Správce materiálu a vozidel ve společnosti Outward Bound – Česká

Transkript

Správce materiálu a vozidel ve společnosti Outward Bound – Česká
Správce materiálu a vozidel ve společnosti Outward Bound – Česká
cesta s.r.o.
Hlavní náplní pozice je připravování materiálu na akce dle objednávek vedoucích akcí, zajišťování jeho předání a
zpětný příjem do skladu. Mezi povinnosti patří zejména:
a)
v oblasti správy a logistiky material

na základě objednávek vedoucích akcí připravování materiálu, zajišťování jeho předání a zpětný příjem
do skladu a vedení přesné evidence půjčování material
v případě potřeby v předstihu komunikace s vedoucími instruktory o materiálových potřebách akce a
možnostech skladu, včasné řešení jejich případného nesouladu
zajišťování potřebného materiálu z jiných zdrojů v případě nedostatku či chybějícího materiálu OB-ČC
zajišťování materiálu i pro potřeby akcí PŠL a kanceláře OB-ČC
označení a evidování materiálu dle systému OB-ČC
evidování a řešení veškerých ztrát nebo poškození materiálu nad rámec běžného opotřebení
pročítání interních dodatků závěrečných zpráv, adekvátní reagování na připomínky související
s materiálním zabezpečením akcí
provádění a zajišťování údržby a oprav skladovaného materiálu
výroba či zajišťování výroby dalších pomůcek a her dle aktuální potřeby
periodické posuzování stavu materiálu a navrhování opotřebeného materiálu k vyřazení a dokupování
nového materiálu dle schváleného rozpočtu společnosti
po schválení vedením společnosti realizování likvidace vyřazeného materiálu
průběžné doplňování spotřebního materiálu
v termínech stanovených vedením společnosti a ve spolupráci s určenými pracovníky společnosti
provádění inventur a revizí skladovaného materiálu












b)
v oblasti správy vozidel



průběžné kontroly vozidel, jejich údržba a úklid a zajišťování potřebného servisu
předávání vozidel uživatelům a jejich přejímání zpět včetně potřebné kontroly
kontrola správnosti vyplnění knih jízd a evidence nákladů na jízdy na jednotlivé akce
c)
v oblasti provozu skladu:




zajišťování vhodných podmínek pro uskladnění materiálu v majetku OB-ČC
aktivní předkládání návrhů na zlepšení skladových proctor
po schválení vedením společnosti provádění úprav skladových proctor
udržování pořádku a zajištění bezpečnosti ve skladových prostorách
d)
v oblasti provozu kanceláře

zajištění provozních potřeb kanceláře (zejm. nákup spotřebního materiálu, údržba a opravy vybavení)
e)
v dalších oblastech (zejména při zástupu během dovolených)


zastupování agend jiných pracovníků produkčního oddělení OB – ČC během dovolených
operativní pružné řešení vzniklých problémů ve spolupráci s ostatními pracovníky společnosti a další
úkoly dle pokynů nadřízených