Jeho Magnificence

Komentáře

Transkript

Jeho Magnificence
Jeho Magnificence
Záfiící
Jeho pfiíbûh zní neuvûfiitelnû.
Není pfiece moÏné hrát s ochromujícími bolestmi zad
a pfiesto b˘t nejlep‰ím hokejistou svûta.
To pfiece nejde pfiekonat tûÏkou chorobu rakoviny
a pfiesto se opût vrátit jako nejlep‰í hokejista svûta.
A uÏ vÛbec nelze, nikdy, za Ïádn˘ch okolností, odejít
z vrcholového sportu na tfii a pÛl roku, jednoho veãera
se vrátit a b˘t znovu nejlep‰í.
Pfiesto jsme to v‰ichni vidûli na vlastní oãi. A je‰tû
uvidíme. Super Mario právû otevfiel novou kapitolu
svého Ïivota.
AUTOR: MAGNUS ALSELIND
14
PRO HOCKEY
Mario
Lemieux
hvûzda
U
Ï dvakrát zvedal s hurónsk˘m
fievem nad hlavu Stanley Cup, pfiekonal tolik rekordÛ, Ïe si je ani
v‰echny nepamatuje, vstfielil rozhodující branku ve finále Kanadského poháru
v roce 1987, jeÏ z nûj udûlala národního hrdinu a vydûlal miliony, kter˘ch má po bankách
mnohem více, neÏ vyobrazuje ãíslo na dresu.
âíslice 66 by vlastnû mûla dál viset pod
stropem pittsburghské Mellon Areny na
poãest slavnûj‰ích dní Penguins. Vlastnû by si
teì mûl uÏívat volného ãasu a mûfiit ho na
golfové jamky.
Golf poãká.
A dres, ten teì nasává ãerstv˘ pot tohoto
pûtatfiicátníka s vûãn˘m úsmûvem na rtech.
„Tohle je nejkrásnûj‰í období mého Ïivota,“ fiíká.
Myslí to smrtelnû váÏnû:
„Na zaãátku devadesát˘ch let jsem zaÏil
mnoho krásného, ale tohle… dokázat se vrátit a moci zase hrát, to je pocit k nezaplacení, zvlá‰È kdyÏ se mnû i muÏstvu dafií.“
Toho dne, kdy se s ním Pro Hockey setkal,
se muÏstvu nedafiilo vÛbec nic. Na co sáhlo,
to pokazilo a z arény Nassau Coliseum, kam
se jezdí pro snadná vítûzství, si Penguins
nepfiivezli ani bod. Domácí New York
Islanders, jeden z nejslab‰ích t˘mu NHL, triumfoval.
Mario pfiesto spokojenû záfií. VÏdyÈ to byl
hokejov˘ svátek. Jako kaÏd˘ jeho zápas od
chvíle, kdy do zápasového kolotoãe po tfiech
letech znovu naskoãil. Hledi‰tû zaplnûná do
posledního místeãka, nad‰en˘ soupefi a pfiímé
pfienosy do v‰ech koutÛ Spojen˘ch státÛ
a Kanady.
I fanou‰ci Islanders mohli alespoÀ pro
tento veãer zapomenout na nemilosrdnou
skuteãnost, Ïe generální manaÏer Mike
Milbury vede jejich klub k dal‰í ze série
katastrof.
PRO HOCKEY
15
MARIOlemieux
Návrat Super Maria pfii‰el v nejlep‰í moÏn˘ okamÏik – na stadiony chodilo málo divákÛ a fanou‰ci potfiebovali superhvûzdu.
MARIO LEMIEUX VÍ,
Ïe to on zaplnil Nassau
Coliseum aÏ po strop. A ví taky, Ïe NHL
v nûm vidí spasitele.
O pár let star‰í, trochu otrlej‰í a s roz‰ífien˘mi obzory, které získal jako spolumajitel
klubu Pittsburgh Penguins, velmi dobfie ví, Ïe
nestaãí, aby vydûlával jeho klub. Vydûlávat
musí cel˘ sport.
A právû proto, navzdory sv˘m dfiívûj‰ím
zvykÛm, akceptuje skoro kaÏdou Ïádost
o rozhovor, je neustále k dispozici a kdyÏ se
tak televizní pfienos uãiní zajímavûj‰ím, klidnû si nechá k v˘stroji pfiipíchnout mikrofon.
Floridû na v‰echno sám, Paul Kariya leÏel co
chvíli zranûn˘ a Eric Lindros se na ledû vÛbec
neukázal.
Situace byla na pokraji zoufalství. NHL
potfiebovala oÏivit. JenÏe místo hledání nové
hvûzdy oprá‰ila starou.
Pokud jste se náhodou právû nenacházeli
na vesmírné stanici MIR, vidûli jste to taky.
Po 33 sekundách na ledû v utkání proti
Torontu se Super Mario ocitl za brankou soupefie a tísnûn˘ obráncem pfiedloÏil puk starému známému Jaromíru Jágrovi, kter˘ toho
vyuÏil ke skórování prvního gólu hvûzdného
dua po tfiech a pÛl letech.
ZJEVIL SE PRÁVù VâAS.
Sledovanost hokejov˘ch
pfienosÛ byla ve Spojen˘ch státech hrozivû
nízká, mnoÏily se názory, Ïe základní ãást je
jen nekoneãná nuda, Pavel Bure zÛstal na
CURTIS JOSEPH, KTER¯ PAK LOVIL
puk ze sítû, se
uÏ tehdy netajil sv˘m obdivem k Mario
Lemieuxovi. A pocit úcty s pfiib˘vajícím
ãasem je‰tû vzrostl.
„KaÏd˘ sport má hvûzdy,
které dokáÏí vûci, co ostatní
neumí, ale ne v‰echny záfií
v kaÏdiãkém zápase… B˘t takhle suverénní po tfiech a pÛl
letech…“
Vtipnû návrat komentoval
Alexej Kovaljov. Hned po prvním utkání prohlásil.
„Hrál, jako by nikdy neode‰el.“
Nemûl ale úplnû pravdu.
Tehdy je‰tû ne.
Snad nikoho
nelze nauãit
takové pohyby
a perfektní hokejové
my‰lení. U Maria jde
o vrozené instinkty.
16
PRO HOCKEY
Mario Lemieux zaãal na pozici kfiídla, ve
vlastní tfietinû byl vidût málo, vût‰inou jen
vyãkával na modré, aÏ ho nûkter˘ z obráncÛ
najde pfiihrávkou, aby ho tak vyslal s Jágrem
do útoku.
Tak, jako by nikdy neode‰el, zaãal Super
Mario hrát aÏ po nûkolika t˘dnech. Pak byl
ov‰em dokonale pfiipraven na v‰echny úkoly
stfiedního útoãníka – zaãal vyhrávat vhazování, hodnû bruslit a poctivû se vracet.
„M˘m cílem je b˘t lep‰í, neÏ jsem byl
v roce 1997,“ prohlásil sebevûdomû.
Toho roku vyhrál kanadské bodování ligy
se 122 body ze 76 utkání.
„Tak dobr˘ jako v letech 1991 a 1992 (kdy
Pittsburgh vyhrál dva Stanley Cupy za sebou
a on sám si udrÏoval prÛmûr 1,95 bodu za
zápas), tak dobr˘ uÏ asi nebudu, ale pfiiblíÏit
se tomu urãitû mÛÏu.“
Ale i slavn˘ Mario si musí nechat otevfiená
zadní vrátka.
„Pokud mi nohy budou jezdit, tak jak
chci… a pokud mi vydrÏí záda.“
NO, PRÁVù – ZÁDA.
Ozvala se znovu po nûkolika
zápasech a nejspí‰ uÏ budou zlobit napofiád.
ZátûÏ nûkolika stfietnutí za t˘den a tvrdé
osobní souboje jim nepomohou.
Ale to by nebyl Mario Lemieux. I kdyÏ má
v zádech bolesti tak palãivé, Ïe si ani nemÛÏe
zavázat nebo rozvázat brusle, skoãí na led
a vstfielí pár gólÛ nebo nûjaké vypracuje.
MARIOlemieux
JEHO POHYB PO LEDù
je – navzdory zdravotním
problémÛm a dlouhé pfiestávce – v˘razem
majestátu. Zatímco Gretzky se vyznaãoval
v˘jimeãnou schopností b˘t v prav˘ ãas na
pravém místû, Lemieux se pohybuje jako
nikdo jin˘ – dlouh˘ skluz a plavné pohyby
hokejkou. Na první pohled vypadá jako ve
zpomaleném filmu, pfiesto Lemieux pfiedstihne témûfi kohokoliv.
Útoãník Alexej Kovaljov, kter˘ sám obelstil
tolik obráncÛ, Ïe uÏ je nikdy nespoãítá,
o svém spoluhráãi tvrdí, Ïe se mu nikdo
nevyrovná.
„Ty jeho ruce a hlava – jeho instinkty – to
se nedá natrénovat.“
Mnoha sezonami protfiel˘ Jacques Lemaire,
v souãasné dobû kouã Minnesota Wild, souhlasí:
„On je jedin˘m hráãem, kter˘ mávnutím
hokejky nechá puk na pár okamÏikÛ zmizet
a… tady je… zatracenû, kam zase zmizel?
Pofiád ho má on…“
KDYÎ SE PODÍVÁTE NA
slab‰í hráãe v NHL, je na
nich hned vidût, Ïe z obavy, Ïe by mohli spáchat nûjakou hrubku, napálí bezmy‰lenkovitû puk po mantinelu. KdyÏ dostane puk
Super Mario, jako by okamÏitû pfiem˘‰lel, co
s ním udûlá. Je nesmírnû trpûliv˘.
Brankáfi Curtis Joseph fiíká:
„KdyÏ Mario dostane puk, vypadá jako
John Elway, Joe Montana (hráãi amerického
Mario Lemieux se dokázal porvat se svou nemocí a vrátil se jako nejvût‰í hvûzda NHL.
A kdyÏ ho fotoaparáty zachytí mimo led, mívá
na nohou jednoduché sandále nebo pantofle.
Snadnûji se obouvají.
Dnes o Mariovû zaujetí pro hokej nikdo
nepochybuje. Zato v roce 1984, kdy se stal
absolutní jedniãkou draftu, provázely jeho
osobu povûsti o nadpfiirozeném talentu, kter˘
v‰ak moÏná nebude pfiipraven obûtovat dost,
aby se stal také absolutní jedniãkou NHL.
MARIOVA STAR·ÍHO BRATRA ALAINA
draftovalo St.
Louis, v NHL se ale nikdy neuplatnil. Za
jednu z hlavních pfiíãin se udával právû fakt,
Ïe nebyl pfiipraven rvát se do poslední kapky
krve.
Mlad‰í z bratrÛ Lemieuxov˘ch to dokázal.
NejenÏe se pfienesl pfies údûsné bolesti zad,
úspû‰nû zápolil i s Hodgkinovou nemocí,
zhoubn˘m nádorov˘m onemocnûním lymfatick˘ch uzlin, pro které pfii‰el o jednu
celou sezonu (1994/95) a mnoho zápasÛ v sezonách dal‰ích.
To jsou pádné argumenty tûch, kdo tvrdí,
Ïe Super Mario je nejlep‰ím hokejistou v‰ech
dob. Wayne Gretzky pfiece odehrál pln˘ch 19
sezon, aniÏ by ho cestou zastavilo nûjaké váÏnûj‰í zranûní.
A muÏ s ãíslem 66 na zádech teì vyná‰í
vlastní esa, kter˘mi hodlá získat nové pfiíznivce.
Mlad‰í hokejisté ho sledují z otevfienou
pusou. Napfiíklad Paul Kariya fiíká obdivnû:
„Lemieux je moÏná nejvût‰í talent, jak˘
kdy lední hokej zaÏil.“
PRO HOCKEY
17
MARIOlemeiux
„¤ekl bych mu, aby se klidil z ledu, jakmile na nûj skoãí Lemieux…“ odvûtil se smíchem Nedvûd.
NAOPAK HOKEJISTOU,
kter˘ je na ledû rád, kdyÏ
ho právû brázdí Mario Lemieux, je spoluhráã
Jaromír Jágr.
Na podzim, je‰tû pfied návratem Maria na
led, se potácel z jedné krize do druhé.
Nedával branky, nebodoval a náladu mûl
mrzutou. Dvakrát dokonce vyslovil pfiání b˘t
vymûnûn jinam.
Pak se Lemieux vrátil a Jágr vyhrál kanadské bodování základní ãásti.
Jak to vidí muÏ s ãíslem 68?
„Je to jako den a noc. Pfiedtím se na mû
pofiád nûkdo vû‰el. Po Mariovû návratu si soupefii musí dávat pozor taky na nûj, nemÛÏou
se soustfiedit jenom na mû a díky tomu mám
na ledû víc prostoru.“
Lemieux není Ïádná primadona. Je jedním z t˘mu,
i kdyÏ klub stále vlastní.
fotbalu pozn. red.) nebo nûkdo z tûch fantastick˘ch quarterbackÛ, v klidu se rozhlédnou, pfiehlédnou rozestavení obrany a jedin˘m dobfie mífien˘m pasem ji rozbijí na
hadry.“
Petr Nedvûd, kter˘ dnes hraje za New York
Rangers, odbruslil po boku Maria dvû sezony.
KdyÏ se ho jeden novináfi otázal, co by poradil spoluhráãi pfied zápasem se slavn˘m 66.
A P¤ESTOÎE JE MARIO MAJITELEM
Penguins, sám
chtûl, aby kapitánem zÛstal Jágr.
Ve skuteãnosti je hlavním tahounem muÏstva stejnû on.
„Je fuk, kdo z nás je kapitánem, v‰ichni
jdou za Mariem. Sám jsem mu fiekl, Ïe ho
také budu poslouchat, aÈ fiekne cokoliv,“
du‰uje se Jágr.
KARIÉRA:
84/85: V prvním stfiídání na ledû NHL za Pittsburgh dal
nejuÏiteãnûj‰ího hráãe ligy. Sami hráãi mu pak sv˘mi hlasy
branku, celkem nasbíral 100 bodÛ a získal Calder Trophy pro
pfiifikli dal‰í Lester B. Pearson Award. Z Utkání hvûzd si udûlal
nováãka roku.
soukromou exhibici, dal tfii branky a na dal‰í tfii pfiihrál.
85/86: Je‰tû ani ne dvacetilet˘ nashromáÏdil neuvûfiiteln˘ch
88/89: Pittsburgh se poprvé po sedmi letech probojoval do
141 bodÛ. Nadchnul natolik, Ïe mu spoluhráãi a protihráãi
play off. Nejvût‰í zásluhu na tom mûl Mario Lemieux, kter˘ si
z NHL odhlasovali Lester B. Pearson Award.
v základní ãásti pfiipsal 199 bodÛ za 85 gólÛ a 114 asistencí.
86/87: Vyprodukoval jen 107 bodÛ, mûl na to ale pouze 63
Nejlep‰í zápas? Nejspí‰ ten proti Philadelphii, ve kterém dal
utkání.
pût gólÛ a na tfii pfiihrál (zápas skonãil 10:7).
87/88: A pokud snad pfiece nûkdo pochyboval, Lemieux je
89/90: Zpomalen˘ zdravotními potíÏemi odehrál Lemieux jen
rychle vyvedl z omylu. Nejprve vstfielil rozhodující branku
59 stfietnutí, pfiesto si udrÏoval fantasticky prÛmûr dvou bodÛ
Sovûtskému svazu na Kanadském poháru. Vyhrál kanadské
na zápas, celkem jich nashromáÏdil 123. Na postup do play
bodování NHL se 168 body (70+98) a získal Hart Trophy pro
off to ale nestaãilo.
SUPER MARIO
18
PRO HOCKEY
MARIOlemieux
Jen málo hráãÛ dokáÏe v zápase dominovat kaÏd˘ veãer. Mario to umí. I kdyÏ uÏ ho zase suÏují bolesti zad.
Bûhem prvního letu na hfii‰tû soupefiÛ si
hrající vlastník sedl do pfiední ãásti letounu
s ostatními z vedení klubu. Po ãase se vytratil a vzadu se pfiidal k partiãce karet se spoluhráãi. Dopfiedu se uÏ nevrátil.
Lemieux fiíká, Ïe je teì z 99 procent hráãem a z 1 procenta majitelem.
Steve Latin, dlouholet˘ zamûstnanec,
kter˘ má na starosti technické zázemí klubu,
pfiipomíná, Ïe Lemieux nemûl nikdy sklony
chovat se pov˘‰enû:
„Je nominován na olympiádu. UÏ mi volali z realizaãního t˘mu reprezentace a ptali se,
na jaké drobnosti si potrpí, co je pro nûj
dÛleÏité. Jak to mají udûlat, aby se cítil
v naprosté pohodû. A já jim jenom fiíkám: ‚On
prostû pfiijde, oblékne se a jde hrát‘. Je
superhvûzdou, se kterou se jim bude pracovat úplnû v pohodû.“
A LEMIEUX MÁ V HLAVù
my‰lenky na double,
dvojnásobn˘ triumf: letos nebo pfií‰tí rok by
chtûl vyhrát Stanley Cup a v zimû zlatou
olympijskou medaili. Pak se uvidí. MoÏná
skonãí. Pokud záda nebudou zlobit víc neÏ
obvykle, klidnû si protáhne kariéru o nûkolik
let.
A proã ne?
V pûtatfiiceti letech je pofiád o nûkolik let
mlad‰í neÏ tfieba Igor Larionov, Mark Messier
nebo Larry Murphy. Tûm je ãtyfiicet a dodnes
válí.
Oãima byznysmena Lemieux navíc vidí
ekonomické v˘hody svého pokraãování.
Pfied jeho návratem vyprodali Penguins
halu jen tfiikrát z 16 domácích utkání, po
návratu byla aréna bûhem kaÏdiãkého ze zbyl˘ch 24 domácích zápasÛ základní ãásti zaplnûná do posledního místeãka.
Pfied Mariov˘m návratem se Penguins podafiilo
ze 16 zápasÛ vyprodat arénu jen tfiikrát. Po jeho
pfiíchodu jste nemohli sehnat ani jeden lístek.
90/91: Bolavá záda mu dovolila jen 26 utkání základní
92/93: To je prÛmûr! 160 bodÛ v 60 utkáních, tak
(161 bodÛ) a získal Lester B. Pearson Award a Hart
ãásti (45 bodÛ), tentokrát se v‰ak Penguins do play off
to dûlá… 2,66 bodÛ na zápas! Kromû toho Mario
Trophy.
prodrali – tam Mario nabral kosmickou rychlost a uÏ ho
v˘bornû bránil, ve statistice plus/mínus mûl +55
96/97: „Uzavfiel“ svou kariéru dal‰ím, v pofiadí uÏ
nikdo nezastavil. Dal 16 gólÛ, pfiipsal si 28 asistencí a byl
bodíkÛ. Získal samozfiejmû dal‰í ocenûní: Lester B.
‰est˘m vítûzstvím v kanadském bodování ligy (122
za to odmûnûn Conn Smythe Trophy pro nejuÏiteãnûj‰ího
Pearson Award a Hart Trophy. V play off skonãili
bodÛ).
hráãe play off. T˘m získal první Stanley Cup.
Penguins v druhém kole, pfiestoÏe Mario dûlal, co
00/01: Senzaãnû se 27. prosince vrátil a jednou
91/92: Tentokrát zvládl 64 zápasÛ základní ãásti a se
mohl, a v jedenácti utkáních si pfiipsal 18 bodÛ.
brankou a dvûma asistencemi pomohl k vítûzství 5:0
131 bodem vyhrál kanadské bodování. Vyfiazovací boje
93/94: Ochabující následky chemoterapie a vûãné
nad Torontem. Hned v dal‰ím zápase si pfiipsal
byly opût ve znamení spanilé jízdy Penguins. 15 utkání –
trable se zády mu dovolily jen 22 utkání, ve kter˘ch
jubilejní 1500. bod kariéry. Do konce základní ãásti
a 34 bodÛ s podpisem Mario Lemieux – staãilo k tomu,
získal 37 bodÛ.
(43 utkání) nastfiílel 35 branek, na 41 dal‰ích pfiihrál
aby Pittsburgh obhájil Stanley Cup. Conn Smythe
94/95: Vûnoval se regeneraci a odpoãinku.
a vy‰plhal se aÏ na 29. místo kanadského bodování
Trophy? Îe se vÛbec ptáte…
95/96: Vrátil se, opût vyhrál kanadské bodování
ligy.
SUPER MARIO
PRO HOCKEY
19
MARIOlemeiux
Dva giganti NHL se chystají na vhazování - Mario Lemieux proti Marku Messierovi. Mario vyhrál
Stanley Cup rok poté, co ho zdvihal nad hlavu Mark.
UÏ jenom to znamenalo zv˘‰ení pfiíjmÛ
o 3,5 milionu dolarÛ. K tomu pfiiãtûte velké
peníze z play off, zv˘‰en˘ zájem o reklamní
spoty a práva na televizní pfienosy.
Na druhé stranû porostou náklady. AÏ bude
vlastník Mario vyjednávat s hráãem Mariem,
nejspí‰ mu bude nucen pfiidat. Pro leto‰ní
sezonu se spokojil s prÛmûrn˘m platem 1,4
milionu dolarÛ.
To je pfiece plat pro „obyãejného“ hráãe!
Spojení dvou rolí, vlastníka a hráãe,
zatím fungovalo hladce. Ale bude
hÛfi. Jak to napfiíklad ponese hráã
Lemieux, kdyÏ vlastník Lemieux
fakta
Jméno: Mario Lemieux
âíslo: 66
Pozice: stfiední útoãník
Klub: Pittsburgh Penguins
Narozen: 5. fiíjna 1965
Místo narození: Montreal, Kanada
Draftován: v roce 1984 Pittsburghem jako absolutní jedniãka
Pfiíjem: 1,4 milionÛ dolarÛ
STATISTIKA
Sezona
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1995-96
1996-97
2000-01
20
Klub/Liga
Laval Titan/QMJHL
Laval Titan/QMJHL
Laval Titan/QMJHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Celkem v NHL
PRO HOCKEY
Z
64
66
70
73
79
63
77
76
59
26
64
60
22
70
76
43
788
G
30
84
133
43
48
54
70
85
45
19
44
69
17
69
50
35
648
A
66
100
149
57
93
53
98
114
78
26
87
91
20
92
72
41
922
B
96
184
282
100
141
107
168
199
123
45
131
160
37
161
122
76
1570
TM
22
76
92
54
43
57
92
100
78
30
94
38
32
54
65
18
755
+/-
-34
-6
13
23
41
-18
8
27
55
-2
10
27
15
186
nebude ochoten zvednout Jágrovi gáÏi tak,
aby si ho udrÏel, aÏ mu skonãí smlouva? A na
které stranû fronty bude Mario Lemieux stát,
aÏ v roce 2004 vypr‰í dohoda mezi NHL a asociací hráãÛ? Mnozí se uÏ dnes obávají v˘luky
nebo stávky.
Tyhle otazníky nemohou naru‰it MariÛv
klid. Na ledû urãitû ne. Tam si jen do sytosti
uÏívá svého návratu.
Steve Latin, zamûstnanec Penguins, fiekl
televizní spoleãnosti ESPN:
„V dobû, kdy je‰tû nehrál, jsem obãas
vzhlédl ze stfiídaãky k jeho lóÏi. Byl tam
úplnû sám, se svûtlem za sebou, takÏe byla
vidût jenom jeho silueta – obrys mohutné
postavy – a já si fiíkal, na co asi myslí. Podle
mû uÏ dávno vûdûl, Ïe by se mohl vrátit a b˘t
zase hvûzdou.“
Lemieux pfiipou‰tí, Ïe o sobû nikdy nepochyboval.
„Za cel˘ch 35 let Ïivota nikdy. Pevnû jsem
vûfiil ve svou schopnost pfiijít zpût a hrát na
vrcholné úrovni. Nevrátil jsem se proto,
abych byl jedním z mnoha.“
A neuvûfiiteln˘ pfiíbûh o jednom hokejistovi zvaném Super Mario pokraãuje. Je tak
dobr˘, Ïe to snad ani nemÛÏe b˘t pravda.
VÏdyÈ v jedné sezonû na konci osmdesát˘ch
let nasbíral s Robem Brownem a Bobem
Erreyem na kfiídlech 199 bodÛ.
Fantazie?
Ne, tohle je skuteãnost.
STATISTIKA PLAY OFF
Sezona
1995-96
1995-97
1995-98
1995-99
1995-100
1995-101
1995-102
1995-103
1995-104
1996-97
Celkem v NHL
Klub/Liga
Laval Titan/QMJHL
Laval Titan/QMJHL
Laval Titan/QMJHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
Pittsburgh Penguins/NHL
(kromû sezony 2000-01)
Z
18
12
14
11
23
15
11
6
18
5
84
G
5
14
29
12
16
16
8
4
11
3
70
SUPER MARIO
A
9
18
23
7
28
18
10
3
16
3
85
B
14
32
52
19
44
34
18
7
27
6
155
TM
31
18
29
16
16
2
10
2
33
4
83
MARIOlemieux
MARIO LEMIEUX
Pittsburgh Penguins
PRO HOCKEY
21

Podobné dokumenty

2013/5 Esquire: Struny zastaveného času

2013/5 Esquire: Struny zastaveného času nahlédnout do osobnosti houslafie,” zauvaÏoval Jan Baptista ·pidlen, mistr houslafi ve ãtvrté generaci a skuteãná du‰e zdej‰í dílny. Pfiikládal horní desku rodícího se violoncella k lubÛm a nevypad...

Více

zachraŔuje - Pro Hockey

zachraŔuje - Pro Hockey jako dfiív.“ „NeÏ jsem tehdy pfii‰el, za tûch 54 let se tady toho moc nestalo,“ fiíká Messier a myslí tím samozfiejmû obrovskou ãasovou propast mezi Stanley Cupy. O sezonû 2000-01 prohla‰uje: „Neho...

Více

Akcelerace datového centra

Akcelerace datového centra Komponenta Dostupnost poskytuje ‰kálovatelnost a pruÏnost, které zlep‰ují celkovou dostupnost aplikace a zaji‰Èují úspû‰nou dodávku poÏadovaného obsahu. Díky schopnostem vyrovnávání zátûÏe a specif...

Více

S rukama na u‰ích

S rukama na u‰ích mne. Nakonec mi v jednom vydavatelství dali pfiíslib, Ïe o vydání knihy budou alespoÀ jednat. Slíbili, Ïe snad, aÏ ji v‰ichni, co do toho mají mluvit, schválí pro vydání, aÏ vydání knihy schválí re...

Více

zde - Moba

zde - Moba muÏ, kter˘ neví, jak se jmenuje, ani k˘m byl za války. Jediné, co o nûm okolí ví, je, Ïe se zfiítil s letadlem pfii útûku z âeskoslovenska. Mluví nûmecky, ale jak se mu postupnû vrací pamûÈ, vzpomí...

Více

Ja‰in - Pro Hockey

Ja‰in - Pro Hockey V zatím poslední sezonû se Senators zaznamenal Ja‰in 44 gólÛ a 50 asistencí, coÏ je jeho dosavadní maximum. Byl mezi kandidáty na cenu pro nejuÏiteãnûj‰ího hráãe ligy. Vzápûtí se na nûj snesla spr‰...

Více

Distribuční sítě DVB

Distribuční sítě DVB vysílání existuje daná velikost v˘stupního v˘konu, která maximalizuje velikost pokrytého území. S niωím v˘konem nebude vyuÏita celá kapacita zafiízení, s vy‰‰ím v˘konem obdrÏíme

Více

Patfií mezi nejlep‰í hokejisty svûta a teì pfii‰el na to

Patfií mezi nejlep‰í hokejisty svûta a teì pfii‰el na to Na jednu stranu bylo urãitû zajímavé pozorovat rozzufieného ·véda, vÏdyÈ Sevefiané jsou celkovû známí pro svou klidnou povahu, ale na druhou to Peterovi urãitû nijak nepomohlo, zvlá‰È co se t˘ká prod...

Více

14 PRO HOCKEY

14 PRO HOCKEY Nûkdo tfieba namítá, Ïe Jágr si loni nezaslouÏil Hart Trophy, protoÏe nebránil. JenÏe tenhle argument není úplnû pfiesn˘. V pravidlech pro hlasování o Hart Trophy stojí: „...pro hráãe, kter˘ je své...

Více

Opatrnost na trzích prozatím pfietrvává

Opatrnost na trzích prozatím pfietrvává investofii v USA, jsou datum a razance moÏného zv˘‰ení úrokov˘ch sazeb ze strany FED. Analytici Pioneer Investments oãekávají, Ïe FED bude postupnû smûfiovat k „neutrální“ úrovni, kdy úrokové sazby...

Více