Brožura Navigátor

Transkript

Brožura Navigátor
corAl
nAv igAtor
Aplikace
Použitím známého produktu Outlook Coral Navigator provádí uživatele, velice
jednoduchým intuitivním zpùsobe, tak, aby dokázal využít maximum z nabízených možností
komunikaèních prostøedkù rodiny Coral Flexicom. Nepotøebujete žádná další zdlouhavá
hledání v interních telefonních seznamech, zatím co externí kontakty jsou uloženy
jinde. Navigátor zobrazuje souèasný stav ostatních uživatelù. Mùžete je zavolat,
sestavit konferenci, zanechat zprávu, poslat SMS na displej jejich standardního
telefonu a to vše stiskem jednoho tlaèítka
Navigator zvyšuje také možnosti øídit vaši
pøíchozí komunikaci pomocí pravidel,
profilù a osobních seznamù.
Abyste získali co nejvíce z toho co nabízí
vᚠkomunikaèní systém a vytvoøili co
nejefektivnìjší komunikaci se zákazníky
Navigátor nabízí:
ƒ Zvýšení produktivity veškeré komunikace
ƒ Zjednodušení konferencí a používání konferenèních mostù
ƒ Pøehled obsazených poboèkách na displeji
ƒ Volba zobrazení jako panel nástrojù nebo obrazovka
ƒ Rozbalovací menu pro volání a zprávy
ƒ Zázname hovorù pro vᚠpevný nebo mobilní telefon (pøi použití funkce FlexiCall)
Tato funkce dovoluje spravovat vaše K¨kontakty v Outlooku, v adresáøi Pbx a osobní
a veøejný telefonní seznam kompletnì z jednoho místa. Jména naleznete rychle zadáním
nìkolika písmen v oknì pro hledání.
Bezpeèné posílání interních zpráv dovoluje
uživateli komunikovat v Pbx pomocí textu.
Umožòuje informovat spolupracovníky I v pøípadì,
že právì hovoøí
Systém Coral Flexicom je vybaven konferenèním mostem.
Konferenci sestavíte jednoduše volbou ètyø èísel a
úèastník je pøedán do konference. Úèastník konference
mùže být ztišen, pøipojen nebo vylouèen. Všichni
úèastníci konference jsou zobrazeny na displeji.
Aplikace
Historie veškeré aktivity spojené s komunikací,
archivace záznamù volání,pravidla pro automatický
záznam jsou základní uložené informace, ve kterých
mùže uživatel pozdìji hledat. Staèí pouze jedno
kliknutí a mùžete pøehrát zaznamenaný hovor, pøipojit
ho k emailu nebo archivovat na síti.
Navigátor používá podobná nastavení jako populární
outlook, aby definoval chování pøíchozích I odchozích
hovorù. Smìrování hovorù na jinou poboèku nebo èíslo
služby se definuje v závislosti na èase, datu, èíslo
volajícího (CID) atd. Sada pravidel pro automatický
záznam specifických hovorù v call log. Pøiøazuje rùzná
pravidla jednomu osobnímu profilu oznaèovanému jako “Working
from Remote location” pro jednoduchou aktivaci sady
pravidel v jednom kroku.
Sady osobních “Profilù” (jako napø. Práce z domova),
obsahují pravidla pro smìrování volání kdy/kde/kam,
dle vašich prefefencí. Tyto “Profily“ mohou být
aktivovány vaším “Stavem“. Každý úèastník má v
systému svùj stav jako napø.: Default, Na poradì,
Na obìdì, Dovolená, Mimo kanceláø,… Tím, že zvolíte
svùj stav, pøed tím než opustíte svùj telefon zvolíte
souèasnì sadu pravidel na základì profilu, podle
které budou smìrovány hovory na vᚠtelefón.
Velice jednoduše lze nastavit obsah tlaèítek na vašem
telefonu vèetnì popisek, dle vašich individuálních
potøeb za pomoci jednoduchého menu.
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Tadiran Telecom Inc.
265 Executive Drive, Suite 250
Plainview, NY 11803 USA
Tel +516­632­7200
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Tadiran Telecom Ltd.
18 Hasivim Street, PO Box
7607 Petach Tikva, 49170
Israel
Tel +972­3­9262000
Fax +972­3­9262310
u
u
u
Tadiran Telecom Ltd.
Shanti Chambers, 11/6 B, Pusa Road
New Delhi 110 005 India
Tel +91­11­25850446/25854212
Fax +91­11­25789399
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
DTW Telecom.sr.o.
Malešická 16a
Praha 3, 130 00
Tel +420 255714300
Fax +420 255714354
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Tadiran Telecom Ltd.
125 Warshvskoe Shosse,
Moscow, 117587, Russia.
Tel/fax: +7­495­7750855
Tadiran Telecom Ltd.
Room 2101, Building 10
Jinwai SODO,39 East 3rd­Rind
Road Chaoyang District
Beijing 100022, China Tel/fax:
+86­10­58696418
Tadiran Telecom Ltd.
4 Vinogradnyi per., office
41 Kiev, Ukraine
Tel/Fax + 38­044­2532830
Navštivte naš webové stánky: www.DTW.cz nebo www.tadirantele.com
6-2007 katalog è. 7744-7100014
Copyright © 2011 DTW Telecom s.r.o. Pro jakékoliv znìny v tomto dokumentu kotaktujte vašedo prodejce stejnì jako pro
informace o produktech Coral Message Center, Coral QNet, CoraLITE, Coral FlexCT, Coral FlexiCom, Coral FlexSet, Coral FlexIP
Softphone, Coral iCMC.

Podobné dokumenty

Brožura Flexicom 500 Ipx

Brožura Flexicom 500 Ipx Navštivte nᚠwebové stánky: www.DTW.cz 11­2003 katalog è. 7244­7010154 Copyright ©  2011 DTW Telecom s.r.o. Pro jakékoliv znìny v tomto dokumentu  kotaktujte vašedo prodejce stejnì jako pro inform...

Více

Ip telefon T328 uživatelský manuál

Ip telefon T328 uživatelský manuál umožòuje, aby požadavky na Vᚠtelefon byly pøizpùsobeny požadavkùm Vaší organizace. Tato uživatelská pøíruèka poskytuje úplný popis možností a obsluhy telefonu pøi pøipojení k systému Coral. Aèkol...

Více

T322 – Profesionální IP telefon

T322 – Profesionální IP telefon ƒ Osobní oèíslovací plán

Více

Sazebník servsml_01022010

Sazebník servsml_01022010 Užitková vozidla (dodávky, malé autobusy)

Více

J - Sweb.cz

J - Sweb.cz Slon africký (Loxodonta africana)

Více

Ip telefon T322 uživatelský manuál (česky)

Ip telefon T322 uživatelský manuál (česky) Vítejte v systému Coral Flexicom. Díky úsilí a množství nápadù, jsme vytvoøili systém pružný a snadno ovladatelný. Coral Flexicom umožòuje,  aby požadavky  na Vᚠtelefon byly pøizpùsobeny požada...

Více

třináctý vzpomínkový koncert

třináctý vzpomínkový koncert was only the tower of the old cathedral standing out against the night sky. With bodies lying around and the burning it was only the tower which seemed to offer a symbol of hope…“ (Vilém Tauský)

Více