www.ansell.eu

Transkript

www.ansell.eu
www.ansell.eu
Photo © Ansell
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 213
21.7.2009 19:39:46
RUKAVICE - ANSELL
Zlepšení díky měření
Improving by measuring
Manažeři v průmyslu musí vyvažovat zájmy týkající se bezpečnosti, produktivity a
standardizace. Guardian je unikátní manažerský nástroj, který vám pomáhá najít optimální
rovnováhu mezi těmito prioritami. Je založen na hloubkové analýze vašich pracovních stanovišť,
výrobních jednotek a procesů. Díky podpoře SafetyNet, výkonného patentovaného softwaru
Ansell, metodologie Guardian odhaluje skryté příležitosti pro zlepšení a zároveň ukazuje vliv
doporučení vytvořené Guardianem. Tak můžete učinit správná rozhodnutí pro zlepšení obou
hledisek – bezpečnosti i produktivity.
Managers in industry have to balance competing concerns around safety, productivity and
standardisation. Guardian is a unique management tool that helps you find an optimal balance
between these priorities. It’s based on an in-depth analysis of your workstations, production
units and processes. Supported by SafetyNet, Ansell’s powerful proprietary software tool,
the Guardian methodology reveals hidden improvement opportunities and shows the impact
of Guardian recommendations. With this you can make the right decisions for increasing both
safety and productivity.
Bezpečnost
Safety
Naši konzultanti vyhodnotí všechny bezpečnostní faktory týkající se rukou a aktuálně používané
rukavice. Díky našemu patentovanému softwaru navrhujeme optimální řešení pro bezpečnost a
akceptaci ze strany pracovníků a rozhodující osobě poskytujeme školení a průběžné hodnocení.
Nejlepší postupy mohou být také uplatněny v ostatních pracovních stanovištích, továrnách či
zemích. Výsledky? Zlepšená bezpečnost, nižší náklady na lékařskou péči a zdravotní pojištění a
nižší ztráty času.
Our consultants assess all hand-related safety factors and existing glove usage. Using
our proprietary software, we propose solutions for optimal safety and worker acceptance,
providing key personnel with training and ongoing assessment. Best practices can also be
transferred to other workstations, sites and countries. e results? Improved safety, lower
medical and insurance costs, and less lost time.
Productivity
Produktivita
Pohodlné rukavice, které padnou jako druhá kůže, se správným úchopem, mohou vést k
vyššímu výkonu. Na pracovišti naši konzultanti měří požadavky aplikace. Analýzy provedené
naším softwarem SafetyNet ukazují, jak stávající rukavice vyhovují těmto požadavkům. Poté
Guardian prezentuje nejlepší řešení pro zlepšení bezpečnosti, pohodlí, obratnosti a úchopu
spolu s čísly, která ukazují zvýšený výkon doporučených rukavic v porovnání s doposud
používanými. Po uvedení do praxe pokračuje podpora formou vyhodnocování vhodnosti rukavic
a předkládání doporučení pro optimalizaci, čímž je zaručeno kontinuální zrychlování návratnosti
investic.
Standardizace
Desítky různých produktů na ochranu rukou mohou být používány při Vašich výrobních
operacích. Ty nemusí přesně vyhovovat potřebám pracovníků nebo přinášet nejlepší návratnost
investic. Naši konzultanti shromažďují data z reprezentativních pracovních stanic. Ta jsou
analyzována softwarem SafetyNet, který obsahuje světově nejrozsáhlejší dynamickou databázi
ochrany rukou. Tam, kde jsou identifi kovány nedostatky, Guardian navrhuje lepší řešení spolu s
čísly, která potvrzují konkrétní výhody. Naše celosvětové působení znamená, že
jsme schopni poskytovat globálně výhodná řešení pro standardizační procesy,
redukci a zjednodušení skladových zásob a ekonomiku nákladů.
Měřitelné výsledky
V srdci Guardianu je SafetyNet: výkonný patentovaný softwarový nástroj. Speciálně vyškolení
auditoři Guardianu sbírají data o ochraně rukou z reprezentativních pracovních stanic ve Vaší
továrně. SafetyNet porovnává požadavky každé stanice s výkonem současných rukavic.
Unikátní, dvojdimenzionální zobrazení jasně ukazuje nesoulady mezi současné používanými
rukavicemi a aktuálními požadavky. Ze své rozsáhlé, dynamické databáze SafetyNet poté
identifikuje rukavice potřebné k vytvoření řízeného programu šitého na míru pro rukavice dle
Vašich požadavků. Následná kontinuální aktualizace zajišťuje, že řešení pro rukavice zůstává
optimální.
Mezinárodní využití
Comfortable gloves fitting like a second skin and with the correct grip can lead to higher
output. At the worksite, our consultants measure application requirements. Analysis by our
SafetyNet software shows how existing gloves meet these requirements. Guardian then
presents the best solutions to increase safety, comfort, dexterity, speed and grip, along with
figures showing enhanced performance compared to the former glove. After implementation,
ongoing support tracks glove suitability and offers optimisation advice, ensuring continual ROI
improvement.
Standardisation
Dozens of different hand protection products may be stocked across your operations. is may
not be serving workers’ needs or yielding the best possible ROI. Our consultants gather data
from representative workstations. It is analysed with SafetyNet software, which contains the
world’s largest dynamic hand protection database. Where inefficiencies are identified Guardian
proposes better solutions along with figures confirming concrete benefits. Our worldwide
reach means we can provide global solutions with the benefits of standardised procedures,
reduced and simplified inventory, and economies of scale.
Measurable results
At the heart of Guardian is SafetyNet: a powerful proprietary software tool. Specially trained
Guardian auditors collect data on hand protection from representative workstations at your
site. e SafetyNet tool compares each station’s requirements to current glove performance.
Unique, two-dimensional mapping clearly shows discrepancies between the current glove
and actual needs. From its extensive dynamic database, SafetyNet then identifies the gloves
needed to build a customized glove management program for you. Afterwards, continual
updating ensures that glove solutions remain optimal.
International
SafetyNet can be used to compare and consolidate requirements on regional, national,
continental and global levels, with audits and reports provided in most major languages. is
opens a unique door to standardised processes and benchmarking, as well as savings through
global economies of scale.
SafetyNet může být využíván pro porovnání a sloučení požadavků na regionální, národní,
kontinentální či celosvětové úrovni včetně auditů a zpráv poskytovaných ve většině světových
jazyků. Toto otevírá unikátní prostor pro standardizované procesy a měřítka stejně jako pro
úspory skrze globální náklady.
214
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 214
21.7.2009 19:39:47
GLOVES - ANSELL
STD® A01-114
HYFLEX®LITE A11-600
12/144
MO
Q
12/144
ní
baleing
k
pac
MO
Q
ní
baleing
k
pac
3131
Impregnované vinylové povrstvení na super pružné interlokové pletené podšívce, příjemné,
elasticky padnou, výborné pohodlí a obratnost, čistě bavlněná podšívka a impregnované
povrstvení drží pilné ruce chladné, preferovány před bavlnou pro neklouzavý úchop
a mechanickou odolnost, velikosti 7 - 10 vč. 7,5
Bezešvý nylonový úplet, dlaň a prsty povrstvené polyuretanem, pružný náplet na zápěstí, určené
pro lehké a jemné aplikace v suchém prostředí, bílá barva, velikosti 6-10
Vinyl impregnated coating on a super flexible interlock knit liner, snug, stretchy fit gives excellent
comfort and dexterity, pure cotton liner and impregnated coating keeps busy hands cool,
preferred to cotton for non-slip grip and mechanical resistant, sizes 7 - 10 incl. 7,5
Seamless nylon knit, polyurethane coated palm an fingers, elastic wrist, designed for light and
delicate applications in dry environments, white colour, sizes 6-10
Určení: kovovýroba
Applicaton: metal fabrication
Určení: automobilový průmysl/doprava, kovovýroba
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication
kód/code
barva/colour
0105002499xxx*
hnědá/brown
HYFLEX® A11-400, A11-401
11-400 11-401
Q
3131
ní
baleing
k
pac
Víceúčelové rukavice z polyuretanu na vodní bázi pro větší pohodlí (polyuretan neprosakuje do
podšívky), 11-400 barva bílá, 11-401 barva černá, velikosti 7 - 11
Water-based polyurethane multi-purpose glove with enhanced comfort, 11-400 colour white,
11-401 colour black, sizes 7 - 11
Určení: automobilový průmysl/doprava, kovovýroba, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, building & construction
kód/code
12/144
MO
Q
ní
baleing
k
pac
4542
4131
0108004399xxx* - 11-400
0108003999xxx* - 11-401
barva/colour
bílá-zelená/white-green
HYFLEX® A11- 435
12/144
MO
kód/code
0108001799xxx*
První rukavice na trhu s úrovní odolnosti proti prořezání na stupni 5, vyrobené z polyuretanu
na vodní bázi. Kombinují vynikající ochranu proti prořezání s vyhlášenou obratností a padnutím
na ruku sortimentu HYFLEX®. Antistatické v souladu s EN1149, velikosti 7 - 11
e first cut resistant level 5 glove on the market made with water-based polyurethane. e new
HYFLEX® 11-435 combines outstanding cut protection, with the renowned dexterity, fit and
comfort of the HYFLEX® range. Anti-static as per EN1149 requirements, sizes 7 - 11
Určení: automobilový průmysl/doprava, kovovýroba, sklářský průmysl
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, glass
barva/colour
bílá/white
černá/black
kód/code
0113006299xxx*
barva/colour
šedá-černá/grey-black
* see explanation on page 319
215
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 215
21.7.2009 19:39:47
RUKAVICE - ANSELL
HYFLEX® A11-630
HYFLEX® FOAM A11-800, A11-801
12/144
MO
Q
12/144
ní
baleing
k
pac
4443
MO
Q
ní
baleing
k
pac
3131
Bezešvý nylonový úplet, dlaň a prsty povrstvené šedým mikroporézním nitrilem, pružný náplet na
zápěstí, antistatické (EN 1149/2), použití v suchém či mírně zaolejovaném prostředí, vhodné pro
lehkou montáž v průmyslu, 11-801 barva černá, velikosti 6 - 10
Bezešvý úplet s obsahem vláken Dyneema, dlaň a prsty povrstvené polyuretanem,
pružný náplet na zápěstí, použití v suchém i lehce zaolejovaném prostřed, ochranou proti
prořezání, velikosti 7 - 11
Seamles knit, Dyneema yarns, polyurethane coated palm and fingers, elastic wrist, designed for
use in dry, as well as slightly oily environments, with superior cut resistant, sizes 7 - 11
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
zemědělství/vinařství
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture
Seamless nylon knit, grey microporous nitril layered palm and fingers, elastic wrist, antistatic
(EN 1149/2), for dry or slightly oily applications, to light assembly applications in industries,
11-801 colour black, sizes 6 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
zemědělství/vinařství, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture,
building & construction
kód/code
kód/code
0108002099xxx*
0108002199xxx*
barva/colour
0113001899xxx*
šedá/grey
HYFLEX® Ultra Lite A11-618
12/144
MO
Q
3121
ní
baleing
k
pac
barva/colour
bílá-šedá/white-grey
šedá-černá/grey-black
HYFLEX® A11-624
12/144
MO
Q
4343
ní
baleing
k
pac
Bezešvé nylonové rukavice povrstvené polyuretanem, jsou to nejlehčí povrstvené rukavice
s podšívkou. Jsou o 20% lehčí, než jejich nejbližší polyuretano/nylonový konkurent. Tloušťka jen
0,8 mm, velikosti 7 - 10
Bezešvý úplet s obsahem vláken SPANDEX a vláken Dyneema®, dlaň a prsty povrstvené
polyuretanem, pružný náplet na zápěstí, ochranu proti prořezání a oděru, použití v suchých i lehce
zaolejovaných prostředích, velikosti 7 - 10
Seamless polyurethane coated nylon gloves, the most light weight coated gloves on the market.
e are lighter for 20% than other polyurethane coated gloves. ickness 0,8 mm, sizes 7 - 10
Seamles knit, SPADNEX a DYNEEMA® yarns, polyurethane coated palm and fingers, elastic
wrist, good protection from cuts and abrasions , for dry or slightly oily application, sizes 7 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, kovovýroba, elektronika
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, electronics
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
zemědělství/vinařství
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture
kód/code
0108001999xxx*
barva/colour
modrá-černá/blue-black
kód/code
0113001499xxx*
barva/colour
černá-bílá/black-white
* vysvětlivky na straně 319
216
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 216
21.7.2009 19:39:49
GLOVES - ANSELL
HYFLEX® A11-627
HYFLEX® GRIP A11-920
1/144
MO
Q
4343
MO
Q
ní
baleing
k
pac
3131
Bezešvý úplet s obsahem vláken SPANDEX a vláken Dyneema®, dlaň a prsty povrstvené
polyuretanem, pružný náplet na zápěstí, ochrana proti prořezání, velikosti 6 - 10
Bezešvý nylonový úplet, dlaň a prsty povrstvené nitrilem s vysokou odpudivostí vůči olejům
a vynikajícím úchopem, určené pro manipulaci s malými až středně velkými součástkami
pokrytými olejem, technologie Ansell Grip Technology™, velikosti 6 - 10
Seamles knit, SPADNEX a DYNEEMA® yarns, polyurethane coated palm and fingers, elastic
wrist, superior cut resistant, sizes 6 - 10
Seamless nylon knit, non porous nitril layered palm and fingers, excelent grip and protecting
of oil contamination, Designed with patented Ansell Grip Technology™, sizes 6 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
zemědělství/vinařství
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture
kód/code
0113001699xxx*
barva/colour
Určení: automobilový průmysl/doprava, kovovýroba, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, building & construction
kód/code
šedá/grey
barva/colour
0108002399xxx*
GLADIATOR® A16-500
1/72
MO
Q
4241
1/144
ní
baleing
k
pac
x3xxx*x
ní
baleing
k
pac
modrá/blue
SENSI LITE® A48-100, A48-101,
A48-105 48-100 48-101 48-105
12/144
MO
Q
4131
4131
ní
baleing
k
pac
003x
Šitý bavlněný úplet, dlaň a prsty máčené v kaučuku, protiskluzná úprava povrchu, náplet na
zápěstí, velikosti 7 - 10
Bezešvý nylonový úplet, dlaň a prsty povrstvené polyuretanem, pružný náplet na zápěstí, určena
pro lehké aplikace, odolnost vůči oděru, velikosti 6 - 10
Sewn cotton interlock, rubber dipped palm and fingers, open back, crinkle finish, knitted wrist,
sizes 7 - 10
Seamles nylon gloves, polyurethane coated palm and fingers, elastic knitwrist, designed for light
applications, abrasion resistant, sizes 6 - 10
Určení: chemický průmysl, kovovýroba, zemědělství/vinařství, stavebnictví
Applicaton: chemical, metal fabrication, agriculture/viticulture, building & construction
Určení: automobilový průmysl/doprava, elektronika
Applicaton: automotive/transportation, electronics
kód/code
0107002099xxx*
barva/colour
zelená-bílá/green-white
kód/code
barva/colour
0108002660xxx* - 48-101
0108002580xxx* - 48-100
0108002780xxx* - 48-105
černá/black
bílá/white
bílá/white
* see explanation on page 319
217
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 217
21.7.2009 19:39:52
RUKAVICE - ANSELL
STRINGKNITS™ A76-200
NITRA SAFE® FOAM
A28-330
12/144
MO
Q
ní
baleing
k
pac
1/72
MO
Q
214x
3321
ní
baleing
k
pac
x1xx4x
Lehké, elastické rukavice s nylonovým vláknem a povrchovou úpravou. Nezanechávají otisky
na výrobcích, minimální úlet vláken. Dají se nosit samostně nebo jako vložka. Beze švů, které
draždí či dochází k rozpadu samotné rukavice. Vynikající kvalita ochrany produktu. 100% bavlna,
nylonové vlákno v rukavici, velikosti 7-9.
Sortiment ochranných rukavic Ansell NitraSafe® kombinuje mimořádnou ochranu zesíleného
provedení z materiálu Kevlar® s vynikajícím úchopem a pružností díky pokročilé technologii
povrstvení nitrilem. NitraSafe® Foam kombinuje dobrý úchop a pohodlí, s možností kombinace s
manžetou Nitragold™, nabízí vynikající mechanickou ochranu proti prořezání a otěru. Antistatické v
souladu s EN1149, velikosti 9 - 10
Light, stretchy gloves with stretch nylon yarn and finishes. Can be worn on their own or as liners.
No seams to chafe or split. Good value product protection. 100% pure cotton, stretch nylon,
sizes 7-9.
Ansell’s NitraSafe® range of protective gloves combines the outstanding protection of Kevlar®reinforced construction with the grip and flexibility of Ansell’s advanced nitrile coating technology.
e NitraSafe® range stands for safe handling of oily heavy metal parts, while the NitraSafe® Foam
combines good grip and comfort. Both gloves, possibly in combination with the NitraGold™ cuff,
offer outstanding mechanical protection against cuts and abrasion. Choose NitraSafe® to support
your workers’ safety and productivity, antistatic according to EN1149, sizes 9 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building &
construction
kód/code
0104001799xxx*
Určení: automobilový průmysl/doprava, elektronika
Applicaton: automotive/transportation, electronics
barva/colour
kód/code
bílá/white
0112000399xxx*
HYNIT® A32-105
barva/colour
hnědá/brown
HYNIT® A32-125
12/144
MO
Q
3111
ní
baleing
k
pac
12/144
MO
Q
3111
Šitý bavlněný úplet laminovaný nitrilem, bez manžety, sešívaný hřbet, odolnost vůči propíchnutí a
otěru s pozoruhodnou pružnosti, velikosti 7 - 10 (vč. 7,5)
Šitý bavlněný úplet laminovaný nitrilem, perforovaný hřbet, bez manžety, sešívaný hřbet,
odolnost vůči propíchnutí a otěru s pozoruhodnou pružnosti, velikosti 7 - 10 (vč. 7,5)
Sewn cotton interlock laminated by nitril, no cuff, seamed back, resistant to puncture and
abrasion with remarkable flexibility, sizes 7 - 10 (incl. 7,5)
Sewn coton interlock laminated by nitril, perforated back, no cuff, seamed back, resistant to
puncture and abrasion with remarkable flexibility, sizes 7 - 10 (incl. 7,5)
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building &
construction
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building &
construction
kód/code
0105002599xxx*
barva/colour
kód/code
barva/colour
modrá/blue
0105002699xxx*
modrá/blue
ní
baleing
k
pac
* vysvětlivky na straně 319
218
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 218
21.7.2009 19:39:56
GLOVES - ANSELL
HYNIT® A32-815
HYCRON® A27-602
12/144
MO
Q
3111
ní
baleing
k
pac
12/144
MO
Q
4221
ní
baleing
k
pac
Šitý bavlněný úplet povrstvený nitrilem, hřbet z bavlněné síťoviny, pruženka v zápěstí, odolnost
vůči propíchnutí a otěru s pozoruhodnou pružnosti, velikosti 7 - 10 (vč. 7,5)
Šitý bavlněný úplet, polomáčený v nitrilu, pružný náplet na zápěstí, určeny pro manipulaci s
abrazivními materiály, např. odlitky, svářkovou ocelí a cihlam, velikosti 8 - 10
Sewn cotton interlock coated with nitril, bobbinet back, rubber band in the wrist, resistant to
puncture and abrasion with remarkable flexibility, sizes 7 - 10 (incl. 7,5)
Sewn cotton interlock, nitril dipped, opened back, knitted wrist, designed for handling abrasive
materials such as castings, wrought iron and brick, sizes 8 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building &
construction
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction
kód/code
0105002899xxx*
barva/colour
kód/code
modrá-bílá/blue-white
HYCRON® A27-600
0107002299xxx*
12/144
MO
Q
barva/colour
tm.modrá-bílá/dark blue-white
HYCRON® A27-607
ní
baleing
k
pac
12/144
MO
Q
ní
baleing
k
pac
4221
4221
Šitý bavlněný úplet, celomáčený v nitrilu, pružný náplet na zápěstí, určeny pro manipulaci s
abrazivními materiály, např. odlitky, svářkovou ocelí a cihlam, velikosti 8 - 10
Šitý bavlněný úplet, polomáčený v nitrilu, tuhá manžeta, určeny pro manipulaci s abrazivními
materiály, např. odlitky, svářkovou ocelí a cihlam, velikosti 8 - 10
Sewn cotton interlock, nitril dipped, knitted wrist, designed for handling abrasive materials such
as castings, wrought iron and brick, sizes 8 - 10
Sewn cotton interlock, nitril dipped, opened back, stiff cuff, designed for handling abrasive
materials such as castings, wrought iron and brick, sizes 8 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction
kód/code
0107002199xxx*
barva/colour
tm.modrá/dark blue
kód/code
0107002399xxx*
barva/colour
tm.modrá-bílá/dark blue-white
* see explanation on page 319
219
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 219
21.7.2009 19:39:57
RUKAVICE - ANSELL
HYCRON® A27-805
HYCRON® A27-810
12/144
MO
Q
1/144
ní
baleing
k
pac
4221
MO
Q
4221
ní
baleing
k
pac
1/144
Šitý bavlněný úplet, celomáčený v nitrilu, tuhá manžeta, určeny pro manipulaci s abrazivními
materiály, např. odlitky, svářkovou ocelí a cihlami, velikosti 9 - 10
Šitý bavlněný úplet, celomáčený v nitrilu, 10 cm tuhá manžeta, určeny pro manipulaci s
abrazivními materiály, např. odlitky, svářkovou ocelí a cihlami, velikosti 10
Sewn cotton interlock, nitril dipped, stiff cuff, designed for handling abrasive materials such as
castings, wrought iron and bricks, sizes 9 - 10
Sewn cotton interlock, nitril dipped, 10 cm stiff cuff, designed for handling abrasive materials
such as castings, wrought iron and bricks, sizes 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction
kód/code
0107002499xxx*
EASY FLEX® A47-200
barva/colour
tm.modrá-bílá/dark blue-white
Q
ní
baleing
k
pac
2111
Extrémně lehké a pružné rukavice, lehké nitrilové povrstvení, nitril má vylepšenou suchou
přilnavost k bavlně, potah je pouze na místě prstů a dlaně, jemný vplet z prodyšné bavlny, odolný
proti běžnému riziku potržení, propíchnutí, prořezání a otěru. Velikosti 7 - 10
Extremely light and flexible glove, light weight coating of nitrile, nitrile has superior dry grip to
cotton, nitrile repels oil and grease, coating only on fingers and palm, soft breathable cotton, to
resist minor snags, puncture, cut and abrasion, sizes 7 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, agriculture/viticulture, building &
construction
kód/code
0107002899xxx*
barva/colour
tm.modrá-bílá/dark blue-white
HYLITE® A47-400
1/144
MO
kód/code
0107002599100
barva/colour
zelená-bílá/green-white
12/144
MO
Q
3111
ní
baleing
k
pac
Šitý bavlněný úplet, polomáčený v nitrilu, pružný náplet na zápěstí, antistatický, poskytuje
výbornou kombinaci pružnosti, mechanické odolnosti a odpuzování oleje, velikosti 7 - 10
Sewn cotton interlock, nitril dipped, opened back, knit wrist, antistatic, provides an excellent
combination of flexibility, mechanical resistant and oil repellency, sizes 7 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, agriculture/viticulture, building &
construction
kód/code
0107002999xxx*
barva/colour
tm.modrá-bílá/dark blue-white
* vysvětlivky na straně 319
220
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 220
21.7.2009 19:39:59
GLOVES - ANSELL
VIBRAGUARD® A07-111
VIBRAGUARD® A07-112
1/6
MO
Q
3221
Sewn cotton interlock laminated with nitril, a special gel layer in palm and with no finger tips to
protect against vibration, cotton lining, velcro in the wrist, sizes 8 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, building & construction
kód/code
MO
Q
Šitý bavlněný úplet laminovaný nitrilem, mezivrstva gelu na dlani a prstech k ochraně před
vibracemi, bavlněná podšívka, suchý zip na zápěstí, velikost 8 - 10
Sewn cotton interlock laminated with nitril, a special gel layer in palm and fingers to protect
against vibration, cotton lining, velcro in the wrist, sizes 8 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, building & construction
barva/colour
kód/code
bílá-modrá/white-blue
HYD-TUF® A52-547
1/144
Q
ní
baleing
k
pac
modrá/blue
VANTAGE® LEATHER PALM
A70-765, A70-766
3111
4443
Dlaň a prsty šité z bavlněného úpletu povrstveného hnědým nitrilem, hřbet z pruhované bavlny,
plná podšívka, tuhá bezpečnostní manžeta, pružné, pohodlné, daleko odolnější, velikosti 9 - 10
Palm and fingers sewn from nitril laminated cotton interlock, striped cotton back, full lining, stiff
safety cuff, more flexible, more comfortable, far more hard-wearing, sizes 9 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
zemědělství/vinařství, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, agriculture/viticulture, building &
construction
0105003099xxx*
barva/colour
0120000199xxx*
MO
kód/code
ní
baleing
k
pac
3221
Šitý bavlněný úplet laminovaný nitrilem, mezivrstva gelu na dlani a bez konečků prstů k ochraně
před vibracemi, bavlněná podšívka, suchý zip na zápěstí, velikost 8 - 10
0120000899xxx*
1/6
ní
baleing
k
pac
barva/colour
hnědá/brown
1/36
MO
Q
ní
baleing
k
pac
x1xxx*x
S mimořádnou ochranou proti protržení a propíchnutí poskytují tyto modely vynikající úchop
dokonce i v zaolejovaných prostředích díky vrstvě špičkové kůže na dlani. Verze 70-766 má delší
manžetu pro přidanou ochranu. Velikosti 8 - 11
With outstanding protection against sharp snags and punctures, these models provide superior
grip even in oily environments due to premium leather in the palm. e 70-766 version has a
longer sleeve for additional protection. Sizes 8 - 11
Určení: automobilový průmysl/doprava, kovovýroba
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication
kód/code
0113006199xxx* - 70-765
0113005099xxx* - 70-766
barva/colour
zelená/green
šedá/grey
* see explanation on page 319
221
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 221
21.7.2009 19:40:01
RUKAVICE - ANSELL
VANTAGE® A70-860
POWERFLEX® A80-100
1/72
MO
Q
12/144
ní
baleing
k
pac
MO
Q
2242
354x
Vysoká úroveň ochrany proti prořezání - stupeň 5 a oděru spolu se zdokonalenými vlákny, které
dokonce poskytují pocit chladu. Určené pro středně zaolejovaná prostředí, kde nehrozí horko a
postřik roztaveným kovem. Velikosti 8 - 11
Bezešvý úplet polyester / bavlna, dlaň a prsty máčené v latexu, protiskluzný povrch,
zelená barva, velikosti 8 - 10
A high level of protection from cuts, level 5 and abrasion with advanced yarns that also provide
a cool feeling. Designed for moderately oily environments where heat and molten metal splashes
are not a concern. Sizes 8 - 11
Seamless polyester / cotton knit, latex dipped palm and fingers, crinkle finish,
green colour, sizes 8 - 10
Určení: automobilový průmysl / doprava, kovovýroba
Applicaton: automotive / transportation, metal fabrication
Určení: zemědělství/vinařství, stavebnictví
Applicaton: agriculture/viticulture, building & construction
kód/code
0113006099xxx*
POWERFLEX® A80-602
MO
Q
3444
x2xxx*x
barva/colour
kód/code
modrá/blue
0108002899xxx*
barva/colour
zelená-žlutá/green-yellow
SAFEKNIT® Guard Sleeves
A59-416, A59-417
1/72
ní
baleing
k
pac
ní
baleing
k
pac
x2xxx*x
1322
1/36
MO
Q
ní
baleing
k
pac
x1312x
Univerzální pletené, povrstvené rukavice, bezpečná manipulace se sklem, kovy a plasty, odolnost
proti prořezání, vysokoá obecná mechanická odolnost, v mokrém i suchém prostředí poskytují
vynikající úchop, zelená barva, velikosti 9 - 10
Návlek na paži pro svářeče z materiálu Tuff WeldR 59-416 s vnitřní bavlněnou vrstvou, odolavá
jiskrám a rozstřiku kovu. Rukáv 59-417 - extrémí ochrana proti prořezu, propichu, vysoký komfort
pro pracovníka díky bavlněné vnitřní vrstvě. Rukáv 59-416 - délka 66 cm, 59-417 - délka 55 cm
General purpose knitted and dipped glove, is the practical answer to the safe handling of glass,
metal and plastics, cut resistance and robust overall mechanical performance, in both wet and
dry conditions grips superbly. Sizes 9 - 10
Welder sleeve made from Tuff WeldR with internal cotton layer, protection against sparks and
molten particles, sleeves 59-417 - an extreme protection againts cut and pncture, high comfort.
Sleeves 59-416 - length 66 cm, 59-417 - length 55 cm
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, zemědělství/vinařství,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building &
construction
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction
kód/code
0113004299xxx*
barva/colour
modrá-žlutá/blue-yellow
kód/code
0118000575866 - 66cm
0118000670853 - 55cm
barva/colour
hnědá/brown
žlutá/yellow
* vysvětlivky na straně 319
222
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 222
21.7.2009 19:40:03
GLOVES - ANSELL
NEPTUNE® KEVLAR®
A70-215, A70-216
1/144
MO
Q
144x
NEPTUNE® KEVLAR® DOT A70-325
12/144
ní
baleing
k
pac
x1xxx*x
MO
Q
134x
Bezešvý navlek na paži z materialu Kevlar®, vysoká odolnost proti prořezu. Jsou dodávány v mnoha délkách,
což vám umožni zvolit optimalní řešení pro vaše pracovníky.
Seamless sleeve from Kevlar®, cut resistant. Available in numerous lenghts, to give you the optimum solution
fro your workers.
Určení: automobilový průmysl / doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl, stavebnictví
Applicaton: automotive / transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction
kód/code
ní
baleing
k
pac
x1xxx*x
Bezešvý úplet Neptune® Kevlar®, lehké, PVC terčíky, odolnost proti pořezu, velikosti 7 - 10
Seamless knit, Neptune® Kevlar®, light weight, PVC dots, cut resistant, sizes 7 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building &
construction
barva/colour
0113002099xxx* - 70-215
0113002199xxx* - 70-216
žlutá/yellow
žlutá/yellow
NEPTUNE® KEVLAR® SLEEVES
A70-110, A70-114, A70-122
kód/code
0113002399xxx*
SAFEKNIT® GP A72-065
1/144
MO
Q
134x
barva/colour
žlutá-modrá/yellow-blue
x1xxx*x
ní
baleing
k
pac
1/12
MO
Q
354x
ní
baleing
k
pac
Bezešvý návlek na paži z materiálu Kevlar®, odolnost proti pořezu. Jsou dodávány v mnoha
hmotnostech, což vám umožní zvolit optimální obratnost a odolnost proti prořezu.
Bezešvý úplet z materiálu Spectra®, středně silné, PVC terčíky na obou stranách, vysoká
odolnost proti prořezu stupně č. 5, velikosti 7 - 10
Seamless sleeve from Kevlar®, cut resistant. Available in numerous weights, to give you the
optimum balance of dexterity and cut resistance.
Seamless knit, Spectra® yarn, medium weight, PVC dots on both sides, high blade cut resistant
Nr. 5, sizes 7 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, kovovýroba, sklářský průmysl, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, glass, building & construction
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
zemědělství/vinařství, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/
viticulture, building & construction
kód/code
0118000799825 - 70-110 - 254 mm
0118000899835 - 70-114 - 356 mm
0118000999856 - 70-122 - 559 mm
barva/colour
žlutá/yellow
žlutá/yellow
žlutá/yellow
kód/code
0113003799xxx*
barva/colour
šedá-modrá/grey-blue
* see explanation on page 319
223
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 223
21.7.2009 19:40:05
RUKAVICE - ANSELL
ALPHATEC TM A58-530, A58-535
BARRIER® A02-100
1/72
MO
Q
4121
1/72
ní
baleing
k
pac
MO
Q
JKL
Rukavice vyrobené Ansell Grip Technology™, umožňují manipulaci s mokrými a kluzkými předměty
při menší potřebné síle úchopu, chemicky odolné jako rukavice SOL-VEX, velikosti 8 - 10
Ansell Grip Technology made gloves, better grip under wet and oily conditions, chemical resistant
is like SOL-VEX gloves, sizes 8 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, farmaceutický průmysl, chemický průmysl, kovovýroba
Applicaton: automotive/transportation, pharmaceuticals, chemical, metal fabrication
barva/colour
0110005599xxx* - 58-530 - 305 mm
0110011899xxx* - 58-535 - 356 mm
Svařené speciální technologií z 5ti vrstvé chemicky odolné fólie, podšívka z netkaného materiálu,
odolnost proti širokému spektru chemikálií a rozpouštědel, ergonomické tvarování, při současném
mechanickém riziku je doporučeno chránit fóliové rukavice převlekem, např. nitrilovými, PVC nebo
latexovými rukavicemi, velikosti 6 - 10
Tightly sealed 5-layer film of chemicaly resistant foils, unwoven liner, wide spectrum chemicals
and solvents resistant, ergonomic design, in case of mechanical risks Barriers should be covered
by nitril, PVC or latex gloves, sizes 6 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, zemědělství/vinařství
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, glass
kód/code
šedé-červené/grea-red
šedé-červené/grea-red
PVA® A15-554
kód/code
barva/colour
0110002999xxx*
bílé/white
NEOX™ A09-022
1/144
MO
Q
3121
ní
baleing
k
pac
ABC
BCD
ní
baleing
k
pac
1/72
MO
Q
3222
AKL
43xxx*x
121
ní
baleing
k
pac
Šitý dvojvrstvený bavlněný úplet máčený v PVA, délka 35,5 cm, barva červená, vysoká odolnost
proti rozpouštědlům, nesmí se používat při práci s vodou nebo vodnými roztoky, velikost 9
Sewn double-layer cotton liner dipped in PVA, length 35.5 cm, red colour, high solvents resistant,
not to be used in water or waterbased solutions, size 9
Prošívaný bavlněný úplet máčený v neoprenu, délka 30,5 cm, vhodné pro nízké i vysoké teploty
(-25 °C až +180 °C), velikost 10
Quilted cotton interlock liner dipped in neoprene, length 30.5 cm, for both low and high
temperatures (-25 °C to +180 °C), size 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl
Applicaton: automotive/transportation, chemical
Určení: chemický průmysl, kovovýroba
Applicaton: chemical, metal fabrication
kód/code
0107001999090
barva/colour
červené/red
kód/code
barva/colour
0110003699100
černá/black
* vysvětlivky na straně 319
224
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 224
21.7.2009 19:40:07
GLOVES - ANSELL
NEOX™ A09-922, A09-924,
A09-928, A09-430
1/72
MO
Q
3121
AKL
ní
baleing
k
pac
100 % nitril 0.3 mm, length 30 cm, flock-lined, embossed grip, green colour, reduced risk of
alergic reaction, sizes 7 - 10
Určení: chemický průmysl, kovovýroba
Applicaton: chemical, metal fabrication
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, building & construction
barva/colour
černá/black
černá/black
černá/black
černá/black
SOL-VEX® A37-695
kód/code
barva/colour
0110005799xxx*
1/72
MO
Q
4101
Q
100 % nitril 0,3 mm, délka 30 cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, barva
zelená, snížené riziko alergických reakcí, velikostI 7 - 10
Quilted cotton interlock liner dipped in neoprene, 09-922 length 30,5 cm, 09-924 length 35,5
cm, 09-928 length 45,5 cm, 09-430 length 78,5 cm, sizes 10
0110003999100 - 30,5 cm
0110004099100 - 35,5 cm
0110004199100 - 45,5 cm
0110003799100 - 78,5 cm
12/144
MO
2001
Prošívaný bavlněný úplet máčený v neoprenu, 09-922 délka 30,5 cm, 09-924 délka 35,5 cm,
09-928 délka 45,5 cm, 09-430 délka 78,5 cm, velikosti 10
kód/code
GREENFIT™ PLUS A79-300
ní
baleing
k
pac
zelená/green
SOL-VEX® A37-185
1/12
ní
baleing
k
pac
AJL
MO
Q
4102
Nitril 0,425 mm, délka 38 cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, odolnost vůči
oděru, barva zelená, velikosti 7 - 11
AKL
ní
baleing
k
pac
Nitril 0,56 mm, délka 45,5 cm, reliéfní povrch dlaně a prstů, barva zelená, velikosti 7 - 11
Nitril 0.56 mm, length 45.5 cm, flock-lined, embossed grip, green colour, sizes 7 - 11
Nitril 0.425 mm, length 38 cm, flock-lined, embossed grip, green colour, sizes 7 - 11
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
zemědělství/vinařství, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture,
building & construction
kód/code
0110005099xxx*
barva/colour
zelená/green
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
zemědělství/vinařství, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture,
building & construction
kód/code
0110004499xxx*
barva/colour
zelená/green
* see explanation on page 319
225
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 225
21.7.2009 19:40:08
RUKAVICE - ANSELL
SOL-VEX® A37-500+
SOL-VEX® A37-676
12/144
MO
Q
4101
12/144
ní
baleing
k
pac
MO
Q
4101
JKL
ní
baleing
k
pac
JKL
Nitril 0,38 mm, délka 33 cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, velikosti 7 - 11
Nitril 0,38 mm, délka 33 cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, velikosti 7 - 11
Nitril 0.38 mm, length 33 cm, flock-lined, embossed grip, sizes 7 - 11
Nitril 0.38 mm, length 33 cm, flock-lined, embossed grip, sizes 7 - 11
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
zemědělství/vinařství, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture,
building & construction
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
zemědělství/vinařství, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture,
building & construction
kód/code
0110004799xxx*
barva/colour
kód/code
modrá/blue
0110004999xxx*
SOL-VEX® PREMIUM A37-900
barva/colour
zelená/green
SOL-KNIT™ A39-122
1/72
MO
Q
4102
AKL
ní
baleing
k
pac
Premium nitril 0,425 mm, délka 38 cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, barva
červená, těsnost každé rukavice individuálně testována, velikosti 7 - 11
1/72
MO
Q
4111
x1xxx*x
ní
baleing
k
pac
Šitý bavlněný úplet celomáčený v nitrilu, drsný povrch, délka 31 cm, barva zelená, velikosti 7 - 10
Sewn cotton interlock liner dipped in nitril, rough finish, length 31 cm, green colour, sizes 7 - 10
Premium nitril 0,425 mm, length 38 cm, flock-lined, embossed grip, red colour, every glove
individually air-pressure tested, sizes 7 - 11
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building &
construction
kód/code
0110005199xxx*
barva/colour
červená/red
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
zemědělství/vinařství, stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture,
building & construction
kód/code
0110005299xxx*
barva/colour
zelená/green
* vysvětlivky na straně 319
226
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 226
21.7.2009 19:40:10
GLOVES - ANSELL
VIRTEX™ A79-700
NEOTOP® A29-500
50/200
MO
Q
2000
MO
Q
3121
Nitrilové rukavice se speciální vnitřní vrstvou využívající technologii AquadriTM zajišťující vynikající
komfort a pohltivost vlhkosti - až 4 násobně oproti standartnímu řešení, velikosti 7 - 11
Nitrile gloves with AquadriTM inside layer with excellent moisture absorption - up to 4 time more
than standard gloves, sizes 7 - 11
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication
kód/code
AKL
ní
baleing
k
pac
Neopren 0,75 mm, délka 30 cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů,
velikosti 8 - 11
Neoprene 0.75 mm, length 30 cm, flock-lined, embossed grip, sizes 8 - 11
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl
Applicaton: automotive/transportation, chemical
barva/colour
0110005999xxx*
kód/code
modrá/blue
BI-COLOUR™ A87-900
12/144
Q
AKL
barva/colour
0110004399xxx*
MO
x120
12/144
ní
baleing
k
pac
ní
baleing
k
pac
černá/black
EXTRA™ A87-955
12/144
MO
Q
x121
AKL
ní
baleing
k
pac
Přírodní latex máčený v neoprenu, celková síla 0,68 mm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch
dlaně a prstů, délka 32,3 cm, velikosti 7 - 11
Natural latex dipped in neoprene, 0.68 mm, flocklined, embossed grip, length 32.3 cm,
sizes 7 - 11
100% přírodní latex bez plnidel, 0,75 mm, délka 32 cm, chlorované, velurová úprava uvnitř,
reliéfní povrch dlaně a prstů, velikosti 7 - 11
100% natural latex with no fillers, 0.75 mm, length 32 cm, chlorinated, flocklined, embossed
grip, orange colour, sizes 7 - 11
Určení: chemický průmysl
Applicaton: chemical
Určení: chemický průmysl
Applicaton: chemical
kód/code
0110006799xxx*
barva/colour
zelená-žlutá/green-yellow
kód/code
0110006999xxx*
barva/colour
oranžová/orange
* see explanation on page 319
227
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 227
21.7.2009 19:40:11
RUKAVICE - ANSELL
DUZMOR® PLUS A87-600
UNIVERSAL™ PLUS A87-650
12/144
MO
Q
x010
ní
baleing
k
pac
12/144
MO
Q
x010
JKL
ní
baleing
k
pac
100% přírodní latex, 0,43 mm, délka 30,5 cm, oboustranně chlorované, velikosti 7- 10
Přírodní latex, 0,4 mm, velurová úprava uvnitř, chlorované, reliéfní povrch dlaně, délka 30,5 cm,
velikosti 7 - 10
100% natural latex, 0.43 mm, length 30.5 cm, chlorinated inside and out, sizes 7- 10
Natural latex, 0.4 mm, flocklined, chlorinated, embossed grip, length 30.5 cm, sizes 7 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, zemědělství/vinařství,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, agriculture / viticulture,
building & construction
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl
Applicaton: automotive/transportation, chemical
kód/code
0110006299xxx*
barva/colour
kód/code
bílá/white
0110006399xxx*
ECONOHANDS® PLUS A87-190
12/144
MO
Q
ní
baleing
k
pac
barva/colour
žlutá/yellow
DURA-TOUCH® A34-500
1/10
MO
Q
x010
ní
baleing
k
pac
Přírodní latex, 0,35 mm, velurová úprava uvnitř, délka 30,5 cm, barva žlutá,
vhodné pro domácnost, velikosti 7 - 10
Vinyl, 0,12 mm, délka 235 mm, pudrované, jednorázové, velikosti 6,5 - 9,5
Natural latex, 0.35 mm, flocklined, length 30.5 cm, yellow colour,
suitable for household, sizes 7 - 10
Disposable vinyl gloves, pre-powdered, 0.12 mm, length 235 mm, sizes 6,5 - 9,5
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building &
construction
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building &
construction
kód/code
0111000299xxx*
barva/colour
žlutá/yellow
kód/code
0109001199xxx*
barva/colour
průsvitná/transparent
* vysvětlivky na straně 319
228
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 228
21.7.2009 19:40:13
GLOVES - ANSELL
CONFORM®+ A69-140, A69-150
1/10
MO
Q
ní
baleing
k
pac
TOUCH N TUFF® A92-500, A92-600,
A92-605
1/10
MO
Q
ní
baleing
k
pac
100% nitril bez příměsí, 0,12 mm, délka 24 cm, rolovaný okraj, jednorázové, barva zelená,
A92-500 pudrované, A92-600 nepudrované, A92-605 nepudrované a délka 300 mm,
velikosti 7 - 10
Přírodní latex, 0,12 mm, délka 24 cm, nepropustné pro kapaliny, oboustranné, jednorázové,
69-140 pudrované, 69-150 nepudrované, velikosti 6,5; 8,5; 10,5
Natural latex, 0.12 mm, length 24 cm, liquidproof, ambidextrous, disposable, 69-140 powdered,
69-150 powder-free, sizes 6,5; 8,5; 10,5
100% nitril, no admixtures, 0.12 mm, length 24 cm, rolled cuff, disposable, green colour,
A92-500 powedered, A92-500 poweder-free, A92-605 poweder-free and lenght 300mm,
sizes 7 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, farmaceutický průmysl, chemický průmysl, sklářský průmysl,
elektronika, potravinářství
Applicaton: automotive/transportation, pharmaceuticals, chemical, glass, electronics, food processing
Určení: farmaceutický průmysl, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl, stavebnictví
Applicaton: pharmaceuticals, chemical, metal fabrication, glass, building & construction
kód/code
kód/code
0109001299xxx* - 69-140
0109001399xxx* - 69-150
TOUCH TNT BLUE® A92-670,
A92-665
0109002099xxx* - 92-500
0109002199xxx* - 92-600
0109003599xxx-* - 92-605
barva/colour
bílá/white
bílá/white
1/10
MO
Q
ní
baleing
k
pac
100% nitril bez příměsí, 0,12 mm, délka 24 cm, rolovaný okraj, nepudrované, jednorázové, barva
modrá, 92-665 délka 30 cm, velikosti 7 - 10
100% nitril, no admixtures, 0,12 mm, length 24 cm, rolled cuff, powder free, disposable, blue
colour, lenght 30 cm, sizes 7 - 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, farmaceutický průmysl, chemický průmysl, stavebnictví,
elektronika, potravinářstvív
Applicaton: automotive/transportation, pharmaceuticals, chemical, building & construction,
electronics, food processing
kód/code
barva/colour
0109003699xxx* - 92-665
0109002299xxx* - 92-670
modrá/blue
modrá/blue
barva/colour
zelená/green
zelená/green
zelená/green
MERCURY® 400 A43-113
1/36
MO
Q
254x
434211
ní
baleing
k
pac
Bezešvý úplet, Kevlar®, obouruké, pružná manžeta, délka 33 cm (určeno pro manipulaci s horkými
předměty do teploty 350 °C, vysoká odolnost proti prořezu a roztrhnutí), velikost 10
Seamless knit, Kevlar®, ambidextrous, elastic wrist, length 33 cm, (handling hot items up to 350 °C,
high mechanical resistant), size 10
Určení: automobilový průmysl/doprava, kovovýroba, sklářský průmysl
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, glass
kód/code
0116000499100
barva/colour
žlutá/yellow
* see explanation on page 319
229
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 229
21.7.2009 19:40:15
RUKAVICE - ANSELL
THERM-A-KNIT® A78-101
1/144
MO
Q
314x
x1xxx*x
100
ní
baleing
k
pac
CRUSADER FLEX® A42-445,
A42-474
1/72
MO
Q
2241
x2xxxx
ní
baleing
k
pac
Šitá speciální tkanina máčená v nitrilu, izolační podšívka z netkané textilie (určeno pro manipulaci
s horkými předměty do teploty 200 °C), 42-445 délka 24 cm, 42-474 délka 33 cm, velikosti 9,10
Bezešvý úplet z dutého vlákna ermaStat®, výborné tepelně-izolační vlastnosti, velikosti 7, 9
Sewn special fabric dipped in nitril, insulating lining from unwoven textile (handling of hot items
up to 200 °C), 42-445 lenght 24 cm, 42-474 lenght 33 cm, sizes 9,10
Seamless knit from hollow ermaStat® yarn, best thermal insulation barrier, sizes 7, 9
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building &
construction
Určení: automobilový průmysl/doprava, kovovýroba, sklářský průmysl
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, glass
kód/code
kód/code
0104002099xxx*
NITRILITE® A93-401
barva/colour
0115000999xxx* - 240 mm
0115001099xxx* - 330 mm
barva/colour
1/36
MO
Q
ní
baleing
k
pac
šedá/grey
šedá/grey
PRO-FOOD® INSULATED
A78-110
1/144
MO
Q
314x
x1xxx*x
100
ní
baleing
k
pac
Rukavice pro čisté prostory! Od třídy čistoty 10. Bez silikonu, antistatické. Nitril, 0,10 mm, délka
30,5 cm, obouruké, nepudrované, zdrsněné konce prstů, rolovaný okraj, ISO 9002, jednorazové,
baleno po 100 kusech ve folii, velikosti 6-10
Gloves for cleanroom! From level of cleanliness nr. 10. No silicone, antistatic. Nitril, 0.10 mm,
length 30.5 cm, ambidextrous, powder free, rough finish of finger tips, rolled cuff , ISO 9002,
disposable, 100 pieces packed in plastic bags, sizes 060-100
Bezešvý úplet z dutého vlákna ermaStat®, výborné tepelně-izolační vlastnosti, velikosti 7, 9
Určení: automobilový průmysl/doprava, farmaceutický průmysl, elektronika
Applicaton: automotive/transportation, pharmaceuticals, electronics
Určení: automobilový průmysl/doprava, chemický průmysl, kovovýroba, sklářský průmysl,
stavebnictví
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building &
construction
kód/code
0109002599xxx*
Seamless knit from hollow ermaStat® yarn, best thermal insulation barrier, sizes 7, 9
barva/colour
kód/code
barva/colour
bílá/white
0104002199xxx*
bílá/white
* vysvětlivky na straně 319
230
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 230
21.7.2009 19:40:17
GLOVES - ANSELL
231
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 231
21.7.2009 19:40:18
RUKAVICE - ANSELL
Celosvětová jednička v oblasti bariérové ochrany.
Global leader in barrier protection.
VÝROBNÍ & BALICÍ ZAŘÍZENÍ
MANUFACTURING & PACKING FACILITIES
VĚDA & TECHNOLOGIE
SCIENCE & TECHNOLOGY
PRODEJ & MARKETING
SALES & MARKETING OFFICES
Ansell a partneři
Ansell and partners
Ansell spolupracuje s celou řadou partnerů z Evropy i celého světa.
Společně jsme vyvinuli nové ochranné technologie s takovými experty
jako je například Dupont Kevlar®, uzavřeli jsme partnerství s takovými
společnostmi jako DSM Dyneema®, a to s cílem vyvinout materiály
poskytující výjimečnou ochranu před prořezáním a oděry. Výzkum jsme
prováděli ve spolupráci s odbornými katedrami předních univerzit (e
University of Birmingham School of Psychology, UK) Rovněž úzce
spolupracujeme se sítěmi vybraných distributorů. Ansell poskytuje těmto
partnerům speciálně vyvinuté podpůrné programy, které jim umožňují
ve spolupráci se zákazníkem najít ty správné rukavice pro danou práci.
Naši distributoři jsou vybíráni dle jejich všeobecných i specializovaných
zkušeností, jakož i schopnosti nabízet technickou podporu zákazníkům
v široké řadě oborů. Jejich blízkost průmyslovým centrům celé Evropy je
zárukou toho, že se zákazníci firmy Ansell mohou těšit podpoře světového
formátu, kterou od globálního dodavatele očekávají. Výsledkem pro vás
jsou veškeré zkušenosti a know-how globální jedničky v oblasti řešení
ochrany rukou – k Vašim službám.
Ansell works with a wide range of partners across Europe and globally. We
have jointly developed new protection technologies with industry names
such as Dupont Kevlar®, partnered with companies like DSM Dyneema®
to offer materials that offer exceptional protection against cuts and
abrasion, and carried out research with leading university departments
(e University of Birmingham School of Psychology, UK). We also work
closely with networks of selected distributors. Ansell backs such partners
with speciallydeveloped support programs, enabling them to work with
customers to find the right glove for the job. Our distributors are chosen
for their range of general and specialist skills, as well as their ability to
offer technical support to customers across a wide range of industries.
eir proximity to the key industrial centres across Europe ensures that
Ansell customers enjoy the world-class support expected of a global
supplier. e results for you are all the experience and know-how of global
leader in hand protection solutions - at your service.
232
03_02_Rukavice_Ansell_k01.indd 232
21.7.2009 19:40:21

Podobné dokumenty

Květá kovo-brokoI icový grati n

Květá kovo-brokoI icový grati n petrŽel, plátek bio citronu (nebo jen pokapeme vloŽí me kousek másla, pokrájenou listovou š t'ávou) a pří padně i plátky Óesneku'

Více

GARMENTS T-SHIRTS, SHIRTS

GARMENTS T-SHIRTS, SHIRTS 0304000142xxx* 0304000110xxx* 0304000120xxx* 0304000115xxx* 0304000141xxx* 0304000150xxx* 0304000160xxx* 0304000170xxx* 0304000180xxx* 0304000190xxx*

Více

rukavice normy / gloves standards vysvětlivky / explanations

rukavice normy / gloves standards vysvětlivky / explanations Bezešvý nylonový úplet, dlaň a prsty povrstvené nitrilem s vysokou odpudivostí vůči olejům a vynikajícím úchopem, určené pro manipulaci s malými až středně velkými součástkami pokrytými olejem, vel...

Více

SAFETY HELMETS

SAFETY HELMETS Bavlněná čepice s pevným kšiltem a plastovou vnitřní výztuhou, nastavitelná velikost, EN 812 Cotton cap with stiff eyeshade and plastic shell, adjustable size, EN 812 kód/code

Více

SAFETY HELMETS

SAFETY HELMETS bílá/white žlutá/yellow modrá/blue

Více

RUKAVICE GLOVES universal

RUKAVICE GLOVES universal elastic knitwrist, white or black color objednací č.

Více

GARMENTS JACKETS

GARMENTS JACKETS Application: agricultural industry, building industry, transportation, leisure kód/code

Více

Matematická analýza - zápočtové příklady

Matematická analýza - zápočtové příklady vypočtěte objem elipsoidu zadaného implicitně rovnicí x2 + 2 y2 + 3 z2 ≤ 1: > implicitplot3d(x^2+2*y^2+3*z^2=1,x=-1..1,y=-1..1,z=-1..1,titl e=`elipsoid:`,style=PATCHNOGRID);

Více

Klikněte zde

Klikněte zde přiloženého svazku kabelů, propojit se servy a pomocí malého šroubováku nastavit zisk stabilizace v jednotlivých osách. Počítač ani žádné další sondy nejsou potřebné. Guardian je ovšem možno propoj...

Více