Program, který udává směr výstavby

Komentáře

Transkript

Program, který udává směr výstavby
FERMACELL
Program, který udává
směr výstavby
2
Řešení moderní výstavby
FERMACELL určuje standard
Požadavky na moderní stavební hmoty jsou stále vyšší
a mnohostrannější. Tlak na náklady a požadavky na
pohodlí stále rostou. Trh určují rychlá a kvalitní řešení.
Proto vnitřní výstavba s deskami FERMACELL nabývá stále
většího významu.
Tržním konceptem k dalším úspěchům.
FERMACELL jsou vyráběny racionálně
FERMACELL dosahuje své osvědčené
a poskytují nejvyšší míru pevnosti,
kvality přesvědčivou celkovou koncepcí,
ochrany proti požáru a hlukové
která začíná již ve výrobě. Sádrovláknité
a tepelné izolace. Vedle zvláštních
desky FERMACELL se skládají ze sádry
požadavků na kvalitu je kladen největší
a papírových vláken, která se získávají
důraz na stavebně- biologickou nezá-
recyklací. Na výrobních linkách řízených
vadnost desek FERMACELL. Rakouský
počítačem se po přidání vody a bez dal-
institut pro stavební biologii testoval
ších pojidel stlačuje homogenní směs
užívané suroviny, výrobní postup
těchto dvou přírodních surovin pod vyso-
i konečný produkt FERMACELL.
kým tlakem na pevné desky, které se
Zpráva o zkouškách tohoto renomova-
suší a řežou na příslušné formáty.
ného institutu potvrzuje, že sádro-
Jedná se o inovační a ekologicky
vláknité desky FERMACELL jsou dopo-
nezávadný výrobní postup s nejpřísnější
ručeníhodné ze stavebně-biologického
kontrolou kvality.
hlediska. Jsou zejména vhodné pro
FERMACELL je jak stavební a proti-
vnitřní výstavbu útulných místností
požární deskou tak i deskou do vlhkých
v celém domě a podstatnou měrou při-
místností. Řada testů státních i nezávis-
spívají k dobrému klimatu domova.
lých institutů potvrzuje: konstrukce
Suchá vnitřní výstavba
Při všech problémech suché vnitřní
výstavby se technická kancelář
FERMACELL prokazuje jako spolehlivý
partner architektů, zpracovatelů,
obchodníků i stavebníků. Kompetentní
odborníci na FERMACELL Vám poradí
při plánování, dají Vám tipy k co nejhospodárnějšímu zpracování a provádějí
intenzivní školení zaměřená na tento
výrobek. Tato koncepce partnerství se
osvědčila po celé Evropě. FERMACELL
patří i v mezinárodním měřítku k těm
nejkvalitnějším materiálům pro
moderní řešení vnitřní výstavby.
3
4
Stabilita
FERMACELL
stabilní sádrovláknité desky
Pevnostní vlastnosti desek
Pevnost na jedničku.
Mimořádná kvalita desek FERMACELL
FERMACELL umožnoují dokonce použití
se osvědčuje při suché výstavbě již léta.
těchto sádrovláknitých desek jako
Homogenní struktura desek a armování
nehořlavých nosných materiálů pro dýhy
vlákny vedou k tomu, že FERMACELL je
a jiné materiály pro povrchovou úpravu.
velmi stabilní, snese extrémní zatížení
Jedná se o náročnou alternativu,
a je univerzálně použitelný. FERMACELL
jejíž konstrukce dosahuje kromě vysoké
je současně stavební i protipožární des-
protihlukové izolace i požadovanou bez-
kou a deskou do vlhkých místností. To
pečnost z hlediska protipožární ochrany.
Tyto pro praktické použití výhodné
zjednodušuje plánování a logistiku
u zákazníka a přináší další výhody z hle-
konstrukce stěn, stropů a podlah vedou
diska času a nákladů. Vysoká míra proti-
ve spojení s optimální technikou zpraco-
požární ochrany a zvukové izolace
vání k úspoře nákladů. Bezproblémové
konstrukcí FERMACELL a vysoké
vytmelení dělících spár bez armovací
mechanické nároky, které na ně lze
pásky představuje úsporu materiálu
klást, dávají potřebnou jistotu a pře-
a času. Použitím spárovacího lepidla
svědčují architekty, projektanty
FERMACELL dochází k další úspoře
a investory.
práce. Spárovací lepidlo FERMACELL
Sádrovláknité desky FERMACELL
lepí a spáruje zároveň. Lepené spáry
mohou být upevňovány sponkami nebo
i bez jejich podložení nesnižují pevnost
šrouby až přibližně 1 cm od hrany, aniž
desek.
FERMACELL je kromě toho již ve
by se odlomily. Vysoká pevnost se projevuje jako jasná přednost desek
výrobním závodu opatřen základovou
FERMACELL i u stěn, zatížených
vrstvou a může se proto hned natírat,
různými břemeny. Závěsné skříňky,
tapetovat nebo na něj mohou být lepeny
police atd. lze pevně uchytit i bez spojení
obklady. Místnosti jsou rychle připra-
se spodní nosnou konstrukcí. Jeden
veny k nastěhování, celkové provedení je
šroub s dutinovou hmoždinkou v desce
hospodárnější.
FERMACELL o síle 12,5 mm unese
zatížení 50 kg.
Zatížení při zavěšení na stěnách FERMACELL:
Opláštění deskami FERMACELL
(tloušťka desky d) (4)
Nosnost v kg (1)
Háčky na obrazy
s upevněním na hřebík
(2)
(3)
Šroub
Dutinová
s průměrem
hmoždinka
závitu B 5 mm
10 mm
15
25
35
20
40
12,5 mm
17
27
37
30
50
12,5 + 10 mm
20
30
40
35
60
(1) Bezpečnostní faktor 2 (trvalé zatížení při rel. vlhkosti vzduchu do 85 %)
(2) Při max. hloubce skříňky popř. police 350 mm
(3) Dutinová hmoždinka se šroubem o průměru větším nebo rovném ⭋ 4 mm (dbejte pokynů výrobce hmoždinek)
(4) Vzdálenost spodní konstrukce 50 x d
Výhody
FERMACELL přináší řadu jasných výhod:
Pro dobré
Reguluje vlhkost,
klima domova
tlumí hluk
FERMACELL je
Příznivý faktor
vyroben ze sádry
difúzního odporu
a papírových vláken,
a dobrá zvuková
bez dalších pojiv. Je
izolace: ideální
stavebně-biologicky
kombinace pro
nezávadný.
útulné bydlení.
Extrémně
Lehké
stabilní
zpracování
FERMACELL je skrz
Naříznutí, lámání,
naskrz zesílen vlákny.
řezání, hoblování,
Homogenní struktura
vrtání, frézování,
tak dává deskám
broušení.
FERMACELL stabilitu
a odolnost proti
machanickému
zatížení.
Snese
Jednoduché
enormní zátěž
upevnění
např. 50 kg na
Na nosnou
hmoždinku
konstrukci pomocí
např. 30 kg na šroub
šroubů nebo sponek,
např. háčky na obrazy
na zdivo za použití
s upevněním na
lepicí malty
hřebíčky od 17 kg.
FERMACELL.
Protipožární
Spárování bez
desky
problémů
Již 10 mm silné
Spárovacím tmelem
sádrovláknité desky
FERMACELL. Bez
FERMACELL dosahují
speciálního nářadí,
hodnoty požární
bez armovacích pásek.
odolnosti od 30 do 120
minut.
Vhodné do vlhkých
Hospodárné
místností
lepení spár
Hodí se výtečně pro
Spárovací lepidlo
místností domu
FERMACELL zároveň
s proměnlivou vlhkostí
lepí i spáruje. Dokonce
vzduchu, např. do
i u příčných spár bez
koupelny a do kuchyně.
podložení se dosáhne
plné pevnosti desek.
Statické
zatížení
Při použití na stěny
vyhovuje předpisu
Z-9.1-187 a pro
obložení stropů
a střech vyhovuje
předpisu ETA-03/0050
ve spojení s Z-9.1-434.
5
6
Kompletní program
FERMACELL
na stropy, stěny a podlahy
FERMACELL nabízí hospodárnou koncepci
výstavby pro všechny oblasti použití.
Konstrukce FERMACELL jsou postaveny
¬ Superformát 254 x 600 cm, např. pro
racionálně v krátké době. Bez vysychání,
vysoce kvalitní montované domy a pro
bez špíny a bez problémů se statikou.
průmyslovou panelovou výstavbu.
Kompletní program FERMACELL pro
¬ Podlahové prvky, které tlumí zvuk
použití od sklepa až po střechu, pro staré
kroků, tepelně izolují a brání šíření
domy i novostavby, od dílčích řešení až
ohně, vhodné pro hospodárnou
po celé objekty:
sanaci starých objektů i pro
novostavby.
¬ Malé desky o velikosti 150 x 100 cm,
¬ Tepelně-izolační spojené desky
10 mm silné, pro praktické obložení
v různých tloušťkách ve formátu
stropů, pro bezpečnou výstavbu
150 x 100 cm. Slouží k dodatečné
podkroví a pro sanaci staveb.
tepelné izolaci s parozábranou
¬ Sádrovláknité desky FERMACELL
s profilovanými hranami (hrany TB)
i bez ní.
¬ Kompletní program příslušenství
o rozměru 200 x 125 cm,
pro optimální stavební výsledky. Je
tloušťky 12,5 mm.
přesně zaměřen na zvláštní složení
desek FERMACELL.
¬ Desky FERMACELL na výšku
¬ Deska FERMACELL Powerpanel HD
místnosti v běžných stavebních
formátech a tloušťkách 10 – 18 mm
– exteriérová (venkovní) deska
pro hospodárné montované stěny
u dřevostaveb.
s vynikajícími vlastnostmi. Zvláštní
¬ Duté podlahy MAXifloor k integraci
rozměry podle potřeb stavby až po
komunikační a domácí techniky.
„supervelikosti“.
Form·ty
10 mm
12,5 mm
15 mm
18 mm
Malá deska
Největší
Plošná hmotnost na m2
11,5 kg
15 kg
18 kg
21 kg
150 x 100 cm
sádrovláknitá
deska světa!
254 x 600 cm
150 x 100 cm
200 x 124,9 cm
250 x 124,9 cm
254 x 124,9 cm
275 x 124,9 cm
300 x 124,9 cm
Přířezy
•
•
•
•
•
•
na vyžádání
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oblast použití
1
4
5
2
6
3
7
8
Kompletní program
1 FERMACELL pro půdní výstavbu.
2 FERMACELL pro opláštění ke zvýšení zvukové
Malé desky FERMACELL
izolace.
Desky FERMACELL na výšku místnosti
3 FERMACELL pro vnitřní výstavbu vlhkých místností.
Podlahové prvky FERMACELL
4 Vyrovnávací podsyp FERMACELL na nerovné
Spojené desky FERMACELL
Příslušenství systému FERMACELL
podlahy.
5 FERMACELL pro stropní konstrukce.
6 FERMACELL pro hlukovou a tepelnou, izolaci
a ochranu před požárem.
7 FERMACELL pro montované stěny.
8 FERMACELL pro tepelnou izolaci.
7
8
Konečné úpravy
FERMACELL
ideální podklad
Domácí vlhké místnosti, jako koupelny, kuchyně
a sprchy v obytných domech nebo hotelích,
představují vždy problémové oblasti.
Hospodárné řešení pro vlhké místnosti.
Další zpracování.
Řada opláštění stěn neodolává střída-
Sádrovláknité desky FERMACELL jsou
vému zatížení „sucho - vlhko“. Proto
již ve výrobním závodě impregnovány.
vyžadují plochy ve vlhkých místnostech
Po vytvrdnutí spárovacího tmelu mohou
materiál s příznivými difúzními vlast-
následovat další práce. Dodatečné
nostmi, který je zároveň stabilní a tva-
základové úpravy jsou nutné, jen pokud
rově stálý.
jsou vyžadovány dodavatelem systému
FERMACELL je vhodný pro vlhké
místnosti a je vždy tím správným podkladem pro obkladačky, tapety a nátěry
v domácích vlhkých místnostech.
(např. u tenkovrstvé omítky nebo lepidla
na obkladačky).
Při obkládání je nutno dodržovat
návod výrobce obkladaček.
Dokonce i provlhlé. Desky FERMACELL
dosahují po vyschnutí opět své původní
Stěnové desky/obkladačky.
stability a pevnosti.
Na FERMACELL je možno pokládat
metodou „tenkého lože“ bez problému
všechny desky z keramických i umělých
materiálů. Všechna v obchodech běžně
dostupná disperzní a cementová lepidla
obohacená přísadami jsou použitelná.
V místech s proudící vodou je nutno
použít vodotěsné systémy.
Věnujte přitom pozornost předpisům
výrobce lepidla pro sádrové stavební
desky.
Konečné úpravy
Nátěry.
Tapety.
Pro povrchové nátěry na sádrovláknité
Kromě vinylu je možné použít všech
desky FERMACELL je možno použít
druhů tapet – i z hrubých vláken – a běž-
všechny běžně v obchodě dostupné
ných lepidel na tapety, bez předchozí
barvy, např. latexové, disperzní barvy
základové úpravy. Separační podklad
a laky. Minerální nátěry, jako např. váp-
pro tapety je zbytečný.
nité nebo silikátové barvy, se smějí na
Při obnovování tapet nedochází při
FERMACELL aplikovat, jen pokud jsou
jejich strhávání k žádnému poškození
výrobcem povoleny pro sádrové pod-
povrchu. Separační podklad se nanáší,
klady. U latexových barev je nutné dbát
jen pokud jej vyžaduje výrobce lepidla
na krycí schopnost. K natírání by měl být
a pokud jsou používány těžké tapety jako
používán váleček z umělé hrubě struk-
např. vinylové.
turované pěnové hmoty.
U hodnotných nátěrů se volí strukturální nebo barevný nátěr.
Strukturované omítky.
Předpokládá-li se omítání desek
Barva má být nanášena neředěná
FERMACELL tenkou strukturovanou
a minimálně ve dvou vrstvách, aby dobře
omítkou (max. 4 mm), je třeba počítat
kryla. Případně je nutné provést zku-
s dodatečným armováním spár páskou
šební nátěr. U velmi hodnotných povrchů
skelné tkaniny. Armovací páska se při-
se doporučuje základová úprava prysky-
lepí bílým klihem (klih PVAC) – bez doda-
řicovým nátěrem nebo celoplošné pře-
tečného spárování. Umělé a minerální
tmelení. Je nutné dodržovat údaje
omítky musí být podle údajů výrobce
výrobce nátěrových hmot.
vhodné pro sádrové stavební desky.
Základová nebo jiná úprava ploch je
nutná, jen pokud to pro sádrové podklady předepisuje výrobce tenkovrstvých
omítek.
9
10
Montované stěny FERMACELL
Desky FERMACELL na výšku místností
pro hospodárné montované stěny
Další konstrukce
montovaných stěn
FERMACELL bez izolace,
které byly testovány podle
norem, dosahují hodnoty
vzduchové neprůzvučnosti až
RW = 58 dB a požární
odolnosti až 90 minut.
Více jistoty a stability, větší zvuková
izolace, lepší ochrana proti požáru.
Třídy požární odolnosti od 30 do 120
Např. montovaná stěna FERMACELL
1 S 11:
FERMACELL se sraženou hranou.
Nově jsou v programu velkoformátových
Tato dělící stěna se standardizovanou
desek je sádrovláknité desky s profilo-
minut a hodnoty vzduchové neprůzvuč-
kovovou konstrukcí je z každé strany
vanou hranou po celém obvodu desky
nosti až do Rw 64 dB.
obložena 12,5 mm silnou deskou
(hrana TB). K osvědčeným provedením
FERMACELL a zevnitř vyplněna 60 mm
hran desek FERMACELL – tmelené
silnou rohoží z minerálních vláken
a lepené spáře tak přibyla další efektivní
Oblastí použití velkorozměrových
desek FERMACELL jsou především
3
montované stěny s ocelovou nebo dřevě-
(objemová hmotnost pouze 20 kg/m ).
nou nosnou konstrukcí ve správních
Při síle stěny pouhých 100 mm dosahuje
budovách, hotelech, v obytných a prů-
tato konstrukce hodnoty vzduchové
myslových stavbách, v nemocnicích,
neprůzvučnosti R w 52 dB a hodnotu
školách atd.
požární odolnosti EI 30 D1. Při použití
Pokud se týče požární ochrany
rohože z minerálních vláken o objemové
(ČSN 73 08 51 a ČSN 73 08 56), pevnosti
hmotnosti 50 kg/m3 dosahuje tato dělící
(DIN 4103) a ochrany proti hluku
stěna požární odolnosti EI 60 D1.
(ČSN EN ISO 140-3), montované stěny
Bez minerálních vláken lze dosáh-
FERMACELL překračují podstatně
nout hodnoty požární odolnosti
požadavky norem a stavebních před-
EI 30 D1 a hodnoty vzduchové neprů-
pisů. Tím poskytují nejvyšší míru bez-
zvučnosti R w 40 dB.
pečnosti, aniž by ponechaly stranou
hospodárnost.
varianta spoje desek.
Tato stěna podstatně šetří prostor,
má nízkou váhu a umožňuje bez problémů změny půdorysu. Vyžádejte si
podrobné stavebně – technické informace o montovaných stěnách.
Vyžádejte si podrobné
stavebně – technické
informace o montovaných
stěnách.
Malé desky
FERMACELL malé desky
v praktickém formátu
v
v
150 cm
w
v
10 mm
100 cm
v
v
Snadná manipulace, hospodárnost,
Malými deskami FERMACELL lze bez
stabilita.
problému obkládat stropy a šikmé
Malé desky FERMACELL mají praktický
střešní plochy, nepravidelné kouty
formát 150 x 100 cm o tloušťce 10 mm.
a mezistěny. Panely a dřevěná obložení
Váha desky jen cca 17 kg. Tento snadno
upevněná na deskách FERMACELL mají
přepravovatelný formát se osvědčil
stabilní, ohnivzdorný a před prouděním
zejména při stropních podhledech, při
vzduchu chránící základ bez potřeby
stavbě podkrovních místností, při
dodatečných nosných konstrukcí.
modernizaci starých budov a na stav-
S malými deskami FERMACELL lze
bách, kde místní poměry komplikují
dosáhnout konstrukce s hodnotou
použití větších desek. Problémy nevzni-
požární odolnosti od 30 do 120 minut.
kají ani na úzkých schodištích.
S malými deskami je možno rovněž hospodárně postavit dělící stěny, protože
formát odpovídá běžné výšce místnosti.
1 x svisle plus 1 x vodorovně
= výška 2,50 m.
K dispozici jsou detailní návody
na zpracování a stavebnětechnické informace o deskách
FERMACELL.
11
Podlahové prvky
Podlahové prvky FERMACELL
k utlumení hluku
kroků a k tepelné izolaci
v
150 cm
v
v
v 50 cm
12
Izolační vrstva
2 x 10 mm
FERMACELL
Snadno se pokládají, lze po nich hned
Podlahové prvky FERMACELL v sobě
Výhody podlahového prvku:
chodit.
spojují výhody osvědčených materiálů
Podlahové prvky FERMACELL jsou
a úsporné kladečské techniky. Doba
obzvlášť hospodárným řešením, jak
montáže je nepatrná, doba potřebná
vybavit masivní a trámové stropy ve sta-
k vysychání odpadá. Jeden prvek
problémy se statikou. Ideální pro
rých domech i v novostavbách optimál-
v malém formátu 150 x 50 cm váží pouze
stropy s dřevěnými trámy.
ním komfortem. Dokonce i pro silně
18 kg. To vylučuje problémy se statikou.
¬ Jednoduchá manipulace.
zatěžované oblasti použití, jako kance-
Podlahové prvky FERMACELL se
lářské a správní budovy, nemocnice,
pokládají vlečnou metodou a jsou
dětské školky a hotely, jsou podlahové
kašírovány buď dřevěnými vlákny,
prvky FERMACELL tím ideálním
minerálními vlákny nebo pěnovým
řešením.
polystyrenem.
Podlahový prvek se skládá ze dvou
slepených desek FERMACELL, které
jsou navzájem posunuté. Takto vzniklé
přesazené plochy zajišťují pevné spojení
jednotlivých desek a snesou i v místech
spár vysoké bodové zatížení.
Rozsáhlé laboratorní testy v extrémních podmínkách prokazují mimořádnou schopnost přenášet zatížení.
¬ Žádná vlhkost. Doba potřebná
k vyschnutí mokrých podlah odpadá.
¬ Díky nepatrné váze nevznikají
¬ Krátká doba pokládání.
¬ Po vytvrdnutí lepidla se může ihned
po podlaze chodit.
¬ Provedení navazujících
řemeslnických prací bez časových
ztrát.
¬ Místnosti jsou okamžitě
k nastěhování.
¬ Dobré utlumení kroků, tepelná
izolace, vysoká protipožární odolnost.
¬ Optimální podklad pro všechny vrchní
podlahové materiály.
¬ Poskytuje dodatečnou bezpečnost:
při požárním zatížení shora dosahuje
již jednoduchá deska požární
odolnosti 30 minut.
¬ Dává příjemný pocit při chůzi.
Přehled
K dispozici jsou speciální
prospekty podlahových prvků
FERMACELL, vyrovnávacího
podsypu FERMACELL a detailní
stavebně-technické informace.
Pro podlahové topení.
K pokládání na podlahové teplovodní
topení je vhodný 25 mm silný, speciálně
pro tento účel vyvinutý podlahový prvek
FERMACELL, za předpokladu, že
systém topení se hodí pro tento typ
suché podlahy.
Příklad řešení podlahového
teplovodního topení.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) 2 E 22 podlahový prvek
FERMACELL (25 mm)
(2) teplorozváděcí plechové žlábky
(3) teplovodní potrubí
(4) systém podlahového topení
(5) stropy všech typů
20
2 x 10 mm FERMACELL
0,24
0,06
F 30
25
2 x 12,5 mm FERMACELL
0,24
0,07
F 60
40
2 E 14
[1/∆] (m2K/W)
2 x 10 mm FERMACELL
+ polystryren 20 mm
0,25
0,56
F 30
50
2 E 13
kN/m2
2 x 10 mm FERMACELL
+ polystryren 30 mm
0,26
0,81
F 30
2 x 10 mm FERMACELL
+ tvrzený polystryren 60 mm
0,30
2,06
F 30
80
2 E 22
Tepelný
odpor
30
2 E 11
Hmotnost
2 x 10 mm FERMACELL
+ dřevovláknitá deska 10 mm
0,26
0,26
F 90
30
Na každý problém ten správný systém.
Typ
2 x 10 mm FERMACELL
+ deska z minerálních vláken 11/10 mm
0,26
0,31
F 90
Konstrukce podlahy
2 E 15
2 E 31
2 E 32
13
Požární
odolnost při
působení
plamene shora
(DIN 4102)
14 Použití v dřevostavbách
FERMACELL – systémové
řešení vdřevostavbách
Sádrovláknité desky FERMACELL se používají
u dřevostaveb od roku 1971. Odborné a zároveň
cenově příznivé provedení stavby je základním
předpokladem pro úspěšného výrobce dřevostaveb.
Sádrovláknité desky FERMACELL
jsou vhodné jak k montáži přímo
na stavbě, tak i k montáži
stěnových panelů ve výrobních
halách-nezávisle na počasí.
Zpracování desek FERMACELL
Popsané techniky se opírají o dlouholeté
Sádrovláknité desky FERMACELL
v dřevostavbách:
zkušenosti z praxe. Konstrukce a použití
slouží jako staticky spolunosné a vyztu-
Podklady pro projektanty.
spojují rozdílné stavebně fyzikální poža-
žující opláštění stěn u dřevostaveb. Pro
K usnadnění hospodárného výběru kon-
davky jako požární ochrana, tepelná izo-
toto využití existuje obecně platné povo-
strukcí FERMACELL a použití u dřevo-
lace, odolnost proti vlhkosti, vzducho-
lení orgánu stavebního dozoru číslo
staveb existuje specielní brožura pro
těsnost, větrotěsnost a odolnost proti
Z-9.1-187.
projektanty, stavbyvedoucí a mistry.
elektrickému výboji.
Brožura obsahuje informace k použití
U dřevostaveb nachází FERMACELL
a zpracování sádrovláknitých desek
uplatnění jako účinné statické opláštění
FERMACELL a dělí se do těchto oddílů:
stěnových, stropních a střešních panelů.
¬ zpracování
Sádrovláknité desky FERMACELL se
¬ spodní konstrukce
dodávají v různých formátech (maxi-
¬ technika upevňování
málně 2,54 x 6,00 m), což zaručuje
¬ spárování
optimální hospodárné využití.
¬ povrchová úprava
Podle použití se volí nutné minimální
¬ upevnění břemen
průřezy dřevěných stojin a maximální
¬ desky FERMACELL pro vnější
osové vzdálenosti stojin.
opláštění
¬ detaily napojení
Důležité jsou detaily
Pokud se připevňují sádrovláknité
U spárování se doporučuje hospo-
Na závěr jsou představeny vhodné
desky FERMACELL (například u vnitřní
dárná lepená spára. Podrobný popis
detaily napojení stavebních dílců:
výstavby), přímo na desky na bázi dřeva,
k vytváření lepené spáry, ale také
¬ tmelení přes separační pásku
musí se dodržovat zpracovatelské před-
k alternativní možnosti tmelené spáry,
¬ elastická spára
pisy podle brožury „FERMACELL v dře-
se nachází v brožuře. V oddíle povrchová
¬ napojení na tupo
vostavbách – projektování a zpracování“.
úprava se nacházejí upozornění z praxe
¬ napojení na tupo s pružnou separační
K upevnění desek na spodní dřevěnou
ke zpracování obkládaček, omítek,
konstrukci u staticky nosných a vyztužu-
nátěrů, tapet, a celoplošného stěrkování
¬ vytmelení a vyztužení
jících stěn se používají sponky, hřebíky
desek FERMACELL.
¬ vytmelení a vyztužení vnějších rohů
nebo specielní hřebíky.
Přednost sponkovací techniky je
páskou
Při použití desek FEMACELL u venkovního opláštění stěn z dřevěných sto-
Tmelení přes separační pásku je
v hospodárném připevnění použitím
jin je nutné zajistit trvalou a účinnou
vhodné u povrchových úprav: tapetování,
sponkovaček.
ochranu před povětrnostními vlivy (např.
obkládání, strukturální omítky, nátěry.
dřevěná fasáda, předsazená stěna
Vedle brožury „FERMACELL v dře-
z cihel nebo sdruženě tepelně izolační
vostavbách – projektování a zpracování“
systém).
je nutné respektovat další podklady
FERMACELL. Především povolení
o použití desek pro panely s dřevěným
rámem, brožury „Konstrukce stěn,
stropů a podlah“, „Štítové stěny
FERMACELL“ dále i „Vnitřní a obvodové
stěny FERMACELL“.
Spárovací tmel
Separační
páska
5 – 9 mm
Vzdálenosti a spotřeba
spojovacích prostředků se
nachází v podrobných přehledech v brožuře „FERMACELL
v dřevostavbách – projektování a zpracování“.
Příklad napojení
Detail spárování:
stavebního dílce:
tmelení přes
stěna-stěna
separační pásku
15
16
Ochrana před povětrnostními vlivy
Deska FERMACELL Powerpanel HD
– venkovní deska v dřevostavbách
U venkovního napojení stěn v dřevostav-
Nová deska FERMACELL
bách se musel až donedávna používat
Powerpanel HD, která má povolení
„mix“ různorodých materiálů se všemi
stavebního orgánu, spojuje následující
riziky, která tyto materiály ve venkovním
funkce v opláštění venkovní konstrukce
opláštění budov přinášejí.
dřevostaveb:
¬ Statická funkce – spolunosné
a vyztužující opláštění.
¬ Trvalá a účinná ochrana před
povětrnostními vlivy – přímé nanesení
omítkového systému.
Charakteristické údaje
Vlastnosti desky.
Statická funkce.
Požární ochrana.
Desky FERMACELL Powerpanel HD
Desky FERMACELL Powerpanel HD
Díky minerálnímu složení neobsahuje
jsou cementovláknité, skelnými vlákny
splňují u nosných a výztužných stěn
deska FERMACELL Powerpanel HD
vyztužené sendvičové desky, s lehkou
z dřevěných stojin statickou funkci.
žádné hořlavé složky – třída reakce na
minerální příměsí ve formě
Používají se jako staticky spolunosné
oheň podle ČSN EN 13 501-1-A1.
keramzitového granulátu (ve střední
a vyztužující opláštění ve venkovních
vrstvě) a recyklované skelné strusky
stavebních panelech a slouží
splňuje stěnová konstrukce opláštěná
v obou krycích vrstvách. Desky se vyrábí
k zavětrování, jakož i k svislému přenosu
z venkovní strany a z vnitřní strany
ve standardním formátu 2600 nebo
zatížení. Jako vnitřní opláštění
sádrovláknitou deskou FERMACELL
3000 x 1250 x 15 mm.
stěnových panelů se mohou použít
o tloušťce 12,5 mm a vhodná dutinová
sádrovláknité desky FERMACELL, které
izolace.
Ochrana proti povětrnostním
staticky zvyšují dovolené zatížení
vlivům.
stěnových panelů.
Venkovní omítka se nanáší přímo na
V obecně platném povolení orgánu
Požární odolnost 30 – 90 min.
Vzduchová neprůzvučnost.
Zkoušky MPA Braunschweig podtvrdily
povrch desky. Odpadá montáž tepelně
stavebního dozoru číslo Z-9.1- 510 se
vynikající vzduchově neprůzvučné
izolačního systému. Ve stavební fázi
nachází dovolené zatížení FH
vlastnosti desky FERMACELL
splňuje neomítnutá deska dočasnou
a zjednodušený důkaz k zavětrování.
Powerpanel HD. Příslušná zpráva
ochranu před povětrnostními vlivy po
Dále je zde popis povoleného trvalého
o zkoušce je na požádání k dispozici.
dobu až 6 měsíců.
systému ochrany proti povětrnostním
vlivům a alternativy omítkového
systému. Různorodé varianty umožňují
volbu mnohotvárné úpravy fasády.
Charakteristické údaje – deska FERMACELL Powerpanel HD.
Objemová hmotnost
1000 kg/m3
Pevnost v ohybu
> 3,5 N/mm2
Pevnost v tlaku (tlak kolmo na rovinu desky)
> 6 N/mm2
Modul pružnosti při teplotě (20 °C)
4500 ⫾ 500 N/mm2
Třída reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1
A1
Faktor difúzního odporu ␮ *
40
Součinitel tepelné vodivosti ␭R
0,40 W/(mK)
Ustálení vlhkosti při pokojové teplotě
asi 7 %
* deska FERMACELL Powerpanel HD včetně odzkoušené spárovací techniky a omítkového systému
17
18
Další informace
Ekologie a zdravotní nezávadnost.
Zpracování.
Systém ochrany před povětrnostními
Zdravotní a ekologická nezávadnost je
Přířezy desek se mohou řezat běžnými
vlivy.
doložena atestem institutu stavební
stroji k opracování dřeva.
Styky desek u dřevěných panelů se
biologie v Rosenheimu (IBR).
Desky se skládají z čistého minerál-
Obecně se doporučují řezací kotouče
vyztužují armovací páskou FERMACELL
se zuby z tvrdokovu. Upevnění desek na
HD. Následuje nanesení armovacího
ního materiálu, který je znovupoužitelný.
stojiny se provádí sponkami podle
lepidla FERMACELL HD přes armovací
Přes recyklační zařízení je možná recyk-
obecně platného povolení orgánu sta-
pásku a upevňovací prostředky. Po
lace a zpětné přidání do výrobního oběhu
vebního dozoru číslo Z-9.1-510.
dokončení těchto prací poskytuje deska
jako příměs. Pokud není recyklační zaří-
dočasnou ochranu proti povětrnostním
zení k disposici, pak se likvidují zbytky
vlivům.
na skládce jako normální stavební
odpad.
Na desky se nanáší po celé ploše
lehká malta FERMACELL HD v tloušťce
asi 5–6 mm. Do malty se vkládá armovací tkanina FERMACELL HD. Takto
vytvořený systém splňuje trvalou
a účinnou ochranu před povětrnostními
vlivy.
Venkovní dokončení tvoří vrchní
omítka nebo fasádní barva. Předpokladem je, že se materiál dobře snáší
s lehkou maltou FERMACELL HD.
Detailní informace naleznete
v brožuře „Podklady pro
projektování a zpracování“:
– deska pro venkovní využití
– povolení pro stěny v dřevostavbách
Skladba
Deska FERMACELL Powerpanel HD
Armovací páska FERMACELL HD
Armovací lepidlo FERMACELL HD
Lehká malta FERMACELL HD
Armovací tkanina HD
Venkovní dokončení – dokončovací
omítka nebo fasádní barva
19
20
Systém
Duté podlahy FERMACELL MAXifloor
Systémové řešení bezproblémové integrace
komunikační a domácí techniky.
Technický pokrok naší doby žádá ve větší
Popis systému.
míře bezproblémové zabudování domácí
Dutá podlaha FERMACELL typ
techniky stejně tak jako informačních
MAXifloor se skládá z nehořlavé
a počítačových sítí do moderního podla-
sádrovláknité desky FERMACELL. Tato
hového systému.
se montuje na výškově přestavitelné
Montáž podlahy FERMACELL
nosné stojky. Stojky se lepí lepidlem
MAXifloor zaručuje bezproblémově
MAXifloor na hrubou podlahu v rastru
funkční, flexibilní a komfortní řešení.
500 x 500 mm.
Suchá dutá podlaha FERMACELL
Dutá podlaha je opatřena ze spodní
MAXifloor se hodí zejména pro
strany specielní vrstvou, odpuzující
rekonstrukce a také přestavby a novou
vodu. Prvky jsou pokládány s příčným
výstavbu následujících objektů:
přesazením a lepeny v profilované spáře
¬ banky
podlahovým lepidlem FERMACELL.
¬ spořitelny
K vybavení duté podlahy patří řada
¬ pojišťovny
příslušenství pro domácí a komunikační
¬ kancelářské a správní budovy
techniku (jako například revizní otvory,
¬ starých budov
kabelové trasy atd.)
předtím
¬ nástavby moderní bytové domy
Charakteristické údaje duté podlahy FERMACELL typ MAXifloor
Tloušťka podlahového prvku FERMACELL typ MAXifloor
38 mm
Kašírování
spodní strana
Rozměr podlahového prvku
1000 x 500 mm
Hmotnost podlahového prvku
22 kg/kus
Výška konstrukce
70 – 300 mm ( zvláštní výška na vyžádání)
Váha
cca 44 kg/m2
Volný průřez
paralelně > 95 %, pod úhlem 45° > 95 %
Bodové zatížení
3.000N (bodové zatížení 25 x 25mm, deformace ⱕ 2 mm)
Pásové zatížení
5.000 N/m
Plošné zatížení
20.000 N/m2
Stupeň bezpečnosti
2
Podélná vzduchová neprůzvučnost Dn,f,w
57 dB (bez podlahové krytiny)
Podélná vzduchová neprůzvučnost Dn,f,w
56 dB (s kobercem, nebo s dlažbou Westbond SL)
Podélná hladina kročejového hluku Ln,f,w
63 dB(bez podlahové krytiny)
Podélná hladina kročejového hluku Ln,f,w
54 dB (s kobercem, nebo s dlažbou Westbond SL)
Snížení hladiny kročejového hluku ⌬Lw
22 dB (bez podlahové krytiny)
Snížení hladiny kročejového hluku ⌬Lw
28 dB (s kobercem, nebo s dlažbou Westbond SL)
Akustická zkouška prováděna podle DIN EN ISO 140 –12
Třída reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1
A2
Požární odolnost
REI 45 D1
Zpracování
potom
Výhody duté podlahy FERMACELL.
¬ Díky suché výstavbě žádná další
vlhkost ve stavbě.
¬ Možná kombinace se stávajícím
Vhodné hrubé stropy:
podlahovým systémem.
¬ masivní stropy
¬ Levná a skladná logistika na stavbě.
¬ Po vytvrdnutí lepidla okamžitě
pochůzná.
Žádné plochy pro zásobníky s betonem
či míchací auta.
¬ Rovné podlahové plochy.
¬ Dokončovací práce, jako například
pokládka podlahové krytiny nebo
instalace technického vybavení budov
se může provádět ihned.
1
2
3
4
5
6
7
8
Montáž
1
Samolepící okrajová izolační páska
2
Nanášení lepidla MAXIfloor na kulatou patku nosné stojky (spodní strana nosné stojky)
3
Nanášení lepidla FERMACELL na čtvercovou patku nosné stojky (horní strana nosné stojky)
4
Nanášení lepidla FERMACELL do polodrážek desek duté podlahy
5
Montáž desek
6
Výškové vyrovnání nivelačním přístrojem
7
Napojení na stěnu – deska je seříznuta šikmo pod úhlem 15°, dodatečné nosné stojky
8
Hliníkový rám s revizním otvorem
¬ základní desky
¬ stropy z dřevěných trámů
21
22
Reference
FERMACELL
s nejlepšími referencemi
Konstrukce FERMACELL prokazují
své mimořádné kvality den co den
v nesčetných objektech. Ať se jedná
o bytovou nebo průmyslovou výstavbu,
správní budovy, školy, nemocnice nebo
hotely: Stále víc architektů, projektantů
a investorů využívá našich obsáhlých
poradenských a servisních služeb a sází
na kvalitní materiál FERMACELL.
To jsou výhody, které může nabídnout
jen kompetentní a silný partner.
Reference
23
24
Reference
Příklady z praxe.
Sídliště řadových domů Ingolstadt
Štítová stěna
Nosná, vyztužující stěna
FERMACELL 1 HG 31
FERMACELL 1 HT 22
s dřevěnou spodní
s dřevěnou spodní
konstrukcí a dutinovou konstrukcí a dutinovou
izolací
izolací.
Požadavek:
Řešení:
Štítová stěna
Stavba 54 řadových domů pod heslem
Nosné, dělící, štítové stěny splňující
FERMACELL 1 HG 31
„byty k pronájmu v dřevostavbě“ podpo-
vysoké požadavky na vzduchovou neprů-
Požární odolnost
30 / 90 min
řeno nejvyšším stavebním úřadem
zvučnost a požární ochranu. Dřevěné
Vzduchová
Rw 66 dB
v Bavorsku.
rámy jsou u všech potřebných stěn
neprůzvučnost
(dvě stěny ve
vzdálenosti 3 cm)
Tloušťka stěny
≥ 142 mm
vyztuženy opláštěním z desek
FERMACELL. Zároveň se vytvoří
v interiéru lepenou a následně tmelenou
spárou vhodný povrch pro konečné
Stěna FERMACELL 1HT 22
malířské práce.
Požární odolnost
REI 60 D3
Vzduchová neprůzvučnost Rw 42 dB
Tloušťka stěny
≥ 150 mm
Reference
Ředitelství spojených poštovních
pojišťoven Stuttgart
Montovaná stěna
Montovaná stěna
FERMACELL 1 S 22
FERMACELL 1 S 35
s kovovou spodní kon-
s kovovou spodní
strukcí bez izolace
konstrukcí bez izolace
Požadavek:
Řešení:
Montovaná stěna FERMACELL 1 S 22
Pevné a hospodárné konstrukce, vhodné
Konstrukce FERMACELL vícevrstvě
Požární odolnost
pro vysoké stěnové zatížení mimo nos-
opláštěné bez vnitřní izolace. Jsou
Vzduchová neprůzvučnost Rw 52 – 54 dB
nou konstrukci, splňující zároveň
odolné vůči mechanickému namáhání
Tloušťka stěny
ekologické požadavky.
a vysoce zatížitelné: Šroub s hmoždin-
EI 60 D1
125,150,175 mm
kou, upevněný do desek FERMACELL,
unese 60 kg. Zároveň s tím stěny splňují
Montovaná stěna FERMACELL 1 S 35
požadavky na zvukový útlum i bez duti-
Požární odolnost
90 min
nové izolace. Lepená spára zde předsta-
Vzduchová neprůzvučnost Rw 58 – 60 dB
vuje ideální technologii pro dosažení
Tloušťka stěny
vysoké pevnosti a finální povrchovou
úpravu.
140,165,190 mm
25
26
Servis
FERMACELL
přesvědčuje svým výkonem
Poradenský servis.
Servis formou konzultací.
Přesvědčivé záruky kvality.
Naše obsáhlé servisní služby jsou výra-
Vedle školení v našem Infocentru posky-
Naše požadavky na kvalitu jsou vysoké.
zem naší koncepce partnerství. Naši
tují naši technici po dohodě se zájemci
Abychom mohli trvale dodávat stále
architekti a technici jsou pro Vás kom-
i externě informace o výrobcích přímo
stejnou uznávanou kvalitu, podrobu-
petentními partnery při řešení každého
u zákazníka. Nehraje roli, zda se jedná
jeme výrobky FERMACELL v rámci
problému, který může vzniknout na
o školení u obchodních partnerů nebo
smluv o dozoru s úředními zkušebnami
stavbách s konstrukcemi FERMACELL.
o přednášky pro architekty, vysoké školy,
materiálů stálé kvalitativní kontrole.
Stojí Vám po boku při projektování,
stavební a jiné úřady nebo pro jiná gré-
pomáhají při veřejných soutěžích, po-
mia – na našem servisu můžete stavět.
Současně se ve zkušebních laboratořích příslušných výrobních závodů a
staví na přání vzorové stěny a poskytnou
v naší centrální laboratoři průběžně
uživateli přímo na místě konkrétní
kontrolují pod přísným dohledem
pomoc při hospodárném zpracování
všechny kvalitativní parametry výrobků.
desek FERMACELL.
Důsledné provádění těchto kontrol
jakosti garantuje nejvyšší kvalitu. Zku-
Servis formou školení.
šební certifikáty, které jsou výsledkem
Při pravidelných teoretických a prakti-
těchto testů kvality a stavebně-
ckých školeních v našem Infocentru
technické informace o produktech
poskytujeme našim partnerům možnost
FERMACELL si můžete vyžádat
seznámit se zevrubně s výrobky firmy
přímo u výrobce Xella.
Xella a s postupy jejich zpracování. Sdělujeme zde všechny aktuální údaje
a fakta pro hospodárnou výstavbu s využitím desek FERMACELL. Servis, který
se vyplatí všem účastníkům.
Odzkoušená kvalita
Tato výrobna je řízena ekologickým
způsobem. Veřejnost je informována
o ochraně životního prostředí při
výrobě v souladu s Obecným
systémem ekologického řízení výroby
a jeho kontrolou: závod FERMACELL
Seesen v Seesen-Münchehof,
reg. č. DE-S-111-00015.
Smysl pro životní prostředí.
Pro nás je zdravé životní prostředí trvale
na prvním místě. Výrobní metody,
chránící životní prostředí a ekologické
výrobky byly vždy pro FERMACELL
důležitým cílem.
Důkazem toho je dobrovolně
zavedený ekologický systém řízení
výroby v závodě Seesen, daný předpisy
Evropské Unie o ochraně životního
prostředí a potvrzený certifikátem
v souladu s Eko-normou DIN EN 130
14001. To ukazuje, jak pevně je u nás
zažito ekologické myšlení a konání.
Výzkum a vývoj se zaměřením na praxi.
Na suchou vnitřní výstavbu jsou kladeny
stále nové a rostoucí požadavky. Jen díky
neustálé výzkumné a vývojové činnosti
se nám daří vyvíjet a nabízet našim
partnerům stále nové inovační výrobky,
konstrukce a zpracovatelské techniky
pod značkou FERMACELL. Naši
architekti a technici přitom pracují ruku
v ruce s vývojáři v naší centrální laboratoři. Tak vznikají nová standardní i na
míru šitá řešení problémů a zároveň
nové hospodárné techniky zpracování,
které odpovídají daným požadavkům.
27
Stav 04/2004
Technické změny vyhrazeny.
Vyžádejte si laskavě nejnovější vydání této brožury.
Technické informace FERMACELL
Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00
Fermacell GmbH
Konzultace projektu:
Telefon: +420 606 657 523
organizační složka
Konzultace montáž:
Čechy: + 420 602 453 927
Morava: + 420 721 448 666
Slovensko: + 420 721 448 666
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Informační materiály FERMACELL:
Telefon: +420 296 384 330
Fax: +420 296 384 333
e-mail: [email protected]
Fax: +420 296 384 333
Žitavského 496
Telefon: +420 296 384 330
e-mail: [email protected]
http://www.fermacell.cz

Podobné dokumenty

Layout 1 - 1. kopie

Layout 1 - 1. kopie poruchy na omítkách a podobnû, ke kter˘m pfii zkracování v˘stavby jin˘mi technologiemi zdûní ãasto dochází. Zdi z TSZ s vyplnûn˘mi dutinami izolaãním materiálem dosahují R = 1,05 – 1,22 m2KW-1.

Více

ENERGIE_vystava_web.

ENERGIE_vystava_web. Rozvinuté země se nacházejí v situaci, kdy jsou na energii, kterou pro sebe vyrábí naprosto existenčně závislé. Větší problémy s dodávkami energie by bez nadsázky znamenaly katastrofu. Problémy se ...

Více

Prospekt Kramer 280

Prospekt Kramer 280 jak se zachová povrch na kterém pracujete, je stabilita nakladače při práci extrémně důležitým faktorem. Manévrovatelnost má svůj význam: Kramer ji posouvá o krok dál. Je naprosto zbytečné objíždět...

Více

1 úvod - Trasko, as

1 úvod - Trasko, as Předmětem energetického auditu je objekt výrobních hal areálu Amesbury v Chrášťanech u Prahy. Jedná se o dva samostatně stojící halové objekty. Haly jsou značeny A a B. Severní hala A obsahuje rozs...

Více

Bezpečný přístav v dobách nejistoty

Bezpečný přístav v dobách nejistoty Jak a kde zlato nakupovat? Investovat do zlata lze několika způ­so­by – buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím produktů navázaných na zlato. Jednou z možností, jak nakupovat zlato přímo, je invest...

Více

Zobrazení celého textu. - Cenová soustava RTS DATA

Zobrazení celého textu. - Cenová soustava RTS DATA Ultra Solid PP je svými parametry zejména určen pro splaškové a dešťové kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny. Potrubí Ultra Solid PP využívá řadu PP tvarovek v odpovídající síle stě...

Více