Severní Morava a Slezsko

Transkript

Severní Morava a Slezsko
C
50
Tupesy
Buchlovice
Babice
497
55
Huötžnovice
Knžěpole
D BŪloviceNedachlebice
»Šstkov
Březůvky
Starý Světlov
57
Sehradice
HÝivŪnýv ŕjezd
Pozlovice
Vel. OÝechov LudkoviceE
Ť
Poteč
Senice
Francova
Lhota
Střelná
Študlov
OV
Svitav
a
G
ZubŠk
Nedaöova Lhota
◗D Ů L E Ž I T Á
KONTAKT:
Ostravsk˘ informaãní servis, s.r.o.
Proke‰ovo nám. 8, 702 00 Ostrava
Tel./Fax: +420 599 443 096
e-mail: [email protected]
TELEFONNÍ ČÍSLA
TísÀová linka: 112
Záchranná sluÏba: 155
www.ostravainfo.cz
3
Beskydské informaãní centrum Fr˘dek-Místek
Hasiãi: 150
Regionální agentura pro informace a sluÏby cestovního
ruchu
Policie: 158
• Fr˘dek-Místek, Nám.Svobody 6, tel.: 558 646 888,
e-mail: [email protected] / NádraÏí âD, tel.: 558 438
391, e-mail: [email protected] • Fr˘dlant nad
Ostravicí, Hlavní 308, tel.: 558 676 909, e-mail: [email protected] • Ostravice, NádraÏí âD Ostravice,
tel.: 558 682 584, e-mail: [email protected] •
âeladná, âeladná 714, tel.: 558 684 400, e-mail:
[email protected]
ABA – Autoklub Bohemia Assistance: 1240
TísÀové linky lze pouÏít zdarma pfii volání z pevné
linky i z mobilních telefonÛ.
www.beskydy.com
Opavské Slezsko
Hluãín – tel: 595 041 617; email:[email protected]; www.hlucin.cz/ic
Hradec nad Moravicí – tel.: 553 784 242; email: [email protected]; www.muhradec.cz
Kravafie – tel.: 553 671 827; email: [email protected]; www.i-kravare.info
Opava – tel.: 553 756 143; email:[email protected];
www.infocentrum.opava.cz
ka
Lo
á
Ko
py
tn
mn
á
Nesluša
Dlhé
Pole
NovŠ
Bystric
KYSUCKÉ
NOVÉ MESTO
Divina
Lutiše
11
ŽILINA
5
10
15
8
Horný
Vadičov
20
25
30BelŠ
km
© B.A.T.Gbeĺany
Program s.r.o. 2003
DohÚany
UdiŤa
H
PlevnŪk
Br
an
Bru‰perk – tel: 558 666 271; email: [email protected]; www.brusperk-mesto.cz
Klimkovice – tel: 556 420 005; [email protected]; www.mesto-klimkovice.cz
Ostrava (OIS-vyhlídková vûÏ Nové radnice) – tel.: 599 443 096; email: [email protected]
www.ostravainfo.cz
Ostrava (OIS-hlavní nádraÏí âD) – tel.: 596 136 218; email:[email protected]
www.ostravainfo.cz
Ostrava (OIS Ostrava-centrum) – tel.: 596 123 913; email:[email protected]
www.ostravainfo.cz
Ostrava (OIS-nádraÏí Svinov âD) – tel.: 597 310 174;[email protected], www.ostravainfo.cz
Informace o vlakovém spojení: www.cdrail.cz
0
Stará
Bystrica
49
Ostravsko
OTEV¤ENO:
Pondûlí aÏ nedûle: 9:00-19:00 hod. (letní ãas)
Pondûlí aÏ nedûle: 9:00-17:00 hod. (zimní ãas)
E75
Ochodnica
BytŤa
Dolná
Mariková
Střelná - Lysá p. M.
Val. Klobouky
ätiavnik
Bystfiiãka – tel: 571 443 321; email: [email protected]
âeladná (Knihovna a IC) – tel: 558 684 400; email: [email protected]; www.celadna.cz
Fren‰tát pod Radho‰tûm (IC Vala‰ského království) – tel: 556 831 402;
email: [email protected]; www.valasske-kralovstvi.cz
Fren‰tát pod Radho‰tûm (MIC) – tel: 556 836 916; email: [email protected];www.frenstat.info
Fr˘dek-Místek (Beskydské IC) – tel: 558 646 888; email: [email protected];
www.beskydy.com
Fr˘dek-Místek (Beskydské IC-poboãka nádraÏí âD) – tel: 558 438 391;
email: [email protected]; www.beskydy.com
Fr˘dlant nad Ostravicí (Beskydské IC-Fr˘dlant nad Ostravicí)– tel.: 558 676 909;
email: [email protected]; www.beskydy.com
Hnojník – tel.: 558 662 095; email: [email protected]
Horní Lideã – tel: 571 447 261;email: [email protected];www.horni-lidec.cz
Hukvaldy – tel: 558 699 221;email: [email protected];www.hukvaldy.cz
Kopfiivnice (MIC) – tel: 556 821 600; email: [email protected]; www.kdk.cz
Kopfiivnice (Regionální muzeum v Kopfiivnici) – tel.: 556 871 106; [email protected]
www.tatramuseum.cz
Nov˘ Jiãín – tel: 556 711 888, email: [email protected]; www.novy-jicin.cz
Ostravice – tel.: 558 682 584; email: [email protected]; www.obec-ostravice.cz
Pfiíbor – tel.: 556 455 440; email: [email protected]; www.mesto-pribor.cz
RoÏnov pod Radho‰tûm – tel: 571 655 196; email: [email protected];
www.valasske-kralovstvi.cz
Sobû‰ovice (IC - “Pfiístav” Sobû‰ovice) – tel:: 558 688 228; email:[email protected];www.juhasz.cz
·tramberk – tel: 556 812 085; email: [email protected], www.stramberk.cz
Vala‰ská Bystfiice – tel: 571 646 085; email: [email protected]; www.valasskabystrice.cz
Vala‰ské Mezifiíãí – tel: 972 774 416; email: [email protected];www.cd.cz
Velké Karlovice – tel.: 571 444 038, email: [email protected]; www.velkekarlovice.cz
Vsetín – tel: 571 491 517; email: [email protected], www.vsetin.mic.cz
Regionem prochází hlavní Ïelezniãní koridor zaji‰Èující vnitrostátní
a i mezinárodní spojení a v‰echny turistické oblasti regionu jsou
dostupné vlakem.
Ropičan
Odr
a
Lysá
pod Makytou
Beskydy a Vala‰sko
VYHLÍDKOVÁ VùÎ NOVÉ RADNICE V OSTRAVù
O
541
Kolárovice
Bludov – tel.: 583 238 177; email: [email protected]; www.bludov.cz
Bohu‰ov – tel.: 554 642 121, email: [email protected]; www.obecbohusov.hyperlinx.cz
Bruntál – tel.: 554 717 947; [email protected]
Bruntál (MIC) – tel: 554 713 099; email: [email protected]; www.mubruntal.cz
Budi‰ov nad Budi‰ovkou – tel: 556 305 334; email: [email protected]
Dívãí Hrad – tel.: 554 650 214; email: [email protected]; www.osoblazsko.cz
Dívãí Hrad (IC Dívãí Hrad) – tel.: 554 650 014; email: [email protected]; http://sweb.cz/info.dh
Javorník – tel.: 584 440 276; email: [email protected]; www.javornicko.cz
Jeseník – (I.C. Jesenicka): tel.: 584 498 155; email: [email protected]; www.jesenik.org
Jeseník – (SCHKO Jeseníky): tel.: 584 402 228; email: [email protected];
Karlova Studánka – tel..: 554 772 004; email: [email protected]; www.jeseniky-praded.cz
Krnov – tel: 554 614 612, email: [email protected]; www.krnov.cz
Louãná nad Desnou – tel.: 583 235 091; email: [email protected]
Mikulovice – tel.: 584 423 015; email: [email protected]
Moravsk˘ Beroun – tel.: 554 733 004, 554 733 252; email: [email protected]
OstruÏná – tel.: 583 230 072; email: [email protected]
R˘mafiov – tel: 554 212 381;email: [email protected]; www.rymarov.cz
Staré Mûsto pod SnûÏníkem – tel.:583 239 134; email: [email protected];
www.kralickysneznik.cz
·títy – tel.: 583 440 109; email: [email protected], [email protected]; www.stity.cz
·umperk – tel.: 583 214 000; email: [email protected]; www.infosumperk.cz
Velké Losiny – tel.: 583 394 202; email: [email protected]; www.lvl.cz
Vítkov – tel: 556 312 255; email:[email protected]; www.vitkov.info
Vrbno pod Pradûdem – tel.: 554 751 585; email: [email protected];
www.jeseniky-praded.cz
Zábfieh – tel: 583 411 653; email: [email protected]; http://infocentrum.zabreh.cz
Zlaté Hory – tel: 584 425 177; email: [email protected]
Zlaté Hory – tel: 584 425 329; email: [email protected]; www.zlatehory.cz
Îulová – tel.: 584 437 151; email: [email protected]; www.sweb.cz/heide
Vlakem:
Rychle a komfortnû z Prahy do Ostravy - rychlovlak SC Pendolino!
www.scpendolino.cz
SK
Veľké
Rovné
E442
Jeseníky
Informace o autobusovém spojení: www.jizdnirady.cz
Stonávka
EN
Oščadnica
Krásno
nad Kysucou
487
18
7
Čadca
Zákopčie
Makov
Leteckou dopravu vãetnû v‰ech doprovodn˘ch sluÏeb zaji‰Èuje mezinárodní leti‰tû Ostrava – Mo‰nov.
Hustá silniãní síÈ a frekventovaná autobusová doprava propojuje
v‰echna místa regionu.
Staškov
Čemerka
Papradno
Skalité
Mosty u Jabl. - Svrčinovec
487
Turzovka
Bílá - Bumbálka
- Makov
SL
Hrčava Jaworzynka
11
Raková
Korňa
Letecky:
Busem, autem:
Hrčava
33
Istebna
Jasnowice Koniaków
1067
Turistická informační centra
Tu r i s t i c k á i n f o r m a č n í c e n t r a r e g i o n uregionu
S e v eSeverní
r n í MMoravy
o r av y aaSlezska
Slezska
Informace o leteckém spojení: www.airport-ostrava.cz
Mionší
Velký Polom
507
Čubův kopec
Vlachovice - F
Vrbžtice
494
1071
Mosty Bukovec
u Jablun.
Lomná
Bílá - Klokočov
1052
Horná
Mariková
49
Lačnov
Újezd
še
DOSTUPNOST
429
Kazatelna
JalubŪ
Velehrad
488
Slopné
Spytihněv
Vysoké Pole
Ol
B
édŠnice
LovŤice
Buchlov
492
Bohuslavice 490 Provodov
u Zlína
še
KoryŤany
JestÝabice
Traplice Kudlovice
Lhota
Lidečko
Horní
Lideč
Čertovy skály
Ol
mezinárodní letiště
Mileöovice
Boöovice
A
Napajedla
47
Valašská
Senice
ka
ráv
Acrobat park
431
418
428
Jankovice
státní hranice
Javorník
Velký
922
Amfiteátr Dolní
Bukovec - Jasnowice
Olše
E75
Horní
Lomná
Malý Polom
Razula
Halenkov
982
Salajka
29
6
Milíkov
D KYozubová JABLUNKOV Bukovec
Y
K
Písek
Šance Čadca - Milošová
56
Velké Karlovice - Makov
Malinka
41
Hrádek
484
Velké Karlovice
Javorník
Bystřice
Wisła
Klokočov
B vice
ra
Ost
Bílá
Čartak
Nový
Hrozenkov
S
Nýdek
Polední
672
1061
487
Karolinka
Vendryně
11
56
Ostrý
Mo
StÝŪlky
lanový park
49
Olše
hranice Severní Moravy
R
1024
Soláň
Pozděchov
Vizovice Bratřejov
Malenovice
Halenkovice
E50
golf
cykloturistika
432
49
Vysoká
CHKO
Beskydy
O
Makyta
Zděchov
Lužná Pulčín Hradisko
Zádveřice Raková
49
hy
ečv E442
a
Z
LE
É
SK
BE
A Vílá
1019
Filka
759
Valašská
Polanka
c
vr
Mohelnice
5
Brankovice
651
Slušovice
ZLÍN
Žlutava
Jasenná
491
Tečovice
OTROKOVICE
RoötŪn
Hvozdná
Huslenky
ice
Moutnice
Tžöany
Nesovice
55
Hovězí
57
trav
na
e
lyžařská střediska
BuŤovice
pěší turistická trasa E3
Sazovice
Lhota
Vartovna
69
Kvasice
Sulimov
Všemina
é
nsk
a
Bečv
nská
Vsetí
487
Ústí
Os
Otnice
E3
ZOO
Lešná
tí
Čeladenka
50
LitenŤice
429
Racková
Tlumačov
Liptál
y
Rok
Vse
Janová
avice
Ostr
Cesta z města vede přímo do
Poodří - Moravského Kravařska
Slavkov u Brna
47
VSETÍN
ka
ten
e
MžnŪn
a
2
Poodfií – Moravské Kravafisko je krajináfisky velmi zachovalé území rozprostírající se
podél fieky Odry.
Pfiírodní dominantou je Chránûná krajinná oblast Poodfií s unikátními luÏními lesy,
mokfiadními loukami a soustavami rybníkÛ.
Poodfií je ideální pro zájemce o pû‰í a cykloturistiku. Ti, kdo rádi hledají zajímavé cíle
pro své toulky venkovskou krajinou si jistû vyberou z nabídky kulturních a historick˘ch
památek (zámky v Kunínû, Studénce a Barto‰ovicích, mûstská památková rezervace
Pfiíbor).
Na své si v podzimních mûsících pfiijdou i milovníci rybích specialit zejména z kaprÛ,
pocházejících z v˘lovÛ místních rybníkÛ.
kláštěr
431
bobová dráha
432
Kašava
912
842
Trnava
jnic
www.airport-ostrava.cz
Mûsto Ostrava je právem povaÏováno za obchodní a zábavní centrum regionu.
Naleznete zde velká nákupní a v˘stavní centra, luxusní hotely, pfiíjemné kavárny,
spoustu klubÛ a jedineãné technické památky. Z pohledu cestovního ruchu nabízí tato
turistická oblast v˘jimeãné podmínky pro profesní cestovní ruch – kvalitní kongresové,
konferenãní a v˘stavní kapacity. K nejvût‰ím turistick˘m lákadlÛm Ostravy patfií pfiedev‰ím fiada unikátních technick˘ch památek a atraktivit (Hornické muzeum OKD Landek
na úpatí vrchu Landek – Národní pfiírodní památka, DÛl Michal – Národní kulturní
památka, Dolní oblast Vítkovic – Národní kulturní památka a aspirant na zápis na listinu UNESCO) a dále minimûsteãko MINIUNI a ZOO Ostrava. Jedna z nejsilnûj‰ích nabídek prodejních ploch v âR vytváfií z oblasti i vyhledávané centrum nákupního cestovního ruchu.
Neopominutelná je rovnûÏ nabídka kulturních a sportovních zafiízení (muzea, divadla,
multikino, sportovní haly, koupali‰tû a bazény, sportovní stadiony atd.) a programÛ
(Colours of Ostrava), vãetnû dnes jiÏ pro Ostravu charakteristické Stodolní ulice
s nabídkou kvalitní zábavy v mnoha místních klubech.
Pro cestovní ruch je v˘znamné i Sanatorium v Klimkovicích a ‰iroká nabídka cyklotras,
navazujících na nesmírnû zajímavé okolí.
Blaěovice
KÝenovice
417
Hruöky
vapřechod
hraniční
Hodžjice KÝiěanovice
Lita
Sokolnice
Mohyla
Raöovice
VŠěany
MŪru 416
äaratice
muzeum
n. Lit.
ŕjezd u Brna
NŪěkovice
Telnice
KobeÝice 54
rybolov
ce
◗D O P R A V N Í
NžmŤany
Zborovice
Lukov
Fryšták
Cáb
M
áB
1203
Těšínočka
919
Javorový
1044
Travný
O S Grúň
K
S Staré Hamry
Horní Bečva
481
Tanečnice
501
34
ina
Kobylnice
480
Letonice
Veleöovice
letiště
Žeranovice
490
Jablůnka
1257
1276
42
Čantoryje
Velká
995
TŘINEC
Tyra
1082
Krásná
461
E3
Ro
žno
vsk
Hutisko Solanec
906
Javorový
1032
Brenna
Bukowa
Oldřichovice
Pražmo 31
opice
Morávka R
Ostravice
Smrk
Prostřední Bečva
46 Vigantice
Prašivá
9 16 Lysá h.
35
35
Valašská
Bystřice
46
Pustevny
Kyčera
Nebory
68
USTROŃ
Horní Líštná - Leszna Gůrna
468
Guty
Řeka
Mazák 1323
44
93
Goleszów
ČESKÝ
TĚŠÍN
46
Ropice
Morávka
36
Dolní Bečva
Bystřička
Růžďka
Čeladná
Kněhyně
46
p. Radh.
Vidče Hradisko
57
483
Trojanovice
8
1129
Bečva
Hošťálková
489
židovský hřbitov
Troubky sedačková lanovka Zdounky
Zdislavice
Hvžzdlice
438
o
dře
älapanice
8
K R A VA Ř S K O
Pavlovice
Draěovice
synagoga
VžtrnŪky
Ludslavice Martinice
s
35
Vel. Lhota
23
Kunčice
a p. Ondřej.
Radhošť
Ratiboř
437
58
Střítež Rožnovská
Frýdlant
n. Ostr.
há
vk
FRENŠTÁT
p. Radh. 45
918
Zubří ROŽNOV
E442
Hrachovec
Tic
46
Raškovice
Metylovice
Lub
TvaroěnŠ
D1
městská památková rezervace
E462
428
433
Přílepy
Hulín
tý
v
Vel. Javorník
Bystřice
y
r c h Kateřinice
502
Tichá
5
Jaworze
Srednie
Český Těšín - Cieszyn
Hnojník
Komorní
Lhotka
Pogórze
CIESZYN
48
Horní Žukov
Janovice
46
Zašová
Bystřička
486
Veřovice
483
Huštýn
Podlesí
On
RousŪnov
SlŪěany
archeologická
památková
Bohdalice
- rezervace
technická památka
Rusava
HOLEŠOV
ns
ké
Lubina
lázně
skanzen
E462
KomoÝany
Morkovice PaŤlavice
Prusy Boökývky
431
ViniŤnť
äumice
KROMŐōŚé
autokempink
437
Sedlnice
PodolŪ
430
432
Křídlo
a
Habrovany
383
vesnická památková rezervace
Rymice
Pravčice
Zlobice
PoŤenice Tetžtice
735
438
Sezin
hrad
zřícenina
PozoÝice
Petrov
církevní památka
SvŠbenice
428
LuleŤ
Hostýn
490
47
Mikulůvka
Rajnochovice
Chvalčov
Prusinovice
BÝest
a
rav
NO
lidová architektura
Heroltice
St. Ves
Mo
i
Sv
VYäKOV
památka UNESCO
433
Kostelec
u Holešova
578
Podhradní
Lhota
Bystřice
p. Hostýnem
ka
zámek (nepřístupný)
OchozskŠ j.
MokrŠ 373 HorŠkov
j. PekŠrna
Drnovice
Bezmžrov
Ivanovice TiötŪn
Hoötice -na Hanť
47
55
Píšková
Baška
48
Dobratice
Nošovice
Vyšní
Lhoty
Baška
Palkovice
Kozlovice
43 Lichnov
Mořkov
Hostašovice
Dobrá
Staré
Město
56
Mniší
749
Loučka
Loukov
480
501
150
Hukvaldy
56
Třanovice
E462
Šostýn
Ženklava
Lešná
Lučina
FRÝDEK-MÍSTEK
Olešná
Kabátice
67
11
17 474
Lískovec
Kiczyce
Skoczów
Soběšovice
Sedliště
Landek
Chotěbuz - Cieszyn
Mistřovice
Žermanice
3
48
Archeopark
Chotěbuz
Horní
Bludovice Těrlicko
Dolní
Domaslavice
Fryčovice
Drogomysł
39 40
Hazlach
Albrechtice
Těrlicko
473
Chybie
938
Debowiec
475
Sviadnov
Staříč
Štramberk
Jičín
Ochoz u Brna
383 n. Svitavou
BŪlovice
Nezamyslice
jeskyně
Kunovice
R56
Chlebovice
KOPŘIVNICE
Hodslavice
Branky
Řepiště
4
Louky
HAVÍŘOV
Paskov
486
24
Žilina
Horní
Suchá
474
Horní
Datyně
Wisła
Wielka
38
Stonava
474
Pszc
Fryštát
37
Dolní
Suchá
Šenov
Václavovice
Krmelín
Sovinec
Bílá hora
Lázně
Darkov
59
Doly
Šumbark
Vratimov
477 478
KARVINÁ
Doubrava
Brzeźce
Strumień
937
ORLOVÁ
Petřvald
15
479
Lubina
57
VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ
Juhyně
150
Beňov
zoologická zahrada
UhÝiŤice
památník
p.
RaŤice PŪstovice
zámek (přístupný)
a
tav
rozhledna
Kelč
Všechovice
Dřevohostice
Loučka
35
čv
a
Choryně
439
Police
Vlkoö
Chropynž
ický
Babice
n. Svitavou
R46
Horní
Moštěnice
436
zahrada, arboretum
Mžrovice
NžmŤice botanická
n. Hanou
MoÝice n. Hanou
Drysice
PustimžÝ
379
434
ZŠÝŪŤŪ
čov
Gru
přírodní koupaliště
Be
Soběchleby
438
502
Lutyně
470
OSTRAVA
Brušperk
Příbor
Pun k
501
Rychvald
470
St. Bělá
354
NOVÝ JIČÍN
Bečva
Opatovice
Pavlovice
u Přerova 437
PŘEROV
Bochoř
KojetŪn
éeleŤ
373 silnice I. aRuprechtov
II. třídy
46
Ústí
Želatovice
va
ora
M
Lobodice
přírodní zajímavost
367
Dobromilice ZOO
aquapark
ostatní silnice a cesty
KÝtiny
374
◗P O O D Ř Í – M O R AVS K É
PivŪn
5
Týn
n. Beč.
Radslavice
Troubky
.
sí p
v Hrad
55
Rokytnice
Dub
1
Libhošť
22
Hustopeče
n. Bečvou
E442
464
Sedlnice
Kunín
St. Jičín
HRANICE
Helfštýn
Bečva
Prosenice
434
Bečva
435
Hu
víceproudová silnice
E462
Klenovice
na Hané
47
Mošnov
Bartošovice
474
ZOO
Závada - Gołkowice
Dětmarovice Dolní Marklovice
Petrovice
Dolní Marklovice - Marklowice Górne
u Karviné
ZŠblatŪ
Vrbice
2
Stará Ves
n. Ondřejnicí
Petřvald
482
tŪ
E462
Lipník
n. Beč.
Osek
n. Bečvou
436
Kokory
Tovačov
a
dr
Jedovnice
7
Novż
informace
welcome
Brodek
u Prostžjova
O
Otaslavice
KateÝŪnskŠ j.L e g e n d a
a
Studnice
Kotvrdovice
SenetŠÝov
Ivaň
433
Lipovec
j. Balcarka
Veselíčko
O
471
e
11
478
58
Albrechtičky
a
dr
Odra 5
Bělotín
Dolní Újezd
Tršice
ka
289
503
58
Nová Bělá
Bílov
STUDÉNKA
CHKO
Poodří
Vražné
Hornické
muzeum
Landek
Polanská
niva
Polanka
n. Odrou
57
Pawłowice
JASTRZĘBIE- ZDRÓJ
Dolní
Lutyně
SkÝeŤoÚ
67
473
ra
Od
57
BOHUMÍN
a
dr
11
Klimkovice
20
Mankovice
Jeseník
n. Odrou
E462
Čehovice
E462
Myslejovice
Rozstání
435
Tísek Zbyslavice383
Slatina
Hladké
Životice
Suchdol
n. Odrou
14 21
Olš
56
Bravantice
J.G.Mendel
Drahotuš
5
Věrovany
435
434
Určice
440
Vřesina
Věrňovice
Ludgeřovice O Pudlov
ihoří
Mez
Fulnek
E3
Střítež
n. Ludinou
469
Krásné Pole
Kyjovice
Kujavy
47
5
Krzyżowice
Mszana
Bohumín - Chalupki
Šilheřovice
Markvartovice
56
930
Hať
Darkovice
HLUČÍN
Jistebník
lský kopec
Vese
Puchart
469
Darkovičky
Děhylov
11
Bílovec
Přírodní
park
Oderské vrchy
t
a
s
v
a
r
e
c
Ch
441
446
Bravinné
Jakubčovice
Potštát
Háj
ve Slezsku
Dolní
465 Lhota
Kozíček
464
463
532
Přáslavice
Majetín
Hrubčice
378
k
ov
O
Kralice
na Hané
Bedihošť
Spálov
Pustá
Polom
Hlubočec
Skřipov
Vrchy
Odry
Doloplazy
Vel. Týnec
Dub
n. Moravou
Brodek
47
u Přerova
503
Klokočov
557
Grygov
435
540
Čížovice
442
565
Skála
P. Marie
ké vrchy
Vel. Bystřice
Blatec
PROSTĚJOV
Krumsín
Vysočany
diš
377
Bu
374
Drahany
ra
Vel. Újezd
Vrbátky
Plumlov
377
Od
Hlubočky
E442
55
462 518
Vřesina
Vel. Polom
Hůrka
530
Březová
Větřkovice Vrchy
Lhota
Hrabyně
Jakubčovice
57
nný vrch
Kame
Vítkov
ý p.
5
373
412
570
R46
Mostkovice
5
vsk
Liba
Svitava
Žďárná
Hněvotín
E462
na Hané
Protivanov
ZOO
Morava
150
Sloup
Hradisko
Vikštejn
441
ý kopeček
Svat
OLOMOUC
Olšany
449
u Prostějova
Stařechovice Čelechovice
na Hané
Kostelec
Smrěice
Ptení
150
SloupskoŠošůvka
šošůvské
jeskyně
Ostrov
Macocha u Macochy
Punkevní j.
a
av
or
Benešov
Podlesí
Přírodní
park
Moravice
551
Budišov 442
n. Budišovkou
749
rs
de
O
Dolany
448
Lutín
Červená h.
Město Libavá
Bělkovice Lašťany
Skrbeň
Těšetice
Slatinice
Čechy
pod Kosířem
46
Bohuňovice
Horka
n. Mor.
R35
Drahanovice
Přemyslovice
Suchdol
373
BOSKOVICE
cbŪ
RŠjeŤko
379
Pěnčín
Lipová
e
t.
1
366
Horní
Štěpánov
ubravice
vn. Svit.
Náklo
Příkazy
Žimrovice
Lipina
Melč
56
Czarków
Świerklany
Czyzowice
Krzyżanowice
Kozmice
Suchť
Lazce
Hradec
n. Mor.
Píšť
468
Dolní
Benešov
Zábřeh
Mokré Lazce
Branka
427
28
Černý důl
Komárov
ice
rav Raduň
Mo
Hanuöe
443
442
ŠTERNBERK
Štarnov
446
M
6
Štěpánov
51
Náměšť
na Hané
Laškov
448
Šebetov
SvitŠvka
447
366
Konice
Okrouhlá
444
Jívová
Cholina
374
Brodek
u Konice
Vildštejn
443
440
Přírodní park
údolí Bystřice
Hnojice
E442
Luká
Moravský
Beroun
Mladějovice
447
449
Cetkovice
Dvorce
Kružberk
St. Libavá
LITOVEL
dnice
Radkov
446
Mora
va
Dolní
Životice
Hvoz
Bystřice
Újezd
449
Senice
na Hané
505
Informace o cyklobusech
Letiště
Ostrava-Mošnov
Bílá
Lhota Mladeč
Bouzov
Javoříčské j.
Úsobrno
E3
45
Pňovice
Hvozd 373
Borotín
Vanovice
N. Valteřice
Otice
Litultovice
Moravice
800
Štítina Kravaře
46
N. Lublice
Slunečná
Dětřichov
n. Bystřicí
Paseka
511
Jaroměřice
Knínice
u Boskovic
SLEZSKO
Moravičany
R35
Červenka
Jevíčko
372
Sovinec
UNIČOV
Chornice
Velké
Opatovice
Kružberk
440
Mladecko
OPAVA
936
Żory
Świerklany
Górne
WODZISŁAW
ŚLĄSKI
Píšť
Štěpánkovice 26
Bolatice
Bohuslavice
Velké
Hoštice
55
Velk
Nový Slavkov27
Dvůr
Choltice
Hořejší Kunčice
445
Medlov
635
372
780
Lomnice
HuzovŠ
Loštice
Vranová
Lhota
Roudno
á
Hlavnice
467
Chlebičov
Stěbořice
91
Chuchelná - Borucin
Kobeřice
Chuchelná
Oldřišov
Vávrovice
460
442
Krzanowice
315 Hněvošice
49
929
933
Chuchelná - Krzanowice
46
924
RYBNIK
Rydułtowy
45
Opava
Pavlov
371
368
Šumvald
Dlouhá
Loučka
Ryžoviště
511
Leskovec
n. Moravicí
11
3
49
Bleńkowice
Sudice
lmín kopec
Pilszcz A
Opava -Pilszcz
Vlaštovičky
452
Vel. Roudný
679
Velké
Heraltice
925
Kornowac
Sudice - Pietraszyn
57
Holasovice
Czerwionka - Leszcyny
PrzegÍndza
916
420
Vávrovice
- Wiechowice
46
Mohelnice
644
5
Troubelice
Úsov
Studená
Loučka
579
Cimburk
Stránské
460
Malé
Heraltice
Svobodné
Heřmanice
Stanowice
RACIBÓRZ
Lubotyń
419
Gródczany
St. Heřminovy
459
ný
Červe vrch
E442
Čížová
506
371
104
1. cestující nezaplatí více:
– Platba za pfiepravu kola pfii nástupu u fiidiãe: 15 Kã
– Platba za pfiepravu kola na internetu vãetnû rezervace (zaslání platby formou SMS): 15 Kã
2. cestující získá jistotu pfiepravy jízdního kola.
Informace o cyklobusech lze získat na internetu na: www.connexmorava.cz nebo na telefonních
ãíslech: 585 108 122 (cyklobusy Jeseníky), 596 655 354 (cyklobusy Beskydy), 585 108 256,
585 108 176
51
a
MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ
446
Razová
Slezská
Harta
Branice
Brumovice
ÍK
Chwa≥Ícice
Markowice
va
pa
Mírov
Mírovk
449
Dol. Libina
315
Maletín
Linhartice
Rohle
Valšov
Břidličná
45
valdská horka
Šum
Rešovské
331
vodopády
Dubicko
Krchleby
35
370
Hor. Město
370
EN
CZERWIONKA-LESZCZYNY
Gostyń
Úvalno
a
Ochojec
Lyski
O
Kunčina
Os
Oskava
Libina
Hrabová
44
Ýov
ná
up
á
Rájec
Třebařov
Staré Město
446
Leština
368
va
ka
JES
Vartnov
Horní
Benešov
11
654
Rýmařov
440
Zvole
Výhody využití rezervačního systému:
◗O S T R A V S K O
Brníčko
Lesnice
ZÁBŘEH
Moravskoslezský
Kočov
šina sopka
M. Štáhle
Venu
30
Hrabišín
370
Č
n
i ži
Rudnik
Pietrowice
Wielkie
Kietrz
416
Lichnov
674
503
11
Nowa
Cerekwia
čva
Rychnov
Rabštejn
Milotice
n. Opav.
Szczyg≥owice
Pawlów
Čižina
Vel. Tetřev
Staré Město
Bedřichov
Dlouhomilov
Morava
4
Postřelmov
333
595
Cyklobusy budou jezdit v mûsících ãervnu a záfií v soboty a nedûle, v ãervenci a srpnu kaÏd˘ den.
Aktuální informace a pfiípadné zmûny provozu na jednotliv˘ch trasách budou prÛbûÏnû uvádûny na
internetov˘ch stránkách www.connexmorava.cz.
Kr
369
Homůlka
ilka
Hoštejn
Mírovská
Místa v cyklobusech Beskydy a Jeseníky lze rezervovat na adrese rez.connexmorava.cz nebo
u na‰ich externích partnerÛ.
A abyšče ščihli vidžeč všecky ty zamky, muzea,
kostele a pevnošči, uvijajče se račej na bicykle!
315
Tatenice
Luková
U cyklobusu z Olomouce a Zábfiehu mÛÏe dojít je‰tû k drobnûj‰ím úpravám trasy .
Aktuální informace budou umístûny na www. connexmorava.cz
Chromeč
Nem
Žichlínek 315
Dolní
De Studánky
Sudkov
459
Rudy
Jankowice
Rudzskie
Nędza
Tłustomosty
Ovčák Cvilín
466 Úvalno
Brantice
KÝ
Zátor
BRUNTÁL
Włodzienin
ava
Op
368
Svébohov
Š
sn
NÍZ
Nové
Heřminovy
Dolní
Moravice
952
Nový Malín
Třemešek
452
825
E
J E S StaráVes
Bludov
45
Kuźnia
Raciborska
Gamów
45
Bliszczyce
Čaková
Skrbovice
450
e
Lanškroun
amnŪkov
Možnost rezervace místa v cyklobusu
Tû‰ínské Slezsko leÏí v pohraniãní oblasti severov˘chodní ãásti Severní Moravy a Slezska. Rozkládá se na území v úseku od Hrãavy (âR) a Jaworzynki (PL) po Bohumín (âR)
a Chalupki (PL). Pfiirozenou osu tvofií fieka Ol‰e, srdcem pak jsou hraniãní mûsta âesk˘
Tû‰ín a Cieszyn. Nejatraktivnûj‰í ãást turistické oblasti tvofií Tû‰ínské Beskydy, které jsou
oblíben˘m v˘letním místem.
Dal‰ím magnetem Tû‰ínského Slezska je stavební sloh a folklór. Kolorit dfievûn˘ch staveb, zachování tradiãní fiemeslné v˘roby, lidov˘ch zvyklostí a obyãejÛ dává náv‰tûvníkÛm zapomenout, kde je hranice mezi minulostí a pfiítomností. V mal˘ch podhorsk˘ch
vesniãkách je moÏné obdivovat tradiãní dfievûná obydlí se stfiechami pokryt˘mi ‰indeli
a lidové kroje, které jsou pro kaÏdou oblast ponûkud odli‰né.
Dominantami nûkter˘ch obcí jsou pozoruhodné dfievûné kostelíky nebo na jejich místû
postavené sakrální stavby. Zcela odli‰nou kulturu pfiedstavují kostely z druhé poloviny
dvacátého století a lovecké zámeãky b˘val˘ch kníÏat, mezi nimiÏ má v˘znamné místo
zámek Fry‰tát v Karviné. Pro odpoãinek, ale zejména pro léãebné úãely, jsou vyuÏívány prameny jodo-bromové minerální vody v Lázních Darkov v Karviné. O Ïivotû obyvatel v severov˘chodní ãásti Slezska vypovídají expozice Te‰ínského muzea v âeském
Tû‰ínû, v Havífiovû a Petfivaldû a archeologické nalezi‰tû s pfiipravovan˘m Archeoparkem v Chotûbuzi a Karviné.
Háječek
K
Í
N
941
Kamenný v.
Široká
Niva
Malá 553
Morávka Čertova h.
Alfrédka
Rašeliniště
Skřítek
Ostrý
Vikýřovice
Háj
631
602
368
Cestující zaplatí jízdné dle bûÏného ceníku Connex Morava a.s. + 15 Kã za pfiepravu jednoho jízdního kola (bez ohledu na vzdálenost pfiepravy).
NíÏinná oblast Opavského Slezska, rozprostírající se na jedné stranû podél fieky Opavy,
na druhou stranu lemující severní hranici s Polskem, je rájem pro v‰echny zvídavé
povahy a nad‰ence, ktefií se zajímají o historické a kulturní památky (zámek Hradec nad
Moravicí, RaduÀ, zámky v Kravafiích a v ·ilhefiovicích). Celé oblasti vévodí nádherné
mûsto Opava se sv˘m historick˘m jádrem a nejstar‰ím muzeem v âeské republice –
Slezsk˘m zemsk˘m muzeem a jeho expozicemi vãetnû Arboreta v Novém Dvofie.
Památky technického charakteru reprezentují vojenská opevnûní v Hluãínû–Darkoviãkách, Milostovicích, Velk˘ch Ho‰ticích, WeisshuhnÛv kanál u Hradce nad Moravicí
a vûtrné ml˘ny v Cholticích a v Hlavnici a to v‰e v kombinaci s ideálními podmínkami
pro pû‰í a cykloturistiku.
Na své si pfiijdou i milovníci golfu, kter˘m tato oblast nabízí jedno 18-ti jamkové golfové hfii‰tû (par 72) s greeny zámeckého parku v ·ilhefiovicích a jedno 9-ti jamkové hfii‰tû v Kravafiích (par 68).
Olšany
4
Jedlí
Rudoltice
ŠUMPERK
Pec
451
Světlá Hora
12
445
1311
Petrov
n. Desnou 11
Andělská
Hora
Krnov - Pietrowice
KRNOV
Knurůw
Stanice
Zubrzyce
Be
Štíty
43
Dlouhá
Loučka
◗T Ě Š Í N S K É
Bušín
Karlova
Studánka
O
p.
Ostrov
Sobotín
Ruda Bratrušov
n. Moravou
Rapotín
Hrabenov
11
Acrobat Park
Vernířovice
lŠ
BŪ
Ježník
6
Barg≥ůwka
Modzurów
416
Pietrowice
Opa
vice
Hošťálkovy
Krasov
Įernica
Ruda
Sławików
Baborów
Karlovice
va
pa
1491
2
GLIWICE
Dziergowice
417
Sulków
38
Krásné
Loučky
57
Vrbno
p. Pradědem
Soúnicowice
Wronin
Linhartovy
11
445
Praděd
Petrovy
De
Op Ludvíkov
ý
rn
Če
Horní
Heřmanice
ní
ed
Stř
E3 kameny
á
sn
51
716
Mravenečník
M. Děd
1368
1343
Velké Losiny
446
Bohdíkov
n. Desnou
Žárová
Kopřivná
Dlouhé
Stráně
Kouty
n. Desnou
Łany
55 Opawica
452
Koz≥ůw
Polska Cerekiew
Dobieszów
717
Strážiště
L S
K O
Grobniki
GŁUBCZYCE
ká
Výprachtice
Horní
Čermná
Nový
Hrad
R U
H Loučná
Holčovice
Mnichov
Moravic
4. Olomouc – ·ternberk – R˘mafiov – Malá Morávka – Karlov – Hvûzda – Ovãárna. Dále potom bude
bûhem dne tento autobus zaji‰Èovat kyvadlovou dopravu z Hvûzdy na Ovãárnu a zpût.
801
Pusté
Žibřidovice
874
574
Město
Albrechtice
Brzezinka
Stara Kuźnia
Cisek
Grudynia
Wielka
B
Bojszůw
38
Karlova hora
453
va
Opa
311
315
3. Zábfieh – ·umperk – Skfiítek – R˘mafiov – Malá Morávka – Karlova Studánka – Vrbno p. Pradûdem – Bûlá p. Pradûdem – âervenohorské sedlo – Kouty nad Desnou
1003
ova hora Písařov
Čech
1. Jeseník – Rejvíz – G∏ucho∏azy (Polsko) – Zlaté Hory – Vrbno p. Pradûdem – Karlova Studánka –
Ovãárna – Malá Morávka – Karlov
2. Krnov – Bruntál – Malá Morávka – Karlov – Karlova Studánka – Vrbno p. Pradûdem – Zlaté Hory
– Rejvíz – Jeseník
kovská bouda
Raš
369
Verměřovice Bystřec
DolnŪ
»ermnŠ
Cena přepravy v cyklobusech Beskydy a Jeseníky:
SLEZSKO
Morava
Jablonnén. Orl.
Jeřáb
11
3
314
Trasy cyklobusů v Jeseníkách:
Červ. Voda
Hanušovice
Jelení vrch
a
av
451
Slezské Fulštejn
Rudoltice
tíns
Cyklobusy budou jezdit od 6. 5. 2006 do 24. 9. 2006 o víkendech a ve svátky, od 1. 7. 2006
do 3. 9. 2006 pojedou kaÏd˘ den.
nŪ
rouŤ
Jamné n. Orl.
ohrad
Podlesí
Hynčice
O
Wieszowa
Częchowice
Rudziniec
Pawłowiczki
Vse
Mistrovice
Hora
43 Matky Boží
1204
Suchý vrch
445
P
Pyskowice
Bycina
£Ļcza
416
Kobyla
Zbros≥awice
Reńska Wieś
Lisiecice
a
Liptaň
Třemešná
Trawnik
417
Bohušov
bla
h
57
Solná h.
975
Osoblaha - Pomorzowicki
Mor
avic
e
2. Nov˘ Jiãín – Pfiíbor – Kopfiivnice – Fren‰tát p. Radho‰tûm – Trojanovice, Ráztoka – RoÏnov p.
Radho‰tûm – Velké Karlovice – Bumbálka – Bílá – Turzovka (Slovensko)
Těchonín
B
Petrovice
K DZIERZYN-KOŹLE
40
457
Dívčí
Hrad Oso
TARN
G”RY
Pniůw
S≥upsko
Ujazd
S≥aviÍcice
Gościęcin
ha
1
KsiÍzy Las
Zalesie
Ć≥Ļskie
Walce
Szonów
Osoblaha
Osobla
Heřmanovice
Rabenštejn
450
457 Janov
Zdieszowice
Racławice
va
Opa
NekoÝ
Jindřichov
NovéLosiny
Ý
P
Vysoká
868
CHKO Jeseníky
Červenohorské
sedlo
ná
Des
1. Ostrava – Fr˘dek-Místek – Fr˘dlant n. Ostravicí – Ostravice – Staré Hamry – Bílá – Bumbálka –
Horní Beãva – Dolní Beãva – RoÏnov p. Radho‰tûm – Fren‰tát p. Radho‰tûm
Městečko
Trnávka
◗O P A V S K É
312
52
Bělá
p. Pradědem
Bělá
Králíky
Trasy cyklobusů v Beskydech:
Černá stráň
1237
Malá
Morava
Dolní Lipka - Boboszov
Lichkov
Mo
rav
a
312
LŪönice
Rejvíz
Koberštejn
Orlík
7
44
44
Vikantice
Boboszów
Mladkov
Adolfovice
1423
53
446
1224
453
Šerák
1361
Keprník
ru
Jindřichov
Opavice
k
10 25
a
rav
Mo
Malebnost pfiírody Moravskoslezsk˘ch Beskyd a folklor Vala‰ska jsou charakteristick˘mi rysy turistické oblasti „Beskydy a Vala‰sko". Tato lokalita je souãástí úchvatného
karpatského oblouku s v˘‰kovou dominantou v podobû Lysé hory (1 323 m) a s nejrozsáhlej‰í chránûnou krajinnou oblastí v âeské republice, nabízející mnoÏství pfiírodních rezervací (napfi. Travn˘, Smrk, Mazák, Radho‰È atd.), py‰nících se svou rozmanitostí – pÛvodní pralesy, men‰í ra‰elini‰tû, horské buãiny a louky. V beskydsk˘ch lesích
se obãas objeví medvûd hnûd˘, vlk obecn˘ nebo rys ostrovid, v fiekách zase mÛÏeme
spatfiit vydru fiíãní. Beskydy a Vala‰sko nabízí nejen dostatek pfiírodních, ale i kulturních
a historick˘ch atraktivit. Beskydy jsou rodi‰tûm celé fiady vynikajících umûlcÛ, jako
napfi. Ferdi‰ Du‰a - grafik, malífi a keramik z Fr˘dlantu nad Ostravicí nebo Jifií Hanzelka
– cestovatel, publicista a spisovatel ze ·tramberku, Sigmund Freud zakladatel psychoanal˘zy z Pfiíbora.
Unikátní je typicky horalská architektura s fiadou dfievûn˘ch kostelíkÛ (napfi. Pra‰ivá,
Bílá), historick˘ch dfievûn˘ch stavení (Pustevny) a svûtoznám˘ skanzen lidové architektury – Vala‰ské muzeum v pfiírodû v RoÏnovû pod Radho‰tûm. Zde se mÛÏeme
seznámit se spoustou tradiãních nástrojÛ a pÛvodních dfievûn˘ch staveb, jako jsou
ml˘n, hamr, pila, lisovna oleje nebo valcha, z nichÏ jsou mnohé stále provozuschopné.
Na své si také pfiijdou vyznavaãi pû‰í, cyklo i hipoturistiky, paraglidingu a milovníci jízdy
na horsk˘ch kolech. Putování po horsk˘ch stezkách nabízí úchvatnou zdivoãelou krajinu, která se vystavuje na obdiv po cel˘ rok: v zimním drsném období se nám nask˘tá
nejeden obrázek vytvofien˘ mrazem, snûhové skulptury ãi stromy, které jako by vypadli z pohádky; v jarní a letní éfie nás upoutá krásná divoká kvûtena a na podzim se vystaví na obdiv barvami opfiedená panoramata. Vala‰sko je ale zároveÀ zábava, reprezentovaná Vala‰sk˘m královstvím, a ráj gurmánÛ s nezamûnitelnou slivovicí a typick˘mi
vala‰sk˘mi frgály. Samostatnou kapitolu tvofií i nabídka golfov˘ch hfii‰È na âeladné
a v RoÏnovû pod Radho‰tûm. I nejnároãnûj‰í golfov˘ hráã se mÛÏe vyÏít na hfii‰tích
s krátk˘mi rozestupy jamek, aÏ po hfii‰tû, na kter˘ch se hrají mistrovské turnaje. ·piãkov˘ ãeladensk˘ golfov˘ areál doplÀuje jízdárna s otevfien˘m a kryt˘m kolbi‰tûm. LyÏafiské areály nabízejí v zimní sezónû vynikající podmínky pro sjezdafie a ideální terény pro
bûÏkafie s desítkami kilometrÛ upravovan˘ch bûÏeck˘ch stop.
◗C Y K L O B U S Y
ná
Břez
Díky zachovalé a rozmanité pfiírodû jsou Jeseníky s podhÛfiím oblíbenou turistickou
destinací. Z osmi rozhleden je moÏné pohledût na vysoké hory Hrubého Jeseníku a Králického SnûÏníku, které se stfiídají s romantickou krajinou Nízkého Jeseníku, Rychlebsk˘ch hor a mírnû vlnícími se kopeãky OsoblaÏska. Klid a ãisté Ïivotní prostfiedí Hrubého Jeseníku podtrhují jeho jedineãnost pro zájemce o regeneraci tûla i du‰e v nûkterém
z pûti lázeÀsk˘ch stfiedisek. Hrub˘ Jeseník je rovnûÏ rájem pro sportovnû ladûné zájemce o horskou pû‰í a cyklo turistiku a milovníky zimních sportÛ. Dominantou je nejvy‰‰í
hora Moravy – Pradûd (1 492 m), ãasto pfiezdívaná „Moravsk˘ ledovec“. Zájemce
o poznávání zaujme nejen fiada pfiírodních, historick˘ch a sakrálních atraktivit, ale také
nejvût‰í div âeské republiky – pfieãerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stránû – spolu
s dal‰ími technick˘mi unikáty – Ruãní papírnou Velké Losiny a Zlatorudn˘mi ml˘ny
v Údolí ztracen˘ch ‰tol.
Na Hrub˘ Jeseník navazuje Nízk˘ Jeseník, kter˘ je krajinou ‰ir˘ch plání, lesÛ a specifick˘ch pozÛstatkÛ sopeãné ãinnosti v blízkosti nejstar‰ího mûsta zemí Koruny ãeské Bruntálu. V˘razn˘m krajinn˘m prvkem a atraktivním cílem turistÛ je nejmlad‰í pfiehrada âeské republiky Slezská Harta. Nízk˘ Jeseník je rájem rybáfiÛ, houbafiÛ, pû‰ích, cyklo
a hipo turistÛ, ale také zájemcÛ o poznávání fiady pfiírodních a historick˘ch atraktivit.
Atraktivním pfiírodním prvkem je rovnûÏ fieka Moravice, vytváfiející zejména pod KruÏberskou pfiehradou nádherné údolí, ve kterém najdete historicky známé Jánské Koupele. Králick˘ SnûÏník, kter˘ leÏí západnû od Hrubého Jeseníku, je po Krkono‰ích a Hrubém Jeseníku tfietí nejvy‰‰í horsk˘ masiv v âeské republice. Z hlediska turistiky je to
krajina vskutku panenská, která ov‰em nadchne i milovníky zimních sportÛ. Národní
pfiírodní rezervace Králick˘ SnûÏník zahrnuje kromû krasov˘ch jevÛ pfiedev‰ím rozsáhlé komplexy pfiirozen˘ch lesÛ, pfiecházejících do horsk˘ch holí, ãetná prameni‰tû, ra‰elini‰tû i fiadu chránûn˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ.
Rychlebské hory jako celek dosud nebyly vyhlá‰eny jako chránûná krajinná oblast,
i kdyÏ by si to pro svou jedineãnost právem zaslouÏily. Na jejich území v‰ak nalezneme
obrovské mnoÏství v˘jimeãn˘ch pfiírodních úkazÛ a v˘tvorÛ, z nichÏ nûkteré byly vyhlá‰eny za pfiírodní památky, napfi. Venu‰iny misky, jeskynû Na ·piãáku a Na Pomezí atd..
OsoblaÏsko je díky velice pfiíznivému klimatu ãasto naz˘váno také „Slezská Haná“.
Nabízí skvûlé podmínky pro nenároãnou venkovskou pû‰í a cyklo turistiku. Obdivovatelé památek a zajímavostí ocení slezské zámky a historickou úzkorozchodnou Ïeleznici
Tfieme‰ná – Osoblaha se starobyl˘m parním vláãkem.
A VAL AŠ KO
Ramzová
369
Branná
Příčný vrch
a
pav
na O
◗B E S K Y D Y
E3
18
13
Staré Město
Souš
453
888
G≥ogůwek
Twardawa
Slezské
Pavlovice
úzkorozchodná
železnice
Bartultovice- Trzebina
ik
dn
pská kupa
Bisku
Čer
◗J E S E N Í K Y
Międzylesie
Klášterec 311
n. Orl.
JESENÍK
5 Lipová
Ostružná
Stříbrnice
Kunvald
Lázně
Zlatý chlum
Skrzypiec
ice
Roztoki
E3
Zlaté Hory
Zlatorudné 454
19 mlýny Edelštejn
55
445
Mochůw
40
415
41
Trzebina
610
32
Nowy
Browiniec
40
457
Strážisko
Česká Ves
GŁUCHOŁAZY
Zlaté Hory - Konradów
Toszek
Leúnica
Rozkochůw
PRUDNIK
Mikulovice
Písečná
53
60
1125
Krupá
1423
992
Smrk
é
Kladsk skály
943
Mikulovice - Głuchołazy
44
Studniční vrch
414
Olbrachcice
457
Supíkovice
jesk. Na Špičáku
jeskyně
Na Pomezí
nná
Bra
RY
Domaszków
Černá
Voda
Szybowice
Bodzanůw
Sieroty
Sieroniowice
Raszowa
Czyżowice
455
Vápenná
49
Severní Morava a Slezsko
Biała
dn
1106
cký Sněžník
Králi
Rudziczka
456
Žulová
Stříbrný
potok
Kujawy
Stradunia
Hv
oz
HO
33
2
h
Polská hora
Staré Město Nowa Morawa
311
Skorošice
Wielowieú
Gůra
Ćw. Anny
416
Vidnava
Nýznerovské
vodopády 60
957
Wilkanów
K
Ćwibie
Rozwadza
411
Kijów
Velká
Kraš Stará
Kunětice Červená Velké
- Slawniowice
Venušiny Voda
Velké
misky
Kunětice
Špičák
Stronie Śl.
Koperniki
457
Vlčice
393
Poręba
Bernartice
Uhelná
- Lutynia
Marcinków
J
KRAPKOWICE
Turistický region
Moszna
Kępnica
Odra
389
Travná
Ćcigůw
Ścinawa
Nyska
41
Vidnava - Kałkow
Jánský
Vrch
Lądek-Zdrój Travná -
392
H
Strzelecki
H
PO
BYSTRZYCA
KŁODZKA
K
LS
asowka
O
Pogórze
Zlatý p.
388
G
407
Włodary
Kałków
Javorník
Bě
lá
1
391
Bílý Potok
Bělá
Gorzanów
F
Korfantůw
Siestrzechowice
Oslava
Źelazno
O≥drzychowice
K≥odzkie
E
NYSA
Ścibórz
Bernartice - Dziewietlice
r
jaro – léto – podzim 2 0 0 6
Turistick˘ region Severní Moravu a Slezsko naleznete na severov˘chodû âeské republiky. Jeho charakter nejlépe odráÏí slogan „Region kontrastÛ a pfiíleÏitostí“. Jednotlivé turistické oblasti, kter˘mi jsou Jeseníky, Opavské Slezsko, Ostravsko, Tû‰ínské Slezsko, Beskydy a Vala‰sko a Poodfií-Moravské
Kravafisko, skuteãnû vytváfií nezamûniteln˘ kolorit jedineãn˘ch kontrastÛ a záÏitkÛ. Region je mixem nádherné pfiírody, mnoÏství kulturních, architektonick˘ch, sakrálních a technick˘ch památek, ale i fiady sportovních zafiízení a relaxaãních center. To v‰e je navíc podtrÏeno pohostinností, upfiímností a folklórem jeho obyvatel.
702
ková ho
rův
ra
Bo
899
Krosnowice
Bílý Potok - Paczkůw
Bílá Voda
Jelen
D
Otmuchůw
Szymiszůw
46
Bílá Voda - Zloty Stok
46
Wielka
C
Paczkůw
Stok
Rych
Region kontrastů a příležitostí
Severní Morava a Slezsko
Polanica-Zdrój
czytna
B Z≥oty
K£ODZKO
Jaszkowka
y
◗
A
Szalejůw
ho
lebské
Wolany
Lietava
J
Číslování subjektů:
Číslování subjektů:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Leti‰tû Ostrava-Mo‰nov (G5)
MIC Ostrava (H5)
BIC Fr˘dek-Místek (G6)
IC ·títy (A3)
Priessnitzovy léãebné láznû (C2)
Mûsto Krnov (E3)
Apartmány Juhax (C2)
Tarzanie (G7)
RC Sepetná na Ostravici (H6)
Jezdeck˘ klub „âern˘ kÛÀ“ (B2)
4
Tû‰ínské Slezsko
Bohumín (MIC) – tel.: 596 092 111; email: [email protected]; www.mubo.cz
Bohumín (knihovna-IC Bohumín) – tel.: 596 013 027; email: [email protected]
www.knih-bohumin.cz
âesk˘ Tû‰ín – tel.: 558 711 866; email: [email protected]; www.tesinsko.grendel.cz
Havífiov – tel: 596 815 843; email: [email protected]; www.havirov-info.cz
Jablunkov – tel: 558 358 013, email: [email protected]; www.jablunkovsko.cz
Karviná – tel: 596 318 620; email: [email protected]; www.mic.rkka.cz
Tfiinec – tel: 558 958 200; email: [email protected]; www.info-trinec.cz
Poodfií
Barto‰ovice – tel.: 556 720 490; email: [email protected]; www.regionpoodri.cz
Bílovec – tel: 556 411 545; email: [email protected]; www.bilovec.cz
Fulnek – tel: 556 713 713; email: [email protected]; www.fulnek.cz
Jeseník nad Odrou – tel.: 556 712 426; email: [email protected]; www.jeseniknadodrou.cz
Kunín – tel: 556 749 420; email:[email protected]; www.zamek.kunin.cz
Odry – tel: 556 768 162; email: [email protected]; www.odry.cz
Sedlnice – tel.: 556 712 637; email: [email protected]; www.ic.snezenka.cz
Studénka – tel.: 556 400 991; email: [email protected], www.mesto-studenka.cz
K
St ŠÚ
INFORMAâNÍ CENTRUM ·TÍTY • nám. Míru 55
789 91 ·títy • tel.: 583 440 109 • fax: 583 440 214
www.stity.cz • [email protected]
Pfiijeìte si pro nové záÏitky do Acrobat Parku
olympijského vítûze Ale‰e Valenty, poznejte krásy
a památky bohatého regionu, odhalte kouzlo Ïivé
pfiírody. âeká vás ‰iroká nabídka ubytování.
Penzion Grizly (D3)
Láznû Karlova Studánka (C3)
Penzion „U Orla“ (B2)
Hornické Muzeum OKD a Landek (G4)
Golf Aréna Ostrava (H5)
Hotel Zlat˘ Orel (H6)
Pfiístav - Îermanická pfiehrada (H5)
KASTE Petfiíkov (C2)
Horn. skanzen se zlatorudn˘mi ml˘ny (D2)
Mûsto Studénka (G5)
Lanové centrum Ostrava (G4)
Penzion U HaitlÛ (F6)
Na Ml˘nû, Kozlovice (H6)
Regionální muzeum v Kopfiivnici (G6)
Staré mûsto pod SnûÏníkem (B2)
Bolatice (G4)
Opava (F4)
Hotel Belaria (F4)
Velké Karlovice (H8)
Hotel Slunce (C4)
Penzion Jízdárna (J6)
Kryt˘ bazén âeská Ves (D2)
Ski Areál Mosty u Jablunkova (J7)
34 Vsetín (F8)
35 Pustevny (G7)
36 Moravia Golf Services a. s. (H6)
37 Láznû Darkov (J5)
38 Zámek Fry‰tát v Karviné (J5)
39 Karviná (J5)
40 STARS Karviná (J5)
41 Tû‰ínské Beskydy (J-K 5-6)
42 Javorov˘ vrch u Tfiince (J6)
43 Mûsto ·tramberk (G6)
44 Polarium - âeladná (H6)
45 Fren‰tát pod Radho‰tûm (G6)
46 Vala‰ské království (G7)
37
Máte rádi historii a místa, kde se zastavil ãas? Máte rádi, kdyÏ ma‰inky houkají a pára syãí? Pak v˘let
na OsoblaÏsko je pro vás jako stvofien˘. Pojìte se s dûtmi nebo s pfiáteli a kamarády projet vláãkem
s parní lokomotivou po úzkorozchodné Ïeleznici. Mimo vyjíÏìky vlakem tento kout podhÛfií JeseníkÛ nabízí krásné pû‰í trasy a cyklotrasy. Tak honem vláãek uÏ houká...
Více informací: www.jeseniky.net
◗ XXXI. MHF JanáãkÛv máj – 22. 5.–9. 6. 2006, Ostrava, www.janackuvmaj.cz
◗ XC VIGVAM CUP – 2. roãník závodu horsk˘ch kol pro ‰irokou vefiejnost – 27. 5. 2006; www.muzeumokd.cz
◗ Zlatá tretra – 30.5.2006, Ostrava - mûstsk˘ stadion SSK Vítkovice, mezinárodní lehkoatletick˘
mítink, od roku 2003 zafiazeno do okruhu Super Grand Prix, www.ostravainfo.cz
◗ Colours of Ostrava – 20. 7.–23. 7. 2006, 5.roãník hudebního festivalu; www.colours.cz
◗ Folklor bez hranic – srpen 2006; Ostrava, Festival folklórní hudby;
www.ostravainfo.cz
Víte, Ïe u nejmlad‰í pfiehrady âeské republiky se díky nádherné pfiírodní scenérii natáãel velkofilm
Johanka z Arku? Toto vodní veledílo mÛÏete probádat z nûkolika pfiístavÛ jízdou na loìkách, na kole
nebo pû‰ky po cyklostezce, která vede okolo bfiehÛ hojnû nav‰tûvovan˘ch rybáfii a také pohledem
z vrcholÛ vyhasl˘ch sopek – Velk˘ Roudn˘ a Mal˘ Roudn˘. Tyto sopky patfií ke skupinû nejmlad‰ích
vulkánÛ âeské republiky – Bruntálsk˘m sopkám. V blízkosti Slezské Harty se také nachází Venu‰ina sopka, Uhlífisk˘ Vrch nad nejstar‰ím mûstem zemí Koruny ãeské – Bruntálem a velmi zajímav˘
sopeãn˘ útvar - lávové proudy v Mezinû.
Více informací: www.jeseniky.net
◗ Adrenalin CUP 2006 - 24. 6. 2006 Otevfiené mezinárodní mistrovství
âR v extrémním závodû ‰tafet – Ostravice
◗ Mezinárodní folklórní festival ve Fr˘dku-Místku – XII. Roãník mezinárodního folklorního festivalu, kter˘ nabídne neopakovateln˘ záÏitek.Tancem, hudbou a zpûvem Ïije mûsto Fr˘dek-Místek a jeho okolí.
20. 6.–26. 6. 2006
◗ Janáãkovy Hukvaldy – 1. 7. – 12. 8. 2006, Hukvaldy – Mezinárodní
hudební festival v prostorách hradu Hukvaldy a amfiteátru v obofie na
Hukvaldech, pofiádan˘ na poãest svûtového hudebního skladatele Leo‰e Janáãka.
◗ Beskydské hudební léto – ãervenec–srpen 2006. Koupali‰tû Sluníãko, Ostravice. Koncerty znám˘ch hudebních skupin.
◗ Vala‰sk˘ rok – Kulturní a folklórní akce inspirované Vala‰skem – duben-prosinec 2006, Vala‰ské
muzeum v pfiírodû v RoÏnovû pod Radho‰tûm
8
Lanové pfiekáÏky
jsou zavû‰eny na stromech
ve v˘‰ce 4–12 m nad zemí.
HORSK¯ LANOV¯ PARK RÁZTOKA
- Dobrodružství – zábava – zážitek pro všechny!
◗ Krnovské hudební slavnosti – 21.–24.9.2006, Krnov, pro milovníky
hudby v‰ech ÏánrÛ
◗ Blues Alive - mezinárodní festival, 16.–18. 11. 2006, ·umperk, pro
milovníky blues
5
Vítejte v Priessnitzových
léčebných lázních!
NOVINKY:
Víte, že se do Jeseníků se jezdí za mořským klimatem? Nevěříte? Informujte se o nově otevřené solné
jeskyni – www.solna-jeskyne.priessnitz.cz.
Lokalita Priessnitzových lázní se může pochlubit nejčistším ovzduším ve střední Evropě srovnatelným
pouze s Rakouským Bad Gasteinem nebo Americkým Carlsbadem. Toto vzácné klima umožňující léčení
v každém ročním období je navíc umocněno léčivými
účinky solné jeskyně. Avšak pobyt v lázních dnešní
doby nejsou pouze procedury, nýbrž aktivní turistika,
pohyb a wellness aktivity: pěší turistika, cykloturistika,
běžecké lyžování, bruslení, plavání,…
◗ solná jeskyně
◗ vnitřní bazén s protiproudem,
vířivkou a vodopádem
◗ víceúčelová hřiště travnatá i umělá
◗ tenisové kurty, minigolf
◗ hřiště na nohejbal, volejbal, basketbal
◗ posezení v indiánském TI-PI s ohništěm
◗ fitness centrum, tělocvična
◗ sauna, solárium, masáže, léčebné procedury
◗ přemýšlíte kam na zimu?
– uměle chlazená ledová plocha, večer osvětlená
– lyžařský vlek večer osvětlený přímo v areálu
– skibusová doprava – upravované běžecké trasy
w w w. p r i e s s n i t z . c z
■
➤ Dlouhé lanovky nad korytem fieky.
➤ Skupinové slevy.
➤ Rodinné vstupné.
➤ Dûtsk˘ park Tarzánek (pro dûti do 10let) ZDARMA!
INFO: +420 777 899 888
www.tarzanie.cz
9
Těšíme se na Vás!
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Pension Grizzly
Rodinn˘ pension pod Pradûdem
Apartmány JUHAX
Bûlá pod Pradûdem, 790 85
tel.: 583284664, fax: 583295106,
www.juhax.cz,
www.cervenohorskesedlo.net
[email protected]
- driving range s 9 odpališti na 22m
- chipping se 4 jamkami
- putting green se 6 jamkami
- GOLFOVÝ SIMULÁTOR ABOUT GOLF (22 hřišť)
- Proshop
- půjčovna vybavení
- bar
Ceny: od 50 Kč /hod./osobu
Adresa: Výstaviště Černá louka, pavilon G,
702 00 Ostrava, tel: 596 167 253 - recepce,
e- mail: [email protected]
12
13
Lázně Karlova Studánka
Vás zvou na léčebné a relaxační pobyty.
Přijeďte si načerpat zdraví do Perly Jeseníků.
Ubytování:
II.kategorie 250 Kč
I.kategorie (s vlastním
sociálním zařízením)
370 – 650 Kč
Strava:
145 Kč polopenze
255 Kč plná penze
793 24 Lázně Karlova Studánka,
tel. přijímací kancelář: 554 798 262, 554 798 322,
tel. recepce: 554 798 111 fax: 557 772 026
e-mail: [email protected] • www.k.studanka.cz
Petříkov, 788 26 Branná
Mobil: 602 754 541
Email: [email protected]
◗ Historick˘ den v Odrách - 16.9.2006, zámeck˘ park - soutûÏe pro dûti i dospûlé, ukázka historick˘ch zbraní, v˘zbroje a v˘stroje, bitva historick˘ch skupin, vystoupení divadelních a ‰ermífisk˘ch
skupin, www.odry.cz
◗ Podzimní pooderské rybáfiské slavnosti – 28. 10. 2006, zámek v Barto‰ovicích, barto‰ovick˘ dolní rybník; www.regionpoodri.cz
Doporučené akce v Opavském Slezsku
◗ Hudební festival Dal‰í bfiehy – 20.–29. 4. 2006, 10. roãník festivalu, www.infocentrum.opava.cz
◗ Noãní bruslení Opavou – kvûten – fiíjen, 2006, pravidelné sobotní bruslení za doprovodu mûstské
policie, www.infocentrum.opava.cz
◗ Velk˘ letní hudební festival „Za vodou“ – 16.–18. 6. 2006, Lodûnice v Dûhylovû u Hluãína, country – blues – beat - folk; www.zavodou.cz
◗ Napadení âSR – 1939 – 9. 9. 2006, Opava-Milostovice. Divadelní bojová ukázka fikce moÏného
stfietnutí ozbrojen˘ch sil fa‰istického Nûmecka a brannou mocí republiky âeskoslovenské. Reáln˘
nálet, mnoÏství techniky, zbraní a dobov˘ch vojákÛ., www.infocentrum.opava.cz
◗ Dny evropského dûdictví – 9. 9. 2006, Opava, otevfiení památek pro vefiejnost, letos na téma
„Osobnosti“, www.infocentrum.opava.cz
◗ Bezruãova Opava – 11.–26. 9. 2006, 49. roãník festivalu, leto‰ní
téma: „Dítû v nás“, www.infocentrum.opava.cz
◗ Mezinárodní soutûÏ mlad˘ch varhaníkÛ – 14.–28. 10. 2006, Opava,
tradiãní soutûÏ s mezinárodní úãastí, www.infocentrum.opava.cz
26
Studénka
Město Studénka leží v chráněné krajinné oblasti Poodří, obklopeno rybníky a loukami
se zbytky lužních lesů. Přijměte pozvání k návštěvě a nenechte si ujít zdejší lákadla.
Vagonářské muzeum – nachází se v prostorách Nového zámku, je zde zdokumentována
bohatá historie výroby železničních vagónů ve Studénce. Svým zaměřením a zpracováním historických materiálů je ojedinělým evropským unikátem.
Příroda – krajina Poodří připomíná anglický park, který je protkán četnými turistickými
trasami a cyklotrasami. Nejcennější lokality Poodří zpřístupňuje Naučná stezka Kotvice
a Školní naučná stezka.
Sport a relaxace – sportovní centrum s bazénem, saunou, perličkovou lázní, bowlingem
a soláriem, městské koupaliště, dráha BMX, tenisové a badmintonové kurty, fitness centrum a jezdecký areál s možností projížděk na koních do okolí.
To vše a ještě mnohem více Vám nabízí Studénka – město přátel.
BOLATICE
Penzion
U Haitlů
www.lanovecentrum.cz
Celoroãní ubytování pro pfiíznivce agroturistiky
v penzionu s vlastní kuchyní
(moÏnost vyjíÏdûk na koni).
Bernartice nad Odrou 57, 741 01
Telefon: +420 556 710 749
Privát: +420 556 704 788
Fax: +420 556 720 548 • GSM: 606 602 300
E-mail: [email protected]
Cena: 200 Kã bez DPH (dítû 100 Kã).
Jedinečná památka svého druhu v karvinském regionu.
Zámek je přístupný veřejnosti. Prohlídky jsou pouze s průvodcem.
Chcete-li si udûlat v˘let po tû‰ínsk˘ch vrcholech a kouknout do údolí,
tak právû tento v˘let je pro vás ten nejlep‰í. V˘chozím bodem va‰eho
v˘letu je areál pod vrchem Javorov˘ v ãásti mûsta Tfiince-Oldfiichovicích. Areál je pûkn˘m mal˘m sportovním a relaxaãním centrem. Témûfi
aÏ na vrchol Javorového vás odsud vyveze lanovka. Vrch Javorov˘ je
vyhledávan˘m sportovním centrem.
Dal‰ím vyhledávan˘m místem je vrch Godula, kde mÛÏete vidût
Památník toleranãního patentu a k hofie Godula se taky váÏe povûst
"Poklady v hofie Godule".
Horu Pra‰ivou, která je také nedaleko, vyhledávají fandové hezk˘ch
v˘hledÛ a chvil stráven˘ch v místní stylové turistické chatû. Z Pra‰ivé
je moÏno sejít do obce Komorní Lhotka, kde si mÛÏete dopfiát pro své
unavené tûlo bylinnou lázeÀ i finskou saunu. Zde mÛÏete obdivovat
krásu evangelického kostela nebo tû‰ínsk˘ch rouben˘ch chalup.
Více informací: [email protected], www.jablunkovsko.cz
tel. 558 340 607, www.komornilhotka.cz
Otevřeno: duben – říjen, úterý – neděle, 10 – 17 h.
Nabídka: zámecké interiéry s ukázkou šlechtického bydlení ve dvou
prohlídkových trasách. Třetí okruh – stálá expozice Národní galerie.
Zámecký areál je tvořen dvěmi budovami zámku a rozlehlým parkem.
Konají se zde příležitostné akce komorního charakteru a svatební obřady.
Orientační cena: Základní vstupné je 40,- Kč + příslušné slevy.
Lázeňská promenáda Karvinou aneb od starých lázní k novým
Jste lázeÀsk˘mi hosty v Karviné-Darkovû? Nebo jen náv‰tûvníky mûsta ãi okolí? Pro Vás v‰echny
máme skvûl˘ tip na lázeÀskou procházku, která je vhodná pro v‰echny skupiny náv‰tûvníkÛ. Procházka zaãíná v lázeÀském areálu Lázní Darkov (star˘ch lázní), kde se nachází jednotlivé lázeÀské
budovy prohlá‰ené za kulturní památky, lemované lázeÀsk˘m parkem s fiadou plastik. Urãitû byste
nemûli minout technickou památku - darkovsk˘ most Sokolovsk˘ch hrdinÛ, kter˘ pfiedstavuje zaãátek lázeÀského „korza“. Na lázeÀsk˘ areál navazuje areál zámku Fry‰tát, kde se v krásném zámeckém parku nachází i letní amfiteátr, rekreaãní areál Lodûnice, LarischÛv altánek, v˘bûh pro vysokou
zvûfi a dûtsk˘ koutek ve stylu slovanského hradi‰tû. Empírov˘ zámek Fry‰tát, kter˘ po celou sezónu
zve náv‰tûvníky k prohlídce sv˘ch skvostÛ, stojí pfiímo v historickém centru mûsta a odtud trasa dále
vede kolem fiady mû‰Èansk˘ch domÛ, kostela Pov˘‰ení sv. KfiíÏe, historizující ka‰ny aÏ k dominantû námûstí, kterou pfiedstavuje radnice s renesanãní vûÏí. Z historického centra vede trasa k areálu
Rehabilitaãního sanatoria (nové láznû), které je prezentováno moderní architekturou a lázeÀsk˘m
parkem pro pfiíjemné relaxaãní procházky.
Více informací: MIC, Masarykovo námûstí 71, 733 24 Karviná-Fry‰tát, 596 318 620, 596 387 355
email: [email protected], www.karvina.org, www.karvina-info.cz.
33
– bílá perla Slezska
S K I A R E Á L M O ST Y U J A B L U N KO VA
Město bohaté svou historií, kulturou i památkami.
Od roku 2003 patří lyžařský areál díky nové sjezdovce k stále více navštěvovaným,
a proto se neustále přizpůsobuje potřebám jednodenních i vícedenních návštěvníků.
V roce 2004 přibyl v areálu další lyžařský vlek, osvětlený běžecký okruh, upravené
běžecké trasy, Bungee trampolíny, bobová dráha první svého typu v ČR. Významnou dominantou Ski areálu je stavba stylového dřevěného hotelu.
Cílem modernizace areálu je, aby sloužil návštěvníkům celoročně, a proto je od
května 2006 rozšířena nabídka služeb o další sportovní zařízení: dětské trampolíny, lanové centrum, lezecké stěny, dětský zábavní park, sjezd na horských koloběžkách.
Srdečně zveme do centra aktivního odpočinku a adrenalinových zážitků s celoročním provozem.
Cestovní kancelář JUHÁSZ a.s.
Masarykova 752, Orlová - Lutyně, 73514
tel.: +420 596 514 545 • fax: +420 596 514 546
mobil: +420 777 790 905 • e-mail: [email protected]
w w w. p r i s t a v. j u h a s z . c z
Letní bobová dráha
typu Brandauer
◗ Technické muzeum
– Nejucelenûj‰í sbírka vozÛ TATRA
◗ Expozice Emila a Dany Zátopkov˘ch
– Îivotní závod olympionika století
◗ Muzeum ·ustalova vila
– Svût ZdeÀka Buriana
a kopfiivnická majolika
◗ Muzeum Fojtství
– ¤eka ãasu historií mûsta
Ski areál KASTE Petfiíkov
❚ Aktivní vyuÏití volného ãasu pro náv‰tûvníky Petfiíkova i cel˘ch JeseníkÛ
❚ Atraktivní a bezpeãné sportovní zafiízení
Tel.: +420 556 871 106
E-mail: [email protected]
www.tatramuseum.cz
www.koprivnice.cz
❚ Délka 800 metrÛ, 15 zatáãek, 3 terénní zlomy
❚ Ideální cíl pro letní dovolené i krátkodobé rodinné v˘lety
❚ Provoz bobové dráhy: Od 1. 7. – 17. 9. 2006 – dennû 10.00–21.00
Od 23. 9. – 29. 10. 2006 – soboty a nedûle 10.00–18.00
25
Turistické informační centrum poskytuje informace o turistických zajímavostech v okolí i na polské straně hranice, zajišťuje prodej map, průvodců, pohlednic a upomínkových předmětů.
www.staremesto.info, tel. 583 239 134
41
Přijeďte k nám
a navštivte například:
– archoapark v Chotěbuzi
– jedinečný prales Mionší
– historické vápenné pece ve Vendryni
– Skiareál v Mostech u Jablunkova s horskou
vozíkovou dráhou
42
✆ +420 558 367 022 • w w w . s k i m o s t y . c z
34
Odpočívejte naplno!
Hradec nad Moravicí
Venkovní bazén se slanou vodou, vnitřní bazén
a sauna již v ceně ubytování. • Dále venkovní tenisový a nohejbalový kurt, volejbalový kurt, posilovna,
stolní tenis, půjčovna kol, kulečník, víceúčelová hala,
petanque, badmington. • Zvýhodněné balíčky služeb
– UB s polopenzí již od 595 Kč/osobu/noc (děti do
12 let na přistýlce 50% sleva!!!)
43
ŠTRAMBERK
Starobylé městečko založeno 4. prosince 1359
29
Městské informační centrum
Zauličí 456
742 66 Štramberk
tel./fax: 556 812 085
e-mail: [email protected]
www.javorovy-vrch.cz
www.stramberk.cz
– srdce Valašska, se rozprostírá na úpatí Beskyd a Javorníků, v údolí Vsetínské Bečvy.
Nejvýznamnější dominantou města je zámek s vyhlídkovou věží a sídlem Muzea regionu Valašsko. Vedle
zajímavých památek na Horním a Dolním Městě, ožívá
město pestrými kulturními a sportovními akcemi.
K relaxaci lze využít široké nabídky služeb městským
lázní – krytého bazénu s tobogánem.
Za zdravím do Beskyd!
Máte bolesti zad, revma, únavu, stres, celulitidu?
Vstupte na 2-3 minuty do POLARIA a pocítíte obrovskou úlevu od všech bolestí
a znovu naleznete ztracenou sílu a energii.
První POLARIUM v ČR – celotělová chladová
terapie, která využívá k léčbě a regeneraci mimořádně nízkých teplot až -130 °C.
Velké Karlovice
✆ +420 571 444 039
email:
[email protected]
www.velkekarlovice.cz
31
SLUNCE ***
hotel - restaurace - aquacentrum
www.hotelslunce.jeseniky.com
e-mail: [email protected]
Pustevny
se nachází asi 6 km od Frenštátu pod Radhoštěm.
Dvousedačková lanová dráha , jejiž nástupní stanice je v blízkosti hotelu Ráztoka v Trojanovicích,
Vás vyveze na Pustevny do výšky 1 020 m n m. Na Pustevnách stojí za zhlédnutí stavby architekta
Dušana Jurkoviče. Historické stavby vznikly v rozmezích let 1891-97.
Dále můžeme doporučit procházku hřebenem na Radhošť 1 129m n m. (4 km).Kaple na Radhošti
se začala stavět v roce 1896 a dokončená byla v roce 1898. Cestou na Radhošť
narazíte na sochu pohanského boha Radegasta. Historické stavby vznikly v rozmezích let 1891-97.
Další oblíbená trasa je 8 km úbočím na Martiňák, případně náročnější výstup na
Čertův Mlýn (1 207 m n m.). V případě jasného počasí je odměnou výhled až na
slovenské Roháče.
Více informací získáte: teletext ČT 1, ČT 2 strana 196, Panoráma TV denně živě
od 7.55 do 8.30 hod. na ČT 2
Info: ✆ +420 556 835 993 • www.skialpin.cz • www.beskydy.cz
• www.holidayinfo.cz/pustevny • e-mail: [email protected]
36
Tip na príma výlet
a relaxaci,
ubytování, oslavy
tel. + fax: 558 691 273 • [email protected]
www.pensionjizdarna.cz
Léčebný dům Polárka nabízí:
❚ ubytování v apartmánu nebo v 1 a 2lůžk.
pokojích se sprchou, WC, TV, led., Internetem
❚ plnou penzi (výběr ze 3 jídel) včetně dietního
stravování
❚ široký výběr léčebných kůr + POLARIUM
❚ těsná blízkost GOLFOVÉHO areálu (2 x 18 jamek) a moderní kryté jízdárny
Podrobnosti o účincích a provozu Polaria a dalších službách BRC Čeladná:
☎ INFOPOLARIUM +420 558 603 333 • www.brc.cz
45
MORAVIA GOLF SERVICES a.s.
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Stručná charakteristika:
Akciová společnost MORAVIA GOLF SERVICES nabízí služby golfových hřišť na Čeladné, v Šilheřovicích, v Ropici a vznikajícího hřiště na Ostravici.
Jejím posláním je připravit a zajistit touroperátorům, stejně tak jako individuálním turistům balíčky služeb šité přímo na míru. Balíčky obsahují ucelené spektrum služeb spojených s golfovou hrou (rezervace hracích časů, dojednání tréninkových časů s golfovými profesionály) dále pak ubytování a přepravu mezi hřišti atd.
MORAVIA GOLF SERVICES zabezpečuje kromě oblasti golfu rovněž pestrou nabídku volnočasových
aktivit: wellness centra, turistické a cyklo stezky, vodní turistiku, hippoturistiku.
Samotná golfová lokalita i dostupnost (všechna hřiště se nacházejí v okruhu do 40 km od Ostravy)
umožňuje spojit golf s báječnou rodinnou dovolenou.
Mûsto sportu, lyÏování a aktivní turistiky. Nedaleko mûsta se nachází
v˘znamné turistické a lyÏafiské centrum na Pustevnách a Radho‰ti.
Skokansk˘ areál na Horeãkách – v letech 1969–1973 byl vybudován areál
mÛstkÛ. MÛstek K=90 je pokryt umûlou hmotou. MÛÏete zde shlédnout
olympijského vítûze a mistra svûta Jifiího Ra‰ku nebo Jakuba Jandu.
Autokemp – se nachází v blízkosti moderního aquaparku, ubytování
v nov˘ch chatkách, v karavanech nebo stanech. MoÏnost stravování je ve
stylové restauraci. Pfii vícedenním ubytování obdrÏíte voln˘ vstup do aquparku. • Tel. : 556 836 624 • e-mail : [email protected]
Aquapark – s ohfiívanou vodou, tobogánem, dvoudráhovou skluzavkou
a dal‰ími atrakcemi. Sv˘m vybavením se fiadí mezi nejvyhledávanûj‰í
aquaparky v âeské republice. • Tel. : 556 839 303
32
Region kontrastů
a příležitostí
Severní Morava a Slezsko
35
Na úpatí Javorníků a Vsetínských vrchů v údolí dříve zvaném Dolina Urgatina
se nacházejí Velké Karlovice. Jedna z největších obcí ČR.
V údolí Malá Hanzlůvka se rozkládá jedlobukový prales Razula. Žijí v něm chránění živočichové a rostou vzácné druhy rostlin a hub. Mezi vrcholy Třeštík a Bumbálka stojí rozhledna Čarták s výhledy na hřebeny Beskyd, Javorníků a slovenských hor. Přírodní raritou je také jezero, vyskytuje se zde vzácná perloočka a kříženec raka říčního a bahenního. Chráněné jsou jalovcové pastviny, orchidejové
louky a mokřady.
Zdejší roubený kostel postavili karlovičtí tesaři v r. 1754. Mezi další památkově
chráněné objekty lidové architektury patří i usedlost na Sihle, fojtství a kupecký
dům v němž vzniklo r. 1971 Karlovské muzeum.
Velké Karlovice jsou významným turistickým střediskem. Zdejší krajina poskytuje možnosti pro pěší i cykloturistiku.V zimním období mohou návštěvníci využít
upravených lyžařských areálů a běžeckých stop.
www.tourisms.cz
Muzeum Zdeňka Buriana
Zauličí 456
742 66 Štramberk
tel.: 556 852 240
e-mail: [email protected]
44
Město Vsetín
Městské informační centrum
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
tel: +420/571 491 517, fax: +420/571 491 101
e-mail: [email protected], http://www.vsetin.mic.cz
✆ +420 553 783 364 • www.hotelbelaria.cz
e-mail: [email protected]
Jesenická 4
795 01 Rýmařov
tel: 554 212 790
tel.: 777 273 776
V okolí bylo v letech 1937 – 1938 postaveno železobetonové pohraniční opevnění.
www.opevneni-stm.wz.cz
Dominantou Staroměstska je Králický Sněžník. Ve vrcholové části se nachází stejnojmenná
národní přírodní rezervace. Jsou odtud překrásné výhledy do dalekého okolí. Pod vrcholem pramení řeka Morava a stojí zde žulová soška slona, současný symbol Sněžníku. www.sneznik.cz
V létě ocení atraktivní horský terén především turisté a cykloturisté, v zimě příznivci běžeckého
lyžování. Velmi příznivé sněhové podmínky doplňuje 15 lyžařských vleků na sjezdovkách lehké
až střední obtížnosti. Pro ubytování či občerstvení poslouží zhruba třicet rekreačních zařízení,
chat, penzionů i ubytování v soukromí. Vše završí požitek z krásné netknuté přírody a čistého
vzduchu.
Adresa: Karola Śliwky 783/2 • 733 01 Karviná-Fryštát
tel.: +420 596 342 131- 4 • fax: +420 596 312 279
e-mail: [email protected] • www.stars-karvina.cz
tel.: 558 321 306
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO NA SLUNCI. Poznávejte
historické památky i přírodní krásy Jeseníků
a večer relaxujte v našich saunách a bazénech,
whirlpool vaně, perličkové lázni a odpočívárně.
Toto původně hornické město s historickou zástavbou kolem čtvercového náměstí bylo založeno ve 13. stol. na rozhraní masivů Králického Sněžníku, Rychlebských hor a Jeseníků. Dnes je
významným střediskem rekreace, zimních sportů a turistickým východiskem do okolních hor.
+420 583 239 222 • http://www.mu-staremesto.cz
Součástí areálu, který nabízí také kvalitní ubytování v hotelu Sport, je zimní stadion, sportovní hala s nabídkou squashe, tenisu, badmintonu, fitness centra, solária a komplexu
relaxačních služeb včetně masáží. Je místem konání mnoha
zajímavých sportovních akcí. Komplex plně vyhovuje požadavkům pro aktivní trávení dovolené bez ohledu na počasí.
Informace o městě a okolí:
30
Staré Město pod Sněžníkem (2 150 obyvatel)
Sportovní areál STaRS
e-mail:
[email protected]
Hotel Belaria***
Další info: • MIC, Masarykovo nám.
71 • 733 24 Karviná-Fryštát • e-mail:
[email protected] • www.karvina-info.cz
40
Rokem 1814 zahájilo svou činnost v Opavě nejstarší muzeum v České
republice, v jehož tradici dnes pokračuje Slezské zemské muzeum.
V současnosti spadá pod jeho správu také hojně navštěvované Arboretum v Novém dvoře u Opavy s expozicí s názvem „Dřeviny pěti světadílů“. • www.szmo.cz • tel. Muzeum: 553 622 999 • tel. Arboretum: 553 661 031-2 • Vstupné: Kč 30,-, zlevněné Kč 15,-.
◗ moderní pojetí
◗ audiovizuální prvky
◗ nev‰ední záÏitek
◗ jedineãná podívaná
❚ První dráha svého druhu v âeské republice
Orientační cena od 600,- Kč/h/povoz .
Informace a objednávky:
tel.: +420 728 011 038 (od 9 do 18 h)
+420 728 859 847.
• ubytování • restaurace • konference •
• svatby • večírky • paragliding •
• půjčovna kol, horských koloběžek, moutainbordů •
• sjezdové a běžecké lyžování • panoramatické výhledy•
28
➤ Zábava pro celou rodinu
➤ Čtyři expozice za jednu cenu
Od léta 2006 jsou součástí nabídky zámeckého areálu
zámku Fryštát v Karviné i velmi atraktivní projížďky
koňským spřežením. Zájemci si mohou tuto službu předem objednat na konkrétní den a hodinu.
Sezóna: květen až září. Součástí speciálních nabídek je
i odpovídající výzdoba kočáru. V průběhu příjemné
a klidné trasy je zájemcům o tento nevšední zážitek
prováděn výklad o zajímavostech města.
Javorový vrch u Třince
✆ + 4 2 0 5 5 3 7 5 6 1 4 3 ♦ w w w. i n f o c e n t r u m . o p a v a . c z
• Bowling • herna • disco • biliárdy • krytý bazén 15 x 6 m •
• horolezecká stěna • tenisový kurt s umělým povrchem a osvětlením i pro
jiné míčové hry • florbal a badminton • beachvolejbal •
• rehabilitace se saunou, vířivkou, soláriem, • petanque • stolní tenis •
• kanoe • surfy • šlapadla • dětský areál • vinařský sklep •
Romantická jízda
zámeckým parkem v Karviné
Horské středisko
Slezské zemské muzeum a Arboretum Nový Dvůr
REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOPŘIVNICI
39
Kompletní ceník je na webových stránkách.
Slezské divadlo v Opavě je významným kulturním centrem města.
Diváky baví i vzdělává již od roku 1805. V současné době má dva
stálé soubory, činohru a operu.
Sezóna: září – červen • www.divadlo-opava.biz • tel. 553 621 156
www.zlatyorel.cz
• Masarykovo náměstí 1 • 733 24 Karviná-Fryštát • tel.: +420 596 318 382 •
• fax: +420 596 387 264 • e-mail: [email protected] •
• www.zamek-frystat.cz •
◗ Národopisné slavnosti Slezské dny – Záfií 2006, Dolní Lomná – pfiírodní amfiteátr Matice SlezskéMezinárodní pfiehlídka folklórních souborÛ z âR, Slovenska, Polska,
Maìarska aj.
PENZION Bolatice
areál koupali‰tû
Tel.: 553 654 799
www.penzionbolatice.net
Slezské divadlo
PŘÍSTAV – ŽERMANICKÁ PŘEHRADA
w w w. z l a t e h o r y. c z
Zámek Fryštát v Karviné
Výhledy Těšínských Beskyd
◗ Karvinsk˘ totem 12. 8. 2006, Karviná, 2. roãník nesoutûÏní hudební pfiehlídky folkové, country,
trampské hudby. Koncertní maraton folku a country probíhá pod ‰ir˘m nebem, za úãasti témûfi tfiiceti kapel. Celodenní pfiehlídku zakonãuje veãerní Country bál. www.karvinskytotem.cz
◗ Gorolski Swieto – Srpen 2006 – Jablunkov-pfiírodní amfiteátr mûstsk˘ les. Mezinárodní pfiehlídka
folklórních souborÛ z âR, Slovenska, Polska, Maìarska, JiÏní Ameriky apod.
K nejstarším dochovaným historickým památkám patří Minoritský
klášter s kostelem sv. Ducha postavený před rokem 1269. V jeho
kryptě jsou uloženy ostatky opavských Přemyslovců, příslušníků
opavské šlechty. Z množství církevních památek k nejvýznamnějším
patří stavba děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie (14. stol.)
a kaple sv. Kříže, také zvaná Švédská, založena roku 1394. Významnými ukázkami novodobé architektury jsou monumentální stavba
obchodního domu Breda, budova bývalé Obchodní a živnostenské
komory a kostel sv. Hedviky nebo komplex městského koupaliště ze
30. let minulého století. Město a jeho okolí je zajímavé také památkami vojenskými. • www.opava-city.cz
sportovně rekreační areál, pension * – ***, chaty pro 4 osoby
Městské informační centrum
Zlaté Hory, Bezručova 144
793 76 Zlaté Hory, Tel.: 584 425 397
e-mail:[email protected],
38
◗ Jablunkovsk˘ jarmark – âervenec 2006 – Jablunkov námûstí. Stánky, atrakce, ukázky star˘ch
fiemesel, ochutnávky místních specialit, prodej keramiky, obrazÛ, ‰perkÛ a bohat˘ doprovodn˘ kulturní program.
27
24
Hornický skanzen
se Zlatorudnými mlýny
u Zlatých Hor
O T E V Ř E L I J S M E VÁ M N Á R U Č
www.bolatice.cz • tel.: +420 553 654 999 • fax: +420 553 655 073
Památky
Telefon: +420 583 230 098
Email: [email protected]
www.kaste.cz • www.bobovedrahy.cz
www.darkov.cz
◗ Festival na Pomezí – âervenec 2006, Dolní Lomná areál Matice Slezské –Tradiãní mezinárodní folk
– country festival s úãastí mnoha hvûzd tohoto hudebního Ïánru.
Sport a rekreace:
Koupali‰tû Bolatice • Hfii‰tû FK – sportovnû-rekreaãní areál • Hfii‰tû Z·, Sportovní areál RuÏdina – Maracana • Sportovnû – rekreaãní areál v Borové
Ostravice 242, 739 14, CZECH REPUBLIC
tel.: +420 558 682 181, + 420 736 500 090
fax.: +420 558 682 290, e-mail: [email protected],
Nový čtyřhvězdičkový stylový horský hotel Zlatý orel byl otevřen na podzim roku 2003.
Hotel Zlatý orel se nachází pod Lysou horou (nejvyšší vrchol
Moravskoslezských Beskyd), nedaleko vodní nádrže Šance
a nad malebným údolím obce Ostravice (okres Frýdek-Místek).
Stylové pokoje a apartmány vybaveny v evropském standardu.
Nejen pro ubytované hosty je tady hotelová kavárna s barem,
příjemná a útulná restaurace s voňavou kuchyní nabízející místní a hotelové speciality, každodenní nabídka husích a kachních
specialit, spolu s širokým výběrem jídel z české i mezinárodní
kuchyně. Vinný sklípek s bohatou nabídkou známkových
a archivních vín.
Pro relaxaci a zábavu, ale i pro obchodní jednání, je určen komfortní Rothschildův salónek s pohodlným posezením u kachlových kamen, billiárdem, domácím kinem s DVD a hracím šipkovým automatem.
Hotel Zlatý orel je vhodným místem pro soukromé a firemní
akce, bankety, semináře a školení, svatby a podobné příležitosti. Pro tyto události je k dispozici konferenční místnost s projekčním plátnem, párty barem a přímým vstupem na letní terasu. Ojedinělá je specializace hotelu na kompletní svatební servis
včetně uspořádání svatebního obřadu přímo před hotelem.
Celková kapacita 43 ubytovaných hostů
Orientační cena: 700,- osoba / noc
Relax centrum s whirlpool bazénem a saunou, svatby včetně
obřadu, billiard, šipky, půjčovna kol, čtyřkolek a skútrů, transport servis, pronájem prodloužené limuzíny.
Karviná
Tel.: 596 371 111
[email protected]
◗ Dny Karviné – 3. 6.–4. 6. 2006. Kulturní prezentace mûsta Karviná – tradiãní oslavy mûsta s fiadou
zajímav˘ch kulturních, sportovních a spoleãensk˘ch akcí s doprovodn˘m programem, kter˘ mimo
jiné zpestfií Vala‰ské království. Více informací: MIC, Masarykovo námûstí 71, 733 24 KarvináFry‰tát,596 318 620,596 387 355 email: [email protected], www.karvina.org, www.karvina-info.cz.
Zajímavosti:
Barokní zámek
Barokní zámek (1724-1748) s rannû barokním kamenn˘m portálem. V souãasné dobû po celkové rekonstrukci, nyní sídlo OÚ.
Kostel sv. Stanislava
Kostel postaven˘ v Bolaticích roku 1703, po rekonstrukci.
Skanzen lidov˘ch tradic a fiemesel
Jeden z mála dosud zachoval˘ch pfiíkladÛ tradiãního vesnického stavení
a Ïivota na vesnici v 19. a na poãátku 20. století.
Kaple sv. Mikulá‰e
Ubytování:
TURISTICKÁ ZÁKLADNA
'VESMÍR'
Tel.: 553 655 256
www.vesmirbolatice.cz
Lázně DARKOV, a. s.
ZaÏijte neopakovatelné kouzlo církevních staveb, jenÏ svou podobou
a uspofiádáním dokládají um a fiemeslnickou vynalézavost na‰ich pfiedkÛ. V˘let mÛÏete zaãít v obci N˘dek a prohlédnout si kostel sv. Mikulá‰e, kter˘ byl vystavûn jiÏ roku 1576. Dále nav‰tivte kostel Pov˘‰ení
sv. KfiíÏe z roku 1897 v obci Bystfiice. Kostel BoÏího tûla v TfiinciGutech (1563), patfií k nejstar‰ím z dfievûn˘ch beskydsk˘ch kostelÛ.
Poslední zastávkou mohou b˘t Albrechtice a kostel sv. Petra a Pavla
z 18. století se zajímavû uspofiádan˘m hfibitovem. A pokud si chcete
v˘let po církevních památkách zpestfiit nûãím odli‰n˘m nav‰tivte prÛmyslové mûsto Tfiince a jeho Muzea Tfiineck˘ch Ïelezáren.
Více informací: [email protected], www.jablunkovsko.cz,
tel. 558 340 607
◗ Festivaly a pfiehlídky “Na Hranici“ duben, kvûten 2006, âesk˘ Tû‰ín-Cieszyn „Kino Na hranici“ –
19.–23. 4. 2006,– VIII. pfiehlídka filmÛ „Bez Hranic“ – 24.–27. 5. 2006 – mezinárodní divadelní festival
Moderní obec s bohatou historií, dostateãnou obãanskou vybaveností
a s pestr˘m spoleãensk˘m a kulturním Ïivotem.
✆ +420 556 414 322
[email protected]
www.mesto-studenka.cz
Relaxační procedury
pro Vaše tělo i duši
(volně přístupné veřejnosti)
Doporučené akce Těšínského Slezska
Nav‰tivte starobylou slezskou obec Bolatice!
22
Kontaktní osoba:
Jan Jakeš,
Lukáš Mocsko
Adresa: Hornické muzeum OKD,
Pod Landekem 64,
726 29 Ostrava – Petřkovice
Tel./fax: 556 131 804
GSM: 605 267 017
e-mail: [email protected]
www.golfarena.cz
V˘let pfiibliÏující specifickou tváfi Prajské – oblasti, která za poslední
ãtyfii stoletní tfiikrát zmûnila "majitele". Nejvyhlá‰enûj‰ími místy jsou:
Hluãín – muzeum lidov˘ch tradic, areál Hluãínského jezera s dûtsk˘m
ranãem; ·ilhefiovice – zámeãek uprostfied rozsáhlého anglického parku s golfov˘m hfii‰tûm; Darkoviãky – areál ãs. opevnûní; Bûlá - pstruÏí farma v Rotschildovû hájence spolu s léãebn˘mi bazénky zaloÏen˘mi na Priessnitzovû léãebné metodû; Bolatice – skanzen lidov˘ch tradic; ·tûpánkovice
– hfiebãín Albertovec, Kobefiice – soubor ‰p˘charÛ, rouben˘ch staveb; Kravafie – zámek s golfov˘m
areálem ve zdej‰ím parku. Ve v‰ech vesnicích, které jsou protkány hustou síti cyklotras jsou k vidûní uníkátní stavby pfiipomínající specifick˘ v˘voj zdej‰í oblasti, mnohé stavby jsou postaveny podle
nûmeckého vzoru z reÏn˘ch pálen˘ch cihel.
Více informací: www.infocentrum.opava.cz; www.i-kravare.info, www.hlucin.cz/ic
www.hlucinsko.info
OPAVA
Vstupné:
dospělí – 20 Kč, děti 10 Kč
www.uorla.cz
◗ VIII. zámecká slavnost – 24.6.2006, zámeck˘ park v Kunínû - dobov˘ jarmark, vystoupení lidov˘ch souborÛ, historick˘ch skupin, koncerty dobové hudby, dobové soutûÏe, barokní ohÀostroj,
www.kunin.cz
Nově v lázních DARKOV:
CENTRUM REGENERACE
Za dřevěnými kostelíky Těšínského Slezska
Prajská nej
Hotel Zlatý orel
19
Penzion "U Orla"
◗ Slet balónÛ a Dûtsk˘ den ve Studénce ve dnech 15. – 16. 6. 2006.
Bohat˘ kulturní a zábavn˘ program, soutûÏe o zajímavé ceny. Vyhlídkové lety horkovzdu‰n˘mi balóny budou probíhat od 15. – 18. 6.,
vÏdy ráno a veãer, www.mesto-studenka.cz
23
Pension s vlastní myslivecky ladûnou restaurací, jen
3 km vzdálen˘ od proslul˘ch lázní Karlova Studánka.
KaÏdému na‰emu ubytovanému poskytujeme 10%
slevu na ve‰keré lázeÀské procedury v nedalek˘ch
lázních Karlova Studánka dle vlastního v˘bûru.
Celková kapacita: 32 míst. Pokoje mají vlastní
sociální zafiízení a TV s UPC.
Orientaãní cena: 450 Kã se snídaní.
MoÏnosti vyÏití: kuÏelky, kola, turistika, sbûr lesních
plodÛ.
www.krnov.cz • www.krnov.mic.cz
lÛÏky, vlastním sociálním zafiízením (sprchov˘ kout a WC), vybavenou kuchyÀkou s lednicí a vafiiãem,
televizí se satelitním pfiíjmem, lyÏárnu a spoleãenskou místnost. Celková kapacita: 56 lÛÏek
Orientaãní cena: 350 – 600 Kã na osobu a den
DoplÀkové sluÏby nabízí na âervenohorském sedle Horsk˘ hotel (cca 50m), sauna, kryt˘ bazén, solárium,
fitness, tûlocviãna.
Ludvíkov 65 • Tel.: +420 554 753 182
Fax: +420 554 752 349
[email protected] • www.pensiongrizzly.cz
◗ 7. roãník Her bez venkovsk˘ch hranic v Petfivaldû-Petfivaldíku –
10. 6. 2006, soutûÏení druÏstev ãlensk˘ch obcí Regionu Poodfií
v netradiãních disciplinách s doprovodn˘m programem, www.regionpoodri.cz
špičkové indoor centrum uprostřed Ostravy
❚ Boby opatfiené brzdou umoÏÀující kaÏdému zvolit optimální rychlost a styl jízdy
11
◗ Otevfiení rodného domu S. Freuda v Pfiíbofie - 26.–28. 5. 2006,
www.pribor-mesto.cz
Golf Aréna Ostrava
18
Jezdeck˘ klub „âern˘ kÛÀ“ ze Starého Mûsta pod SnûÏníkem nabízí po cel˘ rok vyjíÏìky na koních do pfiekrásné okolní pfiírody, dûtem nebo zaãáteãníkÛm voÏení na koních, pfiípadnû i jezdeck˘ v˘cvik. Cena je jednotná, a to 150 Kã za jednu hodinu a jednoho konû.
Provozní doba je v pracovní dny 16.00 – 18.00 hodin, o víkendech 9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 hodin.
V prÛbûhu ‰kolních prázdnin je moÏná domluva i mimo tuto provozní dobu.
Poskytujeme ubytování v podkroví rodinného domku v apartmánu se dvûma dvoulÛÏkov˘mi pokoji, sociálním zafiízením a vybavenou kuchyÀkou. Parkování pro osobní automobil je pfiímo u objektu.
Cena za cel˘ apartmán je v létû 600 Kã za noc, v zimû 700 Kã za noc. Pfii pronájmu jednotlivého pokoje úãtujeme za jednu osobu a noc 130 Kã v létû a 150 Kã v zimû.
◗ Otevírání Poodfií a Pooderské ko‰tování – 20. 5. 2006, Barto‰ovice,
jiÏ 5. roãník regionální soutûÏe o pooderského krále slivovice, hru‰kovice a jabkovice, www.regionpoodri.cz
21
w w w. s e p e t n a . c z
Hlavní náměstí 25
794 01 Krnov
tel. 554 614 612
e-mail: [email protected]
Apartmány JUHAX nabízejí komfortní ubytování v kompletnû zafiízen˘ch pokojích se 2 aÏ 4
www.muzeumokd.cz
15
e-mail:[email protected]
Tel.: 558 682 108, 603 852 111
Informační centrum Krnov
7
Otevřeno: Po–Ne od 9 do 18 hodin
poslední prohlídka začíná v 16 hodin.
Vše na jednom místě
- ubytování a stravování
- relaxace i zábava
- krytý bazén s atrakcemi
- bowling, sauna, solárium
- vyhřívané koupaliště Sluníčko
- Beskydské hudební léto
Adresa: Ing. Zdenûk Pansk˘ • Sportovní 333
788 32 Staré Mûsto pod SnûÏníkem • Tel.: 731 024 341, 608 501 269
E-mail: [email protected] • http://cernykun.jizdarna.cz
Vynikající možnosti pro cykloturistiku, pěší turistiku, široká nabídka
kulturních, sportovních a společenských akcí, ubytovacích
a stravovacích kapacit.
Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava–Petřkovice
Tel.: 596 131 803, 596 131 804; Fax: 596 131 847
E-mail: [email protected];
Rekreační centrum SEPETNÁ na Ostravici
10
Město Krnov – malebné město v česko-polském příhraničí s velkým
turistickým potenciálem a dlouhou historií varhanářství a textilnictví.
Celodenní program pro všechny – možnost poznání
hornického řemesla, fárání původní těžní klecí do
podzemí, vyjížďky na lodičkách, tenis, lanové centrum, cyklistické a naučné stezky.
17
info: +420 584 491 470
6
Hornické muzeum OKD a Landek park
16
Nejvût‰í v âR!
V˘bûr ze sedmi tras!
Doporučené akce v Poodří-Moravském Kravařsku
20
… jednou nahoře, jednou (v) dole …
◗ Mezinárodní mistrovství v bûhu do vrchu – 27. 5. 2006. Pokofiení
nejvy‰‰ího vrcholu Moravskoslezsk˘ch Beskyd
◗ Dny mûsta ·tramberk – 23.–25. 6. 2006, ·tramberk. Dny mûsta –
koncerty, soutûÏ o nejlep‰í ·tramberské ucho, divadelní pfiedstavení
apod.
Aktivně Poodřím
Pro v‰echny vûkové a krevní skupiny, ktefií mají rádi pohyb a trochu
vzru‰ení, máme tip na aktivní odpoãinek. Zaãít mÛÏete tfieba projíÏìkou
na bobové dráze v HEI parku v To‰ovicích. Pokud si rádi vy‰lápnete na
kole, doporuãujeme v˘let pfiírodním parkem Oderské Vrchy spolu
s procházkou nauãné stezky Stfiíbrn˘ chodník popisující pfiírodní zajímavosti v okolí Oder. K dal‰ímu v˘letu vybízí poutní místo „Skála
Panny Marie“ u KlokoãÛvku, pfiírodní oltáfi ve skále a v Hefimánkách
pak „·védská skála“, místo s v˘hledem do okolí. V pfiírodním parku
Oderské Vrchy se nachází spousta znaãen˘ch cykloturistick˘ch tras,
které jsou zajímavé pfiírodními sceneriémi a dalek˘mi v˘hledy do okolí.
Více informací: www.odersko.cz
Zveme vás na pohodov˘ v˘let pfiibliÏující technick˘ um na‰ich dûdÛ
a pradûdÛ. Krásn˘mi technick˘mi v˘tvory na‰ich pradûdÛ jsou vûtrné
ml˘ny v Hlavnici a Litultovicích–Cholticích, dále WeisshuhnÛv kanál
– papírensk˘ náhon, jenÏ pfiivádûl vodu 3,6 km dlouh˘m kanálem
s nûkolika tunely do místní Ïimrovické papírny. Náhon zaji‰Èoval také
dopravu dfieva a dodnes slouÏí jako zdroj energie. Îivot na‰ich pradûdÛ dokresluje unikátní vesnická památková rezervace s ojedinûlou
ukázkou v˘chodosudetské lidové architektury v Lipinû. Vlastenectví
a odhodlání na‰ich dûdÛ bránit republiku pfiipomínají pûchotní srub
v Milostovicích s expozicí vûnovanou 2. sv. válce, v pûchotním srubu
"KfiiÏovatka" u Mal˘ch Ho‰tic a v areálu ãs. opevnûní v Hluãínû–Darkoviãkách, jehoÏ sruby jsou zrekonstruovány do podoby z roku 1938.
Památku padl˘ch pfii tûÏk˘ch osvobozovacích bojích zvan˘ch Ostravská operace pfiipomíná památník 2. svûtové války v Hrabyni, kde je
moÏno shlédnout nûkteré z expozic opavského Slezského muzea.
Více informací: www.infocentrum.opava.cz
www.tesinske-beskydy.cz
Doporučené akce v Jeseníkách
◗ Den mûsta ·umperku, 2.–3. 6. 2006, ·umperk, pro náv‰tûvníky a turisty v‰ech vûkov˘ch skupin
◗ Dny Euroregionu Pradûd – Vrbenské slavnosti, 10.–11. 6. 2006, Vrbno pod Pradûdem, pro
náv‰tûvníky a turisty v‰ech vûkov˘ch skupin
◗ Den mûsta Bruntál, 16.–18. 6. 2006, Bruntál, pro náv‰tûvníky a turisty v‰ech vûkov˘ch skupin
◗ Mezinárodní festival Jesenick˘ Nugget, 15. 7. 2006, Jeseník, pro milovníky folk-country-bluesbeat
◗ Historick˘ den aneb zrcadlo ãasu, 22.7.2006 Jeseník, pro milovníky historie a historického ‰ermu
◗ Sokolnické slavnosti, 29.–30. 7. 2006, hrad Sovinec, pro milovníky historie a sokolnictví
◗ O zlat˘ ‰íp past˘fie Gilla, 19. 8. 2006, Rejvíz, pro zájemce o instinktivní lukostfielbu
◗ Zlatá Horeãka ve Zlat˘ch Horách, 26.–27. 8. 2006, Zlaté Hory, pro zájemce o historii zlatokopectví
a r˘Ïování zlata
14
Doporučené akce v Beskydách a na Valašsku
◗ FORum (Fren‰tátské originální umûní) – 11.–13. 8. 06. Fren‰tát pod Radho‰tûm. Festival zábavy,
recese a nevyzpytatelného humoru
Slezská Harta v barvách léta i podzimu
◗ Den horníkÛ - tradiãní oslavy s celodenním kulturním a spoleãensk˘m programem – 2. 9. 2006; www.muzeumokd.cz
Neskutečná technika
– Léčebné pobyty
– Relaxační pobyty
– Víkendové a jednodenní programy
– Kongresy, firemní akce
– Výtečné gastronomické služby
– Bohatý volnočasový program
www.mestovsetin.cz
Vláčkem po Osoblažsku
Doporučené akce na Ostravsku
AÈ uÏ trávíte svou dovolenou v kterékoliv ãásti Beskyd, nezapomeÀte se
vydat na jejich nejvy‰‰í vrchol Lysou horu (1 323 m n. m.), která je
symbolem turistiky zdej‰ích obyvatel. V pfiípadû hezkého poãasí se
mÛÏete kochat nekoneãn˘mi rozhledy nejen po cel˘ch Beskydech,
ale lze dohlédnout aÏ na Malou Fatru a do Západních Tater-RoháãÛ.
Jak uÏ to ale v horách b˘vá, mÛÏe si Lysá nasadit mlhovou ãepici
a turista pak neuvidí ani na nejbliωí znaãku. V jejím okolí je proto pro
vás pfiipraveno mnoho dal‰ího sportovního vyÏití v nûkterém z horsk˘ch hot˘lkÛ na úpatí. Rozhodnete-li se pfiece jen na vrchol podívat,
nabízí se nûkolik znaãen˘ch tras k dosaÏení cílové mety. Nejoblíbenûj‰í a nejãastûji vyuÏívané mají svÛj poãátek na Ostravici, v Malenovicích, v Krásné a na Visalajích. Samotn˘ v˘stup na Lysou horu trvá
2–3 hodiny. Podle jedné povûsti se na Lysé hofie v 18. století skr˘val
"pán z Lysé hory" zbojník Ondrá‰, co myslíte, nemÛÏeme ho tam potkat i dnes....?
Více informací: www.beskydy.com, [email protected],
tel: 558 676 909
Krajem J. A. Komenského
"·kola hrou" jak fiíkával slavn˘ uãitel Jan Amos Komensk˘. Pojìte se
proto vydat jeho rodn˘m krajem a nav‰tívit slavn˘ památník J. A.
Komenského, kde je stálá expozice o Ïivotû a díle uãitele národÛ.
A pokud si od ‰koly budete chtít pfiece jen trochu odpoãinout, projdûte si zámeck˘ park a mûsto Fulnek, nav‰tivte nedaleké mûsto Bílovec.
Urãitû nezapomeÀte shlédnout zámek ve Studénce spolu s náv‰tûvou
Vagonáfiského muzea a barokní zámek v Kunínû, kter˘ Komensk˘ nav‰tûvoval.
Více informací: www.regionpoodri.cz
Pojìte s námi na v˘let do Beskydského pralesa! „Prales“ Mion‰í je
nejvût‰í komplex pfiirozeného jedlobukového lesa karpatského typu
s mimofiádnû zachoval˘m lesním porostem na území âeské republiky.
Prales Mion‰í je domovem medvûda, ãápa ãerného, pu‰tíka bûlohlavého a mnoha dal‰ích lesních ÏivoãichÛ. Tak potichouãku, tfieba nûjakého zahlédnete... Ale pozor, nevstupujte do pralesa Mion‰í mimo vyznaãenou trasu nauãné stezky, chráníte tak klid „pralesa“ a jeho obyvatel.
âásti pralesa vás provede okruÏní nauãná stezka, která má 7 km a 10
zastavení. Trasa stezky je stfiednû nároãná má pfiev˘‰ení 330 m a její
prohlídka trvá zhruba 3–4 hodiny. Místy vede po úzk˘ch pû‰inách
a proto není vhodná pro osoby s omezenou pohyblivostí nebo pro dûtské koãárky. Stezka je pfiístupná kaÏd˘ rok vÏdy od 1. ãervna do 15. záfií
a je urãena pouze pû‰ím náv‰tûvníkÛm. TakÏe kolo nechte pro tentokrát
doma.
Více informací: [email protected], www.jablunkovsko.cz,
tel. 558 340 607
www.tourisms.cz
Jeseníky, nejvût‰í horsk˘ masív na Moravû, se py‰ní mnoha rozhlednami, ze kter˘ch se vám bude tato krajina zdát neskuteãnû kouzelná.
Zaãnûte tfieba nejvy‰‰ím moravsk˘m vrcholem – Pradûdem
(1 492 m. n. m), kde je 145 m vysok˘ vysílaã. Sjeìte odsud do âeské
Vsi a vydejte se na rozhlednu Zlat˘ Chlum – nedaleké lázeÀské mûsto
Jeseník budete mít jako na dlani. Vydejte se dále na v˘chod k polsk˘m
hranicím do Zlat˘ch Hor a pohlédnûte i k na‰im sousedÛm z nejstar‰í
rozhledny v Jeseníkách na Biskupské Kupû. Pokud budete pokraãovat dále na jihov˘chod, dorazíte
aÏ do mûsta Krnova a zde na v˘znamné poutní místo s rozhlednou – Cvilín, odkud je pûkn˘ rozhled
nejen na Jeseníky, ale také na malebná údolí fiek Opavy a Opavice a dokonce i do Beskyd. V blízkosti
Krnova se nacházejí dal‰í dvû rozhledny – rozhledna Hanse Kudlicha a rozhledna JeÏník. A pokud
vám v˘‰ky stále nestaãí, nav‰tivte rozhlednu Háj u ·umperka a také rozhlednu na BorÛvkové hofie
u Javorníku, která bude po dlouh˘ch letech koneãnû obnovena. A co mají v‰echny tyto rozhledny
spoleãného? KaÏdá nabízí rozhledy, ze kter˘ch se vám bude tajit dech.
Více informací: www.jeseniky.net
Za zbojníkem Ondrášem na Lysou horu
Do pralesa Mionší
Pojìte s námi na chvilku do pohádky, na ty nejpûknûj‰í hrady a zámky
Opavského Slezska. Na‰e cesta mÛÏe zaãít náv‰tûvou âerveného
a Bílého zámku v Hradci nad Moravicí spolu s prohlídkou zámeckého
parku v pfiírodním parku Moravice. Pohlédnûme na tu krásu kolem
z rozhledny ·ance nad Hradcem nad Moravicí a putujme dále k zámku
RaduÀ, kde se projdûme pohádkov˘m údolím fiíãky RaduÀky. Nav‰tivme zámek v Kravafiích a zkusme si cviãnû odpálit jeden míãek v místním golfovém klubu v zámeckém parku.
Více informací: www.infocentrum.opava.cz; www.muhradec.cz
OSTRAVA
Rozhlédněte se po Jeseníkách aneb Jeseníky jako na dlani
Město pro děti
Milé dûti, nemûjte dlouhou chvíli a naplánujte si krásn˘ den v Ostravû.
A rodiãe urãitû vezmûte s sebou! Proveìte je po Slezskoostravském
hradû (www.slezskoostravskyhrad.cz) a zaveìte je do temného sklepa stra‰idel a ãarodûjnic. Co myslíte, budou se bát? Urãitû ne, ale
kdyby pfiece jen, navrhnûte pro uklidnûní procházku malou Evropou
v ostravském MINIUNI (www.miniuni.cz). Budete velcí a Evropská nej
budete mít jako na dlani. Pokud vám chybí pfiíroda, nav‰tivte ZOO
v ostravské stromovce (www.zoo-ostrava.cz). Spoleãnost vám budou dûlat tfieba stáda daÀkÛ
evropsk˘ch, jelenÛ milu, rodinka psíkÛ m˘valovit˘ch a mnoho dal‰ích tvorÛ ze zvífiecí fií‰e – slonÛ,
opic, hrochÛ. A pokud se uÏ stmívá a vycházejí první hvûzdiãky, kouknûte na nû zblízka v ostravském
Planetáriu Johanna Palisy (www.planetarium.vsb.cz). A pak uÏ alou domÛ, dobrou noc a pûkné
sny. Více informací: www.ostravainfo.cz
Pohádkové zámky Opavska
PRAHA
Dovolte nám, abychom Vás pozvali na v˘let po nejvût‰ích atraktivitách
JeseníkÛ. Zaãít mÛÏete prohlídkou jednoho z divÛ âeské republiky –
pfieãerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stránû. Poté se vydejte na sever
pfies mûsto Jeseník a zastavte se u místní Vodní tvrze, kde nav‰tivte
i muzeum. Dále zajeìte k pfiírodní rezervaci Rejvíz a prohlédnûte si
Velké mechové jezírko. Pokud budete pokraãovat dále, dojedete do
Zlat˘ch Hor, kde nesmíte minout areál Zlatorudn˘ch ml˘nÛ v Údolí
ztracen˘ch ‰tol, kter˘ je jiÏ pravideln˘m místem konání mezinárodních
mistrovství v r˘Ïování zlata. Odtud se dejte cestou pfies Vrbno pod Pradûdem aÏ do Bruntálu – nejstar‰ího mûsta v zemích Koruny ãeské
s krásn˘m renesanãním zámkem. Pokud vám ani tyto skvosty nestaãí,
vydejte se smûrem k Rychlebsk˘m horám na zámek Jánsk˘ Vrch ãi do
jeskyní Na pomezí a Na ·piãáku nebo na jihozápad pfies mûsto R˘mafiov prohlédnout si hrad Sovinec nebo zámek Úsov.
Více informací: www.jeseniky.net
Nejzajímavûj‰í a rozhodnû nejpohodlnûj‰í je vyjet na Pustevny sedaãkovou lanovou dráhou (www.skialpin.cz), jejíÏ nástupní stanice je
v Trojanovicích nedaleko hotelu Ráztoka. Po v˘stupu z lanovky vás
uãarují pfiekrásnû zdobené Jurkoviãovy domy, Mamûnka a Libu‰ín
(www.pustevny.cz), jejichÏ interiéry vás vrací do horsk˘ch útulen
zaãátku tohoto století. A pokud jste jiÏ uvnitfi, nesmíte neochutnat speciality zdej‰ího kraje, se kter˘mi se na mnoha místech nesetkáte. CoÏ
takhle zkusit Chaba‰tovou polévku, Vala‰sk˘ kontrabበnebo lívance.
Zastavte se na dobré vala‰ské poho‰tûní také do Koliby U Záry‰a nebo
na Chatu ·umnou. A posilnûni se vydejte na posvátnou horu Radho‰È.
Nádhern˘ pohled na Pustevny a ‰iroké okolí vám nabídne rozhledna
Cyrilka, kterou nemÛÏete minout. Asi v pÛli cesty smûrem na Radho‰È,
je krásná socha pohanského boha Radegasta. Na poutním místû Radho‰ti stojí souso‰í Cyrila a Metodûje, kousek za ním je dfievûná kaple
zasvûcená také tûmto vûrozvûstÛm. Pokud se z Radho‰tû nemusíte
vracet zpátky na Pustevny, mÛÏete vyuÏít zelené znaãky, která zaãíná
kousek pod vrcholem a zavede vás pfiímo k Ráztoce v Trojanovicích,
kde nበv˘let zaãal. Po celodenní túfie se mÛÏete osvûÏit v areálu aquaparku ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm.
Více informací: www.frenstat.info, [email protected],
tel. 556 836 916,
Procházka podél meandrů řeky Odry
Tato nenároãná procházka vás provede nádhernou pfiírodou kolem
meandrÛ fieky Odry – chránûnou krajinnou oblastí Poodfií. K va‰emu
poznávacímu v˘letu si mÛÏete vybrat z nûkolika nauãn˘ch stezek informujících o flófie a faunû CHKO Poodfií. CoÏ takhle zkusit nauãnou stezku Kotvice ve Studénce-Nová Horka, Zámeckou nauãnou stezku
v Barto‰ovicích, ·kolní nauãnou stezku ve Studénce nebo nav‰tívit
Záchrannou stanici pro volnû Ïijící Ïivoãichy v Barto‰ovicích s novou
expozicí "Lidé a krajina Poodfií".
Více informací: www.regionpoodri.cz
OLOMOUC
Poznávací okruh aneb výlet za jesenickými NEJ!
Na Pustevny za Radegastem
SLEZSKO
BRNO
Va‰e cesta po nejkrásnûj‰ích lázeÀsk˘ch místech mÛÏe zaãít náv‰tûvou
Lázní Karlova Studánka, kde si prohlédnûte lázeÀské domy s moÏností vyzkou‰ení si procedur a lázeÀsk˘ park s ojedinûlou geologickou
pfiírodní expozicí. Pokraãujte dále do Zlat˘ch hor a nav‰tivte sanatoria
EDEL, kde se mÛÏete seznámit se speleoterapií jako souborem léãebn˘ch metod, jejichÏ základem je vyuÏívání mikroklimatu podzemního
prostfiedí. Nesmíte zapomenou na náv‰tûvu Jeseníku a jeho svûtovû
proslul˘ch Priessnitzov˘ch léãebn˘ch lázní. Prohlédnout si první
vodoléãebné láznû na svûtû s moÏností vyzkou‰ení nûkter˘ch procedur
a nav‰tívit muzeum Vincenze Priessnitze, svûtoznámého zakladatele
lázní. Víte, Ïe se do JeseníkÛ novû jezdí „za mofisk˘m kimatem“? –
V Priessnitzov˘ch lázních je novû otevfiená solná jeskynû, která sv˘mi
úãinky bohatû nahradí finanãnû nároãn˘ ozdravn˘ pobyt u Mrtvého
mofie. V sousední Dolní Lipové se jiÏ 150 let léãí v neménû slavn˘ch
lázních podle léãebné kúry dal‰ího v˘znamného rodáka-Johanna
Schrotha. Nedaleko leÏí dal‰í krásn˘ lázeÀsk˘ komplex – Láznû Velké
Losiny, kde si spoãinete pfii koupání ve venkovním termálním koupali‰ti. A kdyÏ uÏ jste tady, nesmíte opomenout prohlídku Národní kulturní památky – nejstar‰í fungující Ruãní papírny v Evropû. Va‰i cestu
mÛÏete ukonãit v areálu léãebn˘ch lázní Bludov, kde si na závûr dejte
koupel ve venkovním termálním bazénu.
Více informací: www.jeseniky.net
Radosti kavárenského povaleče
Sluníãko se schovalo za mraky a vy jste se chtûli s pfiáteli vydat do pfiírody? Nelitujte a sejdûte se v jedné z mnoha útuln˘ch ostravsk˘ch
kaváren. Kavárny uÏ nemají ducha první republiky, jsou jiné, nové,
krásné. Sly‰íte? Káva se uÏ mele a krásnû voní... Na nûkolik pûkn˘ch
kaváren narazíte pfii procházce centrem mûsta Ostravy, nedaleko
Masarykova námûstí, v blízkosti divadel a Ostravské univerzity (Real
Café, Móda Café, klub Atlantik ad.). V˘teãnou kávu a nûjak˘ ten pamlsek mÛÏete zakusit také v kavárnách, které jsou roztrou‰eny v okolí
známé Stodolní ulice (CAFÉ AU PERE TRANQUILLE, Café âerná Hvûzda a dal‰í). A pokud se va‰e povídání protáhne aÏ do pozdních veãerních hodin, zabruste do místních klubÛ, kde uÏ to jistû zaãíná oÏívat.
(www.stodolni.cz). Není vám ruch noãní Stodolní ulice zrovna po
chuti? Zajdûte si do divadla, vÏdyÈ jen v centru si mÛÏete vybrat
z repertoáru pûti stál˘ch divadelních scén. OsvûÏte svého ducha!
Více informací: www.ostravainfo.cz
◗T Ě Š Í N S K É
SLEZSKO
Realizace projektu:
Lázeňský okruh aneb přijeďte si prohlédnou lázeňské perly
Jeseníků!
◗O P A V S K É
Destinační management Moravsko-Slezský, o.p.s.
www.tourisms.cz
ul. Jeremenkova 485/13, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: + 420 599 529 936
◗J E S E N Í K Y
Industriální symfonie
Tato skladba zaãíná prohlídkou nejvût‰ího hornického muzea v âR na
úpatí vrchu Landek, jenÏ je vyhlá‰en Národní pfiírodní památkou. Hornické muzeum OKD Landek (www.muzeumokd.cz) nabízí autentickou
prohlídku podzemích i nadzemních expozic spadajícími do poãátkÛ
hornictví na Ostravsku aÏ po ukázky technologie souãasné tûÏby. JestliÏe v‰ak chcete cítit pravou atmosféru toho, jak to na ‰achtû chodívalo, pak musíte nav‰tívit DÛl Michal (www.npu.cz). Prohlídková trasa
umoÏÀuje procházet stejnou cestou, kterou kaÏdodennû absolvovali
horníci pfii nástupu do práce. Vyzkou‰ejte si pracovní den horníka!
A pokud se chcete podívat, jak se fáralo, nav‰tivte cviãnou ‰tolu ve
Stafiíãi. Bude v‰ak lep‰í pokud vás bude více a prohlídku si pfiedem
objednáte, stejnû jako fantastickou náv‰tûvu prÛmyslového areálu Dolních Vítkovic, kde na sebe bezprostfiednû navazoval cel˘ technologick˘ proces tûÏby uhlí, koksovny a v˘roby Ïeleza. A tóny mohou znít
dál... Více informací: www.ostravainfo.cz
K R A VA Ř S K O
Foto archív:
Ing. Zdeněk Hartinger, DMMS o.p.s., Moravskoslezský kraj
Tipy na výlety
pro Vás...
MilovníkÛm dobrého moku a v‰em zvídav˘m nebo turistikou znaven˘m náv‰tûvníkÛm Beskyd nabízíme ukázku vafiení piva, samozfiejmû
s jeho degustací. Pivní procházku zaãnûte v pivovaru Radegast v obci
No‰ovice nedaleko Fr˘dku-Místku, kde se mÛÏete osvûÏit sklenkou
zlatého moku. Radegast své jméno nalezl u m˘tického boha Radegasta, uctívaného jako boha ohnû, slunce, skliznû a pohostinnosti
a jehoÏ socha se nachází na hofie Radho‰È. Dále si pfii náv‰tûvû Beskyd
nesmíte nechat ujít v˘let do malebného mûsteãka ·tramberku. Tamní
Mûstsk˘ pivovar se nachází pfiímo na námûstí v historickém domû
ã. p. 5, kter˘ patfií mezi pÛvodní právováreãné mû‰Èanské domy a svou
v˘zdobou je pojednán jako malé pivovarské muzeum s restaurací. Vafií
tady svûtl˘ nefiltrovan˘ leÏák plzeÀského typu znaãky Trubaã a tmav˘
nefiltrovan˘ leÏák flekovského typu znaãky The Troobacz. A pokud je‰tû
nejste mokem zmoÏení, udûlejte si pfii zpáteãní cestû zastávku na
jedné z nejvût‰ích zfiícenin ve stfiední Evropû a druhou nejvût‰í na
Moravû – hradû Hukvaldy. Po prohlídce pÛvodnû gotického hradu se
zastavte v malém pivovaru Hukvaldy v Dolním Sklenovû, kde vám místní sládek natoãí zlaté kvasnicové s bílou ãepiãkou. Pak uÏ se jen mÛÏete ptát, proã se nám tady dobfie dafií? Nu proto, Ïe se tady dobré pivo
vafií.
Více informací: www.radegast.cz, tel.:729 954 370; www.truba.cz,
tel.: 556 813 710; www.pivovar-hukvaldy.cz, tel.: 721 525 074
◗P O O D Ř Í – M O R AVS K É
Projekt podpořili:
Kde se pivo vaří, tam se dobře daří
◗O S T R A V S K O
Neprodejné
A VAL AŠS KO
Líbí se vám tento materiál a chtěli byste se v něm prezentovat?
Máte nějaké připomínky, výhrady k tomuto materiálu?
Veškeré náměty nám, prosím, zasílejte na [email protected]
◗B E S K Y D Y
jaro
léto
podzim
Informaãní centrum mûsta:
+420 556 836 916
e-mail : [email protected]
www. frenstat.info
2006
46
Objevujte VALAŠKÉ KRÁLOVSTVÍ
a vypravte se do Švestkozemě…
Krytý bazén Česká Ves
Krytý bazén o velikosti 25x10m.
Ceny – dospělý 40 Kč/hod.,
dítě 25 Kč/hod.
Kontakt:
Provozní doba – celoročně.
739 14 Ostravice 699
➤
Krytý bazén Česká Ves
tel.: +420 584 428 186
GSM +420 774 540 514
Tel/Fax: +420 595 170 360
Email: [email protected]
www.moraviagolf.com
IC Valašského království Frenštát pod Radhoštěm
Dolní 494, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel./fax: +420 556 839 274, tel.: +420 556 831 402
e-mail: [email protected]
IC Valašského království Rožnov pod Radhoštěm
Palackého 484, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel./fax: +420 571 619 444, tel.: +420 571 655 196
e-mail: [email protected]
www.valasske-kralovstvi.cz
česky

Podobné dokumenty

Integra Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a

Integra Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a systém efektivnû budovat a rozvíjet. Podobnû ve stfiedo‰kolském vzdûlávání se koncept ‰ir‰ího obecného základu odborného vzdûlávání a orientace na klíãové dovednosti jako je t˘mová práce, práce s in...

Více

VyuĎijte moĎnosti získat grant

VyuĎijte moĎnosti získat grant stát se k nám nezachová mace‰sky. ZpÛsobem, kter˘ nebude pro mûsto nev˘hodn˘, nám zfiejmû umoÏní s vyuÏitím stávajícího movitého i nemovitého majetku v prostorách Smetanovy ulice a námûstí T. G. Mas...

Více

PDF verzi

PDF verzi ekonomické experty. V podveãer

Více

KN 6/2007

KN 6/2007 • Pfiíjezdová komunikace k zastávce u Z· v Kfiivoklátû dostane nov˘ „koberec“. ZM schválilo nabídku firmy Fronûk s.r.o.Rakovník. Více neÏ polovinu finanãních nákladÛ pokryje dotace pro Mikroregion Kfi...

Více

KN 1/2008

KN 1/2008 se, Ïe vysvûtlení starosty, Ïe obãané mají alespoÀ jistotu, Ïe voda je v pofiádku, mû neuspokojilo. Vím, kolik chlóru ve vodû bylo a závidím jedné zamûstnankyni úfiadu, Ïe ona chlór ve vodû necítila....

Více

Handheld Acer n35

Handheld Acer n35 Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT a logo Windows jsou ochrann˘mi znaãkami spoleãnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dal‰ích zemích. Produkty Microsoft jsou OE...

Více

historical and cultural jewels historical and cultural jewels

historical and cultural jewels historical and cultural jewels castles, of typical folk architecture and historical preservations will be thrilled without a doubt. Hikers will be able to see the landscape from lookouts. The special character of our region lies...

Více

Tipy na výlet - Hotel Montenegro

Tipy na výlet - Hotel Montenegro Tato malebná horská oblast, která je již součástí přírodně úchvatného karpatského oblouku, vyplňuje jihovýchodní část území. Nejvyšším pohořím jsou Moravskoslezské Beskydy s dominantní Lysou horou ...

Více