Popis použití aplikace M-Edit

Transkript

Popis použití aplikace M-Edit
Popis použití aplikace M-Edit
Verze 1.00
Strana 1
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
Obsah
1
Popis aplikace M-Edit .................................................................... 3
2 Strucný návod na vytvorení popisu rukopisu nebo starého
tisku (quick start guide)....................................................................... 4
2.1
Spojení souboru do jednoho XML - Master+ ..................................... 4
2.2
Bibliografický popis rukopisu nebo starého tisku podle DTD
Master - msDescription...................................................................................... 5
2.3
Rozšírení pro tisky.................................................................................. 9
2.4
Popis stránek......................................................................................... 10
2.4.1
Výjimecne císlované listy ..................................................................... 11
2.4.2
Chybející listy ....................................................................................... 11
2.5
Náhled XML............................................................................................ 11
2.6
Hlášení.................................................................................................... 11
3
Uložení, nactení a vymazání obsahu formuláru..................... 12
4
Pohyb po formulárích aplikace.................................................. 12
5
Ukázka generovaného XML ........................................................ 13
Strana 2
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
1
Popis aplikace M-Edit
Tato aplikace slouží predevším ke snadnému vytvárení bibliografických popisu
vzácných dokumentu - rukopisu a starých tisku. Vznikla jako reakce na podnety té
cásti odborné uživatelské obce, která nechce porizovat záznamy prímo v XML
formátu MASTER (tc. považováno za ideální rešení).
Dále program umožnuje rutinne a rychle vytváret velké množství jednoduchých
záznamu (short titles), aby bylo dosaženo rychlého primárního zprístupnení fondu
(viz cíle projektu Memoria/Manuscriptorium).
Na základe požadavku techto uživatelu byl vytvoren M-Edit, který umožnuje snadno
(a bez jakýchkoliv znalostí formátu dat ci XML obecne) vytváret takové záznamy,
které lze využít v libovolném zpracovatelském systému.
Formátem výstupních dat je formát MASTER+, který je použit jako základní datová
struktura systému Manuscriptorium (www.manuscriptorium.com - spolecný projekt
nejvýznamnejších knihoven CR a spolecnosti AiP Beroun s.r.o., který vytvárí virtuální
badatelské prostredí pro oblast historických knižních fondu).
MASTER+ krome uložení vlastního popisu dokumentu umožnuje zapsat mj.
informace o tzv. "elektronické vazbe" dokumentu. Výstupní záznamy lze tedy prímo
použít k vytvárení úplných digitálních kopií dokumentu. Na program M-Edit navazuje
program M-Gen, který tyto digitální kopie automatizovane vytvárí.
Protože MASTER je podmnožinou MASTER+ lze pomocí M-Editu exportovat
základní element msDescription, který obsahuje kompletní bibliografický popis.
Obráceným postupem lze jednotlivé podmnožiny informací v programu sloucit do
záznamu MASTER+.
Vlastní proces vytvárení popisu dokumentu spocívá ve vyplnení položek v
pripravených šablonách. Struktura informací, které lze zapsat byla stanovena jako
optimální minimum pro rychlý a nenárocný popis rukopisu, resp. starého tisku.
Výsledný záznam tvorí optimální minimum informací. Vytvárení techto záznamu je
duležité ze dvou duvodu:
•
•
lze je importovat do Manuscriptoria (ci jiného systému, nicméne tc. je
Manuscriptorium nejperspektivnejší projekt této oblasti) a zprístupnit tak
rychle informace o existenci dokumentu a jeho základních vlastnostech
tyto záznamy slouží jako základní kostra pro zpresnování informací o
dokumentu (toto zpresnování se deje pomocí obvyklých nástroju pro práci
s XML)
Není úcelem M-Editu být nástrojem, jenž by umožnil vytvárení MASTER záznamu
využívajících plne možnosti, které tento formát nabízí.
M-Edit je nástroj, který má zapojit do tvorby virtuálního badatelského prostredí i tu
cást badatelu, kterí nedisponují casem ci technickými znalostmi, které by jim
umožnily vytváret komplexní MASTER popisy pomocí tagování.
Strana 3
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
Toto je plne v souladu se zámery Projektu Memoria (www.memoria.cz).
Aplikace není urcena k editaci již existujících popisu v XML MASTER.
2
Strucný návod na vytvorení popisu rukopisu
nebo starého tisku (quick start guide)
Otevrete program MEdit.
1. Kliknete na záložku MASTER (msDescription).
2. Vyplnte údaje jednotlivých položek popisu, jak jsou uvedeny v bode 2.2.
Povinné údaje, které musíte vyplnit, jsou:
a) místo uložení;
b) majitel;
c) signatura.
Ostatní údaje jsou podle DTD nepovinné.
3. Kliknete na záložku Náhled XML.
4. Kliknete na záložku Hlášení a zkontrolujte, zda program nehlásí opomenutí pri
vyplnení povinných položek.
Pro generování výstupu MASTER+:
5. Na záložce MASTER+ u položky výsledný soubor kliknete na symbol
diskety .
6. Objeví se dialogové okno Uložit jako...
7. Vyberte cílovou složku a vyplnte název souboru (standardne se užívá
signatura).
8. Kliknete na tlacítko Generovat.
Pro generování pouze msDescription (MASTER):
9. Na záložce MASTER (msDescription) prejdete na podzáložku Tisky.
10. U položky Soubor kliknete na symbol diskety .
11. Objeví se dialogové okno Uložit jako...
12. Vyberte cílovou složku a vyplnte název souboru (standardne se užívá
signatura).
13. Kliknete na tlacítko Generovat MASTER.
Soubor je uložen. Zavrete program a zacnete vytváret další záznam.
2.1 Spojení souboru do jednoho XML - Master+
Jednotlivé cásti popisu rukopisu mohou vznikat jak u ruzných autoru, tak i v jiném
case. Ke konecnému spojení všech cástí popisu slouží cást aplikace zkrácene
pojmenovaná Master+. Zde uživatel zvolí zdroj vstupních dat. Bud jsou data pro
jednotlivé cásti prectena z formuláre, nebo ze souboru. Pokud není uveden ani jeden
zdroj, uvedená cást se ve výstupním souboru neobjeví. Predpokladem je, že
definitivní a úplný XML soubor bude vznikat na digitalizacním pracovišti – cást
Strana 4
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
venovanou technickému popisu ani prakticky není možné vytváret jinde. Jednotlivé
cásti vytvárené pred vznikem definitivního souboru je možné rovnež zaškrtnutím
ikonky diskety a zadáním jména souboru ukládat do souboru, které budou sloužit
jako vstupní data pri vytvárení definitivního XML souboru. Cásti Master+ jsou
ocekávány následující:
Master - odpovídá zkrácenému tagu <msDescription> - více v následující kapitole.
Popis stránek - odpovídá zkrácenému tagu <page>
Technický popis - odpovídá zkrácenému tagu <techDesc>
.
Obrázek 1 Formulár pro zadání jména výsledného souboru a spojení souboru do jednoho XML
- Master+ .
Výchozí nastavení na tomto formulári je "Vše" - "z formuláre". To znamená, že
výsledný XML soubor s popisem bude generován z hodnot a textu zadaných na
následujících formulárích aplikace. Pro generování XML souboru musí být zadán (ve
spodní cásti tohoto formuláre) "výsledný soubor" - jméno souboru i s cestou.
2.2 Bibliografický popis rukopisu nebo starého tisku
podle DTD Master - msDescription
V aplikaci M-Edit je využitelná struktura DTD MASTER výrazne omezena. Vybrané
položky zahrnují optimální minimum pro rychlý popis rukopisu, resp. starého tisku.
Strana 5
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
Obrázek 2 msDescription - Identifikátor a Záhlaví
Následuje popis prirazení jednotlivých položek formuláre (viz Obrázek 2) a jejich
prirazení k elementum DTD Master+ :
Místo uložení - <msDescription> <msIdentifier> <settlement>
Obsahuje mesto (nebo jinou sídelní jednotku), v níž je popisovaný dokument uložen
– nikoli instituci, pro tento údaj slouží položka Majitel.
Majitel - <msDescription> <msIdentifier> <repository>
Obsahuje instituci, v níž je popisovaný dokument uložen.
Signatura - <msDescription> <msIdentifier> <idno>
Obsahuje signaturu, popr. jinou identifikaci dokumentu (napr. v prípade archivních
dokumentu krome vlastní signatury i jméno archivního fondu).
Hlavní název - <msDescription> <msHeading> <title>
Název dokumentu – v prípade souboru více textu v jednom dokumentu je vhodné
používat souborné oznacení, napr. Textus varii, Právní sborník apod.
Autor - <msDescription> <msHeading> <author>
Autor dokumentu nebo nekterých jeho cástí. Autorem je mínen intelektuální puvodce
textu, nikoli napr. písar. Muže obsahovat více jmen.
Rok vydání - <msDescription> <msHeading> <origDate>
Udává dobu vzniku dokumentu. Muže být zadáno jak presným datem, tak libovolným
casovým rozmezím.
Jazyk originálu - <msDescription> <msHeading> <textLang>
Jazyk, jímž je dokument napsán. Umožnuje zadat více jazyku.
Poznámka - <msDescription> <msHeading> <note>
Libovolné další údaje, které popisovatel dokumentu uzná za vhodné uvést.
Strana 6
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
Obrázek 3 msDescription - Obsah
Obrázek 4 Iluminace a Notace
Strana 7
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
Obrázek 5 Vazba - Materiál - Rozsah - Rozmery - Pozn.
Obrázek 6 Literatura
Následuje popis prirazení jednotlivých položek formuláre (viz Obrázek 3, 4, 5, 6) a
jejich prirazení k elementum DTD Master+ :
Obsah - <msDescription> <msContents> <overview> <p>
Umožnuje popsat obsah dokumentu krátkým, shrnujícím zpusobem (napr. Soubor
právních textu týkajících se oblasti jihonemeckého mestského práva).
Strana 8
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
Iluminace - <msDescription> <physDesc> <decoration> <decoNote> <p>
Umožnuje zadat libovolné informace o výzdobe rukopisu, tématicky sem náležejí
napr. i rytiny v tiscích. Je možné použít jak krátký shrnující popis, tak rozpis
s uvedením jednotlivých folií rukopisu.
Notace - <msDescription> <physDesc> <musicNotation> <p>
Položka pro údaje o notaci, pokud je v dokumentu obsažena.
Vazba - <msDescription> <physDesc> <bindingDesc> <binding> <p>
Obsahuje popis vazby dokumentu.
Materiál - <msDescription> <physDesc> <support> <p>
Popisuje materiál dokumentu (obvykle papír, pergamen, kombinace obou).
Rozsah - <msDescription> <physDesc><extent>
Zachycuje pocet stran (folií) dokumentu vcetne prípadných predních a zadních
predsádek. Je vhodné uvádet i prípadné chyby ve foliaci (paginaci) – chybející strany
ci vícenásobne císlovaná folia.
Rozmery - <msDescription> <physDesc><extent>
Umožnuje zadat rozmery jednotlivých listu (pokud jsou stejné nebo podobné) ci
libovolné rozmezí krajních hodnot.
Poznámka - <msDescription> <physDesc><p><note>
Literatura - <msDescription> <additional> <listBibl> <bibl>
Umožnuje zapsat literaturu vztahující se k popisovanému dokumentu (edice,
katalogy, monografie venované konkrétním dílum, casopisecké clánky atd.)
Na konci položek msDescription - na záložce "Literatura" je možnost uložit cást
msDescription do souboru.
2.3 Rozšírení pro tisky
Obrázek 7 Tisky
Strana 9
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
Místo tisku <msDescription><msHeading>
<respStmt><resp>printer</resp><name type="place" role="printer">
Jméno tiskare <msDescription><msHeading><respStmt><resp>printer</resp><name
type="person" role="printer">
Místo vydání <msDescription><msHeading><respStmt><resp>publisher</resp><name
type="place" role=" publisher ">
Jméno vydavatele <msDescription><msHeading><respStmt><resp>publisher</resp><name
type="person" role=" publisher ">
Ve spodní cásti formuláre na záložce "Tisky" je možnost uložení msDescription do
souboru.
2.4 Popis stránek
Obrázek 8 Popis stránek
Na Obrázek 8 je ukázka vyplneného formuláre pro generování šablony popisu
stránek.
Duležité: oproti predchozí aplikace GenTemp dochází ke zmene pri vyplnování
poctu listu hlavní cásti. Nyní se do této položky zapisuje nikoli skutecný pocet
listu hlavní cásti, ale oznacení posledního folia (stránky) dokumentu. V aplikaci
GenTemp musel zpracovatel na základe vícenásobných a chybejících listu sám
spocítat skutecný pocet listu hlavní cásti, v programu MEdit tuto operaci na
základe zadaných vícenásobných a chybejících listu provede samotný
program.
Strana 10
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
2.4.1
Výjimecne císlované listy
Formát zápisu je následující: X1(Y),X2(Y2),... kde X1, X2, ... je císlo listu hlavní cásti,
"Y" v závorce je pocet výjimecne císlovaných (nadpocetných) listu – napr. v prípade
existence folia 3 bis bude zápis odpovídat ilustracnímu obrázku. Y muže nabývat
hodnot 0 až 20. Jednotlivé "výjimky" jsou oddeleny cárkou. Délka vstupního retezce
není omezena.
2.4.2
Chybející listy
Zapisují se oddelené cárkou. Prípustné je i opacné poradí: 7,9 ale také 9,7. Délka
vstupního retezce není omezena.
2.5 Náhled XML
Pro okamžitou a pohodlnou kontrolu obsahu vygenerovaného výstupního souboru
slouží "záložka" Náhled XML. Po kliknutí na záložku "Náhled XML" je automaticky
vytvoren v adresári pro docasné soubory systému náhledový soubor. Ten je pak
zobrazen v okne náhledu.
Obrázek 9 Náhled XML
2.6 Hlášení
Poslední "záložka" obsahuje výpis aplikace o prubehu generování XML souboru,
nebo chybová hlášení. Obsah okna je možné uložit do souboru, vytisknout, nebo
smazat pomocí tlacítek na spodním okraji.
Strana 11
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
Obrázek 10 Hlášení
3
Uložení, nactení a vymazání obsahu formuláru
M-Edit umožnuje uživateli prubežne ukládat a nacítat obsah položek formuláru
aplikace. K tomu jsou urceny soubory s koncovkou .med. Proto doporucujeme
nejdríve "odladit" popis ve formátu "med" a teprve poté generovat výsledný XML.
Pro budoucí možné úpravy popisu, uschovejte také tyto zdrojové soubory "med". Lze
je editovat a je možné z nich výsledný XML vygerovat. Formulár lze vymazat
(Ctrl+Del) a M-Edit si vyžádá potvrzení.
Obrázek 11
4
Uložení, nactení a vymazání obsahu formuláru
Pohyb po formulárích aplikace
Pro snadnejší pohyb po formulárích aplikace M-Edit je možné krom myši použít take
klávesové zkratky. Nebo menu "Zobrazit". Pro presun na další položku na formulári
použijte klávesu TAB.
Strana 12
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
Obrázek 12 Menu "Zobrazit"
5
Ukázka generovaného XML
Pro lepší ilustraci navázání jednotlivých polí formuláre na položky XML dokumentu
Master+ poslouží následující ukázka. Príklad neobsahuje popis stánek <page>. Do
jednotlivých položek byly zapsány nadpisy polí formuláre.:
<?xml version="1.0"?>
<!--generated by M-Edit ver. 1.0, for more info visit www.aipberoun.cz-->
<manuscript><msDescription>
<msIdentifier>
<settlement>Národní knihovna Ceské republiky</settlement>
<repository>Národní knihovna Ceské republiky</repository>
<idno>54 B 38</idno>
</msIdentifier>
<msHeading>
<title>Písne chval božských</title>
<author>Tobiáš Závorka Lipenský</author>
<origDate>1602-1606</origDate>
<textLang>cesky</textLang>
<note>starý tisk</note>
</msHeading>
<msContents>
<overview>
<p>
Ir: [Titulní list]</p>
<p>
2r-4v: Predmluva k knežím a pastýrum stáda
Páne</p>
<p>
5r-5v: Epigrammata ad lectorem</p>
<p>
6r-7r: Predmluva k ctenári</p>
<p>
7r-16r: Rubrika</p>
<p>
16r-16v: Napomenutí k zpívajícím</p>
<p>
17r-45v: Pocíná se zpívání o vtelení Pána
našeho Ježíše Krista v živote blahoslavené a vždycky cisté </p>
<p>Panny Marie. V advent. </p>
<p>
46r-74v: Zacíná se zpívání o Narození syna
Božího, pána a spasitele našeho Ježíše Krista z života </p>
<p>blahoslavené a vždycky cisté Panny Marie.</p>
<p>
75r-77r: Osmého dne, totiž na Nové léto.</p>
<p>
77v-83r: Den památný Trí králuv.</p>
Strana 13
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
<p>
83r-87r: Po vánocích o protivenstvích na
Krista Pána v detinství jeho prišlých.</p>
<p>
87v-90r: O divích, jimiž se Pán Kristus
pravým Bohem a Mesiášem zaslíbeným býti prokazoval.</p>
<p>
90r-92v: O pokrtení Pána Krista.</p>
<p>
92v-95v: V Devítník.</p>
<p>
95v-110v: Zacíná se zpívání postní.</p>
<p>
111r-154v: O nevinném umucení a smrti Pána
našeho Ježíše Krista.</p>
<p>
155r-187r: Zacíná se zpívání o preslavném a
všeho potešení plném Vzkríšení Pána našeho Ježíše Krista i </p>
<p>našem budoucím.</p>
<p>
187v-196v: O slavném Nanebevstoupení Pána
našeho Ježíše Krista.</p>
<p>
197r-215r: Zpívání o Duchu svatém, Bohu
pravém s Otcem i s Synem jednobytném.</p>
<p>
215v-226v: Zpívání o nejblahoslavenejší a
neobsáhlé Trojici svaté.</p>
<p>
227r-235r: Zacíná se druhý díl zpevuv svatých
o svatých božích a nejprve o blahoslavené Panne Marii.</p>
<p>
235r-246r: O apoštolích svatých vubec.</p>
<p>
246r-248r: O evangelistích.</p>
<p>
248r-251v: O mucedlnících vubec.</p>
<p>
251v-254v: O vyznavacích.</p>
<p>
254v-258r: O svatých pannách.</p>
<p>
258r-301v: O svatých nekterých, obzvláštne
jak se jich památky v církvi celého roku pripomínají.</p>
<p>
258r-259v: O svatém Ondreji.</p>
<p>
260r-261v: Den svatého Štepána.</p>
<p>
261v-262v: Den svatého Jana Evangelisty.</p>
<p>
262v-264v: Den Obrácení sv. Pavla k víre.</p>
<p>
264v-267v: Den Ocištování Panny Marie, jinak
Hromnic.</p>
<p>
267v-268r: Den svatého Mateje apoštola.</p>
<p>
268r-268v: Den Zvestování Panny Marie.</p>
<p>
268v-269r: Den svatých Filipa a Jakuba
apoštolu Páne.</p>
<p>
269r-271v: Den svatého Jana Krtitele
narození.</p>
<p>
271v-274v: Den svatých Petra a Pavla
apoštoluv Páne.</p>
<p>
274v-276v: O Navštívení od Panny Marie
Alžbety.</p>
<p>
277r: [Jana Husa, pocátek chybí.]</p>
<p>
277v-280v: Den svaté Marie Magdalény.</p>
<p>
281r-281v: Den svatého Jakuba apoštola.</p>
<p>
281v: O svaté Anne, matce blahoslavené Panny
Marie.</p>
<p>
282r-283v: O Promenení Pána Krista.</p>
<p>
283v-285v: O svatém Vavrinci mucedlníku.</p>
<p>
285v-288v: Den památný smrti blahoslavené
Panny Marie.</p>
<p>
288v-289v: Den svatého Bartolomeje
apoštola.</p>
<p>
289v-292r: O stetí svatého Jana Krtitele.</p>
<p>
292r-292v: Den svatého Václava
mucedlníka.</p>
<p>
292v-298r: Den svatého Michala, o andelích
svatých.</p>
<p>
298r-301r: Den památný Všech svatých.</p>
<p>
301r-301v: O svatém Martinu.</p>
<p>
301v: Den svaté Kateriny.</p>
Strana 14
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
<p>
302r-315r: Zacíná se zpívání o církvi obecné
krestanské zde na svete.</p>
<p>
315v-328v: Modlitebné za církev svatou a její
oudy a potreby, v protivenstvích.</p>
<p>
329r-333r: Modlitebné za pomoc proti
Turku.</p>
<p>
333v-336r: O služebnících Kristovy
církve.</p>
<p>
336r-348r: O slovu božím.</p>
<p>
348r-364r: Zpívání o svatém pokání.</p>
<p>
364v-369r: Zpívání o klících Kristových,
totiž o rozhrešování a svazování lidí hríšných.</p>
<p>
369r-372r: O velebné svátosti, krtu
svatém.</p>
<p>
372v-401v: O velebné svátosti, tele a krvi
Pána našeho Ježíše Krista.</p>
<p>
402r-408r: Zacíná se tretí díl zpevuv svatých
a nejprv zpívání nedelní.</p>
<p>
408r-414r: Et in terra.</p>
<p>
414r-415v: Alleluja.</p>
<p>
415v-424r: Písen místo prózy o nedeli.</p>
<p>
424r-425r: Responsor.</p>
<p>
425r-430r: Hymny.</p>
<p>
430r-438r: Antifony z evangelium k
Magnificat.</p>
<p>
438r-438v: Deo gratias. Bud bohu chvála i
cest.</p>
<p>
438v-439r: Benedicamus.</p>
<p>
439r-441v: O modlitbe Páne, a najprve Otce
náš, Zdráva Marie, Verím v boha, prikázání boží spolu.</p>
<p>
442r-449v: Preces, na modlitbu Páne.</p>
<p>
449v-452v: Modlitebné za veci pohodlné k
živnosti.</p>
<p>
452v-465v: Zacíná se zpívání a vyznání víry
obecné krestanské.</p>
<p>
466r-468r: Te Deum laudamus.</p>
<p>
468r-469v: O víre.</p>
<p>
469v-476r: Zacíná se zpívání o prikázáních
božích.</p>
<p>
476r-479r: O ospravedlnení cloveka.</p>
<p>
479r-489v: O dobrých skutcích a šlechetném
obcování z víry.</p>
<p>
489v-495v: O stavu svatém manželském.</p>
<p>
495v-497v: Dítkám modlitebné.</p>
<p>
497v-500r: O vrchnostech svetských.</p>
<p>
500r-525r: Písne obecné, spolu
shromáždené.</p>
<p>
525v-537v: Písne na hodiny dne i noci.</p>
<p>
526r-530v: Ranní.</p>
<p>
530v-532r: Modlitebné pred jídlem.</p>
<p>
532r-533v: Chvalitebné po jídle.</p>
<p>
533v-537v: Zpívání vecerní.</p>
<p>
537v-549v: Zpívání o smrtedlnosti všech lidí
na tomto svete.</p>
<p>
549v-552r: V cas rány morové.</p>
<p>
552v-572v: Zpívání pohrební.</p>
<p>
573r-578r: Zacíná se zpívání o dni
soudném.</p>
<p>
578r-581r: Zpívání o životu vecném.</p>
<p>
581v-596v: Registrum po abecede na všecky
písne trí dílu knihy této.</p>
<p>
597r-599r: Zacíná se ctvrtý díl knihy této, v
nemž se obsahují žalmové svatí a písne svatých Starého i </p>
Strana 15
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
<p>Nového zákona. A najprve antifony k každému
tónu, jenž vubec pred každým žalmem zpívány býti mohou.</p>
<p>
599v-653r: Zacínají se žalmové svatí, tak
jakž podle Jeronýmové versi v bibli ceské v Praze léta 1577 </p>
<p>vytišteny jsou.</p>
<p>
653v-657v: Zacínají se písne nekteré svatých
patriarchuv, prorokuv i jiných svatých obojího zákona.</p>
<p>
658r-659r: Register na zacátek žalmuv a písní
svatých.</p>
<p>
659r-659v: Zpráva o žalmích.</p>
<p>
660r: Predivnou pomocí a ochranou samého
všemohoucího Pána Boha vytištena a dokonána jest tato </p>
<p>kniha svatých zpevuv církevních s pretežkou a
velikou prací a nákladem léta páne M.DC.VI dne XI. mesíce </p>
<p>listopadu. Budiž z toho mocnému, velikému,
vecnému, predobrému, v Trojici jedinému pánu bohu vecná chvála, </p>
<p>amen.</p>
</overview>
<msItem/>
</msContents>
<physDesc>
<support>
<p>papír</p>
</support>
<extent>I + 660 ff. <dimensions>28 x 20 cm</dimensions>
</extent>
<musicNotation>
<p>Notace témer v celém tisku.</p>
</musicNotation>
<decoration>
<decoNote>
<p>Drevorezové iniciály.</p>
</decoNote>
</decoration>
<bindingDesc>
<binding>
<p>Drevené desky potažené kuží s ornamentální
výzdobou a kolky s rostlinnými motivy. Na hrbete zlacené tituly </p>
<p>"Tobiáše Závorky Písne a žaltár, v Praze
1602-6". Na predním prídeští starší signatury a údaje o tisku.</p>
</binding>
</bindingDesc>
</physDesc>
<additional>
<listBibl>
<bibl>Knihopis, c. 17175.</bibl>
</listBibl>
</additional>
</msDescription>
<page>
<pgFoliation>FC</pgFoliation>
<pgDescription lang="LAT">
<pgText/>
</pgDescription>
<pgImage id="IDFC" href="FC" quality="excellent"/>
</page>
<page>
<pgFoliation>FS</pgFoliation>
<pgDescription lang="LAT">
<pgText/>
</pgDescription>
<pgImage id="IDFS" href="FS" quality="excellent"/>
</page>
Strana 16
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz
<page>
<pgFoliation>SP</pgFoliation>
<pgDescription lang="LAT">
<pgText/>
</pgDescription>
<pgImage id="IDSP" href="SP" quality="excellent"/>
</page>
<page>
<pgFoliation>BS</pgFoliation>
<pgDescription lang="LAT">
<pgText/>
</pgDescription>
<pgImage id="IDBS" href="BS" quality="excellent"/>
</page>
<page>
<pgFoliation>BC</pgFoliation>
<pgDescription lang="LAT">
<pgText/>
</pgDescription>
<pgImage id="IDBC" href="BC" quality="excellent"/>
</page>
</manuscript>
Strana 17
www.manuscriptorium.com
www.memoria.cz

Podobné dokumenty

Zpráva za rok 2008 - Národní knihovna České republiky

Zpráva za rok 2008 - Národní knihovna České republiky ENRICH. Do digitální knihovny Manuscriptorium se připojily v r. 2008 Univerzitní knihovna v Heidelbergu (prozatím 570 zpřístupněných rukopisů na základě harvestingu popisných dat a struktur prostře...

Více

ke stažení zde - Manuscriptorium

ke stažení zde - Manuscriptorium dostupné relevantní informace o zdrojovém fyzickém dokumentu, který byl jeho předlohou. Pro potřeby VISK6 se jedná zejména o tyto informace: obrazová data a popisná, technická, strukturální a jiná ...

Více

The Legion of Mary - prayers

The Legion of Mary - prayers K. Svatý Ludvíku Maria z Montfortu. L. Oroduj za nás. K. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Více

Analýza MARC21 vs. TEI P5 - Národní knihovna České republiky

Analýza MARC21 vs. TEI P5 - Národní knihovna České republiky Bude se zabývat popisem a průnikem informací formátu TEI P5 a MARC21 a bude se snažit odpovědět na otázku, do jaké míry a za jakých podmínek je možné nad těmito formáty vybudovat společné vyhledáva...

Více