Elektronické vrtací a sekací kladivo Návod k obsluze

Transkript

Elektronické vrtací a sekací kladivo Návod k obsluze
PROHLÁŠENÍ O SHODċ S NORMAMI EU
Prohlašujeme na naši vlastní odpovČdnost,
že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami
nebo normalizovanými dokumenty
HD400, EN 50144, EN55014, EN 61000
podle „SmČrnic výboru“
73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC.
Yasuhiko Kanzaki CE 2003
ěeditel
Elektronické vrtací
a sekací kladivo
Návod k obsluze
Hluk a vibrace
Typické A-vážené hladiny hluku jsou:
hladina akustického tlaku: 89 dB (A)
hladina akustického výkonu: 102 dB (A)
– Používejte ochranu sluchu –
Typická vážená efektivní hodnota zrychlení 9 m/s2.
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
Sekání, odkujení, bourání (obr. 18)
Nastavte pĜepínaþ zmČny režimu þinnosti na znaþku . Držte stroj pevnČ obČma rukama. ZapnČte
stroj a vyviĖte na stroj pouze mírný tlak tak, aby stroj neovladatelnČ neodskakoval. Silný tlak vyvíjený na stroj úþinnost nezvýší.
Vrtání do dĜeva nebo kovu
Pro model HR2450/HR2450F/HR2450X (obr. 19)
Použijte pĜídavnou sestavu rychlosklíþidla. PĜi montáži této sestavy postupujte podle pokynĤ uvedených v odstavci „Montáž nebo demontáž vrtáku“ na pĜedcházející stranČ.
Pro model HR2450T/HR2450FT (obr. 11)
Použijte standardní sestavu rychlosklíþidla. PĜi montáži postupujte podle pokynĤ uvedených
v odstavci „VýmČna držáku nástroje“, který se nachází na pĜedcházející stranČ.
Držte kroužek a otáþejte pouzdrem doleva tak ,až se otevĜou þelisti sklíþidla. UmístČte vrták do
sklíþidla na doraz. Držte pevnČ kroužek a otáþejte pouzdrem doprava. Tím se sklíþidlo utahuje.
K odstranČní vrtáku držte kroužek a otáþejte pouzdrem doleva (obr. 20).
Nastavte pĜepínaþ zmČny režimu þinnosti na znaþku . MĤžete vrtat do kovu až do prĤmČru 13 mm
a do dĜeva až do prĤmČru 32 mm.
UPOZORNċNÍ
–
Je-li na stroji namontována sestava rychlosklíþidla, nikdy neuplatĖujte pracovní režim „vrtání
s pĜíklepem“. Sestava rychlosklíþidla by se mohla poškodit nebo zniþit.
–
NadmČrný tlak na stroj neurychlí vrtání. Ve skuteþnosti by nadmČrný tlak zpĤsobil pouze
poškození hrotu vašeho vrtáku, snížil by výkon stroje a zkrátil by jeho životnost.
–
V okamžiku prĤrazu otvoru zaþne na stroj a na vrták pĤsobit znaþná kroutící síla. Držte pevnČ
stroj a dávejte pozor v okamžiku, kdy se vrták zaþne prolamovat obrábČným kusem.
–
Nefunkþní a zaseknutý vrták se dá jednoduše odstranit nastavením spínaþe zpČtného chodu
do polohy pro zpČtný chod. Stroj však mĤže skoþit prudce zpČt, pokud ho nebudete pevnČ
držet.
–
Malý obrobek vždy uchyĢte do svČráku nebo jiného podobného uchycovacího zaĜízení.
Vrtání diamantovou korunkou
PĜi vrtání diamantovou korunkou nastavte vždy páþku zmČny do polohy a používejte režim
„pouze vrtání“.
UPOZORNċNÍ
Použijete-li pĜi vrtání diamantovou korunkou režim „vrtání s pĜíklepem“, mĤže se diamantová vrtací
korunka poškodit.
ÚDRŽBA
UPOZORNċNÍ
PĜed zahájením jakékoliv práce na stroji se vždy pĜesvČdþte, zda je stroj vypnutý a odpojen od
zdroje napájení.
Za úþelem zachování bezpeþnosti a spolehlivosti produktu, mČly by se veškeré údržbáĜské práce
a opravy nebo seĜizování provádČt v autorizovaném servisním stĜedisku Makita.
2
11
Pouze vrtání (obr. 14)
PĜi vrtání do dĜeva, kovu nebo do plastových materiálĤ, stisknČte pojistné tlaþítko a otoþte
pĜepínaþ zmČny režimu þinnosti na znaþku . Používejte šroubovitý vrták nebo vrták na dĜevo.
UPOZORNċNÍ
–
Neotáþejte pĜepínaþem zmČny režimu þinnosti bČží-li stroj pod zátČží. Stroj se poškodí nebo
zniþí.
–
Aby se zabránilo rychlému opotĜebování mechanismu zmČny režimu, pĜesvČdþte se, zda se
pĜepínaþ zmČny režimu þinnosti vždy nachází v jedné ze tĜí poloh režimu þinnosti.
Omezovaþ kroutícího momentu
K aktivaci omezovaþe kroutícího momentu dojde vždy, dosáhne-li se urþité úrovnČ kroutícího momentu. Motor se odpojí od vĜetene. Nastane-li to, pĜestane se vrták otáþet.
UPOZORNċNÍ
–
Jakmile se omezovaþ kroutícího momentu aktivuje, stroj okamžitČ zastavte. Tím se napomĤže
zabránit pĜedþasnému opotĜebování stroje.
–
Pily na díry se na tomto stroji nedají použít. Mají snahu se v otvoru snadno skĜípnout nebo
zachytit. Tím by docházelo k þasté aktivaci omezovaþe kroutícího momentu.
Vrtání s pĜíklepem (obr. 15)
Nastavte pĜepínaþ zmČny režimu þinnosti na znaþku
kde se bude vrtat otvor a pak stisknČte spoušĢ.
. UmístČte vrták do požadované polohy,
Netlaþte nadmČrnČ na stroj. Lehkým tlakem se docílí lepších výsledkĤ. Držte stroj v požadované
poloze a zabraĖte, aby nevyklouznul z otvoru.
Nepoužívejte vČtší tlak na stroj v dobČ, kdy se otvor zaþne ucpávat štČpky nebo þásticemi. Místo
toho nechejte stroj bČžet naprázdno a pak vrták vytáhnČte þásteþnČ z otvoru. NČkolikerým opakováním tohoto úkonu se otvor vyþistí a obnoví se normální vrtání.
UPOZORNċNÍ
V okamžiku prĤrazu otvoru, kdy se otvor zaþne ucpávat štČpky nebo þásticemi nebo pĜi nárazu na
výztužný prut nacházející se v betonu, zaþne na stroj a na vrták pĤsobit znaþná a náhle se projevující kroutící síla. Používejte vždy boþní rukojeĢ (pomocné držadlo) a pĜi práci držte pevnČ stroj jak
za boþní rukojeĢ, tak i za vypínací držadlo. Nedodržení tohoto pravidla mĤže mít za následek ztrátu
kontroly nad strojem a mĤže být pĜíþinou pĜípadného vážného zranČní.
Mazání vrtáku
Naneste pĜedem na stopku vrtáku malé množství mazacího tuku (asi 0,5–1 g).
Takové namazání sklíþidla zajišĢuje hladký chod stroje a prodlužuje jeho životnost.
Vyfukovací balónek (obr. 16)
K vyþistČní otvoru používejte vyfukovací balónek.
Miska na prach (obr. 17)
PĜi vrtání nad hlavou používejte misku na prach, která zabrání spadu prachu a neþistot na stroj
a na vás. UchytnČte misku na prach na vrták zpĤsobem znázornČným na obr. 17. Velikost vrtákĤ,
na které se mĤže miska na prach uchytit, je:
miska na prach 5
miska na prach 9
10
Prĥmčr korunky (mm)
6–14,5
12–16
3
Rozsvícení osvČtlení (obr. 8)
Pro model HR2450F/HR2450FT
UPOZORNċNÍ
Nehlećte do svČtla.
K rozsvícení pracovního osvČtlení stisknČte spoušĢ. K vypnutí svČtla spoušĢ uvolnČte.
POZNÁMKA
K setĜení neþistot z þoþek osvČtlení použijte suchý kus látky. Dávejte pozor, abyste þoþky
nepoškrábali. Mohlo by dojít ke snížení svítivosti.
PĜepínání obráceného chodu (obr. 9)
Stroj je opatĜen spínaþem, který slouží ke zmČnČ smČru otáþení. PosuĖte spínací páþku obrácení
chodu do polohy smČrem
(strana A) pro otáþení doprava nebo do polohy smČrem
(strana
B) pro otáþení doleva.
UPOZORNċNÍ
–
PĜed zahájením práce zkontrolujte vždy smČr otáþení.
–
Používejte spínaþ obráceného chodu teprve tehdy, až se sklíþidlo úplnČ zastaví. Provedení
zmČny smČru otáþení pĜed tím, než se sklíþidlo zastaví, mĤže stroj poškodit nebo zniþit.
–
Otáþí-li se sklíþidlo pĜi provozu doleva, je spoušĢ stisknuta pouze z poloviny a stroj bČží
poloviþní rychlostí. PĜi otáþení doleva se nedá zatlaþit pojistné tlaþítko.
VýmČna držáku nástroje
Pro model HR2450T/HR2450FT
Držák nástroje se dá snadno vymČnit pro sestavu rychlosklíþidla.
Demontáž držáku nástroje (obr.10)
PĜed demontáží držáku nástroje odstraĖte vždy vrták. Uchopte plášĢ držáku nástroje a otáþejte ho
ve smČru šipky tak, až se ryska pláštČ pĜesune ze znaþky ke znaþce . Pak silou táhnČte ve
smČru šipky.
Uchycení sestavy rychlosklíþidla (obr. 11)
Zkontrolujte, zda ryska sestavy rychlosklíþidla ukazuje na znaþku
rychlosklíþidla a nastavte rysku na znaþku .
. Uchopte plášĢ sestavy
Nasaćte sestavu rychlosklíþidla na vĜeteno stroje. Uchopte plášĢ rychlosklíþidla a otáþejte rysku
pláštČ smČrem ke znaþce tak dlouho, až se zĜetelnČ ozve kliknutí.
Volba režimu þinnosti
Vrtání s pĜíklepem (obr. 12)
PĜi vrtání do betonu, zdiva apod., stisknČte pojistné tlaþítko a nastavte pĜepínaþ zmČny režimu þinnosti na znaþku . Používejte vrták s karbid wolframovým hrotem.
Pouze sekání (obr. 13)
PĜi odsekávání nebo odkujení stisknČte pojistné tlaþítko a otoþte pĜepínaþ zmČny režimu þinnosti
na znaþku . Používejte sekáþ na sekání za studena, sekáþ na otloukání kotelního kamene, atd.
4
9
POPIS FUNKCE
Symboly
Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. PĜed použitím stroje si bućte jisti, že
rozumíte jejich významu.
Boþní rukojeĢ (pomocné držadlo) (obr. 1)
K zajištČní bezpeþného provozu používejte vždy boþní rukojeĢ. Nainstalujte boþní rukojeĢ tak, aby
ozubení na držadle zapadlo mezi výþnČlky na válci stroje. Pak rukojeĢ utáhnČte otáþením doprava
do požadované polohy. RukojeĢ se mĤže otoþit o 360° tak, aby byla zajištČna v požadované
poloze.
Montáž nebo demontáž vrtáku
UPOZORNċNÍ
PĜed montáží nebo demontáží vrtáku se vždy pĜesvČdþte, zda je stroj vypnut a odpojen od napájecího zdroje.
OþistČte stopku vrtáku a pĜed instalací naneste na stopku vrtáku mazací tuk – (Obr. 2).
Vložte vrták do stroje. Vrtákem pootoþte a zatlaþte jej do vĜetene sklíþidla – (Obr. 3).
Po provedené instalaci se vždy pĜesvČdþte, zda je vrták bezpeþnČ usazen v požadované poloze.
Kontrolu provedete tak, že se pokusíte vrták vyjmout.
PĜi demontáži vrtáku stáhnČte kryt sklíþidla dolĤ až na doraz a vrták vytáhnČte – (Obr. 4).
Poloha sekáþe (pĜi odsekávání, odkujení nebo bourání)
UPOZORNċNÍ
PĜed zmČnou polohy sekáþe se vždy pĜesvČdþte, zda je stroj vypnut a odpojen od napájecího
zdroje.
Sekáþ se mĤže zajistit v libovolné poloze. PĜi zmČnČ polohy sekáþe zatlaþte na pojistné tlaþítko
a nastavte pĜepínaþ zmČny režimu þinnosti na znaþku . Natoþte sekáþ do požadované polohy –
(Obr. 5).
StisknČte pojistné tlaþítko a nastavte pĜepínaþ zmČny režimu þinnosti na znaþku . Pak se pĜesvČdþte,
zda je sekáþ zabezpeþen v požadované poloze. Kontrolu provećte mírným pootoþením sekáþe –
(Obr. 6).
HloubkomČr (obr. 7)
HloubkomČr je vhodný pro vyvrtávání otvorĤ o stejné hloubce. UvolnČte boþní rukojeĢ (pomocné
držadlo) a do otvoru v boþním držadle vložte hloubkomČr. Nastavte hloubkomČr na požadovanou
hloubku a utáhnČte boþní rukojeĢ.
POZNÁMKA
HloubkomČr se nemĤže používat v poloze, kde hloubkomČr naráží na pĜevodovou skĜíĖ.
SpouštČní (obr. 8)
UPOZORNċNÍ
PĜed pĜipojením stroje k napájení se vždy pĜesvČdþte, zda správnČ funguje spoušĢ a zda se po
uvolnČní vrací zpČt do polohy „OFF“ (vypnuto).
Stroj se spouští jednoduše stisknutím spouštČ. Poþet otáþek se zvyšuje zvČtšením tlaku na spoušĢ.
Stroj se zastavuje uvolnČním spouštČ. PĜi plynulém provozu stisknČte spoušĢ a pak zatlaþte
pojistné tlaþítko spouštČ. K ukonþení provozu v zajištČné poloze stisknČte spoušĢ na doraz a pak ji
uvolnČte.
8
PĜeþtČte si návod k obsluze
Dvojitá izolace
VysvČtlivky k obrázkĤm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Patka rukojeti
Boþní rukojeĢ (pomocné držadlo)
Ozubení
VýþnČlky
UvolĖování
Utahování
Stopka vrtáku
Mazání vrtáku
Vrták
Kryt sklíþidla
PĜepínaþ zmČny režimu þinnosti
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Blokovací tlaþítko
HloubkomČr
SpoušĢ
Blokovací tlaþítko spouštČ
OsvČtlení (pouze HR2450F)
Spínací páþka obrácení chodu
Držák nástroje
Ryska pláštČ
PlášĢ
Sestava sklíþidla
VĜeteno
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Vrtání s pĜíklepem
Pouze sekání
Pouze vrtání
Miska na prach
Rychlosklíþidlo
Redukce rychlosklíþidla
Pouzdro
Utahování
UvolĖování
Kroužek
TECHNICKÉ PODMÍNKY
Model
Vrtací výkon
Beton
Vrtací korunka
Diamantová vrtací korunka
DĜevo
Ocel
Otáþky bez zátČže (min–1)
PĜíklepy za minutu
Celková délka
ýistá hmotnost
HR2450/X/F
HR2450T/FT
24 mm
54 mm
65 mm
32 mm
13 mm
0–1100
0–4500
360 mm
2,4 Kg
24 mm
54 mm
65 mm
32 mm
13 mm
0–1100
0–4500
384 mm
3,6 Kg
Vzhledem k pokraþujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou mČnit bez
pĜedbČžného oznámení.
Poznámka: Technické podmínky se mohou v rĤzných zemích lišit.
Zamýšlené použití
Stroj je urþen pro vrtání s pĜíklepem do cihel, betonu a kameniny, jakož i pro sekací práce. Stroj je
rovnČž vhodný pro vrtání bez pĜíklepu do dĜeva, kovu, keramických a umČlých hmot.
Napájení
Stroj se mĤže pĜipojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož napČtí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku stroje a mĤže pracovat pouze v jednofázové soustavČ se stĜídavým napČtím. Stroje
jsou opatĜeny zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet pĜímo ze zásuvek bez zemnícího drátu.
5
BEZPEýNOSTNÍ POKYNY
Výstraha!
PĜi používání elektrických strojĤ je nezbytné dodržovat základní bezpeþnostní opatĜení, aby
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranČní osob, atd.
PĜed tím, než zaþnete pracovat s tímto strojem, pĜeþtČte si a dodržujte tyto pokyny.
K zajištČní bezpeþné práce:
1. Udržujte pracovištČ v þistotČ
NepoĜádek na pracovišti a na pracovních stolech mĤže zpĤsobit zranČní.
stĜediscích. PravidelnČ prohlížejte prodlužovací šĖĤry a vymČĖte je, pokud jsou poškozeny.
Držadla strojĤ udržujte v suchém a þistém stavu bez zbytkĤ oleje a mazacích tukĤ.
15. Stroje odpojujte od zdroje napájení
V dobČ, kdy není stroj v provozu, dále pĜed provádČním servisu, jakož i pĜi výmČnČ pĜíslušenství (jako napĜ. vrtákĤ, Ĝezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení.
16. OdstraĖte seĜizovací klíþe
ZvyknČte si na to, že pĜed spuštČním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou seĜizovací pĜípravky
a klíþe odstranČny.
17. ZabraĖte nechtČnému spuštČní
NepĜenášejte stroj pĜipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. PĜesvČdþte se, zda
vypínaþ stroje, který se bude pĜipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto).
2. Zvažujte pracovní prostĜedí
Nevystavujte elektrické stroje pĤsobení vlivĤm deštČ. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých
a mokrých místech. ZajistČte, aby pracovní prostor byl dobĜe osvČtlen. Nepoužívejte elektrické
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny.
18. Prodlužovací kabely pĜi venkovním užití
PĜi venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro
takový úþel urþeny a patĜiþnČ oznaþeny.
3. ChraĖte se pĜed elektrickým úderem
ZabraĖte styku lidského tČla s uzemnČnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladniþkami).
19. Bućte vždy ve stĜehu
Bućte si vždy vČdomi toho, co dČláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li
unaveni.
4. Nedovolte dČtem pĜístup ke strojĤm
NepĜipusĢte, aby se cizí osoby a zejména dČti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací
šĖĤrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpeþné vzdálenosti od pracovního místa.
5. Skladování strojĤ
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných
místech mimo dosah dČtí.
6. Nevyvíjejte tlak na stroj
Stroj provede práci lépe a bezpeþnČji, bude-li se používat stanoveným zpĤsobem.
7. Používejte správný stroj
Nesnažte se používat malé stroje nebo pĜíslušenství k provádČní úkonĤ urþených pro výkonnČjší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou urþeny na pĜíklad nepoužívejte kotouþovou pilu k Ĝezání vČtví nebo kmenĤ stromĤ.
8. SprávnČ se oblékejte
Neoblékejte si volný odČv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými
þástmi stroje. PĜi práci ve venkovním prostĜedí doporuþujeme používat pryžové rukavice
a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy.
20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny
PĜed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny,
budou správnČ pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé þásti
navzájem správnČ nastaveny, zda nejsou nČkteré díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ĜádnČ opravit nebo vymČnit v autorizovaném servisním stĜedisku, pokud není stanoveno jinak
v „Návodu k obsluze“. Vadné spínaþe a pĜepínaþe nechejte opravit v autorizovaném servisním
stĜedisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínaþ správnČ nezapíná nebo nevypíná.
21. Výstraha
Použití jiného pĜíslušenství nebo pĜídavného zaĜízení než toho, které je doporuþeno v tomto
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, mĤže vyvolat riziko zranČní osob.
22. Nechejte stroj opravit odborníkem
Tento elektrický spotĜebiþ odpovídá ustanovením uvedených v pĜíslušných bezpeþnostních
pĜedpisech. Opravy elektrických spotĜebiþĤ smí provádČt pouze odborníci. Jinak by mohlo
vzniknout vážné nebezpeþí pro uživatele.
9. Používejte ochranné brýle
PĜi Ĝezání v prašném prostĜedí používejte obliþejovou nebo protiprachovou masku.
10. PĜipojte zaĜízení na odstraĖování prachu
Jsou-li stroje opatĜeny zaĜízením na odstraĖování nebo shromažćování prachu, zabezpeþte,
aby byla pĜipojena a správnČ používána.
11. Nakládejte šetrnČ s pĜívodní šĖĤrou
NepĜenášejte stroj za pĜívodní šĖĤru nebo za ní netahejte pĜi vytahování ze zásuvky.
Nepoužívejte pĜívodní šĖĤru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran.
12. Zabezpeþte obrábČný kus
K držení obrábČného kusu používejte svorky nebo svČrák. Je to bezpeþnČjší než držet obrábČný kus v ruce a zároveĖ to umožĖuje používat obČ ruce k držení stroje.
13. PĜi práci se nepĜedklánČjte
Vždy si zajistČte pevnou pĤdu pod nohama a udržujte rovnováhu.
14. VČnujte náležitou péþi údržbČ
K zajištČní lepší a bezpeþnČjší þinnosti udržujte pĜíslušenství stroje ostré a v þistém stavu.
Dodržujte pokyny pro mazání a výmČnu pĜíslušenství. PravidelnČ prohlížejte pĜívodní šĖĤry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vymČnit v autorizovaných servisních
6
7

Podobné dokumenty

BHR241 - Makita

BHR241 - Makita pokud dojde k ucpání otvoru tĜískami a þásticemi nebo pĜi nárazu do vyztužovacích tyþí umístČných v betonu. PĜi provádČní práce vždy používejte boþní rukojeĢ (pomocné držadlo) a pevnČ nástroj držte...

Více

Návod HR2600

Návod HR2600 bezpeþnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze mĤže zpĤsobit vážné zranČní.

Více

S:\NAVODY V PDF\DVC860LZ

S:\NAVODY V PDF\DVC860LZ a neodpojujte jej ze zásuvky taháním za kabel. Napájecí kabel nevystavuje teplu, olejĤm a otČru o ostré hrany. PravidelnČ kontrolujte napájecí kabely vysavaþe a v pĜípadČ poškození je nechte opravi...

Více

FENOMÉN JMÉNEM DWT:

FENOMÉN JMÉNEM DWT: i u nás. U DWT vždy najdete kvalitní jehličková ložiska, bronzová samomazná pouzdra či jakostní ocel. Když k tomu přidáme líbivý design, široký sortiment, výborný záruční i pozáruční servis a jedin...

Více

Nerezová ocel :: Hliník :: Neželezné kovy

Nerezová ocel :: Hliník :: Neželezné kovy Ohýbání / ohraňování desek a plechů – CNC

Více

Czech Marking Scheme - 2015

Czech Marking Scheme - 2015 Popište vlastními slovy, jak pĜíbČh Carly Fleischmannové ukazuje pravdu této vČty z textu: „A nelze vylouþit, že vnČjší dojem zásadnČ klame.“ [5 bodĤ] Carla se zdála být mentálnČ retardovanou, prot...

Více