zpravodaj 7/2015

Komentáře

Transkript

zpravodaj 7/2015
ZPRAVODAJ
ČesxonnoRAvsKÉHoKLU Bu vrrrnÁru Ů
zRLoŽeNo tggz
ROC. XXXIV
TURNAJ č. 285
712A15
I
ZPRAVY Z KLUBU
I)TURNAJ
vJARoMĚňl
Předpos|ední sedmý turnaj |etošní sezony jsme uskutečni|i v Jaroměři. Je to krásné město
s obrovskou pevností pob|ížHradce Krá|ové. Přije|o celkem 190 hráčů, z toho by|o 31 žen a 159 mužů.
By|a to slušná účast,protože v něktenich kategoriích už o prvních osmičkách se nerozhodova|o.
Vzhledem kznámým oko|nostem se změnou termínu, turnaj se musel hrát na dvou místech ve
vzdáleností 250 metrů, celkem na 26 stoIech (16 + 10). H|avní halu jsme museIi opustit v 15:00 hodin,
takže v menšíherně, než dohrály kategorie M60 a M65 by|o dos|ova nabitol Teprve po 17:oo hodině
už vše sk|ouz|o do normá|u a turnaj se dohrál, tak, jako všude jinde, těsně po 20:00 hodině.
Dodatečnou změnou termínu jsme přidě|ali "jaroměřskému šéfovi"Josefu Vítkovi mnoho starostí.
Vše však bravurně zvládnu| a to turnaj řídi|jenom s asistentkou Annou Hardubejovou. Mně tím ve|ice
pomohl, protože na změně termínu na pos|ední chví|ijsem se trochu podÍ|e|' Ve|ice jim děkuji. Navíc
pořadatelé předávali krásné ceny ve všech kategoriích.
Vítězové, finalistá semifinaIisté a vítězové MF:
W40(5):1)Klempířová 2)obadaIová 3)Kretová 4)Dusilová. W50(10}:1)Smištíková 2}Fojtíková 3}K|išová,
Vrza|ová MF: Matoušková. W60(9}:1)Gil|anyiová (sVK} 2}Solařová 3}Labíková, Mazalová MF: Ho|á'
W70(7}:1)Lerchová 2}Vaňková 3)Rosenbergová, švecová MF: Vímrová. M40(16):1)Sagáčik 2)Krček
3)Jašelq Lučan(Nč)MF: Uh|ář. M50(15):1)Mesároš 2)Wagner 3)Bílek Zd', Karolčík(SVK) MF: Vrta|.
M60(27):1)svědík 2)Pořízek 3)Puszík (NČ), studecký MF: švec Jan. M65(37):1)Matějíček 2)Horák
3)Hrnčiřík, Remeš MF: Kočvara V|. M70(29):1)Valárik {sVK) 2}votípka 3)Pische|, Senohrábek MF:
Měrka' M75(20):1)Ho|oda (sVK} 2)sejpka 3)Jaško (sVK)' V|k Ant. MF: Novák Jar. M80(13}:1)Miku|a
2)Páca| 3)Ježek, Stanček MF: Pich. M85(2):1)chroust 2) Fia|a.
Všem, zde uvedeným hráčům srdečně blahopřeji. Ani tentokrát nebyl Vítězem žádný nováček.
2)MATRIKA
Známá čísia:592.3
.34 +45 = 601!
VJaroměři jsme konečně dosáhli šestistovkuI P|án pro |etošek by| sp|něnI Výběr čp bude
pokračovát i v H|uku. Ten, kdo nebude mít po tomto turnaji zaplaceny Čp zorc, obdrží Zpravodaj č.
8l2o7s i se s|oženkou. Prosím, íeníto žádná upomínka, ale pouze zjednodušení při p|acení čP.
Prosím zap|aťte, nejpozději do 31' L2.2or5.
výše čP pro řok 2016 zůsta|a stejná jako v minulých |etech a je minimální.
100 Kč Pasivní č|enovépřes 60 roků, s možnostíhrát na jednom turnaji.
150 Kč Pasivní č|enovédo 60 roků, s možnostíhrát na jednom turnaji.
150 Kč Důchodci. inva|ídé,ženy v domácnosti.
250 Kč ostatní.
Pochop|te|ně rádi přijmeme, vaše jakékoliv dobrovolné navýšeníČP. Děkujeme-
3)DoKoNčENí TERMíNovÉL|sT|NY 2016
Je tentokrát mimořádně s|ožité,protože na dva podzimní termíny vzáří a říjnu máme tři
bezchybné uchazeče' H|asování ve ýboru skonči|o 4 - 4 a proto bude rozhodnutÍ ponecháno
novému ny'boru zvolenému na VHK v H|uku nebo můžeb'y't rozhodnuto přímo VHK. První po|ovina
roru ui 1e oeirnrcrvni, leona se pouze o rurnal e c. o a I I zulb
J
4)18. MS ALTCANTE
Státe se přijímají nové přih|ášky a prosím všechny hráče, pokud už tak neučinili, aby mi
nahlási|i svoje partnery do čtyřhry. Pojede zhruba asi ko|em 70 hráčú,méně než se čeka|o. Potíže
autobusového zájezdu, ktení zřejmě nebude nap|něn pro malý počet přih|ášených
Jak to s tímto zájezdem skončí,se právě rozhoduje.
účastnÍků.
nasta|y
u
5)JosEF šíN
Naše řady opusti| navždy Josef Šínz Hostinného v nedožidch 91. narozeninách. V|astníl
legitimaci č. 3 podte počtu roků v klubu a byl čtvÍtýmnejstaršímč|enem. V k|ubu by| 34 roků a stal se
|egendou našeho čMKV. Jeho největším sportovním úspěchem by|o získání z|até medai|e na
mistrovství světa družstev v roce 1998 v Manchesteru a 5. - 8. místo na ME v Praze 1997 ve čtyřhře!
Něko|ik roků by| i č|enem v.ýboru a skvě|ým fotografem, kdy zdokumentova| řadu akcí i z mistrovství
světa či EvropY.
By| to skvělý č|ověk se zlatým srdcem, k|ubista a milovník stolního tenisu.
čest jeho památce.
6)PŘrŠTíRozšÍŘENÁ scHÚzE vÝBoRU
čMKv
Na závěrečnou osmou schůzi víboru čurv, mimo členůýboru jsou přizváni iskupináři a
někteří da|šíč|enové.Jmenovitě tímto zveme: Carmen PospíšiIovou,stanislavu Matouškovou, Ludku
V|mrovou, štefana sagáčika, Tomáše Danaje, |ng. laros|ava Kratochví|a, |ng. Josefa Pořízka, |ng.
Zdeňka Jiráska, EmanueIa votípku, Ladis|ava sejpku, Antona Stančeka, Rudo|fa Chrousta. očekáváme
ve|mi důležitájednání a by|i bychom rádi, kdyby se všichni pozvaní dostavili. Kdo nepřiide, omlouvat
se nemusí. schůze se koná v H|uku v pátek 20. 11. 2015 v 16:30 hodin a navazuje na VHK v 19:30
hodin. Noc|ehy pro v'íborjsou zajištěny.
7)PŘÍšTíTURNAJ
Bude to dů|ežittíTM a zakončenínaší34. sezony. První osmičky jsou po jaroměřském turnaji
už komp|etní. KaŽdoročně něko|ik hráčůz určiých důvodůnepřijede. A právě tyto hráče, kteří jsou
v prvních osmíčkách,s ýimkou kategorií W4o, W7o a M85 žádám, aby v případě neúčastise
urych|eně a bez udání důvodůodh|ási|i na moji známou adresu. Email: [email protected] nebo
telefon 736412o47, stačíSMS. Ve|mi rád pozvu da|šíhráče vpořadí od 9. místa a mám dobrou
zkušenost s tím, že tito hráči nabízenou příležitost rádi přijmou. odh|ašujte se prosím nejpozději do
16. 11. 2015. Děkují.
Pořadate|é v H|uku mají snad všechno potřebné, až na dostatečný počet ohrádek mezi sto|y.
Tím se hra prod|užuje a zbytečně zdržuje. Tentokrát, a|espoň část chybějících ohrádek doveze
Jaroslav Kučera a uvidíme, zda to bude |epší.
Vážení č|enové,neváhejte, nenechte si ujít závěrečný TM a všichni přijeďte!
Lumír Ruzha
WORLD VETERAN
TABLE TENNIS
CHAMPIONSHIPS
5
Tomáš
Josef
Pavel
JaÍomÍf
Richard
ViKor
Jan
Radim
Petr
Milan
RadomlÍ
Ms0
1
3
5
6
7
I
I
'10
11
12
13
14
'16
17
t8
19
M60
I
15
STUCHLY
KRATOCHVIL
HUDEC
VRTAL
CHLAPEK
HALA
MADĚRKc
DOŠEK
BILEK
M|ŠEJKA
Š|cH
WAGNER
DoLEŽAL
MESAROS
KOCUREK
BRÁZDA
CHVATAL
MEDUNA
sMcEL|K '
SVÉD|K
POR|ZEK
STUDECKY
SIMONOVSKY
SIMICEK
MKosN|K
KELNAR
PosP|Š|L
10
t1
't2
J|ROUSEK
JUNGVIRT
DOSPISIL
Ž|LLA
LANI
15
l6
'17
1A
l9
VALENTA
ERLEBACH
KRSEK
LZ|oAŘ
KMUZ
1 470
Jaroslav
1
250
Stanislav
1
SVOBODA
240
?-8
210
21
220
130
22
o|dřlch
1 180
190
Josef
Josef
1 080
10
160
21
990
svatop|uk
960
26
Jarostav
920
27
zdeněk
880
LUboš
710
Jaros|av
670
JaÍos|av
660
Kare|
Petr
580
Bohuslav
uo
Martin
490
František
490
Richard
480
Frant|šek
480
25
SVESTAK
7
Rostislav
28
13 -14
5€
7{
1
00
240
29
3o
270
300
í3.14 í00
3,i
38
2 420
I 790
JoseÍ
I 750
.,
lvan
'l740
3-4
Drahoslav
'l 470
6-8
1
9í0
330
3t0
21
220
23
220
?1
vtadlmlr
í 350
19 -22
90
25
V|adimÍr
1 340
1t -13
190
Miroslav
1
,1
2A
60
2f
Pave|
I 280
MiÍoslav
1 260
Josef
1
rvan
1 140
Jaroslav
Tibor
1
O -at
9lo
250
6{
26
220
29
250
30
220
31
000
990
Petr PAR
860
í1 -13
Josef
780
16
í90
150
Ladislav
otdřlch
750
730
17 -14
120
Samuel
590
14
180
22150
CECAVA
JANIČEK
HATAŠ
CHIMIAK
KosŤAL
KAROLCIK
HAJEK
M|LATA
ŠoNsKÝ
HÚsl(A
PŘ|HoDA
SCHOPF
sUcHoMEL
PAVELKA
BLAŽEK
Miros|av
290
KAŠPAREK FÍantišek
VEJDA
15 700
Pavel
'|
3,1
35
90
3 3S0
BAJTEK
Miroslav
380
SocHA
40 BĚLoVsKÝ
15
370
340
41
Petr
LJr(EL
VANĚK
43 JOCHYM
44 KoLÁŘ
45 FLANDERKA
4€ MANDYS
47 ŠoREJs
42
Martin
280
stanlslav
270
Jiřl
260
Jaroslav
260
Tomáš
250
260
Vladim|Í
48
Jaros|av
250
Radek
240
Tomáš
240
Karel
240
Tomáš
240
Josef
220
49
5l
54
Miroslav
Jan
210
Pavet
200
22 900
350
5 050
\.ÍcHoPEŇ
NĚMEČEK
HRUBEC
COGHE
JEDL|ČM
KOLISEK
TEoDoR
SUCHÁNEK
Mkostav
580
'19
-22
oal
zbyněk
440
24 -27
50
Jřl
VAVM
4A TALASEK
380
19 -22
90
41
Jiř|
370
1t -t3
190
Jaroslav
Jaroslav
320
PUGZIK
Milan
3í0
Anton
280
DRAHNÍK
zdeněk
Jan
2AO
260
48 VozN|cA
Lubor
250
4S
Joser
zdenék
250
50
250
5l
HUŇAT
J|NDM
MERGANo
ČEcH
SCHEJBAL
HRČl(A
VEČEŘ
VoTAVA
SCHNEIDER
PISTOM
SEDLÁČEK
Rudolf
VAVREK
KRATOCHVTL
CINIBULK
BĚHAL
PAL|CKA
38
Bohumil
KALOČ
qo
PETRIVY
44 MARMS
45 NIKL
310
34
280
46
47
240
Roman
54
220.
Jřl
190
56
svatopuk
190
57
30
í20
5 560
BECVAŘ
43
Miroslav
Milan
SVEC
75C
VALENTA
TATAR
KACMAR
DUCHÁČ
FUNloK
roM|ČEK
HMBÁNEK
MATUŠM
MRÁČEK
zdeněk
190
Josef
í80
Marek
170
Josef
150
Petr
130
M|cha|
130
Mi|oš
130
oto
120
Jaroslav
120
slan|s|av
120
Frant|šek
90
Vladlmlr
90
Sahuatore
90
Roman
MiroslaY
90
Jřt
90
zdeněk
80
2 890
120
90
2
í50
Pavel
180
Vtastimil
180
Jan
váctav
12
'l
B0
120
17 -18
15
180
24 -27
CU
180
r50
Mllan
Eman
120
Antonln
110
Pelr
90
Joseí
90
FÍantišek
Mlchal
80
Mi|an
60
Vitězslav
Mojmi|
50
Jiří
Petr
50
Lubomlr
\n
4 490
1810
350
37
Í'l05
ERA
10
12
13
14
18
19
20
22
KOZAK
Ladlslav
440
J|ř|
430
Michal
370
Karel
I 670
Fr8ntišek
í 660
7-8
A|eš
t 620
9 -t4
230
Milan
I 500
5-6
260
zdeněk
í 500
4
260
33
František
í 460
s -t4
230
3.1
HAF
Stanlslav
I 430
9í4
230
35
KoŽ EL
HOr
A .SEK
Stanlslav
í 350 9.í4
230
36
Jaroslav
í 34o
290
37
zdenék
í 340 í5.í6
200
FÍantlš€k
í 310
Vlastimll
Íí90
21
MA
Jos€f
í í7o
7{
HAÍ! IADEH
Nabll
10m
\/tl
Bohumil
980
Jamslav
940
Jan
910
Joseí
070
23 -24
110
40
Jiřl
860
í5.16
200
17
zdeněk
790
17 -20
170
.i8
Josef
750
23 -24
1í0
'to
Pavel
680
17 -20
170
60
Milan
810
25 -28
80
5l
Mlroslav
580
GAI.
ANDA
OVICKY
REÍ\
lc
Ko( VARA
ýlEK
AL
'oLt(A
:K
TÁK
L
26
30
í 9í0
I
o
440
230
MiIoš
R. T
a
290
í 9t0 9.í4
HRI.'
4
29
HEJZLAR
BALUŠEK zdeněk
KADLEC vladimlr
JaÍoslav
1
JN
o
JaÍomlf
28
FAIX
Šrullx
KoVÁŘ
PROSA
MROL^
KREJSA
80
520
9 -14
230
Micha|
360
zdenét
340
stanlslav
320
JosgÍ
290
Jo3eÍ
280
láNI
Milan
39
ZITKO
Pavel
260
170
40
VICH
Pavel
260
230
11
56
42
17 -20
AMBRoŽ
550
25 -28
170
13
170
11
45
52
PLECHAÓ
REGNER
SVRČEK
40
29 -30
80
50
29 -30
stanislav
í 5{)
59
KUBIN
Jaromlr
í50
JoseÍ
140
6l
Roman
?0
65
HIKL
Josef
60
Vlad|mlÍ
50
.tan
50
?0
€7
40
73
HALA
tt
4 670
Pave|
50
Bohus|av
50
Jan
40
Vtadimlr
40
KaÍE|
40
Anton|n
40
40
11
zd€něk
200
r5
200
Karel
Ladis|av
PTÁÓEK
Ján
200
UHLlŘ
7' MARTINEK
vltězs|av
200
fa
76
ai 300
7
600
7m
PoVoLENÍ
Vydévání tohotp Zpravodaje Je schváleno
M.n.sterstvemŤultury pod člslem:
MK CR E
BoHUNĚK
RE|CH
37
30
31 -36
40
Miloslav
2í0
JANKOV|Č Štopán
40
Jťi
Jan
79
tr 350
Š|ŠKE
HÝŽA
KUČEM
SLEP|ČM
KUŤÁK
72
3í .36
MBENSEIFNER
ŠVEc
3í.36
80
70
|G|SER
s0
80
BohumÍr
220
2í0
KROPÁČEK Potí
Jan
RAČEK
RULC
HOZA
69
uo
ML|ČKo
25 -28
70
81
63
220
40
í70
68
Petr
3í .36
Štěpan
í60
230
220
180
VladimlÍ
Milan
3í n6
Lubor
'|
66
40
180
FÍant|šek
60
25 -28
JoseÍ
LINHAREK
GABRHEL
HANEK
56
230
HAVELKA Pavol
ŠPAÓEK Vlad|mlr
VAVRUŠA Frant|šek
SEMAN
MELKES
3í .36
40
BŘEZ|NA
Jrl
KoVAŘIČEK Josof
GREGOR
HYLSKÝ
22
't
JoNÁŠ
5.í DlVlŠEK
53
Ot
40
FrantlŠek
30
2 200
19{)
M70
I
2
29
|P|SCHEL
VALAR K
I
SENOHRABEK
PKA
7
I
cl
10
11
12
13
15
'16
17
18
'19
20
M75
3
4
6
7
s
10
1t
12
M60
M85
1
2
3
2 010
Ludovit
1
BOUCEK
RYCHL|K
ISKALA
BALA
DANIS
STANA
HRUBES
BAUER
J|RoVEc
ADAL
MOCHNACKY
HORSAK
20
1750
Emanuel
Dušán
1
470
í 450
1
o
220
10n
Joseí
1
10 -16
190
Anlonln
I 260
10 -16
190
zdeněk
Rudolí
Pavel
1
250 5-7
244 10 -16
2s0
Jaroslav
František
Václav
Jaroslav
Rudolf
1
1 160
920
860
860
830
760
Pavel
1
260
Jiřt
1
250
Svetoslav
Jarostav
1 130
Josef
1
PACAL
.zÉK
Án'on
Karel
Karel
F'?ntišek
1
187
980
650
190
18
25
1l0
28
29
780
340
3-4
2BO
250
3-4
280
240
280
7-8
7-8
220
11
180
910
920
1 730
'| 590
'|
í 500
I 500
16
't7
18
20
,a
410
080
10 730
1
1 730
RudotÍ
1
630
210
1
300
260
4 510
560
1
JANEBA
Jiřl
AntonÍn
(IEDL
cAsLAVsKÝ
BARBoRA
KENDZIOR
PROVMNIK
10
1
12
13
14
6
Jaroslav
František
Vladlmlr
KOSTELECKY zoener
KRALIK
800
1 150
KYNCL
PISANO
'190
210
6-8
BRYKNER
OSTRUZSKA
I
3-4
TESAŘ
I/SEL ,
Ondrei
14 SMARDA
Josef
x;=-.-i'=:=:ť.-:í5 CENKOVIC
2 630
240
270
270
270
HOLINA
13
150
3{
LAR|scH
35 020
t9
9.í0
LEXA
DANAJ
Zdeněk
Karel
Milan
Héinrich
Josef
Zdeněk
KaÍel
František
BUJNOOH
HRUBY
SCHLAFER
ČAPČÚČHJos.o|dřich
_9{l CERNY
\
Zdeněk
KREJZA Josef
BABINSKY Heinrich
RUL|K
JřÍ
40
3
oVoRKA
3í
150
060
970
rumii
oldňch
23
1
1
Emil
FIALA
10 -16
21 -24
15 990
oHňch
CHRoUST
190
1
Ladislav
Pavel
M|KULA
PBE|S
ZHA
220
n6
10
25 330
JoseÍ
190
620
sTANlA
SEJPKA
IAF
ORLIK
250
10 -16
1
620
I 600
'I 450
í3
5-7
410
290
270
't
slanislav
Vincent
Antonin
Jindňch
Ladistav
NOVAK
SEIDL
BLABLA
SMOLIK
3-4
21
14t0
Jú|ius
)RMACEK
:RDZIKOV
280
340
260
310
1
650
HoLoDA
JASKO
KMEC
IVLK
34
860
zdeněk
MoLlToR|s
AČ
Mi|oš
i=:=Ťr:Ť.-..........
:::-_
Jř|
|DoSP|s|L
ISCHLAPPL
Jaroslav
9fA!LČEK
7
Jiř|
BROZEK
NoVoTNY
JANICEK
HEM
)VORAK
PoTAc
UERMAK
600
600
10 -10
17
í80
42
520
490
420
420
19 -20
120
43
410
410
400
390
360
320
310
260
250
200
23 380
Ladlslav
Josef
Jan
Jřl
Josef
Milan
15 440
900
890
45
21 -24
90
50
90
17
40
21 -24
,{E
49
25 -29
50
25 -29
5,1
21 .24
59
í9.20
120
.t
000
520
280
250
,o
-18
14
80
30
120
31
-18
80
9 -10
190
'16
34
6 150
1 060
880
820
210
10
I
600
550
260
4 't20
220
JoseÍ
210
650
170
tvan
170
Vác|av
170
170
130
HLAVACEK
VEJTRUBA
BMUNER
"UCHA
sMoLlK
Josef
Antonln
Karol
190
í90
'190
Jindňch
80
70
KOPEI
JaÍomír
Jaroslav
srM
!K
MICHA
{ORSKY
IAKUBEC
5U
19 -20
50
110
on
Mario
Jiř'
SCHOVANEC
25 -29
'120
HUMME I
'IEJNY
KUBIK
'\RI|NGER
TABACH
ARTOVSKY
FURMANEK
FRUHWIRT
$l
15
160
190
'17
130
18
480
290
Jiřl
HA
KUCHARIK
28
'16
D(
KUCERA
SARSOUN
80
580
Antonln
Bohuslav
Milan
60
50
50
Emil
40
40
40
Stanislav
Pavel
Ladistav
60
90
16 -18
í:H. -EK
"
(ALOC
PETR|K
19 -20
Járos|av
Břetis|áv
5 560
50
7 560
350
320
300
Mlroslav
25.29
57
450
Erisio
14
290
280
Miros|áv
Svatoslav
Jan
41
370
Josef
Jřl
190
2 130
Karel
Jaroslav
244
Vladimir
Stanislav
'190
TWAROG
BUCHAR
't40
90
80
Karel
Jan
80
Ladislav
Drahuš
00
Jan
50
3 500
BURY
190
R,rdorr
Stefan
Jaroslav
50
1
240
50
190
180
Ferdinand
lvo
130
ViIém
210
90
90
590
90
19
20
11
-12
130
820
-l SVOBODA
7
ŠMEJKAI
o
Zpracova|a Ing. Svobodová V|asta
Jaros|.v
560
190
400
0
I
sourĚŽ o rur.lÚspĚŠt'tĚ;ŠíHnÁČxu noxu
o
Přijmení
jméno rok
LERcHoVA
2 FoJTÍKoVÁ
3 KLEMPÍŘoVÁ
1
místo
Y
$l
5
MAZALoVÁ
Klaudie
1955 Bruntá|
6 GILLANY|oVÁ
Jana
1955 BratisIaÝa
7 ROSENBERGOVA
Marta
1944 Nová Paka
\^r/O
I soLAŘoVÁ
KvětosIava
I VAŇKoVÁ
Zdeňka
10 LABIKoVÁ
MiIuše
Jana
w60
1945 Hradec Krá|ové w70
1955 DvŮr Krá|ové
w60
1972 Přerov
w40
1947 Praha
w60
't956 Liberec
w50
1967 Jičln
w40
1956 Fýdek-MÍstek w40
't940 Cheb
w70
1971 JiěÍn
w40
1971 Noý JičÍn
w40
Luďka
1937 ostrov nad ohřÍ
\^r/O
sPĚVÁČKoVÁ
2'l JÁRoVÁ
22 VRZALoVÁ
Silva
í oa?
\^r/O
Dana
23 LUŇoVÁ.
Zuzana
24 oBADALoVÁ
Taťana
w50
w50
1q7n Praha
w40
1972 ValašskéMeziříč w40
25 PoTŮČKoVÁ
Andě|a
1934 Pardubice
\^r/O
26 TERLOUX
1943 Nizozemsko
1957 Bmo
\/1r/O
27 BLATNÁ
Jeanne
Alena
28 DUFKoVÁ
Eva
29 ADAMcoVÁ
NaděŽda
1958 Hmdec Krá|ové w50
.í oEo
1949 Šumperk
11
19
V|MRoVÁ
20
Jiť<a
Stanislava
Zuzana
Alena
Eva
Monika
Jitka
30
PúŠKoVÁ
Sylva
31
BRoŽoVÁ
AIena
?t RRť|Čkrr\/
r --r
ostÍaVa
1958 Fďdek.Místek
't956 Praha
ňÁáiiÁ
r
I
r
YOC Praha
1974 LitvÍnov
D.rhá
,1o71
I
ó
ó
17
*t
2
3
í3
1
2
1
12
a
11
2
J
2
3
2
I
2
z
z
?
ó
í0
2
3
I
1
t
1
2
z
2
2
2
9
1
I
7
I
1
2
1
3
2
1
2
6
1
5
I
4
I
4
4
I
1
o
,|
1
2
3
I
3
,|
2
1
z
2
2
2
1
2
1
z
2
z
2
I
1
1
I
w50
,|
1
1
1
1
w50
,|
w40
t".-r
ó
2
3
'l
17
3
1967 Praha
1961 Kunovice
2
2
19& Soběšovice
Dana
a
I
Jana
Jiřina
sutŠrÍrovÁ
í8
3
e
o
3
?
3
a
t!-0
3
2
z
\^r/O
0
ES
g.t
^ť 'd
.=
-9
9ě
561
'-a
Ó(' 'Ňq
1
1944 Č.Budějovice
4
PosP|ŠlLoVÁ
12 MARŠlKoVÁ
13 MATouŠKoVÁ
14 JEŽKoVÁ
t5 KLtŠoVÁ
í6 ŠVEcovÁ
't7 KREToVÁ
18 ŠČtaRÁNtovÁ
ř.i
F+ -o
BoŽena
w50 o
w40
w50
w60 z
w60
rE
ĚR =N
Ě.|
0
{r ro
|
|
|
1
I
1
I
1
|
|
|
|
t '
I
9
soUTĚŽ
1
2
3
4
5
6
7
I
I
í0
11
12
í3
14
í5
í6
17
í8
í9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3í
32
33
34
35
36
37
38
39
40
á,1
42
43
44
45
46
o
RoKU
NEJÚsPĚŠNĚJŠÍHo-H!úČE
rok
mÍsto
MIKULA
1935 Liberec
Bratislava
1938
HOLODA
'1927 Praha
LumÍr
RUZHA
1928 P|zeň
Rudolf
CHROUST
JiřÍ
PISCHEL
1941 Štemberk
Stefan
1966 ValašskéMeziříčí
SAGACIK
1947 slavičIn
KUCERA
JaÍosIav
MATEJICEK Miloš
1947 JesenÍk
1943 Cadca
VALARIK
LudovÍt
1952 Vyškov
PoŘ|zEK
Josef
František 1933 Kladno
PREIS
Miroslav
195í Liberec
SVEDIK
.t ocq
Martin
Tibor
lÁNI
Rostislav
1958 Mohelnice
STUCHLY
SENOHMBEI Zdeněk
1944 JesenÍk
'1955 Vrch|abÍ
lvan
STUDECI(Y
Anton
STANCEK
193'r'. Kdyně
JASKO
Josef
1940 Martin€K
FIALA
oldiÍch
1927 Broumov
Vincent
KMEC
1940 Košice
{
oto zďáÍ
Stanislav
HUDEC
Jaroslav
í962 ValašskéMeziříčÍ
DOSEK
JASEK
Pavel
1968 Ceské Budějovice
MERGENTHA] otÍnar
1966 KroměříŽ
't935 Ceská Kamenice
PACAL
Karel
SEIDL
Josef
1936 Celákovice
VOTIPI(A
Emanuel
1943 Praha
GA!áNDA
František 't947 BÍno
Zdeněk
BILEK
1965 Česká LÍoa
VLK
Antonln
1940 ostroŽská N.Ves
HRNclŘlK
Karel
1946 Mariánské Lázně
't 961 Znoimo
MESAROS Petr
JEZEK
Karel
1934 ostrov u ohřÍ
JARoNÉK
A|eš
1947 Praha
HORAK
Jaroslav
1949 VrchIabÍ
í958 Fýdek-MÍstek
VRTAL
oldřich
JANICEK
Petr
1962 Sestajovice
Miroslav
CECAVA
í958 Fďd|ani nad ostÍavicl
MARSIK
Richard
1970 Praha
REVAY
RadomÍr
Nč HavÍřov
Nešfěmir.e
lan'
GR
Jindřich
STANIA
1937 Opava
SEJPKA
Ladislav
1938 Praha
1943 Tumov
Miloš
í oEn Bmo
RAKOVICKY Milan
SVESTAK
DÍahosIav í o<í Sudkov
Jméno
oldřich
Jú|ius
ó.s.,
;
ÝŇ
M80
M75
M85
M85
M70
M40
M65
M65
M70
M60
M80
M60
M60
M50
M70
M60
M80
M75
MB5
M75
M50
M50
M40
M40
M80
M75
M70
M65
M50
M75
M65
M50
M80
M65
M65
M50
M50
M50
M40
M40
*3
8Eq a5 gR aE
Eř =c!
Eť'
.íN
Pq
=
Ftr řó
=Ý
ř.o
ó
J
3
2
1
o
ó
?
?
?
z
2
z
1
2
J
c!
'(l'
*(l, GO
17
2
í6
1
.J
I
I
3
I
2
3
2
1
I
2
2
3
'l
1
1
1
1
3
2
2
1
1
't0
o
o
1
1
'l
1
I
z
z
,|
1
1
z
1
2
1
1
2
1
I
2
2
2
1
1
z
1
I
2
I
2
I
z
2
4
J
?
2
3
J
.t
?
3
o
3
1
1
)
,
I
2
z
1
1
4
,|
2
2
5
5
5
3
1
1
z
6
6
6
5
E
1
J
1
2
z
1
7
6
6
A
2
2
I
I
I
1
't
1
11
í0
2
2
I
I
í5
11
z
o
'16
14
12
2
2
3
=F
í8
?
.l
Ň.!
18
J
2
MRN
M75
M75
M70
M65
M60
q
3
2
.)
2
2
o
o
2
2
2
2
2
IO
4I
48
49
50
51
52
53
54
55
co
c/
58
59
60
6't
62
63
64
65
56
67
68
OJ
70
71
72
73
74
PoKRAčovÁrvísourĚŽr o ruuÚspĚšrvilšíHo HnÁčr
HRCKA
WAGNER
PRACHAR
KRCEK
KANTA
MARTYNEK
POTAC
GERDZIKOV
KYSEL
FORMACEK
osŤADAL
SKALA
BALA
Jaroslav
JaÍoslaV
Marek
Kamil
František
Krzysztof
BřetisIav
Svetoslav
Ondrej
|iří
Jaroslav
AntonÍn
zdeněk
zdeněk
JUST
František
BALUSEK
zdeněk
SIMONOVSKI Pavel
JUNGVIRT
Josef
ŠlMÍÓEK
V|adimír
REMEŠ
DOSPtSTL
PUGZIK
VOTAVA
MADĚRKA
KosŤAL
KOCVARA
PLSEK
LUCAN
GIRETH
Ivan
Anton
zdeněk
Svatopluk
Iiř.
Martin
Josef
Martin
Pavel
o!i.'i
fachov
í 958 sadská
,t
í 970 BÍno
1966 Pííbor
1971 HavičkůvBrod
t'tČ
1926
1939
1937
1938
1945
.1943
Tnnec
HavÍřov
PÍaha
Bratislava
Praha
Ceská Ska|ice
P|zeň
1944 Kateřinky
1948 Praha
1950 Óeská LÍpa
1947 Ostrava
í955 FŇdek.Místek
1952 Strakonice
1953 NoW JičÍn
't951 Hranice u Aše
nČ Hradec Králové
1955 Bystřice p. Host.
1960 Přerov
1962 Holice
í970 Praha
1966 Přerov
NČ Hradec Králové
1970 I iharan
M60
M50
M40
M40
M40
M40
M85
M75
M75
M75
M70
M70
M70
M65
M65
M65
M60
M60
M60
M60
M60
M60
M50
M50
M40
M40
M40
M40
z
2
a
1
1
z
2
I
1
1
1
1
1
1
1
I
í
1
1
I
1
I
,|
1
1
I
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t
I
1
1
1
I
1
1
1
I
1
ZPRAVoDAJ č. 7/2015
Do tohoto číslapřispěli: lng. Vlasta Svobodová,
Kare| Bojko, Jan švec a Lumír Ruzha.
Tisk: KopírovaníPraha8, www.kopirovani.cz
Grafická úprava: Ruzhovi.
Expedice: A.L.L Produďion Horní Počernice
Náklad: 270 kusů.
Uzávěrka čís|a:18. 10. zats
2
2
2
KONTAKTNI ADRESA
Lumír Ruzha
Na šutce 405/{9
í82 00 Praha 8
Tel.: 284 68í 62í
Mob.:736 412047
e-mail: [email protected]
w/v1
/.cmkv.cz
I
1
ŽrlrzruÁ ciARDA 2015
Seznam
účestníků,l<teří hráli
všechny turnaje v roce 20í 5, body celkem (odpočet), body redukované
9ul4A
lry
Réd.
bgdy
Red.
body
suMA
Red.
body
suMA
200|
í 390lVimrová
1 430
140|
í430|Danaj l1150
B0l
í 350
í 000
60
-50
suMA
Red.
body
0
lw60l'6T1oro
Ir^rrolTT ??o
Lerchová
21601 2701
lM4oIsT
?40
Jašek
1
sofiT
1so
lM
lM60l
,T
Bro
ltňEIsT134o
lin
?rFlT
1 610
lM?-_Fol-iTm
lM
BoI7T1 1ro
920
240
on
1 890 Rosenbergovál 1
1 680
77o| 170
Kočvara I t 0so
190
B|aŽek
1070
Studecký
Jiroušek
Krsek
1 930
Kučera
Just
2140 230
Pischel
Rychllk
Danaj
2270 260 2 010 SenohÉbek 2 030 280
1420 150 1270 Ská|a
1440 180
Holoda
Stania
Šmarda
2230 250 { 980 Jaško
1 350
830
1
660
450
1
640
970
980
190 1740 SVesták
90 í 260 Jungvirth
80
750
í 910
HrnčiřÍk
200 1 460 Haralík
40
190
80
1 660
1 340
't 900
't 600
410 Larisch
í 450
Sejpka
890 Kvncl
Švecová
230
í 670
Jaroněk
170 í 430 Vilímek
30
780
1 390
630
130
í 750
í 260
VotÍpka
Daniš
410 Sch|áfer
í 650
í30 í 260
-50
1 590
í 460 Prachař |1570|
190 1470 SimÍček
90 1250 Ži||a
440
1
í 600
680
Kmec
Formáček
1440
90
1 050
EN
í 8í0
I 080
190
100
430
400
1810
I 340
Valenta Par
í 620
í 870 220 I
1
Kelnar
610
í 070
1 290
660
190 't 500
30 360
Rakovický
980 ŠtulÍr
1 690
650 Bouček
1470 180
1 290
50
860
1850 250
1020 50
1 600
190 1240 JÍrovec
40 360
190
90
1 350
1701 1 260
í 620 vtk
í 250 Blabla
?on
910
970
PozVÁNKA NA VýRočNívnlruou
Pod|e oHŘ č|ánku 5a, rrýbor
Čvxv zve tímto všechny woje
H
RoMADu
č|eny na VHK, která se koná v pátek dne 2o.
17. zo15 v 19:30 hodin ve ve|ké zasedací síni sportovního areá|u v H|uku.
PúNovANÝ PRoGRAM vHK
(Dušan MoIitoris).
l)Zahájení a přívítáníúčastníků
2)Schválení plánovaného pro8ramu'
3)Schvátení zpráv: Finančnízprávy (Jitka Maršíková), Revizní zprávy (Mgr. Jana Fojtíková} a Zprávy o
činnosti kIubu (Lumír Ruzha). Před hIasováním je možnost diskuze k těmto zprávám.
4)Předání: 3 čestných putovních pohárů, 64 m€dailí za věrnost čMKV a 4 medaile za Zásluhy o čtvtrv'
Všichni účastníci,kteří poháry či medaiÍe obdrží,jsou uvedeni na hromadné pozvánce, zveřejněné v tomto
Zpravodaji. Všichni současně obdržíi dip|omy.
s)Volby
6)Dískuze na jakékoliv téma.
7}ZakončeníVHK.
Poznámka: Pod|e oHŘ článku 5 je VHK schopná usnášení při účasti2o% súch č|enů.V |etošnímpřípadě
je to 118 členů.Po datších10 minutách přijakémkotiv počtu. VHK je nejvyššÍmorgánem klubu a prakticky
rozhoduje o všem. Často proto učinízávažná a neodvolatelná rozhodnutí a je proto dobré b'y't přitom. Ze
závaŽných zdravotních důvodůuŽ nekandiduie dosavadní předseda Lumír Ruzha'
Místopředseda
Dušan Mo|itoris
Místopředsedlcyně
Jitka Maršíková
Místopřed5eda
Jaroslav Kučera
Předseda
Lumír Ruzha.
JMENovrÁ Poa/ÁNKA PRo PŘEuZETí PoHÁRŮ A MEDA|Lí
a)čestnéputomí poháry (3) Nejstarší člen ČMKV: orlowski Mar. NejstaršÍ hráčka: Krejčová Nejstaršíhráč:
Ruzha. čestný pohár Fair - p|ay neby| letos udě|en.
blzá věrnost čMt{V (64): 1o roků (13l: Hasák, Řehák' Brykner, NápravnÍk' Ptáček, Hláselq Plecháí Láni T.,
Pavelka, Plšek, Sagáčik, Mergenthat, Kortu5. za 15 roků (13): Kysel, Kučera K., Kadlec J., Hrubeš,
Rosenbergová, Korbe|, Souhrada, Tmka, Klůj, Studecký, Skala(Kadaň), Stuch|ý, Chlapelc Za 20 rokťl (77|:
Burý, Michá|ek n,t.,.ležek, PoznÍčková, G|aser, Bozenicar, Vejžvalda, Ze|fe|ová, ošťádal, Bendová, Vaculík
V., Voženílek,Benda, SlatÍnská, Votaya L, Yaa|ová, Klišová. Za 25 roků (14): Buchta, Kulhánek R., Hájek
M., Buinoch, Gelhausen, Melkes, DivGek, Matějka, šimůnková, Borecká, So|ařová, Holá, Chyba, Sýkora. Za
30 roků (7): Krejčová, Ka|ová, Svoboda ).,Truh|áí, Hummelová, Senohrábek, Lerchová.
c)Za zásluhy o
črurv 1c;: Preis, stanček, Senohrábe( Sejpka.
technických důvodůjsme uvedli pouze přÍjmení, bez křestních jmen a titu|ů, děkujeme. Výbor ČMKV
pevně doufá, že si každý medai|ista převezme svoji medai|i osobně nebo pověří nékoho převzetím.
Z
Lumír Ruzha
18.
MISTROVSTVI SVETA vETtrRÁIYU
ALICANTE/SPANELSKO 2816
Located between A|icante and E|che the InstituciÓn Feria|Alicantína IFA (A|icante Exhibition
Institute) is one of Spain's major exhibition centres, where thousands of visitors from cutting
edge sectors, such as the shoe, automotive, food, home furnishings and leisure industries,
converge eacn year.
addition to staging fairs and exhibitions, the lFAhas developed into a multi-purpose space,
hosting a wide range of events thanks to the following features;
In
-30.000 square metres of multiuse space divided between the two pavilions.
-Enough room tofit230TableTennis tables forthe WVC 2016.
-Extensive parking for 5000 cars.
-Restaurant service.
-Modern and functional facilities
-ldeal location: 5 minutes from the International Airport,
1 5 minutes from Elche.
.10
minutes from Alicante and
The WVC 2016 Íaci|ities are a stone's-throw from everything - communication networks,
beaches, shopping areas, monuments and leisure... the best place forthe finest sport.
lršrĚ JE ČAs sE PŘ|HLÁsiT A BÝT PŘl ToMIii
14
0
PROPOZICE NA TURNAJ MISTRU V HLUKU
ď.'IEmcrí fl,Hl{AJ uIsTRŮ A vEIJd clxÍÍčuívvE sfotNÍu TBITst' zA nor 2o1';
Pořadová čísloturna.je .je 286. Budo to osrý a posIedaí turnaj roku 2oI51 Tínto
turnaj on budg zakoněena }4. Ve]laí ceua ČlKV, od za].oŽeg! k1ubu v rooe 1982.
spolupníci s Člcv .
Boršiclci u1. 1313.
'""31 '-trlon',
vEDm{Í ruINÁJE: ňeaitEJ.' {3'q9s19v
Kuěgra. E1av4í rozhodčí;I!g. lIli'.eta svóuóaoriá'
.Zástu3ci í.editele: ' DtlÉan }&rlít,oria, Paval Snolík' Ilg. Joeef Pořízek.
Fiňancé: Jitka ríaršíkovóa Eva Svocová
Technic\ý vodoucí a btavní pořadatoI: Karál Bojko.
Zdravotoík: světluška Borpckí.
.člerovéštábu: 12 ekup; ná i.fi a zbývajícíčlenovéýboru'
Pňmprs:
Eraje ao podle pravidel čA5r oď čMrv a těchto propozic. Každý úěastník
atartqje na v.|' a" tirí rizi}o g' vě.loní.E avébo dobrého zdravotrrího staw.
srsrÉurumrurr: Erqjo ao v osníčbícbo! l:-:ě
. -16
!uN4J. FoŘÍp4JÍ: ŤJ EIuk,
És.to
-ToNmř. Sportovní
řazglí do oerrióek je
dEsovÍ poňol
dríao
2014. Po1ír6 někdo abgolvoval. věecb aedla trtuqjů' odeěítÁ se mr jeilen
oejhorĚí a ne.jnonšín počten bpdů. .v oB'íčkaohhť8j6 ktžd.ý E kaž
-
9zú -
1a:15 2olo0 16:45
pozrÁrctl
V$EOBECIIE r
ěedch b:ríóůa přítomé zařa'ilí.do osEióek.
9:oo S1avrostní za}{eaí Tld. {y4yo
16:45
eoutěřÍ ve
ba
L8rl5
Da ÉIeÝnost- ní za]oaóeaí TrL
2oroo S1avaostaí vyhlÁÉoaívítězt, předáoí cer'.' putovaích pobÁnl' m.lallí a diplonrl.
Ťaaeční
1:oo
zábava. g*
ta.EeěDí zábaÝT
"al"íJorú
je i glivtalý. na ukončení
přeilávaoíH'o ektu.
vypoěítat 'a přodat ko kontrolo Í4g. '
osrai prvrríeb brd6ů. za sgioau 2o1}.
ge EůžoBtát
6p -E.rok 2o15 a p1.uá aa rok
vadouoí
al
sYo
osčmsl\m{Ír
.
ten
- r9'rs sohů[email protected] je
19:30 VEK - Pmgťg.n
v pří1ořaué pozl&asa.
'8:0o - 8:3o Prezoataco e výběr Ýk].adů v€ ďÁi 10o Kě.
6i3o'. B:45 sbrpfuáři pTové.tou f,yzickou toatrolu při.blÁ8:45
DoPRAVÁ:
roku
zo.rr.zor:tpÍj r 16r3ď
21.11.201q(SOl:
UBlToVÍrÍÍr
-
@vé,
llA
,
argéltr Eargl Bo
,
68.í 24 E.uk1 BorĚ1oká
Bíln v beraě. ZaJ1aEúž6ae rrbytovat v hotelu
tět€
v6a3. trdo oestujo aut€E'
Ibrava. v llberskéo EradtĚti.
Yl'alou aebo altobuaen ee mršícégtova,t do Uberskéb'o Eraťliště a' poton asl
1o b ''"íetníaartobuaen do E1uku. Prgsíu lrrforauJte se přetlen o uíatrtín
apoJon:í' zaJrášté6 Eg$gf,n{rn.
Je zajiÉlérev prrib ěhu oe1ého turnaje v níatnír€ atat,ť&ol.
Srdeě:rě gÝem
na zá.t
Tld a, VEI(.
Zs.
TJ
ELIJK:
Ir€d. 8 PortoÝŤr{ho arerí'1u:
K€.rel Bojko
Zs. évt$ z
Ěedseda:
Luuí-r Buzba
15
Velká cena Ceskomoravského klubu veteránů
Tumaj veteránů ve stoln|m tenisu č.287135
HoLlcE V ČEcHÁcH
A. Všeobecnáustanovení:
l. Pořadalgl: TJ JlsKM HoL|CE ve spo|upráci
2. DatJm konán|: SoBoTA 20.2.2016
3.
M-lgto
4.
vodont fumajo
konánt:
Měsbká spoÍtovnÍ hala, HolicE, Ho|ubova
l Řraitrl
Řizent
tumaie
zd.avotnico
5.
6.
Přiht.šky
:
UbtdovánÍ !
7.
Vklady
proti KD.
u|ic€.
JaroElrv Kuěeř.
ostatnÍch lí skupinářů
Hlavn' go.ad.tgt.. J.n švog
svóťuška8o.€€|d
osobně, na místékonánl bmaie, nejpozděii 10 minut před zahájením p.Ís|ušIéktegofu
zaÍizuie Jan Švec'Budovatélú 95{, 534 0í Ho|ico. Tel.; 776 302 300. Ernai|: [email protected]
záiemci o ublrbvánl so mohou plÍmo h|ásit na intBmátu sou - NádnŽnl30í.
vedouct Lukšiková' Te|':605 í52 /.15. Ernril; [email protected]
I
čtenovó ČMKv :
t{eél€novó
8.
s čMKv.
občgrstvonÍ:
člitto/ t
M40.
M$. W.í0
90+30.- Kč =
80+30.. Kč =
M60. W50
M65, M70. M75, M80, M85. W60, VWo
Óeši a stováci
zahr3niční
í20.. Kč
ít0 .. Kč
70+30.. Kč. í00 .. Kč
90+1'Í0..Kr. 200.-Kč
1
1
o+'|
60.- Kč = 270
Bude zaiiŠtáno v pÍostoru haly po ce|ou dobu konánl tumaje
B.:[email protected]
9. Předpis:
10' KatggoÍig :
íí.
Hraj6 3€ pod|g Pravide| sT, oHŘ
č rv
'
ustanovgní tohoto rozpisu
Ženy od Iočnlku í976 po deseti |etech:: W40' w50' W6o' W70
leteó: M40' Mí)
1 976 po des€ti
Muá od
'očnÍku
po
pěti
1956
bteď':
M60' M65' M70' M75' M8o
MuŽi od rc&Iku
časový ptán:
Kateqori.
zahá'onÍ
PÍ€zontace
:
M70. M75. It80. W60.
w/0
U60. M65, W4o, WSo
ir,to. M50
hď
do 6:20
8:30
do 1í:5o
do 14:50
12:00 hod
Ro.ehr.né katggo.ié 3o vžďy doháYa!Í do konce. Pořadat.ló
15:m hod
3|
whť.zujÍ'
většíhomnožstvl hráčů,mtlžg dojÍt t čalovému po.unu zahájenÍ
soutěá na pozdějót dobu. P.azontaco budo dodÉona podl€ tlzpisut
Ž6 Y pňpadó
.t2.
slBtóm soutáži :
a) uÍ aŽ čtyřčlennéskupiny'
o6Etr|Í do "Malého
héčjne
't. a 2. mÍstá
postupuil do ve|kého finá|€.'
fifláď'
b) Mat9 a Ve|kó finá|e se hraia VyÍazovaclm systémeín Ko.
í3.
í4.
í5.
NasazoÝánÍ
skupináii jďnoui'/ýďt kategoíiÍ nasazujl do skupin pod|o platného žeb.tčku lMlď
z pbdcházejicÍho tumaje. Na tJmaji plat' t vaÍianta "ť
!
Míčkyr
Potahy
Budou uÍčeny dodatečné.
:
v Íozliš€nýÓ baÍváď| čg'venéa čemé'výhradné s€
schvá|enÍm ITTF. všecftny potahy
mus| být rovněŽ v platném seznamu ITTF.
5.
í 7.
í
zdr.votnl atav
:
lGždý účastníkfumaje startuje na v|astní Íizko, s v&omÍm svého dobého zdravobtlho slavu.
cony do fumaje: Budou vécnéa budou předávány
pořadate|i pod|€ jejích moŽnosu.
Pořadatolé r TJ JlsKRÁ HoL|cE a celý ýÝboÍČMKvro na vás ve|ice ť!š||
PiHsed8
ČMtď
Předseda oddltu
Jřl
Košťá|
sT
PÍedsďa TJ
Jan Švec
'-
Kě
SPONZOR CMKV
lng , Zdeněk
Veselý
sport spiÍl' s,r.o,
Mezivrší29' 147 00 Praha 4
Tel./fax:244 460 546
Mobil: 732343 282
Emai I : [email protected]

Podobné dokumenty