Článek resveratrol Praktická gynekologie 2013

Transkript

Článek resveratrol Praktická gynekologie 2013
onkogynekologie
I Ul
Resveratro! v on kogynekologi i
Alena Šestinová
GYnekologicko-porodnickó
klinika,
t, LF IJK
a VFN, Praha, přednosta prof, MIJDr. Alois Martan, Dřsc,
Abstrakt
VI,
Resveratrol je fytoalexin přirozeně vytvářený rostlinami jako odezva na stres, poškozenínebo mykotickou
infekci. PoPrvé bYl izolován z červenéhovína a označen za faktor odpovědný za kardioprotektivní
vliv červeného
vÍna, VYkazuje Širokéspektrum Účinků v oblasti kardiovaskulárních onemocněnía dermatologie,
ale i na poli pre-
vence nádorových onemocněn
í,
klíčováslova: kancero9eneze - kardiovaskulární onemocnění - resveratrol
ResveratroI in oncogynecology
PSI
{
Abstract
Resveratrol is a fytoalexin produced naturally by the plants as a response to the stress, injury or fungal
infection,
Resveratrol was isolated from red wine and Was connect with cardioprotective effect of t-his. Resverátrol
exhibits
a wide range of biological effects, including protection of the cardiovascular system
and skin cells and is also proposed as a cancer - preventive agent.
Key words: cancero9enesis
- cardiovascular disease - resveratrol
Uvod
Resveratrol, fytoalexin, člen skupiny stilbenů, byl poprvé
izolován v roce 1940 z kořene čemeřice bílé(Veratrum
grandiflorum O, Loes). Od té doby byl objevován jako
součást mnoha dalšíchrostlin. Kromě svého kardioprotektivního účinkuovlivňuje resveratrol proliferaci širokého spektra nádorových buněk. lnhibice růstu a apoptotické procesy resveratrolu odehrávající se na buněčné
úrovni vedou jak k aktivaci, tak k supresi specifických
buněčných pochodů, a tím na různých úrovníchovlivňují karcinogenezi.
Podrobnější odborné informace o chemické povaze
resveratrolu viz
[1].
Historie řesveratrolu
Historie resveratrolu sahá tisíce let do minulosti do
starověké lndie, a to k léčivémunápoji zvanému
dara kchasava,
Darakchasava je bylinný přípravek používaný v tradičníindické medicíně obsahujicí převážně hrozny révy
vinné (l/ltts vinifere l.), Připravuje se vařením sušených
hroznů ve vodě s následnou fermentací. Toto sladké,
aromatické, zeštíhlujícítonikum je indikováno k léčbě
mnoha nemocí, ale nejvíce je známé pro své kardiotonizulící účinky[2].
Využití sušených plodů vinné révy obsahujících přírodní polyfenoly je tedy v medicíně již z minulosti
dobře zdokumentováno.
Zdroje resveratrolu
resveratrol
Známým zdrojem resveratrolu jsou slupky a jadérka
modré révy vinné. Obsah resveratrolu se lišídle druhu
a odrůdy (vyššíobsah se nachází v hroznech odrůdy
V, rotundifalia než ve V. vinifera |.). Obsah resveratrolu se zvyšuje zráním hroznů a je ovlivněn i zeměpisnou šířkou a nadmořskou výškou, v nížse vinice nacházejí (v chladnějších oblastech je obsah resveratrolu
vyšší).Na konečnou koncentraci resveratrolu ve vinné
révě majítaké vliv kontaminace, stresory a technologie
zpracování. Je samozřejmě obsažen ve víně, přičemž
se obsah resveratrolu v 'i litru pohybuje okolo 0,3 až
2 ,g [:], Červená vína mají asi 6krát vyššíkoncentraci
Prakt Gyn 2013; 17(3):217,219
218
ol]kogynekolo9ie
l
resveratrolu než Vína bílá. Resveratrol byl identifikován
v plodech širokého spektra dalších rostlin - arašídů,borůvek, brusinek, 9rapefruitů, moruší, borovice lesní atd.
Resveratrol však neníjediným zástupcem skupiny fytoalexinů. Mnoho dalšíchrostlin produkuje látky, jejichž chemická struktura a účinkyjsou resveratrolu velmi podobné.
Resveratrol v gynekolo9ii
Karcinom endometria je nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem a v ekonomicky rozvinutých zemích čtvr-
tým nejčastějšímnádorem. V jeho buňkách dochází
k fosforylaci proteinkinázy B, a tím k zvýšeníexperese
COX2 (cyklooxygenázy 2). Její zvýšená aktivita byla nalezena u různých typů nádorů, např. u cervikálního karcinomu nebo karcinomu prsu. To naznačuje její roli
v
procesu tumorigeneze,
U karcinomu
endometria
COX2 zvyšuje odolnost buněk vůčiapoptóze. Současně
s hladinou COX2 se zvyšuje i exprese COX1, která má
v
tumorigenezi nádoru endometria také zásadní roli,
COX1 a COX2 jsou v nádorových buňkách odpo-
vědné za syntézu prostaglandinů. Prostaglandin E2,
jejich hlavní metabolit, je klíčovýmprvkem v patofyziologii tumorů, zejména pak v procesu angiogeneze
imunosuprese,
Maligní buňky endometria jsou potenciálním místem
účinkuresveratrolu. Resveratrol inhibuje zvýšenou expresi CoX2. Je schopen se také navázat na estrogenní
receptory alfa i beta vyskytující se v normálních i neopIastických buňkách endometria [4],
Ve studii Sexton et al byl zkoumán efekt resveratrolu
na přežití/apoptózu nádorových buněk děIohy v souvislosti s vlivem na aktivity a exprese cyklooxygenáz.
Ve studii bylo testováno 5 řad nádorových buněk endometria a 1 řada nádorových buněk cervixu. l když
ve vysokých dávkách (50-100 g/l) je resveratrol schopen indukovat apoptózu nádorových buněk, v nízkých
dávkách (do 25 g/l) dochází spíšek zvýšeníproliferačníaktivity některých vybraných buněk. To znamená,
že resveratrol aktivuje, v závislosti na dávce, buněčné
pochody V těchto buňkách. Výsledky však ukazují, že
i nízkédávky resveratrolu pozitivně ovlivňují regulace
COX1 a COX2, přičemžzvýšená exprese cyklooxygenáz
nehraje žádnou roli u zvýšené proliferace buněk vyvolané resveratrolem [4],
a
Resveratrol jako fytoestro9en
Fytoestrogeny jsou látky rostlinného původu vykazujícíestrogenní aktivitu. stimulují estrogenní receptory
a iniciují estrogen-dependentní tran5kripci, Afi nita k estrogenním receptorŮm je u fytoestíogenů1 000krát až
10 000krát nižšínež u estradiolu, přesto je při jejich každodennímpříjmu potravou nutné zvážit jejich vliv na
organizmus. Nicméně fytoestrogeny jsou v mnoha epidemiologických studiích označovány za látky, které
mohou příznivě ovlivňovat nespočet buněčných a biochemických pochodů.
Resveratrol je strukturou podobný dietylstilbestrolu,
syntetickému estrogenu, a jako fytoestrogen hraje roli
Prakt Gyn 2013; 17(3): 217*219
v proliferaci a inhibici růstu nádorových buněk, ve snižováníhladiny cholesterolu nebo při léčběosteoporózy. Některé z těchto aktivit resveratrol ovlivňuje interakcí s estrogenními receptory alfa a beta (ERo a ER9). Ve
studiích [4] byl resveratrol označen jak za estrogenního
agonistu, tak antagonistu v závislosti na přítomné ERE
(estrogen response element) sekvenci a na typu estrogenního íeceptoru. Ve studii Bowers et al byla afinita
resveratrolu k ERB vyššínež k ERq. Resveratrol pŮsobil
agonisticky spíšena buňky obsahující výhradně ERB
nebo na buňky obsahující vyššíhladiny ERP než ERo.
Resveratrol také vykazuje E2-antagonistickou aktivitu
na ERo s vybranými ERE. Antagonistickou E2 aktivitu
však nevykazuje na ERB. Ze studie vyplývá, že resveratrol různě působína transkripčníaktivitu ERo a ERB v závislosti na ERE sekvencích [5].
Resveratrol a kardiovaskulární systém
Výsledky mnoha studií poukazují na skutečnost
známou jako ,,francouzský paradox", kterou
v
roce
popsal irský lékař 5amuel Black. Jako,,francouzský
paradox" se označuje skutečnost, že lidé žijícíve Francii navzdory tomu, že konzumují zvýšenédávky živočišnýchtuků, trpí relativně nízkým vý5kytem kardiovaskulárních onemocnění, Tato paradoxní skuteČnost se
spojuje s vyššíkonzumací červenéhovína v této oblasti.
Zmíněné zdravotní benefity se připisují polyfenolům
obsaženým v červenémvíně - resveratrolu. Nicméně je
doloženo, že takovéto příznivé působení,samozřejmě
při přiměřené konzumaci, má alkohol obecně [6,7],
Prospektivní studie čítající13 000 osob (The Copenhagen Heart study) poukázala na korelaci mezi konzumací alkoholu (pouze vína) a koronárním rizikem |8].
Zdá se, že lehká nebo přiměřená konzumace alkoholu
vedla ke sníženírizika koronárnísmrti o 30 o/o [9].
1819
Rimm et al prokázalizrnl,šeníhladiny HDLo 0,0004 mmol/l
na každý gram alkoholu zkonzumovaný za den [1 0J,
Antiaging vliv resveratrolu
Antioxidanty z polyfenolů jsou v současnosti středem
zájmu nejen pro svůj kardioprotektivní, neuroprotektivnínebo antikarcinogenníefekt, ale jsou zajímavé i na
poli kosmetického průmyslu. Antiagin9 efekt resveratrolu byl prokázán ve studii Buonocore D et al, v nížbyl
50 osob prokázán
v průběhu 60 dní na skupině čítající
jeho
sníženíhladin volprotektivnívliv
ve
smyslu
nejen
ných radikálů a zvýšeníantioxidačního účinkuv kůži,
ale i zjevné vyhlazení vrásek, zvláčnění a zvýšeníelasticity kůže[1 1l,
Produkty obsahujícíresveratrol jsou proto slibnou
strategií v boji proti stárnutí kůžea nežádoucímu vlivu
volných radikálů.
Závér
Resveratrol, polyfenol izolovaný převážně ze slupek
hroznů prokazatelně ovlivňuje a mění fyziolo9ii ná-
dorových buněk. lnhibuje jejich růst a spouštíapoptotické buněčnéprocesy v asociaci se snižováním exprese
Resveratrolvonkogynekologii
;nlpoter-
,Ve
ího
:RE
:ro-
lita
)bil
,RB
Ro,
litu
litu
rat-!
Ló-
ost
)ce
ský
anVo/as-
se
l sti.
um
áje
mě
en-
COX2 a sníženímsyntézy prostaglandinů, Druhý mechanizmus působeníjezaložen na ovlivnění estrogenních receptorů.
Resveratrol vykazuje velkou variabilitu estrogenní
odezvy závislou na ERE-sekvenci buňky a typu estrogenního řeceptoru,
Studie dokazují protektivní účinkyresveratrolu vůči
širokému spektru nemoc| jako jsou ischemická choroba srdeční,některé druhy nádorových onemocnění,
diabetes a různédruhy infekcí, Maximální dávka resv€ratrolu není úplně známa, ale studie provedená na
zvířecích modelech (hlodavcích) dokazuje, že léčba
dávkou 300 m9/k9 tělesné hmotnosti nemá žádnévedlejšíúčinky[12l.
Budoucí studie by proto měly být zaměřeny na objevování nových analogů podobných resveratrolu, a tím
napomoci v hledání ještě silnější sloučeniny, která by
pomáhala při prevenci mnoha závažných onemocnění.
Literatura
t.
ŠmidrkalJ,FilipV,Melzoch
K, Hanzlíková l, Buckiová
stfeíatrol. Chem Listy 2001;95(10): 602-609,
5, Bowers JL, Tyulmenkov VV Jernigan sc, Klinge cM. Re§Veratřol
acts as a mixed agonist/antagonist for estrogen receptors a|pha and
beta, Endocrinology 2000; 141 (1 0): 3657 _3667.
6,
Šamánek M, Dobiášová M, Urbanová Z et al. Pití bílého vína
k večeři oddaluje aterosklerózu
Paul B. Occurrence of resveratíol and pterostilbene in age-old darakchasava, an ayurvedic medicine from lndia. J Ethnopharm 1999;
ó8 {1-3):71-76.
3.
7.
Šamánek M, Urbanová Z, Když víno Iéčí.Galén: Praha 2013. ISBN:
978-80-7262-972-95,
8,
Grgnbaek M,Tjonneland A,Johansen Detal.Typeof alcohol and
drinking pattern in 56,970 Danish men and women. Eur J cIin Nutr
2000;54(2): 174-176.
9.
Kannel WB, Ellison RC. Alcohol and coronary heart disease: the evidence foř a protective effect. clin chim Acta 1 996; 246(1-2):59-76,
10. Rimm EB, Wjlliams B Fosher K ét al. Moderate alcohol intake and
Iower risk of coronary heart disease: Meta-analysis of effects on lipids
and haemostatic factor5. BMJ 1999;319 (7224\:1523-1528.
l 1. Buonocore D, Lazzeretti A, Tocabens P et al. Resveratrol - procyanidin blend: nutraceutical and antiaging efficacy evaluated in a placebocontrolled, double-blind 5tudy. clin cosmet lnve5tig Dermatol 201 2;
5:
l59-]65.
l2. Vldavaluř
R, otani H, singal PK, Maulik N, significance ofwine and
resveratrol in cardlovascular disease: French paradox revisited. Exp
clin cardiol 200 6; 11 (3\: 217 -225.
Doručeno do redakce dne 30. června 2013
Přijato po recenzi dne 26. srpna 2013
MUDr. Alena Šestinová
Scalbert A, Williamson G. Dietary intake and bioavaiIability of poŤphenols. J Nutr 2000; 1 30(85 su ppl): 2073s-2085s.
X
Sexton E, Van Themsche C, LeBlanc K et al. Resveratrol interferes
AKT activity and trlggers apoptosis in hu man uterine ca ncer cells.
uol cancer 2006;5:45.
www.vfn.cz
4-
lith
a působí antikoagulačně. Čas Lék Čes
2002; 141:251-254,
D,Křka B.Re-
2.
I
[email protected]
Gynekologicko-porodnická
klinika, í. LF UK
a VFN, Praha
ZlS

Podobné dokumenty

Vliv pravidelného pití bílého vína na hladiny vitaminů B , B a kyseliny

Vliv pravidelného pití bílého vína na hladiny vitaminů B , B a kyseliny Material and Methods: We enrolled 42 volunteers from Pilsner region (Czech Republic). They drunk 375 ml of white wine (in addition to their normal alcohol consumption) with their dinner for 30 days...

Více

l oRTHo 3000 GEL

l oRTHo 3000 GEL Equisetum ařvense - Přeslička rolní obsahuje koloidní kyselinu křemičitou a zlato, které napomáhají při podpoře ukládání vápníku do kostí a působíproti artritidě. Přeslička rol ní je označována jak...

Více

Zobrazit přílohu k přípravku

Zobrazit přílohu k přípravku lipidů. normalizuje hladiny cholesterolu, je účinnýantioxidant, Díky své schopnosti inhibovat androgenní receptory má pozitivní vliv při napomáhání prevenci rakoviny. Byl prokázán jeho pozitivní úč...

Více

vzN|K ŽlVoTA, L|DSKÝ RŮST, VYVOJ A SMRT

vzN|K ŽlVoTA, L|DSKÝ RŮST, VYVOJ A SMRT Svoji nnys| a tě|o ZnoVU uved'te do k|idu. Aby Ti, kterí na svět prijdou, lly|i novou hvězdou, která se sv1im svitem bude prib|iŽovat té, jeŽsví. tila nad Bet|émem, kdyŽ se narodi| JeŽíš.on ukáza| ...

Více

Současné trendy ve zpracovánl` výběru a marketinku

Současné trendy ve zpracovánl` výběru a marketinku pelěz zákazník za produkt platí, tím víc vyŽaduje informací o původu' chuti, přípravě a odlišnostech od konkurenčních výrobků na trhu. V případě exotických a drahých káv se stále častějisetkáváme s...

Více

Brněnský levicový občasník ECHO 2012/07

Brněnský levicový občasník ECHO 2012/07 Podle Kanceláře veřejného ochránce práv zvyšováním nákladů na bydlení v době hospodářské krize tyto změny dopadnou na sociálně nejslabší a ohrozí střední vrstvy. Takový zásah státu může být porušen...

Více