8640
10380
Objednací ãíslo
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Objednací ãíslo
www.dda.cz
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
01-6
01
PUR-JZ
Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly, PUR plá‰È
PUR-JZ
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5
- Izolace jádra ze speciální smûsi PVC
- âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle normy DIN VDE
0293
- Zeleno-Ïlutá zemnící Ïíla je od 3 Ïil v˘‰e
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Venkovní PUR plá‰È, barva ‰edá nebo Ïlutá
Ovládací PUR kabel dle DIN VDE
- Provozní teplota
pohyblivé uloÏení
pevné uloÏení
- Jmenovité napûtí Uo/U
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
- Izolaãní odpor
- Minimální polomûr ohybu
pohyblivé uloÏení
pevné uloÏení
0245, 0250 a 0282
od -5 °C do +70 °C
od -40 °C do +80 °C
300/500 V
3 000 V
min. 20 ⏲ ҂ km
12,5҂ prÛmûr kabelu
5҂ prÛmûr kabelu
V˘hody
- Zv˘‰ená odolnost olejÛm, kyselinám, rozpou‰tûdlÛm, mazivÛm
- Odolává odûru, proseknutí a mikrobÛm
- UV odoln˘
PouÏití
Tyto kabely se pouÏívají jako ovládací kabely, propojovací kabely elektrick˘ch zafiízení a pfienosn˘ch ruãních elektrick˘ch zafiízení pro pevné i
flexibilní aplikace bez nárokÛ na namáhaní v tahu. Jsou vhodné pro pouÏití v suchém i mokrém prostfiedí. Je moÏné je pouÏít i ve venkovním
prostfiedí, UV odolné. Nejsou vhodné pro pfiímé uloÏení do zemû a pro aplikace v kabelov˘ch fietûzech.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
0122100
0122101
0122102
0122103
0122104
0122107
0122109
0122111
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 ҂ 0,5
3 ҂ 0,5
4 ҂ 0,5
5 ҂ 0,5
7 ҂ 0,5
12 ҂ 0,5
18 ҂ 0,5
25 ҂ 0,5
5,1
5,4
6,0
6,5
7,2
9,3
10,8
13,2
9,6
14,4
19,0
24,0
33,6
57,6
86,4
120,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
40,0
55,0
65,0
75,0
90,0
135,0
205,0
270,0
0122116
0122117
0122118
0122119
0122120
0122123
0122125
0122127
2 ҂ 0,75
3 ҂ 0,75
4 ҂ 0,75
5 ҂ 0,75
7 ҂ 0,75
12 ҂ 0,75
18 ҂ 0,75
25 ҂ 0,75
5,4
5,8
6,4
7,1
7,8
10,4
12,4
15,1
14,4
21,6
28,8
36,0
50,4
86,4
130,0
180,0
44,0
53,0
64,0
76,0
96,0
170,0
260,0
324,0
5,8
6,3
6,9
7,7
19,2
28,8
38,4
48,0
53,0
63,0
75,0
89,0
Objednací ãíslo
0122132
0122133
0122134
0122135
01-7
2҂ 1
3҂ 1
4҂ 1
5҂ 1
Obsah Cu
[kg/km]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
0122136
0122139
0122141
0122143
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
7҂ 1
12 ҂ 1
18 ҂ 1
25 ҂ 1
8,8
11,0
13,0
16,9
67,2
115,0
173,0
240,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
115,0
201,0
289,0
380,0
0122148
0122149
0122150
0122151
0122152
0122155
0122157
0122159
2 ҂ 1,5
3 ҂ 1,5
4 ҂ 1,5
5 ҂ 1,5
7 ҂ 1,5
12 ҂ 1,5
18 ҂ 1,5
25 ҂ 1,5
6,5
6,9
7,6
8,5
9,4
12,8
15,2
18,5
28,8
43,2
57,6
72,0
101,0
173,0
259,0
360,0
68,0
87,0
106,0
131,0
173,0
273,0
454,0
641,0
0122164
0122165
0122166
0122167
0122168
0122169
0122170
0122171
2 ҂ 2,5
3 ҂ 2,5
4 ҂ 2,5
5 ҂ 2,5
7 ҂ 2,5
12 ҂ 2,5
18 ҂ 2,5
25 ҂ 2,5
8,2
8,7
9,4
10,3
11,5
15,7
18,7
24,1
48,0
72,0
96,0
120,0
168,0
288,0
432,0
600,0
110,0
146,0
183,0
222,0
293,0
512,0
740,0
940,0
Objednací ãíslo
www.dda.cz
Obsah Cu
[kg/km]
H05BQ-F, H07BQ-F
Ohebn˘ kabel s PUR plá‰tûm
01
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné vodiãe dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228
a HD 383 tfi. 5
- Jádro izolováno EPR smûsí
- Barevné znaãení Ïil dle HD 308
- Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla, Ïíly stoãeny v polohách s optimální
délkou zkrutu
- Speciální PUR plá‰È barvy oranÏové
- Kabel z EPR/PUR izolací dle DIN VDE 0282 ã. 10 a HD 22.10 S1
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -25 °C do +80 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +90 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V resp.
450/750 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
2000 V resp. 2500 V
- Minimální polomûr ohybu
inf. 7,5҂ prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 100 ҂ 106 cJ/kg (aÏ do 100 Mrad)
V˘hody
-
Vysoká odolnost proti otûru a mechanickému po‰kození
Vysoká ohebnost i pfii nízk˘ch teplotách
Odoln˘ proti olejÛm, kyselinám, ozonu, UV záfiení a mikrobÛm
Bezhalogenov˘
PouÏití
Tyto kabely se pouÏívají v such˘ch i vlhk˘ch prostfiedích se stfiedním mechanick˘m zatíÏením, napfi. k propojení prÛmyslov˘ch
a zemûdûlsk˘ch zafiízení, v ohfiívaãích kde je nebezpeãí tepelného po‰kození plá‰tû ãi v elektrick˘ch náfiadích jako jsou vrtaãky, ruãní
pily, dopravníky, chladící zafiízení atd. Extrémnû pevné kabely, pouÏívané pfiedev‰ím pro svoji odolnost vÛãi pfietrhnutí a opotfiebení.
Vhodn˘ také pro venkovní uloÏení, je odoln˘ proti UV záfiení, kyslíku, ozonu, vlhkosti a mikrobÛm.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
min.-max.
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
H05BQ-F
0122050
0122051
0122052
0122053
2҂
3҂
4҂
5҂
0,75
0,75
0,75
0,75
5,7 6,2 6,8 7,6 -
7,4
8,1
8,8
9,9
14,4
21,6
28,8
36,0
52
63
80
96
0122054
0122055
0122056
0122057
2҂
3҂
4҂
5҂
1
1
1
1
6,1 - 8,0
6,5 - 8,5
7,1 - 9,3
8,0 - 10,3
19,2
29,0
38,4
48,0
59
71
89
112
7,6 - 9,8
9,0 - 11,6
10,6 - 13,7
11,8 - 15,1
15,6 - 19,9
17,9 - 22,8
29,0
48,0
77,0
115,0
192,0
307,0
92
121
194
311
428
600
H07BQ-F
0122058
0122064
0122072
0122073
0122074
0122075
2 ҂ 1,5
2 ҂ 2,5
2҂ 4
2҂ 6
2 ҂10
2 ҂16
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
43,0
72,0
115,0
173,0
288,0
461,0
109
164
224
310
640
758
0122059
0122065
0122068
0122070
0122076
0122077
3 ҂ 1,5
3 ҂ 2,5
3҂ 4
3҂ 6
3 ҂10
3 ҂16
Vnûj‰í ∅
min.-max.
cca [mm]
8,0 - 10,4
9,6 - 12,4
11,3 - 14,5
12,8 - 16,3
16,8 - 21,4
19,5 - 24,7
0122060
0122066
0122069
0122071
0122078
0122079
4 ҂ 1,5
4 ҂ 2,5
4҂ 4
4҂ 6
4 ҂10
4 ҂16
9,0 - 11,6
10,7 - 13,8
12,7 - 16,2
14,2 - 18,1
18,6 - 23,6
21,3 - 27,0
58,0
96,0
154,0
230,0
384,0
614,0
145
207
327
496
738
1187
0122061
0122067
0122080
0122081
0122082
0122083
5 ҂ 1,5
5 ҂ 2,5
5҂ 4
5҂ 6
5 ҂10
5 ҂16
9,8 - 12,7
11,9 - 15,3
14,1 - 17,9
15,7 - 20,0
20,4 - 25,9
23,7 - 30,0
72,0
120,0
192,0
288,0
480,0
768,0
169
262
415
586
968
1475
Objednací ãíslo
www.dda.cz
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
01-8
YY-JZ-HF
Flexibilní kabel pro uloÏení do vleãn˘ch fietûzÛ
Konstrukce
Technická data
- Jemnû lanûné mûdûné jádro, svazek vinut dle normy
DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 6
- Izolace jádra ze speciálního PVC
- âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle DIN VDE 0293
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu, zeleno-Ïlutá
zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze
- Stoãené Ïíly ovinuty jemnou textilní páskou
- Plá‰È ze speciálního PVC, barvy ‰edé, zv˘‰ená odolnost proti
olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást
265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Ovládací kabel ze speciálního PVC, vysoce ohebn˘ díky speciální
konstrukci
- PoÏadavky pfiizpÛsobeny DIN VDE 0245, 0281 ãást 13
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
3000 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW ҂ km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 7,5҂ prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 ҂ 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
YY-JZ-HF kabely jsou ideální pro pouÏití ve strojním prÛmyslu, pro náfiadí, pfii montáÏích a pouÏití robotÛ na v˘robních linkách a v‰ude
tam, kde je nezbytná vysoká flexibilita. Tyto kabely se velmi osvûdãují v kombinaci se standardními vleãn˘mi fietûzy a dále jsou vhodné
pro flexibilní pouÏití pfii stfiednû tûÏkém mechanickém zatíÏení s voln˘m pohybem.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Odpovídá RoHS. Verze s aprobací UL/CSA je na vyÏádání.
Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Objednací ãíslo
0115001 OZ
0115002
0115003
0115004
0115005
0115006
0115007
0115010
0115012
0115014
2
3
4
5
7
10
12
18
25
34
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
6,0
6,3
6,9
7,5
9,1
10,6
10,9
13,1
15,8
16,9
9,6
14,0
19,0
24,0
33,6
48,0
58,0
86,0
120,0
163,0
46
57
70
93
127
161
177
284
363
487
0115055 OZ
0115056
0115057
0115058
0115059
0115060
0115061
0115064
0115066
0115068
0115019 OZ
0115020
0115021
0115022
0115023
0115024
0115025
0115028
0115030
0115032
2
3
4
5
7
10
12
18
25
34
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
6,4
6,9
7,4
8,3
10,0
11,6
12,0
14,3
17,3
18,8
14,4
21,6
28,8
36,0
50,5
72,0
86,0
130,0
180,0
245,0
58
73
77
119
165
216
247
356
498
550
0115073 OZ
0115074
0115075
0115076
0115077
0115079
0115082
0115084
0115086
0115037 OZ
0115038
0115039
0115040
0115041
0115042
0115043
0115046
0115048
0115050
2
3
4
5
7
10
12
18
25
34
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
6,7
7,2
7,8
8,7
10,5
12,2
12,8
15,0
18,2
19,7
19,0
29,0
38,4
48,0
67,0
96,0
115,0
173,0
240,0
326,0
65
84
113
137
192
251
295
420
600
777
01-9
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 ҂ 1,5
3 ҂ 1,5
4 ҂ 1,5
5 ҂ 1,5
7 ҂ 1,5
10 ҂ 1,5
12 ҂ 1,5
18 ҂ 1,5
25 ҂ 1,5
34 ҂ 1,5
2
3
4
5
7
12
18
25
34
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
7,6
8,0
8,9
10,0
12,0
13,1
14,6
17,4
21,0
23,5
29,0
43,0
58,0
72,0
101,0
144,0
173,0
259,0
360,0
490,0
91
117
147
181
273
344
391
590
801
1084
9,0
9,7
10,6
11,8
14,5
17,5
18,1
22,5
25,2
48,0
72,0
96,0
120,0
168,0
288,0
432,0
600,0
816,0
130
160
200
269
357
572
800
1100
1500
0115142
0115143
0115144
3 ҂4
4 ҂4
5 ҂4
11,9
13,1
14,5
115,0
154,0
192,0
221
260
318
0115145
0115146
4 ҂6
5 ҂6
14,6
16,0
230,0
288,0
392
481
0115147
0115148
4 ҂10
5 ҂10
17,7
19,7
384,0
480,0
642
780
0115149
0115150
4 ҂16
5 ҂16
19,8
22,3
614,0
768,0
926
1135
www.dda.cz
SINGLE CORE PUR-FLEX
JednoÏilov˘ kabel pro vleãné fietûzy s PUR plá‰tûm
01
SINGLE CORE PUR-FLEX
Konstrukce
Technická data
- Jemnû lanûné mûdûné holé jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC
60228 tfi. 6
- Izolace jádra z TPE
- Speciální venkovní PUR plá‰È ãerné barvy
- Samozhá‰ecí PUR dle DIN VDE 0482-332-1-2/ IEC 60332-1
- Bezhalogenov˘ dle DIN EN 50267/IEC 60754
- Odoln˘ oleji dle EN60811-2-1
- JednoÏilov˘, bezhalogenov˘ kabel ze speciálního polyuretanu
pro vleãné fietûzy
- Provozní teplota
pohyblivé uloÏení
od -40 °C do +80 °C
pevné uloÏení
od -50 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
0,6/1 kV
- Stfiídavé zku‰ební napûtí 4 000 V
- Minimální polomûr ohybu
pohyblivé uloÏení
7,5҂ prÛmûr kabelu
pevné uloÏení
4҂ prÛmûr kabelu
V˘hody
- Vysoká ohebnost, odolnost proti otûru a mechanickému
po‰kození i pfii nízk˘ch teplotách
- Odoln˘ proti olejÛm, hydraulick˘m kapalinám, ozonu, UV záfiení
- Bezhalogenov˘
- Aprobace UL/CSA
PouÏití
SINGLE CORE PUR-FLEX je speciální jednoÏilov˘ kabel s v˘bornou flexibilitou a odolností vÛãi opotfiebení. Díky sv˘m dobr˘m mechanick˘m
vlastnostem a dobré odolnosti proti minerálním olejÛm je tento kabel vhodn˘ pro pouÏití ve strojírenství, robotizaci, oceláfiském prÛmyslu.
Je ideální pro pouÏití ve vleãn˘ch fietûzech. Vhodn˘ pro venkovní uloÏení, odoln˘ proti UV záfiení, kyslíku, ozonu a vlhkosti.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS.
* Kabel má venkovní plá‰È vÏdy ãerné barvy. V pfiípadû, Ïe se uvádí zelenoÏlutá barva, myslí se tím izolace jádra.
Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
ãern˘
0125269
0125270
0125271
0125272
0125273
0125274
0125275
0125276
0125277
0125278
0125279
0125280
Poãet Ïil
prÛfiez jádra
[mm2]
1҂
1҂
1҂
1҂
1҂
1҂
1҂
1҂
1҂
1҂
1҂
1҂
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
7,1
8,0
9,4
10,9
13,2
14,2
16,5
18,4
20,5
23,5
26,1
28,5
58,0
96,0
154,0
240,0
336,0
480,0
672,0
912,0
1152,0
1440,0
1776,0
2304,0
88,0
135,0
205,0
290,0
411,0
554,0
773,0
1066,0
1305,0
1616,0
2025,0
2469,0
Objednací ãíslo
*zeleno-Ïlut˘
0125888
0125889
0125890
0125891
0125892
0125893
0125894
0125895
0125896
0125897
0125898
www.dda.cz
Poãet Ïil
prÛfiez Ïíly
[mm2]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
7,1
8,0
9,4
10,9
13,2
14,2
16,5
18,4
20,5
23,5
26,1
58,0
96,0
154,0
240,0
336,0
480,0
672,0
912,0
1152,0
1440,0
1776,0
88,0
135,0
205,0
290,0
411,0
554,0
773,0
1066,0
1305,0
1616,0
2025,0
01-10
PUR-JZ-HF
Flexibilní kabel pro uloÏení do vleãn˘ch fietûzÛ
Konstrukce
Technická data
- Jemnû lanûné mûdûné vodiãe dle normy DIN VDE 0295 a IEC
60228 tfi. 6
- Jádro izolováno PVC, odolné proti olejÛm dle DIN VDE 0281
ãást 1, pro lep‰í pohyblivost
- âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle DIN VDE 0293,
zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu, Ïíly ovinuty
jemnou textilní páskou
- Speciální PUR plá‰È barvy ‰edé, povrchová izolace zabraÀuje
skluzu
- Venkovní plá‰È k dispozici také v jin˘ch barvách
- Samozhá‰ecí PUR dle DIN VDE 0482 ãást 265-2-1/ EN 50265-21/ IEC 60332-1
- Ovládací kabel ze speciálního polyuretanu pro vleãné fietûzy
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +70 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
3000 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW ҂ km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 7,5҂ prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 100 ҂ 106 cJ/kg (aÏ do 100 Mrad)
PouÏití
PUR-JZ-HF je extrémnû pevn˘ kabel, pouÏívan˘ pfiedev‰ím pro svoji odolnost vÛãi pfietrhnutí a opotfiebení. Z dÛvodu jeho dobré
odolnosti proti minerálním olejÛm a chladícím látkám je tento kabel vhodn˘ pro pouÏití ve strojírenství, v˘robû náfiadí a tûÏkém
prÛmyslu v kritick˘ch oblastech. Díky jeho vysoké odolnosti proti opotfiebení a dobré pohybové schopnosti je instalace kabelu snadná
a rychlá. Ideální pro pouÏití ve vleãn˘ch fietûzech pro jeho mal˘ polomûru ohybu. Vhodn˘ také pro venkovní uloÏení, odoln˘ proti UV
záfiení, kyslíku, ozonu, vlhkosti a vÛãi mikrobÛm.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon. Aprobace UL/CSA na vyÏádání.
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0115520 OZ
0115521
0115522
0115523
0115524
0115525
0115526
0115527
0115528
0115529
0115530
0115531
0115532
0115533
0115534
0115535
2
3
4
5
7
8
10
12
14
18
21
25
30
34
42
50
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
҂ 0,5
5,4
5,9
6,3
6,9
7,8
8,6
9,6
10,3
10,3
11,5
12,6
13,6
14,2
15,1
16,2
18,0
9,6
14,4
19,0
24,0
33,6
38,0
48,0
58,0
67,0
86,4
96,0
120,0
144,0
163,0
202,0
240,0
45
56
69
92
126
136
158
176
212
283
310
330
390
420
500
580
0115538 OZ
0115539
0115540
0115541
0115542
0115543
0115544
0115545
0115546
0115547
0115548
0115549
0115550
0115551
0115552
2
3
4
5
7
8
10
12
14
18
21
25
30
34
42
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
5,9
6,2
6,7
7,3
8,7
9,5
10,5
11,0
11,4
12,6
14,0
15,2
15,7
17,1
18,5
14,4
21,6
28,8
36,0
50,5
58,0
72,0
86,0
101,0
130,0
151,0
180,0
216,0
245,0
302,0
57
72
97
119
165
189
214
247
283
356
502
698
720
770
840
01-11
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0115553
50 ҂ 0,75
20,0
360,0
990
0115556 OZ
0115557
0115558
0115559
0115560
0115561
0115562
0115563
0115564
0115565
0115566
0115567
0115568
0115569
0115570
0115571
0115572
0115573
2
3
4
5
7
8
10
12
14
18
21
25
32
34
41
42
50
65
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
҂1
6,6
7,0
7,6
8,2
9,6
10,5
11,6
12,0
13,0
14,5
16,0
17,6
18,8
19,7
24,9
21,1
23,4
30,9
19,2
29,0
38,4
48,0
67,0
77,0
96,0
115,0
134,0
173,0
205,0
240,0
308,0
326,0
394,0
403,0
480,0
624,0
64
83
113
137
191
218
251
294
337
420
504
600
732
776
925
949
1092
1400
0115575 OZ
0115576
0115577
0115578
0115579
0115580
0115581
0115582
0115583
0115584
0115585
2
3
4
5
7
8
10
12
14
18
21
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
7,1
7,5
8,2
9,0
10,8
11,6
13,4
13,4
14,3
16,0
17,5
29,0
43,0
58,0
72,0
101,0
115,0
144,0
173,0
202,0
259,0
302,0
90
117
147
181
274
313
344
391
457
589
680
www.dda.cz
PUR-JZ-HF
Flexibilní kabel pro uloÏení do vleãn˘ch fietûzÛ
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0115586
0115587
0115588
0115589
0115590
0115591
0115592
25
30
34
42
50
61
65
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
҂ 1,5
19,5
20,0
22,0
23,8
29,1
32,4
33,6
360,0
410,0
490,0
605,0
720,0
878,0
936,0
801
938
1048
1298
1520
1850
1970
0115620 OZ
0115621
0115622
0115623
0115624
0115625
0115626
0115627
0115628
2
3
4
5
7
12
14
18
25
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
҂ 2,5
8,6
9,3
10,3
11,5
13,4
17,0
18,5
20,0
24,4
48,0
72,0
96,0
120,0
168,0
288,0
336,0
432,0
600,0
128
160
200
268
357
571
612
800
1100
0115630 OZ
0115631
0115632
0115633
0115634
2
3
4
5
7
҂4
҂4
҂4
҂4
҂4
10,4
11,2
12,5
13,8
15,6
77,0
115,0
154,0
192,0
269,0
190
250
320
400
550
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0115653
0115636
0115637
0115638
0115639
1
3
4
5
7
҂6
҂6
҂6
҂6
҂6
6,9
13,0
14,7
16,0
17,5
58,0
173,0
230,0
288,0
403,0
81
350
500
580
800
0115654
0115641
0115642
0115643
0115644
1
3
4
5
7
҂10
҂10
҂10
҂10
҂10
8,4
17,4
19,0
21,3
23,6
96,0
288,0
384,0
480,0
672,0
152
660
750
990
1300
0115655
0115645
0115646
0115647
1
4
5
7
҂16
҂16
҂16
҂16
9,6
23,2
25,6
33,0
154,0
614,0
768,0
1075,0
215
1200
1500
1900
0115656
0115648
0115649
0115650
0115651
0115652
1
4
4
4
4
4
҂25
҂25
҂35
҂50
҂70
҂95
11,1
34,0
37,0
44,0
53,0
59,0
240,0
960,0
1344,0
1920,0
2688,0
3648,0
320
1700
2300
2500
4600
6400
www.dda.cz
01-12
01
PUR-FLEX
Vysoce flexibilní kabel pro uloÏení do vleãn˘ch fietûzÛ
Konstrukce
Technická data
- Jemnû lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295
a IEC 60228 tfi. 6
- Izolace jádra ze speciálního TPE
- âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle DIN VDE 0293,
zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu, vrstvy
ovinuty jemnou textilní páskou
- Speciální PUR plá‰È barvy ‰edé, povrchová izolace zabraÀuje
skluzu
- Samozhá‰ecí PUR dle DIN VDE 0482 ãást 265-2-1/ EN 50265-21/ IEC 60332-1, bezhalogenov˘
- Ovládací, bezhalogenov˘ kabel ze speciálního polyuretanu pro
vleãné fietûzy, pro vysoké nároky
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -30 °C do +80 °C
pevné uloÏení
od -50 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
2000 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW ҂ km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 7,5҂ prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 50 ҂ 106 cJ/kg (aÏ do 100 Mrad)
- V˘hody vysoká ohebnost, odolnost proti otûru
a mechanickému po‰kození i pfii nízk˘ch teplotách, odoln˘ proti
olejÛm, benzinÛm, hydraulick˘m kapalinám, kyselinám, ozonu,
UV záfiení, vodû, mikrobÛm, bezhalogenov˘
PouÏití
PUR-FLEX je speciální kabel s dlouhodobou vysokou flexibilitou a odolností vÛãi opotfiebení. Díky velmi dobr˘m mechanick˘m
vlastnostem a dobré odolnosti proti minerálním olejÛm je tento kabel vhodn˘ pro pouÏítí ve strojírenství, robotizaci, v˘robû náfiadí,
oceláfiském prÛmyslu ve v‰ech kritick˘ch oblastech. Díky vysoké odolnosti proti opotfiebení a dobré pohybové schopnosti je ideální
pro pouÏití ve vleãn˘ch fietûzech. Je vhodn˘ téÏ pro venkovní uloÏení – odoln˘ proti UV záfiení, kyslíku, ozonu, vlhkosti a vÛãi
mikrobÛm, ale ne pro pfiímé uloÏení do zemû.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyÏádání.
Odpovídá RoHS. Verze s aprobací UL/CSA je na vyÏádání. Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0122501 OZ
0122502
0122503
0122504
0122505
0122506
0122507
0122509
0122510
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 ҂ 0,5
3 ҂ 0,5
4 ҂ 0,5
5 ҂ 0,5
7 ҂ 0,5
12 ҂ 0,5
18 ҂ 0,5
25 ҂ 0,5
30 ҂ 0,5
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
5,0
5,2
5,7
6,1
7,4
9,0
10,4
12,7
14,3
9,6
14,4
19,0
24,0
33,6
58,0
86,0
120,0
144,0
38
46
59
68
88
131
197
282
315
Objednací ãíslo
0122534 OZ
0122535
0122536
0122537
0122538
0122539
0122540
0122542
0122543
0122544
0122512 OZ
0122513
0122514
0122515
0122516
0122517
0122518
0122520
0122521
2
3
4
5
7
12
18
25
30
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
5,4
5,7
6,3
7,1
8,3
10,1
11,6
14,1
16,1
14,4
21,6
28,8
36,0
50,5
86,0
130,0
180,0
216,0
47
58
69
85
118
183
270
374
420
0122545 OZ
0122546
0122547
0122548
0122549
0122550
0122551
0122552
0122523 OZ
0122524
0122525
0122526
0122527
0122528
0122529
0122531
0122532
0122533
2
3
4
5
7
12
18
25
30
36
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,8
6,1
6,8
7,4
8,9
10,7
12,8
15,5
18,5
20,5
19,2
29,0
38,4
48,0
67,0
115,0
173,0
240,0
308,0
346,0
55
70
86
102
143
225
334
460
530
625
0122554
0122555
0122556
0122557
0122558
0122559
0122561
0122562
0122564
0122565
01-13
www.dda.cz
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 ҂ 1,5
3 ҂ 1,5
4 ҂ 1,5
5 ҂ 1,5
7 ҂ 1,5
12 ҂ 1,5
18 ҂ 1,5
25 ҂ 1,5
30 ҂ 1,5
36 ҂ 1,5
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
6,8
7,2
8,0
8,7
10,5
12,8
15,2
18,2
20,3
22,2
29,0
43,0
58,0
72,0
101,0
173,0
259,0
360,0
432,0
518,0
70
90
106
145
205
320
465
650
750
880
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
҂
7,8
8,2
8,9
10,0
11,8
14,6
17,2
21,2
48,0
72,0
96,0
120,0
168,0
288,0
432,0
480,0
115
162
196
230
312
532
762
858
11,6
12,9
15,6
13,6
15,2
18,3
19,5
23,7
23,6
28,6
154,0
192,0
269,0
230,0
288,0
403,2
480,0
672,0
768,0
1075,0
283
349
498
432
529
693
817
1054
1292
1709
2
3
4
5
7
12
18
20
4
5
7
4
5
7
5
7
5
7
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
҂ 4
҂ 4
҂ 4
҂ 6
҂ 6
҂ 6
҂ 10
҂ 10
҂ 16
҂ 16
TPE-FLEX
Vysoce flexibilní kabel pro uloÏení do vleãn˘ch fietûzÛ pro nejnároãnûj‰í aplikace
01
TPE-FLEX
Konstrukce
Technická data
- Jemnû lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295
a IEC 60228 tfi. 6
- Izolace jádra na bázi TPE
- Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 47100 do prÛfiezu 0,75 mm2
od prÛfiezu 0,75 mm2 jsou ãerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m
ãíslováním dle DIN VDE 0293, zeleno-Ïlutá zemnící Ïíla ve vnûj‰í
poloze
- Do poãtu 11 Ïil jsou Ïíly stoãeny v polohách, od 12 Ïil a více
jsou stoãeny ve svazcích kolem stfiedového elementu
s optimální délkou zkrutu
- Speciální TPE plá‰È barvy ãerné
- Odoln˘ oleji dle DIN EN 60811-2-1 4 h pfii +100 °C
- Vysoce flexibilní bezhalogenov˘ kabel pro nejnároãnûj‰í aplikace
ve vleãn˘ch fietûzech
- Provozní teplota
pohyblivé uloÏení
od -25 °C do +100 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +100 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí 2 000 V
- Minimální polomûr ohybu
pevné uloÏení
3҂ prÛmûr kabelu
pohyblivé uloÏení
5҂ prÛmûr kabelu
V˘hody
Odoln˘ otûru, s nepfiilnav˘m povrchem, dobfie odolává
proseknutí, bezhalogenov˘, UV odoln˘, odoln˘ povûtrnostním
vlivÛm, odoln˘ oleji, neobsahuje silikon.
PouÏití
Tento kabel se pouÏívá pro nejnároãnûj‰í aplikace ve vleãn˘ch fietûzech, pro strojní a obrábûcí centra, v˘robní zafiízení, jefiáby, dopravní linky.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS.
Neobsahuje silikon.
Objednací ãíslo
0124191
0124192
0124193
0124194
0124195
0124196
0124197
0124198
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 ҂ 0,5
3 ҂ 0,5
4 ҂ 0,5
5 ҂ 0,5
7 ҂ 0,5
12 ҂ 0,5
18 ҂ 0,5
25 ҂ 0,5
4,8
5,1
5,5
5,9
6,9
10,3
12,5
14,4
10,0
15,0
20,0
25,0
35,0
60,0
90,0
125,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
30,0
33,0
41,0
47,0
63,0
134,0
185,0
253,0
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
0124199
0124200
0124201
0124202
0124203
0124204
0124205
0124206
2҂
3҂
4҂
5҂
7҂
12 ҂
18 ҂
25 ҂
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
5,2
5,4
5,8
6,5
7,8
11,4
14,1
16,1
15,0
23,0
30,0
38,0
53,0
90,0
135,0
188,0
40,0
44,0
54,0
64,0
87,0
215,0
270,0
371,0
0124209
0124210
0124211
0124212
0124213
0124214
2҂
3҂
4҂
5҂
7҂
12 ҂
1
1
1
1
1
1
5,6
5,9
6,4
7,0
8,4
12,4
20,0
30,0
40,0
50,0
70,0
120,0
48,0
53,0
65,0
81,0
108,0
218,0
Objednací ãíslo
0124215
0124216
0124466
0124467
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
18 ҂ 1
25 ҂ 1
36 ҂ 1
42 ҂ 1
15,5
17,8
22,0
23,8
180,0
250,0
360,0
420,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
328,0
457,0
615,0
734,0
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
0124468
0124217
0124218
0124219
0124220
0124221
0124222
0124223
0124481
0124482
2҂
3҂
4҂
5҂
7҂
12 ҂
18 ҂
25 ҂
36 ҂
42 ҂
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6,2
6,6
7,1
7,8
9,6
14,0
17,5
20,3
24,7
26,8
30,0
45,0
60,0
75,0
105,0
180,0
270,0
375,0
540,0
630,0
61,0
69,0
89,0
110,0
157,0
297,0
452,0
627,0
875,0
1017,0
0124476
0124224
0124225
0124226
0124227
0124228
0124229
3҂
4҂
5҂
7҂
12 ҂
18 ҂
25 ҂
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
7,9
9,0
9,8
11,6
18,7
22,6
25,3
75,0
100,0
125,0
175,0
300,0
450,0
625,0
109,0
136,0
168,0
234,0
483,0
696,0
953,0
www.dda.cz
01-14
H05VV5-F
Flexibilní kabel, ãíslované Ïíly, schválen dle VDE, HAR
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 tfi. 5
a IEC 60228 tfi. 5
- Jádro izolováno speciálním PVC dle DIN VDE 0281 ãást 1
- Îíly stoãeny v polohách, ãerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m
ãíslováním dle DIN VDE 0293
- Speciální plá‰È PVC dle DIN VDE 0281 ãást 13, HD 21.1S2/A16,
barvy ‰edé
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Ohebn˘ PVC kabel s plá‰tûm odoln˘m proti olejÛm dle DIN VDE
0281 ãást 13, HD 21.13 S1 a IEC 60227/75
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +70 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
2000 V
- Jiskrová zkou‰ka
6000 V
- Izolaãní odpor
min. 20 MW ҂ km
- Minimální polomûr ohybu
inf. 7,5҂ prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 ҂ 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
- Odoln˘ oleji dle EN 60811-2-1
PouÏití
Tyto kabely se pouÏívají pro flexibilní pouÏití pfii stfiednû tûÏkém mechanickém zatíÏení s voln˘m pohybem, av‰ak bez zv˘‰en˘ch
poÏadavkÛ na tah v such˘ch, vlhk˘ch a mokr˘ch místnostech, ale nevhodné pro venkovní pouÏití. Tyto kabely mohou b˘t pouÏity
v mûfiicí a ovládací technice, pfiepravních oblastech a v˘robních linkách. Kabely byly testovány dle DIN VDE 0207 a 0473 a byly shledány
plnû odoln˘mi proti olejÛm. Na kabely nepÛsobí chemické vlivy. Kabely jsou urãeny pro vlhké a mokré prostfiedí, pfiedev‰ím k pouÏítí
pro pfiístroje v pivovarnictví, plnících linkách a automyãkách.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyÏádání.
Objednací ãíslo
0113122 OZ
0113001
0113002
0113003
0113004
0113005
0113920
0113006
0113921
0113007
0113922
0113008
0113009
0113123 OZ
0113013
0113014
0113015
0113016
0113017
0113926
0113018
0113019
0113927
0113020
0113021
2
3
4
5
6
7
8
9
12
14
18
25
0113119 OZ
0113025
0113026
0113027
0113028
0113029
2
3
4
5
6
7
01-15
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
5,9
6,2
6,7
7,4
8,4
9,1
9,6
10,6
10,8
11,2
11,7
13,0
16,0
9,7
14,4
19,0
24,0
28,8
33,6
38,0
43,0
48,0
58,0
67,0
86,0
120,0
46
54
65
80
104
119
134
136
166
186
215
251
349
҂ 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
G 0,75
6,3
6,7
7,3
8,3
9,0
9,7
10,4
11,5
12,1
12,4
14,0
17,0
14,4
21,6
28,8
36,0
43,2
50,5
58,0
65,0
86,0
101,0
130,0
180,0
52
68
82
107
132
145
189
194
231
274
313
461
҂1
G1
G1
G1
G1
G1
6,6
7,0
7,6
8,7
9,5
10,2
19,2
29,0
38,4
48,0
58,0
67,0
66
78
104
123
152
183
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 ҂ 0,5
3 G 0,5
4 G 0,5
5 G 0,5
6 G 0,5
7 G 0,5
8 G 0,5
9 G 0,5
10 G 0,5
12 G 0,5
14 G 0,5
18 G 0,5
25 G 0,5
Objednací ãíslo
0113931
0113030
0113031
0113932
0113032
0113933
0113033
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
8 G1
9 G1
12 G 1
14 G 1
18 G 1
19 G 1
25 G 1
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
11,0
12,1
12,7
13,3
15,0
15,0
18,0
77,0
86,0
115,0
134,0
173,0
183,0
240,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
220
230
269
361
400
413
546
0113120 OZ
0113037
0113038
0113039
0113040
0113041
0113937
0113042
0113043
0113121
0113044
0113938
0113045
2
3
4
5
6
7
8
9
12
14
18
19
25
҂ 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
G 1,5
7,3
7,9
8,7
9,6
10,7
11,8
13,2
13,5
14,4
15,3
17,2
17,2
21,7
29,0
43,0
58,0
72,0
86,0
101,0
115,0
130,0
173,0
202,0
259,0
274,0
360,0
77
97
128
149
196
216
271
282
324
372
485
495
671
0113943 OZ
0113050
0113051
0113052
0113053
0113945
0113054
0113946
0113055
0113056
2
3
4
5
7
8
12
14
18
25
҂ 2,5
G 2,5
G 2,5
G 2,5
G 2,5
G 2,5
G 2,5
G 2,5
G 2,5
G 2,5
9,1
9,6
10,8
11,6
14,2
16,1
17,7
19,0
21,4
26,1
48,0
72,0
96,0
120,0
168,0
192,0
288,0
336,0
432,0
600,0
110
154
212
242
350
379
543
611
787
1175
www.dda.cz
H05VV-F
Flexibilní kabel, barevné Ïíly, bíl˘ nebo ãern˘ PVC plá‰È
01
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
a HD 383
- Jádro izolováno speciálním PVC, Ïíly stoãeny v polohách
s optimální délkou zkrutu
- Barevné znaãení Ïil dle HD 308
- Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla od 3 Ïil v˘‰e
- PVC ãern˘, nebo bíl˘ plá‰È dle DIN VDE 0207 ãást 5
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- PVC ovládací kabely dle DIN VDE 0281 ãást 5 a IEC 60227-5,
HD 21.5 S3
- Provozní teplota pohyblivá instalace od -5 °C do +70 °C
pevná instalace
od -40 °C do +70 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Max. pfiípustné provozní napûtí
ve 3-fázov˘ch a 1-fázov˘ch
stfiídav˘ch systémech Uo/U
330/550 V
ve stejnosmûrn˘ch systémech Uo/U 495/825 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
2000 V
- Minimální polomûr ohybu
7,5҂ prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 ҂ 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
Tyto typy kabelÛ jsou urãeny pro stfiední namáhání (Ïdímaãky, praãky atd.), pro pfiipojení domácích spotfiebiãÛ jako napfi. kuchyÀské
roboty, svítidla, vysavaãe, kanceláfiské pfiístroje, radia atd. Tyto kabely se mohou pouÏít i pro pfiístroje jako trouby, pfiímotopy za
pfiedpokladu, Ïe nedojde k pfiímému styku s hork˘mi ãástmi. Vhodné také do vlhk˘ch prostfiedí.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Jiné barvy plá‰tû na vyÏádání.
Objednací
ãíslo
0129450
0129451
0129452
0129453
0129454
0129455
0129456
0129457
0129458
0129459
0129460
0129461
0129462
0129463
0129464
0129465
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 ҂ 0,75
2 ҂ 0,75
3 G 0,75
3 G 0,75
4 G 0,75
4 G 0,75
5 G 0,75
5 G 0,75
2
2
3
3
4
4
5
5
҂
҂
G
G
G
G
G
G
1
1
1
1
1
1
1
1
Barva
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Objednací
ãíslo
sw
ws
sw
ws
sw
ws
sw
ws
6,4
6,4
6,8
6,8
7,4
7,4
8,3
8,3
14,4
14,4
21,6
21,6
28,8
28,8
36,0
36,0
50
50
60
60
73
73
88
88
0129484
0129485
0129468
0129469
0129470
0129471
0129472
0129473
sw
ws
sw
ws
sw
ws
sw
ws
6,8
6,8
7,2
7,2
8,0
8,0
8,8
8,8
19,2
19,2
29,0
29,0
38,4
38,4
48,0
48,0
57
57
73
73
85
85
105
105
0129478
0129479
0129480
0129481
0129482
0129483
3
3
4
4
5
5
G
G
G
G
G
G
0129488
0129489
0129490
0129491
4
4
5
5
G
G
G
G
www.dda.cz.
Barva
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
sw
ws
sw
ws
sw
ws
sw
ws
7,6
7,6
8,2
8,2
9,2
9,2
9,3
9,3
29,0
29,0
43,0
43,0
58,0
58,0
72,0
72,0
82
82
95
95
117
117
144
144
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
sw
ws
sw
ws
sw
ws
10,1
10,1
11,2
11,2
12,4
12,4
72,0
72,0
96,0
96,0
120,0
120,0
152
152
192
192
243
243
4
4
4
4
sw
ws
sw
ws
12,5
12,5
13,7
13,7
154,0
154,0
192,0
192,0
300
300
361
361
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 ҂ 1,5
2 ҂ 1,5
3 G 1,5
3 G 1,5
4 G 1,5
4 G 1,5
5 G 1,5
5 G 1,5
01-16
LiYY
Flexibilní kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro, dle DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
- Konstrukce jádra: pro 0,14 mm2 = 18 ҂ 0,1 mm,
0,25 mm2 = 14 ҂ 0,15 mm,
0,34 mm2 = 7 ҂ 0,25 mm
- Jádro izolováno speciálním PVC dle DIN VDE 0281 ãást 1
- Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, bez barevného opakování
- Îíly vinuty v polohách s optimální délkou zkrutu
- Plá‰È ze speciálního PVC dle DIN VDE 0281 ãást 1, barva ‰edá,
zv˘‰ená odolnost proti olejÛm
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- Datové PVC kabely, poÏadavky pfiizpÛsobeny DIN VDE 0245, 0812
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -40 °C do +80 °C
- Provozní napûtí
0,14 mm2 = 350 V
욷 0,25 mm2 = 500 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
do 0,25 mm2 = 1200 V
od 0,34 mm2 = 2000 V
- Izolaãní odpor
min. 200 MW ҂ km
- Provozní kapacita (inf. hodnota) pfii 800 Hz
120 pF/m pro 0,14 mm2
150 pF/m pro 욷 0,25 mm2
- Vzájemná indukãnost (inf. hodnota) 0,65 mH/km
- Impedance (inf. hodnota)
78 W
- Minimální polomûr ohybu 7,5҂ vnûj‰í prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ do 80 ҂ 106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
PouÏití
Tyto datové ovládací PVC kabely se pouÏívají pro flexibilní pfiipojení s voln˘m pohybem, av‰ak bez zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na tah,
v such˘ch, vlhk˘ch a mokr˘ch místnostech, ale nevhodné pro venkovní pouÏití. Kabely LiYY jsou vhodné pro pouÏití kdekoliv tam, kde
konstrukãní poÏadavky vyÏadují minimální vnûj‰í prÛmûr. T˘ká se to pfiedev‰ím nástrojafiství, strojírenství, elektroniky, poãítaãové,
mûfiicí a ovládací techniky.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyÏádání.
Objednací ãíslo
0118001
0118002
0118003
0118004
0118005
0118006
0118007
0118008
0118009
0118010
0118011
0118012
0118013
0118014
0118015
0118117
0118016
0118017
0118018
0118019
0118020
0118021
0118022
0118023
0118024
0118025
0118026
0118027
0118028
0118029
0118030
0118031
01-17
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2 ҂ 0,14
3 ҂ 0,14
4 ҂ 0,14
5 ҂ 0,14
6 ҂ 0,14
7 ҂ 0,14
8 ҂ 0,14
10 ҂ 0,14
12 ҂ 0,14
14 ҂ 0,14
16 ҂ 0,14
18 ҂ 0,14
20 ҂ 0,14
21 ҂ 0,14
24 ҂ 0,14
25 ҂ 0,14
27 ҂ 0,14
30 ҂ 0,14
32 ҂ 0,14
36 ҂ 0,14
40 ҂ 0,14
42 ҂ 0,14
44 ҂ 0,14
48 ҂ 0,14
52 ҂ 0,14
56 ҂ 0,14
61 ҂ 0,14
80 ҂ 0,14
100 ҂ 0,14
2 ҂ 0,25
3 ҂ 0,25
4 ҂ 0,25
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
3,2
3,2
3,5
4,0
4,3
4,3
4,6
5,3
5,6
5,9
6,2
6,5
6,5
6,8
7,6
7,6
7,7
8,0
8,2
8,7
9,5
9,8
10,3
10,4
10,7
11,0
11,3
15,5
18,1
2,7
4,1
5,4
6,7
8,1
9,5
10,7
13,5
16,1
18,9
21,6
24,2
26,9
28,4
32,4
33,6
36,5
40,5
43,0
48,6
54,0
56,0
59,4
65,0
70,2
75,6
82,4
108,0
135,0
13
16
19
22
25
28
35
41
48
53
59
65
70
77
87
91
97
108
114
126
139
146
153
164
173
187
204
280
370
3,8
3,9
4,3
4,8
7,2
9,6
18
22
26
Objednací ãíslo
0118032
0118033
0118034
0118035
0118036
0118037
0118038
0118039
0118040
0118114
0118041
0118042
0118043
0118118
0118044
0118045
0118046
0118047
0118115
0118048
0118049
0118050
0118051
0118052
0118053
0118054
0118055
0118056
0118057
0118058
0118059
0118060
www.dda.cz
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
5 ҂ 0,25
6 ҂ 0,25
7 ҂ 0,25
8 ҂ 0,25
10 ҂ 0,25
12 ҂ 0,25
14 ҂ 0,25
16 ҂ 0,25
18 ҂ 0,25
19 ҂ 0,25
20 ҂ 0,25
21 ҂ 0,25
24 ҂ 0,25
25 ҂ 0,25
27 ҂ 0,25
30 ҂ 0,25
32 ҂ 0,25
36 ҂ 0,25
37 ҂ 0,25
40 ҂ 0,25
42 ҂ 0,25
44 ҂ 0,25
48 ҂ 0,25
52 ҂ 0,25
56 ҂ 0,25
61 ҂ 0,25
80 ҂ 0,25
100 ҂ 0,25
2
3
4
5
҂ 0,34
҂ 0,34
҂ 0,34
҂ 0,34
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
4,8
5,2
5,2
5,7
6,4
6,7
7,1
7,5
7,9
8,4
9,1
9,3
9,8
9,9
10,1
10,3
10,5
11,1
11,3
11,5
11,8
12,6
12,7
13,6
14,0
14,4
19,6
23,1
12,0
14,4
16,8
19,2
24,0
28,8
33,6
38,4
43,2
46,0
48,0
50,0
60,0
61,0
65,0
72,0
77,0
86,0
89,0
96,0
101,0
106,0
115,0
125,0
134,0
146,0
192,0
240,0
30
36
42
49
57
66
75
84
72
84
101
107
120
132
140
156
164
182
190
200
211
225
245
263
280
305
450
590
4,2
4,4
4,9
5,3
6,5
9,8
13,1
16,3
22
30
43
54
LiYY
Flexibilní kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
0118061
0118062
0118063
0118064
0118065
0118066
0118067
0118068
0118069
0118070
0118071
0118096
0118072
0118073
0118074
0118075
0118116
0118076
0118077
0118078
0118079
0118080
0118081
0118082
0118083
0118084
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
6 ҂ 0,34
7 ҂ 0,34
8 ҂ 0,34
10 ҂ 0,34
12 ҂ 0,34
14 ҂ 0,34
16 ҂ 0,34
18 ҂ 0,34
20 ҂ 0,34
21 ҂ 0,34
24 ҂ 0,34
25 ҂ 0,34
27 ҂ 0,34
30 ҂ 0,34
32 ҂ 0,34
36 ҂ 0,34
37 ҂ 0,34
40 ҂ 0,34
42 ҂ 0,34
44 ҂ 0,34
48 ҂ 0,34
52 ҂ 0,34
53 ҂ 0,34
61 ҂ 0,34
80 ҂ 0,34
100 ҂ 0,34
5,8
5,9
6,3
7,2
7,6
8,0
8,4
8,9
9,8
9,8
11,0
11,2
11,2
11,6
11,9
12,6
12,9
13,5
14,0
14,7
14,9
15,3
15,5
16,2
22,0
25,4
19,6
22,8
26,1
32,6
39,2
45,7
52,0
59,0
65,0
69,0
78,0
82,0
88,0
98,0
104,0
118,0
121,0
131,0
137,0
144,0
157,0
170,0
183,0
199,0
264,0
327,0
58
61
73
82
102
108
126
143
160
166
186
192
206
226
245
285
292
318
330
370
405
430
440
610
880
1050
0118085
0118086
2 ҂ 0,5
3 ҂ 0,5
4,8
5,1
9,6
14,4
40
46
Objednací ãíslo
Objednací ãíslo
0118087
0118088
0118089
0118090
0118091
0118092
0118093
0118103
0118101
0118094
0118102
0118095
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
4 ҂ 0,5
5 ҂ 0,5
6 ҂ 0,5
7 ҂ 0,5
8 ҂ 0,5
10 ҂ 0,5
12 ҂ 0,5
16 ҂ 0,5
20 ҂ 0,5
24 ҂ 0,5
30 ҂ 0,5
40 ҂ 0,5
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
5,7
6,2
6,7
7,4
8,0
8,8
9,1
10,0
11,2
12,3
13,5
15,8
19,2
24,0
28,8
33,6
38,4
48,0
58,0
77,0
96,0
116,0
144,0
192,0
55
64
73
81
97
116
135
168
213
241
303
391
0118104
0118097
0118098
0118099
0118100
0118105
0118106
0118107
0118108
0118109
2
3
4
5
7
8
10
12
16
20
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
҂ 0,75
5,2
5,5
6,2
6,8
8,1
8,9
9,6
9,9
11,6
12,6
14,4
21,6
29,0
36,0
50,0
58,0
72,0
86,0
115,0
144,0
47
54
66
80
110
125
148
176
220
276
0118110
0118111
0118112
0118113
2
3
2
3
҂1
҂1
҂1.5
҂ 1,5
5,5
6,0
6,5
6,9
19,2
29,0
29,0
43,0
56
71
75
90
www.dda.cz
01-18
01
UL-Style 1007, CSA TR 64
300 V, PVC jednoÏilov˘ vodiã, UL/CSA schváleny
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro cínované, nebo holé (na vyÏádání)
- Jádro izolováno PVC dle UL-Standardu 1581, tfiída 43, tepelnû
odolné a odolné vÛãi vlhkosti
- Znaãení typu potiskem na izolaci
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC, zku‰ební metoda dle
normy UL VW-1-1/CSA FT1
- Propojovací lanko s izolací PVC dle UL-Style 1007, TR 64
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +80 °C
pevné uloÏení od
-30 °C do +80 °C
TR 64 do
+90 °C
- Jmenovité napûtí
300 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
2000 V
- Jiskrová zkou‰ka (Spark test)
AWG 26 - 20 : 4000 V
AWG 10 - 18 : 5000 V
- Polomûr ohybu jednou inf. 5҂ prÛmûr kabelu,
vícekrát inf. 10҂ prÛmûr kabelu
Standardy
UL = Underwriters Laboratories Inc.(USA),
CSA = Canadian Standards Association (Canada)
AWM: Appliance Wiring Metal (severoamerická norma pro prÛfiezy
vodiãÛ)
Pro vnitfiní instalaci v elektrick˘ch zafiízeních a ovládacích pfiístrojích.
Odolnost: Pfiedpokládaná odolnost proti olejÛm,
rozpou‰tûdlÛm, kyselinám, zásadám
PouÏití
Pro vnitfiní instalaci v rozvodov˘ch skfiíních, elektrick˘ch spotfiebiãích, napfi. v domácnosti – televize a fiídící pult. Jako propojovací vodiã
v pfiístrojích, pro uloÏení v ochrann˘ch a ohebn˘ch trubkách, pro motory a transformátory.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Pfii objednávání doplÀte, prosím, objednací ãíslo vodiãe dle následujícího klíãe k vyspecifikování barvy vodiãÛ
--00 zelená
--01 ãerná
--02 modrá
--03 hnûdá
--04 ãervená
--05 bílá
--06 ‰edá
--07 fialová
--08 Ïlutá
--09 oranÏová
--10 transparentní
--11 rÛÏová
--12 béÏová
--13 zeleno/Ïlutá
Objednací ãíslo
01635
01620
01621
01622
01623
01624
01636
01637
01638
01-19
__
__
__
__
__
__
__
__
__
AWG
rozmûr jádra
26
24
22
20
18
16
14
12
10
Dle
UL-AWM
Style
PrÛfiez jádra
cca. mm2
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu [kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
0,13
0,21
0,33
0,52
0,82
1,32
2,08
3,31
5,26
1,3
1,4
1,6
1,9
2,2
2,5
3,0
5,9
4,1
1,6
2,3
3,4
5,5
8,2
13,0
20,0
33,0
51,6
3,2
4,3
6,0
8,5
12,5
18,5
29,0
40,0
61,0
www.dda.cz
UL-Style 1015 600V
PVC jednoÏilov˘ vodiã, UL/CSA schváleny
01
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro, cínované, nebo holé (na vyÏádání)
- Jádro izolováno PVC dle UL-Standardu 1581, tfiída 43 a CSA FT1,
tepelnû odolné a odolné vÛãi vlhkosti
- Znaãení typu potiskem na izolaci
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC, zku‰ební metoda dle
normy UL VW-1/CSA FT1
- Propojovací lanko izolováno PVC dle UL AWM Style 1015/MTW a
CSA-AWM/TEW
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +105 °C
pevné uloÏení
od -30 °C do +105 °C
- Teplota jádra max. UL a CSA:
+105 °C
- Jmenovité napûtí
600 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
3000 V
- Jiskrová zkou‰ka AWG 24
4000 V
AWG 22 a 20
5000 V
AWG 18 aÏ 10
6000 V
>= AWG 8
7500 V
UL-typ AWM + MTW
105 °C 600 V
CSA-typ AWM + TEW 105 °C 600 V
- Polomûr ohybu jednou inf. 5҂ prÛmûr kabelu,
vícekrát inf. 10҂ prÛmûr kabelu
Standardy
UL = Underwriters Laboratories Inc.(USA)
CSA = Canadian Standards Association (Kanada)
AWM: Appliance Wiring Metal (Americká norma pro prÛfiezy vodiãÛ)
Pro vnitfiní instalaci v elektrick˘ch zafiízeních a ovládacích pfiístrojích.
MTW: Kabely pro obrábûcí stroje (USA)
PouÏití
Pro vnitfiní instalaci v rozvodov˘ch skfiíních, elektrick˘ch spotfiebiãích, napfi. v domácnosti – televize a fiídící pult. Jako propojovací vodiã
v pfiístrojích, pro uloÏení v ochrann˘ch a ohebn˘ch trubkách, pro motory a transformátory.
Zv˘‰ená odolnost proti olejÛm, rozpou‰tûdlÛm, kyselinám a zásadám.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC. Odpovídá RoHS.
VíceÏilové kabely na vyÏádání. Neobsahuje silikon.
Pfii objednávání doplÀte, prosím, objednací ãíslo vodiãe dle následujícího klíãe k vyspecifikování barvy vodiãÛ.
--00
--01
--02
--03
--04
zelená
ãerná
modrá
hnûdá
ãervená
Objednací ãíslo
01601 __
01602 __
01603 __
01604 __
01605 __
01606 __
01607 __
01608 __
01609 __
01610 __
01611 __
01612 __
01613 __
01614 __
01615 __
01616 __
01617 __
01618 __
--05
--06
--07
--08
--09
bílá
‰edá
fialová
Ïlutá
oranÏová
AWG
rozmûr jádra
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
3
2
1
1/0
2/0
3/0
4/0
--10
--11
--12
--13
--14
transparentní
rÛÏová
béÏová
zeleno/Ïlutá
modro/bílá
Dle
UL-AWM
Style
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
1015/MTW
--15 tmavûmodrá
CSA-AWM
PrÛfiez jádra
cca. mm2
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu [kg/km]
0,21
0,33
0,52
0,81
1,31
2,08
3,32
5,26
8,35
13,29
21,14
26,65
33,61
42,38
55,47
67,4
84,97
107,17
2,3
2,5
2,7
3,0
3,3
3,6
4,2
4,8
6,6
8,2
9,4
9,6
11,8
14,0
15,0
16,0
18,5
20,2
2,3
3,2
5,5
8,5
13,0
21,0
28,0
47,0
80,6
121,0
201,0
253,0
324,0
385,0
500,0
631,0
792,0
996,0
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
AWM/TEW
www.dda.cz
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
8
10
12
16
22
32
46
65
119
175
256
340
384
500
615
750
900
1070
01-20
H05 V-K, H07 V-K
Flexibilní vodiã dle VDE
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro holé dle normy DIN VDE 0295, HD 383
a IEC 60228 tfi. 5
- Jádro izolováno PVC dle DIN VDE 0281 ãást 3, HA 23.3 S3
a IEC 60227-3
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- JednoÏilové vodiãe s PVC izolací dle DIN VDE 0281 ãást 3,
HD 21.3 S3 a IEC 60227-3
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -30 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V resp. 450/750 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
2000 V resp. 2500 V
- Izolaãní odpor
min. 10 MW ҂ km
- Minimální polomûr ohybu
12,5 aÏ 15 ҂ prÛmûr kabelu
- Radiaãní odolnost aÏ
80҂106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)
Propojovací vodiãe s jmenovit˘m napûtím Uo/U 450/750 V
Jsou doporuãeny následující barvy (jednobarevné):
âerná, bílá, modrá, ‰edá, hnûdá, ãervená, oranÏová, fialová
a rÛÏová.
PouÏití
H07 V-K dle DIN VDE 0281 ãást 3, HD 21.3 S3 a IEC 60227-3 propojovací vodiãe z PVC. Tyto izolované vodiãe jsou vhodné pro rozvody
v trubkách pod a na omítku a také v uzavfien˘ch potrubích.
Tyto vodiãe nejsou vhodné pro pfiímé vinutí ve vleãn˘ch fietûzech, kanálech nebo nádrÏích. Jsou vhodné pro vnitfiní propojení
v pfiístrojích, vypínacích a rozvodn˘ch skfiíních.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
*Dvoubarevná kombinace je dovolena jen pro (H)07 V-K, (H)05 V-K.
max Obsah
PrÛfiez
∅
Cu
mm2
mm kg/km
Obj.
ãíslo
ãerná
cca. RAL
9005
H05 V-K/mm2
0,5
2,5
4,8 0129081
0,75 2,7
7,2 0129097
1
2,8
9,6 0129113
H07 V-K/(H)07 V-K*/mm2
1,5
3,4 14,4 0129129
2,5
4,1
24 0129145
4
4,8
38 0129161
6
5,3
58 0129177
10
6,8
96 0129193
16
8,1
154 0129209
25
10,2 240 0129225
35
11,7 336 0129241
50
13,9 480 0129257
70
16,0 672 0129273
95
18,2 912 0129289
120 20,2 1152 0129305
150 22,5 1440 0129321
185 24,9 1776 0129337
240 28,4 2304,0 0129353
01-21
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
zel.-Ïlutá modrá
6018/1021 5015
hnûdá
8003
rudá
3000
bílá
1013
‰edá
7000
fialová
4005
Ïlutá
1021
rÛÏová
3015
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
zelená transpar. tm.modrá oranÏová ostatní 2-barev.
6018
5010
2003
-
0129082 0129083 0129084 0129085 0129086 0129087 0129088 0129089 0129090 0129091 0129092 0129093 0129094 0129095 0129096
0129098 0129099 0129100 0129101 0129102 0129103 0129104 0129105 0129106 0129107 0129108 0129109 0129110 0129111 0129112
0129114 0129115 0129116 0129117 0129118 0129119 0129120 0129121 0129122 0129123 0129124 0129125 0129126 0129127 0129128
0129130
0129146
0129162
0129178
0129194
0129210
0129226
0129242
0129258
0129274
0129290
0129306
0129322
0129338
0129354
0129131
0129147
0129163
0129179
0129195
0129211
0129227
0129243
0129259
0129275
0129291
0129307
0129323
0129339
0129355
0129132
0129148
0129164
0129180
0129196
0129212
0129228
0129244
0129260
0129276
0129292
0129308
0129324
0129340
0129356
0129133
0129149
0129165
0129181
0129197
0129213
0129229
0129245
0129261
0129277
0129293
0129309
0129325
0129341
0129357
0129134
0129150
0129166
0129182
0129198
0129214
0129230
0129246
0129262
0129278
0129294
0129310
0129326
0129342
0129358
0129135
0129151
0129167
0129183
0129199
0129215
0129231
0129247
0129263
0129279
0129295
0129311
0129327
0129343
0129359
0129136
0129152
0129168
0129184
0129200
0129216
0129232
0129248
0129264
0129280
0129296
0129312
0129328
0129344
0129360
www.dda.cz
0129137
0129153
0129169
0129185
0129201
0129217
0129233
0129249
0129265
0129281
0129297
0129313
0129329
0129345
0129361
0129138
0129154
0129170
0129186
0129202
0129218
0129234
0129250
0129266
0129282
0129298
0129314
0129330
0129346
0129362
0129139
0129155
0129171
0129187
0129203
0129219
0129235
0129251
0129267
0129283
0129299
0129315
0129331
0129347
0129363
0129140
0129156
0129172
0129188
0129204
0129220
0129236
0129252
0129268
0129284
0129300
0129316
0129332
0129348
0129364
0129141
0129157
0129173
0129189
0129205
0129221
0129237
0129253
0129269
0129285
0129301
0129317
0129333
0129349
0129365
0129142
0129158
0129174
0129190
0129206
0129222
0129238
0129254
0129270
0129286
0129302
0129318
0129334
0129350
0129366
0129143
0129159
0129175
0129191
0129207
0129223
0129239
0129255
0129271
0129287
0129303
0129319
0129335
0129351
0129367
0129144**
0129160
0129176
0129192
0129208
0129224
0129240
0129256
0129272
0129288
0129304
0129320
0129336
0129352
0129368
LiYv
Flexibilní vodiã s pocínovan˘m jádrem
01
Konstrukce
Technická data
- Pocínované mûdûné lanûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 tfi. 5
- Izolace jádra z PVC
- Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482
ãást 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- JednoÏilové vodiãe dle DIN VDE 0812
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -5 °C do +70 °C
pevné uloÏení
od -30 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí
500 V pro 0,14 mm2
900 V pro 0,25 mm2–1,5 mm2
- Zku‰ební napûtí
1200 V pro 0,14 mm2
2500 V pro 0,25 mm2–1,5 mm2
- Izolaãní odpor
min. 10 M⏲ ҂ km
- Minimální polomûr ohybu
pohyblivé uloÏení
15҂ prÛmûr kabelu
pevné uloÏení
10҂ prÛmûr kabelu
PouÏití
Flexibilní propojovací vodiãe jsou pouÏívány napfi. v telekomunikaãních systémech, v hraãkách, ve sportovním pfiíslu‰enství,
v elektroinÏen˘rství a dále tam, kde je kladen dÛraz na flexibilní propojení. Vodiã není vhodn˘ pro silnoproudé instalace, venkovní pouÏití
a pro aplikace v kabelov˘ch fietûzech.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS.
Neobsahuje silikon.
PrÛfiez
mm2
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Obj.
ãíslo
ãerná
0,14
0,25
0,5
0,75
1,0
1,5
1,1
1,3
1,8
2,0
2,1
2,6
1,4
2,4
4,8
7,2
9,6
14,4
0126405
0126421
0126437
0126453
0126469
0126485
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
zel.-Ïlutá modrá
0126406
0126422
0126438
0126454
0126470
0126486
0126407
0126423
0126439
0126455
0126471
0126487
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
hnûdá
rudá
bílá
‰edá
fialová
Ïlutá
rÛÏová
0126408
0126424
0126440
0126456
0126472
0126488
0126409
0126425
0126441
0126457
0126473
0126489
0126410
0126426
0126442
0126458
0126474
0126490
0126411
0126427
0126443
0126459
0126476
0126491
0126412
0126428
0126444
0126460
0126476
0126492
0126413
0126429
0126445
0126461
0126477
0126493
0126414
0126430
0126446
0126462
0126478
0126494
www.dda.cz
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
Obj.
ãíslo
zelená transpar. tm.modrá oranÏová ostatní
0126415
0126431
0126447
0126463
0126479
0126495
0126416
0126432
0126448
0126464
0126480
0126496
0126417
0126433
0126449
0126465
0126481
0126497
0126418
0126434
0126450
0126466
0126482
0126498
0126419
0126435
0126451
0126467
0126483
0126499
Obj.
ãíslo
2-barev.
0126420
0126436
0126452
0126468
0126484
0126500
01-22
Spirálové kabely EPR/PUR a TPE/PUR
Barevné znaãení Ïil dle VDE 0293, nebo ãerné ãíslované Ïíly
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
nebo 6
- Izolace jádra je z EPR nebo TPE
- Îíly jsou vzájemnû stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Barevné znaãení Ïil dle VDE 0293 nebo ãerné ãíslované Ïíly
- PUR venkovní plá‰È ãerné nebo oranÏové barvy. Jiné barvy
a typy na vyÏádání.
- Provozní teplota
- Jmenovité napûtí Uo/U
od -25 °C do +80 °C
300/500 V,
pro typ H07 BQ-F 450/750
- Stfiídavé zku‰ební napûtí 2000 V, pro typ H07 BQ-F 2500 V
- Délka roztaÏení
cca 1:4
- Délka rovn˘ch tangenciálních koncÛ
standard
200/200 mm
Vlastnosti
Velmi dobrá odolnost chemick˘m látkám, nízk˘m teplotám a povûtrnostním vlivÛm – ozonu, UV odoln˘. Odoln˘ mechanickému po‰kození
a opotfiebení, vysoce odoln˘ oleji a mikrobÛm. Kabel je bezhalogenov˘.
PouÏití
Stavební prÛmysl, doprava, spotfiební elektronika, elektrické náfiadí, pojízdné pfiístroje.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Na pfiání lze dodat spirálu i s rÛzn˘mi konektory ãi vidlicemi, pfiípadnû jiné prÛfiezy a poãty Ïil. O dal‰ích moÏnostech se informujte v na‰í kanceláfii.
* (H)07BQ-F
Pro specifikaci spirály nav‰tivte kapitolu technick˘ch informací na stranû T10.
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
EPR/PUR (H05/H07BQ-F)
01852-01853-01854-01855-01856-01857-01858-01859-01860-01861-01862-01863-01864-01865-0185442-01866-01867-01868-0185459-0185461-0185464-0185467-TPE/PUR
0186367-0186370-0186372-0186375-0186379-0184903--
01-23
Vnûj‰í ∅
spirály cca [mm]
prÛmûr
kabelu [mm]
2 ҂ 0,75
3 ҂ 0,75
4 ҂ 0,75
5 ҂ 0,75
2҂ 1
3҂ 1
4҂ 1
5҂ 1
7 ҂ 1*
2 ҂ 1,5
3 ҂ 1,5
4 ҂ 1,5
5 ҂ 1,5
7 ҂ 1,5*
12 ҂ 1,5*
3 ҂ 2,5
4 ҂ 2,5
5 ҂ 2,5
4҂ 4
4҂ 6
5҂ 4
5҂ 6
23,0
25,7
28,6
31,2
24,6
26,8
29,0
31,6
39,8
29,6
33,4
37,8
39,2
46,4
63,8
39,8
42,2
49,2
52,2
59,8
55,0
62,0
6,5
7,3
7,8
8,6
6,8
7,4
8,0
8,8
11,4
8,3
9,2
10,4
11,1
12,2
15,9
11,4
12,1
13,6
15,1
15,9
15,5
17,0
7 ҂ 0,75
12 ҂ 0,75
25 ҂ 0,75
25 ҂ 1
25 ҂ 1,5
12 ҂ 2,5
23,8
35,0
43,8
50,2
69,6
49,2
6,9
10,0
12,4
14,1
19,8
13,6
Délka spirály
uzavfiené [mm]
Dodatek
k obj. ãíslu
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
-----01
-----02
-----03
-----04
-----05
-----06
-----07
-----08
-----09
-----10
-----11
-----12
-----13
-----14
-----15
-----16
-----17
-----18
-----19
-----20
-----21
-----22
-----23
-----24
-----25
www.dda.cz
Délka spirály
uzavfiené [mm]
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
Dodatek
k obj. ãíslu
-----26
-----27
-----28
-----29
-----30
-----31
-----32
-----33
-----34
-----35
-----36
-----37
-----38
-----39
-----40
-----41
-----42
-----43
-----44
-----45
-----46
-----47
-----48
-----49
Spirálové kabely – TPE/PUR
Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100
01
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5
nebo 6
- Izolace jádra z TPE
- Îíly jsou vzájemnû stoãeny v polohohách s optimální délkou
zkrutu
- Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100
- PUR venkovní plá‰È ãerné barvy
- Provozní teplota
- Jmenovité napûtí
od -25 °C do +70 °C
do 0,14 mm2 – 100 V
a nad 0,25 mm2 – 300 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí 1000 V
- Délka roztaÏení
cca 1:4
- Délka rovn˘ch tangenciálních koncÛ
standard
200/200 mm
Vlastnosti
Velmi dobrá odolnost chemick˘m látkám, nízk˘m teplotám a povûtrnostním vlivÛm – ozonu, UV odoln˘. Odoln˘ mechanickému po‰kození
a opotfiebení, vysoce odoln˘ oleji a mikrobÛm. Kabel je bezhalogenov˘.
PouÏití
Stavební prÛmysl, doprava, spotfiební elektronika, elektrické náfiadí, pojízdné pfiístroje.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
Na pfiání lze dodat spirálu i s rÛzn˘mi konektory ãi vidlicemi, pfiípadnû jiné prÛfiezy a poãty Ïil. O dal‰ích moÏnostech se informujte v na‰í kanceláfii.
Pro specifikaci spirály nav‰tivte kapitolu technick˘ch informací na stranû T10.
Objednací ãíslo
01834-01835-01836-01837-01838-01839-0185591-0185592-0185595-0185598-0185599-0185600-01840-01841-01842-01843-01844-01845-0185638-0185639-0185640-0185643-0185654-0185655-01846-01847-01848-01849-01850-01851-0185790-0185791--
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2]
2҂
3҂
4҂
5҂
6҂
7҂
8҂
10 ҂
12 ҂
16 ҂
20 ҂
25 ҂
2҂
3҂
4҂
5҂
6҂
8҂
9҂
10 ҂
12 ҂
16 ҂
18 ҂
25 ҂
2҂
3҂
4҂
5҂
6҂
8҂
12 ҂
18 ҂
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Vnûj‰í ∅
spirály cca [mm]
prÛmûr
kabelu [mm]
Délka spirály
uzavfiené [mm]
Dodatek
k obj. ãíslu
13,0
13,6
14,0
15,8
17,8
18,4
19,8
19,8
20,0
23,4
25,2
27,0
13,6
15,6
17,2
19,8
20,0
23,8
24,0
23,0
24,8
28,6
31,2
34,8
16,2
18,0
18,2
20,6
22,4
26,8
29,4
36,0
3,5
3,8
4,0
4,4
4,9
5,2
5,4
5,4
5,5
6,2
7,1
7,5
3,8
4,3
4,6
5,4
5,5
6,4
6,5
6,5
6,9
7,8
8,6
9,4
4,6
5,0
5,1
5,8
6,2
7,4
8,2
10,0
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
-----01
-----02
-----03
-----04
-----05
-----06
-----07
-----08
-----09
-----10
-----11
-----12
-----13
-----14
-----15
-----16
-----17
-----18
-----19
-----20
-----21
-----22
-----23
-----24
-----25
www.dda.cz
Délka spirály
uzavfiené [mm]
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
Dodatek
k obj. ãíslu
-----26
-----27
-----28
-----29
-----30
-----31
-----32
-----33
-----34
-----35
-----36
-----37
-----38
-----39
-----40
-----41
-----42
-----43
-----44
-----45
-----46
-----47
-----48
-----49
01-24

Podobné dokumenty

Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Kabely 02 pedef opraveno.qxd pevné uloÏení od -30 °C do +80 °C - Jmenovité napûtí Uo/U 300/500 V - Jiskrová zkou‰ka 6000 V - Stfiídavé zku‰ební napûtí Ïíla/Ïíla 3000 V Ïíla/stínûní 1500 V - Izolaãní odpor min. 20 MW  km - Min...

Více

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd - âerné Ïíly s opakujícím se bíl˘m ãíslováním dle DIN VDE 0293, zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj‰í poloze - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu, vrstvy ovinuty jemnou textilní páskou...

Více

H07 RN-F

H07 RN-F 3-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá 4-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/hnûdá/ãerná/‰edá 5-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/‰edá - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - H05 RN-F ãern˘ plá‰È z...

Více

Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Kabely 02 pedef opraveno.qxd pevné uloÏení od -30 °C do +80 °C - Provozní napûtí 0,14 mm2 = 350 V  0,25 mm2 = 500 V - Stfiídavé zku‰ební napûtí Ïíla/Ïíla 1200 V Ïíla/stínûní 800 V - Izolaãní odpor min. 200 MW  km - Provozní ...

Více

NYY-J/-O

NYY-J/-O - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293-308 - Plá‰È z termoplastického PVC, barva plá‰tû ãerná - Samozhá‰ecí a odolné ‰ífiení plamene PVC, ...

Více

listopad - Městský Obvod Ostrava Vítkovice

listopad - Městský Obvod Ostrava Vítkovice U svobodn˘ch matek napfiíklad zafiizujeme urãení otcovství dítûte… PoJifiina Matûjová kud jde o uzavfiení manÏelství, nejenÏe provádíme záznam, ale také oddáváme v na‰í krásné obfiadní síni i mimo ni. U...

Více

Elektronická ăasová relé fiady CT Műfiicí a monitorovací relé fiady

Elektronická ăasová relé fiady CT Műfiicí a monitorovací relé fiady svorky Dvojité klecové pfiípojné svorky slouÏí pro pfiipojení aÏ dvou vodiãÛ do prÛfiezu 2x2,5 mm2. Vodiãe mohou b˘t jednoÏilové nebo splétané, s/bez koncov˘ch návlaãek. ·ífiení napûÈového potenciálu n...

Více

VBS. Systémy třmenových příchytek BBS

VBS. Systémy třmenových příchytek BBS S třmenovými příchytkami lze upevnit jak vedení a kabely, tak i trubky na profilové lišty. Třmenové příchytky se zaklesnou do odpovídajících výřezů profilových lišt a upevňovaný prvek se stabilizuj...

Více

program KINO MĚNÍN – prosinec

program KINO MĚNÍN – prosinec Pátek 19. prosince, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let. Tim je nesmûl˘ jednadvacetilet˘ Brit, kter˘ má starostlivou matku, potrhlou sestru, úÏasného otce a Ïádnou holku. To se má brzy zmûn...

Více