( 7 - ` %, +8 ` - 5 8 1$ 4 *0 " 3 - ,

Komentáře

Transkript

( 7 - ` %, +8 ` - 5 8 1$ 4 *0 " 3 - ,
Õ´«¾±ª# ¦°®¿ª±¼¿¶ X»-µ7¸± °±·²¬»® ¿ -»¬¬»® µ´«¾« 83-´± ïñîð
λ¼¿µ¬±® µ´«¾±ª7¸± ¦°®¿ª±¼¿¶»æ
Ó·®·¿³ Ý·ª±½¸±ª?ô ¬»´ò ééé îï èí êìô ½·ª±½¸àª±´²§ò½¦
Ì·-µ±ª? ®¿¼¿ µ´«¾±ª7¸± ¦°®¿ª±¼¿¶»æ
ÓËÜ®ò Ò±ª±¬²#ô °3ò –³¿µ¿´±ª?ô °ò Í»¼´?8»µô °3ò ܪ±(?µ±ª?ô Ó¹®ò ß²¼»®´±ª
©©©ò°±·²¬»®ó-»¬¬»®ò½¦
Vítězka
klubových
všestranných
zkoušek 2009
fena GS
Pegi z Podmaršovic
majitel, vůdce
Markéta Homolová
447 b.
I. cena
foto:
Monika Vojáčková
ŠAMPION ŠAMPIONŮ
2009
VII. FCI skupina
2. místo
Zar z Mešinské Hájovny
majitel
Kumštýř Jiří
ŠAMPION ŠAMPIONŮ
2009
VII. FCI skupina
3. místo
Danger Shahrastani
majitel
Formánková Helena
Nejlepší mladý vystavovatel
2009
I. věková kategorie
Tereza Škrobánková
215 bodů
foto:
Monika Vojáčková
Květuše Kocúrová
Klubový
1/2010
zpravodaj
Obsah
Slovo úvodem
2-3
Výro í, estné lenství
4-5
Kalendá klubových akcí
6
Plán kynologických akcí
OMS MMJ
7-11
Zprávy z klubu
12-24
Zprávy poradc chovu, chovní jedinci
Anglický setr
25-31
Gordonsetr
32-35
Irský ervenobílý setr
36-37
Irský setr
38-44
Pointr
45-49
Šampionáty
50-51
Top Dog - Šampión šampión
52
Myslivost - Zálomek i úlomek?
Propozice – klubové zkoušky
Kynologický kurz Peruc
Propozice – Speciální výstava
Klubová výstava 2010
propozice
p ihláška
Noví lenové
informace
p ihláška
Univerzální p ihláška – FT, Derby
P ihláška k zápisu vrhu
Klubový adresá
Na titulní stran :
Isis Lady DAMA Krkonoše
Top Dog R 2008, 2009 - 3.místo VII.skupina FCI
eský junior šampion, Slovenský šampion krásy mladých
eský šampion, Slovenský šampion, Grandšampion R
Interšampion FCI - C.I.B., C.I.E.
ZV I.cena, 214 bod , res.CACT
(foto Martin Kostelník)
www.pointer-setter.cz
-1-
53-54
55
56
57
58-59
59
60
61
62
63
64
Slovo úvodem
.
Výro ní lenská sch ze PSK 31.1.2010
Vážení p átelé,
v Panenských B ežanech, na jejíž organizaci se
podílí zejména paní Markéta Šmakalová a Ing.Lud k
Polák. Da í se pro tuto výstavu zajiš ovat kvalitní
zahrani ní rozhod í a naši chovatelé tak mají
možnost si nechat posoudit své psy dobrými
zahrani ními rozhod ími, aniž by museli cestovat do
zahrani í.
Speciální klubová výstava je po ádána v sou innosti
s mezinárodní a nebo oblastní výstavou.
setkáváme se op t po roce a d kuji všem
len m, kte í vážili cestu na naše setkání. Mám
v pam ti doby, kdy na lenskou výro ní sch zi klubu
p ijížd li
lenové doslova ze všech kout
eskoslovenska a to nejen proto, aby splnili svoji
lenskou povinnost, ale také pro osobní setkání. Pro
každého milovníka a chovatele anglických oha je
jist p íjemné potkat se s lidmi stejných zájm ,
vym nit si zkušenosti, zhodnotit uplynulý rok a ze 2. zkoušky po ádané PSK: jarní zkouškovou sezonu
setkání si odvézt nový elán do chovatelské, výstavní nᚠklub zahajuje dvoudenním národním trailem,
i výcvikové innosti.
který je pro zkušené v dce a psy "tréninkem" na
mezinárodní field trial a pro za áte níky a nezkušené
Také naše dnešní setkání bude hodnotit psy možností nasbírat pot ebné zkušenosti. Po
uplynulý rok 2009, ale mimo to p ipadá povinnost n kolika letech se do po ádání t chto trail op t
výboru PSK p edložit lenské základn hodnocení zapojil na Kladensku pan Otto Bernášek a na
skon eného volebního období. Z pohledu p edsedy Lounsku již tradi n tyto traily organizuje pan Libor
klubu bych uplynulé období hodnotil jako velice Mašek. PSK po ádá 6 dn jarního MFT a to
úsp šné a to zejména v dobré týmové spolupráci v lokalit Cheb a Klapý, kde je t eba vyzvednout
všech len výboru.
výbornou spolupráci s mysliveckými sdruženími
(Klapý, Libochovice, Chot šov, Slatina, Žírovice,
T ebe , Házlov, Dolní Dvory), které pro naše zkoušky
Sch ze výboru:
ú ast na sch zích výboru je tém 100% a jednání prop j ují honitby.
se také zú ast ují lenové revizní komise a poradci V roce 2008 se pro malý zájem nepoda ilo uspo ádat
chovu. Program jednání výborových sch zí je všestranné klubové zkoušky na táborsku a proto se
p ipravován
jednatelem a p edsedou klubu v roce 2009 této iniciativy ujal pan Libor Kunt
a s programem jednání jsou lenové výboru p edem a František Švec, kte í pro tyto zkoušky zajistili na
seznámeni spolu s pozváním na jednání výboru. Litom icku ty nejlepší podmínky.
Z každého jednání výboru je po izován zápis a dík Z dalších zkoušek po ádá PSK Jarní pohár PSK,
pe liv
vedeným a aktualizovaným webovým SZVP, ZV v podzimním termínu a klubové PZ.
stránkám PSK, mají lenové klubu možnost se
tém okamžit seznámit s výsledem jednání výboru 3. výcvikový kurs PSK - o tuto akci je každoro n
a to zejména
klubu. Pro zlepšení ekonomiky klubu p ijal výbor velký zájem z ad naši len
rozhodnutí, které ruší vyplácení cestovních výdaj za ínajících. V posledním volebním období se této
len m výboru. Ostatní ú astníci jednání výboru také akce organiza n ujali manželé Šmakalovi a pro tuto
akci se po n kolik let stala centrem d ní Peruc na
cestují na vlastní náklady.
Lounsku. Zde se poda ilo zajistit p ístup do okolních
revír a tak je možno provád t ukázky výcviku nejen
Klubový zpravodaj:
I p es existenc i webových stránek vydává PSK teoreticky, ale i prakticky v revíru.
2x ro n klubový zpravodaj. Výbor klubu respektuje
skute nost, že ne 100% všech len má p ístup na
internet a tisková forma klubového zpravodaje má
svoji nezastupitelnou archivní hodnotu. Na p íprav
klubového zpravodaje se podílí tisková rada, ale
vlastní tíha faktického vydání zpravodaje byla velkou
ást uplynulého volebního období na paní Markét
Kuntošové. Z rodinných d vod musela v polovin
roku 2009 svou innost paní Markéta Kuntošová
ukon it a její práci perfektn
p evzala Miriam
Civochová.
4. reprezentace klubu - naši lenové v uplynulém
období p íklad
reprezentovali nᚠklub doma
i v zahrani í. Na tomto míst je t eba p ipomenout
úsp chy na Mistrovství sv ta v lovu s oha i a sout ži
Svatého
Huberta
(Eva
Straková,
Vladimíra
Dvo áková, Alena Sedlá ková, Mgr.Jana Anderlová),
na evropském podzimním šampionátu anglických
setr (Vladimíra Dvo áková,Eva Straková).
Na jarních sout žích v dalekém hledání v Polsku,
N mecku, ecku a ve Francii je nutno vzpomenout
úsp chy Romana Sedlá ka, Aleny Sedlá kové,
Ladislava K rky. V roce 2009 se díky našim len m
Klubové akce:
(Roman Sedlá ek, Alena Sedlá ková a LukᚠOrság)
1. výstava: PSK v uplynulém volebním období, uskute nil historicky první start družstva
eské
stejn jako p ed tím, po ádal klubovou výstavu
republiky na Evropském poháru v dalekém hledání ve
-2-
5. chov a legislativa - p ijetím zákona na ochranu
zví at proti týrání . 246/1992 Sb. si každý chovatel
musí uv domit svoji odpov dnost p i chovu ps .
Tento zákon nejen vymezuje nejnižší v kové hranice,
od kterých je možno psy použít pro chov, ale také
stanovuje maximální po ty vrh v ase. Každý
chovatel si musí uv domit, že jde o zákon a ze
zákona není možná výjimka. Pokud chovatelský klub
Výstavy: stejn jako v jiných klubech jsou i u nás zjistí porušení toho zákona, je jeho povinností tuto
lenové, kte í se v nují výstavnictví a i na tomto poli skute nost oznámit Státní veterinární správ .
nᚠklub dob e reprezentují. Je velice pot šitelné, že
Na záv r své zprávy bych cht l pod kovat
našim plen m se v nují mladí v dci, jedním z nich je
Terezka Škrobánková, která zvít žila v kategorii celému výboru za výbornou týmovou práci.
"Junior Hangling" s anglickým setrem. K dalším Pod kování pat í i všem, kte í se podíleli na p íprav
úsp šným reprezentant m na výstavách pat í klubových akcí a nᚠklub reprezentovali na
s anglickými setry paní Daniela Šejvlová, pan Martin zkouškách a výstavách doma i v zahrani í.
Kostelník, Jaroslav Šeda. S gordonsetry pan Hejzlar
a Lízr.
MUDr.Novotný Vlastimil
p edseda PSK
Francii. Nᚠklub je výborn reprezentován i na
domácích sout žích jako je MRK a MKP. Zde bych
vyzvedl úsp chy pana Josefa Koreluse, Ladislava
Škaryda. Je t eba ocenit i snahu pana Martina Hartla
proniknout mezi všestrannou elitu, ale chyb lo mu
pot ebné zkouškové št stí. Stejn na tom byl pan
Martin Bartl.
-3-
Výro í, estné lenství
Pan Josef N mec se v roce
2010 dožívá významného životního jubilea
- 80 let. lenem našeho klubu je pan Josef
N mec od 80 let minulého století. P ed
vstupem do PSK byl chovatelem a v dcem
plemene eský fousek. S t mito psy docílil
adu významných úsp ch v etn start na
vrcholných sout žích jako je Memoriál
Richarda
Knolla
a
Memoriál
Karla
Podhajského. V 80 letech však jeho srdce
vzplanulo pro anglické a irské setry a záhy
jeho chov "z Pod ipských polí" slavil celou
plejádu úsp ch na zkouškách všech typ
dle ád
MMJ, ale i na mezinárodních FCI
zkouškách - trailech. Jeho psi také dobývali
úsp chy na mezinárodních výstavách doma
i v zahrani í.
P átelství
s
panem
Josefem
Novákem z Klapý vyústilo v uskute n ní
myšlenky po ádat v Klapý mezinárodní Field
Trial, který dodnes pat í ke st žejním akcím
našeho klubu. Byl to on, který ve spolupráci
s Ing. Josefem Sybolem a Josefem Novákem
inicioval výcvikové kurzy v Dobronicích
a díky t mto kurz m získal nᚠklub adu
výborných
len
a dnes i funkcioná .
Jeho kynologická "kvalifikace" - všestranný
rozhod í,FCI rozhod í z výkonu a exteriérový
rozhod í pro všechny skupiny FCI ho
p edur ila k výkonu významných funkcí
v naší kynologii. Pan Josef N mec jako
dosud jediný zastával p edsednictví ve t ech
nejd ležit jších kynologických organizacích
sou asn
- p edseda
MKU,
MKJ
a p edseda kynologické komise MMJ. Jeho
zvolení za p edsedu PSK p ineslo našemu
klubu výrazný vzestup. S prestiží jeho osoby
rostla i prestiž PSK a nᚠklub pomalu
vstupoval do mezinárodního pov domí. Jako
p edseda kynologické komise MMJ za al
po
panu
Ing.Jaromíru
Dostálovi,CSc.
zastupovat naší mysliveckou organizaci
v FIDC - organizaci, která po ádá mistrovství
sv ta v lovu s oha i a sout ž Svatého
Huberta.
.
Pan Josef N mec vždy dokázal
hled t a myslet daleko dop edu a nikdy
neustrnul ve svém vývoji i ve svých 80ti
letech. Vždy usiloval o týmovou spolupráci
a snažil se podchytit a vychovávat mladou
generaci kynolog . Vážený p íteli, d kuji Ti
za vše, co jsi pro PSK vykonal a jsem velice
rád, že jsem m l možnost krá et po Tvém
boku. Kdo jiný než Ty by m l být estným
p edsedou PSK.
-4-
za výbor PSK MUDr.Novotný Vlastimil
p edseda klubu
Výro í, estné lenství
Dne 27.10.2010 oslaví Významné životní
jubileum paní Draga Va kátová.
Dlouholetá lenka našeho klubu od
roku 1982, která slavila úsp chy po celé
Evrop a to jak s Irskými ervenými setry tak
i s Irskými ervenobílými setry. Její zapálení
pro Irské setry jí vedlo na výstavy do
Rakouska, N mecka, Polska, Slovenska.
Spolu se svým manželem dovezli prvního
ervenobílého setra a tím se zasloužili
o založení chovu t chto krásných
a pracovitých ps . Po prvním psu Rushfield
Smudge zde z stalo více ps i fen
s výbornou ovladatelností, vynikajícím nosem
a velkou chutí k práci. Od roku 2000 byla
poradcem chovu IRWS do konce roku 2008,
kdy zem el její manžel pan Josef Va kát.
V N mecku, Polsku a také u nás jsou
potomci jejich ps . Na výro ní lenské sch zi
byl všemi ú astníky schválen návrh na
ud lení estného lenství paní Va kátové
za dlouholetou innost v klubu SPK.
Gratulujeme k tak významnému
životnímu jubileu jako je 80 let plodného
života a p ejeme jí, aby byla ješt dlouho
p i životní síle a mohla se ješt v novat
IRWS, kde pomáhá svými zkušenostmi
a radou.
za výbor PSK Vojt ch Ln ni ka
poradce pro chov IRWS
Vlastimil Fencl se v letošním roce dožívá významného životního jubilea.
V pov domí širší kynologické ve ejnosti je spíše jeho jméno spojováno se Slovenským
kopovem. Jako chovatel a cvi itel však pracoval i s jinými plemeny - barvá i, jezev íky, slídi i
a také oha i v etn anglických. Za jeho zásluhy a dlouholeté lenství v PSK mu bylo k jeho
životnímu jubileu ud leno estné lenství v PSK. Do dalších let p ejeme pevné zdraví
a hodn elánu.
za výbor PSK MUDr.Novotný Vlastimil
p edseda klubu
Ing. František Svoboda, Týn nad Vltavou
Chovatelská stanice " Z Povltaví ", více jak 60 rok obohacuje naši chovnou
základnu pointr o špi kové jedince.
Ing. Svoboda a jeho psi po ínaje padesátými lety minulého století byli obdivováni
za špi kovou práci na trialech a sou asn vít zili v práci všestranné. N kolikrát cvi il pointry
slavným pointrá m, kte í se chlubili jejich výkony, za kterými se skrývala houževnatá práce
práv Ing. Svobody. V té dob , jak v klubu, tak na kynologických akcích, byl velmi váženým
kynologem. Pracoval po dv volební období jako jednatel klubu. V sou asné dob má
chovného pointra, který mu d lá radost.
Do dalších let pevné zdraví a ješt hodn radosti ze ps .
za výbor
-5-
PSK - Fr. Šonka
Kalendá klubových akcí
Kynologický kurz
Zkoušky
3.4.2010
NFT OMS Kladno
(CACT)
4.4.2010
NFT OMS Louny
(CACT)
5.4.2010
FT Derby OMS Tábor
10.-12.4.2010 MFT Žírovice, Cheb
(CACIT)
16.-18.4.2010 MFT Klapý, Litom ice
(CACIT)
8.5.2010
Jarní pohár (CACT)
OMS Praha 9
Nejlepší IS získá
„Pohár Ireny Rafalské“
5.9.2010
SZVP OMS Litom ice
12.9.2010
ZV (CACT)
OMS Praha 9
19.9.2010
PZ (CACT)
OMS Praha 9
25.-26.9.2010 VZ (CACT)
OMS Litom ice
25.-26.9.2010 MFT-GT (CACIT)
OMS B eclav
25.9.2010
2010
Sout ž sv.Huberta
OMS B eclav
Propozice k trial m získáte u výcviká e
klubu – paní Dvo ákové, u ostatních
zkoušek informace podá po ádající OMS.
30.4.-2.5.2010 Peruc
Výstavy
Klubová výstava Panenské B ežany
SOBOTA – 1 . .
- tituly CAC, Klubový vít z
rozhod í:
IS, I BS, POI - Britt-Marie Dornell
Švédsko
AS, GS - Marina Bengtsson
Švédsko
(propozice a p ihláška str.58 - 59)
elektronická p ihláška:
www.redecho.cz/kv2010.htm
Hlavní sponzor výstavy
Speciální výstava Praha-Kunratice
12.6.2010 - tituly CAC, Vít z
spec.výstavy
rozhod í: Irena Rafalská
(informace str.57)
Zahrani ní akce
13.2.,20.2.,13.11.,20.11.2010
MFT Zadar Chorvatsko (CACIT)
www.pointer-setter.cz
-6-
Plán kynologických akcí OMS MMJ
2010
(úplný seznam najdete na - http://www.cmmj.cz/Kynologie/Kynologie/SEZNAM-ZKOUSEK-PSU.aspx)
Jarní svody :
Praha 6
Praha 7
Praha 9, Praha 10
Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
M lník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha-východ
Praha-západ
Rakovník
eské Bud jovice
eský Krumlov
Jind ich v Hradec
Pelh imov
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
Domažlice
Cheb
Karlovy Vary
Klatovy
17.04.
10.04.
28.03.
17.04.
17.04.
03.04.
10.04.
17.04.
25.04.
04.04.
11.04.
03.04.
10.04.
25.04.
10.04.
10.04.
10.04.
17.04.
10.04.
03.04.
17.04.
17.04.
02.04.
24.04.
17.04.
09.04.
Zkoušky vloh oha
15.05.
04.09.
Praha 9, Praha 10 01.05.MP
09.05.OH
12.09.OH
( PSK)
Benešov
01.05.
Beroun
15.05.
Kladno
08.05.
Kolín
08.05.
16.05.
Kutná Hora
09.05.
21.08.MP
08.05.
M lník
Mladá Boleslav
09.05.MP
16.05.OH
Nymburk
08.05.
09.10.
Praha-východ
15.05.
28.10.
Praha-západ
01.05.
Praha 6
Plze
Rokycany
Sokolov
Tachov
eská Lípa
D ín
Chomutov
Jablonec n/N.
Liberec
Litom ice
Louny
Most
Teplice
Ústí n/L.
Havlí k v Brod
Hradec Králové
Chrudim
Ji ín
Náchod
Pardubice
Rychnov n/Kn.
Semily
Svitavy
Trutnov
Ústí n/O.
Blansko
24.04.
17.04.
03.04.
17.04.
24.04.
04.04.
17.04.
24.04.
17.04.
10.04.
25.04.
10.04.
11.04.
17.04.
17.04.
24.04.
25.04.
17.04.
24.04.
25.04.
25.04.
25.04.
24.04.
17.04.
01.05.
17.04.
Brno-m sto
Brno-venkov
B eclav
Hodonín
Jihlava
Krom íž
Prost jov
T ebí
Uherské Hradišt
Vyškov
Zlín
Znojmo
Ž ár n/S.
Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Ji ín
Olomouc
Opava
Ostrava
P erov
Šumperk
Vsetín
03.04.
11.04.
17.04.
17.04.
10.04.
24.04.
24.04.
09.05.
10.04.
17.04.
08.04.
24.04.
02.05.
24.04.
10.04.
24.04.
08.05.
01.05.
24.04.
17.04.
25.04.
17.04.
24.04.
01.05.
08.05.
15.05.
15.05.
22.05.
22.05.
11.09.MP
08.05.
09.05.
01.05.
08.05.
08.05.
08.05.(2x)
03.07.jez.
01.05.
15.05.
01.05.MP
08.05.
17.10.
01.05.
08.05.
08.05.
Sokolov
Tachov
eská Lípa
D ín
Chomutov
Jablonec n/N.
Liberec
Litom ice
Louny
Most
Teplice
Ústí n/L.
Havlí k v Brod
Hradec Králové
Chrudim
08.05.
01.05.
15.05.
16.05.
08.05.
26.06.
15.05.
15.05.
15.05.
15.05.
15.05.
08.05.
15.05.
15.05.
08.05.
25.09.
15.05.
22.05.
08.05.
08.05.
02.10.MP
a mal.pl. :
P íbram
Rakovník
eské Bud jovice
eský Krumlov
Jind ich v Hradec
Pelh imov
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
Domažlice
Cheb
Karlovy Vary
Klatovy
Plze
Rokycany
-7-
Ji ín
Náchod
Pardubice
Rychnov n/Kn.
Semily
Svitavy
Trutnov
Ústí n/O.
Blansko
Brno-m sto
B eclav
Hodonín
Jihlava
Krom íž
22.05.
08.05.
08.05.
08.05.
08.05.
15.05.
22.05.
15.05.
22.05.
15.05.
01.05.
Prost jov
T ebí
Uherské Hradišt
Vyškov
Zlín
Znojmo
Ž ár n/S.
22.05.
22.05.
23.05.
24.04.
08.05.
15.05.
08.05.
15.05.
15.05.
11.09.MP
Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Ji ín
Olomouc
Opava
Ostrava
P erov
Šumperk
Vsetín
15.05.
01.05.
15.05.
08.05.
15.05.
08.05.
08.05.
15.05.
04.09.MP
08.05.
15.05.
Kolín – Polabské derby (CACT) – ZV OH – 23.05.2010
Pardubice - Sout ž o pohár hejtmana Pardubického kraje (CACT) – ZV OH – 22.05.10
Brno-venkov – ZV (CACT) – 12.06.2010
a mal.pl. :
Podzimní zkoušky oha
Praha 6
18.09.
Praha 9, Praha 10 19.09.OH
(+ PSK)
10.10.
Benešov
28.08.
11.09.
Beroun
11.09.
Kladno
11.09.
23.10.
Kolín
28.08.
25.09.
Kutná Hora
04.09.
11.09.
M lník
Mladá Boleslav
29.08.
28.09.OH
Nymburk
21.08.
02.10.
Praha-východ
21.08.
18.09.
30.10.
Praha-západ
28.08.
16.10.
11.09.
P íbram
Rakovník
23.05.
18.09.
16.10.
eské Bud jovice 21.08.
12.09.
25.09.
eský Krumlov
18.09.
Jind ich v Hradec 21.08.
25.09.
09.10.
Pelh imov
28.08.
16.10.
Písek
28.08.
16.10.
Prachatice
28.08.
Strakonice
21.08.
12.09.OH
Tábor
Domažlice
Cheb
Karlovy Vary
Klatovy
Plze
Rokycany
Sokolov
Tachov
eská Lípa
D
ín
Chomutov
Liberec
Litom ice
Louny
Most
Teplice
Havlí k v Brod
Hradec Králové
Chrudim
-8-
17.10.OH
28.08.
18.09.
19.09.
11.09.(2x)
02.10.
18.09.
21.08.
25.09.
16.10.
16.05.
18.09.
02.10.
24.10.
11.09.
09.05.
11.09.
30.10.
02.10.
21.08.
30.10.
15.05.MP
07.08.MP
29.08.OH
04.09.MP
16.10.MP
25.09.
16.10.
28.08.
16.10.
02.10.
17.09.
12.09.
04.09.
02.10.OH
28.08.
18.09.OH
09.10.
21.08.
18.09.
Ji ín
Náchod
Pardubice
Rychnov n/Kn.
Semily
Svitavy
Trutnov
Ústí n/O.
Blansko
Brno-m sto
B eclav
Hodonín
Jihlava
Krom íž
Prost jov
T ebí
Uherské Hradišt
Vyškov
Zlín
Znojmo
05.09.
25.09.
11.09.
09.10.OH
29.05.
28.08.
25.09.
21.08.
11.09.OH
04.09.
11.09.
04.09.
18.09.
18.09.
29.05.
11.09.
28.08.
11.09.OH
18.09.OH
04.09.
02.10.
04.09.
02.10.
16.10.
18.09.
28.08.
25.09.
26.06.
05.09.
18.09.
09.10.
21.08.
18.09.
22.05.
21.08.
04.09.
28.08.
11.09.OH
25.09.OH
23.10.OH
Ž ár n/S
Frýdek-Místek
Karviná
21.08.
04.09.
25.09.
25.09.
16.05.
16.10.
28.08.
04.09.
25.09.
18.09.
09.10.
28.08.
Nový Ji ín
Olomouc
Opava
Ostrava
P erov
Šumperk
Vsetín
09.10.
28.08.
21.08.
25.09.
Strakonice – Mistrovství Šumavy – Sout ž Ant.Pražáka - PZ OH – 02.10.2010
eská Lípa – PZ OH (CACT) – 21.08.2010
Brno-venkov – PZ (CACT) – 14.05.2010 + 09.10.2010
Speciální zkoušky z vodní práce :
Praha 9, Praha 10
Benešov
Kladno
Kolín
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha-východ
Praha-západ
Rakovník
eské Bud jovice
eský Krumlov
Jind ich v Hradec
Pelh imov
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
Domažlice
Cheb
Karlovy Vary
22.08.OH
14.08.
07.08.
07.08.
21.08.
24.07.
26.06.
24.07.
07.08.
14.08.
24.07.
17.07.
07.08.
21.08.
07.08.
31.07.
24.07.
12.09.(2x)
24.07.
04.09.
14.08.
26.09.
26.06.
Plze
19.09.
Rokycany
18.09.
Sokolov
07.08.
Tachov
04.09.
eská Lípa
10.07.
D ín
03.07.
30.07.
Litom ice
04.09.
Louny
10.07.
Teplice
21.08.
Hradec Králové
24.07.
Chrudim
31.07.
10.07.
Ji ín
Náchod
07.08.
Pardubice
14.08.
(Pohár pojiš ovny HALALI)
Rychnov n/Kn.
10.07.
Klatovy
Semily
Svitavy
Trutnov
Ústí n/O.
Brno-m sto
Jihlava
Krom íž
Prost jov
T ebí
Uherské Hradišt
Vyškov
Znojmo
Karviná
Nový Ji ín
Opava
Ostrava
P erov
24.07.
14.08.
17.07.
28.08.
21.08.
07.08.
17.07.
07.08.
24.07.
31.07.
18.07.
24.07.
31.07.
31.07.
15.08.
10.07.
07.08.
Písek – Pohár premonstrát.kláštera v Milevsku – PZ + SZVP OH – 04.-05.09.2010
Brno-venkov – SZVP (CACT) – 17.07.2010 + 14.08.2010
Hodonín – Mem.Miroslava Schüllera (CACIT) – PZ + SZVP OH – 21.-22.08.2010
Lesní zkoušky oha
Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
M lník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha-východ
Praha-západ
17.07.OH
28.08.
12.06.MP
11.07.OH
03.10.MP
17.07.OH
28.08.MP
31.07.
21.08.MP
22.08.OH
10.07.OH
16.10.MP
20.06.
04.09.OH
a mal.pl. :
P íbram
Rakovník
eské Bud jovice
eský Krumlov
Jind ich.Hradec
Pelh imov
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
10.07.OH
-9-
25.09.MP
10.07.MP
24.07.
07.08.MP
21.08.
12.06.
31.07.OH
21.08.MP
03.07.MP
04.07.MP
10.07.OH
24.07.
17.07.OH
10.07.OH
16.10.MP
Domažlice
Cheb
Karlovy Vary
Klatovy
Plze
Rokycany
Sokolov
Tachov
07.08.MP
(2x)
13.06.
14.08.
24.07.MP
31.07.
OH+retr.
02.10.MP
19.06.MP
20.06.MP
28.08.OH
29.08.OH
07.08.MP
09.10.
10.07.MP
14.08.MP
eská Lípa
D ín
Chomutov
Jablonec n/N.
Liberec
Litom ice
Most
Teplice
Ústí n/L.
Hradec Králové
Ji ín
26.06.
19.06.MP
01.08.OH
11.09.
10.07.MP
07.08.
07.08.OH
08.08.MP
17.10.
22.08.
09.10.MP
21.08.OH
04.09.MP
14.08.OH
28.08.MP
Náchod
Pardubice
Rychnov n/K.
Semily
Svitavy
Trutnov
Ústí n/O.
Blansko
Jihlava
Prost jov
T ebí
10.07.OH
28.08.MP
31.07.OH
31.07.
14.08.
21.08.MP
28.08.MP
07.08.OH
21.08.MP
07.08.OH
14.08.MP
10.07.MP
04.07.
23.10.
12.06.OH
Uherské Hradišt
Vyškov
Znojmo
Ž ár n/S.
Bruntál
Karviná
Nový Ji ín
Ostrava
P erov
Šumperk
Vsetín
20.06.MP
29.06.MP
17.07.
17.07.OH
18.09.MP
03.07.OH
12.06.MP
16.10.MP
14.08.MP
30.10.MP
17.07.MP
14.08.
24.07.
10.07.OH
17.07.OH
eské Bud jovice – Hlubocké derby oha (CACT) – SZVP + LZ – 24.-25.07.2010
Klatovy – LZ MP (CACT) – 28.08.2010
Havlí k v Brod – Havlí kobrodský pohár – LZ+SZVP OH – 24.-25.07.2010
LZ MP – 25.07.2010
Brno-m sto – Memoriál O.Valeše – LZ OH – 10.07.2010
Brno-venkov – LZ (CACT) – 07.08.2010
Krom íž – LZ (CACT) – 11.09.2010
Opava – Memoriál J.Hromadové – LZ + SZVP OH – 14.-15.08.2010
Barvá ské zkoušky :
Praha 6
Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
M lník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha-východ
Praha-západ
P íbram
Rakovník
eské Bud jovice
eský Krumlov
Pelh imov
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
Domažlice
Cheb
Karlovy Vary
Klatovy
24.10.MP
16.10.
29.08.
13.06.
26.09.MP
09.10.MP
25.09.
30.10.
07.08.MP
24.10.
26.09.
08.10.MP
26.06.
30.10.MP
22.08.
23.10.
25.09.MP
26.09.MP
09.10.
09.10.
17.10.
11.07. jez
12.07. jez
08.08.MP
(2x)
12.06.
15.08.MP
25.07.MP
01.08.
Plze
Rokycany
Sokolov
Tachov
eská Lípa
D ín – MP
Chomutov
Jablonec n/Nis.
Liberec
Litom ice
Louny
Most
Teplice
Ústí n/L.
Havlí k v Brod
Hradec Králové
Chrudim
Ji ín
Náchod
Pardubice
Rychnov n/Kn.
- 10 -
03.10.MP
13.06.
08.08.
11.07.
10.10.
15.08.MP
17.10.
24.04.
29.04.
02.10.
23.10.
30.10.
06.11.
21.08.
23.10.
09.10.
08.05.
16.10.
09.10.
17.10.
25.09.MP
09.10.
11.09.
02.10.
23.10.
16.10.
09.10.
10.10.
09.10.
Semily
Svitavy
Trutnov
Ústí n/O.
Blansko
Brno-m sto
B eclav
Hodonín
Jihlava
Prost jov
T ebí
Uherské Hradišt
Vyškov
Znojmo
Ž ár n/S.
Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Ji ín
Olomouc
Ostrava
Šumperk
Vsetín
30.10.
09.10.
03.07.
02.10.
02.10.
23.10.OH
03.07.MP
23.10.
19.06.
30.10.
24.10.MP
19.06.MP
02.10.MP
16.10.
19.09.MP
02.10.MP
28.08.MP
02.10.MP
06.11.
04.09.
05.09.
31.10.
18.07.MP
07.08.
18.06.
19.06.
11.09.
04.09.
Domažlice - Chodský akan (CACT) - LZ + BZ - 28.-29.08.2010
Klatovy – BZ (CACT) – 29.08.2010
Plze – Pohár Plze ska (CACT) – LZ+BZ – 02.-03.10.2010
Sokolov – Krásenský kahan (CACT) – LZ+ BZ MP – 18.-19.09.2010
eská Lípa – BZ (CACT) – 16.10.2010
Pardubice – Sout ž o pohár hejtmana Pardubic.kraje – BZ MP (CACT) – 16.10.2010
Hodonín – Slovácký pohár (CACT) – LZ+BZ – 11.-12.09.2010
Krom íž – Memoriál Ji ího Bodej ka (CACT) – LZ + BZ – 11.-12.09.2010
(ve spolupráci s KCHT,KCHFox a KCHJez)
Zlín - Lesní pohár (CACT) - LZ + BZ – 18.-19.09.2010
Bruntál – Memoriál Fr.Jakub íka – BZ (CACT) – 02.10.2010
Opava - Memoriál J.Menšíka (CACT) - LZ + BZ - 04.-05.09.2010
Všestranné zkoušky oha
Benešov
Kladno
Kolín
Mladá Boleslav
Nymburk
25.-26.09.
16.-17.10.
11.-12.09.
09.-10.10.
25.-26.09.
:
Praha-východ
Písek
eská Lípa
Teplice
Ji ín
09.-10.10.
18.-19.09.
25.-26.09.
25.-26.09.
09.-10.10.
Brno-venkov
Krom íž
T ebí
Znojmo
Ostrava
25.-26.09.
25.-26.09.
24.-25.10.
18.-19.09.
28-29.08.
Kutná Hora – Memoriál Fr.Horela – VZ OH (CACT) – 14.-15.08.2010
Pelh imov – Pohár hejtmana kraje Vyso ina - VZ OH (CACT) – 25.-26.09.2010
Klatovy – VZ OH (CACT) – 18.-19.09.2010
Plze – Memoriál Josefa Kobzy (CACT) – VZ OH – 11.-12.09.2010
Litom ice + PSK – VZ OH (CACT) – 25.-26.09.2010
Brno-m sto – VZ OH (CACT) – 16.-17.10.2010
T ebí – Memoriál J.Venhody – VZ OH (CACT) – 23.-24.10.2010
Memoriál Richarda Knolla
(CACT) - 04.-05.09.2010 – Plze
Memoriál Karla Podhajského (CACIT,CACT) – 02.-03.10.2010 – B eclav
Moravskoslezský klub chovatel anglických oha
:
MFT (CACIT,CACT) - 24.-25.04.2010 – Brno-venkov
NFT (CACT) – 16.05.2010 – Brno-m sto
SZVP – 14.08.2010 – Prost jov
NFT (CACT) – 25.-09.2010 – Brno-venkov
PZ (CACT) – 08.10.2010 – Brno-m sto
Nomina ní sout že na MS v lovu s oha i 2010 - Slovensko.
Klub krátkosrstý oha
R:
Mem.J.Nováka - MFT (CACIT,CACT) – 16.-18.04.2010 – Mladá Boleslav
Klub chovatel hrubosrstých a ma arských oha
:
MFT letní (CACIT,CACT) – 25.-30.04.2009 - Bruntál
Klub chovatel breta ských oha
:
MFT-GT (CACIT,CACT) – 04.-05.09.2010 – Pardubice
Kvalifikace na MS Sv. Huberta: Pardubice – MS Dubany 5.9.2010
eský pointer a setter klub :
MFT (CACIT) – 10.-12.04.2010 - Cheb
MFT (CACIT) – 16.-18.04.2010 – Litom ice
MFT-GT (CACIT) – 25.-26.09.2010 – B eclav
Sout ž Sv.Huberta – 25.09.2010 – B eclav
Moravskoslezský klub chovatel anglických oha
:
MFT (CACIT,CACT) - 24.-25.04.2010 – Brno-venkov
- 11 -
Zprávy z klubu
.
Inzerce
D ležité adresy
V klubovém zpravodaji je možné inzerovat
chovatelské i podnikatelské aktivity.
ESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ
JEDNOTA
ceny inzerce:
1 strana A5
3.500,- K
polovina strany = A6
2.000,- K
(jedná se o vnit ní ernobílé strany zpravodaje)
Jungmannova 25
115 25 Praha 1
tel.: 224 949 511, fax: 224 948 470
www.cmkj.info
ú ední hodiny:
Po- t 8:00-11:00, 12:30-15:00
(pr kazy p vodu, zkoušky, pracovní certifikáty,
plemenná kniha)
!!! lenské p ísp vky a poplatky
za chov !!!
lenské p ísp vky – 300,- K na rok 2011 musí
být uhrazeny do 31.12.2010.
ESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ
UNIE
Za azení do chovu – 350,- K
Vystavení krycího listu – 290,- K
Jankovcova 53
170 00 Praha 7
tel.: 234 602 276, fax: 234 602 278
www.cmku.cz
ú ední hodiny:
Út 9:00-12:00, 12:30-17:00
St 7:30-12:00, 12:30-15:00
(mezinárodní a národní tituly, šampionáty,
chovatelské stanice)
lze platit bankovním p evodem, p ípadn
složenkou typu A na ú et íslo:
35-340 490 237 / 0100 (KB Praha)
variabilní symbol: vaše klubové íslo lena
konstantní symbol: 0558
adresa majitele ú tu:
eský pointer a setter klub
Jungmannova 25, Praha 1, 115 25
ESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ
JEDNOTA
nebo složenkou typu C na adresu ekonoma
klubu:
Jungmannova 25
115 25 Praha 1
tel.: 221 592 961
www.cmmj.cz
Markéta Šmakalová
Chaberská 6, Praha 8, 182 00
(do zprávy pro adresáta uvád jte vaše klubové
íslo lena)
Klubové informace
Klubový zpravodaj
Prosíme leny klubu, kte í mají zájem p ispívat
do klubového zpravodaje, aby své lánky,
fotografie,…
zasílali na [email protected]
redaktor klubového zpravodaje
Miriam Civochová – tel.: 777 21 83 64.
Schválená podmínka
(viz. KZ 2/2002)
Prosíme o zasílání aktualizací/zm n:
- chovní jedinci: nov získané tituly, zkoušky,
šampionáty – na adresu p íslušného poradce
chovu
- lenové klubu: zm na adresy, jména,
telefonu, e-mailu, u n kterých len není stále
dodáno datum narození na adresu ekonomky
klubu
Výbor ukládá poradc m chovu aktivn sledovat
chov a zejména respektovat ustanovení, že pokud
bude ve vrhu ponecháno více jak 8 št at, nesmí adresy naleznete ve zpravodaji – poslední strana
- Klubový adresá
v dalším kalendá ním roce mít tato fena vrh.
Odpov dni za dodržování tohoto ustanovení jsou
chovatelé a jednotliví poradci chovu.
- 12 -
Zprávy z klubu
c)
Chcete uchovnit psa nebo fenu ?
Po spln ní chovných podmínek je t eba
zaslat p íslušnému poradci chovu tyto
podklady:
originál pr kazu p vodu a jeho
kopii
výstavní posudek, kde musí být
uvedena výška, zuby, barva oka
kopii tabulky ze zkoušek, která
oprav uje k za azení do chovu
výsledek vyšet ení DKK
2 fotografie ve výstavním postoji
Žadatel o uchovn ní psa, feny musí být
lenem PSK, zaplatit poplatek za
uchovn ní ve výši 350,- K . U ps je
následn t eba nechat zapsat záznam
o uchovn ní do Plemenné knihy. U fen se
tento zápis v tšinou provádí až p i hlášení
prvního vrhu.
Pokud chcete mít u chovného jedince
uvedeny další zkoušky z výkonu a výstavní
ocen ní zašlete kopie dalších posudk
z výstav a kopie zadaných titul a kopie
tabulek z výkonu poradci chovu i Plemenné
knize na adresu: eskomoravská
kynologická jednota, plemenná kniha,
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.
U za azených chovných jedinc uvád jte
kontaktní adresu, telefon, p íp. e-mail.
Chovné podmínky
1)
2)
PSK
Rtg na dysplazii ky elních kloub
- maximáln stupe 2/2
Exteriér - známka výborná nebo velmi
dobrá
a) získané ocen ní na jakékoliv
oficiální výstav v R
b) v posudku a rodokmenu musí být
uveden skus, chrup, výška a barva
oka
i) skus – n žkový (ev.kleš ový)
ii) chrup – úplný
iii) minimální kohoutková výška
u feny 58cm
iv) minimální kohoutková výška
u psa 62cm
v) barva oka - dle standardu
3)
v den výstavy musí být
posuzovanému jedinci 12 m síc .
Zkoušky
a) Klubové derby, Mezinárodní derby,
Národní Field Trial, Mezinárodní
Field Trial, Field Trial - GT a to typ
"couple" (párové hledání) se
ziskem nejmén 6 bod – dob e
nebo
b) Ostatní zkoušky podle zkušebních
ád
MMJ (ZV, PZ, VZ,
Memoriály) nebo FCI, kde pes
m že prokázat vrozené vlastnosti
stav cího psa se spln ním limitních
známek (dle ád
MMJ), které
musí být spln ny pro za azení
do chovu:
Kritérium
Známka
Hledání
3
Vystavování
4
Vrozená
chu k práci
4
Postupování
3
Nos
4
Poslušnost
2
Klid po
výst elu
3
Na zkouškách dle ád
pes usp t, cena nerozhoduje.
MMJ musí
Chcete nakrýt fenu?
Je t eba požádat p íslušného
poradce chovu o vystavení krycího listu,
sou asn je nutné zaplatit poplatek ve výši
290,- K .
Po nakrytí feny majitel krycího psa vyplní
na obou paré krycího listu „potvrzení o krytí
feny“. Majitel feny toto potvrzení z kopie
krycího listu odst ihne, a tuto ást si
- 13 -
ponechá. Zbytek kopie krycího listu je t eba
zaslat do deseti dn po nakrytí feny poradci
chovu pro další zpracování. Chovatel
do deseti dn od narození št at oznámí vrh
poradci chovu.
Originál pošle zp t chovateli. Chovatel
p edloží ve stá í 6-7 týdn p ihlášku vrhu
k tetování pov enému pracovníkovi,
p íslušnému veteriná i a p edá pokyny pro
tetování. Pracovník, který tetování provedl,
potvrdí jeho správnost na zadní stran
p ihlášky! Po et tetovaných št at, datum,
razítko a podpis. Sou asn posoudí
zdravotní stav!
Chovatel do t iceti dn po narození
št at vyplní „p ihlášku vrhu" u prvního vrhu
p ipojí originál pr kazu p vodu feny, dále
originál tiskopisu "doporu ení ke krytí", kopii
certifikátu chovatelské stanice a tyto doklady
Chovatel ihned po otetování
pošle doporu en na adresu:
a potvrzení odešle plemenné knize zp t
eskomoravská kynologická jednota,
p ihlášku vrhu a tato dokon í zápis do
plemenná kniha, Jungmannova 25, 115 25
plemenné knihy a vydá pr kazy p vodu!
Praha 1.
Plemenná kniha doplní p ihlášku
vrhu ísly lp., která jsou i ísly tetovacími!
V sou asnosti je na zvážení každého
chovatele varianta trvalého ozna ení ps
(tetování nebo ip nebo obojí).
Výborová sch ze PSK 3.1.2010
P ítomni: MUDr. Novotný, Mgr. Anderlová,
Miriam Civochová, Ing. Lud k Polák, Simona
Svato ová, Vladimíra Dvo áková, Libor Kunt,
Roman Sedlá ek, Libor Mašek, František
Švec, František Legát, Markéta Šmakalová,
Ladislav Šmakal, Ing. František Šonka,
Miroslav Šnobr, Josef N mec, Vojt ch
Ln ni ka, Milan Remeš
Hosté: Marta Kubešová, Verunka Šmakalová
Program:
1. lenská sch ze
2. P estupky len
3. P ístup na web
4. Klubový zpravodaj
5. R zné
6. Termín p íští sch ze výboru
1. Výro ní lenská sch ze – volební 31. 1.
2010
Zahájení: 10.00 hod.( lenové výboru 8:30)
Doplacení l. p ísp vk nejpozd ji do 9.45
hod. a vydání hlasovacích lístk
PROGRAM V S
1) Zahájení, schválení programu sch ze
2) Volba komisí –
mandátová komise (po ítá hlasy):
p.K rka, p.Mašek, sl. Civochová
návrhová komise:
p. Šmakal, p. Kunt, pí. Dvo áková
volební komise:
p. N mec, Ing. Polák, Ing. Šonka
3) Sestavení kandidátky v abecedním po adí
(návrh výboru + dopln ní z pléna)
4) Zpráva o innosti klubu – Dr. Novotný
5) Zpráva ekonoma, rozpo et na rok 2010
– pí. Šmakalová
6) Zpráva revizní komise – Ladislav Šmakal
7) Zprávy poradc chovu
P estávka
8) Volby (Prezen ní listina, volební lístky
– zajistí p. Šmakal, p. Sedlá ek)
Výborem navržená kandidátka
---Výbor klubu--- (9 len )
MUDr. Vlastimil Novotný
Libor Kunt
Mgr. Jana Anderlová
Markéta Šmakalová
Ing. Lud k Polák
Vladimíra Dvo áková
Roman Sedlá ek
Miriam Civochová
Libor Mašek
- 14 -
---Kontrolní a revizní komise--- (5 len )
Ladislav Šmakal
Miloslav Šnobr
František Švec
Martin Hartl
Marta Kubešová
9) Ud lení estného lenství a p edsednictví
10) Diskuze
11) Seznámení s výsledkem voleb
12) Usnesení lenské sch ze (schválení
jednotlivých zpráv + schválení zm n sm rnic,
rozpo et hospoda ení na rok 2010)
2. P estupky len
Výbor PSK pov uje pí. Anderlovou,
p. Remeše a Ing. Poláka k podání oznámení
Veterinární správ o porušení zákonných
podmínek v chovu IS.
Výbor PSK pov uje pí. Anderlovou
k zaslání dotazu na PK MKJ ohledn
nesrovnalostí s vystavováním PP.
zm ny sm rnic, chovní jedinci, zprávy PCH
a revizní komise, estní lenové, výro í,
kalendá akcí – propozice VZ, SZVP (L.Kunt)
5. R zné
Výbor pov uje Ing. Šonku, poradce chovu
GS, aby po p edložení všech pot ebných
doklad , za p edpokladu, že tyto budou
p íznivé pro prodloužení chovnosti feny Megi
z Podmaršovic lp/GS/5397/04, vystavil
požadovaný krycí list.
Výjimka pro fenu GS lp/GS/5856 ud lena na
jeden vrh s podmínkou sledování potomstva
na DKK (odpovídá poradce chovu)
Návrh na estné lenství:
pí. Draga Va kátová, Ing. František Svoboda,
Ladislav Fencl
Návrh na estné p edsednictví: Josef N mec
Zápis z výborové sch ze rozešle
3. P ístup na web
Mgr. Anderlová všem len m výboru.
V pr b hu ledna 2010 bude dokon en p ístup
na nový web PSK.
6. Termín p íští sch ze nov zvoleného
výboru 21.2.2010 v 14.00 hod.
4. Klubový zpravodaj – pro p íští vydání
zvýraznit klubové íslo ú tu, nejlépe
Zápis schválen, ov il: Ing. Polák, Mgr.
k adresá i klubu
Anderlová
Uzáv rka KZ 1/2010 15.2.2010 (vydání cca
Zapsala: pí. Dvo áková
14.3.2010). Obsah: Usnesení V S, oznámení
Výborová sch ze PSK 21.2.2010
P ítomni: MUDr. Novotný, Miriam Civochová,
Ing. Lud k Polák, Vladimíra Dvo áková, Libor
Kunt, Libor Mašek, František Švec, Markéta
Šmakalová, Miroslav Šnobr, Marta Kubešová,
Ing. František Šonka
Omluveni: Mgr. Anderlová, Simona
Svato ová, Roman Sedlá ek,
František Legát, Vojt ch Ln ni ka, Milan
Remeš, Ladislav Šmakal
Hosté: Verunka Šmakalová, Valentýna
Šmakalová
Hlavní body programu:
1) Rozhod í na MFT
2) KZ (kontrola adres a telefon
KRK a poradc chovu)
3) klubové stránky
4) P ihlášky na KV - termín uzáv rky na web
5) Vyslání zástupce PSK na setkání
chovatelských klub dne 13. 3. 2010 do Top
hotelu Praha (program: 10:00 zahájení,
Zpráva p edsedy MKU, Zpráva p edsedy
Dozor í rady, Informace z KVL - kontrola
d di nosti zdraví, P ednáška o výživ psa,
Diskuse, Záv r.) Ú ast je nutné potvrdit na
MKU.
6) Diskuze
7) Termín p íští sch ze výboru v etn asu.
Rozd lení funkcí nov zvoleného výboru:
MUDr.V. Novotný - p edseda
len výboru, Libor Kunt - místop edseda
Mgr. Jana Anderlová - jednatel
Markéta Šmakalová - ekonom
- 15 -
Vladimíra Dvo áková - výcviká
Ing. Lud k Polák - len výboru
Roman Sedlá ek - tiskový referent
Miriam Civochová - klubový zpravodaj
Libor Mašek - len výboru
Revizní komise:
František Švec - p edseda
Miroslav Šnobr - len
Ing. Ladislav Šmakal - len
Martin Hartl - len
Marta Kubešová - len
výboru do databáze len za ú elem
nahlížení na seznam
4) P ihlášky na KV –
termín uzáv rky na web
P ihláška bude sou ástí KZ a bude umíst na
na provizorní webové stránky.
Termín uzáv rky KV 23.4.2010.
5) Vyslání zástupce PSK na setkání
chovatelských klub dne 13. 3. 2010 do Top
hotelu Praha (program: 10:00 zahájení,
Zpráva p edsedy MKU, Zpráva p edsedy
1) Rozhod í na MFT
Dozor í rady, Informace z KVL - kontrola
d di nosti zdraví, P ednáška o výživ psa,
NFT Kladno
3.4.2010 MUDr.
Novotný (vrchní), Miroslav Šnobr,Lud k Polák Diskuse, Záv r.) Ú ast je nutné potvrdit na
MKU.
NFT Louny
4.4.2010 MUDr.
Novotný (vrchní), Libor Kunt, František Švec Zú astní se MUDr. Novotný.
Derby Tábor
5.4.2010
6) Diskuze
MUDr. Novotný, V. Dvo áková, V. K rka
IFT Žírovice
10.-12.4.2010
a) Oznámení o d vodném podez ení
Kjel Duedahl, Gerhard Eins, Milan Anderle,
podvodného jednání s cílem dosáhnout
Otomar Novák, Miloslav R ži ka,
pr kaz p vodu št at. Dne 18.1.2010 byl
MUDr. Novotný, František Švec, Petr Rubeš p edseda PSK informován jednatelkou
IFT Klapý
16.-18.4.2010
MKJ pí. V rou Dvo ákovou, že pan Robert
Peter Bahlke, Kjel Duedahl, Gerhard Eins,
Brauner dne 7.1.2009 zaslal plemenné knize
MUDr. Novotný, Libor Kunt, František Švec,
eskomoravské kynologické jednot (dále jen
MKJ) p ihlášku k vrhu št at irských setr ,
Miroslav Šnobr, Antonín Žižka, Petr Rubeš,
kde scházel doklad doporu ení ke krytí.
Lud k Polák
Pracovnice plemenné knihy, která vy izuje
2) KZ
pr kazy p vodu a administrativní práci pro
(kontrola adres a telefon len výboru, KRK toto plemeno upozornila chovatele pana
a poradc chovu)
Roberta Braunera, že nezaslal PK MKJ
dopln ny kontakty na nové leny výboru
doporu ení ke krytí a PK MKJ má d vodné
a revizní komise
podez ení, že se jmenovaný mohl dopustit
Titulní strana - nejlépe umíst ný pes Top dog podvodného jednání s cílem dosáhnout
Výro í a estné lenství vystavení pr kaz p vodu št at aniž by
pí. Va kátová, p ísp vek p. Ln ni ka
p edložil všechny k tomu zápisním
p. N mec, p ísp vek Dr. Novotný
a chovatelským ádem požadované doklady.
Ing. Svoboda, p ísp vek Ing. Šonka
Na základ tohoto oznámení podal poradce
p. Fencl, p ísp vek Dr. Novotný
chovu PSK p. Remeš informaci, která byla
p ísp vky zaslat do 26.2.2010.
písemn zaslána PK o tom, že poradce chovu
PSK p. Remeš žádné doporu ení ke krytí
Inzerce, cena 3500 K za str.A5, 2000 K za
1/2 str.A5
panu Robertu Braunerovi nevystavil. Chovatel
pan Robert Brauner dle dopisu z 29.1.2010
3) klubové stránky
opakovan tvrdí, že doporu ení ke krytí m l
p. Sedlá ek telefonicky informoval,
vystavit pro PK poradce chovu
že klubové stránky by m ly fungovat do
Moravskoslezského klubu anglických oha
m síce
pan Vojt ch Kohoutek (poradce chovu pro IS
p. Sedlá ek aktuáln p epošle p ihlášky do
MSKCHAO), a nebo pan Ji í Procházka
klubu pí. Šmakalové,
(hlavní poradce chovu MSKCHAO). PSK
na webových stránkách zajistí p ístup len
prost ednictvím jednatelky pí. Mgr. Anderlové
- 16 -
oslovil pana Roberta Braunera, aby se
dostavil dne 21.2.2010 na jednání výboru
PSK a podal v této záležitosti vysv tlení.
Pan Robert Brauner se na jednání výboru
PSK nedostavil a výboru nebylo do
dnešního dne doru eno ani písemné
vyjád ení.
informovat na p íštím jednání výboru klubu.
c) Jarní pohár PSK, Pohár Ireny Rafalské
OMS Praha 9 - místo Uh ín ves, hospoda
Netluky
startovné 450,-K
rozhod í L.Kunt, V.Dvo áková, Z.Píbl(vrch.),
L.Polák, M.Hartl,
Z výše uvedených zjišt ní vyplývá, že pan
Robert Brauner v roce 2008 jednal
o chovatelských aktivitách s MSKCHAO aniž
by poradci chovu PSK p. Remešovi
písemn oznámil sv j zám r p estoupit
s chovem do MSKCHAO. Tuto skute nost
vidí výbor PSK jako závažné porušení
chovatelských pravidel MKU - chov ps ve
více klubech pro stejné plemeno.
Podat žádosti o delegaci rozhod ích
– V. Dvo áková
Výbor klubu PSK jednohlasn rozhodl
o vylou ení pana Roberta Braunera z PSK
z d vodu hrubého porušení chovatelského
ádu, usnesení a rozhodnutí orgánu klubu.
Viz výše uvedená ást zápisu.
Rozhodnutí o vylou ení bude písemn do
14ti dn doporu eným dopisem oznámeno
panu Robertu Braunerovi.
Zajistí Mgr. Anderlová.
e) Výbor PSK projednal možnost zú astnit
se ve dnech 21.-28.3.2010 na výstavišti v
Brn Sv tové výstavy Myslivosti a lovectví.
Pro krátkost termínu a koincidenci tohoto
termínu se zkouškami, výbor rozhodl se této
akce neú astnit.
b) Výbor PSK souhlasí s návrhem
ekonomky klubu pí. Šmakalové, p evést ást
finan ních prost edk z b žného ú tu na
termínový vklad. O této transakci bude
d) Dodatek ke smlouv
MKJ o vedení
plemenné knihy a vystavování pr kazu
p vodu št at pro PSK. Výbor PSK
odsouhlasil podpis dodatku . 1 výše uvedené
smlouvy. Podpis a odeslání zajistí MUDr.
Novotný.
7) Termín p íští sch ze výboru.
Peruc 2.5.2010, po skon ení výcvikového
kurzu asi 13.00 hod.
Zapsala: Vladimíra Dvo áková
Ov ovatel zápisu:
Ing. Lud k Polák, Libor Mašek
Zápis volební výro ní lenské sch ze PSK
Praha klub Varta - 31.1.2010
Zahájení V S MUDr. Novotný, p e tení
programu V S
- schváleno p ítomnými, jeden hlas se zdržel
hlasování
Vzpomínka na bývalé leny a jejich práci
minutou ticha
1. Volba mandátové komise:
p. K rka, p. Mašek, sl. Civochová
- schváleno p ítomnými, jeden hlas se zdržel
hlasování
2. Volba návrhové komise:
p. Šmakal, p. Kunt, pí. Dvo áková, p. Houda,
pí. Kocúrová
- schváleno p ítomnými, dva hlasy proti, osm
se zdrželo hlasování
3. Volba volební komise:
p. N mec, p. Polák, Ing. Šonka
- schváleno všemi p ítomnými
- 17 -
4. P edstavení navržených kandidát do
voleb
výbor: 14
Mgr. Jana Anderlová, Miriam Civochová
Vladimíra Dvo áková, Libor Kunt
Libor Mašek, MUDr. Vlastimil Novotný
Ing. Lud k Polák, Roman Sedlá ek
Markéta Šakalová, Hejzlar Zden k
Houda Martin, Kuntošová Markéta
Šejvlová Daniela, Vojá ková Monika
revizní komise: 7
Ladislav Šmakal, Miloslav Šnobr
František Švec, Martin Hartl
Marta Kubešová, Kocúrová Kv tuše
Šeda Jaroslav Ing.
5. Zpráva p edsedy MUDr. Novotného
6. Zpráva ekonoma pí. Šmakalová
7. Zpráva revizní komise p. Šmakal
8. Zpráva poradce chovu IS p. Remeš
9. Zpráva poradce chovu AS p. Legát
10. Zpráva poradce chovu IRWS
p. Ln ni ka
11. Zpráva poradce chovu GS p. Šonka
12. Zpráva poradce chovu POI
pí. Svato ová
13. Návrh p. N mce na zm nu programu:
provést volby p ed polední pauzou
- schváleno všemi p ítomnými
14. Volby
p estávka na ob d
15. Dotace PSK len m klubu
za dosažené výsledky v roce 2009
- Roman Sedlá ek
- Martin Hartl
- Martin Bartl
16. Ud lení estného lenství
a p edsednictví
- estný p edseda Josef N mec
- estný len: + významné životní výro í:
Draga Va kátová, Ladislav Fencl
- estný len: Ing. František Svoboda
17. Diskuze
- p. Roman Sedlá ek - klubový web,
omluva za zpožd ní
- p. Hejda - p ipomenutí významných
osobností klubu - p. Jind ich Letá ek,
p. Petehes, p. Pavel Dvo á ek, p. Zbyn k
Píbl, pí. Helena Dvo áková, p. Milec,
Ing. Sybol, pí. Fialová, Dr. Kvíz, p. Tihelka,
p. Soucha, p. Dejl, Dr.Šrámek, p. Šimek,
Dr. Brunclík, pí. K ížová, prof. Martínek,
pí. Rafalská, pí. Landovská, pí. Šelandrová,
Dr. Moško, p. Kras anský, p. Pántik
- p. Hejda - komentá k posuzování italských
rozhod ích na KV, komentá k FT
- p. Ln ni ka - komentá k posuzování
rozhod ích na výstavách
- p. N mec - MKU p ipravuje zp ísn ní
požadavk na CH R - 1xCAC na KV
- po ádání více klubových výstav v jednom
roce
- p. Sedlá ek - akce PSK v roce 2010
PSK
18. Zm na sm rnice poplatk
- schváleno všemi p ítomnými
19. Výsledky voleb - p. N mec seznámil
V S s podrobným výsledkem voleb
z celkového po tu 82 p ítomných len ,
odevzdalo 82 hlasovací lístek.
Všechny lístky byly platné.
výbor: Mgr. Jana Anderlová
66 hlas
Miriam Civochová
70 hlas
Vladimíra Dvo áková
64 hlas
Libor Kunt
76 hlas
Libor Mašek
68 hlas
MUDr. Vlastimil Novotný 64 hlas
Ing. Lud k Polák
66 hlas
Roman Sedlá ek
72 hlas
Markéta Šmakalová
72 hlas
-nezvoleni
Hejzlar Zden k
19 hlas
Houda Martin
23 hlas
Kuntošová Markéta
24 hlas
Šejvlová Daniela
17 hlas
Vojá ková Monika
14 hlas
revizní komise:
Ladislav Šmakal
66 hlas
Miloslav Šnobr
64 hlas
František Švec
70 hlas
Martin Hartl
71 hlas
Marta Kubešová
67 hlas
-nezvoleni
Kocúrová Kv tuše
30 hlas
Šeda Jaroslav Ing.
24 hlas
20. V S p ednesen Návrh usnesení
návrhovou komisí- schváleno p ítomnými, 1 se zdržel hlasování
Zapsala: Vladimíra Dvo áková
Ov il:
Ladislav Šmakal, Mgr. Jana Anderlová
- 18 -
Návrh usnesení volební výro ní lenské sch ze PSK dne 31.1.2010
lenská sch ze schvaluje:
1. Program V S
2. Mandátovou, návrhovou a volební komisi
3. Rozpo et PSK na rok 2010
4. Dotace len m klubu
5. Ud lení estného lenství a p edsednictví
6. Zm na sm rnice lenské p ísp vky a jiné
poplatky - vypušt ní bodu písmene e),
odstavec 1), lánku I.
7. Výsledky voleb
výbor: Mgr. Jana Anderlová
Miriam Civochová
Vladimíra Dvo áková
Libor Kunt
Libor Mašek
MUDr. Vlastimil Novotný
Ing. Lud k Polák
Roman Sedlá ek
Markéta Šmakalová
revizní komise: Ladislav Šmakal
Miloslav Šnobr
František Švec
Martin Hartl
Marta Kubešová
Bere na v domí:
1. Sestavení volební kandidátky
2. Zpráva p edsedy
3. Zprávu ekonoma a výsledek hospoda ení
za rok 2009
4. Zprávu revizní komise
5. Zprávy poradc chovu
Ukládá:
Výboru klubu provést rozbor v otázce
chovných podmínek pro všechna plemena
chovaná v PSK.
Schváleno, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Zpráva kontrolní a revizní komise
lenové kontrolní a revizní komise byli v roce 2009 p ítomni jako hosté všech sch zí
výboru klubu a bylo jim umožn no ú astnit se všech jednání vedených na výborových
sch zích. Také jim byly p edloženy všechny ú etní doklady za rok 2009 ke kontrole.
Kontrolní a revizní komise neshledala žádná pochybení v innosti klubu, ani neobdržela
žádné podn ty od len klubu.
P i kontrole hospoda ení za rok 2009 nebyly zjišt ny žádné nedostatky.
Pro rok 2010 doporu uje revizní komise do ešit n které nejasnosti ve výkladu Zápisního ádu
MKU.
Sarmando Dream Elly
(foto Martin Kostelník)
- 19 -
Hospoda ení PSK – 2009
popis
.
P íjmy
Kapitola I. Chov
poplatky od len klubu
platba od MKJ
Náklady na poradce chovu
Chov
K
38 640,00
30 300,00
68 940,00
Kapitola II. Akce klubu
P íjmy z akcí
Výdaje na akce
K
263 380,00
Akce klubu
263 380,00
Kapitola III. Ostatní náklady a výnosy
lenské p ísp vky
lenské p ísp vky na rok 2009
lenské p ísp vky na následující roky
lenské p ísp vky
K
K
80 620,00
61 720,00
142 340,00
Výdaje
Saldo
K
K
4 184,00
4 184,00
K
64 756,00
K
260 101,00
Náklady p ímo spojené s leny
Náklady na zpravodaj
Poštovné - klubový zpravodaj
Poštovné - upomínky
Náklady na lenskou sch zi
Náklady p ímo spojené s leny
260 101,00
K
3 279,00
K
K
33 636,00
14 725,00
3 480,00
3 500,00
55 341,00
Ostatní p íjmy
P íjmy z úrok
p íjmy z prodeje tri ek
Poplatky za vstup do klubu
Ostatní p íjmy
K
63,00
3 850,00
11 800,00
15 713,00
Ostatní náklady
Ostatní náklady
Dary k výro ím pro leny a p ísp vky na reprezentaci klubu
poplatek MKJ
Poplatek bance
Náklady na práci výboru
Ostatní náklady
K
8 710,00
12 400,00
3 640,00
6 010,00
5 384,00
36 144,00
Ostatní náklady a výnosy
91 485,00
158 053,00
Rezerva na výdaje
66 568,00
0,00
Celkové saldo
490373,00
- 20 -
355770,00
134603,00
Plán hospoda ení PSK pro rok 2010
popis
Kapitola I. Chov
poplatky od len klubu
platba od MKJ
Náklady na poradce chovu
Chov
P íjmy
K
25 000,00
25 000,00
50 000,00
7 000,00
7 000,00
Kapitola II. Akce klubu
MFT Klapý
MFT Žírovice
Ostatní FT
Výcvikový kurz Peruc
Klubová výstava – Panenské B ežany
K
80 000,00
60 000,00
10 000,00
40 000,00
50 000,00
K
60 000,00
45 000,00
10 000,00
50 000,00
50 000,00
240 000,00
215 000,00
Akce klubu
Kapitola III. Ostatní náklady a výnosy
lenské p ísp vky
lenské p ísp vky na rok 2010
lenské p ísp vky na následující roky
lenské p ísp vky
Náklady p ímo spojené s leny
Náklady na zpravodaj
Poštovné - klubový zpravodaj
Poštovné - upomínky
Náklady na lenskou sch zi
Náklady p ímo spojené s leny
K
K
46 000,00
50 000,00
96 000,00
Výdaje
K
K
.
Saldo
K
43 000,00
K
20 000,00
15 000,00
0,00
-10 000,00
0,00
0,00
25 000,00
K
K
50 000,00
15 000,00
2 000,00
5 000,00
72 000,00
Ostatní p íjmy
P íjmy z úrok
Poplatky za vstup do klubu
Ostatní p íjmy
K
50,00
5 000,00
5 050,00
Ostatní náklady
Ostatní náklady
Dary k výro ím pro leny a p ísp vky na reprezentaci klubu
poplatek MKJ
Poplatek bance
Náklady na práci výboru
Ostatní náklady
Ostatní náklady a výnosy
101 050,00
Rezerva na výdaje
Celkové saldo
391 050,00
- 21 -
K
10 000,00
40 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
70 000,00
142 000,00
0,00
364 000,00
-40 950,00
27 050,00
Sm rnice . 1 lenské p ísp vky a jiné poplatky,
termín a zp sob jejich placení
l. I - Poplatky spojené s chovem
(1)
(2)
Poplatky placené leny eského pointer a setter klubu:
a)
poplatek za za azení psa i feny do chovu je 350 K ,
1)
poplatek je splatný nejpozd ji p i podání žádosti o za azení do chovu,
2)
poplatek platí majitel psa i feny,
3)
bez zaplacení poplatku nebude pes i fena do chovu za azen,
b)
poplatek za vystavení krycího listu je 290 K ,
1)
poplatek je splatný nejpozd ji p i podání žádosti o vystavení krycího listu,
2)
poplatek platí držitel chovné feny,
3)
platnost krycího listu je jeden rok od jeho vystavení, poradce m že tuto dobu prodloužit,
4)
držitelem chovné feny je bu majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocn n používat ji k chovu,
5)
bez zaplacení poplatku nebude krycí list vystaven,
c)
poplatek za kontrolu vrhu poradcem chovu je 300 K ,
1)
poplatek je splatný nejpozd ji v den konání kontroly,
2)
poplatek platí chovatel jehož vrh je p edm tem kontroly.
d)
poplatek za ud lení výjimky poradcem chovu pro za azení psa i feny do chovu a již do asné nebo
trvalé je 1000 K
1)
poplatek je splatný nejpozd ji ke dni podání žádosti o ud lení výjimky poradcem chovu,
2)
v p ípad neud lení výjimky klub poplatek lenovi vrátí,
3)
poplatek platí majitel psa i feny,
4)
bez zaplacení nebude pes i fena do chovu za azen,
5)
od lena klubu nebude vybírán poplatek dle l.I odst. 1) písmena a),
e)
za ud lení výjimky poradcem chovu p i vystavení krycího listu je 1000 K
poplatek je splatný nejpozd ji ke dni podání žádosti o vystavení krycího listu,
1)
2)
p ípad neud lení výjimky klub poplatek lenovi vrátí,
3)
poplatek platí držitel chovné feny,
4)
platnost krycího listu je jeden rok od jeho vystavení, poradce m že tuto dobu prodloužit,
5)
držitelem chovné feny je bu majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocn n používat ji k chovu,
6)
bez zaplacení poplatku nebude krycí list vystaven,
7)
od lena klubu nebude vybírán poplatek dle l.I odst. 1) písmena b).
Poplatky placené ne leny eského pointer a setter klubu:
a)
poplatek za vystavení krycího listu je 2500 K ,
1)
poplatek je splatný nejpozd ji p i podání žádosti o vystavení krycího listu,
2)
poplatek platí držitel chovné feny,
3)
platnost krycího listu je jeden rok od jeho vystavení, poradce m že tuto dobu prodloužit,
4)
držitelem chovné feny je bu majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocn n používat ji k chovu,
b)
poplatek za kontrolu vrhu poradcem chovu je 300 K ,
1)
poplatek je splatný nejpozd ji v den konání kontroly,
2)
poplatek platí chovatel jehož vrh je p edm tem kontroly.
l. II (1)
(2)
lenské p ísp vky
lenské p ísp vky za lenství v eském pointer a setter klubu jsou 300 K za kalendá ní rok a jsou splatné
nejpozd ji do 31.12. p edcházejícího roku.
lenské p ísp vky nových len zaplacené v roce vzniku jejich lenství jsou placeny na kalendá ní rok, kdy
jejich lenství vzniklo.
I. III - Ostatní poplatky
(1)
Poplatek za vystavení a zaslání upomínky o nezaplacení poplatk dle l.I a len. p ísp vk dle l.II je 70 K .
a)
poplatek je splatný nejpozd ji do 20 dn ode dne odeslání upomínky,
b)
upomínka musí být zaslána doporu eným dopisem.
(2)
Zápisné dle l. IV odst.1 Stanov klubu je 200 K .
a)
zápisné je splatné nejpozd ji p i podání p ihlášky za lena klubu,
I. IV - Záv re né ustanovení
(1)
(2)
P ihláška k zápisu vrhu št at musí být potvrzena ekonomem klubu, že držitel chovné feny má ádn uhrazeny
všechny poplatky p ípadn lenské p ísp vky. Bez tohoto potvrzení nebudou vydány rodokmeny.
Tato sm rnice nabývá ú innosti dnem schválení lenskou sch zí, tj. 31.01.2010
- 22 -
2009
Zpráva výcviká e klubu
V lo ském roce jsme uspo ádali celou adu, jak loveckých, tak trialových zkoušek.
Nejprve k loveckým zkouškám. Poda ilo se nabídnout len m ú ast na všech typech zkoušek
po ádaných podle zkušebních ád
MMJ pro oha e. Je to p edevším díky dobré spolupráci
s OMS Praha 9 a Litom ice a našich místn p íslušných len . Vít zem klubových
všestranných zkoušek se stala fena GS Pegi z Podmaršovic vedená sle nou Markétou
Homolovou. Vít zem klubových ZV a PZ se stala fena POI Ira z Dolnic vedená panem
Pavlem Rathouským.
Konal se také další ro ník Jarního poháru eského pointer a setter klubu, klubové
sout že vycházející z národních zkušebních ád . Vyhrála ji fena Baronka Rubi Edira,
vedená panem Františkem Švecem. Protože se jednalo o irského setra, nepat í jí a v dci jen
vít zství v Jarním poháru, ale získali sou asn také Pohár Ireny Rafalské, a to osobn
z jejích rukou.
Trialové zkoušky byly op t uspo ádány v rozsahu dvou dní národního FT v Lounech
a nové lokalit Olovnici na Kladensku. Šest dní mezinárodních trialu se pak, jako tradi n ,
odehrálo v Žírovicích a Klapý. Klubovým vít zem letošních Trialových sout ží se stal anglický
setr Faust Vis Tranquilla.
Naši lenové se také ú astnili trialových sout ží v zahrani í. P íjemn po etná
skupina ech vyrazila v lo ském roce do n meckého Pommersfelden, v menším po tu pak
startovali na dalších sout žích v ecku, N mecku, Rakousku, Francii, Polsku, Chorvatsku
a Srbsku. Na jarních evropských šampionátech se poda ilo prosadit Romanovi Sedlá kovi
s pointrem Brok Nová Hajnice. Nejprve skon ili druzí v ecku na evropském šampionátu
pointr v sout ži caccia starne a za pár týdn obsadili páté místo na šampionátu v dalekém
hledání ve Francii.
Výcvik ovšem nejsou jen zkoušky. Proto také po ádáme kynologické kurzy. Za jejich
organizaci pat í dík p edevším manžel m Šmakalovým. Jenom v krátkosti p ipomenu, že
kurzy probíhají v Peruci a vedle teorie, videoprojekcí a p ednášek jsou zam eny p edevším
na praktický výcvik, který probíhá v okolních revírech. Nejsou to samoz ejm vždy ideální
podmínky, protože není snadné zajistit odpovídající prostory pro podobné akce, ale p esto se
snažíme všem frekventant m pomoci alespo se základem výcviku a vedení jak trialové tak
lovecké práce. Kurz p ipravujeme i letos a nezbývá než p ipomenout, že po et míst je
bohužel omezen kapacitou za ízení i domluvených revír .
Na záv r Vás chci pozvat nejenom na tento kurz, ale i na všechny další akce
našeho klubu po ádané v roce 2010. Stojí za zmínku, že jich bude op t o n co více, než
v loni. Vrátíme se po letech znovu do revír okolo Tábora, kde bude na ja e jeden den
výhradn ur ený pro sout ž Derby mladých ps . Na etné p ipomínky našich moravských
len budeme poprvé po ádat Field-Trial na Morav . Poda ilo se nám totiž díky paní Alen
Ková ové zajistit atraktivní honitbu v Židlochovicích, kde prob hne koncem zá í podzimní
Field-Trial gibier tiré, tedy s p inášením a také sout ž Sv.Huberta. Na obou t chto zkouškách
je možné získat loveckou upot ebitelnost.
Vladimíra Dvo áková
- 23 -
Seznam nových len
Ba tipán Pavel
Burda Zden k
Bureš Stanislav
Caudr Jan
Císa Zden k
astulíková Tereza Dis.
Drtil František Ing.
Dubická Monika
Duda Radim Bc.
Dvo ák Miloslav
Dvo áková Zuzana MVDr.
Filinger Jan
Franta Tomáš
Han ová Barbora
Hr zová Antonie
H rka Jaroslav Ing.
Chlupatá Klára
Chvojková Michaela
Janus Vít
Karpat František MUDR.
Kindl Kamil
Kobsová Anna
Kopá ik Matúš
Kraj ovi ová Jitka
Kretz Zbyšek
Kr oul Miroslav
Kubešová Marta Ing.
Lonský František
Luke Mat j
Manganello Gimmi
Marek Vladimír
2009
Mazurová Zuzana MUDr.
Moravcová Radka
Nahodil František MUDr.
Neumann Miroslav Ing.
Nováková Michaela Mgr.
Nováková Dana
Ortová Lenka Ing.
Petr Pavel Ing.
Pi os Miroslav
Prošková Irena Dis.
Raszková Simona
Rok sková Renáta
Sekera Vladimír
Sk enek Vojt ch
Sosnová Lucie
Sošková Sylva
Široký Libor
Št pán Stanislav Ing.
Tichánková Alexandra
Trnka Václav
Urban Jan JUDr.
Varhánková Marie
Vávra Josef
Volková Monika
Yildirim Eva
Zahradníková Lenka
Zeidlerová Alice Mgr.
Zítek Miloslav
Zoubek Karel
Zouharová Marcela
Zukal Pavel
- 24 -
anglický setr
Zpráva poradce chovu
Zpráva poradce chovu k 31.1.2010
Vážení p íznivci AS
rád bych Vás touto zprávou seznámil s pr b hem chovu anglických setr v roce 2009
V období od 1.1. 2009 do 31.12.2009 bylo vystaveno 17 krycích list , z nichž bylo
uskute n no zatím 10 krytí.
Dopor. .
FENA
PES
Narozeno
Fenky
Psi
1/2009
Jiskra z Pod ipské B ízy
Koran z Farásku
10
2
8
2/2009
Merry z Lodínských luh
Leo z Krzáku
12
9
3
3/2009
Brela z Mešinského hájemství
Žalko z Krzáku
7
2
5
4/2009
Comea Marrone Davaroni
Silver Fog Velure
11
6
5
5/2009
Charlotte Lady DAMA Krkonoše
Janek z Pod ipské B ízy
6/2009
Venda z Pr honické obory
7/2009
Ara z Kokrd
Word z Krzáku
3
8/2009
Ronda Magenta
Žalko z Krzáku
8
1
9/2009
Konkubína ze Srnína
Faust Vis Tranguilla
1
1
10/2009
Ivonne Lady Dama Krkonoše
Tuliketun Runo-Ratsu
8
6
2
11/2009
Astra
Pepe
4
3
1
12/2009
Camellia Brilanti Davaroni
Yavanna's Kariya Cenhamn
13/2009
Cheeky z Lodínských luh
Tris del Dianella
4
3
14/2009
Orka z Lodínských luh
Chuck Vis Tranquilla
krytá
15/2009
Erna od Alpské prot že
16/2009
Alma od Alpské Prot že
Koran z Farásku
krytá
17/2009
Bea Vis Tranquilla
Full
34
37
narozená št
ata celkem
krytá
7
71
Zm ny v kartotéce chovných jedinc
Psi:
Elio Dei Laderchi
Herrick z Pod ipských polí
Feny:
Arachné Vis Tranquilla
Argilla Vis Tranquilla
Cheeky z Lodínských luh
Ara z Kokrd
Baghira z Mešinské hájovny
- 25 -
7
krytá
Narodilo se celkem 71 št at z t chto spojení.
Všechny krycí listy byly vystaveny dle p ání majitel fen.
V roce 2009 se narodilo o 12 mén št at než v roce 2008
Vy azení z chovu k 1.1. 2010
3
Erna od Alpské prot že
Psi za azení do evidence
Chuck Vis Tranquilla
5563
Miloslav Dvo ák, Byst ice 62
Chat Vis Tranquilla
5562
Vladimíra Dvo áková, Cholupice 15, Praha 4
5470
Pavel Dvo á ek, Stará 272, Pr honice
Iwanhoe Maxwell Dama Krkonoše 5456
Ing. J. Šeda, Na Rybní kách 160, Pardubice
5381
Peter Kollár, Na Dolíkách 507, Slaný
Condor z Mešinského hájemství
5325
Jan Musil, Ho ice v Podkrkonoší
Beretta Morrison
5618
5576
Ing. Jana Votrubová, Na Ohrádce 185, Mlázovice
Fellony Leslie Leven
5580
MUDr. Zde ka Svobodová, Vedlejší 6, Brno
Zola z Pr honické obory
5475
Jarmila Šafá ová, Mahenova 5/282, Praha 5
Lucy z Krzáku
5539
Libor Široký, Osvobození 288, Luka nad Jihlavou
Eglantine Leslie Leven
5443
TomᚠNovák, Vrchlického 610, Chlumec / Cidl.
Jiskra z Pod ipské B ízy
Feny za azené do evidence
Beauty Morrison
5597
František Legát, Opa any 313
Fai Leslie Leven
Vladimíra Dvo áková, Cholupice 15, Praha 4
Galant z Mešinské hájovny
Kety z Pod ipské B ízy
František legát, Opa any 313
Faust Vis Tranquilla
Zak z Pr honické obory
5656
Ing. Stanislav Tr ka, Na Planinách 489, P íbram
5417
Jan K íž, Obrnice 200
5620
J. Zouharová, Lesní 173, Bu ovice - Klobou ky
Venda z Pr honické obory
5256
Ing. Lad. Sláni ka, Pod Školou 576, Tuchlovice
Po dodání všech pot ebných doklad , bylo obratem provedeno za azení do evidence a zasláno
majitel m.
V sou asné dob je v chovu za azeno 31 ps a 40 fen.
P ehled chovných ps a fen se pr b žn aktualizuje na internetových stránkách a jedenkrát ro n
vychází v Klubovém zpravodaji
V letošním roce bylo dosud vystaveno 5 krycích list .
Doporu ení .
1/2010
2/2010
3/2010
4/2010
5/2010
FENA
PES
Konkubína ze Srnína
Chuck Vis Tranquilla
Lacey z Krzáku
Mirka
Pele
Brela z Mešinského hájemství
Lucy z Krzáku
Zlepšuje se DKK – vyšší stupe se objevuje minimáln .
Cht l bych pod kovat všem, kdo se podíleli na reprezentaci plemene p i sout žích FT, zkouškách
lovecké upot ebitelnosti a vystavovatel m na všech druzích výstav a všem chovatel m.
Všestranné zkoušky úsp šn absolvoval:
Zak z Pr honické obory
Condor z Mešinského hájemství – majitel Jan Musil to dosud bohužel nenahlásil
Upozorn ní na zaplacení lenských p ísp vk na rok 2010. Pokud nebudou uhrazeny, vy adím
chovné jedince z chovu. Psi nebudou ani doporu ováni. Zasílejte v as vypln né krycí listy, hlášení
vrhu a po p id lení tetovacích ísel kopie p ihlášky vrhu. T žko se d lá statistika, pokud nejsou
pot ebné podklady.
Pokud majitelé chovných jedinc cht jí uvést telefonní kontakt v Seznamu chovných ps a fen, sd lte
to poradci chovu, p ípadn i veškeré zm ny (výstavy, zkoušky, bydlišt , nový majitel ap.)
Sestavil Legát František
Dvo áková Vladimíra
D kuji všem
- 26 -
František Legát
poradce chovu
Anglický setr
seznam chovných fen
aktualizováno k 1.1.2010
OTEC FENY: ALF
ŽANDA Z KRZÁKU - lp. 5185, nar. 02, 60 cm, „V“, res.CAC, 4xFT-Derby, ZV I.c., SZVP I.c., PZ I.c.,
VZ I.c.; HD 0/0, bílooranžová, m: Tara z Krzáku, maj.: Kunt Libor, Vražkov 65
OTEC FENY: ŽALKO Z KRZÁKU
KONKUBÍNA ZE SRNÍNA - lp. 5489, nar. 06, "V", 59 cm, PZ Ic. 293/4, SZVP I.c. 77b.; HD 0/0,
bílooranžová, m: Brela z Mešinského hájemství, maj.: Legát František, 391 61 Opa any 313,
tel.: 723 885 108
LACEY Z KRZÁKU - lp. 5536, nar. 07, 60 cm, "V", JCh. R, 2xCAJC, Derby VD 11b., ZV I.c. 215/4,
Mem. Josefa Luxe I.c. 189/3; HD 0/0; hn dobílá, m: Tula z Krzáku, maj.: Svobodová Petra, Švestková
235, 460 01 Liberec 32
LUCY Z KRZÁKU - lp. 5539, nar. 07, "V", CAC, ZV I.c. 221/4, PZ I.c. 276/4, BZ I.c. 108b.; HD 0/0;
ernobílá, m: Tula z Krzáku, maj.: Široký Libor, Osvobození 288, 588 22 Luka nad Jihlavou
BERETTA MORRISON - lp. 5618, nar. 08, 60cm, "V", r.CAC, ZV I.c. 215/4; HD 1/0; bílooranžová,
m: Heather z Krzáku, maj.: Legát František, 391 61 Opa any
BEAUTY MORRISON - lp. 5620, nar. 08, 60cm, "V", VT, ZV I.c. 207/4; HD 0/0; bílooranžová,
m: Heather z Krzáku, maj.: Zouharová Jana, Lesní 173, 685 01 Bu ovice - Klobou ky
OTEC FENY: MARKO Z KLENE SKÝCH LES
AMY OD LUŽNICE - lp. 5151, nar. 02, 61 cm, “VD“, ZV I.c., SZVP I.c., PZ I.c., MŠ 248/3; HD 2/1,
tricolor, m: Ceta z Ouhelí, maj.: Ing. Dvo ák Vladislav, 392 01 Roudná 2
JISKRA Z POD IPSKÉ B ÍZY - lp. 5417, nar. 05, 60 cm, "VD", ZV I.c. 223/4, PZ I.c.292/4; HD 0/0;
tricolor, o: Marko z Klene ských les , m: Žanda z Krzáku, maj.: K íž Jan, Obrnice 200
OTEC FENY: ICHT ANQUILLA VIS TRANQUILLA
ACHAIA SEVA - lp. 5236, nar. 03, 58 cm, "V", VTM, CAC, CACIT, CACT, FT, FT Derby, ZV
I.c.208/4, SZVP I.c., Mistr.Sv.Huberta, Mistrovství Sv ta oha 2005,2006; HD 1/2, oranžovobílá
m: Elza z Lodínských luh , maj.: Straková Eva, Americká 42, 460 10 Liberec
VERA Z PR HONICKÉ OBORY - lp. 5255, nar. 03, 60 cm, "V", Ch. R, CAC, 2xCACIB, Vít z ZV
I.c.208/4, Vít z PZ I.c.272/4, LZ I.c.227/4, Vít z SVP I.c.100, Vít z VZ I.c.479/4 - Nejlepší pole; HD
0/0, bílohn dá m: Suzi z Pr honické obory, maj.: Dvo á ek Pavel, Stará 272, 252 43 Pr honice
VIKY Z PR HONICKÉ OBORY - lp. 5257, nar. 03, 59 cm, "V", ZV I.c. 197/4, PZ I.c. 267/4; HD 0/0,
bílooranžová, o: Anquilla Vis Tranquilla, m: Suzi z Pr honické obory, maj.: Rychtera Josef,
Nep evázka 113, 293 01 Mladá Boleslav
ORKA Z LODÍNSKÝCH LUH - lp. 5502, nar. 06, 58 cm, "V", VT, OV, ZV I.c. 216/4, PZ I.c. 292/4,
MJL III.c.; HD 0/0; tricolor, o: Anquilla Vis Tranquilla, m: Elis z Lodínských luh , maj.: Dobrozemský
Miroslav, Lodín 48, Nechanice
VENDA Z PR HONICKÉ OBORY - lp. 5256, nar. 03, 60 cm, "V", CAC, PZ I.c. 235/4; HD 0/0;
tricolor, o: Anquilla Vis Tranquilla, m: Suzi z Pr honické obory, maj.: Ing. Sláni ka Ladislav, Pod
Školou 576, 273 02 Tuchlovice
OTEC FENY: NERO
ASTRA - lp. 5228, nar. 02, 58 cm, „V“, CAC, Res.CACIB, Champ. práce R, CACIT, CACT, FT,
FT-GT, FT Derby, PZ I.c.263/4; HD 0/0, bílooranžová, m: Ata, maj.: Dvo áková Vladimíra,
Cholupice 15, 143 00 Praha 4, tel. 602171513, [email protected]
BEA VIS TRANQUILLA - lp. 5221, nar. 03, 58 cm, "V", JCh. R, CAC, 2xBOB KV, Klubový vít z
2008, IChT., ChT. R,12xCACIT, 13xCACT, FT, FT-GT, FT Derby, ZV I.cena 208/4, PZ I.cena, SVP
I.cena, Mistrovství Sv ta oha 2006, Evropský šampion AS FT-GT 2007; HD 1/1, ernobílá, m: Livia
od Ben i a, maj.: Dvo áková Vladimíra, Cholupice 15, 143 00 Praha 4, tel. 602171513,
[email protected]
- 27 -
OTEC FENY: HERICK Z POD IPSKÝCH POLÍ
LUSSY Z POD IPSKÝCH POLÍ - lp. 5251, nar. 03, 60 cm, “V“, CAC, r.CACIB, ZV I.c.; HD 0/0,
bílooranžová, m: Gypsy z Pod ipských polí, maj.: N mcová Leona, Nížebohy 5, 413 01 Roudnice n./L.
LADY DIANA Z POD IPSKÝCH POLÍ - lp. 5252, nar. 03, 61 cm, “VD“, t .mladých V, CAJC, ZV I.c.,
MJL I.c.; HD 0/0, bílo erná, m: Gypsy z Pod ipských polí, maj.: Sejkora Petr, Plze ská 540, Rokycany
OTEC FENY: CONNEMARA´S MAXWELL
CHARLOTTE LADY DAMA KRKONOŠE - lp. 5281, nar. 04, 61 cm, “V“, Grand Ch. R, Ch. R,
CACIB, 3xr.CACIB, 5xCAC, 2xr.CAC, 2xr.CAC SK, ZV I.c. 206/4, Polab.Derby I.c. 208/4 CACT, PZ
I.c. 246/4; HD 2/0, tricolor, m: Epril Lady Dama Krkonoše, maj.: Ing. Pospíchal Ji í, Na Návsi 3, 280 02
Štítary, tel.723 314 325, www.zestitarskeholesa.eu
ISIS LADY DAMA KRKONOŠE - lp. 5459, nar. 06, 62 cm, “V“, ICh-C.I.B., ICh-C.I.E., JCh. R,
Ch. R, JCh.SR, Ch. SR, BOB, 2xCACIB, 2xCAC, 3xCAJC, kvalifikace na CRUFT´S DOG SHOW, ZV
I.c. 214/4 r.CACT; HD 1/1, tricolor, m: Epril Lady Dama Krkonoše, maj.: Kostelník Martin, Šrobárova
24, 101 00 Praha 10
IVONNE LADY DAMA KRKONOŠE - lp. 5458, nar. 06, 61 cm, “V“, r.CACIB, 2xCAC, ZV I.c. 225/4
CACT; HD 0/0, tricolor, m: Epril Lady Dama Krkonoše, maj.: Kocúrová Kv tuše, M šická 205, 250 64
M šice, tel.: 774305703
OTEC FENY: CHAN Z POD IPSKÝCH POLÍ
HAKIRA LAWERACK – lp. 5175, nar. 02, 58 cm, „V“, CAC, ZV I.c.; HD 1/2, bílooranžová, m: Etel od
erné hory, maj.: Prok pková Marie, Jansova 131, 252 28 ernošice
OTEC FENY: ELIO DEI LADERCHI
MERRY Z LODÍNSKÝCH LUH - lp. 5351, nar. 04, 60 cm, "V", PZ I.c. 278/4; HD 0/1, tricolor,
m: Elis z Lodínských luh , maj.: Fabová So a, Karvinská 347, 735 61 Chot buz
MOLLY Z LODÍNSKÝCH LUH - lp. 5353, nar. 04, 61 cm, "V", 3xCAC, CACIB, BOB, Vít z klub.
výstavy, ZV I.c. 199/4, PZ I.c. 262/3; HD 0/0, oranžovobílá, m: Elis z Lodínských luh , maj.:
Dobrozemský Miroslav, Lodín 48, 503 15 Nechanice
AFRODITA OD KRÁLOVSKÉ STOLICE - lp. 5301, nar. 04, 58 cm, "V", ZV I.c. 190/4; HD 2/0,
tricolor, m: Brenda z Nalžovic, maj.: Studenovská Zuzana Ing., Járy Cimrmana 470, 262 02 Stará Hu
EVIA VIS TRANQUILLA - lp. 5350, nar. 04, 58 cm, "V", Oblastní vít z, ZV I.c. 201/4; HD 0/0,
bílooranžová, m: Arachné Vis Tranquilla, maj.: Korcián Jan, 693 01 Horní Bojanovice 80
DERA Z KOKRD - lp. 5323, nar. 04, 61 cm, "V", 5xCAC, res.CACIB, 2x CACIB, BOB, Vít z
speciální výstavy, eský šampion, ZV I.c. 191/4, Jarní pohár I.c. 223/4, PZ I.c. 273/4; HD 0/1,
bílooranžová, m: Ara z Kokrd, maj.: Weinfurtová Dita, H edle 67, 267 51 Zdice, tel: 607835297, e-mail:
[email protected]
OTEC FENY: SET´R RIDGE´S ALL AMERICAN
HEATHER Z KRZÁKU - lp. 5316, nar. 04, 59 cm, "V", Ch. R, CAJC, 6xCAC, CAC-SR, 2xCACIB,
BOB, Klubový vít z, Národní vít z, ZV I.c. 205/4; HD 1/1, bílooranžová, m: Tula z Krzáku, maj.:
Fabová So a, Karvinská 347, 735 61 Chot buz
HAIDI Z KRZÁKU - lp. 5315, nar. 04, 62 cm, "V", CAJC, 6xCAC, CACIB, 3xBOB, CAC SR, CACIB
SR, CWC, NDSWR, NV, 2xKV, ZV I.c. 214/4; HD 2/2; bílooranžová, o: Set’r Ridge’s All American,
m: Tula z Krzáku, maj.: Fabová So a, Karvinská 347, Chot buz
OTEC FENY: TULIKETUN RUNO-RATSU
CAROLAIN Z NEBUŽELSKÉHO POLESÍ - lp. 5377, nar. 05, 62 cm, "V", JCh. R, 2xCAJC, 2xCAC,
ZV I.c. 222/4, PZ I.c. 288/4; HD 1/1, tricolor, m: Zona z Kokrd, maj.: Fousek Marcel,
277 34 Nebužely 47
EGLANTINE LESLIE LEVEN - lp. 5443, nar. 06, 62 cm, "V", JCh. R, Ch. R, 4xCAJC, 13xCAC,
2xr.CAC, 1xCACA, 5xCACIB, 3xBOB, Vít z speciální výstavy, NV, 3.místo v VII.skupin FCI v sout ži
Šampion šampion 2007, 2008, ZV I.c.228/4, SVP I.c.100b., PZ I.c.286/4, LZ I.c.234/4; HD 2/2;
tricolor, o: Tuliketun Runo-Ratsu, m: Bowie Leslie Leven, maj.: Nováková Michaela, Vrchlického 610,
503 51 Chlumec nad Cidlinou
KETY Z POD IPSKÉ B ÍZY - lp. 5597, nar. 08, 60 cm, "V", CAC, r.CACIB, PZ I.c. 283/4; HD 0/0,
bílooranžová, m: Žanda z Krzáku, maj.: Legát František, 391 61 Opa any 313
- 28 -
OTEC FENY: ARGO OD LUŽNICE
ALMA OD ALPSKÉ PROT ŽE - lp. 5397, nar. 05, 61 cm, "V", CAJC, CAC, res.CAC, res.CACIB,
Oblastní vít z, ZV I.c. 204/4, PZ I.c. 245/4, SZVP I.c. 91b., LZ II.c. 191/3, Hlubocké derby 289b.; HD
0/0, tricolor, m: Hava ze Srnína, maj.: Johaníková Jana, St. e ka 12, 370 07 eské Bud jovice
AMBRA OD ALPSKÉ PROT ŽE - lp. 5398, nar. 05, 60 cm, "V", ZV I.c. 209/4; HD 0/0; ernobílá,
o: Argo od Lužnice, m: Hava ze Srnína, maj.: Ková ová Alena, 373 41 Drahot šice
OTEC FENY: CRASH Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY
CAMELLIA BRILANTI DAVARONI - lp. 5466, nar. 06, 62cm, "V", J.Ch. R, CAJC, CAC, r.CACIB,
2xCAJC SR, 4xCAC SR, 2xBOB, J.Ch. SR, Krajský vít z, ZV I.c. 213/4, NFT SR 14b., Jarní pohár
III.c. 174b., MVV-ZV CACT, Mem. J.Luxe I.c. 208b.; HD 0/0, CEA/PRA/KAT - negativní; ernobílá,
o: Crash z Mešínské hájovny, m: Brita od Cihelny, maj.: Skoupá Lucie, Jiráskova 40, 678 01 Blansko,
tel. 737413598, [email protected], www.davaroni.com
COMEA MARRONE DAVARONI - lp. 5469, nar. 06, 60cm, "V", Ch.SR, 2xr.CAC, 4xCAC SR,
2xCACIB SR, BOB SR Oblastní vít z, ZV I.c. 214/4; HD 0/0, CEA/PRA/KAT - negativní; hn dobílá,
o: Crash z Mešínské hájovny, m: Brita od Cihelny, maj.: Dostálovi Radmila a Zbyn k, Kun i ky
u Bašky 373, 739 01 Baška, tel. 737229356, [email protected]
OTEC FENY: LLEYTON OF MEADOW BROOK
RONDA MAGENTA - lp. 5505, nar. 06, 60 cm, "V", J.Ch. R, 3xCAJC, 3xCAC, CACIB, 2xCAC SR,
CACIB SR, 2xCWC Polsko, Vít z ml. PL, ZV I.c. 211/4; HD 0/0; tricolor, o: LLeyton of Meadow Brook,
m: Blue Flower od Magenta, maj.: Fabová So a, Karvinská 347, Chot buz
OTEC FENY: ALIVIO VIS TRANQUILLA
FAI LESLIE LEVEN - lp. 5576, nar. 07, 59 cm, "V", CAC, NV, JP- PSK I.c. 181/4, ZV-MVV I.c.
214/4; HD 0/0, tricolor, m: Bowie Leslie Leven, maj.: Votrubová Jana, Ing., Na Ohrádce 186, 507 58
Mlázovice, tel. 493697195
FELLONY LESLIE LEVEN - lp. 5580, nar. 07, 64 cm, "V", 2xCAJC, Krajský vít z, ZV II.c. 200/4, ZV
CACT I.c. 220/4, SZVP I.c. 81b.; HD 0/2, hn dobílá, m: Bowie Leslie Leven, maj.: Svobodová Zde ka,
MUDr., Vedlejší 6, 625 00 Brno, e-mail: [email protected]
OTEC FENY: VALDY Z PR HONICKÉ OBORY
ZOLA Z PR HONICKÉ OBORY - lp. 5475, nar. 06, 60 cm, "V",Ch. R, 3xCAC, CACIB, JP- PSK
I.c. 198/4; HD 1/0, ernobílá, m: Baghira z Mešinské hájovny, maj.: Šafá ová Jarmila, Mahenova
5/282, 150 00 Praha 5
OTEC FENY: BENJAMIN LESLIE LEVEN
ERNA OD ALPSKÉ PROT ŽE - lp. 5656, nar. 08, 61 cm, "VD", PZ I.c. 279/4; HD 0/0, tricolor,
m: Alma od Alpské prot že, maj.: Ing. Tr ka Stanislav, Na Planinách 489, 261 01 P íbram
Isis Lady DAMA Krkonoše
(foto Martin Kostelník)
- 29 -
Anglický setr
seznam chovných ps
aktualizováno k 1.1.2010
GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLE NÝ P EDEK - ICH GIP DEL BREMBO
AROW Z MEŠÍNSKÉHO HÁJEMSTVÍ – lp. 4992, nar. 00, 62 cm, „V“, CAC, r.CACIB, ZV I.c.; HD
2/1, hn dobílý, o: Largo z Kunštátských les , m: Tika zo Zrínskej hory, maj.: PhDr. Kulík Vladimír,
P estavlky 76, 538 62 Hroch v Týnec
FRODO Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY - lp. 5341, nar. 04, 64 cm, "V", Ch. R, Ch.SR, 9xCAC,
3xres.CAC, 2xres.CACIB, CACIB, 3xBOB, BIG, Národní vít z, Vít z Speciální výstavy, Klubový vít z
MSKAO 2008, ZV I.c. 225/4 CACT, PZ I.c. 269/4, PZ PSK I.c., MSV-SZVP I.c. 90b, VZ I.c. 426/4;
HD 0/0, bílooranžový, o: Largo z Kunštátských les , m: Clarissa Farkažd, maj.: Votrubová Marcela, Na
Ohrádce 186, 507 58 Mlázovice, tel. 493697195, [email protected]
GALANT Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY - lp. 5381, nar. 05, 64cm, "V", Ch. R, 6xCAC, 2xr.CACIB,
2xCACIB, BOB, ZV I.c. 222/4; HD 0/0; bílooranžový, o: Crash z Mešinské hájovny, m: Tina zo Zrínskej
hory, maj.: Kollár Peter, Na Dolíkách 507, 274 01 Slaný
CONDOR Z MEŠÍNSKÉHO HÁJEMSTVÍ - lp. 5325; nar. 04, 65 cm, "V", res.CAC, PZ II.c. 285/4, LZ
I.c. 240/4; HD 0/2, tricolor, o: Largo z Kunštátských les , m: Tika zo Zrínskej hory, maj.: Ing. Musil
Jaromír, Holovousy 12, 508 01 Ho ice v Podkrkonoší
GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLE NÝ P EDEK - CH, CACIB ARKO V. KRIPPENDORF
DAG KLAMAP DEBRA - lp. 4920, nar. 99, 64 cm, "V", Ch. R a SR, J.Ch. R, 6xCAC, 2xr.CAC,
5xr.CACIB, 3xCAJC, 3xOblastní vít z, ZV III.c., FT Derby-vít z Vražkov; HD 3/2, tricolor, o: Print
z Kokrd, m: Armida z Klamap, maj.: Markéta ápová, Arbesova 1583, 252 28 ernošice,
tel.: 608 712 389
WORD Z KRZÁKU – lp. 5071, nar. 01, 65 cm, „V“, Oblastní vít z, CAC, Národní vít z, PZ I.c.; HD
0/0, tricolor, o: Bor z Nalžovic, m: Cara od erné hory, maj.: Ernest Jaromír, 267 62
Komárov u Ho ovic
ARGO OD LUŽNICE – lp. 5150, nar. 03, 64 cm, „VD“, ZV I.c., PZ I.c., LZ I.c. 237/4, SZVP I.c. 67 b.;
HD 2/2, tricolor, o: Marko z Klene ských les , m: Ceta z Ouhelí, maj.: Ing. Falada Václav, V trná 88,
390 03 Tábor, tel.: 606955068, 381235190
JANEK Z POD IPSKÉ B ÍZY – lp. 5413, nar. 05, 67 cm, „V“, 2xCAC, PZ I.c. 287/4, LZ I.c. 224/4,
VZ I.c. 482/4; HD 0/0, tricolor, o: Marko z Klene ských les , m: Žanda z Krzáku, maj.: Švec František,
Klene 91, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 604759067
JAS ZE ZÁPOTOCKÉHO - lp. 5307, nar. 04, 62cm, "V", CAC, r.CACIB, PZ I.c. 260/4; HD 0/0;
tricolor, o: Argo od Lužnice, m: Wikki z Krzáku, maj.: Paták Miroslav, 392 01 Sob slav 713
GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLE NÝ P EDEK - DICK CAN E DA FERMA
ANQUILLA VIS TRANQUILLA - lp. 5066, nar. 01, 62 cm, "V", Ch. SR, CACIB, CAC, CAJC, Int.
Champ. práce, Champ.práce R, 4xCACIT, r.CACIT, 3xCACT, r.CACT, 2xCACT Rakousko, 5xFTGT, 13xFT, 4xFT-Derby, 2xDaleké hledání, Mistrovství sv ta oha 2002, 2004, 2005, 2006, SZVP
I.c.; HD 1/2, oranžovobílý, o: Attila Hope, m: Livia od Ben i a, maj.: Dvo áková Vladimíra, Cholupice
15, 143 00 Praha 4, tel.: 602171513, [email protected]
ALIVIO VIS TRANQUILLA - lp. 5065, nar. 01, 63 cm, "V", Klubový vít z 2003, 2xCAC, r.CACIB, FT
Derby 17 b., ZV I.c., PZ; HD 1/2, tricolor, o: Attila Hope, m: Livia od Ben i a, maj.: Tomí ková
Marcela, Prof. Deyla 69, 507 03 Vysoké Veselí, tel.: 731234712
VALDY Z PR HONICKÉ OBORY - lp. 5253, nar. 03, 65 cm, "V", Ch. R, Klubový vít z, Vít z
klubové výstavy, CAJC, 3xCAC, r.CACIB, 2xCACIB, 2xBOB , ZV I.c.200/4, PZ I.c.258/4, LZ II.c.228/4,
SVP II.c.73; HD 2/3, bílo erný, o: Anquilla Vis Tranquilla, m: Suzi z Pr honické obory,
maj.: Masojídková Romana, Stará 272, 252 43 Pr honice
ANDARIEL BAY DAVARONI - lp. 5272, nar. 04, 64 cm, "V", ZV I.c., PZ I.c., LZ 238/4, VZ I.c. 456/4;
HD 0/0, tricolor, o: Rolf z Kunštátských les , m: Brita od Cihelny, maj.: Vnuk Lubomír, Hluboký d l 22,
280 02 Kolín 2, tel. 604 652 547
- 30 -
KORAN Z FARÁSKU - lp. 5138, nar. 02, 62 cm, "V", CAC, PZ I.c. 258/4, VZ I.c. 463/4; HD 0/0,
ernobílý, o: Attila Hope, m: Erika z Lodínských luh , maj.: Slanina Václav, Valovská 798, Podbo any,
tel.: 724 306 369
OSCAR Z LODÍNSKÝCH LUH - lp. 5500, nar. 06, 63 cm, "V", 2xCAC, r.CACIB, ZV I.c. 191/4, PZ
I.c. 290/4; HD 0/0, bílooranžový, o: Anquilla Vis Tranquilla, m: Elis z Lodínských luh , maj.: Kšír
Vratislav, Želetavská 509, 675 31 Jemnice
ZAK Z PR HONICKÉ OBORY - lp. 5470, nar. 06, 63 cm, "V", CAC, ZV I.c.209/4, PZ I.c.271/4, LZ
I.c.234/4, SVP II.c.85, VZ I.c. 459/4; HD 0/0, ernobílý, o: Valdy z Pr honické obory,
m: Baghira z Mešinské hájovny, maj.: Dvo á ek Pavel, Stará 272, 252 43 Pr honice
GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLE NÝ P EDEK - ICH KONLEY MC ELWYN
ERGO Z LODÍNSKÝCH LUH - lp. 4853, nar. 98, 64 cm, "V", 4xCAC, CACIB, BOB, FT Derby 13 b.;
HD 1/0, tricolor, o: Artus Praha Ten, m: Dolly z Lodínských luh , maj.: Veverka Josef, Školská 249,
951 85 Skýcov, SLOVENSKO
TOM Z KRZÁKU - lp. 5000, nar. 00, 65 cm, "V", CAC, r.CAC, r.CACIB, ZV a PZ I.c., NFT 3.po adí;
HD 0/0, bílooranžový, o: Artus Praha Ten, m: Cara od erné hory, maj.: Korbá Josef, Jimramovské
Pavlovice 23, 592 42 Jimramov, tel.: 566 562 053, 777 323 989
BAD Z NEBUŽELSKÉHO POLESÍ - lp. 5163, nar. 02, 65 cm, "V", Ch. R, CACIB, 2xCAC, CAJC,
Národní vít z, Oblastní vít z, Vít z t .ot., ZV I.c.208/4, PZ I.c.235; HD 2/2, bílo erný, o: Herrick
z Po ipských polí, m: Zona z Kokrd, maj.: Fousek Marcel, 277 34 Nebužely 139
GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLE NÝ P EDEK - ALF, CHORVATSKO
ŽALKO Z KRZÁKU – lp. 5181, nar. 02, 63 cm, „V“, 2xCAC, LZ III.c., SVP II.c., PZ II.c.; HD 0/0,
bílooranžový, o: Alf, m: Tara z Krzáku, maj.: Legát František, 391 61 Opa any 313
LEO Z KRZÁKU – lp. 5534, nar. 07, 64 cm, „V“, CACIB, CAC, r.CAC, ZV I.c. 212/4, PZ II.c. 240/4;
HD 1/1, tricolor, o: Žalko z Krzáku, m: Tula z Krzáku, maj.: Fialová Ivana, Chlum 78, 292 63 Nalžovice
NEZA AZEN DO LINIE
SET´R RIDGE´S ALL AMERICAN /import USA/ - lp. 5120, nar. 00, 66 cm, „V“, 13xCAC, 7xCACIB,
5xBOB; modrý b louš, o: Ch. Set´r Ridge´s Select Gold, m: Brasswinds All, maj.: JUDr. Vošalíková
Magdaléna, Trojanova 7, 120 00 Praha 2
BENGÁL SHAHRASTANI – lp. 5089, nar. 01, 65 cm, „V“, Ch. R, 3xBIS, 4xBIG, 11xBOB, 8xCACIB,
20xCAC, 4xNárodní vít z, Oblastní vít z, Klubový vít z 2004 PSK, Klubový vít z 2004 MSKAO,
Klubový vít z 2004 SKPS, Vít z NV Brno 2004 , ZV I.c.; HD 0/1, bílooranžový, o: Chan z Pod ipských
polí, m: Fairray Triomph, maj.: Procházka Ji í, Václava Špály 1, 796 04 Prost jov
CONNEMARA´S MAXWELL - lp. 5149, nar. 01, 65 cm, „V“, ZV I.c.; HD 2/1, tricolor, o: Ecu
Francizskanski Folwark, m: Connemara´s Kayla, maj.: Kocúrová Darina, Na K ížku 181,
M šice u Prahy
IWANHOE MAXWELL DAMA KRKONOŠE - lp. 5456, nar. 06, 65cm, "V", JCh. R, Ch.Rak.,Ch. R,
3xCAJC, 10xCAC, 5xCACA (Rak.), CWS (Polsko), CAC SK, 2xNV, CACIB, 2xRes.CACIB, 2xBOB,
vít z speciální výstavy, BIG2, BIS 3, Mem. J.Luxe I.c.176/3, Jarní pohár PSK I.c.205/4; HD 2/0;
ernobílý, o: Connemara´s Maxwell, m: Epril Lady Dama Krkonoše, maj.: Ing. Šeda Jaroslav, Na
Rybní kách 160, 533 01 Pardubice, www.anglickysetrandy.estranky.cz
TULIKETUN RUNO-RATSU - lp. 5337, nar. 01, 66 cm, Ch.Ruska, Finska a Litvy, FT 75 bod ze 100
možných; HD 1/1, oranžovobílý, o: Dunley Brawley on Hardwin Gentle, m: Tuleketun Utu-Keiju, maj.:
Šejvlová Daniela, Rejšice 100, 294 42 p. Lušt nice
EMÍR ZAKUP EXTRA - lp. 5369, nar. 05, 66 cm, „VD“, PZ I.c. 263/4; HD 0/0, tricolor, o: Elio dei
Laderchi, m: Danka Zakup, maj.: Tr ka Stanislav Ing., Na Planinách 489, 261 01 P íbram 5, Tel: 603
502 486, e-mail: [email protected]
DANGER SHAHRASTANI - lp. 5445, nar. 06, 65cm, "V", CAJC, CAC, CACIB, KV, JCH CZ, CH
CG( erná Hora), Národní vít z, ZV I.c. 228/4, Jarní pohár PSK I.c. 188b.; HD 1/0; bílooranžový,
o: Tuliketun Runo–Ratsu, m: Best Queen Shahrastani, maj.: Formánková Helena, Kozly 160, 27715
Tišice, tel. 602878902
CHUCK VIS TRANQUILLA - lp. 5563, nar. 07, 62cm, "V", FT Derby, ZV I.c. 228/4, SZVP I.c. 94b.;
HD 0/0, ernobílý, o: Arno Aless.setter, m: Livia od Ben i a, maj.: Dvo ák Miloslav, 257 51 Byst ice 62
- 31 -
Zpráva poradce chovu
gordonsetr
Lo ský rok byl rekordní v po tu vrh a hlavn narozených št at od doby rozd lení
klub . Celkem bylo 11 vrh a vrženo 77 št at. Pouze dva vrhy byly na ja e, ostatní v lét ,
což je z hlediska odbytu št at velmi nevýhodný termín. Když k tomu p ipo teme r zné vn jší
vlivy jako je v n kterých p ípadech nezam stnanost a nedostatek finan ních prost edk . Tak
z toho vyplívá situace, kterou prožíváme, že nám tém každému, kdo m l v té dob vrh,
n jaké št n z stalo doma.
Ke krytí bylo využito dvou n meckých, jednoho italského a osm tuzemských
chovných ps .
fenek
vrhy
št at psík
Arsi z Krátošických strání
2
10
7
3
Argo Pexeso
1
6
3
3
Black z Krátošických strání
1
8
5
3
Foresters zampano Dokop
1
10
6
4
Cilgeram Flambeam
1
5
2
3
Kingdom Lungstar
1
9
5
4
Orlan z Podmaršovic
1
10
5
5
Tery Czech Pamír
1
7
3
4
Um z Aklic
2
12
6
6
Celkem :
11
77
42
35
Pro stá í byly vy azeny t i feny a jeden pes uhynul. Do chovu byly za azeny
4 chovné feny - Dona z ejských lesík , Agáva od Todenské hory, Xosa von Catenhorn,
Asta od Meandr Oharky. Psi byli také za azeni ty i - Basco lovec z Gordonu, Gim z
Pohnáneckých vrch , Or z Holubické strán a Aron z ehovských lán .
Významné tituly na exteriér byly p iznány následujícím gordonsetr m :
Junioršampion
Basco Lovec z Gordonu
Amie z Dešenických lesík
Maria Matilde Scotch Dama Krkonoše
eský šampion
Elly Sarmando Dream
Cigam Jinonický dv r
Frea ze Žele ky
Bumble - Bee Ares Šamarkán
Grand šampion
Erica Sarmando Dream
Athos Apoli Gen
Elly Sarmando Dream
Týna Czech Pamír
Interšampion
Cigam Jinonický dv r
maj.
Monika Vojá ková
Kamil Neumayer
Zden k Hejzlar
Jaroslav Lízr
mgr. Jana Andrlová
Marta Š udlová
Marta Š udlová
Kv tuše Kocúrová
Alena Poláková
Jaroslav Lízr
Kamil Neumayer
mgr. Jana Andrlová
Po stránce pracovní blahop eji mladé skromné cvi itelce Markétce Homolové, která
s fenou Pegy z Podmaršovic vyhrála Klubové všestranné zkoušky.
Ing.František Šonka
- 32 -
Gordonsetr
seznam chovných fen
2002
BIRDIE JINONICKÝ DV R, lp 5519, 58cm, „V“ 3x CAC,CAC SR, CACIB, nár. vít z,CACT,
ZV,VP,PZ, IFT-GT, MS sv. Hubert 2008,2009, dys. 0/1, o. Nemo vom
Eiexelberg, m. Usure Sonave, Maj. Mgr. Jana Anderlová, Stod lecká 13, 158 00 Praha- Jinonice.
CEDRIKA SONAVE, lp 5510, 58 cm, „V“, ZV, MJL, dys. 0/0, o. Dastin Dama Krkonoše,
m. Sally Sonave, maj. Eva Nosková, B í Mrštík 60/22, 691 72 Klobouky u Brna.
CYANNE SONAVE, lp 5512, 59 cm „V“, res. CAC, NFT, dys 0/0, o. Dastin Dama Krkonoše,
m. Sally Sonave, maj. Eva Nosková, B í Mrštík 60/22 691 72 Klobouky u Brna
FRONY Z POHNÁNECKÝCH VRCH , lp 5522, 64 cm, „V“CAC, CACIB, ZV, PZ, VP dys 0/0, o. Faro
z Prost jova, m. Elizabeth, z Pohnáneckých vrch , Maj. Fr. Stošek, . 111, 341 01 Chanovice.
MELONY Z JEHLI NÉ, lp 5506, 63 cm, „VD“, ZV,VP, LZ, PZ, dys. 1/1, o. Ulan Sonave, m. Betty
Moravia Sester, Maj. František Hájí ek, 391 61 Opa any 14.
NELA Z PODMARŠOVIC, lp 5476, 65 cm, res. CAC, ZV, VP,PZ,LZ dys.1/1, o. Faro z Prost jovska,
m. Zora z Podmaršovic, maj. Milan Turek, Podmaršovice . 2, 257 55 Maršovice.
ZORA Z ERNIC, lp 5465, 64 cm, „V“, ZV, dys. 1/1, o. Dastin Dama Krkonoše,m. Zealous Ally from
Fire Sons Garden, maj. Ing. Fr. Šonka, B. Veverkových 1563/1, 193 00 Praha 913.
2003
FREA ZE ŽELE KY, lp 5570/05, 64 cm, „V“, CAC, ZV, dys. 0/1, o. Cento Bojandolí, m. Elza ze
Žele ky, maj. Marta Š udlová, N m iny 28, 684 01 Slavkov u Brna.
OTKA Z PODMARŠOVIC, lp 5550, 64 cm, „V“ LZ, VP, PZ, dys. 0/0, o. Faro z Prost jovska,
m. Zara z Podmaršovic, maj. Martin Lejsek, Todn 33, 374 01 Trhové Sviny.
2004
PEGI Z PODMARŠOVIC, lp 5620, 64 cm, 3x CAJC, eský šampion, 4xCAC, CACIB, 1x res.CACIB,
1x BOB, vít z Slovenska, ZV, VP, LZ, PZ, VZ – klubový vít z, maj. Markéta Homolová, M stec nad
D dinou, 517 71 eské Mezi í í.
TÝNA CZECH PAMÍR, LP 5638/O7, 66 cm, „V“, 3x CAC, res. CACIB, 2x CACIB, BOB, eský
šampion, , ZV, PZ, BZ, o. Agip Jinonický dv r, m. Ronie Pamír, maj. Kamil Neumayer, Dešenice 197,
340 22 Dešenice.
2005
ALMA PRO FELICITATE, lp 5703, 66 cm, „V“, ZV, PZ, dys. 1/1, o. Dastin Dama Krkonoše,
m. Aura Jinonický dv r, maj. Renata Procházková, Nebovidy 136, 280 02 Kolín
lp 5690/07, 62 cm, „VD“, ZV, PZ CACT, dys. 0/1, o. Dastin
DYKSI Z KRTOŠICKÝCH STRÁNÍ,
Dama Krkonoše, m.Elza z Pohnáneckých vrch , maj. Ji ina Matoušková, Na Podho e 180, 588 13
Polná.
ORKA Z HOLUBICKÉ STRÁN ,
lp5726, 63 cm, „V“, CAC, BOB, BIS, ZV, dys. 0/0, o. Faro
z Prost jovska, m.Kara z Holubi ko strán , maj. Mgr. Karin Holanová, Okružní, 68, B vany, 440 01
Louny.
ULA Z AKLIC, lp 5715, 61 cm, „V“, CAJC,CACT, ZV, o. Gin Bohemia Šibeník, m. Penny z Aklic,
maj. Kv ta Kocúrová, M šická 205/ 52, 250 64 M šice.
2006
ASTA Z MEANDRU OHARKY, lp 5845, 62 cm, „VD“, ZV, LZ, PZ, VP, o. Zettertjoens HO Odin,
m. Melony z Jehli né, maj. Miroslav Bej ek, 398 51 Sepekov 244.
ELZA Z NET IC, lp 5767 „V“, ZV, MJL res. CACT, FT Exelent, IFT, JP, VP, Sv. Hubert, dys. 0/0,
o. Bogey Jinonický dv r m. Dáša z Net ic, maj. Jan Frank, K iš anova 20, 103 00 Praha 3.
lp. B4271 63 cm, „V“, JCH R,SR, ICH,CH R SR a RAK. Grand
ERIKA SARMANDO DREAM,
Ch, 7x CAC, 4x CACIB, 3x BOB, 2xNV, 3x BIG, 3x CACIB Slovensko, N mecko a Rumunsko, ZV
CACT, dys. 0/0, o. Kingpoint Even, m. Reila Scottish Leader. Maj. Kv ta Kocúrová, M šická205/52
25064 M šice, import Lotyšsko.
ELLY SARMANDO DREAM, lp B4266, 62 cm, „V“, 5xCAC, 5x CACIB, 3x BOB, JP, dys. 1/1,
o. Kingpoint Even , m. Reila Scottish Leader, Maj. J. Lízner, He manice 98, 50901 Nová Paka,
import Lotyšsko.
- 33 -
lp 5820, 58 cm, „V“, CAJC, ZV, dys. 0/1 o. Zettertjarns Panini,
CHARLOTA ZE ŽELE KY,
m. Elza z Žele ky, maj. Lenka Rabi áková . 45, 517 41 Kostelecké Horky.
ARWEN Z MUKUPRUN, lp. 5808, 60cm, „V“, CAJC, 2xCAC, 1x vít. spec., ZV, CACT, dys. 0/0
o. Orlan z Podmaršovic, m.Agatha Bohemia Setter maj. Monika Vojá ková, Ob íství 155, 277 42
Ob íství.
2007
AGÁVA OD TODE SKÉ HORY, lp 5881, 62 cm, „V“, ZV, o. Arsi z Krátošických strání, m. Otka
z Podmaršovic, maj. Monika Vojá ková, Ob íství 155, 277 42 Ob íství.
DONA Z EJSKÝCH LESÍK , lp 5888, 63 cm, „V“ CAC, JP, MJL CACT, dys. 0/0, o. Grant
Bojandolí, m. Cindy z ejských lesík , maj. Karel Ka erovský, Malostranská 148, 258 22 Zru nad
Sázavou.
XOSA VON CATENHORN,
lp 5993, 61 cm, „V“, ZV, dys. 0/0, o. Viliam Valles von Caterhorn,
m. Sheila von Catenhorn. Maj. Libor Kunt, Vražkov 65, 413 01 Roudnice nad Labem
ULMA Z PODMARŠOVIC, lp 5867, 62 cm, „VD“, ZV, PZ, dys 1/1, o. Don z K ížové, m. Megi
z Podmaršovic. Maj. Martin Havlí ek, p. 68, 504 01 Kobylice.
Gordonsetr
seznam chovných ps
I. GENEALOGICKÁ LINIE
ATHOS APOLI GWEN, lp 5508, 2. 9. 2003, „V“, 68 cm, dys. 0/0, 3x nár. vít z, eský šampion, 1x
CAJC, 6x res.CAC, 8x CAC, 2x res. CACIB, 2xCACIB, 3x BOB, vít. t ., vít z spec. výst., 1x obl. vít z,
1x Krajský vít z, BIS, eský GRAND ŠAMPION, ZV, VP, PZ, BZ, VZ. o. Tar z ernic, m. Jara
z Podmaršovic, maj. Alena Poláková, 411 46 Lib šice 167, tel. 606252171.
III. GENEALOGICKÁ LINIE
VAL Z ERNIC, lp 5351, 13. 5. 2000, „V“, dys. 2/2, ZV, PZ, FT. o. Ajax od Hod nky m. Cira
z K ížové, maj. Jana Kalištová, Zvíkov, 38232 Velešín.
ARSI Z KRÁTOŠICKÝCH STRÁNÍ, lp 5446/ 06, 29. 12. 2001, „V“, 66 cm, dys. 0/1, CAC, res.
CACIB, ZV, PZ, LZ. o. Dick Nirak, m. Elza z Pohnáneckých vrch . maj. Miroslav Chval, 391 31 Dražice
31, tel. 607984669, 607288251.
ARIS BOHEMIA SETTER, lp 5469/ 08, 15. 3. 2002, „ VD“, 64 cm, dys. 0/0, ZV, PZ, o. Argo
z Myslivny, m. Besi Moravia Setter, maj. Luboš Paznacht, Suchá 38, 580 00 Havlí k v Brod, tel.
605543262.
V. GENEALOGICKÁ LINIE
AVES OD SEMENA KY, lp 5603/ 07, 22. 11. 2003 , „VD“. 66 cm, dys. 1/1, ZV, o. Agip Jinonický
dv r, m. Deisy Dama Krkonoše, maj. Kv ta Kocúrová, M šická 205/52, 250 64 M šice, tel 774305703.
RIGO Z PODMARŠOVIC, lp 5692/07, 12. 4. 2005,“V“, 65 cm, dys. 2/2, CAC,CACIB, BOB, KV,
CACT, ZV, PDO, PZ, VP, VZ. o. Agip Jinonický dv r, m. Megi z Podmaršovic, maj. Boh. Pazdera 285
32 Hlízov, tel. 723026597.
TERRY CZECH PAMIR,
lp 5633/06, 1. 3. 2004, „V“, 67 cm, cm, dys. 2/2, 2x vít.t ., obl. vít z, 10x
CAC, 2x res. CAC, 2x CACIB, 1x res. CACIB, 3x nár. vít z, vít. spec. výst. 4x BOB, 2x BIG, šampion
šampion , šampion R,SR. ZV, PZ, VP, LZ, VZ. o. Agip Jinonický dv r, m. Ronie Pamír, maj. Monika
Vojá ková, Ob íství 155, 277 42 M lník. tel. 777306705, e-mail. [email protected]
TOMY CZECH PAMIR, lp 5634/06, 1. 3. 2004, „V“, 66 cm, dys. 2/2 ZV, o. Agip Jinonický dv r,
m. Ronie Pamír, maj. Jind ich Kuncl, Radovesická 284, 41754 Kostomlaty.
VI. GENEALOGICKÁ LINIE
DASTIN DAMA KRKONOŠE, lp 5248/01, 13. 9. 1999, „V“, 3xCAJC, šampion R, Interšampion,
klubový vít z, ZV,PZ, LZ, VZ, VP, o. Tramp From Lady s Place, m. Asta od Hod nky, maj. Kv ta
Kocúrová, M šická 205/52, 250 64 M šice, tel. 774305703.
DAVIS DAMA KRKONOŠE, lp 5249/02, 13. 9. 1999, „V“, 67 cm, dys.
1/2, vít. t . ZV, o. Tramp From Lady s Place, m. Asta od Hod nky, maj. M. Pacovský, Dob ejovická
368, 252 43 Pr honice.
- 34 -
ARGO PEXESO, lp 5431/ 04, 21. 8. 2001, „V“, 66 cm, dys. 0/0, CAC, CACIB, Klubový vít z, BOB,
ZV, o. Dastin Dama Krkonoše, m. Zita z Podmaršovic, maj. Doc. MUDr. Václav ervenka CSc., Nad
Klesnerkou 22/3070, 150 00 Praha 5, tel. 251553933.
ORLAN Z PODMARŠOVIC, lp 5547/05, 20. 4. 2003, „V“, 68 cm dys.
0/0, CAC, BOB, vít. klub. výst. ZV, VP, PZ, VZ., o. Faro z Prost jovska, m. Zara z Podmaršovic, maj.
TomᚠVácha, Štoky 287, 582 53 Štoky.
TAR Z AKLIC, lp 5591/05, 28. 7. 2003, 64 cm, dys 2/2, „V“, PZ, o. Faro z Prost jovska, m. Penny
z Aklic, maj. Kamila Dokoupilová, Hornická 746, 334 41 Dob any.
ORIS Z HOLUBICKÉ STRÁN , lp 5722, 6. 7. 2005, „V“, 65 cm, dys. 2/2, 4x CAC, 1x res. CAC,
CACIB, ZV, o. Faro z Prost jovska, m. Kora z Holubické strán . maj. Bohdan Žitník, P í ná 438, 742 85
V esina u Bílovce.
OR Z HOLUBICKÉ STRÁN , lp 5719, 6. 7. 2005, „V“, 68 cm, dys. 0/0,4x CAC, 2x CACIB, klubový
vít z, BOB. PZ, o. Faro z Prost jovska, m. Kora z Holubické strán , maj.Hubert Ž árský, Husova 20,
289 07 Libice nad Cidlinou.
Zatím neza azeni.
SAMSON Z PODMARŠOVIC, lp. 5753/08, 7.1. 2006, „V“, 66 cm, dys. 0/0, ZV, PZ, VP, LZ, JP.
o. Gin Bohemia Šibeník, m. Nela z Podmaršovic, maj. Milan Turek, Podmaršovice . 2, 257 55
Maršovice, tel. 317744383, 607518053.
BOGEY JINONICKÝ DV R, lp 5515/04, 6.9. 2002, „V“, 63 cm, dys. 0/1, CAJC, 9x CAC 1x res.
CAC, 4x BOB, obl. a nár.vít z, klubový vít., CH R, CHSR, ICH, FT, ZV, PZ, o. Nemo vom Eixelberg,
m. Usure Sonave, maj Mgr. Jana Anderlová, Stod lecká 13, 158 00 Praha 5, e-mail:
[email protected]email.cz
CIGAM JINONICKÝ DV R, lp 5826/08, 3. 9. 2006, „V“, dys. 1/2, 65 cm, CAC, res. CACIB, FT, ZV
o. Thales des Pralinek d. Aubjoux, m. Birdie Jinonický
Dv r, maj. Mgr. Jana Anderlová, Stod lecká 13, 158 00 Praha 5.
HO ODIN ZTERTJARNS, lp 5497/04, 23. 4. 2002, „V“, 62 cm, dys. 2/2, 3x FT, o. Oskar du Grand
Valy, m.Zettertjarns Hoppzan, maj Václav Spurný, Zahrádka 28, Teplá u Toužim . Import Švédsko.
KORAN BOJANDOLÍ, lp 5658/ 06, 2.10 2004, „V“, 64 cm, dys 1/2, CAJC, CAC, CACA, ZV, MJL,
o. Grand Bojandolí, m. Bessy Bojandolí, maj Jan Korcián, 693 01 Horní Bojanovice .80.
UM Z AKLIC, lp 5713/06, 15. 6. 2005, „V“, cm, dys 1/1, CAJC, 3x CAC, CACIB, res. CACIB, ZV,
PZ, BZ, LZ, IFT, 2x CACT, o. Gin Bohemia Šibeník, m. Penny z Aklic
maj. Karel Sýkora, Jiráskova 613, 334 41 Dob any.
AX Z MEANDRU OHARKY, lp5842/08, „V“, 66cm, dys 0/0, CAC, res. CACIB, PZ, LZ, VP VZ,
o. Ho Odin Zettertjarms, m. Melony z Jehli né, maj. Kate ina Žáková, F. Bílka 2236, 393 01 Pelh imov
606958187.
BLACK Z KRÁTOŠICKÝCH STRÁNÍ, lp 5553/08, „V“, 66 cm, dys. 0/0, ZV, VP, PZ, LZ, VZ,
o. Agip Jinonický dv r, m. Elza z Pohnáneckých vrch , maj. Pavel Strouhal, Krátošice 13, 391 18
Choustník, tel. 603472440.
ARCHER ACON ARES SAMARKÁN, lp 5747/08, „V“, 67 cm, dys. 1/1, CAC, ZV, PZ, CACT,
o. Bobry Jinonický dv r, m. Frea ze Žele ky, maj. Zuzana Bártová, Nádražní 469, 742 66 Štramberk.
ARON Z EHOVSKÝCH LÁNU,
lp 5857, „V“, 68 cm, Dys. 0/0, ZV, PZ, o. Zettertjarns Penini,
m. Gipsi ze Žele ky, maj. Jan Filinger, Kremnická 319, 284 01 Kutná Hora, tel. 722807807.
lp 6008, „V“, 3x CAJC, Junior šampion, CAC, ZV, o. Flash vom
BASCO LOVEC Z GORDONU,
Pinnower Moor, m. Pegi z Podmaršovic, maj. Monika Vojá ková, Ob íství 155, 277 42 Ob íství,
tel. 777306705.
GIM Z POHNÁNSKÝCH LÁNU, lp 5661, „V“, 3x res. CAC, res. CACIB, PZ, dys. 0/0, o. Dastin
Dama Krkonoše, m. Elizabeth z Pohnáneckých vrch , maj. Jana, Iva Urbánková, 335 44 Hradišt 25.
- 35 -
Zpráva poradce chovu
irský ervenobílý setr
Zpráva poradce chovu Irských ervenobílých setr za rok 2009
V roce 2009 byla za azena do chovu jen jedna fena a to :
Uli Bohemia Thalset nar: 21.1.2006 LP/RWS/178 ZV 203/4 Obl.výst Ka ina výborná
V tomto roce byly vystaveny dva krycí listy.
Uli Bohemia Thalset LP/RWS/178 nar:21.1.2006 ---fena nezab ezla
Izabel Bohemia Thalset 4lp/RWS/59 nar 1.10.2001
Vrh :16.9.2009 4 psi a 3 fenky Baron,Ben,Black,Bond – Barbora,Bella,Brittany.
U obou fen byl využit ke krytí HERON Z ŠUMAVSKÉHO KRAJE LP/RWS/96
eský šampión ZV 205/4
Dopln ní výstav:
29.8.2009
Mladá Boleslav Artemis Bohemia Thalset
Výborná 1, CAJC, BOB, nejlepší mladý pes
LP/RWS/219
Cht l bych pod kovat paní ing Svobodové za úsp šnou prezentaci plemene na
výstavách v roce 2009 a mám velkou radost, že se za íná objevovat další majitelka IRWS
paní Rok sková s fenkou Artemis Bohemia Thalset, kde se jí da í výborn prezentovat toto
plemeno a to nejen u nás, ale i v Polsku. P eji majitel m tohoto krásného a milého
plemene mnoho radosti a úsp ch v roce 2010 a doufám že se nám poda í rozší it toto
plemeno v eské republice. O chov u nás se za ínají zajímat chovatelské kluby v Evrop ,
ale i v zámo í. Dostávám dotazy na naše chovatele a žádají o dopln ní na jejich webové
stránky European IRWS Updates. Pokusím se o dopln ní za chovatele u nás.
Vojt ch Ln ni ka
- 36 -
seznam chovných fen
Irský ervenobílý setr
IZABEL BOHEMIA THALSET 1xCAJC 1x V1 CAC CACIB BOB. LP/RWS/59
Nar:1.10.2001 V 65cm DKK 0/0 ZV 1 c 200/4 O: Vincenz Exclusives M: CH Vanesa
Rysi Wykrot. Majitel Vojt ch Ln ni ka Pošná 42 395 01 Pacov tel:603867178
INKA BOHEMIA THALSET 1x CAJC, klubová výstava V1 CAC Eurodogshow Bratislava 2003 V1
CAC ,rez.CACIB LP/RWS/55 nar1.10.2001 V 59cm DKK 0/0
PZ 1c 265/4 ,LZ 1c 217/4 ,SVP 1c 82/4, VZ 1c 478/4 5 místo, Havlí kobrodský pohár
6 místo 214/4. O: Vincenz Exclusives M: Vanesa Rysi Wykrot. Majitel: Josef Paroubek
Gagarinova 1229 535 01 P elou tel:466958953 mob:777724203.
AMÁLKA Z VL ÍCH MÁK Junior CH eské Bud jovice V1 CAJC MVP, Praha,
CAJC SVP, Litom iceV1 CAJC?BOB ,Klubový vít z CAJC. LP/RWS/159
nar: 28.02.2005 DKK chybí není dodáno nebude možné vydat krycí list. ZV v1 c 206/4 Hejtmanský
pohár ZV 1c 194/4 len vít zného družstva. O: Justbe United Spots M: Inka Bohemia Thalset .
Majitel:Josef Paroubek Gagarinova1229 535 01 P elou .
Tel: 466958953 mob: 777724203.
LE A BOJANDOLÍ CH R,Chorvatska,Slovenska,Evropský vít z 2007,Klubový vít z 2006 2007,9x
V1 CAC,CACIB,BOB Národní vít z Brna a Prahy.ZV 1c Memoriál Josefa Luxe. LP/RWS/142
Nar.12.11.2004 V 57cm DKK 0/3 (AD) ZV 1c 205/4 O: Justbe United Spots M:Iris Bohemia Thalset.
Majitel: Ing Kamila Svobodová Mut nice 143
696 11 mob: 737233644
VEGA BOHEMIA THALSET Oblastní vít z Nám š na Hané VD LP/RWS/186 nar: 7.6.2006
V 62cm ZV v1c 219/4 DKK 0/0 O: Justbe United Spots M: JCH Hany Bohemia Thalset.
Majitel: Petr Tyc Dr. Stojana 50 751 17 Horní Host nice
NVV Ostrava VD, Klubová výstava Slavkov VD,
MERRY Z LUKOVSKÝCH LÁN
LP/RWS/110 nar: 23.10.2003 V 61cm DKK 0/0 PZ v1c. O: Justbe United Spots
M: Charlota Z Lukovských Lán . Majitel: MVDr estmír Šrámek Csc. dolní 1
691 72 Klobouky u Brna mob:602540825
ULI BOHEMIA THALSET Oblastní výstava Ka ina V1 LP/RWS/178 nar:21.1.2006
V 57cm DKK 0/0 ZV V1c 203/4 O: Justbe United Spots M: Vanesa Rysi Wykrot
Majitel : Vojt ch Ln ni ka Pošná 42 395 01 Pacov mob: 603867178
seznam chovných ps
Irský ervenobílý setr
GRON Z LUKOVSKÝCH LÁN
LP/RWS/13 nar: 29.5.1997 V 63cm DKK 0/1 (AB) Oblastní
výstava VD1 Klubová výstava VD1 PZ v1c 246/4 O.Lougherne Idol M:Lougherne Fair Lady Majitel:
V ra Kalmánová Hostovice 77 530 02 Pardubice
HERON Z ŠUMAVSKÉHO KRAJE LP/RWS/96 nar:13.5.2003 V 64cm DKK 0/1(AB) Junior CH ,CH
R, 11x Výb 1, 3x CAJC ,8x CAC,6x CACIB,8x BOB,Klub.výstava 2x CAC,2x vít z Speciální výstavy
Litom ice. O: ICH Hard Z Bukovských Lán . M:CH Jenny Z Bukovských Lán Majitel : Petr Šimá ek
Hradecká 1013 342 01 Sušice.mob:606478466
LEO BOJANDOLÍ LP/RWS/137 nar:12.11.2004 V 60cm DKK 0/1 (AB) Clad 0
ICH,JCH R,JCH Slovenska,CH R, CH Slovenska,CH Ma arska ,CH Rakouska.
31xVýb 1 ,18x CACIB,30x BOB,Národní vít z Brna,Prahy,Tulenu,Welsu,Nitry.Klubový vít z 2006
a 2007. ZVV v 1c 206/4 Memoriál Josefa Luxe v 1c. vít z. O: Justbe United Spots M: Iris Bohemia
Thalset.Majitel: Ing. Kamila SvobodováMut nice 143 696 11 Mob: 737233644.
ALBERT Z VL ÍCH MÁK
LP/RWS/152 nar:28.2.2005 V 65cm DKK není dodáno do doby dodání
nem že být vystaven krycí list nebo bude vy azen z chovu.
JCH R ,4x V1 ,CAJC,BOB,Klubová výstava V1 CAJC, ZV 1c 205/4,LZ 1c 240/4
PZ 1.c. 291/4 vít z. O:Justbe United Spots M: Inka Bohemia Thalset. Majitel : Josef Paroubek
Gagarinova 1229 535 01 P elou . Tel:466958953 mob: 777724203
JUNO Z LUKOVSKÝCH LÁN
LP/RWS/36 nar:24.4.2000 V 65cm DKK 0/0
Národní výstava Brno Výborný. PZ 1.c. 269/4 SVP 1.c. O:Vincenz Exclusives
M:CH Lougherne Heather Majitel : MVDr estmír Šrámek Csc. Údolní 1 691 72
Klobouky u Brna Mob:602540825.
- 37 -
Zpráva poradce chovu
irský setr
ZPRÁVA O CHOVU IRSKÝCH SETR
V ROCE 2009
K 31.12.2009 je evidováno 70 chovných jedinc , z toho 24 ps a 46 fen. Z d vodu
dovršení 8 let v ku bylo vy azeno z evidence 11 fen. V registru chovných ps jsou stále
evidováni všichni žijící a vitální chovní jedinci. Do seznamu byli za azeni pouze psi mladší
10 let. Projeví-li zájem n který z chovatel o starší, ale stále aktivní chovné jedince,
platí stejný postup pro vyžádání krycího psa, jako u mladších jedinc .
Nov bylo uchovn no 9 fen a 4 psi. Vystaveno bylo celkem 25 doporu ení ke krytí,
z toho 2 na zahrani ní krytí. Doklad o úsp šném krytí jsem obdržel od 19 chovatel
(4 krycí listy byly vystaveny v roce 2008). Doru eno bylo 16 hlášení o vrhu a po et
narozených št at v roce 2009 je podle obdržených podklad celkem 130, z toho 65 ps
a 65 fen.
Dále pak byly provedeny dv kontroly vrh . Vše bylo shledáno v po ádku, o št ata
i o matku bylo ádn pe ováno. Št ata a fena m li zajišt nu veterinární pé i. V sou asné
dob probíhá ešení p estupku s neplánovaným krytím u chovatelské stanice Jelení zá e.
Celá záležitost byla postoupena oznamovací povinností Veterinární správ . Na základ
informací, že se jedná o ádného chovatele, bylo ud leno pouze napomenutí.
Záv rem této úvodní zprávy vás prosím o ádné a v asné pln ní svých povinností,
plynoucích z chovatelského ádu PSK. Jde p edevším o žádosti o vystavení krycího
listu, potvrzení o krytí a hlášení vrhu. Nezapome te také, že již p i podání žádosti
o uchovn ní i krycí list, musíte mít zaplaceny poplatky dané klubovou sm rnicí.
Atyla Warrior Mahagony Paw
- 38 -
Po et vrh
2003 - 2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
17 vrh
11 vrh
16 vrh
15 vrh
18 vrh
22 vrh
16 vrh
110 št at
80 št at
120 št at
89 št at
123 št at
148 št at
130 št at
65 ps
39 ps
55 ps
44 ps
61 ps
76 ps
65 ps
45 fen
41 fen
65 fen
45 fen
62 fen
72 fen
65 fen
Nov uchovn ní jedinci v roce 2009
Narozen/a
22.1.2006
27.2.2006
19.3.2005
25.12.2003
12.3.2005
18.7.2006
25.3.2007
25,4.2006
9.8.2007
26.12.2007
7.1.2007
3.3.2006
8.5.2008
Pes/fena Jméno psa / feny
fena
Siky od Klapavce
fena
Wictoria Becham z Arislandu
fena
Cessy Vysoký Kamýk
fena
Gara z Bolešinské h rky
pes
Quam od Klapavce
fena
Celia Mahagony Rose
fena
Adelaide z B evnovského vrchu
pes
Candy Mahagon Dream
pes
Amore Fido Red Echo
pes
Atyla Warrior Mahagony Paw
fena
Sonny z Luhové se e
fena
Nela ze Srbeckých luh
fena
Aurora Everdene
Zkoušky
PZ,LZ
výjimka
ZV,PZ
PZ
PZ,LZ
ZV,PZ
ZV
ZV
ZV r.CACT
ZV CACT
ZV,PZ
ZV,PZ,LZ
ZV
Výstavy
CAC
Grandchamp.
VD
Obl.vít z.t .
Jun..šampión
Šampión R
Res.CAC
Šampión R
CACIB
Jun.šampión
V4
Obl.vít z t .
Krajský vít z
DKK
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
P ehled vrh
Datum vrhu
15.2.2009
17.2.2009
23.2.2009
4.3.2009
10.3.2009
13.3.2009
4.5.2009
9.5.2009
26.6.2009
17.8.2009
27.8.2009
31.10.2009
2.11.2009
17.11.2009
27.11.2009
3.12.2009
OTEC
Cit z Hosteckých vrch
Satlas Man Overboard
Mars ze Srbeckých luh
Tarn od Velkého dubu
Dor z Hosteckých vrch
Cit z Hosteckých vrch
Ussure od Velkého dubu
Dor z Hosteckých vrch
Dor z Hosteckých vrch
Jury z Humenky
Indian Boy Jay Slovak Base
Ussure od Velkého dubu
Andy ze Šumavských hor
Eddy z Košumberka
Corranroo Redweed
Ussure od Velkého dubu
MATKA
Lexa ze Srbeckých luh
Aischa Red Joker
Ajda z Jirouškova dvora
Moli od Klapavce
Iara od Rakovnické brány
Sara od Klapavce
Agnes ze Ž árského kopce
Inera od Rakovnické brány
Siky od Klapavce
Holly z Bolešínské h rky
Vanesa z Luhové se e
Kyra od Rakovnické brány
Sara od Klapavce
Pegi od Klapavce
Quara od Klapavce
Gracy z Bolešinské h rky
PSI
8
4
5
4
4
7
3
3
4
1
5
4
4
4
4
1
FENY
2
6
2
4
4
2
3
3
2
7
6
3
4
4
7
6
Psi, kte í byli dopln ni na krycí list :
Dorian Grey Jenny´s Irsal, Chán z Bolešinské h rky, Irish Wonder Nonstop, Harry z Bolešinské h rky,
Hart z Bolešinské h rky,Valmont Jenny´s Irsal, Candy Mahagon Dream, Atyla Warrior Mahagony Paw
DKK
V roce 2009 bylo sledováno a vyhodnoceno vyšet ením na dysplazii ky elních kloub 13 ps a fen
s tímto výsledkem: 9 - 0/0 (A/A), 1 - 1/1 (B/B), 1 – 2/0 (C/A), 1 – 3/0 (D/A), 1 – 3/3 (D/D)
Vážení p átelé, d kuji vám všem za vaší trp livost a p ejme si mnoho úsp ch v roce 2010 na
zkouškách, výstavách a na ostatních akcích, které jsou spojeny s našimi pejsky.
Remeš Milan, poradce chovu IS
- 39 -
Irský setr
seznam chovných fen
azeno podle roku narození
2007
ADELAIDE Z B EVNOVSKÉHO VRCHU, res. CAC, lp-IS/ 14914/09, V, 25.3.2007, 60 cm, DKK 0/0,
ZV I.c. (210/4), o: Dorian Grey Jenny´s Irsal, m: Annie Mahagon Dream, majitel: Lucie Havlová, Na
Pet inách 89, 162 00 Praha 6
BARONESA KITTY NONSTOP, res.CAC, lp-IS/14871, V, 18.1.2007, 65 cm, DKK 0/0, ZV I.c.
(221/4), o. Dorian Grey Jenny´s Irsal, m: Irish Destiny Nonstop, maj.: Jan Machá ek, P eho ov 44,
Sob slav 392 01
BERENICA QUEEN NONSTOP, OV, lp.-IS/14873,18.1.2007, V, 63 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (225/4), PZ
I.c. (264/4), o: Dorian Grey Jenny´s Irsal, m: Irish Destiny Nonstop, maj. Josef Kasl, Dolní Lukavice
205, 334 44, tel.: 724676895, 377985101, e-mail: [email protected]
BEATRIX HAPPY NONSTOP, JCh. R, 3x CAJC, CAC, lp-IS/14872/10, "V", 18.1.2007, 62 cm,
DKK 0/0, ZV I. cena (207/4), o: Dorian Grey Jenny´s Irsal, m: Irish Destiny Nonstop, maj: Dana
Nováková, Pr myslová 1069, Sezimovo Ústí 391 02, tel: 607 807 881, e-mail : [email protected],
www.beatrix.wbs.cz
2006
AMBRA z VLTAVOTÝNSKÝCH BROD , lp-IS/14789/10, "V", 31.7.2006, 59 cm, DKK 0/0, ZV I.c.
(206/4), PZ II.c. (255/4), o: Ussure od Velkého dubu, matka: Cilka z Hosteckých vrch , m: Václav
Trnka, Vod anská 463, Týn n/Vltavou 375 01, mob.: 604 208 471, e-mail : [email protected]
NELA ZE SRBECKÝCH LUH , lp.-IS/ 14730, 3.3.2006, "V", 62 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (228/4)
res.CACT, PZ I.c. (298/4), LZ I.c. (241/4), o: Cit z Hosteckých vrch , m: Agra von Kínhab, maj: Petr
Her ík, Srbce 10, Opo nice, 289 04, mob.: 721 659 307
WICTORIA BECHAM Z ARISLANDU, Mch, GrandCh. SK, BG, Ch. SK, BG, MNE, BiH, MK, Balkanu,
Jch R, r.BIS, 6xBIG, 3xII.BIG, III.BIG, V.BIG, 14xBOB, 14xCACIB, 4xr.CACIB, 3xNárodní vít z,
Klubová vít zka MSKAO 2008, Klubová vít zka mladých PSK 2007, Sieger Baden-Württemberg,
Winner Grand Prix Slovakia, Top Dog 2008 BIG, Šampion šampion 2008 II.BIG, lp.-IS/14834,
27.2.2006, „V“, 65 cm, DKK 0/0, o: Zapach Jasminu z Arislandu, m: Vicary´s Xuni, maj.: Mgr. Lenka
Svobodová, Nejepín 20, e-mail: [email protected], tel. 607607578,
www.elimar.wz.cz
(uchovn na na výjimku bez pracovní zkoušky)
CELIA MAHAGONY ROSE, Jch R, Ch. R, 3xCAJC, 3xCAC, 2xres.CAC, lp.-IS/ 14797/09,
18.7.2006, V, 63 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (221/4) res. CACT, PZ I.c. (280/4), o: Hak z Luhové se e,
m. Kréta z N t ic, maj: Št pánka Vobo ilová, K Lesu 2982, Dv r Králové n/L 544 01,
Tel.: 603 858 820 e-mail: [email protected]
SARA od KLAPAVCE, res. CAC, lp.-IS/14683/07, 22.1.2006, "V", 63 cm, ZV I.c. (228), DKK 0/1,
o: Tarn od Velkého dubu, m: Lassi od Klapavce, maj: Libor Kameník, Kamýk 29, Švihov 340 12,
e-mail: [email protected], tel: 723 350 578, www.jelenizare.cz
SIKY OD KLAPAVCE, CAC, lp-IS/14681, V, 22.1.2006, 63 cm, DKK 0/0, PZ I.c. (297/4), LZ II.c.
(216/4), o.Tarn od Velkého dubu, m: Lassi od Klapavce, maj: Pavel Dvo ák, M šice 387,
Tábor 391 56, tel. 737 839 701
VANESA Z LUHOVÉ SE E, Národní vít z, CAC, res. CAC, lp.-IS/14712, 18.2.2006, "V", 62 cm, ZV
I.c (208/4), PZ I.c (274/4), DKK 0/0, o.: Windsdor od Velkého dubu, m.: Ilen z Luhové se e,
maj: Kate ina Hulíková, Podlesí 364, Valašské Mezi í í, 757 01, tel.: 777 130 137
CORRY CHASSI MAHAGON DREAM, CAC, lp.-IS/14739, V, 25.4. 2006, 63 cm, DKK 0/0, JP- PSK
II.c. (185/4), o: Irr z Lesinky, m: Bellinda Tojakr, maj: Ing. Anna Gabrielová, echurova 247, Praha 9
KETY z POD IPSKÉ B ÍZY, lp.-IS/14833, VD, 28.8.2006, 62 cm, ZV I.c. (225/4), DKK 0/0,
o: Charles z Pod ipské B ízy, m: Yellow Rose od Velkého dubu, maj: Libor Kunt, Vražkov 65,
Roudnice n/Lab .413 01, tel: 602 831 562
2005
CESSY VYSOKÝ KAMÝK, lp.-IS/14625/08, 19.3.2005, „VD“, 59 cm, ZV I.c. (209/4), PZ I.c. (261/4),
DKK 0/0, o: Grozby z Lesinky, m: Atlanta Chryzokol Romance, maj: Stanislav Bureš, Šlapanov, tel.:
603 930 769, e-mail: [email protected]
HOLLY z BOLEŠINSKÉ H RKY, res.CACIB, CAC, lp.-IS/14553/07, 7.1.2005, "V", 63 cm, PZ I.c.
(260/4), PZ II.c. (270/4), DKK 1/0, o.: Dag z Bolešinské h rky, m.: Tori of Redestate, maj: Josef Vacík,
Žižkova 240, Hluboká nad Vltavou 373 41, tel/fax : 387 965 867, 606 605 204,e-mail: [email protected]
- 40 -
QUANA od KLAPAVCE, lp.-IS/14576/06, 12.3.2005, "V", 63 cm, ZV I.c. (206), PZ I.c. (287/4), DKK
0/1, o: Tarn od Velkého dubu, m: Lassi od Klapavce, maj.: Varhánek Ivan, Polepy 162, Kolín 280 02
QUAXA OD KLAPAVCE, CAC, lp.-IS/14575, 12.3.2005, V, 63 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (218/4), o: Tarn
od Velkého dubu, m: Lassi od Klapavce, maj: Rudolf Štrbák, držitel: Eva Straková, Americká 42,
Liberec 463 73
QUARA OD KLAPAVCE, res. CACIB, CAJC, 2x res.CAC, 2x CAC, lp.-IS/14574, V, 12.3.2005, 63
cm, DKK 0/0, ZV I.c.(185/3), MJL I.c. (182/4), o.Tarn od Velkého dubu, m: Lassi od Klapavce, maj.:
Zden k a Ivana Sejkorovi, Pod h bitovem 272, Chlumec n/ Cidlinou 503 51
KAROL od RAKOVNICKÉ BRÁNY, CAC, lp.-IS/14606/07, 17.3.2005, "V", 62 cm, PZ I.c. (300/4),
SVP I.c. (100), BZ I.c. (110), DKK 0/0, o: Dag z Bolešinské h rky, m: Chiara od Rakovnické brány,
maj: František Prok pek, Vyká 93, Kounice 289 15, tel/mob.: 721 124 005, 321 672 415
KYRA OD RAKOVNICKÉ BRÁNY, lp-IS/14609, 17.3.2005, "V", 61 cm, ZV I.c. (199/4), PZ I.c.
(278/4), DKK 0/0, o.: Dag z Bolešinské h rky, m.: Chiara od Rakovnické brány, maj.: MVDr.Ludvík
Ransdorf, Rej kova 1381, Rakovník 269 01
2004
DRAGA Z HOSTECKÝCH VRCH , res. CAC, lp.- IS/14509, 25.6.2004, V, PZ I.c.(280/4), LZ
II.c.(221/4), SZVP I.c.(96.b), VZ I.c. CACIT (462/4), LZ + VP – Hlubocké Derby (317/4), DKK 0/0, 62
cm, o: Grosby z Lesinky, m: Arka z Hosteckých vrch , maj.: Jan Drozd,Hosty 89, Týn nad Vltavou,
373 01, tel.: 723 923 819
SONNY Z LUHOVÉ SE E, lp.-IS/ 14415, 7.1.2004, 63 cm, "V", DKK 0/0, PZ I.c. (258/4), ZV I.c.
(222/4), o: Ort z Dubské, m: Ilen z Luhové se e, m: Josef Vávra, Votice 317, 259 01 , tel.: 317 812
904, mob.: 731 503 572, e-mail : [email protected]
AJDA z JIROUŠKOVA DVORA, lp.-IS/14532/07, 23.12.2004, "V", 62 cm, PZ I.c. (289/4), DKK 1/2,
o: Dag z Bolešinské h rky, m: Iara od Rakovnické brány, maj: František Prokop, Staré Místo 50
Ji ín 506 01
DESIRRE Z KOŠUMBERKA, eský šampion práce 3xCACT, CAC, 2xres.CAC, lp.-IS/14470/06,
1.5.2004, "V", 61 cm, ZV I.c (205/4), LZ I.c (239), VZ I.c. (446/4), SVP I.c (100), PZ I.c. (297/4), IFT (6
b.), Mem. Kolomana Slimáka (454), Mem. Františka Horela SVP + PZ, Mem. Stanislava Vojnara SVP,
Mem. Františka Horela VZ, DKK 0/0, o.: Flyn z Dubanského kopce, m.: Dita z Šonovských hor,
maj: Alena Poláková, Lib šice 167, 411 46, tel. 606 252 171
ANNIE MAHAGON DREAM, Ch. R, 3xCAC, lp.-IS/14431/06, 30.1.2004, "V", 64 cm, ZV I.c.
(189/4), DKK 0/0, o. Ussure od Velkého dubu, m. Bellinda Tojakr, maj: Lucie Havlová, Na Pet inách
89, Praha 6, 162 00, tel.: 603 235 545
AZAHAR MAHAGON DREAM, r.CAC, lp.-IS/14432, V, 30.1.2004, 63 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (208/4),
o: Ussure od Velkého dubu, m: Bellinda Tojakr, maj : MUDr. Ji í Benc, U Ov árny 21, 360 07 Karlovy
Vary, tel.:353 332 042, 602 274 948
AISCHA RED JOKER, Ich, Ch. R, JCh. R, BOB, 4xCAJC, 18xCAC, 5xCACIB, 2x res.CACIB,
Národní vít z, v sout ži Šampion šampion 5.místo v VII.skupin (2005) a 2. místo v VII.skupin
(2006), lp.-IS/14484/06, 6.6.2004, "V", 61 cm, ZV I.cena r.CACT (215/4), DKK 0/0, o: Fabrizio
Juglana, m:Andy Dianin šíp, maj.: Martin Houda, Lojovická 364/61, Praha 4, tel.: 241 729 723
AMBRA RED JOKER, CAC, lp.-IS/14486/07, 6.6.2004, "V", 62 cm, ZV I.c (215/4), DKK 0/0,
o: Fabrizio Juglana, m:Andy Dianin šíp, maj.: Linda Rauová, Letkov 153, 326 00, tel.: 776 688 380
LEXA ZE SRBECKÝCH LUH , lp.-IS/14494/07, 20.5.2004, "V", 63 cm, PZ I.c. (300/4), LZ I.c.
(237/4), DKK 0/0, o.: Irr z Lesinky, m.: Agra von Kinhab, maj.: Petr Her ík, Srbce 10, Opo nice 289 04
ARA ze ŠUMAVSKÝCH HOR, lp.-IS/14477/06, 20.5.2004, "V", 61 cm, ZV I.c. (203/4), PZ I.c.
(225/4), DKK 2/1, o: Ussure od Velkého dubu, m: Gina ze Šumavského kraje, maj.: Petr Šimá ek,
Hrádecká 1013, Sušice 342 01
PEGI OD KLAPAVCE, res.CAC, lp.-IS/14502, V, 20.6.2004, 62 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (210/4), SZVP
I.c. (85 b.), PZ I.c. (273/4), VZ II.c. (424/4), o: Tarn od Velkého dubu, m: Lassi od Klapavce, maj. Karel
Kinzel, Tun chodská 110, Pardubice-Mn tice 530 02, tel: 724 221 455, e-mail [email protected]
- 41 -
2003
GARA z BOLEŠINSKÉ H RKY, lp.-IS/14407, 25.12.2003, "V", 64 cm, PZ I.c. (271/4), DKK 0/0,
o: Dag z Bolešinské h rky, m.: Tori of Redestate, maj.: Rudolf Mac, Prost ední 417,
Otrokovice 765 02, tel.: 777 616 492, e-mail: [email protected]
GRACY z BOLEŠINSKÉ H RKY, res.CACIB, CAC, res.CAC, lp.-IS/14406/06, 25.12.2003, "V", 61
cm, ZV I.c. (205/4), PZ I.c. (260/4), DKK 1/0, o.: Dag z Bolešinské h rky, m.: Tori of Redestate,
maj.: Ing. Karel Mar ík, Týneckého 583, Klatovy 339 01
COUNTRY MELODY JENNY'S IRSAL, Ch. R, res.CACIB, 3xCAC, 2xres.CAC, lp.-IS/14401/07,
23.11.2003, "V", 63 cm, ZV I.c (191/3), Memoriál J.Luxe III..c (180 b.), DKK 0/0, o: Dorian Grey
Jenny's Irsal, m: Ruby Jenny's Irsal, maj.: Romana Kšírová, Na Koza ce 5, Praha 2, 120 00, tel.: 603
41 07 11
AILYN MAHAGONY ROSE, JCh. R, CAC, r.CACIB, 3xCAJC, lp.-IS/14326/07, 5.3.2003, "V", 65
cm, ZV I.c (209/4), DKK 0/0, o: Hak z Luhové Se e, m: Kréta z N t ic, maj.: Hana Arazimová, Jose
Martího 244/21, Praha 6 162 00
ARNICA LUCKY GIRL NONSTOP, lp.-IS/14334, 11.4.2003, "V, 65 cm, ZV I.c. (205/4), DKK 0/0,
o: Dorian Grey Jenny´s Irsal, m: Chelsea Nonstop, maj.: Pavel Bušta, í ní 9, Praha 1 118 00
KYTY ZE SRBECKÝCH LUH , lp.-IS/14313/07, 10.3.2003, "V", 63 cm, CACT, PZ I.c. (300/4),
DKK 0/0, o:. Ikar z Lesinky, m.: Agra von Kinhab, maj.: Petr Her ík, Srbce 10 Opo nice 289 04
2002
GABINA BOHEMIS VIKTORIA, CAC, lp.-IS/14220/06, 12.8.2002, "V", 62 sm, ZV I.c. (202/4), DKK
0/0, o:. Valmont Jenny's Irsal, m.: Elizabeth Bohem IS, maj.: Kate ina Prokešová, Pod Nemocnicí
2142, Rakovník, 269 01
CILKA z HOSTECKÝCH VRCH , lp.-IS/14214/06, 21.7.2002, "V", 60 cm, PZ I.c. (230/4), DKK 0/0,
Grosby z Lesinky, m:Arka z Hosteckých vrch , maj.: R ži ka Jaroslav, Vod anská 471, Týn nad
Vltavou, 375 01
JENNY z HUMENKY, Ch. R,Klubový vít z MSKAO, 3x CAC, 1x r.CAC, lp.-IS/14207, 13.7.2002,
"V", 60 cm, ZV I.c. (183/3), PZ I.c. (265/4), SZVP I.c. (100 b.), DKK 0/2, o.Ussure od Velkého dubu,
m. Hera z Be váreckých zahrad, maj.: Johaniková Jana, St. e ka 12, eské Bud jovice 370 07
BETTY Z CHLUMSKÉHO PODLESÍ, lp.-IS/14249, 3.12.2002, "VD", 63 cm, ZV I.c (208/4), PZ I.c
(272/4), LZ I.c (246/4), VZ (492/4 nejlepší práce v lese), DKK 2/2, o.Alan ze Smolníku,
m. Fanny z Be váreckých zahrad, maj.: Ing. Šotola Václav,Lužice 211,582 35 ,tel.: 777 225 068
HILLARY JUGLANA, CAC, res.CACIB, lp.-IS/14152/04, 11.4.2002, "V", 63 cm, PZ I.c.(240/4), DKK
1/1, o: Valmont Jenny's Irsal, m: Grace Juglana, maj: Jan Prokop, Hájecká 249, 273 53,
Hostou u Prahy, tel.: 603 437 101, 312 665 011
MOLI od KLAPAVCE, CAC, Národní vít z, lp.-IS/14140/03, 17.4.2002, „V“, PZ I.c. (267/4), DKK 2/1,
o. Dunmore of Futures Dream, m. Fatima od Zbran , maj: Karel Kinzel
ONTARIA KRÁL V HRÁDEK, Ch. R, Oblastní vít z, Vít z klubové výstavy Kunratice, 4x CAC,
lp.-IS/14265/06, 13.12.2002, "V", ZV I.c. (189/4), PZ I.c. (254/4), DKK 0/0, o.: Earl Bohem-IS,
m.: Montana Král v hrádek, maj.: Ji í Bezpalec, Janošíkova 1320,Praha 4, 142 00
IARA od RAKOVNICKÉ BRÁNY, lp.-IS/13961, 17.1.2002, "V", PZ I.c (265), LZ I.c. (236), SZVP I.c.
(80), DKK 2 /1, o. Valmont Jenny ´s Irsal, m. Flér od Rakovnické brány, maj.: Jiroušek Ji í, Jesenice
15, Sedl any, 264 01
INERA od RAKOVNICKÉ BRÁNY, 2xBOB, CACIB, CAC, 2xres.CAC, CAJC, lp.-IS/14133/06,
17.1.2002, "V", 63 cm, PZ I.c (259/4), SVP II.c. (71), DKK 0/0, o.Valmont Jenny ´s Irsal,
m. Flér od Rakovnické brány, maj.:MVDr. Vávra Miloš, imelice 331, 398 04, tel. 603 22 70 43
YELLOW ROZE od VELKÉHO DUBU, lp-IS/14241, 12.10.2002, "V", 64 cm, PZ I.c (265/4), DKK
0/0, o: Kenneth of Redweed, m: Priscila od Velkého dubu, maj.: K ivan Daniel, U nadjezdu 868,
410 00 Lovosice
- 42 -
Irský setr
seznam chovných ps
azeno podle roku narození
2007
ATYLA WARRIOR MAHAGONY PAW, JCh. R. Vít z Prahy, BOB, 3xCAJC, CAC, lp.-IS/ 15037,
26.12.2007, 68 cm, "V", DKK 0/0, ZV I.c. (225/4) CACT, PZ I.c. (289/4), o: : Vicary´s Cobacabana,
m: Country Melody Jenny´s Irsal, maj: Romana Kšírová, Za H bitovem 14, Praha 10 – Dube , 107 00,
tel: 603 410 711, e-mail : [email protected]
AMORE FIDO RED ECHO, Jch. R, Jch. Rakouska, BIG, 2xNárodní vít z, 2xBOB, CACIB, 5xCAC,
3xCAJC, lp-IS/15007, 9.8.2007, 69 cm, "V", DKK 1/0, ZV (225/4) res. CACT, o: Navan American
Express z Arislandu, m: Ivonne z Lesinky, maj: Miroslava Frausová, Bí kov 41, P eštice,
e-mail: [email protected]
2006
CANDY MAHAGON DREAM, Ch. R, 2xCACIB, 3xCAC, Krajský vít z, lp.-IS/IS/ 14734, 25.4.2006,
68 cm, "V", DKK: 0/0, ZV I.c. (228/4), o: Irr z Lesinky, m: Bellinda Tojakr, maj: Irena Švecová,
Hamerská 16, B ezová – Karlovy Vary 360 01, tel.: 774 181 192, 353 235 857,
http://www.mahagondream.wz.cz
2005
QUAM OD KLAPAVCE, Jch. R, 3xCAJC, lp.-IS/ 14572/09, 12.3.2005, 66 cm, V, DKK 0/1, PZ I.c.
(274/4), LZ III.c. (209/4), SZVP I.c. (87b.), VZ II.c. (404/3), o: Tarn od Velkého dubu, m. Lassi
od Klapavce, majitel : Ing. Ji ina Hermanová, Ke Sv tici 1804, Brandýs nad Labem 250 01,
tel.: 602 205 062
HART Z BOLEŠINSKÉ H RKY, CAC, res.CAC, lp.-IS/14549, 7.1.2005, 68 cm, "V", DKK 2/2, ZV
I.C.(206/4), PZ I.C.(276/4), o: Dag z Bolešinské h rky, m: Tori of Redestate, maj.: Jaroslava Chabová,
Milovanice 38, Postupice 257 01, tel.: 723 544 533
EDDY Z KOŠUMBERKA, res.CAC, lp.-IS/14654, 2.11.2005, 67 cm,DKK 0/0, ZV I.c. (221/4), PZ I.c.
(300/4), LZ II.c. (205/4), SZVP I.c.(84 b.), o.: Hubertus Zobel von Söhrenberg, m: Georgina
z Dubanského kopce, maj.Václav Schneider, Jasmínova 300, Moravany 533 72, tel.: 606 652 633
ATOS Z KYDLINSKÉ H RKY, CAC, lp-IS/14629/07, 23.5.2005, "V", 65 cm, ZV I.c (213/4), PZ I.c.
(273/4), DKK 0/1, o: Ussure od Velkého dubu, m: Adla ze Ž árského kopce, maj.: Iva Buštová,
R.Hajníkové 397, Kladno 7 - 273 09, 728 751 903, [email protected]
CHÁN Z BOLEŠINSKÉ H RKY, Ch. R, BOB, 2xCACIB, 3xCAC, r.CAC, Vít z klub. výstavy,
lp-IS/14555/07, 17.1.2005, "V", 65 cm, r. CACT, ZV I.c (225/4), PZ I.c (291/4), PZ I.c. (255/4),
SVP I.c. 95 b., LZ I.c. (222/4), DKK O/2, o: Ussure od Velkého dubu, m: Agnes ze Ž árského kopce,
maj.: Josef Linhart, Zahradní 156, Jino any 252 25, Praha-západ
HARRY Z BOLEŠÍNSKÉ H RKY, lp-IS/14550, 7.1.2005, "V", 66 cm, ZV I.c (192/4), PZ I.c (287/4),
DKK 0/0, o: Dag z Bolešínské H rky, m: Tori of Redestate, maj.: Jaroslav Zelinger, Pod Tratí 1625,
Vlašim, 258 01, tel. 732 978 009, e-mail: [email protected]
MARS ZE SRBECKÝCH LUH , res.CAC, lp.- IS/14533, 1.1.2005, "V", 66 cm, ZV I.c (203/4), PZ I.c
(271/4), LZ I.c (221/4), DKK 0/0, o.: Irr z Lesinky, m.: Agra von Kinhab, maj.: Gabriela Vá ová,
Vojt chova 426, Libice nad Cidlinou, tel.: 737 887 617
2004
DOR Z HOSTECKÝCH VRCH , Ch. R., 2xres.CACIB, 2x CAC, 2xres. CAC, lp.-IS/14505,
25.6.2004, 69 cm, DKK 0/0, PZ I.c. 279/4), LZ II.c.(227/4), SZVP I.c. (100 b.), Mistrovství Šumavy
(389/4), Hlubocké Derby, o. Grozby z Lesinky, m. Arka z Hosteckých vrch , maj. Hana Bo ková,
Pod Vartou 363, Zliv 373 44, tel.: 776 171 298, www.dorzhosteckychvrchu.euweb.cz
ANDY ze ŠUMAVSKÝCH HOR, Ch. R, res. CACIB, 2xCAC, 2xres.CAC, CAJC, lp.-IS/14473/06,
20.5.2004, "V", 66 cm, ZV I.c. (196/4), SVP II.c. (79 b.), PZ I.c. (292/4), DKK 0/1, o: Ussure
od Velkého dubu, m: Gina ze Šumavského kraje, maj.: Libor Kameník, Kamýk 29, Švihov 340 12,
e-mail: [email protected], tel: 723 350 578, www.jelenizare.cz
- 43 -
NAVAN AMERICAN EXPRESS Z ARISLANDU (import Polsko), Ch. R, Ch. SR, Ch. Rakouska, JCh.
R, JCh. SR, Evropský vít z mladých 2005, Sv tová výstava 2006 V4, Evropská výstava 2007 V3,
7x BOB, 13x CACIB, Klubový vít z 2009, Vít z speciální výstavy 2007, 4x Národní vít z, CAJC,
lp.-IS/14522/07 (PKR.VII-8861), 30. 3. 2004, "V", 67 cm, CACT, PZ I.c. (262/4), PZ III.c. (243), ZV
I.c. (226/4), DKK 0/0, o: Vicary´s US Dollar /CLAD free/, m. Wakacyjna Milo z Arislandu /CLAD free/,
maj.: Markéta Šmakalová, Chaberská 6, Praha 8, tel.: 608 712 389, e-mail:
[email protected]
CORRANROO REDWEED, CAC, CAJC, lp.-IS/14443/06, 17.2.2004, "V", 66 cm, ZV II.c. (168/4),
DKK 1/1, o.: Satlas Man Owerboard, m.: Ballantines of Redweed, maj.: Robert Brauner, Uh i ice 140,
752 01
(uchovn n na výjimku)
2002
CEDRIK Z KOŠUMBERKA, lp.-IS/14254, 2.12.2002, "V", 69 cm, ZV I.c. (195/4), PZ I.c. (240/4),
DKK 0/0, o.: Dunmore of Futures Dream , m.: Dita z Šonovských hor, maj.: Elke Seifert,
Beethovenstrasse 21, Zirndorf 905 13, (D)
CROWLEY Z KOŠUMBERKA, lp.-IS/14253/06, 2.12.2002, "VD", 68 cm, ZV III.c (165 b.), PZ I.c.
(239/4), LZ I.c.(226/4), VZ II.c. (433/4), DKK 1/1, o.: Dunmore of Futures´s Dream, m.: Dita
z Šonovských hor, maj.: apský Pavel, epí 80, 533 32
GUMP BOHEMIS VICTORIA, 2xCAC, CACIB, BOB, lp.-IS/14219/06, 12.8.2002, "V", 67 cm, ZV I.c.
(197 b.), DKK 0/0, o: Valmont Jenny's Irsal, m: Eliyabeth Bohem-IS, maj.: Truba ová Klára, Konopišt
11, Benešov, 256 01, tel. 603 222 500
CIT z HOSTECKÝCH VRCH , 2xCAC, 2x r.CACIB, lp.-IS/14209, 21.7 2002, "V", 66 cm, LZ I.c.
(231/4), VZ I.c. (475/4), Derby CACT I.c. (303), SVP I.c. (80), DKK 0/0, o: Grosby z Lesinky, m: Arka
z Hosteckých vrch , maj.Drozd Jan, Hosty 89, Týn nad Vltavou 375 01
JURY Z HUMENKY, lp.-IS/14205, 13.7.2002, "V", 63 cm, PZ II.c. (227/4), LZ II.c. (229/4), SVP I.c.
(66), VZ I.c. (452/4), DKK 0/0, o: Ussure od Velkého dubu, m: Hera z Be váreckých zahrad, maj.:
Zimmel František, T eš ová 463, Hrd jovice, 373 61, tel.: 387 221 076, 606 913 112
2001
IRISH WONDER NONSTOP, CAC, r.CAC, lp.-IS/14021, 25.3.2001, "V", 68 cm, PZ I.c. CACT
(259/4), ZV I.c. (194/4), DKK 0/0, o: Grisko of Futures Dream, m: Chelsea Nonstop, maj.: ížová
Alena, Paninodvorská 910, 294 21 B lá pod Bezd zem, tel. 604 827 966
STAMBOEK REDWEED, CAJC, res.CAC, lp-IS/13965, 28.2.2001, "V", 65 cm, ZV I.c. (210/4), DKK
0/0, o: Orstone Country Gentleman of Westerhuy, m: Oriflame Mahagon Moravia, maj.: Brauner
Robert, 752 01, Uh i ice 140
XANTOS od VELKÉHO DUBU, JCh. R, 2xCAC,2xr.CAC, 4xCAJC, Vít z t ídy OV, lp-IS/13977/02,
11.4.2001, "V", ZV I.c. (186/4), T.A.N. 1. po adí, DKK 1/2-C, o. Kenneth of Redweed, m: Priscilla od
Velkého dubu, maj. Karel P íhonský, Bellušova 1874/64, Praha 5
2000
IRR z LESINKY, Ch. R, Ch.SR, JCh. R, 2xBOB, 3x CACIB,3 x r.CACIB,11xCAC, 10xr.CAC,
3xCAJC, Klubový vít z 2004, 2xNárodní vít z, Vít z Prahy, Oblastní vít z, lp.-IS/13830/02, 20.4.00,
"V", 69 cm, ZV I.c. (208/4), DKK 0/0-A, o: ICH Scirocco Norton of Red Destiny, m: Ch. R Gloria z
Lesinky, maj.: Milan Remeš a Markéta ápová, ep ická 6, Praha 10, tel.: 274 867 003, 603 254 690
KASZTANOWY KSIAZE z ARISLANDU, JCh PL, Ch. Polska, R, SR, 3x CACIB, 1x res.CACIB,1x
BIG, 3x BOB, 8x CAC, 1x res.CAC, 3x CWC, 3x JCWC PL, PL–63221/I/00, IS/14378, 6.4.2000, "V",
69 cm, ZV III.c. (181/4), DKK 0/1, o: Orstone Country Gentleman of Westerhuy, m: Pam´s Dream
z Arislandu, maj.: Ing. Krista Afengová, Kv tinová 895, Orlová – Lutyn 735 14
Do chovu byli za azeni psi mladší 10 let. Má-li n který chovatel zájem o krytí staršími aktivními psy,
kte í byli za azeni v p edchozích seznamech chovných ps , m že o to požádat.
- 44 -
pointr
Zpráva poradce chovu
Ráda bych vás tímto seznámila s chovem pointr za rok 2009.
V našem chovu k 31.12.2009 p sobilo 31 chovných ps . Pro rok 2010 již
nebudou v seznamu uvedeni psi starší 12ti let. Chovnými však stále z stávají. V pr b hu
lo ského roku byli nov za azeni:
Unkas z Tismenic – maj. Svatopluk Soucha
Adar z Hanáckých polí – maj. TomᚠFranta
Dick Blahud – maj. Ing. František Svoboda
Ze seznamu chovných fen bylo 6 fen vy azeno pro stá í a nov uchovn no
bylo 9 fen. Celkem je to 33 chovných fen k 1.1.2010.
V lo ském roce bylo vystaveno celkem 13 doporu ení ke krytí, uskute nila se
3 náhradní krytí a 3 feny nezab ezly. Tentokrát žádný z chovných ps nekryl více než 3x.
Vrh bylo hlášeno 8 a zapsáno bylo 54 št at, z toho 22 ps a 32 fen. Co se týká
zbarvení, nejvíce št at bylo v roce 2009 žlutobílých, a to 29, ernobílých 10, žemlových 8
a erných 7. Tato ísla jsou ale pouze orienta ní, protože informace o narozených
št atech se k poradci chovu dostávají bu pozd nebo v bec. Povinnost zasílat kopii
hlášení vrhu poradci chovu není p íliš dodržována. Proto bych tímto cht la apelovat na
chovatele, aby na to nezapomínali.
Záv rem bych ráda pod kovala všem chovatel m a majitel m pointr za
propagaci našeho plemene jak na výstavách, tak i zkouškách z výkonu a pop ála mnoho
chovatelských i výcvikových úsp ch v nadcházející sezón .
Simona Svato ová
(foto Martin Kostelník)
- 45 -
Pointr
seznam chovných fen
azeno podle roku narození
2002
EGI BOHEMIA ŠIBENÍK, LP/POI/9623/04, bž., 62 cm,DKK 0/0, „VD“, FT-Derby, MFT, o. Ares
z Hajnice, m. Bysy Resuah, maj. LukᚠOrság, Dubská 321, 417 01 Dubí 1, tel.: 732311821
CIRA JEDOVÁ CH݊E, LP/POI/9590, 28.4.2002, bž., "V", CAC, ZV, DKK 2/1, o. Holan z Tismenic,
m. Aida Jedová chýše, maj. Marcela Nováková, Pr b žná 16, 370 04 eské Bud jovice,
tel. 721429754
EFA BOHEMIA ŠIBENIK, LP/9622,nar.26.11.2002, bž, výška 63, „V“, Derby, FT, DKK0/0, o. Ares
z Hajnice, m. Bysy Resuah, maj. Jan Šabatka, 297 86 Mili ín 147, tel.605830310
2003
BORKA Z CH IBSKÝCH LES , LP/POI/9781, nar. 9.10.2003, bž., "V", KV, CACIB, BOB, ZV,
VZ-CACT, DKK 1/2, o. Brick, m. Flér z Niv Bu ovice, maj. Ing. Milan Polák, Osvobození 922, Sušice,
tel.: 607511775
AURA Z RABŠTEJNSKÝCH LES , LP/POI/9738, nar. 2.6.2003, bž., “V", CACIB, BOB, PZ, VZ,
DKK 0/0, o.Dak z Dolnic, m. Tara z Kunštátských les , maj. Ji í Drábek, Zalažany 30, 538 63
Chroustovice, tel.: 775672076
CORA Z HOVORAN, LP/POI/9721, nar.24.6.2003, erná,výška 60 cm“V“,CAC,CACIB,BOB,PZ,LZ,
DKK 2/2, o. Holan z Tismenic, m. Nitka z Niv, maj. MVDr. Josef Ve e a, Sadová 474, 751 14
D evohostice, tel.602743965
EKI OD SEMI E STA KA, LP/POI/9681, nar. 2.4.2003, b,“V“,CAC,CACIB,BOB,ZV,DKK 0/0,
o. Alan od Turka, m. Kia z Niv-Bu ovic, maj. Ji í Pospíšil, 783 76 V rovany 68, tel. 605713943
ULI Z TISMENIC, LP/POI/9704, nar. 25.3.2003, b., 58 cm, „V“,CAJC, CAC, ZV, DKK 0/0,
o. Souhlas von der Postchwaige, m. Herta z Tismenic, maj. Ji í Mrázek , P í ná 737,
Planá nad Lužnicí, tel:731435461
IRMA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, LP/POI/9756, nar. 13.7.2003, , 61 cm, „V“, PZ,LZ,VZ, DKK 0/0,
o. Black z Mešínské hájovny, m. Ina z Lukovských lán , maj. Josef Novák, Funkeho 910, Kolín II, 280
02, tel: 602462672
BRITA Z CH IBSKÝCH LES , LP/POI/9782, nar. 9.10.2003, žb, 61cm, DKKn 0/0, „V“, PZ,
o. Brick, m. Flér z Niv-Bu ovic, maj. MUDr. Josef Jan a, Filmová 275, Zlín, 760 01, tel: 603446276
2004
ANKY Z MACHOVINY, LP/9893, nar.9.7.2004, .,výška 60 cm, „V“, CAC,CACIB,BOB, eský junior
šampion, ZV, PZ, LZ,VZ,SVP, DKK 0/0, o. Max z Cechu, m. Bela z Joskor, maj. František Legát,
391 61 Opa any 313, tel. 723885108
ALFA Z KOSOVSKÉ DUBINY, LP/POI/9919, nar.31.7.2004, b ., 59 cm, DKK 1/1 „VD“, ZV,,
o.: Eron z Dolnic, m.: Bysy Resuah, maj.: Marcela Tomí ková, istá u Horek 53, 512 35,
tel.: 731234712
BORA Z DUBSKÝCH LES , LP/9850, nar.18.5.2004, bž., 59 cm, DKK 0/0, „V“, R.CAC, PZ,VZ,FT,
o.: Atila, m.: Ozi Bohemia Šibenik, maj.: Alena Poláková, Lib šice 167, tel.: 606252171
IRIS Z PUFIHO PARKU, LP/POI/9838/07, nar.6.6.2002, b ., 58 cm, DKK 0/0,Derby, FT,o.: Grisu
von der Postschwaige, m.: Evita z Pufiho parku, maj.: MVDr. Petr B ezina, Tisová 207, 391 33
Jistebnice, tel.: 602426147
DEBYE BLAHUD, LP/POI/9864, nar.26.5.2004, bž., 62 cm, DKK 0/0, „V“,CAC,NV,BOB, ZV,
o.: Dak z Dolnic, m.: Karin z Tismenic, maj.: Jakub Svorník, Nad Pomníkem 7, 152 00 Praha 5,
tel.: 724351345
LUNA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, LP/POI/9931, nar. 1.11.2004, ž., 61 cm, DKK 2/2, „V“, CAC,
R.CACIB, ZV,PZ,VZ, o.: Mäx v.d. Ebershöhe, m.: Citra z Mešínské hájovny, maj.: Leon Zumr,
Josefodolská 156, Deb , 293 07, tel.: 602382124
FLOER Z KRZÁKU, LP/POI/9886, nar.9.7.2004, nar.9.7.2004, b., 59 cm, DKK 0/0, „V“, ZV, ZOP,
o.: Max z Cechu, m.: Ciggi z Mešínské Hájovny, maj.: Simona Raszková, Koperníkova 863, T inec,
739 61, tel.: 720559238
LARA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, LP/POI/9928, nar. 1.11.2004, hn dá, 62 cm, DKK 0/0, „V“, CAC,
ZV,MJL, o.: Mäx v.d.Ebershöhe, m.: Citra z Mešínské hájovny, maj.: Ji í Drábek, Zalažany 30,
Chroustovice, 538 63, tel.: 775672076
- 46 -
2005
HERA Z DOLNIC, LP/POI/9986, nar.1.3.2005, b ., 58 cm, DKK 0/0, „VD“, ZV, SVP, PZ, PSH,
o.: Brit Black Roze, m.: Gela z Dolnic, maj.: Pavel Sedlmajer, Na K ížku 121, 250 64 M šice u Prahy,
tel: 777599306
HEDA Z DOLNIC, LP/POI/9988, nar. 1.3.2005, žb, 59 cm, DKK 0/0, V, CAJC, eský Junioršampion,
ZV,PZ, o. Brit Black Roze, m. Gela z Dolnic, maj. Aleš Ku era, Pod lší 50, Ji ín, 506 01,
tel:602330128
FATTY BLAHUD, LP/POI/10004, nar. 29.3.2005,bž, 63 cm, DKK 0/0, „V“, CAC, R.CACIB, ZV, PZ,
SVP, MJL, VZ, o.Brit Black Roze, m. Karin z Tismenic, maj.Ji í Drábek, Zalažany 30, 538 63
Chroustovice, tel.: 775672076
CLEA Z DUBSKÝCH LES , LP/POI/9998, nar. 18.3.2005, b, 60 cm, DKK 0/0, „VD“, ZV,PZ,
o.: Ares z Hajnice, m.: Ozi Bohemia Šibenik, maj.: Vladimír Sekera, Dlouhá 100, V domce, Roudnice
nad Labem, 413 01, 732149852
AMBRA BOHEMIA FRONY, LP/POI/10094, nar. 1.11.2005, žb., 63 cm, DKK 0/0, „V“, PZ, o. Holan
z Tismenic, m.:Zora Bohemia Frony, maj.: Luboš Hanuš, Ne ova 24, Praha 4, 143 00, tel.: 602312272
2006
ANGIE ZADNÍ LESY, LP/POI/10203, nar. 12.7.2006, b , 58 cm, DKK 0/0, „VD“, ZV, MJL, PZ, o.Avar
z Ch ibských les , m. Fergie z ertovy zmoly, maj. František Beran, Starý Máte ov 102, Pardubice,
tel.: 724222326
HECUBA IMPOSSIBILIS, LP/POI/12240, nar. 27.4.2006, žb, 60 cm, DKK 1/1, „V“, CAJC, CAC, ZV,
MJL, o. Gauner of Hunter´s Arrow, m. Impossibilis Gemma, maj. Jan Korcián, Horní Bojanovice 80,
693 01, tel: 777254302
RONA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, LP/POI/10159, nar. 28.4.2006, ž, 61 cm, DKK 0/0, „V“, ZV,
PZ,SVP,BZ,LZ o. Flik z Mešínské hájovny, m. Brita Jedová chýše, maj. Jana Pravdová, Žárovna 45,
Prachatice, 383 01, tel.: 723418193
QUESTA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, LP/POI/10134, nar. 19.1.2006, žb, 62 cm, DKK 1/2, „V“, CAC,
NV, ZV, MJL, MVV, o. Avar z Ch ibských les , m. Fera z Mešínské hájovny, maj. Ji í Drábek,
Zalažany 30, 538 63 Chroustovice, tel.: 775672076
CAMI POZO ICE, LP/POI/10149, nar.25.3.2006, b, 63 cm, DKK 0/0, „V, CAJC,CAC, JP, ZV,
o. Franzini Moris, m. Kera z Niv-Bu ovic, maj. Iva Kaucká, Srbsko 100, 267 18,
CIRA NOVÁ HAJNICE, LP/POI/10154, nar. 1.5.2006, b, 61 cm, DKK 0/0„VD“, Derby, o.:
Palaziensis Ugo, m.: Karla von der Postschwaige, maj.: Alena Sedlá ková, Uhelná 17,
Hrádek nad Nisou, 463 34, tel: 724941041
ALMA Z VE E OVA DVORA, LP/POI/10189, nar.8.7.2006, b, 60 cm, DKK 0/0, „V“, PZ, LZ, SZVP,
o.: Franzini Moris, m.: Cora z Hovoran, maj.: Vojt ch Sk enek, Zdravice 216/3, P erov, 750 02,
tel.: 739576631
CILI POZO ICE, LP/POI/10148, nar.25.3.2006, žb, 65 cm, DKK 0/0, „V“, ZV,PZ, LZ, SZVP,
VZ-CACT, o.: Franzini Moris, m.: Kera z Niv-Bu ovic, maj.: TomᚠŠkaryd, Chot bo 1597,
tel.: 724650266
2007
MAJKA Z KRZÁKU, LP/POI/10303, nar. 7.5.2007, bž, 65 cm, DKK 0/0, „V“, ZV,LZ,PZ,
o. Flik z Mešínské hájovny, m. Anky z Machoviny, maj.František, Legát, Opa eny 313, 391 61,
tel. 723885108
WANDA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY,
LP/POI/10321/10, nar. 26.5.2007, hn dá, 61 cm, DKK 0/0, „V“,
CAC, ZV,PZ-CACT,LZ,SZVP,2xVZ-CACT, CACIT, eský šampión práce, o.: Mäx v.d.Ebershöhe,
m.: Citra z Mešínské hájovny, maj. Radim Duda, K Háji 886, Praha 6, tel.: 777571224
MOLLY Z KRZÁKU, LP/POI/10302, nar. 7.5.2007, bž, 59 cm, DKK 0/0, „V“, ZV-R.CACT, PZ,BZ,
o.: Flik z Mešínské hájovny, m.: Anky z Machoviny, maj.: Ond ej Bobek, K ížkový Újezdec 54,
Kamenice, tel.: 603241276
2008
PERLA Z KNOLLOVY ŠKOLY, LP/POI/10434, nar. 27.4.2008, ž., 62 vm, DKK 0/0, „V“, PZ,
o.: Franzini Moris, m.: Ajda z Knollovy školy, maj.: Barbora Han ová, Cítov, 277 04, tel.: 607294970
- 47 -
Pointr
seznam chovných ps
I. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLE NÝ P EDEK DICH 46 BIS, LOI PT 7030/56
FLIK Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY, LP/POI/9524, nar. 17.1.2002, bž., 67 cm, DKK 0/0, 3 x CAC, 2 x
res.CACIB, CACIB, Vít z St ední a Východní Evropy, BOB; ZV, PZ, SZVP, VZ o.Iran z Cechu m. Moly
z Kunštátských les , maj. Ji í Drábek , Zalažany 30, 538 63 Chroustovice, tel. 775672076,
e-mail: [email protected]
NORD Z CECHU , LP/POI/9242, nar. 3.11.1999, bž., 64 cm, „V„, CAC, MVV-ZV, PDO, PZ, DKK 0/0,
o.: Has z Cechu, m. Dája z Cechu, maj.: paní Horelová, 285 32, Hlízov 33
ARCHIE Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, LP/POI/9083/00, 67 cm, bh, nar.21.1.1998, INTERŠAMPION,
ESKÝ ŠAMPION, SLOVENSKÝ ŠAMPION, Národní vít z 99, Klubový vít z Polska 2002, BOB,
2xCACIB, 3xr.CACIB, 6xCAC, CWC, CAJC; ZV, PZ 2xSZVP., 2xLZ , 2xVZ, ZO 4, 2xNFT ,
MRK - CACT - nejlepší voda, MKP I.c. – CACT – nejlepší voda o. Hak z Cechu,
m.: Moly z Kunštátských les , Ji í Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chroustovice
DON ZE ŠTÍPEK, LP/POI/10270/08, nar. 11.3.2007, b, 68 cm, RTG 0/0, „V“, CAJC, CAC, NV,
BOB, ZV, o.: Archie z Mešínské hájovny, m.: Klasa Editor, maj.: Pavel Kaleta, Guty 171, Hnojník,
tel.: 775299944
BARRY Z HODONSKÉHO JEZU, LP/POI/9852/05, 27.4.2004, bž., 63 cm, RTG 2/2, "V", CAJC,
CACIB, eský šampion, PZ,LZ,SVP,VZ, o: Nord z Cechu, m.: Amanda z Hodonského jezu, maj.
Antonín Nová ek, P erov nad Labem 283, 289 16
KORD Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, LP/POI/9905/05, 8.7.2004, bž, 66 cm, RTG 0/2, "V", CAJC,CAC,
R.CACIB, eský šampoin, ZV, PZ, LZ, SVP, VZ, PDO, MRK, MKP, 5X CACT, eský šampoin práce,
maj. Josef Korelus, Leoše Janá ka 344, 280 02 Kolín, tel. 723927108, [email protected]
ARNY Z MATE OVSKÝCH JAVOR , LP/POI/9494,13.8.2001,b ., 62 cm, RTG 0/0, „VD“,
ZV,PZ,LZ,VZ,MJL, o.Aron z Košáku, m.Gája z D enické studánky, maj. František Beran, 530 02 Starý
Mate ov 102, tel.724222326
DAK U OUHELÍ, LP/POI/9541/07, 20.2.2002, er. s nápsr., 63 cm, RTG 1/1, "V", CAC, CACIB, PZ,
LZ, SVP, VZ, o.: Tor z Kunštátských les , m.: Fina od Pr ši, maj.: Jind ich Vostárek, Lu ní 34, Kdyn ,
tel.: 606677613
CVIK LU NÍ KV T, LP/POI/9698/07, nar.9.4.2003,b , 65 cm, RTG 0/0, „V“,CAC, ZV,PZ,LZ,VZ,
o.:Black z Mešínské hájovny, m.: Inka z Cechu, maj.:Jan Musil, Holovousy 12, 508 01 Ho ice,
tel. 777895626
CLAY Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, LP/POI/9305/06, 15.5.2000, bh., 65 cm, RTG ½, „V“,CAC, CACIB,
BOB,ZV,FT,PZ, o.:Iran z Cechu, m. Moly z Kunštátských les , maj.Alena Poláková, Lib šice 167, 411
46, tel.: 606252171
IRAN Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, lp/POI/9752, nar. 13.7.2003, bž, 64cm, RTG 0/0, „V“,CAJC,
CAC,R.CACIB, PZ, SVP, LZ, VZ, o.Black z Mešínské hájovny, m.Ina z Lukovských lán ,
maj. Ji í Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chroustovice
II. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLE NÝ P EDEK CHAMP. XOKRATE DU HARLEY, LOF 8896
BARD Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, LP/POI/9226, nar. 18.6.1999, ž., 65 cm, „V„, CAC, LZ, VP, VZ,
MRŠ CACT, DKK 0/0, o.: Aran ze Stichovského dvora, m.: Moly z Kunštátských les , maj.: Ivo Hon k,
Na trávníkách 103, 742 13 Studénka
IX. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLE NÝ P EDEK CACIT PEPE DEL VENTO LOI PT 64202
DICK BLAHUD, LP/9859/09, nar. 26.5.2004, b., 65 cm, RTG 0/0, „V“,CAC,CACIB, BOB, PZ,
o.: Dak z Dolnic, m.: Karin z Tismenic, maj.: Ing. František Svoboda, ervený Vrch 141,
Týn nad Vltavou, 375 01, tel: 776762526
ARON BOHEMIA FRONY, LP/POI/10091/07,nar.1.11.2005, ž., 66 cm, RTG 0/0, „V“, CAC, CACIB,
BOB, ZV, PZ, SVP, LZ o.:Holan z Tismenic, m.: Zora Bohemia Frony, maj.: Simona Svato ová,
Jahodová 40, 106 00 Praha 10, tel.: 731578559
CHÁN Z DOLNIC, LP/POI/10136/07,17.1.2006,bž,62 cm, RTG 0/0,“V“, CAC,KV,NV,ZVCACT,PZ,LZ,SVP, o.:Holan z Tismenic, m.: Gela z Dolnic, maj.: Ing. Vladimír Kubiš, K ervenému
vrchu 39, Praha 6, 160 00, tel. 724092392, 602339300
- 48 -
CHRIS Z DOLNIC, lp/POI/10142, nar. 17.1.2006, ž, 63 cm, RTG 0/0, „V“, CAC, CACIB,
ZV,PZ,LZ,SVP,VZ, o. Holan z Tismenic, m. Gela z Dolnic, maj. Ji í Kubeš, Šev tín 6 , 373 63,
tel.: 723491476
X. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLE NÝ P EDEK RES. CACIT CROOKRISE PABLO, MET 926
MAX Z CECHU, LP/9117/01, nar. 24.4.1998, b ., 64 cm, „V“, Klubový vít z, 4x CAC, 2x CACIB, 2x
BOB, FT DERBY, PZ, PDO, MŠ, VP, LZ, VZ, MRK, MKP, RTG 0/0,o. Dyk ze Zákoutí pasek, m. Freja
z Cechu, maj. František Legát, 391 61 Opa any 313, tel. 723885108
CEDDY BLAHUD, LP/POI/9790, 1.1.2004, b ., 63 cm, „V“, CAC,NV,BOB,ZV,PZ,SVP, LZ, DKK 0/0,
o. Max z Cechu, m. Gora z Dolnic, maj. Lubomír Vrabec, 569 11 Koclí ov 11
XI. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLE NÝ P EDEK INT. CHAMP. TR. FAUNO DEL VENTO, LOI PT 073141
AMBO RESUAH – LP/POI/9131/02, nar. 20.6.1998, ž., 63 cm, „v. „ CACIB, PZ, RTG 0/0,
o. Dak z Dolnic, m. Herta Bohemia Šibenik, maj. Vlastimil Sádlík, Kydliny o. Klatovy
KEEPSAKE Z LUKOVSKÝCH LÁN – LP/POI/9409/03, nar.2001, bž., 64 cm, DKK 0/0, „V“,
Vít z Derby a MFT, CACIT, CACT, o. Daedal z Dolnic, m. Flér z Lukovských lán ,
maj. Prof. Dr. Jan B. Martinek, Žernoská 12, 100 00 Praha 10, tel. 274784284
VIVAT BOHEMIA FRONY, LP/POI/9231, nar. 13.4.1999, bž., 63 cm, „V„, CAC, Derby, o.: Douglas
v.d.Postchwaige, m.: Deny z Dolnic, maj.: Ing. Lud k Polák, Panenské B ežany 158, 250 70 Odolená
Voda, mobil 777991847
VERON BOHEMIA FRONY, LP/POI/9228/04, nar. 26.6.1999, b ., „V“, PZ, LZ, VP, VZ, o.Douglas
von der Postschwaige, m. Deny z Dolnic, maj. Vlastimil Fencl, Horní B íza 482, tel. 377857289
BAK Z JOSKOR, LP/POI/9272/02, nar.4.4.2000, bž., 67cm, DKK 0/0, „V“,2xCAC,R.CACIB, ZV, LZ,
PZ, NFT, o. Flak z Vranovského údolí, m. Faty z Tismenic, maj.: Josef Korbá , Jimramovské
Pavlovice 23, Jimramov, 592 42, tel. 566562053,
ATILLA Z RABŠTEJNSKÝCH LES , LP/POI/9732, b , 2.6.2003, „V“,CAC,OV,ZV,PZ,MJL, DKK
0/1, o. Dak z Dolnic, m. Tara z Kunštátských les , maj.Petr Krej í, Bou kova 642/24, 290 01
Pod brady, tel.603385701
BONNY BLAHUD, LP/POI/9639, 13.1.2003, ž., „V“, CAC,NV,BOB,ZV,PZ,SVP,LZ,VZ, DKK 0/0,
o. Flak z Vranovského údolí, m. Karin z Tismenic, maj. Ladislav Škaryd, 582 73
Nová Ves u Chot bo e 155, tel.: 602462590
UNKAS Z TISMENIC, LP/POI/9702/09, 25.3.2003, b,“V“, PZ, DKK 0/0,
o.:Douglas von der Postschwaige, m.: Herta z Tismenic, m.: Herta z Tismenic,
maj.: Svatopluk Soucha, Neumanová 1336, Benešov, tel:724523399
XII. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLE NÝ P EDEK ADVIE SMERRAL, L 02 LP. 7556/88
OMAR Z TISMENIC, LP/POI/9356/03, nar. 7.8.2000, ., Rtg.0/0, „VD“, ZV,LZ,VZ, o.:Fero ze Srnína,
m. Fany z Dolnic, maj.:Marková Jitka, Chotý any 58, 373 62, tel.: 607907365
NEZA AZENI DO LINIE
MORIS FRANZINI, LP/POI/9922/05, 4.6.2001, bž., „V“,CAC,CACIB, PZ,SZVP,VZ,MRK,DKK 0/0,
o.Ran del Sole, m. Dama del Biondo, maj. Ji í Pospíšil, 783 76 V rovany 68, tel.605713943
BROK NOVÁ HAJNICE, LP/POI/9943, 25.11.2004, b ., 62 cm, DKK 0/0, „V“, CAC 2x, CACIB,
res.CACIB, BOB; DERBY, NFT, MFT, CACIT 2x, CACT 2x, Grande Quete, o.Benn vom Falknerhaus,
m. Karla von der Postschwaige, maj. Roman Sedlá ek, Uhelná 17, 463 34 Hrádek nad Nisou, tel.
724941040, mail: [email protected]
HARY Z DOLNIC, LP/POI/9981, 1.3.2005, bž., 65 cm, DKK 0/0, „VD“, ZV, PDO-R.CACT, o. Brit
Black Rose, m. Gela z Dolnic, maj. Josef Korelus, Leoše Janá ka 344, 28002 Kolín, tel.723927108
TOR LP/POI/10204/07,3.11.2005,b .,62 cm, DKK 0/0, „V“,CAJC,BOB,ZV-CACT,PZ,VZ, o.:Ronaldo
del Estilo Y Psion, m.:Aitana del Higueron, maj.: MVDr. Petr B ezina, Tisová 207, 391 33 Jistebnice,
tel.: 602426147
ADAR Z HANÁCKÝCH POLÍ, LP/10110/09, nar. 9.12.2005, b, 65 cm, DKK 0/0, „VD“, ZV, PZ, LZ,
SZVP, VZ, o.: Franzini Moris, m.: Cita z Joskor, maj.: TomᚠFranta, Habršperk 229,
Dolní Radechová, 549 11, tel.: 608814852
- 49 -
Šampionáty
Jméno
Chovná stanice
2009
Plemeno
Datum nar.
Majitel
.
Šampion práce
Fino
Vis Tranquilla
AS - P
30.12.2005
Dvo áková Vladimíra
Expertise
Fairray
AS - P
5.3.2008
Sleegers Hans
Isis Lady
Iwanhoe Maxwell
Ronda
Zola
Danger
DAMA Krkonoše
DAMA Krkonoše
Magenta
Pr honické obory
Shahrastani
AS - F
AS - P
AS - F
AS - F
AS - P
18.5.2006
18.5.2006
16.5.2006
6.5.2006
10.3.2006
Kostelník Martin
Šeda Jaroslav
Fabová So a
Šafá ová Jarmila
Formánková Helena
Isis Lady
Charlotte Lady
DAMA Krkonoše
DAMA Krkonoše
AS - F
AS - F
18.5.2006
2.2.2004
Kostelník Martin
Pospíchal Ji í
Elegantine
Isis Lady
Leslie Leven
DAMA Krkonoše
AS - F
AS - F
19.3.2006
18.5.2006
Novák Tomáš
Kostelník Martin
Isis Lady
DAMA Krkonoše
AS - F
18.5.2006
Kostelník Martin
Basco
Lovec z Gordonu
Primera Manon Lescaut Kaladan
Amie
Dešenických les
Maria Matilde Scotch DAMA Krkonoše
GS - P
GS - F
GS - F
GS - F
13.5.2008
13.4.2008
21.6.2007
7.11.2008
Vojá ková Monika
Nedavašková Zuzana
Neumayer Kamil
Hejzlar Zden k
Elly
Cigam
Frea
Bumble-Bee
Luisa
Sarmando Dream
Jinonický dv r
Žele ky
Áres Šamarkan
Holubické strán
GS - F
GS - P
GS - F
GS - F
GS - F
22.3.2006
3.9.2006
11.5.2003
10.12.2006
30.1.2002
Lízr Jaroslav
Anderlová Jana
Š udlová Marta
Š udlová Marta
Nedavašková Zuzana
Erica
Athos
Elly
Týna
Sarmando Dream
Apoli Gwen
Sarmando Dream
Czech Pamir
GS - F
GS - P
GS - F
GS - F
22.3.2006
2.9.2003
22.3.2006
1.3.2004
Kocúrová Kv tuše
Poláková Alena
Lízr Jaroslav
Neumayer Kamil
Besi
Moravia Setter
GS- F
6.8.1999
R ži ková Ivana
Cigam
Jinonický dv r
GS - P
3.9.2006
Anderlová Jana
Atyla Warrior
Apolon
Lady Vanessa
Mahagony Paw
Mahagony Paw
Mahagonline
IS - P
IS - P
IS - F
26.12.2007
26.12.2007
28.7.2007
Kšírová Romana
Hubertová Lenka
Šafránek Ludvík
Junioršampion
eský šampion
Grand šampion
Interšampion
CIE
Junioršampion
eský šampion
Grand šampion
Veterán šampion
Interšampion
Junioršampion
- 50 -
Šampionáty
2009
eský šampion
Quara
Andy
Yasminne
Dag
Celia
Candy
Klapavce
Šumavských hor
z Saturnii
K enovic
Mahagony rose
Mahagon Dream
IS - F
IS - P
IS - F
IS - P
IS - F
IS - P
12.3.2005
20.5.2004
10.8.2005
27.2.2006
18.7.2006
25.4.2006
Sejkorová Tereza
Kameník Libor
Kadlecová Dita
Coufal Jaromír
Vobo ilová Št pánka
Švecová Irena
Aischa
Red Joker
IS - F
6.6.2004
Houda Martin
Victoria Becham z Arislandu
IS - F
27.2.2006
Svobodová Lenka
Saoisse
Red Nokomis
IRIS - F 4.5.2006
Latin Karmen
Brok
Nová Hajnice
POI - P
25.11.2004
Sedlá ek Roman
Zar
Mešinské hájovny
POI - P
16.2.2008
Kumštý Ji í
Cami
Questa
Greta
Jemima
Jackie
Brok
Pozo ice
Mešinské hájovny
Mešinské hájovny
Mešinské hájovny
Nezdického potoka
Nová Hajnice
POI - F
POI - F
POI - F
POI - F
POI - F
POI - P
25.3.2006
19.1.2006
24.1.2002
29.2.2004
14.3.2007
25.11.2004
Kaucká Iva
Drábek Ji í
Drábek Ji í
Drábek Ji í
Drábek Ji í
Sedlá ek Roman
Grand šampion
CIE
eský šampion
Šampion práce
Junioršampion
eský šampion
Pro dopln ní uvádíme odkaz na MKU, kde naleznete kompletní ády a p edpisy, v etn výstavního
ádu MKU a podmínek pro získání Šampionát :
http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=rady_a_predpisy
TOP DOG 2009 (pes roku 2009)
- 51 -
Top Dog 2009
Šampión šampión
2009
Dne 30. ledna 2010 byly v prostorách TOP Hotelu Praha vyhlášeny výsledky dalšího ro níku
sout že o TOP DOG 2009 zárove prob hla sout ž Šampión Šampión 2009.
TOP DOG 2009
(pes roku 2009)
Nejlépe hodnocení pejsci za celou výstavní sezónu roku 2009 se vystavili v zá i
reflektor a bylo bez jakýchkoli pochyb velkým úsp chem našeho klubu, že mezi p ti
nejúsp šn jšími jedinci a tedy i nejkrásn jšími psy skupiny FCI skupina VII (oha i) byli hned
t i reprezentanti eského pointer a setter klubu. Na t etím míst se umístila Isis Lady Dama
Krkonoše, anglický setr Martina Kostelníka, na tvrtém míst anglický setr Iwanhoe Maxwell
Dama Krkonoše Jaroslava Šedy a páté místo obsadila Sarmando Dream Elly, gordon setr
Jaroslav Lízra. Celkovým vít zem se stal eský fousek Dar z Hu ské osady majitelky Dany
Brzkovské.
Malá rekapitulace umíst ní ps našeho klubu v uplynulých letech:
2006 2007 2008 2009 -
Aischa Red Joker
Yasmine z Saturnii
Wictoria Becham z Arislandu
Isis Lady Dama Krkonoše
Isis Lady Dama Krkonoše
Iwanhoe Maxwell Dama Krkonoše
Sarmando Dream Elly
(irský setr) - druhé místo FCI skupina VII (oha i)
(irský setr) - druhé místo FCI skupina VII (oha i)
(irský setr) - první místo FCI skupina VII (oha i)
(anglický setr) - t etí místo FCI skupina VII (oha i)
(anglický setr) - t etí místo FCI skupina VII (oha i)
(anglický setr) - tvrté místo FCI skupina VII (oha i)
(gordon setr) - páté místo FCI skupina VII (oha i)
ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNÚ 2009
Sout že Šampión Šampión se mohli ú astnit psi a feny s titulem eský junior
šampión, eský šampión, eský veterán šampión a Interšampión. V základním kole mezi
sebou sout žili psi i feny stejného plemene a do výb ru v FCI skupin VII (oha i) postoupil
nejlepší z nich (Vít z plemene) - z našich plemen to byli anglický setr Danger Shahrastani,
gordon setr Sarmando Dream Erica, irský setr Aischa Red Joker a pointer Zar z Mešinské
hájovny. Ani zde se naši reprezentanti neztratili a Zar skon il na míst druhém a Langer
na t etím míst FCI skupina VII. - oha i. Celkovým vít zem se stal Yorkšírský terier - Xmas
Wish St íbrné p ání majitelky Aleny Bystrianské.
Malá rekapitulace umíst ní ps našeho klubu v uplynulých letech:
2005 2006 2007 2008 2009 -
Tuliketun Runo-Ratsu
Aischa Red Joker
Valmont Jenny´s Irsal
Terry Czech Pamir
Eglantine Leslie Leven
Wictoria Becham z Arislandu
Eglantine Leslie Leven
Zar z Mešinské hájovny
Danger Shahrastani
(anglický setr) - druhé místo FCI skupina VII (oha i)
(irský setr) - páté místo FCI skupina VII (oha i)
(irský setr) - první místo FCI skupina VII (oha i)
(gordon setr) - druhé místo FCI skupina VII (oha i)
(anglický setr) - t etí místo FCI skupina VII (oha i)
(irský setr) - druhé místo FCI skupina VII (oha i)
(anglický setr) - t etí místo FCI skupina VII (oha i)
(pointer) - druhé místo FCI skupina VII (oha i)
(anglický setr) - t etí místo FCI skupina VII (oha i)
Kompletní výsledky obou sout ží za rok 2009 naleznete na internetových stránkách
(www.cmku.cz).
MKU
Martin Houda
- 52 -
Zálomek i úlomek?
Za poslední zkouškovou sezónu, jsem objela p knou ádku zkoušek z výkonu pro
oha e, a už jako v dce nebo jako po adatel nebo pouze v roli diváka, pozorovatele. Osobn
nemám ráda, když si n kdo na n co hraje, ale od té doby co vlastním lovecký lístek, se mi
zdá zavazující dodržovat ur ité zásady mysliveckých tradic a zvyklostí. Po ínaje nástupem
ve vhodném zeleném oble ení, s mysliveckým kloboukem a loveckou zbraní, p es chování
a mluvu, až po p edávání odm n. Proto m udivilo, jaké „proh ešky“ lze na zkouškách
(a to i prestižních memoriálech) ps vid t a tento lánek má za cíl si osv žit, co znamená
pojem zálomek a úlomek, jak a kde se p edává a nosí…
A je zálomek i úlomek v tvi ka, která je sou ástí mysliveckých zvyk , každá
z nich zna í velmi rozdílné v ci. Zálomkem se v tšinou nesprávn nazývá úlomek. Zálomek
je totiž forma myslivecké mluvy, kterou se lovci mezi sebou dorozumívali v d ív jších
dobách, kdy ješt neexistovaly mobilní telefony. Zálomky se p i lovu zna il sm r cesty, místo
nást elu, stanovišt st elce po výst elu, nebo i zda lovený kus je sami í nebo sam í zv .
Praktické použití zna ek ve form zálomk v dnešní dob již tém pohaslo.
Zatímco úlomek je jakýsi atribut myslivosti, který je považován za nejvýznamn jší
initel ve zvycích lovce. A práv proto bychom nem li jeho správné použití brát na lehkou
váhu. Absolutní znalost se o ekává od mysliveckého hospodá e, ale bez výhrad jsou
i ostatní myslivci! Byla jsem nap íklad sv dkem situace, kdy na nahá ce byl jediným
úsp šným st elcem práv hospodá a nikdo z ostatních zú astn ných nev d l, jak se ona
ceremonie p edávání úlomku lovci správn odehrává. Stejn trapná situace vzniká i na
zmi ovaných zkouškách ps , kdy sám rozhod í z výkonu p ed po etnou koronou p edává
cosi, ale úlomek to rozhodn není…
Stru ný nástin zásad používání úlomk :
Obecn se úlomek logicky ulamuje, nikdy ne eže nebo nest íhá. Jsou jehli naté i listnaté,
ale vždy z domácí neintrodukované lesní d eviny, stojící v blízkosti místa, kde zv zhasla.
Svou symboliku mají úlomky jednovýhonkové, t ívýhonkové a p tivýhonkové, v tšinou
o velikosti dlan . Dávají se po úsp šném lovu veškeré zv e spárkaté, dále pak i po ulovení
tet eva, tet ívka, je ábka, divokého krocana, bažanta královského, medv da, vlka, rysa,
divoké ko ky, jezevce a lišky.
Jelikož jde o projev pocty k ulovené zv i, zhaslý kus položíme na pravý bok
a jeden t ívýhonkový úlomek vsuneme do svíráku i klovce. Tento úlomek se nazývá
poslední hryz / poslední zob, jako poslední pozdrav rodné honitby. Chybou je dávat
poslední hryz veškerým šelmám.
P tivýhonkový je pak tzv. vlastnický úlomek, zna ící ádné bezchybné myslivecké
ulovení. Pokládá se na komoru, a pokud jde o sam í zv , sm uje ulomená ást k parožím,
u sami í je to naopak. Tento úlomek lovec/pr vodce p elomí nap l, kdy spodní ást položí
zp t na zv a druhou polovinu lehce ot enou o barvu obdrží lovec, kterou zasune na pravou
stranu klobouku a má právo ho nosit do slunce západu téhož dne. Je to symbolický doklad
vlastnictví, kdy ob ásti k sob zapadají.
Tento úlomek je doprovázen ješt jednovýhonkovým úlomkem vst elovým, který
jak název napovídá, je zasunut do vst elové rány.
- 53 -
Pokud je lovec sám, provádí udílení
úlomk on. Pokud je doprovázen, pak je to
lovecký pr vodce, kdo se této funkce ujme.
Vše se odehrává nad hlavou
složeného kusu, kdy lovec stojí na stran
slech a pr vodce naproti. Oba mají
samoz ejm smeknuto a úlomek se podává
lovci levou rukou na klobouku. Ten si ho
p evezme pravicí (sv j klobouk drží taktéž
v levé ruce) a zasune na pravou stranu
klobouku. Byl-li nutný dosled psem, náleží
jedna postranní snítka úlomku práv jemu
a lovec mu ji zasune za obojek.
A dostali jsme se v našem vý tu ke
stále opomíjeným stavovským úlomk m.
Jedná se o úlomky p edávané na r zných
mysliveckých slavnostech, kynologických
akcích (jako jsou zkoušky ps !), st eleckých
sout žích a mysliveckých poh bech. Je op t
t ívýhonkový a nosí se, upozor uji, na levé
stran klobouku!
Z t chto n kolika v t je patrné, že
jen tradice úlomk je velmi obsáhlá a možná
i trochu náro ná na dokonalou znalost
a správné užívání. Budiž nám tento lánek
jen malým vodítkem ve spletitém e išti
mysliveckých tradic a zvyk .
lánek a foto - Jana Votrubová
P edávání úlomku psovi po úsp šném dosledu.
P edávací ceremonie úlomku na zkouškách oha .
- 54 -
Propozice – klubové zkoušky
Vážení p átelé AO,
v roce 2010 po ádá jako tradi n nᚠklub ve spolupráci s místními OMS zkoušky
pro lovecké oha e.
Jmenovit jsou to:
8.5.2010
5.9.2010
12.9.2010
19.9.2010
25.-26.9.2010
Jarní pohár PSK se zadáním titulu CACT, OMS Praha 9
speciální zkoušky z vodní práce (SZVP), OMS Litom ice
zkoušky vloh (ZV) se zadáním titulu CACT, OMS Praha 9
podzimní zkoušky (PZ) se zadáním titulu CACT, OMS Praha 9
všestranné zkoušky (VZ) se zadáním titulu CACT, OMS Litom ice
Doufáme v co nejširší ú ast len našeho klubu na t chto akcích a p ejeme co
nejkrásn jší zážitky s anglickými oha i.
P ihlášky zasílejte na p íslušné OMS.
Jarní pohár
Lovecké kynologii zdar!
Za výbor PSK Kunt Libor
eského pointer a setter klubu se zadáním titulu CACT
Sobota 8. kv tna 2010 od 8:00 hod.
v honitb Uh ín ves (sraz v restauraci U koní - Netluky).
Tyto zkoušky jsou otev eny pouze pro skupinu angli tí oha i.
Zadávané tituly: CACT, res.CACT
Pohár PSK pro vít ze sout že
Zadávané ocen ní :
Pohár Ireny Rafalské pro nejlepšího irského setra
P ihlášku a složenku si vyžádejte na - OMS Praha 9 - 604 507 332; [email protected]
Uzáv rka p ihlášek 24.4.2010, do tohoto termínu musí být uhrazeno startovné 450,-K ,
v p ípad nezaplacení bude p ihláška vy azena.
startovné: 450,- K
platby startujících na .ú.: OMS Praha 9 ( 0245800399 / 0800 )
poštovní poukázka A
var.symbol startujících: 85 plus LP psa/feny
k.symbol: 0379
www.pointer-setter.cz
- 55 -
Peruc kynologický kurz
.
Tak jako v p edchozích letech i letos po ádá nᚠklub od 30. dubna do 2. kv tna
kynologický kurz v Peruci na Lounsku.
Cílem kurzu je pomoci frekventant m se základy výcviku na ZV, PZ, Derby a FT.
P ipraveny jsou ukázky hledání, vystavování i aport . Výcvik povede vicemistryn sv ta
v lovu s oha i Vla ka Dvo áková, mezinárodní rozhod í s aprobací všestranných zkoušek
oha František Švec, Libor Kunt, Vlastimil Novotný a další zkušení v dci. Další oblastí
praktických ukázek i nácviku je p edvedení psa na výstav a výstavní úprava ps . Praktická
ást kurzu bude dopln na ve erními debatami s poradci chovu, videoprojekcí, diskusí
o displazii ky elního kloubu a o výživ , budete se moci podrobn seznámit s možnostmi
webu našeho klubu.
Akce je ur ena pouze pro leny klubu. Pokud budete mít o akci zájem, p ihlaste se
co nejd íve, místa jsou omezena.
Bližší informace: Markéta Šmakalová, tel.: 608 712 389, e-mail:[email protected]
www.pointer-setter.cz
- 56 -
Speciální výstava
. ervna 2010
po ádaná p i 16. Oblastní výstav v Praze – Kunraticích – Zámecký park
program:
7.00 – 9.00
9.15 – 9.30
9.30 – 14.00
14.00 – 16.00
p ejímka ps
zahájení výstavy
posuzování v kruzích
záv re ná p ehlídka
P ihlášky a veškeré informace na:
uzáv rka p ihlášek: 1.termín 13.dubna 2010
2.termín 27.dubna 2010
rozhod í:
Irena Rafalská
- 57 -
Výstava ps
MKJ
Papírníkova 618/5
142 00 Praha 4
telefon: 261 710 894
(po, st 14-18 hod.)
mobil: 603 911 317
e-mail: [email protected]
www: www.myslivost.cz/omspraha4
14.Klubová výstava a jarní svod
2010
Panenské B ežany – zámecký park
sobota – 15.kv tna 2010
Program:
8:00-9:30 hod.
10:00 hod.
10:00-14:00 hod.
14:30 hod.
Z ú asti na výstav budou vylou eni:
-psi, kte í nebudou uvedeni v katalogu
-psi nemocní, podez elí z nemoci, po úrazu
-feny v druhé pol. b ezosti, feny háravé a kojící
-psi v majetku osob, jímž bylo od ato právo
vystavovat
-psi v majetku delegovaných rozhod ích a len
a jejich rodin
-psi nebezpe ní, kousaví a agresivní v i lidem
a ps m
-psi nesmí být barveni a pudrováni (tónováni)
T ídy-rozd lení:
T ída dorostu
T ída mladých
Mezit ída
T ída otev ená
T ída pracovní
T ída vít z
T ída veterán
p ejímka ps na výstavišti
slavnostní zahájení výstavy
posuzování v kruzích
p ehlídka vít z , sout že
stá í 6-9 m síc
stá í 9-18 m síc
stá í 15-24 m síc
od 15 m síc pro všechny
psy bez ohledu na vykonané
zkoušky a získaná ocen ní
od 15 m síc pro psy
s uznanou zkouškou z výkonu
od 15 m síc pro psy
s uznaným titulem šampiona
í národního nebo klubového
vít ze
pro psy starší 8 let
Pro za azení do t ídy je rozhodující v k psa v den
konání výstavy, ostatní podmínky musí být
spln ny v den podání p ihlášky. Pro za azení do
t ídy pracovní a vít z je nutné p iložit k p ihlášce
fotokopii dokladu o vykonané zkoušce, respektive
o p iznání ocen ní. Nebude-li p ihláška doložena
t mito doklady, je po adatel povinen za adit psa
do t ídy otev ené.
Zadávané tituly:
Nejhez í veterán, CAJC, CAC, res.CAC,
Klubový vít z, BOB
Nejlepší dorost
Nejlepší mladý pes a fena
Nejhez í veterán
Nejhez í pár ps – pro fenu a psa stejného
plemene v majetku jednoho majitele
Chovatelská skupina – pro nejmén 3 jedince
stejného plemene, pocházející od jednoho
chovatele a min. ze dvou r zných otc nebo
matek, kte í byli na výstav posouzeni
Dít a pes – pro d ti od 1 do 13 let
Nejlepší pracovní pes – nastupují všichni jedinci
ocen ní CAC ve t íd pracovní
Rozhod í:
IS, I BS, POI - Britt-Marie Dornell, Švédsko
AS, GS - Marina Bengtsson, Švédsko
Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhod ího (ocen ní,
zadání po adí a titul) není p ípustný.
Protest z formálních d vod (porušení výstavních
p edpis i propozic) je p ípustný.
Protest musí být podán písemn sou asn se
složením jistiny ve výši 500 K . Protest musí být
podán v pr b hu výstavy a m že ho podat
kdokoliv.
Poplatky:
Pro lena PSK
za prvního psa s katalogem
500 K
za druhého a dalšího psa bez katalogu 350 K
dorost, veterán
200 K
Pro ne lena
za prvního psa s katalogem
700 K
za druhého a dalšího psa bez katalogu 500 K
dorost, veterán
250 K
Pro všechny
Jarní svod
100 K
Ú ast v sout žích je zdarma.
P i p ihlašování dvou nebo více ps jednoho
majitele je pes hlášený do t ídy dorostu nebo
veterán považován vždy za druhého psa.
Spolumajitelství psa musí být prokázáno zápisem
v pr kazu p vodu psa.
Ve výstavním poplatku je zapo teno vstupné na
výstavu pro vystavovatele. Výstavní poplatek je
nutno uhradit složenkou typu C nebo bankovním
p evodem. Poplatek se vrací v p ípad , že
p ihláška byla odmítnuta. V p ípad , že se
výstava nekoná z objektivních p í in (veterinární
opat ení, živelná pohroma apod.), budou poplatky
využity k úhrad náklad spojených s p ípravou
výstavy a nebudou vráceny.
Uzáv rka p ihlášek 23.dubna 2010.
On-line p ihlášení na www.pointer-setter.cz
- 58 -
P ihlášky a výstavní poplatky zasílejte na
adresu:
Markéta Šmakalová
Chaberská 6, 180 00 Praha 8
e-mail: [email protected]
ú et íslo: 35-340 490 237 / 0100 (KB Praha)
konstantní symbol: 0558
variabilní symbol: íslo lena
(ne lenové klubu LP psa)
k p ihlášce je nutno doplnit doklad o zaplacení
Veterinární podmínky:
Všichni psi, kte í se cht jí výstavy zú astnit, musí
být klinicky zdraví. Psi musí být v imunit proti
vzteklin . Psi pocházející z R musí být
doprovázeni platným o kovacím pr kazem
(dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným
pasem pro malá zví ata. Psi z lenských zemí EU
a t etích zemí musí spl ovat podmínky dané
na ízením Evropského parlamentu a Rady
998/2003 ze dne 26.5.2003.
Psi, kte í neprošli veterinární p ejímkou , se nesmí
výstavy zú astnit.
Všeobecná ustanovení:
Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu
a odpovídá za škodu zp sobenou jeho psem.
Volné pobíhání ps po výstavišti je v zájmu
po ádku a bezpe nosti zakázáno. Po ádající
organizace a výstavní výbor nep ijímají záruky
za p ípadné uhynutí nebo ztrátu psa a neru í
za škody zp sobené psem b hem výstavy.
Vystavovatelé jsou pln odpov dni za itelnost
a obsah p ihlášky. Výstava se koná podle
výstavního ádu MKU lena FCI a t chto
propozic.
Hlavní spozor výstavy
elektronická p ihláška: www.redecho.cz/kv2010.htm
P ihláška
Jméno psa
Klubová výstava / jarní svod (nehodící se škrtn te)
Chovatelská stanice
Plemeno
Pohlaví
Datum narození
Výstavní t ída
Tetovací íslo
Zkoušky z výkonu
íslo zápisu
Výstavní ocen ní
Otec
Matka
Chovatel (jméno, adresa, PS )
Majitel (jméno, adresa, PS , telefon, e-mail)
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.
K p ihlášce musí být p iložena kopie pr kazu p vodu.
Místo, Datum
Podpis
- 59 -
Noví lenové
.
Kdo se m že stát lenem klubu?
lenem klubu m že být každý, kdo se
zajímá o plemena anglických oha .
Jak se do PSK p ihlásit?
vyplnit p ihlášku
odeslat lenský p ísp vek
a zápisné (dohromady 500 K )
na adresu ekonoma klubu:
Markéta Šmakalová
Chaberská 6, 180 00 Praha 8
tel.: +420 608 712 389
e-mail: [email protected]
A co dál?
Bude Vám oznámeno potvrzení p ijetí. Ekonom klubu Vám sd lí Vaše identifika ní íslo
lena klubu.
Poplatky:
zápisné 200 K – jednorázov , lenský p ísp vek 300 K - na rok
Možno platit i bankovním p evodem
ú et íslo: 35-340 490 237 / 0100 (KB Praha)
konstantní symbol: 0558
Jaké má lenství v klubu význam?
P edevším splníte jeden ze základních požadavk k tomu, abyste mohli setry
nebo pointry sami chovat.
lenstvím získáte slevy na akcích po ádaných klubem a bude Vám zasílán
Klubový zpravodaj.
M žete se také podle svých možností zapojit do klubové innosti a pomoci
p ipravovat klubové akce, které propagaci a chov našich krásných plemen
podporují.
Jist si i Vy naleznete v klubu p átele, se kterými si m žete vym ovat poznatky
nebo se seznámíte se zkušenými chovateli i cvi iteli, kte í Vám mohou v mnohém
poradit.
Další informace o klubu na - www.pointer-setter.cz
Vážení chovatelé
Pomozte nám, prosím, p i získávání nových len našeho klubu.
Pro klub vykonáte záslužnou innost, pokud tuto p ihlášku „p ibalíte“
na cestu k novým majitel m svým št átk m.
- 60 -
P ihláška nového lena
Jméno:
eský pointer a setter klub
P íjmení:
Titul:
Narozen(a) dne:
Profese:
Bydlišt
- ulice, .p.:
- obec:
- PS :
- okres:
Telefon:
E – mail:
Jsem držitelem plemene:
Od roku:
Jsem chovatelem plemene:
Od roku:
Mám chrán ný název chovatelské stanice:
Žádám o p ijetí za lena eského pointer a setter klubu a souhlasím se zanesením
výše uvedených osobních údaj do evidence len
PSK.
V (místo):
Dne:
Podpis žadatele:
Souhlasím se zve ej ováním uvedených údaj v materiálech
PSK (zpravodaj, seznam len , seznam chovatelských stanic,
webové stránky, atp.) – nehodící se škrtn te.
- 61 -
Ano
Ne
P IHLÁŠKA ANMELDESCHEIN APPLICATION
Univerzální p ihláška na klubové zkoušky FT a Derby: nezapome te vyplnit název sout že, data start a hlaste se
pouze do kategorií, které jsou pro p íslušnou akci vypsány. P ihlášky odesílejte na adresu dle propozic.
FT – Derby
Jméno psa / Name des Hundes / Name of dog
Chovatelská stanice / Zwingername / Breed
Plemeno / Rasse / Race
Pohlaví / Geschlecht / Sex
Datum narození / Geburtsdatum / Date of birth
V dce / Führer / Leader
íslo zápisu / Eintragsnummer / Pedigree number
Tel. / Ph. / Fax / E-mail
Adresa / Adresse / Adress
Datum / Date
Field Trial Couple
Field Trial Solo
Derby Couple
Derby Solo
* Ozna te k ížkem u p íslušného data, kterého typu sout že se zú astníte.
* Bezeichnen Sie bitte kreuzweise das betreffende Datum, und an weichem Typ des Wettbewerbs nehmen Sie teil.
* Tick all the competitions which your dog will participate in.
* Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.
* Ich erkläre hiermit, dass mir die Bediegungen der Propositionen bekannt sind und dass ich mich denselben
unterzeihe.
* I hereby declare that I am familiar with the propositions of the competitions and that I will obey them fully.
Místo, Datum / Ort, Datum / Place, Date
Podpis / Unterschrift / Signature
- 62 -
eskomoravská kynologická jednota
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, telefon 224 949 511, fax 224 948 470
P ihláška k zápisu vrhu št
at
Plemenná kniha p id luje ísla zápisu
Plemeno:
Chovatelská stanice:
Jméno a adresa:
Telefon:
Datum krytí:
Datum vrhu:
………. ps / ………. fen
íslo zápisu:
íslo zápisu:
OTEC:
MATKA:
Jméno št n te
Pohlaví
Zbarvení
íslo zápisu / tetovací íslo
K p ihlášce p ipojuji: doporu ení ke krytí
Potvrzuji místop ísežn , že všechny údaje jsou pravdivé.
Souhlasím se zve ejn ním jména a adresy:
ANO – NE
V …………………………. dne ……………….. Podpis chovatele ………………………….
Potvrzení o tetování
Otetováno:
……… ps
……… fen
Datum:
………………………………………….
podpis a razítko
- 63 -
Klubový adresá
2010
P edseda
MUDr. Vlastimil Novotný
Dobrovského 7
Mariánské Lázn
353 01
Místop edseda
Libor Kunt
Jednatel
Mgr. Jana Anderlová
Ekonom
Markéta Šmakalová
Výcviká
Vladimíra Dvo áková
Referent
pro informa ní
systém
Redaktor
klubového
zpravodaje
len
Roman Sedlá ek
Vražkov 65
Roudnice nad Labem
413 01
Stod lecká 13
Praha 5
158 00
Chaberská 6
Praha 8
180 00
Cholupice 15
Praha 412
143 00
Uhelná 17
Hrádek nad Nisou
463 34
Bezdrevská 499
Praha 9
198 00
Panenské B ežany 158
Odolena Voda
250 70
5. kv tna 1460
Louny
440 01
.p. 91
Klene
413 01
Chaberská 4
Praha 8
180 00
.p. 158
Klene
413 01
len
P edseda KRK
Miriam Civochová
Ing. Lud k Polák
Libor Mašek
František Švec
len KRK
Ing.Ladislav Šmakal
len KRK
Miloslav Šnobr
len KRK
Ing.Marta Kubešová
Ph.D.
len KRK
Martin Hartl
Poradce pro chov
pointr
Simona Svato ová
Poradce pro chov
anglických setr
František Legát
Poradce pro chov
gordonsetr
Ing. František Šonka
Poradce pro chov
irských setr
Milan Remeš
Poradce pro chov
irských b. setr
Vojt ch Ln ni ka
www.pointer-setter.cz
+420 354 624 517
+420 354 434 234
+420 606 286 819
[email protected]
+420 602 831 562
[email protected]
+420 251 613 328
[email protected]
+420 608 712 389
[email protected]
+420 602 171 513
[email protected]
+420 482 720 170
+420 777 011 884
[email protected]
+ 420 777 218 364
[email protected]
+420 283 970 617
+420 777 991 847
[email protected]
+420 737 272 866
[email protected]
+420 604 759 067
[email protected]
+420 777 963 273
[email protected]
+420 605 522 443
+420 720 633 732
Vinohrady 13
Klene
413 01
Jahodová 2888/40
Praha 10
106 00
.p. 313
Opa any
391 61
Bratranc Veverkových
1563/1
Praha 913, 193 00
ep ická 6
Praha10
102 00
Pošná 42
Pacov
395 01
[email protected]
+420 775 111 280
[email protected]
+420 272 652 944
+420 731 578 559
[email protected]
+420 381 287 165
+420 723 885 108
[email protected]
+420 281 924 585
[email protected]
+420 274 867 003
+420 603 254 690
[email protected]
+420 565 443 794
+420 603 867 178
[email protected]
.ú tu: 35-340 490 237 / 0100 KB Praha
- 64 -

Podobné dokumenty

Jarní svody - Český pointer a setter klub

Jarní svody - Český pointer a setter klub Kutná Hora – Kutnohorský groš (CACT) – LZ + BZ – 27.-28.08.2011 Domažlice - Chodský akan (CACT) - LZ + BZ - 20.-21.08.2011 Klatovy – LZ + BZ (CACT) – 27.-28.08.2011 Plze – Pohár Plze ska (CACT) – L...

Více

Zpravodaj 1/2001 - Klub chovatelů hrubosrstých a

Zpravodaj 1/2001  - Klub chovatelů hrubosrstých a K myslivosti mne přivedl můj děda, který mne brával sebou do přírody na č ekané . Ješ tě v 80 ti letech si rád hodil flintič ku přes rameno a š el do polí. Když mu již chůze dělala potíž e, tak si ...

Více

lenská sch ze 2004 - Český pointer a setter klub

lenská sch ze 2004 - Český pointer a setter klub že ani moje odpov nebude vy erpávající a bude zapot ebí, aby odpov dali i jiní, kte í to m li zabezpe it. Pravda však je, že zpravodaj byl p ipraven v íjnu lo ského roku. Co bylo p í inou tohoto se...

Více

Výsledky trial - Český pointer a setter klub

Výsledky trial - Český pointer a setter klub psy vyzkoušet na divoké pernaté zv i, zejména koroptvích. Našich akcí se zú astnili i kontinentální oha i a to nejen z domova, ale i ze zahrani í. V roce 2010 se op t uskute nil výcvikový kurs v Pe...

Více

divočák

divočák vystavovatelé, chovatelé i náhodní návšt vníci. Západo eská pobo ka Klubu chovatel jezev ík R na p íprav této výstavy funguje již jako osv d ený tým, který vyvinul maximální úsilí proto, aby jste d...

Více

Výsledky trial - Český pointer a setter klub

Výsledky trial - Český pointer a setter klub 1982 a od roku 2000 až do konce roku 2008 poradcem chovu IRWS. Spolu se svým manželem dovezli prvního psa ervenobílého setra a tím se zasloužili o založení chovu t chto krásných a ušlechtilých jedi...

Více

1/2012

1/2012 i pěstování zákrskových tvarů ve vhodných druzích a odrůdách, jak to viděl v Německu. Doporučoval také vysazování ovocných stromořadí podél okresních silnic, a to nejlépe za příkopem, na stráních, ...

Více

Bez názvu - 1 - Basketbal

Bez názvu - 1 - Basketbal ň e z l P !!! 30.5.2015, Nám stí Republiky !!! Pro ú astníky i diváky je zaji t n bohatý doprovodný program: vystoupení hudební skupiny ATMO music, sout ve sme ování - Slam Dunk Contest, sout e nej...

Více