přístroje - Chromservis

Transkript

přístroje - Chromservis
Úvod
Společnost Chromservis s.r.o. je spolehlivým partnerem při řešení analytických problémů v laboratořích a v průmyslových aplikacích. Dodáváme širokou škálu laboratorních přístrojů pro přípravu a analýzu vzorků. V tomto katalogu naleznete informace o spektrofotometrech, sušárnách a inkubátorech, centrifugách, míchadlech a třepačkách,
vodních lázních, pH-metrech, konduktometrech a teploměrech.
V naší nabídce jsou také další laboratorní přístroje např. plynové a kapalinové chromatografy, speciální analyzátory,
poloautomatické dávkovací systémy a čerpadla. Umíme pro Vás připravit jednoduché rozvody plynu a doplnit je
detekční ochrannou technikou.
Samozřejmě nabízíme široký sortiment spotřebního materiálu od chromatografických kolon, SPE kolonek, spojovacího materiálu, mikrostříkaček, ventilů, filtračního materiálu, elektrod. V neposlední řadě jsme schopni pro Vás
dodat různé typy chemikálií od referenčních materiálů, přes rozpouštědla a pufry až po standardy na míru.
Během posledních let zaznamenala naše společnost výrazný rozvoj a zaměřila se na zvýšení aplikační podpory
zákazníků a řešení analytických problémů na klíč. V současné době Chromservis s.r.o. působí v České republice,
Slovenské republice a Bulharsku. Mimo to má i obchodní aktivity v mnoha dalších zemích. Již 3 roky jsme držitelem certifikátu ISO9001. To nás zavazuje dodržovat politiku kvality na nejvyšší úrovni. Proto se snažíme pro naše
zákazníky vybírat spolehlivé produkty a nabízet k nim komplexní služby.
přístroje
do každé laboratoře
přístroje
do každé laboratoře
Obsah
Spektrofotometry
6
Sušárny a inkubátory
14
Centrifugy
22
Třepačky, míchadla a míchačky
30
Vodní lázně
36
Měření fyzikálních veličin
38
5
přístroje
do každé laboratoře
Spektroskopie v ultrafialové a viditelné oblasti
Studium záření v UV a viditelné oblasti světla a absorpční intenzity látek umožňuje využívat absorpční spektrofotometrii k rychlým a přesným kvalitativním a kvantitativním analýzám. Jelikož má každá látka svou absorpční
charakteristiku, může být její spektrum použito k její identifikaci buď přímým srovnáním se známou sloučeninou,
nebo se spektrální databází. Tím lze i velmi dobře sledovat čistotu analyzované látky.
Spektrofotometry využívají monochromátor zajišťující úzký paprsek o definované vlnové délce, který prochází
kyvetovým prostorem se vzorkem a je směřován k detektoru. Pro kvantitativní stanovení se využívá závislosti
intenzity absorbance světelného paprsku na koncentraci analyzované látky, známé jako Lambert-Beerův zákon.
Kvalita přístroje je určena dvěma důležitými parametry: spektrální šířkou a rozlišením.
Spektrální šířka
Spektrální šířka charakterizuje světlo vycházející z monochromátoru. Je definována jako rozsah vlnových délek vycházející z monochromátoru s intenzitou vyšší než 50 % celkové intenzity přicházejícího
paprsku z monochromátoru a vyjadřuje se v nanometrech. S klesající spektrální šířkou klesá intenzita světla dopadajícího na detektor a proto je měření delší (aby bylo dosaženo stejného poměru
signál/šum).
Rozlišení
Rozlišení ve spektrometrii je definováno jako schopnost monochromátoru od sebe oddělit různé
vlnové délky. U specifikace rozlišení se využívá jako rozlišení minimální vzdálenost mezi dvěma vlnovými délkami, které jsou odděleny na úrovni 80% intenzity paprsku nebo nižší.
Certifikace
Všechny přístroje jsou výrobcem testovány a ověřeny pomocí referenčního materiálu a jsou dodávány
s Certifikátem s návazností na referenční materiál DKD:
číslo testu 934, v návaznosti na DKD
Model: UV-30 SCAN
s/n: UEG1303027
Referenční materiál: SRM 930D
Číslo filtru – Identifikace testu
6
Vlnová délka (nm),
1-934
Max. spektrální š.
(nm)
Certifikovaná
hodnota
Naměřená
hodnota
Certifikovaná
hodnota
Naměřená
hodnota
Certifikovaná
hodnota
Naměřená
hodnota
440,0 (2,2)
1,0344 ±0,0024
1,035
0,7173 ±0,0023
0,717
0,5358 ±0,0023
0,535
465,0 (2,7)
0,9589 ±0,0024
0,960
0,6660 ±0,0023
0,666
0,4980 ±0,0023
0,497
546,1 (6,5)
0,9879 ±0,0024
0,987
0,6845 ±0,0023
0,683
0,5258 ±0,0023
0,524
590,0 (5,4)
1,0329 ±0,0024
1,031
0,7142 ±0,0023
0,713
0,5623 ±0,0023
0,564
635,0 (6,0)
0,9842 ±0,0024
0,983
0,6808 ±0,0023
0,679
0,5571 ±0,0023
0,559
2-934
3-934
přístroje
do každé laboratoře
Optické uspořádání
Přednastavená wolframová
a deuterová lampa
Spektrofotometry
Spektrofotometry V10, UV20 a UV30 Scan
využívající mřížkový monochromátor
s 1 200 čarami/mm. Celá optická soustava
obsahuje tyto části:
• přednastavená wolframová/deuterová
lampa
• soustava čoček
• vstupní štěrbina
• mřížka s 1 200 čarami/mm
• zaostřovací soustava
• výstupní štěrbina
Monochromátor
s mřížkou
Uspořádání optiky spektrofotometrů
Kyvety
Pro fotometrická měření se používají kyvety skleněné a plastové (pro viditelnou oblast spektra) nebo křemenné
pro měření v ultrafialové oblasti. Tloušťka kyvety bývá obvykle 1 cm (při manuálním měření, analyzátory s fotometrickou detekcí používají kyvety menších rozměrů), běžné je i používání průtokových kyvet a cel.
Charakteristika ultrafialových (UV) a viditelných (VIS) spekter
Vlnová délka [nm]
Oblast
Barva absorbovaného světla
<380
ultrafialová
neviditelná
380 až 440
viditelná
fialová
440 až 500
viditelná
modrá
500 až 580
viditelná
zelená
580 až 600
viditelná
žlutá
600 až 620
viditelná
oranžová
620 až 750
viditelná
červená
750 až 2000
blízká IČ
neviditelná
Automatická detekce píků usnadňuje identifikaci
Monochromátor s mřížkou
7
přístroje
do každé laboratoře
Jednopaprskový spektrofotometr V-10
Model V-10 je jednoduchý VIS spektofotometr pro rutinní měření v klinických, veterinárních a školních laboratořích. Spektrofotometr má ruční nastavení vlnové délky, přičemž umožňuje přesné a spolehlivé měření.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
automatické nulování a odečítání slepého pokusu
zobrazení odečtu na displeji
měření absorbance, transmitance a koncentrace
kvantifikace na základě kalibrační křivky nebo koeficientu
jednoduchý SW umožňuje aplikace využívající kalibrační křivku a kinetická měření
kvalitní silikonová fotodioda s mřížkou 1 200 čar/mm zajišťuje vysokou přesnost a správnost měření
velký kyvetový prostor je vhodný pro kyvety s optickou dráhou 5 až 100 mm (volitelným držákem)
velký LCD displej (128×64 pixelů)
USB port pro připojení k PC
design umožňuje snadnou výměnu lampy a kyvety
dodává se s protokolem o zkoušce odpovídajícím normám/standardům DKD
11000012
11000252
11000292
11000262
8
11000282
přístroje
do každé laboratoře
Technické parametry
Rozsah vlnové délky
325 až 1 000 nm
Spektrální šířka
4 nm
Optický systém
jednopaprskový, mřížka 1 200 čar/mm
Přesnost vlnové délky
±2 nm
Opakovatelnost vlnové délky
±1 nm
Rozlišení
0,5 nm
Fotometrický rozsah
0 až 200 % T, −0,3 až 3 A, 0 až 1 999 konc.
Fotometrická přesnost
±0,5 % T nebo ±0,004 Abs @1 Abs
Fotometrická opakovatelnost
±0,3 % T
Stabilita
±0,004 A/h @500 nm
Displej
grafický, LCD (128×64 pixelů)
Fotometrický mód
% T, Abs, koncentrace, faktor
Detektor
silikonová fotodioda
Standardní držák kyvet
4pozicový pro kyvety s optickou dráhou 10 mm
Zdroj světla
wolframová lampa
Výstup
USB
Napájení
85 V až 265 VAC, 50/60 Hz
Rozměry (š×v×h)
440×180×360 mm
Hmotnost
8 kg
Spektrofotometry
Jednopaprskový spektrofotometr V-10
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
11000012
Jednopaprskový spektrofotometr V-10 včetně držáku
kyvet, SW a 4 skleněných kyvet
Příslušenství
11000212
Držák na 4 kyvety, max. optická délka 50 mm
11000222
Držák na 4 kyvety, max. optická délka 100 mm
11000252
Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 10 mm, 4 ks
11000262
Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 20 mm, 4 ks
11000272
Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 30 mm, 4 ks
11000282
Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 50 mm, 4 ks
11000292
Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 100 mm, 4 ks
11000212
11000222
9
přístroje
do každé laboratoře
Jednopaprskový spektrofotometr UV-20
Model UV-20 je UV/VIS spektofotometr určený především pro laboratoře kontroly kvality (QC) v průmyslových výrobách a ve školství. Spektrofotometr je hodně využíván v potravinářském průmyslu, k analýze vody, na středních
školách a na univerzitách.
Důležité vlastnosti
• automatické nastavení vlnové délky
• wolframová a deuteriová lampa s automatickým zapínáním/vypínáním (prodlužuje životnost lamp)
• měření absorbance, transmitance a koncentrace
• kvantifikace na základě kalibrační křivky nebo koeficientu
• zobrazení standardní křivky a jejího vzorce
• displej zobrazuje 50 souborů dat (200 souborů a 200 křivek)
• obnova dat při výpadku proudu
• velký kyvetový prostor je vhodný pro kyvety s optickou
dráhou 5 až 100 mm (volitelný držák)
• velký LCD displej (128×64 pixelů)
• USB port pro připojení k PC
• design umožňuje snadnou výměnu lampy a kyvety
• dodává se s protokolem o zkoušce odpovídajícím normám/standardům DKD
11000022
11000252/000302
11000292/11000342
11000262/11000312
10
11000282/11000332
přístroje
do každé laboratoře
Technické parametry
Rozsah vlnové délky
200 až 1 000 nm
Spektrální šířka
4 nm
Optický systém
jednopaprskový, mřížka 1 200 čar/mm
Přesnost vlnové délky
±1 nm
Opakovatelnost vlnové délky
±0,5 nm
Rozlišení
0,1 nm
Fotometrický rozsah
0 až 200 % T, −0,3 až 3 A, 0 až 9 999 koncentrace
Fotometrická přesnost
±0,5 % T nebo ±0,004 Abs @1 Abs
Fotometrická opakovatelnost
±0,3 % T
Rozptyl světla (paprsku)
≤0,2 % T
Stabilita
±0,002 A/h @500 nm
Displej
grafický, LCD (128×64 pixelů)
Fotometrický mód
% T, Abs, energie
Detektor
silikonová fotodioda
Standardní držák kyvet
4pozicový pro kyvety s optickou délkou 10 mm
Zdroj světla
wolframová a deuteriová lampa
Výstup
USB
Napájení
85 V až 265 VAC, 50/60 Hz
Rozměry (š×v×h)
440×180×387 mm
Hmotnost
14 kg
Spektrofotometry
Jednopaprskový spektrofotometr UV-20
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
11000022
Jednopaprskový spektrofotometr UV-20 včetně držáku
kyvet, SW a 4 skleněných kyvet
Příslušenství
Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 50 mm
11000222
Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 100 mm
11000252
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 10 mm, 4 ks
11000262
11000272
11000282
Optické sklo
11000212
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 20 mm, 4 ks
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 30 mm, 4 ks
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 50 mm, 4 ks
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 100 mm, 4 ks
11000302
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 10 mm, 2 ks
11000322
11000332
11000342
11000192
Křemenné sklo
11000292
11000312
Kyvetový prostor
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 20 mm, 2 ks
11000212
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 30 mm, 2 ks
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 50 mm, 2 ks
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 100 mm, 2 ks
IQ/OQ manuál
11000222
11
přístroje
do každé laboratoře
Jednopaprskový spektrofotometr UV-30 SCAN
Model UV-30 SCAN je skenující UV/VIS spektofotometr s automatickým odečítáním pozadí. Spektrofotometr
umožňuje skenování v celém rozsahu vlnových délek. Je vhodný pro širokou řadu aplikací vyžadujících kvalitativní
i kvantitativní analýzu, např. pro potravinářství, farmaceutický průmysl, vodárenství, vinařství a výzkumné laboratoře.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
automatické nastavení vlnové délky
wolframová a deuteriová lampa s automatickým zapínáním/vypínáním (prodlužuje životnost lamp)
funkce: kvantitativní analýza, kinetika, skenování, DNA/proteinové testy, měření při více vlnových délkách
kvantifikace na základě kalibrační křivky nebo koeficientu
ukládání dat (celkem 200 souborů a 200 křivek)
obnova dat při výpadku proudu
profesionální verze softwaru pro ovládání spektrofotometru, spektrální analýzu, automatickou detekci píků
a export dat
velký kyvetový prostor je vhodný pro kyvety s optickou dráhou 5 až 100 mm (volitelný držák)
velký LCD displej (128×64 pixelů)
USB port pro připojení k PC
design umožňuje snadnou výměnu lampy a kyvety
dodává se s protokolem o zkoušce odpovídajícím normám/standardům DKD
11000032
Technické parametry
Jednopaprskový spektrofotometr UV-30 SCAN
12
Rozsah vlnové délky
190 až 1 100 nm
Spektrální šířka
2 nm
Optický systém
jednopaprskový, mřížka 1 200 čar/mm
Přesnost vlnové délky
±0,5 nm
Opakovatelnost vlnové délky
±0,3 nm
Rozlišení
0,1 nm
Fotometrický rozsah
0 až 200 % T, −0,3 až 3 A, 0 až 9 999 koncentrace
Fotometrická přesnost
±0,3 % T
přístroje
Fotometrická opakovatelnost
±0,2 % T
Rozptyl světla (paprsku)
≤0,05 % T@ 320,360 nm
Stabilita
±0,002 A/h @500 nm
Displej
grafický, LCD (128×64 pixelů)
Fotometrický mód
% T, Abs, energie
Detektor
silikonová fotodioda
Standardní držák kyvet
4pozicový pro kyvety optické délky 10 mm
Zdroj světla
wolframová a deuteriová lampa
Výstup
USB
Napájení
110 VAC až 230 VAC, 50/60 Hz
Rozměry (š×v×h)
440×180×387 mm
Hmotnost
14 kg
Spektrofotometry
do každé laboratoře
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
11000032
Jednopaprskový spektrofotometr UV-30 SCAN včetně
držáku kyvet, SW a 4 skleněných kyvet
11000482
Příslušenství
Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 50 mm
11000222
Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 100 mm
11000232
Držák na mikrokyvety*
11000242
Posuvný držák na 8 kyvet optické dráhy 10 mm
11000252
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 10 mm, 4 ks
11000262
11000272
11000282
Optické sklo
11000212
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 20 mm, 4 ks
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 30 mm, 4 ks
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 50 mm, 4 ks
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 100 mm, 4 ks
11000302
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 10 mm, 2 ks
11000312
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 20 mm, 2 ks
11000322
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 30 mm, 2 ks
11000332
11000342
11000352
Křemenné sklo
11000292
11000232
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 50 mm, 2 ks
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 100 mm, 2 ks
Mikrokyveta křemenná, optická dráha 10 mm, objem 100 μl
11000362
Mikrokyveta křemenná, optická dráha 10 mm, objem 200 μl
11000372
Mikrokyveta křemenná, optická dráha 10 mm, objem 500 μl
11000492
Průtočná kyveta, optické sklo, optická dráha 10 mm*
11000502
Průtočná kyveta, křemenná, optická dráha 10 mm*
11000462
A-101 Sipper držák na kyvety*
11000472
A-102 Peltier držák na kyvety, konstantní teplota*
11000482
A-100 Peltier/Sipper držák na kyvety*
11000192
IQ/OQ manuál
11000242
* Paprsek prochází průtočnými kyvetami ve výšce 15 mm.
11000372
13
přístroje
do každé laboratoře
Sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu TCN 50 a TCN 115
Laboratorní sušárny TCN 50 a TCN 115 jsou jednoduché ekonomické sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu,
které najdou uplatnění v každé laboratoři. Digitální ovládání umožňuje nastavení teploty až do 300 °C s minimální
fluktuací (stabilita teploty činí ±0,5 °C pro jedno teplotní čidlo). Sušárny jsou vybaveny časovačem umožňujícím
automatické vypnutí (až 9 999 min.). Standardně jsou sušárny dodávány se dvěma policemi a je možné do nich
umístit až 4 (model TCN 50) nebo 5 (model TCN 115) polic. Vhodně navržený systém vytápění, perfektní těsnění
a izolace zaručují velmi nízkou spotřebu elektrické energie.
Ochrana proti přehřátí
Sušárny TCN 50 a TCN 115 mají teplotní třídu 3.1 podle DIN 12880. Jedná se o dvojitou ochranu proti přehřátí, kterou uvádí obrázek níže. Překročí-li teplota maximální nastavitelnou hodnotu, dojde k přepnutí primárního okruhu
na sekundární, který začne regulovat teplotu. Tento okruh se tedy spouští, dojde-li k poruše prvního okruhu ochrany. Sekundární okruh může pracovat při nepatrně vyšší teplotě
a jeho horní limit je kontrolován vypínačem s expanzní kapalinou.
T [°C]
1
2
3
5
14
6
4
1 – Maximální teplotní limit vypínače s expanzní kapalinou
2 – Maximálně nastavitelná teplota
3 – Maximálně nastavitelná pracovní teplota (v menu přístroje)
4 – Nastavená teplota
5 – Bezpečnostní rozsah (+10 °C)
6 – Aktuální teplota
přístroje
do každé laboratoře
Sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu
TCN 50
TCN 115
Užitný objem
50 l
115 l
Max. teplota
300 °C
300 °C
Kolísání teploty při 150 °C
±0,5 °C
±0,5 °C
Homogenita teploty v prostoru při 150 °C
±3,5 °C
±3,5 °C
Doba dosažení teploty 150 °C
16 min.
18 min.
Doba ustálení po 30 s otevření při 150 °C
16 min.
18 min.
Časovač*
0 až 9 999 min.
0 až 9 999 min.
Ochrana proti přehřátí (třída)
3,1
3,1
Displej
číslicový
číslicový
Rozlišení displeje
0,1 °C
0,1 °C
Počet polic (standard/maximum)
2/4
2/5
Max. zatížení polic
15 kg
20 kg
Napájení
230 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
Příkon
1 000 W
1 900 W
Bezpečnostní třída
3.1 ( DIN 12880)
3.1 ( DIN 12880)
Vnější rozměry (š×v×h)
665×470×635 mm
790×600×750 mm
Vnitřní rozměry (š×v×h)
400×330×420 mm
520×450×490 mm
Hmotnost
53 kg
74 kg
Sušárny a inkubátory
Technické parametry
* Možný trvalý provoz.
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
41100002
Laboratorní sušárna TCN 50, objem 50 litrů
41100012
Laboratorní sušárna TCN 115, objem 115 litrů
Příslušenství
41100102
Drátěná police pro TCN 50
41100112
Drátěná police pro TCN 115
Dvoubarevný displej
zobrazuje nastavenou
a aktuální teplotu
Police sušárny zajištěné proti
převrácení
Snadné čištění díky odnímatelným držákům polic
Perfektní těsnění dveří zajišťuje
minimální ztráty tepla
15
přístroje
do každé laboratoře
Sušárny s nuceným oběhem TCF 50 a TCF 120
Laboratorní sušárny TCF 50 a TCF 120 jsou jednoduché ekonomické sušárny s nucenou cirkulací vzduchu a najdou
uplatnění v každé laboratoři. Digitální ovládání umožňuje nastavení teploty až do 300 °C s minimální fluktuací
(stabilita teploty činí ±0,3 °C pro jedno teplotní čidlo). Sušárny jsou vybaveny časovačem umožňujícím automatické vypnutí (až 9 999 min.). Standardně jsou sušárny vybaveny dvěma policemi a je možné do nich umístit až 5
(model TCF 50) nebo 7 (model TCF 120) polic.
Perfektní těsnění dveří zabraňuje úniku tepla
16
přístroje
do každé laboratoře
Sušárna s nuceným oběhem
TCF 50
TCF 120
Užitný objem
50 l
120 l
Max. teplota
300 °C
300 °C
Kolísání teploty při 150 °C*
±0,3 °C
±0,3 °C
Homogenita teploty v prostoru**
±2,0 %
±2,0 %
Doba dosažení teploty 150 °C***
20 min.
24 min.
Doba ustálení po 30 s otevření při 150 °C
5 min.
6 min.
Časovač
0 až 9 999 min.
0 až 9 999 min.
Displej
číslicový
číslicový
Rozlišení displeje
0,1 °C
0,1 °C
#
Počet polic (standard/maximum)
2/5
2/7
Max. zatížení polic
15 kg
20 kg
Vzdálenost mezi policemi
50 mm
50 mm
Rozměry polic
355×305 mm
475×425 mm
Napájení
230 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
Příkon
1 000 W
1 900 W
Vnější rozměry (š×v×h)
665×635×570 mm
785×750×690 mm
Vnitřní rozměry (š×v×h)
400×415×310 mm
520×530×435 mm
Hmotnost
65 kg
88 kg
Sušárny a inkubátory
Technické parametry
* Testováno jedním teplotním senzorem uprostřed komory.
** Homogenita testována při 150 °C 3 senzory v horizontálním uspořádání, každý umístěný po 1/3 šířky komory.
*** 98 % z nastavené hodnoty.
# Možný i trvalý provoz.
Pozn.: Doporučená minimální vzdálenost od stěny (ze zadu i z boku) je 100 mm pro oba modely.
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
41100202
Laboratorní sušárna TCF 50, objem 50 litrů
41100212
Laboratorní sušárna TCF 120, objem 120 litrů
Příslušenství
41100102
Drátěná police pro TCF 50
41100112
Drátěná police pro TCF 120
Zavěšení police
Průchodka pro teplotní čidlo
Displej sušárny
17
přístroje
do každé laboratoře
Biologické inkubátory ICN 16, ICN 35, ICN 55 a ICN 120
Přístroje ICN 16 a ICN 35 jsou jednoduché biologické inkubátory s přirozenou cirkulací vzduchu a s nízkou spotřebou energie. Teplotu inkubátoru lze nastavit v rozmezí od 5 °C nad okolní teplotou až do 70 °C. Oba modely mají
přesnost teploty 0,4 °C (při teplotě 37 °C). Teplotu je možné kontrolovat externím teploměrem, který zasunete průchodkou do vnitřního prostoru přístroje. Do inkubátoru lze umístit až 6 polic (součástí dodávky jsou dvě police).
Časový program je nastavitelný od 0 do 9 999 min. Inkubátory najdou využití v biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích.
Přístroje ICN 55 a ICN 120 jsou biologické inkubátory větších rozměrů, které zajišťují vysokou homogenitu a stabilitu teploty v průběhu kultivace vzorků. Na rozdíl od modelů s menšími objemy mají vetší inkubátory dvojité
dveře – vnitřní skleněné, vnější pevné. Po otevření pevných dveří můžete snadno pozorovat vzorky přes skleněné
dveře bez ztráty tepla.
Otvor o průměru 5,5 mm umožňuje vložení externího teplotního čidla
18
přístroje
do každé laboratoře
Technické parametry
ICN 16
ICN 35
ICN 55
ICN 120
Užitný objem
16 l
35 l
55 l
120 l
Max. teplota /rozlišení
70 °C / 0,1 °C
70 °C / 0,1 °C
70 °C
70 °C
Homogenita teploty při 37 °C
±0,4 °C
±0,4 °C
0,1 °C
0,1 °C
Kolísání teploty při 37 °C
±0,3 °C
±0,3 °C
±0,5 °C
±0,5 °C
Doba ustálení na teplotu 37 °C
18 min.
22 min.
±0,3 °C
±0,3 °C
Doba ustálení na 37 °C *
6 min.
8 min.
25 min.
30 min.
Časovač **
1 až 9 999 min.
1 až 9 999 min.
1 až 9 999 min.
1 až 9 999 min.
Ochrana proti přehřátí
(třída bezpečnosti)
2
2
2
2
Displej
číslicový
číslicový
číslicový
číslicový
Rozlišení displeje
0,1 °C
0,1 °C
0,1 °C
0,1 °C
Počet polic (std/max.)
2/6
2/6
2/10
2/13
Max. zatížení polic
5 kg
7,5 kg
10 kg
10 kg
Napájení
230 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
Příkon
85 W
125 W
250 W
350 W
Vnější rozměry (š×v×h)
505×370×400 mm
595×440×460 mm
635×500×545 mm
755×610×645 mm
Vnitřní rozměry (š×v×h)
270×230×255 mm
360×300×320 mm
400×360×385 mm
520×460×500 mm
Hmotnost
23 kg
33 kg
42 kg
61 kg
Sušárny a inkubátory
Biologický inkubátor
* Po 30 s otevření.
** Možný i trvalý provoz.
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
41101002
Biologický inkubátor s objemem 16 litrů
a přirozenou cirkulací
41101012
Biologický inkubátor s objemem 35 litrů
a přirozenou cirkulací
41101022
Biologický inkubátor s objemem 55 litrů
a přirozenou cirkulací
41101032
Biologický inkubátor s objemem 120 litrů
a přirozenou cirkulací
Příslušenství
41101112
Drátěná police pro ICN 16
41101122
Drátěná police pro ICN 35
41101132
Drátěná police pro ICN 55
41101142
Drátěná police pro ICN 120
19
přístroje
do každé laboratoře
Chlazený inkubátor IC 150-R
Přístroj IC 150-R je chlazený inkubátor vhodný pro mnoho aplikací v mikrobiologických laboratořích. Široký rozsah
teplot umožňuje kultivaci mikroorganismů v různých podmínkách.
Vnitřní prostor z nerezové oceli má zaoblené rohy a vyjímatelné police, což umožňuje jednoduchou a dokonalou
sanitaci. PID ovládání zajišťuje přesnou regulaci teploty a malý počet ovládacích tlačítek nabízí uživateli jednoduchou obsluhu.
Inkubátor IC 150-R je vybavený otvorem o průměru 25 mm pro instalaci jednoho nebo i více teplotních senzorů
uvnitř přístroje. Vnitřní osvětlení je součástí standardní výbavy.
Technické parametry
Chlazený inkubátor IC 150-R
Užitný objem
150 L
Rozsah teploty
0 až +60 °C
Rozlišení
0,1 °C
Homogenita teploty při 25 °C ±0,5 °C
Kolísání teploty při 25 °C
±0,1 °C
Doba ustálení na teplotu
25 °C
4 min.
Časovač
1 až 9 999 min. nebo trvalý provoz
Ochrana proti přehřátí *
3.1
Displej
podsvětlený LCD
Počet polic (std/max.)
3/11
Napájení
230 VAC, 50/60 Hz
Příkon
700 W
Vnější rozměry (š×v×h)
650×1 350×620 mm
Vnitřní rozměry (š×v×h)
500×800×360 mm
Hmotnost
100 kg
* Třída bezpečnosti.
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
41101512
Chlazený inkubátor IC 150-R s objemem 150 litrů
Vnitřní prostor inkubátoru
20
Ovládání
Displej
přístroje
do každé laboratoře
Inkubátor s třepačkou SKI-4
Sušárny a inkubátory
Inkubátor SKI-4 se zabudovanou třepačkou je vhodný pro třepání vzorků při různých teplotách. Třepací mechanismus nezpůsobuje nežádoucí vibrace ani nežádoucí hluk. Proudění vzduchu je nucené. Nahoru vyklápěné víko
umožňuje snadné vkládání a manipulaci se vzorkem. Inkubátor je vybaven alarmem oznamujícím překročení
nastavené teploty a kontrolou otevření víka. Časovačem nastavíte dobu třepání vhodnou pro váš vzorek.
Technické parametry
Inkubátor s třepačkou SKI-4
Max. teplota / rozlišení
60 °C / 0,1 °C
Homogenita teploty při 37 °C ±0,5 °C
Kolísání teploty při 37 °C
±0,1 °C
Cirkulace vzduchu
nucená
Časovač*
1 min. ÷ 9 999 min
Rychlost třepání
40 až 300 ot/min.
Amplituda třepání
20 mm
Velikost třepací plochy
350×350 mm
Kapacita (počet lahví
500 ml/1 000 ml)
7/4
Tloušťka plexiskla víka
8 mm
Kontrola otevření krytu
Ano
Kontrola překročení teploty
Ano
Napájení
230 V (±10 %) 50/60 Hz
Příkon
500 W
Vnější rozměry (š×v×h)
500×470×610 mm
Hmotnost
40 kg
41102012
* Možný i trvalý provoz.
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
41102012
Inkubátor SKI-4 s třepačkou s nucenou cirkulací
Příslušenství
41102112
Základní deska pro připevnění držáku baněk
41102132
Držák pro připevnění baňky 100 ml
41102142
Držák pro připevnění baňky 250 ml
41102152
Držák pro připevnění baňky 500 ml
41102162
Držák pro připevnění baňky 1 000 ml
41102172
Držák pro připevnění baňky 2 000 ml
41102112 + 41102152
Displej s ovládacím
panelem
21
přístroje
do každé laboratoře
Centrifuga R-8D
Jednoduchá stolní laboratorní centrifuga je vhodná pro menší hematologické, biochemické, potravinářské a jiné
laboratoře.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
úhlový nebo výkyvný rotor
nerezová centrifugační vana
digitální displej
intuitivní ovládání
programovatelný časovač
elektronické jištění víka
ochrana proti nevyvážení
rychlý náběh otáček, rychlé zastavení
indukční bezuhlíkový motor
Katalogové číslo
Popis
40000042
Centrifuga R-8D
Centrifuga R-10M
Programovatelnou stolní centrifugu využijete v mnoha typech laboratoří. Je řízená mikroprocesorem a můžete si
nastavit a uložit 10 pracovních programů při zachování jednoduchého a intuitivního ovládání..
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
úhlový nebo výkyvný rotor
barevný LCD displej, zobrazení otáček na displeji
digitální nastavení zrychlení a zpomalení
nerezová centrifugační vana
programovatelný časovač (10 programů)
elektronické jištění víka a možnost otevření víka, když nejde proud
ochrana proti nevyvážení s přerušením pracovního cyklu
rychlý náběh otáček, rychlé zastavení
indukční bezuhlíkový motor
Katalogové číslo
Popis
40000052
Centrifuga R-10M
Úhlový rotor
22
Výkyvný rotor
přístroje
do každé laboratoře
Centrifuga
R-8D
R-10M
Max. kapacita (pro oba rotory)
4×100 ml
4×100 ml
Max. rychlost (výkyvný rotor)
4 500 ot/min.
4 500 ot/min.
Max. rychlost (úhlový rotor)
6 000 ot/min.
6 000 ot/min.
Max. přetížení (výkyvný rotor)
3 530×g
3 530×g
Max. přetížení (úhlový rotor)
5 070×g
5 070×g
Otáčky
200 až 6 000 ot/min.
200 až 6 000 ot/min.
Časovač
1 až 99 min.
1 až 99 min. nebo trvalý
Volba intenzity zpomalení
pomalé nebo rychlé
pomalé, střední, rychlé
Volba intenzity zrychlení
pouze standardní
pomalé, střední, rychlé
Programování
Ne
Ano (až 10 programů)
Ochrana proti nevyvážení
Ano
Ano
Max. hlučnost
53 dB
53 dB
Napájení
230 VAC, 50 Hz
230 VAC, 50 Hz
Příkon
325 W
325 W
Vnější rozměry – zavřené/otevřené víko (š×v×h) 380×305/690×460 mm
380×305/690×460 mm
Hmotnost (bez rotoru)
28 kg
28 kg
Centrifugy
Technické parametry
Jak správně objednat centrifugu?
centrifuga
rotor
+
1× Kat. číslo 40000052
držáky se zkumavkami
+
1× Kat. číslo 40000222
6× Kat. číslo 40000432
Vyberte centrifugu, podle Vaší aplikace zvolte požadovaný rotor a podle typu rotoru vyberte adaptéry se zkumavkami. Adaptérů potřebujete právě tolik, kolik je otvorů ve zvoleném rotoru. Zkumavky jsou součástí adaptérů.
Rotor R-84 má 6 otvorů, proto je potřeba 6 adaptérů se zkumavkami.
V úhlovém rotoru jsou zkumavky nasazeny pod fixním úhlem. Úhel se po celou dobu centrifugace nemění. Tento
rotor vyžaduje vyšší otáčky při centrifugaci.
Ve výkyvném rotoru zkumavky s adaptérem během centrifugace mění úhel. Při centrifugaci jsou ve vodorovné
poloze. Sediment se usazuje uprostřed zkumavky. Tento rotor se používá pro centrifugaci většího množství vzorku
při nižších rychlostech.
23
přístroje
do každé laboratoře
Rotory pro centrifugy R-8D a R-10M, pro zkumavky
15 ml
Adaptéry a zkumavky nejsou součástí rotorů, objednávají se zvlášť.
R-83
Úhlový rotor
max. přetížení 4 280×g, max. otáčky 5 250 ot/min.,
16 otvorů na zkumavky,
Katalogové číslo 40000202
R-89
Úhlový rotor
max. přetížení 5 070×g, max. rychlost 6 000 ot/min.,
24 otvorů na zkumavky,
Katalogové číslo 40000252
R-81
Výkyvný rotor
max. přetížení 3 485×g, max. rychlost 4 500 ot/min.,
16 otvorů na zkumavky,*
Katalogové číslo 40000212
Adaptéry – jsou již včetně zkumavek 15 ml
Katalogové číslo
40000402*
40000412
40000422
Typ zkumavek
Falcon 17×120 mm
skleněné 17×100 mm
plastové 17×100 mm
Model držáku
15-F (0912601)
15-V (0912600)
15-P (0912600)
Tvar dna
konické
konické
kulaté
* Hlava rotoru umožňuje použití 12 zkumavek Falcon® na místo 24.
40000402
40000412
40000422
Redukce na menší zkumavky 4 ml a 6 ml Vacuette, Vacutainer, Monovette
Katalogové číslo
24
40000662
40000672
Rozměry
13×75 mm, 4 ml
13×100 mm, 6 ml
Typ
RA-155
RA-156
Tvar dna
kulaté
kulaté
40000662
40000672
přístroje
do každé laboratoře
Rotory pro centrifugy R-8D a R-10M, pro zkumavky
50 ml
Adaptéry a zkumavky nejsou součástí rotorů, objednávají se zvlášť.
R-84
Úhlový rotor
max. přetížení 4 700×g, max. otáčky 6 000 ot/min.,
6 otvorů na zkumavky,
Katalogové číslo 40000222
Katalogové číslo
40000432
40000442
40000452
Typ zkumavek
Falcon 29×115 mm
skleněné 29×107 mm
plastové 29×95 mm
Model držáku
50-XF (09120605)
50-XV (0912603)
50-XP (0912603)
Tvar dna
konické
kulaté
kulaté
Centrifugy
Adaptéry pro R-84 – jsou již včetně zkumavek 50 ml
Redukce na menší zkumavky 15 ml
Katalogové číslo
40000602
40000612
Rozměry
plastové 17×100 mm
17×100 mm, 15 ml Falcon
Typ
RA-501
RA-501 F
Tvar dna
kulaté
konické
40000602
40000612
R-82
Výkyvný rotor
max. přetížení 3 530×g, max. rychlost 4 500 ot/min.,
6 otvorů na zkumavky,
Katalogové číslo 40000232
Adaptéry pro R-82 – jsou již včetně zkumavek 50 ml
Katalogové číslo
40000462
40000472
40000482
Typ zkumavek
Falcon 29×115 mm
skleněné 29×107 mm
plastové 29×95 mm
Model držáku
50-F (0912604)
50-V (0912602)
50-P (0912602)
Tvar dna
konické
kulaté
kulaté
Redukce na menší zkumavky 15 ml
Katalogové číslo
40000602
40000612
Rozměry
17×100 mm, 15 ml
17×100 mm, 15 ml Falcon
Typ
RA-501
RA-501 F
Tvar dna
kulaté
konické
40000432
40000442
40000452
40000462
40000602
40000472
40000612
40000482
25
přístroje
do každé laboratoře
Rotory pro centrifugy R-8D a R-10M, pro zkumavky
100 ml
Adaptéry a zkumavky nejsou součástí rotorů, objednávají se zvlášť
R-90
Výkyvný rotor
max. přetížení 2 500×g, max. rychlost 4 000 ot/min.,
4 otvory na zkumavky, Autoklávovatelný, 121 °C, 20 min.
Katalogové číslo 40000262
Adaptéry pro R-90 – jsou již včetně zkumavek 100 ml
Katalogové číslo
40000512
40000522
Typ zkumavek
skleněné 45×102 mm
plastové 48×99 mm
Model držáku
100-V Bio ( L22000402)
100-P Bio (L22000402)
Tvar dna
kulaté
kulaté
40000512
40000522
40000642
40000652
40000482
40000482
40000622
40000632
Redukce na menší zkumavky 50 ml a 15 ml, autoklávovatelné, 121 °C, 20 min.
Katalogové číslo
40000642
40000652
Rozměry
29×107 mm, 50 ml
17×100 mm, 15 ml
Typ
RA-157 Bio
RA-159 Bio
Tvar dna
kulaté
kulaté
R-88
Výkyvný rotor
max. přetížení 4 550×g, max. rychlost 6 000 ot/min.,
4 otvory na zkumavky,
Katalogové číslo 40000242
Adaptéry pro R-88 – jsou již včetně zkumavek 100 ml
Katalogové číslo
40000492
40000502
Typ zkumavek
skleněné 45×102 mm
plastové 48×99 mm
Model držáku
100-V (0912606)
100-P (0912606)
Tvar dna
kulaté
kulaté
Redukce na menší zkumavky 50 ml
26
Katalogové číslo
40000622
40000632
Rozměry
29×107 mm, 50 ml
29×115 mm, 50 ml Falcon
Typ
RA-161
RA-161 F
Tvar dna
kulaté
konické
přístroje
do každé laboratoře
Centrifuga R-8D
Centrifuga R-10M
Náhradní zkumavky a víčko pro Bio aplikace
Popis
Rozměry
40003412
15 ml skleněné
17×100 mm
40003422
15 ml plastové
17×100 mm
40003442
50 ml skleněné
29×107 mm
40003452
50 ml plastové
29×95 mm
40003462
100 ml skleněné
45×102 mm
40003472
100 ml plastové
48×99 mm
40003482*
Víčko pro Bio aplikace
K adaptérům 100-V a 100-P
* Vyměnitelná víčka u adaptérů 100 jsou šroubovací, vhodná pro nebezpečné vzorky –
aerosolová těsnost – nepropouští při správném zašroubování aerosoly.
40003482
Centrifugy
Katalogové číslo
Víčko s adaptérem
Centrifuga R-5S Basic
Jednoduchá stolní centrifuga, která je vhodná pro školní a provozní laboratoře a všude
tam, kde se provádějí rutinní analýzy.
Technické parametry
Centrifuga R-5S Basic
Max. kapacita
12×15 ml
Max. rychlost (úhlový rotor)
5 250 ot/min.
Max. přetížení (úhlový rotor)
4 280×g
Časovač
1 až 60 min. nebo trvalý provoz
Volba intenzity zpomalení
pomalé nebo rychlé
Programování
Ne
Ochrana proti nevyvážení
Ano
Max. hlučnost
53 dB
Napájení
230 VAC, 50 Hz
40000022
Vnější rozměry – zavřené víko 330×280×370 mm
(š×v×h)
Hmotnost (bez rotoru)
24 kg
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
40000022
Centrifuga R-55 Basic včetně úhlového rotoru a 12 kovovými adaptery s 15 ml plastových zkumavek
Příslušenství
40000422
Kovové adaptéry I5-P včetně plastových zkumavek 15 ml
40000272
Úhlový rotor R-83A včetně adaptérů a plastových zkumavek
Úhlový rotor
27
přístroje
do každé laboratoře
Mikrocentrifugy
Mikrocentrifugy Scilogex vynikají svojí univerzálností, výkonem a praktickým použitím. Jedná se o velmi kompaktní zařízení s vysokou bezpečností. Mikrocentrifugy se nabízejí ve verzi s ventilací a s chlazením. Všechny modely
jsou vhodné pro rutinní práci při přípravě vzorků v laboratoři a jsou využitelné v celé řadě aplikací, včetně čištění
nukleových kyselin, PCR, purifikaci proteinů, ve forenzní medicíně a vědeckém výzkumu.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
velká odstředivá síla (15 100×g)
kompaktní design, zabírá minimální prostor
velký podsvětlený LCD displej
bezúdržbový motor (neobsahuje uhlíkové kartáčky)
robustní a autoklávovatelná hlava rotoru vyrobená z hliníkové slitiny
vysoká rychlost, nízká hlučnost
automatické otevírání víka, dvojitý zámek víka pro vyšší bezpečnost
funkce rychlého odstřeďování „Short-spin“
zvuková signalizace na konci odstřeďování
volitelné adaptéry pro mikrozkumavky 0,2 ml a 0,5 ml
D2012
D3024
D3024R
Technické parametry
28
Mikrocentrifuga
D2012
D3024
D3024R
Max. rychlost
15 000 ot/min.
15 000 ot/min.
15 000 ot/min.
Rozlišení
100 ot/min.
10 ot/min.
10 ot/min.
Max. přetížení
15 100×g
21 380×g
21 380×g
Rozlišení
100×g
10×g
10×g
Chlazení
Ne
Ne
−20 °C až 40 °C
Chladící médium
Ne
Ne
HFC134a
Časovač
30 s až 99 min. nebo trvalý
30 s až 99 min. nebo trvalý
30 s až 99 min. nebo trvalý
Hlučnost
<56 dB
<56 dB
<56 dB
Napájení
230 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
Příkon
120 W
240 W
450 W
Rozměry (š×v×h)
255×140×245 mm
280×266×364 mm
338×324×580 mm
Hmotnost
4,6 kg
13 kg
30 kg
Příslušenství
v základní výbavě
Rotor A12-2
víčko pro Bio aplikace
upevňovací šroub
O-kroužek
Rotor AS24-2
víčko pro Bio aplikace
upevňovací šroub
O-kroužek
Rotor AS24-2
víčko pro Bio aplikace
upevňovací šroub
O-kroužek
přístroje
do každé laboratoře
Mikrocentrifugy
Maximální
Maximální
otáčky ot/min přetížení ×g
Kapacita
(zkumavky)
Bio-safe –
Bio aplikace
Dostupné/
dodávané
adaptéry
Model
centrifugy
A12-2
15 000
15 100
12×2 ml
ano
0,2 až 0,5 ml
D2012
AS24-2
15 000
21 380
24×2 ml
ano
0,2 až 0,5 ml
AS36-05
15 000
21 380
36×0,5 ml
ano
0,2 ml
D3024–
D3024R
AS4-PCR8
15 000
21 380
4×PCR8
ano
–
Centrifugy
Model rotoru
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
22000012
Mikrocentrifuga model D2012 včetně příslušenství v základní výbavě*
22000022
Mikrocentrifuga model D3024 včetně příslušenství v základní výbavě*
22000032
Mikrocentrifuga model D3024R včetně příslušenství v základní výbavě*
* Viz tabulka s technickými parametry.
Vhodné rotory pro centrifugy D3024 a D3024R
Katalogové číslo
Popis
Typ zkumavek
22000222
Rotor AS36-05 (včetně víčka pro Bio aplikace) na 36
mikrozkumavek o objemu 0,5 ml s maximálním přetížením
21 380×g a maximálními otáčkami 15 000 ot/min., možnost
adaptérů na mikrozkumavky o objemu 0,5 ml
Mikrozkumavky 0,5 ml
22000232
Rotor AS4-PCR8 (včetně víčka pro Bio aplikace) na 4 pásky
po 8 PCR zkumavkách s maximálním přetížením 21 380×g
a maximálními otáčkami 15 000 ot/min.
Mikrozkumavky PCR
Vhodné adaptéry pro centrifugy D3024 a D3024R
Katalogové číslo
Popis
Pro typ rotoru
22000302
Adaptér RI02-24 na mikrozkumavky o objemu 0,2 ml vhodný
k rotoru AS24-2, sada 24 ks
AS24-2
22000312
Adaptér RI05-24 na mikrozkumavky o objemu 0,5 ml vhodný
k rotoru AS24-2, sada 24 ks
AS24-2
22000322
Adaptér RI02-36 na mikrozkumavky o objemu 0,2 ml vhodný
k rotoru AS36-05, sada 36 ks
AS36-05
Displej modelu D2012
Displej modelu D3024
29
přístroje
do každé laboratoře
Třepačka SKO-D XL s kruhovým a přímočarým pohybem
Třepačky s horizontálním kruhovým nebo přímočarým pohybem jsou vhodným pomocníkem pro rutinní laboratorní činnost ve všech oborech. Využití najdou v chemických, biochemických, biotechnologických, zdravotnických
i farmaceutických laboratorích.
Model SKO-D XL je středně velká třepačka, kterou je možné objednat s horizontálním kruhovým nebo přímočarým pohybem. Přístroj má duální LCD displej: první displej zobrazuje rychlost třepání a druhý displej nastavený čas
třepání. Třepačka je vybavena komunikačním rozhraním RS232. Časový spínač umožňuje buď trvalý chod, nebo
vypnutí po uplynutí nastaveného intervalu. Cena zahrnuje pouze vlastní přístroj, třepací nástavce se objednávají
samostatně, podle požadavku zákazníka.
Technické parametry
Třepačka
SKO-D XL s kruhovým pohybem
SKO-D XL s přímočarým pohybem
Rychlost třepání
100 až 500 ot/min.
100 až 350 ot/min.
Amplituda kmitu
10 mm
10 mm
Max. zatížení
7,5 kg
7,5 kg
Časovač
1 min. až 20 hod. nebo trvalý chod
1 min. až 20 hod. nebo trvalý chod
Displej
LCD – zobrazení času a rychlosti
LCD – zobrazení času a rychlosti
Rozlišení displeje
1 ot/min.
1 ot/min.
Komunikační rozhraní
RS232*
RS232*
Krytí podle DIN 60529
IP21
IP21
Napájení
230 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
Výkon
30 W
30 W
Rozměry desky
320×320 mm
320×320 mm
Rozměry (š×v×h)
420×100×370 mm
420×100×370 mm
Hmotnost
13,5 kg
13,5 kg
* Komunikační protokol na vyžádání. SW není dodáván.
30
přístroje
do každé laboratoře
Katalogové číslo
Příslušenství – popis produktu – nástavce a svorky
22006013
SKO-D XL s kruhovým pohybem
22006033
SKO-D XL s přímočarým pohybem
Třepačky, míchadla a míchačky
Údaje pro objednání
Příslušenství
22006223
Nástavec plochý se zvýšeným okrajem
22006243
Deska s otvory pro uchycení svorek na baňky
22006233
Nástavec univerzální s posuvnými vzpěrami
22006453
Svorka pro baňku 25 ml
22006463
Svorka pro baňku 50 ml
22006473
Svorka pro baňku 100 ml
22006483
Svorka pro baňku 200/250 ml
22006493
Svorka pro baňku 500 ml
22006223
22006243
22006453
22006463
22006483
22006493
22006233
22006473
31
přístroje
do každé laboratoře
Hřídelová míchadla AM20-D, AM40-D PRO
Hřídelová míchadla jsou vhodným pomocníkem pro míchání kapalin s viskozitou až
50 000 mPa·s. Hřídel má přímý pohon, což
umožňuje vysokou rychlost míchání. Rychlost je možné plynule regulovat. Míchadla
najdou využití v chemických, biochemických, biotechnologických, zdravotnických
i farmaceutických laboratořích.
22005013
22005043
Technické parametry
Hřídelové míchadlo
AM20-D
AM40-D PRO
Rozsah otáček
50 až 2 200 ot/min.
50 až 2 200 ot/min.
Přesnost rychlosti otáček
3 ot/min.
3 ot/min.
Max. míchatelný objem (H2O)
20 l
40 l
Max. viskozita
10 000 mPa·s
50 000 mPa·s
Výkon na hřídeli
70 W
130 W
Upínací rozsah míchadla
0,5 až 10 mm
0,5 až 10 mm
Max. kroutící moment
40 Ncm
60 Ncm
Mikroprocesorová regulace nastavených
otáček v případě změny viskozity
Ne
Ano
Ochrana proti přehřátí motorku
Ano
Ano
Displej
LED
LCD
Rozlišení displeje
1 ot/min.
1 ot/min.
Komunikační rozhraní
RS232*
RS232*
Provozní teplota
5 až 40 °C
5 až 40 °C
Provozní vlhkost
80 % RH
80 % RH
Napájení
100 až 240 VAC, 50/60 Hz
100 až 240 VAC, 50/60 Hz
Krytí
IP42
IP42
Rozměry (š×v×h)
83×220×186 mm
83×220×186 mm
Hmotnost
2,4 kg
2,4 kg
* Komunikační protokol na vyžádání. SW není dodáván.
32
přístroje
do každé laboratoře
Katalogové číslo
Popis
22005013
AM20-D – jednoduché hřídelové míchadlo na míchání až 20 litrů kapaliny s maximální viskozitou 10 000 mPa·s, číslicový displej a ochrana
přehřátí motorku
22005043
AM40-D PRO – robustní hřídelové míchadlo na míchání až 40 litrů
kapaliny s maximální viskozitou 50 000 mPa·s, LCD displej, ochrana
přehřátí motorku a kontrola nastavených otáček (umožňuje dodržet
nastavené otáčky i v případě změny viskozity kapaliny)
Třepačky, míchadla a míchačky
Údaje pro objednání
Příslušenství
22005153
Stojan univerzální, 275×350 mm, včetně podstavce a upínací svorky
22005193
Míchadlo lopatkové, 8×400 mm, 2 lopatky pohyblivé
22005173
Míchadlo přímé, 8×400 mm, 2 lopatky pevné rovné
22005163
Míchadlo vrtulové, 8×400 mm, 4 lopatky
22005183
Míchadlo ploché, 8×400 mm, 3 otvory
22005193
22005173
22005163
22005183
22005153
33
přístroje
do každé laboratoře
Magnetické míchačky M2-A, M2-D Pro, M3-D
Magnetické míchačky s ohřevem jsou vhodným pomocníkem pro rutinní laboratorní činnost ve všech oborech. Využití najdou v chemických,
biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických
laboratořích. Díky stejnoměrnému míchání a regulaci skutečné teploty
míchaného vzorku dosáhnete požadované teploty s dobrou přesností
v každém místě nádoby.
M2-A
M2-D Pro
M3-D
Technické parametry
Magnetická míchačka
M2-A
M2-D Pro
M3-D
Napájení
200 až 240 VAC,
50/60 Hz
200 až 240 VAC,
50/60 Hz
200 až 240 VAC,
50/60 Hz
Výkon
530 W
550 W
1 030 W
Rozsah otáček
0 až 1 500 ot/min.
0 až 1 500 ot/min.
0 až 1 500 ot/min.
Max. míchatelný objem (H2O)
20 l
20 l
10 l
Materiál desky
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Keramika
Rozměr desky
průměr 135 mm
průměr 135 mm
184×184 mm
Výkon topení
500 W
500 W
1 000 W
Rychlost ohřevu (1L H2O)
6 °C/min.
6 °C/min.
6 °C/min.
Max. teplota
340 °C
340 °C
550 °C
Displej
–
LCD
LED
Rozlišení displeje
–
1 ot/min.
–
Rozlišení displeje teploty
–
0,1 °C
0,1 °C
Krok nastavení teploty
–
1 °C
5 °C
Teplotní senzor
–
Pt1000
Pt1000
Přesnost teplotního senzoru
–
0,2 °C
0,2 °C
Komunikační rozhraní
–
RS232*
–
Krytí
IP42
IP42
IP42
Rozměry (š×v×h)
280×85×160 mm
280×85×160 mm
215×112×360 mm
Hmotnost
2,8 kg
2,8 kg
4,5 kg
* Komunikační protokol na vyžádání. SW není dodáván.
34
přístroje
do každé laboratoře
Katalogové číslo
Popis
22002013
M2-A – jednoduchá magnetická míchačka s nerezovou pracovní
deskou a s analogovým nastavením otáček a teploty, bez kontrolního
displeje
22002063
M2-D Pro – digitální magnetická míchačka s nerezovou pracovní
deskou, řízená mikroprocesorem, s kontrolním LCD displejem a komunikací RS232*
22003013
M3-D – digitální magnetická míchačka s chemicky odolnou keramickou pracovní deskou, řízená mikroprocesorem a s kontrolním LCD
displejem*
Třepačky, míchadla a míchačky
Údaje pro objednání
Příslušenství
22002623
Zásobník na malé nádoby černý na 4 zkumavky 40 ml, průměr 28 mm,
hloubka 43 mm
22002613
Zásobník na malé nádoby modrý na 4 zkumavky 30 ml, průměr 28 mm,
hloubka 30 mm
22002603
Zásobník na malé nádoby fialový na 4 zkumavky 20 ml, průměr 28 mm,
hloubka 24 mm
22002643
Zásobník na malé nádoby žlutý na 4 zkumavky 16 ml, průměr 21,6 mm,
hloubka 31,7 mm
22002633
Zásobník na malé nádoby zelený na 6 zkumavek 8 ml, průměr 17,8 mm,
hloubka 26 mm
22002593
Zásobník na malé nádoby červený na 11 zkumavek 4 ml, průměr 15,2 mm,
hloubka 20 mm
22002583
Držák zásobníků
22002653
Reakční blok pro kulatou baňku 50 ml
22001663
Reakční blok pro kulatou baňku 10 ml
22002673
Reakční blok pro kulatou baňku 250 ml
22002683
Reakční blok pro kulatou baňku 500 ml
22002523
Držák teplotního čidla
22002513
Teplotní čidlo PT1000, délka 230 mm, pro M2-D Pro nebo M3-D
22002533
Ochranný kryt pro M2-A nebo M2-D Pro
* Pro přesnou regulaci teploty míchaného vzorku je možné k tomuto typu objednat externí teplotní čidlo Pt1000 a držák
čidla.
22002623
22002613
22002603
22002643
22002633
22002593
22002653
22002583
22002523
22002513
35
přístroje
do každé laboratoře
Třepačka pro zkumavky CHS VORTEX
CHS Vortex s kruhovým pohybem je malá třepačka určená k homogenizaci vzorků ve zkumavkách a jiných nádobách podobného průměru. Využití najde především v biochemických, zdravotnických nebo farmaceutických
laboratořích. Třepačka CHS Vortex má robustní konstrukci s kruhovým pohybem a s nastavitelnými otáčkami.
Spouštění je možné dotykem nebo lze nastavit trvalý provoz.
Technické parametry
Třepačka pro zkumavky CHS VORTEX
Frekvence kmitů
0 až 2 500 min.−1
Amplituda kmitů
4 mm
Výkon
60 W
Krytí
IP21
Napájení
230 VAC, 50/60 Hz
Rozměry (š×v×h)
127×130×160 mm
Hmotnost
3,5 kg
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
22008013
Vortex – třepačka pro zkumavky
Vodní lázně
Vodní lázně serie WB jsou vyrobeny z nerezové oceli a najdou uplatnění ve všech typech chemických, mikrobiologických nebo průmyslových laboratoří, kde je potřeba udržovat konstantní teplotu vzorku. Lázně se vyznačují
rovnoměrným rozložením teploty s minimální teplotní odchylkou. Všechny modely jsou vybaveny regulací teploty,
model 22P má navíc i oběhové čerpadlo. Součástí dodávky je víko, další příslušenství jako jsou držáky na zkumavky a držák na krevní sáčky lze objednat samostatně.
36
přístroje
do každé laboratoře
Technické parametry
Vodní lázeň
WB 12
WB 22
WB 22P
Objem
12 l
22 l
22 l
Max. teplota / rozlišení
100 °C / 0,1 °C
100 °C / 0,1 °C
85 °C / 0,1 °C
Kolísání teploty při 37 °C
±0,1 °C
±0,1 °C
±0,1 °C
Rozložení teploty při 37 °C
±0,5 °C
±0,5 °C
±0,2 °C
Oběhové čerpadlo
Ne
Ne
Ano
1 až 999 min. nebo trvalý provoz
Ochrana proti přehřátí (třída bezpečnosti)
2
2
2
Min. výška hladiny
150 mm
150 mm
150 mm
Napájení
230 VAC
230 VAC
230 VAC
Příkon
900 W
1 100 W
1 100 W
Vnitřní rozměry dna (š×h)
390×220 mm
490×290 mm
490×290 mm
Vnější rozměry (š×v×h)
480×375×310 mm
680×395×365 mm
680×395×365 mm
Hmotnost
12 kg
18 kg
19 kg
Vodní lázně
Časovač
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Typ
41101602
Vodní lázeň model WB 12
41101712
Vodní lázeň model WB 22
41101612
Vodní lázeň model WB 22P
Příslušenství
41001802
stojan č. 1 na 20 ks zkumavek průměr 13 mm
41001812
stojan č. 2 na 20 ks zkumavek průměr 18 mm
41001822
stojan č. 3 na 5 ks zkumavek průměr 31 mm
41001862
stojan č. 4 na 8 ks zkumavek průměr 56 mm
41001882
stojan č. 5 na krevní sáčky
Stojan č.1
Stojan č.2
Stojan č.3
Stojan č.4
Stojan č.5
37
přístroje
do každé laboratoře
pH/mV-metr pH 50
Stolní ekonomický pH/mV-metr pH 50 má velký multifunkční LCD displej zobrazující současně aktuální naměřenou hodnotu pH nebo mV a teplotu, grafické symboly udávající informace o stavu přístroje, chybové zprávy
a indikátor stability. Paměť umožňuje manuální uložení 25 souborů dat (zůstávají uloženy i při vypnutí přístroje),
bez možnosti stažení do počítače.
Aplikace pH/mV metru pH 50: školní a výzkumné laboratoře, galvanický průmysl, chemický průmysl, titrace
a testování kvality, potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, klinické laboratoře, vodárenství a úprava
odpadních vod.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
přesnost měření pH ±0,01 pH
automatická 3bodová kalibrace s rozpoznáním pufru
indikátor ustálení měření
automatická/manuální teplotní kompenzace (ATC)
velký podsvícený a dobře čitelný LCD displej
paměť na 25 souborů dat
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
pH
pH elektroda P11
ORP
Teplota
38
Parametr
Rozsah
Rozsah
0,00 až 14,00 pH
Rozlišení
0,01 pH
Přesnost
±0,01 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
přístroj s elektrodou: ±0,02 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
Kalibrace
až 3 bodová automatická (pufry USA: 4,01/7,00/10,01)
Rozsah
0,00 až 14,00 pH
Teplotní rozsah
0 až 80 °C
Příslušenství
Fixní kabel 1 m s BNC konektorem
Rozsah
−2 000 až +2 000 mV
Rozlišení
1 mV
Rozsah
0 až 100 °C
Rozlišení
0,1 °C
Stabilita
±0,5 °C (5 až 60 °C), mimo tento rozsah ±1 °C
přístroje
do každé laboratoře
Technické parametry
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 100 °C)
Indikátor stability
Ano
Zálohovaná paměť
Ano
Automatické ukládání dat
Ne
Paměť
25 souborů dat
Provozní teplota
5 až 45 °C
Vstup
Zdířka pro DC adaptér, konektor BNC pro pH elektrodu,
konektory cinch pro teplotní sondu a referenční elektrodu
Napájení
9 VDC adaptér, 230 VAC
Rozměry (š×v×h)
160×70×190 mm
Hmotnost
750 g
Měření fyzikálních veličin
pH/mV-metr pH 50
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50001012-SET
pH metr pH50 včetně laboratorní elektrody P11, teplotní sondy NT55
a stojánku na elektrody
Další příslušenství najdete na straně 55.
39
přístroje
do každé laboratoře
Vodotěsný přenosný pH/ORP-metr pH 7
Přenosný ekonomický pH metr pH 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující současně aktuální naměřenou
hodnotu pH/ORP a teplotu.
Důležité vlastnosti
• volitelná přesnost ±0,1/0,01 pH
• ekonomické měření pH a ORP
• jednoduchá 3bodová kalibrace s automatickým rozpoznáním
pufrů
• automatická diagnostika a vypnutí
• možnost použití různých typů elektrod s různou délkou kabelu
• odolná konstrukce a ergonomický design
Aplikace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vodárenství a úprava odpadních vod
akvaristika
bazény a akvaparky
lázeňská zařízení
zemědělství a zahradnictví (chov ryb, hydroponie atd.)
potravinářský průmysl
průmysl papíru a celulózy
energetika (kotle, chladící věže, kontrola kvality)
ekologické studie.
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
pH
ORP
Teplota
40
Parametr
Rozsah
Rozsah
0,00 až 14,00 pH
Rozlišení
0,1/0,01 pH
Přesnost
±0,01 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
Kalibrace
3 bodová automatická (pufry USA, NIST)
Senzor
BNC konektor – připojení různých typů elektrod
Rozsah/rozsah rel. mV
−1 000 až +1 000 mV
Rozlišení
1 mV
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Rozsah
0,0 až 100,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
přístroje
do každé laboratoře
Technické parametry
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 100 °C)
Indikátor stability
Ano
Automatické vypnutí
Po 20 minutách nečinnosti (zálohovaná paměť)
Provozní teplota
0 až 50 °C
Vstup
BNC, konektor cinch (ATC)
Baterie
3×1,5 V AAA alkalická baterie
Životnost baterie
>500 hod.
Krytí
IP57
Rozměry (š×v×h)
86×196×33 mm
Hmotnost
295 g
Měření fyzikálních veličin
Vodotěsný přenosný pH/ORP-metr pH 7
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50010012
Vodotěsný přenosný pH/ORP metr pH 7 s pH elektrodou se zabudovaným teplotním čidlem (201T), pufry Hamilton pH 4 a pH 7 a kufříkem
Další příslušenství najdete na straně 55.
41
přístroje
do každé laboratoře
Vodotěsný přenosný pH/ORP-metr pH 70 s ukládáním dat a GLP
Vodotěsný přenosný pH/ORP-metr pH 70 má velký multifunkční LCD displej zobrazující aktuální naměřenou
hodnotu pH, ORP a teploty. Zároveň displej zobrazuje čas, indikátor stability, ukládání dat do paměti, informace
o kalibraci. Vnitřní zálohovaná paměť přístroje umožňuje uložení 500 souborů dat (zůstávají uloženy i při vypnutí
přístroje). Každá série naměřených údajů je uložena s odpovídající teplotou, časem a datem měření (odpovídá požadavkům Správné Laboratorní Praxe – GLP). Data lze stáhnout do počítače přes USB rozhraní a software PC-Link.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
jednoduchá uživatelská nastavení
víceparametrové měření – přístroj měří pH, potenciál v mV (ORP) a teplotu (°C)
paměť a označení času a data měření (GLP)
automatická diagnostika
jednoduchá vícebodová („push-button“) kalibrace
funkce HOLD a automatické vypnutí
dobře čitelný displej
Aplikace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vodárenství a úprava odpadních vod
akvária
bazény a akvaparky
lázeňská zařízení
zemědělství a zahradnictví (chov ryb, hydroponie apod.)
potravinářský průmysl
průmysl papíru a celulózy
energetika (kotle, chladící věže)
kontrola kvality vody a ekologické studie
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
pH
ORP
Teplota
42
Parametr
Rozsah
Rozsah
−2,00 až 16,00 pH
Rozlišení
0,1/0,01 pH
Přesnost
±0,01 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
Kalibrace
3 bodová automatická (pufry USA, NIST)
Senzor
BNC konektor – připojení různých typů elektrod
Rozsah/rozsah rel. mV
−1 999 až +1 999 mV
Rozlišení
+0,1 mV (±200 mV)/1 mV (při vyšším rozsahu)
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Rozsah
−10,0 až 110,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
přístroje
do každé laboratoře
Technické parametry
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 100 °C)
Zobrazeni směrnice/kompenzace a GLP
Ano
Indikátor stability
Ano
Automatické vypnutí
Po 20 minutách nečinnosti (zálohovaná paměť)
Paměť
500 souborů dat
Provozní teplota
0 až 50 °C
Vstup / Výstup
Zdířka na DC adaptér, BNC konektor, konektor cinch (ATC), USB / USB
Baterie/Napájení
3×1,5 V AAA alkalická baterie nebo 230 VAC přes US
Životnost baterie
>500 hod.
IP krytí
IP57
Rozměry (š×v×h)
86×196×33 mm
Hmotnost
335 g
Měření fyzikálních veličin
Vodotěsný přenosný pH/ORP-metr pH 70 s ukládáním dat a GLP
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50010112
Vodotěsný přenosný přístroj pH 70 pro měření pH/mV s pH elektrodou
s teplotním čidlem 201T, pufry Hamilton pH 4 a pH 7, USB napájením,
PC propojovacím kabelem, PC-Link softwarem a kufříkem
Další přslušenství nejdete na straně 55.
43
přístroje
do každé laboratoře
Konduktometr COND 51
Stolní ekonomický konduktometr COND 51 je vybaven mikroprocesorem a velkým multifunkčním LCD displejem zobrazujícím aktuální naměřenou hodnotu vodivosti a teploty. Dále se na displeji nachází indikátor stability.
Paměť umožňuje manuální uložení 25 souborů dat (zůstávají uloženy i při vypnutí přístroje), bez možnosti stažení
do počítače.
Aplikace konduktometru COND 51: školní a výzkumné laboratoře, chemické laboratoře, chemický průmysl, titrace
a testování kvality, vodárenství – testování a kontrola odpadních vod, energetika (kotle, chladící věže), tiskařský průmysl.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
automatická/manuální teplotní kompenzace (ATC)
jednoduchá 4 bodová kalibrace, automatické rozpoznání rozsahu
nastavitelná konstanta cely 0,1/1,0/10
manuální uložení až 25 souborů dat (bez možnosti stažení
dat do PC)
• nastavitelný teplotní koeficient
• vodivostní sonda je vybavena integrovaným teplotním
čidlem, design pro minimalizaci bublin při měření
Zadní panel s konektory
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
Vodivost
Teplota
44
Parametr
Rozsah
Rozsah
0 až 199,9 μS
200 až 1 999 μS
2,00 až 19,99 mS
20,0 až 199,9 mS
Rozlišení
0,1/1 μS/0,01/0,1 mS
Přesnost
±1,0 % z celého rozsahu (přístroj)
±1,5 % z celého rozsahu (přístroj + elektroda)
Kalibrační body
4 automatické (84 μS/cm; 1 413 μS/cm; 12,88 mS/cm; 111 mS/cm při 25 °C)
Rozsah
0,0 až 50,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
přístroje
do každé laboratoře
Technické parametry
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 50 °C)
Normalizovaná teplota
25 °C
Teplotní koeficient
0,00 až 9,99 %/°C
Konstanta cely
0,1/1,0/10,0
Indikátor stability
Ano
Provozní teplota
5 až 45 °C
Automatické ukládání dat
Ne
Zálohovaná paměť
Ano
Paměť
25 souborů dat
Vstup
Zdířka pro DC adaptér, konektor BNC pro vodivostní sondu,
konektor cinch pro teplotní sondu
Napájení
9 VDC adaptér, 230 VAC
Rozměry (š×v×h)
160×70×190 mm
Hmotnost
750 g
Měření fyzikálních veličin
Konduktometr COND 51
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50003002
Konduktometr COND 51 se sondou 2301T (pro rozsah 10 µS až 200 mS)
a držákem
50003012
Konduktometr COND 51 s držákem (bez sondy)
Příslušenství
50004012
Vodivostní sonda VPT 21/01, pro rozsah 0,1 μS až1 mS
(ultračisté vody)
Další příslušenství nejdete na straně 55.
Vodivostní sonda
45
přístroje
do každé laboratoře
Vodotěsný přenosný konduktometr/TDS-metr COND 7
Vodotěsný přenosný konduktometr/TDS-metr COND 7 má velký LCD displej zobrazující současně aktuální
naměřenou hodnotu vodivosti nebo TDS a teplotu. Na přístroji lze nastavit následující parametry: výběr normalizované teploty (mezi 10 až 30 °C, tovární nastavení 25 °C); nastavení teplotního koeficientu (od 0 do 9,99 %
na °C); jednobodovou či vícebodovou kalibraci; volbu konstanty cely (K = 0,1, 1,0 nebo 10,0) a resetování
na přednastavené tovární hodnoty.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
zobrazení vodivosti a teploty současně
jednoduchá („push-button“) kalibrace v každém rozsahu měření
automatická volba rozsahu měření
automatická/manuální teplotní kompenzace
(s referenční hodnotou 15 až 30 °C)
dobře čitelný displej
vodě odolná klávesnice IP57
gumový kryt (odolnost proti nárazu)
ergonomický design
Aplikace
•
•
•
•
•
•
vodárenství a úprava odpadních vod
kontrola kvality vody a ekologické studie
akvária a bazény
lázeňská zařízení a akvaparky
zemědělství a zahradnické aplikace (chov ryb, hydroponie)
školní a technologické laboratoře
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
Vodivost
Teplota
46
Parametr
Rozsah
Rozsah
0,00 až 199,9 μS/cm
200 až 1 999 μS/cm
2,00 až 19,99 mS/cm
20,0 až 199,9 mS/cm
Rozlišení
0,1/1 μS/cm
0,01/0,1 mS/cm
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Kalibrační body
Až 3 automatické; 1 manuální
Rozsah
0,0 až 100,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
přístroje
do každé laboratoře
Technické parametry
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 80 °C)
Normalizovaná teplota
10,0 až 30,0 °C (25 °C standard)
Teplotní koeficient
0,00 až 9,99 %/°C
Konstanta cely
0,1/1,0/10,0
Automatické vypnutí
Po 20 minutách nečinnosti (zálohovaná paměť)
Provozní teplota
0 až 50 °C
Vstup
BNC, konektor cinch (ATC)
Baterie
3×1,5 V AAA alkalická baterie
Životnost baterie
>200 hod.
Krytí
IP57
Rozměry (š×v×h)
86×196×33 mm
Hmotnost
295 g
Měření fyzikálních veličin
Vodotěsný přenosný konduktometr/TDS-metr COND 7
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50010412
Vodotěsný přenosný konduktometr COND 7 s vodivostní sondou (2301T) a vodivostním kitem (standardy
1 413 μS/cm a 12,88 mS/cm), dodáváno v kufříku
50010422
Vodotěsný přenosný konduktometr COND 7 bez sondy*,
s vodivostním kitem (standardy 1 413 µS/cm a 12,88 mS/
cm, dodáváno v kufříku
Doporučený
rozsah měření
10 µS až 200 mS
Příslušenství
50004022
Vodivostní sonda 2301T/5, K=1,0, délka kabelu 5 m
10 µS až 200 mS
50004012
Vodivostní sonda VPT51/01, K=0,1, délka kabelu 1 m
0,1 µS až 1 mS
* Sondu vyberte z uvedené nabídky podle požadovaného rozsahu.
47
přístroje
do každé laboratoře
Vodotěsný přenosný konduktometr a TDS-metr COND 70
s ukládáním dat a GLP
Vodotěsný přenosný konduktometr a TDS-metr CON D 70 má velký multifunkční LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu vodivosti nebo TDS a teploty. Zároveň displej zobrazuje čas, indikátor stability, ukládání
dat do paměti a informací o kalibraci.
Vnitřní zálohovaná paměť přístroje umožňuje uložení 500 souborů dat (zůstávají uloženy i při vypnutí přístroje).
Každá série naměřených údajů je uložena s odpovídající teplotou, časem a datem měření (GLP). Data lze stáhnout do počítače přes USB rozhraní a software PC-Link.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
uživatelská nastavení
automatická volba rozsahu měření
uložení 500 souborů dat s informacemi odpovídajícími GLP
komunikace přes USB
snadná automatická/manuální jednobodová/vícebodová („push-button“)
kalibrace
• elektroda se zabudovaným teplotním senzorem
• vodovzdorná klávesnice a ergonomický design
Aplikace
•
•
•
•
•
•
zemědělství a zahradnické aplikace (hydroponie, zavlažování)
akvária
chemický a zpracovatelský průmysl
zpracování odpadů a čištění odpadních vod
farmacie
školní a technologické laboratoře
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
Vodivost
TDS
Teplota
48
Parametr
Rozsah
Rozsah
0,00 až 199,9 μS/cm
200 až 1 999 μS/cm
2,00 až 19,99 mS/cm
20,0 až 199,9 mS/cm
Rozlišení
0,1/1 μS/cm
0,01/0,1 mS/cm
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Kalibrační body
Až 3 automatické; 1 manuální
Rozsah / TDS faktor
0 až 100 g/l / 0,40 až 1,0
Rozlišení
1 % z celého rozsahu
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Rozsah
−10,0 až 110,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
přístroje
do každé laboratoře
Technické parametry
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 100 °C)
GLP
Ano
Normalizovaná teplota
10,0 až 30,0 °C (25 °C standard)
Teplotní koeficient
0,00 až 9,99 %/°C
Konstanta cely
0,1/1,0/10,0
Automatické vypnutí
Po 20 minutách nečinnosti (zálohovaná paměť)
Provozní teplota
0 až 50 °C
Paměť
500 souborů dat
Vstup / Výstup
Zdířka na DC adaptér, BNC konektor, konektor cinch (ATC), USB / USB
Baterie/Napájení
3×1,5 V AAA alkalická baterie nebo 230 VAC přes USB
Životnost baterie
>200 hod.
Krytí
IP57
Rozměry (š×v×h)
186×196×33 mm
Hmotnost
335 g
Měření fyzikálních veličin
Vodotěsný přenosný konduktometr a TDS-metr COND 70 s ukládáním dat a GLP
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Doporučený rozsah měření
50010512
Přenosný konduktometr/TDS metr COND 70 s vodivostní sondou (2301T) a vodivostním kalibračním kitem
(standardy 1 413 μS/cm a 12,88 mS/cm), USB nabíječkou
a komunikačním kabelem, softwarem a kufříkem
10 µS až 200 mS
50010522
Vodotěsný přenosný konduktometr COND 70 bez
sondy*, s vodivostním kitem (standardy 1 413 µS/cm
a 12,88 mS/cm, USB nabíječkou a komunikačnímkabelem, dodáváno v kufříku
Příslušenství
50004022
Vodivostní sonda 2301T/5, K=1,0, délka kabelu 5 m
10 µS až 200 mS
50004012
Vodivostní sonda VPT51/01, K=0,1, délka kabelu 1 m
0,1 µS až 1 mS
* Sondu vyberte z níže uvedené nabídky podle požadovaného rozsahu.
Pozn.: V případě požadavku měření vzorků s nízkou vodivostí je možné použít vodivostní sondu VPT51/01 jako u COND 7
nebo COND70.
49
přístroje
do každé laboratoře
Vodotěsný přenosný multimetr PC 7
Vodotěsný přenosný multimetr PC 7 má velký LCD displej zobrazující současně aktuální naměřenou hodnotu
pH, ORP nebo vodivosti a teplotu.
Přístroj umožňuje uživateli nastavit následující parametry: normalizovanou teplotu (mezi 10 až 30 °C, tovární
nastavení 25 °C); teplotní koeficient (od 0 do 9,99 % na °C); jednobodovou či vícebodovou kalibraci; konstanty
cely (K = 0,1, 1,0 nebo 10,0) a resetování na přednastavené tovární hodnoty.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
volitelná přesnost ±0,1/0,01 pH
zobrazení pH, ORP nebo vodivosti a teploty současně
jednoduchá 3bodová kalibrace s automatickým rozpoznáním pH pufrů
jednoduchá („push-button“) kalibrace v každém rozsahu měření, automatická volba rozsahu měření (vodivost)
automatická/manuální teplotní kompenzace
(s referenční hodnotou 15 až 30 °C)
autodiagnostika a automatické vypnutí
vodě odolná klávesnice IP57
odolná konstrukce a ergonomický design
Aplikace
•
•
•
•
•
•
•
vodárenství a úprava odpadních vod
akvária, bazény, akvaparky a lázeňská zařízení
zemědělství a zahradnické aplikace
průmysl papíru a celulózy
energetika, chladící věže
školní a technologické laboratoře
ekologické studie
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
pH
ORP
50
Parametr
Rozsah
Rozsah
0,00 až 14,00 pH
Rozlišení
0,1/0,01 pH
Přesnost
±0,01 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
Kalibrace
3 bodová automatická (pufry USA, NIST)
Senzor
BNC konektor – připojení různých typů elektrody
Rozsah/rozsah rel. mV
−1 000 až +1 000 mV
Rozlišení
1 mV
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
přístroje
Vodivost
Teplota
Rozsah
0,00 až 199,9 μS/cm
200 až 1 999 μS/cm
2,00 až 19,99 mS/cm
20,0 až 199,9 mS/cm
Rozlišení
0,1/1 μS/cm
0,01/0,1 mS/cm
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Kalibrační body
Až 3 automatické; 1 manuální
Rozsah
0,0 až 100,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
Měření fyzikálních veličin
do každé laboratoře
Technické parametry
Vodotěsný přenosný multimetr PC 7
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (pH: 0 až 100 °C, vodivost: 0 až 80 °C)
Indikátor stability
Ano
Normalizovaná teplota
10,0 až 30,0 °C (25 °C standard)
Teplotní koeficient
0,00 až 9,99 %/°C
Konstanta cely
0,1/1,0/10,0
Automatické vypnutí
Po 20 minutách nečinnosti (zálohovaná paměť)
Provozní teplota
0 až 50 °C
Paměť
500 souborů dat
Vstup
BNC, konektor cinch (ATC)
Baterie
3×1,5 V AAA alkalická baterie
Životnost baterie
>300 hod.
Krytí
IP57
Rozměry (š×v×h)
86×196×33 mm
Hmotnost
295 g
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50010712
Vodotěsný přenosný multimetr PC 7 s pH elektrodou s teplotním
čidlem (201T), vodivostní sondou (2301T), pufry Hamilton pH 4 a pH 7,
vodivostním kalibračním kitem (standardy 1 413 μS/cm a 12,88 mS/cm)
a kufříkem
51
přístroje
do každé laboratoře
Vodotěsný přenosný multimetr PC 70 s ukládáním dat a GLP
Vodotěsný přenosný multimetr PC 70 má velký multifunkční LCD displej zobrazující aktuální naměřenou
hodnotu pH/ORP/vodivosti/TDS a teplotu. Zároveň na displeji zobrazuje čas, indikátor stability, ukládání dat
do paměti a informace o kalibraci. Vnitřní zálohovaná paměť přístroje umožňuje uložení 500 souborů dat (zůstávají uloženy i při vypnutí přístroje). Každá série naměřených údajů je uložena s odpovídající teplotou, časem
a datem měření (GLP). Data lze stáhnout do počítače přes USB rozhraní a software PC-Link.
Důležité vlastnosti
• víceparametrové měření – přístroj měří pH, potenciál v mV (ORP), vodivost,
TDS a teplotu (°C)
• snadná automatická / manuální jednobodová / vícebodová („push-button“)
kalibrace
• uložení 500 souborů dat s informacemi odpovídajícími GLP
• komunikace přes USB
• automatická diagnostika
Aplikace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vodárenství a úprava odpadních vod
akvária, bazény, akvaparky a lázeňská zařízení
zemědělství a zahradnické aplikace (chov ryb, hydroponie, zavlažování atd.)
potravinářský průmysl
průmysl papíru a celulózy; energetika (kotle, chladící věže)
kontrola kvality vody a ekologické studie
chemický a zpracovatelský průmysl
zpracování odpadů a odpadních vod
školní, farmaceutické a technologické laboratoře
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
pH
ORP
Vodivost
52
Parametr
Rozsah
Rozsah
−2,00 až 16,00 pH
Rozlišení
0,1/0,01 pH
Přesnost
±0,01 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
Kalibrace
3 bodová automatická (pufry USA, NIST)
Senzor
BNC konektor – připojení různých typů elektrody
Rozsah/rozsah rel. mV
−1 999 až +1 999 mV
Rozlišení
+0,1 mV (±200 mV)/1 mV (při vyšším rozsahu)
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Rozsah
0,00 až 199,9 μS/cm; 200 až 1 999 μS/cm;
2,00 až 19,99 mS/cm; 20,0 až 199,9 mS/cm
Rozlišení
0,1/1 μS/cm; 0,01/0,1 mS/cm
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Kalibrační body
Až 3 automatické; 1 manuální
přístroje
TDS
Teplota
Rozsah / TDS faktor
0 až 100 g/l / 0,40 až 1,0
Rozlišení
1 % z celého rozsahu
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Rozsah
−10 až 110,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
Měření fyzikálních veličin
do každé laboratoře
Technické parametry
Vodotěsný přenosný multimetr PC 70 s ukládáním dat a GLP
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 100 °C)
Zobrazeni směrnice/kompenzace a GLP
Ano
Indikátor stability
Ano
Normalizovaná teplota
10,0 až 30,0 °C (25 °C standard)
Teplotní koeficient
0,00 až 9,99 %/°C
Konstanta cely
0,1/1,0/10,0
Automatické vypnutí
Po 20 minutách nečinnosti (zálohovaná paměť)
Paměť
500 souborů dat
Provozní teplota
0 až 50 °C
Vstup / Výstup
Zdířka na DC adaptér, BNC konektor, konektor cinch ATC, USB / USB
Baterie/Napájení
3×1,5 V AAA alkalická baterie nebo 230 VAC přes USB
Životnost baterie
>300 hod.
Krytí
IP57
Rozměry (š×v×h)
86×196×33 mm
Hmotnost
335 g
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50010812
Vodotěsný přenosný multimetr PC 70 s pH elektrodou s teplotním
čidlem 201T, s vodivostní sondou (2301T), pufry Hamilton pH 4 a pH 7
a vodivostním kalibračním kitem (standardy 1 413 μS/cm a 12,88 mS/
cm ), USB nabíječkou a komunikačním kabelem, softwarem a kufříkem
Pozn.: V případě požadavku měření vzorků s nízkou vodivostí je možné použít vodivostní sondu VPT51/01 jako u COND 7
nebo COND70.
53
přístroje
do každé laboratoře
Popis displeje
přenosných pHmetrů a konduktometrů
Měřený parametr
Aktuální čas
Aktuální měřená hodnota
Teplota
Připojení k PC, stahování dat
Ukládání dat
Indikátor stability měření
Informace o kalibračních bodech
Počet dat v paměti
Indikátor teplotní kompenzace
(automatická/manuální)
54
přístroje
do každé laboratoře
Měření fyzikálních veličin
Elektrody
k pHmetrům a konduktometrům
Příslušenství
Katalogové
3K320
číslo
50002002
BNC/Cinch
50002022
BNC/Cinch
32105302
BNC
32105102
BNC
50004002
BNC/Cinch
50004022
BNC/Cinch
50004012
BNC/Cinch
Cinch
pH
70
COND
7
COND
70
PC
7
PC
70
Elektroda s teplotním
čidlem 201T,
délka kabelu 1 m
s konektorem BNC
×
×
×
×
Elektroda s teplotním
čidlem 201T/5,
délka kabelu 5 m
s konektorem BNC
×
×
×
×
Elektroda Redox,
délka kabelu 1 m
s konektorem BNC
×
×
×
×
Elektroda Redox/5,
délka kabelu 5 m
s konektorem BNC
×
×
×
×
Vodivostní sonda
2301T s teplotním
čidlem, K = 1,0,
rozsah měření
10 µS až 200 mS,
délka kabelu 1 m
×
×
×
×
Vodivostní sonda
2301T/5 s teplotním
čidlem, K = 1,0,
rozsah měření
10 μS až 200 mS,
délka kabelu 5 m
×
×
×
×
Vodivostní sonda
VPT51/01 s teplotním
čidlem, K = 0,1,
rozsah měření
0,1 μS až 1 mS,
délka kabelu 1 m
×
×
×
×
×
×
×
×
50002012
Teplotní sonda
(bez vyobrazení)
50010172
Síťový zdroj s USB
portem
50000112
pH
7
×
×
×
×
×
Stojan s posuvným
ramenem pro uchycení elektrod
×
×
×
×
×
×
55
přístroje
do každé laboratoře
pH pufry a vodivostní standardy
pH pufry XS jsou standardizované roztoky pH hodnot 4,00, 7,00, 9,00 a 10,01 s exspirací 2 roky. Pufry mají metrologickou návaznost na standard NIST a jsou dodávány s certifikátem, který je i ke stažení na webových stránkách
www.chromservis.cz. Pufry josu barevně odlišeny a jsou výrobcem testovány na stabilitu při expozici UV zářením
a při zamrznutí. Roztoky se dodávají v objemech 250 ml, 500 ml a 5 I. Vodivostní standardy XS se dodávají stejně
jako pH pufry s dvouletou exspirací a s certifikátem. Roztoky se dodávají v balení 500 ml.
Všechny roztoky dodávané v objemu 250 ml a 500 ml jsou v praktickém plastovém kanystříku, který usnadňuje
kalibraci a zabraňuje kontaminaci zásobního roztoku.
Pufry pH 4
Pufry pH 7
Pufry pH 9
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
metrologická návaznost (N.I.S.T.)
jednoduché použití
ekonomický provoz (pro kalibraci se použije pouze malé množství pufru)
stabilita 2 roky
Vodivostní standardy
Údaje pro objednání
Popis
Objem
51100033
XS pufr pH 4,00, červená barva, s certifikátem N.I.S.T.
1×250 ml
51100043
XS pufr pH 7,00, zelená barva, s certifikátem N.I.S.T.
1×250 ml
1×250 ml
XS pufr pH 10,01, bezbarvý, s certifikátem N.I.S.T.
1×250 ml
51100133
XS pufr pH 4,00, červená barva, s certifikátem N.I.S.T.
1×500 ml
51100143
XS pufr pH 7,00, zelená barva, s certifikátem N.I.S.T.
1×500 ml
XS pufr pH 9,00, modrá barva, s certifikátem N.I.S.T.
1×500 ml
51100163
XS pufr pH 10,01, bezbarvý, s certifikátem N.I.S.T.
1×500 ml
51100233
XS pufr pH 4,00, červená barva, s certifikátem N.I.S.T.
1×5 l
51100243
XS pufr pH 7,00, zelená barva, s certifikátem N.I.S.T.
1×5 l
51100253
XS pufr pH 9,00, modrá barva,s certifikátem N.I.S.T.
1×5 l
51100613
XS vodivostní standard 84 μS/25 °C, s certifikátem N.I.S.T.
1×500 ml
XS vodivostní standard 1 413μS/25 °C, s certifikátem N.I.S.T.
1×500 ml
XS vodivostní standard 12 880μS/25 °C, s certifikátem N.I.S.T.
1×500 ml
51100633
51100643
56
5 l
51100153
500 ml
XS pufr pH 9,00, modrá barva, s certifikátem N.I.S.T.
51100063
500 ml
51100053
250 ml
Katalogové číslo
přístroje
do každé laboratoře
Měření fyzikálních veličin
Teploměry
Jak vybrat správnou sondu pro mou aplikaci?
Při měření teploty je jako první krok nutno zvolit vhodnou sondu pro požadovanou aplikaci. Jakmile si vyberete
teplotní sondu, pokračujte s volbou teploměru. Níže najdete popis jednotlivých teplotních sond.
Pt 100: velmi přesná teplotní sonda s vysokým lineárním rozsahem. Tento senzor volíme v případě požadavku
na velmi přesné měření teploty. Senzor má středně rychlou dobu odezvy a je vhodný až do teplot −200 °C. Je
vhodnou volbou pro měření v laboratořích nebo pro použití jako pracovní etalon.
NTC: přesný senzor v omezeném rozsahu teplot od −50 °C do +150 °C. Je vhodný pro jednoduché aplikace, jako
je měření ventilačních systémů a klimatizací. Má středně rychlou dobu odezvy.
Termoelektrický článek K: široký rozsah měření teploty až do 1 100 °C. Je doporučená pro měření teplot nad
300 °C. Má velmi rychlou odezvu a je flexibilní v konstrukci senzoru – nabízí se malé rozměry nebo modely pro
specifické aplikace. Teploty pod 0 °C měří jenom krátkou dobu. Je doporučený pro průmyslové aplikace, kde je
vyžadován velký měřící rozsah.
Termoelektrický článek T: krátký rozsah měření teploty do 300 °C. má velmi rychlou odezvu a stejně jako typ
K má široký výběr provedení pro různé aplikace. Teploty pod 0 °C měří bez omezení. Je vhodný pro farmaceutický
průmysl a potravinářství.
Displej teploměrů
Funkce GLP: datum a čas
Počet uložených dat v paměti
Indikátor stability měření
57
přístroje
do každé laboratoře
Přehled teploměrů
Technické parametry
Teploměr
Temp 7 Pt100 RTD
Temp 70 Pt100 RTD
Temp 7 K/T
Teplotní čidlo
Pt100
Pt100
NTC 30K
K/T
Rozsah měření
−200 až +999 °C
−200 až +999 °C
−50 až +150 °C
K: −200 až +1 350 °C
T: −250 až +400 °C
Rozlišení
0,1 °C
(−99,9 až +199,9 °C)
1 °C
(−200 až +999 °C)
0,01 °C
(−99,99 až +99,99 °C)
0,1 °C
(−200 až +999,9 °C)
0,1 °C
(−50,0 až +150,0 °C)
K: 0,1 °C
(−99,9 až +199,9 °C)
1 °C
(−200 až +1 350 °C)
T: 0,1 °C
(−99,9 až +199,9 °C)
1 °C
(−250 až +400 °C)
Přesnost (pouze přístroj)
±2 °C
(−200 až −100 °C)
±0,2 °C
(−99,9 až +199,9 °C)
±2 °C
(+200 až +850 °C)
±0,1 °C
( −201 až −100,0 °C)
±0,03 °C
(−99,99 až +99,99 °C)
±0,1 °C
( +100 až +999,9 °C)
±0,2 °C
(−50,0 až +150,0 °C)
±0,1 %
(pod −150 °C)
±0,25 %
(nad −150 °C)
Ukládání dat
Ne
1 000 bodů
Ne
Ne
Interval ukládání dat
Ne
Manuální / auto.
1 min. až 99 hod.
Ne
Ne
Max./min. hodnota
Ano
Indikace stability měření
Ano
Ano (nízká – střední
– vysoká)
Ano
Ano
Automatické vypnutí
Ano
Ano
Ano
Ano
Displej
LCD
Podsvícený LCD
LCD
LCD
Vstupní konektor
3pinový kruhový
3pinový
Cinch
ANSI
Napájení
Životnost baterie
Baterie AAA 3×1,5 V (alkalické)
>750 hod.
>750 hod.
(bez podsvícení)
>750 hod.
Provozní teplota
−20 až +65 °C
Provozní vlhkost
10 až 90 % RH (nekondenzující)
Krytí
Rozměry (š×v×h)
Hmotnost
58
Temp 7 NTC
IP56
86×196×33 mm
295 g
>750 hod.
přístroje
do každé laboratoře
Měření fyzikálních veličin
Teploměr Temp RTD 7 Basic
Teploměr Temp 7 Basic řady XS je mikroprocesorově řízený teploměr (mikroprocesor ASIC), který nabízí celou řadu
inovativních funkcí při zachování jednoduchého ovládání. Teploměr je vybavený sondou Pt100 RTD s rozsahem
měření −200 až +999 °C.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
zobrazení min./max. hodnoty
indikátor stability měření
indikátor stavu baterie
dodává se s certifikátem
univerzálnost – měření v °C i °F
záložní paměť – uchování kalibračních údajů a dalších informací i při odpojené baterii
• automatické vypínání po 20 minutách nečinnosti
• snadno čitelný displej
• inovativní a robustní design, snadné ovládání jednou rukou,
odolný kryt i při stříkající vodě (IP56), odolné pouzdro,
sklopný stojánek
Aplikace
• měření teploty v klimatizaci
• potravinářství
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50011012
Přenosný teploměr Temp 7 RTD včetně ochranného pouzdra (teplotní
sondu nutno objednat odděleně)
Teplotní sondy viz strana 61.
Vodě odolná klávesnice
Měření teploty ve vzduchotechnice
59
přístroje
do každé laboratoře
Teploměr Temp RTD 70 Professional
Teploměr Temp RTD 70 Professional řady XS je mikroprocesorově řízený teploměr (mikroprocesor ASIC), který
nabízí celou řadu inovativních funkcí při zachování jednoduchého ovládání. Teploměr používá sondu Pt100 RTD
s rozsahem měření −200 až +999 °C.
Důležité vlastnosti
• rozlišeni 0,1 °C ale v intervalu od −99,99 °C do +99,99 °C
je rozlišení 0,01 °C
• min./max. hodnoty
• jednobodová kalibrace
• indikátor stability měřeni
• dodává se s certifikátem
• napájení z počítače nebo standardně
• univerzálnost – měření v °C i °F
• záložní paměť – udržení kalibračních údajů a dalších informací
i při odpojené baterii
• automatické vypínání po 20 minutách nečinnosti
• snadno čitelný displej
• ukládání dat (až 1 000 hodnot)
• manuální nebo automatický režim, ve spojení s teplotním
čidlem PT56L 1/5 DIN – vhodný jako pracovní etalon
• ukládání datumu a času společně s teplotou (GLP)
• inovativní a robustní design, snadné ovládání jednou rukou,
odolný kryt i při stříkající vodě (IP56), odolné pouzdro, sklopný stojánek
Aplikace
• měření teploty kapalin v laboratořích
• kontrola teploty inkubátorů, termostatů a sušáren
Konektor k připojení
teplotní sondy
60
USB port pro připojení k PC
a napájení
přístroje
do každé laboratoře
Katalogové číslo
Popis
50011082
Přenosný teploměr Temp 70 RTD Professional s ukládáním dat včetně
ochranného pouzdra (teplotní sondu nutno objednat odděleně)
Měření fyzikálních veličin
Údaje pro objednání
Pozn.: Balení obsahuje přenosný kufřík, AC adaptér, USB kabel a PC software pro stahování dat.
Teplotni sondy pro teploměry Temp 7 RTD a Temp 70 RTD Professional
Model
PT56L
PT56C
PT56P
PT56A
PT56L 1/5
DIN
PT56 TFE*
PT56L/500 PT56L/1000
Katalogové číslo
51000202
51000212
51000222
51000232
51000242
51000252
51000262
51000272
Rozsah měření
−50 až
+400 °C
−50 až
+400 °C
−50 až
+400 °C
−50 až
+250 °C
−50 až
+400 °C
−100 až
+300 °C
−50 až
+400 °C
−50 až
+400 °C
Rozsah
certifikace
−50 až
+300 °C
−50 až
+300 °C
−50 až
+300 °C
−50 až
+150 °C
−50 až
+300 °C
−50 až
+250 °C
−50 až
+300 °C
−50 až
+300 °C
T90
30 s
120 s
60 s
60 s
30 s
30 s
60 s
60 s
Průměr sondy
3 mm
5 mm
4 mm
4 mm
3 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Délka sondy
200 mm
200 mm
150 mm
200 mm
200 mm
100 mm
500 mm
1 000 mm
Délka kabelu
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
3 m
1,5 m
1,5 m
Třída přesnosti
A
A
A
A
1/5 DIN
A
A
A
Zakončení
sondy
Pozn.: Další modely sond PT100 jsou k dispozici na vyžádání. Všechny sondy jsou vybaveny výrobním číslem.
* PTFE kabel vhodný pro sporáky a mrazničky.
Model sondy na rukojeti
Kontrola teploty v inkubátorech
Sériové číslo sondy na rukojeti
61
přístroje
do každé laboratoře
Teploměr Temp 7 NTC
Teploměr Temp 7 NTC řady XS je mikroprocesorově řízený teploměr (mikroprocesor ASIC), který nabízí celou řadu
inovativních funkcí při zachování jednoduchého ovládání. Teploměr používá sondu NTC 30K s rozsahem měření
−50 až +150 °C.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
přenost 0,1 °C
min./max. hodnoty
indikátor stability měření
indikátor stavu baterie
vlastní diagnostika
univerzálnost – měření v °C i °F
záložní paměť – uchování kalibračních údajů a dalších
informací i při odpojené baterii
• automatické vypínání po 20 minutách nečinnosti
• snadno čitelný displej
• inovativní a robustní design, snadné ovládání jednou rukou,
odolný kryt i při stříkající vodě (IP56), odolné pouzdro,
sklopný stojánek
Aplikace
• rychlé měření v úzkém rozsahu teplot
• potravinářství
• klimatizace
Konektor k připojení teplotní sondy
62
Sada teploměru v kufříku
přístroje
do každé laboratoře
Katalogové číslo
Popis
50011092
Přenosny teploměr Temp 7 NTC vybavený sondou NT7P
včetně ochranného pouzdra a kufříku
50011062
Přenosný teploměr Temp 7 NTC vybavený sondou NT7L
včetně ochranného pouzdra a kufříku
Měření fyzikálních veličin
Údaje pro pbjednání
Teplotní sondy NTC 30K pro teploměry Temp 7 NTC
Model
NT7L
NT7P
Katalogové číslo
50011142
50011122
Rozsah měření
−50 až +150 °C
−50 až +150 °C
Rozsah certifikace
−50 až +150 °C
−50 až +150 °C
T90
30 s
30 s
Průměr sondy
3 mm
4 mm
Délka sondy
200 mm
150 mm
Délka kabelu
1,5 m
1,5 m
Třída přesnosti
–
–
Zakončení sondy
Konektor teplotní sondy
63
přístroje
do každé laboratoře
Teploměr Temp 7 K/T
Teploměr Temp 7 K/T řady XS je mikroprocesorově řízený teploměr (mikroprocesor ASIC), který nabízí celou řadu
inovativních funkcí při zachování jednoduchého ovládání. Teploměr je vhodný pro termočlánky typu K a T pro
měření teplot v rozsahu −250 až +1 350 °C.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
rozlišení 0,1/1 °C
min./max. hodnoty
indikátor stability měření
indikátor stavu baterie
externí kalibrace
vlastní diagnostika
univerzálnost – měření v °C i °F
záložní paměť – uchování kalibračních údajů a dalších informací i při odpojené baterii
• automatické vypínání po 20 minutách nečinnosti
• snadno čitelný displej
• inovativní a robustní design, snadné ovládání jednou rukou,
odolný kryt i při stříkající vodě (IP56), odolné pouzdro,
sklopný stojánek
Aplikace
• farmaceutický průmysl
• měření povrchů předmětů v průmyslu
• měření teploty v laboratořích
Údaje pro pbjednání
Katalogové číslo
Popis
50011032
Přenosný teploměr Temp 7 K/T včetně ochranného pouzdra a kufříku
(teplotní sondu nutno objednat odděleně)
Konektor k připojení teplotní sondy
64
Sada teploměru v kufříku
přístroje
do každé laboratoře
Teplotní sondy K pro teploměry Temp 7 K/T
3K220
3K320
3K350
3K6100
3K6120
3K650
3K415P
3K520C
3K1200
Katalogové
číslo
51000752 51000762 51000772 51000782 51000822 51000792 51000832 51000802 51000812
Rozsah
měření
−60 až
+600 °C
−60 až
+800 °C
−60 až
+800 °C
−60 až
+1 100 °C
−60 až
+1 100 °C
−60 až
+1 100 °C
−50 až
+600 °C
−60 až
+600 °C
−60 až
+400 °C
Rozsah
certifikace
−60 až
+400 °C
−60 až
+600 °C
−60 až
+800 °C
−60 až
+1 100 °C
−60 až
+1 100 °C
−60 až
+1 000 °C
−50 až
+600 °C
−60 až
+400 °C
−60 až
+300 °C
T90
2 s
3 s
3 s
6 s
6 s
6 s
3 s
15 s
2 s
Průměr sondy 2 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
4 mm
5 mm
2 mm
Délka sondy
200 mm
200 mm
500 mm
1 000 mm 1 200 mm 500 mm
150 mm
200 mm
2 000 mm
Délka kabelu
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
2 m*
Třída
přesnosti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Měření fyzikálních veličin
Model
Zakončení
sondy
* Ohebný kabel délky 2 m.
Teplotní sondy T pro teploměry Temp 7 K/T
Model
3T320
3T415
3T215
3T520C
3T420A*
3T210
Katalogové
číslo
51000902
51000912
51000942
51000922
51000932
51000952
Rozsah
měření
−50 až +350 °C
−50 až +350 °C
−50 až +350 °C
−50 až +350 °C
−50 až +250 °C
−50 až +300 °C
Rozsah
certifikace
−50 až +300 °C
−50 až +300 °C
−50 až +300 °C
−50 až +300 °C
−50 až +200 °C
−50 až +300 °C
T90
2 s
3 s
2 s
5 s
3 s
3 s
Průměr sondy 3 mm
4 mm
2 mm
5 mm
4 mm
2,5 mm
Délka sondy
200 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
100 mm
Délka kabelu
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
2 m
Třída
přesnosti
1
1
1
1
1
1
Zakončení
sondy
* Vhodný pro sporáky a mrazničky.
Konektor pro teplotní sondy typ K
Konektor pro teplotní sondy typ T
65
přístroje
do každé laboratoře
Přehled dalších laboratorních produktů
Dilutor ML600
Pipetor ML300
Mikrostříkačky
Filtrační aparatury
66
Přesný dávkovač eVol
Vialky
Membránové filtry
Stříkačkové filtry
ČESKÁ REPUBLIKA
Chromservis s.r.o.
Jakobiho 327
CZ-109 00 Praha 10 – Petrovice
tel.: (+420) 274 021 222
[email protected]
Regionální zastoupení
Morava – Jih
Cejl 72
CZ-602 00 Brno
tel. / fax: (+420) 545 213 650
[email protected]
Regionální zastoupení
Morava – Sever
Hlubinská 12/1385
CZ-702 00 Ostrava
tel.: (+420) 596 636 262 kl. 42, 37, 46
fax: (+420) 596 636 262 kl. 47
[email protected]
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Chromservis SK s.r.o.
Nobelova 34 (areál VUCHT)
SK-831 02 Bratislava
tel.: (+421) 911 179 146, 911 181 098
[email protected]
www.chromservis.eu

Podobné dokumenty

přístroje - Chromservis

přístroje - Chromservis wolframová a deuteriová lampa s automatickým zapínáním/vypínáním (prodlužuje životnost lamp) funkce: kvantitativní analýza, kinetika, skenování, DNA/proteinové testy, měření při více vlnových délká...

Více

Výroční zpráva o činnosti FS TUL za rok 2001 - Fakulta strojní

Výroční zpráva o činnosti FS TUL za rok 2001 - Fakulta strojní Průměrná doba studia v jednotlivých studijních programech překračuje standardní dobu studia o více jak jeden rok. BSP absolvují studenti v průměru až za 4 roky, MSP za 6 let a DSP za více jak 4 rok...

Více

Výroční zpráva o činnosti FS TUL za rok 2000 - Fakulta strojní

Výroční zpráva o činnosti FS TUL za rok 2000 - Fakulta strojní - přípravu žádosti o prodloužení platnosti akreditace všech uskutečňovaných typů studijních programů na základě vyzvání Akreditační komisí MŠMT ČR, - rozšiřování nabídky programů celoživotního vzdě...

Více

Výroční zpráva o činnosti ČVUT 2001

Výroční zpráva o činnosti ČVUT 2001 Předkládaná zpráva o činnosti Českého vysokého učení technického v Praze za rok 2001 shrnuje hlavní aktivity školy v uplynulém roce. Zpráva byla připravena vedením univerzity v souladu s doporučeno...

Více