VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HEXAGON

Komentáře

Transkript

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HEXAGON
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI HEXAGON METROLOGY S.R.O.
(DÁLE JEN “PODMÍNKY”)
Datum vydání: listopad 2015
A.
Základní ustanovení
1.
Oblast použití – písemná forma
1.1 Tyto Podmínky se vztahují na:
• dodávky 3D souřadnicových měřicích zařízení (dále jen jako
“zboží”)
• dodávky náhradních dílů
• dodávky SW nebo jeho údržbu
• renovace zařízení
• opravy (s výjimkou oprav prováděných v rámci servisních smluv)
• servis strojů (s výjimkou servisu prováděného v rámci servisníc
smluv)
• měření výrobků a dílů pomocí měřicích zařízení (dále jen jako
“měřicí služby”)
• jiné služby poskytované Hexagon Metrology s.r.o. (dále jen jako
“HEXAGON”)
vše společně nazýváno jako “Dodávky”
1.2 Veškeré smlouvy a dohody uzavřené mezi společností HEXAGON a
Zákazníky, jejichž předmětem jsou Dodávky specifikované ve čl. 1.1,
se řídí výhradně těmito Podmínkami. Společnost HEXAGON neakceptuje jakékoliv obchodní podmínky Zákazníka, jež by byly v rozporu s
těmito Podmínkami, či se od nich odchylovaly, s výjimkou situace, kdy
společnost HEXAGON takovou odlišnou úpravu či odchýlení se výslovně
písemně potvrdí a to i tehdy, kdy společnost HEXAGON provede Dodávky nebo přijme platby od Zákazníka bez jakékoliv písemné dohody či
objednávky.
1.3 Veškeré dohody, jež by měly být součástí smlouvy nebo které jsou
uzavřeny mezi společností HEXAGON a Zákazníkem v souvislosti s
uzavřenou smlouvou musí být vždy v písemné formě. Stejné platí i pro
jakékoliv změny a doplnění smlouvy, jež budou mezi smluvními stranami dojednány a provedeny v budoucnu.
1.4 V případě kdy smluvní strany uzavřou písemnou smlouvu týkající se
Dodávek, má takový smluvní dokument / smluvní dokumenty přednost
před těmito Podmínkami. V takovém případě se tyto Podmínky použijí
pouze na oblasti smluvními dokumenty neupravenými.
1.5 Tyto Podmínky se použijí pouze v případech obchodního styku se
subjekty, jež nesplňují definici spotřebitele, tak jak jsou definováni v §
419 Zákona č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen „občanský
zákoník“)
2.
Objednávka a její přijetí, změna a zrušení
2.1 Není-li stanoveno jinak, nabídky učiněné společností HEXAGON jsou
nezávazné a podléhají případným změnám.
2.2 Objednávka musí být učiněna písemně a musí obsahovat všechny
potřebné údaje, kterými jsou obchodní firma zadavatele, nebo jeho
jméno a příjmení nebo název, sídlo, identifikační číslo, DIČ a i jméno
osoby s telefonním kontaktem, odpovědné za objednávku. Objednávka
musí dále obsahovat přesnou specifikaci objednávaného zboží/služeb,
požadované množství či rozsah, místo dodání zboží/služeb, způsob
dopravy zboží/služby a eventuálně další údaje ohledně provedení
a specifikace objednávky. Společnost HEXAGON si vyhrazuje právo
odmítnout objednávky, které nebudou mít všechny uvedené náležitosti. V případě, že objednávka tyto výše uvedené náležitosti splní,
společnost HEXAGON si vyhrazuje právo takovou objednávku přijmout
či odmítnout do 2 týdnů od jejího obdržení. Objednávky nejsou považovány za přijaté do té doby, než budou písemně potvrzeny společností
HEXAGON nebo do té doby, než budou skutečně provedeny.Zákazník
je odpovědný za správnost a úplnost dat, údajů a informací poskytnutých společnosti HEXAGON, a odpovídá za jakékoli vady, které z tohoto
důvodu vzniknou.
2.3 Zákazník je oprávněn zrušit nebo změnit již učiněnou objednávku
pouze v době před zahájením výroby zboží nebo před zahájením
poskytování služeb, a to neprodleně po té, co se o důvodu pro zrušení či
změnu této objednávky dozví. Za zahájení výroby se považuje okamžik,
ve kterém společnosti HEXAGON objedná materiál pro příslušnou
objednávku, pokud se materiál neobjednává, pak okamžikem zahájení
prací na příslušné objednávce. Po zahájení výroby zboží či po zahájení
poskytování služby je Zákazník povinen objednané zboží či službu
odebrat a uhradit v plné výši tak, jak bylo dojednáno ve smlouvě či
uvedeno v objednávce.
2.4 Společnost HEXAGON si ponechává autorská práva ke všem ilustracím,
výkresům a jakýmkoliv jiným dokumentům, předaným Zákazníkovi v
souvislosti s uzavřením smlouvy. Bez výslovného souhlasu společnosti
HEXAGON tyto nemohou být používány, kopírovány reprodukovány
anebo zpřístupněny třetím osobám z jiného důvodu než je nastavení,
zprovoznění, užívání a údržba zboží nebo náhradních dílů. Toto se týká
zejména těch dokumentů, jež jsou označeny jako „důvěrné“.
2.5 Koupí zboží či služeb nevznikají Zákazníkovi žádná práva na používání
registrovaných značek, obchodních názvů, log společnosti či patentů
společnosti HEXAGON nebo dalších subdodavatelů, není-li v konkrétním případě upraveno smlouvou odlišně.
2.6 Zákazník je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech,
které tvoří obchodní tajemství společnosti HEXAGON, se kterými se
seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.
3.
Doba dodání – Práva v případě zpoždění
3.1 Veškeré informace týkající se termínu provedení dodávky se považují
pouze za přibližné, s výjimkou případů, kdy doba nebo termín provedení
byla závazně uvedena v potvrzení objednávky. V případě zboží nebo
náhradních dílů se lhůty nebo datum pro provedení považují za dodržené, je-li zboží nebo náhradní díly dodané ve lhůtě nebo ve stanovený
den Zákazníkovi. V případě, jiných služeb jsou lhůty nebo konečné
termíny dodrženy tehdy, pokud je do konce stanovené lhůty nebo ve
stanoveném termínu dodávka připravena k převzetí Zákazníkem.
3.2 Částečné dodávky jsou povoleny. Právo požadovat částečné dodávky
zůstává Zákazníkovi zachováno i tehdy, kdy o takové částečné dodávky
zprvu neprojeví zájem.
3.3 V případě, že Zákazník uplatňuje nárok na náhradu škody z důvodu
zpoždění s dodáním, nebo (v souladu s těmi Podmínkami) poskytnutí
příslušné slevy namísto náhradního dodání, je v takovém případě odpovědnost společnosti HEXAGON limitována v souladu s čl. 6. Náhrada
škody z důvodu zpoždění dodávek je mimoto limitována maximální
částkou ve výši 5% ze sjednané odměny, a to i v případech kdy ke
zpoždění dodávky zboží došlo z důvodu prosté nedbalosti na straně
společnosti HEXAGON (v souladu s čl. 6).
3.4 Další podmínky a úprava dodání zboží a náhradních dílů:
3.4.1Společnost HEXAGON je povinna dodržet sjednaný termín pro dodání
zboží pouze za předpokladu, že Zákazník splnil své povinnosti včas,
zejména povinnost připravit místní podmínky tak, aby bylo možné stroj
nainstalovat, a zároveň povinnost uhradit veškeré dohodnuté zálohové
platby. Nebude-li některá z podmínek splněna, prodlužuje se termín
dodání o čas prodlení Zákazníka se splněním své povinnosti.
3.4.2 Společnost HEXAGON si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v
případě výskytu případu vyšší moci o dobu trvání vyšší moci, popř. déle,
pokud to vzniklé okolnosti vyžadují. O takovém zpoždění je povinna
neprodleně informovat Zákazníka.
3.4.3Vpřípadě že společnost HEXAGON nebude schopna dodržet závazné termíny pro dodání z důvodů, za které společnost HEXAGON není
přímo odpovědná (nedostupnost dodávky), zejména proto že společnost HEXAGON neobdržela v řádném čase dodávky od subdodavatele,
zavazuje se o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat
Zákazníka a sdělit mu nový předpokládaný termín dodání. V případě,
že dodávka bude nedostupná i v tomto nově stanoveném termínu, je
zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, a to v celém rozsahu nebo
jen částečně; V případě odstoupení se společnost HEXAGON zavazuje
vrátit veškeré, do té doby již uhrazené, platby zpět Zákazníkovi.
4.
Povinnosti Zákazníka
4.1 Zákazník je povinen poskytnout společnosti HEXAGON všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění objednávky.
Zákazník je povinen poskytnout společnosti HEXAGON veškerou
potřebnou součinnost při realizaci objednávky.
Zákazník je dále povinen převzít zboží/službu ve sjednaném termínu
a sjednaným způsobem a zaplatit za něj/ni cenu uvedenou ve faktuře,
a to v době splatnosti faktury a v plné výši. Pokud si Zákazník zboží/
službu ve sjednaném termínu sjednaným způsobem nepřevezme, je
povinen zaplatit společnosti HEXAGON náklady tímto nepřevzetím
vzniklé, např. náklady související s uskladněním zboží ve skladu,
anebo dopravou apod.
Zákazník se zavazuje přijmout opatření k ochraně osob a majetku v
místě provedení dodávky. Zákazník je povinen informovat společnost
HEXAGON o existujících bezpečnostních předpisech, pokud jsou relevantní pro její pracovníky.
4.2 Objednatel je povinen poskytnout společnosti HEXAGON bez zbytečného odkladu veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky, zejména se zavazuje zajistiti společnosti HEXAGON technickou
asistenci, a to proto, aby dodávka mohla být zahájena ihned po příjezdu
pracovníků společnosti HEXAGON a mohla být provedena bez jakéhokoliv zdržení.
Zákazník souhlasí zejména s tím, že:
• poskytne pomocné a specializované pracovníky v takovém
počtu a na takovou dobu, jež je potřebný pro provedení dodávky
• poskytne potřebnou odpovídající manipulační techniku, pokud to
nebylo předem dohodnuto jinak
• poskytne obaly/kryty za účelem ochrany před částicemi prachu a
špíny v místě provedení dodávky
• zpřístupní uzamykatelné, suché místností za účelem úschovy
nářadí, strojů a jejich částí a uzamykatelnou, osvětlenou místnost
pro potřebu pracovníků včetně sociálního zázemí.
4.3 V případě porušení povinností Zákazníka stanovených v tomto čl. 4
výše, vyhrazuje si společnosti HEXAGON právo na posunutí termínu
předání zboží nebo služeb o časový okamžik odpovídající prodlení
Zákazníka. Pokud i přes výzvu společnosti HEXAGON neposkytne Zákazník potřebnou součinnost v dodatečné lhůtě stanovené
společností HEXAGON, je společnost HEXAGON oprávněna odstoupit
od smlouvy od samého počátku a požadovat po Zákazníkovi úhradu vzniklých nákladů. V takovém případě je společnost HEXAGON
oprávněna požadovat náhradu nákladů ve výši 0,5% z čisté odměny
za týden, počínaje dohodnutým termínem dodání, maximálně však
do výše 5% z celkové ceny s tím, že společnost HEXAGON si vyhrazuje
právo požadovat i náklady, jejichž výše přesahuje tuto fixně stanovenou
částku. Naproti tomu je Zákazník oprávněn prokázat, že společnosti
HEXAGON žádné náklady nevznikly či pouze náklady nižší, než je výše
uvedená fixní částka. Stanovená fixní výše vzniklých nákladů pak bude
započtena oproti větším nárokům na finanční kompenzaci.
Obchodní cesty, jež byly z důvodu na straně Zákazníka (např. při zpoždění jiných dodávek dalších subdodavatelů) vykonány zbytečně, budou
účtovány v souladu s aktuálním ceníkem společnosti HEXAGON.
4.4 Právo na uplatnění dalších nároků zůstává nedotčeno.
5.
Odpovědnost za vady
5.1 Společnost HEXAGON je odpovědná za vady (jak kvality, tak za dodání
špatného zboží či náhradních dílů či dodání špatného počtu objednaného zboží/náhradních dílů, stejně tak za jejich nesprávnou instalaci
nebo poskytnutí vadných instrukcí pro provedení takové instalace) za
podmínek a v rozsahu stanoveném níže v tomto článku (s vyloučením
jakýchkoliv jiných nároků).
5.3 Vady zboží/náhradní díly
Popisy a informace obsažené v produktových katalozích, cenících a v
dalších dokumentech, jež jsou součástí nabídky, budou považovány
za dohody týkající se kvality zboží či náhradních dílů pouze tehdy,
když budou nedílnou součástí smlouvy mezi společností HEXAGON a
Zákazníkem.
5.4 Vada, jež zakládá podstatné porušení smlouvy
V případě že zboží či náhradní díly budou vykazovat závažné vady, má
Zákazník právo požadovat odstranění vady dodáním nové věci nebo
dodání chybějícího zboží, nebo opravu vadné věci. Zákazník je povinen
sdělit společnosti HEXAGON bez zbytečného odkladu spolu s oznámením vady jakou variantu si zvolil a tuto volbu nemůže bez souhlasu
společnosti HEXAGON měnit.
5.5 Vady, jež nezakládají podstatné porušení smlouvy
V případě že zboží či náhradní díly budou vykazovat vady, jež představují pouze nepodstatné porušení smlouvy, má Zákazník právo požadovat
odstranění vady či přiměřenou slevu.
5.6 Neodstranitelné vady
V případě, že zboží/náhradní díly budou postiženy neodstranitelnou
vadou, má Zákazník právo na přiměřenou slevu nebo právo odstoupit
od smlouvy.
Do odstranění vad pak Zákazník není povinen platit část kupní ceny,
která odhadem odpovídá jeho nároku na slevu.
5.7 Vyloučení odpovědnosti za vady
Společnost HEXAGON není odpovědná za vady, jež jsou způsobeny
okolnostmi na straně Zákazníka v rozhodné době či v případech, kdy
Zákazník bez předchozího písemného souhlasu společnosti
HEXAGON provede na zboží/náhradních dílech jakékoliv změny či
úpravy.
5.8 Náhrada škody v případě vadného plnění je upravena ve čl. 6 dále.
6.
Odpovědnost za škodu a vadné plnění
6.1 Nebude-li ve smlouvě stanoveno jinak, je společnost HEXAGON odpovědna za škodu a za vadné plnění pouze a jen v rozsahu ustanovení
tohoto článku a to ve všech obchodních případech, ať už založených
smlouvou či bez smlouvy.
6.2 V případech zde neuvedených se odpovědnost za škodu, nemajetkovou újmu či odpovědnost za vadné plnění zcela vylučuje, a to jak ve
vztahu ke společnosti HEXAGON, tak ve vztahu k osobní odpovědnosti
jejích zaměstnanců, obchodních zástupců, agentů či jiných pracovníků.
6.2 Společnost HEXAGON je odpovědna za škodu a za vadné plnění v případech, kdy:
6.2.1ke škodě/vadnému plnění došlo hrubou nedbalostí nebo úmyslným
porušením povinností vyplývajících se zákona či porušením podstatných povinností stanovených smlouvou společností HEXAGON včetně
jejích obchodních zástupců či pracovníků;
6.2.2společnost HEXAGON úmyslně zatají vadu zboží, náhradních dílů nebo
dodávky, anebo se písemně zaváže poskytnout Zákazníkovi záruku za
kvalitu zboží, náhradních dílů nebo dodávek;
6.2.3dojde k nemajetkové újmě na životě a zdraví; a
6.2.4vadné plnění bude úmyslné, vady zboží, náhradních dílů, anebo služeb,
existující v době předání, budou lstivě zastřené, cíleně zatajené, nebo
zakryté a společnost HEXAGON o vadách, známých v době předání,
Zákazníka úmyslně neinformuje.
5.2 Povinnost prohlídky
Zákazník je povinen si zboží/náhradní díly případně poskytnuté služby
bezodkladně po jejich předání/dokončení řádně zkontrolovat a v přípa- 6.3 Na uplatnění nároků na náhradu škody případně nároků z vadného
dě nesrovnalostí o zjištěných vadách okamžitě písemně informovat
plnění se vztahují zákonem stanovené promlčecí lhůty.
společnost HEXAGON, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí věci/
služby. Po uplynutí uvedené lhůty práva Zákazníka z vad zanikají. Výjim- 7. Promlčecí lhůty
kou je situace, kdy předmětná vada byla společnosti HEXAGON v době
předání známa a společnost HEXAGON tuto vadu/vady Zákazníkovi
7.1 Vzájemné nároky smluvních stran, uplatňované v souvislosti se
záměrně zamlčela. Odpovědnost společnosti HEXAGON za vady taktéž
smlouvou a těmito Podmínkami budou promlčeny v zákonem stanovenezaniká uplynutím šestiměsíční lhůty v případě, kdy společnost
né lhůtě, pokud nebude dále stanoveno jinak.
HEXAGON poskytne Zákazníkovi zvláštní záruku za vady.
7.2 Lhůty pro uplatnění nároků na plnění z důvodu vad
Lhůty pro uplatnění nároků z titulu vad zboží/náhradních dílů či služeb
jsou upraveny ve čl. 5.
ustanovení se vztahuje i na předměty vzniklé zpracováním nebo změnou
náhradních dílů, jež byly dodány s výhradou vlastnictví a jejichž vlastníkem je v době zpracování stále společnost HEXAGON.
7.3 Lhůty pro uplatnění práva na plnění vyplývající z újmy na životě nebo
zdraví nebo práva vzniklé z úmyslného porušení povinnosti
Práva na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo
práva vzniklé z úmyslného porušení povinností stanovenými smlouvou
nebo při převzetí záruky se promlčují v zákonných lhůtách stanovených
občanským zákoníkem.
9.5 Zákazník se zavazuje starat se a udržovat zboží s řádnou péčí
a používat ho pouze k účelům, ke kterým je určeno. Zákazník je dále povinen na své vlastní náklady zajistit jeho pojištění proti zničení nebo ztrátě
způsobené živelnými pohromami, krádeží či jiným obdobným způsobem.
7.4 Lhůty pro uplatnění ostatních nároků
Lhůty pro uplatnění jakýchkoliv jiných nároku (včetně nároku na náhradu
škody z titulu vadného plnění) běží po dobu jednoho roku od okamžiku, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. V případě promlčecí lhůty
pro náhradu škody z titulu vadného plnění tato lhůta počíná běžet od
okamžiku zjištění vady zboží nebo náhradních dílů, nejpozději však od
konce šestého měsíce ode dne, kdy zboží/náhradní díly bylo předáno
Zákazníkovi.
8.
Záruky, započtení, právo na zachování
9.6 Zákazník není oprávněn přeprodat zboží a náhradní díly v rámci řádného
obchodního styku třetí osobě v případě, že nenabyl vlastnictví tohoto zboží.
9.7 Společnost HEXAGON souhlasí, že uvolní jistotu zřízenou a splatnou ve
prospěch společnosti HEXAGON na základě Zákazníkovy žádosti v tom
případě, když reálná hodnota zajištění přesáhne výši zajištěné pohledávky o více než o 10%. Výběr typu jistoty, jež má být uvolněna, je na
společnosti HEXAGON.
9.8 V případě, že zboží nebo náhradní díly budou dodávané do cizích zemí
mimo území České republiky, nebo budou do takových zemí následně
dodané, Zákazník se zavazuje poskytnout společnosti HEXAGON na
základě její žádosti maximální možnou pomoc k tomu, aby ochránila své
vlastnické právo ke zboží nebo náhradním dílům v takové zemi. To platí
zejména, bude-li pro zachování vlastnického práva společnosti HEXAGON zapotřebí notářský zápis, registrace nebo jakýkoliv jiný formální
úkon.
8.1 Společnost HEXAGON si vyhrazuje právo požadovat zaplacení zálohy
či poskytnutí jistoty ve výši odpovídající výši objednávky uvedené na
faktuře a to tehdy, kdy se po uzavření smlouvy stane zřejmým, že úhrada
ceny je z důvodu nedostatečných finančních zdrojů na straně Zákazníka
ohrožena. Společnost HEXAGON je v takovém případě oprávněna
stanovit náhradní termín, do kdy Zákazník v jednotlivých splátkách, určených dle vlastního uvážení, provede úhradu, anebo poskytne odpovídající 10.Různé
zajištění. V případě nedodržení takto stanoveného termínu je společnost
HEXAGON oprávněna odstoupit od smlouvy.
10.1 Spory vzniklé na základě smlouvy či těchto Podmínek budou řešeny
příslušnými soudy České republiky.
8.2 Zákazník je oprávněn provést započtení pouze v případě, kdy
vzájemné pohledávky byly stanoveny v pravomocném rozsudku, nebo se 10.2 Místo dodání je Česká republika, pokud v těchto Podmínkách, nebo v
jedná nesporné pohledávky anebo v případě, kdy takové pohledávky byly
písemném potvrzení objednávky není stanoveno jinak.
společností HEXAGON v celém rozsahu uznány. V takových uvedených
případech a zároveň v případě, že vzájemné pohledávky vznikly na zákla- 10.3 Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí příslušnými právními předpisy
dě stejné smlouvy, má Zákazník dále zadržovací právo.
České republiky s výjimkou případů, na něž se vztahuje Úmluva OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
9. Přechod vlastnictví, výhrada vlastnictví
10.4 V případě, že jakékoliv ustanovení této smlouvy se stane anebo bude
9.1 Vlastnické právo ke zboží/službě přechází na Zákazníka okamžikem
prohlášeno za neplatné a to v celém rozsahu nebo jen z části, zavazují se
předání a převzetí zboží/služby nebo okamžikem zaplacení celé ceny
smluvní strany
zboží/služby včetně DPH, podle toho, který okamžik nastane později.
nahradit takové neplatné ustanovení jiným, jež svým obsahem odpovídá
původnímu znění.
9.2 Nebezpečí vzniku škody na zboží/službě přechází na Zákazníka okamžikem předání zboží/služby. Pokud je zboží/služba dodáváno Zákazníkovi
10.5 Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu
prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí vzniku škody na věci
§1765 odst. 2 občanského zákoníku.
okamžikem předání zboží/služby zákazníkovi dopravcem V případě, že
se společnost HEXAGON domluvila se Zákazníkem, že ten si zhotovené
10.6 S ohledem na uzavření smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání
zboží/službu vyzvedne v místě dohodnutém, nebezpečí vzniku škody na
se Smluvní strany v souladu s ustanovením §1801 občanského zákoníku
zboží/službě, přechází ze společnosti HEXAGON na Zákazníka okamžidohodly, že pro účely smlouvy ani těchto VOP se nepoužijí ustanovení
kem, ve kterém společnost HEXAGON umožní Zákazníkovi nakládat se
§1799 a §1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezzbožím/službou v dohodnutém místě.
ním způsobem.
9.3 V případě, kdy by zboží a/nebo náhradní díly byly zajištěno v rámci
exekuce na majetek Zákazníka, anebo by se z jiného titulu staly předmětem zájmu třetích osob ještě před přechodem vlastnického práva ze
společnosti HEXAGON na Zákazníka, je Zákazník povinen společnost
HEXAGON o takové situaci okamžitě písmeně informovat tak, aby společnost HEXAGON mohla v souladu s příslušnými právními předpisy učinit
veškeré nezbytné procesní kroky k ochraně svých práv. Náklady na právní
zastoupení, případně jiné mimosoudní náklady, vzniklé společnosti
HEXAGON v souvislosti výše uvedeným, které nebudou uhrazeny dle
příslušných právních předpisů třetí stranou, je povinen uhradit Zákazník.
9.4 Zpracování náhradních dílů ve vlastnictví společnosti HEXAGON, včetně
procesů vykonaných Zákazníkem je vždy vykonáváno jménem společnosti HEXAGON. Pokud jsou náhradní díly zpracovány a spojeny spolu s
dalšími díly, jež nejsou ve vlastnictví společnosti HEXAGON, do nového
předmětu, stává se společnost HEXAGON spoluvlastníkem takto nově
vyrobeného předmětu a to v poměru odpovídajícím poměru hodnoty
náhradních dílů ve vlastnictví společnosti HEXAGON (počítáno dle
hodnoty uvedené ve faktuře včetně DPH) k hodnotě ostatních zpracovaných dílů, stanovené v době zpracování. Zákazník se zavazuje
toto spoluvlastnictví společnosti HEXAGON bezplatně udržovat. Toto
B.
Speciální podmínky pro dodávky z boží
11. Dodávky – přechod odpovědnosti
11.1 Dodávky zboží budou provedeny v režimu mezinárodní dodací doložky
Incoterms „ex works“ nebo-li „ze závodu“ (EXW, Incoterms 2000), pokud si
smluvní strany se nedohodnou jinak.
11.2 V případě, že zboží potřebuje speciální dopravu z důvodu jeho
citlivosti je společnost HEXAGON oprávněna zvolit způsob dodání, trasu
a přepravce, aniž by tím byl dotčen přechod odpovědnosti za ztrátu,
poškození nebo zničení zboží.
11.3 HEXAGON je v zájmu zajištění řádného vyložení a řádného nastavení
zboží oprávněna určit pro vykládku zboží a jeho nastavení místo, jež je
doporučeno pracovníky společnosti HEXAGON.
11.4 V případě, kdy to bude Zákazníkem požadováno, společnost HEXAGON
zajistí pro dodání zboží příslušné námořní pojištění; náklady na toto
pojištění budou hrazeny Zákazníkem.
12.Instalace
12.1 V případě že není ve smlouvě dohodnuto jinak, společnost HEXAGON se
zavazuje zajistit instalaci měřicího zařízení.
12.2 Detaily ohledně data instalace uvedené v potvrzení objednávky jsou
nezávazné. Přesné datum pro instalaci bude stanoveno dohodou smluvních stran ve vhodném termínu. Pro ostatní platí ustanovení čl. 3.
obdobných dohod vyplývajících z obchodního vztahu se Zákazníkem, a to
až do doby než bude kupní cena řádně uhrazena.
14.6 Šeky, směnky nebo převody pohledávek třetích stran budou akceptovány
pouze na základě speciální dohody jako záruky splnění povinností (ne
jako náhradu splnění povinnosti). Společnost HEXAGON není povinna
výše uvedené instrumenty akceptovat, jejich přijetí však není považováno
za splnění původního nároku.
C.
Speciální podmínky pro měřicí služby
15.1 Pokud není písemně dohodnuto jinak, pod pojmem měřicí služby
poskytované společností HEXAGON jsou zahrnuty následující služby a
povinnosti:
• Zákazník předá předmět – díl, jehož vlastnosti mají být změřeny,
na místo určené k takovému účelu společností HEXAGON („měřené
objekty“).
• Zákazník je povinen poskytnou společnosti HEXAGON veškeré
výkresy a/nebo specifikace, ze kterých je možné určit tolerance a
míry stanovené pro měřené objekty.
• Zákazník předem specifikuje rozsah měřených prvků a vyhodnocení měřených objektů.
• Společnost HEXAGON bude měřit měřené objekty pouze za
účelem vyhodnocení údajů uvedených ve výkresech a/nebo specifikacích, tedy zejména zda měřené objekty vyhovují stanoveným
tolerancím a mírám.
• Po ukončení měření společnost HEXAGON vypracuje a předá
Zákazníkovi protokol s výsledky dokončeného měření („protokol
o měření“). Měřicí služby budou dokončeny okamžikem přijetí
tohoto protokolu o měření.
12.3 Po dokončení instalace měřicího zařízení bude proveden testovací
provoz zařízení a zároveň budou potvrzeny jeho parametry v souladu s
15.2 Společnost HEXAGON je povinna vykonávat své služby v souladu s
odsouhlasenými předpisy a nařízeními. O uvedeném bude sepsán písempožadavky Zákazníka, tak jak je uvedeno v čl. 15.1 a v obecně uznávaných
ný protokol.
technologických pravidlech, a v souladu s příslušnými pravidly bezpečnosti.
13. Softwarová licence, návod k obsluze
15.3 Společnost HEXAGON má výhradní odpovědnost za výběr zaměstnance,
13.1 Software, jež tvoří jednu ze součástí dodávky, je upraven příslušnými
jež tyto měřicí služby provede. Společnost HEXAGON si zároveň vyhrazulicenčními smlouvami, jež budou Zákazníkovi poskytnuty spolu se softje právo udělovat zaměstnanci, jež vykonává měřicí služby ve výrobním
warem.
prostoru Zákazníka, příslušné pokyny.
13.2 Návod k obsluze bude poskytnut v českém a anglickém jazyce. V jiném
světovém jazyce bude návod k obsluze Zákazníkovi dodán pouze tehdy,
pokud o takový překlad Zákazník výslovně požádá. V takovém případě je
Zákazník povinen uhradit společnosti HEXAGON
veškeré náklady s překladem návodu k obsluze spojené.
14. Cena – Platební podmínky – Datum splatnosti
14.1 V případě, že v potvrzení objednávky nebylo stanoveno jinak, jsou ceny
stanovené dle EXW (Incoterms 2000). Mimoto ceny dále zahrnují instalaci na místě dodání. Ceny nezahrnují zabalení (jež se účtuje samostatně)
a DPH, která bude stanovena v příslušném daňovém dokladu (faktuře).
Ceny ve fakturách, vystavovaných společností HEXAGON, jsou pak
vždy uváděny v eurech (EUR, €).
14.2 Částečné dodávky mohou být fakturovány samostatně. Pokud k
částečným dodávkám došlo na základě výslovné žádosti Zákazníka, je
společnost HEXAGON oprávněna Zákazníkovi vyúčtovat zvláštní výdaje,
které vznikly z důvodu takového způsobu dodání.
14.3 Jakékoliv slevy musí být dohodnuty písemně.
14.4 V případě, že v potvrzení objednávky nebylo stanoveno jinak, bude kupní
cena (bez odečtení slevy) uhrazena následujícím způsobem:
30% nejpozději do 30 dnů ode dne doručení potvrzení objednávky
60% nejpozději do 30 dnů od dodání
10% nejpozději do 30 dnů od dokončení instalace zařízení a dokončení
testovacího provozu.
V případě prodlení se splněním povinností hlavního povinného, společnost HEXAGON si vyhrazuje právo dovolávat se úhrady smluvně stanovených splátek v dohodnutých termínech.
14.5 Aniž jsou dotčena její ostatní práva, je společnost HEXAGON oprávněna v případě prodlení Zákazníka s úhradou jakékoliv části kupní ceny
pozdržet veškeré, do té doby neprovedené, dodávky dle smlouvy nebo dle
15.4 Měřené objekty nebudou ze strany společnosti HEXAGON nijak upravovány či měněny. Jakékoliv úpravy či změny je povinen učinit Zákazník na
jeho vlastní náklady a odpovědnost, s výjimkou konkrétních případů, kdy
se strany v takovém případě nedohodnou jinak. Jakákoliv odpovědnost
společnosti HEXAGON za zničení nebo poškození měřeného objektu je
vyloučena.
15.5 Jakákoliv prohlášení, týkající se výsledků měření, jsou nezávazná, a to až
do té doby, než budou uvedena v písemném protokole o měření, vyhotoveném společností HEXAGON. Jakékoliv verbální stanovisko učiněné
zaměstnancem nebude tvořit část protokolu o měření. Za opatření
provedená Zákazníkem následně po dokončení měření odpovídá pouze a
jen Zákazník.
15.6 Záruky poskytované společností HEXAGON se vztahují pouze na takové
služby, které jsou výslovně předmětem potvrzené objednávky a jsou v
souladu s čl. 15.1. Záruky se nevztahují na shodu s příslušnými předpisy
a na provoz zařízení, jehož je měřený objekt součástí. Společnost HEXAGON nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah a přesnost výkresů a/nebo
specifikací jemu poskytnutých. Společnost HEXAGON nenese zejména
žádnou zodpovědnost za vzhled, výběr materiálů a konstrukci měřených
objektů, s výjimkou situace, kdy je uvedené výslovně předmětem objednávky.
15.7 Zákazník potvrdí přijetí výsledků měření podpisem protokolu o měření. K
přijetí výsledků měření dojde také v případech a termínech uvedených ve
čl. 16.2 a 16.3. Zákazník je povinen zkontrolovat protokol o měření ihned
po jeho obdržení za účelem zjištění případných zjevných vad. V případě,
že takové vady budou objeveny, se Zákazník zavazuje umožnit společnosti HEXAGON opravit výsledky měření provedením dalšího měření.
Měřicí služby se považují za chybné v případě, kdy protokol o měření
byl vypracován na základě špatně provedeného měření zaměstnancem
společnosti HEXAGN a nebo díky závadě měřicích nástrojů nebo softwaru, kterými se měření provádí, a/nebo v případech, kdy měření nebylo
provedeno dle zadání Zákazníka.
D.
Zvláštní ustanovení pro ostatní smlouvy
16.Přijetí
16.1 Zákazník je povinen přijmout dodávku, jakmile mu dokončení dodávky
bylo oznámeno, a zároveň bylo provedeno testování předmětného zařízení, dohodnuté ve smlouvě. V případě drobných, nepodstatných vad
není Zákazník oprávněn přijetí dodávky odmítnout.
16.2Jestliže Zákazník ve lhůtě 10-ti pracovních dnů od okamžiku prvního
uvedení stroje do provozu dodávku neodmítne, má se za to, že takovou
dodávku převzal bez výhrad.
17. Cena – Platební podmínky – Datum splatnosti
17.1 Cena za objednávky bude vždy stanovena podle času vynaloženého na
cesty zaměstnanců, čekání a práce vykonané společností HEXAGON v
souladu s aktuálně platným ceníkem pro služby – inženýrské služby,
pokud není dohodnuto jinak, například paušální částkou. Náklady na
cestovné budou účtovány v souladu s ceníkem pro služby - inženýrské služby.
17.2 Materiály nebo zvedáky nutné pro instalaci strojů, které jsou zapojeny
do splnění objednávky, budou účtovány podle platných standardních
cen a DPH.
17.3 Šeky, směnky nebo převody pohledávek od třetích stran budou
akceptovány pouze na základě speciální dohody jako záruky splnění
povinností (ne jako náhradu splnění povinnosti). Společnost HEXAGON
není povinna výše uvedené instrumenty akceptovat, jejich přijetí však
není považováno za splnění původního nároku.

Podobné dokumenty