PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

Komentáře

Transkript

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)
Ovládn te sv j mozek a získejte, po em toužíte!
Neznalost zákon
neomlouvá
Jak jednoduché je vymlouvat se slovy: „Jejda, to jsem nev
l“. Nev
ní se zdá být
dobrou výmluvou pro naše pr švihy a neúsp chy. Tato omluva však nepomáhá, ani
neospravedl uje. Nev
ní je past neúsp chu a smrti. Chci-li n co dobrého d lat, a
itom mi hrozí chyba z neznalosti, je lepší se o dané oblasti nejprve n co nau it, nebo si
najmout odborníka. U it se systémem pokus - omyl je nejzdlouhav jší a nejbolestiv jší
metoda.
Pokud se nám v život neda í dle našich p edstav, není to chyba života, ale naše. Prost
neznáme zákonitosti úsp chu a pohody. Na nepohodu a nep íjemné myšlenky si ale
nest žujme. M žeme si za n sami. Pokud se trápíme ímkoliv, je to proto, že pouze
neumíme ovládat sv j mozek a neznáme jeho zákonitosti.
Mozek je nejvýkonn jší po íta na sv
Obsahuje 100 miliard ip (neuron ) a jeho kombinatoriku dlouho žádná po íta ová
spole nost nep ekoná. Ovládá ty i r zné opera ní systémy najednou. Komunikuje p es
10 000 km bezdrátového spojení, obsahuje 1,5 miliardy nervových vláken. Každý neuron
umí navazovat stovky dalších spojení sou asn , zatímco dnešní ipy v po íta ích pouze
dv . Jeden neuron vyšle signál milionkrát pomaleji než po íta , ale p itom rozpoznáme
známého ve zlomku sekundy, což po íta nedokáže. Po íta pracuje krok za krokem,
kdežto miliardy neuron mohou zpracovávat celý problém najednou.
Tento po íta je tak výkonný a inteligentní, že dokáže imitovat lidské prožitky tak
rohodn , že si myslíme, že jsou naše vlastní. Dokáže pracovat v autopilotním módu
stejn jako letadlo na dlouhých vzdálenostech. ídí jej po íta a dokonce umí i sám
istát.
Mozek lov ka má podobnou funkci, generuje nám myšlenky a emoce, které nás vedou
ur itým sm rem, a nám p ipadá zcela p irozené tímto sm rem jít.
Musíme se nau it s tímto po íta em pracovat. Jak? Poznat, jak pracuje, a ma kat správná
tla ítka ve správný as. Využívat jeho schopnosti ve sv j prosp ch, a rad ji pracuje pro
naše blaho, než abychom si museli stále st žovat na depky a nep íjemné myšlenky.
Jak ovládat mozek?
1. Odhalme své emo ní rovnice, což je první krok k sebepoznání. Emo ní rovnice je
ta, zapsaná v mozku v jazyce emocí, která dokáže vyvolat emo ní prožitek
ur ité síly.
2. Uzav eme si s mozkem dohody. Dohoda je mocný nástroj sm rování životní cesty.
Dobré p edsevzetí je málo. Nesta í si pouze íct „chci zhubnout“. Musí existovat
jasná dohoda typu „Ode dneška nebudu jíst ve er po osmé“. Jasný statement, u
kterého mohu kontrolovat, zda ho plním, i nikoliv.
a. Dohoda 1 – vždy se budu cítit dob e. Dohodn te se se svým mozkem, že
se chcete za všech okolností cítit v pohod . Pokud vám mozek pak bude
podsouvat nep íjemné pocity, pište si je. Pak si kla te otázky, jak je
odstranit. Neumíte-li to sami, poproste o radu zkušeného kou e.
b. Dohoda 2 – za všech okolností se budu radovat a smát. To je p ece to
nejlepší, co se dá v život prožívat. A už jsou situace jakékoliv, vždy
existuje ešení. Jakákoliv bolest a žal nikam nevedou. I kdybyste se utrápili
k smrti, nikam vás to neposune.
c. Dohoda 3 – vždy budu vd ný. Vd nost je elixírem rozvoje života. N kdy
se stává, že i když máme všechno, co si dokážeme p edstavit, mozek hlásí
nespokojenost a požaduje více. Touto dohodou ho usm rníme.
d. Dohoda 4 – sv j život budu žít práv te . Užívání si života v minulosti
z toho, co bylo, a v budoucnosti z toho, co bude, je nedobrý zvyk. Jediné,
co mám k dispozici, je te . Když prožívám n co z minulosti, prožívám to
te . Když utíkám do minulosti, abych si uleh il od své nelehké p ítomnosti,
op t to prožívám práv te . Nyní je to jediné, co skute
mám
k prožívání.
Jednotlivé dohody si formulujte písemn a zavažte se k jejich dodržování. Nep jde vám
to hned, ale budete mít jasnou p edstavu, jak váš mozek pracuje a kde za jakých
okolností vybo uje z vámi stanovených pravidel. Veškeré jeho výkyvy si zapisujte. Tím
získáte dobrý p ehled o myšlenkách a nep íjemných pocitech, které jedou mimo dohody
a signalizují funkci autopilota, který chce ídit váš život jiným sm rem.
Autopilot byl nastavován bez vašeho souhlasu - nejvíce (u vás doma) vašimi rodi i. Jeho
funkcí je dostat vás do stavu, ve kterém se zhlédnou vaši vychovatelé. Pokud byla
výchova otce a matky protikladná, váš autopilot vás jednou vede doleva a po druhé
doprava. Prost nevíte, co vlastn chcete, anebo se vaše úsilí obrací v neúsp ch.
Tohoto autopilota se musíme nau it ovládat a synchronizovat jeho úsilí s vnit ním
naviga ním systémem lov ka – kompasem.
© Napsal ing. Aleš Kalina
Kou v oblasti osobního rozvoje
(práce, peníze, vztahy, zdraví)
Email: [email protected]
www.mujvztah.cz
www.foto-mluvi.cz
www.mamdepku.cz
Tento lánek m žete využít pro své pot eby, pokud
uvedete informace o autorovi, jeho email a odkaz na
www stránky.
_______________________________________________________________________________________________
sí ník osobního r stu zdarma: www.mujvztah.cz/mesicnik-osobni-rust.htm

Podobné dokumenty

Říjen

Říjen Neschopnost rozpoznat pravidlo není důkazem, že žádné pravidlo neexistuje Neorganizovaný nepořádek není důkazem neorganizovanosti. Vždy nějaký řád existuje, i když to současnému člověku může připad...

Více

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

PDF verze (klikni pravým a ulož jako) Žijeme jednou a na chyby není moc času. Pošlete všechny radily klidně spát a dejte svému novému partnerovi přesnou tvář. Jedině tak se vyhnete nepřesnostem, které mohou váš partnerský život pohřbí...

Více

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

PDF verze (klikni pravým a ulož jako) být tou nejlepší a napsaní skv lého inzerátu vám nemusí zaru it, že najdete toho, po kom toužíte. Nez ídka se stává, že si dopisujete s osobou, která se vám zdá sympatická, ale když dojde na sch zk...

Více

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

PDF verze (klikni pravým a ulož jako) nebezpe í rozpadu vztahu a zkuste mu nabídnout pomoc kou e nebo vzd lávání v oblasti vztah . Co by mi v lé žárlivosti ješt pomohlo? Ur it se podívejte na mé další lánky o žárlivosti, nap íklad: Žár...

Více

Více než poslušnost

Více než poslušnost starostí je to, eho všeho se musíme vyvarovat a co nesmíme d lat, musíme se sami sebe zeptat – budou to chtít? Vždy ani my sami to pro sebe nechceme! Rodi e – jsou vaše d ti p itahovány k Ježíši ne...

Více

Manželství a sex

Manželství a sex c, a sice napsat knížku s tipy, které by manželským i svobodným pár m pomohly sex jaksepat í oko enit. Ráda bych totiž do budoucna etla o párech, které se v posteli nenudí. Z mého intenzivního úsil...

Více

101 tipů JAK POZNAT NEVĚRU

101 tipů JAK POZNAT NEVĚRU Začne vás podporovat v nezávislosti Nedostudovala jste vysokou školu kvůli prvnímu dítěti a jemu to nevadilo. Byl živitelem rodiny a chtěl se o vás postarat. Pokud má novou známost, budete mu ale p...

Více