kraina pstrąga wersja do druku

Komentáře

Transkript

kraina pstrąga wersja do druku
HRABSTW
O
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko
www.hrabstwo.pl
Masarykowo náměsti 166
Žamberk 564 01
www.orlicko.cz
GA
Sdruženi obci Orlicko
STRĄ
Powiat Kłodzki
AP
Partnerzy
projektu
KIE - KRA
ODZ
IN
Ł
K
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”
dzkie - Kraina Pstrąga
o
ł
K
o
w
t
s
b
a
Hr
Opracowanie merytoryczne, projekt, skład i druk: Agencja Reklamowa Halo
ul. Kościuszki 15B, 57-540 Lądek-Zdrój, tel./fax 748 146 919
[email protected] wwwhalo-reklama.pl
Slowo od Starosty
Maciej Awiżeń
Starosta Klodzki
Istnieją w życiu człowieka wartości,
które czynią go szczęśliwym i spełnionym.
Wartości owych jest wiele, dla każdego są
one różne i każdy postrzega je na swój
własny sposób. I nie ma w tym absolutnie nic
dziwnego. Dziwi jednak, iż w szaleńczym
pędzie naszego życia tak bardzo często nie
dostrzegamy, że właśnie jesteśmy
szczęśliwi.
Z całą pewnością istnieją dwa objawy,
a więc i dwa sposoby przetestowania
poczucia naszego szczęścia. Pierwszy
z nich to jarzący się w naszym oku namiętny
płomień miłości. Drugi, to stan, w którym
nieopisaną przyjemność sprawia nam –
jedzenie. Co do pierwszej oznaki warto się
wypowiedzieć… w innym miejscu.
Odkryliśmy natomiast, że objaw drugi,
niczym w smaku oliwek i win toskańskich,
pojawia się zawsze w smaku górskiego
pstrąga, złowionego i jedzonego
w Hrabstwie Kłodzkim. Pstrąga,
w którego smaku odnajdziemy wszystkie
najpiękniejsze smaki Hrabstwa Kłodzkiego.
Leżące w pobliżu licznych atrakcji
turystycznych łowiska pstrągów to miejsca
uczt dla naszego podniebienia, oazy
przyjemności, w których odczuwamy
radość przebywania w tej przepięknej
krainie.
Hrabstwo Kłodzkie - Kraina Pstrąga.
V životě člověka existují hodnoty, které
jej činí šťastným a naplněným. Takových
hodnot je mnoho, pro každého jsou jiné a
každý je vnímá vlastním způsobem. Na tom
není nic divného. Udivuje však, že v šíleném
tempu našich životů tak často nevnímáme,
že jsme vlastně šťastní.
Je jisté, že existují dva příznaky, tedy i dva
způsoby, jak prověřit pocity štěstí. Prvním z
nich je vášnivý plamen lásky jiskřící ve
vašich očích. Druhým je stav, kdy vám
mimořádnou radost způsobí jídlo. Pokud jde
o ten první příznak, stojí za to jej probrat ...
jinde. My jsme naproti tomu objevili, že
druhý příznak, se jako chuť oliv a
toskánských vín, objevuje vždy v chuti
horského pstruha, chyceného a
vychutnávaného v Kladském hrabství.
Pstruha, jehož chuť spojuje všechny
nejkrásnější tóny Kladského hrabství.
Pstruží farmy v blízkosti turistických atrakcí
jsou místem pro labužníky pečující o své
patro, oázami klidu a míru, kde rádi
pobudete v nádherné krajině.
There are values in human life, which
make them happy and fulfilled. These values
are numerous, different for every single
person and everyone perceives them in their
own way. And there is absolutely nothing
weird about it. The only thing that is strange
is that in a mad rush of life we often don't
notice that we are actually happy.
There are certainly two symptoms of our
happiness and also two ways to test that
feeling. The first one is a passionate flame of
love, being aglow in our eyes. The second is
the state of indescribable pleasure that gives
us - food. The first sign is worth describing...
in a different place. Whereas, we
discovered that the second one appears just
like in the taste of olives or Tuscan wine - in
the taste of mountain trout, caught and eaten
in the County of Kłodzko. The trout whose
taste introduces us to all the best tastes of
Kłodzko Land.
Trout fisheries, located near numerous tourist
attractions are a real feast for our palate,
oasis of pleasure and happiness that we feel,
being in that picturesque land.
Kladské hrabství – Kraj pstruha.
The County of Kłodzko - The Land of Trout.
Z wielką przyjemnością zapraszam
Zvu vás k návštěvě Kladského hrabství
Państwa do Hrabstwa Kłodzkiego.
Let me invite you to the County of
Kłodzko.
V našem zákoutí Polska se můžeme
W naszym niewielkim zakątku Polski
pochlubit
bohatstvím
In our small corner of Poland we are proud
szczycimy się nie tylko bogactwem
mimořádných přírodních hodnot, krásnými
of unusual works of nature, the beauty of
niezwykłych dzieł natury, pięknem
lázněmi, fascinujícími architektonickými
health resorts, fascinating monuments of
kurortów, fascynującymi zabytkami
památkami, ale také četnými možnostmi
architecture, and numerous opportunities
a r c h i t e k t u r y, a l e t e ż s z e r o k i m i
aktivního trávení volného času. Kladské
of spending free time actively. The County
nejenom
możliwościami aktywnego spędzania
hrabství je místem velmi rozmanitým.
of Kłodzko is a place of wide diversity.
wolnego czasu. Hrabstwo Kłodzkie jest
Jednou z největších atrakcí je chov pstruhů,
Among the attractions the trout stands out,
miejscem wielkiej różnorodności. Wśród
pstruží farmy a rybárny se staly typickým
and fisheries and fish farms have become a
tych rozmaitych atrakcji wyróżnia się
prvkem našeho regionu. Na horách a v
characteristic element in our region. In the
pstrąg, a hodowle i łowiska pstrągów stały
údolích kladského výběžku najdete řadu
mountains and in the valleys you may find
się charakter ystycznym elementem
útulných a pohostinných míst nabízejících
naszego regionu. W górach i dolinach na
to nejlepší z naší regionální kuchyně –
Ziemi Kłodzkiej znajdziecie Państwo
chutné a zdravé pstruhy.
przytulne, gościnne miejsca, które oferują
to, co w naszej regionalnej kuchni
Srdečně doporučuji.
cosy, hospitable places which offer the best
of our regional cuisine – delicious, healthy
trout.
I do recommend the trout.
najlepsze – pysznego, zdrowego pstrąga.
Serdecznie polecam.
1
Slowo od Eksperta
l
LĄDEK-ZDRÓJ - Biskupie Stawy
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Arboretum
Leśny ogród drzew i krzewów egzotycznych utrzymany w charakterze parku spacerowego
z ławkami, ścieżkami i mostkami.
Źródło Jadwigi
Znajduje się na wysokości 488 m n.p.m. pomiędzy „Drogą Leśną” a duktem zwanym
„Promenadą Jadwigi”.
Zdrój „Wojciech”
Wybudowany na wzór łaźni tureckiej w 1680 r. bezpośrednio nad gorącym i bijącym do dziś
źródłem wody mineralnej.
Jan Kuroń
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Arboretum
Lesní zahrada s exotickými stromy a keři udržovaná jako výletní park s lavičkami, stezkami
a můstky.
Hedvičín pramen
Nachází se ve výšce 488 m n.m. mezi lesní cestou a Hedvičinou promenádou.
Pramen Vojtěch
Lázeňský pavilon postavený v roce 1680 na způsob tureckých lázní přímo nad teplým a dodnes
tryskajícím vřídlem minerálních vod.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Arboretum
An exotic garden, hidden in the forest, maintained as a walking park with benches,
alleys and little bridges.
The spring of Jadwiga
It is situated 488 meters above sea level, between "The Forest Path" and the route known as
"Jadwiga Promenade".
"Wojciech" Spring
Built in 1680, after the fashion of the Turkish bath. Inside there is a hot spring of
mineral water.
Jak każdy z nas lubię poznawać
Jako každý člověk rád poznávám
Just like each of us I enjoy getting to
ciekawe miejsca i fascynujących ludzi.
nová, zajímavá místa a lidi. Usnadňuje
know new places and fascinating
mi to má práce, kterou dělám, kdy často
people. The character of my job and
cestuji. Takže jako zkušený cestující
frequent journeys make it quite easy. As
mohu konstatovat, že Kladské hrabství
a keen traveler I may say frankly that the
Kłodzkie to jeden z najpiękniejszych
je jedním z nejkrásnějších koutů Polska.
County of Kłodzko is one of the most
zakątków Polski. Natomiast jako
A jako kuchař, pro kterého je povolání
beautiful lands in Poland. Whereas, as
kucharz, który swój zawód traktuje
vášní, mohu prohlásit, že nadšení
a cook, who treats his work as a
z pasją, uważam, że uwielbienie
obyvatel Kladského hrabství pro pstruhy
passion, I think that the admiration of
připravované různými způsoby zcela
people living in Kłodzko Land for trout
jistě umožňuje nazvat tuto oblast Krajem
prepared in various ways, undoubtedly,
pstruha.
makes this area the Realm of Trout.
Ułatwia mi to charakter mojej pracy
oraz związane z nią częste podróże.
Jako wytrawny podróżnik, mogę
szczerze powiedzieć, że Hrabstwo
mieszkańców Hrabstwa Kłodzkiego dla
przyrządzanego tutaj na różne sposoby
pstrąga powoduje, że tereny te bez
wątpienia zwać należy Krainą Pstrąga.
Historia łowiska sięga romantycznego
przełomu XIX i XX w., kiedy to po akwenie
pływały damy w stylowych sukniach
z parasolkami, wiosłowali zaś gentelmani
w cylindrach i tużurkach. Znajdują się tutaj
dwa stawy, jeden wielki – zgodnie z tradycją
przeznaczony do pływania na łódkach –
i drugi, mniejszy, który stanowi łowisko ryb.
Całość w przepięknej dolince ciągnącej się
ku lądeckiemu arboretum.
Historie sádek sahá až k romantickému
přelomu 19. a 20. století, kdy se po něm
projížděly dámy ve stylových sukních
s deštníčky a gentlemani v kabátech
cylindrech veslovali. Jsou zde dva rybníky,
jeden větší, tradičně určen k projížďkám na
lodkách, a druhý, menší, pro chov ryb. Vše v
nádherném údolí, které vede k landeckému
arboretu.
Czynne: od marca do listopada w godz. 10.00 - 21.00
Otevřeno: od března do listopadu od 10.00 - 21.00 hod.
Open: from March to November, from 10.00 to 21.00
STAWY BISKUPIE
ul. Moniuszki 1, 57-540 Lądek-Zdrój
tel.: 501 893 178, www.stawybiskupie.pl [email protected]
2
The history of this fishery starts at the turn
of the 19th and 20th centuries. In those days
ladies in stylish dresses were boating on
the reservoir and gentlemen in top hats and
frock coats were rowing. There are two
ponds here, the bigger one, according to
the tradition - for boating, and the smaller
one - for fishing. The place is close to
the Arboretum.
3
GOSZÓW - Raj Pstrąga
KLETNO - Nad Stawami
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
„Jaskinia Niedźwiedzia”
Najpiękniejsza jaskinia polskich Sudetów, bogata, przepiękna szata naciekowa.
Wapiennik „Łaskawy Kamień”
Jedyny tego typu odrestaurowany wapiennik w Polsce.
Zalew Wodny w Starej Morawie
Malowniczy akwen w otoczeniu stoków Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Medvědí jeskyně
Nejkrásnější a největší jeskyně v polských Sudetech.
Vápenka Łaskawy Kamień (Vlídný kámen)
Jedna z mála restaurovaných vápenek v Polsku.
Vodní nádrž ve Staré Morawě
Romantická vodní plocha mezi Králickým Sněžníkem a Bělskými vrchy.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Jaskinia Niedźwiedzia
The biggest and the most beautiful cave of the Polish Sudety Mountains.
Lime kiln “The Gracious Stone”
The only renovated lime kiln in Poland.
Pstrągarnia w Goszowie czaruje magią
ciszy i spokoju ukrytego w kępach drzew
i zieleni trawników. Nawet w pełni sezonu
turystycznego wyczuwa się w tym miejscu
jakiś rodzaj sielskiego kontaktu z naturą,
który swoim zachowaniem pielęgnują
przebywający tutaj goście. Sprzyja temu
niewątpliwie oddalenie od ruchliwych dróg i
najbliższych domostw oraz bliskość
górującego nad łowiskiem Łyśca.
Pstruhárna v Goszowě okouzlí tichem a
klidem ukrytým v ostrůvcích stromů a v zeleni
trávníků. I uprostřed turistické sezóny zde
pocítíte určitý druh selského kontaktu
s přírodou, který svým chováním udržují zde
pobývajícího hosté. Nepochybně tomu
přispívá odstup od rušných cest a nejbližších
stavení a vrchol Łyśce (Lysé hory) nad
rybárnou.
A trout fishery in Goszów enchants you
with magic peace and quiet, hidden between
green lawns and clumps of trees. The guests
in Goszów always mind that idyllic contact
with nature, that you can feel even in the
middle of tourist season. The area situated far
from busy roads and the nearest houses,
close to the Łysiec Mountain agrees with
the rural atmosphere.
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Bielice (690 - 750 m n.p.m.)
Malownicza, najwyżej położona wieś w Gminie Stronie Śląskie.
Water reservoir in Stara Morawa
A picturesque water reservoir, surrounded by slopes of the Śnieżnik Massif
and the Bialskie Mountains.
Łowisko położone bezpośrednio przy
drodze do turystycznej mekki tej części
Hrabstwa Kłodzkiego – „Jaskini Niedźwiedziej”. Czuje się tutaj prawdziwie górski
klimat, nie tracąc zarazem nic
z oddechu szerokiej przestrzeni potęgowanej spokojem dwóch dużych stawów.
Pośrodku jednego z nich stoi uroczy domek
na palach, wokół drugiego biegają kozy
i muflony. Godne polecenia rodzinom
z mniejszymi dziećmi i większym grupom
przyjaciół.
Pstruhárna se nachází u cesty vedoucí
do turistické mekky této částky Kladského
hrabství – Medvědí jeskyně. Pocítíte zde
skutečně horské klima s volností násobenou
klidem dvou velkých rybníků. Uprostřed
jednoho z nich stojí kouzelná chatička na
kůlech, kolem druhého běhají kozy a
mufloni. Doporučujeme pro rodiny s malými
dětmi a větší skupiny.
The fishery located next to the road to the
tourist mecca of that part of the County of
Kłodzko – the Bear's Cave. Here, you can feel
the genuine, mountain climate and still you
don't miss wide space, over the ponds. You
can also see goats and mufflons, running
around you. A great place for groups of
friends and families with children.
Muzeum Kamieni i Minerałów w Stroniu Śląskim
Unikatowa kolekcja minerałów z całego świata.
Sowie Stopnie
Formacja skalna wtopiona w stok Sowiej Kopy.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Bielice (690–750 m n. m.)
Malebná, nejvýše položená vesnice v obci Stronie Śląskie.
Muzeum hornin a minerálů v Stroních Śląských
Unikátní sbírka minerálů z celého světa.
Soví schody
Skalní útvar vystupující ze svahu Soví kupy.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Bielice (690 – 750 m above sea level)
This picturesque village is situated 690 - 750 meters above sea level, which
makes it the highest locality in Stronie Śląskie Commune.
Stones and Minerals Museum in Stronie Śląskie
The unique collection of minerals from the whole world.
Sowie Steps
A rock formation, on the slope of the Sowia Kopa Mountain.
Czynne: cały rok, codziennie od 11.00
Otevřeno: celý rok, denně od 11.00
Open: all year, every day, from 11.00
RAJ PSTRĄGA
Goszów 15, 57-550 Stronie Śląskie, tel.: 607 632 811
www.rajpstraga.cba.pl [email protected]
4
NAD STAWAMI
Kletno 6F, 57-550 Stronie Śląskie, tel.: 609 401 272
www.kletno.com [email protected]
Czynne: cały rok, codziennie od 11.00
Otevřeno: po celý rok, denně od 11.00 hod.
Open: all year, every day, from 11.00
5
KAMIEŃCZYK - Żubr
SPALONA - Osmelakowa Dolina
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Schronisko Jagodna (800 m n.p.m.)
Obiekt położony na Przełęczy Spalona. Reprezentuje typowy dla schronisk sudeckich styl
architektury. Zbudowany ok. 1895 r.
Bystrzyca Kłodzka
Średniowieczne miasto z niezwykłą architekturą przypominającą prastare miasteczka
śródziemnomorskie.
Kościół św. Anny w Zalesiu
Szalowany drewnem i kryty gontem. Jego sufit jest bogato zdobiony malowidłami przedstawiającymi
sceny ze Starego i Nowego Testamentu.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Horská chata Jagodna (800 m n. m.)
Objekt na sedle Spalona. Příklad typické architektury sudetských horských chat. Postavena kolem
roku 1895.
Bystrzyca Kłodzka
Středověké město s mimořádnou architekturou připomínající stará středomořská města.
Kostel sv. Anny v Zálesí
Dřevěný kostel krytý šindelovou střechou. Strop bohatě zdobený malbami znázorňujícími scény ze
Starého a Nového zákona.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Obiekt bardzo ładnie zagospodarowany i subtelnie wkomponowany
w przestrzeń, daje poczucie naturalnej
swobody. Najważniejsze zdaje się być tutaj
połączenie dwóch rodzajów stawów –
bardzo dużego, dla zapalonych wędkarzy,
w którym pływają karpie, sumy, szczupaki,
tołpygi, amury i mniejszego dla amatorów
jedzenia ryb, w którym pływają pstrągi.
W menu pstrąg z patelni i smażony w cieście
piwnym.
Velmi dobře zařízený objekt, citlivě
začleněný do prostoru, poskytne pocit
přirozené svobody. Nejdůležitější je zde
kombinace dvou chovných rybníků –
velkého, pro vášnivé sportovní rybáře, s
kapry, sumci, štikami, tolstolobiky, amury a
menšího, pstružího, pro návštěvníky zdejší
restaurace. V nabídce je pstruh smažený na
pánvi a v pivním těstíčku.
This fishery is attractively landscaped
and gives you the feeling of natural ease.
The most important thing here is the
connection of two ponds – a bigger one, for
those who are keen on fishing, with carp,
catfish or pike, and a smaller pond for people
who only want to catch fish for dinner. In the
menu there is the fried trout in beer pastry.
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Drewniany kościół w Kamieńczyku
Niewielki, barokowy kościółek, wzniesiony na początku XVIII w.
Zespół zamkowo - pałacowy w Międzylesiu
Obiekt składa się z dwóch części – renesansowej i barokowej.
Na terenie zamku znajduje się restauracja oraz pokoje hotelowe.
Klasztor w Kralikach
Klasztor redemptorystów, znajdujący się na Górze Matki Bożej.
Unikatową atrakcją są tak zwane Święte Schody.
Jagodna Shelter (800 meters above sea level)
Located on the Spalona Mountain Pass. Represents typical for the Sudety style of architecture. Built in
1895.
Bystrzyca Kłodzka
Medieval town with unique architecture, similar to old Mediterranean towns.
St. Anna's Church in Zalesie
Formworked with wood and covered with a shingled roof. The ceiling is decorated with scenes from
Old and New Testament.
Osmelakowa Dolina to niewielkie
łowisko znajdujące się na terenie
przepięknie położonego gospodarstwa
agroturystycznego. Idealne miejsce na
odpoczynek i posiłek dla tur ystów
zdrożonych wędrówką po Górach
Bystrzyckich i Orlickich, ale także na
relaksujące spotkania kulinarne poza
miastem. Sympatyczni gospodarze
i doskonała atmosfera sprawiają, że turyści
chętnie korzystają również z miejscowych
noclegów.
Osmelakowa Dolina je malá pstruhárna
The Osmelakowa Valley is a tiny fishery,
na agroturistické farmě. Ideální místo pro
beautifully located on the area of an
odpočinek a osvěžení výletem po Bystřických
agrotouristic farm. A great place for tourists
a Orlických horách znavených turistů, ale
who are exhausted coming back from the
i pro relaxační a kulinární setkání mimo
Bystrzyckie and Orlickie Mountains but also
město. Sympatičtí majitelé a výborná
for relaxing culinary meetings outside the
atmosféra způsobují, že turisté rádi využívají
city. Friendly hosts and nice atmosphere
i zdejší ubytování.
make tourists stay here for a night.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Dřevěný kostel v Kamieńczyku
Malý, barokní kostelík postavený na počátku 18. století.
Zámecký areál v Mezilesí
Objekt je tvořen renesanční a barokní částí. Na zámku restaurace
a hotelové pokoje.
Klášter v Králikách
Klášter redemptoristů na Hoře Matky Boží. Unikátní atrakcí jsou
tzv. Svaté schody.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
A wooden church in Kamieńczyk
A small, baroque church, built in the 18th century.
The palace complex in Międzylesie
This building consists of two parts - renaissance and baroque.
There are hotel rooms and a restaurant here.
Kraliki Monastery
Redemptorists monastery on Góra Matki Boskiej. Saint Stairs
are a unique attraction of this place.
Czynne: w okresie letnim (od wczesnej wiosny do jesieni), do godz. 20.00
Otevřeno: v letním období (od brzkého jara do podzimu), do 20.00 hod.
Open: in the summer season (from early spring to autumn), till 20.00
ŻUBR, Kamieńczyk 1a , 57-530 Międzylesie
tel.: 609 878 847, 661 625 001
www.zubrkamienczyk.pl [email protected]
6
Czynne: od maja do września w godz. od 10.00 do 20.00
Otevřeno: od května do září , od 10.00 - 21.00 hod.
Open: from May to September, from 10.00 to 20.00
OSMELAKOWA DOLINA, Spalona 14, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: 748 119 039, 695 420 688
www.osmelakowadolina.pl [email protected]
7
KUDOWA - ZDRÓJ - „U Andrzeja”
KUDOWA-ZDRÓJ - „U Żana”
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Muzeum Zabawek „Bajka”
Największa w Polsce kolekcja eksponatów, które ucieszą najmłodszych.
Muzeum Żaby
To nietypowe muzeum zawiera przeróżne przedmioty w kształcie, bądź z wizerunkami żab.
Aquapark „Wodny Świat”
Na terenie znajduje się zjeżdżalnia, basen sportowy i rekreacyjny, brodzik dla dzieci, jacuzzi, sauna,
gejzer, siłownia, fitness club oraz kręgielnia.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Muzeum hraček Bajka
Největší expozice hraček v Polsku.
Muzeum žáby
Toto netypické muzeum obsahuje nejrůznější předměty ve tvaru žab nebo s jejich vyobrazením.
Aquapark Wodny Świat
V aquaparku je tobogán, sportovní a rekreační bazén, brouzdaliště pro děti, vířivka, sauna, gejzír,
posilovna, fitness klub a bowling.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Toy Museum "Fairy-tale"
The biggest exhibition of toys in Poland will make every child smile.
Frog Museum
This untypical museum contains numerous items in the shape of frogs or with frog pictures.
Aquapark "Water World"
Inside there are: a slide, sports pool, recreation pool, small pool for children, jacuzzi, sauna, geyser,
gym, fitness club and bowling alley.
Niewielkie, bardzo ładne łowisko
otoczone zadbanym terenem zielonym.
Odległość od centrum Kudowy-Zdroju jest
idealna na dłuższy spacer, bądź krótką
wycieczkę rowerową. Znajduje się tu jeden
staw zarybiony pstrągami. Złowione pstrągi
podaje się smażone, a na amatorów innych
smaków czekają smażone kiełbaski i placki
ziemniaczane.
Malá a upravená rybí farma lemovaná
upravenou zelení. Vzdálenost z centra
Kudowy-Zdroje je ideální na delší procházku
nebo kratší cyklo vyjížďku. Je zde jedna
nádrž zarybněná pstruhy. Zdejší pstruhy
podávají smažené, ale můžete si vybrat
i smažené klobásy nebo bramboráky.
A small but very nice fishery, surrounded
by green area. The distance between this
place and the centre of Kudowa-Zdrój is
perfect for a longer walk or short bike trip.
There is one pond with trout here. Caught
trout are served fried. For those who prefer
different tastes, there are also fried sausages
and potato pancakes.
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Smażalnia położona w niewielkim
oddaleniu od uzdrowiskowego centrum
Kudowy-Zdrój może być świetnym celem
spaceru dla przebywających w tym kurorcie
kuracjuszy. Łowisko to dwa niewielkie
stawiki, oferujące klientom możliwość
złapania pstrągów i karpi, które podawane
są na dwa sposoby: smażone i wędzone.
Smażalnia jest bardzo zadbana,
a większość miejsc na wolnym powietrzu jest
zadaszona.
Rybárna se nachází kousek
od lázeňského centra Kudowy-Zdroje a
může být vhodným cílem procházek zdejších
lázeňských hostů. Rybí farma se dvěma
menšími rybníky umožňuje klientům chytit si
na udici pstruhy i kapry, které pak připravují
na dva způsoby – smažené a uzené.
Rybárna je velmi dobře vybavena a většina
venkovních míst je chráněná střechou.
This fishery is located close to Kudowa Zdrój centre and it may be a great
destination of a walk for health resort
patients. There are two little ponds here,
offering the customers the possibility to catch
trout and carp, which are served fried or
smoked. The fishery is well-maintained and
most of open-air places are covered.
Ruchoma szopka w Kudowie – Zdroju
Jest dziełem jednego artysty. Zawiera 250 lipowych figurek
i organy o 270 głosach.
Szlak ginących zawodów
Można tu zapoznać się z historią takich zawodów
jak garncarstwo, tkactwo, piekarstwo i kowalstwo oraz
spróbować tradycyjnego, wiejskiego chleba.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Pohyblivý betlém v Kudowě-Zdroji
Betlém je dílem jednoho umělce. Tvoří jej na 250 lipových figurek
a varhany s 270 tóny.
Stezka mizejících řemesel
Zde se můžete seznámit s historií různých druhů řemesel jako
jsou hrnčířství, tkalcovství, pekařství a kovářství.
Můžete se také pokusit upéct tradiční, selský chleba.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Moving nativity scene in Kudowa - Zdrój
It is the work of one man. It contains 250 lime figurines and 270voice organ.
The trail of vanishing professions
Here you can acquaint yourselves with the history of professions
like pottery, weaving, blacksmith’s craft and baking; you may
taste traditional, country bread as well.
U ŻANA
Czynne: od maja do października
Otevřeno: od května do října
Open: from May to October
ul. 1-go Maja 91, 57-350 Kudowa Zdrój
tel.: 748 663 622
8
U ANDRZEJA
ul. Okrzei 19, 57-350 Kudowa Zdrój
tel.: 693 828 350, www.smazalnia-ryb.pl
Czynne: w okresie letnim od 10.00-21.00, w okresie zimowym od 11.00-19.00
Otevřeno: v letním období od 10.00-21.00 hod., v zimním období od 11.00-19.00 hod.
Open: in summer from 10.00 to 21.00, in winter from 11.00 to 19.00
9
KUDOWA-ZDRÓJ - Smażalnia Ryb
RADKÓW - Agro Zajazd
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Pijalnia wód mineralnych i Park Zdrojowy
Największa na Dolnym Śląsku pijalnia wód mineralnych otoczona jest zakomponowaną
egzotyczną roślinnością.
Kaplica czaszek w Czermnej
Niewielka, barokowa kapliczka. Jej ściany wyłożone są czaszkami i kośćmi ofiar wojny
trzydziestoletniej.
Skansen w Pstrążnej
Wystawa drewnianej, ludowej architektury Pogórza Sudeckiego.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Lázeňský pavilon a park
Kolem největšího lázeňského pavilonu na Dolním Slezsku roste řada tropických rostlin.
Kostnice v Čermné
Malá, barokní kaple. Její stěny jsou vyskládané lebkami a kostmi obětí třicetileté války.
Skanzen v Stroužné
Expozice lidové, dřevěné architektury Sudetského podhůří.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Pump room and Spa Park
The biggest pump room with water springs in Lower Silesia is surrounded by exotic plants.
Skull Chapel in Czermna
A small, baroque chapel. Its walls are decorated with skulls and bones of the Thirty Years' War victims.
Open-air museum in Pstrążna
An exhibition of wooden, folk architecture of the Sudety Mountains.
Łowisko zachęca wysokim standardem,
przytulną atmosferą, przepiękną panoramą
na Góry Stołowe i bliskością dużego akwenu
wodnego. Trzy stawy zarybione pstrągiem
są ładnie wkomponowane w otaczającą je
zieleń. Karta dań obfituje nie tylko w dania
rybne, ale także różnorodne dania mięsne.
Rybárna nabízí vysoký standard,
příjemnou atmosféru, překrásné výhledy na
Stolové hory a nedalekou velkou vodní
plochu. Tři rybníky zarybněné pstruhy jsou
krásně ponořené do okolní zeleně. Jídelníček
obsahuje nejen ryby v podobě různých
úprav čerstvě chyceného pstruha, ale i různá
masitá jídla.
The fishery attracts tourists with its high
standard, friendly atmosphere, gorgeous
panorama of the Stołowe Mountains and
nearness to a big water reservoir. Three wellmaintained ponds surrounded by green
nature, make this place an attractive area.
The menu gives you a choice between
various fish dishes and also different sorts of
meat.
W części zdrojowej miasta znajdziemy
Smażalnię Ryb usytuowaną wokół dwóch
stawów z fontannami, której wnętrza
urządzone są w góralskim stylu. To idealne
miejsce na odpoczynek dla turystów
zwiedzających Kudowę-Zdrój. Smażalnia
ugości głodnych turystów świeżo złowionym
pstrągiem. W menu jest również pstrąg
wędzony, karp i łosoś, a dla amatorów mięsa
grillowanie żeberka.
V lázeňské části města Kudowy-Zdroje
(dříve Chudoby) se u dvou rybníků s
vodotrysky nachází rybářská bašta s
interiérem zařízeným v horalském stylu. Je to
ideální místo k odpočinku pro turisty
navštěvující Kudowu-Zdroj. Restaurace
nabízí hladovým turistům čerstvě nachytané
pstruhy. V nabídce je také pstruh uzený, kapr
a losos, pro milovníky masa pak grilovaná
žebra.
In the health- resort part of KudowaZdrój you can find "Smażalnia Ryb" (Fish
and Chip Shop), located by two ponds with
fountains, with the décor in highlander style.
A great place to rest for tourists sightseeing
Kudowa-Zdrój. The menu has freshly caught
trout and different kinds of fish, and for those
who prefer meat - grilled ribs.
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Szczeliniec Wielki
Najwyższy szczyt Gór Stołowych (919 m n.p.m.). Charakteryzują
go liczne szczeliny i wąwozy, w których nawet latem leży śnieg.
Błędne Skały
Skalny labirynt - formy skalne o wysokości od 6 do 11m.
Znajduje się na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Velká Hejšovina
Nejvyšší vrchol Stolových hor (919 m n. m.). Je plný řady skalních
puklin a roklí, kde se sníh udrží až do léta.
Bludné skály
Skalní labyrint, který tvoří skalní útvary vysoké od 6 do 11 metrů.
K vidění jsou na území Národního parku Stolových hor.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Great Szczeliniec
The highest peak in the Stołowe Mountains (919 meters
above sea level). It has numerous, characteristic crevices and gorges,
with snow even in the summer.
Wandering Rocks
A rock labyrinth with rock forms, measuring from 6 to 11 meters.
It is located in the Stołowe Mountains National Park.
Czynne: w sezonie, od 10.00 do 20.00
Otevřeno: v sezóně, od 10.00 do 20.00 hod.
Open: in the summer season, from 10.00 to 20.00
AGRO ZAJAZD, Kolonia Leśna 3a, 57-420 Radków
tel.: 748 712 609, 602 791 379
www.agrozajazdradkow.pl [email protected]
10
SMAŻALNIA RYB
Czynne: codziennie oprócz środy, od godz. 11.00 do 20.00
Otevřeno: denně kromě středy, od 11.00 do 20.00 hod.
Open: every day, except Wednesday, from 11.00 to 20.00
ul. Kościuszki 10, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: 748 661 117, www.sudeckiechaty.pl
11
CHOCIESZÓW - Łowisko Chocieszów
SŁOSZÓW - Herbergerówka
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Polanica-Zdrój
Jeden z najpiękniejszych i najmodniejszych polskich kurortów uzdrowiskowych.
Bazylika w Wambierzycach
Jedno z najczęściej odwiedzanych na Dolnym Śląsku miejsc pielgrzymkowych kultu maryjnego.
Kalwaria w Wambierzycach
Jeden z najcenniejszych tego typu zespołów zabytkowych w Europie.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Polanica-Zdrój
Jedny z nejkrásnějších a nejmodernějších polských lázní.
Bazilika ve Vambeřicích
Jedno z nejčastěji navštěvovaných mariánských poutních míst v celém Dolnoslezském vojvodství.
Křížová cesta ve Vambeřicích
Jeden z nejcennějších souborů památkově chráněných kaplí křížové cesty v Evropě.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Polanica-Zdrój
One of the trendiest and most beautiful Polish health resorts.
The Basilica in Wambierzyce
One of the most often visited pilgrimage places of the Marian devotion in Lower Silesia.
The Calvary in Wambierzyce
One of the most valuable relicts of that kind in Europe.
Dwa stawy, składające się na łowisko
Herbergerówka, przyciągają różnorodnością zieleni i bogatym menu, a gości
wita przyjazny kucyk o imieniu Ohi. Zawsze
można cieszyć się tu smakiem świeżego
pstrąga, a w każdą sobotę rozpieszczać
podniebienie ciepłą wędzoną rybą. Bardziej
wyrafinowane gusta zaspokoi pstrąg
w zalewie octowej. Karpia skosztujemy
smażonego, z rusztu lub w warzywach,
a amatorzy innych smaków mogą zamówić
wiejskie jaja sadzone.
Dva rybníku na rybárně Herbergerovce
přitahují pestrou zelení a bohatým menu.
Hosty vítá přívětivý poník Ohi. Tady si vždy
můžete chuťově libovat a každou sobotu své
patro rozmazlovat teplým uzeným čerstvým
pstruhem. Vybrané chutě může uspokojit
pstruh v octovém nálevu. Ochutnejte kapra
smaženého, z roštu nebo na zelenině. Kdo
chce zkusit něco jiného, může si dát volská
oka.
The fishery Herbergerówka consists of
two ponds, located in green area.
The customers are welcomed by a friendly
pony Ohi. You can enjoy here various fish
dishes - always fresh trout, smoked trout
(every Saturday), trout in vinegar, fried or
baked carp or carp in vegetables. There are
also fried eggs here, if you are an amateur of
different tastes.
Łowisko leży przy trasie Polanica-Zdrój
– Wambierzyce w malowniczym, cichym,
wiejskim zakątku. Dwa stawy rybne,
w których pływają pstrągi i karpie otoczone
są zakomponowaną zielenią. Obiekt
znakomicie przygotowany na wizyty
rodziców z dziećmi, które znajdą tutaj
sympatyczny plac zabaw. W menu pstrąg
smażony, pieczony i duszony.
Rybárna leží u trasy Polanica-Zdrój –
Wambierzyce v malebném, tichém,
venkovském zákoutí. Dva chovné rybníky, ve
kterých se prohánějí pstruzi a kapři, lemuje
zeleň. Objekt je výborně připraven na
návštěvy rodičů s dětmi, kteří zde najdou
sympatické dětské hřiště. V nabídce je pstruh
smažený, pečený a dušený.
The fishery is located near the way from
Polanica-Zdrój to Wambierzyce in a quiet,
charming, rural area. Two fishing ponds with
trout and carp are surrounded by
a composition of green plants. Chocieszów is
well-prepared for visits with children - you
can find here a nice playground. In the menu
there is baked, fried and stewed trout.
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Ekspozycja misyjna na Szczytniku
Eksponaty przywiezione tu przez misjonarzy pochodzą między
innymi z Indonezji i Madagaskaru.
Kalwaria Górska
Kalwarię tworzą wykute z piaskowca płaskorzeźby,
przedstawiające kolejne stacje drogi krzyżowej.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Expozice misijních cest na Szczytniku
Exponáty, které zde přivezli misionáři pocházející například
z Indonésie a Madagaskaru.
Horská křížová cesta
Křížovou cestu tvoří vyřezávané pískovcové reliéfy představující
jednotlivá zastavení.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Misionary exhibition on Szczytnik
The exhibits brought here by missionaries come from such
places like Indonesia or Madagascar.
Mountain Calvary
This calvary is made of sandstone reliefs, with Stations
of the Cross.
Czynne: od świtu do zmroku (do ostatniego klienta)
Otevřeno: od úsvitu do soumraku (dle posledního zákazníka)
Open: from dawn till dusk (until the last customer)
HERBERGERÓWKA, Słoszów 7, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel.: 748 669 439, 691 677 806
www.herbergerowka.net
12
Czynne: codziennie, 11.00 - 21.00
Otevřeno: denně, 11.00 - 21.00
Open: every day, 11.00 - 21.00
ŁOWISKO CHOCIESZÓW
Chocieszów 26, 57-330 Szczytna
tel.: 748 690 259, 604 438 967
13
Marcinów - Nad Stawami
BOGUSZYN - Złoty Pstrąg
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Jedyne w Polsce muzeum, w którym zgromadzono eksponaty związane z nieceniem ognia.
Kaplica św. Antoniego
Należy do pierwszych przykładów architektury barokowej na Ziemi Kłodzkiej.
Wapniarka (525 m n.p.m.)
Wzniesienie stanowi geograficzny środek Ziemi Kłodzkiej. Znajduje się tam wieża widokowa,
z której podziwiać można całą okolicę.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Filumenistické muzeum v Kladské Bystřici
Jediné muzeum v Polsku shromažďující exponáty související s rozněcováním ohně.
Kaple sv. Antonína
Malá, kulatá kaple patří k prvním příkladům barokní architektury v Kladské kotlině.
Wapniarka (525 m n. m.)
Vrch představuje geografický střed Kladské kotliny. Stojí zde vyhlídková věž, ze které lze obdivovat
celé okolí.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Museum of Philumeny in Bystrzyca Kłodzka
The only museum in Poland with exhibits connected with making fire.
Jedno z większych łowisk na Ziemi
Kłodzkiej. Położone w otoczeniu bujnej
leśnej zieleni, dysponuje dwoma stawami,
w których oprócz pstrąga pływają karpie,
liny, amury, szczupaki, sandacze i jesiotry.
„Złoty Pstrąg” to świetnie miejsce na
wyprawy z małymi dziećmi. Nietypową
atrakcją jest wypiek chleba z własnego
pieca, który można zakupić na miejscu.
Jedna z větších pstružích farem v
Kladské kotlině. Dva chovné rybníky,
obklopené bujnou lesní zelení, ve kterých
plavou kapři, líni, amuři, štiky, candáti a
jeseteři. Farma Zlatý pstruh je skvělým
místem pro výlety s malými dětmi.
Netypickou atrakcí je pečení místního chleba
ve vlastní peci, který si zde můžete koupit.
One of the biggest trout fisheries in
Kłodzko Land. Surrounded by green nature,
has at its disposal two ponds with trout and
also other fishes, like carp, tench, grass carp,
pike, pike-perch and sturgeon. A great place
to visit with children. There is also a unique
attraction in Boguszyn - bread baked in the
traditional bread oven, which you can buy
here.
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Twierdza Kłodzko
Potężny obiekt militarny o ponad tysiącletniej tradycji.
Bardo
Niewielkie miasteczko o 900-letniej historii związanej
z pielgrzymkowym kultem maryjnym.
Przełom Bardzki Nysy Kłodzkiej
Jeden z największych i najpiękniejszy przełomów Nysy Kłodzkiej.
St. Anthony's Chapel
A small, round chapel, one of the first examples of baroque architecture in Kłodzko Land.
Wapniarka (525 meters above sea level)
This hill is the geographic middle of Kłodzko Land. There is an observation tower here, a great point to
observe the whole area.
Marcinów jest idealnym miejscem dla
zapalonych wędkarzy, tutaj bowiem łowimy
pstrągi tylko przy pomocy własnego sprzętu,
w dwóch dużych i naturalnie wyglądających
stawach. Łowisko położone jest niedaleko
trasy Kłodzko – Bystrzyca Kłodzka,
a jednocześnie przytulnie skryte wśród łąk
i pól, dające wrażenie oddalonego od
cywilizacji. Z łowiska rozciąga się
przepiękna panorama na miasto Kłodzko,
szczególnie zaś widok ten cieszy oczy
o zachodzie słońca. W menu znajduje się
pstrąg smażony, wędzony i marynowany
w occie.
Marcinów je ideálním místem pro
nadšené rybáře, jelikož zde se rybaří pouze
s vlastním rybářským vybavením a to na
dvou velkých a přírodně vypadajících
rybnících. Pstruhárna se nachází nedaleko
trasy Kladsko – Kladská Bystřice a současně
je příjemně ukrytá mezi loukami a poli,
jakoby vzdálená civilizaci. Z rybárny je
krásný výhled na Kladsko, pohled nádherný
zejména při západu slunce. V nabídce
pstruhárny je pstruh smažený, uzený
a nakládaný v octě.
If you are keen on fishing - Marcinów is
an ideal place for you. Here you have to take
your own equipment and then you can catch
fish in one of the two big, naturally looking
ponds. The fishery is situated near the road
Kłodzko – Bystrzyca Kłodzka, although it is
hidden amongst fields and meadows, which
makes you feel far away from the noise of
civilization. You can admire an amazing,
picturesque panorama of Kłodzko here,
particularly attractive during the sunset. In
the menu there is fried, smoked and pickled
trout.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Kladská pevnost
Více než tisíc let starý, mohutný vojenský objekt. Dějiny
Kladské pevnosti jsou současně dějinami Kladského výběžku
a Kladského hrabství.
Bardo
Městečko s 900letými dějinami provázanými s poutěmi
a mariánským kultem.
Bardská soutěska na Kladské Nise
Jedna z největších a nejkrásnějších soutěsek na Kladské Nise.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Kłodzko Fortress
It is a huge fortification complex whose tradition starts over one
thousand years ago.
Bardo
A small town with over 900-year history. A destination for
pilgrimage of Marian devotion.
The Bardzki Canyon of the Nysa Kłodzka river
One of the biggest and the most beautiful canyons on the Nysa
Kłodzka river.
ZŁOTY PSTRĄG
Czynne: cały rok od 10.00 do 20.00, w sezonie do 22.00
Otevřeno: po celý rok od 10.00 do 20.00, v sezóně do 22.00
Open: all year from 10.00 till 20.00, in the season till 22.00
Boguszyn, 57-300 Kłodzko, tel.: 781 178 227
www.zlotypstrag.pl [email protected]
14
Czynne: od 12.00 do 20.00, tylko w sezonie
Otevřeno: od 12.00 do 20.00, pouze v sezóně
Open: from 12.00 to 20.00, only in the summer season
NAD STAWAMI - Marcinów 24a, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie
tel.: 607 588 646, 667 888 849
[email protected]
15
KONRADÓW - Rybojady
TRZEBIESZOWICE - Fischland
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Skowronia Góra (839 m n.p.m.)
Szczyt w paśmie Krowiarek. Jeden z najlepszych punktów widokowych na Ziemię Kłodzką.
Skansen „Gotwaldówka”
Położony w Kątach Bystrzyckich zabytkowy zespół gospodarski funkcjonujący
jako atrakcja turystyczna.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Skowronia Góra (839 m n.m.)
vrchol v pásmu Krowiarky. Jedno z nejlepších vyhlídkových míst v Kladské kotlině.
Skanzen Gotwaldówka
Turistická atrakce v podobě exponátů a vybavení starých venkovských hospodářství v obci Kąty
Bystrzyckie.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Na granicy Radochowa i Trzebieszowic
skręcamy na Konradów i po minucie
docieramy do jednego z najstarszych łowisk
pstrąga na Ziemi Kłodzkiej (zał. 1992 r.).
Do niedawna otwarty jeszcze i jakby
pustawy teren dzisiaj zwać możemy stawim
ogrodem. Mamy tutaj dwa stawy wędkarskie
i jeden z rybami ozdobnymi. Stawy
otoczone są bujną zielenią, również
z egzotycznymi odmianami drzew, krzewów
i wodnych zarośli. Miejsce dla amatorów
łowienia nie tylko pstrąga, ale też kilku
innych odmian ryb stawowych: karpia, lina,
płotki, sandacza. Znakomite miejsce na
obiad w drodze w góry i na odwrót.
Na pomezí Radochowa a Trzebieszowic
zahněte na Konradów a po minutě dorazíte
k jedné z nejstarších pstružích farem
v Kladském výběžku (založené v r. 1992).
Donedávna ještě pustý a prázdný prostor
můžeme dnes nazvat rybniční zahradou.
Máme zde dva rybníky pro sportovní
rybaření a jeden s okrasnými rybami.
Rybníky lemuje hustá zeleň, se zastoupením
exotických druhů stromů, keřů a vodních
rostlin. Místo pro rybáře chytající nejen
pstruhy, ale i několik dalších druhů
sladkovodních ryb: kapry, líny, plotice,
candáty. Výborné místo pro snězení oběda
při cestě do hor nebo zpět.
On the border of Trzebieszowice and
Radochów we must turn towards Konradów
and after one minute we reach one of the
oldest trout fisheries in Kłodzko Land
(established in 1992). Until recently, still
open but a little empty area, has become a
kind of fishery garden. There are two ponds
for fishing and one with decorative fishes.
The ponds are surrounded by thick greenery,
also with exotic trees, bushes and water
thicket. It is a place for amateurs of catching
not only trout but a few species of pond fish
as well: carp, tench, roach, pikeperch. A
magnificent place for a dinner on the way to
the mountains and back.
Skowronia Góra (839 m above sea level)
A summit in the range of the Krowiarki mountains. One of the best vantage points on Kłodzko
Land.
Open-air museum "Gotwaldówka"
A complex of historical farm buildings, now a tourist attraction.
Niewielkie łowisko koło Lądka-Zdroju to
prawdziwa oaza spokoju. Od pobliskiej
wiejskiej drogi oddziela nas gąszcz zieleni,
za plecami mamy urocze wzgórze pasma
Krowiarek i dom gospodarzy łowiska. Dwa
niewielkie stawy, drewniana weranda z
antresolą, smażalnia i kilka stołów z
ławkami służą za całość wyposażenia.
Wprost idealne miejsce na pierwszą
romantyczną randkę, o ile nie chcemy jej
spędzać w ekskluzywnej kawiarni.
Malá rybářská bašta u Landeku (LądekZdrój) je opravdovou oázou klidu. Od
nedaleké vesnické cesty nás odděluje pruh
husté zeleně, za zády máme nádherné
kopce Krowiarky a dům majitele rybárny.
Dva menší rybníky, dřevěná veranda s
mezipatrem, rybářská bašta s několika stoly
a lavicemi. Ideální místo na první romantické
rande, netoužíte-li jít do exkluzivní kavárny.
A small fishery near Lądek-Zdrój is
a genuine oasis of peace and quiet. It is
separated from the road by a green belt,
behind there are the ranges of the Krowiarki
mountains and the house of the hosts. Two
little ponds, a wooden verandah with
a mezzanine, fish shop and a few tables with
benches make a whole of the facilities.
An ideal place for a date, different from an
exclusive café.
POBLISKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Zamek na Skale w Trzebieszowicach
Hotel i zarazem obiekt historyczny, którego początki sięgają
XV w. Udostępniony do zwiedzania.
Jaskinia Radochowska
Obok Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie najciekawszy taki
obiekt w polskich Sudetach.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Zamek na Skale v Trzebieszowicích
Hotel v rekonstruovaném historickém objektu, jehož začátky
sahají do 15. století. Zpřístupněn veřejnosti.
Radochowská jeskyně
Vedle Medvědí jeskyně v Kletně, nejzajímavější objekt tohoto
druhu v polské části příhraničí.
SURROUNDING TOURIST ATTRACTIONS
Castle on the Rock in Trzebieszowice
A hotel and a historical building at the same time, dates from the
15th century. Open to the public.
Radochowska Cave
After the Bear’s Cave in Kletno it is the most interesting nature
attraction in the Sudety Mountains.
Czynne: piątek – niedziela w godz. 12.00 -19.00
Otevřeno: pátek – neděle v době 12.00 - 19.00
Open: Friday – Sunday, 12.00 - 19.00
FISCHLAND
Trzebieszowice 12, 57-541 Trzebieszowice
tel.: 748 147 550, fax: 748 148 180
16
Czynne: w okresie letnim od 9.00 do 22.00
Otevřeno: v letním období od 9.00 do 22.00 hod.
Open: in summer from 9.00 to 22.00
RYBOJADY
Konradów 3, 57-540 Lądek-Zdrój
tel.: 748 147 479, www.rybojady.blog.onet.pl [email protected]
17
Pstrag Saute
Pstrag w Migdalach
,
,
,
Pstrag w Migdalach
,
Pstrag Saute,
Pstruh saute,
Składniki:
· 1 kg pstrąga (3 szt. po ok. 300 g)
· 15 dag płatków migdałów
· 2 jajka
· cytryna
· mąka
· masło
· olej
· sól
· estragon
· pietruszka
· cytryna do dekoracji
Suroviny:
· 1 kg pstruha (3 ks po asi 300 g)
· 15 dkg plátků mandlí
· 2 vajíčka
· citron
· mouka
· máslo
· olej
· sůl
· estragon
· petržel
· citron k dekoraci
Sposób przyrządzania:
Pstrągi myjemy, patroszymy i skrapiamy
cytryną od środka i na zewnątrz. Nacieramy
solą i szczyptą estragonu lub pietruszki
i odstawiamy na 30 min. W tym czasie
przygotowujemy masło cytrynowe. Na małej
patelni rozpuszczamy 1/3 kostki masła, do
którego dodajemy skórkę cytrynową, sok
z cytryny i świeżą zieloną pietruszkę.
Ryby dokładnie obtaczamy w mące, jajku
i płatkach migdałowych. Smażymy na mocno
rozgrzanym oleju na złoty kolor. Układamy
na półmisku i polewamy masłem
cytrynowym, przyozdabiamy pietruszką
i cytryną. Podajemy z frytkami lub
ziemniakami.
Příprava:
Pstruhy důkladně omyjeme, vykucháme a ze
všech stran pokapeme citronem.Potřeme solí
a špetkou estragonu nebo petržele a necháme
30 min uležet. V mezičase připravíme
citronové máslo.Na malé pánvi roztopíme
1/3 kostky másla, přidáme kůru a šťávu
z citronu a čerstvou zelenou petrželku.
Ryby důkladně obalíme v mouce, vajíčku a
mandlích.Smažíme dozlatova na rozpáleném
oleji.Servírujeme na plytkém talíři přelité
citronovým máslem a ozdobené petrželkou a
plátky citronu. Jako přílohu doporučujeme
hranolky nebo brambory.
Saute,Trout
,
Składniki:
· pstrąg 1 kg (3 sztuki)
· tłuszcz 8 dkg
· cytryna - według uznania
· mąka 3 dkg
· sól - według uznania
· natka pietruszki - według uznania
Suroviny:
· pstruh 1 kg (3 kusy)
· tuk 8 dkg
· citron – dle uvážení
· mouka 3 dkg
· sůl – dle uvážení
· petrželová nať – dle uvážení
Ingredients:
· 1 kg of trout (3 pieces)
· 8 decagrams of fat
· lemon - according to individual taste
· 3 decagrams of flour
· salt - according to individual taste
· parsley - according to individual taste
Sposób przyrządzania:
Rybę sprawiamy i płuczemy w dużej ilości
wody. Osuszamy i posypujemy dokładnie
mąką. Smażymy na rozgrzanym tłuszczu z obu
stron, a dosmażamy na płycie o małym ogniu.
Podajemy na pół misku przybierając
plasterkami cytryny i zieleniną.
Příprava:
Rybu vykucháme a propláchneme ve velkém
množství vody. Osušíme a důkladně
poprášíme moukou. Smažíme na rozpáleném
tuku z obou stran a dosmažíme na mírném
ohni. Podáváme v plytkém talíři zkrášlené
plátky citronu a petržele.
Recipe:
Clean the fish in a great amount of water.
Dry it and carefully sprinkle with flour. Fry
both sides of the fish in very hot fat, than fry
on a ceramic hob on small fire. Serve on a
dish, decorated with a slice of lemon and
parsley.
18
Pstruch na mandlích
19
Trout in almonds
Ingredients:
· 1 kilogram of trout (3 pieces, about 300 g
each)
· 15 decagrams of almonds
· 2 eggs
· a lemon
· flour
· butter
· oil
· salt
· tarragon
· parsley
· lemon to decorate
Recipe:
Wash the trout and remove entrails, then
sprinkle it with lemon juice inside and
outside. Rub in salt and a pinch of tarragon
or parsley and leave for 30 minutes. At this
time make lemon butter. In a small pan melt
1/3 of the butter cube, add some lemon peel,
lemon juice and fresh green parsley.
Carefully coat the fish with flour, egg and
almond flakes. Fry in very hot oil till it gets
golden-brown. Place in on a dish, pour the
lemon butter and decorate with lemon and
parsley. Serve with chips or potatoes.
Pstrag wedzony
Pstrag z pieca
,
, ,
Pstrag z pieca
,
Składniki
· pstrągi całe patroszone 3 szt.
· oliwa z oliwek lub masło
· tymianek świeży, najlepiej odmiana
cytrynowa
· pęczek natki pietruszki
· świeży rozmaryn
· czosnek
· 1 cytryna dobrze wyparzona
· sól
· pieprz
· folia aluminiowa
Sposób przyrządzania:
Ryby myjemy, osuszamy, doprawiamy solą
i p i e p r z e m , n a c i e r a my c z o s n k i e m
i skrapiamy sokiem z cytryny. Wnętrze
pstrągów skrapiamy oliwą i faszerujemy
gałązkami ziół oraz zieloną pietruszką.
Z aluminiowej folii formujemy rynienki,
w której umieszczamy ryby. Pieczemy około
25 minut. Podajemy według uznania.
Pstrag wedzony
, ,
Składniki:
· pstrąg 5 szt.
· liść laurowy 5 szt.
· ziele angielskie 6 szt.
· pieprz 10 ziarenek
· sól 70 dkg
· woda 7 litrów
Sposób przyrządzania:
Ryby czyścimy, wkładamy do naczynia
i zalewamy zimną przegotowaną wodą.
Do wody dodajemy sól, pieprz, ziele angielskie
i liście laurowe. Ryby w zalewie odstawiamy na
12 godzin do lodówki, bądź piwnicy. Po tym
czasie ryby płuczemy i dokładnie suszymy.
Następnie umieszczamy w wędzarni i wędzimy
około 1 godziny. Pierwsze 15 minut
w temperaturze 120°C, a pozostały czas
w około 80°C.
Uzený pstruh
Pstruh z pece
Pstruh z pece
· celé, vykuchané pstruhy 3 ks
· olivový olej nebo máslo
· čerstvý tymián, nejlépe citronová odrůda
· svazek petrželové natě
· čerstvý rozmarýn
· česnek
· 1 dobře omytý citron
· sůl
· pepř
· alobal
Příprava:
Omyté a osušené ryby osolíme a opepříme,
potřeme česnekem a pokapeme citronovou
šťávou. Pstruhy zevnitř potřeme olejem a
naplníme větvičkami bylin a zelenou
petrželkou. Z alobalu vytvarujeme vaničky,
do kterých ryby vložíme. Pečeme asi 25
minut. Podáváme jak je libo.
Smoked trout
Ingredients:
· five trout
· five bay leaves
· five pieces of allspice
· ten grains of pepper
· 70 decagrams of salt
· seven liters of water
Suroviny:
· pstruh 5 ks
· bobkový list 5 ks
· nové koření 6 ks
· pepř 10 kuliček
· sůl 70 dkg
· voda 7 litrů
Příprava:
Ryby očistíme, vložíme do hrnce a zalijeme
studenou, převařenou vodou. Přidáme sůl,
pepř, nové koření a bobkové listy. Naložené
ryby uložíme na 12 hodin do chladničky nebo
do sklepa. Po této době je propláchneme a
důkladně osušíme. Nyní je pověsíme do udírny
a udíme asi 1 hodinu. Prvních 15 minut při
teplotě 120°C, zbývající dobu při asi 80°C.
20
Recipe:
Clean the fish, put into a vessel and pour cold,
boiled water. Add salt, pepper, allspice and bay
leaves. Put the fish into the fridge or basement
for 12 hours. After that time, rinse the fish and
dry carefully. Then place it in the smokehouse
and smoke for about an hour. First 15 minutes
in 120 degrees Celsius, then in about 80
degrees Celsius.
21
Baked trout
Ingredients:
· three gutted trout
· olive oil or butter
· fresh thyme, the best would be lemon
thyme
· bunch of parsley
· fresh rosemary
· garlic
· one, well parboiled lemon
· salt
· pepper
· aluminium foil
Recipe:
Wash the fish, dry, add a pinch of salt and
pepper, rub in garlic and sprinkle with lemon
juice. Sprinkle the inside of the fish with olive
oil and stuff with twigs of herbs and parsley.
Form little gutters from the foil and put the
fish inside. Bake about 25 minutes. Serve at
your discretion.
Roladki z pstraga
Pstrag faszerowany kuskusem i feta
,
,
Roladki z pstraga
,
Składniki:
· 1 cały pstrąg lub 2 filety
· pół garści suszonych pomidorów,
odsączonych z oleju
· 10 – 15 czarnych oliwek bez pestek
· 1 łyżka świeżej szałwii
· 1 ząbek czosnku
· 1 papryka
· sól, grubo mielony czarny pieprz
· 50 g sera korycińskiego lub fety
· odrobina mąki
Sposób przyrządzania:
Filety z pstrąga nacieramy solą oraz
p i e p r z e m . P r z y g o t o w u j e my f a r s z
mieszając posiekaną szałwię i oliwki, paski
suszonych pomidorów, ząbek czosnku oraz
grillowaną (na złoty kolor) i pokrojoną na
drobno paprykę. Całość doprawiamy solą
i pieprzem.
Farsz nakładamy na filety tak, aby skóra
podczas rolowania była na zewnątrz.
Całość zwijamy i zapinamy wykałaczką.
Obtaczamy delikatnie w mące i podsmażamy z każdej ze stron na delikatnie
złoty kolor. Zdejmujemy roladki z patelni
i przekładamy do piekarnika rozgrzanego
do 160 stopni. Pieczemy 3 – 5 minut.
Pstrag faszerowany
kuskusem i feta
,
,
Składniki:
· 1 pstrąg
· 1 szklanka ugotowanego kuskusu
· 50 g fety
·1 łyżeczka posiekanego świeżego
tymianku
·1 mała cebula
· sól, pieprz
· grudka masła
· odrobina oliwy z oliwek
Sposób przyrządzania:
Pstrąga czyścimy, myjemy, zwilżamy
kilkoma kroplami oliwy z oliwek,
doprawiamy solą, pieprzem i ewentualnie
sokiem z cytryny. Zalaną wrzątkiem kaszę,
studzimy i mieszamy z serem typu feta,
tymiankiem, solą, zeszkloną cebulką
i p i e p r z e m . Ta k p o w s t a ł y f a r s z
umieszczamy w pstrągu. Zapinamy rybę
wykałaczkami. Pieczemy w temperaturze
180°C przez około 20 minut. Pamiętajmy,
że feta jest serem słonym, więc nie
przesadzajmy z ilością soli.
Pstruh plnený
kuskusema fetou
Suroviny:
· 1 pstruh
· 1 sklenice uvařeného kuskusu
· 50 g fety
· 1 lžíce nakrájeného čerstvého tymiánu
· 1 malá cibule
· sůl, pepř
· hrudka másla
· trocha olivového oleje
Příprava:
Pstruha očistíme, umyjeme, pokapeme
olivovým olejem, dochutíme solí, pepřem a
případně i citronovou šťávou. Kuskus
za l i t ý va ř í c í vo d o u zch l a d í m e a
rozmícháme se sýrem typu feta, tymiánem,
solí, zesklovatělou cibulí a pepřem. Takto
vzniklou nádivkou naplníme pstruha.
Spíchneme párátkem. Pečeme při teplotě
180 stupňů po dobu asi 20 minut. Máme na
paměti, že feta je sýrem slaným, proto se
solí raději opatrně.
22
Pstruzív rolky
Trout roulades
Suroviny:
· 1 celý pstruh nebo 2 filé
· půl hrsti sušených rajčat (olej necháme
okapat)
· 10–15 černých oliv bez pecek
· 1 lžíce čerstvé šalvěje
· 1 stroužek česneku
· 1 paprika
· sůl, hrubě mletý černý pepř
· 50 g ricotty nebo fety (cottage cheese)
· špetka mouky
Ingredients:
· 1 trout or 2 fillets
· half a handful of dried tomatoes,
drained the oil
· 10-15 black olives without stones
· 1 spoonful of fresh sage
· 1clove of garlic
· 1 green or red pepper
salt, ground black pepper
· 50 g of cheese (koryciński or feta)
· some flour
Příprava:
Filé z pstruha potřeme solí a pepřem.
Nádivku připravíme smícháním posekané
šalvěje a oliv, proužků sušených rajčat,
stroužku česneku a grilované (dozlatova)
a jemně pokrájené papriky. Dochutíme
solí a pepřem.
Nádivku pokládáme na filé tak, aby kůže
byla během rolování vně. Stočenou rolku
spíchneme párátkem. Obalíme lehce v
mouce a osmažíme z každé strany jemně
dozlatova. Rolky přendáme z pánve do
trouby rozehřáté na 160 stupňů. Pečeme
3–5 minut.
Recipe:
Rub in the salt and pepper. Prepare the
filling: mix together the chopped sage,
olives, dried tomatoes, garlic and grilled
golden-brown pepper. Add salt and
pepper.
Put the filling on the fillets, skin
downwards. Roll them and pin with a
toothpick. Coat in flour and fry goldenbrown. Take the roulades from the pan
and put them into the oven, bake 3-5
minutes in 160 degrees Celsius.
Trout stuffed with
couscous and feta cheese
Ingredients:
· 1 trout
· 1 glass of boiled couscous
· 50 g of feta
· 1 spoonful of chopped thyme
· 1 small onion
· salt and pepper
· a lump of butter
· some olive oil
Recipe:
Clean and wash the trout, sprinkle some
oil, add salt, pepper and lemon juice. Pour
boiling water to the couscous, cool it and
mix with the feta cheese, thyme, salt, fried
onion and pepper. Put this filling into the
trout. Clip the fish with a toothpick. Bake
20 min. in 180 degrees Celsius. Remember,
feta cheese is quite salty, do not overdo
with salt.
23
ŁOWISKA PSTRĄGÓW
NA TERENIE HRABSTWA KŁODZKIEGO
9
Radków
12
Boguszyn
11
6
8
Chocieszów
7
Kudowa-Zdrój
Słoszów
10
Polanica-Zdrój
Kłodzko
Marcinów
Duszniki-Zdrój
13
Lądek-Zdrój
14
1
1
Trzebieszowice
15
Konradów
,
,
Pstrag - krol gorskich rzek
,
Pstrąg - król górskich rzek
Pstrąg to popularna nazwa kilku
drapieżnych ryb z rodziny łososiowatych, słodkowodnych, żyjących
zwłaszcza w górnych odcinkach rzek.
Rozróżniamy pstrąga potokowego,
tęczowego i źródlanego. U nas
najczęściej spotykany jest pstrąg
tęczowy.
Charakterystyka pstrąga tęczowego
Ubarwienie: zależne od wieku i miejsca
przebywania. Najczęściej ma srebrne
boki, niebieskoszary lub zielonoszary
grzbiet i zawsze czarne plamki na
bokach i płetwach.
Długość: zazwyczaj 40–60 cm;
rekordowy okaz mierzył 145 cm.
Waga: hodowlany zwykle 400–500 g;
rekordowy ważył 23 kg.
Długość życia: w środowisku
naturalnym do 7 lat.
Odżywianie : pstrągi tęczowe są
drapieżnikami, więc podstawę ich
jadłospisu stanowią owady i ich larwy:
wiosną są to jętki i ważki, jesienią
owady zaniesione pod wodę przez
wiatr; pstrągi zjadają też małe ryby,
żaby, kijanki oraz robaki.
Ciekawostka: pstrągi tęczowe reagują
bardzo czule na owady latające,
dlatego jest on często łowiony przez
wędkarzy muchowych.
Pstruh – král horských řek
Pstruh je obecný název pro několik
druhů dravých, lososovitých,
sladkovodních r yb, obývajících
zejména horní úseky toků. Známe
pstruha obecného potočního, duhového
a sivena amerického. Zde v Kladském
hrabství se nejčastěji setkáváme s
pstruhem duhovým.
Charakteristika pstruha duhového
Zbarvení: podle věku a místa výskytu.
Nejčastěji má stříbrné boky, modrošedý
nebo zelenošedý hřbet a vždy černé
tečky po stranách a na ploutvích.
Délka: obvykle 40–60 cm; rekordní
jedinec měřil 145 cm.
Hmotnost: chovný obvykle 400–500 g;
rekordní vážil 23 kg.
Délka života: v přírodním prostředí do 7
let.
Potrava: duhoví pstruzi jsou dravými
rybami, takže základ jejich jídelníčku
tvoří hmyz a jeho larvy – na jaře to jsou
jepice a vážky, na podzim hmyz stržený
na hladinu vody poryvy větru; pstruzi
také chytají malé rybky, žáby, pulce a
červy.
Zajímavosti: duhoví pstruzi velmi citlivě
reagují na létající hmyz, což využívají
sportovní rybáři při muškaření.
24
Goszów
Bystrzyca
Kłodzka Stronie Śląskie
5
Spalona
2
3
Trout - the king of mountain rivers
Trout is a popular name of a few species
of predatory fishes belonging to
Salmonidae, freshwater fishes living
particularly in upper parts of rivers.
There are: Brook, Rainbow and Lake
trout. In our region the most common is
the Rainbow trout.
The characteristic features of the
Rainbow trout
Colouring: depends on its age and
habitat. Most often it has got silver sides,
blue and grey or green and grey back
and always black spots on sides and
fins.
Length: usually 40 – 60 cm; the record
specimen measured 145 cm.
Weight: farm trout weighs usually 400 –
500 g; the record specimen weighed 23
kg.
Lenght of life: in natural habitat up to 7
years.
Nutrition: the Rainbow trout are
predators, so the basis of their diet are
insects and their larvae: in spring these
are mayflies and dragonflies, in autumn
these are insects thrown underwater by
the wind; trout also consume small fish,
frogs, tadpoles and worms.
Curiosity: the Rainbow trout‘s reaction
to flying insects is very sensitive, that is
why it is often caught by anglers who use
fly fishing.
1
LĄDEK-ZDRÓJ - Biskupie Stawy
ul. Moniuszki 1, 57-540 Lądek-Zdrój
tel.: 501 893 178, www.stawybiskupie.pl
[email protected]
2
GOSZÓW - Raj Pstrąga
Goszów 15, 57-550 Stronie Śląskie,
tel.: 607 632 811,www.rajpstraga.cba.pl
[email protected]
3
KLETNO - Nad Stawami
Kletno 6F, 57-550 Stronie Śląskie
tel.: 609 401 272, www.kletno.com [email protected],
4
KAMIEŃCZYK - Żubr
Kamieńczyk 1a , 57-530 Międzylesie
tel.: 609 878 847, 661 625 001, www.zubrkamienczyk.pl
[email protected]
5
6
7
8
SPALONA - Osmelakowa Dolina
Spalona 14, 57-500 Spalona
tel.: 748 119 039, 695 420 688
www.osmelakowadolina.pl [email protected]
KUDOWA-ZDRÓJ - „U Żana”
ul. 1- go Maja 91, 57-350 Kudowa Zdrój
tel.: 748 663 622
KUDOWA-ZDRÓJ - „U Andrzeja”
ul. Okrzei 19, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 693 828 350, www.smazalnia-ryb.pl
KUDOWA-ZDRÓJ - Smażalnia Ryb
ul. Kościuszki 10, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: 748 661 117, www.sudeckiechaty.pl
Kletno
Długopole
-Zdrój
Międzylesie
Kamieńczyk
4
9
10
11
12
BOGUSZYN - Złoty Pstrąg
Boguszyn, 57-300 Kłodzko
tel.: 781 178 227, www.zlotypstrag.pl,
[email protected]
13
SŁOSZÓW - Herbergerówka
Słoszów 7, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel.: 748 669 439, 691 677 806
www.herbergerowka.net
MARCINÓW - NAD STAWAMI
Marcinów 24a, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie
tel.: 607 588 646, 667 888 849
[email protected]
14
CHOCIESZÓW - Łowisko Chocieszów
Chocieszów 26, 57-330 Szczytna
tel.: 748 690 259, 604 438 967
TRZEBIESZOWICE - Fishland
Trzebieszowice 12, 57-541 Trzebieszowice
tel.: 748 147 550, fax 748 148 180
15
KONRADÓW - Rybojady
Konradów 3, 57-540 Lądek-Zdrój
tel.: 748 147 479, www.rybojady.blog.onet.pl
[email protected]
RADKÓW - Agro-Zajazd
Kolonia Leśna 3a, 57-420 Radków
tel.: 748 712 609, 602 791 379
www.agrozajazdradkow.pl [email protected]
25

Podobné dokumenty