CZ 1 POPIS .........................................................

Transkript

CZ 1 POPIS .........................................................
POW4810(SC)
CZ
1 POPIS ........................................................................................................ 2 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY....................................................................... 2 3 UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTKŮ ................................................. 3 4 PŘEDPROVOZNÍ KONTROLA................................................................. 4 4.1 Zkontrolujte hladinu motorového oleje. ...................................................................4 4.2 Kontrola hladiny paliva. .............................................................................................5 4.3 Kontrola čističe vzduchu. ..........................................................................................5 5 POUŽITÍ GENERÁTORU .......................................................................... 6 5.1 Start motoru................................................................................................................6 5.2 Provoz v nadmořských výškách ...............................................................................9 5.3 Používání generátoru...............................................................................................10 5.4 Používání AC ............................................................................................................10 5.5 Indikátory - výstupní a proti přetížení.....................................................................11 5.6 Používání DC ............................................................................................................13 5.7 Start motoru..............................................................................................................14 5.8 Systém výstrahy oleje..............................................................................................15 5.9 Zastavení motoru .....................................................................................................16 6 ÚDRŽBA .................................................................................................. 17 6.1 Výměna oleje ............................................................................................................19 6.2 Servis čističe vzduchu.............................................................................................21 6.3 Servis zapalovací svíčky .........................................................................................21 7 PŘEPRAVA A USKLADNĚNÍ................................................................. 23 7.1 Při převozu generátoru: ...........................................................................................23 7.2 Před uskladněním jednotky na delší období:.........................................................24 8 ŘEŠENÍ POTÍŽÍ ....................................................................................... 26 9 TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................... 27 9.1 Velikost a hmotnost .................................................................................................27 9.2 Motor .........................................................................................................................28 9.3 Generátor ..................................................................................................................28 10 ZÁRUKA ............................................................................................... 28 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.......................................................................... 28 12 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ..................................................................... 29 Copyright © 2008 VARO
P a g e |1
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
DIGITÁLNÍ GENERÁTOR 1000W
POW4810(SC)
Varování
Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti
tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se
měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
POPIS
Údržbový kryt na levé straně
Knoflík větracího otvoru
Víko palivové nádrže
Rukojeť palivového ventilu
Startovací rukojeť
Ovládací panel
Vrchní údržbový kryt
Výfuk
DC elektrický jistič
10. Světlo indikátoru přetížení
11. Světlo indikátoru výstupu
12. Světlo indikátoru hladiny oleje
13. Knoflík sytiče
14. Uzemňující pól
15. Spínač motoru
16. ECO spínač škrticí klapky
17. AC zásuvka
18. DC zásuvka
2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ƒ
Generátor je navržen k tomu, aby poskytoval bezpečnou a spolehlivou službu v souladu
s pokyny
Přečtěte si a porozumějte uživatelskému manuálu před provozováním generátoru. Jinak
to může mít za následek osobní zranění nebo poškození přístroje.
Výfukový plyn obsahuje jedovatý kysličník uhelnatý. Nikdy nespouštějte generátor v
uzavřeném prostoru. Zajistěte dostatečné větrání
Během provozu je tlumič výfuku velmi horký a zůstává horký i chvíli po zastavení motoru.
Dávejte pozor, abyste se nedotýkali výfuku, zatímco je horký. Před uskladněním
generátoru doma, nechejte motor vychladnout,
Během provozu je motorový odsávací systém velmi horký a zůstává horký i chvíli po
zastavení motoru. Abyste předešli opaření, věnujte pozornost varovným značkám.
Benzin je extrémně hořlavý a za určitých podmínek výbušný. Tankujte se zastaveným
motorem, v dobře větrané oblasti.
Vyhýbejte se cigaretě, kouři a jiskrám při tankování generátoru. Vždy tankuje v dobře
větraném prostoru.
Utřete ihned rozlitý benzin.
Připojení pro náhradní výkon k elektrické instalaci budovy musí být provedeno
kvalifikovaným elektrotechnikem a musí vyhovovat veškerým platným zákonům a
elektrickým kódům. Nevhodná připojení mohou dovolit elektrickému proudu z generátoru
pronikat zpět do sítě technických zařízení. Takové zpětné proudění může zasáhnout
pracovníky dodavatele elektrického proudu nebo jiné, kdo se dotkne elektrického vedení
během výpadku proudu, a když je proud obnovený, generátor může explodovat, hořet,
nebo způsobit požár v elektrické instalaci budovy.
Před spuštěním motoru vždy proveďte kontrolu přístroje. Můžete tak zabránit nehodě,
nebo poškození přístroje.
Během provozu umístěte generátor nejméně 1m od budov nebo jiného zařízení.
Umístěte generátor na rovný povrch. Pokud je generátor nakloněn, může dojít k vylití
paliva.
Umějte zastavit generátor rychle a rozumějte funkcím všech ovládacích prvků. Nikdy
nedovolte komukoliv, aby pracoval s generátorem, pokud nebyl řádně seznámen s
instrukcemi.
Během provozu udržujte generátor mimo dosah dětí a zvířat.
Během provozu stůjte mimo rotačních částí.
Pokud není generátor správně používán, je zdrojem potencionálního elektrického šoku;
nepracujte s přístrojem, pokud máte mokré ruce.
Nepracujte s generátorem za deště nebo sněžení a nenechte jej navlhnout.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Copyright © 2008 VARO
P a g e |2
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
3
UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTKŮ
Tyto štítky Vás varují před potenciálními riziky, která mohou způsobit vážná zranění. Čtěte
pečlivě štítky a bezpečnostní pokyny a opatření popsaná v příručce.
Jestliže štítek upadne nebo se stane špatně čitelným, kontaktujte Vašeho prodejce pro
nahrazení.
Štítek vyhněte
se požáru
Štítek
varování
Knoflík
palivového
ventilu
Štítek
hladiny oleje
Štítek
vyhněte se
vzplanutí
Štítek
charakteris
tika
Štítek EPA
Copyright © 2008 VARO
P a g e |3
www.varo.com
POW4810(SC)
4
CZ
PŘEDPROVOZNÍ KONTROLA
Přesvědčte se, že kontrolujete generátor na rovném povrchu s vypnutým
motorem.
4.1
Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
Použití nečistícího oleje nebo oleje pro 2-taktové motory může zkrátit
životnost motoru.
Použijte vysoce čistící, motorový olej vysoké kvality pro 4-taktové motory, shodný nebo
převyšující požadavky výrobců automobilů U. S. pro API Servisní Klasifikaci SG, SF. (15W40)
Vyberte vhodnou viskozitu pro průměrnou teplotu ve Vaší oblasti.
SAE Stupně viskozity
Jednotná
viskozita
Vícenásobná
viskozita
Teplota okolního prostředí
Uvolněte šroub krytu a odeberte kryt na levé straně. Odstraňte uzávěr plnicího otvoru oleje, a
setřete měrku čistým hadrem. Zkontrolujte úroveň hladiny oleje vložením měrky do plnicího
hrdla bez zašroubování.
Jestliže je stav oleje pod koncem měrky, doplňte doporučený olej až k vrcholu hrdla plnicího
otvoru.
Výstražný olejový systém automaticky zastaví motor předtím, než hladina
oleje klesne pod bezpečný limit. Ať tak nebo onak, abyste se vyhli potížím s
neočekávaným přerušením provozu, je radno pravidelně vizuálně
zkontrolovat stav oleje.
Pro kontrolu hladiny oleje, vložte uzávěr plnícího
otvoru oleje.
Měrka
Copyright © 2008 VARO
Plnící vstup
Nejnižší povolená
hladina oleje
P a g e |4
www.varo.com
POW4810(SC)
CZ
4.2 Kontrola hladiny paliva.
ƒ
Před transportem do jiného místa otočte víko palivové páky do pozice ‚OFF‘.
ƒ
Použijte automobilové palivo (bezolovnaté nebo s nízkým množstvím olova, pro
minimalizování usazenin ve spalovací komoře.
ƒ
!! Nepoužívejte palivo obsahující alkohol: poškození palivové soustavy nebo problémy
výkonu motoru vyplývající z použití paliv, která obsahují alkohol, nejsou kryté zárukou
výrobce.
ƒ
Nikdy nepoužívejte olejovou/benzinovou směs nebo znečištěný benzin.
ƒ
Nedovolte, aby se špína, prach nebo voda dostali do palivové nádrže.
ƒ
Po doplnění paliva utáhněte pevně víko palivové nádrže.
Víko palivové
nádrže
Otevření
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Benzin je vysoce hořlavý a je za určitých podmínek výbušný.
Doplňujte nádrž při zastaveném motoru, v dobře větraném prostoru.
Nekuřte nebo nedovolte plamenům nebo jiskrám vznikat v oblasti kde doplňujete nádrž
nebo kde je benzin uložený.
Nepřeplňte palivovou nádrž. Po doplňování, se ujistěte, že kryt nádrže je řádně a
bezpečně uzavřený.
Dávejte pozor, abyste nerozlili při doplňování palivo. Rozlité palivo nebo palivové výpary
mohou vzplanout. Pokud se nějaké palivo rozlije, ujistěte se, že je oblast před
nastartováním motoru suchá.
Vyhněte se opakovanému nebo prodlouženému kontakt s kůží nebo vdechnutí páry.
UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
4.3 Kontrola čističe vzduchu.
Kontrolujte součástku čističe vzduchu, pro ujištění, že je čistý a v dobrém stavu.
1. Povolte šroub krytu a odeberte údržbový kryt umístěný na levé straně.
2. Stiskněte západku na vrchní části těla čističe vzduchu, odeberte kryt vzduchového čističe
a zkontrolujte vložku.
3. Vyčistěte nebo vyměňte vložku, pokud je to potřeba.
Copyright © 2008 VARO
P a g e |5
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
Údržbový kryt na levé
straně
Vložka
vzduchového
filtru
Tělo vzduchového
čističe
Kryt vzduchového
čističe
Nikdy nespouštějte motor bez čističe vzduchu. Motor se rychle opotřebuje a zanese
usazeninami, vtaženými přes karburátor do motoru, jako jsou například prach a špína.
5
5.1
POUŽITÍ GENERÁTORU
Start motoru
Před startem motoru, odpojte všechno zatížení z DC zásuvky.
1. Otočte páku palivového víka ve směru hodinových ručiček do pozice zapnuto (ON).
Knoflík větracího otvoru
Otevření
Copyright © 2008 VARO
P a g e |6
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
2. Otočte spínač motoru do pozice ON.
Otočte knoflík
palivového
ventilu do pozice
ON
3. Pro nastartování chladného motoru vytáhněte knoflík sytiče plně do otevřené pozice. Pro
znovunastartování zahřátého motoru, stiskněte knoflík sytiče do poloviny.
Vytáhněte pro aktivaci
sytiče.
Výběr správné pozice sytiče je klíčem pro nastartování motoru. Možná si to budete muset
několikrát vyzkoušet, než budete ovládat sytič správně.
Pro znovunastartování horkého motoru, nechte škrtící ventil v otevřené pozici, nebo
vytáhněte jej do půlky. Pro znovunastartování zahřátého motoru, vytáhněte škrtící ventil do
1/3 nebo 1/2.
Copyright © 2008 VARO
P a g e |7
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
4. Otočte spínač motoru do pozice “ON“.
Spínač motoru
Teplý motor se nenastartuje, pokud je příliš mnoho paliva ve válci. Pokud se tak stane,
vyčkejte pět až deset minut předtím, než jej znovu zkusíte nastartovat. Vytáhněte škrtící ventil
a motor by měl nastartovat.
Motor se automaticky zastaví, pokud mu dojde benzin. Doplňte palivo podle instrukcí
uvedených v tomto návodu. Pro znovunastartování motoru po doplnění paliva vytáhněte
škrtící ventil, potom zatáhněte 2 nebo 3 krát za startovací rukojeť, tak se dostane benzin do
karburátoru. Upravte škrtící ventil podle výše uvedených instrukcí.
5. Zatáhněte mírně startovací provázek, dokud neucítíte odpor a poté zatáhněte rychle.
Nenechte startovací provázek navrátit se samostatně: veďte jej zpět rukou.
Zatímco taháte za startovací provázek držte nosící držadlo pevně, abyste
předešli převrácení generátoru.
Copyright © 2008 VARO
P a g e |8
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
Startovací úchop
6. Poté, co se motor nastartuje, nechte motor běžet plynule a zahřát se.
7. Poté, co se motor nastartuje, stiskněte škrtící ventil plně.
Pokud se motor zastaví ne nelze jej znovu nastartovat, zkontolujte hladinu
motorového oleje, před zjišťováním jiných příčin.
Pro
deaktivaci
stiskněte
úplně
Před používáním zařízení (nebo spotřebiče) jakmile bude připojeno, se
ujistěte, že ECO spínač je vypnutý.
5.2 Provoz v nadmořských výškách
Ve výškových oblastech, standardní karburátorová vzdušná- palivová směs bude nadměrně
vydatná
Výkon se sníží a spotřeba paliva zvýší.
Výkon ve výškách může být vylepšený nainstalováním v průměru menší hlavní palivové
trysky v karburátoru a přizpůsobením šroubů pro pomalé tempo. Pokud vždy používáte
Copyright © 2008 VARO
P a g e |9
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
generátor v nadmořských výškách vyšších než 1,500 m (5,000 stopy) nad mořem, nechte
Vašeho dodavatele provést tyto úpravy karburátoru.
S vhodnými tryskami karburátoru, se zvýší motorová koňská síla přibližně o 3.5% na každých
300m (1,000 stop) navýšení nadmořské výšky. Efekt nadmořské výšky na výkon bude vyšší,
pokud žádná úprava karburátoru není provedena.
Provoz generátoru v nadmořské výšce nižší než pro které je upraveno
tryskání karburátoru, může mít za následek snížení výkonu, přehřívání, a
vážné poškození motoru způsobené nadměrně slabou směsí vzduchu/paliva.
5.3
Používání generátoru
5.3.1 Varování!
ƒ
Pro zabránění zasažení elektrickým proudem z vadných spotřebičů, by měl být generátor
uzemněný. Spojte elektrický vodič (kabel) přinejmenším 1.5mm2 mezi uzemňovacím
polem generátoru a vnějším uzemňovacím zdrojem.
ƒ
Připojení pro náhradní výkon k elektrické instalaci budovy musí být provedeno
kvalifikovaným elektrotechnikem a musí vyhovovat veškerým platným zákonům a
elektrickým kódům. Nevhodná připojení mohou dovolit elektrickému proudu z generátoru
pronikat zpět do sítě technických zařízení. Takové zpětné proudění může zasáhnout
pracovníky dodavatele elektrického proudu nebo jiné, kdo se dotkne elektrického vedení
během výpadku proudu, a když je proud obnovený, generátor může explodovat, hořet,
nebo způsobit požár v elektrické instalaci budovy.
ƒ
Limitu provozu vyžadovaného maximálního výkonu je 30 minut. Pro nepřetržitý provoz,
nepřesahujte jmenovitý výkon. V každém případě, celkový wattový výkon všech
připojených spotřebičů musí být zvážen (promyšlen).
ƒ
Nepřekračujte proudové omezení specifikované pro kteroukoliv zásuvku.
ƒ
Nepřipojujte generátor k domácímu okruhu. Může to způsobit poškození generátoru nebo
elektrických spotřebičů v domě.
ƒ
Neupravujte nebo nepoužívejte generátor pro účely, pro které nebyl určen. Také
přihlédněte k následujícímu:
− Nezapojujte generátory paralelně.
− Nepřipojujte prodloužení výfukového potrubí.
ƒ
Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že používáte gumou pokrytý, ohebný
kabel.
ƒ
Omezující délka prodlužovacích kabelů: 60m pro kabely 1.5mm2 a 100m pro kabely
2.5mm2.
ƒ
Udržujte generátor mimo další elektrické kabely nebo vedení jako je rozvodná síť.
ƒ
Zásuvka pro stejnosměrný proud (DC) může být použitá, pokud je užívaný střídavý proud
(AC). Pokud používáte oba ve stejnou dobu, ujistěte se, že není překročen celkový výkon
pro AC a DC.
ƒ
Pro nastartování většiny motorů spotřebičů potřebuje vyšší příkon, než je označen na
štítku.
5.4 Používání AC
1. Nastartujte motor a ujistěte se, že svítí indikátor výstupu (zeleně).
2. Potvrďte si, že spotřebič, který má být používaný je vypnutý a připojte spotřebič.
Indikátor výstupu (zelený)
Copyright © 2008 VARO
Indikátor přetížení (červený)
P a g e | 10
www.varo.com
POW4810(SC)
ƒ
ƒ
CZ
Značné přetížení, kdy nepřetržitě svítí indikátor přetížení (červený) by mohlo poškodit
generátor. Okrajové přetížení, kdy dočasně se rozsvěcuje indikátor přetížení (červený)
může zkrátit životnost generátoru.
Ujistěte se, že všechny spotřebiče jsou v dobrém provozním stavu předtím, než je
připojíte ke generátoru. Jestliže spotřebič začne pracovat abnormálně, stává se pomalý,
nebo se náhle zastaví, ihned vypněte přepínač motoru generátoru. Pak odpojte
spotřebič, a zkontrolujte jej, jestli nevykazuje známky funkčních poruch.
5.5 Indikátory - výstupní a proti přetížení.
− Výstupní světlo indikátoru (zelené) zůstane rozsvíceno během normálních provozních
podmínek.
− Jestliže je generátor přetížený nebo jestli došlo ke zkratu v připojeném spotřebiči, výstupní
indikátor (zelený) se vypne, indikátor přetížení (červený) se rozsvítí a proud k připojenému
spotřebiči bude vypnutý.
− Zastavte motor, jestliže indikátor přetížení (červený) se rozsvítí a vyšetřete příčinu
přetížení.
Před připojením spotřebiče ke generátoru zkontrolujte že je v pořádku, a že
jeho výpočtový elektrický výkon nepřesahuje výkon generátoru. Pak připojte
síťový kabel spotřebiče a nastartujte motor.
Před připojením přívodního kabelu, se ujistěte, že veškeré vybavení je
vypnuto.
Indikátor výstupu (zelený)
Indikátor hladiny oleje
Indikátor přetížení (červený)
− Když je elektrický motor nastartovaný, oba indikátory přetížení (červený) a výstupu (zelený)
můžou svítit současně. To je normální, jestliže indikátor přetížení (červený) asi po čtyřech
sekundách vypne.
− Jestliže světlo indikátoru přetížení (červené) zůstane svítit, poraďte se s Vaším
dodavatelem.
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 11
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
1. Připojte uzemňovací pól
Znak uzemnění
2. Nastartujte motor podle části "START MOTORU".
Pokud indikátor výstupu (zelený) nesvítí a indikátor přetížení (červený) svítí
místo něj, nastavte spínač motoru do polohy STOP, ihned zastavte motor, a
potom znovu nastartujte motor.
3. Potvrďte si, že zařízení, které má být použito je vypnuto a vložte přípojku zařízení do
střídavoproudé (AC) zásuvky jednotky A.
Zkontrolujte, že zařízení, které má být připojeno je vypnuto. Pokud by bylo
zapnuto, začne náhle pracovat a může dojít k úrazům nebo nehodám.
Indikátor výstupu
(zelený)
Indikátor
přetížení
(červený)
Indikátor výstupu (zelený)
Indikátor
přetížení
(červený)
Indikátor
hladiny oleje
Připojenílu
g
4. Zapněte zařízení, indikátor výstupu bude jiskřit (světlo). V případě přetížení provozu,
nebo když nastane problém na zařízení, které je používáno, indikátor výstupu (zelený)
zhasne, indikátor přetížení (červený) bude svítit nepřerušovaně, a žádná energie nebude
vycházet. V této chvíli se motor nezastaví, takže motor musí být zastaven nastavením
příslušného spínače motoru do pozice STOP.
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 12
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
Při přetížení nebo
zkratu se rozsvítí
indikátor přetížení
(červený)
Normální: indikátor
výstupu se rozsvítí
Pokud zařízení při startu vyžaduje větší množství energie, indikátor proti
přetížení se rozsvítí (červený) a indikátor výstupu (zelený) se může společně
taky na krátkou dobu rozsvítit, to není nic vyjímečného. Po startu
příslušenství indikátor proti přetížení (červený) zhasne a výstupní indikátor
(zelený) zůstane rozsvícený.
AC
Žárovky
Účiník
1
Pracovní
nástroje
0.8-0.9
POW4810(SC)
900
720
Elektromotor
0.4-0.7
(účinnost 0.85)
360
DC
baterie
Jmenovité
napětí 12V
Jmenovitý proud
6A(pro Kanadu)
8A (vyjma
Kanady)
5.6 Používání DC
Pro nabíjení 12V automobilových baterii:
Napětí volnoběhu Napětí zatížení (V)
Proud zatížení (A)
(V)
Otevření chytrého
22
12
6
škrtícího ventilu
Uzavření chytrého
27
13
8.5
škrtícího ventilu
DC Max. Výstupní
37
13.5
8.5
výkon
Generátor nemůže poznat citlivost zatížení stejným výkonem jako návod. Může poznat
40%-70% výkonu, označeném v návodu.
Příklad:
POW4810(SC)
Model
900VA
Generátorový jmenovitý výkon
Frekvence
Účiník
1.0
900W
AC
0.4~0.75
360W~675W
96W
DC
12V/8A
ƒ
Při použití DC výstupu, otočte Chytrý Škrtící Ventil do polohy OFF. DC proud bude pod
5A, pokud zapnete Chytrý Škrtící Ventil bez AC výstupu proudu.
ƒ
Při nabíjení baterií, musí být přítomna osoba, která monitoruje napětí. Zastavte nabíjení,
pokud napětí baterií je nad 16V. Nebo to může způsobit výbuch baterie, s následky
vážného zranění nebo smrti.
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 13
www.varo.com
POW4810(SC)
CZ
Nabíjecí kabely
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Abyste předešli možnosti vytvoření jiskry blízko baterie, připojte nabíjecí kabel nejdříve
ke generátoru, poté k baterii. Odpojte kabel nejprve od baterie.
Před připojováním nabíjecích kabelů k baterii, která je nainstalovaná ve vozidle, odpojte
uzemněný kabel baterie vozidla. Opětovně připojte uzemněný kabel baterie vozidla poté,
co jsou nabíjecí kabely odpojené. Tento proces předchází možnosti zkratu a jiskření, při
náhodném doteku mezi svorkou baterií a vozidlovou nebo rámovou karoserií.
Nepokoušejte se nastartovat automobilový motor, zatímco je generátor ještě připojený k
baterii. Generátor se může poškodit.
Spojte pozitivní pól baterie ke kabelu s kladným nábojem. Neobracejte nabíjecí kabely,
nebo může nastat vážné zničení generátoru a/nebo baterie.
Baterie vypouští výbušné plyny; udržujte jiskry, plameny a cigarety vzdálené. Při nabíjení
poskytněte adekvátní větrání.
Baterie obsahuje kyselinu sírovou (elektrolyt). Kontakt s kůží nebo očima může způsobit
vážné popáleniny. Noste ochranný oděv a obličejový ochranný štít.
-Jestliže se elektrolyt dostane na Vaši kůži, oplachujte ji vodou.
-Jestliže se elektrolyt dostane do Vašich očí, vyplachujte je vodou nejméně 15 minut a
zavolejte svého lékaře.
Elektrolyt je jedovatý.
-Jestli je polknutý, vypijte velké množství vody nebo mléka a následuje s mlékem nebo
kysl. hořečnatým nebo rostlinným olejem a zavolejte lékařskou pomoc.
DRŽTE MIMO DOSAH DĚTÍ, DOMÁCÍCH ZVÍŘAT A NEVYŠKOLENÝCH OSOB.
5.7 Start motoru
ƒ
DC zásuvka může být použitá, během používání AC napájení.
ƒ
Přetížený DC okruh vypojí ochranu DC okruhu. Pokud se tak stane, vypojte DC zatížení
předtím, než zatlačíte ochranu okruhu zpět do provozu.
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 14
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
Zap
Vyp
Vypínač DC okruhu
ƒ
5.8 Systém výstrahy oleje
ƒ
Výstražný systém oleje je navržen k tomu, aby předcházel poškození motoru
způsobenému nedostatečným množstvím oleje ve skříni zalomené hřídele. Předtím než
hladina oleje klesne pod bezpečný limit ve skříni zalomené hřídele, systém výstrahy oleje
automaticky vypne motor (motorový spínač zůstane v poloze ZAP (ON)).
ƒ
Jestliže systém výstrahy oleje vypne motor, indikátor hladiny oleje (červený) se rozsvítí,
pokud začnete pracovat se startérem a motor nepoběží. Pokud se tak stane, doplňte
motorový olej.
Indikátor hladiny oleje (červený)
ƒ
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 15
www.varo.com
POW4810(SC)
5.9
CZ
Zastavení motoru
Abyste zastavili motor v nouzi, otočte spínačem motoru do pozice VYP (OFF).
Za normálního použití:
1. Vypněte připojené zařízení a vypojte vloženou přípojku.
Přípojka
ƒ
2. Přepněte přepínač motoru do pozice VYP (OFF)
Přepínač
motoru
ƒ
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 16
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
3. Otočte páku proti směru hodinových ručiček do pozice “VYP” (OFF).
Uzavření
Otočte knoflík
palivového
ventilu do
pozice
VYP(OFF)
Ujistěte se, že oboje páčka palivového víka a přepínač motoru jsou v pozici
VYP (OFF), pokud zastavujete, přepravujete a/nebo uskladňujete generátor.
Knoflík větracího otvoru
Uzavření
Otevření
6
ÚDRŽBA
ƒ
ƒ
Účelem údržby a plánu úprav je udržet generátor v nejlepším pracovním stavu.
Prohlédněte nebo opravte podle plánu uvedeného v tabulce níže.
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 17
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
Před vykonáváním jakékoliv údržby vypněte motor. Pokud musí být motor
v chodu, ujistěte se, že je prostor dobře větraný. Výfukové plyny obsahují
jedovatý oxid uhelnatý.
Používejte autorizované díly nebo jejich náhrady. Používaní vyměnitelných
součástí, které nejsou odpovídající kvality může poškodit generátor.
Údržbový kalendář
PRAVIDELNÉ OBDOBÍ
ÚDRŽBY (1)
PO
POLOŽKA
Proveďte v každém
indikovaném měsíci nebo
KAŽDÉM
POUŽITÍ
PRVNÍ
KAŽDÉ 3
KAŽDÝCH 6
KAŽDÝ
MĚSÍC
MĚSÍCE
MĚSÍCŮ
ROK
NEBO 20
NEBO
NEBO 100
NEBO 200
HOD
50HOD
HOD
HOD
interval pracovních hodin,
podle toho, co přijde dříve.
Zkontrolujte
Motorový
hladinu
olej
Q
Vyměňte
Q
Q
Čistič
Zkontrolujte
Q
vzduchu
Vyčistěte
Q(2)
Zapalovací
Zkontrolujte-
svíčka
upravte
Zachytávač
jisker
Čistota válce
Palivová
Q
Vyčistěte
Q
Zkontrolujte-
Q(3)
upravte
Vyčistěte
nádrž a filtr
Palivové
Zkontrolujte
potrubí
Q(3)
Každé 2 roky (vyměňte, pokud je to potřeba) (3)
POZNÁMKY:
(1) Zaznamenávejte počet hodin v provozu, abyste určili čas řádné údržby.
(2) Častěji provádějte údržbu, pokud používáte přístroj v prašném prostředí.
(3) Tyto položky mohou být opravené autorizovaným prodejce, ledaže vlastník má řádné
nástroje a je odborně způsobilý. Podívejte se do Obchodního návodu.
Teplota (C°)
Čas pro výměnu
oleje (v hodinách)
Doporučený účiník
Normální
25
30
Copyright © 2008 VARO
100%
18
95%
P a g e | 18
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
35
15
85%
40
12
70%
6.1 Výměna oleje
Nechte odtéct olej, pokud je motor ještě zahřátý, abyste zajistili rychlé a plné odtečení.
Před vytékáním se ujistěte, že spínač motoru a páčka odvzdušnění na víku
palivové nádrže jsou v pozici VYP (OFF).
1.
2.
3.
4.
5.
Nakloňte generátor.
Povolte šroub.
Úplně nechte odtéct špinavý olej.
Naplňte doporučeným olejem a zkontrolujte hladinu oleje.
Znovu nainstalujte postranní kryt údržby a utáhněte bezpečně šroubem krytu.
Kapacita motorového oleje: 0.25L
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 19
www.varo.com
POW4810(SC)
CZ
Pro kontrolu hladiny oleje vložte
víko nádrže
Měrka
Otvor pro
plnění
Nejnižší
povolená
hladina oleje
Po naložení s použitým olejem si umyjte ruce mýdlem a vodou.
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 20
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
Prosím naložte s použitým motorovým olejem způsobem, který je slučitelný s
životním prostředím. Navrhujeme, vzít jej v uzavřené nádobě Vašemu
místnímu autoservisu pro rekultivaci. Nevyhazujte jej s běžným odpadem,
nebo nevylévejte jej do země.
6.2 Servis čističe vzduchu
Špinavý čistič vzduchu omezí proud vzduchu ke karburátoru. Abyste předešli špatné funkci
karburátoru, pravidelně provádějte údržbu čističe vzduchu. Údržbu provádějte častěji, pokud
pracujete s generátorem ve vysoce špinavých oblastech.
Na čištění nepoužívejte benzin nebo rozpouštědla s nízkou teplotou vznícení.
Jsou za určitých podmínek hořlavé a výbušné.
1.
2.
3.
4.
Uvolněte šroub krytu a odeberte údržbový kryt.
Odstraňte závit pod skříní čističe.
Vydělejte kryt čističe vzduchu 30mm a odstraňte kryt čističe vzduchu.
Odstraňte kovovou sponu vzduchového filtru a zkontrolujte vložku čističe vzduchu.
Vyčistěte nebo vyměňte vložku, bude-li to nezbytné.
5. Po čištění nebo výměně vložky vzduchového filtru znovu vložte části vzduchového filtru.
Údržbový kryt na levé
straně
Vložka
vzduchového
filtru
Tělo vzduchového
filtru
Kryt
vzduchového
filtru
6.3
Servis zapalovací svíčky
Prosím používejte autentickou zapalovací svíčku vysoké kvality.
Abyste zajistili řádný chod motoru, zapalovací svíčka musí být řádně vzálená
a bez nánosů špíny.
Odebete vrchní údržbový kryt.
Vyčistěte jakoukoliv špínu kolem zapalovací svíčky a jejího upevnění.
Pro odebrání zapalovací svíčky použijte klíč na zapalovací svíčky.
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 21
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
Držák
Zapalovací svíčka
Vrchní údržbový kryt
Klíč na zapalovací svíčky
Klíč na zapalovací svíčky
Šroubovák
Vložte šroubovák do otvoru klíče zapalovací svíčky a
odeberte zapalovací svíčku.
Vizuálně zkontrolujte zapalovací svíčku. Vyhoďte ji, pokud je prasklá nebo
odštípnutá. Očistěte zapalovací svíčku drátěným kartáčem pokud má být
znovu použitá.
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 22
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
Instalujte zapalovací svíčku pečlivě rukou, abyste se vyhli prořezání závitů.
Poté, co byla nová zapalovací svíčka umístěná ručně, může být utažena o ½
otáčky klíčem, pro přitěsnění podložek. Pokud je vložená použitá svíčka,
může být potřeba pouze ⅛ až ¼ otáčky po usazení.
Znovu nasaďte bezpečně gumovou čepici na zapalovací svíčku.
Znovu nainstalujte ovládací panel.
ƒ Zapalovací svíčka musí být bezpečně utažená. Nesprávně utažená svíčka
se může velmi zahřát a poškodit generátor.
ƒ Nikdy nepoužívej zapalovací svíčku s nevhodnou tepelnou hodnotou.
ƒ Nikdy nepoužívej zapalaovací svíčku bez tlumícího odporu, neboť to
způsobí, že nedojde k žádnému AC výstupu.
7
PŘEPRAVA A USKLADNĚNÍ
Abyste předešli rozlití paliva při přepravě nebo během dočasného uskladnění, generátor
by měl být zajištěný svisle v jeho normální pracovní poloze, s motorem vypnutým.
Páka vzduchového víka palivového otvoru je otočená proti směru hodinových ručiček do
pozice VYP (OFF).
Dovolte motoru, aby se dostatečně ochladil před otočením páky vzduchového víka palivového
otvoru do vypnuté polohy.
7.1 Při převozu generátoru:
ƒ
Nepřeplňujte nádrž. (v hrdle nádrže by nemělo být palivo)
ƒ
Neprovozujte generátor, zatímco je ve vozidle. Vezměte generátor mimo vozidlo a
použijte jej v dobře větraném místě.
ƒ
Vyhněte se místu vystavenému přímému slunečnímu záření, při nakládání generátoru do
vozidla. Jestliže je generátor zanechaný v uzavřeném vozidle po mnoho hodin, vysoká
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 23
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
ƒ
teplota uvnitř vozidla by mohla způsobit, že palivo se začne vypařovat, což může
způsobit možný výbuch.
S generátorem na palubě nejezděte po nerovné silnici po dlouhou dobu. Jestliže musíte,
přepravujte generátor na palubě. Jestliže musíte dopravit generátor po nerovné silnici,
nechte předtím odtéct palivo z generátoru.
7.2 Před uskladněním jednotky na delší období:
1. Buďte si jistí, že skladovací prostor není nadměrně vlhký a prašný.
2. Vyprázdněte palivo.
Benzin je za určitých podmínek extrémně hořlavý a výbušný.
Nekuřte nebo nedovolte plamenům nebo jiskrám pronikat do oblasti.
Úplně vyprázdněte palivovou nádrž. Otevřete palivový ventil, nastartujte
motor a nechte přístroj pracovat ve volnoběhu, dokud se veškeré zbývající
palivo nespotřebuje a motor se automaticky nezastaví.
Palivová
nádoba
Vyprázdněte olej.
Odstraňte zapalovací svíčku a naplňte válec s 2cc čerstvým olejem.
Natáhněte starter motoru 3- 4 krát pro vyprázdnění zbývajícího oleje. Pak
znovu nainstalujte zapalovací svíčku.
Zatáhněte startovací provázek pomalu až dokud jeho odporu není silný.
V této chvíli se píst posunul do vrcholu kompresního zdvihu a válce budou
zavřené.
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 24
www.varo.com
POW4810(SC)
CZ
Startovací úchop
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 25
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
8
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Pokud motor nenastartuje:
Dostatek paliva?
Ne
Doplňte palivo
Ne
Přepněte je do
pozice ‘zap’ (“on”)
Ne
Doplňte správným
olejem.
Ne
Nastartujte párkrát,
abyste se ujistili, že
palivo se dostalo do
karburátoru.
Ano
Jsou spínač motoru a
palivový válec zapnuté?
Ano
Dostatek mazacího
oleje?
Ano
Je palivo v
karburátoru?
Ano
Pracuje
zapalovací
svíčka?
ƒ
ƒ
ƒ
Ne
Vyměňte
svíčku
Ne
Pošlete generator
autorizovanému prodejci
Jestliže generátor po prvním přidání oleje nemůže nastartovat a indikátor hladiny oleje se
rozsvítí při zatažení za startovací rukojeť, zatřeste generátorem několikrát, aby se vytvořil
zvýšený průtok.
Ujistěte se, že kolem zapalovací svíčky není žádné rozlité palivo. Rozlité palivo se může
vznítit.
Pokud se motor přesto nenastartuje, nechte si generátor opravit kvalifikovaným
opravářem.
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 26
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
Zařízení připojené ke generátoru se nespustí:
Je indikátor výstupu zapnutý?
Je zapnutý indikátor
přetížení?
Pošlete generátor
autorizovanému prodejci.
Pracuje elektrické zařízení
správně, pokud je
zapojeno přímo?
Restartujte po vypnutí
indikátoru přetížení.
Pošlete generátor
autorizovanému prodejci.
1) Vyměňte elektrické
zařízení.
2) Vyměňte elektrické
zařízení.
V elektrické zásuvce přímého výstupu proudu není energie:
Je elektrický jistič
nedotčený?
Vyměňte elektrický jistič.
Pošlete generátor
autorizovanému prodejci.
9
TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Velikost a hmotnost
Typ
D x Š x V (mm)
Čistá hmotnost (kg)
Copyright © 2008 VARO
POW4810(SC)
495 x 275 x 415
15
P a g e | 27
www.varo.com
CZ
POW4810(SC)
9.2 Motor
Model
Typ
Zdvihový objem (cc)
Kompresní poměr
Rychlost motoru
Systém chlazení
Vznětový systém
Kapacita olejové nádrže (L)
Kapacita palivové nádrže (L)
Zapalovací svíčka
Hladina hluku (db)
9.3
Typ
142F
4-taktový OHV 1-válcový
49
7.4:1
5500 ot. /min. (ECO spínač je vypnutý)
Vzduchové chlazení
TDI
0.25
2.7
NGK (4629 C7HSA)
94db
Generátor
AC výstup
DC výstup
Jmenovité napětí (V)
Jmenovitá frekvence (Hz)
Jmenovitý výstup (KVA)
12V/8.3A
POW4810(SC)
230
50
1
Pouze pro 12V automobilové baterie
10 ZÁRUKA
Pro podmínky záruky odkazujeme na přiložené záruční podmínky.
Pro podmínky kontaktujte svého dodavatele. Váš doklad o koupi slouží jako záruka.(Selhání
nebo poškození musí být kvůli normálnímu použití a podmínek pro uskladnění.)
11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pokud musíte po dlhodobém používaní zařízení vyměnit, nelikvidujte jej spolu s
domovním odpadem, ale ekologicky správným způsobem.
Odpad, který vzniká při likvidaci elektrických přístrojů, se nesmí likvidovat s
běžným domovním odpadem. Pokud existuje zařízení na recyklaci, odevzdejte jej
k recyklaci. Informace o recyklaci Vám poskytnou místní úřady nebo prodejce.
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 28
www.varo.com
POW4810(SC)
CZ
12 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
VARO N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgium, prohlašuje, že,
Produkt
Generátor
Obch. značka PowerPlus
Model
POW4810 - SC
je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic
založených na evropských harmonizovaných normách.
Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.
Evropské směrnice (včetně jejich případných změn a doplňků);
2006/95/EC
směrnice o nízkém napětí
2004/108/EC směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
98/37/EC
směrnice o strojním zařízení
2000/14/EC
směrnice o hluku ve vnějším prostoru
LwA = 92dB
Testující autorita
SNCH
Sandweiler
97/68/EC
směrnice o škodlivých emisích pro nesilniční přístroje
Motorová třída = SH2 / EDP = 50h
Testující autorita
MDT
Luxembourg
Evropské harmonizované normy a jejich změny a doplňky);
EN12601 : 2001
EN55012 : 2002
EN61000-6-1 : 2001
EN61000-6-3 : 2001
Podepsaný jedná za vedení společnosti na základě zmocnění vystaveného vedením společnosti,
Philippe Vankerkhove
Certification Manager
29/05/2008
Copyright © 2008 VARO
P a g e | 29
www.varo.com