Studium speciace europia metodou TRLFS

Transkript

Studium speciace europia metodou TRLFS
Název práce:
Studium speciace europia s kyselinou glykolovou metodou TRLFS
Autor: Jan Krmela
Obor: Jaderně chemické inženýrství
Druh práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: prof. Ing. J. John, CSc.
ČVUT v Praze, FJFI, Katedra jaderné chemie
Konzultant: Mgr. A. Vetešník, Ph.D.
ČVUT v Praze, FJFI, Katedra jaderné chemie
Abstrakt: Europium je často využíváno jako model štěpných produktů ze skupiny lanthanoidů
a zároveň minoritních aktinoidů (Am, Cm). Kyselina glykolová je součástí moderních
dekontaminačních roztoků a je rovněž navrhována jako komplexotvorné činidlo při
přepracování vyhořelého jaderného paliva. Protože komplexy Eu s kyselinou glykolovou
vykazují dobré fluorescenční vlastnosti, byla pro jejich studium zvolena metoda TRLFS
(Time-resolved Laser Fluorescence Spectroscopy). Metoda TRLFS byla doplněna o metodu
extrakční pro stanovení konstant stability. Metodou TRLFS byl nejprve stanoven vliv
přípravy roztoků na vzduchu a poté stanoveny konstanty stability komplexů
[Eu(HOCH2COO-)4OH]2- a [Eu(HOCH2COO-)3(-OCH2COO-)OH]3-. Získané konstanty
stability byly poté doplněny dalšími konstantami komplexů [Eu(HOCH2COO-)]2+,
[Eu(HOCH2COO-)2]+, [Eu(HOCH2COO-)3] a [Eu(HOCH2COO-)4-], které byly získány
extrakční metodou a to jak metodou grafickou a tak numerickou.
Klíčová slova: TRLFS, europium, kyselina glykolová, konstanty stability
Title:
Complexation of europium ions by glycolic acid: A TRLFS study
Author: Jan Krmela
Abstract: Europium is often used as a model of fission products from the group of lanthanoids
and also minor actinoids (Am, Cm). Glycolic acid is used in modern decontamination
solutions and it is suggested as a complexing reagent in the reprocessing of spent nuclear fuel.
Because the complexes of Eu with glycolic acid show good fluorescent properties, the method
of TRLFS was chosen for their studies. TRLFS method was complemented by an extraction
method for the determination of stability constants. At first, effect of preparing solutions on
air by the TRLFS method was determined and then stability constants of complexes
[Eu(HOCH2COO-)4OH]2- and [Eu(HOCH2COO-)3(-OCH2COO-)OH]3- were determined. Then
the obtained stability constants were supplemented by other constants of the complexes
[Eu(HOCH2COO-)]2+, [Eu(HOCH2COO-)2]+, [Eu(HOCH2COO-)3] and [Eu(HOCH2COO-)4-],
which were obtained by extraction method using both graphical and numerical.
Key words: TRLFS, europium, glycolic acid

Podobné dokumenty

Studium speciace europia s kyselinou

Studium speciace europia s kyselinou Autor: Jan Krmela Obor: Jaderně chemické inženýrství Druh práce: Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. J. John, CSc. ČVUT v Praze, FJFI, Katedra jaderné chemie Konzultanti: Mgr. A. Vetešník, P...

Více

Laserem indukovaná fluorescenční spektroskopie s časovým

Laserem indukovaná fluorescenční spektroskopie s časovým Laserem indukovaná fluorescenční spektroskopie s časovým rozlišením jako nástroj pro přímou speciaci uranu o nízkých koncentracích Autor: Jakub Višňák Obor: Jaderně chemické inženýrství Druh práce:...

Více

Letáček akce RESURFACE.

Letáček akce RESURFACE. póry. Působí proti stárnutí pleti, vyhlazují jemné linky a vrásky. Vhodné jako příprava před chemickým peelingem AHA kyselinami.

Více

68. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH

68. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH Bylo zjištěno, že reakce nejlépe probíhá při teplotě místnosti v CH2Cl2 obsahujícím stopu vody a 10–20 mol.% leucinolu2. Mechanistické a výpočetní studium odhalilo úvodní vznik oxazolidinu 3, který...

Více

Nové trendy v homeopatii

Nové trendy v homeopatii vrcholu aktivity po stádium 18 s ukončením úpadku. Stádia vlevo – nejistota a narůstající aktivita. Stádia vpravo – jistota, ale snižující se výkonnost.

Více

Chemie f-prvků a jaderná energetika

Chemie f-prvků a jaderná energetika jsou štěpné jaderné reakce, při nichž se atom štěpí účinkem neutronů tak, že se uvolní větší počet neutronů, než kolik se na štěpení spotřebovalo. Tuto vlastnost má například

Více