Popis objektu a stavebních prací – Bardějovská 2548 – 2549

Transkript

Popis objektu a stavebních prací – Bardějovská 2548 – 2549
Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě,
Hradecká ulice čp. 2654 - 55
Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v
tomto poptávkovém dopisu a dle přiložené kopie části projektové dokumentace.
A. Popis objektu:
Jedná se o dvou vchodový bytový dům zkolaudovaný v roce 1987. Má dvanáct nadzemních
podlaží a jedno podzemní podlaží. Dům je postaven v panelové soustavě OP 1.21 12 5224 BA 5224 BA.
Na tomto domě byla v roce 2010 vyměněna původní dřevěná bytová okna a okna společných
prostor za nové plastové výplně otvorů. Na objektu je již také provedeno dodatečné zateplení štítu (100
mm) a zateplení stávajících lodžiových stěn. Byla také provedena výměna schodišť včetně zábradlí.
Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.
B. Projektová dokumentace stavebních úprav:
Na uvažované stavební práce byla zpracována projektová dokumentace. Dokumentaci zpracovala
paní Kamila Vojtová, projektování pozemních staveb, Nábřežní 110, 473 01, Nový Bor. Kopie PD vč.
technické zprávy je přílohou této výzvy k podání nabídky na stavební práce.
C. Stavební řízení:
Na uvažované stavební práce bude vydáno stavební povolení na Stavebním úřadě v České Lípě
v měsíci dubnu 2015
D. Požadovaný rozsah prací:
- Sanaci průčelní a zadní stěny a její dodatečné zateplení s fasádou – ETICS kvalitativní třídy
A podle TP CZB 05-2007 s Evropským technickým schválením podle ETAG 004. včetně
osazení nových venkovních okenních parapetů
- očištění a sanace narušených částí povrchu betonových dílců obvodového pláště
- obklad obvodového pláště vnějším kontaktní zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou
samozhášivý polystyren tl. 120 mm (nad 22,5 m minerální vlna tl. 120 mm) + požární pásy nad okny
minerální vlna tl. 120 mm
- zateplení pruhu šířky 500 mm polystyrenem tl. 20 mm na bocích čelní a zadní fasády s přetažením
omítkoviny
- přetažení omítkoviny na štítovou stěnu v pruhu šířky 1m
- zateplení části bočních stěn lodžií bez stávajícího zateplení – pruh šířky 500 mm v tl. 50 mm
- přetažení omítkoviny na stávající zateplení bočních lodžiových stěn
- zateplení ostění a nadpraží oken – extrudovaný polystyren tl. 30 mm
- úprava nezateplených konstrukcí silikonovou omítkou – boční stěny a strop vstupu
- úprava soklu bez zateplení (přední a zadní průčelí)
- výměna stávajících okapových chodníčků (přední a zadní průčelí)
- ošetření stávajících okapových chodníčků (štítová stěna)
- výměna klempířských prvků (podokeníky, oplechování atiky, oplechování stříšky předního a zadního
vchodu, oplechování stříšky elektropilířku)
- zaslepení větracích mřížek spíží
- částečná výměna a částečné zaslepení mřížek odvětrání střechy
- provedení nového hromosvodu
- úprava čel a podhledu lodžiových panelů
- výměna stávajících zábradlí na lodžiích
- nové dlažby na podlaze lodžií
- demontáž a zpětná montáž stávajících zasklení lodžií
- osazení držáků na prádlo na lodžiích
- úprava povrchu zdiva elektropilířku
- nový nátěr dvířek elektropilířku
- osazení hnízdních truhlíků na fasádu
- výměna (zpětná montáž) ochranných sítí na lodžiích sušáren (zadní průčelí)
- demontáž s zpětná montáž mříže v 1.NP objektu
- výměna pilířků HUP
V rámci této výzvy jsou poptávány práce na předním a zadním
průčelí.
1)
Ošetření podkladu stávajících obvodových panelů vč. soklu a panelů vstupů:
a)
b)
c)
d)
e)
2)
Omytí tlakovou vodou pro zbavení stěn nečistot, prachu a starých fasádních nátěrů.
Uvolnění nesoudržných míst odsekáním nebo otlučením.
Mechanické očištění narušených míst a obnažené výztuže s následným ochranným nátěrem.
Ošetření mezipanelových spár v souladu s technologickým předpisem výrobce ETICS.
Doplnění opravovaných míst reprofilačními maltami.
Zateplení panelů předního a zadního průčelí domu:
a)
b)
c)
d)
e)
Na průčelní a zadní stěnu objektu bude aplikován tepelný izolant z desek EPS 70F tl. 120
mm a z desek MW stejné tloušťky. Použití jednotlivých druhů izolantů vychází
z požadavků požárně bezpečnostního řešení a je uvedené ve výkresech. Na objektu byla již
provedena úprava ETICS štítové stěny (nový ETICS bude napojen zazubováním). Ostění a
nadpraží otvorů deskami z EPS 70F tl. 30 mm (třída reakce na oheň E dle ČSN EN 135011), nebo z MW tl. 30 mm – specifikace podle výkresů (tloušťka je uvedena jako minimální
může být místně upravena podle šířky viditelné části rámů oken).
Montáž perlinky do stěrkového tmelu
Silikonová tenkovrstvá omítka zrnitosti 1,5 mm.
Povrch bočních stěn a podhledu stropu vchodu bez zateplení – provedení očištění a sanace
betonových ploch stejně jako u ostatních ploch včetně případného ošetření výztuže. Dále
bude provedena vrstva lepícího tmelu s výztužnou tkaninou, penetrační nátěr a silikonová
tenkovrstvá omítka 1,5 mm.
Na objektu budou demontována stávající oplechování podokenních parapetů, stříšky vstupu
předního a zadního vchodu a stříšky elektropilířku. Bude provedeno oplechování nové s
ohledem na tloušťku zateplovacího systému. Přesah prvků min. 50 mm před líc upravené
f)
g)
h)
i)
3)
4)
fasády. Ostění a nadpraží otvorů budou opatřeny silikonovou tenkovrstvou omítkou
zrnitosti 1,5 mm.
Sokl budovy bude opatřen stěrkou a jemnozrnnou omítkovinou typu MARMOLIT.
Veškeré práce musí být prováděny podle technologických pokynů a podmínek daných
výrobcem použitých systémů. Pokud to technologický či jiný předpis nebo normativ určuje,
bude použit izolant na jiné bázi – minerální (požární předpisy apod.)
Ukotvení izolantu hmoždinkami v množství dle technologického předpisu výrobce
Montáž všech příslušných systémových lišt, předepsaných spojek a kotvících prvků na
všech nárožích, odkapech vody, hranách a místech zvláště exponovaných včetně
ukončovacích okenních APU lišt
Atika:
a)
Rozšíření atiky pro zateplení fasády provede firma IZZI s.r.o. Žandov (tel.: 602 285 059)
z důvodu dodržení záručních podmínek po v minulosti realizované GO střechy. Nutná
spolupráce s touto firmou. Způsob napojení bude dohodnut s vítěznou firmou dle průzkumu
na místě. Dodávka a montáž oplechování není předmětem poptávky
.
Lodžie: V objektu je již provedeno dodatečné zateplení stávajících lodžiových stěn - zůstává
bez zásahů.
a)
b)
c)
d)
e)
Podlahy: Stávající povrch podlah lodžií bude očištěn, otryskán a zbaven nesoudržných
částí. Chybějící beton bude doplněn vyrovnávací reprofilační maltou, obnažená výztuž
bude ošetřena. Na opravený povrch bude provedena hydroizolační stěrka s vloženou
výztužnou tkaninou – vytáhnout na svislé konstrukce na výšku 200mm. Bude položena
keramická dlažba do flexibilního mrazuvzdorného tmelu se soklem.
Čela a podhledy stropních panelů: Čela a podhledy stropních panelů na lodžiích budou
očištěny a ošetřeny stejně jako ostatní konstrukce včetně ošetření výztuže, budou
odstraněny stávající malby a nátěry. Bude provedena výztužná vrstva lepícího tmelu s
výztužnou tkaninou a silikonová tenkovrstvá omítka 1,5 mm. Hrana bude opatřena rohovou
lištou s odkapem.
Zábradlí: V rámci opravy objektu bude provedena výměna lodžiových zábradlí. Stávající
zábradlí bude demontováno včetně kotvících prvků.
Zábradlí lodžií na předním průčelí:
- Bude osazeno nové zábradlí z uzavřených tenkostěnných hliníkových profilů, výplň
bezpečnostní sklo. Zábradlí bude osazeno na úroveň hrany podlahového panelu.
Kotevní patky budou uchyceny do stěn pomocí lepených kotev šrouby M12. Kotevní
prvky budou provedeny na tloušťku izolace. Mezi zábradlí a podlahu vložit lištu.
- stávající zasklení na 13 lodžiích bude demontováno a po sanaci opět namontováno
Zábradlí lodžií na zadním průčelí: Bude osazeno zábradlí nové z uzavřených
tenkostěnných hliníkových profilů, výplň bezpečnostní sklo. Zábradlí bude osazeno na
úroveň hrany podlahového panelu. Kotevní patky budou uchyceny do stěn pomocí
lepených kotev šrouby M12. Kotevní prky budou provedeny na tloušťku izolace. Zábradlí
na lodžiích sušáren bude bez zasklení horní části.
f)
g)
výměna ochranných sítí na lodžiích sušáren (zadní průčelí).: Stávající sítě na lodžiích
do sušáren budou demontovány. Po provedení úprav budou na lodžie namontovány sítě
nové po celé výšce všech podlaží (samonosná polypropylénová síť).
Demontáž a zpětná montáž mříže na lodžii v 1.NP.: Stávající pozinkovaná mříž na lodžii
v 1.NP bude demontována, po provedení úprav bude namontována zpět - rozměry budou
upraveny.
5)
Elektropilíř:
a) Stávající kovová dvířka elektropilíře budou opatřena novým nátěrem.
b) Stávající omítky zdiva elektropilíře budou očištěny, zbaveny nesoudržných částí, případně
dle potřeby doplněny. Bude provedena výztužná vrstva a dekorativní omítka z barevné
kamenné drti.
6)
Pilíř HUP:
a)
Stávající plechové pilířky HUP budou demontovány. Bude proveden nový základ z
prostého betonu do hl. 1m pod terén. Na základ bude osazen betonový prefabrikovaný
pilířek včetně nových dvířek. Povrch bude opatřen výztužnou vrstvou a dekorativní
omítkou. Stříška bude oplechována.
7)
Osazení hnízdních truhlíků na fasádu:
a) Na fasádě budou osazeny dvě hnízdní budky pro rorýse. Jedná se o čtyřkomorovou hnízdní
budku pro rorýse obecného. Budky budou umístěny pod atikou v úrovni stávajících
střešních větracích otvorů na zadní fasádě. Budky budou opatřeny nátěrem v barvě fasády,
vršek bude oplechován.
8)
Klempířské prvky:
a) Ocelový švédský plech s barevnou, strojně lakovanou úpravou v barvě dle barevného řešení
nebo poplastované hliníkové plechy.
b) Parapetní plechy budou provedeny vcelku na celou šíři okna.
c) Na parapety budou užity kovové parapetní koncovky v barvě plechu.
d) Styk parapetu se zateplením bude ošetřen tmelem dle předpisu výrobce ETICS.
9)
Hromosvody:
a)
b)
c)
d)
e)
Bude provedena výměna stávajících svodů hromosvodů.
Demontáž stávajícího hromosvodu před zahájením prací.
Montáž prodloužených kotev a nového hromosvodu včetně jeho napnutí.
Bezúdržbovost bude zajištěna materiálem, kdy vodičem bude drát ze slitiny hliníku.
 10 mm v kombinaci s příslušnými kotvami, svorkami apod.
Po zpětné montáži hromosvodu bude na celou hromosvodovou soustavu provedena revize,
která bude nedílnou součástí předávacího protokolu.
10)
Ventilační mřížky atiky + větrací otvory z kuchyňských vestavěných skříní:
a)
b)
11)
Stávající větrací otvory ve střeše budou částečně zachovány. Každá čtvrtá větrací mřížka
bude demontována, větrací potrubí bude prodlouženo na tl. izolace a budou vlepeny nové
větrací mřížky. Ostatní větrací otvory budou zaslepeny. Zachované otvory ve střeše slouží k
odvodu zbytkové vlhkosti ve střešním plášti a budou ponechány po dobu 3 let. Po uplynutí
této doby je nutné i tyto zbývající otvory zaslepit.
Stávající větrací mřížky spíží budou v rámci stavby zaslepeny.
Okapový chodník:
a)
b)
Štítová strana: Stávající okapové chodníky z betonových dlaždic budou očištěny, případné
prasklé dlaždice budou vyměněny. Budou odstraněny prorůstající plevely a chodník bude
chemicky ošetřen proti plevelům.
Přední a zadní průčelí: Stávající okapový chodník z betonových dlaždic bude odstraněn.
Bude proveden hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150mm. Nový okapový chodník bude
proveden z betonových dlaždic do pískového lože ve spádu 1% od objektu. Chodník bude
šířky 400 mm. Spára mezi okapovým chodníkem a objektem bude ošetřena nopovou folií s
krycí lištou.
12)
Sokl:
a) Stávající podklad soklu na čelní a zadní fasádě bude očištěn a opraven stejně jako ostatní
obvodové konstrukce. Bude provedena výztužná vrstva a dekorativní omítka z barevné
kamenné drti.
13)
Výměna rampy zadního vchodu (oba zadní vchody): Není předmětem poptávky.
14)
Výměna dlažby podesty zadních vchodů: Není předmětem poptávky.
15)
Schodiště (přední průčelí): Není předmětem poptávky.
 Po nezbytně nutnou dobu provádění prací (včetně přípravných), bude provedeno zakrytí veškerých
dotčených oken domu, poté bude provedeno kompletní vyčištění. Po ukončení práce dojde ke
kontrole a případné vady (vrypy, škrábance, okuje apod.) budou odstraněny na náklady
zhotovitele, případně dojde k výměně (např. skleněných výplní), opět na náklady zhotovitele.
 Odvoz a likvidace stavebního odpadu, včetně úklidu staveniště, musí být zajišťovány průběžně
tak, aby na staveništi ani v jeho okolí nevznikal nežádoucí nepořádek a skládka.
 Po celou dobu provádění prací na lešení instalovány ochranné záchytné sítě.
 Demontáž a zpětná odborná montáž případných čidel dodavatelů, umístěných na fasádě.
Podrobnosti budou řešeny na místě stavby zápisem do stavebního deníku po dohodě
s energetikem OSBD Česká Lípa a příslušným dodavatelem. Tato kapitola bude v ceně dodávky.
 Z průběhu celé zakázky musí být pořizována průběžně fotodokumentace, která bude ke dni
předání hotového díla předána objednateli v elektronické podobě (např. CD, DVD). Společně
s fotodokumentací budou předány další doklady, potřebné pro řádnou kolaudaci a úspěšné
vyřízení dotačních titulů.
Kompletní upřesnění všech výše uvedených údajů lze ověřit u stavebního technika OSBD Česká
Lípa – Marka Hammerleho, případně u bytového technika OSBD Česká Lípa – Jany Mrázkové tel. 487
809 844, mobil 605 271 602.
Záměrem stavebníka je provést komplexní opravu a zateplení předního a zadního průčelí objektu
dle projektové dokumentace a tohoto poptávkového dopisu.
E. Požadované termíny realizace:
Zahájení akce je plánováno okamžitě po výběru gen. dodavatele. Odhadem se jedná o měsíc
květen 2014. Dokončení celé zakázky v celém rozsahu dle tohoto poptávkového dopisu a projektové
dokumentace je podmíněno co nejkratším možným termínem ještě v letošním roce.
F. Požadované parametry a vlastnosti ETICS (upřesnění projektové dokumentace):
1) ETICS musí splňovat kriteria Cechu pro zateplování budov v TPZ 2001-2 pro kvalitativní třídu A,
případně kriteria ETA (Evropské technické schválení) dle směrnice ETAG 004, a to vždy pro daný
zateplovací systém, s přesně určenou skladbou, složenou z konkrétních výrobků, které na sebe
vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální možné míře pozitivně ovlivnily tepelně
izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost.
2) Omítkovina: Vrchní povrch fasády tvoří silikonová tenkovrstvá omítka zrnitosti 1,5 mm.
3) Pokud budou v projektu materiály specifikovány pouze svými vlastnostmi bez uvedení konkrétních
výrobků, musí zhotovitel předložit konkrétní materiály určené k aplikaci k vyjádření a odsouhlasení
objednateli sanace.
4) Při bude zhotovitel dodržovat požadavky příslušných technických norem a podmínky aplikace
udávané výrobci materiálů.
5) Pokud tato projektová dokumentace nebo technologické postupy aplikace jednotlivých materiálů a
systémů vyžadují provedení zkoušek na stavbě, budou tyto zkoušky součástí dodávky zhotovitele.
G. Kvalifikační předpoklady realizační firmy (kopie dokladů, nepožadujeme originál):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Vyplněný krycí list nabídky – žádáme kompletní vyplnění všech položek.
Certifikát systému managementu jakosti dle EN ISO 9001 pro provádění pozemních staveb a
sanace stavebních konstrukcí. Není závaznou podmínkou výběrového řízení, jedná se pouze o
doporučující ukazatel.
Oprávnění k podnikání – kopie živnostenského listu a výpis z obchodního rejstříku.
Kopie platného oprávnění pro provádění zateplovacích prací příslušného zateplovacího systému.
Kopie dokladu o zařazení příslušného ETICS do kvalitativní třídy A.
Kopie dokladů výrobce ETICS pro sanaci ETICS a pro systém doteplení v minulosti
realizovaných zateplení.
Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
a) neprohlášení konkursu
b) neexistence daňových nedoplatků
c) neexistence pravomocného odsouzení pro trestný nebo hospodářský čin
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
d) neexistence disciplinárního potrestání, pokud to souvisí s předmětem zakázky
e) neexistence nedoplatků na pojistném
Doklad o uzavřeném pojištění na stavební a montážní rizika alespoň do výše min. 10 mil. Kč.
Jmenný seznam pracovníků, zaškolených a kvalifikovaných pro provádění zateplovacích prací
s uvedením délky praxe.
Seznam potencionálních subdodavatelů, kteří by prováděli práce na poptávané akci. V tomto
případě se jedná zejména o subdodavatele např. z oblasti zámečnických nebo zednických prací.
Referenční akce – údaje o zakázkách montáže zateplování s uvedením investora, adresou objektu,
dobou realizace, rozsahu v Kč (vč. DPH) a v m2.
Návrh smlouvy o dílo s následujícími údaji – cena vč. DPH, doba realizace díla, platební
podmínky (např. lhůty splatnosti), sankční ujednání apod.
Záruky na kompletní dodávku v délce minimálně 72 měsíců (6 let).
Nabídkovou cenu, tedy zaručený a úplný rozpočet jednotlivých prací a materiálů, nutných
k provedení díla s jednotlivými dílčími kapitolami dle této výzvy s upřesněním, o které části výzvy
se jedná. Pro tyto účely je na konci tohoto poptávkového dopisu uveden soupis prací – tzv.
sumarizace výzvy.
Vyplněný list soupisu prací – sumarizace výzvy.
Harmonogram postupu prací v týdnech, ze kterého bude možno určit dobu provádění celého díla.
Požadované doklady nám předložte jako přílohu Vaší nabídky ve zde uváděném pořadí tak, aby
byla zjednodušena jejich kontrola v rámci výběrového řízení.
Doklady uvedené pod body č. 1) – 8) nám předkládejte pouze v případě, že jste tak již v letošním
roce neučinili v rámci jiného výběrového řízení. Pokud jste tak učinili, uveďte prosím, v rámci které akce
jste doklady předkládali. Vždy je nutno předložit Návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet stavby,
Prohlášení uchazeče o zakázku, vyplněný krycí list nabídky a harmonogram postupu prací (body č. 9 –
16)
Nabídky, které nebudou obsahovat kompletní dokladovou část nebo jasné určení akce, ke které
byly doklady předloženy, budou vždy vyloučeny z výběrového řízení.
H. Termín a způsob předání nabídky:
Zalepené obálky s označením „Oprava bytového domu Hradecká ulice, č.p. 2654-55, Česká Lípa“
doručte na adresu: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa (nebo osobně na podatelnu
OSBD) nejpozději do 11. hodin 13.dubna 2015. Rozhoduje razítko příjmu.
I. Termín výběrového řízení a oznámení výsledků:
Výběrové řízení proběhne cca do týdne ode dne doručení nabídek. OSBD Česká Lípa si vyhrazuje
právo odmítnout všechny nabídky.
S pozdravem
Marek Hammerle
Stavební technik OSBD Česká Lípa
V České Lípě dne 1. dubna 2015
KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY
bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká 2654-55
Název firmy
Sídlo firmy
Statutární zástupce
Výrobce použitého zateplovacího
systému
Název akce, u které byly předloženy
doklady v r. 2015
Celková cena a další požadované údaje
Zálohové platby, plnění
Záruční lhůta v měsících
Délka realizace v týdnech
Termín možného nástupu
Celková cena bez DPH v Kč
Celková cena vč. DPH 15% v Kč
Poznámka – prostor pro Vaše
poznámky k nabídce
Datum: ………………………..
statutárního zástupce: …………………………………
V
………………………..Podpis
SOUPIS PRACÍ – sumarizace výzvy k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům
OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká 2654-55
sumarizace
Soupis prací - jednotlivé položky dle výzvy a poznámky
1
Sanace stávajících obvodových panelů vč. soklu a panelů vstupů
2
Systémová oprava podlah, čel a podhledů stropů lodžií
3
Výměna zábradlí – Al s výplní z bezpečnostního skla
4
vrchní zasklení – demontáž a zpětná montáž 13 ks
5
Ošetření podkladu pod zateplení
6
ošetření mezipanelových spár
7
Dodávka a montáž zateplení, systém
8
Úprava předních a zadních vstupů
9
Úprava soklové části domu
10
Okapový chodník
11
13
Hromosvody vč. revize
Klempířské prvky – oplechování podatikové lišty, stříška pilířku, okenní
parapety,
Ventilační mřížky kuchyní, ventilační mřížky atiky
14
Držáky prádelních šňůr – lodžie
15
Úpravy, opravy a nátěry ostatních konstrukcí
16
Zakrytí oken
17
Odvoz a likvidace stavebního odpadu
18
Provádění prací z lešení vč. ochranné záchytné sítě
19
Zabezpečení vstupu a ochrana schodiště a přilehlých prostor
20
Demontáž a zpětná montáž čidel, tabulek nebo čísel popisných
21
Demontáž a zpětná odborná montáž antén
22
Hnízdní truhlík – náhradní hnízdiště pro rorýse
23
Fotodokumentace z průběhu díla
24
Zařízení staveniště, VRN
12
Obsaženo v nabídce
Vzhledem k tomu, že Vaše nabídka může být zpracována ve stavebním software, který obsahuje
jiné názvosloví (jinak pojmenované položky apod.) dodávky stavebních prací, vyplňte tento soupis prací.
Prosíme, věnujte bedlivou pozornost vyplnění každého řádku soupisu prací po řádné kontrole Vašeho
rozpočtu tak, že skutečně obsahuje všechny požadované práce, uvedené pod daným bodem textu výzvy.
Je důležité, aby Váš rozpočet obsahoval i dílčí práce rozhodné pro realizaci dané dodávky stavebních
prací. Je možno uvést prosté slůvko ANO, případně i podrobnější uvedení bodu nebo kódu části rozpočtu.

Podobné dokumenty

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA s tenkovrstvou omítkou ( samozhášivý polystyren tl. 120 mm , minerální vlna tl. 120 mm + požární pásy nad okny minerální vlna tl. 120 mm)

Více

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 150 mm, obvodový plášť suterénní má tl. 240 mm a nadzemních podlaží 290 mm. Jedná se o sendvičový plášť, částečně zapuštěný. Teplená izolace suterénních obvodových dílců je 50 mm a nadzemních 80 mm...

Více

usnesení č.12 ze dne 1.6.2016

usnesení č.12 ze dne 1.6.2016 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit nákup stavby e. č. 222 umístěné na pozemku p. č. st. 1521 v k. ú. Třebechovice pod Orebem a nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupníh...

Více

801-1 | Běžné stavební práce

801-1 | Běžné stavební práce d) pokud je dveřní otvor v příčce popř. ve stěně umístěné ve výklenku zdi větší tloušťky, oceňuje se slabší zdivo tl. do 150 mm jako příčka popř. stěna, jestliže je alespoň na jedné straně otvoru n...

Více

Revitalizace stávajících budov

Revitalizace stávajících budov odstraněna a bylo provedeno vyspravení stávající hydroizolace. Střecha je bez atiky, ukončení je provedeno pomocí ukončovacích profilů UNIDEK. Ukončovací profily jsou vynášeny předsazenými OSB desk...

Více

SANAČNÍ NOVINY – PROČ NE?

SANAČNÍ NOVINY – PROČ NE? což je nutnost v případech kde nelze efektivně koordinovat nanášení adhezního můstku a finální vrstvy. Velmi častým problémem u cementopolymerních můstků, je

Více

Modus – RIA22 / RIA24 Návod k instalaci

Modus – RIA22 / RIA24 Návod k instalaci Datový kabel vstupuje do jednotky přes porty Eth1/PoE (napájený port PoE) a Eth2 (bez napájení nebo poskytující napájení dalšímu zařízení – PoE chaining). Kabely jsou vedeny přes průchodky. K ident...

Více

Popis konstrukcí a technické parametry k montáži průmyslových

Popis konstrukcí a technické parametry k montáži průmyslových • Zachovat provozuschopnost, ale nemusí zachovat požadované normativní parametry. né no • Po ukončení vlivu těchto maximálních pracovních hodnot se obnoví požadované normativní parametry. m podnebí...

Více

opravy nosných konstrukcí bývalého objektu vlněna

opravy nosných konstrukcí bývalého objektu vlněna jednalo o úpravu části objektu z důvodu změny účelu využití objektu pro umístění dispozice „fitness-centra“ do 3NP. Využití objektu bývalé tovární budovy se takto změní na společenské centrum s pro...

Více