Dejiny opery

Transkript

Dejiny opery
Dejiny opery
Perly ducha k našej téme:
■
■
■
■
■
■
■
■
“Hudba je najromantickejšie zo všetkých umení, ba dalo by sa povedať, že jediné rýdzo romantické
umenie.” E. T. A. Hoffmann
“Nemáte radi operu? Chýba Vám teda predstavivosť, takže vlastne ani neviete, čo to opera je.”
Vsevolod Mejerchoľd (1874-1940)
“Čo je opera? Na to si musí každé pokolenie znovu nájsť odpoveď.” Albert Hermann
“Táto veľmi náročná a komplexná poézia zahŕňa viaceré aspekty: predovšetkým tie, ktoré súvisia s
výrazovými prostriedkami používanými na scéne, a to sú hudba, tanec, výtvarné umenie,
pantomíma, mimika, gestikulácia, intonácia, architektúra, osvetlenie a kulisy.” Antoine Artaud
(1896-1948), Divadlo a jeho dvojník
“Opera nikdy nevyhovovala požiadavkám celej generácie, pretože si ju vždy obľúbila iba menšina –
je to úplne prirodzené – a táto menšina existuje dnes tak ako predtým.” René Leibowitz (19131972)
“Opera je hudobný žáner, v ktorom tenorista je zaľúbený do sopranistky a barytonista je proti
tomu. Niekedy je to i naopak, ale potom ide o operu avantgardnú.” Anonym
“Jesť, milovať, spievať a tráviť – to sú štyri dejstvá komickej opery, ktorú nazývame životom a ktorá
zmizne ako pena šampanského.” Gioachino Rossini
“Ústa sú omnoho citlivejší orgán než ucho.” Gioacchino Rossini
Skúška (HTF + DF VŠMU):
■
■
ústna odpoveď na dve vyžrebované otázky zo sylabu
rozprava o vyžrebovanom zvolenom opernom diele
na skúšku sa treba prihlásiť tu
Rozšírená bibliografia k predmetu
- BATTA, Adrás: Opera : Composers, Works, Performers. Cologne : Könemann, 2000
- BROCKETT, Oscar B.: Dějiny divadla. Praha : Lidové noviny, 1999
- BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
- P: EISTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989
- FISCHER-LICHTE, Erika: Dejiny drámy. Bratislava : Divadelný ústav, 2003
- HOPPIN, Richard H.: Hudba stredoveku. Bratislava : Hudobné centrum, 2007
- HOSTOMSKÁ Anna: Průvodce operní tvorbou. Praha : Svoboda, 1993
- KRATOCHVÍL, Karel: Ze světa komedie dell´arte. Praha : Panorama, 1987
- MIKEŠ, Vladimír: Divadlo francouzského baroka. Praha : AMU, 2001
- PAVIS, Patrice: Divadelný slovník. Bratislava : Divadelný ústav, 2004
- PAVLOVSKÝ, Petr: Základní pojmy divadla. Praha : Libri / Národní divadlo, 2004
- REGLER-BELLINGER, Brigitte – SCHENCK, Wolfgang – WINKING, Hans: Opera : Velká
encyklopedie. Praha : Mladá fronta, 1996
- ROSEN, Charles: Klasicizmus : Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005
- ROLLAND, Romain: Dějiny opery před Lullym a Scarlattim. Praha/Bratislava : Suoraohin, 1967
- SLIVKA, Martin: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava : Divadelný ústav, 2002
- STEHLÍKOVÁ, Eva: Antické divadlo. Praha : Karolinum, 2005
- TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
- WARRACK, John – WEST, Ewan: Oxfordský slovník opery. Praha : Iris, 1998
- ZÖCHLING, Dieter: Kronika opery. Praha : Fortuna Print, 1999
Sylabus prednášok na celé štúdium (štyri
semestre):
1. Vokálna hudba v antickej dráme: miesto hudby v antickej spoločnosti, mýty o vzniku hudby a
hudobných nástrojov, druhy vokálnej hudby, priebeh divadelného predstavenia (protagonista, zbor,
parodos, stasimos, exodus), podoba antického starogréckeho divadelného priestoru (skéne,
orchestra atď.), zapisovanie hudby, najstaršie hudobné pamiatky a ich súčasné interpretácie, hudba
v rímskom divadle: podoby rímskeho divadelného priestoru, podoby vokálneho prejavu.
Literatúra
■
■
■
■
■
ARISTOTELES: Poetika. Bratislava : Tatran, 1981
EURIPIDES: Orestes.
VITRUVIUS: Deset knih o architektuře. Praha : Svoboda, 1979; kapitola o divadlách: 161-182.
ABRAHAM, Gerald: Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum, 2003, s. 19-31.
ČERNÝ, Miroslav K.: Hudba antických kultur. Praha : Academia, 2006
+ povinný príklad: SOFOKLES: ANTIGONA
2. Stredoveká liturgická dráma: spoločenská situácia kresťanov v majoritnej rímskej spoločnosti,
dobová reflexia divadla (názory pohanských a kresťanských autorov, Tertullianus a jeho spis De
spectaculis, sv. Augustín a jeho názory na divadlo), genéza stredovekej liturgickej hry (dramatizícia
dialógu QUEM QUAERITIS atď.), cirkevné sviatky a divadlo (Veľká noc, Vianoce, sviatky svätcov,
Panny Márie, Božieho Tela atď.), podoby inscenovania (v chráme a mimo), spis Regularis concordia a
ďalšie podoby záznamu inscenácií, Hra o Danielovi, Hra o pútnikoch do Emauz, Hra o Robinovi a
Marion (Adam de la Halle), františkáni a divadlo.- Diela k téme:
Literatúra:
■
■
■
■
■
■
■
TERTULLIANUS: O hrách (De spectaculis). Praha : Oikoymenh, 2004
BROCKETT, Oscar B.: Dějiny divadla. Praha : Lidové noviny, 1999, s. 100-148.
CARLSON, Marvin: Dejiny divadelných teórií. Bratislava : Divadelný ústav, 2006
FISCHER-LICHTE, Erika: Dejiny drámy. Bratislava : Divadelný ústav, 2003
HOPPIN, H. Richard: Hudba stredoveku. Bratislava : Hudobné centrum, 2007, s. 167-179.
SLIVKA, Martin: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava : Divadelný ústav, 2002
+ povinný príklad: LUDUS DANIELIS + ORDUS VIRTUTIS
3. Talianska madrigalová komédia: východiská, madrigal ako dominantná hudobná forma
svetskej vokálnej polyfónie 14. až 17. storočia, princíp radenia madrigalov v madrigalovej komédii,
názory na inscenovanie, autori (Alessandro Striggio, Orazio Vecchi, Adriano Banchieri), La barca di
Venezia per Padova. Význam pre operu.
Literatúra:
■
■
■
■
■
■
■
CASTIGLIONE, Baltasare: Kniha o dvoranovi. Bratislava : Tatran, 1985.
Banchieri, Barca di Venezia per Padova (1623)
BROCKETT, Oscar B.: Dějiny divadla. Praha : Lidové noviny, 1999
CARLSON, Marvin: Dejiny divadelných teórií. Bratislava : Divadelný ústav, 2006
FISCHER-LICHTE, Erika: Dejiny drámy. Bratislava : Divadelný ústav, 2003
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
+ povinný príklad: Adriano Banchieri: La barca da Venezia per Padova
4. Florentské intermédiá: ich štruktúra, autori, význam pre operu, charakteristika, spôsoby
predvedenia, predstavenie La Pellegrina (Florencia 1589)
Literatúra:
■
■
BROCKETT, Oscar B.: Dějiny divadla. Praha : Lidové noviny, 1999
BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
5. Monódia a Florentská Camerata: charakteristika, osobnosti, ciele, metódy, monódia, Giulio
Caccini (Le nuove musiche), Jacopo Peri (Dafne, Euridice)
Literatúra:
■
■
BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
6. Predstavenia pápežského Ríma: dobové kontexty, Emilio de Cavalieri: Rappresentazione di
Anima e di Corpo (Rím 1600)
Literatúra:
■
BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
7. Claudio Monteverdi: osobnosť a javisková tvorba, Orfeo (význam pre dejiny opery,
charakteristika jednotlivých prínosov, hlavné znaky kompozičného rukopisu).
Literatúra:
■
■
■
BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
ŠTEDROŇ, Miloš: Claudio Moneteverdi : Génius opery. Praha : Supraphon, 1985
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
8. Opera prvej polovice 17. storočia: v Ríme (Stefano Landi) a v Benátkach (Francesco Cavalli):
rozdiely vo vokálnych, kompozičných inscenačných východiskách oboch škôl, diela a príčiny
lokálnych špecifík, kontexty, autori, diela, inscenačná prax.
Literatúra:
■
■
■
BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 198
ROLLAND, Romanin: Dějiny opery v Evropé před Lullym a Scarlatim. Praha/Bratislava :
Supraphon, 1967
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
9. Hudobné divadlo vo Francúzsku v druhej polovici 17. storočia: ballet de cour. Vzťah
Francúzska k talianskej opere, prvé prestavenia talianskej opery v Paríži, príčiny odporu, domáca
tradícia hudobného divadla, znaky, kontexty, autori a diela (Lully)
Literatúra:
■
BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
10. Hudobné divadlo vo Francúzsku v druhej polovici 17. storočia: comédie-ballet. Znaky,
kontexty, autori a diela (Lully, Charpantier)
Literatúra:
■
BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
11. Hudobné divadlo vo Francúzsku v druhej polovici 17. storočia: tragédie en musique.
Znaky, kontexty, autori a diela (Lully, Charpantier, Marais)
Literatúra:
■
■
BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
12. Hudobné divadlo v Anglicku v druhej polovici 17. storočia: masque. Znaky, kontexty,
autori a diela (Alfonso Ferrabosco, Robert Johnson, John Blow, Henry Purcell)
Literatúra:
■
■
■
BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
PAVIS, Patrice: Divadelný slovník. Bratislava : Divadelný ústav, 2004
PAVLOVSKÝ, Petr: Základní pojmy divadla. Praha : Libri / Národní divadlo, 2004
13. Hudobné divadlo v Anglicku v druhej polovici 17. storočia: opera a semiopera. Znaky,
kontexty, autori a diela (Matthew Locke, Henry Purcell)
Literatúra:
■
■
BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
PARROTT, Andrew: K interpretácii hudby Henryho Purcella. In: Slovenská hudba 4/1995, s. 511560.
■
■
SIETZ, Reinhold: Henry Purcell. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,
1960
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
14. Talianska opera seria ako internacionálny systém: Scarlatti, Keiser, Kusser, Vivaldi, Graun,
Bononcini, Porpora, Broschi, Telemann, Handel, Gluck, Mysliveček, Mozart
Literatúra:
■
■
■
■
PEČMAN, Rudolf: Georg Friedrich Händel. Praha : Supraphon, 1985
PEČMAN, Rudolf: Vivaldi a jeho doba. Brno : Masarykova univerzita, 2008
TALBOT, Michael: Antonio Vivaldi. Praha : Academia, 2014
ďalšie monografie jednotlivých autorov
15. Komické hudobnodramatické diela v 17. a 18. storočí: opéra-ballet (Campra, Rameau).
Východiská a zdroje; autori a diela, libretá, postavy, hudobné špecifiká, inscenačná prax.
Literatúra:
■
■
BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
16. Komické hudobnodramatické diela v 17. a 18. storočí: opéra comique (Grétry).
Východiská a zdroje; autori a diela, libretá, postavy, hudobné špecifiká, inscenačná prax.
■
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
17. Komické hudobnodramatické diela v 17. a 18. storočí: intermezzo. Východiská a zdroje;
autori a diela, libretá, postavy, hudobné špecifiká, inscenačná prax.
■
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
18. Komické hudobnodramatické diela v 17. a 18. storočí: opera buffa. Východiská a zdroje;
autori a diela, libretá, postavy, hudobné špecifiká, inscenačná prax.
■
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
19. Komické hudobnodramatické diela v 17. a 18. storočí: opera ballad. Východiská a zdroje;
autori a diela, libretá, postavy, hudobné špecifiká, inscenačná prax.
■
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
20. Komické hudobnodramatické diela v 17. a 18. storočí: ballet-boufon. Východiská a zdroje;
autori a diela, libretá, postavy, hudobné špecifiká, inscenačná prax.
■
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
21. Pokusy o reformu opery serie, príčiny, postupy, dôsledky (Traetta, Calzabigi, Gluck
atď.)
Literatúra:
■
■
■
■
■
■
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
ROSEN, Charles: Klasicizmus. Bratislava : Hudobné centrum, 2005
ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Klasicizmus (Dejiny hudby IV.). Bratislava : Ikar, 2011
ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka.
Bratislava : Stimul, 1999
BURNEY, Charles: Hudební cestopis 18. věku. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1966
POLÁK, Pavol: Hudobnoestetické náhľady v 18. storočí : Od baroka ku klasicizmu. Bratislava : SAV,
1974
22. Opera klasicizmu (Haydn, Mozart, Cimarosa, Paisiello)
■
■
■
■
■
■
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
HILDESHEIMER, Wolfgang: Mozart: Bratislava : Opus, 1989
CASINI, Claudio: Amadeus. Praha : Academie, 1995
BRAUNBEHRENS, Volkmar: Mozart ve Vídni. Praha : HaH, 2006
BARTOŠ, František: Mozart v dopisech. Praha: Státní nakaldatelství krásne literatury, hudby
a umění, 1956
MELOGRANI, Piero: Mozart : Životopis: Praha/Litomyušl : Paseka, 2010
23. Opera a revolúcia 1789
■
■
BARVÍK, Miroslav: hudba revolucí. Praha : Stítní hudební vydavatelství, 1964
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
24. Metamorfózy divadelného priestoru: grécke divadlo, rímske divadlo a ostatné divadelné
priestory antického sveta, kostol ako javisko, ulica ako javisko, palác ako javisko, divadelná budova
17. a 18. storočia
Literatúra:
■
BROCKETT, Oscar B.: Dějiny divadla. Praha : Lidové noviny, 1999
25. Baroková divadelná scénografia: základné princípy, priestor pre inscenovanie opery v 18.
storočí, javiskové stroje a efekty, osobnosti barokovej scénografie (Buontalenti, Torelli, Bibiena atď.),
svetlo, kostým, herectvo
- Literatúra:
■
BROCKETT, Oscar B.: Dějiny divadla. Praha : Lidové noviny, 1999
26. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Gioachino Rossini – talianske
pôsobenie
■
■
BURIAN, Karel V.: Gioacchino Rossini. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963
BACHTÍK, Josef: XIX. Století v hudbě. Praha : Supraphon, 1970
■
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
27. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Gioachino Rossini – parížske
pôsobenie
■
■
■
BURIAN, Karel V.: Gioacchino Rossini. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963
BACHTÍK, Josef: XIX. Století v hudbě. Praha : Supraphon, 1970
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
28. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Vincenzo Bellini
■
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
29. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Gaetano Donizetti
■
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
30. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Giuseppe Verdi (raná tvorba)
■
■
■
■
■
BACHTÍK, Josef: Giuseppe Verdi. Praha : Státni hudební vydavatelství, 1963
SOLOVCOVOVÁ, L. Verdi. Praha : Orbis, 1952
VERDI, Giuseppe: Životopis v dopisech. Praha : Topočova edice, 1944
WINTR, Stanislav: Giuseppe Verdi a Napoleon III. Praha : Svět křídel, 2003
SOUTHWELL-SANDER, Peter: Verdi. Bratislava : Omnibus Press, 1995
31. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Giuseppe Verdi (anni di galera)
32. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Giuseppe Verdi (neskorá tvorba)
33. Grand opéra: definícia, znaky, autori a diela (Meyerbeer, Halevy, Berlioz)
■
■
■
■
BECKER, Heinz: Giacomo Meyerbeer. Praha : Academia, 1996
DAHLHAUS, Carl: Kritika Meyerbera a její motivy. In: Hudební věda 1984, s. 303-309
DOHRING, Sieghard: Giacomo Meyerbeer : Grand opéra jako drama idejí. In. Hudbení véda 1984,
s. 310-322.
POSPÍŠIL, Milan: Dramatická úloha Meyerbeerovy harmonie. In: Hudbení věda, 1984, s. 323-338.
34. Opéra lyrique: Gounod, Thomas, Massenet, Saint-Saens
35. Nemecká romantická opera: Weber, Marschner, Wagner
■
BURIAN, Karel Vladimír: Carl Maria von Weber. Praha : Supraphon, 1970
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
WAGNER, Richard: Opera a drama. Praha : Státní opera, 2002
WAGNER, Richard: Muj život. Praha : Národní divadlo, 2007
WAGNER, Richard: O hudbě a o umění. Praha : Statní nakladatelství krásne literatury, hudby
a umění, 1959
ŠEDIVÁ, Viera: Richard Wagner. Bratislava : Štátne hudobné vydavateľstvo, 1966
NEJEDLÝ, Zdeněk: Richard Wagner : Zrození romantika. Praha : Státní hudbení vydavatelství,
1961
HEERE, Franz: Ludvík II. Bavorský : Jeho život, jeho země, jeho doba. Praha : Ikar, 2010
MANN, Thomas: O veľkosti a utrpení Richarda Wagnera. Bratislava : Opus, 1976
SHAW, Bernard: Dokonalý wagnerovec. Bratislava : Opus, 1981
KUČERA, Jan P.: Richard Wagner : Drama zrozené hudbou. Praha/Litomyšl : Paseka, 1995
NIETZSCHE, Friedrich: Zrod tragédie z ducha hudby, Prípad Wagner, Nietzsche proti Wagnerovi.
Bratislava : Národné divadelné centrum, 1998
MAGEE, Bryan: Wagner a filosofie. Praha : BBart, 2004
36. Hudobná dráma (Wagner)
37. Opera „scapigliatury“ (Boito, Ponchielli)
38. Verismo (Mascagni, Leoncavallo)
38. Giacomo Puccini
■
■
■
■
FRACCAROLI, Arnaldo: Život Giacoma Pucciniho. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej
literatúry, 1958
KRIŠKA, Branislav: Giacomo Puccini : Kontrasty verizmu. Bratislava : Supraphon, 1970
BURIAN, Karel V.: Puccini a jeho doba. Praha : Panton, 1968
BÓKAY, János: Puccini. Bratislava : Tatran, 1976
39. Ruská opera
■
■
■
■
■
■
BERBEROVÁ, Nina: Čajkovskij. Praha : Klub přátel ruské písemnosti, 2000
PRIBEGINOVÁ, Galina Alexejevna: P. I. Čajkovskij. Bratislava : Opus, 1990
KUNIN, Josif Filippovič.: Peter Iľjič Čajkovskij. Bratislava : Štátne hudobné vydavateľstvo, 1962
KUNIN, Josif Filippovič: Rimskij-Korsakov. Bratislava : Opus, 1985
KUČERA, Václav: Musorgskij : Hudba života. Praha : Státní nakaldatelství krásne literatur, hudby
a umění, 1959
IZAKOVIČ, Ivan: Geniálny diletant. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1989
40. Slovenská opera
■
■
HOZA, Štefan: Opera na Slovensku 1+2. Martin : osveta, 1953
VAJDA, Igor: Slovenská opera. Bratislava : Opus, 1988
41. Operné koncepty 20. storočia (Debussy, Bartók, Janáček, Schonberg)
■
TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha : Paseka, 2001
© 2006-2016 Tomáš Surý - Copyrighted Material