5ie200 - prednaska 1 - Katedra institucionální ekonomie

Transkript

5ie200 - prednaska 1 - Katedra institucionální ekonomie
Úvod do práva a ekonomie
Pavol Minárik
Základní informace
Vyučující:
◦ Pavol Minárik, Petr Kuhn,
Petr Koblovský, Josef Mládek
Web (informace, osnova, prezentace)
◦ kie.vse.cz > Předměty katedry > 5ie200
Kontakt
◦ [email protected] (…@vse.cz)
◦ KH: pondělí 11-12, NB 315
Struktura kurzu
Vlastnictví
◦ Pavol Minárik
Teorie firmy a korporátní právo
◦ Petr Kuhn
Intelektuální vlastnictví
TBA
◦ Petr Koblovský
Institucionální změna a ekonomický rozvoj
◦ Josef Mládek
Podmínky ukončení
Průběžný test
◦ píše se na 6. přednášce (tj. 2. 11. 2009)
◦ obsahem je látka z 1.-5. přednášky a
1.-3. kapitoly z učebnice Stefana Voigta
◦ náhrada pouze v odůvodněných
případech
Závěrečný test
◦ píše se ve zkouškovém období,
přihlašování bude probíhat v systému
ISIS
Literatura
Povinná literatura
◦ Stefan Voigt – Institucionální ekonomie
◦ případně další texty podle zadání
vyučujících
Další texty ke studiu (nepovinně)
◦
◦
◦
◦
R. Cooter, T. Ulen – Law and Economics
R. A. Posner – Economic Analysis of Law
D. Friedman – Law's Order (online)
a jiné…
Otázky na úvod
Proč "úvod do práva a ekonomie"?
◦ aneb Co je ekonomie? Co je právo?
Proč mají ekonomové studovat právo,
a proč právníci studují ekonomii?
◦ aneb Co je vlastně "právo a ekonomie"? A
co je institucionální ekonomie?
Jak právo vzniká, jak se mění a jak
ovlivňuje lidské chování?
Co je ekonomie?
Studium výroby
Studium směny
Studium alokace vzácných zdrojů
mezi konkurenční cíle
Studium lidského chování
Model Homo oeconomicus
Člověk se snaží maximalizovat užitek
v podmínkách vzácnosti
◦ konstantní preference
◦ měnící se omezení
Racionalita v maximalizaci užitku
Nulové transakční náklady
Kritika "standardní" ekonomie
Behaviorální ekonomie
◦ jedná člověk racionálně?
◦ opravdu lidé maximalizují?
Teorie her
◦ strategická nejistota (nedokonalé
informace)
Institucionální ekonomie
◦ pozitivní transakční náklady
Proč právníci studují ekonomii?
Právo je právníky nahlíženo jako
nástroj spravedlnosti
Z pohledu ekonomie je na zákony též
nahlíženo jako na pobídky (incentives)
pro změnu chování a nástroj pro
dosažení cílů hospodářské politiky
◦ cíle HP: efektivita a distribuce
Právo a ekonomie
Do 1960s omezeno na protimonopolní
zákonodárství, apod.
Přelom: R. Coase, G. Calabresi,
později ještě G. Becker
Aplikace ekonomického pohledu na
různé odvětví práva (common law)
Proč ekonomové studují právo?
Jak existující pravidla ovlivňují
ekonomické veličiny?
Jaký vliv mají změny pravidel na
ekonomické veličiny?
Jak k těmto změnám dojde?
Eventuálně taky metoda
Instituce neboli pravidla
Různá pojetí institucí
◦ jako organizace, hráči
◦ jako pravidla hry (D. North)
◦ jako výsledek hry, dominantní strategie
Funkce institucí
Snižují strategickou nejistotu
◦ tím prodlužují časový horizont
rozhodování, a dávají podnět k
specializaci a dělbě práce
Jsou prostředkem pro změnu struktury
podnětů v rozhodovacích situacích
◦ instituce přímo nemění výstupy, ale mění
strukturu situace, ve které subjekt volí
Institucionální ekonomie
Vychází ze standardní ekonomie, ale
různě ji modifikuje :
◦ uvažuje pozitivní transakční náklady
◦ uvažuje instituce jako omezení
(constraints) lidského jednání nebo je činí
předmětem analýzy
◦ užívá nástrojů teorie her
◦ (někdy) uvažuje omezenou racionalitu
Výzkumná agenda IE
Pochopit složitost a různorodost
institucionálních uspořádaní
v (současných) ekonomikách
Pochopit mechanizmus
institucionálního vývoje a změny
Pozitivní a normativní IE
Pozitivní institucionální ekonomie
◦ jaké jsou možnosti institucionálního
uspořádaní, jaké jsou důsledky existence
určitých pravidel
Normativní institucionální ekonomie
◦ jaké instituce by měli být použity
Omezení L&E proti IE
Ne všechna pravidla umíme zdůvodnit
ekonomicky (zejména efektivností)
U všech pravidel však můžeme
zkoumat jejich dopad na lidské
chování
Jak vzniká právo?
Právo může být tvořeno buď
legislativami nebo může být nalézáno
právníky (soudci)
Právo v minulosti
Odlišné právní tradice v současnosti
◦ common law
◦ civil law
◦ jiné? (muslimské právo?)
Právo právníků
Od římského práva až do 19. století
Kodexy byli jen zachycením
stávajícího stavu (např. Corpus Juris
Civilis)
Právníci nebo soudci řeší konkrétní
spory, přitom netvoří, ale objevují
obecné normy
Legislativa
Od dob Francouzské revoluce (Code
Napoléon)
Legislativa je projevem vůle vlády,
resp. většiny v zákonodárním sboru
Funkcí předpisů není stanovit, co je
právem na základě dlouhodobého
vývoje, ale co by právem být mělo
Leoni o tvorbě práva
Podle Bruna Leoniho "existuje více
než analogie mezi tržní ekonomikou a
decentralizovaně tvořeným právem
právníků, stejně jako existuje více než
analogie mezi plánovanou
ekonomikou a legislativou."
Literatura (k přednášce)
Zdroje, ze kterých vycházím
◦ S. Voigt – Institucionální ekonomie, kap. 1
◦ R. Cooter, T. Ulen – Law and Economics,
kap. 1-3
◦ R. A. Posner – Economics Analysis of
Law, kap. 1-2
◦ B. Leoni – Právo a svoboda

Podobné dokumenty

Měsíčník informací (archiv)

Měsíčník informací (archiv) SweetMe, které se nacházejí v těsné blízkosti. Zájemci o historii lázeňství v Beitou mohou navštívit muzeum Beitou Hot Spring Museum, kde se mohou mimo jiné vykoupat v termální lázni. Z dalších stř...

Více

5IE405_05_LS_2013_final

5IE405_05_LS_2013_final 5IE405 Behaviorální právo a ekonomie Přednášející:

Více

150509_EI_výměna informací_final

150509_EI_výměna informací_final Upravena spolupráce, na jejímž základě se vyměňují informace potřebné ke správnému vyměření daní členských států a jejich nižšími územně-správními celky s výjimkou DPH, cla, spotřebních daní, popla...

Více

ICD a řízení motorových vozidel

ICD a řízení motorových vozidel IV. Nemoci, vady nebo stavy oběhové soustavy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 2. Nemoci, vady nebo stavy oběhové soustavy, které ovlivňují bezpečnost pr...

Více

Základní informace k programu DATEV - TAX

Základní informace k programu DATEV - TAX Do programu je umožněno načítat data na úrovni závěrkových stavů – tj. obratové předvahy. Předpokladem je, že obratovou předvahu máme k dispozici v elektronické podobě. Do modulu DATEV – TAX načítá...

Více

Tematické okruhy - Katedra společenských věd

Tematické okruhy - Katedra společenských věd středoevropský kontext jeho vlády, vnitřní spory v Říši, Zlatá bula sicilská 1212 – příčiny vydání, obsah, důsledky, emancipace církve v Čechách a na Moravě, pražský biskup Ondřej vláda krále Václa...

Více