Kro mę‡íć – Ol o mouc – Brati sl ava 4. 6. –1 0. 9

Komentáře

Transkript

Kro mę‡íć – Ol o mouc – Brati sl ava 4. 6. –1 0. 9
XXI . F E STI VAL F ORF E ST CZE C H RE P U BLI C 2 01 0
Kr o mê‡í æ – Ol o mouc – Br ati sl ava
4. 6. – 1 0. 9. 2 01 0
XXI . F E STI VAL
F ORF E ST
CZE CH RE P U BLI C 2 01 0
Kr o mê‡í æ – Ol o mouc – Br ati sl ava
4. 6. – 1 0. 9. 2 01 0
Me mber of ass oci ati o n
E ur o p ea n Co nf er e n c e of Pr o mot er s of Ne w Musi c
F ur t h er I nf or mati o ns: www. e c p n m. c o m • www. g a u d e a mu s. nl • www.i s c m. or g • www. f orf est. cz • www. va c ul ovi c. cz
www. k a d mu s art s. c o m • htt p: //k a d mu s ar t s. c o m/f esti val s /7 2 3. ht ml • www. mu si c al a meri c a. c o m • www. fr a n s wal t ma n s. nl
www. u n es c o-i c. cz • www.i s c m. nl • www.i a mi c. n et • www. hi s voi c e. cz • www. cz e c h mu si c. or g • www. h u d e ni r oz hl e dy. s c e n a. cz
www. mu si c a. cz • www. vi t ej t e. cz • www. mu zi k u s. cz • www. mu zi k o nt a kt. mu zi k u s. cz • www. s d mu si c. cz /cz mi c
www. h u d b a- kr o meri z. cz • www. mest o- kr o meri z. cz • www.l a byri nt. n et • www. mf d n es. cz • www. r oz hl as. cz /vl t a va
www. vl t a va. r oz hl as. cz • www. at el i er-j o ur n al . cz • www. azz. cz • www. n c hf. cz • www. fl c. j k. u ni -l i nz. a c. at /I C C M/E H T. ht ml
www. mk cr. cz • www. cz ec h-t v. cz • www. e ur o p art. c h • www. o p u s mu si c u m. cz • www. mu si c- u s a. or g /n a c u s a-l a /
htt p: // ma py. atl as. cz / ma p a /f orf est • www. f orf est. cz / ma p a
ME ZI N ÅR O D Nï F E STI VAL S O U Ç AS N É H O
U Më Nï S D U C H OVNï M Z A Më ” E Nï M
F esti val p o‡ á d á U mêl ecká i ni ci ati va z a os ob ní z á¿ti t y mi ni str a k ul t ur y Vá cl ava Ri e dl b a u c h a, Çes k é k o mi s e pr o U NE S C O, Ar ci bi s k u pst ví Ol o mou c, z a os ob ní
z á¿ti t y h ej t ma n a Zl í ns k é h o kr aj e St a ni sl ava Mi ¿ áka, z a s p ol u ú çasti Mêst a Kr o mê‡í æ e, Zl í ns k é h o kr aj e, Konz er vat o‡ e Eva n g el i ck é ak a d e mi e Ol o mou c, Uni ver zi t y
Pal a cké h o Ol o mou c, H A MU Pr a h a, Muz ea u mê ní Ol o mou c, Uni e vÿt var n ÿc h u mêl c û Ol o mou c, pr ob o¿t st ví Kr o mê‡í æ, Nár od ní h o pa mát k ové h o úst avu- st át ní
s pr ávy Ar ci bi s k u ps k é h o z á mk u a z a hr a d Kr o mê‡í æ, ve s p ol u pr á ci s Muz ee m Kr o mê‡í æs k a, Gal eri í U Art u¿ e, Çes kÿ m r oz hl as e m, Sl ove n s kÿ m r oz hl as e m,
Pr ovi n ci al át e m Re h ol e me n¿í c h br at ov Fr a nti ¿ ká n ov v Br ati sl avê, Mi ni st er st ve m k ul t úr y Sl ove ns k ej r e p u bl i ky, TV Noe, Ra di o Pr ogl as, Th e Cont e mp or ar y Musi c
Ce ntr e I r el a n d, Nati on al E n d o wme nt U S A, Th e Ga u d ea mus F ou n d ati on, Hu d e b ní n a da cí OS A, Hu d e b ní n a da cí F. A. Ur b á n ka, Na d ací Gi d eon a Kl ei n a, Sever s k ou
s p ol eç n ostí Pr a h a, Sp ol eç n ostí pr o el ektr oak usti ck ou h u d b u Pr a h a, Sp ol eç n osti pr o d u c h ovní h u d b u Pr a h a, z a fi n a n ç ní p od p or y Mi ni st er st va k ul t ur y ÇR, Na da ce
Çes k é h o h u d e b ní h o f on d u v Pr az e a Zl í ns k é h o kr aj e.
Pát ek / Fri d ay
4/ 6
ÇL OVë K 2 01 0 / H U MAN 2 01 0
– Li st y d o n e b a / L ett er s t o Heave n
RE AS O N AN CE- Svet oz ár I l a vs kÿ, Kat arí n a Mr áz ková, Já n Ko d oñ /S K/ – perf or ma n ce
KLE NB A / VAUL T – Mar ti n Burl a s, Já n Ko d oñ /S K/ – perf or ma n ce
2 0. 3 0 – Ka pl e s v. J a n a / Ch a p el of St. J o h n Br ati sl a va – Sl ova k R e p u bl i c
I N TE R N ATI O N AL F E STI VAL OF C O N TE MP OR AR Y
AR TS WI T H S PI RI T U AL ORI E N T ATI O N
Th e F esti val i s or g a ni z e d by t h e Arti sti c I ni ti ati ve u n d er t h e p er s on al a us pi ces of mi ni st er of cul t ur e Václ av Ri e dl b a u c h, u n d er a us pi ces of t h e Cz ec h Co m mi ssi on
f or U NE S C O, Ar c h bi s h opri c Ol o mou c, u n d er t h e p er s on al a us pi ces of h ea d of Di stri ct Offi ce i n Zl í n St a ni sl av Mi ¿ á k a n d wit h att e n d a n ce of To wn Offi ce
Kr o mê‡í æ, Re gi on al Offi ce i n Zl i n, Cons er vat or y Eva n g el i c Aca d e my Ol o mou c, Pal a ckÿ U ni ver si t y Ol o mou c, Aca d e my of Musi c i n Pr a g u e, Mus e u m of Art
Ol o mou c, Uni on of Fi n e Arti st s Ol o mou c, Th e Nati on al I n sti t ut e f or t h e Pr ot ecti on a n d Cons er vati on of Mon u me nts a n d Si t es Kr o mê‡í æ, Pri or y a n d wit h
co- op er ati on of Kr o mê‡í æ Re gi on Mus e u m, Gal l er y Art u¿, Cz ec h Ra di o, Sl ovak Ra di o, Th e Fri ar s Mi n or Pr ovi n ce of t h e Fr a n ci s ca n Or d er, Br ati sl ava, t h e Mi ni str y
of Cul t ur e of t h e Sl ovak Re p u bl i c, Tv Noe, Ra di o Pr ogl as, Th e Cont e mp or ar y Musi c Ce ntr e I r el a n d, Nati on al E n d o wme nt U S A, Th e Ga u d ea mus F ou n d ati on,
F ou n d ati on OS A, F ou n d ati on of F. A. Ur b á n ek, F ou n dati on of Gi d e on Kl ei n e, Nor di c Soci et y of Pr a g u e, Soci et y f or Spi ri t u al Musi c i n Pr a g u e a n d wit h fi n a n ci al
s u p p ort by t h e Mi ni str y of Cul t ur e of t h e Cz ec h Re p u bl i c, t h e F ou n dati on of Cz ec h Musi c F u n d i n Pr a g u e a n d Di stri ct Offi ce i n Zl í n.
St‡ ed a / Wed n es d ay
2 3/ 6
ùt er ÿ / Tu es d ay E xhi bi ti o n o p e ni n g
8/ 6
– Li st y d o n e b a / L ett er s t o Hea ve n
ÇL
OVë
K
2
01
0
/
H
U
MAN
2
01
0
I nt er n ati o n al Pr oj ect of Ar t Wor ks h o ps, Mu si c, Vi s u al Ar t s a n d Ne w Me di a
1 3. 0 0 – Ti s k ová k o nf er e n c e / Pr es s Conf er e n c e t o Op e ni n g of F esti val
Ma n dr a Cer r o n e /I t al y/, Kr z yszt of Mol e n da /Pol a n d/, An gel o Col a n gel o /I t al y/, Svet oz ár
I l a vs kÿ, Mi c h a el a Kl i ma n ová, Já n Kod o ñ, Bet y Kost ovs ká- Maj er ní ková, /Sl ova k Re p u bl i c/
Mar e k Tri z ul j a k, Mi r osl a va Tri z ul j a ková, Petr ¢t ê pá n, To má¿ Ros sí, Vá cl a v Va cul ovi ç,
Ji ‡í Hastí k, / CZ/ – Cri ti cal n ot es by Ant oni o Zi mari n o /I t al y/
U ni e vÿt var n ÿc h u mêl c û Ol o mou ck a / U ni o n of Vi s u al Ar ti st s Ol o mo u c /CZ/
1 6. 3 0 – Ka pl e s v. J a n a / Ch a p el of St. J o h n Br ati sl a va – Sl ova k R e p u bl i c
( 8. 6. – 1 6. 7. 2 0 1 0 / J u n e 8 – J ul y 1 6, 2 0 1 0) www. u vu o. e u
Pát ek / Fri d ay Z AH AJ OVACï K O N CE R T / OP E NI N G C O N CE RT OL O MOU C
1 8/ 6
Sobot a / Sat ur d ay
1 9/ 6
Ned êl e / Su n d ay
2 0/ 6
Pon dêl í / Mon d ay
21 /6
Fl2 0.or
al e da Sa cc hi /I t al y/ – h arf a / h ar p
0 0 – Moz ar t e u m – Ar ci di ec éz ní Muz e u m / Ar c h di oc es e Mu s e u m – Ol o mou c
2 5/ 6
Sobot a / Sat ur d ay
– vi ol on cel l o
Z AH AJ OVACï K O N CE R T KR O Më ”ï Æ / OPE NI N G C ON CE R T K R O Më ”ï Æ
Qu
as ar s E n s e mbl e /Sl ova k Re p u bl i c/
2 0. 0 0 – Sn ê movní s ál z á mk u / Ass e mbl y Hal l of t h e Ch at e a u Kr o mê‡í æ
1 0. 0 0 – Muz e u m Kr o mê‡í æs k a / Mu s e u m of Kr o mê‡í æ
– mal b a / pai nti n g
I l j a Zel j e n ka / Sl ova k Re p u bl i c /– a ut or s kÿ p osl ec h ovÿ p o‡ a d z díl a s kl a dat el e
– kl a ví r / pi a n o
Mari n a Hor a k /Sl ove ni a/ – wor ks h op
1 0. 0 0 – Muz e u m Kr o mê‡í æs k a / Mu s e u m of Kr o mê‡í æ
Mi l a n Sl a vi c kÿ / CZ/ – p osl ec h ovÿ p o‡ a d z díl a s kl a dat el e
1 7. 0 0 – Chr á m s v. J a n a K‡ti t el e / St. J o h n B a pti st Ch ur c h Kr o mê‡í æ
Pêvec kÿ s b or Konz er vat o‡ e E A Ol o mou c / CZ/
Ch
oi r of Co ns er vat or y E va n gel i c Aca d e my Ol o mou c / CZ/
An ni ver s ar y c o n c er t t o 7 0 0 ye ar s of c h ur c h St. Ma uri c e i n Kr o mê‡í æ
2 0. 0 0 – Chr á m s v. Mo‡i c e / St. Ma uri c e Ch ur c h Kr o mê‡í æ
Mi ni st er st vo kul t ur y ÇR, Zl í ns kÿ kr aj,
Mêst o Kr o mê‡í æ, Hu d e b ní n a d a c e OS A,
Na d a c e Ç HF
2 6/ 6
Ne dêl e / Su n d ay
2 7/ 6
Cont e mp or ar y I ri s h mu si c – I nt er n ati o n al Pr oj ect /I r el a n d/
Ji ‡í Hl a vá ç / CZ/ – kl ari n et / cl ari n et – s a xof on / s a xo p h o n e
Petr
Nouz ovs kÿ / CZ/ – vi ol on cel l o, Da ni el Wi es n er / CZ/
2 0. 0 0 – Sn ê movní s ál z á mk u / Ass e mbl y Hal l of t h e Ch at e a u Kr o mê‡í æ
2 2/ 6
Jos ef Rut / CZ/ – p osl ec h ovÿ p o‡ a d z díl a s kl a dat el e
1 6. 0 0 – Chr á m s v. J a n a K‡ti t el e / St. J o h n Ba pti st Ch ur c h Kr o mê‡í æ
Mari
n a Hor a k /Sl ove ni a/ – kl a ví r ní r eci t ál
2 0. 0 0 – S n ê movní s ál z á mk u / As s e mbl y Hal l of t h e Ch at ea u Kr o mê‡í æ
/ pi a n o r eci t al
Ma x St er n /I sr a el / – wor ks h op by Son gs of As ce nt 1 0. 0 0 – Muz e u m Kr o mê‡í æs k a / Mu s e u m of Kr o mê‡í æ
Al oi s Pi ñ os / CZ/ – p osl ec h ovÿ p o‡ a d z díl a s kl a dat el e
1 6. 0 0 – Chr á m s v. J a n a K‡ti t el e / St. J o h n Ba pti st Ch ur c h Kr o mê‡í æ
Re b ecca Ru st / U S A/ – vi ol o n c el l o,Fri e dri c h E del ma n n
So n gs of As c e nt
Ma
x
St
er
n
/I
sr
a
el
/
2 0. 0 0 – Chr á m s v. Mo‡i c e / St. Ma uri c e Ch ur c h Kr o mê‡í æ
/ Ger ma n y/
Pon d êl í / Mon d ay
2 8/ 6
Pát ek / Fri d ay
1 0/ 9
– f a g ot / b ass oo n
Kr o mê‡í æ s ké at el i ér y / Kr o mê‡í æ Art s St u di os – L AR GE F OR MATS
Co nt e mp or ar y I ri s h mu si c – I nt er n ati o n al Pr oj ect /I r el a n d/
1 0. 0 0 – Za hr a d ní at el i ér / Gar d e n At el i er
Ja n Ha n u ¿ / CZ/ – p osl ec h ovÿ p o‡ a d z díl a s kl a dat el e
1 6. 0 0 – Chr á m s v. J a n a K‡ti t el e / St. J o h n B a pti st Ch ur c h Kr o mê‡í æ
Pa
vel Bur d yc h / CZ/ – h ousl e / vi ol i n, Zuz a n a Ber e¿ ová /S K/
2 0. 0 0 – S n ê movní s ál z á mk u / As s e mbl y Hal l of t h e Ch at ea u Kr o mê‡í æ
1 7. 3 0 – Gal eri e u Ar t u ¿ e / Ar t u ¿ Gal l er y Kr o mê‡í æ
ùt er ÿ / Tu es d ay
1 0. 0 0 – Muz e u m Kr o mê‡í æs k a / Mu s e u m of Kr o mê‡í æ
Çes kosl ove ns ké ko mor ní d u o / Cz ec h osl ova k Ch a mber Du o
St el l a Mari s Si r be n /Fr a n ce/ – s o pr á n / s o pr a n o
Fr
a nti ¿ e k Va ní çe k / CZ/ – var h a n y / or ga n
2 0. 0 0 – Dó m s v. Vá cl a va Ol o mou c / Cat h e dr al St. Va cl a v Ol o mou c
I 1vi7. 0ca
Kr o¿l á ková /Sl ova k Re p u bl i c/
0 – Gal eri e u Ar t u ¿ e / Ar t u ¿ Gal l er y Kr o mê‡í æ
2 4/ 6
Pát ek / Fri d ay
Vz dál e n ÿ ostr ov / Di st a nt I sl a n d / CZ/
Mi l a n a Vl asti mi l Bi al as ovi , Ja n ”ez ní çe k,
Mar
e k Boh u ni c kÿ a Ri c h ar d Ma yer
1 7. 0 0 – Moz ar t e u m – Ar ci di ec éz ní Muz e u m / Ar c h di oc es e Mu s e u m – Ol o mou c
Jevge ni j I r ¿ aj /Sl ova k Re p u bl i c/ – Aut h or co n cer t
M
i l a n Paì a /S K/ – h ou sl e / vi ol i n, ¢t ê p á n Fi l í p e k / CZ/
1 7. 0 0 – Sn ê movní s ál z á mk u / Ass e mbl y Hal l of t h e Ch at e a u Kr o mê‡í æ
Çt vrt ek / Th ur s d ay
Na o Hi ga n o /Ja pa n/ – wor ks h o p
– kl a ví r / pi a n o
Kr o mê‡í æ s ké at el i ér y / Kr o mê‡í æ Art s St u di os / Poezi e kr ut á i l í bez n á
1 0. 0 0 – Za hr a d ní at el i ér / Gar d e n At el i er
Jos ef Ada mí k/ CZ/ – p osl ec h ovÿ p o‡ a d z díl a s kl a dat el e
1 6. 0 0 – Chr á m s v. J a n a K‡ti t el e / St. J o h n Ba pti st Ch ur c h Kr o mê‡í æ
M
i l osl a v I ¿t va n Qu art et / CZ/
2 0. 0 0 – Chr á m s v. Mo‡i c e / St. Ma uri c e Ch ur c h Kr o mê‡í æ
E1 ns
e mbl e Kon ver ge n ce Pr a h a / CZ/
4. 0 0 – Chr á m s v. Mo‡i c e / St. Ma uri c e Ch ur c h Kr o mê‡í æ
Ko mor ní or c h estr BE R G Pr a h a / Ber g Or c h estr a / CZ/
Petr
Mat usz e k / CZ/ – bar yt o n / b ari t o n e,E mi l i a ”ez á ç ová / CZ/
2 0. 0 0 – Moz ar t e u m – Ar ci di ec éz ní Mu z e u m / Ar c h di oc es e Mu s e u m – Ol o mou c
Zá vêr eç n ÿ ko n c ert / Fi n al Co n c ert Kr o mê‡í æ
Na
o Hi ga n o /Ja pa n/ – s o pr a n o, Mar e k Vr á bel /S K/
1 7. 0 0 – Chr á m s v. Mo‡i c e / St. Ma uri c e Ch ur c h Kr o mê‡í æ
– k ol áæ e / c ol l a g es
EBrva
Tri
z
ul
j
a
ková
/S
K/
ati sl avs ké at el i ér y / Br ati sl a va Art s St u di os /p ou z e pr o p oz va n é /
1 5. 0 0 – Za hr a d ní at el i ér Na Kal vári i / Gar d e n At el i er Br ati sl a va / Br ati sl ava
Zá vêr eç n ÿ ko n c ert Br ati sl a va / Fi n al Co n c er t Br ati sl a va
Zde
n ka Va c ul ovi ç ová / CZ/ – h ou sl e / vi ol i n
2 0. 0 0 – At el i ér Na Hr a d ê / Castl e St u di o Br ati sl a va /S K/
Kont akt ní mí st a / Cont acts – Vst u p e n ky / Ti cket s
I nf or maç ní c e ntr u m mêst a Kr o mê‡í æ e, Vel ké n á mêstí 5 0, 7 6 7 01 Kr o mê‡í æ, TE L/F AX: +42 0- 5 7 3 3 3 1 47 3
ACR Al f a s. r. o. / Ag e nt ur a pr opa gace Çes ké r e p u bl i ky, Bol esl avova 2 7 /3 6, 1 40 00 Pr a h a 4, TE L: +42 0- 2 6 1 2 1 5 7 03
I nf or maç ní c e ntr u m mêst a Ol o mou ce, Hor ní n á mêstí 5 8 3, 7 7 9 00 Ol o mou c, TE L: 5 8 5 5 1 3 3 8 5
Arti sti c I ni ti ati ve – F E STI VAL F ORF E ST CZE C H RE P U BLI C – Koj etí nská 1 42 5, 7 6 7 01 Kê‡í æ, TE L/F AX: +42 0- 5 7 3 3 41 3 1 6
U NI E V¥TVAR N ¥C H U Më L C ª OL O MOU CK A, Gal eri e G Ol o mou c, Dol ní n á mêstí 7, 7 7 2 00 Ol o mou c, TE L: +42 0- 5 8 5 2 2 0 2 1 8
U ni ver zi t a Pal ack é h o Ol o mou c, U ni ver zi t ní 3- 5, 7 7 1 47 Ol o mou c, TE L: +42 0- 5 8 5 6 3 1 1 1 1
De n ní vst u p n é: j e d n otl i vé 5 0,- Kç, r odi n n é 8 0,- Kç / P er ma n e nt ní vst u p e n ka n a c el ÿ f esti val : 2 5 0,- Kç / d êti a s e ni o‡i vst u p vol nÿ
– s o pr á n / s o pr a n o
– var h a n y / or ga n
XXI . F E STI VAL F ORF E ST CZE CH RE P U BLI C 2 01 0
4/ 6
ÇL OVë K 2 01 0 / H U MAN 2 01 0 – Li st y d o n e ba / L ett er s t o Heave n
Pát ek / Fri d ay * * * Svet oz ár I l avskÿ, Kat arí n a Mr áz ková, Já n Kod oñ, Marti n Burl as,
L uká¿ Kodoñ, Du¿ a n Ch or vát / SK/
* * * Reas on a nce – Hu d e b n ê vi z u ál ní p erf or ma n c e
Aut o‡i a ú çi n k ují cí: Svet oz ár I l avs kÿ – h u d b a, kl áves ové n ástr oj e,
p oz ou n; Kat arí n a Mr áz ková – hl asy a z vu ky; Du¿ a n Ch or vát – n á mêt,
t ec h ni cká k on c e pc e; Já n Kod oñ – n á mêt, k oor di n a ce; L u ká¿ Kod oñ –
r eæi e;
2 0. 3 0 2 0. 3 0 – Ka pl e sv. Ja n a / Ch a p el of St. J oh n Br ati sl ava – Sl ova k
Re p u bl i c
Do me – Kl e n ba / Va ul t – Hu d e b n ê vi z u ál ní p erf or ma n ce
Aut o‡i : J á n Kod oñ – k on ce pce, g e n er ova n á vi z u ál ní pr oj ekce, t ext,
hl as; Marti n Burl as – h u d b a; L u ká¿ Kod oñ – t ec h ni cké z pr a cová ní
vi d ea, r eæi e
2 0. 3 0 2 0. 3 0 – Ka pl e sv. Ja n a / Ch a p el of St. J oh n Br ati sl ava
8/ 6
Exhi bi ti on op e ni n g
ÇL OVë K 2 01 0 / H U MAN 2 01 0 – Li st y d o n e ba / L ett er s t o Heave n
I nt er n ati on al Pr oj ect of Art Wor ks h ops, Mu si c, Vi s u al Art s a n d Ne w
Me di a
1 3. 00 1 3. 0 0 – Ti s k ová k onf er e n ce / Pr ess Conf er e n c e t o Op e ni n g of
F esti val
***
Ma n dr a Cerr on e /I t al y/, Kr zyszt of Mol e n da /Pol a n d/, An g el o
Col a n g el o /I t al y/, Svet oz ár I l avskÿ, Mi c h a el a Kl i ma n ová, Já n
Kod oñ, Bety Kost ovská- Maj er ní ková, / Sl ova k Re pu bl i c/ Mar ek
Tri z ul j a k, Mi r osl ava Tri z ul j a ková, Petr ¢t ê pá n, To má¿ Rossí, Václ av
Vacul ovi ç, Ji ‡í Hastí k, / CZ/ – Cri ti cal n ot es by Ant oni o Zi mari n o
/I t al y/
Uni e vÿt var n ÿc h u mêl c û Ol o mou cka / Uni on of Vi s u al Arti st s
Ol o mou c /CZ/
1 6. 3 0 1 6. 3 0 – Ka pl e sv. Ja n a / Ch a p el of St. J oh n Br ati sl ava – Sl ova k
Re p u bl i c
/4. 6. – 1 6. 7. 2 0 1 0 J u n e 4 – J ul y 1 6, 2 0 1 0 / www. u vu o. e u
ùt er ÿ / Tu es d ay
1 8/ 6
Za h aj ovací k on c ert / Op e ni n g Con cert Ol o mou c
Pát ek / Fri d ay Fl or al e da Sacc hi /I t al y/ – h arf a / h ar p
**
**
L ou Harri s on
P hi l i p Gl ass
**
He nr y Co wel l
**
J oh n Ca g e
**
**
**
Ni c ol a Ca mp ogr a n d e
Ar vo Pärt
Pet er Ma c h aj dí k
**
Mi c h a el Ny ma n
2 0. 00
Mu si c f or Har p ( J a hl a, Aval oki t es hvar a)
Met a mor p h osi s 1 – 5 Mod er at e, Fl o wi n g,
Mod er at el y F ast, Fl o wi n g, Mod er at e
Th e Ti d es of Ma n u n a u m, Th e voi c e of Li r
/T wo I ri s h L e g e n ds /
T wo Pi eces F or Har p / A Roo m, I n
a La n ds ca p e /
í 00 8, De di cat e d t o F. Sa cc hi /
Ti l i l a d od n /2
Pari I nt er val l o
Nel l ' a ut u n n o Del Su o Ab br a cci o I n s on n e
/2 0 04, De di cat e d t o F. Sa cc hi /
Ca n dl efi r e, Th e Morr o w, Ja ck
2 0/ 6
***
1 7. 00
**
**
Tri st a n Mur ai l
Sal vat or e Sci arri n o
**
L u ci a n o Beri o
Mi c h a el J arr el l
**
I va n B uff a
Vl a di mi r B okes
J evg e ni j I r ¿ ai
Ja n a K mi ƒová
2 0. 00
21 /6
1 0. 00
Mott o: Evr opská vysoká kul t ur a dosvêdçuj e, æe mod er ní u mêní n eu st ál e u dr æuj e di al og mezi r eal i t ou
s mysl û a du ch ovní m pr ost or e m.
Hl edání ztr acen é r ovn ováhy mezi du ch ovní m posel st ví m u mêní a vn êj ¿í m dn es p‡ eváæn ê sekul ari zovanÿ m
svêt e m j e ú st‡ ední m t é mat e m l et o¿ní h o XXI . r oçní ku f esti val u. Festi val v posl ední dekádê vÿr azn ê
expan duj e n ad svûj dosavadní çasovÿ i g eogr afi ckÿ r á mec, o çe mæ svêdçí ohl asy ve svêt ové m ti sku
a mas médi í ch. Ve spol u pr áci s cel ou ‡ adou zahr ani çní ch i do mácí ch i n sti t u cí se f esti val v l et o¿ní m r oce
r oz¿i ‡ uj e d o mêst Ol o mou c a Br ati sl ava – n avazuj e t ak n a d‡í vêj ¿í kont akt y s centr y v U SA – Los An g el es,
Ph on ei x, Bost on a Bat on Rou g e. K my¿l en ce n ávr at u závaænÿch obsah û do sou çasn éh o u mêní se dn es
hl ásí p‡ ední u mêl ci v Evr opê i zá mo‡í – ot ázky po s mysl u l i dské exi st en ce t ak zn ovu oæí vají a st ávají se
akt u ál ní sou çástí pr ogr esi vní ch pr ou dû u mêní . Festi val v t o mt o s mysl u sl eduj e dûl eæi t é pohyby n a svêt ové
u mêl ecké scén ê.
Zden ka a Václ av Vacul ovi çovi
ÇL OVë K 2 01 0 / H U MAN 2 01 0
Séri e mul ti medi ál ní ch pr oj ekt û s mezi n ár odní ú çastí t vo‡í hl avní osu pr ogr a mu vÿt var n é çásti XXI . r oçní ku
f esti val u – ú çast vÿt var nÿch u mêl cû a perf or mer û kor espon duj e s hl avní m f esti val ovÿ m t ÿdn e m h u d ební h o
bl oku, kt er ÿ bu de h osti t u mêl ce z 9 ze mí Evr opy, a kt er ÿ j e pevn ou sou çástí hl avní ch evr opskÿch a svêt ovÿch p‡ ehl edû sou çasn é n ové tvor by / Gau dea mu s Amst er da m, E CP N M, Bri ti sh Mu si c, Mu si cal Ameri ca, Kad mu s Art a dal ¿í . St êæej ní i n st al ace pr oj ekt u br ati sl avské çásti bu de p‡ edst aven a v g oti cké Kapl i sv.
Jan a fr anti ¿kán skéh o kost el a v hi st ori cké m centr u Br ati sl avy a vi n du stri ál ní m obj ekt u bÿval éh o sí dl a t ovár ny
Cver n ovka – nyní At el i ér ¢y mon a Kl i man a. Alt er n ati vní pr ost‡ edí poskyt n e vh odn ou at mosf ér u pr o dal ¿í
n etr adi çní dopr ovodn é perf or man ce v pr û b êh u vÿst avy, n a kt er ÿch se vyst‡í dá mezi n ár odní mi x aut or û.
Vyst avují cí aut o‡i : Man dr a Cerr on e /I t al y/, Kr zyszt of Mol en da / Pol an d/, An g el o Col an gel o
/I t al y/, Svet oz ár I l avskÿ, Mi chael a Kli man ová, Ján Kodoñ, Bet y Kost ovská- Maj er ní ková,
/ Sl ovak Repu bl i c/ Mar ek Tri zulj ak, Mi r osl ava Tri z ul j aková, Petr ¢t êpán, To má¿ Rossí, Václ av
Vacul ovi ç, Ji ‡í Hastí k, / CZ/ – Cri ti cal n ot es by Ant oni o Zi mari n o /I t al y/
EL E N A L ETÑAN OVÅ / Sl ovenská r epu bl i ka/ – kl aví r
Kl aví r ní vi rt u ózka, çi n n á v muzi kol ogi i a h u dební pedag ogi ce /d okt or ka h u dební ch vêd/, vyhl edávan á pu bl i ci st ka a p‡ ekl adat el ka pû sobi l a n a kat ed‡ e muzi kol ogi e Uni ver zi t y Ko men skéh o v Br ati sl avê. Pr o svoj e
pol i ti cké post oj e mu sel a opu sti t Sl oven sko a æi l a v e mi gr aci v I t ál i i a U SA, kde se záhy st al a docent kou a vedou cí kl aví r ní h o oddêl ení n a Uni ver zi t ê v Dayt on u / Ohi o/. Debut oval a ve sl avn é Car n egi e Hal l v Ne w Yor ku
j ako první sl oven ská u mêl kyn ê. Tot o vyst ou pení odst art oval o ‡ adu kon cert û po cel é m svêt ê. ùçi n koval a
j ako sól i st ka s mn oh a a meri ckÿ mi or ch estr y, r eal i zoval a ‡ adu r ozhl asovÿch a t el evi zní ch n ahr ávek. Podíl el a
se n a vzni ku n ovát or skÿch mul ti medi ál ní ch pr oj ekt û / n ap‡. Kan di n sky- Mu ssor gski j Karti n ky v Boi l Th eatr e
Dayt on, kl aví r ní i nt er pr et ace v 1 7. - 1 8. - 1 9. st ol etí , Fri edri ch Ni et sch e j ako skl adat el , kl aví r ní díl o Bori se
Past er n aka a ji n é. /
Fl or al eda Sacchi /I t áli e/ – harf a
Vÿzn açn á i t al ská sól i st ka st u doval a u r en o movanÿch pr of esor û /Li sett a Rossi , Ali ce Gi l es, Ali ce Chal i f ou x,
J u dy Lo man /, zí skal a 1 6 cen n a mezi n ár odní ch sout êæí ch, vyst u poval a v h u dební ch centr ech v Evr opê,
Asi i , U SA / Car n egi e Hal l , Gl en n Goul d St u di o, Konzert hau s Berl i n, Ge wan dhau s zu Lei pzi g, Sal a Ver di
Mi l an o, Con cert Hal l Alti Kyot o, Mat su o Hal l Tokyo, at d. /, j ejí kon cert y j sou uvádêny r ozhl asovÿ mi a t el evi zní mi st ani ce mi po cel é m svêt ê, di spon uj e ¿i r okÿ m r ep ert oár e m. J e t éæ pu bl i kaçn ê çi n n á / El i as Pari sh
Al var s: Li f e, Mu si c, Docu ment s – Odi l i a Pu bl i shi n g/, pr e mi ér oval a mn oh o dêl sou çasn é h u dby – çet n é
dedi kace. Od r oku 2 0 0 6 j e u mêl eckou ‡ edi t el kou Lake Co mo Festi val . Od r oku 2 0 08 má n ahr ávací
kontr akt s vydavat el st ví m Decca – ví ce n a: www. fl or al edasacchi . co m
St ell a Mari s / Fr an ci e/ – sopr án
Zn á má sopr ani st ka çeskéh o pûvodu /st u doval a n a br n ên ské J A MU/ má n e mal é zásl u hy o pr opagaci çeské
h u dby v zahr ani çí v r á mci Fr an couzsko- çeské sp ol eçn osti , kt er ou spol uzakl ádal a. Vên uj e se st ej n ou mêr ou
ko mor ní mu I sól ové mu zpêvu – n a f esti val u j s me ji sl y¿el i v r oce 2 00 3 v dr a mati cké m sopr án ové m part u
Pa¿i j ové sy mf oni e Pavl a Ze mka.
Fr anti ¿ek Vaní çek / CZ/ – var h any
Vyst u doval hr u n a var h any n a konzervat o‡i v Par du bi cí ch ( J. Raf aj a) a n a Akade mi i múzi ckÿch u mêní v Pr aze
( pr of. J. Hor a). Násl edn ê si svoj e vzd êl ání d opl ni l n a Akade mi i u mêní v Utr echt u v Ni zoze mí . ùspê¿n ê se
zú çast ni l mn oha mezi n ár odní ch i n ár odní ch var han ní ch sout êæí ( n ap‡. vít êzství v Mezi n ár odní var han ní
sout êæi A. Sch wei t zer a v ni zoze mské m Devent er u – 1 9 91 ) . Vyst u puj e n a mn oha sól ovÿch var h an ní ch
kon cert ech po cel é m svêt ê – n ap‡. vÿzn a mn é var han ní f esti val y v U SA, Japon sku, Au str ál i i , Si n gapur u,
¢védsku, Nor sku, Dán sku, Ni zoze mí , Fr an ci i , I t ál i i , Rakou sku, SR N at d. Vyu çuj e n a h u dební kat ed‡ e
Pedag ogi cké f akul t y Uni ver zi t y Hr adec Kr ál ové.
Jevgeni j I r ¿ai / Rusko/
St u doval kl aví r a ko mpozi ci n a Konzervat o‡i Ni kol aj e Ri mskéh o- Kor sakova /ko mpozi ce – V. A. Uspen skÿ,
kl aví r – P. A. Ser ebrj akov/. Roku 1 9 7 9 se st al çl en e m Svazu r u skÿch skl adat el û. Vyu çoval n a Uni ver zi t ê
v Petr ohr adê a od r oku 1 99 6 t aké n a Kat ed‡ e h u dební a est eti cké vÿch ovy Uni ver zi t y Mat ej a Bel a v Ban ské
Bystri ci . Doposu d dokon çi l p‡ es os mdesát ko mpozi cí , z posl ední dobyj men uj me or ch estr ál ní
tri o pr o h oboj, vi ol u a kl aví r
2 0 0 9/, n ebo
2 0 06/.
Qu asar s Ense mbl e / Sl ovenská r epu bl i ka/
Ko mor ní sesku pení Qu asar s En se mbl e vzni kl o v r oce 2 0 0 8 a st al o se i h n ed n ej vÿzn a mn êj ¿í m t êl ese m
sou çasn é h u dby n a Sl oven sku. Nástr oj ové obsazení t êl esa dovol uj e sou bêæn é pû sobení men ¿í ch h o mog en ní ch ko mbi n ací n ástr oj û / kl aví r ní du o, dech ové tri o çi s myçcové kvart et o /. Têæi ¿t ê r epert oár u t vo‡í
sou çasn á díl a fr an couzskÿch aut or û spektr ál ní h u dby /T. Mur ai l , G. Gri sey/, n ová díl a sl oven skÿch skl adat el û, kt er á mn ozí n apsal i p‡í mo pr o Qu asar s En se mbl e / V. Bokes, I . Buff a, J. K mi ƒ ová, M. Burl as,
P. Oli vei r a- Bachr at á, V. Jan ár çeková a dal ¿í /. Sou b or se p‡ edst avi l n a f esti val ech n a Sl oven sku
/ Mel os- Et os, Br ati sl avské h u dobn é sl ávn osti ad. /, v Nê mecku / Ost- West- Podi u m Kassel /, Rakou sku
/ Cykl u s Ch an g e! /, Port u gal sku / Mu si ca Vi va v Li sabon e, Festi vai s de Out on o v Avei r e/, Çesku / Ostr avské dny 2 0 09/, Pol sku / 2 0. J u bi l eu szo we Dni Muzyki Ko mp ozyt or ó w Kr ako wski ch /, Maâar sku / Bu dapest Aut u mn Festi val /, Ru mu n sku / Cykl u s Chan g e! /.
I vi ca Kr o¿l áková / SK/ – AKOR D Z DE N Nï KA – mal ba
Mal i ar ska tvor ba I vi ce Kr o¿l ákovej má pevn é záze mi e v osl obod en ej tvori vosti 6 0-t ÿch r okov. Bol o t o ni el en
ob dobi e mal i ar ki nÿch ¿t ú di í , sku sov po svet e, zí skavani a n ovÿch pohî adov n a skut oçn osƒ, al e n aj mä
uvoî n eni a obr azu od závi sl osti n a pr ed met e.
Pr e tvor bu I vi ce Kr o¿l ákovej j e par adi g mou u meni e t zv. vn út or n éh o model u zbaven é akÿchkoî vek mät úci ch vÿzn a movÿch odkazov n a vi zu ál ny svet. Reál n o j e v j ej obr azoch obj ekt och prít o mn é pr ostr ední ctvo m
pouæi t ÿch mat eri ál ov a i ch skl ad obn ÿch ¿tr u kt úr. Môæe me t ak defi n ovaƒ ni ekoî ko ur çuj ú ci ch pr vkov pr e
tvor bu I vi ce Kr o¿l ákovej : ¿tr u kt úr a – f ar ba – svetl o – l í ni a g est a – kol áæová apl i káci a . V tvori vo m pr ocese
mal i ar ka n ar ába s t ÿ mi t o pr vka mi absol út n e voî nÿ m, apri ór n e n ezaƒaæenÿ m spôsobo m so zn açn ÿ m vn út ornÿ m dyn a mi z mo m.
Eva Tr oj an ová
Ji ‡í Hl aváç / CZ/ – kl ari n et
r epert oár sól i st y zahr n uj e díl a v¿ech sl oh ovÿch období vçet n ê t êch, kt er á st ojí n a po mezí váæn é h u dby
a j azzu. V pr û bêh u své kon cert ní kari ér y absol voval n a 5 0 0 0 vyst ou pení ve 4 3 ze mí Evr opy, Asi e, Ameri ky,
Afri ky a Au str ál i e. Od r oku 1 9 7 5 st ojí j ako zakl adat el a u mêl eckÿ ¿éf v çel e l eg en dár ní h o sou b or u Bar ock
Jazz Qui nt et, od r oku 1 9 8 2 j e çl en e m Çeskéh o dech ovéh o tri a. J e dr æi t el e m pr esti æní ch ocen êní / Zl at ÿ ¿tít,
Gr a my Cl assi c, Man of t h e Year, Cen a Ru dol f a I I . / i aut or e m ‡ ady r ozhl asovÿch a t el evi zní ch po‡ adû. Od r oku 1 9 8 9 j e çl en e m A WC M v Ne w Yor ku, st ojí v çel e ko mi sí mezi n ár odní ch sout êæí Pr aæské j ar o, Con certi n o
Pr aga a j e p‡ edsedou Rady Asoci ace h u d ební ch u mêl cû a vêdcû. Vr oz mezí l et 2 0 0 0 – 2 0 06 byl d êkan e m
h u dební f akul t y Akade mi e múzi ckÿch u mêní v Pr aze kd e dodn es pû sobí v p ost u pr of esor a kl ari n et ové hr y
a vedou cí h o Kat edr y dech ovÿch n ástr oj û J e çast ÿ m a vyhl edávanÿ m çl en e m por ot mezi n ár odní ch h u dební ch sout êæí a l ekt or e m d esít ek i nt er pr et açní ch kur zû po cel é m svêt ê.
Petr Nouz ovskÿ / CZ/ – vi ol on cel l o
Dr æi t el ocen êní Ne w Mast er on Tour 2 00 7, Eur opäi sch e För der pr ei s f ür Musi k 2 0 0 7 st u doval AMU
v Pr aze ve t‡í dê pr of. Mi r osl ava Petr á¿e, zú çast ni l se çet nÿch mi str ovskÿch kur zû mj. pod vedení m Msti sl ava Rostr op ovi ch e, Fr anze Hel mer son n a, Davi da Geri n gase n ebo Bori se Per ga men schi kova. V sou ç.
st u duj e n a Vysoké h u dební ¿kol e v Dr áæ âan ech u Pr of. Wol f gan ga E man u el a Sch mi dt a a j e vít êze m
kon kur zu o Dr esdn er Eur opa Sti pen di u m – Eur opäi sch e För der pr ei s f ür Mu si k 2 0 0 7. Host svêt ovÿch
f esti val û / Pr aæské j ar o/. Jako sól i st a n av¿t êvuj e Japon sko ( 2 00 2, 2 00 3, 2 0 0 4, 2 0 0 8). S ce mbal i st kou
Moni kou Kn obl och ovou n ahr ál ko mpl et Bach ovÿch son át pr o vi ol on cel l o a ce mbal o pr o n ahr ávací spol eçn ost Cu be Boh e mi a.
www. f orf est. cz
Qu as ar s pr o s ól ovou vi ol u a a ns á mbl
/2 0 08/
P ostl u di u m k st or oç ni ci E u g e n a Su c h oñ a
pr o 1 0 n ástr oj û op. 8 4 /2 0 08/
Kyri e el ei s on pr o mezz os opr á n, kl ari n et,
t y mp á n y, vel kÿ b u b e n, kl aví r, h ousl e
a vi ol on ç el o /2 00 5 /
Pavor Noct ur n us /2 0 08/
2 0. 00 – Sn ê movní sál z á mku /
Ass e mbl y Hal l of t h e Ch at ea u Kr o mê‡í æ
Cont e mpor ar y I ri s h musi c – I nt er n ati on al Pr oj ect /I r el a n d/
1 0. 00 – Muz e u m Kr o mê‡í æs ka / Mus e u m of Kr o mê‡í æ
I vi ca Kr o¿l á ková / Sl ova k Re p u bl i c/
Sou çást pr oj ekt u Çl ovêk 2 01 0 /
Exhi bi ti on i n t h e fr a me wor k of pr oj ect H U MAN 2 0 1 0
1 7. 00 1 7. 00 – Gal eri e u Art u¿ e / Art u¿ Gal l er y Kr o mê‡í æ
**
2 0. 00
2 3/ 6
Ji ‡í Hl aváç / CZ/ – kl ari n et / cl ari n et – sa xof on / sa xop h on e
Petr Nouz ovskÿ / CZ/ – vi ol oncel l o
Da ni el Wi es n er / CZ/ – kl avír / pi a n o
Kar el Hu s a
P oz dr av z d o mova pr o al t s axof on a kl aví r
K. J a n ovi ckÿ
Son át a pr o kl ari n et a kl aví r, Con mot o,
Ad a gi o, Al l e gr o
E. K‡ e n ek
Sui t a pr o kl ari n et a kl aví r / An d a nt e, Al l e gr o
mod er at o, An d a nt e, Vi va ce/
L eon ar d Ber n st ei n
Son át a pr o kl ari n et a kl aví r / Gr azi os o,
An d a nti n o – Vi va ce e l e g gi er o/
Ji ‡í Hl avá ç
2 0. 00
2 2/ 6
De di ka ce pr o B. Marti n û pr o kl ari n et s ól o
P ol i çka, Pa‡í æ, Pr a h a
Mar ek Kop el e nt
Ca nt us R og a n s pr o s ól ové vi ol on cel l o
Pa ul Hi n d e mi t h
L u d u s mi n or pr o kl ari n et a vi ol on cel l o
F u ga pri ma, L ei c ht b e we gt, F u g a s ec u n d a,
I nt erl u di u m, F u g a t erti a /
A. L og ot eti s
Des motr opi e 3 pr o kl ari n et, vi ol on c el l o,
kl aví r
2 0. 00 – Sn ê movní s ál z á mk u /
Ass e mbl y Hal l of t h e Ch at ea u Kr o mê‡í æ
1 6. 00
Josef Rut / CZ/ – posl ec h ovÿ p o‡ a d z díl a skl a dat el e
1 6. 00 – Chr á m sv. Ja n a K‡ti t el e / St. J oh n Ba pti st Ch ur c h Kr o mê‡í æ
1 6. 00
Mi l a n Sl avi ckÿ / CZ/ – posl ec h ovÿ po‡ a d z díl a skl a dat el e
1 6. 00 – Chr á m sv. Ja n a K‡ti t el e / St. J oh n Ba pti st Ch ur c h Kr o mê‡í æ
Pêveckÿ s bor Konzer vat o‡ e E A / Ch oi r of Cons er vat or y Eva n gel i c
Aca de my Ol o mouc
An ni ver s ar y c on cert t o 7 5 0 year s of c h ur c h St. Ma uri ce i n Kr o meri z
Rob ert Hej n ar
Ave Mari a pr o d êt s kÿ ( dí vçí) s b or a var h a n y
Fr a nti ¿ ek Fi al a
Bi bl i cké obr az y pr o var h a n y
Dani el Wi esn er / CZ/ – kl aví r
st u doval n a pr aæské konzervat o‡i u pr of. Val enti ny Ka mení kové a n a AMU ve t‡í dê pr of. Pet er a Toper czer a.
V l et ech 1 98 8 a1 99 0 absol voval mi str ovské kur zy u Ru dol f a Kehr er a ve Vÿ mar u, j e vít êze m Mezi n ár odní
kl aví r ní sout êæe v Gl asg o w a n osi t el e m ceny ze sout êæe Vi an n a da Mott a v Li sab on u. Jako sól i st a
a vyhl edávanÿ ko mor ní hr áç vyst u poval n a kon cert ech ve vêt ¿i n ê evr opskÿch ze mí a t aké v U SA, J or dán sku
a Tu ni su – vyst u puj e s p‡ ední mi çeskÿ mi or ch estr y, n ahr ává pr avi del n ê pr o Çeskÿ r ozhl as. V r oce 2 00 9
obdr æel Cen u Çeské h u dební r ady za vyni kají cí i nt er pr et aci sou dobé h u d by a pr opagaci çeské tvor by.
Pêveckÿ sbor Konzer vat o‡ e E A Ol o mou c / CZ/
Konzer vat o‡ Evan g el i cké akade mi e byl a zal oæen a v r oce 1 9 90 z i ni ci ati vy hy mn ol ogi ckéh o por adní h o
odbor u Çeskobr atr ské cí r kve evan g el i cké. Tent o por adní odbor t vo‡i l ji æ v dobê t ot al i t y pevn ÿ pr acovní t ÿ m
a pod vedení m manæel û Hor kÿch, pozdêj ¿í ch zakl adat el û ¿kol y, se sou st‡ edi l n a obn ovu vzácn é tr adi ce
cí r kevní h u dby st u di e m st ar ÿch h u si t skÿch a br atr skÿch kan ci on ál û i pí sñ ové tvor by ¿i r oké zahr ani çní ekumen y. Pr ávê z t ét o i ni ci ati vy se zr odi l a my¿l en ka zal oæení konzer vat o‡ e, kt er á byj ako j edi n á v t é dobê n avázal a n a p‡ er u ¿en ou konti n ui t u vÿvoj e cí r kevní h u dební tr adi ce v n a¿í ze mi . Pêveckÿ sbor j e t êl ese m, kt er é
r epr ezent uj e ¿kol u od j ejí h o vzni ku n a kon cert ech do mai v zahr ani çí . Repert oár e m sbor u j sou j ak du ch ovní
skl adby st ar ¿í ch období , t ak t aké h u dba skl adat el û 2 0. st ol etí .
K 1 5. vÿr oçí zal oæení konzervat o‡ e n ast u d oval sbor pod ved ení m Fr anti ¿ka Fi al y Pr aæské Te Deu m Petr a
Eben a, j eh oæ pr ovedení skl i di l o vel kÿ ohl as t aké v Pr aze n a kon cert ê k 90. vÿr oçí ÇCE.
Mari n a Hor ak / Sl ovi nsko/ – kl aví r
Sl ovi n ská kl aví ri st ka pol sko- makedon skéh o púvodu st u doval a v Lj u bl j ani . Mni ch ovê, Pa‡í æi / Nadi a Boul ang er / a Lon dÿn ê / Pet er Feu cht wan g er / a nyní pû sobí j ako ‡ ádn ÿ pr of essor n a Acade my of Mu si c v Lj u bl j ani .
Nosi t el ka ‡ ady ocen êní /a war ds i n Cr oati a, Fr an ce – Cont e mp or ar y Mu si c La Roch el l e, I t al y, Ger many an d
Net h erl an ds – Gau dea mu s/. Spol u pr acoval a s or ch estr y z Evr opy, Dál n éh o vÿch odu, Çí ny, Au str ál i e,
Novéh o Zél an du a U SA. Pû sobí t éæ j ako sól i st ka, ko mor ní hr áçka, j e zván a n a vÿzn a mn é f eti val y / Dán sko,
Nor sko, ¢vÿcar sko, ¢pan êl sko, Bul har sko, Tur ecko, U SA, Sl oveni a/. J ejí r eci t ál y a r ozhl asové n ahr ávky
obsah ují mn oh o dêl sou çasn é t vor by – zvl ῃ ú spê¿n é n edávn é CD Sl oveni an Pi an o Son at as. Zí skává çetn é dedi kace od sou ç. Skl adat el û /Jan ez Mati çi ç, Ton de Leeu w, I l j a Ber g h, Har al d Genz mer, Jan Kl u sak/.
V r oce 2 00 8 zí skal a ocen êní Sl oveni an Bet ett o Pri ze za vyni kají cí u mêl ecké ú spêchy v i nt er pr et aci sl ovi nskÿch aut or û.
MAX STE R N /I sr ael / – Son gs of Ascent Skl adat el , di ri g ent, i n str u ment al i st a /kontr abas/, muzi kol og a h u d ební kri ti k Max St er n vytvo‡i l bohat ÿ æánr
ko mp ozi c i n spi r ovanÿch bi bl i ckÿ mi t ext y kde se u pl at ñ ují vl i vy Vÿch odu i Západu v sou çasnÿch i tr adi çní ch
tvar ech. Aut or j e dr æi t el e m I sr ael Co mposer' s Leag u e Li eber son Pri ze, 1 9 9 0 a ceny Japan ese Soci et y f or
Cont e mpor ar y Mu si c. J eh o oper a
Ne w Yor k Ci t y Op er a Vox v r oce
2 0 0 6. Max St er n r epr ezent uj e I sr ael n a i nt er n aci on ál ní scén ê v U SA, Evr opê a n a Dál n é m Vÿch odê.
Rebecca Rust / U SA/ – vi ol on cell o
Tut o vyni kají cí a meri ckou vi ol l on cel i st ku chvál i l Carl o Mari a Gi ul i ni zaj ejí : vÿji meçn ou muzi kál n ost. Rebecca
Ru st st u doval a n a u ni ver zi t ách v Kal i f or ni i , Ber kel ey a St anf or du. Mi str ovskou t‡í du absol voval a u Msti sl ava
Rotr op ovi çe v U SA a n ásl edn ê ve ¿vÿcar ské m Basel u. Na p ozváni n ê meckéh o mi ni st er st va zahr ani çní ch
vêcí sól i st ka vyst u poval a po cel é m svêt ê – Afri ca / Mor occo, Tu ni si a/, Pol an d / War sa w, St etti n, Danzi g/
Pr agu e /zvl á¿t ê n at áçení pr o Çeskÿ r ozhl as/, Kob e an d Tokyo an d I sr ael i n Febr u ar y 2 00 7. Mi mo ú spê¿n é
CD Japan ese Favori t es n at oçi l a 6 ko mpakt û pr o MAR C O P OL O a BAYE R RE C OR D Sl abel s / Beet h oven,
Vil l a- Lobos, Geor g es En esco, Marti n u, Karl Mi chael Ko m ma, Fr an k Bri d g e, Don al d Fr an ci s Tovey
a Ch opi n.
Fri edri ch Edel man n / Nê mecko/ – f agot
St u doval u Pr of. Alfr eda Ri n der spach er a v Man n h ei mu, Pr of. Kl au se Th u n e man n a – Ha mbur g – Han n over
– Berl i n a Pr of. Mi l an a Tur kovi ce ve Ví dni . Mezi l et y 1 9 7 7 – 2 00 4 pû sobi l j ako pr vní f ag oti st a Mni ch ovské
fi l h ar moni e. Zí skal ‡ adu ocen êní v r odn é m Nê mecku a byl çl en e m Worl d- Or ch estr a of J eu n esses
Mu si cal es pod vedení n a¿eh o l eg en dár ní h o Karl a An çerl a. Spol eçn ê se svojí æen ou Rebeca Ru st po‡ ádá
‡ ady kon cert û v Ameri ce, Evr op ê a Japon sku vçet n ê pr ezent ace v Radi o a TV pr odu kcí ch. Nat oçi l 1 0 CD
u vydavat el ství : MAR C O P OL O, BAYE R RE C OR D S, TU D OR a CAVALLI RE C OR D S.
Václ av Vacul ovi ç / CZ/ – vel ké f or mát y
Aut or ov post oj k vÿt var n ej vÿpovedi j e hl boko ovpl yvn enÿ vl ast n ou fi l ozofi ou pohî adu n a çl oveka i n a j eh o
byti e. Roz mer n é pl át n a ol ej ov akoby hl ásal i : S mrƒ l i pn e k æi vot u uæ i ba pr et o, æe bez n eh o by bol a
zbyt oçn á. Ni e j e t o l acnÿ post oj aut or a k pr obl é mu skut oçn éh o byti a, post oj , kt or ÿ by mu mal u moæni ƒ
ori gi n ál ny i mag e. J e t o tr an sf or máci a vn út or n ej, ¿i r okej a hl bokej expr ese poci t u i n ázor u za po moci
ú sp or n ej ¿kál y vÿr azovÿch pr ostri edkov, vsávaj ú c di váka do hl bí n aut or ovÿch úvah, ti chÿch vÿpovedí
a my¿l i en ok. Vacul ovi çovy obr azy sú kat al yzát or o m çít ani a vl ast nÿch poci t ov a n ál ad my¿l i en ok, kt or é sa
opakuj ú v n a¿i ch vn út or nÿch e moci on ál nych senzor och.
Çeskosl ovenské ko mor ní du o / CZ/
Çeskosl oven ské ko mor ní du o zal oæi l i v r oce 2 0 0 3 çeskÿ h ou sl i st a Pavel Bur dych a sl oven ská pi ani st ka
Zuzan a Ber e¿ová. Vr oce 2 00 8 byl i j edni z mál a u mêl cû, kt e‡í se syst e mati cky vên oval i 1 0 0. vÿr oçí n ar ození sl oven skéh o skl adat el e Eu g en a Su ch on ê. Du o kon cert uj e v zahr ani çní ch metr opol í ch – ”í m, Pa‡í æ, Li sab on, Bu kur e¿ƒ, Sofi a, Br ati sl ava. Oba u mêl ci byl i n a zaçát ku r oku 2 0 1 0 pozváni do po‡ adu Str et n uti e
vysíl an éh o n a st ani ci Çeskÿ r ozhl as 1 Radi oæur n ál , kde p‡ edst avi l i své l et o¿ní pr ogr a mové pri ori t y, ji mi æ j sou
tvor ba j u bi l ují cí ch skl adat el û Boh u sl ava Marti n û a Robert a Sch u man n a. Çeskosl oven ské ko mor ní du o j e
pu bl i ke m i kri ti ky oceñ ován o za vysokou pr of esi on al i t u, perf ekt ní sou hr u a muzi kal i t u.
Mi l osl av I ¿t van Qu art ett / CZ/ – j e ml adé s myçcové kvart et o zabÿvají cí se i nt er pr et ací kl asi cké h u d by
a t o zej mén a tvor by sou çasnÿch aut or û. Tent o sou bor byl zal oæen r oku 2 0 0 8 a svûj n ázev zí skal p‡i
p‡íl eæi t osti vzp o mí n kovéh o kon cert u n a skl adat el e Mi l osl ava I ¿t van a. Za po mêr n ê kr át kou dobu své exi st ence u skut eçni l sou bor ‡ adu zají mavÿch kon cert û, mi mo ji n é ú çi n koval p‡i p‡íl eæi t osti konf er en ce I ¿t van / Kab el áç v pr aæské m Muzeu çeské h u dby, vyst ou pi l v r á mci br n ên skéh o St u di a sou dobé h u d by, çi uzaví r al
svÿ m pr ofi l ovÿ m kon cert e m sezon u 2 0 0 8/ 2 00 9 br n ên ské Jan áçkovy akade mi e muzi ckÿch u mêní .
Konver gen ce / CZ / – skl adat el ské sdr uæení
Bêh e m sed mi l et exi st en ce skl adat el skéh o sdr uæení se zf or moval an sábl K ONVE R GE N CE. ùçi n kují v n ê m
j ak ¿pi çkoví hr áçi , vêt ¿i n ou absol venti h u dební Akade mi e, t ak sa mot ní skl adat el é. V sou çasn é dobê má n a
své m kont ê desít ky pr e mi ér çeskÿch / H. Bart oñ, P. Z. Novák, M. Kopel ent / a zahr ani çní ch aut or û. / Al bert
Br ei er, G. Tor o- Pér ez/. Sou bor kr o mê vl ast ní kon cert ní ‡ ady vyst u puj e t aké n a do mácí ch a zahr ani çní ch
p odi í ch a f esti val ech. An sá mbl K ONVE R GE N CE v sou çasn osti pat‡í k r espekt ovanÿ m ko mor ní m t êl esû m
sou dobé h u dební scény. Od r oku 2 0 0 6 spol u pr acuj e s Çeskÿ m r ozhl ase m
Nao Hi gan o /Japonsko/ – sopr án
St u doval a oper ní a kon cert ní zpêv v r odn é m Jap on sku a pokr açoval a ve st u di u n a V¢ MU v Br ati sl avê. S ú sp êch e m se p‡ edst avi l a n a mezi n ár odní ch h u d ební ch f esti val ech, n ahr ává pr o r ozhl asové h u dební po‡ ady,
TV a h u dební vydavat el ství do ma i v ci zi n ê. Spol u pr acuj e s or ch estr y a ko mor ní mi sou bor y. P‡i pr avi l a pí sñ ovÿ r eci t ál pr o pr aæské Ru d ol fí n u m, vyst u poval a v Con cert g ebou w Amst er da m a v dal ¿í ch centr ech. Zí skal a
cen u Ya maha f ou n dati on a pr é mi e Sl oven skéh o Hu dební h o f on du za kon cert ní çi n n ost. Od r oku 1 99 9 d o
2 0 0 4 byl a st ál ÿ m h ost e m Oper y SN D, kde j ední m z vÿzn a mn ÿch n ast u dování byl a post ava Æeny v mon odr amat u Oçekávání A. Sch ön ber ga. Svoj e první pr ofi l ové CD Kon o mi chi vydal a ve spol u pr áci s kr o mê‡í æskÿ m
vydavat el ství m abal a. eu n a podzi m 2 0 0 9. Od r oku 2 0 0 8 æi j e a tvo‡í v Kr o mê‡í æi .
Eva Tri z ulj aková / SK/ – kol áæe
Nová kapi t ol a v tvor bê vÿzn a mn é sl oven ské aut or ky Evy Tri zul j akové vych ází z j ejí h o cel oæi vot ní h o s mê‡ ování k du ch ovní m str án ká m æi vot a. Séri e uvol n ênÿch t exti l ní ch kol áæí – ve kt er ÿch u pl at ni l a n ap‡. i vzor ky
pûvodní ch or n át û – j e vytvo‡ en á s vel kÿ m n adhl ede m a sa moz‡ ej mou ko mp ozi cí n esou cí v¿ech ny char akt eri sti cké zn aky p‡ edch ozí h o mal í ‡ skéh o díl a. Jakoby mi moch ode m zde vysl ovuj e své ¿i r ¿í æi vot ní kr édo –
kr édo j ásavé çer ven é j ako barvy æi vot a, vædy t aj e mn é j ako vÿr az n ej vy¿¿í spi ri t u al i t y – vyj evuj e t o podst at n é
ze æi vot a, zbavuj e se tí æe ur çenÿch r ol í a mí ‡í k pr avdá m, kt er é ni j ak n ezávi sí n a po míji vosti doby. . .
Václ av Vacul ovi ç
Ko mor ní or ch estr Ber g / CZ/
Or ch estr se sp eci al i zuj e n a i nt er pr et aci h u dby 2 0. st ol eti a h u dby sou çasn é – ve svÿch pr oj ekt ech h u dbu
ko mbi n uj e s ji nÿ mi h u dební mi i u mêl eckÿ mi æánr y /vi d eoart, fi l m, di vadl o, pant o mi ma, bal et at d. / Ke koncert ní çi n n osti or ch estr u pat‡í vyst ou pení n a mezi n ár odní ch f esti val ech a vÿzn a mn ÿch do mácí ch pódi í ch.
K mn oha sní mkû m pr o Çeskÿ r ozhl as a n a CD p‡i byl a n edávn o n ahr ávka h u dby ke svêt ové pr e mi é‡ e bal et u
pr o Nár odní di vadl o v Pr aze, or ch estr t aké n at oçi l svûj první pr ofi l ovÿ po‡ ad pr o Çeskou t el evi zi . Pet er
Vr ábel / SK/ j e sl oven skÿ di ri g ent, dr æi t el Ceny Gi deon a Kl ei n a, zakl adat el Ko mor ní h o or ch estr u Ber g,
kt er ÿ j e oceñ ován j ako j edi n eçnÿ i nt er pr et h u dby 2 0. st ol etí .
Mi l osl a v I ¿t va n
Mi l osl a v I ¿t va n
Mi l osl a v I ¿t va n
Ar n e Li n ka
Mari n a Hor ak / Sl ove ni a/ – kl avír ní r eci t ál / pi a n o r eci t al
**
**
**
**
**
Ni g ht pi eces /1 9 7 2 /
Sn o w, Moon, Fl o wer s, Ni g ht,
St ar s
Fr a n c ¢t ur m /Sl ove ni a /
Mal e skl a d b e / Li ttl e pi ec es
/1 9 43 /
Mod er at o, L ar g o, Vi va ce, L e nt e,
Al l e gr ett o, Mol t o vi va ce
Kar ol Pa h or /Sl ove ni a /
Thr e e con cert et u d es i n I stri a n
mod e /1 9 5 4/
Al l e gr o c on bri o,
Al l e gr o mod er at o,
Al l e gr o mol t o
Mart a Pt asz yn ska /P ol a n d / U S A/ Pi a n op h oni a – a cycl e of et u d es
/2 0 04/
I mpr ovi s ati on wit h Bl u e, St e ps of
Si l e n c e, Ad Par n ass u m
Ta d ej a Vul c /Sl ove ni a /
Myst eri a /2 00 8/
Vasi l i j e Mokr a nj ac /Ser bi a /
Odj eci / E c h os /1 9 7 3 /
I l j a Ber g h / De n mar k/
Fi r e nz e /1 9 7 3 /
Ja n ez Mati çi ç /Sl ove ni a /
Utri pi / Pal pi t ati ons /1 9 7 1 /
2 0. 00
2 0. 00 Sn ê movní s ál z á mk u / Ass e mbl y Hal l of t h e Ch at ea u Kr o meri z
**
**
**
P et er Sc ul t h or p e / Austr al i a /
**
2 0. 00
2 7/ 6
Nedêl e / Su n day
**
**
**
2 0. 00
2 5/ 6
Di verti me nt o op. 9 0 No. 1 f or b ass oon
& cel l o
Er n est Bl oc h
Sui t e No. 1 f or cel l o s ol o
Har al d Ge nz mer
Di verti me nt o f or cel l o & b ass oon
( Co mp os e d f or Re b ecca Ru st & Fri e dri c h
E d el ma n n)
Ot mar Má c h a
Ap ol l on & Mar syas f or cel l o & b ass oon
( c o mp os e d f or Re b ecca Ru st a n d Fri e dri c h
E d el ma n n)
Max St er n
Son gs of As ce nt s ( Shi r Ha ma al ot) f or
b ass oon & cel l o
( De di cat e d t o Re b ecca Rust a n d Fri e dri c h
E d el ma n n)
2 0. 00 – Chr á m sv. Mo‡i ce / St. Ma uri ce Ch ur c h Kr o mê‡í æ
1 0. 00
Kr o mê‡í æs ké at el i ér y / Kr o mê‡í æ Arts St u di os
Cont e mpor ar y I ri s h musi c – I nt er n ati on al Pr oj ect /I r el a n d/
Václ av Vac ul ovi ç – L AR GE F OR MATS – /p ouz e pr o p oz va n é/
1 0. 00 – Za hr a d ní at el i ér / Gar d e n At el i er
1 6. 00
Ja n Ha n u¿ / CZ/ – p osl ec h ovÿ po‡ a d z díl a s kl a dat el e
1 6. 00 – Chr á m sv. Ja n a K‡ti t el e / St. J oh n Ba pti st Ch ur c h Kr o mê‡í æ
Pát ek / Fri day
Çeskosl ove ns ké ko mor ní d u o / Cz ec h osl ova k Ch a mber Du o
Pavel Bur dyc h – h ousl e / vi ol i n, Zuz a n a Ber e¿ ová – kl avír / pi a n o
**
***
E ma n u el Ku ks a
Ra d o mí r I ¿t va n
Ant oni o Ca p or as o
P et er Mac h aj dí k
Kr zyszt of Pe n d er ecki
2 0. 00
Put oval i h u dci pr o h ousl e s ol o /1 9 9 9 /
Vari ac e n a Moz art ovo t é ma pr o kl aví r /2 00 6/
L' Url o pr o h ousl e s ol o /2 0 07 /
Son át a pr o h ousl e a kl aví r R os e n b er g /2 01 0/
I . Mod er at o – I I . Le nt o – I I I . Pr est o
Son at a ç. 2 pr o h ousl e a kl aví r /2 0 00/
I . L ar g h ett o, I I . Al l e gr ett o s c h er z a n d o
I I I . Ad a gi o, I V. Al l e gr o, V. An d a nt e
2 0. 00 – Sn ê movní s ál z á mk u /
Ass e mbl y Hal l of t h e Ch at ea u Kr o mê‡í æ
Kr o mê‡í æs ké at el i ér y / Kr o mê‡í æ Arts St u di os /
Poezi e kr ut á i l í bez n á
Sobot a / Sat ur day 1 0. 00 – Za hr a d ní at el i ér / Gar d e n At el i er
2 6/ 6
Mott o: Eur opean hi g h cul t ur e t esti fi es t hat mod er n art per man entl y keeps di al og u e bet ween r eal i t y of
sen se an d spi ri t u al space.
Sear ch f or l ost bal an ce bet ween spi ri t u al messag e of art an d out si de worl d t oday pr edo mi n antl y secul ar
worl d – i s mai n t opi c of t hi s year Festi val . Thi s event has expan ded ver y str on gl y over i t s t e mpor ar yti me an d
g eogr aphi c fr a me wor k, whi ch t esti f y n u mer ou s r el eases i n worl d pr ess an d mass medi as. I n t h e
cooper ati on wit h a n u mber of i mp ort ant i n sti t uti on s h o me an d abr oad – t h e f esti val ext en ds t o t o wn s
Ol o mou c an d Br ati sl ava – t hi s way i t conti n u es pr evi ou s l on g-t er m cont act s wit h arti sti c cent er s i n t h e
U SA – Los An g el es, Bost on an d Bat on Rou g e. Many l eadi n g arti st s t oday i n Eur ope an d over seas ar e
wor ki n g on t h e i dea of t h e r et ur n of wei g ht y cont ent s t o cont e mpor ar y art s – basi c qu esti on s about h u man
exi st en ce appear agai n i n t hi s n e wl i g ht an d beco mes a t opi cal part of pr ogr essi ve str ea ms of art. At t hi s
l i ght t h e Festi val f ol l o ws i mport ant t en den ci es on t h e worl d art scen e.
Zden ka an d Václ av Vacul ovi çovi
ÇL OVë K 201 0 / H U MAN 201 0
Thi s seri es of mul ti medi a pr oj ect s wit h i nt er n ati on al parti ci pati on cr eat es t h e mai n axi s of t h e pr ogr a m of
vi su al part of Festi val – parti ci pati on of vi su al arti st s an d perf or mer s corr espon ds t o t h e mai n Festi val week
of mu si c bl ock, whi ch wil l h ost arti st s fr o m 9 cou ntri es of Eur ope, an d whi ch i s t h e i nt egr al part of mai n
Eur op ean an d worl d cal en dar s of n e w cont e mpor ar y cr eati on s / Gau dea mu s Amst er da m, E CP N M, Bri ti sh
Mu si c, Mu si cal Ameri ca, Kad mu sArt et c. /. Most i mport ant i n st al l ati on of t h e pr oj ect of Br ati sl ava part wil l
be i ntr odu ced at g ot hi c St. J oh n Chapel of Fr an ci s Mon ast er y i n t h e hi st ori c cent er of Br ati sl ava an d i n t h e
i n du stri al space of ex-r esi den ce of f act or y Cver n ovka – t oday st u di o of ¢y mon Kl i man. Alt er n ati ve
surr ou n di n gs wil l pr ovi de sui t abl e at mosph er e f or f urt h er n on-tr adi ti on al acco mpany perf or man ce duri n g
t h e exhi bi ti on, on whi ch i nt er n ati on al mi x of aut h or s wil l t ake part i n.
Arti st s: Man dr a Cerr on e /I t al y/, Kr zyszt of Mol en da / Pol an d/, An gel o Col an gel o /I t al y/,
Svet ozár I l avskÿ, Mi chael a Kl i man ová, Ján Kodoñ, Bet y Kost ovská- Maj er ní ková, / Sl ovak
Repu bl i c/ Mar ek Tri z ul j ak, Mi r osl ava Tri z ul j aková, Petr ¢t êpán, To má¿ Rossí, Václ av
Vacul ovi ç, Ji ‡í Hastí k, / CZ/ – Cri ti cal n ot es by Ant oni o Zi mari n o /I t al y/
El en a Let ñ an ová / Sl ovak Repu bl i c/ – pi an o
Pi an o vi rt u oso, mu si col ogi st, pedag og u e an d r equ est ed pu bl i ci st an d tr an sl at or El en a Let ñ an ová h as been
t eachi n g on Ko men sky' s Uni ver si t y i n Br ati sl ava. Becau se h er pol i ti cal atti t u de sh e was f or ced t o e mi gr at e
t o I t al y an d U SA – soon sh e beco mes docent an d h ead of pi an o depart ment of Dayt on Uni ver si t y / OHI O/
an d debut ed i n f a mou s Car n egi e Hal l i n Ne w Yor k /as a fi r st Sl ovak mu si ci an /. Thi s perf or man ce st art ed
a l ot of con cert t hr ou gh worl d scen e. Sh e pl ayed as a sol oi st wit h n u mer ou s Ameri can or ch estr as,
r ecor ded r an ks r adi o an d t el evi si on pr esent ati on s. Sh e i ni ti at ed i n n ovat ed mul ti medi a pr oj ect s /e. g.
th
th
th
Mu ssor gski j Karti n kyi n Boi l Th eatr e Dayt on, pi an o i nt er pr et ati on duri n g 1 7 – 1 8 – 1 9 cent ur y, Fri edri ch
Ni et sch e as a co mp oser, pi an o wor k of Bori se Past er n ak et c. /
Fl or al eda Sacchi /I t al y/ – har p
Bor n i n Co mo, I t al y, Fl or al eda Sacchi st u di ed h ar p wit h Li sett a Rossi , Ali ce Gi l es, Ali ce Ch al i f oux an d J u dy
Lo man. Sh e has won si xt een pri zes i n I t al i an an d i nt er n ati on al co mpeti ti on s. Sh e h as perf or med as sol oi st
i n maj or hal l s an d f esti val s i n Eur ope, Asi a, t h e Mi ddl e East, an d Nort h Ameri ca / Car n egi e Hal l , Gl en n
Goul d St u di o, Konzert h au s Berl i n, Ge wan dh au s zu Lei pzi g, Sal a Ver di Mi l an o, Con cert Hal l Al ti Kyot o,
Mat su o Hal l Tokyo, et c. /, an d h er perf or man ces h ave b een br oadcast by maj or r adi o an d t el evi si on
worl d wi de. Sh e has r esear ch ed t h e h ar p r epert oi r e wi del y. Wh en sh e was t went y- on e, Odi l i a Pu bl i shi n g
pu bl i sh ed h er fi r st book El i as Pari sh Al var s: Li f e, Mu si c, Docu ment s. Sh e has pr e mi er ed mu ch
cont e mpor ar y mu si c wit h many pi eces dedi cat ed t o h er. Si n ce 2 0 0 6, sh e has been t h e arti sti c di r ect or of
t h e Lake Co mo Festi val . Si n ce 2 00 8, sh e h ad a r ecor di n g contr act wit h Decca. For mor e i nf or mati on:
www. fl or al edasacchi . co m
St el l a Mari s / Fr an ce/ – sopr an o
I n Eur opean ar ea al r eady wel l - kn o wn sopr ani st of Czech ori gi n St el l a Mari s / sh e st u di ed at Jan acek
Acade my i n Br n o / sh e has wi de meri t s f or pr opagati on of Czech mu si c abr oad as a co-f ou n der of
Fr an ce- Czech Soci et y. Sh e devot es t o cha mber an d sol o si n gi n g – we coul d h ear h er as a dr a mati c sol oi st
at Pasi o Sy mph ony by Pavel Ze mek i n 2 0 03.
Jevgenij I r ¿ai / Russi a/
St u di ed pi an o an d co mposi ti on at Con ser vat ori u m of Ni kol ai Ri msky- Kor sakov / co mposi ti on – Pr of. V. A.
Uspen sky, pi an o – Pr of. P. A. Ser ebj akov/. I n 1 9 7 9 h e b eca me a me mber of Uni on of Ru ssi an
co mposer s. He t au g ht i n St. Pet er sbour g an d si n ce 1 9 9 6 h e al so t au ght at Depart ment of mu si cal an d
aest h eti cs edu cati on at Uni ver si t y of Mat ej Bel i n Ban ska Bystri ca. Up t o n o w h e has fi ni sh ed over ei g ht y
tri o f or oboe,
co mposi ti on s, l et u s n a me a f e wfr o m hi s u p-t o- dat e wor ks : or ch estr al
/ 2 0 09/, or
/ 2 0 0 6/.
vi ol a an d pi an o
Qu asar s Ense mbl e / Sl ovak Repu bl i c/
Thi s Sl ovak el i t e cha mber gr ou p has appear ed on i nt er n ati on al scen e si n ce 2 00 8 an d i t beca me
i m medi at el y t h e most i mport ant f or mati on of cont e mpor ar y mu si c of Sl ovaki a. I t s r epert oi r e i s f ocu sed on
cont e mpor ar y wor ks of Fr en ch aut h or s of spectr al mu si c / Mur ai l , G. Gri sey/, n e w wor ks by Sl ovak
co mposi t or s, wh o dedi cat ed su ccessf ul wor ks t o t hi s en se mbl e /V. Bokes, I . Buff a, J. K mi ƒ ová, M. Burl as,
P. Oli vei r a- Bachr at á, V. Jan ár çeková an d ot h er s/. En se mbl e i ntr odu ced t h e msel ves on f esti val s of Sl ovaki a / Mel os- Et os, Br ati sl avské h u dobn é sl ávn osti et c. /, Ger many / Ost- West- Podi u m Kassel /, Au stri a
/ Cycl e Chan g e! /, Port u gal / Mu si ca Vi va v Li sabon e, Festi vai s de Out on o v Avei r e/, Czech Repu bl i c
/ Ostr avské dny 2 0 0 9/, Pol an d / 2 0. J u bi l eu szo we Dni Muzyki Ko mp ozyt or ó w Kr ako wski ch/, Hu n gar y
/ Bu dapest Aut u mn Festi val /, Ro mani a / Cycl e Chan g e! /.
I vi ca Kr o¿l áková / SK/ – AKOR D F R O M DI ARY – pai nti n gs
Th e pai nti n g of I vi ca Kr o¿l ákova h as a fi r m backgr ou n d i n t h e l i ber at ed cr eati ve at mosph er e of t h e 1 9 6 0 s.
Thi s was n ot t h e onl y peri od of t h e pai nt er' s st u di es, h er wan deri n g t hr ou gh out t h e worl d i n or der t o gai n
n e w of r eal i t y; t h e ti me wh en t h e i mag e fr eed i t sel f fr o m t h e d epen den ce of t h e obj ect. I t i s n at ur al t h at t h e
art of t h e so- cal l ed i n n er model , stri p ped of any conf u si n g messag es f or t h e vi su al worl d , i s a par adi g m
f or I vi ca Kr o¿l áková´ s wor k. We can defi n e sever al det er mi ni n g el e ment s of t h e arti st' s wor k: str u ct ur e –
col or – l i ght – l i n e of g est ur e an d col l ag e. I n t h e cr eati ve pr ocess t h e pai nt er han dl es t h ese el e ment s wit h
an absol ut el yfr ee, a pri ori u n bur den ed man n er wit h a con si der abl ei n n er dyn a mi s m.
Eva Tr oj an ová
Ji ‡í Hl aváç / CZ/ – cl ari n et
Repert oi r e of t hi s sol oi st cont ai n s wor ks of al l mu si c peri ods i n cl u di n g t h ese whi ch ar e bet ween cl assi cal
mu si c an d j azz. As t h e l eader of t h e BJ Q an d a sol oi st as wel l has made n u mer ou s appear an ces on Czech
Radi o an d Czech TV. At a n u mber of i nt er n ati on al f esti val s i n cl u di n g You n g Rostr u m, Berl i n er Festt ag e,
Br ati sl ava Musi c Festi val , Sout h Boh e mi an Con certi n o Pr ag u e, Radi o Hi l ver su m, Czech osl ovak Cul t ur e
Days i n Cu ba. Con cert s i n 4 8 cou ntri es al l over t h e worl d / Eur ope, U SA, Asi a, Au str al i a, Afri ka/. Si n ce
1 98 9 me mber of t h e " Acade my of Cont e mpor ar y Mu si c" ( AC M) i n Ne w Yor k, si n ce 1 9 9 0 pr of essor of
Cl ari n et at t h e " Mu si c Acade my i n Pr ag u e". Me mber of t h e boar d of set s of i nt er n ati on al co mpeti ti on s.
Pr esi dent of j ur y of t h e " Pr ag u e Spri n gs" an d " Con certi n o Pr ag u e" I nt er n ati on al co mpeti ti on s.
Dani el Wi esn er / CZ/ – pi an o
gr adu at ed at t h e Pr ag u e Con servat or yi n t h e cl ass of Val enti n a Ka mení ková an d at t h e Acade my of mu si c i n
t h e cl ass of Pet er Toper czer. I n 1 9 8 8 an d 1 9 90 h e att en ded mast er cour ses gi ven by Ru dol f Kehr er i n
Wei mar. He i s t h e wi n n er of t h e I nt er n ati on al Pi an o Co mpeti ti on i n Gl asg o w an d h e was a war ded a pri ze i n
t h e Vi an n a da Mott a co mpeti ti on i n Li sbon. As a sol oi st an d mu ch asked cha mber pl ayer h e has gi ven
con cert s i n most Eur opean cou ntri es an d al so i n t h e U SA, J or dan an d Tu ni si a.
Petr Nouz ovskÿ / CZ/ – vi ol on cel l o
Awar d h ol der " Ne w Mast er on Tour 2 0 07", " Eur opäi sch e För der pr ei s f ür Mu si k 2 0 07". Petr Nouzovskÿi s a
gr adu at e of t h e Mu si c Acade my of Perf or mi n g Art s i n Pr ag u e Pr of. Mi r osl av Petr á¿. He wil l co mpl et e hi s
st u di es at t h e Royal Con servat or y i n Madri d. He h as i mpr oved hi s art wit h mor e t han t en worl d-r en o wn ed
vi ol on cel l i st s i n mast er cour ses al l over t h e worl d.
/ Msti sl av Rostr opovi ch, Bori s Per ga men schi kov, Davi d Geri n gas, Fr anz Hel mer son, et c. . . /
E nse mbl e Konver g e nce Pr a h a / CZ/
On d‡ ej ¢t oc hl
Tetr al og pr o cel l o a el ektr oni k u
To má¿ Pál ka
Svou vi ol u j s e m n al a di l co n ej hl ou b êji
/pr o vi ol u a el ektr oni ku /
Al b ert Br ei er
Tri o
Petr P ok or n ÿ
B ou d e wij n Bu cki n x
***
Pa vel Ze mek
Mar n otr at n ÿ syn
Good Co mp a n y pr o kl aví k a s myçcovÿ
or c h estr
Ti c h ÿ h y mn us
R ob ert Hei n ar
J os ef Ad a mí k
Jar osl av ¢ƒast n ÿ
An dr s e n ovy p oh á d ky
Stí n ová ní I
At ar a xi e
Sól i st é: El e n a L et ñ a n ová – kl aví r /pi a n o
Petr Mat u sz ek – b ar yt on / b ari t on e,
E míl i e ”ez á ç ová – s opr á n / s opr a n o
Al oi s Pi ñ os / CZ/ – p osl ec h ovÿ po‡ a d z díl a s kl a dat el e
1 6. 00 – Chr á m sv. Ja n a K‡ti t el e / St. J oh n Ba pti st Ch ur c h Kr o mê‡í æ
Ha n s Gál
2 0. 00 – Chr á m s v. Mo‡i c e / St. Ma uri ce Ch ur c h Kr o mê‡í æ
Ko mor ní or ch estr BE R G Pr a h a / Ber g Or ch estr a / CZ/
2 4/ 6
Rebecca Rust / U S A/ – vi ol oncel l o, Fri e dri c h E del ma n n / Ger ma ny/
– f a g ot / bass oon, Ma x St er n /I sr a el / Son gs of As ce nt
Ja n a Vör ö¿ ová
S myçc ovÿ kvart et ( 1 9 6 3)
Vi vac e, Gr a ve, Al l e gr o ass ai , Lar g o, Con mot o
Zat e mn ê n á kr aji n a pr o s myçc ové kvart et o
p a mát ce ob êtí 1 9 3 9 – 45 ( 1 9 7 5)
2. s myçcovÿ kvart et ( 1 9 8 6) – I . , I I . , I I I . , I V. , V.
Di verti me nt o p oc o mel a n col i c o p er q u art ett o
Pr ol og o, Cor al e, Da nz a, I nt er mezz o q u asi u n a
s er e n at a, El e gi a( vari azi oni ), E pi l og o
L ul l a bi es pr o s myçc ové kvart et o ( 2 0 1 0)
Mat êj Vl k – h ou sl e / vi ol i n, On d‡ ej ¢t oc hl – vi ol a / vi ol a, Ka mi l Æva k –
c el l o / vi ol on c el l o, Petr Nouz ovs kÿ – cel l o / vi ol on c el l o, To má¿
Pál ka – el ektr oni ka, z vu k / el ectr oni c, s ou n d
1 4. 00 1 4. 00 – Chr á m s v. Mo‡i c e / St. Ma uri ce Ch ur c h Kr o mê‡í æ
Wor ks h op by Ma x St er n /I sr a el / Son gs of As ce nt * *
Çtvrt ek / Th ur s day 1 0. 00 – Muz e u m Kr o mê‡í æs ka / Mus e u m of Kr o mê‡í æ
1 6. 00
Josef Ada mí k/ CZ/ – posl ec h ovÿ p o‡ a d z díl a skl a dat el e
1 6. 00 – Chr á m s v. Ja n a K‡ti t el e / St. J oh n Ba pti st Ch ur c h Kr o mê‡í æ
Mi l osl av I ¿tva n Qu art et / CZ/
Ji ‡í Kl ecker, L u ká¿ Mi k – h ou sl e / vi ol i n
St a ni sl av Va c ek – vi ol a / vi ol a
¢t ê p á n Fi l í p ek – vi ol on c el l o / vi ol on cel l o
Na o Hi g a n o /Ja pa n/ – wor ks h op – l ect ur e
1 0. 00 – Muz e u m Kr o mê‡í æs ka / Mus e u m of Kr o mê‡í æ
ÇL OVë K 2 01 0 / H U MAN 2 01 0
1 0. 00 – Muz e u m Kr o mê‡í æs ka / Mus e u m of Kr o mê‡í æ
1 6. 00
2 0. 00 – Chr á m sv. Mo‡i ce / St. Ma uri ce Ch ur c h Kr o meri z
1 0. 00
ùt er ÿ / Tu es day * * * Wor ks h op by Pr of. Mari n a Hor a k / Sl ove ni a/
1 0. 00
Mess e s ol e n n el l e pr o s b or a var h a n y
3 s kl a d by ve st ar é m st yl u pr o s myçc e
Z dr va i kr vi pr o s myçc e
St‡ eda / Wed n es day Sou çást pr oj ekt u Çl ovêk 2 0 1 0 / Part of pr oj ect H U MAN 2 01 0
I l j a Zel j e n ka / Sl ova k Re p u bl i c/ –
p osl ec h ovÿ p o‡ a d z díl a s kl a dat el e
1 7. 3 0 1 7. 3 0 – Gal eri e u Art u¿ e / Art u¿ Gal l er y Kr o mê‡í æ
1 7. 0 0 – Moz art e u m – Ar ci di ec éz ní Muz e u m / Ar c h di oc es e Mus e u m
– Ol o mou c
Pr el u di u m
Ave Mari a
F esti vo I , F esti vo I I
Ave Mari a
Vi gi l i e
Ave Mari a
Kl ei n e Ch or al p arti t a ü b er O J es u, al l mei n
L e b e n bi st Du
Fr a nti ¿ ek E m mert
Ave Mari a
Ji ‡í Str ej c
Ari a, Toccat a
Fr a nti ¿ ek E m mert
2 bi bl i cké pí s n ê
Fl or Peet er s
Toccat a, F u g u e et Hy mn e, op. 2 8
( s ur Ave Mari s St el l a)
2 0. 00 2 0. 0 0 – Dó m s v. Václ a va Ol o mou c / Cat h e dr al St. Va cl av Ol o mou c
L a Bar oq u e Mysti q u e /1 9 9 3/
Qui n etti n o No. 1 p er cl ari n ett o e ar c hi
/1 9 7 6 /
O Ki n g pr o mezz os opr á n a 5 hr á ç û /1 9 6 8/
Ass on a n c e VI /1 9 9 1 /
Pon dêl í / Mon day Sou çást pr oj ekt u Çl ovêk 2 01 0 / Part of Pr oj ect Hu ma n 2 0 1 0
Ba g at el y pr o kl aví r
Ji ‡í Str ej c
L u b o¿ Sl u ka
Petr E b e n
Zd e n êk P ol ol á ní k
Boh usl av Marti n û
Je h a n Al ai n
Petr E b e n
1 7. 00 – Sn ê movní s ál z á mk u /
Ass e mbl y Hal l of t h e Ch at ea u Kr o mê‡í æ
Qu asar s E nse mbl e / Sl ova k Re pu bl i c/
1 9/ 6
St el l a Mari s /Fr a nce/ – s opr á n / s opr a n o
Fr a nti s ek Va ní ç ek /CZ/ – var h a n y / or g a n
Son át a Ne n ávi st ( pr o h ousl e a kl aví r)
Son át a L ou çe ní ( pr o vi ol on cel l o a kl a ví r)
Bert ol r ett es /pr o kl a ví r, h ou sl e a vi ol on c el l o/ – pr e mi er e
Za h aj ovací k on cert Kr o mê‡í æ / Op e ni n g Con c ert Kr o mê‡í æ
Vz dál e nÿ ostr ov / Di st a nt I sl a n d / CZ/
Sobot a / Sat ur d ay Mi l a n a Vl asti mi l Bi al as ovi , Ja n ”ez ní çek,
Mar ek Boh u ni ckÿ a Ri c h ar d Mayer
Karl Ott ó Ru n ól fss on
Son át a pr o tr u bk u a kl aví r
Ri c h ar d Ma yer
Son át a Ma g n a Dr a mati ca e Vi rt u os a
DE I SL AN DI A pr o vi ol u s ol o
Ri c h ar d Ma yer
Vari a ce pr o tr u bk u a kl aví r
1 7. 00
Jevge ni j I r ¿ai / Russi a/ – kl aví r / pi a n o
Mi l a n Pal a / S K/ – h ousl e / vi ol i n
¢t ê pá n Fi l í pek / CZ/ – vi ol on c el l o
O mni Te mp or e ( pr o s ól ové h ou sl e)
Son at a Cort a ( pr o s ól ové vi ol on cel l o)
Tri o Har d Sh a b es ( pr o kl a ví r , h ousl e a vi ol on cel l o)
2 0. 0 0 – Moz art e u m – Ar ci di ec éz ní Muz e u m /
Ar c h di oces e Mus e u m – Ol o mou c
Mar ek B oh u ni ckÿ
L oui s e Vi er n e
He nr yk M. Gór ecki
P. Hel e br a n d
Jevge ni j I r ¿aj / Sl ova k Re pu bl i c/ – a ut or skÿ koncert / a ut h or
Nedêl e / Su n day c oncert
2 0. 00
2 8/ 6
Pon dêl í / Mon day
2 0. 00 – Moz art e u m – Ar ci di ecéz ní Muz e u m /
Ar c h di oc es e Mus eu m – Ol o mou c
Zá vêr eç n ÿ kon cert / Fi n al Con cert Kr o mê‡í æ
Na o Hi g a n o /Ja pa n, CZ /– s opr á n / s opr a n o
Mar ek Vr á bel / S K/ – var h a ny / or g a n
Petr E b e n
I va n Parí k
J oz ef Gr e¿ ák
J oz ef Mal ovec
Ví ƒaz osl av Ku bi çka
Mar ek Vr á b el
He nr yk M. Gól ecki
Petr E b e n
1 7. 00
***
L a byri nt svêt a a r áj sr d ce – Pr ol og,
Åri a I I . pr o s opr á n a var h a n y n a t ext y St a b at
Mat er
Or g el b u c h f ür I va n Sokol – Bal a d a
Dve d u c h ovní pí s n ê pr o s opr á n a var h a n y
Ave Mari a
I mpr ovi z ac e n a j a p on sk é t é ma
O Do mi n a n ostr a pr o s opr á n
a var h a n y, op. 5 5
L a byri nt svêt a a r áj sr d ce – E pi l og
1 7. 00 – Chr á m s v. Mo‡i c e / St. Ma uri ce Ch ur c h Kr o mê‡í æ
Postf est – ko mpozi ç ní kur zy pr o ml a dé skl a dat el e
Lekt o‡i : Pet er Gr a h a m, Pavel Ze mek, On d‡ ej ¢t oc hl
Ter mí n: 2 8. 6. – 4. 7. 2 0 1 0 Sb or J. Bl a h osl a va- Ri e gr ovo n á m. Kr o mê‡í æ
Ubyt ová ní ú çast ní k û: Do mov ml á d eæ e – Pa vl á k ova, Kr o mê‡í æ
htt p: // www.f orf est. cz / ma p a /
2 7/ 7
Mul ti me di a Exhi bi ti on Pr oj ect wi t h I nt er n ati on al parti ci pati on
1 0/ 9
Eva Tri z ul j a ková / S K/ – k ol áæ e / c ol l a g es
ùt er ÿ / Tu es day 1 5. 00 – Exhi bi ti on Str e et Hod oní n /p ouz e pr o p ozva n é/
Pát ek / Fri day * * Br ati sl avské at el i ér y / Br ati sl ava Arts St u di os
1 5. 00
2 0. 00
1 5. 00 – Za hr a d ní at el i ér Na Kal vári i / Gar d e n At el i er
/p ouz e pr o p oz va n é/
Zá vêr eç n ÿ kon cert Br ati sl ava / Fi n al Con c ert Br ati sl a va
Zde n ka Vacul ovi ç ová / CZ/ – h ou sl e / vi ol i n
2 0. 00 – At el i ér Na Hr a dê / Castl e St u di o Br ati sl ava / S K/
* * * Worl d pr e mi er e
* * Cz ec h- Sl ova k pr e mi er e
www.f orf est. cz
www.f orf est. cz/ ma pa
Choi r of Conser vat or y Evan gel i c Acade my Ol o mou c / CZ/
On t h e i ni ti ati ve of hy mn ol ogy con sul ti n g co m mi tt ee of Czech- Br ot h er Ch ur ch was f ou n ded i n 1 9 90 Th e
Con servat or y of Evan g el i cal Acade my. Leadi n g per son al i ti es of t hi s Co m mi tt ee wer e fr o m t h e begi n ni n g
Mr. an d Ms. Hor kÿ – l at er f ou n der s of t h e sch ool , whi ch was f ocu sed on r en ovati on of tr adi ti on of ch ur ch
mu si c – st u dy of ol d br ot h er hy mn books an d wi de cr eati on of f or ei g n ecu meni s m. Ch oi r of Con ser vat or y
r epr esent s sch ool fr o m t h e begi n ni n g on con cert t our s at h o me an d abr oad. Repert oi r e of ch oi r con si st s
th
th
fr o m hi st ori cal spi ri t u al wor ks t o n e w mu si c of 2 0 cent ur y. To 1 5 an ni ver sar y of t h e sch ool ch oi r u n der
t h e l eader shi p of Fr anti ¿ek Fi al a pr epar ed Pr ag u e TE D E U M by Petr Eben.
Mari n a Hor ak / Sl oveni a/ – pi an o
Sl oveni an pi ani st of Pol i sh- Macedoni an descent, st u di ed i n Lj u bl j an a, Mu ni ch, Pari s / Nadi a Boul an g er /
an d Lon don / Pet er Feu cht wan g er /, an d i s n o w pr of essor at t h e Acade my of Mu si c i n Lj u bl j an a. Sh e won
pri zes /a war ds i n Cr oati a, Fr an ce – Cont e mpor ar y Mu si c La Roch el l e, I t al y, Ger many an d Net h erl an ds –
Gau dea mu s/. Sh e appear ed wit h or ch estr as an d i n r eci t al s /ch a mber mu si c an d/ pi an o du o / al l over
Eur ope, Far East, Chi n a, Au str al i a, Ne w Zeal an d an d U SA an d was g u est at f esti val s i n Cr oati a, Den mar k,
Nor way, Swit zerl an d, Spai n, Tur key, Bul gari a, U SA an d Sl oveni a. Her r eci t al s an d r adi o r ecor di n gs
/ Bel gr ade t o Reykyavi k/ i n cl u de many cont e mpor ar y wor ks. Man y co mp oser s wer e co mpl i ment ar y of h er
perf or man ces /Jan ez Mati çi ç, Ton de Leeu w, I l j a Ber g h, Har al d Genz mer, Jan Kl u sak. . . /
MAX STE R N /I sr ael / – " Son gs of Ascent"
Th e co mposer, con du ct or, dou bl e bassi st, mu si col ogi st an d mu si c cri ti c Max St er n has cr eat ed a ri ch
g enr e of bi bl i cal co mposi ti on s bl en di n g East an d West i n cont e mpor ar y an d tr adi ti on al g enr es. Ar eci pi ent
of t h e I sr ael Co mposer' s Leag u e Li eber son Pri ze, 1 99 0, an d an a war d fr o m t h e Japan ese Soci et y f or
Cont e mpor ar y Mu si c, 1 99 1 , hi s oper a
was perf or med at t h e Ne w Yor k Ci t y Oper a
Vox- 2 0 0 6 sh o wcase. He h as r epr esent ed I sr ael at i nt er n ati on al conf er en ces an d f esti val s i n I sr ael , U SA,
Eur ope, an d t h e Far East as co mp oser, con du ct or an d l ect ur er on t h e " Cont e mpor ar y mu si c, " " Bi bl e &
Mu si c, " an d " An ci ent Mu si c".
Rebecca Rust / USA/ – vi ol oncel l o
Pr ai sed by Carl o Mari a Gi ul i ni f or h er " excepti on al mu si cal i t y", t h e Ameri can cel l i st Rebecca Ru st, st u di ed
t h e Uni ver si t y of Cal i f or ni a at Ber kel ey an d St anf or d. Mast er cl asses wit h Msti sl av Rostr opovi ch f ol l o wed i n
t h e U SA an d i n Basel , Swit zerl an d. At t h e i nvi t ati on of t h e Ger man Mi ni str y of For ei g n Aff ai r s, Reb ecca Ru st
pl ayed con cert s i n Afri ca / Mor occo, Tu ni si a/, Pol an d / War sa w, St etti n, Danzi g/, Pr ag u e / con cert s an d
r adi o pr odu cti on s f or Pr agu e Radi o/, Kobe an d Tokyo an d I sr ael i n Febr u ar y 2 00 7. Besi des t h e su ccessf ul
CD Japan ese Favori t es f or Vi ol on cel l o, Reb ecca Ru st has r ecor ded si x CDs f or t h e MAR C O P OL O an d
BAYE R RE C OR D S l abel s, wit h wor ks by Beet h oven, Vil l a- Lobos, Geor g es En esco, Marti n u, Karl Mi ch ael
Ko m ma, Fr an k Bri dg e, Don al d Fr an ci s Tovey an d Ch opi n.
Fri edri ch Edel man n / Ger many/ – bassoon
He st u di ed wit h Alfr ed Ri n der spach er / Pr of. i n Man n h ei m/, Kl au s Th u n e man n / Pr of. i n Ha mbur g –
Han n over – Berl i n /, an d Mi l an Tur kovi c / Pr of. i n Vi en n a/. He was 1 97 7 – 2 0 0 4 Pri n ci pal Bassooni st of t h e
Mu ni ch Phi l h ar moni c Or ch estr a. He won sever al fi r st pri zes i n Ger man n ati on al co mpeti ti on s an d was
a me mber of t h e Worl d- Or ch estr a of J eu n esses Mu si cal es u n der Kar el An cerl . Tog et h er wit h hi s wif e
Rebecca Ru st, Fri edri ch Ed el man n n o w pl ays many con cert s i n Ameri ca, Eur ope an d Japan i n cl u di n g
r adi o- an d TV- pr odu cti on s. Th e arti st s have 1 0 CDs wit h t h e l abel s: MAR C O P OL O, BAYE R RE C OR D S,
TU D OR an d CAVALLI RE C OR DS.
Václ av Vacul ovi ç / CZ/ – l ar ge f or mat s
Arti sti c wor k of t hi s aut h or i s deepl y i nfl u en ced by hi s o wn phi l osophy of h u man an d hi s exi st en ce. Lar g e
f or mat s of hi s pai nti n gs say: Deat h i s n ear t o Li f e becau se wit h out l i f e deat h woul d be u n n ecessar y. I t i s
n o easy atti t u de of aut h or t o t h e pr obl e m of r eal exi st en ce; i t i s defi ni t el y n o f ashi on i mag e. I t i s t h e
tr an sf or mati on of i n n er, wi d e an d deep expr essi on of f eel i n g an d opi ni on by eff ecti ve ga mut of backgr ou n d
dr a wi n g t h e spect at or i nt o dept hs of aut h or' s t h ou g ht s. I a m n ot convi n ced t h at Vacul ovi ç pai nti n gs ar e
l egi bl e – i t woul d be possi bl e t o say t h at t h ey ar e cat al yst of r eadi n g hi s o wn f eel i n gs an d moods, whi ch
ar e r ep eat ed i nt o our i n n er e moti on sen sor s.
Ph D Mi ch al Bycko – t ext t o t h e exhi bi ti on Passi o – An dy War h ol Mu seu m of t h e Moder n Art Medzi l abor ce
1 99 5
Czechosl ovak cha mber du et / CZ/
Czech osl ovak ch a mber du et f or med i n 2 0 0 3, Czech vi ol i ni st Pavel Bur dych an d Sl ovak pi ani st Zuzan a
Ber e¿ová. Gu est s of many mu si c f esti val s t hr ou g h out t h e worl d. I n 2 0 08 t h ey wer e on e of t h e f e w arti st s
wh o have syst e mati cal l y devot ed 1 0 0t h bi rt h day Sl ovak co mposer Eu g en Su ch oñ. Fr o m i t s cr eati on wer e
1 8 con cert s, whi ch t ook t h e a war d fr o m t h e Sl ovak Phi l har moni c Or ch estr a mar keti n g di r ect or Pet er
Sti l i ch a. Bot h arti st s wer e at t h e begi n ni n g of 2 01 0, i nvi t ed byt h e Czech Radi o, wh er e t h ey pr esent ed t h ei r
year' s pr ogr a m pri ori ti es, whi ch ar e t h e wor k of co mposer s Boh u sl av Marti n û an d Robert Sch u man n an d
a seri es of co m me mor ati ve con cert s of t h e 7 5t h Bi rt h an ni ver sar y of pr of. Boh u mi l S mej kal .
Mil osl av I ¿t van Qu art ett / CZ/ – i s a you n g stri n g qu art et deal i n g wit h t h e i nt er pr et ati on of cl assi cal
mu si c, parti cul arl y i n wor ks of cont e mp or ar y co mposer s. Thi s en se mbl e was f ou n d i n 2 0 0 8 an d g ot i t s
n a me on t h e occasi on of co m me mor ati ve con cert of co mposer Mi l osl av I ¿tvan. Duri n g a r el ati vel y sh ort
exi st en ce t h e en se mbl e perf or med manyi nt er esti n g con cert s, a mon g ot h er s perf or med on t h e occasi on of
conf er en ce I ¿t van / Kab el áç i n Mu seu m of Czech mu si c i n Pr ag u e, St u di o of cont e mpor ar y mu si c i n Br n o,
or fi ni sh ed by i t s pr ofi l e p erf or man ce con cert season 2 00 8/ 2 0 0 9 of Jan açek acade my of mu si c an d
perf or mi n g art s.
Konver gen ce / CZ/ – associ ati on of co mposer s
Duri n g seven year s of exi st en ce of associ ati on of co mposer s t h e en se mbl e Conver g en ce was est abl i sh ed.
I t s me mb er s ar e t op pl ayer s, gr adu at es of Acade my an d at t h e sa me ti me co mposer s. Thi s co mbi n ati on
cr eat es sy mbi osi s, whi ch r ai ses si g ni fi cantl y t h e possi bi l i ti es of t h e wh ol e en se mbl e. En se mbl e r eal i zed
n u mer ou s pr e mi er es by Czech aut h or s / H. Bart oñ, P. Z. Novák, M. Kopel ent /, f or ei g n aut h or s / Al bert
Br ei er, G. Tor o- Pér ez/ an d perf or ms at i mport ant f esti val s h o me an d abr oad. En se mbl e Konver g en ce
bel on gs a mon g r esp ect ed ch a mber f or mati on s of cont e mpor ar y mu si c scen e. Si n ce 2 0 06 i t cooper at es
wit h t h e Czech Radi o.
Nao Hi gan o /Japan/ – sopr an o
Sh e st u di ed i n Japan oper a an d con cert si n gi n g at a u ni ver si t y an d conti n u ed at Acade my of mu si c i n
Br ati sl ava. Nao Hi gan o su ccessf ul l y appear ed at i nt er n ati on al mu si c f esti val s, sh e r ecor ds f or Radi o, TV
an d mu si c pu bl i sh er s an d cooper at es wit h or ch estr a an d cha mber en se mbl es h o me an d abr oad. Sh e has
won t h e Ya maha f ou n dati on Pri ze an d a speci al pri ze of Sl ovak Mu si c Fu n d f or h er con cert acti vi ti es. Si n ce
1 99 9 t o 2 0 0 4 sh e was a per man ent gu est of Nati on al Sl ovak Op er a / A. Sch ön b er g mon odr a ma
Expect ati on /. Sh e pu bl i sh ed h er fi r st pr ofi l e CD Kon o mi chi i n cooper ati on wit h t h e pu bl i shi n g h ou se
Abal a. eu i n aut u mn 2 0 0 9. Si n ce 2 0 08 sh e h as l i ved an d wor ked i n Kr o mê‡í æ.
Eva Tri z ul j aková / SK/ – col l ages
Th e n e w chapt er i n t h e cr eati ve wor k of si g ni fi cant Sl ovak aut h or Eva Tri zul j ak i s gr o wi n g u p fr o m h er
wh ol e-l i f e t ar g eti n g t o t h e spi ri t u al asp ect s of l i f e. Thi s fr ee-f or med seri es of t exti l e col l ag es – i n whi ch t h e
aut h or u sed e. g. ori gi n al fr ag ment s of an ci ent can oni cal s – i s r eal i zed wit h a gr eat overvi e w an d l ogi cal
co mposi ti on. We can see t h er e al l t h e char act eri sti c aspect s of aut h or' s pr evi ou s pai nti n g wor k. As
i n sti n cti vel y Eva Tri zul j akova defi n es h er l i f el on g cr edo – t h e appr eh en si on of bri g ht r ed as a col or of l i f e,
al ways myst eri ou s l i ke an expr essi on of most hi g h spi ri t u al i t y – di scoveri n g t h e essenti al i t y of l i f e, r e movi n g
h er sel f fr o m h eavi n ess of desti n ati on, t h e addr essi n g t o t h ose tr ut hs, t h at don' t depen d on passi n g ti mes. . .
Václ av Vacul ovi ç
THE BE R G OR CHE STRA / CZ/
Th e or ch estr a sp eci al i zes i n i nt er pr et ati on of 2 0t h Cent ur y an d cont e mpor ar y mu si c, i t r eg ul arl y
co m mi ssi on s pr e mi er es wit h t h e b est Czech co mposer s, i n r ecent year s pr edo mi n antl y wit h you n g on es. I t
h as r eal i zed n u mer ou s i nt er esti n g an d pr esti gi ous pr oj ect s, pr esent ed many Czech an d worl d pr e mi er es.
I n i t s ori gi n al pr oj ect s n e w mu si c i s co mbi n ed wit h ot h er mu si c st yl es an d art s ( vi deo art, fi l m, t h eatr e,
pant o mi me, dan ce et c. ), i t al so oft en perf or ms i n n on-tr adi ti on al spaces. PETE R VRABEL / SK/ Pet er
Vr ab el i s a Sl ovak con du ct or, h e i s a Gi deon Kl ei n Pri ze h ol der, f ou n der of t h e Ber g Or ch estr a, whi ch i s
t oday r espect ed as a perf or mer of cont e mpor ar y an d t wenti et h- cent ur y mu si c. . .
Z mê n a pr o gr a mu vyhr az e n a

Podobné dokumenty