E700 User Interface - DK

Transkript

E700 User Interface - DK
E600UI
Příručka k instalaci a použití
Verze 2.0
16.6.2003
Odpovídá programu E600UI verze 2
Název souboru: E600UI_CZ_ Manual.doc
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
Copyright Enermet Oy 2003
Všechna práva vyhrazena.
Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez upozornění.
Společnost Enermet Oy nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby v tomto materiálu ani za
žádné škody zpŭsobené jeho použitím, ať již přímé nebo nepřímé.
Microsoft, MS a MS-DOS jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation. Windows 98, Windows 95, Windows NT a Windows 2000 jsou ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation.
Enermet Oy
FIN - 40420 JYSKÄ
FINSKO
OBSAH
3
Obsah
1
ÚVOD............................................................................................................................................................. 6
1.1
2
ZKRATKY ................................................................................................................................................. 6
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY ..................................................................................................................... 7
2.1
3
HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY ........................................................................................... 7
INSTALACE ................................................................................................................................................. 8
3.1
3.2
3.3
3.4
4
INSTALAČNÍ DISK CD............................................................................................................................... 8
INSTALACE PROGRAMU E600UI .............................................................................................................. 8
ODINSTALOVÁNÍ PROGRAMU E600UI...................................................................................................... 8
KOMPATIBILITA ....................................................................................................................................... 9
INSTALACE MODEMU A JEHO POUŽITÍ .......................................................................................... 10
4.1
4.2
5
MODEM PRO BĚŽNOU TELEFONNÍ SÍŤ ..................................................................................................... 10
MODEM GSM ........................................................................................................................................ 10
PROGRAM E600UI - ÚVOD .................................................................................................................... 11
5.1
5.2
5.3
5.4
6
SPUŠTĚNÍ A UKONČENÍ........................................................................................................................... 11
HLAVNÍ FUNKCE PROGRAMU E600UI .................................................................................................... 11
ZÁHLAVÍ ................................................................................................................................................ 11
PANEL NÁSTROJŬ ................................................................................................................................... 12
KONFIGURACE ELEKTROMĚRU E600.............................................................................................. 13
6.1
6.2
6.3
7
VYTVOŘENÍ NOVÉHO KONFIGURAČNÍHO SOUBORU ................................................................................ 13
ÚPRAVY EXISTUJÍCÍHO KONFIGURAČNÍHO SOUBORU ............................................................................. 13
ÚPRAVY EXISTUJÍCÍ KONFIGURACE ELEKTROMĚRU ............................................................................... 13
ČÁSTEČNÁ KONFIGURACE ELEKTROMĚRU E600 ....................................................................... 14
7.1
SAMOSTATNÉ KONFIGURAČNÍ PŘÍKAZY ................................................................................................. 14
7.2
PŘÍKAZ ČÁSTEČNÁ KONFIGURACE ......................................................................................................... 14
7.2.1
Počáteční hodnoty......................................................................................................................... 15
8
ČTENÍ ELEKTROMĚRU E600................................................................................................................ 16
9
ŘÍZENÍ ELEKTROMĚRU E600 .............................................................................................................. 17
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
11
NABÍDKA SOUBOR .............................................................................................................................. 18
NOVÝ SOUBOR ....................................................................................................................................... 18
OTEVŘENÍ SOUBORU .............................................................................................................................. 18
ULOŽENÍ SOUBORU ................................................................................................................................ 18
PROTOKOL OPERACÍ ............................................................................................................................... 19
TISK ŠTÍTKŬ ........................................................................................................................................... 19
NASTAVENÍ TISKÁRNY ........................................................................................................................... 19
KONEC ................................................................................................................................................... 19
NABÍDKA NASTAVENÍ ....................................................................................................................... 20
11.1 TYP ELEKTROMĚRU................................................................................................................................ 20
11.1.1 Měřicí jádro .................................................................................................................................. 20
11.1.2 Aplikační modul ............................................................................................................................ 21
11.2 SOUBOR SVÁTKŬ.................................................................................................................................... 21
11.2.1 Úpravy souboru svátkŭ ................................................................................................................. 21
11.2.2 Vytvoření souboru svátkŭ .............................................................................................................. 22
11.3 PODROBNOSTI O PROGRAMU E600UI .................................................................................................... 22
11.3.1 Komunikace................................................................................................................................... 22
11.3.2 Čas ................................................................................................................................................ 23
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
OBSAH
11.3.3
11.3.4
11.3.5
12
4
Jazyk.............................................................................................................................................. 23
Heslo ............................................................................................................................................. 23
Obecné .......................................................................................................................................... 23
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI............................................................................................... 24
12.1 PRŬVODCE ............................................................................................................................................. 24
12.2 ÚPRAVY POMĚRŬ TRANSFORMÁTORU .................................................................................................... 24
12.3 ÚPRAVY VSTUPŬ S0............................................................................................................................... 25
12.4 ÚPRAVY TARIFNÍCH REGISTRŬ ............................................................................................................... 25
12.4.1 Podrobnosti ................................................................................................................................... 25
12.4.2 Připojení........................................................................................................................................ 26
12.5 ÚPRAVY PROFILŬ ................................................................................................................................... 27
12.5.1 Podrobnosti ................................................................................................................................... 27
12.5.2 Připojení........................................................................................................................................ 28
12.6 ÚPRAVY ŘÍZENÍ TARIFŬ ......................................................................................................................... 28
12.6.1 Týdenní programy ......................................................................................................................... 29
12.6.2 Řídicí funkce.................................................................................................................................. 29
12.6.2.1
12.6.2.2
12.6.3
12.6.3.1
12.6.3.2
12.6.3.3
Vytvoření nové řídicí funkce................................................................................................................. 30
Úpravy řídicích funkcí .......................................................................................................................... 30
Typy dnŭ........................................................................................................................................ 31
Vytvoření nového typu dne ................................................................................................................... 31
Úpravy typŭ dnŭ.................................................................................................................................... 31
Úpravy spínacích časŭ........................................................................................................................... 32
12.6.4 Období........................................................................................................................................... 32
12.6.5
Svátky ............................................................................................................................................ 32
12.7 DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ ............................................................................................................................... 33
12.7.1 Dynamické řízení externími vstupy................................................................................................ 33
12.7.2 Dynamické řízení ovladačem zátěže.............................................................................................. 34
12.8 ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ ............................................................................................................................... 35
12.8.1 Skupiny registrŭ ............................................................................................................................ 35
12.8.2 Ukončování vnitřními hodinami.................................................................................................... 36
12.8.3 Ukončování tlačítkem s možností zaplombování........................................................................... 36
12.8.4 Ukončování externími vstupy ........................................................................................................ 37
12.9 ÚPRAVY VÝSTUPŬ.................................................................................................................................. 37
12.9.1 Výstupy .......................................................................................................................................... 38
12.9.1.1
12.9.1.2
12.9.1.3
12.9.1.4
12.9.1.5
Řídicí výstup ......................................................................................................................................... 38
Energetické pulsy.................................................................................................................................. 38
Synchronizační pulsy integrační periody .............................................................................................. 38
Synchronizační pulsy konce zúčtovacího období.................................................................................. 38
Alarm .................................................................................................................................................... 39
12.9.2 Funkce řídicích výstupŭ při výpadku napětí.................................................................................. 39
12.10
KOMUNIKAČNÍ KANÁLY ..................................................................................................................... 40
12.10.1
Přístupová práva ....................................................................................................................... 40
12.11
ÚPRAVY DISPLEJE .............................................................................................................................. 40
12.11.1
Použití tlačítek se šipkami ......................................................................................................... 40
12.11.2
Ruční posouvání ........................................................................................................................ 41
12.11.3
Automatické posouvání ............................................................................................................. 42
12.11.4
Odečet dat ................................................................................................................................. 42
12.11.5
Rŭzné......................................................................................................................................... 42
12.11.6
Okamžité hodnoty...................................................................................................................... 43
12.11.7
Profily........................................................................................................................................ 43
12.11.8
Tarifní registry .......................................................................................................................... 43
12.12
PŘIDRUŽENÍ COSEM......................................................................................................................... 44
12.13
ÚPRAVY ALARMŬ .............................................................................................................................. 44
12.13.1
Zdroje alarmŭ při měření .......................................................................................................... 44
12.13.2
Limity alarmŭ při měření .......................................................................................................... 44
12.14
ÚPRAVY PROTOKOLU ......................................................................................................................... 45
12.15
OBECNÉ ............................................................................................................................................. 45
12.15.1
Čas ............................................................................................................................................ 45
12.15.2
Rŭzné úpravy............................................................................................................................. 46
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
OBSAH
13
NABÍDKA ČÍST...................................................................................................................................... 47
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
14
5
OKNO PROTOKOL OPERACÍ .................................................................................................................... 47
PODROBNOSTI PŘIPOJENÍ........................................................................................................................ 47
DETAILY ELEKTROMĚRU ........................................................................................................................ 48
KONFIGURACE ....................................................................................................................................... 48
TARIFNÍ REGISTRY ................................................................................................................................. 48
ČTENÍ PROFILŬ ....................................................................................................................................... 49
ČTENÍ POČITADEL ZÚČTOVACÍCH OBDOBÍ .............................................................................................. 49
ČTENÍ OKAMŽITÝCH HODNOT ................................................................................................................ 50
ČTENÍ PROTOKOLU ................................................................................................................................. 50
ČTENÍ STAVOVÝCH REGISTRŬ ............................................................................................................ 50
ČTENÍ CHYBOVÝCH REGISTRŬ ........................................................................................................... 51
ODEČET DAT ...................................................................................................................................... 51
NABÍDKA POSLAT............................................................................................................................... 52
14.1 PODROBNOSTI PŘIPOJENÍ........................................................................................................................ 52
14.2 POSLÁNÍ KONFIGURACE ......................................................................................................................... 52
14.3 SMAZÁNÍ KONFIGURACE ........................................................................................................................ 53
14.4 POSLÁNÍ ZÁKAZNICKÉHO VLASTNICKÉHO ČÍSLA.................................................................................... 53
14.5 POSLÁNÍ DATA A ČASU........................................................................................................................... 53
14.5.1 Úprava data a času ....................................................................................................................... 53
14.5.2 Nastavení data a času ................................................................................................................... 54
14.6 POSLÁNÍ NOVÉHO ČÍSLA JEDNOTKY ....................................................................................................... 54
14.7 POSLÁNÍ NOVÉHO HESLA........................................................................................................................ 55
14.8 POSLÁNÍ POČÁTEČNÍ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI ........................................................................................ 55
14.9 POSLÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV .................................................................................. 55
14.10
POSLÁNÍ ČÁSTEČNÉ KONFIGURACE .................................................................................................... 55
14.11
POSLÁNÍ PŘÍKAZU UKONČENÍ ZÚČTOVACÍHO OBDOBÍ ........................................................................ 56
14.12
POSLÁNÍ AKTIVACE ŘÍDICÍ FUNKCE .................................................................................................... 56
15
15.1
15.2
NABÍDKA MODEM............................................................................................................................... 57
PŘIPOJENÍ............................................................................................................................................... 57
ODPOJENÍ ............................................................................................................................................... 57
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
ÚVOD
6
1 Úvod
Tato příručka obsahuje informace a pokyny k instalaci a použití
programu E600UI. Příručka obsahuje podrobné pokyny k instalaci
a provádí uživatele funkcemi programu.
Příručka je zaměřena na práci s programem E600UI v prostředí
Windows. Kromě toho obsahuje pokyny pro konfiguraci, částečnou
konfiguraci a odečítání údajŭ z elektroměru E600.
Program E600UI je běžná aplikace systému Windows. Příručka
neobsahuje pokyny týkající se běžné práce se systémem Windows.
1.1
Zkratky
Přehled zkratek:
Zkratka
Význam
BP
Zúčtovací období (billing period; též období
fakturace)
DST
Letní čas (daylight saving time)
LSB
Nejméně významný bit (least significant bit)
MD
Maximální odběr (maximum demand)
RTC
Hodiny reálného času (real-time clock)
COSEM
Doprovodná specifikace pro měření energie
(Companion Specification for Energy Metering)
UI
Uživatelské rozhraní (user interface)
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
7
2 Systémové požadavky
2.1
Hardwarové a softwarové požadavky
Operační systémy:
-
Windows NT 4.0 (SP6 nebo vyšší)
Windows 2000 (SP2 nebo vyšší)
Paměť:
-
Podle požadavkŭ operačního systému
Volné místo na pevném disku:
-
10 MB
Sériový port:
-
RS 232
Doporučujeme:
-
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
Tisk prostřednictvím Windows
Rozlišení zobrazení 800 x 600 pixelŭ (SVGA)
Malá písma
Myš nebo jiné polohovací zařízení
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
INSTALACE
8
3 Instalace
Tyto pokyny se týkají první instalace i aktualizací verze.
3.1
Instalační disk CD
Program E600UI je dodáván na disku CD ROM, ze kterého jej mŭžete
nainstalovat na pevný disk počítače.
3.2
Instalace programu E600UI
3.3
1)
Spusťte systém Windows.
2)
Vložte do jednotky disk CD programu E600UI.
3)
V nabídce Start vyberte příkaz Spustit. Přejděte na příslušnou
jednotku. Zvolte soubor Setup.exe a klepněte na tlačítko OK.
4)
V okně Vítejte instalačního programu InstallShield klepněte na
tlačítko Další. Pokud je program E600UI v počítači již
nainstalován, zvolte možnost Opravit.
5)
Potvrďte výchozí jednotku nebo zvolte jednotku jinou.
Instalační program nainstaluje software E600UI do adresáře
\ENETOOLS\E600UI. Adresář je instalačním programem
vytvořen automaticky. Pro pokračování v instalaci klepněte na
tlačítku Další.
6)
V okně Zahájit kopírování souborŭ zkontroluje nastavení
adresáře. Pro pokračování v instalaci klepněte na tlačítku Další.
7)
V okně Prŭvodce InstallShield dokončen klepněte na tlačítko
Dokončit.
8)
Instalační program vytvoří spouštěcí nabídku s názvem
ENERMET TOOLBOX a umístí na pracovní plochu zástupce.
9)
Na doporučení instalačního programu restartujte počítač.
10)
Spusťte program E600UI. Pokud je program spuštěn bez
chybových zpráv, instalace byla úspěšná.
Odinstalování programu E600UI
Chcete-li program E600UI odinstalovat, pokračujte jedním
z následujících zpŭsobŭ:
-
-
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
V nabídce Start vyberte možnost Nastavení – Ovládací
panely – Přidat nebo odebrat programy. V seznamu
vyberte položku E600UI a klepněte na tlačítko Přidat či
odebrat. V okně programu InstallShield klepněte na
tlačítko Odebrat.
Vložte do jednotky disk CD ROM. Vyberte možnost Setup.
V okně instalačního programu InstallShield klepněte na
tlačítko Odebrat.
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
INSTALACE
9
Poznámka!
Soubory svátkŭ jsou společné pro všechny programy ze sady
Enermet Toolbox. Odinstalování programu E600UI neodebere
z počítače soubory svátkŭ.
3.4
Kompatibilita
Možnost
Verze UI
Verze
elektroměru
Volitelná karta I2P5rs232/cs
P5cs/rs232
i2P2I3rs232
Pět výstupŭ v seznamech
zobrazení
Dny od konce posledního BD
Dvanáct spínacích časŭ na den
Velký limit změny času
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
Všechny
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
INSTALACE MODEMU A JEHO POUŽITÍ
10
4 Instalace modemu a jeho použití
Program E600UI používá modemy prostřednictvím rozhraní Windows
TAPI. Seznam modemŭ obsahuje všechny modemy instalované
v systému Windows. K výběru portu COM pro modemy slouží
Ovládací panely.
Chcete-li používat modem, nainstalujte jej pomocí Ovládacích panelŭ
Windows.
4.1
Modem pro běžnou telefonní síť
Při instalaci modemu pro běžnou telefonní síť mějte na paměti
následující:
-
4.2
Systém Windows mŭže modem zjistit automaticky. Zrušte
zaškrtnutí políčka Nerozpoznávat modem…
Pokud je modem pro běžnou telefonní síť připojen
k ústředně a pro přístup k vnější lince je třeba vytočit např.
nulu, přejděte na kartu Vlastnosti a zrušte výběr nastavení
Čekat na oznamovací tón.
Modem GSM
Při instalaci modemu M100-G GSM mějte na paměti následující:
-
-
Nenechávejte systém Windows zjišťovat modem
automaticky. Zaškrtněte políčko Nerozpoznávat modem…
a použijte soubor mdmsrt.inf.
Použijte ovládací panel Možnosti telefonu a modemu
a vyberte možnost Modemy => Vlastnosti => Upřesnit =>
Změnit výchozí předvolby. Nastavte možnosti Rychlost,
Řízení toku, Datové bity, Parita a Stop bity na stejné
hodnoty jako u modemu M100-G. Viz příručka k instalaci
a použití modemu M100-G.
Jako modem mŭžete použít také telefon GSM vybavený
infračerveným portem. V takovém případě potřebujete ovladač od
výrobce telefonu.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
PROGRAM E600UI - ÚVOD
11
5 Program E600UI - úvod
5.1
Spuštění a ukončení
Program E600UI mŭžete spustit běžnými postupy v systému
Windows.
-
Použijte zástupce na pracovní ploše.
Zvolte nabídku Start Æ Programy Æ ENERMET
TOOLBOX Æ E600UI.
V nabídce Start použijte příkaz Spustit.
Chcete-li program E600UI ukončit, použijte příkaz Konec z nabídky
Soubor nebo křížek v pravém horním rohu okna programu, jak je
v systému Windows obvyklé.
5.2
Hlavní funkce programu E600UI
Hlavním účelem programu E600UI je vytváření konfiguračních
souborŭ pro elektroměry E600 a posílání konfiguračních souborŭ do
elektroměrŭ. Pomocí programu E600UI mŭžete vytvářet konfigurační
soubory pro všechny typy elektroměrŭ E600. Každý konfigurační
soubor obsahuje podrobnosti o typu elektroměru. Konfigurační soubor
mŭžete poslat pouze do elektroměru E600, jehož typ těmto
podrobnostem odpovídá.
Program E600UI obsahuje prŭvodce, který vás provede postupem
konfigurace. Mŭžete zahájit vytváření nové konfigurace nebo otevřít
existující konfiguraci a nechat se prŭvodcem provést všemi
požadovanými okny.
Program E600UI lze použít pro konfiguraci, částečnou konfiguraci
a odečítání údajŭ z elektroměru E600. Kromě toho jsou k dispozici
dva příkazy k aktivování řídicích funkcí elektroměru E600.
Program E600UI obsahuje příkazy pro čtení hodnot registrŭ a dalších
údajŭ z elektroměru E600. Tyto příkazy jsou velmi užitečné pro
testování elektroměru a místa měření. Elektroměr E600UI lze připojit
k systému automatického odečtu, jako je například systém AIM AMR
společnosti Enermet nebo měřicí systémy jiných výrobcŭ.
5.3
Záhlaví
Po spuštění programu E600UI jeho záhlaví ukazuje, že není otevřen
žádný konfigurační soubor.
Obrázek 1: Záhlaví bez otevřené konfigurace
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
PROGRAM E600UI - ÚVOD
12
Jakmile otevřete konfiguraci, v záhlaví programu E600UI se objeví
název otevřené konfigurace.
ID
Popis
Obrázek 2: Záhlaví s otevřenou konfigurací
5.4
Panel nástrojŭ
Program E600UI je vybaven panelem nástrojŭ s následujícími
tlačítky:
Nový
Kopírovat protokol
operací do schránky
Uložit
Tisk protokolu operací
jako
Otevřít
Průvodce
Uložit protokol
operací
Obrázek 3: Panel nástrojŭ programu E600UI
Tlačítkem Tisk protokolu operací mŭžete vytisknout všechna data
z protokolu operací přímo na výchozí tiskárnu systému Windows.
Tlačítkem Nový a Prŭvodce spustíte prŭvodce konfigurací.
.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
KONFIGURACE ELEKTROMĚRU E600
13
6 Konfigurace elektroměru E600
Postup konfigurace elektroměru E600 lze shrnout do následujícího
zjednodušeného seznamu:
6.1
1)
Spusťte program E600UI.
2)
Pomocí nabídky Nastavení zkontrolujte správnost počátečních
nastavení programu E600UI.
3)
Vytvořte, otevřete nebo přečtěte konfigurační soubor.
Podrobnosti naleznete níže.
4)
Pokud jste upravovali existující konfigurační soubor, uložte jej
příkazem Soubor - Uložit jako.
5)
Pokud používáte modem, připojte jej k elektroměru pomocí
příkazu Modem - Připojit.
6)
Zkontrolujte, zda je elektroměr E600 nekonfigurovaný. (Na
displeji je zobrazeno NOT CONFIGURED). Pokud nikoli,
smažte konfiguraci elektroměru příkazem Poslat - Smazat
konfiguraci.
7)
Konfigurujte elektroměr příkazem Poslat - Konfigurace.
8)
Pokud používáte modem, odpojte jej příkazem Modem Odpojit.
Vytvoření nového konfiguračního souboru
Chcete-li vytvořit nový konfigurační soubor, použijte příkaz Soubor Nový. Tento příkaz vymaže údaje programu E600UI a aktivuje
prŭvodce, který vás provede jednotlivými konfiguračními okny.
Další informace naleznete v příslušných kapitolách.
6.2
Úpravy existujícího konfiguračního souboru
Příkazem Soubor - Otevřít otevřete dříve vytvořený konfigurační
soubor. Použijte prŭvodce a podle potřeby jej upravte.
6.3
Úpravy existující konfigurace elektroměru
Pokud máte elektroměr E600 připojený, mŭžete jeho konfiguraci
přečíst příkazem Číst - Konfigurace. Konfigurační soubor mŭžete
upravovat pomocí prŭvodce nebo ručně s použitím příslušných
příkazŭ v nabídce Upravit konfiguraci.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
ČÁSTEČNÁ KONFIGURACE ELEKTROMĚRU E600
14
7 Částečná konfigurace elektroměru E600
1.1
Samostatné konfigurační příkazy
Pomocí programu E600UI mŭžete do elektroměru E600 posílat
samostatné konfigurační příkazy. Příkazy se nacházejí v nabídce
Poslat:
Příkazy
částečné
konfigurace
Obrázek 4: Příkazy částečné konfigurace
Chcete-li poslat konfigurační příkaz do elektroměru E600, použijte
následující postup:
1)
Připojte se k elektroměru E600. Pokud používáte modem,
vytvořte připojení příkazem Modem - Připojit.
2)
V nabídce Poslat vyberte příslušný příkaz.
3)
Zadejte podrobnosti a příkaz pošlete.
4)
Pokud používáte modem, ukončete připojení příkazem Modem
- Odpojit.
Další podrobnosti o práci s příkazy a jejich okny naleznete
v příslušných kapitolách příručky.
7.2
Příkaz Částečná konfigurace
Pomocí příkazu Částečná konfigurace mŭžete změnit konfiguraci
elektroměru bez smazání předchozí konfigurace. Příkaz mŭžete použít
v situaci, kdy elektroměr je již konfigurován. Mŭžete tak do
elektroměru poslat novou konfiguraci bez vymazání hodnot profilu.
Příkaz Částečná konfigurace obsahuje následující podrobnosti:
-
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
Počáteční hodnoty
Řízení tarifŭ
Vnitřní modem
Displej
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
ČÁSTEČNÁ KONFIGURACE ELEKTROMĚRU E600
15
Alarmy
Obecné
Chcete-li poslat příkaz částečné konfigurace do elektroměru E600,
použijte následující postup:
1)
Připojte se k elektroměru E600. Pokud používáte modem,
vytvořte připojení příkazem Modem - Připojit.
2)
V nabídce Poslat vyberte příkaz Částečná konfigurace.
3)
Zadejte podrobnosti připojení.
4)
Chcete-li přečíst pŭvodní konfiguraci z elektroměru, zvolte
příkaz Číst.
5)
Chcete-li zobrazit a upravit podrobnosti konfigurace, použijte
příslušná příkazová tlačítka. Další podrobnosti o práci s příkazy
a jejich okny naleznete v příslušných kapitolách příručky. Příkaz
Počáteční hodnoty je popsán v kapitole 7.2.1 Počáteční
hodnoty. Okna jsou kontextově závislá. Dostupné jsou pouze
údaje, které lze pomocí příkazu Částečná konfigurace
upravovat.
6)
K výběru podrobností, které mají být do částečné konfigurace
zahrnuty, použijte příslušná zaškrtávací políčka.
7)
Novou konfiguraci pošlete do elektroměru příkazem Poslat.
8)
Pokud používáte modem, ukončete připojení příkazem Modem
- Odpojit.
7.2.1 Počáteční hodnoty
Příkaz Počáteční hodnoty mŭžete použít například při připojování
vnějšího elektroměru ke vstupu S0 elektroměru E600 nebo při
nahrazování elektroměru E600 elektroměrem novým. Program
E600UI při změně počátečních hodnot vytvoří nový soubor ECF pro
systém AIM AMR.
-
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
Počáteční hodnoty mŭžete přidělovat pouze prázdným
kumulativním registrŭm energie (s nulovou hodnotou).
Chcete-li zachovat stávající hodnotu, ponechejte pole
hodnoty prázdné.
Aktuální hodnota registru (hodnota před změnou) musí být
nulová.
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
ČTENÍ ELEKTROMĚRU E600
16
8 Čtení elektroměru E600
Pomocí programu E600UI mŭžete číst data z elektroměru E600.
Příkazy ke čtení se nacházejí v nabídce Číst:
Obrázek 5: Příkazy ke čtení
Pomocí příkazu Protokol mŭžete číst zdroje událostí nebo výpadky
napětí.
Chcete-li poslat do elektroměru E600 příkaz ke čtení, použijte
následující postup:
1)
Připojte se k elektroměru E600. Pokud používáte modem,
vytvořte připojení příkazem Modem - Připojit.
2)
V nabídce Číst vyberte příslušný příkaz.
3)
Zadejte podrobnosti a příkaz pošlete.
4)
Pokud používáte modem, ukončete připojení příkazem Modem
- Odpojit.
Další podrobnosti o práci s příkazy a jejich okny naleznete
v příslušných kapitolách příručky.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
ŘÍZENÍ ELEKTROMĚRU E600
17
9 Řízení elektroměru E600
Pomocí programu E600UI mŭžete do elektroměru E600 poslat dva
řídicí příkazy. Příkazy se nacházejí v nabídce Poslat:
Řídicí
příkazy
Obrázek 6: Řídicí příkazy
Chcete-li poslat do elektroměru E600 řídicí příkaz, použijte následující postup:
1)
Připojte se k elektroměru E600. Pokud používáte modem,
vytvořte připojení příkazem Modem - Připojit.
2)
V nabídce Poslat vyberte příslušný příkaz.
3)
Zadejte podrobnosti a příkaz pošlete.
4)
Pokud používáte modem, ukončete připojení příkazem Modem
- Odpojit.
Další podrobnosti o práci s příkazy a jejich okny naleznete
v příslušných kapitolách příručky.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA SOUBOR
18
10 Nabídka Soubor
Nabídka soubor obsahuje obvyklé příkazy systému Windows
a některé příkazy typické pro elektroměr E600:
Obrázek 7: Nabídka Soubor
10.1 Nový soubor
Příkaz Nový vymaže právě otevřenou konfiguraci a spustí prŭvodce
konfigurací.
10.2 Otevření souboru
Příkazem Otevřít otevřete existující konfigurační soubor. V programu
mŭže být otevřen vždy pouze jeden konfigurační soubor.
1)
Vyberte konfiguraci v seznamu Soubory. Po výběru
konfigurace se v záhlaví okna objeví její ID a popis.
2)
Zvolte tlačítko OK.
10.3 Uložení souboru
Příkazem Uložit jako uložíte konfigurační soubor.
Při prvním použití příkazu Uložit jako v prŭběhu relace vás program
vyzve k zadání hesla pro ukládání souborŭ. Podrobnosti naleznete
v popisu příkazu Nastavení - Detaily softwaru E600UI - Heslo.
1)
Zadejte heslo do příslušného pole.
2)
Zvolte tlačítko OK.
V okně Uložit konfiguraci mŭžete běžným zpŭsobem procházet
jednotky a adresáře systému Windows. Výchozí adresář pro
konfigurační soubory je c:\enetools\E600ui\data.
1)
Přidělte konfiguraci identifikátor (ID), který současně tvoří
název souboru. ID musí být číselný v rozsahu od 1 do 65535.
2)
Zadejte popis konfigurace. Popis se mŭže skládat z písmen
a číslic v délce 0 až 40 znakŭ.
3)
Zvolte tlačítko OK.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA SOUBOR
19
Poznámka!
Pokud použijete stejný ID dvakrát, program E600UI zobrazí
upozornění. Pokud byl soubor přenesen do databáze systému
AIM AMR/Avalon, nemŭžete použít stejný ID dvakrát. Pokud
soubor nebyl přenesen do databáze systému AIM AMR/Avalon,
mŭžete upozornění ignorovat.
10.4 Protokol operací
Podnabídka Protokol operací obsahuje příkazy pro práci s oknem
Protokol operací.
10.5 Tisk štítkŭ
Příkaz Tisk štítkŭ umožňuje vytisknout doplňkový štítek elektroměru
E600. Okno Tisk štítkŭ zobrazuje štítek ve zvětšené podobě. Tiskárna
však přizpŭsobí jeho velikost tak, aby rozměry štítku po oříznutí
odpovídaly elektroměru.
1)
V nabídce Soubor zvolte příkaz Tisk štítkŭ.
2)
Pokud chcete, aby na štítku bylo uvedeno výrobní číslo
elektroměru, vyberte možnost Přidat VČ a zadejte číslo do
příslušného pole.
3)
Zvolte tlačítko Tisk.
Proudový transformátor
primární/sekundární hodnota
Napěťový transformátor
primární/sekundární hodnota
Pulsní
konstanta
Délka pulsu
Číslo výstupu, typ a pulsní
konstanta
Výrobní číslo
elektroměru
Obrázek 8: Doplňkový štítek elektroměru E600
10.6 Nastavení tiskárny
Příkaz Nastavení tiskárny umožňuje upravit nastavení tiskárny. Okno
Nastavení tiskárny odpovídá běžným zvyklostem v systému
Windows.
10.7 Konec
Příkaz Konec slouží k ukončení programu E600UI.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA NASTAVENÍ
20
11 Nabídka Nastavení
Pomocí nabídky Nastavení mŭžete zkontrolovat správnost
počátečních nastavení programu E600UI.
Obrázek 9: Nabídka Nastavení
Nastavení jsou specifická pro vámi používaný program E600UI
a týkají se všech činností prováděných pomocí programu.
11.1 Typ elektroměru
Program E600UI při posílání konfigurace do elektroměru automaticky
zkontroluje podrobnosti o jeho typu a porovná je s údaji
v konfiguračním souboru. Pokud konfigurační soubor a typ
elektroměru nesouhlasí, program E600UI zobrazí chybovou zprávu
a posílání konfigurace ukončí. Elektroměr zŭstane nekonfigurován.
Podrobnosti o typu mŭžete zadat následujícími zpŭsoby:
-
Vyplňte příslušná pole v okně Nastavení – Typ
elektroměru.
Otevřete existující konfigurační soubor příkazem Soubor –
Otevřít.
Je-li počítač připojen k elektroměru E600, přečtěte
podrobnosti o typu elektroměru příkazem Nastavení – Typ
elektroměru v nabídce Číst.
Je-li počítač připojen k elektroměru E600, přečtěte celý
konfigurační soubor elektroměru příkazem Číst –
Konfigurace.
Okno Typ elektroměru je také úvodním oknem prŭvodce
konfigurací.
11.1.1 Měřicí jádro
Karta Měřicí jádro slouží k definování vlastností modulu měřicího
jádra.
Seznam Vlastnosti automaticky zobrazuje možnosti měření, které
jsou u jednotlivých typŭ elektroměru k dispozici.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA NASTAVENÍ
21
Konstanta elektroměru se mění podle typu elektroměru.
1)
2)
3)
4)
V rozevíracím seznamu vyberte typ elektroměru.
Vyberte správnou konstantu elektroměru z rozevíracího
seznamu.
Vyberte rozsah proudu. Seznam je kontextově závislý.
Vyberte rozsah napětí. Seznam je kontextově závislý.
11.1.2 Aplikační modul
Karta Aplikační modul slouží k definování vlastností měření
elektroměru E600.
1)
2)
V oblasti Možnosti V/V zvolte typ používaného elektroměru.
Zaškrtněte příslušné políčko.
Přidělte paměť pro data (226 kB). Paměť pro data se skládá
z paměti používané pro historické (tarifní) registry, registry
profilu a protokol.
11.2 Soubor svátkŭ
Soubory svátkŭ obsahují údaje o všech volných dnech v dané zemi či
oblasti. Soubory mají příponu PHD. Jsou společné pro všechny
programy ze sady Enermet Toolbox. Mŭžete použít předem připravený
soubor, vybrat soubor a pak jej upravit, případně vytvořit soubor nový.
-
Chcete-li zvolit předem připravený soubor, použijte
možnost Zvolit soubor svátkŭ.
Chcete-li vytvářet a upravovat soubory, použijte možnost
Vytvořit či upravit soubor svátkŭ.
Maximální počet položek s označením Pevný je 12.
Maximální počet položek s označením Proměnný je 12 do
roka.
Maximální časový rozsah je 40 let nebo celkem 250
proměnných a pevných dat.
11.2.1 Úpravy souboru svátkŭ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
V okně Vytvořit či upravit soubor svátkŭ zvolte soubor
v seznamu vlevo.
Zvolte tlačítko Upravit.
V okně Upravit zvolte možnost Pevný, pokud chcete upravovat
svátky, které mají každý rok stejné datum (např. Štědrý den).
Zvolte možnost Proměnný, pokud chcete upravovat svátky
pohyblivé (např. Velikonoce).
Chcete-li přidat nové datum, zadejte číslo dne a měsíce;
v případě pohyblivých svátkŭ pak také rok. Zvolte tlačítko
Přidat.
Chcete-li datum smazat, vyberte je v seznamu a zvolte tlačítko
Smazat.
Změny uložíte tlačítkem Uložit.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA NASTAVENÍ
22
11.2.2 Vytvoření souboru svátkŭ
K vytváření souborŭ svátkŭ slouží okno Upravit. Viz kapitola Úpravy
souboru svátkŭ.
Nový soubor svátkŭ mŭžete vytvořit z prázdného okna nebo mŭžete
za jeho základ použít existující soubor.
-
-
Chcete-li začít s prázdným souborem, otevřete okno
Vytvořit či upravit soubor svátkŭ a zadejte název nového
souboru do pole Soubor. Zvolte možnost Přidat nový.
Pokračujte podle postupu v kapitole Úpravy souboru svátkŭ.
Chcete-li použít existující soubor jako základ, otevřete
okno Vytvořit či upravit soubor svátkŭ. Zvolte soubor,
který chcete použít jako základ. Zvolte tlačítko Upravit.
Zvolte tlačítko Zavřít. Zadejte název nového souboru do
pole Soubor. Zvolte možnost Přidat nový. Pokračujte
podle postupu v kapitole Úpravy souboru svátkŭ.
11.3 Podrobnosti o programu E600UI
11.3.1 Komunikace
1)
Zvolte typ komunikace.
2)
Pokud je počítač připojen k elektroměru prostřednictvím
modemu, zvolte možnost Modem.
-
3)
Vyberte modem z rozevíracího seznamu. Modem musí být
instalován v systému Windows.
Vyberte hodnotu možnosti Přenosová rychlost. Výchozí
přenosová rychlost je 9600 b/s.
Pokud je počítač připojen k elektroměru prostřednictvím
optického portu nebo kanálu RS 232 volitelného modulu, zvolte
možnost Opto/kabel.
-
-
-
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
Vyberte sériový port. Program E600UI zobrazuje pouze ty
sériové porty, které systém Windows zjistí jako dostupné.
Pokud potřebujete použít jiný sériový port než COM 1 až
COM 4, zadejte název portu do pole Jiný. Pokud zadáváte
do pole Jiný název odpovídající například portu COM5,
formát názvu portu je následující: \\.\COM5. Program E600
UI přidá do pole znaky \\.\ automaticky.
Vyberte hodnotu možnosti Přenosová rychlost. Výchozí
přenosová rychlost je 9 600 b/s.
Při použití optické nebo kabelové komunikace byste měli
použít výchozí přenosovou rychlost a ponechat políčko
Pevné nezaškrtnuté. Program E600UI pak s elektroměrem
komunikuje v souladu s protokolem IEC 1107.
Pokud je počáteční přenosová rychlost elektroměru jiná než
300 b/s, zvolte zde stejnou přenosovou rychlost a zaškrtněte
políčko Pevné.
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA NASTAVENÍ
23
11.3.2 Čas
Program E600UI do elektroměru E600 vždy posílá časové údaje
odpovídající pásmu GMT. Na této kartě mŭžete definovat rozdíl mezi
časem svého počítače a pásmem GMT, stejně jako případné nastavení
letního času.
Poznámka!
Hodiny počítače musí udávat správný místní čas.
1)
Definujte časové pásmo (rozdíl mezi časem vašeho počítače
a greenwichským časem GMT). Vyhledejte vhodný čas
v rozevíracím seznamu.
2)
Pokud je váš počítač nastaven pro změnu z běžného času na
letní a zpět, zaškrtněte políčko Použít letní čas. Definujte
počátek a konec letního času.
11.3.3 Jazyk
Program E600UI podporuje mnoho jazykŭ. Při příštím spuštění
použije program E600UI jako výchozí naposled vybraný jazyk.
Vyberte jazyk z rozevíracího seznamu.
11.3.4 Heslo
Při ukládání konfigurace program E600UI vyžaduje heslo. Pomocí
této karty mŭžete heslo upravit. V polích hesla se nerozlišují malá
a velká písmena. Výchozí heslo je E600UI .
Poznámka!
Toto heslo slouží pouze pro ukládání konfiguračních souborŭ. Při
připojování k elektroměru se používají konfigurační hesla; při
odečtu elektroměru E600 je třeba použít čtecí heslo.
11.3.5 Obecné
V některých situacích mŭžete získat upozornění na nesprávné
možnosti konfigurace související se specifikací COSEM. Zaškrtněte
políčko Zobrazit varování COSEM.
Další informace o specifikaci COSEM naleznete v dokumentu
Application Note, COSEM.
Texty zobrazované na displeji elektroměru jsou lokalizovány. Chceteli zajistit, aby program E600UI používal stejný jazyk jako elektroměr,
zaškrtněte políčko Zkontrolovat, zda už. rozhraní a konfigurace
používají stejný jazyk.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
24
12 Nabídka Upravit konfiguraci
12.1 Prŭvodce
Program E600UI obsahuje prŭvodce konfigurací, který vás provede
postupem vytváření konfiguračního souboru. Prŭvodce otevře ve
správném pořadí všechna okna potřebná k vytvoření konfiguračního
souboru elektroměru E600. Některá okna obsahují karty. Dbejte,
abyste vyplnili všechny potřebné karty, protože prŭvodce tyto karty
sám neotevírá.
Pomocí prŭvodce mŭžete vytvořit novou konfiguraci nebo upravit
konfiguraci již existující.
-
Chcete-li pomocí prŭvodce vytvořit novou konfiguraci,
zvolte možnost Nový.
Chcete-li pomocí prŭvodce upravit existující konfiguraci,
pomocí možnosti Otevřít otevřete konfigurační soubor
a poté použijte možnost Prŭvodce.
V oknech prŭvodce se vyskytují následující tlačítka:
Tlačítko
Význam
OK
Uloží data aktuálního okna a otevře další okno. (Totéž
jako tlačítko Další.)
Storno
Přeruší prŭvodce a zruší všechny změny provedené
v aktuálním okně.
Další
Uloží data aktuálního okna a otevře další okno. (Totéž
jako tlačítko OK.)
Předchozí Uloží data aktuálního okna a otevře předchozí okno.
12.2 Úpravy poměrŭ transformátoru
Okno Upravit poměry transformátoru je kontextově závislé.
Aktivní jsou pouze pole použitelná pro daný typ elektroměru. Pokud
konfigurujete elektroměr s přímým připojením, okno není k dispozici.
1)
Aktuální hodnota primární strany transformátoru.
Hodnota mŭže být v rozsahu od 1 do 5000 A.
2)
Aktuální hodnota sekundární strany transformátoru.
Hodnota mŭže být v rozsahu od 1 do 6 A.
Poznámka!
Součin napětí a aktuálního poměru musí být z intervalu 1 až
999999.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
25
12.3 Úpravy vstupŭ S0
Okno Upravit vstupy S0 je kontextově závislé. Zobrazuje pouze
vstupy odpovídající danému typu elektroměru.
1)
Definujte měrnou jednotku.
2)
Chcete-li zadat pulsní konstantu ve tvaru impulsy/jednotka,
zaškrtněte políčko Invertovat.
3)
Definujte pulsní konstantu. Pulsní konstanta mŭže být v rozsahu
0,00001 až 9999 jednotek/impuls.
4)
Definujte poměrový násobitel. Hodnota mŭže být v rozsahu od 1
do 999999.
5)
Chcete-li zobrazit pulsní konstantu v invertovaném tvaru,
zaškrtněte či zrušte zaškrtnutí políčka Invertovat.
Poznámka!
Program E600UI a elektroměr interně používají pulsní konstanty
ve tvaru jednotky/impuls s maximálně 4 platnými číslicemi.
Například zadaná pulsní konstanta 600 kWh/impuls je interně
zaokrouhlena na hodnotu 0,001666 impulsŭ/kWh, což odpovídá
hodnotě 600,24 kWh/impuls.
12.4 Úpravy tarifních registrŭ
12.4.1 Podrobnosti
K dispozici je až 16 tarifních registrŭ. Každý registr má 15
historických registrŭ. Všechny registry obsahují časové razítko.
1)
Vyberte režim měření.
Režim
0
2
3
4
8
11
12
Význam
Registr není definován
Kumulativní energie
Periodická energie
Periodické maximum
Kumulativní maximum
Krátký výpadek napětí
Dlouhý výpadek napětí
2)
Definujte identifikátor (ID) registru nebo použijte výchozí
identifikátor. Identifikátor se používá na displeji elektroměru
a při odečtu dat. Chcete-li definovat ID, nahraďte znaky r$$.##
identifikátorem podle vlastní volby. Maximální počet znakŭ je
13.
3)
Pokud použijete výchozí identifikátor, program E600UI vytvoří
automaticky pro každý registr ID podle následující tabulky:
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
26
Symbol
Význam
r
Udává, že jde o registr. Je součástí ID, pokud jej
z výchozího nastavení nesmažete.
$$
Je nahrazeno číslem registru.
.
Znak oddělující číslo registru od úrovně předhodnoty. Je
součástí ID, pokud jej z výchozího nastavení nesmažete.
##
Je nahrazeno úrovní předhodnoty tarifního registru nebo
písmeny BP udávajícími počitadlo ukončení zúčtovacího
období.
Příklady automaticky vytvořených identifikátorŭ registrŭ naleznete na
obrázku 5.
4)
Vyberte název ze seznamu názvŭ registrŭ, který je společný pro
všechny nástroje ze sady Enermet Toolbox. Názvy lze použít
pro identifikaci registrŭ v systému Avalon. Maximální délka
názvu je 16 znakŭ.
5)
Vyberte počet desetinných míst. Mŭžete vybrat 0 až 3 desetinná
místa. (Netýká se registrŭ výpadkŭ napětí.)
6)
Vyberte měrnou jednotku. Vyberte měrnou jednotku
odpovídající režimu měření.
12.4.2 Připojení
Karta Připojení je kontextově závislá a zobrazuje pouze vstupy, které
odpovídají danému typu elektroměru a vybranému registru. Obrázek
kvadrantu ilustruje možnosti měření. Připojení se netýkají registrŭ
výpadkŭ napětí.
1)
V rámečku Registr pomocí posuvníku zobrazte registr, který
chcete připojit.
2)
Klepněte na vstup, který chcete připojit k registru zobrazenému
v rámečku Registr.
-
3)
První klepnutí Æ připojení.
Druhé klepnutí Æ zrušení připojení.
Pokračujte posouváním v rámečku Registr a vytvářením dalších
požadovaných připojení.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
27
12.5 Úpravy profilŭ
12.5.1 Podrobnosti
K dispozici je až 8 profilŭ.
1)
Vyberte režim měření.
Režim
1
2
9
10
Význam
Energie
Střední hodnota
výkonu
Napětí
Kumulativní energie
2)
Definujte délku integrační periody v minutách. U profilu napětí
perioda představuje interval pro výpočet prŭměru.
3)
Definujte identifikátor (ID) profilu nebo potvrďte výchozí
identifikátor. Identifikátor se používá na displeji elektroměru
a při odečtu dat. Chcete-li definovat ID, nahraďte znaky P$$.##
identifikátorem podle vlastní volby. Maximální počet znakŭ je
13. Pokud použijete výchozí identifikátor, program E600UI
vytvoří automaticky pro každý registr ID podle následující
tabulky:
Symbol
Význam
P
Udává, že jde o registr. Je součástí ID, pokud jej
z výchozího nastavení nesmažete.
$$
Je nahrazeno číslem registru.
.
Znak oddělující číslo registru od úrovně předhodnoty. Je
součástí ID, pokud jej z výchozího nastavení nesmažete.
##
Je nahrazeno úrovní předhodnoty profilu.
4)
Vyberte název ze seznamu názvŭ registrŭ, který je společný pro
všechny nástroje ze sady Enermet Toolbox. Názvy lze použít
pro identifikaci registrŭ v systému Avalon/AIM AMR.
Maximální délka názvu je 16 znakŭ.
5)
Vyberte počet desetinných míst. Mŭžete vybrat 0 až 3 desetinná
místa (0 nebo 1 desetinné místo u profilŭ napětí). Počet
vybraných desetinných míst má vliv na maximální hodnotu.
Například při jednom desetinném místě činí maximální možná
hodnota elektroměru 99999999,9.
6)
Vyberte měrnou jednotku. Vyberte měrnou jednotku
odpovídající režimu měření.
7)
Definujte počet hodnot, které chcete uchovávat. Údaj Maximální
počet zobrazuje maximální dostupný počet hodnot. Maximální
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
28
počet závisí na celkové velikosti paměti, velikosti paměti
použité pro jiné účely a na maximální hodnotě.
8)
Délka profilu zobrazuje časový interval, který profil pokrývá.
Délka závisí na počtu hodnot a na délce integrační periody.
12.5.2 Připojení
Karta Připojení je kontextově závislá a zobrazuje pouze údaje, které
odpovídají danému typu elektroměru, jeho volitelným modulŭm
a vybranému registru.
Každý registr profilu napětí mŭže být připojen pouze k jedné fázi.
Profily napětí nelze sčítat ani odečítat.
Obrázek kvadrantu ilustruje možnosti měření.
1)
V rámečku Registr pomocí posuvníku zobrazte registr, který
chcete připojit.
2)
Klepněte na vstup či fázi, kterou chcete připojit k registru
zobrazenému v rámečku Registr.
-
3)
První klepnutí Æ připojení.
Druhé klepnutí Æ zrušení připojení.
Pokračujte posouváním v rámečku Registr a vytvářením dalších
požadovaných připojení.
12.6 Úpravy řízení tarifŭ
Elektroměr E600 lze konfigurovat tak, aby používal rŭzné tarify
a programy spínání zátěží podle ročních období, dnŭ v týdnu a denní
doby, včetně zohlednění svátkŭ.
Spínací programy jsou realizovány řídicími funkcemi a využívají
princip typŭ dnŭ. Mŭžete definovat až 20 řídicích funkcí, které spínají
registry a výstupy elektroměru v určitý čas.
Každý typ dne mŭže obsahovat až 12 spínacích časŭ. Jeden spínací
čas mŭže aktivovat až 5 rŭzných řídicích funkcí.
Následující postup popisuje vytváření tarifního programu. Každý bod
je podrobněji popsán v samostatné kapitole.
1)
Na kartě Řídicí funkce vytvořte řídicí funkce.
2)
Na kartě Typy dnŭ vytvořte typy dnŭ.
3)
Na kartě Období vytvořte období.
4)
Na kartě Svátky připojte typy dnŭ ke svátkŭm.
5)
Na kartě Týdenní programy vytvořte a připojte týdenní
programy k obdobím a typy dnŭ ke dnŭm v týdnu.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
29
12.6.1 Týdenní programy
Týdenní programy jsou programy týdenního spínání tarifŭ, které se
opakují v každém období.
Mŭžete použít 1 až 12 období a pro každé období mŭžete definovat
speciální týdenní program.
1)
V rozevíracím seznamu Období vyberte období.
2)
V rozevíracích seznamech Typ dne vyberte typ dne pro každý
den v týdnu.
Období a jejich týdenní programy musí pokrývat celý rok, bez mezer
a překryvŭ.
Okno Týdenní program graficky zobrazuje týdenní programy spínání
tarifŭ. Graf zobrazuje spínací časy pouze přibližně, nejedná se
o přesnou ilustraci.
Graf zobrazující spínací časy
a směry
Tento sloupec
obsahuje výstupy
a tarifní registry.
2. Vyberte typ dne
pro každý den
v týdnu.
1.Vyberte období.
Obrázek 10: Úpravy řízení tarifŭ
12.6.2 Řídicí funkce
Řídicí funkce jsou programovatelné kombinace příkazŭ, které lze
použít ke spínání tarifních registrŭ a výstupŭ elektroměru E600.
Mŭžete konfigurovat až 20 rŭzných řídicích funkcí. Řídicí funkce jsou
číslované, mŭžete jim však také přiřadit názvy. Řídicí funkce mohou
být programovatelně spouštěny vnitřními hodinami reálného času
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
30
(RTC) elektroměru E600, vnějšími příkazy prostřednictvím
komunikačního kanálu nebo dynamicky prostřednictvím externích
vstupŭ.
Řídicí funkce mŭže obsahovat následující příkaz:
-
Zapnutí nebo vypnutí tarifních registrŭ elektroměru
Zapnutí nebo vypnutí výstupŭ elektroměru
1.1.1.1 Vytvoření nové řídicí funkce
12.6.2.2
1)
V seznamu Řídicí funkce vyberte řídicí číslo.
2)
Zadejte název do pole Jméno řídicí funkce. Maximální délka
názvu je 16 znakŭ.
3)
Vyberte registr nebo výstup, který chcete zahrnout do řízení.
4)
Vyberte směr přepínání. Pokud chcete přepínat do stavu ZAP,
zvolte možnost Přidat v horním poli. Pokud chcete přepínat do
stavu VYP, zvolte možnost Přidat ve spodním poli. Program
E600UI přesune registr nebo výstup z prostředního pole nahoru
nebo dolŭ.
5)
Chcete-li pokračovat s další řídicí funkcí, vyberte číslo další
řídicí funkce v seznamu řídicích funkcí a pokračujte podle kroku
2 a dále.
Úpravy řídicích funkcí
Existující řídicí funkce mŭžete upravovat pomocí příkazŭ Vymazat,
Kopírovat, Vložit a Invertovat.
Tyto příkazy se vztahují na řídicí funkce. Všechny příkazy mají vliv
na celou funkci. Nelze kopírovat nebo vymazat jen část funkce.
Výchozí čísla řídicích funkcí nelze vymazat; pomocí tlačítka pro
vymazání však mŭžete vymazat všechna nastavení, která jste zadali
pro určité číslo řídicí funkce.
-
-
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
Chcete-li odebrat položku ze seznamu, vyberte ji a zvolte
možnost Odebrat.
Chcete-li řídicí funkci vymazat, vyberte ji a zvolte možnost
Vymazat.
Chcete-li řídicí funkci zkopírovat, vyberte ji a zvolte
možnost Kopírovat. Vyberte nedefinované číslo funkce
nebo funkci, kterou chcete přepsat, a zvolte možnost Vložit.
Upravte funkci a uložte ji pod vhodným názvem.
Chcete-li vytvořit invertovanou kopii, jejíž spínací příkazy
budou opačné než u originálu, použijte příkaz Kopírovat
a zvolte možnost Invertovat. Upravte funkci podle potřeby
a uložte ji pod vhodným názvem.
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
31
12.6.3 Typy dnŭ
Typ dne představuje 24hodinové období od 0:00 do 24:00, během
něhož elektroměr E600 provádí zadanou posloupnost řídicích funkcí
v definovaných časech. Typy dnŭ lze přiřadit svátkŭm a jednotlivým
dnŭm v týdnu. Rŭzné typy dnŭ vytvářejí týdenní programy.
Mŭžete definovat 1 až 12 rŭzných typŭ dnŭ.
Každý typ dne mŭže obsahovat až osm spínacích časŭ. Interval mezi
dvěma spínacími časy musí být alespoň 1 minuta. Stejný spínací čas
nelze v jednom typu dne použít vícekrát.
K jednomu spínacímu času mŭžete připojit 1 až 5 řídicích funkcí.
12.6.3.1
12.6.3.2
Vytvoření nového typu dne
1)
V seznamu Typy dnŭ vyberte číslo.
2)
Do pole Jméno typu dne zadejte název typu dne. Maximální
délka je 16 znakŭ.
3)
Do pole Přepínací čas zadejte čas ve formátu hh:mm.
4)
Zvolte možnost Přidat nový.
5)
Vyberte spínací čas a v seznamu Řídicí funkce vyberte
požadované řídicí funkce. Klepněte myší na každý řádek.
Všechny vybrané řádky zŭstanou aktivované. Chcete-li zrušit
výběr řídicí funkce, klepněte na ni znovu.
6)
Chcete-li pokračovat s dalším spínacím časem, zadejte nový čas
do pole Přepínací čas. Pokračujte podle výše uvedeného
postupu.
7)
Chcete-li pokračovat s dalším typem dne, vyberte nové číslo
typu dne v seznamu Typy dnŭ a pokračujte podle kroku 2
a dále.
Úpravy typŭ dnŭ
Tlačítkem Vymazat mŭžete existující typ dne odebrat. Výchozí čísla
typŭ dnŭ nelze vymazat; pomocí tlačítka pro vymazání však mŭžete
vymazat všechna nastavení, která jste zadali pro určité číslo typu dne.
1)
Vyberte typ dne.
2)
Zvolte možnost Vymazat.
Pomocí tlačítek Kopírovat a Vložit mŭžete existující typy dnŭ
kopírovat
1)
Vyberte typ dne.
2)
Vyberte nedefinované číslo typu dne nebo typ dne, který chcete
přepsat, a zvolte možnost Vložit.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
12.6.3.3
32
Úpravy spínacích časŭ
Pomocí tlačítka Změnit mŭžete změnit existující spínací čas.
1)
Vyberte spínací čas.
2)
Upravte čas.
3)
Zvolte tlačítko Změnit.
Pomocí tlačítka Smazat mŭžete vymazat existující spínací čas.
1)
Vyberte spínací čas.
2)
Zvolte tlačítko Smazat.
12.6.4 Období
Mŭžete vytvořit až 12 období s rŭznými tarify či jiným řízením.
Mŭžete také vytvořit dvě období podle zimního a letního času.
1)
Zadejte počáteční a koncové datum do příslušných polí.
2)
Zadejte název do pole Jméno. Maximální délka názvu je 16
znakŭ.
3)
Zvolte tlačítko Přidat.
4)
Chcete-li vytvořit více období, pokračujte podle kroku 1 a dále.
Pomocí tlačítka Smazat mŭžete existující období vymazat.
1)
Vyberte období.
2)
Zvolte tlačítko Smazat.
Poznámka!
Období musí pokrývat celý rok, bez mezer a překryvŭ.
12.6.5 Svátky
Program E600UI čte svátky ze souboru, který mŭžete vytvořit
a upravovat pomocí příkazu Soubor svátkŭ z nabídky Nastavení.
Výchozí soubory svátkŭ jsou společné pro všechny programy ze sady
Enermet Toolbox.
Každý svátek musí být v tomto okně připojen k typu dne. Typ dne
mŭže být stejný jako ve výše uvedeném postupu nebo mŭže jít
o „běžný“ den či dny.
Pokud nemáte vybraný soubor svátkŭ, vyberte jej tlačítkem Zvolit
soubor svátkŭ.
Doporučený postup:
1)
Vyberte datum. (Jakýkoli pevný nebo pohyblivý svátek.)
2)
Zaškrtněte políčko Použít stejný typ dne pro každý svátek.
3)
Vyberte typ dne.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
33
Nyní jsou všechny pevné i pohyblivé svátky připojeny ke stejnému
typu dne.
Pokud máte více typŭ svátkŭ, použijte následující postup:
4)
Zrušte zaškrtnutí políčka Použít stejný typ dne….
5)
Vyberte možnost Pevný nebo Proměnný.
6)
Vyberte datum.
7)
U proměnných dnŭ vyberte rok.
8)
Vyberte typ dne.
9)
Pokračujte ve výběrŭ dat, rokŭ a typŭ dnŭ, dokud nebudou
všechny svátky připojeny k požadovanému typu dne.
12.7 Dynamické řízení
12.7.1 Dynamické řízení externími vstupy
Řídicí funkce mŭže být aktivována vnějším zařízením, například
přijímačem HDO. To se týká pouze elektroměrŭ E600 vybavených
V/V modulem, u nichž je alespoň jeden vstup definován jako stavový,
případně elektroměrŭ vybavených V/V modulem obsahujícím řídicí
vstupy.
Okno Dynamické řízení je kontextově závislé. Aktivní jsou pouze
položky použitelné pro konfigurovaný typ elektroměru. Pokud
elektroměr nemá žádné stavové ani řídicí vstupy, políčko Nepoužito
je nedostupné.
1)
Vyberte řídicí funkci.
2)
Zrušte zaškrtnutí políčka Nepoužito.
3)
Volbou příslušných přepínačŭ vytvořte kombinaci stavových
vstupŭ spouštějící řídicí funkci. Stavová kombinace spouštějící
řídicí funkci mŭže obsahovat libovolný počet vstupŭ. Stejné
vstupy lze použít v rŭzných kombinacích. Maximální počet
rŭzných kombinací je 16.
4)
Vyberte metodu spouštění.
5)
Definujte Filtrovací čas, což je minimální délka stavové
kombinace požadovaná ke spuštění funkce.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
34
Poznámka!
Mŭžete definovat až 16 rŭzných kombinací vstupŭ. Shodné
stavové kombinace s rŭznými zpožděními spuštění jsou
považovány za rŭzné. Kombinace vstupŭ naleznete v okně
Upravit obecná nastavení (synchronizace hodin a synchronizace
maxima externím vstupem) a dále v oknech Dynamické řízení
a Upravit zúčtovací období. Všechna tato okna mohou celkem
obsahovat až 16 rŭzných kombinací vstupŭ. Jednu kombinaci
mŭžete použít pro více účelŭ.
12.7.2 Dynamické řízení ovladačem zátěže
Řídicí funkce mŭže být aktivována ovladačem zátěže. Mŭžete
definovat až čtyři funkce ovladačŭ zátěže, které monitorují registry
kumulativního nebo periodického maxima a v případě potřeby aktivují
řídicí funkce.
1)
Vyberte ovladač zátěže.
2)
Zadejte název do pole Jméno. Maximální délka názvu je 16
znakŭ.
3)
Vyberte režim. Viz tabulka Režimy ovladače zátěže.
4)
Pokud vyberete prediktivní ovladač zátěže, definujte počet
predikčních period. Počet mŭže být v rozsahu od 2 do 10.
Tabulka 1: Režimy ovladače zátěže
Režim
Význam
Nepoužito
Ovladač zátěže není použit
Prediktivní, typ 0
Integrační perioda mŭže být rozdělena až na 10
predikčních period. Pokud předpovídaná
spotřeba přesáhne vypočtený limit energie, je
aktivována řídicí funkce 1.
Pokud předpovídaná spotřeba poklesne pod
daný limit, je na konci predikční periody
aktivována řídicí funkce 2. Jinak je řídicí funkce
2 aktivována na konci integrační periody.
Prediktivní, typ 1
Integrační perioda mŭže být rozdělena až na 10
predikčních period. Pokud předpovídaná
spotřeba přesáhne vypočtený limit energie, je
aktivována řídicí funkce 1.
Řídicí funkce 2 je aktivována na konci
integrační periody.
Neprediktivní,
souvislý
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
Energie měřená v prŭběhu integrační periody je
souvisle porovnávána s vypočteným limitem
energie. Pokud naměřená energie přesáhne limit
energie, je aktivována řídicí funkce 1.
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
35
Řídicí funkce 2 je aktivována na konci
integrační periody.
5)
Vyberte zdrojový registr.
6)
Definujte limit výkonu. Rozsah hodnot limitu výkonu závisí na
počtu desetinných míst zdrojového registru, délce integrační
periody a počtu predikčních period. Limit mŭže být také
záporný. Program E600UI automaticky vypočítá odpovídající
limit energie. Integrační perioda a počet desetinných míst
zdrojového registru jsou převzaty z podrobných údajŭ
vybraného registru.
7)
Vyberte řídicí funkce 1 a 2.
12.8 Zúčtovací období
Tarifní registry elektroměru E600 lze seskupit do 16 rŭzných skupin
pro potřeby ukončování zúčtovacích období. Zúčtovací období lze
ukončovat následujícími zpŭsoby:
vnitřními hodinami elektroměru E600,
červeným tlačítkem E600 s možností zaplombování,
digitálním vstupem elektroměru E600,
optickým nebo sériovým portem elektroměru E600.
Ukončení zúčtovacího období registru má následující účinky:
-
Zúčtovací data jsou uložena do registrŭ předhodnot
elektroměru.
Je zvýšena hodnota počitadla zúčtovacích období.
Je uloženo datum a čas ukončení.
12.8.1 Skupiny registrŭ
Tarifní registry elektroměru E600 lze seskupit do 16 rŭzných skupin
pro potřeby ukončování zúčtovacích období. Jeden registr mŭže
náležet do několika skupin.
1)
Vyberte číslo skupiny registrŭ.
2)
Zadejte název do pole Jméno skupiny registrŭ.
3)
Vyberte registr v seznamu Registry.
4)
Tlačítkem Přidat přidejte registr do skupiny.
5)
Pokračujte, dokud skupina neobsahuje všechny požadované
registry.
6)
Chcete-li pokračovat s další skupinou registrŭ, vyberte číslo
skupiny registrŭ a pokračujte podle kroku 2 a dále.
7)
Zadejte požadovanou dobu do pole Blokovat možnost ukončit
zúčt. období po dobu (0 - 10080 minut).
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
36
Tlačítkem Odebrat mŭžete odebrat registr ze skupiny registrŭ.
1)
Vyberte registr.
2)
Zvolte tlačítko Odebrat.
Pomocí tlačítek Kopírovat a Vložit mŭžete existující skupiny registrŭ
kopírovat.
1)
Vyberte skupinu registrŭ.
2)
Vyberte nedefinované číslo skupiny registrŭ nebo skupinu
registrŭ, kterou chcete přepsat, a zvolte tlačítko Vložit.
Tlačítkem Vymazat mŭžete existující skupinu registrŭ odebrat.
Výchozí čísla skupin registrŭ nelze vymazat; pomocí tlačítka pro
vymazání však mŭžete vymazat všechna nastavení, která jste zadali
pro určitou skupinu registrŭ.
1)
Vyberte skupinu registrŭ.
2)
Zvolte možnost Vymazat.
12.8.2 Ukončování vnitřními hodinami
Pro každou skupinu registrŭ mŭžete definovat samostatný čas
ukončování zúčtovacího období. Zúčtovací období je vždy
ukončováno na konci dne.
K dispozici jsou následující možnosti ukončování zúčtovacího období:
-
-
-
Nepoužito. Bez ukončování zúčtovacího období.
Na konci měsíce. Zvolte možnost Vše, pokud chcete
ukončovat zúčtovací období na konci každého měsíce,
případně vyberte požadované měsíce zaškrtnutím políček.
V zadaný den měsíce. Pokud příslušný den neexistuje
(např. 31. únor), elektroměr ukončí zúčtovací období
v poslední den měsíce.
V zadaný den týdne.
1)
Vyberte skupinu registrŭ.
2)
Zvolte čas ukončování.
12.8.3 Ukončování tlačítkem s možností zaplombování
1)
Vyberte skupinu registrŭ ze seznamu Skupiny registrŭ vlevo.
2)
Tlačítkem Přidat přidejte skupinu do seznamu Vybrané
skupiny vpravo.
3)
Pokračujte, dokud seznam vybraných skupin neobsahuje
všechny požadované skupiny.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
37
Tlačítkem Odebrat mŭžete odebrat skupinu ze seznamu Vybrané
skupiny.
1)
Vyberte skupinu.
2)
Zvolte tlačítko Odebrat.
12.8.4 Ukončování externími vstupy
Zúčtovací období mohou být ukončována vnějším zařízením,
například přijímačem HDO. To je však možné pouze u elektroměrŭ
E600 vybavených řídicími vstupy.
Okno Ukončení externími vstupy je kontextově závislé. Aktivní jsou
pouze tlačítka použitelná pro konfigurovaný typ elektroměru.
1)
Vyberte skupinu registrŭ.
2)
Zrušte zaškrtnutí políčka Nepoužito.
3)
Volbou příslušných přepínačŭ vytvořte kombinaci stavových
vstupŭ spouštějící ukončení zúčtovacího období. Stavová
kombinace ukončující zúčtovací období mŭže obsahovat
libovolný počet vstupŭ. Stejné vstupy lze použít v rŭzných
kombinacích. Maximální počet rŭzných kombinací je 16.
4)
Vyberte metodu spouštění.
5)
Definujte minimální délku stavové kombinace požadovanou ke
spuštění ukončení zúčtovacího období.
Poznámka!
Mŭžete definovat až 16 rŭzných kombinací vstupŭ. Shodné
stavové kombinace s rŭznými zpožděními spuštění jsou
považovány za rŭzné. Kombinace vstupŭ naleznete v okně
Upravit obecná nastavení (synchronizace hodin a synchronizace
maxima externím vstupem) a dále v oknech Dynamické řízení,
Upravit zúčtovací období a Upravit vnitřní modem (okno událostí
vytáčení). Všechna tato okna mohou celkem obsahovat až 16
rŭzných kombinací vstupŭ. Jednu kombinaci mŭžete použít pro
více účelŭ.
12.9 Úpravy výstupŭ
Okno Upravit výstupy slouží ke konfiguraci výstupních kanálŭ
elektroměru E600. Každý výstup lze konfigurovat pro některou
z následujících funkcí:
-
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
řídicí výstup,
výstup energetických pulsŭ,
výstup synchronizačních pulsŭ integrační periody,
výstup synchronizačních pulsŭ zúčtovacího období,
výstup varování.
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
38
12.9.1 Výstupy
12.9.1.1
12.9.1.2
Řídicí výstup
Řídicí výstup je výchozí typ pro všechny kanály.
1)
V seznamu Výstup vyberte výstupní kanál.
2)
V seznamu Typ výstupu vyberte možnost Řídicí výstup.
Energetické pulsy
1)
V seznamu Výstup vyberte výstupní kanál.
2)
V seznamu Typ výstupu vyberte možnost Řídicí výstup.
3)
Chcete-li připojit výstup energetických pulsŭ k tarifnímu
registru, vyberte registr v seznamu Zdrojový registr.
4)
V rámečku Vlastnosti pulsu definujte Délku pulsu. Rozsah
hodnot je od 30 do 60 000 ms s rozlišením 10 ms. Chcete-li
pulsy invertovat, zaškrtněte políčko Invertovat pulsy.
5)
V rámečku Vlastnosti pulsu definujte Pulsní konstantu.
Rozsah hodnot je od 0,00001 do 9999. Hodnota mŭže mít až 4
platné číslice. Jednotka pulsní konstanty odpovídá jednotce
definované pro zdrojový tarifní registr v kroku 4.
Poznámka!
Jmenovitá frekvence pulsŭ musí být v rozsahu od 0,001 do 17 Hz.
Délka pulsu musí být menší než interval pulsŭ + 30 ms. Hodnoty
v rámečku pulsní konstanty jsou však počítány pro jmenovitou
zátěž. Pokud víte, že zátěž elektroměru nikdy nedosáhne
jmenovité zátěže, mŭžete chybovou zprávu zpŭsobenou
nedodržením výše uvedeného doporučení ignorovat. Pokud
skutečná zátěž přesahuje jmenovitou hodnotu, limity se příslušně
liší.
12.9.1.3
12.9.1.4
Synchronizační pulsy integrační periody
Synchronizační pulsy integrační periody mŭžete připojit k registru
profilu nebo k registru maxima.
1)
V seznamu Výstup vyberte výstupní kanál.
2)
V seznamu Typ výstupu vyberte možnost Synchronizace
maxima.
3)
Chcete-li připojit výstup synchronizačních pulsŭ integrační
periody k registru, vyberte registr v seznamu Zdrojový registr.
4)
V rámečku Vlastnosti pulsu definujte Délku pulsu. Rozsah
hodnot je od 30 do 60 000 ms s rozlišením 10 ms. Chcete-li
pulsy invertovat, zaškrtněte políčko Invertovat pulsy.
Synchronizační pulsy konce zúčtovacího období
1)
V seznamu Výstup vyberte výstupní kanál.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
2)
3)
4)
5)
12.9.1.5
39
V seznamu Typ výstupu vyberte možnost Synchronizace zúčt.
období.
V seznamu LED vyberte možnost Žádná nebo diodu LED
signalizující funkci pulsního výstupu.
Chcete-li připojit výstup synchronizačních pulsŭ zúčtovacího
období k tarifnímu registru, vyberte registr v seznamu Zdrojový
registr.
V rámečku Vlastnosti pulsu definujte Délku pulsu. Rozsah
hodnot je od 30 do 60 000 ms s rozlišením 10 ms. Chcete-li
pulsy invertovat, zaškrtněte políčko Invertovat pulsy.
Alarm
1)
2)
3)
V seznamu Výstup vyberte výstupní kanál.
V seznamu Typ výstupu vyberte možnost Alarm.
Chcete-li pulsy invertovat, zaškrtněte políčko Invertovat pulsy
v oblasti Vlastnosti výstupu. (K dispozici od verze 2.0.)
Poznámka!
Elektroměr E600 má pevnou diodu LED pro signalizaci alarmu,
která je červená.
12.9.2 Funkce řídicích výstupŭ při výpadku napětí
Funkci řídicích výstupŭ po výpadku napětí lze plně konfigurovat.
Mŭžete předdefinovat stav, do něhož se výstup vrací po výpadku
napětí. Mŭžete také nastavit rŭzná zpoždění ovlivňující funkci řídicích
výstupŭ po výpadku napětí.
Zpoždění mohou být následující:
1)
2)
3)
4)
5)
Bez zpoždění
Náhodné zpoždění (6-16 sekund)
Dlouhé zpoždění (1-63 minut)
Dlouhé zpoždění + náhodné zpoždění
Bez zpoždění, konfigurovatelný stav (a nebo b)
Definujte délku výpadku napětí požadovanou pro aktivaci
funkce výpadku napětí. Hodnota mŭže být v rozsahu od 0 do
999 sekund.
V seznamu Výstup vyberte řídicí výstup.
V rozevíracím seznamu Po obnovení napětí vyberte funkci
výpadku napětí.
Pokud zvolíte možnost Dlouhé zpoždění nebo Dlouhé +
náhodné zpoždění, definujte délku dlouhého zpoždění.
Pokud zvolíte některou z možností zpoždění (Náhodné, Dlouhé
nebo Dlouhé + náhodné zpoždění), definujte stav v prŭběhu
zpoždění.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
40
12.10 Komunikační kanály
Pro jednotlivé komunikační kanály mŭžete definovat přístupová
práva.
Komunikační kanály jsou následující:
12.10.1
Opto: Optický port na krytu elektroměru.
RS/CS
Přístupová práva
1)
Vyberte příslušnou úroveň přístupových práv.
Úroveň
Význam
Žádná
Žádná práva.
Nízká
Pouze čtení.
Střední
Čtení a částečný zápis.
Vysoká
Čtení a zápis.
2)
3)
Definujte maximální hodnotu čítače opakování. Tato hodnota
udává maximální počet pokusŭ o přihlášení s neplatným heslem.
Hodnota mŭže být v rozsahu od 0 do 999. 0 znamená, že
neexistuje žádné omezení.
V případě kanálu CS/RS vyberte počáteční přenosovou rychlost
v rozevíracím seznamu. Pokud kanál používáte pro komunikaci
s vnějším modemem, stačí obvykle ponechat výchozí hodnotu
(9600 b/s).
12.11 Úpravy displeje
Displej elektroměru E600 lze konfigurovat. Zobrazovaná posloupnost
mŭže obsahovat rŭzné registry nebo údaje uvedené na některé z pěti
karet. Zobrazovaná posloupnost mŭže být posouvána ručně pomocí
tlačítka elektroměru nebo automaticky. Maximální počet položek
v seznamu je 256 (včetně ukončovacích položek).
12.11.1
Použití tlačítek se šipkami
Tlačítka se šipkami slouží k přesouvání vybrané položky a všech
položek pod ní.
Tlačítka se šipkami vlevo a vpravo slouží ke změně úrovně:
O jednu úroveň nahoru
O jednu úroveň dolŭ
Tlačítka se šipkami nahoru a dolŭ slouží ke změně pořadí položek:
O jednu položku nahoru
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
41
O jednu položku dolŭ
Další informace o posouvání údajŭ na displeji naleznete v dokumentu
Elektroměr E600 - Příručka k instalaci a použití.
Titulní položka pro hodnoty tarifních
registrů
Aktuální hodnota
a dvě předhodnoty
registru s časovými
razítky
Třetí úroveň
s počitadlem ukončení
zúčtovacího období
pro tarifní registr register
”energy 1”
Ukončovací
položky
Titulní položka.
Znak + označuje
skrytou úroveň.
Automaticky
vytvořený
ID registru
Obrázek 11: Posloupnost zobrazovaná na displeji
12.11.2
Ruční posouvání
Seznam ručního posouvání mŭže obsahovat až 9 rŭzných úrovní
v souladu s konvencemi pro běžné adresářové stromy systému
Windows. Znak + před položkou udává, že další úroveň je skrytá.
Znak - udává, že další úroveň je zobrazená. Umístění položek ve
stromu mŭžete měnit pomocí tlačítek se šipkami.
Seznam Vybrané položky představuje displej elektroměru E600.
Chcete-li vytvořit seznam ručního posouvání, použijte následující
postup:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Vyberte kartu. Podrobnosti naleznete v kapitolách Okamžité
hodnoty, Rŭzné, Profily, Tarifní registry a Počitadla zúčtovacího
období.
Vyberte jednu nebo více položek.
Zvolte tlačítko Přidat.
Pokračujte se všemi požadovanými kartami.
Chcete-li odebrat položku ze seznamu Vybrané položky,
vyberte ji a zvolte možnost Odebrat.
Uspořádejte položky pomocí tlačítek se šipkami.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
42
Položky přidávané do stromu jsou vždy umístěny pod vybranou
položku. V případě potřeby uspořádejte položky pomocí tlačítek
se šipkami.
12.11.3
Automatické posouvání
V seznamu automatického posouvání jsou všechny zobrazované
položky na stejné úrovni. Při automatickém posouvání musí seznam
obsahovat alespoň jednu položku, například datum a čas.
Seznam Vybrané položky představuje displej elektroměru E600.
Chcete-li vytvořit seznam automatického posouvání, použijte
následující postup:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Vyberte kartu. Podrobnosti naleznete v kapitolách Okamžité
hodnoty, Rŭzné, Profily, Tarifní registry a Počitadla zúčtovacího
období.
Vyberte jednu nebo více položek.
Zvolte tlačítko Přidat.
Pokračujte se všemi požadovanými kartami.
Chcete-li odebrat položku ze seznamu Vybrané položky,
vyberte ji a zvolte možnost Odebrat.
Definujte Interval. Interval udává dobu mezi zobrazením po
sobě jdoucích položek. Hodnota mŭže být v rozsahu od 1 do 255
sekund.
Definujte hodnotu Začít po uplynutí, tj. dobu nečinnosti, po
které se displej elektroměru E600 vrátí z režimu ručního
posouvání zpět do režimu automatického posouvání. Hodnota
mŭže být v rozsahu od 1 do 9999 sekund.
12.11.4
Odečet dat
Karta Odečet dat slouží k definování pořadí a obsahu odečítaných
dat. Podrobnosti naleznete v kapitolách Okamžité hodnoty, Rŭzné,
Profily, Tarifní registry a Počitadla zúčtovacího období.
12.11.5
Rŭzné
Karta Rŭzné obsahuje pevné položky, které mŭžete přidávat do
seznamŭ Vybrané položky a Položky pro odečet dat.
Karta Rŭzné obsahuje kromě rŭzných podrobností o elektroměru také
pět nabídek:
-
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
Menu-tarifní registry
Menu-profily
Menu-okamžité hodnoty veličin
Menu-zúčtovací období
Menu-rŭzné
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
43
Tyto nabídky lze použít jako titulní položky, pokud chcete
seskupením položek odpovídající karty vytvořit samostatnou úroveň.
Položka KONEC označuje konec úrovně. Program E600UI
aktualizuje všechny požadované položky KONEC při volbě možnosti
Obnovit nebo OK. Položky KONEC nemusíte ručně přidávat.
12.11.6
Okamžité hodnoty
Karta Okamžité hodnoty obsahuje pevné položky, které mŭžete
přidávat do seznamŭ Vybrané položky a Položky pro odečet dat.
Poznámka!
U 2prvkových elektroměrŭ napětí L1 znamená napětí mezi fázemi
L1 a L2 (U12) a napětí L3 znamená napětí mezi fázemi L3 a L2
(U32).
12.11.7
Profily
Chcete-li zobrazit časové razítko, zaškrtněte políčko Údaje včetně
času. Časové razítko je zobrazeno jako samostatná položka
bezprostředně za odpovídající hodnotou profilu. Definujte počet
zobrazovaných hodnot v poli Počet předhodnot.
Chcete-li zobrazit všechny hodnoty profilu, zaškrtněte políčko
Všechny hodnoty profilu. Tato funkce umožňuje ručně procházet
všechny hodnoty profilu, které elektroměr zaznamenal.
12.11.8
Tarifní registry
Chcete-li zobrazit předhodnoty, zaškrtněte požadovaná políčka úrovní.
Zaškrtnete-li hodnotu 0, bude zobrazena pouze aktuální hodnota.
-
-
-
-
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
Zaškrtnutí políčka Zvyšující se maximum zpŭsobí
vytvoření hodnoty zvyšujícího se maxima a uplynulé doby
měření. Tato funkce NENÍ k dispozici na kartě Odečet dat.
Zaškrtnutí políčka Registry s časem zpŭsobí vytvoření
časového razítka vybraných registrŭ a hodnoty v jedné
kombinované položce. Tato funkce je k dispozici POUZE
na kartě Odečet dat.
Zaškrtnutí políčka Současný registr včetně času zpŭsobí
vytvoření časového razítka aktuální hodnoty registru jako
samostatné položky bezprostředně následující za položkou
s aktuální hodnotou registru.
Zaškrtnutí políčka Předhodnoty včetně času zpŭsobí
vytvoření časového razítka všech předhodnot jako
samostatných položek bezprostředně následujících za
odpovídajícími položkami s hodnotou registru.
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
44
12.12 Přidružení COSEM
Toto okno slouží k vytvoření přidružení COSEM. Viz dokument
Application Note COSEM.
1)
Zadejte název přidružení.
2)
Zadejte číslo Klient SAP (v rozsahu od 16 do 126).
3)
Zadejte číslo Server SAP (v rozsahu od 16 do 16382).
4)
Chcete-li povolit nastavování času s použitím přidružení,
zaškrtněte políčko Nastavení času povoleno.
5)
Vyberte objekty ze seznamu Objekty a zvolte možnost Přidat.
12.13 Úpravy alarmŭ
12.13.1
Zdroje alarmŭ při měření
Veškeré alarmy vzniklé v dŭsledku poruchy v aplikačním modulu
nebo měřicím jádru jsou zobrazeny vždy. Alarmy při měření jsou
volně konfigurovatelné. V seznamu Zdroje alarmŭ při měření
mŭžete vybrat, které alarmy bude elektroměr zobrazovat.
L1, L2 a L3 označují jednotlivé fáze v třífázovém systému.
U 2prvkových elektroměrŭ napětí fáze 1 znamená napětí mezi fázemi
L1 a L2 (U12) a napětí fáze 3 znamená napětí mezi fázemi L3 a L2
(U32).
1)
V seznamu Zdroje alarmŭ vyberte alarmy, které má elektroměr
zobrazovat. Vyberte jeden nebo více alarmŭ myší postupem
obvyklým v systému Windows.
2)
Zvolte tlačítko Přidat.
3)
Chcete-li alarmy odebrat, vyberte jednu nebo více položek
v seznamu Vybrané zdroje alarmŭ a zvolte tlačítko Odebrat.
Poznámka!
Alarmy související s napětím a proudem fáze L2 nejsou
u 2prvkových typŭ elektroměrŭ relevantní.
12.13.2
Limity alarmŭ při měření
1)
Definujte hodnotu Zpoždění alarmu. Alarm vznikne pouze
v případě, že limit je překročen po dobu delší, než je zde zadáno.
Pokud je například zpoždění alarmu 60 sekund a limit je
překročen po dobu kratší než 60 sekund, alarm nevznikne.
2)
Definujte limity. Po každém limitu je zadán rozsah hodnot.
Poznámka!
U 2prvkových elektroměrŭ výchozí hodnota 70 % u napětí L1
(U12) znamená 70 % napětí mezi fázemi L1 a L2. To odpovídá 35
% vlastního napětí fáze L1.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
45
12.14 Úpravy protokolu
1)
Vyberte maximální počet událostí, které má elektroměr E600
uchovávat ve svém protokolu.
2)
V seznamu Zdroje událostí vyberte události, které má
elektroměr E600 uchovávat ve svém protokolu. Vyberte jednu
nebo více událostí myší postupem obvyklým v systému
Windows.
3)
Zvolte tlačítko Přidat.
4)
Chcete-li události odebrat, vyberte jednu nebo více položek
v seznamu Vybrané zdroje událostí a zvolte tlačítko Odebrat.
Poznámka!
Číslování událostí odpovídá standardním konvencím společnosti
Enermet. Událost číslo 21 (Alarmy při měření) zahrnuje všechny
alarmy vybrané v okně Upravit alarmy. Všechny poruchy
v aplikačním modulu a v modulu jádra jsou do protokolu
zahrnuty vždy.
12.15 Obecné
1.1.1 Čas
Nastavení času mají vliv na hodiny reálného času (RTC) elektroměru
E600.
1)
Vyberte zdroj času.
2)
Definujte časové pásmo (rozdíl mezi časem hodin elektroměru
E600 a greenwichským časem GMT). Vyhledejte vhodný čas
v rozevíracím seznamu.
3)
Pokud jsou hodiny elektroměru E600 nastaveny pro změnu
z běžného času na letní a zpět, zaškrtněte políčko Použít letní
čas. Definujte počátek a konec letního času. Viz kapitola 12.6.4
Období.
4)
Definujte limity rozdílu času. Rozsah hodnot je od 1 do 255
sekund pro malý limit nebo od 1 do 9999 (verze 1.0) nebo od 1
do 65 500 sekund (verze 2.0 a vyšší) pro velký limit. Malý limit
musí být kratší než velký limit. Pokud jsou při seřizování času
tyto limity překročeny, má to určitý dopad na protokoly
a hodnoty registrŭ. Podrobnosti naleznete v příručce Elektroměr
E600 - popis výrobku.
5)
Vyberte Časovou základnu odečtu dat pro použití v časových
razítcích.
6)
Vyberte Časovou značku profilu pro použití na displeji a při
odečtech dat.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA UPRAVIT KONFIGURACI
12.15.2
46
Rŭzné úpravy
1)
Vyberte metodu Výpočtu zdánlivých výkonŭ. (Další informace
o algoritmech naleznete v příručce Elektroměr E600 - popis
výrobku.)
2)
Vyberte Formát odečtu dat 1107. Možnosti jsou Normální,
Styl ZMB nebo Styl VDEW (verze 2.0 a vyšší).
3)
V případě potřeby zaškrtněte políčko Použít kódy EDIS
s okamžitými hodnotami a s rŭznými položkami.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA ČÍST
47
13 Nabídka Číst
Nabídka Číst obsahuje příkazy pro čtení samostatných položek dat
přímo z elektroměru.
Pokud je elektroměr E600 v nekonfigurovaném stavu (na displeji je
nápis NOT CONFIGURED), mŭžete číst pouze Detaily elektroměru,
Protokol a Chybové registry. Číslo jednotky musí zŭstat prázdné.
U nekonfigurované jednotky lze použít jakékoli heslo.
Všechny příkazy mají společný rámeček Podrobnosti připojení.
Tento rámeček obsahuje podrobnosti potřebné pro vytvoření připojení
k elektroměru E600.
V prŭběhu čtení mŭžete operaci zrušit volbou možnosti Stop. Okno
každého příkazu má stavový řádek udávající stav operace a případné
chyby. Pokud je chybová zpráva příliš dlouhá pro zobrazení ve
stavovém řádku, přesunem kurzoru myši nad zprávu ji mŭžete
zobrazit v samostatném poli.
13.1 Okno Protokol operací
Po všech ostatních příkazech z nabídky Číst program E600UI otevře
okno Protokol operací, které zobrazuje prŭběh a výsledky příkazu.
Obsah okna Protokol operací mŭžete zkopírovat do schránky systému
Windows a vkládat jej do jiných programŭ. Mŭžete jej také uložit
a vytisknout. Příkazy Kopírovat, Uložit jako a Tisk pracují s celým
obsahem okna.
Chcete-li vyjmout, zkopírovat nebo vymazat vybraný text, použijte
následující postup:
1)
Vyberte text.
2)
Klepněte pravým tlačítkem myši.
3)
Zvolte příkaz v místní nabídce.
Poznámka!
Program E600UI obsah okna Protokol operací automaticky
neukládá. V případě potřeby jej nezapomeňte uložit.
13.2 Podrobnosti připojení
Program E600UI ve výchozím nastavení zobrazuje předchozí použité
číslo a heslo.
1)
Zadejte číslo jednotky elektroměru do pole Číslo jednotky.
Pokud se k elektroměru připojujete pomocí optického kanálu
nebo modemu, je toto pole nepovinné. Pokud chcete vytvořit
připojení k elektroměru E600 připojenému k síti RS-485, musíte
číslo zadat.
2)
Zadejte heslo do pole Heslo.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA ČÍST
48
13.3 Detaily elektroměru
Příkaz Detaily elektroměru čte z elektroměru následující údaje:
-
Typ elektroměru
Výrobní číslo
Zákaznické vlastnické číslo
Zabezpečovací piny
Verze softwaru AM
ID tištěného spoje AM
Verze zavaděče
Verze softwaru jádra
Číslo elektroměru
Systémový čas (GMT)
Místní čas
ID konfigurace, popis, verze UI
Datum konfigurace (v systémovém čase)
13.4 Konfigurace
Příkaz Konfigurace čte konfigurační soubor elektroměru. Konfiguraci
mŭžete zobrazit a upravovat pomocí prŭvodce konfigurací.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Zvolte tlačítko Číst.
Chcete-li zobrazit nebo upravit konfiguraci:
1)
V nabídce Konfigurace zvolte možnost Prŭvodce úpravami.
13.5 Tarifní registry
Příkaz Číst tarifní registry slouží ke čtení hodnot vybraných registrŭ
z elektroměru.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Chcete-li zobrazit informace o registrech v souladu s právě
otevřenou konfigurací v programu E600UI, zaškrtněte políčko
Použít současnou konfiguraci.
3)
Definujte úroveň předhodnot. Pokud je úroveň předhodnot 0,
získáte aktuální hodnotu registru.
4)
Vyberte registr nebo registry. Chcete-li vybrat více registrŭ,
použijte klávesy Shift nebo Control postupem obvyklým
v systému Windows.
Časová razítka ve výsledcích jsou zobrazena v systémovém času.
U registrŭ maxima časová razítka udávají koncový čas periody.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA ČÍST
49
Poznámka!
Pokud zaškrtnete možnost Použít současnou konfiguraci, musíte
zajistit, aby právě otevřená konfigurace byla stejná jako
konfigurace elektroměru, ze kterého probíhá čtení.
13.6 Čtení profilŭ
Příkaz Číst profily slouží ke čtení vybraných profilŭ z elektroměru.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Chcete-li zobrazit informace o registrech v souladu s právě
otevřenou konfigurací v programu E600UI, zaškrtněte políčko
Použít současnou konfiguraci.
3)
Definujte délku profilu, který chcete číst. V rozevíracím
seznamu vyberte jednotku času (hodiny, dny, týdny nebo
měsíce) a zadejte číslo.
4)
Vyberte profil. Mŭžete vybrat pouze jeden profil.
5)
Zvolte tlačítko Číst.
Časová razítka ve výsledcích jsou zobrazena v systémovém času.
Časové razítko odpovídá začátku periody.
Poznámka!
Pokud zaškrtnete možnost Použít současnou konfiguraci, musíte
zajistit, aby právě otevřená konfigurace byla stejná jako
konfigurace elektroměru, ze kterého probíhá čtení.
13.7 Čtení počitadel zúčtovacích období
Příkaz Číst počitadla zúčtovacího období slouží ke čtení informací
o ukončených zúčtovacích obdobích vybraných registrŭ z elektroměru
E600.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Chcete-li zobrazit informace o registrech v souladu s právě
otevřenou konfigurací v programu E600UI, zaškrtněte políčko
Použít současnou konfiguraci.
3)
Vyberte tarifní registr nebo registry. Chcete-li vybrat více
registrŭ, použijte klávesy Shift nebo Control postupem
obvyklým v systému Windows.
Poznámka!
Pokud zaškrtnete možnost Použít současnou konfiguraci, musíte
zajistit, aby právě otevřená konfigurace byla stejná jako
konfigurace elektroměru, ze kterého probíhá čtení.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA ČÍST
50
13.8 Čtení okamžitých hodnot
Příkaz Číst okamžité hodnoty slouží ke čtení vybraných okamžitých
hodnot z elektroměru.
Položky v seznamu Okamžité hodnoty jsou uspořádány do skupin.
Jakmile vyberete jednu položku, program E600UI automaticky vybere
odpovídající skupinu. Mŭžete vybrat pouze jednu skupinu hodnot.
K dispozici jsou následující skupiny:
-
Činné výkony
Jalové výkony
Napětí fází
Proudy fází
Účiníky
Kmitočet
Nemazatelné kumulativní registry
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
V seznamu Okamžité hodnoty vyberte položku.
3)
Zvolte tlačítko Číst.
13.9 Čtení protokolu
Příkaz Číst protokol slouží ke čtení událostí z protokolu elektroměru
E600.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Vyberte možnost Protokol událostí nebo Protokol výpadkŭ
napětí.
3)
Definujte, kolik posledních událostí v protokolu chcete číst.
Maximální počet událostí je 1024 a maximální počet výpadkŭ
napětí je 64. Možnost Formátovat data protokolu zobrazuje
data v číselném formátu i ve formátu prostého textu.
4)
Zvolte tlačítko Číst.
13.10 Čtení stavových registrŭ
Příkaz Číst stavové registry slouží ke čtení stavu externího vstupního
kanálu, výstupního kanálu nebo registru z elektroměru E600.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Vyberte stavovou hodnotu, kterou chcete přečíst.
3)
Zvolte tlačítko Číst.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA ČÍST
51
13.11 Čtení chybových registrŭ
Příkaz Číst chybové registry slouží ke čtení obsahu chybových
registrŭ elektroměru E600. Chyby jsou podle svého zdroje rozděleny
do následujících typŭ:
-
1. Aplikační modul
2. Modul jádra
3. Alarmy při měření
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Vyberte Chybové registry, které chcete přečíst.
3)
Zvolte tlačítko Číst.
13.12 Odečet dat
Při odečtu dat jsou z elektroměru přečtena data definovaná na kartě
Odečet dat okna Upravit displej. Viz kapitola 12.11.4 Odečet dat.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Chcete-li data zobrazit ve formátu kompatibilním s aplikací
Excel, vyberte možnost Formátovat výsledky odečtu dat.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA POSLAT
52
14 Nabídka Poslat
Příkazy z nabídky Poslat slouží ke konfiguraci elektroměru E600
a k posílání samostatných konfiguračních příkazŭ nebo částečné
konfigurace do elektroměru E600.
Všechna okna kromě okna Poslat konfiguraci obsahují rámeček
Podrobnosti připojení.
Konfiguraci mŭžete poslat pouze do nekonfigurovaného elektroměru.
Nekonfigurovaný elektroměr má na displeji zobrazen nápis NOT
CONFIGURED.
Zákaznické vlastnické číslo mŭžete poslat do každého elektroměru,
konfigurovaného i nekonfigurovaného. Všechny ostatní příkazy
mŭžete posílat pouze do konfigurovaného elektroměru.
Prŭběh příkazu mŭžete sledovat v okně Protokol operací. Viz kapitola
13.1 Okno Protokol operací.
14.1 Podrobnosti připojení
Program E600UI ve výchozím nastavení zobrazuje předchozí použité
číslo a heslo.
1)
Zadejte číslo jednotky do pole Číslo jednotky. Pokud se
k elektroměru připojujete pomocí optického kanálu nebo
modemu, je toto pole nepovinné. Pokud chcete vytvořit
připojení k elektroměru E600 připojenému k síti RS-485, musíte
číslo zadat.
2)
Zadejte heslo do pole Heslo.
14.2 Poslání konfigurace
Příkaz Poslat konfiguraci slouží ke konfiguraci elektroměru E600.
Jeho volba zpŭsobí poslání právě otevřené konfigurace do
elektroměru.
1)
Rámeček Konfigurační soubor zobrazuje ID a popis právě
otevřeného konfiguračního souboru.
2)
Zadejte číslo jednotky elektroměru do pole Číslo jednotky.
Hodnota mŭže být v rozsahu od 1 do 99999998. Pokud
používáte COSEM, musíte použít číslo od 16 do 16381.
3)
Zadejte tři hesla a zkontrolujte každé z nich opětovným zadáním
do pole Potvrdit heslo. Další informace o struktuře hesla
naleznete v příručce Elektroměr E600 - popis výrobku.
4)
Pokud chcete zachovat existující data v tarifních registrech
elektroměru, zrušte zaškrtnutí políčka Vynulovat tarifní
registry.
5)
Zvolte tlačítko Poslat.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA POSLAT
53
Poznámka!
Jakmile zvolíte tlačítko Poslat, program E600UI zkontroluje, zda
podrobnosti o typu elektroměru v aktuální konfiguraci souhlasí
s typem elektroměru. Pokud nikoli, program E600UI konfiguraci
nepošle a elektroměr zŭstane v nekonfigurovaném stavu.
14.3 Smazání konfigurace
Příkaz Smazat konfiguraci slouží ke smazání konfigurace
elektroměru E600. Příkaz smaže všechna konfigurační data kromě
podrobností o typu elektroměru a zákaznického vlastnického čísla.
Elektroměr přejde do nekonfigurovaného stavu a na displeji se zobrazí
text not configured.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Zvolte tlačítko Poslat.
14.4 Poslání zákaznického vlastnického čísla
Příkaz Poslat zákaznické vlastnické číslo slouží k poslání
zákaznického vlastnického čísla do elektroměru E600.
1)
Zadejte zákaznické vlastnické číslo do pole Zákaznické
vlastnické číslo. Použijte řetězec obsahující maximálně 12
písmen a číslic.
14.5 Poslání data a času
Příkaz Poslat datum/čas slouží k nastavení nebo seřízení času
elektroměru E600. Program E600UI posílá čas odpovídající pásmu
GMT, který je vypočten z hodin počítače s použitím údajŭ Nastavení
- Vlastnosti UI - Příkaz Čas.
Poznámka!
Rozdíl mezi dvěma příkazy pro nastavení času spočívá v tom, že
příkaz Nastavit datum/čas změní čas elektroměru i v případě, že
je překročen limit rozdílu času. Pokud rozdíl času překročí limity,
všechny profily elektroměru jsou vynulovány.
14.5.1 Úprava data a času
Příkaz Upravit datum a čas slouží k seřízení času elektroměru
v rámci limitŭ zadaných v konfiguraci elektroměru. Viz okno Upravit
konfiguraci - Upravit obecné.
Aktuální čas a datum počítače jsou uvedeny v příslušném rámečku.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Zvolte tlačítko Poslat.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA POSLAT
54
Úprava času má následující dŭsledky:
Rozsah úpravy
Akce
v elektroměru
Profil zátěže
Menší než limit
Upraveno
Neoznačen
Mezi limity
Upraveno
Je označen aktuální profil
Větší než limit
Neupraveno
Je označen aktuální profil
a následující profily, a to do
doby dalšího nastavení času
nebo úpravy menší než
velký limit.
14.5.2 Nastavení data a času
Příkaz Nastavit datum a čas nastavuje čas elektroměru E600, a to bez
ohledu na nastavené limity.
Poznámka!
Pokud rozdíl času překročí limit, všechny profily jsou vynulovány.
Aktuální čas a datum počítače jsou uvedeny v příslušném rámečku.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Zvolte tlačítko Poslat.
Rozsah úpravy
Akce
v elektroměru
Profil zátěže
Menší než limit
Upraveno
Neoznačen
Mezi limity
Upraveno
Je označen aktuální profil
Větší než limit
Upraveno
Všechny profily jsou
vynulovány
14.6 Poslání nového čísla jednotky
Příkaz Poslat nové číslo jednotky slouží ke změně čísla jednotky
konfigurovaného elektroměru E600.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Zadejte nové číslo jednotky do příslušného pole. Hodnota mŭže
být v rozsahu od 1 do 99999998. Pokud používáte COSEM,
musíte použít číslo od 16 do 16381.
3)
Zvolte tlačítko Poslat.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA POSLAT
55
14.7 Poslání nového hesla
Příkaz Poslat nové heslo slouží ke změně hesla konfigurovaného
elektroměru E600.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Pomocí přepínačŭ vyberte, které heslo (úroveň přístupových
práv) chcete upravit.
3)
Zadejte nové heslo do příslušného pole a zkontrolujte je
opětovným zadáním do pole Potvrdit heslo.
4)
Zvolte tlačítko Poslat.
14.8 Poslání počáteční přenosové rychlosti
Příkaz Počáteční přenosová rychlost slouží ke změně počáteční
přenosové rychlosti optického komunikačního kanálu nebo kanálu
RS/CS u konfigurovaného elektroměru E600.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Pomocí přepínačŭ vyberte, který kanál chcete upravit.
3)
V rozevíracím seznamu vyberte novou přenosovou rychlost.
4)
Zvolte tlačítko Poslat.
14.9 Poslání komunikačních přístupových práv
Příkaz Poslat komunikační přístupová práva slouží ke změně
přístupových práv optického komunikačního kanálu nebo kanálu
RS/CS u konfigurovaného elektroměru E600.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Pomocí přepínačŭ vyberte, který kanál chcete upravit.
3)
Pomocí přepínačŭ vyberte úroveň přístupových práv.
4)
Zvolte tlačítko Poslat.
14.10 Poslání částečné konfigurace
Pomocí příkazu Částečná konfigurace mŭžete změnit konfiguraci
elektroměru E600 bez smazání předchozí konfigurace.
Viz kapitola 7.2 Příkaz Částečná konfigurace.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA POSLAT
56
14.11 Poslání příkazu ukončení zúčtovacího období
Příkaz Poslat příkaz ukončení zúčtovacího období slouží
k ukončení zúčtovacího období vybrané skupiny registrŭ. Další
informace o ukončování zúčtovacích období naleznete v příručce
Elektroměr E600 - popis výrobku.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Chcete-li zobrazit informace o skupinách registrŭ v souladu
s právě otevřenou konfigurací v programu E600UI, zaškrtněte
políčko Použít současnou konfiguraci.
3)
Vyberte skupinu nebo skupiny registrŭ. Chcete-li vybrat více
skupin, použijte klávesy Shift nebo Control postupem obvyklým
v systému Windows.
Poznámka!
Pokud zaškrtnete možnost Použít současnou konfiguraci, musíte
zajistit, aby právě otevřená konfigurace byla stejná jako
konfigurace elektroměru E600, do něhož příkaz posíláte.
14.12 Poslání aktivace řídicí funkce
Příkaz Poslat aktivaci řídicí funkce slouží k aktivaci vybrané řídicí
funkce v elektroměru E600.
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Chcete-li zobrazit informace o řídicích funkcích v souladu
s právě otevřenou konfigurací v programu E600UI, zaškrtněte
políčko Použít současnou konfiguraci.
3)
Vyberte řídicí funkci nebo funkce. Chcete-li vybrat více řídicích
skupin, použijte klávesy Shift nebo Control postupem obvyklým
v systému Windows.
Poznámka!
Pokud zaškrtnete možnost Použít současnou konfiguraci, musíte
zajistit, aby právě otevřená konfigurace byla stejná jako
konfigurace elektroměru E600, do něhož příkaz posíláte.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0
NABÍDKA MODEM
57
15 Nabídka Modem
Nabídka Modem je k dispozici pouze v případě, že je v okně
Nastavení - Detaily softwaru E600UI - Komunikace vybrána
modemová komunikace. Když vytvoříte připojení, zŭstane aktivní,
dokud je neukončíte příkazem Odpojit. V prŭběhu jednoho připojení
mŭžete použít více příkazŭ ke čtení či posílání.
15.1 Připojení
1)
Vyplňte pole Podrobnosti připojení.
2)
Zadejte telefonní číslo do pole Telefonní číslo.
3)
Zvolte tlačítko OK.
15.2 Odpojení
Příkaz Odpojit je k dispozici pouze v případě, že existuje aktivní
modemové připojení.
1)
Volbou příkazu Odpojit připojení ukončíte.
 Enermet Oy
ACTIVE INFORMATION MANAGEMENT
E600UI
Příručka k instalaci a použití Verze 2.0