ZBIROVIA Zbiroh

Komentáře

Transkript

ZBIROVIA Zbiroh
Profil barev: Obecn profil tiskÆrny CMYK
Sazba V choz rastr
100
100
95
95
75
75
25
25
Dálnice D5, EXIT 41, smìr Kaøez
5
5
0
0
DISTRIBUTOR:
100
95
75
KATALOG
25
5
0
Obalka_katalog_2011.ps
Obalka_katalog_2011
6. ł jna 2010 13:50:35
CENÍK
PREISLISTE
PRICE LIST
LISTINO PREZZI
ÖÅÍÍÈÊ
100
95
75
2011
25
5
0
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:36
Stránka 2
Základní informace o ZBIROVIA, a.s.
ZBIROVIA, a.s. je rozsahem svého výrobního programu, představujícím více než 100 typů výrobků, jež jsou vyráběny ve 300 typorozměrech, největším a v mnohém sortimentu v současnosti i jediným
výrobcem ručního řemeslnického nářadí v České republice. Široký
sortiment ručního řemeslnického nářadí – kleští, kladiv, hasáků a sekáčů je ve ZBIROVIA, a.s. vyráběn již více než 145 let. Počátky dnešní
ZBIROVIA, a.s. sahají do roku 1860, kdy byla na místě dnešního závodu založena dílna na výrobu hřebíků a cvočků. Již v roce 1880 je to
malý, ale dobře zavedený závod, vyrábějící pod vedením svého majitele pana Jana Kleknera, zetě zakladatele závodu pana Václava Kreisingera, kleště, kladiva a lehčí palice. Od roku 1891 o výrobky z tohoto
závodu projevují zájem i zákazníci z Vídně, Uher, Polska a Itálie. Proto
byl závod neustále rozšiřován a po první světové válce bylo v závodě
zaměstnáno více než 100 zaměstnanců. Strojový park se postupně
modernizoval a výroba se rozšiřovala.
V roce 1929 přišel závod do konkurzu, v dražbě byl věřiteli prodán
panu Ottu Tausigovi a v obchodním rejstříku se poprvé objevil dnes
všeobecně známý název ZBIROVIA Zbiroh a nová ochranná známka
„Z“ v traverze, kterou ZBIROVIA, a.s. používá dodnes. Pod touto značkou začala firma ZBIROVIA vyvážet své výrobky do mnoha států světa
včetně Ameriky, Afriky i Austrálie.
V současné době je mimo výrobu řemeslnického nářadí ve výrobním
programu Zbirovia, a.s. výroba výkovků, lakování práškovou barvou,
vstřikování plastů, truhlářské, klempířské a zámečnické práce, konstrukce a výroba zápustek včetně tepelného zpracování.
Hlavním cílem nového vedení společnosti je uspět v konkurenci rozvíjením výrobkových inovací, cenovou politikou a zvýšenou kvalitou
nabízeného zboží.
Grundinformationen zur Firma
ZBIROVIA, a.s.
Die Firma ZBIROVIA, a.s. ist mit ihrem Produktionsprogramm, das
mehr als 100 Produkttypen in 300 Typenabmessungen umfasst,
der größte und in vielen Sortimenten derzeit auch der einzige
Hersteller von Handwerkzeugen für Handwerker in der Tschechischen
Republik. Ein breites Sortiment an Handwerkzeug für Handwerker –
Zangen, Hämmer, Rohrzangen und Meißel – wird in der Firma
ZBIROVIA, a.s. seit mehr als 145 Jahren hergestellt.
Die Anfänge der heutigen ZBIROVIA, a.s. reichen bis ins Jahr 1860
zurück, wo an der Stelle des heutigen Werkes eine Werkstatt zur
Herstellung von Nägeln und Zwecken gegründet wurde. Schon im
Jahre 1880 hatte sich daraus ein kleines, aber gut eingeführtes Werk
entwickelt, das unter der Leitung seines Inhabers Herrn Jan Klekner,
dem Schwiegersohn des Gründers des Werkes Herrn Václav Kreisinger Zangen, Hammer und Schlegel herstellte. Vom Jahre 1891 an zeigten Kunden aus Wien, Ungarn, Polen und Italien Interesse an den
Erzeugnissen dieses Werkes. Deshalb wurde es ständig erweitert und
nach dem ersten Weltkrieg hatte das Werk mehr als 100
Beschäftigte. Der Maschinenpark wurde schrittweise modernisiert und
2
die Produktion erweiterte sich. Im Jahre 1929 musste das Werk
Konkurs anmelden, bei der Versteigerung wurde es von den
Gläubigern an Herrn Otto Tausig verkauft und im Handelsregister
erschien das erste Mal die heute allgemein bekannte Bezeichnung
ZBIROVIA, a.s. Zbiroh, sowie die neue Schutzmarke, das „Z“ in einer
Traverse, die von ZBIROVIA, a.s. noch heute genutzt wird.
Unter dieser Marke begann die Firma ZBIROVIA, a.s. ihre
Erzeugnisse in viele Staaten der Welt zu exportieren, einschließlich
Amerika, Afrika und Australien.
Zur Zeit umfasst das Produktionsprogramm der Gesellschaft
Zbirovia, a.s. neben der Herstellung von Handwerkzeugen auch die
Schmiedestückproduktion, Pulverlackierung, Kunststoffeinspritzung,
Tischler-, Klempner- und Schlosserarbeiten, Gesenkkonstruktion
und - produktion einschließlich der Wärmebehandlung.
Das Hauptziel der neuen Geschäftsleitung ist, sich erfolgreich
gegen die Konkurrenz und im Kampf um Kunden zu behaupten
durch innovative der Erzeugnisse, durch eine entsprechende
Preispolitik und Erhöhung der Qualität der angebotenen Waren.
General Information
about ZBIROVIA, a.s.
ZBIROVIA, a.s., considering the scope of its production
programme including more than 100 types of products manufactured
in 300 type sizes, is the largest and regarding some ranges
also the only current manufacturer of handicraft tools in the Czech
Republic. A wide range of products, such as pliers, hammers,
wrenches and chisels, has been made in ZBIROVIA, a.s. for more
than 145 years.
The origins of ZBIROVIA, a.s. of today date back to 1860 when
a nail and stud manufacturing workshop was established on the
site of the present plant. As early as in 1880, it became a small but
well-known plant managed by the owner Mr. Jan Klekner,
a son-in-law of Václav Kreisinger, a founder of the plant, and producing
pliers, hammers and light mallets. From 1891 also customers from
Vienna, Hungary, Poland and Italy showed their interest in products of
this plant. Therefore, the plant was expanding and after World War
I it had more than 100 employees. Machinery was gradually
modernised and production expanded.
In 1929 the plant declared bankruptcy and creditors sold it
to Mr. Otto Tausig at the auction. Thus, the well-known name
ZBIROVIA Zbiroh appeared in the Register of companies for the first
time along with a new trademark in the shape of the letter “Z” placed
inside a girder, which has been used by ZBIROVIA up to the present
time. Under this trademark, ZBIROVIA started exporting its products
to many countries worldwide, including America, Africa and Australia.
Currently ZBIROVIA’s production programme also consists of
forgings, powder paint varnishing, injection moulding, joinery, tin and
locksmith works, and designing and production of swages,
including heat treatment, in addition to production of handicraft tools.
The main aim of the new corporate management is to succeed in the
face of competition through developing product innovations, price
policy and the increased quality of the goods offered.
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:36
Stránka 3
Informazioni essenziali
sulla Zbirovia S.p.A.
Grazie al suo programma di produzione che contiene oltre 100 tipi di
di articoli fabbricati in 300 dimensioni tipo, la ZBIROVIA S.p.A.
è il più grande e – in numorosi assortimenti - anche l’unico produttore
di attrezzi manuali della Repubblica Ceca.
La vasta gamma di attrezzi manuali – pinze, martelli, tenaglie
e scal pelli – è in produzione ormai da 145 anni.
Gli inizi della ZBIROVIA S.p.A. risalgono al 1860, anno della fon-dazione di un’officina di produzione di chiodi e di bullette. Già nel 1880,
la fabbrica pur piccola ma ormai conslidata, fabricava sotto la direzione del suo titolare, Jan Klekner, genero di Václav Kreisinger,
fondatore della ditta, le pinze, i martelli e le mazze leggere.
A decorrere dal 1891 i manufatti venivano richiesti dagli acquirenti di
Vienna, Ungheria, Polonia e Italia. L’azienda andava ampliandosi ed
ammodernando il proprio parco macchine: nel periodo successivo alla
Ia guerra mondiale occupava oltre 100 persone.
Nel 1929 la fabbrica fallì; dopo la sua vendita all’asta a Otto Tausig,
fece la sua prima apparizione il nome ormai famoso ZBIROVIA di Zbiroh e il nuovo marchio depositato a forma di una “Z” collocata in una
traversa utilizzato fino ai nostri giorni. Sotto questo marchio la ZBIROVIA esporta i propri prodotti in numerosi stati del mondo inclusivamente quelli d’America, Africa ed Australia.
Oltre agli attrezzi manuali e i pezzi fucinati il programa di produ-zio ne
della ZBIROVIA S.p.A. include la verniciatura con vernici in polvere, lo
stampaggio di materiali plastici, i lavori di falegnameria, carpenteria
e da fabbro, la costruzione e la produzione degli stampi completa del
trattamento termico.
L’obiettivo principale del nuovo management è la compettività sempre
maggiore grazie alle innovazioni, alla politica dei prezzi ed alla qualità
ottima degli articoli commercializzati.
Oсновная информация о фирме
ЗБИPOBИА, а.о.
ЗБИРОВИА, изготовляемых в количестве 300 типоразмеров,
является самым крупным, а по некоторым ассортиментам
и единственным, изготовителем ручных ремесленных инструментов в Чешской республике. Широкий ассортимент ручных
ремесленных инструментов – клещей, молотков, трубных ключей и зубил выпускается фирмой ЗБИРОВИА, а.о. уже более
145 лет.
История развития фирмы ЗБИРОВИА, а.о. начинается с 1860
года, когда на месте настоящего завода была основана
первая мастерская по производству гвоздей, в том числе
и сапожных. Уже в 1880 году завод представлял собой небольшое, но успешно развивающееся предприятие, производящее
под руководством своего владельца господина Яна Клекнера,
зятя основоположника завода господина Вацлава Крейсингера,
клещи, молотки и легкие молоты. Начиная с 1891 года изделиями завода заинтересовались и заказчики в Вене, Венгрии,
Польше и Италии. В связи с этим заводпостоянно расширялся
и после первой мировой войны на нем уже работало более 100
рабочих. Производственное оборудование постепенномодернизировалось, производство увеличивалось.
В 1929 году на завод был объявлен конкурс и на аукционе завод
был продан кредитору господину Отто Таусигу, а в торговом
реестре впервые появилось общеизвестное сегодня название
ЗБИРОВИА Збирог и новый фирменный знак “Z” на траверсе,
который ЗБИРОВИА, а.о. употребляет до настоя-щего времени.
Под этим знаком начала фирма ЗБИРОВИА экспортировать
свою продукцию во многие страны мира, включая Америку,
Африку и Австралию.
В настоящее время, кроме производства ремесленных инструментов, в производственную программу фирмы ЗБИРОВИА,
а.о. включены и поковки, лакировка порошковой краской, впрыскивание пластмасс, столярные, жестяницкие и слесарные работы, конструкция и производство штампов, включая тепловую
обработку.
Главная цель нового руководства общества – устоять среди
конкуренции путем развития новых типов изделий, ценовой
политикой и обеспечением высокого качества предлагаемых
товаров.
ЗБИРОВИА, а.о., с точки зрения объема производственной
программы, представленной более 100 видами изделий,
3
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:37
Stránka 4
Jakost výrobků
V roce 2008 završila Zbirovia, a.s. svoji dlouhodobou přípravu přijetí systému řízení kvality a na základě kladného výsledku certifikačního
auditu získala certifikát řízení jakosti podle ČSN EN 9001:2001.
Ve stejném období získala za vytvoření a udržování systému enviromentálního managementu Zbirovia, a.s. taktéž mezinárodně uznávaný
certifikát ISO 14001. Toto osvědčení řeší působení firmy na všechny aspekty životního prostředí. Jeho získání je tedy dokladem toho, že se
Zbirovia, a.s. chová šetrně k životnímu prostředí.
Produktqualität
Nach dem Abschluss der langjährigen Vorbereitungsphase zur Einführung des Qualitätsmanagementsystems und aufgrund positiven
Ergebnisses beim Zertifizierungsaudit erwarb die Gesellschaft Zbirovia, a.s. im Jahr 2008 ein QMS-Zertifikat nach ČSN EN 9001:2001.
Zugleich wurde der Zbirovia, a.s. das international anerkannte Zertifikat ISO 14001für Erschaffung und Unterhaltung des Enviroment-Managementsystems erteilt. Mit diesem Zertifikat wird der Einfluss der Unternehmen auf alle Bereiche der Umwelt gewürdigt. Der Erwerb
dieses Zertifikats ist ein klarer Beleg, dass Zbirovia, a.s. umweltfreundlich und umweltschonend agiert.
Product Quality
In 2008, Zbirovia, a.s. concluded its long-term preparation for the acceptance of the Quality Management System, and based on
a positive certification audit pursuant to ČSN EN 9001:2001, the company received the Quality Management Certificate.
During the same period, for its creation and maintenance of the Zbirovia, a.s. Environmental Management System, the company received
an internationally recognized certificate of ISO 14001. This certificate affects all company environmental aspects. Therefore, the obtainment
of this certificate is a proof that Zbirovia, a.s. meets all environmental protection requirements.
Qualità dei prodotti
Nell´anno 2008 la Zbirovia, a.s. ha concluso un lungo periodo preparativo per accettare il sistema della gestione di qualità e in base al
risultato positivo dell´audit di certificazione ha ottenuto il cerificato della gestione di qualità ai sensi della ČSN EN 9001:2001.
Nello stesso periodo ha ottenuto per la creazione e per la manutenzione del sistema del management enviromentale Zbirovia, a.s.
il certificato ISO 14001, riconisciuto all´estero. Il presente certificato risolve l´effetto della ditta a tutti gli aspetti dell´ambiente. Con il suo
ottenimento la Zbirovia, a.s. documenta il suo comportamento tutelare verso l´ambiente.
Качество изделий
В 2008 году завершила компания «Zbirovia, a.s.» свою долговременную подготовку имплементации системы управления качеством
и на основании положительного результата сертификационного аудита получила сертификат системы управления качеством
согласно ČSN EN 9001:2001.
В том же периоде компания «Zbirovia, a.s.» за создание и соблюдение системы менеджмента в вопросах окружающей среды также
получила международно признанный сертификат ISO 14001. Это свидетельство решает воздействие фирмы на все аспекты
окружающей среды. Его получение, таким образом, является доказательством того, что компания «Zbirovia, a.s.» относится бережно
к окружающей среде.
4
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:37
Stránka 5
Certifikáty pro export zboží do Ruské federace
5
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:38
Stránka 6
Akciová společnost ZBIROVIA, a.s. nabízí možnosti kooperace za použití následujících technologií
Die ZBIROVIA, a.s. bietet Kooperationsmöglichkeiten unter Verwendung folgender Technologien
ZBIROVIA, a.s. (Inc.) offers opportunities of cooperation by using the following technologies
La ZBIROVIA S.p.A. offre la possibilità di cooperazione applicando le seguenti tecnologie
Акционерное общество ЗБИРОВИА, а.о. предлагает возможность кооперации при применении
следующих технологий
Zápustkové kování
Gesenkschmiedearbeit
Swage forging
Forgiatura in stampo
Штамповка
6
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:38
Stránka 7
Výkovky
ZBIROVIA, a.s. Zbiroh nabízí široký sortiment zápustkových výkovků do hmotnosti 8 kg z ocelí konstrukčních i nerezových.
Výroba výkovků je realizována indukčním ohřevem
materiálu, zápustkovým kováním s následným tepelným
zpracováním – žíháním na měkko, normalizačně nebo
zušlechtěním v ochranné atmosféře. Povrch výkovků
může být upraven omíláním nebo tryskáním.
Na přání zákazníka je možno provést chemický rozbor
včetně vystavení dokladu o obsahu požadovaných
prvků.
Schmiedestücke
ZBIROVIA, a.s. Zbiroh bietet ein breites Sortiment an
Gesenkschmiedestücken bis zu einem Gewicht von
8 kg aus konstruktion Stählen, Vergütung- und auch
Ni-ro Stählen.
Die Schmiedestückproduktion erfolgt durch induktive
Materialerwärmung, Gesenkschmieden mit anschließender Wärmebehandlung – durch Weichglühen,
Feinglühen oder Vergütung in Schutzatmosphäre. Die
Schmiedestückoberfläche kann durch Gleitschleifen
oder Strahlen bearbeitet werden.
Auf Wunsch des Kunden kann eine chemische Analyse
einschließlich der Ausstellung eines Zertifikats über
den Inhalt der geforderter Elemente durchgeführt
werden.
Forgings
Zbirovia, a.s., Zbiroh offers a wide range of swage forgings up to the weight of 8 kg made of both structural
and stainless steel.
Forgings are manufactured through induction material
heating and swage forging followed by heat
treatment – dead annealing, normalisation or refinement in a controlled atmosphere. Surface of forgings
may be finished by tumbling or sand blasting.
Upon a customer’ request, it is possible to execute
a chemical analysis, including the issue of a certificate
reporting the content of the elements required.
Pezzi fucinati
La ZBIROVIA S.p.A. offre un vasto assortimento di
pezzi fucinati a stampo in acciaio da costruzione e in
acciaio inox, fino a 8 chilogrammi di peso.
I pezzi fucinati sono ottenuti da materiali riscaldati ad induzione, fucinati a stampo e ricotti mediante l’addolcimento, la normalizzazione o la nobilitazione in
atmosfera prottetiva. La superficie dei pezzi fucinati
a stampo può essere trattata mediante barilatura o getti
di sabbia.
Su richiesta è possibile eseguire l’analisi chimica inclusivamente il rilascio della certificazione circa il contenuto di elementi richiesti.
Поковки
ЗБИРОВИА, а.о. Збирог предлагает широкий ассортимент штампованных поковок массой до 8 кг из
конструкционной и нержавеющей стали.
Производство штампованных изделий выполняется при индуктивном нагреве материала,
штамповкой с последующей термообработкой –
умягчающий отжиг нормализованный или облагораживание в защитной атмосфере. Поверхность
поковки можно обработать обмолоткой или
дробеструйной обдувкой.
По желанию заказчика можно провести химический анализ с предоставлением подтверждения
о содержании конкретных элементов.
7
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:39
Stránka 8
Aktuality v roce 2011
Vážení obchodní přátelé,
jak máte možnost shlédnout v našem katalogu zboží pro rok 2011,
připravili jsme pro Vás celou řadu novinek. Jedná se především
o řadu zahradnického nářadí, zejména kované motyky a motyčky,
nové druhy nářadí pro klempíře, vrátili jsme se ke kvalitnějším kladivům a palicím s ochrannými PH kroužky, některé druhy nářadí jsme
rozšířili o plastové násady s jádrem ze skelného vlákna, zařadili jsme
do katalogu nové typy sekáčů, u kalačů jsme zahájili výrobu typu
s hmotností 2,5 kg.
Na přiloženém obrázku máte možnost spatřit provedení našich kleští
s dvoukomponentními PH návleky. Tyto však budou zařazovány do
prodeje postupně, dle výprodeje kleští s dosavadními černými návleky. Cena tohoto nového provedení se nikterak neodrazí na ceně
tohoto zboží.
Přejeme Vám mnoho podnikatelských úspěchů v roce 2011 a konečným zákazníkům spokojenost při práci s ručním nářadím tradičního českého výrobce.
Aktuelles im Jahre 2011
Sehr geehrte Geschäftsfreunde,
wie Sie in unserem Warenkatalog für das Jahr 2011 sehen können,
haben wir für Sie einige Neuheiten vorbereitet. Es handelt sich um
eine Reihe von Gartenwerkzeugen, besonders geschmiedete Hacken, neue Werkzeuge für Klempner, wir sind zu den hochwertigen
Hämmern und Fäusteln mit PH-Schutzringen zurückgekehrt, einige
Werkzeugarten haben wir um Kunststoffstiele mit Glasfaserkern erweitert, wir haben einen neuen Meißeltyp in den Katalog aufgenommen, bei Spalthämmern haben wir die Produktion eines Typs
mit 2,5 kg Gewicht aufgenommen.
Auf dem beigefügten Bild sehen Sie die Ausführung unserer Zangen
mit Zweikomponenten-PH-Griffbezug. Diese werden schrittweise in
den Verkauf gebracht, nach Ausverkauf der Zangen mit den bisherigen schwarzen Griffbezügen. Diese neue Ausführung wird sich
nicht im Preis der Ware ausdrücken.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Unternehmungen im Jahre
2011 und den Endkunden Zufriedenheit bei der Arbeit mit dem
Handwerkzeug eines traditionellen tschechischen Herstellers.
News in 2011
Dear business friends,
as you can see in our 2011 catalogue, we have prepared a whole
range of innovations. In the first place, it is the new range of gardening tools including forged garden and classic hoes, new kinds of
plumbing tools, moreover, we returned to higher quality hammers
and mallets with protective plastic rings, extended some kinds of
tools by adding plastic handles with glass fibre cores, introduced new
kinds of chisels in the catalogue and started production of 2.5kg
splitting mauls.
See the version of our pliers with two-component plastic coatings in
the enclosed figure. These pliers will, however, be put up for sale gradually, depending on the closeout sales of the pliers with the existing
black coating. Price of this new version is the same as of the original product.
We wish you success in all your business activities in 2011 and your
customers satisfaction with the hand tools from the traditional Czech
manufacturer.
8
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:39
Stránka 9
Novità per 2011
Egregi collaboratori commerciali,
come potete vedere nel nostro catalogo della merce per l’anno 2011,
abbiamo preparato per Voi una serie di prodotti nuovi. Si tratta sopratutto degli attrezzi da giardino, precisamente delle zappe battute
e zappe piccole, nuove attrezzature per lattonieri, siamo tornati ai
martelli di ferro e gomma con anelli di protezione in plastica di alta
qualità, ad alcune tipologie di prodotti abbiamo aggiunto i manici con
nucleo di fibre di vetro, nel catalogo abbiamo inserito nuovi tipi degli
scalpelli, per le accette tagliaboschi abbiamo avviato la produzione di
prodotti di peso di 2,5 kg.
Nella figura allegata potete vedere le varie versioni delle nostre pinze
con le protezioni plastiche bicomponenti. Queste ultime vengono introdotte sul mercato progressivamente sulla base della svendita delle
pinze attuali con le protezioni nere. Il prezzo della nuova versione non
influenza minimamente il prezzo di questa merce.
Vi auguriamo molto successo professionale nell’anno 2011 e ai clienti
finali un buon lavoro con gli attrezzi manuali del produttore tradizionale della Repubblica Ceca.
Актуальные события в 2011 году
Уважаемые торговые партнеры!
Как Вы можете видеть в нашем каталоге товаров на 2011 год, мы
подготовили для Вас целый ряд новинок. Это, прежде всего,
серия садово-огородного инвентаря, главным образом, кованые
мотыги и тяпки, новый вид инструментов для жестянщиков, мы
вернулись к производству более качественных молотков и кувалд с защитными пластмассовыми кольцами, для некоторых
видов инвентаря мы дополнительно начали выпускать пластмассовые черенки со стержнем из стекловолокна, мы включили
в каталог новые виды зубил, начали производство колунов с массой 2,5 кг.
На прилагаемом рисунке Вы можете видеть вариант наших клещей с двухкомпонентными пластмассовыми ручками. Однако эти
клещи будут включаться в продажу постепенно, по мере распродажи клещей со старыми черными ручками. Стоимость такого нового исполнения никак не отразится на стоимости этих
товаров.
Желаем Вам много успехов в предпринимательской деятельности в 2011 году, а концевым заказчикам – удовольствие
от работы с ручным инвентарем традиционного чешского производителя.
9
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ
KOMBINATIONSZANGE
ALL PURPOSE PLIERS
PINZA UNIVERSALE
КЛЕЩИ КОМБИНИРОВАНЫЕ
8:41
Stránka 10
Cena Kč/ks
bez DPH
Code
Specification
351
351
351
160 mm, PVC-NiCr
180 mm, PVC-NiCr
200 mm, PVC-NiCr
10
10
10
0,20
0,25
0,30
136,145,156,-
304
304
304
304
304
160 mm, PH
180 mm, PH
200 mm, PH
224 mm, PH
250 mm, PH
10
10
10
10
10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
97,107,118,140,150,-
293
200 mm
10
0,50
539,-
312
200 mm
10
0,40
539,-
310
160 mm, PH
10
0,20
214,-
2313
2313
224 mm, PH
250 mm, PH
10
10
0,30
0,50
162,172,-
2308
300 mm, GS
10
0,28
189,-
1,6 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ
BEISSZANGE
CARPENTER’S PINCERS
PINZA DA TAGLIO
КУСАЧКИ
1,6 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ
převodové čelní
HEBELVORNSCHNEIDER
SPRING-ASSISTED
FACE PINCERS
PINZA FRONTALE A LEVA
КУСАЧКИ ШАРНИРНО
-РЫЧАЖНЫЕ ТОРЦОВЫЕ
2,5 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ
převodové boční
HEBELSEITENSCHNEIDER
SPRING-ASSISTED
CUTTING NIPPERS
PINZA DIAGONALE
A LEVA DA TAGLIO
ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЕ
БОКОРЕЗЫ
2,5 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ čelní
VORNSCHNEIDER
FACE CUTTING NIPPERS
PINZA FRONTALE DA TAGLIO
КУСАЧКИ ТОРЦОВЫЕ
1,6 mm
KLEŠTĚ ARMOVACÍ
ARMIERUNGZANGE
REINFORCED PLIERS
PINZA PER RUBINETTERIE
КЛЕЩИ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ
1,6 mm
KLEŠTĚ ARMOVACÍ
ARMIERUNGZANGE
REINFORCED PLIERS
PINZA PER RUBINETTERIE
КЛЕЩИ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ
10
1,6 mm
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ
DIAGONALSEITENSCHNEIDER
SIDE CUTTING PLIERS
PINZA DIAGONALE DA TAGLIO
8:42
Stránka 11
Cena Kč/ks
bez DPH
Code
Specification
335
140 mm, PVC-NiCr
10
0,17
194,-
335
160 mm, PVC-NiCr
10
0,20
233,-
334
200 mm, PVC-NiCr
10
0,30
263,-
343
160 mm, PVC-NiCr
10
0,20
184,-
2305
200 mm, PVC-NiCr
10
0,20
232,-
2306
190 mm, PVC-NiCr
10
0,20
244,-
БОКОРЕЗЫ
1,6 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ
DIAGONALSEITENSCHNEIDER
SIDE CUTTING PLIERS
PINZA DIAGONALE DA TAGLIO
БОКОРЕЗЫ
1,6 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ
do otvorů
DIAGONALSEITENSCHNEIDER
FÜR ÖFFNUNGEN
EXTENDED SIDE CUTTING
PLIERS FOR APERTURES
PINZA LATERALE
БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
KLEŠTĚ PRO JEMNOU
MECHANIKU
RADIOZANGE MIT KURZEN
BACKEN
SHORT NOSE PLIERS
PINZA A PUNTE CORTI
КЛЕЩИ ДЛЯ ТОЧНОЙ
МЕХАНИКИ
KLEŠTĚ PRO JEMNOU
MECHANIKU
RADIOZANGE MIT LANGEN
BACKEN
LONG NOSE PLIERS
PINZA A PUNTE LUNGHE
КЛЕЩИ ДЛЯ ТОЧНОЙ
МЕХАНИКИ
KLEŠTĚ PRO JEMNOU
MECHANIKU ČELNĚ ZAHNUTÉ
GEBOGENE RADIOZANGE
BENT NOSE PLIERS
PINZA A PUNTE
LUNGHE E RICURVE
КЛЕЩИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ ЗАГНУТЫЕ С ТОРЦА
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
11
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:42
Stránka 12
Cena Kč/ks
bez DPH
Code
Specification
KLEŠTĚ NA DRÁT S KULATÝMI
ČELISTMI
RUNDZANGE
ROUND NOSE PLIERS
PINZA TAGLIAFILI
A PUNTE TONDE
ПРОВОЛОЧНЫЕ КУСАЧКИ
КРУГЛОГУБЦЫ
319
160 mm, PVC-NiCr
10
0,20
175,-
KLEŠTĚ NA DRÁT
S PLOCHÝMI ČELISTMI
FLACHZANGE
FLAT NOSE PLIERS
PINZA TAGLIAFILI
A PUNTE PIATTE
ПРОВОЛОЧНЫЕ КУСАЧКИ
ПЛОСКОГУБЦЫ
321
160 mm, PVC-NiCr
10
0,20
145,-
KLEŠTĚ NA DRÁT S DLOUHÝMI
PLOCHÝMI ČELISTMI
FLACHZANGE
MIT LANGEN BACKEN
LONG FLAT NOSE PLIERS
PINZA TAGLIAFILI A PUNTE
LUNGHE PIATTE
ПРОВОЛОЧНЫЕ КУСАЧКИ
ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛИННЫЕ
345
180 mm, PVC-NiCr
10
0,20
145,-
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO HŘÍDELE
MONTAGEZANGE FÜR
AUSSENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR EXTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER ALBERI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ
2324
175 mm, PVC-NiCr
10
0,20
194,-
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO HŘÍDELE
MONTAGEZANGE FÜR
AUSSENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR EXTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI DI
SICUREZZA PER ALBERI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ
2324
10
0,30
217,-
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO HŘÍDELE
MONTAGEZANGE FÜR
AUSSENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR EXTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI DI
SICUREZZA PER ALBERI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ
2325
10
0,20
194,-
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO HŘÍDELE
MONTAGEZANGE FÜR
AUSSENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR EXTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI DI
SICUREZZA PER ALBERI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ
2325
10
0,30
263,-
12
∅
∅
∅
∅
∅
19 - 60 mm vyhnuté o 45°
19 - 60 mm gebogene 45°
19 - 60 mm bent 45°
19 - 60 mm ricurve di 45°
19 - 60 мм загнутые на 45°
220 mm, PH-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
40 - 100 mm vyhnuté o 45°
40 - 100 mm gebogene 45°
40 - 100 mm bent 45°
40 - 100 mm ricurve di 45°
40 - 100 мм загнутые на 45°
175 mm, PVC-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
19 - 60 mm rovné
19 - 60 mm gerade
19 - 60 mm straight
19 - 60 mm diritte
19 - 60 мм ровные
225 mm, PH-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
40 - 100 mm rovné
40 - 100 mm gerade
40 - 100 mm straight
40 - 100 mm diritte
40 - 100 мм ровные
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:42
Stránka 13
Code
Specification
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO HŘÍDELE
MONTAGEZANGE FÜR
AUSSENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR EXTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER ALBERI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ
2326
175 mm, PVC-NiCr
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO HŘÍDELE
MONTAGEZANGE FÜR
AUSSENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR EXTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER ALBERI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ
2326
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO DÍRY
MONTAGEZANGE FÜR
INNENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR INTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER FORI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
2327
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO DÍRY
MONTAGEZANGE FÜR
INNENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR INTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER FORI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
2327
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO DÍRY
MONTAGEZANGE FÜR
INNENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR INTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER FORI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
2328
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO DÍRY
MONTAGEZANGE FÜR
INNENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR INTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER FORI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
2328
∅
∅
∅
∅
∅
0,30
217,-
10
0,20
165,-
10
0,30
244,-
10
0,20
184,-
10
0,30
217,-
19 - 60 mm vyhnuté o 90°
19 - 60 mm gebogene 90°
19 - 60 mm bent 90°
19 - 60 mm ricurve di 90°
19 - 60 мм загнутые на 90°
210 mm, PH-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
10
40 - 100 mm rovné
40 - 100 mm gerade
40 - 100 mm straight
40 - 100 mm diritte
40 - 100 мм ровные
175 mm, PVC-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
194,-
19 - 60 mm rovné
19 - 60 mm gerade
19 - 60 mm straight
19 - 60 mm diritte
19 - 60 ммровные
225 mm, PH-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
0,20
40 - 100 mm vyhnuté o 90°
40 - 100 mm gebogene 90°
40 - 100 mm bent 90°
40 - 100 mm ricurve di 90°
40 - 100 мм загнутые на 90
175 mm, PVC-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
10
19 - 60 mm vyhnuté o 90°
19 - 60 mm gebogene 90°
19 - 60 mm bent 90°
19 - 60 mm ricurve di 90°
19 - 60 мм загнутые на 90°
210 mm, PH-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
Cena Kč/ks
bez DPH
40 - 100 mm vyhnuté o 90°
40 - 100 mm gebogene 90°
40 - 100 mm bent 90°
40 - 100 mm ricurve di 90°
40 - 100 мм загнутые на 90
13
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:43
Stránka 14
Code
Specification
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO DÍRY
MONTAGEZANGE FÜR
INNENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR INTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER FORI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
2329
175 mm, PVC-NiCr
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO DÍRY
MONTAGEZANGE FÜR
INNENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR INTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER FORI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
2329
KLEŠTĚ DĚROVACÍ
PERFORIERZANGE
HOLE PUNCHING PLIERS
PINZA PERFORATRICE
КЛЕЩИ ДЫРОПРОБИВНЫЕ
831
KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ
ABISOLIERZANGE
WIRE STRIPPING PLIERS
PINZA SPELAFILO
КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ
2300
KLEŠTĚ KONEKTOROVÉ
KABELSCHUH-KLEMMZANGE
WIRE STRIPPER
PINZE AL CONNETTORE
КЛЕЩИ НА РАЗЪЁМЫ
2469
KLEŠTĚ PLOMBOVACÍ
PLOMBENZANGE
LEADING TONGS
PINZA SIGILLANTE
КЛЕЩИ ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
2474
2474
2474
RAZNÍK do plombovacích kleští
PLOMBENZANGENSTEMPEL
LEADING PUNCH
PUNZONI
per pinza sigillante
ЧЕКАНОЧНЫЙ ПУАНСОН
для пломбировочных клещей
A10
A12
A14
14
∅
∅
∅
∅
∅
10
0,20
184,-
10
0,30
216,-
10
0,20
431,-
10
0,20
69,-
10
0,20
63,-
10
10
10
0,40
0,40
0,40
754,754,754,-
0,002
0,004
0,006
54,54,54,-
19 - 60 mm vyhnuté o 45°
19 - 60 mm gebogene 45°
19 - 60 mm bent 45°
19 - 60 mm ricurve di 45°
19 - 60 мм загнутые на 45°
220 mm, PH-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
Cena Kč/ks
bez DPH
40 - 100 mm vyhnuté o 45°
40 - 100 mm gebogene 45°
40 - 100 mm bent 45°
40 - 100 mm ricurve di 45°
40 - 100 мм загнутые на 45°
razník ∅ 4 mm
rozsah 0,5-6 mm2
10 mm
12 mm
14 mm
∅ razníků / ∅ Stanzen Grösse
∅ punch sizes / ∅ punzoni / ∅ пуансона
∅ 10 mm
∅ 12 mm
∅ 14 mm
1
1
1
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
6.10.2010
14:26
Stránka 15
Cena Kč/ks
bez DPH
Code
Specification
KLEŠTĚ PŘESTAVITELNÉ siko
WASSERPUMPENZANGE siko
siko WATERPUMP PLIERS
PINZA REGISTRABILE siko
КЛЕЩИ РАЗВОДНЫЕ sico
366
250 mm, PVC-NiCr
10
0,40
291,-
KLEŠTĚ PŘESTAVITELNÉ siko
WASSERPUMPENZANGE siko
siko WATERPUMP PLIERS
PINZA REGISTRABILE siko
КЛЕЩИ РАЗВОДНЫЕ sico
366
366
366
190 mm, PH-NiCr
250 mm, PH-NiCr
330 mm, PH-NiCr
10
10
12
0,20
0,35
0,60
210,287,387,-
KLEŠTĚ PŘESTAVITELNÉ siko
WASSERPUMPENZANGE siko
siko WATERPUMP PLIERS
PINZA REGISTRABILE siko
КЛЕЩИ РАЗВОДНЫЕ sico
367
367
367
180 mm
250 mm
300 mm
10
10
10
0,20
0,35
0,50
55,72,101,-
HASÁK NA TRUBKY
čelisti oblé
ROHRZANGE
runde Backen
PIPE WRENCH
with round jaws
GIRATUBO
ganasce rotonde
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ
округленные ножи
241
241
320 mm (1’’)
560 mm (2’’)
2
1
0,82
2,60
180,370,-
HASÁK NA TRUBKY čelisti rovné
ROHRZANGE gerade Backen
PIPE WRENCH straight jaws
GIRATUBO genasce diritte
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ прямые колодки
242
242
320 mm (1’’)
560 mm (2’’)
2
1
0,80
2,30
220,460,-
HASÁK NA TRUBKY
ROHRZANGE
PIPE WRENCH
GIRATUBO
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ
243
243
300 mm (1’’)
450 mm (2’’)
2
1
0,75
1,80
120,184,-
HASÁK VÝSTŘEDNÍKOVÝ
EXZENTERROHRZANGE
ECCENTRIC PIPE
WRENCH
TENAGLIA ECCENTRICCA
PER TUBI
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ
ЭКСЕНТРИКОВЫЙ
244
244
244
300 mm (1’’)
350 mm (1½’’)
450 mm (2’’)
1
1
1
1,10
1,20
2,40
320,430,690,-
KLÍČ STAVITELNÝ
ROLLGABELSCHLÜSSEL
ADJUSTABLE WRENCH
CHIAVE IMPOSTABILE
РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ
232
232
232
232
19 mm
24 mm
30 mm
36 mm
10
10
10
10
0,18
0,25
0,40
0,57
52,76,96,138,-
15
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:47
Stránka 16
Cena Kč/ks
bez DPH
Code
Specification
HASÁK VÝSTŘEDNÍKOVÝ
EXZENTERROHRZANGE
ECCENTRIC PIPE WRENCH
TENAGLIA ECCENTRICA
PER TUBI
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ
245
245
375 mm (1”)
500 mm (2’’)
1
1
1,20
2,40
291,474,-
HASÁK KLOUBOVÝ
GELENKROHRZANGE
HINGED PIPE WRENCH
TENAGLIA CON
ARTICOLAZIONE PER TUBI
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ ШАРНИРНЫЙ
246
246
246
450 mm (2 1/2”)
600 mm (3 1/2”)
850 mm (4 1/2”)
1
1
1
2,30
3,80
7,30
646,797,1359,-
HASÁK NA TRUBKY
S VODÍCÍ MATICÍ
ROHRZANGE VERSTELLBAR
MIT KLEMMMUTTER
PIPE WRENCH
WITH GUIDE NUT
257
257
257
257
175 mm (1”)
240 mm (1 1/2”)
270 mm (1 3/4”)
300 mm (2”)
10
10
10
10
0,30
0,50
0,70
0,90
172,214,258,279,-
HASÁK NA TRUBKY
SE STAVĚCÍM ŠROUBEM
ROHRZANGE VERSTELLBAR
MIT KLEMMSCHRAUBE
PIPE WRENCH
WITH SETTING SCREW
GIRATUBO CON
VITE REGISTRABILE
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ
С УСТАНОВОЧНЫМ ВИНТОМ
258
258
258
190 mm (1”)
250 mm (1 1/2”)
300 mm (2”)
10
10
10
0,30
0,60
1,00
140,162,205,-
KLEŠTĚ NA DLAŽDICE
ZANGE
FÜR FUSSBODENFLIESEN
TILE CUTTING PLIERS
PINZA PER PIASTRELLE
КЛЕЩИ ПЛИТОЧНЫЕ
306
PH
10
0,20
214,-
NŮŽKY UNIVERZÁLNÍ
UNIVERSALSCHERE
MULTI-PURPOSE CUTTERS
FORBICI UNIVERSALI
НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
314
250 mm
10
0,50
249,-
GIRATUBO CON DADO
CONDUTTORE
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ
С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ГАЙКОЙ
16
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:47
Stránka 17
Code
Specification
NŮŽKY UNIVERZÁLNÍ
UNIVERSALSCHERE
MULTI-PURPOSE CUTTERS
PINZA UNIVERSALE
НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
305
560 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ NA TYČE
A SVORNÍKY
BOLZENSCHNEIDER
BOLT CUTTERS
TAGLIABULLONI
КУСАЧКИ ДЛЯ СТЕРЖНЕЙ
И БОЛТОВ
270
350 mm, A
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ NA TYČE
A SVORNÍKY
BOLZENSCHNEIDER
BOLT CUTTERS
TAGLIABULLONI
КУСАЧКИ ДЛЯ СТЕРЖНЕЙ
И БОЛТОВ
270
270
270
270
480 mm, A
630 mm, A
780 mm, A
930 mm, A
NÁHRADNÍ NOŽE pro kleště 270
ERSATZMESSER
für Bolzenschneider 270
SPARE BOLT cutting blades 270
PUNTE DI RICAMBIO per pinza 270
ЗАПАСНЫЕ НОЖИ для клещей 270
270NN
270NN
270NN
270NN
270NN
480 mm
630 mm
780 mm
930 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ NA TYČE
A SVORNÍKY
BOLZENSCHNEIDER
BOLT CUTTERS
TAGLIABULLONI
КУСАЧКИ ДЛЯ СТЕРЖНЕЙ
И БОЛТОВ
271
271
271
271
480 mm,
630 mm,
780 mm,
930 mm,
NÁHRADNÍ NOŽE pro kleště 271
ERSATZMESSER
für Bolzenschneider 271
SPARE BOLT cutting blades 271
PUNTE DI RICAMBIO per pinza 271
ЗАПАСНЫЕ НОЖИ для клещей 271
271NN
271NN
271NN
271NN
480 mm
630 mm
780 mm
930 mm
Cena Kč/ks
bez DPH
1
1,80
563,-
∅ 5 mm
10
1,20
580,-
∅ 7 mm
∅ 9 mm
∅ 12 mm
∅ 13 mm
1
1
1
1
2,10
2,90
4,20
4,40
637,732,938,970,-
∅ 6 mm
∅ 8 mm
∅ 10 mm
∅ 12 mm
1
1
1
1
1
0,30
0,45
0,80
1,30
1,30
431,485,539,744,744,-
1
1
1
1
1,40
2,40
4,80
5,10
205,254,376,409,-
1
1
1
1
0,50
0,80
1,20
1,75
123,153,225,245,-
17
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:48
Stránka 18
Cena Kč/ks
bez DPH
Code
Specification
SAMOSVORNÁ SVĚRKA
čelisti rovné
GRIPZANGE
gerade Backen
SELF-TIGHTENING CLAMP
straight jaws
GANASCIA ATIBLOCCAGGIO
genasce diritte
САМОЗАЖИМНОЙ ХОМУТ
прямые колодки
260
260
260
130 mm
180 mm
220 mm
10
10
10
0,15
0,30
0,40
65,75,120,-
SAMOSVORNÁ SVĚRKA
čelisti oblé
GRIPZANGE
runde Backen
SELF-TIGHTENING CLAMP
round jaws
GANASCIA ATIBLOCCAGGIO
ganasce rotonde
САМОЗАЖИМНОЙ ХОМУТ
округленные ножи
261
261
261
130 mm
180 mm
220 mm
10
10
10
0,15
0,30
0,40
65,75,120,-
NŮŽKY NA PLECH převodové
ÜBERSETZUNGS BLECHSCHERE
CUT AVIATION TIN SNIPS
CESOIE PER LAMIERE TRASMISSIONE A LEVA
ЛИСТОВЫЕ НОЖНИЦЫ
C ПЕРЕДАЧЕЙ
390
390
390
250 mm
250 mm L
250 mm P
10
10
10
0,40
0,40
0,40
99,99,99,-
NŮŽKY NA PLECH převodové
ÜBERSETZUNGS BLECHSCHERE
CUT AVIATION TIN SNIPS
CESOIE PER LAMIERE TRASMISSIONE A LEVA
ЛИСТОВЫЕ НОЖНИЦЫ
C ПЕРЕДАЧЕЙ
392
392
10
10
0,40
0,40
189,189,-
NŮŽKY NA PLECH převodové
ÜBERSETZUNGS BLECHSCHERE
LONG CUT AVIATION TIN SNIPS
CESOIE PER LAMIERE TRASMISSIONE A LEVA
ЛИСТОВЫЕ НОЖНИЦЫ
C ПЕРЕДАЧЕЙ
394
10
0,40
189,-
NŮŽKY NA PLECH převodové
ÜBERSETZUNGS BLECHSCHERE
SHORT CUT AVIATION TIN SNIPS
CESOIE PER LAMIERE TRASMISSIONE A LEVA
ЛИСТОВЫЕ НОЖНИЦЫ
C ПЕРЕДАЧЕЙ
396
10
0,40
149,-
18
max. síla plechu 1 mm
max. 600 N/mm2
250 mm L
250 mm P
max. síla plechu 1 mm
max. 600 N/mm2
300 mm
max. síla plechu 1 mm
max. 600 N/mm2
240 mm
max. síla plechu 1 mm
max. 600 N/mm2
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:49
Stránka 19
Code
100 g
200 g
300 g
500 g
10
10
10
10
0,20
0,30
0,40
0,60
106,115,136,146,-
6
0,80
221,-
100 g
200 g
300 g
400 g
500 g
600 g
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
10
10
10
10
10
10
10
6
6
6
0,12
0,26
0,38
0,50
0,60
0,80
1,02
1,22
1,83
2,45
106,115,125,127,131,137,172,182,237,289,-
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
100 g
200 g
300 g
400 g
500 g
600 g
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
10
10
10
10
10
10
10
6
6
6
0,10
0,20
0,40
0,50
0,60
0,80
1,00
1,20
1,80
2,40
96,105,115,117,121,127,162,172,227,279,-
18
18
18
18
18
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
8 kg
1
1
1
1
1
3,50
4,50
5,60
6,70
8,50
378,464,539,701,949,-
KLADIVO ZÁMEČNICKÉ
násada PH
SCHLOSSERHAMMER
Kunststoffstiel PH
MACHINIST HAMMER
handle PH
MARTELLO DA MECCANICO
manico PH
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ
с рукояткой РН
27
27
27
27
KLADIVO ZÁMEČNICKÉ
SCHLOSSERHAMMER
MACHINIST HAMMER
MARTELLO DA MECCANICO
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ
27
500 g, LS
KLADIVO ZÁMEČNICKÉ
SCHLOSSERHAMMER
MACHINIST HAMMER
MARTELLO DA MECCANICO
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
KLADIVO ZÁMEČNICKÉ
SCHLOSSERHAMMER
MACHINIST HAMMER
MARTELLO DA MECCANICO
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ
KLADIVO PŘEDTLOUKACÍ
VORSCHLAGHAMMER
SLEDGE HAMMER
MARTELLO PREBATTITORE
МОЛОТОК ДЛЯ
ПРЕДВЫБИВКИ
Cena Kč/ks
bez DPH
Specification
19
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:50
Stránka 20
Code
Specification
PALICE
FÄUSTEL
MALLET
MAZZA
МОЛОТ
602
1000 g, LS
PALICE
FÄUSTEL
MALLET
MAZZA
МОЛОТ
605
605
605
605
PALICE
FÄUSTEL
MALLET
MAZZA
МОЛОТ
Cena Kč/ks
bez DPH
6
1,35
292,-
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
6
6
6
6
0,90
1,20
1,70
2,30
167,177,235,265,-
603
603
603
603
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
6
6
6
6
0,90
1,20
1,70
2,30
162,172,227,258,-
603
603
603
603
3 kg
5 kg
6 kg
8 kg
1
1
1
1
3,40
5,40
6,50
8,90
400,560,711,1046,-
PALICE
FÄUSTEL
MALLET
MAZZA
МОЛОТ
603
8 kg, PH
1
8,95
1166,-
PALICE GUMOVÁ
GUMMIHAMMER
RUBBER MALLET
MARTELLO DI GOMMA
МОЛОТОК-КИЯНКА
РЕЗИНОВАЯ
997
997
1
1
0,47
0,65
42,50,-
PALICE
FÄUSTEL
MALLET
MAZZA
МОЛОТ
20
500 g
700 g
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:51
Stránka 21
Code
PALIČKA MONTÁŽNÍ
MONTAGEKLOPFER
MOUNTING MALLET
MAZZETTA DA MONTAGGIO
КИЯНКА МОНТАЖНАЯ
480
480
ÚDERNÝ KONEC sada
SCHLAGENDE Set
STRIKING END set
ARRESTO set
UK 37/2
UK 50/2
Cena Kč/ks
bez DPH
Specification
500 g
1000 g
1
1
0,70
1,32
160,230,-
2
2
0,05
0,14
71,98,-
УДАРНЫЙ НАКОНЕЧНИК набор
KLADIVO TESAŘSKÉ
LATTHAMMER
CLAW HAMMER
MARTELLO DA CARPENTIERE
МОЛОТОК ПЛОТНИЧНЫЙ
С МАГНИТОМ
500
600 g
12
0,70
252,-
KLADIVO TESAŘSKÉ
s magnetem
LATTHAMMER mit Magnet
magnet CLAW HAMMER
MARTELLO DA CARPENTIERE
con magnete
МОЛОТОК ПЛОТНИЧНЫЙ
с магнитом
504
600 g
1
0,60
270,-
KLADIVO SVÁŘEČSKÉ
SCHWEISSERHAMMER
WELDING HAMMER
MARTELLO DA SALDATORE
МОЛОТОК СВАРОЧНЫЙ
572
572
320 g, A
400 g, A
1
1
0,30
0,40
129,150,-
KLADIVO SVÁŘEČSKÉ
SCHWEISSERHAMMER
WELDING HAMMER
MARTELLO DA SALDATORE
572
572
320 g, B
400 g, B
1
1
0,30
0,40
114,119,-
МОЛОТОК СВАРОЧНЫЙ
21
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:51
Stránka 22
Code
Specification
KLADIVO ZEDNICKÉ
ploska hladká
MAURERHAMMER
Hammerbahn glatt
MASON HAMMER
flat head
MARTELLO DA MURATORE
a bocca liscia
МОЛОТОК-КИРОЧКА
боёк гладкий
708
600 g, LS
KLADIVO ZEDNICKÉ
MAURERHAMMER
MASON HAMMER
MARTELLO DA MURATORE
Cena Kč/ks
bez DPH
1
1,00
236,-
709
1
0,80
107,-
KLADIVO ZEDNICKÉ
MAURERHAMMER
MASON HAMMER
MARTELLO DA MURATORE
МОЛОТОК-КИРОЧКА
716
1
0,80
107,-
KLADIVO ZEDNICKÉ KŘÍŽOVÉ
KREUZMAURERHAMMER
CROSS MASON HAMMER
MAZZA DI PENNA TRAVERSALLE
КYBAЛДА
726
1
0,70
159,-
KLADIVO PRO DLAŽDIČE
HAMMER
FŰR PFLASTERSTEIN
PAVING HAMMER
MARTELLO DA SELCIATORE
731
1
1,00
236,-
МОЛОТОК-КИРОЧКА
МОЛОТОК ДЛЯ
МОСТИЛЬЩИКА
22
1000 g
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:52
Stránka 23
Code
Specification
SEKÁČ ZÁMEČNICKÝ PLOCHÝ
SCHLOSSERFLACHMEISSEL
LOCKSMITH’S FLAT CHISEL
SCALPELLO DA MECCANICO PIATTO
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ ПЛОСКОЕ
101
101
101
101
101
101
101
101
101
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
SEKÁČ ZÁMEČNICKÝ PLOCHÝ
s ochranným návlekem
101
101
101
101
101
101
SCHLOSSERFLACHMEISSEL
mit Handschutz
LOCKSMITH’S FLAT CHISEL
with guard
Cena Kč/ks
bez DPH
10
10
10
10
10
5
5
5
5
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
1,00
62,68,70,82,95,107,124,162,183,-
200 mm, PH
250 mm, PH
300 mm, PH
350 mm, PH
400 mm, PH
500 mm, PH
1
1
1
1
1
1
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,10
118,140,162,183,190,201,-
105
350 mm
1
0,76
139,-
105
175 mm
1
0,17
89,-
106
200 mm, PH
1
0,50
118,-
700
700
250 mm
300 mm
10
10
0,40
0,50
53,59,-
SCALPELLO DA MECCANICO
PIATTO con protezione
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ ПЛОСКОЕ
с изолирующей ручкой
SEKÁČ ZÁMEČNICKÝ KŘÍŽOVÝ
SCHLOSSERKREUZMEISSEL
LOCKSMITH’S CROSS CHISEL
BEDANO
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ
КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ
SEKÁČ ZÁMEČNICKÝ KŘÍŽOVÝ
SCHLOSSERKREUZMEISSEL
LOCKSMITH’S CROSS CHISEL
BEDANO
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ
КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ
SEKÁČ ZÁMEČNICKÝ KŘÍŽOVÝ
s ochranným návlekem
SCHLOSSERKREUZMEISSEL
mit Handschutz
LOCKSMITH’S CROSS CHISEL
with guard
BEDANO con protezione
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ
КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ
с изолирующей ручкой
SEKÁČ KAMENICKÝ PLOCHÝ
FELSMEIßEL - FLACH
FLAT STONE MASON CHISEL
SCALPELLO PIATTO
DA TAGLIAPIETRE
КАМЕНОТЁСНОЕ ЗУБИЛО
ПЛОСКОЕ
23
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:53
Stránka 24
Code
Specification
700
700
250 mm, PH
300 mm, PH
SEKÁČ KAMENICKÝ ŠPIČATÝ
FELSMEIßEL - SPITZIG
SHARP STONE MASON CHISEL
SCALPELLO A PUNTA
DA TAGLIAPIETRE
КАМЕНОТЁСНОЕ ЗУБИЛО ОСТРОЕ
702
702
250 mm
300 mm
SEKÁČ KAMENICKÝ ŠPIČATÝ
s ochranným návlekem
FELSMEIßEL - SPITZIG
mit Handschutz
702
702
SEKÁČ KAMENICKÝ PLOCHÝ
FELSMEIßEL - FLACH
FLAT STONE MASON CHISEL
SCALPELLO PIATTO
DA TAGLIAPIETRE
КАМЕНОТЁСНОЕ ЗУБИЛО
ПЛОСКОЕ
SEKÁČ KAMENICKÝ PLOCHÝ
s ochranným návlekem
FELSMEIßEL - FLACH
mit Handschutz
Cena Kč/ks
bez DPH
1
1
0,50
0,60
98,104,-
10
10
0,40
0,50
53,59,-
250 mm, PH
300 mm, PH
1
1
0,50
0,60
98,104,-
700
200 mm
1
0,38
53,-
SEKÁČ PLOCHÝ
FLACHMEISSEL
FLAT CHISEL
SCALPELLO PIATTO
ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ
724
250 mm
10
0,32
110,-
SEKÁČ PLOCHÝ
s ochranným návlekem
FLACHMEISEL
mit Handschutz
FLAT CHISEL with guard
SCALPELLO PIATTO
con protezione
ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ
с изолирующей ручкой
724
250 mm, PH
1
0,45
160,-
FLAT STONE MASON CHISEL
with guard
SCALPELLO PIATTO DA TAGLIAPIETRE
con protezione
КАМЕНОТЁСНОЕ ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ
с изолирующей ручкой
SHARP STONE MASON CHISEL
with guard
SCALPELLO A PUNTA DA TAGLIAPIETRE
con protezione
КАМЕНОТЁСНОЕ ЗУБИЛО ОСТРОЕ
с изолирующей ручкой
24
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
SEKÁČ PLOCHÝ
FLACHMEISSEL
FLAT CHISEL
SCALPELLO PIATTO
ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ
5.10.2010
8:53
Stránka 25
Code
Specification
723
200 mm
Cena Kč/ks
bez DPH
1
0,40
118,-
1
0,50
155,-
š = 70 mm
š
SEKÁČ PLOCHÝ
s ochranným návlekem
FLACHMEISSEL
mit Handschutz
723
200 mm, PH
š = 70 mm
š
FLAT CHISEL
with guard
SCALPELLO
DA FABBRO PIATTO
con protezione
ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ
с изолирующей ручкой
PÁČIDLO JEDNOSTRANNÉ
s rozštěpem
BRECHSTANGE - EINSEITIG
SINGLE-SIDED CROWBAR
PALANCHINO UNILATERALE
ЛОМ ОДНОСТОРОННИЙ
749
300 mm, PH
1
0,50
69,-
PÁČIDLO ŠPIČATÉ
BRECHSTANGE MIT SPITZE
POINTED CROWBAR
PALANCHINO A PUNTA
ЛОМ С ОСТРЫМ КОНЦОМ
747
747
400 mm
760 mm
1
1
0,50
1,50
89,159,-
PÁČIDLO S ROZŠTĚPEM
ZIMMERMANNS-BRECHSTANGE
CLAW CROWBAR
PALANCHINO CON SPACCATURA
ЛОМ-ГВОЗДОДЁР
745
745
500 mm
700 mm
1
1
1,15
1,70
109,129,-
25
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:54
Stránka 26
Cena Kč/ks
bez DPH
Code
Specification
SEKERA tesařská
HANDBEIL
WOOD AXE
ASCIA DA CARPENTIERE
ТОПОР ПЛОТНИЦКИЙ
3001
800 g
1
1,40
451,-
SEKERA univerzální
UNIVERSALAXT
ALL PURPOSE AXE
ASCIA UNIVERSALE
ТОПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
3003
3003
3003
600 g
800 g
1000 g
1
1
1
1,10
1,20
1,30
203,226,294,-
SEKERA osekávací
HAUAXT
FELLING AXE
ASCIA PER ABBOZZARE
ТОПОР ОБРУБОЧНЫЙ
3005
1250 g
1
1,90
338,-
3006
3006
1000 g
1600 g
1
1
1,80
2,90
306,361,-
3007
1250 g, k
1
1,75
409,-
3007
3007
1250 g
1800 g
1
1
1,85
2,40
419,516,-
SEKERA štípací
SPALTAXT
SPLITTING AXE
ASCIA PER TAGLIARE
ТОПОР ДЛЯ КОЛКИ
SEKERA ŠTÍPACÍ s klínem
krátká
KURZE SPALTAXT
mit Keil
SHORT SPLITTING AXE
with wedge
ACCETTA TRONCATRICE
con zeppa - corta
ТОПОР ДРОВОКОЛЬНЫЙ
с клином - короткий
SEKERA ŠTÍPACÍ s klínem
SPALTAXT mit Keil
SPLITTING AXE with wedge
ACCETTA TRONCATRICE
con zeppa
ТОПОР ДРОВОКОЛЬНЫЙ
с клином
26
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:55
Stránka 27
Code
Cena Kč/ks
bez DPH
Specification
1
2,00
329,-
1
2,47
449,-
1
2,20
329,-
1
2,62
449,-
2318
1
1,30
322,-
2315
1
0,90
2158,-
SEKEROMOTYKA
PFLANZHACKEAXT
CHISEL AXE
ASCIA-ZAPPA
ТОПОР-МОТЫГА
3019
SEKEROMOTYKA
PFLANZHACKEAXT
CHISEL AXE
ASCIA-ZAPPA
ТОПОР-МОТЫГА
3019
SEKERA HASIČSKÁ
FEUERWEHR-BEIL
FIREMAN’S AXE
ASCIA DA POMPIERE
TОПОР ПОЖАРНЫЙ
2320
SEKERA HASIČSKÁ
FEUERWEHR-BEIL
FIREMAN’S AXE
ASCIA DA POMPIERE
TОПОР ПОЖАРНЫЙ
2320
SEKERA HASIČSKÁ
FEUERWEHR-BEIL
FIREMAN’S AXE
ASCIA DA POMPIERE
TОПОР ПОЖАРНЫЙ
SEKERA HASIČSKÁ jubilejní
JUBILEUMSAXT
DER FEUERWEHR
JUBILEE FIREMAN’S AXE
ASCIA DA POMPIERE
TОПОР ПОЖАРНЫЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ
PH
PH
27
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:55
Stránka 28
Code
Cena Kč/ks
bez DPH
Specification
10
1,00
214,-
700 g, LS
1
0,85
219,-
19
19
2,5 kg, L
3,5 kg, L
1
1
3,25
4,30
399,431,-
KALAČ DŘEVORUBECKÝ
s násadou PH
HOLZSPALTHAMMER
mit Stiel PH
SPLITTING MAUL with handle PH
ASCIA DA TAGLIABOSCHI
con manico PH
ТОПОР-КОЛУН с топорищем
19
3,5 kg, PH
1
4,70
555,-
KALAČ dřevorubecký
bez násady
HOLZSPALTHAMMER
ohne Stiel
SPLITTING MAUL without handle
ASCIA DA TAGLIABOSCHI
senza manico
ТОПОР-КОЛУН без топорища
19
19
2,5 kg, Lb
3,5 kg, Lb
1
1
2,50
3,50
349,378,-
SEKERA CAMP
BEIL CAMP
AXE CAMP
ASCIA CAMP
TОПОР CAMP
3015
SEKERA VÍCEÚČELOVÁ
MEHRZWECKAXT
MULTIPURPOSE AXE
ACCETTA UNIVERSALE
TОПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
3017
KALAČ DŘEVORUBECKÝ
s násadou
HOLZSPALTHAMMER
mit Stiel
SPLITTING MAUL with handle
ASCIA DA TAGLIABOSCHI
con manico
ТОПОР-КОЛУН с топорищем
KLÍN ŠTÍPACÍ
HOLZSPALTKEIL
SPLITTING WEDGE
CUNEO SPACCALEGNA
КЛИН ДРОВОКОЛЬНЫЙ
3000
3000
3000
LOPATKA DŘEVORUBECKÁ
FÄLLHEBER
FELLING LEVER
PALA DA TAGLIABOSCHI
3022
ВАЛОЧНАЯ ЛОПАТКА
800 mm
28
1500 g
2000 g
2500 g
1
1
1
1,50
2,00
2,50
162,183,205,-
1
2,20
1058,-
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:56
Stránka 29
Cena Kč/ks
bez DPH
Code
Specification
KLADIVO KLEPACÍ
KLOPFHAMMER
KNOCKING HAMMER
PICCHIOTTO
МОЛОТОК КОЛОТИЛЬНЫЙ
592
400 g
1
0,50
117,-
BABKA KLEPACÍ ostrá
AMBOSSSTÖCKEL spitz
WIDE ANVIL sharp
INCUDINETTA PER BATTERE
tagliente
БАБКА КЛЕПАЛЬНАЯ острая
582
250 g
1
0,25
75,-
BABKA KLEPACÍ čtyřhranná
AMBOSSSTÖCKEL
quadratisch
WIDE ANVIL square
INCUDINETTA PER BATTERE
quadrangolare
БАБКА КЛЕПАЛЬНАЯ
четырехгранная
580
400 g
1
0,40
85,-
KLEŠTĚ ROZVÁDĚCÍ
na listové pily
SCHRÄNKZANGE
für Sägeblätter
SAW SETTING PLIERS
for straight blades
PINZA DISTRIBUTRICE
КЛЕЩИ РАЗВОДНЫЕ для
листовых пил
1701
10
0,30
400,-
KLEŠTĚ ROZVÁDĚCÍ
na okružní a katrové pily
SCHRÄNKZANGE
für Kreissägen
SAW SETTING PLIERS
for round blades
PINZA DISTRIBUTRICE per
seghe a lame multiple / circolari
КЛЕЩИ РАЗВОДНЫЕ
для дисковых и рамовых пил
1717
1
0,80
970,-
29
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:57
Stránka 30
Code
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ
přehýbací
KLEMPNERZANGE
TINSMITH’S PLIERS
PINZA DA STAGNAIO
piegatrice
КЛЕЩИ ЖЕСТЯНЩИКА
для перегиба
971
971
971
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ
přehýbací vyhnuté 45°
KLEMPNERZANGE
abgewinkelt 45°
TINSMITH’S PLIERS
bent 45°
PINZA DA LATTONIERE
piegatrice 45°
КЛЕЩИ ЖЕСТЯНИЦКИЙ
для перегиба загнутый 45°
972
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ
přehýbací vyhnuté 90°
KLEMPNERZANGE
abgewinkelt 90°
TINSMITH’S PLIERS
bent 90°
PINZA DA LATTONIERE
piegatrice 90°
КЛЕЩИ ЖЕСТЯНИЦКИЙ
для перегиба загнутый 90°
973
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ
přehýbací
KLEMPNERZANGE
TINSMITH’S PLIERS
PINZA DA STAGNAIO
piegatrice
КЛЕЩИ ЖЕСТЯНЩИКА
для перегиба
992
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ
přehýbací vyhnuté 45°
KLEMPNERZANGE
abgewinkelt 45°
TINSMITH’S PLIERS
bent 45°
PINZA DA LATTONIERE
piegatrice 45°
КЛЕЩИ ЖЕСТЯНИЦКИЙ
для перегиба загнутый 45°
993
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ
kulaté
RUNDE KLEMPNERZANGE
TINSMITH’S ROUND PLIERS
PINZA TONDA DA FABBRO
круглый КЛЕЩИ ДЛЯ ЖЕСТЯНИЦКИХ РАБОТ
983
30
Cena Kč/ks
bez DPH
Specification
40 mm, PH
50 mm, PH
60 mm, PH
5
5
5
0,50
0,60
0,65
519,539,559,-
0,60
646,-
0,65
710,-
0,20
263,-
0,20
267,-
0,20
232,-
šířka čelistí / Backenbreite / jaw width /
larghezza punte / ширина плашки
50 mm, PH
5
šířka čelistí / Backenbreite / jaw width /
larghezza punte / ширина плашки
50 mm, PH
5
šířka čelistí / Backenbreite / jaw width /
larghezza punte / ширина плашки
24 mm, PH
10
šířka čelistí / Backenbreite / jaw width /
larghezza punte / ширина плашки
24 mm, PH
10
šířka čelistí / Backenbreite / jaw width /
larghezza punte / ширина плашки
PH
špičky ∅ 4,5 mm
10
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:57
Stránka 31
Code
KLADIVO POKRÝVAČSKÉ
DACHDECKERHAMMER
PICK HAMMER
MARTELLO DA COPRITETTI
МОЛОТОК КРОВЕЛЬНЫЙ
736
DRÁŽKOVNICE klempířská
SCHALEISEN
ROOFING SEAMER
PIEGATRICE DA STAGNAIO
ФАЛЬЦОВОЧНИК ЖЕСТЯНИЦКИЙ
974
975
975
975
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ krycí
DECKZANGE
TINSMITH’S PLIERS
PINZA DA STAGNAIO coprente
КЛЕЩИ ЖЕСТЯНЩИКА
кровельные
Cena Kč/ks
bez DPH
Specification
1
0,70
431,-
140 mm
1
2,30
756,-
100 mm
125 mm
140 mm
2
2
2
1,00
1,10
1,20
905,962,1020,-
1,12
1079,-
šířka čelistí / Backenbreite / jaw width /
larghezza punte / ширина плашки
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ
KRYCÍ, vyhnuté 45°
DECKZANGE
abgewinkelt 45°
TINSMITH'S PLIERS
bent 45°
PINZA DA STAGNAIO
piegatrice curva 45°
КЛЕЩИ ЖЕСТЯНЩИКА
КРОВЕЛЬНЫЕ для перегиба
эагнутый 45°
976
125 mm
2
šířka čelistí / Backenbreite / jaw width /
larghezza punte / ширина плашки
TRHÁK
NAGELREISSER
SLATERS RIPPER
LAMA TIRACHIODI
КЛЫК
998
998
400 mm
500 mm
1
1
1,00
1,40
610,667,-
KLEŠTĚ KOVÁŘSKÉ
SCHMIEDEZANGE
FORGE TONGS
PINZA DA FORGIATORE
КЛЕЩИ КУЗНЕЧНЫЕ
95
400 mm
1
0,50
186,-
31
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:58
Stránka 32
Code
SKOBA ZEDNICKÁ
lisovaná
MAURERKLAMMER gepresst
WALL HOOK pressed
FERMASTADIA
СКОБЫ КЛАДОЧНЫЕ
прессованные
757
SADA KLÍNKŮ do seker a palic
SET BEFESTIGUNGS KEILE
für Beile und Fäustel
SET OF WEDGES
for axes and hammers
SET DI CUNEI
per asce e mazze
НАБОР ШТИФТОВ
для топоров и молотов
3024/8
3024/10
3024/12
3024/14
3024/16
3024/18
KLÍNEK do seker a palic
plochý kovaný
BEFESTIGUNGSKEILE für Beile
und Fäustel flach geschmiedet
WEDGE for axes and hammers
flat forged
CUNEO PIATTO per asce e mazze
КЛИН для топоров и молотов
плоский кованный
3025/7
KRAMLE KULATÁ
MAURERKLAMMER (RUND)
CRAMP IRON (ROUND)
CAMBRE PER TETTI
СКОБА КРУГЛАЯ
766
766
766
KRAMLE PLOCHÁ
MAURERKLAMMER (FLACH)
CRAMP IRON (FLAT)
CAMBRE PER TETTI
СКОБА ПЛОСКАЯ
768
768
768
Typ drátu – Drahtart – Type of wire
Tipo di filo – Тип проволоки
1
0,15
21,-
15
12
12
10
8
6
0,03
0,05
0,07
0,10
0,10
0,14
45,47,50,55,56,58,-
1
0,05
8,-
250 mm, (∅ 12 mm)
300 mm, (∅ 12 mm)
350 mm, (∅ 12 mm)
1
1
1
0,32
0,36
0,41
23,24,25,-
250 mm, (20×10)
300 mm, (20×10)
350 mm, (20×10)
1
1
1
0,46
0,54
0,62
33,36,38,-
∅
∅
∅
∅
∅
∅
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
σ
[N/mm2]
středně tvrdý drát – Mitellhartdraht – Medium hard wire
Filo medio duro – полутвёрдая проволока
500
tvrdý drát – Hartdraht – Hard wire – Filo duro – твёрдая проволока
1600
pianový drát – Hartdraht – Hard wire – Filo duro – пианиновая проволока
2300
výrobek na závěsné podložce – Produkt auf einer Hängeunterlage – Product with a hanging plate –
prodotto fornito sul piano d’appoggio – изделие на подвесной подставке
32
Cena Kč/ks
bez DPH
Specification
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
8:59
Stránka 33
Cena Kč/ks
bez DPH
Code
Specification
NŮŽKY ZAHRADNICKÉ
GARTENSCHERE
GARDEN SHEARS
FORBICI DA
GIARDINIERE
СЕКАТОР-НОЖНИЦЫ
294
200 mm
1
0,30
404,-
NŮŽKY ZAHRADNICKÉ
GARTENSCHERE
GARDEN SHEARS
FORBICI DA
GIARDINIERE
СЕКАТОР-НОЖНИЦЫ
296
650 mm
1
1,35
569,-
ŠKRABKA NA LED
EISKRATZER
ICE SCRAPER
GHIACCIO RASCHIETTO
СКРЕБОК
855
1
1,41
310,-
850
10
0,18
57,-
1100 mm
ČISTIČ SPÁR
FUGENREINIGER
JOINT CLEANER
ATTREZZO
PER PULIZIA FUGHE
ОЧИСТИТЕЛЬ ШВОВ
250 mm
MOTYČKA ZAHRADNÍ
rovná plecí - kovaná
GARTENHACKE
geschmiedet
GARDEN HOE forged
ZAPPA DA GIARDINO
forgiata
МОТЫГА САДОВАЯ кованая
MOTYČKA ZAHRADNÍ
srdcovka plecí - kovaná
GARTENHACKE
geschmiedet
GARDEN HOE forged
ZAPPA DA GIARDINO
forgiata
МОТЫГА САДОВАЯ кованая
840
v
110
š
55
d
300
1
0,22
120,-
842
v
110
š
55
d
300
1
0,20
120,-
d
v
š
d
v
š
33
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
9:01
Stránka 34
MOTYKA ZAHRADNÍ
skleníková - kovaná
GARTENHACKE
geschmiedet
GARDEN HOE forged
ZAPPA DA GIARDINO
forgiata
МОТЫГА САДОВАЯ кованая
d
Cena Kč/ks
bez DPH
Specification
Code
805
A
v
160
806
806
806
A
B
C
v
160
160
160
807
A
v
160
808
808
808
A
B
C
810
810
B
C
š
50
d
500
1
0,67
150,-
š
d
50 1200
75 1200
100 1200
1
1
1
1,04
1,12
1,21
180,180,180,-
d
500
1
0,64
150,-
v
160
160
160
š
d
50 1200
75 1200
100 1200
1
1
1
1,01
1,10
1,17
180,180,180,-
v
160
180
š
d
75 1200
100 1200
1
1
1,14
1,19
180,180,-
v
š
MOTYKA ZAHRADNÍ
okopávačka rovná - kovaná
GARTENHACKE
geschmiedet
GARDEN HOE forged
ZAPPA DA GIARDINO
forgiata
МОТЫГА САДОВАЯ кованая
d
v
š
MOTYKA ZAHRADNÍ
skleníková - kovaná
GARTENHACKE
geschmiedet
GARDEN HOE - forged
ZAPPA DA GIARDINO forgiata
МОТЫГА САДОВАЯ кованая
d
š
50
v
š
MOTYKA ZAHRADNÍ okopávačka
úhlová - kovaná
GARTENHACKE
geschmiedet
GARDEN HOE forged
ZAPPA DA GIARDINO
forgiata
МОТЫГА САДОВАЯ кованая
d
v
š
MOTYKA ZAHRADNÍ okopávačka
srdcovka - kovaná
GARTENHACKE
geschmiedet
GARDEN HOE forged
ZAPPA DA GIARDINO
forgiata
МОТЫГА САДОВАЯ кованая
d
v
š
34
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
9:03
Stránka 35
MOTYKA ZAHRADNÍ
plecí trojzubá- kovaná
GARTENHACKE
geschmiedet
GARDEN HOE forged
ZAPPA DA GIARDINO
forgiata
МОТЫГА САДОВАЯ кованая
Cena Kč/ks
bez DPH
Specification
Code
d
812
B
v
160
š
d
75 1200
1
1,01
180,-
816
816
816
A
B
C
v
180
180
180
š
d
53 1200
82 1200
110 1200
1
1
1
1,09
1,18
1,28
210,210,210,-
818
818
818
A
B
C
v
180
180
180
š
d
53 1200
82 1200
110 1200
1
1
1
1,05
1,16
1,23
210,210,210,-
823
v
250
š
d
55 1200
1
1,51
290,-
825
v
220
š
d
150 1200
1
1,92
290,-
827
v
220
š
d
150 1200
1
1,79
290,-
v
š
MOTYKA ZAHRADNÍ okopávačka
rovná - kovaná
GARTENHACKE
geschmiedet
GARDEN HOE forged
ZAPPA DA GIARDINO
forgiata
МОТЫГА САДОВАЯ кованая
d
v
š
MOTYKA ZAHRADNÍ okopávačka
úhlová - kovaná
GARTENHACKE
geschmiedet
GARDEN HOE forged
ZAPPA DA GIARDINO
forgiata
МОТЫГА САДОВАЯ кованая
d
v
š
MOTYKA ZAHRADNÍ
velká - kovaná
GARTENHACKE
geschmiedet
GARDEN HOE forged
ZAPPA DA GIARDINO
forgiata
МОТЫГА САДОВАЯ кованая
d
v
š
MOTYKA ZAHRADNÍ
obdélníková - kovaná
GARTENHACKE
geschmiedet
GARDEN HOE forged
ZAPPA DA GIARDINO
forgiata
МОТЫГА САДОВАЯ кованая
d
v
š
MOTYKA ZAHRADNÍ
srdcovka - kovaná
GARTENHACKE
geschmiedet
GARDEN HOE forged
ZAPPA DA GIARDINO
forgiata
МОТЫГА САДОВАЯ кованая
d
v
š
35
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
9:03
Stránka 36
Cena Kč/ks
bez DPH
Code
Specification
NÁSADA NA KLADIVA – BUK
HAMMERSTIEL – BUCHE
HAMMER HANDLE – BEECH
MANICO DEL MARTELLO –
FAGGIO
TOПОP ДЛЯ MOЛOTOKA –
БУК
N100k
N200k
N300k
N400k
N500k
N600k
N800k
N1000k
N1500k
N2000k
28/100
28/200
28/300, 592/400
28/400
28/500
28/600
28/800
28/1000
28/1500
28/2000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,05
0,05
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,25
16,19,21,22,24,25,27,30,37,39,-
NÁSADA NA PALICE – BUK
FÄUSTELSTIEL – BUCHE
MALLET HANDLE – BEECH
MANICO DEL MAZZA – FAGGIO
TOПОP ДЛЯ MOЛOTA – БУК
N1000p
N1500p
N2000p
603/800, 603/1000
603/1500
603/2000
1
1
1
0,10
0,15
0,20
30,36,38,-
N3
N5
N8
603/3
603/5, 603/6
603/8
1
1
1
0,40
0,65
0,80
38,53,58,-
N3
N4
N5
N8
18/3
18/4
18/5, 18/6
18/8
1
1
1
1
0,40
0,45
0,65
0,80
38,41,53,58,-
N5
N8
19/2,5
19/3,5
1
1
0,65
0,80
53,58,-
NÁSADA NA PALICE – BUK
FÄUSTELSTIEL – BUCHE
MALLET HANDLE – BEECH
MANICO DEL MAZZA – FAGGIO
TOПОP ДЛЯ MOЛOTA – БУК
NÁSADA NA PŘEDTLOUKACÍ
KLADIVA – BUK
VORSCHLAGHAMMERSTIEL –
BUCHE
SLEDGE HAMMER HANDLE –
BEECH
MANICO DEL MARTELLO
PREBATTITORE – FAGGIO
TOПОP ДЛЯ MOЛOTOKA ДЛЯ
ПРЕДBЫБИBКИ - БУК
NÁSADA NA KALAČE – BUK
HOLZSPALTHAMMERSTIEL
– BUCHE
SPLITTING MAUL HANDLE
– BEECH
MANICO DEL ASCIA DA
TAGLIABOSCHII – FAGGIO
TOПОP ДЛЯ TOПОPA-КOЛУHA
– БУК
36
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
9:04
Stránka 37
Cena Kč/ks
bez DPH
Code
Specification
NÁSADA NA SEKERY – JASAN
AXTSTIEL – ESCHE
AXE HANDLE – ASH
MANICO DEL ASCIA – AVORNIO
TOПОP ДЛЯ TOПОPA – ЯСЕHЬ
N600s
N800s
N1000s
N1250s
N1000ss
N1600s
N1000sk
3003/600
3003/800, 3001/800
3003/1000
3005/1250, 3007/1800
3006/1000, 3007/1250
3006/1600
3007/1250 k
1
1
1
1
1
1
1
0,20
0,20
0,25
0,50
0,45
0,65
0,33
50,53,57,94,82,104,59,-
NÁSADA NA ZEDNICKÁ
KLADIVA – BUK
MAURERHAMMERSTIEL –
BUCHE
MASON HAMMER
HANDLE – BEECH
MANICO DEL MARTELLO
DA MURATORE – FAGGIO
ТОПОР ДЛЯ МОЛОТОКА –
КИРОЧКА – БУК
N39
709, 716
1
0,10
16,-
NÁSADA NA MOTYKY
STIEL FÜR GARTENHACKE
HOE HANDLE
MANICO PER ZAPPA
ЧЕРЕНОК ДЛЯ МОТЫГИ
N50m
N120m
1
1
0,29
0,66
42,84,-
NÁSADA NA SEKEROMOTYKY
STIEL FÜR PFLANZHACKEAXT
CHISEL AXE HANDLE
MANICO PER ZAPPA PICCOZZA
ЧЕРЕНОК ДЛЯ КИРКИ-МОТЫГИ
N800
3019
1
0,70
99,-
NÁSADA NA SEKEROMOTYKY
STIEL FÜR PFLANZHACKEAXT
CHISEL AXE HANDLE
MANICO PER ZAPPA PICCOZZA
ЧЕРЕНОК ДЛЯ КИРКИ-МОТЫГИ
N900
3019
1
0,75
104,-
NÁSADA NA ŠKRABKU NA LED
STIEL FÜR EISKRATZER
ICE SCRAPER HANDLE
MANICO PER GHIACCIO
RASCHIETTO
ЧЕРЕНОК ДЛЯ СКРЕБОК
N1000
855
1
0,80
97,-
37
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
9:05
Stránka 38
Panel - nářadí pro strojírenství (velký, šíře 1000 mm)
Výrobky umístěné na panelech Zbirovia, a.s. podléhají stejným obchodním a rabatovým podmínkám dle platného ceníku pro příslušný
rok. Obchodní podmínky pro distribuci panelů jsou sjednávány individuálně.
Cena Kč/ks
bez DPH
STOJAN VELKÝ
38
3285,-
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
9:05
Stránka 39
Panel - nářadí pro strojírenství (malý, šíře 625 mm)
Výrobky umístěné na panelech Zbirovia, a.s. podléhají stejným obchodním a rabatovým podmínkám dle platného ceníku pro příslušný
rok. Obchodní podmínky pro distribuci panelů jsou sjednávány individuálně.
Cena Kč/ks
bez DPH
STOJAN MALÝ
2960,-
39
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
9:06
Stránka 40
Panel - nářadí pro stavebnictví (velký, šíře 1000 mm)
Výrobky umístěné na panelech Zbirovia, a.s. podléhají stejným obchodním a rabatovým podmínkám dle platného ceníku pro příslušný
rok. Obchodní podmínky pro distribuci panelů jsou sjednávány individuálně.
Cena Kč/ks
bez DPH
STOJAN VELKÝ
40
3285,-
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
9:06
Stránka 41
Panel - nářadí pro stavebnictví (malý, šíře 625 mm)
Výrobky umístěné na panelech Zbirovia, a.s. podléhají stejným obchodním a rabatovým podmínkám dle platného ceníku pro příslušný
rok. Obchodní podmínky pro distribuci panelů jsou sjednávány individuálně.
Cena Kč/ks
bez DPH
STOJAN MALÝ
2960,-
41
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
9:07
Stránka 42
Panel - nářadí pro zahrádkáře (malý, šíře 625 mm)
Výrobky umístěné na panelech Zbirovia, a.s. podléhají stejným obchodním a rabatovým podmínkám dle platného ceníku pro příslušný
rok. Obchodní podmínky pro distribuci panelů jsou sjednávány individuálně.
Cena Kč/ks
bez DPH
STOJAN MALÝ
42
2960,-
katalog_Zbirovia_2010_09_06:Sestava 1
5.10.2010
9:07
Stránka 43
TENTO KATALOG OBSAHUJE VÝROBKY ČESKÉ SPOLEČNOSTI ZBIROVIA, a.s.
Kontaktní adresy / Adresse / Address / Indirizzi di contatto / Контактный адрес
ZBIROVIA, a.s.
Sládkova 219, 338 08 Zbiroh
CZECH REPUBLIC
tel.: +420 371 794 301–3
fax: +420 371 794 306
e-mail: [email protected]
http://www.zbirovia.cz
Obchodní oddělení:
obchodní náměstek
tel: +420 371 794 301–3
fax: +420 371 794 286
vedoucí tuzemského prodeje
tel: +420 371 794 975
fax: +420 371 794 975
e-mail: [email protected]
vedoucí exportního prodeje
tel: +420 371 781 475
fax: +420 371 794 286
e-mail: [email protected]
Příklad objednávky
Beispiel für eine Bestellung
Example of the order
Esempio dell’ordine
Пример заказа
Název / číslo katalogu / specifikace výrobku
(pokud je uvedena)
Bezeichnung / Artikel-Nr. / Produktspezifizierunge
(falls angegeben)
Name / Catalogue number / Product specification
(if stated)
Nome / numero di catalogo / specificazione del prodotto
(se prevista)
Hазвание / № каталога / спецификация изделия
(если приведена)
Například / zum Beispiel / for example
ad esempio / например:
Kleště kombinované 351/160 PVC-NiCr – P
Kombinationszangen 351/160 PVC-NiCr – P
All Purpose Pliers 351/160 PVC-NiCr – P
Pinza combinata 351/160 PVC-NiCr – P
Клещи комбинированные 351/160 PVC-NiCr – P
Vysvětlivky:
b – bez násady
PH – plastická hmota
PVC – tvarovaný návlek
Zn – povrch zinkován
NiCr– povrch niklován a chromován
P – výrobek je možno dodat na závěsné podložce
Zeichenerklärung:
b – ohne Stiel
PH – ein plastischer Stoff
PVC – dickwandiger PVC-Überzug
Zn – Oberfläche verzinkt
NiCr – Oberfläche vernickelt und verchromt
P – es ist möglich das Produkt auf einer Unterlage mit
Aufhänger zu liefern
Explanatory notes:
b – without handle
PH – plastic
PVC – shaped cover
Zn – the surface zinc plated
NiCr – the surface nickel and chrome plated
P – the product may be supplied with a hanging plate
Leggenda:
b – senza manico
PH – massa plastica
PVC – rivestimento preformato
Zn – superficie zincata
NiCr – superficie nichelata e cromata
P – il prodotto può essere fornito con supporto a sospensione
Oбъяснения:
b – без рукоятки
PH – пластмасса
PVC – фасонная оболочка
Zn – оцинкованная поверхность
NiCr – никелированная и хромированная поверхность
P – изделие можно снабдить подвесной подставкой
Výrobky podléhají technickému vývoji, z tohoto důvodu si
výrobce vyhrazuje právo změn oproti uvedeným vyobrazením.
Výrobce si vyhrazuje právo změny ceny vlivem kurzových změn.
Der Hersteller hält sich Preisänderungen aufgrund von Kursänderungen vor.
The manufacturer reserves the right to change prices due to
change of exchange rate.
La società si riserva la possibilità di effettuare le modifiche nel
listino a causa delle variazioni dicambi monetari.
Изготовитель отставляет за собой право изменения цены
в соответствии с изменением курса валюты.
43
Profil barev: Obecn profil tiskÆrny CMYK
Sazba V choz rastr
100
100
95
95
75
75
25
25
Dálnice D5, EXIT 41, smìr Kaøez
5
5
0
0
DISTRIBUTOR:
100
95
75
KATALOG
25
5
0
Obalka_katalog_2011.ps
Obalka_katalog_2011
6. ł jna 2010 13:50:35
CENÍK
PREISLISTE
PRICE LIST
LISTINO PREZZI
ÖÅÍÍÈÊ
100
95
75
2011
25
5
0

Podobné dokumenty

PDF katalog všech výrobků ke stažení

PDF katalog všech výrobků ke stažení 100 tipi di di articoli fabbricati in 300 dimensioni tipo, la ZBIROVIA S.p.A. è il più grande e – in numorosi assortimenti - anche l’unico produttore di attrezzi manuali della Repubblica Ceca. La v...

Více

katalog_Zbirovia_230909:Sestava 1.qxd

katalog_Zbirovia_230909:Sestava 1.qxd который ЗБИРОВИА, а.о. употребляет до настоя-щего времени. Под этим знаком начала фирма ЗБИРОВИА экспортировать свою продукцию во многие страны мира, включая Америку, Африку и Австралию. В настояще...

Více

KATALOG

KATALOG Nell’ anno 2008 la ZBIROVIA, a.s. ha concluso un lungo periodo preparativo per accettare il sistema della gestione di qualità e in base al risultato positivo dell’ audit di certificazione ha ottenu...

Více

piegatrice

piegatrice 40 - 100 mm vyhnuté o 45° 40 - 100 mm gebogene 45° 40 - 100 mm bent 45° 40 - 100 mm ricurve di 45°

Více