Českou ocel využijeme v Temelíně i jinde

Transkript

Českou ocel využijeme v Temelíně i jinde
@WECnuclear_CZ
Únor 2013
číslo 5
Aktuálně
Českou ocel využijeme
v Temelíně i jinde
V rámci přípravy na potenciální výstavbu
elektráren AP1000 v České republice
a širším regionu se společnost Westinghouse
zavázala, že bude většinu dodávek z oblasti
ocelářství a hutnictví objednávat u českých
firem. Důkazem tohoto závazku jsou první
memoranda o porozumění, podepsaná
společnostmi Westinghouse a Toshiba
Corporation s českými podniky EXCON Steel,
a.s., a MODŘANY Power, a.s.
Dohody se týkají jak produkce surové oceli, tak
finálních ocelových produktů, které se používají
v jaderné elektrárně AP1000. Dne 29. ledna
Westinghouse ve spolupráci s Toshibou, Metrostavem,
Národním strojírenským klastrem, Hutnictvím železa
a Českou asociací ocelových konstrukcí uspořádal
akci „Jaderná elektrárna AP1000 a příležitosti českého
ocelářství a hutnictví“. Za účasti několika desítek
českých ocelářských podniků zde vystoupil generální
ředitel Westinghouse Danny Roderick: „Po zhodnocení
kapacit, kvality a cen se společně s Toshibou a našimi
českými partnery zavazujeme, že většinu ocelářských
V tomto čísle:
• Generální ředitel označil ostravský region za klíč
k úspěchu
• Tři české projektantské firmy se přidaly do týmu
AP1000
• Úspěšná instalace kopule reaktoru AP1000
• AP1000 je skutečně bezpečnější
• Role jaderné energetiky v EU
Antonín Pačes,
prezident České asociace ocelových konstrukcí
prací potřebných pro výstavbu AP1000 objednáme
u českých firem. Existuje několik dalších zemí, ve
kterých bychom mohli rovněž získat tento velký objem
dodávek, ale jsme přesvědčeni, že právě české
ocelářství je vysoce konkurenceschopné a může být
naším dlouhodobým partnerem.“ Pokud Westinghouse
zvítězí v tendru na dostavbu JE Temelín, bude od
českých firem pro dva bloky AP1000 potřebovat téměř
80 000 tun oceli.
Danny Roderick rovněž prohlásil, že české ocelářské
a hutnické kapacity se mohou stát preferovaným
zdrojem při realizaci dalších AP1000 v Evropě. Během
posledních měsíců Westinghouse provedl kontrolu
několika závodů v ČR a dalších evropských zemích
a zpracoval analýzu celého odvětví. Výsledkem bylo
rozhodnutí umístit centrum ocelářských prací do
České republiky, díky čemuž by zde v příštích deseti
letech vznikly tisíce nových pracovních míst a české
firmy by získaly přední postavení na evropském trhu.
Generální ředitel označil ostravský
region za klíč k úspěchu v Temelíně
Prezident a generální ředitel Westinghouse Electric Company Danny Roderick vedl delegaci
vrcholných představitelů, včetně zástupců Toshiba Corporation, která na konci ledna
navštívila ostravský region a setkala se zde s předními místními podnikateli a politiky.
Při té příležitosti Danny Roderick a Jan Světlík,
předseda představenstva Vítkovice, a.s., a prezident
Národního strojírenského klastru, podepsali
rozšíření stávajícího memoranda o porozumění
mezi Westinghouse a společnostmi ze skupiny
Vítkovice Machinery Group: Vítkovice Heavy
Machinery, Vítkovice Power Engineering a Hutní
montáže. Podle této dohody by uvedené firmy
dodávaly hlavní strukturální a mechanické moduly
do elektrárny AP1000, pokud by byla vybrána pro
dostavbu Temelína. Tato dodávka představuje
velice významnou část z celého kontraktu a díky její
realizaci by se ostravské firmy dostaly do výhodné
pozice z hlediska podobných budoucích dodávek
pro další AP1000 v Evropě.
Po schůzce měli zástupci firem Westinghouse
a Toshiba rovněž možnost prohlédnout si některé
vítkovické provozy.
Danny Roderick na prohlídce výroby ve Vítkovicích
Do týmu AP1000 se přidaly tři
české projektantské firmy
Tři významné české projektantské firmy se
nedávno připojily k týmu pro realizaci elektrárny
AP1000 v ČR: ÚJV Řež, a.s., ŠKODA PRAHA Invest,
s.r.o., a KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. Tři podepsaná
memoranda o porozumění se týkají projektantské
činnosti, která je nezbytná pro naplnění českých norem
a legislativy. Pokud by projekt AP1000 zvítězil v tendru,
získaly by stovky českých inženýrů práci v hodnotě
několika stovek milionů korun.
Dohoda s firmou Energoprojekt Praha (EGP), která je
divizí Ústavu jaderného výzkumu Řež, popisuje řadu
oblastí, v nichž by EGP mohl nabídnout své služby při
rozšiřování Temelína: adaptace projektu dle českých
norem, zákonů a předpisů, podpora v různých stupních
projektové dokumentace, příprava povolovací
dokumentace nebo asistence během procesu
získávání licence. Tým inženýrů z EGP v únoru navštívil
centrálu Westinghouse v americké Pensylvánii a již
zpracovává základní projekty související s výstavbou
AP1000 v ČR.
Vícestranná dohoda se ŠKODA PRAHA Invest se týká
možností spolupráce v oblasti testů během stavby
a při spouštění elektrárny, doplnění inženýrského týmu
na stavbě s cílem reagovat na aktuální požadavky
zákazníka či vyhodnocování případných aktuálně
vzniklých problémů.
Zástupci Metrostavu, Toshiby, Westinghouse a ÚJV Řež
po podpisu dohody
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA by se mohla podílet, mezi
jiným, například na harmonizaci a úpravě projektové
dokumentace tak, aby vyhověla české legislativě.
Strana 2
Úspěšná instalace kopule
reaktoru na stavbě první
AP1000 na světě
V čínském Sanmenu, kde vyrůstá první jaderná elektrárna AP1000 na
světě, byla 29. ledna úspěšně dokončena instalace kopule ochranné
obálky reaktoru prvního bloku.
Kopule váží zhruba 659 tun. Před jejím usazením bylo třeba
dovnitř ochranné obálky (kontejnmentu) umístit řadu důležitých
komponentů.
Již dříve v lednu Westinghouse oznámil zprovoznění plnorozsahových
výcvikových trenažérů k elektrárnám AP1000 v Sanmenu a Haiyangu.
Společnost rovněž vyškolila prvních 34 operátorů pro sanmenskou
elektrárnu.
Elektrárna AP1000 je skutečně bezpečnější
Howard Bruschi, jenž ve Westinghouse působil jako Senior Vice President a Chief Technology
Officer, odpovídá na otázky, které si možná začali klást někteří lidé po přečtení názorů Jukky
Laaksonena ze společnosti Rusatom Overseas. Ten se totiž v uplynulých týdnech v médiích
dospustil několika zavádějících tvrzení o Westinghouse a technologii AP1000.
Je opravdu možné o jaderné
elektrárně AP1000 tvrdit, že
je z hlediska bezpečnosti
lepší, bezpečnější než
ostatní?
Ano. Existuje několik
způsobů, jak poměřovat
bezpečnost jaderných
elektráren. Nejrozšířenějším
je Probabilistic
Risk Assessment
(PRA – „hodnocení
Howard Bruschi
pravděpodobnosti
rizika”), což je hodnocení
pravděpodobnosti výskytu nehody vedoucí
k poškození jádra reaktoru a úniku produktů
vzniklých štěpením. Výsledky tohoto hodnocení
říkají, že AP1000 má zhruba 100krát lepší výsledky
než PRA aktuálně provozovaných elektráren. Vedle
toho existují další důležitá měřítka, jako např. jak
elektrárna dokáže fungovat při teoretické ztrátě
dodávek elektrické energie. U AP1000 činí tato
doba minimálně sedm dní, zatímco u stávajících
elektráren jen 2–8 hodin. Je tedy opodstatněné
tvrdit, že bezpečnost je u AP1000 na lepší úrovni.
Představuje tzv. „lapač aktivní zóny“ obsažený
v některých projektech typu VVER lepší způsob, jak
se vypořádat s tavením jádra?
„lapače“ v reaktoru VVER v podstatě naprojektovat
chybu do chladicího systému reaktoru, tedy do
druhé ze tří bariér, které zabraňují úniku radioaktivity
(první bariérou je obložení palivových článků,
tou třetí je ochranná obálka reaktoru). V AP1000
používáme jiný přístup, tzv. zadržení v nádobě
reaktoru, který druhou bariéru zachovává. Dutina
reaktoru je v našem případě zaplavena vodou, čímž
se chladí nádoba reaktoru a je zabráněno protavení
jádra nebo jeho částí do kontejnmentu. Jelikož
k chlazení nádoby dochází bezprostředně po vzniku
havárie, tvrzení pana Laaksonena nejsou pravdivá.
Absolvoval design AP1000 důkladné kontroly
zajištění bezpečnosti v několika zemích?
Ano. Ve Spojených státech, v Číně a v Evropě.
V Evropě organizace European Utility Requirements
(EUR) potvrdila, že AP1000 odpovídá jejím
požadavkům a tedy může být postaven v Evropě.
Jaderný dozor ve Velké Británii navíc udělil
AP1000 předběžné schválení. Když to shrneme,
elektrárna AP1000 prošla nesmírně intenzivní
sérií testů a hodnocení ze strany jaderných
dozorů, univerzitních expertů a řady nezávislých
odborníků. Žádný jiný reaktor se nemůže pochlubit
takovými referencemi a pravděpodobně se jedná
o nejpodrobněji zkoumanou jadernou elektrárnu
všech dob.
Ne. V málo pravděpodobném případě havárie,
která by vedla k roztavení jádra, vyžaduje použití
Strana 3
Role jaderné energetiky v EU
Westinghouse, Toshiba a Metrostav se staly partnery 144. Žofínského fóra, které se uskutečnilo
18. února v paláci Žofín. Hlavním tématem konference byla energetická koncepce České
republiky. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba ve svém vystoupení silně podpořil jadernou
energetiku jako klíčovou součást českého energetického mixu. „Rozšíření Temelína považuji za
investici do našeho rodinného stříbra,“ prohlásil Kuba.
Na jeho prezentaci navázal Mike Kirst, evropský
viceprezident Westinghouse, který se zaměřil na
energetickou politiku Evropské unie. „Energetické politiky
v Evropě jsou ovlivněny třemi hlavními faktory: bojem
s klimatickými změnami, otázkou konkurenceschopnosti
(dostupná energie pro domácnosti i firmy) a problematikou
bezpečnosti dodávek. Nicméně EU upřednostňuje
boj se změnou klimatu před ostatními prioritami,
takže jsme svědky toho, že politiky v zemích EU směřují
k ‚přeregulovanosti’. Podle některých analýz velký počet
politických intervencí způsobil evropským elektrárenským
společnostem celkovou ztrátu v hodnotě akcií 200 miliard
eur,” uvedl Mike Kirst. Podle něj dnes žijeme v nestabilním
a nepředvídatelném politickém rámci.
Mike Kirst na Žofínském fóru
Vývoj v Německu ukazuje, že volný energetický trh pro
soukromé společnosti má stále menší prostor. V roce
2011 měl neregulovaný trh podíl 71 % a německé
elektrárenské společnosti očekávají, že v roce 2020 to
bude pouhých 65 % a v roce 2050 budou dotované
zdroje tvořit už polovinu trhu.
„Bohužel, přestože jsme díky jaderným elektrárnám
každý rok v EU ušetřeni 500 milionů tun CO2, jádro
stále není uznáváno jako životaschopný způsob, jak
naplňovat bezuhlíkovou politiku EU,“ připomněl Kirst.
Na druhé straně Mike Kirst vyzdvihl výhody jaderné
energetiky v porovnání s dalšími zdroji. Jedním
příkladem může být efektivita elektráren, která u těch
jaderných dává v celosvětovém průměru číslo 89,8 %,
zatímco u uhelných je to 71,7 %, u větrných 30,3 %
a u solárních pouhých 18,8 %.
Viceprezident také zdůraznil, že Westinghouse je velice
intenzivně přítomen v Evropě, přestože bývá nejčastěji
označován jako firma americká. Westinghouse v EU
vybudoval 25 fungujících reaktorů a technologie
firmy jsou základem více než 50 dalších evropských
elektráren. V EU zaměstnává celkem 4 500 lidí.
JAK KONTAKTOVAT WESTINGHOUSE V ČESKÉ REPUBLICE?
Alexander Cumming
Michal Vlasák
In-Country Representative
Deputy Managing Director
Prague – Zlatý Anděl
Havas PR Prague
Nádražní 344/23
Expo 58
Praha 5 – Smíchov
Letenské sady 1500, Prague 7
Tel.: +420 220 397 611
How to get in touch with Westinghouse
UK
Tel.: +420 222 191 616
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
You can telephone us on: +44 (0)1772 842 131 / +44 (0)1772 842 113
WESTINGHOUSE
JE HRDÝM ČLENEM TĚCHTO ČESKÝCH ORGANIZACÍ:
You can email us at: [email protected]
You can write to us at: Westinghouse UK, Unit 5, Albert Edward House, The Pavilions, Ashton, Preston PR2 2YB.
Čns
Česká nukleární společnost
NAŠI ČEŠTÍ PARTNEŘI:
www.westinghousenuclear.cz
Twitter: @WECnuclear_CZ
Strana 4