Popis realizace poskytované sociální služby

Transkript

Popis realizace poskytované sociální služby
Popis realizace poskytované sociální služby
Identifikace organizace
Název:
Adresa:
Ředitelka:
Kontakty:
Právní forma:
Statutární orgán:
Zřizovatel:
IČ:
Služba:
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Kostelní č. p. 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Mgr. Lenka Tabachová
tel. 556 831 609, mob. 604 841 244,
email: [email protected],
web: www.frenstat.charita.cz
Církevní právnická osoba
Ředitelka
Charita Frenštát pod Radhoštěm
49590588
Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poslání
Posláním Charitních sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Charity Frenštát pod
Radhoštěm (dále jen „CHSAS“) je poskytovat podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž
život a zdravý vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé životní situace, kterou rodina sama bez
pomoci nedokáže překonat.
Cíl služby
Cílem je posilovat samostatnost rodiny při vedení domácnosti a výchově dětí, aby děti mohly
setrvat v rodinném prostředí a předešlo se ústavní péči.
Cílová skupina a místo poskytovaných služeb
Cílovou skupinou CHSAS jsou rodiny s dětmi studujícími do 26 let věku, nacházející se v
nepříznivé životní situaci, která ohrožuje život a zdravý vývoj dítěte, a kterou rodiče
nedokážou bez pomoci překonat.
V nepříznivé životní situaci se mohou nacházet osoby, kterým je služba poskytována:
 Rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě.
 Rodiny, které mají narušené vztahy z důvodu vzájemného nesouladu nebo odloučení.
 Rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových
látkách.
 Rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze, aj.).
 Rodiny s dětmi ohrožené trestnou činností.
 Rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí.
 Rodiny, kde je nezletilý rodič.
1





Rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení.
Rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce.
Rodiny azylantů.
Rodiny ohrožené domácím násilím.
Rodiny, kterým byly odebrány děti z důvodu nevyhovujících bytových, nebo
vztahových podmínek v rodině.
Okruh osob, kterým nejsme schopni služby poskytnout, tzv. negativní cílová skupina:
 Ambulantní služba se neposkytuje tělesně postiženým osobám, které jsou tzv.
„imobilní“. Charita Frenštát nedisponuje bezbariérovými prostory.
 Ambulantní a terénní služba se neposkytuje osobám s mentálním a smyslovým
postižením.
Služby CHSAS jsou poskytovány rodinám, které žijí v obcích: Bordovice, Čeladná, Frenštát
pod Radhoštěm, Hukvaldy, Kozlovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov, Měrkovice,
Mniší, Rychaltice, Sklenov, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Vlčovice.
Zásady, kterými se pracovníci při poskytování služby řídí









Ochrana důstojnosti a práv klienta
Dobrovolnost
Individuální přístup
Mlčenlivost a diskrétnost
Svobodná vůle klienta
Rovný přístup
Podporujeme soudržnost a samostatnost rodiny.
Zaměření na rodinu jako celek.
Zajišťujeme odborný a profesionální přístup pracovníků
Popis prostředí, v němž je služba CHSAS poskytována
CHSAS je poskytována formou terénní i ambulantní.
Terénní služba probíhá v domácnostech klientů na území působnosti Charity.
Ambulantní služba má zázemí v prostorách sídla Charity Frenštát pod Radhoštěm.
Pracovníci CHSAS mají v budově zázemí, je zde kancelářská místnosti pro administrativní
činnost, základní dokumentaci, jednání se zájemcem o službu, šatna pracovníků, kancelář
ředitelky. Pro jednání se zájemcem o službu, s klientem služby, rozhovor s pracovníky je
vyhrazen prostor v místnosti CHSAS. Prostor pro porady a školení je vymezen v místnosti
CHSAS. Místnost CHSAS je vybavena prostředky pro volnočasovou činnost dětí. K dispozici
je sociální zařízení jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky.
Terénní CHSAS je vybavená osobními automobily, pracovník má k dispozici notebook do
domácnosti klientů. Všichni pracovníci Charity jsou vybavení mobilními telefony.
2
Popis základních činností podle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách a vyhlášky
505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
A) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. Pracovně výchovná činnost s dětmi.
2. Pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování
včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí
v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je
zajišťováno formou terénní služby.
3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
dítěte.
4. Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí.
5. Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.
B) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy,
školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět.
C) Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob.
D) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
V rámci základních činností služby CHSAS poskytujeme Klub – Klubíčko, které je
místem:
 místo, kde se setkávají rodiče s dětmi;

místo, kde se děti připravují na předškolní nebo školní docházku,

místo, kde se rodiče podporují a rozvíjí své rodičovské kompetence.
Klub Klubíčko je v provozu běh měsíců září – červen.
Jednání se zájemcem o službu
Zájemce o poskytování služby CHSAS může získat informace o službě prostřednictvím
vyvěšených informací na vývěskách Charity, na webových stránkách Charity, prostřednictvím
pracovníků OSPODu, může se informovat osobně u pracovníka Charity, který zájemci předá
Leták CHSAS s potřebnými informacemi nebo se může informovat telefonicky, emailem či
osobně přímo u pracovníka CHSAS.
3
Jednání se zájemcem o službu CHSAS vede vedoucí pracovník služby, případně jeho
zástupce. Zájemci jsou poskytnuty informace v rozsahu, aby byl seznámen, o jakou službu se
jedná, co služba poskytuje, za jakých podmínek je služba poskytována, jaké má klient práva a
jaké jsou možnosti spolupráce, případně jak se spolupráce ukončuje.
Uzavírání smlouvy
Zájemce musí mít uzavřenou smlouvu o poskytování služby CHSAS, aby mu mohl být služby
poskytovány.
Proces uzavírání smlouvy se zájemcem vede vedoucí pracovník, případně jeho zástupce. Před
samotným uzavřením smlouvy jsou zájemci sděleny informace v rozsahu, aby byl srozuměn,
za jakých podmínek je služba poskytována, jaké má klient práva, jak se řeší nouzové a
havarijní situace, jak se podávají stížnosti, jak se spolupráce ukončuje.
Se zájemcem je možné uzavřít písemnou smlouvu nebo ústní smlouvu, případně ústní
smlouva s anonymním klientem. Po uzavření smlouvy jsou informace k průběhu služby
poskytnuty klientovi v písemné podobě.
Ukončení smlouvy
Smlouvu může klientem ukončit kdykoliv, bez udání důvodů, a to ústně nebo písemně.
S klientem ukončuje smlouvu vedoucí pracovník, případně jeho zástupce. S klientem může
být ukončena smlouva z následujících důvodů:
 Klient není s pracovníkem CHSAS v osobní kontaktu (při němž by se pracovalo na
plnění cílů klienta) déle než 2 měsíce po sobě jdoucí.
 Dojde k naplnění osobního cíle klienta.
 Klient přestal splňovat kritéria pro poskytování sociální služby (cílová skupina; místo
poskytované služby).
 Klient se chová k pracovníkům způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení
důstojnosti fyzické osoby, k vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo
zneklidňujícího prostřední nebo k ohrožení zdraví.
 Klient účelně zabraňuje výkonu služeb (nevpustí pracovníka CHSAS do domácnosti;
nezajistí psa nebo jiné zvíře, aby neohrozilo pracovníka; nedodržuje dohodnuté
termíny; nereaguje na telefonické či písemné kontaktování; nepracuje na naplnění
svých cílů; nespolupracuje při práci na Individuálním plánu a jeho hodnocení).
Smlouva může být ukončena na základě dohody obou stran nebo uplynutím sjednané doby
platnosti Smlouvy.
Výpovědní lhůta činní pro obě strany jeden den od podání výpovědi.
Podávání a vyřizování stížností
4
Klient, rodinný příslušník, pracovník, nebo jakýkoliv občan může uplatňovat svá přání,
připomínky, podněty či stížnosti na pracovníky nebo na kvalitu poskytovaných služeb.
Podání stížnosti
1. Klient, rodinný příslušník, pracovník, jakýkoliv občan nebo osoba pověřená klientem má
právo si stěžovat na kvalitu na způsob poskytování sociální služby.
O tomto právu jsou klienti informováni:
- při uzavírání smlouvy o poskytování CHSAS,
- při plnění a hodnocení individuálního plánu,
- průběžně při poskytování služby.
2. Stížnost může být podána:
a) ústně (telefonicky, osobně),
b) písemně (dopisem, emailem),
c) anonymně prostřednictvím Schránky přání a stížností, která je umístěna před vstupem do
Charity.
3. Podání stížnosti nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla
podána.
Vyřizování stížností
Podanou stížnost řeší vedoucí pracovník CHSAS, případně pracovník CHSAS, který ji přijal,
řešení stížnosti musí být schváleno vedoucím pracovníkem CHSAS, případně jeho zástupcem.
1. Ústní stížnost lze řešit na místě, kde je sdělena.
2. Nelze-li stížnost řešit na místě, nebo pracovníkem, kterému byla sdělena, řeší stížnost
vedoucí pracovník CHSAS do 28 dnů od podání stížnosti.
3. Jedná-li se o stížnost trestně-právního charakteru, je stížnost vyřešeno do 7 dní od
obdržení rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení.
4. Anonymně podané stížnosti jsou řešeny písemnou zprávou, které jsou vyvěšeny na
nástěnce v kanceláři CHSAS po dobu 10 dní.
5

Podobné dokumenty

Veřejný závazek - CHSAS - Charita Frenštát pod Radhoštěm

Veřejný závazek - CHSAS - Charita Frenštát pod Radhoštěm Popis základních činností Charitních sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 SB., O sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ust...

Více

Nově poskytované sociální služby

Nově poskytované sociální služby o pracovně výchovná činnost s dětmi, o pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik soci...

Více

Zastupitelstvo 3-2013

Zastupitelstvo 3-2013 7.1 Žádost o provedení opravy chodníků u bytových domů Obec obdržela žádost p. A.S., předsedy samosprávy bytových domů E7 Kozlovice, o provedení opravy chodníku u bytových domů č.p. 635-638 (bytovk...

Více

Zpráva Caritas Cares 2015

Zpráva Caritas Cares 2015 pro ni znamenalo další psychickou zátěž. Při soudním řízení byl otec uznán vinným z trestného činu neplacení výživného a odsouzen k odnětí svobody. Na rozsudek Zdena reagovala slovy: “K čemu mi to ...

Více

Obsah v pdf - Sklář a keramik

Obsah v pdf - Sklář a keramik Burckhardta, vlivného švýcarského myslitele 19. století, je touha znát budoucnost pošetilá a „stejně málo žádoucí pro život lidstva jako pro život jednotlivce,“ zabývá se řada příspěvků tohoto čísl...

Více

Analýza potřeb sociálních služeb ve správním obvodě města

Analýza potřeb sociálních služeb ve správním obvodě města situaci ve využívání sociálních služeb. Při přípravě dotazníků i anket jsme vycházeli ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Bylo důležité vysvětlit responde...

Více