těchlovické listy

Komentáře

Transkript

těchlovické listy
TĚCHLOVICKÉ LISTY
hlovic
zpr
2/2013
3/2013
a v o d a j p r o o b č a n y o b c e T www.obectechlovice.cz
ěchlovice
www.obectechlovice.cz
Uvnitř listu najdete
USNESENÍ č. 3/2013 z veřejného zasedání .............................. 2
DĚTSKÉ AKTIVITY V TĚCHLOVICÍCH.......................................... 3
MŠ Těchlovice .......................................................................... 5
Vítání občánků ......................................................................... 6
Turnajové Těchlovice ............................................................... 7
Nohejbalový turnaj 7. 9. 2013 ............................................ 7
Rybářské závody 14. 9. 2013 .............................................. 9
Hasičské závody – Libčany ..................................................... 11
Hasičské závody – Těchlovice ................................................ 11
USNESENÍ č. 3/2013 z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Těchlovice konaného dne 4. 9. 2013
Zastupitelstvo obce Těchlovice:
1. Schvaluje:
 Program jednání, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu a navrhovatelů Usnesení č. 3/2013
 Návrh rozpočtového opatření obce Těchlovice č. 2/2013
 Prodloužení nájemních smluv nájemcům: panu Stanislavu Matouškovi, paní Ivě Šustáčkové a
panu Martinu Finsterlovi na obecní byty v č.p. 90 Těchlovice na dobu určitou o jeden další rok
 Pronájem pozemku p.č. 466 v katastrálním území Těchlovice u Hradce Králové o výměře 573
m2 – ovocný sad panu Pavlu Vašákovi, trvale bytem Želí 2, PSČ 503 27 Lhota pod Libčany za
cenu 100,--Kč/rok na dobu 20 - ti let
 Směnu pozemků mezi obcí Těchlovice a panem Františkem Košťálem, trvale bytem Těchlovice
109, PSČ 503 27 Lhota pod Libčany a to:
Do výlučného vlastnictví obce přejdou po směně pozemky p.č. 261/13 o výměře 62 m2, p.č.
261/20 o výměře 77 m2, 261/21 o výměře 10 m2 – vše trvalý travní porost a 265/16 o výměře
3.248 m2 – ovocný sad v katastrálním území Těchlovice u Hradce Králové.
Do výlučného vlastnictví pana Františka Košťála, trvale bytem Těchlovice č.p. 109, PSČ 503 27
Lhota pod Libčany přejde po směně pozemek p.č. 458 o výměře 3.395 m2 – ovocný sad. (Před
JPÚ ve višních pozemek p.č.319/2 o výměře 3.397 m2 – ovocný sad).
Směna uvedených pozemků bude provedena bezúplatně, bez finančního vyrovnání. Obě
strany se budou podílet na úhradě nákladů za sepsání smlouvy a poplatku za vklad pozemku
do katastru.
 Zřízení bezúplatného věcného břemene obci Těchlovice firmou Central Stick, s.r.o. Libčany na
pozemek p.č. 73/3 v kat. území Libčany.
2. Ukládá:
 Vypracovat dodatky k nájemním smlouvám na obecní byty
 Zajistit potřebné úkony pro získání finančních prostředků na opravu místních komunikací. Jsou
vytypovány 4 úseky místních komunikací na opravy: ulice k Hrubým, ulice ke Šprincovým, úsek
od autobusové zastávky k budově OÚ a ulice u Pechánkových.
 Připravit smlouvu o dílo s Ing. Bohuslavem Koubou zastupujícím firmu IKKO s.r.o. Hradec
Králové na provádění služeb správce kanalizace v obci Těchlovice
 V rámci přípravy sestavení rozpočtu obce Těchlovice na rok 2014 oslovit společenské
neziskové organizace v obci, aby vznesly požadavky na spolufinancování své činnosti v roce
2014
 Se zástupci ZD Libčany provést inventarizaci pozemků, které ZD Libčany užívá dle nájemní
smlouvy a které po jednoduchých pozemkových úpravách nově vznikly nebo zanikly a narovnat
nájemní smlouvu dle skutečnosti
3. Bere na vědomí:
 Zprávu starostky obce, která jednala s pracovnicí Státního pozemkového úřadu, pracoviště
Hradec Králové ohledně realizace stavebních prací na opravě místní komunikace pod
Kvasničkovými v rámci dokončení „JPÚ Těchlovice a Radíkovice“. Bylo jí sděleno, že se
zpracovává výběrové řízení na stavební práce, v únoru 2014 začne kácení stromů podél
vytyčených cest, které mají být opravovány a do konce roku 2014 dojde k opravě místních
komunikací zpracovaných do JPÚ.
2
UPOZORNĚNÍ
Chtěli bychom Vás pozvat na veřejné zasedání obce Těchlovice, které se koná __.12.2013.
Zastupitelé obce
Vypůjčení hasičského žebříku se bude povinně hlásit na OÚ. Předávat a přebírat jej bude proti
podpisu pracovník obce p. Vačkář.
Zastupitelé obce
Ve dnech 25. 10. 2013 od 14.00 do 22.00 a 26. 10. 2013 od 8.00 do 14.00 se budou konat volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlasovací lístky obdrží voliči na adresu trvalého
pobytu nejdéle do 24. 10. 2013.
Více informací na adrese www.mvcr.cz
DĚTSKÉ AKTIVITY V TĚCHLOVICÍCH
LETNÍ PRÁZDNINY
Koncem června skončila dětem škola a začali letní prázdniny, čas volnosti a žádných povinností. Abychom jim tento
čas zpříjemnily, uskutečnily jsme na začátku prázdnin výlet na kolech. V sobotu 29.6.2013 v odpoledních hodinách se
početná skupinka cyklistů vydala směr Stěžery. První a zároveň hlavní zastávka byla u pana Karkoszky, který má doma
minizoo. Kromě koziček, oslíků, pštrosů, papoušků a jiných zvířátek nejvíce děti uchvátil velbloud, kterého si mohly
nakrmit nasušeným chlebem. Dětem se u pana Karkoszky moc líbilo. Po shlédnutí všech zvířátek jsme pokračovaly
dál v cestě. Další zastávka byla na točené zmrzlině, za kterou byly děti rádi. Po sladkém občerstvení nás čekala
zpáteční cesta do Těchlovic a konečná zastávka na místním hřišti. A protože děti výlet na kolech zvládly a byly hodní,
čekalo na ně opékání párků. Výletu se zúčastnilo kolem 15 dětí v doprovodu svých rodičů.
Dětem prázdniny rychle utekly a začala opět škola. K ukončení prázdnin jsme naplánovaly pro děti šipkovanou.
Poslední prázdninový den se na místním hřišti sešlo 23 dětí všech věkových kategorií. Děti byly rozděleny na dvě
skupinky – starší děti (7-11let) a mladší děti (2-6 let). Každý obdržel kapsičku na krk s tužkou a zápisníčkem, kam si
děti měly zaznamenávat splněné úkoly. Po přečtení úvodního dopisu, který pro děti zanechala stará matka
loupežnická, se starší skupinka dětí vydala po šipkách za pokladem. Zhruba po 10 minutách se na stejnou trasu
vydala i druhá skupinka, tentokrát v doprovodu svých rodičů. Trasa vedla převážně lesem, kde děti měly plnit 10
různých úkolů. Sbíraly odpadky, které do lesa nepatří, stavěly domečky pro mravence z lesního materiálu, házely
šiškama na cíl, cvičily nebo poznávaly zvířátka. Po splnění všech úkolů se děti vrátily zpátky na hřiště. Tam už na ně
čekala stará matka loupežnická a zkontrolovala jim, zda správně splnily všechny úkoly. Pak jim prozradila, že poklad
se ukrývá někde na hřišti a dala dětem pokyn k hledání. Když děti poklad přece jen našly, čekal na ně poslední úkol,
za který pak dostaly klíč k pokladu. Úkolem bylo říct básničku a zazpívat písničku, kterou děti měly složit během trasy
šipkované. Po splnění úkolu byla truhla s pokladem odemčena. Na děti čekaly kromě čokoládových zlaťáků další
sladkosti a balíčky s hračkami. Po dvouhodinové šipkované dětem pořádně vyhládlo, a proto bylo přichystáno
opékání párků. Děti si šipkovanou náramně užily a zakončily tak společně letní prázdniny.
Všem dětem přejeme spoustu úspěchů jak ve škole, tak i ve školce.
3
Těchlovické maminky
4
MŠ Těchlovice
Jak bylo již v minulém vydání zpravodaje uvedeno, na jaře v naší Mateřské škole proběhl dne 9. května zápis.
K tomuto dni bylo přihlášeno 11 dětí, z toho 8 chlapců a 3 děvčata z Těchlovic a okolních vesnic. Protože bylo naším
zájmem dát možnost všem zájemcům o výchovu a vzdělávání v MŠ, byly provedeny patřičné kroky o rozšíření
kapacity školy.
Díky renovaci a rozšíření hygienického zařízení, které proběhlo v měsíci červnu 2013, bylo povoleno Hygienickou
stanicí Hradec Králové zvýšení kapacity MŠ z 22 dětí na 25. Tímto byly přijaty všechny děti ke vzdělávání, které měly
o místo ve školce zájem.
Chtěli jsme se postarat o pěkné prostředí pro děti a tak Mateřská škola na jaře letošního roku zažádala obec o
finanční podporu na pořízení nového nábytku a modernizaci vnitřních i venkovních prostor MŠ. Této žádosti bylo
vyhověno a v době letních prázdnin proběhla v naší Mateřské škole obnova a renovace. Bylo provedeno zateplení a
vyrovnání podlahy v herně pro dobré položení nového koberce. Dále byl pořízen nový nábytek, který je praktický díky
svému úložnému prostoru pro hračky a didaktické pomůcky a je řešen tak, aby hry byly přehledné a děti si mezi nimi
mohly pohodlně vybírat.
Přejeme dětem krásný a pohodový pobyt ve školce, aby se cítily jako doma.
Bc. Helena Kopišťová - ředitelka MŠ Těchlovice
5
Vítání občánků
V sobotu 29. 6. 2013 proběhlo v budově OÚ Těchlovice vítání občánků. Vítali se Dominica Mia Ditzel, Jakub Vyčítal
a Nela Vonásková.
Fotky z vítání občánků:
www.obectechlovice.cz
6
Turnajové Těchlovice
Již několikátým rokem se Těchlovice stávají koncem srpna a během celého měsíce září vesnicí s mnoha sportovními
akcemi. V letošním roce se na půdě Těchlovic konaly hasičské závody, nohejbalový, volejbalová a tenisový turnaj a
nakonec i rybářské závody. Bohužel se mi ze všech akcí podařilo sehnat jen zápisy z nohejbalového turnaje a
rybářských závodů.
Nohejbalový turnaj 7. 9. 2013
Již po jednadvacáté se na Těchlovické sportovní půdě konal tradiční nohejbalový turnaj. Dění turnaje se odehrávalo
na betónovém a antukovém kurtu FC Těchlovice. Do turnaje se pro letošní ročník přihlásilo sedmnáct celků, mezi
kterými se objevily týmy místních borců.
Týmy byly předešlý den rozlosovány do čtyř skupin a každé skupině byl přidělen povrch, na kterém odehrají své
první boje. Týmy ze skupin A a B hrály na antuce a týmy C a D hrály na betónovém povrchu. Těchlovice měly
zastoupení v každé skupině. Ve skupině A nás zastupoval tým RIC PIC, ve skupině B 5TŘICÁTNÍCÍ, ve skupině C
KOKAIN a v poslední skupině C nás zastupoval celek TO JE JEDNO. Vzhledem k tomu, že turnaj byl koncipován pro
šestnáct nebo dvacet týmů musela některá skupina obsahovat jeden tým navíc a touto skupinou se nakonec stala
skupina A. Všechny ostatní skupiny byly po čtyřech celcích. Boje ve skupinách probíhaly nemilosrdně, ale vždy
v duchu FAIR PLAY a za dozoru rozhodčího, kterého dělal vždy některý z hráčů týmu, který v předešlém zápasu
prohrál.
SKUPINA A
Ze skupiny A postupovaly do vyřazovacích soubojů týmy RIC PIC se skóre 8:0, MACH. KLUCI se skóre 6:2, SOVY z P.
se skóre 3:5 a DOLNÍ HRÁDEK se skóre 2:6. Tým DETONE bohužel nedokázal shromáždit potřebný počet bodů a zůstal
tedy před branami vyřazovacích bojů. Je nutné podotknout, že tým RIC PIC prošel skupiny bez ztráty bodů a soupeři
na něho již nyní nahlíželi jako na potenciálního vítěze turnaje.
SKUPINA B
Skupinu B vyhráli 5TŘICÁTNÍCI se skóre 6:0, které následovala BŘÍZA se skóre 4:2, jako třetí ze skupiny postupoval
tým ODPADLÍKŮ se skóre 2:4. Postupující ze skupiny uzavíral tým LENOMRAV se skóre 0:6. Stejně jako tým RIC PIC
tak i 5TŘICÁTNÍCI postoupili ze skupiny bez ztráty bodu, ale museli dávat pozor na pomalu rozehrávající se tým BŘÍZY.
SKUPINA C
Ve skupině C se bez pochyby nejvíce dařilo ZNALCŮM, kteří postoupili se skóre 6:0, a následoval je tým KOKAIN s
vyrovnaným skóre 3:3, jako další následoval tým LEVÁKŮ se skóre 2:4 a poslední postupujícím týmem skupiny byli
KARDIACI se skóre 1:4. I zde favorit potvrdil své kvality a dokázal postoupit bez ztráty bodu.
SKUPINA D
Skupina C uzavírala poslední postupující čtveřici týmů postupujících do další bojů. Z této skupiny postupoval tým
ZLAŤÁKŮ se skóre 5:1 a tým TO JE JEDNO s vyrovnaným skóre 3:3. Se stejným skóre, tedy 3:3 postupoval tým JEŽCI,
které následoval tým KUNČIC se skóre 1:5. V této skupině bylo těžké pro pořadatele rozhodnutí o pořadí týmů ve
skupině, ale nakonec se rozhodlo, že lepší pozici by měl mít tým TO JE JEDNO, který má alespoň jednu výhru na rozdíl
od týmu JEŽCI, kteří mají samé remízy.
Dostáváme se do vyřazovacích bojů. Ze čtyř skupin postupovalo celkem 16 týmů. Boje se nyní odehrávali podle
předem připraveného herního schématu (play off). V osmifinále vyhrál tým RIC PIC nad týmem LENOMRAV 2:0, SOVY
Z P. podlehly BŘÍZE 2:0, MACH. KLUCI zvítězili nad ODPADLÍKY 2:0, DOLNÍ HRÁDEK prohrál s 5TŘICÁTNÍKY 0:2, ZNALCI
vyhráli 2:0 nad KUNČICEMI, LEVÁCI prohráli v souboji s TO JE JEDNO 0:2, KOKAIN podlehl JEŽKŮM 0:2 a KARDIACI
prohráli se ZLAŤÁKY 0:2.
Čtvrtfinále patřilo již favoritům turnaje. RIC PIC předčilo BŘÍZU a postoupilo po výsledku 2:0. MACH. KLUCI
postoupili po vyrovnaném boji s 5TŘICÁTNIKY 2:1. ZNALCI vyřadili tým TO JE JEDNO 2:0 a výhrou se posunuli do
semifinále. Posledním postupujícím do semifinále byli ZLAŤÁCI, kteří vyhráli 2:0 nad JEŽKY. V osmifinále vypadli tři ze
čtyř místních týmů a tak nás bude reprezentovat pouze tým RIC PIC, který prochází turnajem zatím hrdě, bez ztráty
jediného bodu.
7
Semifinále se už hrálo „na krev“, každá chyba se trestala a i maličkost mohla rozhodnout o postupujícím. RIC PIC
opět potvrdila roli favorita a zvítězila 2:0 nad celkem MACH. KLUCI. V druhém zápase ZNALCI vyhráli 2:0 nad ZLAŤÁKY
a poslali je do bojů o třetí místo.
Po čtvrté hodině se oči všech přítomných diváků upínaly na antukový kurt, kde se schylovalo k bojům o první tři
místa. Souboj o třetí místo nakonec ovládl tým ZLAŤÁKŮ, který vyhrál 2:0 nad MACH. KLUCI. ZLAŤÁCI postupovali ze
skupiny D až do semifinále se ztrátou jediného bodu.
Finále bylo ve složení týmů RIC PIC a ZNALCŮ. Už v průběhu turnaje bylo zřejmé, že tyto dva týmy mají své kvality a
postoupí co nejdál. ZNALCI, stejně jako RIC PIC postoupili do finále bez ztráty jediného bodu,a tak finále slibovalo
pěknou podívanou. Finále bylo hodno svého jména. Bojovalo se o každý centimetr, každý bod byl klíčový a byla to
bitva do posledního míče. RIC PIC po napínavém zápasu vyhráli 2:1 nad ZNALCI a stali se vítězi 21. ročníku
nohejbalového turnaje, držiteli krásného poháru, ale hlavně obdivu všech přítomných. Bez jediného zaváháni
dokázali suverénně projít celým turnajem. Ceny obdržely i týmy druhého a třetího místa a tým LENOMRAV
Stojí také za zmínku duch FAIR PLAY hráče Michala Jíry, který se přiznal při sporné situaci a daroval tím soupeři bod.
Takto by se měli chovat hráči nejen na Těchlovickém turnaji, ale i hráči ve všech sportech na planetě.
Poděkování patří také organizátorům turnaje, obsluze stánku a hudebnímu doprovodu.
D. Schejbal
Fotky z nohejbalového turnaje:
8
2
6
3
1
:
:
:
:
:
1
4
2
3
5
B
4
BODY
SKÓRE
5
X
0:2
0:2
0:2
2:0
X
2:0
1:1
2:0
0:2
X
1:1
2:0
1:1
1:1
X
6
1
3
2
:
:
:
:
:
POŘADÍ
3
LEVÁCI
ZNACI
KARDIACI
KOKAIN
LEVÁCI
2
KOKAIN
1
2
3
4
5
1
KARDIACI
C
BŘÍZA
5TŘICÁTNÍCI
LENOMRAV
ODPADLÍCI
ZNALCI
1
2
3
4
5
1
4
2
3
8
1
2
3
4
5
X
2:0
0:2
0:2
0:2
X
0:2
0:2
2:0
2:0
X
2:0
2:0
2:0
0:2
X
4
6
0
2
:
:
:
:
:
POŘADÍ
2:0
1:1
2:0
2:0
X
SKÓRE
POŘADÍ
2:0
1:1
2:0
X
0:2
BODY
SKÓRE
2:0
0:2
X
0:2
0:2
ODPADLÍCI
BODY
2:0
X
2:0
1:1
1:1
LENOMRAV
DETONE
X
0:2
0:2
0:2
0:2
5TŘICÁTNÍCÍ
5
BŘÍZA
4
SOVY Z P.
RIC PIC
DOLNÍ HRÁDEK
MACH. KLUCI
SOVY Z P.
DETONE
3
MACH. KLUCI
1
2
3
4
5
2
DOLNÍ HRÁDEK
A
1
RIC PIC
http://sdrv.ms/17IFRTl
2
1
4
3
1A
4B
RIC PIC
LENOMRAV
2
0
3A
2B
SOVY Z P.
BŘÍZA
0
2
2A
3B
MACH. KLUCI
ODPADLÍCI
2
0
4A
1B
DOLNÍ HRÁDEK
5TŘICÁTNÍCI
0
2
1C
4D
ZNALCI
KUNČICE
2
0
3C
2D
LEVÁCI
TO JE JEDNO
0
2
2C
3D
KOKAIN
JEŽCI
0
2
4C
1D
KARDIACI
ZLAŤÁCI
0
2
RIC PIC
BŘÍZA
2
0
JEŽCI
ZLAŤÁCI
BODY
SKÓRE
1:1
X
0:2
0:2
1:1
2:0
X
2:0
1:1
2:0
0:2
X
3
5
1
3
:
:
:
:
:
POŘADÍ
TO JE JEDNO
X
1:1
1:1
1:1
3
1
4
2
2
0
2
1
FINÁLE
O 3. MÍSTO MACH. KLUCI
ZNALCI
TO JE JEDNO
5
SEMIFINÁLE
RIC PIC
MACH. KLUCI
MACH. KLUCI
5TŘICÁTNÍCI
4
KUNČICE
JEŽCI
ZLAŤÁCI
KUNČICE
TO JE JEDNO
3
ZLAŤÁCI
1
2
3
4
5
2
JEŽCI
D
1
ZLAŤÁCI
0
2
ZNALCI
ZLAŤÁCI
2
0
RIC PIC
ZNALCI
2
1
2
0
0
2
Hráči Těchlovických týmů RIC PIC, TO JE JEDNO, KOKAIN a 5TŘICÁTNÍCI
Vítězný tým RIC PIC
Rybářské závody 14. 9. 2013
Druhou zářiovou sobotu se od 10.00 v Těchlovicích konaly rybářské závody. Na rozdíl od předešlé soboty Těchlovice
bičovalo deštivé a chladné počasí, které ztěžovalo jak organizátorům, tak i všem závodníkům veškerou činnost.
Z tohoto důvodu se pořadatelé rozhodli oslovit odborného zdravotníka, který se po celou dobu závodů pohyboval
mezi soutěžícími a v případě zdravotní nebo psychické neduhy jim podával medicínu. Pro případ problému
s rybářským náčiním byla pro závodníky připravena i technická podpora.
Nejvíce ryb chytil David Vyčítal a umístil se tedy na prvním místě. Na druhém místě se umístil Jiří Lán. Třetí místo
obsadil Zdeněk Havlíček. Nutno ještě podotknout, že největším úlovkem se pyšnila Dita Skalická. Závodnici nachytali
nespočet ryb, které ovšem hned pustili zpět do vody a jen hrstka úlovků byla později servírována na večerním
9
vyhodnocení v hospodě U Čepků. Organizátoři měli připravené pro první tři umístěné rybáře a pro rybáře s největším
úlovkem ceny ve formě poháru a dortu.
Poděkování patří skvělé organizaci Michalovi Šprinci. Zdravotní službě Jany Pěníkové a vlastníkům rybníka Jiřímu
Lánovi a Kamilu Košťálovi.
D. Schejbal
Účastníci rybářských závodů
10
Hasičské závody – Libčany
V sobotu 29. 6. 2013 se na hřišti v Libčanech konaly hasičské závody. Závodů se zúčastnilo dohromady devět spolků
dobrovolných hasičů, mezi kterými nechyběli ani hasiči z Těchlovic. Závody vyhrál Hrádek, jako druhé byly Libčany a
na třetím místě skončily Těchlovice.
D. Schejbal
Fotky z hasičských závodů v Libčanech:
www.obectechlovice.cz
Hasičské závody – Těchlovice
Sociální sítě a SDH Těchlovice
facebook.com/sdh.techlovice
Fotky z hasičských závodů v Těchlovicích:
http://sdrv.ms/17IFRTl
11
Závěrečné informace
Zpravodaj Těchlovické listy vydává Obecní úřad v Těchlovicích - neprodejné.
Těchlovice 18, Lhota pod Libčany 50327, telefon: +420495585187
www adresa: www.obectechlovice.cz / E-mail: [email protected]
Grafická úprava: Schejbal Daniel
[email protected]
www.schejbal.info
Vyhrazujeme si právo na grafickou a gramatickou úpravu příspěvků, případně na jejich krácení a za pravdivost
příspěvku odpovídá vždy autor příspěvku
12

Podobné dokumenty