Alternativní produkce potravin

Transkript

Alternativní produkce potravin
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V
PRAZE
Provozně ekonomická fakulta
Katedra humanitních věd
Alternativní produkce potravin
(případová studie)
Diplomová práce
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Diplomant: Bc. Alena Kotousová
© Praha 2013
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že svou diplomovou práci „Alternativní produkce potravin
(případová studie)“ jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího diplomové
práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou
citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autorka uvedené
diplomové práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušila
autorská práva třetích osob.
V Praze dne 29.11.2013
Poděkování
Děkuji touto cestou Mgr. Ing. Lukáši Zagatovi, Ph.D. za vedení mé diplomové
práce, podnětné rady a vstřícný přístup. Děkuji osobám, bez nichž by tato práce nikdy
nevznikla, jmenovitě Janu Valeškovi, Aleně Malíkové, Veronice Frélichové, Martině
Filipové, všem, kteří souhlasili s provedením rozhovorů k této diplomové práci a
věnovali jí tím každý kousek svého volného času. Svému příteli, za jeho bezmeznou
pomoc, nekonečnou trpělivost a podporu ve všech ohledech a v neposlední řadě také
svým rodičům za jejich trpělivost a nevýslovnou podporu.
Alternativní produkce potravin (případová studie)
---------------------------------------------------------------------Alternativa Food Production (Case study)
Souhrn
Diplomová práce se zabývá problematikou inovativních iniciativ v oblasti
produkce potravin, které vytvářejí alternativu ke konvenční (průmyslové) produkci a
distribuci potravin. Do této problematiky uvádí první kapitola, která přechází v bližší
popis teoretických východisek. Tato východiska jsou ve čtvrté kapitole podložena
výsledky z empirického šetření a jsou zde rovněž interpretována a shrnuta.
Summary
The diploma thesis deals with the issue of innovative initiatives in the field of
food production creating an alternative to the conventional (industrial) production and
distribution of food. Into this issue introduce the first chapter, which passes in the
closer description of the theoretical background. These starting points are in the
fourth chapter based on the results of empirical investigation and there are also
interpreted and summarized.
Klíčová slova: modernizace, produkční vertikála, udržitelnost, distribuce, přímý
marketing, kvalita, rozvoj venkova
Keywords: modernization, production vertical, sustainability, distribution, direct
marketing, quality, rural development
6
Obsah
1.
Úvod................................................................................................................. 10
2.
Cíl práce a metodika ......................................................................................... 11
3.
Teoretická východiska ...................................................................................... 12
3.1 Alternativní potravinové sítě ........................................................................... 15
3.1.1 Rozdělení alternativních potravinových sítí .............................................. 16
3.2 Konvenční zemědělství a zavádění alternativ v existujícím režimu ................. 19
3.2.1 Konvenční zemědělství ............................................................................ 19
3.2.2 Trvale udržitelný rozvoj ........................................................................... 20
3.2.3 Udržitelné zemědělství ............................................................................. 22
3.3 Typy a vývoj alternativních potravinových sítí ............................................... 24
3.3.1 Ekologicky certifikované produkty ........................................................... 24
3.3.2 Prodej ze dvora ........................................................................................ 25
3.3.3 Bedýnky a dodávky do domu ................................................................... 26
3.3.4 Nové farmářské trhy ................................................................................. 27
3.3.5 Komunitou podporované zemědělství (CSA) ............................................ 27
3.3.6 Komunitní a městské zahrady ................................................................... 28
3.4 Co je zemědělství podporované místní komunitou .......................................... 29
3.4.1 Podstata, definice ..................................................................................... 29
3.4.2 Modely fungování CSA............................................................................ 31
3.4.3 Historie a vznik CSA ............................................................................... 33
4.
Empirická část .................................................................................................. 35
4.1.
Popis sledovaných komunit ........................................................................ 35
4.2.1.
Komunita podporujme svého sedláka Toulcův dvůr ............................ 35
4.2.2.
Komunita Dvora Vyšínek ................................................................... 37
4.2.3.
Hospodářství Hodonice ....................................................................... 39
4.2.4.
Komunitou podporované hospodářství manželů Šelongových ............. 41
4.2.5.
Podporujme svého sedláka Brno ......................................................... 43
4.2.6.
KomPot .............................................................................................. 45
4.2.
Komparace případů a jejich specifika v českém kontextu ........................... 48
4.3.1.
Způsob vzniku .................................................................................... 48
7
4.3.2.
Motivace k účasti ................................................................................ 51
4.3.3.
Komunitní charakter ........................................................................... 53
4.3.4.
Bio kvalita? ........................................................................................ 56
4.3.5.
Cena ................................................................................................... 58
4.3.6.
Udržitelnost jednotlivých CSA ........................................................... 58
4.4.
5.
Resumé ...................................................................................................... 60
Závěr ................................................................................................................ 63
Literární zdroje ........................................................................................................ 65
Přílohy ..................................................................................................................... 70
Příloha 1. Seznam otázek polostrukturovaného rozhovoru .................................... 70
Příloha 2. Seznam respondentů ............................................................................. 71
Příloha 3. Propagační plakát Komunitou podporovaného hospodářství manželů
Šelongových......................................................................................................... 73
Příloha 4. Plán vzdělávací zahrady, KomPot ......................................................... 74
Seznam objektů
Obrázek 1. Rozsah závazku mezi farmářem a spotřebitelem v systému CSA ........ 31
Obrázek 2. Dvůr Vyšínek ..................................................................................... 38
Obrázek 3. Hospodářství Hodonice ...................................................................... 40
Obrázek 4. Plečkování brambor, květen 2012 ...................................................... 42
Obrázek 5. Výdej zeleniny pro KPZ skupinu Podporujme svého sedláka ............. 44
Obrázek 6. Pronajatý a obhospodařovaný pozemek, KomPot, Středokluky .......... 47
Tabulka 1. Přehled parametrů šesti českých CSA systémů dle údajů ze sezóny 2012 61
Mapa 1. Toulcův dvůr……………………………………………………………...35
Mapa 2. Vyšínek…………………………………………………………………...37
Mapa 3. Hodonice……………………………………………………………….…39
Mapa 4. Pustějov, CSA Šelongových…………………………………………..….41
Mapa 5. Velká Bíteš, CSA Podporujme svého sedláka Brno……………….……..43
Mapa 6. KomPot…………………………………………………………..……..…45
8
Použité zkratky
AFNs
Alternativní potravinové sítě (z anglického Alternative food
networks)
SFSC
Krátký potravinový řetězec (z anglic. Short food supply chains)
CFNs
Občanské potravinové sítě (z anglic. Civic Food Networks)
CSA (KPZ)
Komunitou podporované zemědělství (z anglic. Community
supported agriculture)
KPSS
Komunita podporujme svého sedláka
9
1. Úvod
Alternativní potravinové sítě. Pojem, který ještě v nedávné době nebyl v České
republice téměř znám a ani dnes tomu není výrazně jinak. Pokud ovšem na toto
sousloví nahlédneme z jiného úhlu pohledu, zjistíme, že se jedná o značně známý a
rozšířený termín.
Asi nejznámější a nejpopulárnější alternativní potravinovou cestou ke
konečnému zákazníkovy jsou farmářské trhy, které zaznamenaly u veřejnosti
obrovský ohlas a staly se doslova fenoménem posledních dvou až tří let. V poslední
době také narůstá zájem o prodej zemědělských komodit přímo ze dvora některého z
mnoha producentů daného artiklu. Za stoupající popularitou takovéhoto způsobu
prodeje může stát hned několik faktorů. Ať již se jedná o nespokojenost s kvalitou
nabízených potravin v maloobchodních sítích, nebo nesouhlas s intenzivním
zemědělstvím, a nebo jde pouze o módní trend, jisté je, že tento způsob produkce
potravin a s ním jednoznačně svázaný prodej s sebou nese další možnosti.
Jaké jsou to možnosti, v čem tkví sukces alternativních potravinových sítí a jaké
jsou další typy těchto sítí? Na tyto a další otázky se snaží odpovědět diplomová práce,
která je založená na osobních rozhovorech s farmáři a jejich odběrateli. A skrze
teoretické poznatky dalších autorů, kteří se podobnou problematikou zabývali, zjistit,
jak si v České republice stojí tento zatím okrajový směr produkce potravin v
porovnání s konvenčními způsoby zemědělského hospodaření, které jsou zatím
jednoznačně dominující.
10
2. Cíl práce a metodika
Předkládaná diplomová práce je případovou studií, jejímž záměrem je zhodnotit
vývoj občanských potravinových sítí v České republice. Zamyslet se nad jejich
přínosem k udržitelnosti zemědělství a zhodnotit širší společenské dopady tohoto
fenoménu.
Obecným cílem práce je ze sociálně-vědní perspektivy prozkoumat inovativní
iniciativy v oblasti produkce potravin, které vytvářejí alternativu ke konvenční
(průmyslové) produkci a distribuci potravin. Účelem je ověřit, do jaké míry tato nová
praxe přispívá k udržitelnosti zemědělství a produkce potravin, a dále zjistit, jaké jsou
širší společenské dopady tohoto fenoménu.
Jako jeden z konceptů Alternativních potravinových sítí a nedávného vývoje
zemědělství, produkce a spotřeby potravin v České republice je za účelem
podrobného zkoumání zvolen systém Komunitou podporovaného zemědělství (CSA),
který je v České republice poměrně novým jevem.
Použita je induktivní metoda kvalitativního výzkumu a různé techniky sběru dat
– studium dokumentů, pozorování a rozhovory. Teoretická východiska jsou čerpána
z odborných textů, v menší míře z propagačních materiálů, konferencí a přednášek.
Empirická část práce je opřena o metodu případové studie. Základní výzkumné
oblasti pro vypracování scénáře polostrukturovaného rozhovoru jsou identifikovány
na základě předchozího studia dokumentů. Výsledná analýza je provedena z dat
nasbíraných v rozmezí osmi měsíců prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů
s náhodně vybranými odběrateli zkoumaných iniciativ, několika farmáři a
organizátory těchto občanských potravinových sítí.
11
3. Teoretická východiska
V poslední době jsme svědky vzniku nových forem prodeje potravin v České
republice. Často je otevírána otázka původu, kvality a vlivu potravin na naše zdraví.
Mezi spotřebiteli roste nedůvěra v kvalitu jídla, které pochází z konvenčního
zemědělství a dostává se na jejich stůl prostřednictvím dlouhých – globalizovaných,
často
neprůhledných,
potravinových
řetězců.
Rostoucí
nedůvěře
přispívají
zveřejňované skandály o závadnosti některých potravin a pochybných praktikách
některých z maloobchodních řetězců. Proto za hlavní faktor, který je potřebný pro
budoucí rozvoj trhů Seják a Dejmal (2007) označují schopnost získat důvěru
spotřebitelů.
Po ekonomické proměně v České republice, jako jedné z postkomunistických
zemí, ke které došlo v devadesátých letech dvacátého století, proniklo na náš trh
s potravinami velké množství nadnárodních společností, které mají v současné době
majoritní podíl. Tyto velké maloobchodní řetězce v současné době zabírají majoritní
část tohoto odvětví.
Jako příklad může být zmíněna společnost Ahold, která na náš trh vstoupila se
svou první prodejnou v roce 1991. O sedm let později, tedy v roce 1998, byl podíl na
trhu mezi 10 hlavními maloobchodními sítěmi 7%, o rok později 33% a v roce 2007
už to bylo 66% trhu.
V České republice bylo ke konci roku 2011 přibližně 268 hypermarketů, což je
v přepočtu 26 hypermarketů na 1 mil. obyvatel. Tento vývojový směr má neustále
stoupající tendenci a je předpoklad že se jejich počet dostane k hranici 300 prodejen,
což zařadí ČR mezi země s nejvyšší hustotou hypermarketů v Evropě. Tento stav
odpovídá trendům ve společnosti. Odhaduje se, že pro 43% českých domácností je
hlavním místem nákupu hypermarket, kolem 15% supermarkety a 25% diskontní
prodejny. (Zagata, 2012)
Silnou pozici nadnárodních společností na českém trhu způsobila rychle
rostoucí poptávka spotřebitelů na konci devadesátých let 20. stol. v kombinaci
s tehdejší poměrně liberální politikou otevřenou zahraničním investorům. V té době
byly tyto nové nákupní příležitosti vnímány jako symbol blahobytu a hospodářského
12
růstu. (Zataga, 2012) Přesilu obchodních řetězců v distribuci potravin v České
republice potvrzuje studie kolektivu autorů (Seják, Dejmal, 2007), kde mj. zmiňují
chování těchto obchodních řetězců, které podle nich „dokonale využívají svých
v současnosti již globálních sítí a své enormní tržní moci k omezování obchodní
konkurence a ke stlačování cen národních zemědělských výrobců pod úroveň jejich
výrobních nákladů“ (Seják, Dejmal, etal., 2007: 119). První kritika rostoucí
ekonomické síly nadnárodních společností zazněla koncem devadesátých let od
antiglobalizačního hnutí (Kozeluh, 2010 in Zagata, 2013). Popisovaná situace na trhu
a moderní (konvenční) přístup k zemědělství vedou k nepokrývání výrobních nákladů
prvovýrobců, což není problémem pouze České republiky, ale i mnohých rozvinutých
a rozvojových států (Seják, Dejmal, etal., 2007). Seják a Dejmal (2007) píší o
objevujícím se požadavku vyjmout z rámce mezinárodních dohod obchod
s potravinami. Důvodem je neslučitelnost požadavků na mezinárodní liberalizaci
obchodu s požadavky na udržitelnost národních zemědělství.
Moderní přístup k zemědělství je založen na zvyšování příjmů výrobců díky
zvyšování objemu výroby pomocí zlepšování technologií výroby, resp. technického
pokroku. V situaci, kdy přístup na trhy je stále více podmíněn splněním velkého
množství kritérií týkajících se vzhledu výrobků, splňováním nových ekologických a
hygienických předpisů, členstvím v různých družstvech a je nutné neustále investovat
do nových technologií, mohou být takto rostoucí náklady pouze zřídka
vykompenzovány vyššími finančními výnosy (van der Ploeg, etal., 2000). Česká
vláda zareagovala na tento jev až v roce 2009, kdy vyšel Zákon č. 395/2009 Sb., o
významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím
zneužití, jehož cílem je omezit postavení nadnárodních korporací a snížit tlak na
jejich obchodní partnery (tedy se postavit za producenty a zpracovatele) (Zagata,
2013).
Problémem evropských trhů je jejich nasycení – přebytek potravin, kdy i v této
etapě dochází ke zvýšení výrobních nákladů (více o tomto jevu van der Ploeg, etal.,
2000).
13
Nedávná srovnání s jinými zeměmi odhalila, že supermarkety v Česku si mohou
"dovolit" prodávat potraviny nižší kvality za vyšší ceny než v zahraničních
pobočkách obchodů (Pospěchová, 2011 in Zagata, 2012).
Seják a Dejmal (2007: 119) pokládají otázku: „Jak řešit tento palčivý problém,
kdy trh jako základní alokační mechanismus nezabezpečuje zemědělcům úhradu jejich
výrobních nákladů a normálního zisku?“
Argumentem, který podporuje zachování liberalizovaného obchodu se
zemědělskými komoditami, jsou rozšířené možnosti pro rozvojové země, které tyto
komodity exportují. Avšak tento dosavadní tržní systém prokazatelně vede
k maximalizaci čistých výnosů za pomoci snižování nákladů, tedy k průmyslovému
způsobu výroby. (Seják, Dejmal 2007)
Jednu z cest k řešení popsané nerovnováhy je možno spatřovat v názoru
Rentinga etal. (2003), který hovoří o zakládání jiných forem výroby a distribuce
zemědělských produktů. S tímto názorem se rovněž ztotožňuje Seják a Dejmal
(2007), kteří se zabývají návrhy rozvoje agrární politiky, kdy docházejí k závěru, že
je žádoucí, aby se zemědělci spojovali
„za účelem vytváření
vlastních
zpracovatelských a obchodních kapacit“, aby byl omezen tzv. „řetězový obchod“ a
tím dosaženo co nejvyšších možných marží odvozených od skutečných výrobních
nákladů a aby tržní moc obchodních korporací a jejich řetězců byla omezena, resp.
lépe kontrolována. Pro tyto nově vznikající sítě výrobců, spotřebitelů i dalších aktérů,
představující
alternativy
k současným
více
standardizovaným
průmyslovým
způsobům zásobování potravinami, používají Renting etal. (2003) termín alternativní
potravinové sítě (z anglic. Alternative food networks, dále jen AFNs).
Popisovaná situace a s ní spojené negativní zkušenosti učinily české spotřebitele
více citlivými na otázky kvality potravin a přilákaly jejich pozornost k alternativám,
které byly dříve víceméně přehlíženy.
Kromě toho vzrůstající povědomí spotřebitelů o kvalitě výrobků zapříčinilo
dlouhodobý tlak na maloobchodní sítě v České republice, které teprve nedávno začaly
rozlišovat potraviny do min. dvou standardů – běžná a prémiová kvalita. I přes změny
14
v zavedeném systému, dokázal jen částečně uspokojit nový druh poptávky a tím
vytvořil možnost pro rozvoj nových alternativních potravinových iniciativ.
Výše popsaný zavedený režim, který vytvořil poměrně silný mechanismus
bránící změnám na trhu, do jisté míry zamezuje také rozvoji alternativních
distribučních potravinových sítí v České republice. (Zagata, 2012)
3.1 Alternativní potravinové sítě
Tvorba, provoz i vývoj nových (alternativních) dodavatelských řetězců potravin
jsou jednou z klíčových dimenzí nově vznikajících modelů rozvoje venkova
(Renging, etal., 2003). K jejich vzniku dochází podle Rentinga (etal., 2003) díky
novým, sociálně konstruovaným definicím kvality potravin.
Renting (etal., 2003) definuje alternativní potravinové sítě (z anglic. Alternative
food networks, dále jen AFNs) jako velmi široký pojem zahrnující sítě výrobců,
spotřebitelů i dalších aktérů vymezujících se vůči průmyslovým režimům zásobování
potravinami. Jako výhodu AFNs Renting (etal., 2003) uvádí cenu, která je
přerozdělována menšímu počtu článků v prodejním řetězci, z čehož lze předpokládat
nižší ceny výrobků pro spotřebitele a zároveň vyšší zisky pro prvovýrobce. AFNs
podle něho mnohem lépe odpovídají na požadavky ekologické udržitelnosti a s tím
související vzdálenosti dopravy výrobků, ohledu na životní prostředí již v průběhu
výrobního procesu, regionálního přínosu a welfare zvířat. Tyto AFNs se podle
Rentinga (etal., 2003) vyznačují tzv. „produkčními kódy“ (Renting, etal., 2003: 394),
podle nichž jsou dodavatelé se spotřebiteli propojeni určitým způsobem. Za
produkční kódy jsou považovány např. ekologické, integrované, regionální, řemeslné,
a jiné znaky.
Tvorbu těchto nových systémů považuje za klíčový prvek strategií, které
vznikly jako základ pro jejich fungování. Zagata (2012) popisuje alternativní
potravinové systémy, konkrétně farmářské trhy, jako občanské potravinové sítě (z
anglic. Civic Food Networks, dále jen CFNs), které zdůrazňují procesně založenou
kvalitu produktů (vyzdvihujíce jejich původ a metody výroby potravin) a směřují
15
k odlišování se od produktů distribuovaných skrze konvenční obchodní kanály (jako
jsou supermarkety). Síť výrobců, spotřebitelů a dalších činitelů již podle něho v tomto
konceptu není formována jako „z farmy na vidličku“, jako je tomu v případě
standardních krátkých potravinových řetězců, ale spíše „z vidličky na farmu“ (Zagata,
2012: 348) – vzhledem k tomu, že nová podoba potravinových sítí je stále více
vytvářena spotřebiteli.
O AFNs v jejich užším pojetí, hovoří Renting (etal., 2003) jako o Krátkých
potravinových řetězcích (z agnlic. Short food supply chains, dále jen SFSCs). Tento
termín, používaný spíše sociálními geografy, chápe AFNs z pohledu jejich
prostorového uspořádání jako krátké, resp. zkrácené, distribuční potravinové řetězce.
3.1.1 Rozdělení alternativních potravinových sítí
Renting (etal., 2003) se pokouší o dvě základní hlediska členění AFNs. První
skupina AFNs je definována podle orientace na vzájemnou komunikaci aktérů –
blízkosti jejich vztahů a mechanismu rozšiřování v prostoru i čase. Druhá skupina je
definována na základě kvality a pravidel, resp. tradic, které se na vzniku a fungování
AFNs podílejí.
3.1.1.1 Rozdělení podle orientace na vzájemnou komunikaci
Podle orientace na vzájemnou komunikaci aktérů (prvního hlediska členění
AFNs) rozdělil Renting (etal., 2003) vyskytující se případy alternativních
potravinových sítí do tří podkategorií: „Tváří v tvář“, „Nezprostředkované AFNs“ a
„Prodloužené“1.
1. Prodej Tváří v tvář
Tato podkategorie zahrnuje všechny způsoby osobní komunikace výrobce se
zákazníkem. Lze sem tedy zařadit farmářské trhy, farmářské obchody, osobní prodej
1
České názvy těchto třech podkategorií AFNs jsou přeloženy z pův. anglických názvů Face-to-face,
Proximate a Extended.
16
u silnice, prodej ze dvora, bedýnkový prodej, objednávání potavin přes internet, emailem a dovozem do domů.
Mezi zákazníkem a prodejcem může díky osobní interakci vzniknout důvěra a
věrnost spotřebitele svému zemědělci či výrobci.
Ve významu užšího pojetí AFNs se u tohoto typu prodeje jedná o SFSCs.
2.
Nezprostředkované AFNs
Tato kategorie vzniká rozšířením kategorie první (Tváří v tvář) o spolupráci
mezi výrobci. V praxi tyto způsoby distribuce zastupují regionální značky,
spotřebitelská družstva, komunitou podporované zemědělství (z anglic. Community
supported agriculture, zkr. CSA), lokální obchody a lokální restaurace.
Rozšiřování dosahu zkrácených distribučních sítí zároveň předpokládá o něco
složitější institucionální uspořádání. Zemědělci si vzájemně rozšiřují sortiment,
používají společnou regionální značku, apod. Spotřebitelé zase spojují svou kupní sílu
vytvořením skupiny odebírající produkty po celou sezónu od známého zemědělce,
který hospodaří v blízkosti jejich bydliště. Klíčem k této komunikaci mohou tedy být
jak prostorová blízkost, tak např. i blízkost kulturní. Prodejci těchto výrobků bývají
často k nalezení na různých společenských událostech a veletrzích. Často také
prodávají ekologické výrobky.
3. Prodloužené SFSCs
U prodloužených SFSCs nehraje již roli prostorová blízkost výroby a prodeje,
ani osobní kontakt se zemědělcem – výrobcem. Příkladem jsou výrobky jako
„Šampaňské víno“, sýr „Parmigiano Reggiano“ nebo „fair trade“ káva či čaj, a mnohé
další.
Potraviny patřící do této skupiny jsou prodávány daleko od místa výroby,
v jiných regionech, státech nebo i po celém světě lidem, kteří místo původu například
nikdy nenavštívili. V tomto případě není důležité hledisko vzdálenosti, ale skutečnost,
že tzv. „přidané hodnoty informace“ jež tyto produkty mají, která umožňuje
spotřebitelům navázat vztah s místem produkce či s metodou, kterou byly dané
výrobky vyprodukovány. Jejich úspěch tkví ve ztotožnění se spotřebitele
17
s hodnotami, jež výrobek nese ve své přidané hodnotě – v přidané hodnotě informace,
s níž je spotřebiteli prezentován.
3.1.1.2 Rozdělení podle definovaných ukazatelů
Druhá skupina AFNs, definována na základě kvality a pravidel, resp. tradic,
které se podílejí na vzniku a fungování AFNs, shrnuje vyskytující se případy do
dvou podkategorií:
1. První podkategorie zdůrazňuje souvislost mezi atributy kvality výrobku a
jeho místem výroby, nebo výrobcem.
Patří sem produkty řemeslné, tradiční, farmářské či fair-trade, vyrobené
v regionu s určitými přírodními podmínkami a s ohledem na kulturní nebo
gastronomické tradice.
Právě specifické charakteristiky místa produkce (přírodní podmínky,
kulturní a gastronomické tradice, aj.) a výrobního procesu (řemeslné,
tradiční,
farmářské,…),
představují
parametry
k definování
kvality
vyprodukovaných surovin nebo výrobků.
2. Druhá podkategorie zdůrazňuje souvislost mezi atributy kvality výrobku a
způsoby výroby uplatňujícími metody šetrné k životnímu prostředí
(metodami mohou být například ekologické zemědělství, integrovaná
produkce, aj.).
Patří sem široká řada výrobků, o kterých lze obecně tvrdit, že jsou
„přírodní“. Částečně se může jednat o romantičnost představy jejich výroby
a dopadu na životní prostředí, nicméně také skutečně vyjadřují určitý
příspěvek multifunkčním formám zemědělství (například přínos venkovské
oblasti v podobě získání zaměstnání tamějších obyvatel nebo přínos změnou
rázu tamější krajiny). Často jsou tyto potraviny mimo jiné považovány za
více zdravé a bezpečné, bez chemických přísad, bez používání geneticky
modifikovaných organismů.
18
Renting (etal., 2003) zdůrazňuje, že existuje velké množství protichůdných
definic kvality na různých trzích, v rámci odlišných dodavatelských řetězců, uvnitř i
mezi jednotlivými zeměmi (jejichž kritéria se v praxi všemožně překrývají) a existují
také různé varianty mechanismů rozšiřování AFNs. Jejich vznik a vývoj je podle
Rentinga ze všeho nejvíce závislý na vnímání spotřebitelů – jejich vědomostech,
zájmech a kulturním prostředí, v němž žijí. (Renting, etal., 2003) Tím navazujeme na
pojetí AFNs, které uvádí např. Zagata (2012) a označuje je jako CFNs.
3.2 Konvenční zemědělství a zavádění alternativ v existujícím
režimu
Konvenční zemědělství, ve své současné podobě, je nerozdílně spojeno s
konvenčními trhy, jejichž negativní dopady jsou zmíněny v dalším textu.
Proto, aby se národní zemědělství stala udržitelná již byla zdůvodněna nutnost
potřeby mimokonvenčních, „antiglobálních“ potravinových systémů. Ke správnému
pochopení tématu této práce v celé jeho šíři je proto nutné definovat mj. i koncept
udržitelného zemědělství, který vychází z jemu nadřazeného – konceptu trvale
udržitelného rozvoje.
3.2.1 Konvenční zemědělství
S rozvojem techniky se měnila také podoba zemědělského systému.
Samozásobitelské role a role zemědělce jako dodavatele potravin se postupně změnily
na dodavatele surovin pro další zpracování jinými průmyslovými podniky.
Pojem konvenčního zemědělství výstižně popisuje Moudrý (etal., 2007: 23):
„Konvenční zemědělství je obecně rozšířený název pro systém hospodaření
převládající v průmyslově vyspělých zemích. Je charakteristický vyšší intenzitou
hospodaření i použitím vyšších energetických a materiálových vstupů za účelem
maximalizace produkce resp. momentálního ekonomického efektu.“
19
Pro konvenční zemědělství je charakteristická obecně vysoká intenzita
hospodaření, specializace, monokulturní hospodaření a využívání těžké techniky.
Tento způsob hospodaření se vyznačuje neuzavřeností koloběhu látek, používáním
rychle rozpustných minerálních hnojiv, syntetických pesticidů ve velké míře,
výrobou, distribucí, aplikací, skladováním a likvidací agrochemikálií. Zvířata
(obvykle plemena vyšlechtěná na vysokou užitkovost) jsou chována ve velkochovech,
na jejich výkrm bývají používány průmyslové krmné směsi, masokostní moučky a
běžné je také podávání hormonálních látek. S ohledem na způsoby distribuce a
přepravní vzdálenosti jsou vyráběny potraviny s delší dobou trvanlivosti a s obsahem
řady přídatných látek. Pro funkčnost celého systému se využívá velkého množství
externích vstupů do výrobních podniků od šlechtitelů osiv, dodavatelů přídatných
látek, krmných směsí apod. (Šarapatka, Urban, etal., 2006) Veškeré činnosti jsou
obvykle podřizovány ekonomickému hledisku v mezích zákonných předpisů.
(Moudrý, Konvalina a kol., 2007) U tohoto systému je obvyklé, že v konečném
důsledku vede k poškozování kulturní krajiny a kvality půdy, dochází ke zdražování
cen vstupů, zvyšování výnosů a užitkovosti, ke snižování výkupních cen a
nadprodukci (Šarapatka, Urban a kol., 2006).
3.2.2 Trvale udržitelný rozvoj
„Koncept trvalé udržitelnosti je prostředkem sloužícím k možné eliminaci
negativních stránek globalizace tak, aby zároveň její klady zůstaly zachovány“
(Lošťák, 2011: přednáška č. 12)
První dílo, které se podrobněji zabývá otázkou udržitelnosti a které v roce 1972
upozornilo na vyčerpatelnost a omezenost přírodních zdrojů, nese název Meze růstu.
(Zajíček, 2012)
Odpověď na otázky, jimiž se publikace zabývala a které byly v témže roce
projednávány na Stockholmské Konferenci OSN, se dále pokusila přinést v roce 1987
zpráva Naše společná budoucnost, kterou vydala Světová komise pro životní prostředí
a rozvoj, UNCED.
20
Pojem trvale udržitelný rozvoj se poprvé objevil v zprávě OSN s názvem
Naše společná budoucnost, kterou v roce 1987 vypracovala Světová komise pro
životní prostředí a rozvoj. (Moudrý, Konvalina, 2007) Jeho holistická koncepce,
která v 80. letech dvacátého stolení převládla, se stala základním východiskem pro
světovou strategii ochrany přírody. Dokument Agenda 21, jenž obsahoval základní
myšlenky z dříve zmíněných publikací, přijalo v roce 1992 na Summitu Země v Riu
de Janeiro 178 států. O „posílení politických závazků k prosazování udržitelného
rozvoje“(Jeníček, Foltýn, 2010) dále usilovali delegáti z celého světa na summitu
Země II., který se konal v Johannesburgu v roce 2002 a kde se vlády zavázaly
k přijetí desetiletých rámců udržitelné výroby a spotřeby. V roce 2012 se na
vrcholném zasedání OSN nejbohatší státy světa opět shodly na potřebě změnit
aktuálně fungující ekonomický model.
Nejobecnější definice říká, že trvale udržitelný rozvoj je „takový způsob
rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích
generací naplnit jejich vlastní potřeby“ (Naše společná budoucnost, 1991). Tento
pojem bývá opětovně rozpracováván a jeho dimenze a principy znovu identifikovány.
Nicméně téměř vždy je trvale udržitelný rozvoj chápán jako princip sestávající se ze
tří pilířů – environmentální, ekonomické a sociální udržitelnosti. Jeníček a Foltýn
(2010) jej definují jako „Nadkulturní strategii, soubor abstraktních principů a
vzorců, které mohou fungovat jen v konkrétním časovém a prostorovém souladu
s místními přírodními, historickými, sociálními a dalšími podmínkami.“ Další možný
náhled na výklad trvale udržitelného rozvoje je podle Vavrouška (1994): „Trvale
udržitelný způsob života – je to takový způsob života, který se přibližuje ideálům
humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném
horizontu. Je založen na vědomí odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím a
na úctě k živé i neživé přírodě.“ Rynda (2000) hovoří o trvale udržitelném rozvoji
jako o komplexním souboru strategií, které „umožňují pomocí ekonomických
prostředků a technologií uspokojovat lidské potřeby, materiální, kulturní i duchovní,
při plném respektování environmentálních limitů; aby to bylo v globálním měřítku
současného světa možné, je nutné redefinovat na lokální, regionální i globální úrovni
jejich socio-politické instituce a procesy.“ (RYNDA, 2013)
21
3.2.3 Udržitelné zemědělství
Trvale udržitelný rozvoj představuje postoj k životu, chápaní světa se všemi
jeho souvislostmi. Tento koncept stanovuje základní pravidla pro jeho aplikování na
různé oblasti lidského žití.
Jednou z oblastní, na níž je trvale udržitelný rozvoj aplikován je zemědělství,
tak, aby byl v těchto souvislostech trvale udržitelný.
Udržitelný vývoj zemědělství a udržitelný vývoj životního prostředí patří mezi
klíčový strategický cíl Společné zemědělské politiky Evropské unie. Pretty (1998 in
Frélichová, 2013) uvádí, že pojem udržitelného zemědělství je chápán spíše jako
pojem širší než zemědělství ekologické. Podle Ulčáka a Palla (2003 in Frélichová) je
potřeba zahrnout do něho i aspekty sociální, ekonomické a ekologické udržitelnosti2.
„Sociální udržitelnost odráží vztah mezi rozvojem a sociálními normami a je
dosažena neporušováním těchto norem, účastí lidí na rozhodování a fungující
občanskou společností. Ekonomická udržitelnost je obrazem nákladů a výnosů, rozvoj
by tedy měl být dlouhodobě ekonomicky efektivní, stabilní. Ekologická udržitelnost
pak znamená nepřekračovat únosnou míru zatížení ekosystémů nutnou k jejich
regeneraci, naopak zdroje využívá šetrně.“ (Frélichová, 2013: 20)
Hinrichs (2000 in Frélichová) upozorňuje na skutečnost, že ačkoliv se
udržitelné
zemědělství
soustřeďuje
na boj
proti
paradigmatu
konvenčního
zemědělského systému, jeho úloha obvykle končí v době, kdy jsou produkty
exportovány z farmy.
Právě zde nacházejí svoji roli alternativní potravinové systémy, jejichž úlohou
je
podpora
drobných prvovýrobců
a
v konečném důsledku
i sociálního,
ekonomického a ekologického pilíře trvale udržitelného rozvoje, resp. rozvoje
udržitelných národních zemědělství a s tím související udržitelné spotřeby.
Těmto uvedeným skutečnostem je podmíněna i evoluce novodobého českého
zemědělství. V roce 2010 působilo v Čechách 22.864 zemědělských subjektů, ve
2
Tyto tři aspekty jsou považovány za 3 hlavní pilíře konceptu trvalé udržitelnosti, z něhož udržitelné
zemědělství vychází.
22
kterých bylo zapsáno 19.781 fyzických osob a zbylých 3.083 jako právnické osoby.
V zemědělství tak pracovalo 133.000 osob. Z celkové výměry ČR, činila zemědělská
půda 44%, z níž 71% obhospodařovali právnické osoby a zbylých 29% osoby
fyzické. Průměrná velikost farmy měla rozlohu 152 ha, přičemž na právnické osoby
připadá průměrná plocha farmy 801 ha a u fyzických osob, činí průměrná plocha 51
ha.
Jistou změnu stavu je možné sledovat v roce 2012, kdy bylo v ČR registrováno
3934 ekologicky hospodařících zemědělců, tj. 15% z celkového počtu registrovaných
zemědělců v ČR. Do systému ekologického zemědělství byla zařazena ekologicky
obdělávaná půda zabírající 11,46% zemědělského půdního fondu ČR, z čehož 83%
této rozlohy jsou trvalé travní porosty. Na necelém 1% z celkové výměry ploch
ekologického zemědělství, plocha 422 ha, byla v r. 2011 pěstována zelenina.
Průměrná rozloha ekofarmy činila 123 ha, což značně převyšuje evropský průměr,
který se pohybuje kolem 40 ha (Frélichová, 2013).
Na základní otázku udržitelné spotřeby3, na níž nelze najít přímou odpověď,
upozorňují Michaelis a Lorek (2004 in Frélichová: 19): Udržitelná spotřeba jako
celek „znamená spotřebovávat méně nebo jinak“? Náš současný ekonomický systém
je postaven na paradigmatu ekonomického růstu, se kterým je však idea udržitelného
rozvoje v rozporu. Proto je tato idea kritizována jako pokus o sloučení neslučitelného.
(Robinson, 2008 in Frélichová, 2013) V návaznosti na definici udržitelné spotřeby se
Frélichová pokouší o charakteristiku českých spotřebitelů, kdy dochází k poznatku, že
se česká společnost mírně posunula k post-materialistickým hodnotám, což může
souviset se zvyšováním místní hmotné životní úrovně (Prudký, 2009 in Frélichová,
2013). Lidé, vyznávající post-materialistické hodnoty, jež představují kolem 20%
české populace, jsou obvykle více pravicově zaměření lidé s vyšším vzděláním, kteří
žijí ve městech a dosahující vyšších příjmů.
3
Frélichová (2013) ve své práci vysvětluje udržitelnou spotřebu potravin jako obecný koncept, který
také vychází z trvale udržitelného rozvoje a je definován Ministerstvem životního prostředí ČR.
Frélichová přibližuje rámec, z něhož vychází a více vysvětluje tři dimenze optimalizace systémů
výroby a spotřeby.
23
Je tedy udržitelná spotřeba projevem spíše dobrovolné skromnosti nebo
ekologického luxusu? Jak se v publikacích Pestří a zelení a Vlažní a váhaví táže jejich
autorka, profesorka Librová. (Librová, 1994; Librová, 2003)
Názor Kuškové (Kušková, 2009 in Frélichová, 2013) se přiklání k názoru, že
udržitelnou spotřebu budou v bližší budoucnosti prosazovat spíše menšiny dosahující
nadprůměrných příjmů.
3.3 Typy a vývoj alternativních potravinových sítí
Během posledních desítek let se u nás objevilo několik modelů nekonvenčních
potravinových iniciativ, které popisuje Zagata (2012) a které se shodují s obecně
definovanými příklady AFNs (Renting et al., 2003 in Zagata, 2012; Venn, et al. 2006
in Zagata, 2012).
Všechny tyto iniciativy mění podle Zagaty (2012) vztah mezi producenty a
spotřebiteli a reagují přímo na nedostatky současného způsobu produkce potravin.
3.3.1 Ekologicky certifikované produkty
Ekologické zemědělství řadí Zagata (2012) mezi nekonvenční iniciativy kvůli
faktu, že reprezentuje pomyslnou startovací čáru „starting point“ pro další rozvoj
alternativních iniciativ u nás. Vzhledem k velikosti svého sektoru se řadí k místním
nejvýznamnějším alternativním iniciativám.
Jeho vývoj je také nejvíce formován institucionálním rámcem, který má za
následek proniknutí tohoto sektoru mimo aktivity primárně zajišťované aktivitou
spotřebitelů.
Moudrý a Konvalina (et al., 2011) uvádí, že informace o ekologickém
zemědělství začali do České republiky pronikat mezi lety 1985-1987 a o jeho další
rozvoj se zasadili spíše spotřebitelé z měst. Do praxe tak začaly poznakty o
ekologickém hospodaření vstupovat za podpory vzdělaných zemědělských odborníků
24
již před rokem 1989, oficiálně podpory se mu dostalo o něco později. (Moudrý,
Konvalina et al., 2007) Podle Zagaty (2012: 352) se tento sektor u nás systematicky
vyvíjel od devadesátých let a vzhledem k jeho předchozí absenci, byl formálně
vybudován „seshora dolů“. Díky jeho rychty růstu vyvstaly dvě sporné otázky.
Za prvé se objevilo, že podpora tohoto druhu hospodaření, jež vedla k nárůstu
počtu ekologicky certifikovaných farmářů a proporci ekologicky obhospodařované
půdy, českým spotřebitelům nepřinesla více ekologicky certifikovaných potravin.
Důvodem této situace byl nedostatek ekologicky certifikovaných zpracovatelských
zařízení a také nízká spotřebitelská poptávka po těchto potravinách, které tak zůstaly
mimo zájem spotřebitelů.
Za druhé, mnoho farmářů, kteří se do ekologického schématu zapojili, bylo
motivováno především ekonomickými důvody, aniž by měli mnoho vazeb na
ekologickou ideologii, což potenciálně ohrožovalo stabilitu nově zaváděného způsobu
hospodaření.
3.3.2 Prodej ze dvora
Zagata (2012) uvádí, že přímý prodej sehrál důležitou roli pro rozvoj
ekologického sektoru, resp. rozvoj prodeje Bio výrobků, v jeho raných stádiích (tj.
mezi lety 1998-2005). S pozdějším růstem odvětví začaly být Bio produkty
prodávány
ve
specializovaných
obchodech
a
mezi
lety 2007-2008
také
v supermarketech. Ačkoliv velikost tohoto distribučního kanálu nelze přesně
odhadnout, lze předpokládat, že přímý prodej se vyvíjel současně s jinými příklady
alternativních iniciativ.
Hlavními komoditami distribuovanými prostřednictvím přímého prodeje jsou
zelenina a ovoce, mléčné výrobky, maso, různé zpracované produkty, jako jsou
například sušené ovoce, živá zvířata a obilí.
Přestože organizace spojující malé a střední farmáře vynaložily velké úsilí na
to, aby oslabily hygienicko-byrokratický režim a umožnily farmářům zpracování,
resp. zhodnocení jejich produktů s následným přímým prodejem, tento model
25
distribuce nezabírá příliš velký podíl na trhu. Jako důvod uvádí Zagata vysokou
koncentraci a specializaci primárního sektoru a striktní hygienická pravidla, která pro
tento způsob prodeje vyžadují od prvovýrobců vysoké investice.
Současné statistiky ukazují, že okolo 5% produktů s certifikací Bio je prodáno
na farmách a naprostá většina – téměř 70% - je distribuovaná rozsáhlými
maloobchodními řetězci.
3.3.3 Bedýnky a dodávky do domu
Ve srovnání s předchozími formami přímého prodeje jsou systémy bedýnek
založeny na mnohem větším zapojení spotřebitelů. (Zagata, 2012)
Rok 2008 považuje Zagata za vznik tohoto způsobu prodeje v České republice.
Tato alternativní iniciativa je mnohem více založena na aktivitě spotřebitelů – občanů
a podle Václavíka (2008 in Zagata, 2012) je také spřízněná s odvětvím ekologického
hospodaření. Ministerstvo zemědělství vydalo manuál, jak začít distribuovat bio
produkty prostřednictvím bedýnek. S ekologickým odvětvím je bedýnkový způsob
prodeje propojen i prostřednictvím ekologických organizací sdružujících spotřebitele.
V roce 2010 byl založen internetový portál, aby napomohl vytváření
bedýnkových systémů prodeje biopotravin (Zagata, 2012). Na tomto portálu je
zveřejněných 45% subjektů, jež představovali konkrétní farmáři, kteří se tímto
způsobem pokoušeli prodat své produkty, zbývající část tvořili překupníci (25%) a
neformální spotřebitelské skupiny (25%), tzv. „biokluby“. Tyto biokluby byly podle
Zagaty (2012) často součástí různých občanských sdružení, mezi jejichž aktivity
patřila i podpora udržitelné produkce a spotřeby. Po následném úspěchu nových
farmářských trhů v ČR se internetový portál pozměnil směrem k větší aktivitě
občanské společnosti.
26
Výzkum tohoto webu přinesl informace o aktuální aktivitě tzv. „cooperatives“4
(zkráceně co-ops), kdy v roce 2012 (Zagata, 2012) bylo na webovém portálu 100
aktivních občanských co-ops, kteří zveřejňovali na více než 300 stránkách informace
o místech, kde se obchoduje s potravinami napříč celou Českou republikou. Přibližně
za 1/3 cooperatives stáli farmáři, zbývající 2/3 tvořili spotřebitelé. Srovnání
nejnovějších informací s rokem 2008, tedy počátkem bedýnkového prodeje u nás,
ukazuje na stále rostoucí aktivitu občanské společnosti a ubývání samotných farmářů.
(Zagata, 2010)
3.3.4 Nové farmářské trhy
Nové farmářské trhy, které se u nás objevily v roce 2010, považuje Zagata
(2012) za průlomovou událost5. Byly iniciované občanskými skupinami (v některých
případech spolupracující s veřejnou správou), čímž byl uveden do provozu koncept
místních potravin.
Trhy dosáhly masového charakteru a původní model, založený na spolupráci
občanských skupin a místních zemědělců, byl kopírován v různých regionech po celé
České republice. Jejich úspěch otevřel příležitost novým, nekonvenčním iniciativám,
jež vzešly z obavy spotřebitelů o kvalitu potravin.
Farmářské trhy, jako unikátní fenomén - případ objevujícího se přechodu
vyvolaného iniciativou občanů-spotřebitelů, podrobně analyzuje Zagata (2012).
3.3.5 Komunitou podporované zemědělství (CSA)
Organizátoři této iniciativy účelově míří k povýšení spolupráce s farmáři a k
vytvoření vztahu, který je založen na partnerství.
4
Za "cooperatives" označuje Zagata skupiny jak občanů, tak i farmářů, které se spontánně vytvořily na
webu (z přispěvatelů).
5
Farmářské trhy u nás existovaly již před rokem 1989, avšak jako marginální záležitost v jiné podobě,
než je známe dnes. (Zagata, 2012)
27
V současnosti lze nalézt ve velkých městech několik experimentálních skupin,
které přivedly do praxe komunitou podporované zemědělství v Praze, Brně a také na
Severní Moravě. (Fišerová, 2012; Malíková, 2012 in Zagata, 2012) Výzkum
provedený v této diplomové práci odhalil v roce 2013 celkově 7 iniciativ CSA v pěti
regionech ČR.
3.3.6 Komunitní a městské zahrady
Posledními zmíněnými typy neformálních iniciativ jsou projekty komunitních a
městských zahrad. Tyto projekty se opírají již nejen o angažované spotřebitele
spolupracující s výrobci, ale zde jsou spotřebitelé zároveň těmi, kteří potraviny
produkují. V této souvislosti zmiňuje Zagata (2012) nový pojem, který se začal
používat také v odborném diskursu, kdy jsou tito lidé označováni za tzv.
„prosumers“6, v českém překladu by se dalo říci „výrobitelé.“
Za zástupce těchto AFNs v České republice považuje Zagata (2012) dvě
iniciativy, které se zde objevily na jaře roku 2012. Projekt, s názvem Prazelenina, se
objevil v centru našeho hlavního města. Druhým zmiňovaným projektem je KomPot,
který je lokalizován v příměstské oblasti Prahy.
„Při pohledu na velikost a rozsah těchto projektů je zřejmé, že jejich cíle jsou
kulturní a sociální povahy.“ (Zagata, 2012: 355)
Zagata (2012) popisuje občanské potravinové sítě jako hlavní sílu působící na
proces změny zemědělsko-potravinářského režimu v České republice. Za mezník
v teorii přechodu k těmto novým, neformálním iniciativám, považuje Zagata (2012)
nové farmářské trhy. Ty podle něho sehrály podstatnou roli v rozvoji nových,
„kontrakonvenčních“ iniciativ proto, že přenesly otázku kvality potravin do veřejného
diskursu a usnadnili vytvoření nových propojení mezi městskými spotřebiteli a
venkovem. Snad právě proto, že tento způsob distribuce reprezentuje mezník
v přechodové teorii, je jeho budoucnost v dlouhodobém horizontu nejistá. Vývoj
6
Pojem „prosumers“ vznikl spojením slov „producers“ (výrobci) a „consumers“ (spotřebitelé).
28
těchto iniciativ následuje vzory, které byly popsány v západní Evropě přibližně před
deseti lety. Zagata (2012)
3.4 Co je zemědělství podporované místní komunitou
Systém KPZ, pro který se v České republice vžil pojem Komunitou
podporované zemědělství7 (dále jen CSA) je jedním ze zmíněných nových konceptů,
alternativ, prodeje zemědělských komodit a novým modelem zemědělského
podnikání.
3.4.1 Podstata, definice
Zagata (2012) uvádí, že CSA, jako komunita lidí propojených za určitým
účelem, se poprvé objevilo v České republice mezi lety 2009 – 2010. První komunita
vznikla na základě spolupráce s francouzským hnutím AMAP (Valeška in Zagata
2012).
Dva „projekty“ CSA v ČR, které Zagata zmiňuje, jsou podle něho vedeny
„výhradně“ občanskými sdruženími (aktivními ekologickými hnutími) a čerpají
inspiraci ze západní Evropy. Počet zúčastněných činitelů zůstává podle Zagaty
poměrně nízký, což omezuje jejich transformativní potenciál v českém kontextu
(2012).
Pojem Komunitou podporované zemědělství je definováno různými způsoby
mnoha autory.
Mezi jeho původní myšlenky patří: podpora konkrétního hospodáře v jeho
práci, udržení malých producentů potravin a zachování hospodářství na trhu, riziko
neúrody i nadprodukce může farmář sdílet se svými odběrateli, lokální produkce,
7
Jedná se o termín, který pochází z anglického názvu Community supported agriculture. Běžně se
v literatuře označuje zkratkou CSA. Popularizační texty, organizátoři i účastníci jednotlivých komunit
v České republice CSA nazývají jako Komunitou podporované zemědělství a používají k němu českou
zkratku KPZ.
29
lokální spotřeba, udržení tradičního rázu krajiny, spojení místních komunit,
znovuobjevení vztahu mezi půdou a konzumovanými potravinami, přispění k trvale
udržitelnému rozvoji, „překonání propasti mezi městem a venkovem“ (Tisková zpráva
z konference Zemědělství potřebuje spotřebitele, 2012), potravinová soběstačnost,
jistota v původu potravin, čerstvé potraviny, kvalita potravin tkvící v povědomí
domácností o podmínkách a způsobu výroby jejich jídla, spotřebitelé znají důvody
úrody či případné neúrody, kdykoliv mohou navštívit místo produkce, promluvit si
s výrobcem, spravedlivá cena potravin pro farmáře, krátký distribuční potravinový
řetězec, obvyklá platba za zboží s předstihem na celou sezónu, aktivita spotřebitelů
samotných, CSA je pro spotřebitele nová možnost nákupu potravin, rovnost
zemědělce s konečnými spotřebiteli, reakce na problémy průmyslového zemědělství.
(Komunitou podporované zemědělství, 2012)
„Komunitou podporované zemědělství představuje nový ekonomický model,
který je založen na demokratickém rozhodování, vzájemném sdílení rizik a přínosů,
neziskovém základě a také nezávislý na veřejných dotacích.“ sdělila na konferenci
Zemědělství v rukou spotřebitele Traci Lewis z britské organizace Soil Association
(2011). Ta ve svém příspěvku uvedla, že „hospodáři zajišťují sezónní produkty a
zdravou rozmanitou krajinu“, také „živí venkov a mnoho dalších méně zjevných
přínosů.“ (Tisková zpráva z konference Zemědělství potřebuje spotřebitele, 2012)
Frélichová (2013: 11) o CSA uvádí, ve smyslu nalezení definice: „komunitou
podporované zemědělství není jasně definovaným jevem; často se setkáváme s definicí
pomocí souboru principů, kterým různí autoři přikládají různou váhu.“ Britská studie
The Impact of CSA (Soil Association, 2011 in Frélichová 2013) o něm hovoří jako o
„partnerství zemědělců a spotřebitelů, ve kterém jsou sdílena přínosy a rizika
zemědělské výroby.“ „CSA je významně založeno na filozofických předpokladech“,
kdy Henderson ohodnocuje předně diverzitu, unikátnost a přizpůsobení každého
z fungujících CSA podmínkám určitého místa – tak, „jako jsou živé organismy
přizpůsobeny ekosystémům.“ (Frélichová, 2013: 11)
Zde nachází Frélichová (2013: 12) důležitou souvislost, a to, že podle okruhů
definic se na CSA lze dívat buď jako na soubor principů nebo jako na model
30
organizace, „konkrétní uspořádání distribučního řetězce potravin s důrazem na jeho
co největší zkrácení)“.
3.4.2 Modely fungování CSA
Několik obvyklých modelů fungování (podtypů) CSA, definovali v příručce pro
zakládání CSA systémů Hayes a Kinga, kde je seřazují na schématu dle stupně
závazku mezi farmáři a spotřebiteli. (viz. Obrázek č. 1) Podílové farmy (Share
farms) vyžadují největší stupeň závazku a Farmářské trhy (Farmers markets) závazek
minimální. Uvedené typy podle Hayes a Kinga (které lze mezi sebou kombinovat)
nepředstavují vyčerpávající výčet možných uspořádání farmářsko-odběratelských
vztahů, které mohou být kdekoliv na světě neustále modifikovány. (Hayes, Kinga,
2001)
Obrázek 1. Rozsah závazku mezi farmářem a spotřebitelem v systému CSA
(Zdroj: Hayes, Kinga, 2001)
3.4.2.1 Podílové farmy
Tzv. „share“ (podíl) znamená část sklizně, kterou si spotřebitelé zaplatí
dopředu, před započetím zemědělské sezóny. Zemědělci v tomto modelu velmi úzce
spolupracují se svými odběrateli. Na začátku sezóny farmář odhadne své výrobní
náklady a příjmy nutné k provozuschopnosti zemědělské produkce. Ty jsou
31
rozpočítány na každého ze skupiny zainteresovaných odběratelů na tzv. „shares“
(podíly), které uhradí farmě před započetím nové sezóny. Jeden podíl představuje část
sklizně závisející na velikosti celkové sklizně a počtu podílníků (resp. odběratelů).
3.4.2.2 Bedýnkový systém
Tento systém ulehčuje farmáři tím, že má přesnější představu o velikosti svého
trhu a v souladu s tím může plánovat. Spotřebitelé mohou spoléhat na své pravidelné
zásobování a znají dopředu, kolik za potraviny mají zaplatit. Zemědělec a jeho
odběratelé se společně dohodnou na ceně a frekvenci dodávek (může to být zelenina,
mléko, maso, vajíčka, atd.). Poté odběratelé uhradí za všechny dodávky dopředu na
celou sezónu nebo platí pravidelně vždy stejnou částku při přijetí zboží.
3.4.2.3 Donáškový systém
Jeho hlavní myšlenkou je, že farmáři organizují dodávání potravin, v některých
případech ke dveřím domácností, v jiných zase na pravidelná odběrná místa. Tento
podtyp CSA se vyznačuje vysokou flexibilitou, kdy si odběratelé mohou zvolit, jaké
potraviny a kdy si přejí mít. Pro farmáře je však náročnější naplánování produkce tak,
aby prodali vše, co potřebují, a vyžaduje náročnější proces objednávání. Je také o
něco dražší a to z důvodu nákladů na rozvoz. „Delivery scheme“ je dobře fungující ve
větších městech, kde jsou spotřebitelé dále od farmáře.
3.4.2.4 Farmářské trhy
Farmářské trhy jsou obvykle organizované samotnými farmáři nebo místním
úřadem a jejich pravidla jsou nastavena tak, aby zajistila, že zde budou farmáři
prodávat pouze své, čerstvé, lokální potraviny s prokazatelným místem původu a
způsobem jejich výroby. Farmářům je tímto poskytnut jejich trh, který se snaží
32
vyvarovat překupníkům se zbožím. Jakmile získá trh stálou klientelu loajálních
zákazníků, může fungovat dobrý dialog mezi farmáři a jejich spotřebiteli.
Po veškerých pokusech o zařazení AFNs (resp. SFSCs či CFNs) a dále
specifikované CSA je zřejmé, že různí autoři je seřazují rozdílně, dle odlišných
hledisek, a to včetně jejich podtypů. Zagata (2012) zmiňuje CSA jako podtyp CFNs
(Civic Food Networks) a zařazuje je tedy na stejnou úroveň s prodejem ze dvora,
bedýnkovým systémem, certifikací bio produktů, farmářskými trhy a komunitními
zahradami. Hayes a Kinga (2001) oproti tomu zařazují (dle stupně závazku mezi
farmáři a spotřebiteli) farmářské trhy, bedýnkový systém prodeje + další, jako
podtypy CSA, na něž je nahlíženo jako na systémy založené na principech CSA.
3.4.3 Historie a vznik CSA
Historii CSA Frélichová (2013) rozděluje na tři období. Prvním obdobím jsou
60. léta 20. století, kdy v reakci na první vážné následky průmyslové výroby vznikají
v Japonsku první partnerství spotřebitelů a prvovýrobců. Ve stejné době jsou
položeny první základy i v německy mluvících zemích. Druhým obdobím označuje
rozvoj CSA v USA (prostřednictvím inspirace z Evropy), kde toho času vznikl
samotný název „Community Supported Agriculture“. Třetí období jsou 90. léta
v Evropě, kde podle Frélichové dochází k „objevování konceptů přímého prodeje,
přes farmářské trhy a bedýnkové systémy až k samotnému CSA“. (Frélichová, 2013:
26)
V Japonsku mezi lety 1960 a 1970 se označovaly první systémy založené na
principech CSA jako družstva „teikei“ 8. Motivací obyvatel k tomuto kroku bylo
dostat se k čerstvým, zdravým potravinám, kterým mohou důvěřovat a u nichž se
mohou přesvědčit, jak a kdo je vypěstoval. Vznikl tak vzájemně prospěšný vztah
mezi farmáři prodávající své výpěstky stále stejným lidem. Následně se CSA rozšířilo
do různých částí světa. (Komunitou podporované zemědělství, 2012) V Evropě
8
Teike je možné přeložit jako vzájemnost, spolupráce (Frélichová, 2013)
33
předcházely vzniku CSA myšlenky Rudolfa Steinera, německého filozofa a
zakladatele biodynamického zemědělství. Jeho myšlenkami inspirovaní lidé, kteří se
v 70. letech přestěhovali do USA, je následně šířili a inspirovaly jejich vznik v USA.
Z USA se CSA poté vrátilo zpět do Evropy, kde se rozšířilo v Německu, Velké
Británii, Francii pod názvem AMAP a v Portugalsku jako Reciproco. (Frélichová,
2013; Komunitou podporované zemědělství, 2012) Novější informace potvrzují
existenci a vývoj nových spotřebitelských družstev po celé Evropě (Polsko,
Bulharsko, Slovensko, Česká Republika). (Potravinové komunity ve střední evropě
prožívají slibný start, 2012)
Mezi slabé stránky CSA patří ten fakt, že není pro každého. Vyžaduje určité
prostředí, od spotřebitelů jimi vynaložené úsilí a specifické vlastnosti. Pokud je
farmář od spotřebitelů daleko nebo lidé žijící v jeho okolí mají zájem pouze o levné
potraviny, může být velmi náročné toto KPZ uvést v život. Ne každý dokáže
spolupracovat s lidmi, a proto tento způsob spojení není vhodný pro všechny
producenty zemědělských komodit. Kromě širokého sortimentu produktů je potřeba
(zejména na začátku) úsilí farmáře vynaložené navíc. Skupinka odběratelů, kteří jsou
aktivní, ochotní podělit se o případné organizační záležitosti, mají zájem o toto téma a
jsou schopni spolupracovat. Tak popisují jeho nevýhody Hayes a Kinga (2001) ve své
příručce, která radí všem, kteří by chtěli založit systém na principech CSA.
Názory na cenu se v různých zdrojích liší. Některé uvádějí, že díky CSA je
možné nakoupit za nižší cenu, než je cena v supermarketech, v jiných je popsáno, že
ceny jsou oproti cenám v supermarketech vyšší. Tato informace je velmi specifická,
vázaná na aktuální ekonomickou situaci jednotlivých států. Základem vždy je, aby
farmáři dostali za své zboží částku o něco vyšší, než byly jejich náklady vynaložené
na produkci a prodej a měli tak zajištěn mírný zisk. Ani to však neplatí ve všech
případech, kde CSA funguje.
34
4. Empirická část
4.1.
Popis sledovaných komunit
Jak uvádí Renting (et al., 2003): „Protože, existuje naléhavá potřeba
přesnějších konceptů, které pomohou pochopení variability AFNs a poskytnou lepší
prostředky pro zkoumání jejich heterogenity“, vznikla mimo jiné také tato diplomová
práce.
Tato kapitola obsahuje podrobný popis zkoumaných šesti případů systémů CSA
v České republice, přibližuje poslání každé z iniciativ, prostředí a okolnosti, za
kterých vznikla.
4.2.1. Komunita podporujme svého sedláka Toulcův dvůr
První
odběratelskou
v České
skupinou
republice fungujících
na principech CSA je
Komunita
svého
podporujme
sedláka Toulcův dvůr
(dále
jen
KPSS
Toulcův
působící
2009
Iniciátorem
dvůr)
od
roku
v Praze.
KPSS
Mapa 1. Toulcův dvůr (Zdroj: autor)
35
Toulcův dvůr je Jan Valeška pracující v informačním centru PRO-BIO LIGY9. Ta pro
zájemce pořádala koncem roku 2008 několik přednášek o francouzském sdružení a
modelu AMAP - fungujícím na principech CSA. Zdrojem informací byla francouzská
organizace URGENCI, která kontaktovala PRO-BIO LIGU za účelem rozšíření
informací o alternativních potravinových systémech do České republiky. Základem
vznikající odběratelské komunity se stali jednak účastníci konaných přednášek a
jednak zákazníci již zaběhlé prodejní sítě v Toulcově dvoře, která usnadnila zrod
první české CSA. Distribuovanými produkty jsou zelenina a ovoce od jednoho
farmáře, od dalších dvou farmářů mléko, tvaroh a vejce. Dvakrát ročně si mohou
spotřebitelé objednat kuřecí maso. V roce 2012 čítala komunita kolem 60
odebírajících spotřebitelů, v roce 2013 o něco více. K jejich pohybu dochází neustále
přibližně ve výši 15%10.
Původní aktivita provozovaná informačním centrem PRO-BIO LIGY probíhala
od roku 2003/2004 a spočívala v dovozu potravin sedmi zemědělců do prostor
Toulcova dvora a jejich následné přímé distribuci konečnému spotřebiteli. Takto
nakupovalo na Toulcově dvoře pravidelně přibližně 40 lidí a občasně dalších 40. Ze
sedmi sedláků souhlasil s nabídkou stát se součástí KPSS Toulcův dvůr Karel Tachecí
z Budyně nad Ohří11. Rok 2009 byl tak první sezónou KPSS Toulcův dvůr pro dvacet
odběratelů.
Další rozvoj komunity podpořily projekty PRO-BIO LIGY, které se staly
podstatnou finančně koordinační oporou komunity. V současné době funguje KPSS
víceméně nezávisle na PRO-BIO LIZE.
Předmětem činnosti je alternativní systém produkce a distribuce potravin, který
při propagaci v roce 2010 Jan Valeška nazval „bedýnkový systém“. Od té doby lze
9
Informační centrum PRO-BIO LIGY má své sídlo v Praze-Hostivaři na Toulcově dvoře. Zabývá se
spotřebitelskými tématy v České republice a patří pod občanské sdružení PRO-BIO Svaz ekologických
zemědělců, jehož hlavní sídlo je v Šumperku.
10
Důvodem ukončení členství (protože mezi sebou spotřebitelé a zemědělci svůj vztah nijak smluvně
neošetřují, pojem členství je zde užíván spíše symbolicky) ve většině stávajících případů změna
bydliště spotbitele.
11
Budyně nad Ohří se nachází v Ústeckém kraji asi 61 km od pražského Toulcova dvora.
36
v České republice v některých informačních zdrojích zaznamenat toto ne příliš
vypovídající označení „CSA“. 12
4.2.2. Komunita Dvora Vyšínek
Mapa 2. Vyšínek (Zdroj: autor)
Dvůr
Vyšínek,
hospodářství
s Certifikací
se
nachází
bio,
ve
Středočeském kraji
asi 40 kilometrů
severozápadně od
Prahy.
Tento
statek
zdědila
současná majitelka
Alena Karafiátová
po svém otci a
zpět do rodinného vlastnictví nabyla v rámci restitucí. Dle Frélichové (2013) začala
paní Karafiátová prodávat své ovoce a zeleninu v roce 2010. Na založení Komunity
Dvora Vyšínku podle principů CSA s paní Karafiátovou spolupracoval Jan Valeška 13,
jehož Alena Karafiátová kontaktovala za tímto účelem. Frélichová (2013) uvádí
několik slov majitelky Vyšínku: „…pan Valeška tady měl jako takovou propagační
akci pro ty první zákazníky, v tý první kavárně. Takže on to vlastně nám pomohl s tou
první zákaznickou skupinou“ Podle dostupných informací (Frélichová 2013; Dvůr
Vyšínek, 2013) existují tři předplatitelské skupiny Dvora Vyšínek. Dvě odběrná místa
jsou ve dvou kavárnách v Praze, jedno je přímo na Vyšínku. Z výsledků výzkumu
prováděného pro účely této diplomové práce vyplývá, že aktuálně v sezóně 2013,
12
Při označení „bedýnkový systém“ dochází k záměně modelu CSA s odlišným systémem distribuce
potravin běžně označovaným pojmem „bedýnky“, „bedýnkování“. Tím došlo ke špatnému vysvětlení
modelu CSA české veřejnosti, co do pochopení jeho zásad a podstaty fungování.
13
Jan Valeška je také iniciátorem KPSS Toulcův dvůr popisované v kapitole 4.2.1. této práce.
37
existuje pravděpodobně pouze jedna odběratelská skupina v Praze s výdejním místem
v Břevnovské Čavárně, v Liborově ulici v Praze 6. Kavárna Potrvá v Srbské ulici
v Praze 6, kterou uvádí jako jedno z odběrných míst webové stránky Vyšínku, zřejmě
výdejním místem již není (zjištěno na základě telefonického hovoru s personálem
kavárny). O předplatitelské skupině s odběrem ze dvora nejsou dostupné žádné
informace. V rámci CSA systému dostávají předplatitelé pravidelně jednou za dva
týdny bedýnku se zeleninou a ovocem. Vedle obsahu bedýnky určeného farmářkou
lze přiobjednat vejce, ovocné mošty a Babybedýnku určenou malým dětem.
4.2.2.1.
Skupina odebírajících z Břevnovské Čavárny
Původně jezdili odběratelé z Břevnova pro své bedýnky na určené místo blízko
tramvajové zastávky Hradčanská. Protože to podle jejich mínění bylo příliš daleko,
požádali paní Karafiátovou o založení nové skupiny odběratelů na Břevnově. Od
Aleny Karafiátové dostali propagační plakáty, které rozvěsili na Břevnově a lidé
mající zájem se zapojit kontaktovali paní Karafiátovou. Tak vzniklo odběrné místo
v Břevnovské Čavárně. V Čavárně si mohou své zboží lidé vyzvednout jednou za 14
dní v pondělí po 15 hodině. Výdej probíhá bez nutnosti jakéhokoliv zapojení se
spotřebitelů, možným důvodem je, že z Vyšínku po určitou dobu nakupoval také
majitel čajovny. Umožňuje proto bedýnky bezplatně skladovat v provozním prostoru
čajovny, kde si každý z předplatitelů může své zboží vyzvednout.
Obrázek 2. Dvůr Vyšínek
(Zdroj: Kpzinfo, 2013)
38
4.2.3. Hospodářství Hodonice
Dalším
z příkladů
šíření
alternativních
potravinových
v České
sítí
republice
řídících se principy
CSA a inspirujícím
se
zahraničními
iniciativami
systém,
je
který
v Novohradských
horách
pěstitelka
iniciovala
zeleniny
Mapa 3. Hodonice (Zdroj: autor)
Martina Filipová. Paní Filipová původně pěstovala zeleninu pouze pro svou vlastní
potřebu. Zkušenosti sbírala v různých neziskových organizacích, v nichž pracovala,
z farem, kde působila jako dobrovolník a také z dětství od své babičky. „Tak jsem si
pořídila hektar pole a zkusila to pěstovat…a ono to rostlo“ (Filipová, 2013) Paní
Filipová hospodaří na pozemku v „obnovované vesnici“ (Filipová) Hodonice
nedaleko Malont v Novohradských horách a zeleninu od ní odebírají a předplácejí si
koneční spotřebitelé v okruhu 40 km.
V roce 2010, kdy rozšířila pěstování zeleniny kromě pro svou vlastní spotřebu
ještě pro několik dalších lidí, se seznámila se zkušeností s CSA ze zahraničí. „O CSA
jsem poprvé slyšela asi před sedmi lety během své práce pro různé neziskovky.
Bezprostřední inspirací mi pak byla osobní zkušenost Blaženy Huškové, mé kolegyně
z dřívější práce, kterou popisuje v článku zveřejněném v časopisu Sedmá generace14.
Napadlo mě lidem, kteří měli zájem o zeleninu, před první sezónou nabídnout
možnost si zeleninu předplatit, což se setkalo s nečekaným zájmem ¾ lidí.“ (Filipová,
14
Článek „O Zuzance a Modrém měsíci aneb proč je dobré čichat k hlíně“ vyšel v časopisu Sedmá
generace 4.8.2010. V roce 2012 byl přetištěn a zveřejněn na webu www.biospotrebitel.cz. Zde je
konkrétní odkaz na tento zdroj: http://biospotrebitel.cz/ze-sveta/komunitou-podporovane-zemedelstvianeb-pohadka-o.
39
2013) Rok 2011, kdy paní Filipová nabídla možnost předplatit si zeleninu svým
známým, byl první sezónou komunity spotřebitelů Hospodářství Hodonice. Informace
o předplacení zeleniny se rozšířila tak rychle, že jakákoliv reklama ze strany
iniciátorky nebyla potřeba. „Přihlásilo se tolik lidí, že jsem je musela dokonce už i
odmítnout“. (Filipová 2013) Ve druhé sezóně, v roce 2012, měla Martina Filipová 50
předplatitelů, což bylo asi 35 tašek týdně s tím, že někteří spotřebitelé tašku odebírají
jednou za 14 dní. Mezi spotřebiteli je několik studentů a pár starších lidí, které to
oslovilo. Většina jsou rodiny s malými dětmi a ženy na mateřské dovolené.
Předmětem pravidelných dodávek je zelenina, navíc si mohou odběratelé objednat
kozí sýry, mléko a vejce 15. V případě, že se nepodaří vypěstovat dostatek zeleniny pro
všechny
předplatitele,
jsou
tašky
doplňovány
zeleninou
z
ekologicého
hospodářství Bemagro, odkud pochází i vejce, mléko, koncem sezóny brambory a
občas maso, které představují rozšíření nabídky pro odběratele z Hospodářství
Hodonice. Tašky v hodnotě 250,- Kč větší, 150,- Kč menší a 400,- Kč největší, jsou
placené ve 2 – 3 splátkách. Od druhé sezóny k nim farmářka započítává náklady na
dopravu ve výši 20,- – 50,- Kč podle vzdálenosti. Jak organizátorkou, tak Bemagrem
jsou tašky rozváženy na přibližně 10 výdejních míst v šesti městech. Spotřebitelské
skupiny se nacházejí v Horní Stropnici, Nových Hradech, Kaplici, Trhových Svinech,
Českém Krumlově a v Českých Budějovicích. S odběrateli organizátorka komunikuje
víceméně individuálně. E-mailem, telefonicky, asi se čtvrtinou osobně, průběžně
během sezóny. (Filipová, 2013)
Obrázek 3. Hospodářství Hodonice
(Zdroj: Hospodářství Hodonice, 2013)
15
Nabídky navíc využívá přibližně ¼ předplatitelů.
40
„Svými nákupy každý den rozhodujeme, jací budou lidé a krajina okolo nás.“
(Hospodářství Hodonice, 2013)
4.2.4. Komunitou podporované hospodářství manželů Šelongových
Komunitou
podporované
hospodářství
Šelongových
souhrnně
se
nazývají
spotřebitelé
podporující
ekofarmu
Pavla
a
Gabriely
Šelongových. Farma
je
v obci
Pustějov
v Moravskoslezském
kraji
a
Mapa 4. Pustějov, CSA manželů Šelongových (Zdroj: autor)
znovuobnovením
hospodářství manželé navázali na tradici svých předků. Obhospodařované pozemky,
které ležící v těsné blízkosti hospodářství, nabyli Šelongovi zpět do svého vlastnictví
od přilehlého zemědělského družstva v rámci restitucí. Prostředníkem pro založení
modelu přímé distribuce a komunity podporovatelů Šelongových na principech CSA
byla Alena Malíková z regionálního centra Moravská brána PRO-BIO Svazu
ekologických zemědělců. Paní Malíková se s Šelongovými setkala poprvé v roce
2010, kdy jim za regionální centrum Moravskou bránu pomáhala s přechodem na
ekologické hospodaření a následnou certifikací. Rozhodnutí Šelognových založit
skupinu svých předplatitelů předcházelo několik informačních seminářů o pěstování
zeleniny a možnostech jejího odbytu, kdy první v Moravskoslezském kraji proběhl
25.2.2011. Další, kam byli přizváni mj. i Šelongovi, s názvem Najděte si svého
sedláka, se konal 24.1.2012 a o svých zkušenostech s CSA zde hovořili hosté
41
z Německa a Anglie. Dne 14.3.2012 paní Malíková iniciovala v Kopřivnici
informační schůzku CSA Šelogových, z níž vzešli první předplatitelé produkce
Šelognových a rok 2012 byl tak první odběratelskou sezónou. Další lidé se přidali
prostřednictvím internetových stránek farma-selognovi.webnode.cz a při exkurzi na
farmu. V roce 2013 mají Šelongovi kolem 70 spotřebitelů z celkem pěti odběrných
míst, kam zeleninu rozváží farmář Pavel Šelong jednou za 14 dní. Nový Jičín,
Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm jsou ve vzdálenosti 14
– 42 km jižně od Pustějova, pátým místem je odběr ze dvora, kde zeleninu odebírá
nejméně lidí. Odběratelům Šelongovi umožňují čtvrtletní nebo měsíční splátky,
popřípadě předplacení zeleniny i pouze na jeden měsíc. Podle provedeného šetření
Frélichové (2013) byla v roce 2012 cena za bedýnku, kterou stanovili farmáři podle
cen jiných CSA systémů v České republice, 300,- Kč a spotřebitelé si často
předpláceli min. dvě dodávky na další měsíc vždy do konce měsíce aktuálního (tj.
minimálně po 600,- Kč). Na rok 2013 uvažovali o zvýšení ceny za měsíc a jejím
zvýhodnění pro předplatitele celé sezóny a ze dvora. V rámci svého CSA se
ekofarmáři Šelongovi zaměřují na rostlinnou výrobu a, stejně jako předchozí systémy,
dodávají koncovým spotřebitelům zeleninu, z menší části ovoce a bylinky.
Nepravidelně Šelongovi nabízejí vejce, případně drůbeží maso. Jednotliví spotřebitelé
komunikují s farmářkou, která dojednává objednávky, informuje o druzích zeleniny,
nepravidelně zasílá recepty, přijímá platby za bedýnky a odpovídá na případné
dotazy. Za spotřebitelskou skupinu z Kopřivnice jedná souhrnně jedna osoba z řad
tamějších odběratelů.
Obrázek 4. Plečkování brambor, květen 2012
Zdroj: Farma Šelongovi, 2013 (Pozn.: na obrázku Pavel Šelong se synem)
42
4.2.5. Podporujme svého sedláka Brno
Komunita
spotřebitelů
Podporujme
sedláka
svého
Brno
podporuje
ekologickou
farmu
Pospíšilových, která
se nachází přibližně
43 km od Brna v
obci Holubí
Zhoř.
Zakladatelem
a
organizátorem
je
brněnský
Ekologický
institut Veronica,
Mapa 5. Velká Bíteš, CSA Podporujme svého sedláka Brno (Zdroj:
autor)
kterému byly nápomocny informace z PRO-BIO LIGY a, podobně jako v iniciativě
popisované v kapitole 4.2.4., vznik inspirovaly i semináře o CSA se zahraničními
hosty, které proběhly v lednu roku 2012 v Brně, Ostravě, Praze a Českých
Budějovicích. První propagace plánované KPZ (na Brněnském Biojarmarku) a
dohoda s farmáři Pospíšilovými proběhla již v září 2011. Setkání s Pospíšilovými,
prvními zájemci a návrhy k organizaci komunity bylo v únoru r. 2012, následně
v březnu exkurze na farmu do Holubí Zhoře, kde opět proběhla diskuse s vážnými
zájemci. Ve své práci uvádí Frélichová (2013), že organizaci zajišťuje koordinátorka
z institutu Veronica (kterou v počátcích byla právě V. Frélichová) a pomáhají ji
někteří spotřebitelé. Za zeleninu se platí 5000,- Kč, u tzv. půl podílu 2500,- Kč, na
sezónu na bankovní účet Pospíšilových a je možné ji uhradit ve dvou splátkách. Cenu
stanovili Pospíšilovi podle cen jiných farmářů. Pro rok 2013 se počet odběratelů
rozšířil z původních 28 (v sezóně 2012) na cca 60, kteří si podle cedulek od
Pospíšilových rozvažují zeleninu do vlastních tašek na celkem dvou odběrných
43
místech v Brně. Již koncem sezóny 2012 se původní méně prostorné odběrné místo,
na něž spotřebitelé přispívali každý částkou 100,- Kč, přesunulo do kavárny, kde mj.
není nutnost přítomnost služeb odběratelů u každotýdenních výdejů. Kromě
zmíněného rozšíření počtu odběratelů vznikly před sezónou 2013 ještě dvě nové
„firemní“ spotřebitelské skupiny, jedna v domě Nadace Partnerství (sídle několika
ekologických organizací) a druhá v Tišnově (Frélichová, 2013). V mimořádných
objednávkách placených na účet farmáře nebo do kasičky na odběrném místě si
mohou zájemci objednat vejce, mléko, kozí sýry a maso. Tato aktivita Ekologického
institutu Veronica byla finančně podpořena z projektů "Podporujme svého sedláka v
Brně", "Komunitou podporované zemědělství - cesta k udržitelné spotřebě potravin" a
"Místní potraviny pro Brno aneb Poznej svého zemědělce", realizovaných za finanční
podpory veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica, Ministerstva životního prostředí a
Statutárního
města
Brna.“
(http://www.veronica.cz/?id=562)
Odběratelé
s Pospíšilovými, popřípadě také mezi sebou, komunikují prostřednictvím e-mailové
konference. K dispozici jsou tabulky v Excelu se jmény členů a jejich kontakty,
zaznamenávají se sem mimořádné objednávky Pospíšilovým a probíhá tímto
způsobem také výměna receptů.
Obrázek 5. Výdej zeleniny pro KPZ skupinu Podporujme svého sedláka
(Zdroj: Ekologický institut Veronica, 2013)
44
4.2.6. KomPot
Posledním
zkoumaných
ze
CSA
systémů je KomPot,
který je jako jediný
z šesti popisovaných
případů
projektem
komunitní zahrady.
Ačkoliv
Zagata
(2012)
z pohledu
modelu
fungování
řadí KomPot mimo
iniciativy
Community
Mapa 6. Středokluky, KomPot (Zdroj: autor)
Supported Agriculture, lze na něho nahlížet také jako na iniciativu, jež se řídí principy
CSA16.
Základní ideou je provozování komunitní, produkční zahrady v obci
Středokluky, která funguje na principu systému CSA. Jeho poslání a způsob vzniku
výstižně formulovala ve své práci Frélichová (2013): „KomPot je občanské sdružení,
které vzniklo ve Středoklukách u Prahy v roce 2012 z iniciativy Míly Kettnerové, v té
době zaměstnankyně MŽP, a má za sebou jednu zatím zkušební sezónu; „teď jako
vlastně teprve se to pořádně rozjíždí“ (Kettnerová in Frélichová). „Má ambice
fungovat jako komunitní farma, kdy členové vloží podíl na určitý rok, zaměstnají tak
pěstitele na částečný úvazek a rozdělí si mezi sebe úrodu zeleniny a ovoce. Míla
Kettnerová se seznámila s CSA, když navštívila konferenci Zemědělství v rukou
spotřebitele v roce 2011, organizovanou PRO-BIO LIGOU. Do příprav se zapojilo
asi 10 – 15 lidí, kteří zaregistrovali občanské sdružení, napsali stanovy, sestavili
rozpočet na 200 tis. Kč a zvolili šestičlennou koordinační skupinu.“
16
Sami organizátoři KomPotu jej propagují jako CSA.
45
„Myšlenka založit farmu, která by fungovala na principech komunitního
zemědělství, mě napadla na jaře roku 2011. Spojily se mi totiž dohromady tři věci: 1.
dozvěděla jsem se o komunitním zemědělství a příkladech ze zahraničí; 2. známí a
přátelé mě často žádali, abych rozšířila pěstování zeleniny, kterému se věnuji na své
zahradě; 3. vždy jsem chtěla využít pozemky, které mé rodině zůstaly jako poslední
vzpomínka na zemědělskou tradici rodu. K tomu se přidali mí přátelé, kteří nápad
okamžitě podpořili a sami začali aktivně šířit myšlenku dál. S nadšením se sami
pustili do práce, aniž bych je musela přemlouvat a něco slibovat. Bez nich by se
nápad nikdy ani trochu nepřiblížil realitě." píše o sobě paní Kettnerová na oficiálních
internetových stránkách sdružení http://kom-pot.cz. (KomPot, online 19.10.2013)
Aktuálně má sdružení 32 tzv. podporovatelů 17, z toho 26 odběratelů, a jeho
cílem do budoucna je produkce pro cca 50 rodin. Mezi odběrateli jsou např. Perla
Kuchtová (která se na akademické úrovni věnuje mj. několik let ekologickému
zemědělství) a Jan Valeška z PRO-BIO LIGY. Na pozemku o velikosti 6000 m2
pěstují ovoce, zeleninu, bylinky a květiny. Po domluvě je jim k dispozici také zázemí
školní družiny v obci Středokluky. Členové platí tzv. vstupní příspěvek 4000,- Kč,
který lze hradit ve více splátkách (po minimální částce 1000,- Kč) a v případě
vystoupení ze sdružení jej lze získat zpět vstupem jiné osoby. Dále se odběratelé
podílí na každoročních provozních nákladech zahrady, což v roce 2013 činilo 5000,Kč na člena a stejně, jako vstupní členský příspěvek, lze podíl rozložit do více,
maximálně však pěti, splátek. Na internetových stránkách KomPotu jsou
v přehledném rozpočtu sepsány veškeré finanční pohyby a potřeby sdružení.
Podrobné zveřejňování finančních záležitostí slouží potřebám členů KomPotu a k
jeho prezentaci v očích široké veřejnosti. Odpovědnost každého člena tkví v aktivním
podílení se na naplňování cílů sdružení, účasti na valných hromadách, placení
členských příspěvků a v příjmu podílu z veškeré produkce zahrady. Každý člen by se
podle stanov měl minimálně čtyři dny v roce podílet na práci na zahradě. Ačkoliv je
zmíněná povinnost zakotvena ve stanovách, aktivní účast je ponechána na
dobrovolnosti. Komunikace je zajištěna prostřednictvím internetových stránek
http://kom-pot.cz, kde si rozdělují úkoly, zveřejňují, co budou pěstovat, plánují
17
Podporovatelé jsou lidé, kteří dobrovolně podpořili KomPot zaplacením členského příspěvku.
46
rozvozy a mnohé další. Pro bezproblémové fungování KomPotu si lidé mezi sebou
domluvili nutné funkce a vznikla tak Koordinační skupina s pokladníkem a podle
stanov nahodilé tzv. pracovní skupiny, které se mohou scházet za jakýmkoliv účelem
týkající se sdružení a předkládat následně své návrhy koordinační skupině. Činností
koordinační skupiny je zastupování sdružení navenek a řízení KomPotu v období
mezi zasedáními valné hromady (valnou hromadou jsou všichni členové sdružení).
Pokladník dohlíží na placení členských příspěvků a může disponovat penězi sdružení.
Každý odběratel dostává spravedlivý podíl produkce zahrady na začátku sezony 1x za
14 dní, a potom každý týden. Pro rozvoz a odběr zeleniny a ovoce utvořili dvě
svozové skupiny, jednu pro venkov a druhou pro Prahu, které konkrétní další
podrobnosti rozvozu domlouvají mezi sebou. Zeleninu si v průběhu sezóny 1x týdně
odběratelé vyzvedávají přímo na poli a rozvážejí ji do Kavárny na Statku ve Velkých
Přílepech a kavárny Vypálené Koťátko v Praze – Dejvicích. Pokaždé, když se setkají
při práci, připraví si společný oběd a mimo produkční sezónu všechny potřebné
suroviny nakoupí. V roce 2013 sdružení zaměstnalo zahradníka na částečný úvazek.
Dobrovolníci z řad členů postavili plot a bránu, kompostovací záchod, kompostéry a
osázeli větrolam. Mezi další investice bude patřit venkovní kuchyň s jezírkem a
skladovací prostor.
Sdružení získalo na svoji činnost grant od Nadace Via a další finanční částku
v soutěži Máte lepší nápad.
Aktuálně se plánují změny ve financování - diverzifikaci plateb apod. (KomPot,
cit. 17.10.2013; rozhovor s Janem Valeškou, 2013)
Obrázek 6. Pronajatý a obhospodařovaný pozemek, KomPot, Středokluky
(Zdroj: KomPot, 2013)
47
4.2.
Komparace případů a jejich specifika v českém kontextu
4.3.1. Způsob vzniku
Prvním ze systémů CSA, založeným podle zahraničních modelů, byla v České
republice Komunita podporujme svého sedláka Toulcův Dvůr. Došlo k tomu díky
aktivitě mezinárodní CSA síti Urgenci, která kontaktovala organizaci PRO-BIO
LIGU v roce 2007/2008, aby nalezla partnery pro šíření CSA v dalších evropských
zemích18. Po uspořádané informační kampani o francouzském modelu AMAP, kde
přednášeli zahraniční hosté, PRO-BIO LIGA založila (a počátečních letech některými
svými projekty podpořila i finanční fungování) v roce 2009 první, občansky
iniciovanou neformální potravinovou síť. Základem spotřebitelské komunity se stali
účastníci konaných přednášek a zákazníci předchozí zaběhlé prodejní sítě, která
v Toulcově dvoře fungovala.
Druhý model CSA založila farmářka, která, protože znala systém z Toulcova
dvora, kontaktovala Jana Valešku, aby jí pomohl vytvořit Komunitu Dvora Vyšínek.
„…pan Valeška tady měl jako takovou propagační akci pro ty první zákazníky, v tý
první kavárně. Takže on to vlastně nám pomohl s tou první zákaznickou skupinou“
(Karafiátová in Frélichová, 2013)
Dalším příkladem založení CSA z iniciativy farmáře je Hospodářství Hodonice.
Zde oproti šíření CSA po zbytku České republiky existuje odlišnost. Systém vznikl
z aktivity samotné farmářky bez předchozí návaznosti na propagační akce či cílenou
reklamu. Vznik organizovala sama farmářka bez návaznosti na PRO-BIO LIGU i
jakoukoliv institucionální pomoc. V době, kdy začala zeleninu prodávat měla o
existenci zahraničních CSA určité povědomí. „O CSA jsem poprvé slyšela asi před
sedmi lety během své práce pro různé neziskovky. Bezprostřední inspirací mi pak byla
osobní zkušenost Blaženy Huškové, mé kolegyně z dřívější práce, kterou popisuje
18
Díky spolupráci s PRO-BIO LIGOU přijeli do České republiky v prosinci r. 2008 přednášet o
francouzském modelu CSA, tzv. „AMAPU“, hosté z Francie. Další návštěvu České republiky, opět za
účelem přednášení o AMAPU, uskutečnili stejní lidé z Francie v roce 2010. (Valeška in Frélichová,
2013) Více o příchodu o CSA, jako modelu organizace, do České republiky píše ve své práci
Frélichová (2013: 43)
48
v článku zveřejněném v časopisu Sedmá generace19. Napadlo mě lidem, kteří měli
zájem o zeleninu, před první sezónou nabídnout možnost si zeleninu předplatit, což se
setkalo s nečekaným zájmem ¾ lidí.“ (Filipová, 2013) Její první odběratelé se stali o
této možnosti dozvěděli ústním šířením od svých známých. Nyní jsou odběrateli také
lidé, kteří se angažují i v dalších „udržitelných“ aktivitách, jako jsou skupina
BuďSOB20 či ekologická organizace Calla. S paní Filipovou se seznámili
prostřednictvím odběratelů z předešlých let a z mnoha z nich se stali její přátelé.
(Filipová, 2013) Jedna z odběratelek z Nových Hradů uvádí: „Přistěhovali jsme se
z Prahy a dozvěděli se o Martině. Pak se k nám takovou šuškandou přidávali další
lidi“. (Sovová, 2013) Paní Filipová (2013) dodává: S PRO-BIO Ligou jsme se potkali
až později, v době kdy pořádali šňůru seminářů o CSA a následně výměnnou cestu na
setkání evropských CSA iniciativ ve Vídni (tam jsem jela spolu s Veronikou
Fišerovou). První avízo a nabídku jet na tu cestu jsem dostala od Aleny Malíkové z
PRO-BIO Moravská Brána - tam byl začátek naší spolupráce. Takže ke KPZ jsme se
každý dostali jinou cestou a až pak jsme se potkali. Nyní o sobě víme, sleduji zápisy ze
setkání skupiny pro KPZ, ale poslední rok jsem si nenašla čas se aktivněji zapojit a
přispět. Loni na jaře jsem v Budějcích, na Hradech a Borovanech i v Hodonicích
pořádala info debaty o KPZ (v nadšení z vídeňského setkán&ia cute; a těch seminářů)
- hlavně pro mé stávající a potenciální další zájemce o zeleninu. Chtěla jsem to asi
příliš tlačit, pár lidí to hodně oslovilo, ale pro většinu to bylo příliš nové a neznámé,
tak jsem dospěla k závěru, že je dobré o tom mluvit a pak nechat čas, aby ty myšlenky
zrály a uskutečnily se až přijde jejich chvíle :-) Ostatně krom Kom-Potu Míly
19
Článek „O Zuzance a Modrém měsíci aneb proč je dobré čichat k hlíně“ vyšel v časopisu Sedmá
generace 4.8.2010. V roce 2012 byl přetištěn a zveřejněn na webu www.biospotrebitel.cz. Zde je
konkrétní odkaz na tento zdroj: http://biospotrebitel.cz/ze-sveta/komunitou-podporovane-zemedelstvianeb-pohadka-o.
20
BuďSOB popisuje Martina Filipová jako skupinu lidí, kdy hlavní myšlenkou jejich „uskupení“ je
sdílení informací. „To, co nás udržuje pohromadě jsou osobní setkávání“ dodává paní Filipová. Více o
této skupině se lze dočíst na webu budsob.cz, kde je uvedeno: „BuďSOB (neboli Buď soběstačný!) je
prostor pro názorové setkávání lidí z jižních Čech, kteří si nemyslí, že současný svět se ubírá zrovna
nejšťastnějším směrem a chtějí hledat fungující a smysluplné alternativy. Hlavním cílem je spojování
lidí (tzv.„kulturně kreativních“) a posilování lokální soudržnosti a soběstačnosti (v oblasti potravin,
služeb, energie...).“ Aktivitami tohoto uskupení jsou kromě pořádání společných akcí „Provozování
webových stránek BUDSOB.CZ, s cílem sdílet informace a zkušenosti. Uvedení v život alternativní
měny - místního systému výměnného obchodu, umožňující bez použití klasických peněž výměnu:…“
(BuďSOB, 2013)
49
Kettnerové myslím, že u nás opravdová KPZ skupina nefunguje. Každý využíváme jen
některé z principů.“
V pořadí druhý případ, kdy organizátor z občanského sdružení kontaktoval
farmáře, aby je přivedl na cestu distribuce jeho produktů prostřednictvím CSA, bylo
Komunitou podporované hospodářství manželů Šelongových, jehož první sezóna byla
zahájena na přelomu jara/léta 2012. Prostředníkem mezi odběrateli a farmáři byla
Alena Malíková pracující pro regionální centrum Moravskou bránu PRO-BIO Svazu
ekologických zemědělců. Stejně jako v případě KPSS Toulcova dvora, sahá počátek
této iniciativy k seminářům pořádaným PRO-BIO LIGOU, kam v lednu 2012 pozvala
i farmáře Šelongovi, a tak se poslední fází organizace vzniku stala propagovaná
schůzka pro zájemce o zeleniny od Šelongových, jíž Alena Malíková svolala. Další
šíření probíhalo prostřednictvím internetu, mj. i zveřejněním v „elektronickém
občasníku Veronica“, díky němuž se do komunity zapojila jedna z dotazovaných.
Stejným způsobem, jako u KPSS Toulcův dvůr a Komunitou podporovaného
hospodářství Šelongových probíhalo založení a rozšíření AFNs podporující
Ekologickou farmu Pospíšilových. Organizace se ujal brněnský Ekologický Institut
Veronica na základě informací z PRO-BIO LIGY, který kontaktoval farmáře
Pospíšilovi a tuto iniciativu mj. propagoval na seminářích o CSA pořádaných PROBIO LIGOU.
Poslední z analyzovaných iniciativ je případ komunitní zahrady KomPot.
Podobně, jako Hospodářství Hodonice vzniklo sdružení z myšlenky jedné osoby a
původní organizátorky. „Přišla Míla a řekla, že mají pole, se kterým neví, co dál.. A
tak jsme si ho pronajali od jejích rodičů.“ (Valeška, 2013) Také pro založení
KomPotu, stejně jako v předchozích 5 iniciativách v České republice, přišel první
impulz zprostředkovaně od PRO-BIO LIGY, což dokládá organizátorka Míla
Kettnerová svým vysvětlením: „Myšlenka založit farmu, která by fungovala na
principech komunitního zemědělství, mě napadla na jaře roku 2011. Spojily se mi
totiž dohromady tři věci: 1. dozvěděla jsem se o komunitním zemědělství a příkladech
ze zahraničí; 2. známí a přátelé mě často žádali, abych rozšířila pěstování zeleniny,
50
kterému se věnuji na své zahradě; 3. vždy jsem chtěla využít pozemky, které mé rodině
zůstaly jako poslední vzpomínka na zemědělskou tradici rodu. K tomu se přidali mí
přátelé, kteří nápad okamžitě podpořili a sami začali aktivně šířit myšlenku dál. S
nadšením se sami pustili do práce, aniž bych je musela přemlouvat a něco slibovat.
Bez nich by se nápad nikdy ani trochu nepřiblížil realitě." (KomPot, 2013)
4.3.2. Motivace k účasti
Na otázku, co vede spotřebitele k účasti v těchto iniciativách padly různé
odpovědi, nápadně často spotřebitelé zmiňovali výchovný rozměr této aktivity.
Lucie Kadziolková (2013): „Výše uvedený systém mi nabízí kvalitní produkty za
rozumnou cenu. Je mi blízká myšlenka podpory českého zemědělství, ke které mohu
takto přispět.“ Je podle ní kromě toho ještě důležité, aby dítě bylo vedeno k úctě
k rostlinám a vidělo, kolik námahy dá vypěstovat něco, co lze později konzumovat.
„Domnívám se, že pokud v dětství je dítě vedeno k úctě k rostlinám a vidí, kolik
námahy dá vypěstovat něco, co se dá později konzumovat, tento vztah v něm zůstává a
přetrvává i nadále, po zbytek života. Důležitost výchovného rozměru zdůrazňuje také
David Veis z Českých Budějovic, který říká: „proto, že provádím výchovnou činnost,
logicky z toho podporuji lokální producenty, obzvlášť ty, co pro to dělají i něco
navíc“ (2013) „Jednou z motivací byly děti, aby viděly, kolik úsilí stojí něco
vypěstovat, jak a kde ovoce, zelenina, bylinky a květiny rostou a také možnost, že děti
začnou zeleninu více jíst.“ Uvedla v rozhovoru paní Cabicarová (2013).
Zelenina má lepší chuť než koupená v obchodě. (Cabircarová, 2013) „S
potravinami ze supermarketu se bedýnky z Vyšínku nedají chuťově porovnávat“
(Chvalová, 2013) „Protože nabídka dobré zeleniny v Jičíně chyběla.“ (Bednaříková,
2013) Je čerstvá a kvalitnější než v obchodě. (Kadziolková, 2013) Což zdůrazňuje
například také paní Boušková z Českých Budějovic: „když jsem tu zeleninu viděla,
řekla jsem si, tu musím mít“ (2013) Dalšími identifikovanými faktory, proč odebírají
zboží v rámci AFNs jsou blízký kontakt s prvovýrobcem (Malíková, 2013), sympatie
ke způsobu zemědělského hospodaření a k úsilí, které zemědělec vynakládá.
51
V neposlední řadě jsou motivací i možnost zapojit se do výroby a prohloubit tím svůj
vztah k pořizovaným potravinám i k prvovýrobci, a částečná kontrola nad tím, co
člověk jí a jakým způsobem je to vyrobeno. „Přišlo mně to jako dobrý nápad, založit
něco takového“ i proto se paní Cabicarová (2013) rozhodla podpořit KomPot.
Někteří z dotazovaných ke své účasti na CSA přistupují spíše holisticky.
„Celkově se mně líbí tenhle způsob a přístup. Vím, komu dávám svoje peníze a co se
za ně dostávám, vím, kde zvířata žijou a v jakých podmínkách jsou chovány, jak je s
nima zacházeno. Znám způsob pěstování zeleniny. Obsahuje to v sobě spoustu
přístupů a myšlenek, které se mně líbí a jsem rád, že můžu být součástí viditelnějších
změn v přístupu lidí k nákupu jídla a vůbec k dalším věcem. Je vidět, že se něco mění,
že stále menšímu počtu lidí konvenční trend vyhovuje. Jenom je škoda, že sezóna, kdy
dodávání funguje, je v poměru k celkovýmu roku tak krátká.“ (Valeška, 2013)
Další hledají lokální nebo alespoň české potraviny. „Hledala jsem na internetu
bio farmu, která dováží své zboží přímo spotřebiteli. Nechtěla jsem nakupovat přes
firmy, které bedýnky skládají z různých zdrojů, farem. Chtěla jsem někoho, kdo
zeleninu ráno sklidí a ten samý den ji dostanu. Vyšínek byl jediný, který toto splňoval
a dovážel bedýnky poblíž místa, kde bydlíme.“(Staniszewská, 2013)
„Po ukončení střední školy jsem odešla do ciziny, kde jsem pobývala pět let. A
právě zde jsem se měla možnost setkat s farmářskými trhy, kam jsme jezdili
nakupovat. Velmi se mi líbilo, že u každého zboží byl již tenkrát (cca 20 let nazpět)
uváděn původ. Cenově byly tyto produkty o něco dražší než v obchodě. Tato zkušenost
pochází z Německa, konkrétně z Mnichova. Pak jsem působila nějaký čas v Londýně,
kde jsme na místní trhy nechodili – v obchodech jsem byla překvapena širokým
sortimentem nabízeného ovoce. Avšak ne každé dobře vypadající jablko také mělo tak
dobrou chuť jako vzhled. Další zkušenost s trhy pak mám ze Spojených Států,
konkrétně z Atlanty (Georgie). Zde bylo na trhu velmi pestrá nabídka ovoce a
zeleniny, koření, mléčných produktů i masa. Cenově dražší než v obchodech. Po
návratu do České republiky jsem se začala více a více zajímat o zemědělskou
produkci. Začala jsem řešit co jíst a co kupovat a proč. Rozhodla jsem se pro studium
na České zemědělské univerzitě v Praze, kterou jsem úspěšně dokončila v roce 2006.“
(Kadziolková, 2013)
52
Mezi spotřebiteli je i poměrně velké množství vegetariánů. Protože
spotřebovávají velké množství zeleniny, kladou větší důraz na její kvalitu. Navíc CSA
často více odpovídá životnímu stylu těch, kteří se rozhodli nejíst maso z etických
důvodů. Dita Měkotová (2013) o sobě říká, že je „v podstatě vegetarián (občas si
dám rybu)“ proto, že nesouhlasí s velkochovy zvířat, o kterých si zároveň myslí, že
jejich produkty jsou nezdravé. Zajímavostí u této respondentky je, že by se chtěla
dopracovat k výměnnému systému, kdy s paní Filipovou její zeleninu vymění za jiné
zboží.
Paní Valkounová na otázku motivace říká: „celkově to odpovídá našemu
životnímu stylu. Manžel je vegetarián, máme malé dítě a chceme jíst zdravě“
(Valkounová, 2013)
Dagmar Chytková (2013), odebírající bedýnku z CSA v Brně potvrzuje výše
uvedené: „Hledala jsem v Brně možnost nákupu potravin, který by alespoň částečně
splňoval blízko – zdravé – relativně levné a místní, zkrátka ekonomicky – ekologicky
dobře.“
4.3.3. Komunitní charakter
Většina ze zmíněných případů CSA se potýká se zapojením a aktivitou
spotřebitelů.
Ve dvou případech, kdy systém vznikl díky koordinátorům z občanských
sdružení tyto osoby ve svých „funkcích“ víceméně zůstali. V případě Toulcova dvora
se utvořila aktivnější skupina z řad odběratelů zejména před 4. sezónou, v roce 2013.
V Podporujme svého sedláka Brno byl systém od začátku nastavený tak, aby si
odběratelé přivykli například naplnit si svou zeleninovou tašku sami podle vzkazu od
farmáře, kdy se u výdeje původně jednotliví odběratelé střídali a po přesunutí
výdejních míst do kaváren už služba u výdeje není nutná. V Toulcově dvoře se
odběratelé u výdeje střídají.
Pokud jde o smluvní závazky mezi odběrateli a farmáři, žádná ze zkoumaných
iniciativ na uzavírání smluv netrvá. V Brně smlouvy prozatím stále uzavírají.
53
Z výzkumu nicméně vyplynul fakt, že ne všichni odběratelé smlouvu mají: „jde to i
bez toho“, potvrdila jedna z dotazovaných. Pokud jde o smluvní závazky v Toulcově
dvoře, ustoupili od nich po první nebo druhé sezóně. Pan Valeška (2013) dodává: „Ve
Francii se podepíše smlouva a lidé platí v průběhu sezóny prostřednictvím šeků
kupříkladu jednou za měsíc, proto u nich smlouva má smysl. U nás se to většinou ve
všech případech platilo hned na začátku sezóny, proto smlouvu nikdo nepotřeboval a
tedy se od jejího uzavírání ustoupilo.“ Dalším faktorem nepotřebnosti smluv je
skutečnost, že zemědělec nezaplacené zboží nedoveze. Protože se producenti i
odběratelé mezi sebou již znají, vždy je možné úspěšně řešit případné problémy.
(Valeška, 2013) V KomPotu se utvořila skupina více organizátorů a vzhledem
k tomu, že tato iniciativa je modelem komunitní zahrady, její komunitní charakter,
který funguje, je hlavním pilířem, na němž je celá iniciativa postavena. Z dostupných
informací lze usuzovat, že jako „smluvní“ závazek fungují pravidelné finanční
příspěvky, které odběratelé hradí. Komunitou podporované hospodářství manželů
Šelongových, jako třetí případ, kdy byl systém CSA založen pomocí koordinátora
z občanského sdružení (zde konkrétně Alenou Malíkovou) má ze všech odběrných
míst pouze jednu odběratelskou skupinu, která vystupujíce jako celek – společně za
tyto odběratele s farmáři komunikuje jedna osoba. Zbytek organizace byl přenechán
farmářům Šelongovým.
Hospodářství Hodonice a Komunitu Dvora Vyšínek řídí víceméně jejich
zakladatelky a farmářky v jedné osobě. Charakter odběratelů kolem Hospodářství
Hodonice je velmi přátelský, někteří se mezi sebou znají (a to v případě zejm.
menších obcí, například v Nových Hradech), jiní ne (což je více znát například
v Českých Budějovicích, kde je více výdejních míst). Pokud jde o smlouvu, sděluje
paní Filipová (2013) „Kdo chce, tak jí vyplní a kdo ne, nemusí. Jen první rok jí
dostali všichni.“ Systém je víceméně založený na dobrovolnosti a přátelství. „Každý
odběratel to má jinak. Někdo pomáhá Martině s prací, někdo jiný směňuje za jiné
zboží. Nedá se říct, že by pro každého fungovala varianta platby přesné částky na
bankovní účet každou sezónu.“ (Veis, 2013) Jednou ročně, obvykle na jaře, se koná
oficiální setkání odběratelů a projednávají se otázky financí, distribuce, obsahu
biotašek, dalšího směřování KPZ a vše, o čem odběratelé a producenti chtějí společně
54
hovořit. „Asi se čtvrtinou odběratelů se setkávám průběžně během sezóny, takže vím,
co jim vyhovuje. S ostatními se snažím sejít alespoň po skončení sezóny nebo před
jejím začátkem, jednotlivě nebo v menších skupinách – k hodnocení, co se osvědčilo,
co ne, co dělat lépe – sklizeň, balení, rozvozy, předávání, co pěstovat.“ (Filipová,
2013) Protože je však podle paní Filipové pro ni velmi časově náročné, organizovat
společné setkání, ne vždy se to podaří podle jejích představ. „Během sezóny není moc
čas se s nimi setkat, jen na pár místech ano, kam to vozím, takže vím, co jim vyhovuje.
Zbytek vozí Bemagro. S ostatními se snažím sejít alespoň po skončení sezóny nebo
před jejím začátkem, jednotlivě nebo v menších skupinách – k hodnocení, co se
osvědčilo, co ne, co dělat lépe – sklizeň, balení, rozvozy, předávání, co pěstovat.
Jednou z možností je den Bemagra, který je vždy v polovině září pro místní lidi a
zákazníky.“ (Filipová 2013)
Ani v případě Vyšínku nemají spotřebitelé uzavřené smlouvy s farmářkou.
(Chvalová, Valkounová, 2013) Ve své interpretaci analyzovaných výzkumných dat
uvádí Frélichová (2013: 47) následující zjištění: „V kavárně se také odehrávají
plánovací setkání: „Jo, většinou se s nima sejdu s některýma i během tý sezóny, někdy
to uděláme na začátku, někdy na konci sezóny, že třeba tam počkám, dám si kafe a
přivezu tu poslední várku…“ (Karafiátová in Frélichová, 2013). Výzkumná zjištění
pro účely této práce, na rozdíl od V. Frélichové, došla k závěrům, že se spotřebitelé
s farmářkou v kavárně osobně nesetkávají. Dva z dotazovaných spotřebitelů v této
práci jsou odběrateli Vyšínku od roku 2011, třetí z dotazovaných až od konce srpna
2012. Předplatitelé spolu nepodnikají žádné aktivity a obdivují skutečnost, že při
vyzvedávání své zeleniny se nepotkávají s dalšími členy. Možnosti navštívit Vyšínek
jsou si vědomi. Jedněm se návštěva prozatím nepodařila uskutečnit, druzí by uvítali
návštěvu Vyšínku ve stanoveném termínu svolaném ze strany farmářky společně pro
všechny předplatitele. (Valkounová, Chvalová, 2013) Žádný z dotazovaných nepřišel
s nápadem aktivně se do organizace zapojit a pomoci tak paní Karafiátové
s organizací a rozvojem CSA. Paní Staniszewská (2013) vyjadřuje spokojenost
s nákupem z Vyšínku, uvádí však, že tento nákup nepovažuje za „bytí součástí
komunity.“ Alena Karafiátová (2013) uvedla, že zasílá svým předplatitelům jednou
55
ročně několik otázek, aby zjistila, jak jsou s produkty a službami Vyšínku spokojeni.
Odpoví jen velmi málo z nich.
Všechny komunity umožňují spotřebitelům navštívit hospodářství, podílet se na
výrobě a pravidelně se s nimi setkávají na schůzkách, kam spotřebitele zvou obvykle
farmáři.
„Na pravidelném výročním setkání (scházíme se 1x na jaře před sezónou) byli
účastníci informováni o možnosti zapojení do systému; aktivně se rozhodlo působit
cca 5 členů. Tito se sešli na další schůzce, kde si pod vedením J. Valešky podrobněji
seznámili s jednotlivými úkoly. Dle vlastních možností si pak každý dobrovolník
vybral nějakou činnost, za kterou bude v rámci výdejů zodpovědný (administrativa –
platby, rozpisy služeb, pravidelná informace pro sedláky, přejímání bedýnek, úklid po
bedýnkách). Dále jako přinos na bedýnkování vidím i to, že je to komunita lidí, které
zajímá, co jedí a není jim jedno, jak je zelenina + ovoce pěstována.“ (Kadziolková,
2013)
Šelongovi komunikují se všemi svými odběrateli po celý rok, pan Šelong
předem připravené bedýnky osobně rozváží. Jenou ročně pořádají setkání, které
probíhá po celý den. Odběratelé si mohou s farmáři osobně pohovořit, prohlédnout si
prostory farmy, společně s farmáři navštívit pole, paní Šelongová zajišťuje
občerstvení a iniciátorka nápadu Alena Malíková s organizací pomáhá. V podobném
duchu probíhají také návštěvy farmy Pospíšilových z Komunity podporujme svého
sedláka Brno.
4.3.4. Bio kvalita?
Některým ze spotřebitelů příliš nezaleží na bio certifikaci, pro jiné byla bio
kvalita motivací pro zapojení se do CSA. O bio kvalitě se často zmiňují zejm. lidé,
kteří mají malé děti, obvykle matky na mateřské dovolené. Paní Boušková,
odebírající z hospodářství Hodonice, uvedla: „Byť s tímto životním stylem
sympatizuji, se životem si těžkou hlavu nedělám. Mít postižené dítě člověka naučí,
dívat se na svět trochu jinýma očima.“ (2013) Často od účastníků CSA zaznívají
56
slova jako sezónní chod domácnosti, zboží si „vybírám“, snažím se nakupovat
lokálně, pokud není dostupné zboží lokální, kupuji pokud možno alespoň České.
Mnoho z nich nepovažuje za „bio“ zboží, které k nám přicestovalo z jiných států.
Spíše než „bio“ kvalitu zohledňují 2/3 z dotazovaných způsob, jímž byly potraviny
vyprodukovány a vyrobeny a který považují za sobě blízký. Jako další zdůrazňují
kvalitu zboží ve smyslu čerstvosti, vzhledu a chuti potravin.
Z šesti
případů
CSA
komunit
pouze
Hospodářství
Hodonice
není
certifikovaným ekologickým hospodářstvím. Paní Filipová ke svému způsobu
hospodaření uvádí, že důvodem je nechuť „stát se součástí současného zemědělského
systému“. Dotace podle ní „deformují myšlení lidí“, proto chce hospodařit tak, aby je
nepotřebovala. Jak dále popisuje, „bio nejsou jen dotace, ale přesto nechci vyrábět
papíry pro papíry, evidence, které mi nepřinesou žádnou užitečnou informaci ani
nepomůžou v přemýšlení co příští rok udělat líp a příslušný kontrolor si jen odškrtne,
že daný papír vlastním. Navíc se každý rok něco změní, tu počet zvířat, která můžu
vypustit na jeden hektar, tu semínka, která si smím a nesmím koupit, tu logo, které
musím používat. Vaši důvěru si chci zasloužit jinak: kvalitní zeleninou a možností
kdykoli přijet, pobýt a poznat co a jak děláme.“ Nechce se připravit o svobodu a
nezávislost, kterou ji hospodaření a s tím spojený životní styl dává. (Hospodářství
Hodonice, 2013) Uplatňovány jsou v Hodonicích různé techniky hospodaření, hlavně
ekologické, trochu z permakultura a biodynamiky. „Každý rok svědčí některým
rostlinným druhům více a jiným méně.“ říká Martina Filipová (2013). K pozemku a
domu není vedena elektrifikace ani vodovod. „Farma“ paní Filipové vznikla ne
velkým časovým odstupem od vzniku samotného CSA Hospodářství Hodonice.
KomPot se tomuto hodnocení vymyká. Z analýzy je však zřejmé, že způsob
hospodaření na této komunitní zahradě je mj. založen na ekologickém zemědělství a
dalších udržitelných způsobech výroby.
57
4.3.5. Cena
Pro některé je bedýnka z CSA „levnější“, než pokud si zeleninu kupují
v běžném obchodě, jiní ji považují za dražší přilepšení, ze kterého mají radost. Cena
je v této souvislosti vždy relativní pojem. Záleží na konkrétních spotřebitelských
preferencích a hodnotách, kterých si odběratelé cení. Překvapivě významné množství
dotazovaných odpovědělo, že cenu nezvažovali ani nesrovnávali s jinými způsoby
nákupu. David Veis (2013) hovoří o ceně v CSA Hodonice jako o „slušné“. „Služba,
kterou paní Filipová poskytuje, nelze přepočítávat na peníze. Respektuji ji a
neřeším.“
Obvyklá je u spotřebitelů kombinace různých způsobů nákupu zeleniny (ta tvoří
základ odebíraných potravin u všech analyzovaných CSA systémů).
4.3.6. Udržitelnost jednotlivých CSA
Z Komparace analyzovaných případů se jako udržitelnější jeví ty formy
sdružení, za kterými stojí organizátoři z neziskových organizací. To je případ
Toulcova dvora, Brna a částečně také KomPotu, u něhož lze polemizovat o tom,
jakou roli sehrává, že je oficiálně registrován jako občanské sdružení. 21
Farmáři často zmiňují nedostatek času, který mohou věnovat agendě kolem
správy svých spotřebitelů. Často zde vyvstává otázka, jak spotřebitele více zapojit?
Ze zbylých třech případů se jako udržitelnější jeví CSA Šelongových, které má
poměrně širokou spotřebitelskou základnu a pokouší se spotřebitele zapojit,
motivovat a zpříjemnit jim odebírání bedýnek 22. Hospodářství Hodonice a Vyšínek
nápadně inklinují spíše ke klasickému bedýnkovému systému.
21
Díky své oficiální registraci mohlo sdružení například podat žádost o grantovou podporu a získat tak
finanční podporu na svou činnost.
22
Při rozhovoru paní Gabriela Šelongová (2013) uvedla „pokud mám na to čas, snažím se svým
odběratelům obsah bedýnky obohatit o nějaké recepty a nápady, jak zužitkovat méně známé druhy
zeleniny.“
58
Problém, který lze identifikovat mezi přechodem od klasických bedýnek k CSA
systému je postaven na finančních záležitostech a způsobech organizace. Farmáři jsou
na začátku systému svolní k dělení předplatného na více splátek, případně
k předplácení každé bedýnky zvlášť. V případě neúrody vracejí spotřebitelům část
peněz nebo dokupují zeleninu z jiných zdrojů23, aby dostáli „svému závazku vůči
spotřebitelům.“ K chybě dochází již v začátcích systému, kdy na spotřebitele
nedelegují žádnou z organizačních záležitostí, snaží se jim vyjít vstříc, udržet cenu
nastavenou co možná nejníže a „přilepšit“ těm, kteří patří mezi předplatitele. Jen
s velkými obtížemi mohou v pozdější době odběratele naučit sdílet riziko neúrody a
věnovat jejich volný čas organizaci aktivit, které předtím fungovaly i bez jejich
přičinění.
Při úvahách o budoucnosti jednotlivých CSA nelze přehlédnout, které z
analyzovaných iniciativ více a méně směřují k modelu CSA. Toulcův Dvůr postupem
času úspěšně deleguje některé z povinností na odběratele. Naopak situaci
v Hospodářství Hodonice vidí paní Filipová (2013) jinak. Za CSA by Hospodářství
Hodonice neoznačila. „Fungují tam nějaké principy, ale není tam například to riziko
neúrody. Teď jak to je, je to dobrý základ, je dobře nakročeno a spíš je potřeba
věnovat tomu víc úsilí.“ Větší aktivitu ze strany odebírajících by přivítala:
„například, kdyby se chtěli podílet na rozvozech tašek nebo si zeleninu sami rozdělili
do tašek, na to je ale bohužel potřeba větší výdejní prostor“. Dále bych chtěla celý
systém zjednodušit – omezit počet odběrných míst, zavést rozvoz některých z nich
například na kole. Ocenila by, pokud by se jí podařilo dospět k sociálně
solidárnějšímu systému: „funguje například na farmě u Vídně, nebo taky v okolí
Freiburgu. Tam se odběratelé a zemědělec sejdou a ten jim řekne, kolik peněz
potřebuje na další rok. Všichni si vezmou papírek, kam napíšou, kolik kdo dá. Může
tam být i nula, například když někdo přišel o práci nebo je student. Dokud potřebná
částka nevychází, postup se opakuje s tím, že kdo může, tak trochu přihodí.“
(Filipová, 2013)
23
Na tomto místě je nutné poznamenat, že pokud k takové situaci dojde, všichni spotřebitelé jsou
informováni a zelenina je zakoupena opět v bio kvalitě od místního zemědělce.
59
Zajímavým jevem je tzv. „sezónní chod domácnosti“, který několik
z respondentů zmínilo buď jako dílčí cíl, k němuž směřují, případně tak jejich
domácnost funguje nyní. Dalším vysledovaným sociálním přínosem je určitý pocit
svobody, který spotřebitelé pociťují, pokud nejsou závislí na nabídce supermarketů, u
nichž neví, „odkud zboží zrovna přicestovalo“ (Cabicarová, 2013) Většina zemědělců
má CSA spíše jako další způsob prodeje své produkce.
Zhodnocení přínosů pro ekologický pilíř udržitelnosti je obtížnějším úkolem.
Přínosem mohou být krátká vzdálenost dovozu zboží. Všichni farmáři zapojení do
CSA hospodaří v režimu ekologického zemědělství a dalšími alternativními způsoby.
Spotřebitelé, kteří se rozhodli stát vegetariány, se stravují ze zdrojů, které prošli
kratším, a tedy méně náročným procesem výrobním procesem24 co se spotřeby zdrojů
týče.
Ačkoliv je z ekonomického hlediska pro farmáře způsob prostřednictvím CSA
nejvýhodnější, pokud jde o alternativní potravinové sítě, pro většinu z nich prozatím
znamená pouze další z několika distribučních cest, jimiž prodávají svoji produkci.
„Na uživení to není. První sezónu jsem nezapočítávala náklady na dopravu. Protože
ale byly tak vysoké, musela jsem je pak započítat…z části… Je lepší to raději moc
nepřepočítávat.“ (Filipová, 2013)
Přínosy trvalé udržitelnosti, udržitelné výroby a spotřeby však prozatím
zůstávají i nadále otázkou budoucnosti.
4.4.
Resumé
Provedená analýza a interpretace srovnávaných případů přinesla prakticky
velmi podobné výsledky, které jsou interpretovány v přehledné tabulce, kterou ve své
práci použila Frélichová (2013).
24
Více o energetické náročnosti vstupů a různých výrobních postupů zmiňuje ve své knize například
Pollan (2007).
60
Tabulka 1. Přehled parametrů šesti českých CSA systémů dle údajů ze sezóny 2012
Toulcův Dvůr
Vyšínek
KomPot
KPZ Brno
Šelongovi
Hodonice
2009
2010
2012
2012
2011
2012
předplatitelské
předplatitelské
komunitní
předplatitelské
předplatitelské
předplatitelské
počet členů
cca 60
10 až 20
cca 30
24 podílů (28 členů)
cca 50
něco přes 40
počet farmářů
3 rodinné farmy
1 rodinná farma
-
1 rodinná farma
1 farmářka
1 rodinná farma
produkty
ovoce a zelenina (∅
ovoce a zelenina (∅
zelenina podle
5 kg)
sklizně
funguje od
typ CSA
25
v jedné CSA
26
dodávce
7 kg), vejce, mléko
a tvaroh
věci i po sezóně
ostatní
dalších cca 5 týdnů
produkty
+ maso
frekvence
14 dní (většina)/
odběru
týden
odběrná místa
Toulcův Dvůr
vzdálenost
sýry, kusová
zelenina
14 dní
2 kavárny a ze
dvora
60 km zelenina 50
farmy od
odběrných míst
km vejce
40 km
zelenina pro rodinu
zelenina (∅ 7 kg)
(větší), zelenina pro
jednotlivce (menší)
zimní zelenina mimo
sezónu, sýry, maso,
-
vejce
různě při
sklizních
týden
1 obchod/ kavárna
kg)
mléko, vejce, kozí
zimní zelenina mimo
sýry, zimní zelenina
sezónu
týden (většina) / 14
dní
cca 10 míst
na pozemku
zelenina (∅ neznámo
(kavárny,
domácnosti)
14 dní
1 klubovna a ze
dvora
45 km
5 – 35 km
25 km
5100,- Kč
5 720 – 6 050
nebyla, od 2013
Kč/velká
stanoveno na 4000
4000,- Kč
3520-3850 Kč/malá
Kč
investiční
(podle dopravy,
členský vklad
část se vracela)
cca 20 km do
40 km
mléčné výrobky
Prahy (bydliště
většiny členů)
(autem)
5160 Kč/týden
2580 Kč/14 dní –
základní cena
ovozel
za sezónu
40 Kč/10 vajec
3920,- Kč
(+ bude 5000,-
27 Kč/mléko 1,5 l
Kč/sezóna)
30 Kč/tvaroh 250 g
Toulcův Dvůr
Vyšínek
KomPot
215,- Kč
280,- Kč
-
cca 170 Kč
cena za jednu
dodávku
KPZ Brno
Šelongovi
Hodonice
270 – 300 Kč/větší
300
170-200 Kč/menší
(podle dopravy)
(zelenina)
25
Zde rozlišuji podle dělení v první kapitole práce na iniciativy založené na předplácení podílů u
existujícího farmáře (předplatitelské, subscription) a iniciativy, kde členové farmu vlastní a podílejí se
na jejím chodu (komunitní, cooperative)
26
Myšleny jsou tím produkty, které si zákazníci předplácí a mají je objednané na smluvní období podle
sloupce „délka sezóny“. Ostatní jsou produkty, které si mohou přiobjednat a platí je po odběru, nebo si
je objednávají přímo od farmáře po skončení sezóny.
61
způsob platby
před sezónou, 3
splátky
bude před
před sezónou vcelku
24 týdnů
28 týdnů
kdo organizuje
PRO-BIO LIGA
farmářka
1x před sezónou
individuálně
schůzky
granty + část od
peníze na
členů (cca 12.000
organizaci
rozpočet farmy
Kč)
celkový příjem
pro zemědělce
za sezónu27
cca 180.000 Kč za
zeleninu cca 40.000
za vejce cca 20.000
předem, 2-3 splátky
vždy měsíc předem
na dvě dodávky
splátek
délka sezóny
plánovací
před sezónou vcelku
sezónou, 5
28-31 týdnů
-
za mléčné výrobky
cca 26 týdnů
v realitě méně
členové o. s.
Ekologický institut
KomPot
Veronica
kontinuální
vícekrát před
práce
sezónou
granty + část od
granty +
vklady členů
ke konci 2012
cca 60.000 Kč
plán 22 týdnů,
farmářka
farmáří
individuálně
1 x před sezónou
rozpočet farmy
rozpočet farmy
cca 200.000 Kč
cca 170.000 Kč
členů (3.000 Kč)
120.000 Kč
cca 70.000 Kč
na investice na
účtu sdružení
(Zdroj: Frélichová, 2013: 63)
27
Tento údaj jsem vypočítala na základě znalosti ceny za dodávku, počtu týdnů a počtu členů se
zohledněním různé frekvence odběru a dalších specifik. Údaj zahrnuje pouze příjem z produktů
obchodovaných modelem CSA. Ve skutečnosti plynul prakticky všem zemědělcům ze skupiny ještě
další příjem, a to za dodávky mimo sezónu nebo za prodej dalších svých či cizích produktů členům,
např. sýrů.
62
5. Závěr
Vlastní práce zabývající se alternativními potravinovými sítěmi v České
republice, byla koncipována tak, aby byla patrná interakce mezi producenty, v tomto
případě farmáři, a odběrateli, na základě předem stanovených parametrů.
Jednotlivými parametry se zjišťoval vnitřní, ale i vnější, management organizací
zaobírajících se alternativním způsobem zemědělského hospodaření a distribuce
potravin.
Z výsledků empirického šetření mimo jiné vyplívá, že se na území Česka
vyskytuje šest uskupení, dělitelných na dva podtypy systému CSA, a to
předplatitelské CSA a komunitní, z čehož jasnou převahu nad komunitním typem
(17%) má typ předplatitelský (83%). Odvislé od těchto dvou různých druhů CSA jsou
i rozdílné přístupy k organizaci a nabízeným službám, ať už jde o vlastní produkty,
frekvenci odběru, dopravní vzdálenost a také finanční složku, zahrnující investice,
náklady, výnosy a vklady členů komunitních společenství a bráno zpětně i způsob
vzniku. Naopak jistým pojítkem může být pestrost nabízených produktů, především
pak rostlinného charakteru, vycházející ze sezónnosti pěstovaných plodin. Dalším
spojovacím článkem je etický, sociální a výchovný rozměr těchto sdružení. Kdy se
pod pojmem etiky skrývá jakási zodpovědnost za konvenční přístupy k zemědělství a
jeho dopadům na krajinu a rovněž i snaha o její ekologickou i ekonomickou
udržitelnost. Ve vztahu ke krajině je do komunitních společenství vnášen i jistý druh
patriotizmu v tom smyslu, že potravina vyprodukovaná téměř v místě bydliště a za
vložení vlastní invence je potom spotřebována v blízkosti jejího vzniku. O to více je
pak také ceněna znalost původu plodin a ostatních produktů, zaručující čerstvost, ve
srovnání s maloobchody.
Tento systém produkce a prodeje potravin je tak pro obě strany, jak tedy
výrobce, tak i konzumenta, poměrně výhodný. Odběratel získává zaručeně čerstvou
regionální potravinu, u které se může spolehnout na nejvyšší jakost a kvalitu, a
naopak farmář tak získává v odběrateli stálého zákazníka, zajišťujícího trvalý odbyt
vyprodukovaných komodit.
63
Ač jsou alternativní potravinové sítě, potažmo alternativní zemědělská
produkce, v České republice ve srovnání s okolní Evropou teprve v samotném
prvopočátku, zdá se býti vykročení tímto směrem jako jedna z možných cest k
produkci kvalitnějších potravin, kde hraje důležitou roli také přidaná hodnota v
podobě výše zmíněných elementů. Bude ještě delší čas trvat, než se české alternativní
sítě srovnají v tomto směru s vyspělými státy, ale první průkopníci tohoto směru
naznačují, že je zde značný potenciál pro další růst.
Protože je tato práce zaměřena spíše ze spotřebitelského úhlu pohledu (jednou
z použitých metod byly rozhovory s 18 spotřebiteli, jako doplněk také se třemi
zemědělci, z nichž jeden rozhovor odmítl), je zde především hodnoceno, jak k
udržitelnosti zemědělství příspívají občanské potravinové sítě, méně je zde
poukázáno na roli samotných zemědělců.
Byť hlavní příčinou podílení se na občanských potravinových sítích není u
všech spotřebitelů přispívat k udržitelnému rozvoji a jeho environmentálnímu,
sociálnímu a ekonomickému pilíři, svou účastí k udržitelnému rozvoji přispívají.
Je tedy udržitelná spotřeba projevem spíše dobrovolné skromnosti nebo
ekologického luxusu? Táže se ve svých publikacích „Pestří a zelení“ a „Vlažní a
váhaví“ profesorka Librová (1994; 2003). Závěry z výzkumu a interpretace dat
nasvědčují aktuálnosti spíše druhé hypotézy, tedy, ekologickému luxusu.
64
Literární zdroje
Dvůr
Vyšínek,
[on-line].
[citováno
6/6/2013].
Dostupné
z:
<http://www.dvurvysinek.eu/>.
Ekologický institut Veronica, [on-line]. [citováno 18/5/2013]. Dostupné z:
<http://www.veronica.cz/?id=132&idg=329>.
Farma Šelongovi, [on-line]. [citováno 6/8/2013]. Dostupné z: <http://farmaselongovi.webnode.cz/>.
FRÉLICHOVÁ, V., 2013: Jídlo s tváří farmáře: komunitou podporované zemědělství
v České republice. Magisterská diplomová práce. Fakulta sociálních studií, Katedra
environmentálních studií. Masarykova univerzita, Brno
Hospodářství
Hodonice,
[on-line].
[citováno
20/2/2013].
Dostupné
z:
<
http://hospodarstvihodonice.webnode.cz/kontakt/>.
HAYES, M., KINGA, M., 2001: Community Supported Agruculture (CSA). A
FARMERS´ MANUAL How to start up and run a CSA. Hungary, Gödöllö: Nyitott
Kert Alapítvány (Open Garden Foundation). ISBN - 963 00 8292 6
JENÍČEK, V., FOLTÝN, J., 2010: Globální problémy světa: v ekonomických
souvislostech. Praha, C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-326-4
KomPot, [on-line]. [citováno 19/10/2013]. Dostupné z: < http://www.kom-pot.cz/>.
Komunitou podporované zemědělství, [on-line]. [citováno 11/11/2012]. Dostupné z:
<http://biospotrebitel.cz/chci-znat-bio/potravinova-suverenita/komunitoupodporovane-zemedelstvi>.
65
Konference:
Zemědělství v rukou spotřebitele, 1.3.2011, Česká zemědělská
univerzita v Praze, Fakulta přírodních a potravinových zdrojů.
Kpzinfo, [on-line]. [citováno 10/11/2013]. Dostupné z: < http://www.kpzinfo.cz/>.
LIBROVÁ, H., 1994: Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. Vyd. 1.
Brno: Veronica, 218 s. ISBN 8085368188.
LIBROVÁ, H. 2003. Vlažní a váhaví: (kapitoly o ekologickém luxusu). Vyd. 1. Brno:
Doplněk, 319 s. ISBN 8072391496.
LOŠŤÁK, M., 2011: přednášky z předmětu Sociální a regionální rozvoj, Praha: Česká
zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta.
MACUROVÁ, I., 2008: Pozice zemědělství v rozvojové strategii Jihomoravského
kraje Iniciativy Leader – Místní akční skupiny. Evropský model zemědělství (Soubor
přednášek vzdělávacího semináře v rámci projektu Evropský model zemědělství a
jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova), [on-line]. [citováno
6/1/2013]. Dostupné z: <http://www.vuchs.cz/akce/2008-09_10-Evropsky-ModelZemedelstvi/prednasky/2008-09-25-Pohorelice-soubor-prednasek.pdf>.
MOUDRÝ, J., KONVALINA, P., a kol., 2007: Ekologické zemědělství.
Vysokoškolská učebnice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Zemědělská fakulta. ISBN: 978-80-7394-046-1
MOLDAN, B., 2012: Meze růstu stále platí, [on-line]. [citováno 15/1/2013].
Dostupné z: <http://www.moldan.cz/index.php/starsi-clanky/83-aktuality/144-mezerustu-stale-plati>.
Podporujme svého sedláka., [on-line]. [citováno 13/11/2012]. Dostupné z:
<http://www.bio-bedynky.cz/nase-bedynky/>.
66
POLLAN, M. The omnivore´s dilemma: A natural history of four meals. Penguin
Books, 2007. ISBN: 1-59420-082-3 (hc.), 978-0-14-303858-0 (pbk.)
Potravinové komunity ve střední evropě zažívají slibný start., [on-line]. [citováno
8/11/2012]. Dostupné z: < http://biospotrebitel.cz/clanek/potravinove-komunity-vstredni-evrope-prozivaji-slibny-start>.
Proč Evropská komise podporuje ekologické zemědělství?, [on-line]. [citováno
22/1/2013]. Dostupné z: < http://ec.europa.eu/agriculture/organic/faq_cs>.
RENTING, H., MARSDEN, T., BANKS, J., 2003: Understanding alternative food
networks: exploring the role of short food supply chains in rural development.
Environment and Planning A, vol. 35, pp. 393–411.
RYNDA, I., 2006: Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání. Globalizace a globální
problémy (Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu „Globalizace a globální
problémy“ 2005-2007). Praha: Universita Karlova v Praze, Centrum pro otázky
životního prostředí, 2006. ISBN: 80-87076-01-X
RYNDA, Ivan. Vybrané definice nebo definiční přibl..., [on-line]. [citováno
10/11/2013]. Dostupné z: < https://moodle.fp.tul.cz/mod/page/view.php?id=10344>.
SEJÁK, J., DEJMAL, I., a kol., 2007: Multifunkčností k udržitelným ekonomickým
a sociálním podmínkám českého zemědělství, závěrečná zpráva, Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Ústní nad
Labem, [on-line]. [citováno 1/2/2013]. Dostupné z: <http://fzp.ujep.cz/projekty/1J055-05-DP1/ZZ_07_11.pdf>.
67
Světová komise pro životní prostředí a rozvoj, 1991: Naše společná budoucnost.
Úvod: Bruntland, Gro Harlem; z anglic. orig. přeložil Pavel Korčák, Praha: Academia
ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky, vyd. 1. ISBN: 8085363-07-02
ŠARAPATKA, B., URBAN, J., a kol., 2006: Ekologické zemědělství v praxi.
Šumperk: PRO-BIO. ISBN: 978-80-903-583-0-0.
Tisková zpráva z konference: Zemědělství potřebuje spotřebitele. , [on-line].
8/10/2012].
[citováno
Dostupné
z:
<http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/sekce/230/biospotrebitelcz/chci-znatbio/soubory-ke-stazeni/zemedelstvi-v-rukou-spotrebitele >.
VAN DER PLOEG, J.D., et. al., 2000: Rural Development: From Practices and
Policies towards Theory. Sociologia Ruralis, vol. 40, pp 391-408. ISSN: 0038-0199
ZAGATA, L., 2009: The analysis of the current forms of organic chicken husbandry
in the Czech Republic and their social consequences. Agricultural Economics, roč.
55, č 6, s. 271-283.
ZAGATA, L., 2012: ´We Want Farmers´ Markets!´Case Study of Emerging Civic
Food Networks in the Czech Republic. In International Journal of Sociology of
Agriculture, ročník 19, číslo 3/2012, str. 347-364
ZAJÍČEK, M., 2012: Konec temných proroků, [on-line]. [citováno 14/1/2013].
Dostupné
z:
<
http://www.libinst.cz/clanky-a-komentare/1808-konec-temnych-
proroku/>.
68
Rozhovory
Rozhovor s Janem Valeškou, Praha, dne 21.3.2013
Rozhovor s Michaelou Vaculínovou, Praha, dne 2.5.2013
Rozhovor s Lucií Kadziolkovou, Praha, dne 5.5.2013
Rozhovor s Marcelou Cabicarovou, Velké Přílepy, dne 10.5.2013
Rozhovor s Alenou Malíkovou, Pustějov, dne 8.6.2013
Rozhovor s Vladanou Bednaříkovou, Pustějov, dne 8.6.2013
Rozhovor s Gabrielou Šelongovou, Pustějov dne 8.6.2013
Rozhovor s anonym. párem, Pustějov dne 8.6.2013
Rozhovor s anonym. paní, Pustějov dne 8.6.2013
Rozhovor s paní Bouškovou, Bukovsko, dne 1.8.2013
Rozhovor s Lucií Sovovou, Nové Hrady, dne 1.8.2013
Rozhovor s Davidem Veisem, České Budějovice, dne 2.8.2013
Rozhovor s Ditou Měkotovou, České Budějovice, dne 2.8.2013
Rozhovor s Martinou Filipovou, České Budějovice, dne 18.11.2013
Rozhovor s Alenou Karafiátovou, Vyšínek, dne 1.6.2013
Rozhovor s Editou Staniszewskou, Praha, dne 9.7.2013
Rozhovor s Terezou Chvalovou, Praha, dne 23.7.2013
Rozhovor s manželem Terezy Chvalové, Praha, dne 23.7.2013
Rozhovor s Terezou Valkounovou, Praha, dne 23.7.2013
Rozhovor s Veronikou Frélichovou, Praha, dne 29.10.2013
Rozhovor s Dagmar Chytkovou, Brno, dne 16.5.2013
Rozhovor s Petrou Švambergovou, Brno, dne 16.5.2013
69
Přílohy
Příloha 1. Seznam otázek polostrukturovaného rozhovoru
1. Víte, jak to celé začalo? Můžete mně říci o začátcích / založení ...
2. Jaké potraviny tímto způsobem nakupujete?
3. Co Vás vedlo k účasti?
4.
5.
6.
7.
8.
Kdo byl iniciátorem?
Jak jste se setkali s lidmi, kteří se zapojili?
Kolik spotřebitelů má v současné době skupina?
Bydlí všichni účastníci v blízkosti – sebe Kopřivnice / Brna / Hodonic..?
Jaké potraviny jste původně/primárně chtěli tímto způsobem nakupovat?
9. Od koho potraviny odebíráte?
10. Jak jste se o něm dozvěděli?
11. Podle čeho jste si ho zvolili / Proč si ho vybrali?
12. Podílíte se také na výrobě těchto potravin?
13. Máte možnost zvolit si, jak často chcete potraviny odebírat?
14. Jak často je odebíráte?
15. Jak řešíte nemožnost dodávání sezónních potravin mimo sezónu?
16. Jakým způsobem za ně platíte?
17. Jak probíhá vyzvednutí potravin?
18. Kdo se stará o organizaci financí?
19. Máte mezi sebou uzavřené / existují nějaké smlouvy?
20. Pokryje takto nakoupené množství spotřebu vašich domácností?
21. Jak probíhá organizace celé skupiny? – jak mezi sebou komunikujete?
22. Podnikáte spolu i jiné aktivity mimo zařizování odběru potravin? starání se o
vaši zeleninu.. / ovoce… / zahradu.
23. Můžete mně popsat, jak probíhá čas strávený… staráním se o zahradu/ …
24. Plánují se v komunitě do budoucna nějaké změny?
25. Co byste řekl o cenové náročnosti toho způsobu pořizování potravin?
26. Jste se svou účastí v komunitě spokojen?
Souhlasíte s uváděním svého jména při zpracování údajů z našeho rozhovoru?
70
Příloha 2. Seznam respondentů
Respondent
Označení respondenta
Kadziolková Lucie
spotřebitel
Vaculínová Michaela
spotřebitel
Valeška Jan
organizátor
Chvalová Tereza
spotřebitel
Komunita Dvora Vyšínek
Staniszewská Edita
spotřebitel
Komunita Dvora Vyšínek
Valkounová Tereza
spotřebitel
Komunita Dvora Vyšínek
Boušková
spotřebitel
Hospodářství Hodonice
Filipová Martina
farmářka, organizátorka
Hospodářství Hodonice
Měkotová Dita
spotřebitel
Hospodářství Hodonice
Sovová Lucie
spotřebitel
Hospodářství Hodonice
Veis David
spotřebitel
Hospodářství Hodonice
CSA
Podporujme svého sedláka
Toulcův dvůr
Podporujme svého sedláka
Toulcův dvůr
Podporujme svého sedláka
Toulcův dvůr
Komunitou podporované
anonymní pár
spotřebitelé
hospodářství manželů
Šelongových
Komunitou podporované
anonymní rodina
spotřebitelé
hospodářství manželů
Šelongových
Komunitou podporované
Bednaříková Vladana
spotřebitel
hospodářství manželů
Šelongových
Komunitou podporované
Malíková Alena
organizátor
hospodářství manželů
Šelongových
Šelonová Gabriela
farmářka, souč.
Komunitou podporované
organizátorka spolu s Pavlem
hospodářství manželů
71
Šelongem
Šelongových
Frélichová Veronika
původní organizátorka
Chytková Dagmar
spotřebitel
Švambergová Petra
spotřebitel
Cabicarová Marcela
spotřebitel
Valeška Jan
Podporujme svého sedláka
Brno
Podporujme svého sedláka
Brno
Podporujme svého sedláka
Brno
KomPot
spotřebitel, jeden ze souč.
organizátorů
Zdroj: Vlastní zpracování
72
KomPot
Příloha 3. Propagační plakát Komunitou podporovaného
hospodářství manželů Šelongových
Zdroj: Alena Malíková, 2013
73
Příloha 4. Plán vzdělávací zahrady, KomPot
74
Plán vzdělávací zahrady
Kombajnobraní, 4.8.2012
Plánování zahrady, říjen 2012
75
76
Zdroj: KomPot, 2013
77

Podobné dokumenty

Ventil 2/2008

Ventil 2/2008 Marně. Bezcharakterní slouhové moci a udavači existují v tři roky nepodmíněně spolu s Petrem Uhlem, každé společnosti. Jde jen o to, zda je státní moc využívá Václavem Havlem a Václavem Bendou. Mys...

Více

Prednaska_o_kronikarich_a_jejich_praci

Prednaska_o_kronikarich_a_jejich_praci usiluje o zachycení všech důleţitých skutečností pro ţivot obce v daném roce vede kroniku jasně, přehledně a srozumitelně po kronikáři je poţadována znalost místních pramenů, literatury, informační...

Více

číst - ARCHIV - Vedneměsíčník

číst - ARCHIV - Vedneměsíčník a zkušeností, kterých se vám nabízí nespočet. Stačí se jen pořádně rozhlédnout. Doufám, že vaše vědomosti nepřevýší vaše zkušenosti a že svůj čas naplníte činnostmi, které vám nepřinesou jen papír ...

Více

Zarabook 2014 - Literární Zarafest

Zarabook 2014 - Literární Zarafest špatné jídlo nejí nikdy a špatným knihám se vyhýbá úplně. Doma má ženu, ale žena má jeho doma jen čtyři dny v týdnu. Nesportuje.

Více

8/2013

8/2013 I když dnešní díl bude zprvu vyznívat trochu bizarně, dají se vysledovat v této oblasti také zajímavé souvislosti. V první řadě – bydlení v panelovém domě je tím nejekologičtějším způsobem bydlení,...

Více