Brožura Flexicom 500 Ipx

Transkript

Brožura Flexicom 500 Ipx
Coral IPx 500 moderní komunikaèní server nabízí výkonnost a
flexibilitu systémù Coral® v kompaktní, cenovì dostupné jednotce.
S Coral IPx 500 mùžete umístit vᚠkomunikaèní server pøímo do srdce
vašich IT operací. Je to velice dùležitý krok na cestì vedoucí ke
konvergenci vašich hlasových a datových komunikací v korporátní
pøenosové síti.
Kompaktní systém Coral IPx 500 vám dovoluje využívat výhody Ip
telefonní bez toho, aby jste se vzdali špièkových aplikací, na které jste
zvyklí jako napø. Potenciálù ACD a call center, integrovaných hlasových
pošt a bezdrátových øešení. Systém lze snadno instalovat a
programovat. Je vybaven 8 pozicemi pro standardní karty a karty IP
brán a karty rozhraní pro pøipojení dvou expanzních rámù s pozicemi
pro 10 karet. Dohromady
pro 672 klasických telefonních
portù (poboèkové linky,trunky,..)
a univerzální IP bránu (PUGW) pro
IP telefony a trunky (MGCP,SIP).
Podobnì jako každý systém Coral
je vaše poèáteèní investice do
systému Coral IPx chránìna tak, že
jednoduše pøidáte expanzní rám
v okamžiku, kdy je tøeba Pbx
rozšíøit. Systém tak roste z vaší
spoleèností.
•
•
•
•
•
– systém je navržen pro menší karty,
vybaven všemi možnostmi a schopnostmi
jako pùvodní systém Coral a je umístìn v
malé, místo šetøící konstrukci.
– kombinuje IP technologii s tradièní
TDM telefonií bez toho, aby jste se vzdali
pokrokových vlastností a funkcí.
– konstrukce pomocí "stavebních
blokù" dovoluje pøizpùsobit vᚠsystém všem
požadavkùm na zmìny a rùst vaší
spoleènosti .
– systém podporuje integrovanou
hlasovou poštu a síování s poboèkami pøes
IP.
– eliminuje riziko
nemožnosti rozšíøení vašeho systému.
Tadiran Telecom Ltd.
18 Hasivim Street, PO Box
7607 Petach Tikva, 49170
Israel
Tel +972­3­9262000
Fax +972­3­9262310
Tadiran Telecom Inc.
265 Executive Drive, Suite 250
Plainview, NY 11803 USA
Tel +516­632­7200
• Rozsáhlé možnosti konfigurace pro optimální
využití prostoru.
• Pøipraveno pro použití v 19" nebo 23"
konstrukci (racku), vèetnì konstrukcí
splòujících požadavky oblastí se
zemìtøesením.
• AC a DC napájení.
• Možnost montáže na zeï.
• Dodáváno se základním rámem pro 8
univerzálních desek a dvìma rámy pro 10
univerzálních desek .
• Podpora Univerzální IP brány (UGW) pro IP
trunky a IP telefony.
• Podpora T1, PRI a E1
• Integrovaná PC karta pro zvýšení funkènosti.
DTW Telecom.sr.o.
Malešická 16a
Praha 3, 130 00
Tel +420 255714300
Fax +420 255714354
Tadiran Telecom Ltd.
Shanti Chambers, 11/6 B, Pusa Road
New Delhi 110 005 India
Tel +91­11­25850446/25854212
Fax +91­11­25789399
Tadiran Telecom Ltd.
125 Warshvskoe Shosse,
Moscow, 117587, Russia.
Tel/fax: +7­495­7750855
Tadiran Telecom Ltd.
4 Vinogradnyi per., office
41 Kiev, Ukraine
Tel/Fax + 38­044­2532830
Navštivte nᚠwebové stánky: www.DTW.cz
11­2003 katalog è. 7244­7010154
Copyright © 2011 DTW Telecom s.r.o. Pro jakékoliv znìny v tomto dokumentu kotaktujte vašedo prodejce stejnì jako pro
informace o produktech Coral Message Center, Coral QNet, CoraLITE, Coral FlexCT, Coral FlexiCom, Coral FlexSet, Coral FlexIP
Softphone, Coral iCMC.

Podobné dokumenty

Brožura Navigátor

Brožura Navigátor DTW Telecom.sr.o. Malešická 16a Praha 3, 130 00 Tel +420 255714300 Fax +420 255714354

Více

Ip telefon T328 uživatelský manuál

Ip telefon T328 uživatelský manuál Pøíloha B ­ Tóny..……..................................B­1

Více

Řešení záznamu pro CC Genesys

Řešení záznamu pro CC Genesys O spoleènosti Genesys Genesys Telecommunications Laboratories, souèást koncernu Alcatel-Lucent, je poskytovatelem softwarových øešení pro kontaktní centra, která slouží ke komplexnímu øízení vztahu...

Více

Vodoměry Schlumberger - Entes Consulting sro

Vodoměry Schlumberger - Entes Consulting sro Dodací lhùty: kusové objednávky obratem ze skladu v Praze, jednorázové dodávky do dvou až šesti týdnù od obdržení objednávky - dle množství. Záruèní lhùta 12 mìsícù od dodávky.

Více

program ke stáhnutí

program ke stáhnutí aneb Všichni jsme Afrièani

Více

KONOS-DOT

KONOS-DOT Pøevzetí pøíchozího hovoru na dispeèera Pøevzetí volání pøidrženého u jiného dispeèera Další funkce: Záznam o všech aktivních volání a volání na konferenci na jednom nebo více serverech Zobrazení s...

Více

T322 – Profesionální IP telefon

T322 – Profesionální IP telefon HD / Plný duplex / hands­free / dle IEEE 1329

Více

třináctý vzpomínkový koncert

třináctý vzpomínkový koncert was only the tower of the old cathedral standing out against the night sky. With bodies lying around and the burning it was only the tower which seemed to offer a symbol of hope…“ (Vilém Tauský)

Více

Hasičské noviny č. 11, 5. června 2008

Hasičské noviny č. 11, 5. června 2008 Program konference byl rozèlenìn do tøí tematických blokù. Nejprve se pøední èeští a zahranièní experti vìnovali terorismu a jeho soudobým aspektùm. O zkušenosti z pøipravenosti svých zemí na podob...

Více