Zvlhčovač a ionizátor Mador Tyto důležité pokyny si

Transkript

Zvlhčovač a ionizátor Mador Tyto důležité pokyny si
Zvlhčovač a ionizátor
Mador
Tyto důležité pokyny si přečtěte a schovejte
Při použití elektrických přístrojů by měly být vždy dodržovány zejména
následující základní bezpečnostní pokyny, aby se snížilo nebezpečí požáru,
úrazu elektrickým proudem a poranění osob:
1. Před použitím přístroje zkontrolujte, zda se napětí napájecí sítě u vás doma
shoduje s napětím uvedeným na spotřebiči.
2. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými
tělesnými, senzorickými nebo pohybovými schopnostmi nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud se tak neděje pod dohledem nebo pokud nebyly
poučeny o způsobech použití spotřebiče osobou, která odpovídá za jejich
bezpečnost. Je třeba dohlédnout na to, aby si děti nehrály se spotřebičem.
3. Nedolévejte vodu přímo z potrubí, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.
4. Nedovolte dětem, aby si hrály s obaly od výrobku, zejména s plastovými sáčky.
5. Abyste předešlo nebezpečí požáru, nikdy neumísťujte napájecí kabel pod koberce,
radiátory, vařiče nebo ohřívače.
6. Neumísťujte zvlhčovač do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou vařiče, radiátory a
ohřívače. Zvlhčovač umístěte na vnitřní zeď poblíž elektrické zásuvky. Aby zvlhčovač
optimálně fungoval, měl by být alespoň 10 cm ode zdi.
7. Nedoplňujte vodu do zvlhčovače, aniž byste nejprve odpojili napájecí kabel ze
zásuvky.
8. Nikdy nepoužívejte spotřebič, který má poškozený kabel nebo zástrčku, po poruše
spotřebiče nebo pokud došlo k jeho pádu nebo jakémukoliv poškození. Je-li napájecí
kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním střediskem nebo
podobnou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
9. Zvlhčovač umísťujte vždy na pevný, rovný a vodorovný povrch.
10. Otvor, kterým z přístroje vychází vlhkost, nesmí směřovat přímo proti zdi.
11. Nikdy přístroj nenaklánějte, nepohybujte s ním, ani se jej nesnažte vyprázdnit,
aniž byste ho před tím vypnuli.
12. Před vyjmutím vodní nádrže a manipulací s přístrojem jej vypněte a vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky.
13. Nepokoušejte se opravovat nebo seřizovat jakékoliv mechanické nebo elektrické
funkce přístroje. Veškeré servisní zásahy by měla provádět pouze řádně
kvalifikovaná osoba.
14. Nezasunujte zástrčku napájecího kabelu s mokrýma rukama. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem.
15. K čištění jakékoliv části zvlhčovače nikdy nepoužívejte čistící prostředky, čistič na
sklo, leštidlo na nábytek nebo ředidlo na barvy ani žádné jiná domácí rozpouštědla.
16. Vodu nelijte do žádného jiného otvoru než do nádrže na vodu.
17. Nikdy nevystavujte pouzdro přístroje tekoucí vodě ani jej neponořujte do jakékoliv
tekutiny.
18. Při doplňování vody a čištění přístroj odpojte od sítě.
Informace o bezpečnosti spotřebitele
Poznámka: Toto je elektrický spotřebič, který při použití vyžaduje zvýšenou
pozornost.
Poznámka: Pokud se na zdech nebo oknech místnosti vytvoří vlhkost, vypněte
zvlhčovač. V místnosti je dostatečná vlhkost a další vlhkost by mohla způsobit škody.
Vstupní a výstupní vzduchový otvor musí zůstat volně průchodný.
Bezpečnostní pokyny k montáži napájecího kabelu a zástrčky
Délka napájecího kabelu tohoto spotřebiče byla zvolena tak, aby se snížilo
nebezpečí jeho zamotání nebo zakopnutí o něj. Potřebujete-li delší napájecí kabel,
můžete použít schválenou prodlužovací šňůru. Elektrické charakteristiky takové
šňůry musejí být alespoň stejné nebo vyšší, než jsou elektrické charakteristiky
zvlhčovače. Napájecí kabel je třeba umístit tak, aby nepřecházel přes povrch stolu
nebo pultu, odkud by ho mohly vytáhnout děti nebo aby se přes něj nedalo náhodně
zakopnut.
Hlavní vlastnosti
● Stylový design
● Sedmibarevné noční osvětlení, aby byl váš život barevnější, když přístroj používáte
v noci
● Vestavěný ionizátor prospěšný pro vaše zdraví
● Vysoce výkonná filtrační vložka, která snižuje tvorbu vodního kamene
● Automatické vypínání včetně výstrahy v případě vyčerpání vody
● Snadné nastavení vlhkosti a časovač s panelem s kontrolkami LED
Postup před uvedením do provozu
1. Přesvědčete se, že je zvlhčovač vypnutý a kabel vytažený ze zásuvky.
2. Položte zvlhčovač na plochý povrch zhruba 60 cm od podlahy a 10 cm ode zdi.
3. Pokyny k plnění vodní nádrže
- Vyjměte vodní nádrž tak, že uchopíte její rukojeť a vytáhnete nádrž kolmo vzhůru.
(Viz obr. 1).
- Odšroubujte víčko nádrže na spodku nádrže otáčením proti směru hodinových
ručiček a nalijte do nádrže čerstvou studenou vodu. Nenalévejte horkou vodu,
protože by to mohlo vést k netěsnostem.
- Po naplnění nádrže zašroubujte víčko ve spodku nádrže po směru hodinových
ručiček a dejte zpět na místo v základně spotřebiče. Voda z nádrže začne okamžitě
odtékat do spotřebiče.
4. Zasuňte napájecí kabel do příslušné zásuvky.
Návod k použití
A. Hlavní vypínač
Zvlhčovat se vypíná a zapíná tlačítkem A.
B. Ionizátor / noční osvětlení
Tlačítkem B se zapíná noční osvětlení (prvním stiskem), vypíná noční osvětlení
(druhý stisk), vypíná ionizátor (třetí stisk). Ionizátor se zapne při každém zapnutí
přístroje.
C. Nastavení času
K nastavení doby provozu stiskněte tlačítko C. Je možno nastavit 2 hodiny, 4 hodiny
a 8 hodin.
D. Nastavení rozprašování vlhkosti
Stiskem tlačítka D nastavíte nízkou (I), střední (II) a vysokou (III) hladinu
rozprašování vlhkosti. Pro noční provoz doporučujeme nastavit nízkou hladinu
rozprašování.
E. Výstraha – vyčerpání vody
Pokud je třeba do spotřebiče doplnit vodu, začne blikat výstražné světlo (E).
Upozornění
Dochází-li ke srážení vlhkosti na zdech nebo oknech, přístroj vypněte.
Popis spotřebiče
Obr. 1
Otvor pro výstup vlhkosti
Rukojeť
Vodní nádrž
Vložka filtru
Víčko vodní nádrže
Otvor pro výstup vzduchu
Miska
Panel LED
Měnič
Čidlo hladiny vody
Skříň přístroje
Technické údaje
● Název výrobku:
● Napájecí napětí:
● Odpařovací výkon:
● Objem vodní nádrže:
● Jmenovitý výkon:
● Rozměry:
● Hmotnost:
● Pokrytí:
Ultrasonic Cool Mist Humidifier
230 V, 50 Hz
300 ml vody/hod
4,5 l
30 W
320 x 183 x 339 mm
1,8 kg
30 až 40 m2
Pokyny k čištění a údržbě
V zimě může nedostatečná vlhkost vysoušet vaši pokožku a způsobit podráždění
nosních sliznic, časté nachlazení, bolest v krku atd. Zvlhčovače zajišťují
požadovanou relativní vlhkost a chrání tím vaše zdraví. Abyste mohli zvlhčovač
využít co nejlépe a zabránili jeho poruše, postupujte podle návodu
k použití.Nebudete-li dodržovat pokyny k doporučené péči a údržbě spotřebiče, může
dojít k rozmnožení mikroorganizmů ve vodní nádrži zvlhčovače.
Denní údržba
● Před čištěním vypněte hlavní vypínač a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
● Vytáhněte nádrž ze skříně zvlhčovače.
● Přeneste nádržku ke dřezu a nádržku důkladně vypláchněte, abyste odstranili
jakékoliv usazeniny a nečistoty. Vytřete dočista a vysušte suchým hadříkem nebo
papírovým ručníkem.
● Naplňte nádrž studenou vodou z vodovodu podle pokynů k doplňování vody.
Pokyny k údržbě
● Skříň spotřebiče se nesmí nikdy ponořit do vody.
● K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní čistící prostředky.
● Vnitřní části čistěte měkkým hadříkem.
● Měnič čistěte jen kartáčkem jednou týdně.
● Používejte jen kartáče s jemným vlasem.
● Pokud voda v nádrži spotřebiče stojí více než jeden týden, vyměňujte ji nejméně
jednou týdně.
Skladování zvlhčovače
● Vyčistěte zvlhčovat tak, jak je popsáno výše a důkladně jej vysušte.
● Pokud je to možné, uložte zvlhčovač do původního obalu.
● Spotřebič nesmí být vystaven vysokým teplotám.
Výměna filtrační vložky
Filtrační vložku měňte každých šest měsíců následovně:
● Před vyjmutím vodním nádrže vždy odpojte spotřebič od sítě. Nedotýkejte se vodní
nádržky, je-li spotřebič v provozu.
● Otočte vodní nádrží dnem nahoru a odšroubujte víčko. Filtrační vložka je upevněna
k vnitřku víčka.
● Vyjměte starou vložku.
● Vložte novou vložku do držáku filtru ve vodní nádrži.
Zvláštní poznámky:
Hlavním materiálem, ze kterého je vyrobena filtrační vložka, je iontoměničová
pryskyřice.
Není dovoleno uvádět zvlhčovač a ionizátor Mador do provozu bez vloženého
vodního filtru.
Bez vodního filtru dojde k vytváření usazenin a vodního kamene, cože povede
k poškození spotřebiče.
Odstraňování závad
Nefunguje-li zvlhčovač správně, prověřte laskavě následující příčiny:
Závada
Pravděpodobná příčina
Řešení
Zvlhčovač nefunguje
Napájecí kabel není
Zasuňte kabel do zásuvky.
zasunut do zásuvky.
Kontrolka zapnutí přístroje V nádrži není voda.
Naplňte nádrž vodou.
svítí, ale přístroj
nerozprašuje vlhkost.
Vlhkost vystupují ze
zvlhčovače způsobuje
nepříjemný zápach.
Kontrolka hlavního
vypínače svítí, ale
zvlhčovat nefunguje.
Množství vystupující
rozprášené vlhkosti je
malé.
Nenormální hluk.
Víčko nádrže není možno
odšroubovat.
Přístroj je nový.
Voda obsahuje nečistoty
nebo byla v nádrži
ponechána příliš dlouho
bez výměny.
V nádrži a potrubí je příliš
mnoho vody.
Otevřete nádrž a
ponechejte ji otevřenou
stát po dobu 12 hodin na
stíněném a chladném
místě.
Vyčistěte nádrž a vyměňte
vodu.
Odlijte určitou část vody
z nádrže a potrubí.
Měnič je zanesený.
Vyčistěte měnič jemným
kartáčem.
Voda je příliš špinavá nebo Vyčistěte nádrž a vyměňte
byla ponechána v nádrži
vodu.
příliš dlouho.
Rezonance ve vodní
Doplňte vodu do nádrže.
nádrži, je-li vody příliš
málo.
Přístroj stojí na nestabilním Přesuňte přístroj na stabilní
povrchu.
podklad.
Příliš těsné dotažení.
Na těsnění víčka naneste
tekuté mýdlo, usnadní to
otevření.
Dormeo doporučuje:
Čerstvé aromatické esence
Aromatické esence jsou rozpustné ve vodě a nezpůsobují zanášení armatur
zvlhčovače, ke kterému by mohlo dojít při používání éterických olejů. Prostě jen
nalijte esenci Dormeo fresh do nádržky a provoňte si místnost.
Vůně: zelené jablko, pomerančová kůra, odstraňovač zápachu cigaretového kouře
Objem: 100 ml
Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do komunálního odpadu.
Tam, kde k tomu existují zařízení, přístroj recyklujte.
Pokyny k recyklaci si vyžádejte u místních úřadů nebo svého prodejce.