Těžba nerostných surovin a jejich využívání - INO-HGF

Transkript

Těžba nerostných surovin a jejich využívání - INO-HGF
Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO
reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0308
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Hornicko–geologická fakulta
Materiál k akreditaci bakalářského studijního programu
Hornictví B2111
studijního oboru
Těžba nerostných surovin a jejich využívání
(pracovní název oboru)
Ostrava 2013
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
ESF napomáhá rozvoji lidských zdrojů a podnikatelského ducha.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava
Hornicko -geologická f akulta
Materiál k akreditaci bakalářského studijního oboru
Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Ostrava 2013
A – Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu
Vysoká škola
Součást vysoké školy
Název studijního programu
Původní název SP
Typ žádosti
Typ studijního programu
Forma studia
Názvy studijních oborů
VŠB-Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Hornictví
Hornictví
udělení akreditace✓ prodloužení akreditace
magisterský
bakalářský✓
Adresa www stránky
Schváleno VR /UR /AR
Dne
Kontaktní osoba
http://hgf10.vsb.cz/hgf/akre/full
HGF
podpis
rektora
23.5.2013
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
STUDPROG
platnost předchozí akreditace
druh rozšíření
navazující magisterský
distanční
prezenční✓
kombinovaná✓
Těžba nerostných surovin a jejich využívání (spojení původních oborů Hornické inženýrství
2101R008 a Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin 2102R012)
rigorózní
řízení
st. doba
3 roky
titul
Bc.
KKOV
jméno a heslo k přístupu na www
datum
e-mail
[email protected]
Ba – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení
VŠB-Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Hornictví
Těžba nerostných surovin a jejich využívání
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Studijní obor je zaměřen na přípravu k výkonu regulovaného povolání
podle vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Stanovisko příslušného uznávacího orgánu Českého báňského úřadu a
další stanoviska jsou přílohou.
Charakteristika studijního oboru (studijního programu)
Nový studijní obor Těžba nerostných surovin a jejich využívání, který vznikne sloučením předchozích dvou
studijních oborů Hornické inženýrství a Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin, bude jedinečným
oborem v ČR. Tento obor bude připravovat studenty zejména pro uplatnění v oblastech hornické činnosti a
činnosti prováděné hornickým způsobem.
Vysoká škola
Součást vysoké školy
Název studijního programu
Název studijního oboru
Garant studijního oboru
Zaměření na přípravu k výkonu
regulovaného povolání
Důvodem spojení je:
- Snižování počtu přihlášených studentů 1.ročníku uvedených bakalářských a magisterských
studijních programech
- Posílení flexibility jednotlivých oborů vzhledem k požadavkům praxe
- Zvýšení atraktivity jednotlivých oborů
- Obsahové překrývání vyučovaných předmětů
- Nově koncipované předměty budou vyučovány pro větší počty studentů
Možnosti dalšího uplatnění studentů jsou v oblasti státní správy projekčních organizacích a dalších odvětvích
zabývajících se průmyslovou těžbou a využitím surovin, bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu a zahlazováním
následků hornické činnosti.
Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia
Studenti po absolvování studia budou splňovat požadavky na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, uvedené ve vyhlášce ČBÚ č. 298/2005 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
Cílem studia, je připravit studenty pro získání výše uvedených kvalifikací a odborných způsobilostí, zejména po
stránce odborné, projekční, organizační a bezpečnostní.
Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace)
Počet přijímaných uchazečů ke studiu
v akademickém roce
70
Bb – Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola
Hornicko-geologická fakulta
Součást vysoké školy
Hornictví
Název studijního programu
Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název studijního oboru
Místo uskutečňování studijního Prezenční forma studia v sídle fakulty v Ostravě a kombinovaná forma
studiav sídle fakulty v Ostravě a na pracovišti fakulty v Mostě.
oboru
Prostorové zabezpečení studijního programu
na dobu neurčitou v Mostě
Budova ve vlastnictví VŠ x)
Budova v nájmu – doba platnosti nájmu
Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu
Informace o Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (ÚK VŠB-TUO) zajišťuje knihovnickoinformační služby pro všechny fakulty a další pracoviště univerzity jako její jediná knihovna.
Knihovní fond zahrnuje zhruba 400 tis. publikací (knihy, ukončené uchovávané ročníky časopisů, normy ČSN i
zahraniční, vysokoškolské kvalifikační práce VŠB-TUO).
Roční přírůstek je cca 10 tis. knih. jednotek.
Počet knihovnou přeplácených titulů časopisů: 483, z toho 155 zahraničních (údaj za rok 2012).
Knihovna dále zajišťuje elektronický přístup k PDF verzím ČSN (ve studovně).
ÚK je (vedle nezbytných PC pro zaměstnance) vybavena 96 PC pro uživatele. Všechny počítače jsou připojeny k
internetu, navíc jsou pracoviště knihovny pokryta WiFi signálem, který umožňuje přístup do sítě vlastním
zařízením uživatele.
 Online katalog ÚK VŠB-TUO: http://tinweb.vsb.cz/
 Depozitář DSpace VŠB-TUO (úložiště bibliografických záznamů i plných textů vysokoškolských
kvalifikačních prací, článků aj. publikací univerzity): http://dspace.vsb.cz/
 Seznamy časopisů odebíraných ÚK VŠB-TUO viz http://knihovna.vsb.cz/fondy/casopisy.htm
 Další informace o ÚK VŠB-TUO (zprávy o činnosti, statistiky):
http://knihovna.vsb.cz/knihovna/index.htm
 Podrobné informace o činnosti a službách ÚK VŠB-TUO je možno nalézt na: http://knihovna.vsb.cz/
Elektronické informační zdroje
Více na E-zdroje: http://knihovna.vsb.cz/sluzby/ezdroje.htm
V současnosti (2013) jsou pro VŠB-TUO dostupné tyto elektronické informační zdroje:
Elektronické knihy
 ScienceDirect – knihy; přístup k plným textům 265 e-knih nakladatelství Elsevier (trvalý nákup)
 Knovel - webová služba, která zpřístupňuje zhruba 4 000 faktografických děl z oblasti přírodních a
technických věd. Mezi partnery služby jsou např. nakladatelství McGraw-Hill externí odkaz, Wiley
externí odkaz a Elsevier externí odkaz. Celkově má Knovel jako partnery více než 100 mezinárodních
nakladatelských domů a vědeckých společností externí odkaz. Od roku 2013 je Knovel součástí externí
odkaz produktů společnosti Elsevier. Uživatelé z VŠB-TUO mají přístup k plným textům knih ze 30
kolekcí
 Wiley Online Library Books; přístup k plným textům 619 e-knih z produkce nakladatelství John Wiley
& Sons (trvalý nákup)
Bibliografické databáze
 Scopus; polytematická bibliografická a citační báze dat společnosti Elsevier
 Thomson Reuters Web of Knowledge; přístup do bibliografických bází dat společnosti Thomson
Reuters Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Conference Proceedings
Citation Index, ISI Journal Citation Reports aj. zdrojů
Báze dat s plnými texty:
 EBSCOhost Research Databases; bibliografické báze dat s plnými texty společnosti EBSCO
Information Services, včetně databáze EconLit with Full Text
 ProQuest (včetně báze dat METADEX - multioborový informační zdroj, který poskytuje přístup do
bibliografických bází dat s plnými texty
Elektronické časopisy
 ACM Digital Library – přístup k plným textům 47 časopisů vydávaných vydávaných vědeckou
společností Association for Computing Machinery (ACM) a rovněž k plným textům příspěvků ze
sborníků z konferencí ACM, zpravodajům, publikacím Special Interest Groups (SIGs) a k publikacím
přidružených organizací (časopisy a sborníky z konferencí)
 Emerald – přístup k plným textům časopisů v Emerald Engineering eJournaL Collection (22 tituly) a
Emerald Management eJournals (200 titulů)
 IEEE Xplore – přístup k plným textům 197 časopisů vydávaných IEEE a IET
 ScienceDirect – přístup k plným textům 2 398 časopisů vydávaných nakladatelstvím Elsevier
 SpringerLink – přístup k plným textům z 2 057 časopisů vydávaných nakladatelstvím Springer (od roku
1997 do současnosti)
 Wiley Online Library – přístup k plným textům 1 805 časopisů vydávaných nakladatelstvím Wiley
(většinou od roku 1996 do současnosti)
 20 titulů zahraničních časopisů – vlastní předplatné e-verzí vědeckých časopisů ÚK VŠB-TU Ostrava
Faktografické zdroje
OECD iLibrary; informační zdroje (plné texty knih a časopisů) a statistické databáze OECD
Elektronické knihy: Elsevier, Knovel, Wiley Online Library; bibliografické báze dat: Scopus, Web of Science;
báze dat s plnými texty: EBSCO (včetně báze dat EconLit) a ProQuest (včetně báze dat METADEX); digitální
knihovny: ACM Digital Library, IEEE Xplore, OECD iLibrary a další zdroje
Přístup k informacím prostřednictvím vnitřního informačního systému:
Podstatné aktivity vzdělávacích procesů na univerzitě jsou podporovány univerzitním informačním systémem
Edison (EDucation Information System On Net). Studenti zde mají k dispozici všechny podstatné informace
potřebné v průběhu studia. Jde zejména o oblasti:
Přijímací řízení
Studijní dokumentace
Tvorba osobních studijních plánů
Studijní materiály
Absolvování studijních předmětů
Absolventské řízení
Informační systém Edison umožňuje interaktivní přístup jak studentům, tak i pedagogům na základě přidělených
přístupových práv. Tím je zajištěna aktuálnost zpracovávaných informací a současně přístup k nim jak ze sítě
Univerzity, tak i mimo ni. Tento přístup umožňuje plnohodnotné využívání i studentům kombinované formy
studia. Realizace jednotlivých aktivit jak studentů, tak pedagogů a i studijního oddělení je popsána v systému
řízení jakosti univerzity, který odpovídá ISO 9000.
Informační systém Edison rovněž podporuje vazby do systémů LMS a rozvrhů výuky. V LMS (systémech pro
podporu výuky) mají studenti všech forem studia k dispozici jak off-line tak on-line materiály pro své studium.
Rovněž v těchto systémech mohou absolvovat průběžná hodnocení způsobem stanoveným ve studijním plánu.
Přístrojové zabezpečení studijního programu
K výuce využíváme přístrojové zařízení laboratoří mechaniky hornin a zemin, které jsou vybaveny zkušebními a
výukovými přístroji. Tyto laboratoře byly inovovány a dovybaveny v rámci operačních programů EU,reg. č.
CZ.1.07/2.2.00/28.0308. K dispozici jsou také počítačové učebny s instalovanými novými výukovými
softwarovými programy (GEO + FIN, MIDAS GTS EDU, Atlas odstřel a Corel Draw). K dispozici ve výuce je další
laboratoř zaměřená na mechaniku hornin, je vybavena lisem s upgretovaným softwarem MTS 816 ROCK TEST
SYSTEM, zakoupeným v rámci inovace.
Pro praktickou výuku slouží modelové učebny, vybavené modely dobývacích metod (uhelné hornictví, rudné
hornictví, lomové dobývání), prostřednictvím kterých se studenti mohou seznámit s problematikou dobývání
hlubinným a povrchovým způsobem.
Výukové místnosti jsou vybaveny počítačem a diaprojektorem, umožňujícím powerpointovou prezentací nových
postupů a používaného strojního zařízení ve výuce.
Seznam informačních materiálů je zpracován v příloze. Tyto materiály jsou studentům dostupné v ústřední
knihovně nebo studovně VŠB-TUO.
Pro nový studijní obor Těžba nerostných surovin a jejich využívání se v rámci operačních programů EU, reg. č.
CZ.1.07/2.2.00/28.0308, vypracovává celkem 5 tištěných skript, 10 nových powerpointových prezentací a 6
metodických postupů návrhu nových laboratorních úloh. (viz. seznam). Se všemi uvedenými autory jsou sepsány
Smlouvy o vytvoření autorského díla a smlouva licenční.
Skripta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc., Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.: Mechanika hornin a zemin
Ing. Josef Chovanec: Technologie hlub. Dobývání ložisek
Doc.Mikoláš: Trhací práce pro povrchové dobývání a BP
Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.: Větrání dolů a lomů
Doc.Ing. Jiří Botula,Ph.D.: Odpady z těžby a zpracování surovin
Powerpointové prezentace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Doc.Ing. Milan Mikoláš, Ph.D., Ing. Maria Jarolímová: Povrchové dobývání ložisek
Ing. Zapletal: Počítačové praktikum
Prof.Ing. Pavel Prokop,CSc., Ing. Petr Urban,Ph.D.: Plynodajnost a degazace
Ing. Jindřich Šancer,Ph.D.: Stabilita svahů a skalních stěn
Doc.Ing. Petr Žůrek,CSc., Doc.Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. : Příprava výroby v dolech a lomech
Doc.Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.: Doprava na dolech a lomech
Prof.Ing.Vlastimil Hudeček,CSc.: Dobývání v obtížných podmínkách dolů
Doc.Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.: Speciální a destrukční práce
Doc.Ing. Milan Mikoláš, Ph.D., Ing. Martin Hummel, Ph.D.: Zahlazení hornické činnosti
Prof. Ing. Alois Adamus,Ph.D.: Protizáparová prevence
C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací
Vysoká škola
Součást vysoké školy
Název studijního programu
Název studijního oboru
Název předmětu
Mineralogie a petrografie
VŠB-Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Hornictví
Těžba nerostných surovin a jejich využívání (prezenční)
rozsah způsob zák. druh před.
2+2
Zkouška
Povinný
Základy hornictví
3+2
Zkouška
Povinný
Základy lomařství
3+2
Zkouška
Povinný
Technické Kreslení
0+3
Zápočet
Povinný
Základy matematiky
0+2
Kl.zápočet
Povinný
Počítačové praktikum
0+2
Zápočet
Povinný
Bakalářská matematika I.
2+2
Zkouška
Povinný
Tělesná výchova
0+2
Zápočet
Povinný
Jazyk (anglický, německý, ruský,
španělský, francouzský)
0+2
Zápočet
Pov.volitelný
Nauka o zemi
2+0
Zkouška
Pov.volitelný
Základy práva
0+2
Zápočet
Pov.volitelný
Zimní výcvikový kurz
1 týden Zápočet
Volitelný
Základy fyziky
0+2
Kl.zápočet
Povinný
Geologie
2+2
Zkouška
Povinný
Systémy otvírky a přípravy ložisek
2+2
Zkouška
Povinný
Mechanika hornin a zemin
2+2
Zkouška
Povinný
Bakalářská matematika II.
2+2
Zkouška
Povinný
Tělesná výchova
0+2
Zápočet
Povinný
Hornické stroje
2+1
Zkouška
Povinný
Exkurze na dolech a lomech
2dny
Zápočet
Povinný
Matematika na počítači a základy
programování
1+3
Zkouška
Povinný
přednášející
Prof.Ing.Vladimír
Slivka,CSc. Dr.h.c
Prof.Ing.Vlastimil
Hudeček,CSc
Doc.Ing.Milan
Mikoláš, Ph.D
Ing.Hana Staňková
Ph.D.-hab. řízení
Doc.RNDr.Radim
Havelek,Ph.D
Ing.Pavel Zapletal,
Ph.D
Doc.RNDr.Pavel
Burda,CSc.
Doc.RNDr.Irena
Durdová Ph.d
Mgr.Zuzana
Trawinská,PhDr.
Šárka
Sladovníková,
PhD..Václav
Kubečka Mgr.Jitka
Vavřinková,
Ing.Jan
Jelínek,Ph.D
Mgr.Karina
Vališová
Doc.RNDr.Irena
Durdová,Ph.D
Doc.Dr.Ing.Michal
Lesňák
Doc.Ing.Radomír
Grygar,CSc.
Doc.Ing.Milan
Mikoláš Ph.D.
Ing.Jindřich
Šancer, Ph.D
Doc.RNDr. Radim
Havelek Ph.D
Doc.RNDr.Irena
Durdová Ph.D
Prof.Ing.Horst
Gondek DrSc
Prof.Ing. Vlastimil
Hudeček, CSc.
Doc.RNDr. Radek
Kučera Ph.D
dop. roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jazyk (anglický, německý, ruský,
španělský, francouzský)
Letní výcvikový kurz
0+2
Zápočet
1týden Zápočet
Pov.volitelný
Volitelný
Geodézie a mapování lomů
2+2
Zkouška
Povinný
Bakalářská fyzika
3+3
Zkouška
Povinný
Fyzikální měření (pro technické
obory)
Hydrologie a odvodňování lomů a
dolů
Ražení podzemních děl a trhací práce
0+2
Kl.zápočet
Povinný
2+2
Zkouška
Povinný
2+2
Zkouška
Povinný
2 dny
Zápočet
Povinný
Hornická elektrotechnika
2+2
Zkouška
Pov.volitelný
Technická mechanika
2+2
Zkouška
Pov.volitelný
Trhací práce pro povrchové dobývání
a BP
Jazyk (anglický, německý, ruský,
španělský, francouzský)
2+2
Zkouška
Pov.volitelný
0+2
Zápočet
Pov.volitelný
Tělesná výchova
0+2
Zápočet
Volitelný
1 týden Zápočet
Volitelný
Terénní cvičení z trhacích prací
Zimní výcvikový kurz
Základy kybernetiky
2+0
Zápočet
Volitelný
Hlubinné dobývání ložisek
2+2
Zkouška
Povinný
Vlivy poddolování
2+2
Zkouška
Povinný
Hornická rizika a záchranářství
2+2
Zkouška
Povinný
Důlní měřictví
2+2
Zkouška
Povinný
Deskriptivní geometrie
2+2
Zkouška
Povinný
Odborná hornická praxe
15 dnů Zápočet
Povinný
Terénní cvičení z geodézie
5 dnů
Povinný
Zápočet
Mgr.Zuzana
Trawinská, PhDr.
Šárka
Sladovníková,
PhD.,Mgr.Václav
KubečkaMgr.Jitka
Vavřinková,
Doc.RNDr.Irena
Durdová,Ph.D
Doc.Ing.Milan
Mikoláš Ph.D
Doc.Dr.Ing.Michal
Lesňák
Doc.Dr.Ing.Michal
Lesňák
Doc.Ing.Petr
Žůrek,CSc
Doc.Ing.Robert
Kořínek CSc
Doc.Ing.Milan
Mikoláš, Ph.D.
Ing. Václav Kolář,
Ph.D.
prof. Ing. Horyl
Petr, CSc., dr.h.c.
Doc.Ing.Milan
Mikoláš, Ph.D
Mgr.Zuzana
Trawinská,PhDr.
Šárka
Sladovníková,
PhD.,Mgr.Václav
KubečkaMgr.Jitka
Vavřinková,
Doc.RNDr.Irena
Durdová Ph.d
Doc.RNDr.Irena
Durdová Ph.d
Doc.Dr.Ing.
Oldřich Kodym
Doc.Ing.Petr
Žůrek, CSc
Ing.
Eva
Jiránková,Ph.D. hab. řízení
Prof.Ing.Alois
Adamus Ph.D
Doc.Ing.Milan
Mikoláš,Ph.D
RNDr.Poláček Jiří,
CSc.
prof.Ing.Hudeček
Vlastimil, CSc.
Ing.Hana
Staňková,Ph.Dhab. řízení
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Jazyk (anglický, německý, ruský,
španělský, francouzský)
0+2
Zkouška
Pov.volitelný
Politologie
Podnikatelství
0+2
2+0
Zápočet
Zápočet
Pov.volitelný
Pov.volitelný
Tělesná výchova
0+2
Zápočet
Volitelný
1 týden Zápočet
Volitelný
Letní výcvikový kurz
Těžba kapalin a plynů a technologie
vrtných prací
Povrchové dobývání ložisek
2+2
Zkouška
Povinný
2+2
Zkouška
Povinný
Větrání dolů a lomů
2+2
Zkouška
Povinný
Doprava na dolech a lomech
2+2
Kl.zápočet
Povinný
Úpravnictví I
2+2
Zkouška
Povinný
Horní právo a bezpečnostní předpisy
2+2
Zkouška
Povinný
Výpočetní technika v hornické praxi
2+2
Kl.zápočet
Pov.volitelný
Stabilita svahů a skalních stěn
2+2
Kl.zápočet
Pov.volitelný
Tělesná výchova
0+2
Zápočet
Volitelný
1 týden Zápočet
Volitelný
Zimní výcvikový kurz
Hrubá ušlechtilá výroba
2+2
Zkouška
Povinný
Speciální seminář
0+10
Zápočet
Povinný
30 dnů Zápočet
Povinný
Bakalářská praxe
Management rizik
20+8
Zkouška
Povinný
Závěrečná bakalářská práce
0+10
Zápočet
Povinný
Rizika útlumu hornické činnosti
20+8
Zkouška
Povinný
Exkurze z důlního větrání a báňského
záchranářství
Rozbory provozních situací lomů
5 dnů
Zápočet
Povinný
6+4
Kl.zápočer
Pov.volitelný
Rozbory provozních situací dolů
6+4
Kl.zápočet
Pov.volitelný
Tělesná výchova
0+2
Zápočet
Volitelný
Mgr.Zuzana
Trawinská,PhDr.
Šárka
Sladovníková,
PhD.,Mgr.Václav
KubečkaMgr.Jitka
Vavřinková,
Phdr.Olga Gubová
Ing.Lucie
Krčmarská,Ph.D
2
Doc.RNDr.Irena
Durdová Ph.d
Doc.RNDr.Irena
Durdová Ph.d
prof. Ing. Bujok
Petr, CSc.
Doc.Ing.Milan
Mikoláš,Ph.D
prof.Ing.Prokop
Pavel, CSc.
Doc.Ing.Milan
Mikoláš,Ph.D
doc.Dr.Ing.
Tichánek František
Prof.Ing.Alois
Adamus,Ph.D
2
Ing.Martin
Hummel,Ph.D
Ing.Jindřich
Šancer, Ph.D
Doc.RNDr.Irena
Durdová Ph.d
Doc.RNDr.Irena
Durdová Ph.d
Doc.Ing.Milan
MikolášPh.D
prof.Ing.HudečekV
lastimil, CSc.
prof.Ing.HudečekV
lastimil, CSc.
prof.Ing.Prokop
Pavel, CSc.
prof.Ing.HudečekV
lastimil, CSc.
prof.Ing.Prokop
Pavel, CSc.
Prof.Ing.Alois
Adamus,Ph.D
Doc.Ing.Milan
MikolášPh.D
prof.Ing.HudečekV
lastimil, CSc.
Doc.RNDr.Irena
Durdová Ph.d
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Obsah a rozsah SZZk
Větrání dolů a lomů, Hlubinného dobývání ložisek, Povrchové dobývání ložisek, Systémy otvírky a přípravy
ložisek, Příprava výroby a projekce lomů, Horní právo a bezpečnostní předpisy.
Požadavky na přijímací řízení
Sestavení pořadí uchazečů podle výsledků ze střední školy, soulad s kapacitními možnostmi oboru v daném
akademickém roce.
Další povinnosti / odborná praxe
Předchozí praxe není vyžadována u prezenčního studia. U kombinovaného studia je předchozí 3 letá odborná
praxe pro uchazeče podmínkou pro přijetí.
Návrh témat prací a obhájené
práce
Návrh otvírky, přípravy a dobývání konkrétního porubu Dolu Darkov.
Návrh plánu OPD v lomu Jakubčovice.
Návrh rekultivace lomu Jiří Sokolovská uhelná.
Řešení území ovlivněných hornickou činností v příhraniční oblasti Moravskoslezského kraje.
Protiotřesová opatření a vyhodnocení rizik dolu ČSM.
Návaznost na předchozí studijní
program (podmínky z hlediska
příbuznosti oborů)
Absolvování všech rozdílových předmětů určených garantem.
C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací
Vysoká škola
Součást vysoké školy
Název studijního programu
Název studijního oboru
Název předmětu
Mineralogie a petrografie
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Hornictví
Těžba nerostných surovin a jejich využívání (kombinovaná)
6+6
Zkouška
Povinný
Základy hornictví
15+0
Zkouška
Povinný
Základy lomařství
15+0
Zkouška
Povinný
Technické Kreslení
0+9
Zápočet
Povinný
Počítačové praktikum
0+6
Zápočet
Povinný
Bakalářská matematika I.
18+0
Zkouška
Povinný
Základy matematiky
0+6
Zápočet
Povinný
Jazyk (anglický, německý, ruský, 0+8
španělský, francouzský)
Zápočet
Pov.volitelný
Nauka o zemi
6+0
Zkouška
Pov.volitelný
Základy práva
6+0
Zápočet
Pov.volitelný
Základy fyziky
0+6
Kl.zápočet
Povinný
Geologie
6+6
Zkouška
Povinný
Systémy otvírky
6+6
Zkouška
Povinný
Mechanika hornin a zemin
12+0
Zkouška
Povinný
Matematika – bakalářská II.
18+0
Zkouška
Povinný
Matematika na počítači a základy 12+0
programování
Hornické stroje
10+0
Zkouška
Povinný
Zkouška
Povinný
Exkurze na dolech a lomech
Zápočet
Povinný
Jazyk (anglický, německý, ruský, 0+2
španělský, francouzský)
Zápočet
Pov.volitelný
Geodézie a mapování lomů
18+0
Zkouška
Povinný
Bakalářská fyzika
18+0
Zkouška
Povinný
rozsah způsob zák. druh před.
2 dny
přednášející
Prof.Ing.Vladimír
Slivka,CSc. Dr.h.c
Prof.Ing.Vlastimil
Hudeček,CSc
Doc.Ing.Milan
Mikoláš, Ph.D
Ing.Hana Staňková
Ph.D.-hab. řízení
Ing.Pavel Zapletal,
Ph.D
Doc.RNDr.Pavel
Burda,CSc.
Doc.RNDr.Radim
Havelek,Ph.D
Mgr.Zuzana
Trawinská,PhDr.
Šárka
Sladovníková,
PhD.,Mgr.Václav
KubečkaMgr.Jitka
Vavřinková,
Ing.Jan
Jelínek,Ph.D
Mgr.Karina
Vališová
Doc.Dr.Ing.Michal
Lesňák
Doc.Ing.Radomír
Grygar,CSc
Doc.Ing.Milan
Mikoláš Ph.D.
Ing.Jindřich
Šancer, Ph.D
Doc.RNDr. Radim
Havelek Ph.D
Doc.RNDr. Radek
Kučera Ph.D
Prof.Ing.Horst
Gondek DrSc
Prof.Ing. Vlastimil
Hudeček, CSc.
Mgr.Zuzana
Trawinská,PhDr.
Šárka
Sladovníková,
PhD.,Mgr.Václav
KubečkaMgr.Jitka
Vavřinková,
Doc.Ing.Milan
Mikoláš Ph.D
Doc.Dr.Ing.Michal
Lesňák
dop. roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Fyzikální měření (pro technické 0+6
obory)
Hydrologie a odvodňování lomů a 12+0
dolů
Ražení podzemních děl a trhací práce 12+0
Kl.zápočet
Povinný
Zkouška
Povinný
Zkouška
Povinný
Terénní cvičení z trhacích prací
2 dny
Zápočet
Povinný
Hornická elektrotechnika
10+0
Zkouška
Pov.volitelný
Technická mechanika
10+0
Zkouška
Pov.volitelný
Trhací práce pro povrchové dobývání 12+0
a BP
Jazyk (anglický, německý, ruský, 0+8
španělský, francouzský)
Zkouška
Pov.volitelný
Zápočet
Pov.volitelný
Základy kybernetiky
10+0
Zápočet
Volitelný
Hlubinné dobývání ložisek
12+0
Zkouška
Povinný
Vlivy poddolování
10+0
Zkouška
Povinný
Hornická rizika a záchranářství
12+0
Zkouška
Povinný
Důlní měřictví
12+0
Zkouška
Povinný
Deskriptivní geometrie
12+0
Zkouška
Povinný
Odborná hornická praxe
15 dnů
Zápočet
Povinný
Terénní cvičení z geodézie
5 dnů
Zápočet
Povinný
Jazyk (anglický, německý, ruský, 0+16
španělský, francouzský)
Zkouška
Pov.volitelný
Politologie
Podnikatelství
Zápočet
Zápočet
Pov.volitelný
Pov.volitelný
Těžba kapalin a plynů a technologie 12+0
vrtných prací
Povrchové dobývání ložisek
12+0
Zkouška
Povinný
Zkouška
Povinný
Větrání dolů a lomů
12+0
Zkouška
Povinný
Doprava na dolech a lomech
9+0
Kl.zápočet
Povinný
Úpravnictví
12+0
Zkouška
Povinný
6+0
6+0
Doc.Dr.Ing.Michal
Lesňák
Doc.Ing.Petr
Žůrek,CSc
Doc.Ing.Robert
Kořínek CSc
Doc.Ing.Milan
Mikoláš, Ph.D.
Ing. Václav Kolář,
Ph.D.
prof. Ing. Horyl
Petr, CSc., dr.h.c.
Doc.Ing.Milan
Mikoláš,Ph.D
Mgr.Zuzana
Trawinská,PhDr.
Šárka
Sladovníková,
PhD.,Mgr.Václav
KubečkaMgr.Jitka
Vavřinková,
Doc.Dr.Ing.
Oldřich Kodym
Doc.Ing.Petr
Žůrek, CSc
Ing.Eva
Jiránková,PhD
–
hab.řízení
Prof.Ing.Alois
Adamus Ph.D
Doc.Ing.Milan
Mikoláš,Ph.D
RNDr. Poláček Jiří,
CSc.
prof.Ing.HudečekV
lastimil, CSc.
Ing.Hana
Staňková,Ph.D –
hab. řízení
Mgr.Zuzana
Trawinská,PhDr.
Šárka
Sladovníková,
PhD.,Mgr.Václav
KubečkaMgr.Jitka
Vavřinková,
Phdr.Olga Gubová
Ing.Lucie
Krčmarská,Ph.D
prof. Ing. Bujok
Petr, CSc.
Doc.Ing.Milan
Mikoláš,Ph.D
prof.Ing.Prokop
Pavel, CSc.
2
Doc.Ing.Milan
Mikoláš,Ph.D
doc.Dr.Ing.
Tichánek František
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Horní právo a bezpečnostní předpisy
12+0
Zkouška
Povinný
Výpočetní technika v hornické praxi
12+0
Kl.zápočet
Pov.volitelný
Stabilita svahů a skal.stěn
12+0
Kl.zápočet
Pov.volitelný
Hrubá ušlechtilá výroba
12+0
Zkouška
Povinný
Speciální seminář
0+10
Zápočet
Povinný
Bakalářská praxe
30 dnů
Zápočet
Povinný
Management rizik
12+0
Zkouška
Povinný
Závěrečná bakalářská práce
0+10
Zápočet
Povinný
Rizika útlumu hornické činnosti
12+0
Zá+zk
Povinný
Zkouška
Povinný
Exkurze
z důl.
větrání
báň.záchranářství
Rozbory provozních situací lomů
a 5 dnů
10+0
Kl.zápočet
Pov.volitelný
Rozbory provozních situací dolů
10+0
Kl.zápočet
Pov.volitelný
Prof.Ing.Alois
Adamus,Ph.D
Ing.Martin
Hummel,Ph.D
Ing.Jindřich
Šancer, Ph.D
Doc.Ing.Milan
MikolášPh.D
prof.Ing.HudečekV
lastimil, CSc.
prof.Ing.HudečekV
lastimil, CSc.
prof.Ing.Prokop
Pavel, CSc.
prof.Ing.HudečekV
lastimil, CSc.
prof.Ing.Prokop
Pavel, CSc.
Prof.Ing.Alois
Adamus,Ph.D
Doc.Ing.Milan
MikolášPh.D
prof.Ing.HudečekV
lastimil, CSc.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Obsah a rozsah SZZk
Větrání dolů a lomů, Hlubinného dobývání ložisek, Povrchové dobývání ložisek, Systémy otvírky a přípravy
ložisek, Příprava výroby a projekce lomů, Horní právo a bezpečnostní předpisy.
Požadavky na přijímací řízení
Sestavení pořadí uchazečů podle výsledků ze střední školy, soulad s kapacitními možnostmi oboru v daném
akademickém roce.
Další povinnosti / odborná praxe
Předchozí praxe není vyžadována u prezenčního studia. U kombinovaného studia je předchozí 3 letá odborná
praxe pro uchazeče podmínkou pro přijetí.
Návrh témat prací a obhájené
práce
Návrh otvírky, přípravy a dobývání konkrétního porubu Dolu Darkov.
Návrh plánu OPD v lomu Jakubčovice.
Návrh rekultivace lomu Jiří Sokolovská uhelná.
Řešení území ovlivněných hornickou činností v příhraniční oblasti Moravskoslezského kraje.
Protiotřesová opatření a vyhodnocení rizik dolu ČSM.
Absolvování všech rozdílových předmětů určených garantem.
Návaznost na předchozí studijní
program (podmínky z hlediska
příbuznosti oborů)
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Bakalářská matematika I
povinný
2+2
hod. za semestr
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
1/1
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Burda, CSC.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Reálná funkce jedné reálné proměnné. Definice, graf. Funkce ohraničené, monotónní, sudé, liché, periodické. Funkce
prosté, inverzní, složené. Elementární funkce (včetně cyklometrických funkcí). Limita funkce. Spojité a nespojité
funkce. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam. Pravidla
derivování. Derivace elementárních funkcí. Diferenciál funkce. Derivace funkce dané parametricky. Derivace vyšších
řádů. L'Hospitalovo pravidlo. Použití derivací k zjišťování monotónnosti, konvexnosti a konkávnosti funkce. Extrémy
funkcí. Asymptoty. Sestrojení grafu funkce. Matice. Operace s maticemi. Determinanty. Vlastnosti determinantů.
Výpočet hodnoty determinantu. Hodnost matice a její výpočet. Inverzní matice. Řešení soustav lineárních rovnic.
Frobeniova věta. Gaussova eliminační metoda. Skalární, vektorový a smíšený součin vektorů a jejich vlastnosti. Rovnice
roviny. Rovnice přímky v prostoru E3. Vzájemná poloha rovin, přímek, přímky a roviny.
Osnova přednášek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Reálná funkce jedné reálné proměnné. Definice, graf. Funkce ohraničené, monotónní, sudé, liché, periodické.
Funkce prosté, inverzní, složené.
Elementární funkce (včetně cyklometrických funkcí).
Limita funkce. Spojité a nespojité funkce.
Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam. Pravidla
derivování.
Derivace elementárních funkcí.
Diferenciál funkce. Derivace funkce dané parametricky. Derivace vyšších řádů. L'Hospitalovo pravidlo.
Použití derivací k zjišťování monotónnosti, konvexnosti a konkávnosti funkce.
Extrémy funkcí. Asymptoty. Sestrojení grafu funkce.
Matice. Operace s maticemi. Determinanty. Vlastnosti determinantů. Výpočet hodnoty determinantu.
Hodnost matice a její výpočet. Inverzní matice.
Řešení soustav lineárních rovnic. Frobeniova věta.
Gaussova eliminační metoda.
Skalární, vektorový a smíšený součin vektorů a jejich vlastnosti. Rovnice roviny.
Rovnice přímky v prostoru E3. Vzájemná poloha rovin, přímek, přímky a roviny.
Osnova cvičení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Reálná funkce jedné reálné proměnné. Definice, graf. Funkce ohraničené, monotónní, sudé, liché, periodické.
Funkce prosté, inverzní, složené.
Elementární funkce (včetně cyklometrických funkcí).
Limita funkce. Spojité a nespojité funkce.
Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam. Pravidla
derivování.
Derivace elementárních funkcí.
Diferenciál funkce. Derivace funkce dané parametricky. Derivace vyšších řádů. L'Hospitalovo pravidlo.
Použití derivací k zjišťování monotónnosti, konvexnosti a konkávnosti funkce.
Extrémy funkcí. Asymptoty. Sestrojení grafu funkce.
Matice. Operace s maticemi. Determinanty. Vlastnosti determinantů. Výpočet hodnoty determinantu.
10.
11.
12.
13.
14.
Hodnost matice a její výpočet. Inverzní matice.
Řešení soustav lineárních rovnic. Frobeniova věta.
Gaussova eliminační metoda.
Skalární, vektorový a smíšený součin vektorů a jejich vlastnosti. Rovnice roviny.
Rovnice přímky v prostoru E3. Vzájemná poloha rovin, přímek, přímky a roviny.
Znalosti: Studenti prokazují znalosti formou vypracování zadaných programů, písemných prací ve cvičení a při písemné
a ústní zkoušce.
Dovednosti: Studenti dovedou aplikovat znalosti o funkcích, derivacích, o základech lineární algebry a znalosti
z analytické geometrie.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
18+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Za účast na konzultacích může student získat 5 - 20 bodů, v případě neúčasti může student získat 5 bodů za zpracování
zadaného programu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
BURDA, P., HAVELEK, R., HRADECKÁ, R., KREML, P: Matematika I. Učební text VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80248-1296-0.
Www.studopory.vsb.cz [online]. [cit. 2013-02-07].
Doporučená literatura:
ŠKRÁŠEK, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha 1989. IISBN 04-0544-89.
BURDA, P., KREML, P.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Matematika IIa. Učební texty VŠB-TUO, 2004.
ISBN 80-248--0634-7.
BURDA, P., HAVELEK, R., HRADECKÁ, R.: Algebra a analytická geometrie. Matematika I. Učební texty VŠB TUO, 1997. ISBN 80-7078-479-2.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Jazyk anglický b/1
Povinně volitelný
Typ předmětu
doporučený ročník / semestr 1/1
0+2
1
Rozsah studijního předmětu
hod. za semestr
kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
cvičení
Způsob zakončení
Forma výuky
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Zuzana Trawinská
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem je vytvoření základů obecného a odborného anglického jazyka v oblasti řečových dovedností jako je čtení, psaní,
mluvení a poslechu s výstupní úrovní B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Global positioning system
Space elevators
OTIS – Unique Flat Belt
Emphasising technical advantages
Simplifying and illustrating technical explanations
Materials technology
Describing specific materials
Categorising materials
Specifying and describing properties
Kevlar
Discussing quality issues
Components and assemblies
Explaining and assessing manufacturing techniques
Credit test
Znalosti: Studenti prokazují znalosti gramatické a technické slovní zásoby daného semestru.
Dovednosti: Studenti dovedou popsat technické funkce a aplikace. Jsou schopni zdůraznit technické výhody, popis
materiálu, jejich vlastnosti aj.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Vypracování zadaných písemných úkolů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
IBBOTSON, M.: Cambridge English for Engineering. Cambridge: Cambridge University Press 2009. ISBN
9780521715188.
Doporučená literatura:
IBBOTSON, M.: Professional English in Use Engineering. Cambridge: Cambridge University Press 2009. ISBN
9780521734882.
MURPHY, R.: English Grammar in Use 3rd Edition with Answers. Cambridge: Cambridge University Press 2004. ISBN
9780521537629.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Jitka Vavřínková
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk francouzský b/1
Povinně volitelný
0+2
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
zápočet
Forma výuky
1/1
cvičení
Komunikativní zaměření, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, opakování a rozšiřování slovní zásoby,
mluvnice, ústní a písemný projev ve francouzštině.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Le téléphone sonne.
On se présente.
Saluer, demander, s' excuser.
Il est sorti. Le calendrier.
Le Français moyen.
Rencontre chez Michel.
Le passé composé et son usage.
Le portrait robot du Français moyen.
Les métiers bien français.
La France au quotidien.
Qui vit en France. Etudier en France.
Comment trouvez-vous Paris? Apprécier quelqu' un ou quelque chose.
Dialogue des formes.
Révision.
Znalosti: Studenti rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a svého okolí či nakupování a práce.
Dovednosti: Studenti dovedou představit sami sebe a klást základní otázky, číst jednoduché texty.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Ústní a písemné úkoly.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
GUYOT – CLÉMENT, CH., COURTILLON, J., SALINS, G. -D.: Libre Echange. 1. Paris: Hatier-Didier, 1991. 191 s.
ISBN: 227-80-4018-9.
Doporučená literatura:
PRAVDOVÁ M., PRAVDA M.: Francouzština nejen pro samouky. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2007. 568 s. ISBN 978-807335-083.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
PhDr. Šárka Sladovníková, PhD.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk německý b/1
Povinně volitelný
0+2
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
zápočet
Forma výuky
1/1
cvičení
Výuka je zaměřena na rozšiřování terminologie potřebné pro komunikaci nejen v každodenním životě, nýbrž také při
výkonu profese. Formy práce, na jejichž základě je dosahováno vytčeného cíle, jsou ústní projev, četba, poslech s
porozuměním a písemný projev. Ve výuce jsou probírána témata týkající se např. školní docházky a studia, záměrů,
plánů a přání, charakteristických vlastností a identifikace osob, atmosféry na pracovišti.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Schule, Lehre
Mein Studium
Identifizierung von Personen
Berufliche Tätigkeit
Betriebsklima
Atmosphäre auf dem Arbeitsplatz
Typisierung von Menschen
Verhaltensweisen
Lebens- und Wohnumfeld
Mein Wohnort
Lebenshaltungskosten
Dienstleistungen
Kultur und Freizeit
Testat
Znalosti: Studenti své znalosti prokazují v oblasti lexikologické při používání základních komunikačních slov, v oblasti
gramatické při používání základních gramatických pravidel a struktur, v oblasti textové lingvistiky při porozumění textu
týkajícího se běžných životních situací.
Dovednosti: Studenti dovedou navrhnout v oblasti formálních a neformálních funkčních stylů se vyjadřovat
srozumitelně a zdvořile, úseky jazykové promluvy produkovat v relativně plynulém tempu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Testy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
BECKER, N. - BRAUNERT, J.: Alltag, Beruf & Co. 3. Ismaning: Hueber Verlag, 2009.
Doporučená literatura:
HALL K.: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber, 2001.
HELBIG, G. - BUSCHA, J.: Übungsgrammatik Deutsch. 7. Aufl. Leipzig, Berlin, München: Langenscheidt, 1991.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Václav Kubečka
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk ruský b/1
Povinně volitelný
0+2
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
zápočet
Forma výuky
1/1
cvičení
Získání základů současné ruštiny pro další studium jazyka - nácvik čtení a psaní azbuky, zvládnutí fonetických a
intonačních zvláštností ruštiny. Získání základní slovní zásoby a mluvnických struktur, jejich aplikace. Nácvik
základních frází pro komunikaci.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Úvod do studia. Lekce 1. Azbuka I. Přízvuk.
Lekce 1. Skloňování substantiv mask. Nácvik čtení a psaní.
Lekce 2. Azbuka II. Nácvik čtení a psaní.
Lekce 3. Azbuka III. Nácvik čtení a psaní.
Lekce 3. Skloňování наш, этот. Infinitivní otázka.
Lekce 4. Azbuka IV. Intonace. Nácvik plynulého čtení a normované výslovnosti.
Lekce 4. Minulý čas. Vykání. Zájmena tázací.
Lekce 5. Měkké hlásky. Vyjádření českého „mám“.
Lekce 5. Azbuka V. Zájmena osobní. Slovní zásoba, fráze.
Lekce 6. Pohyblivý přízvuk. Plnohlasí. Cizí slova.
Lekce 6. Zájmena přivlastňovací. Příslovce.
Lekce 7. Opakovací lekce. Nácvik čtení.
Lekce 7. Lexikálně-gramatická cvičení k lekci 1 - 7.
Zápočtový test.
Znalosti: Studenti své znalosti prokazují azbukou psací formou a základní frazeologií při komunikaci.
Dovednosti: Studenti umí fonetické a inovační dovednosti. Základní gramatické struktury ruského jazyka.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Zápočet na konci semestru – písemně.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
NEKOLOVÁ, V. - CAMUTALIOVÁ, I. – VASILJEVA - LEŠKOVÁ, A.: Ruština nejen pro samouky. vyd. LEDA,
Praha 2002, 2007, 2008.
Doporučená literatura:
PEŘINOVÁ, N.: Doplňkový materiál k tématu "Studium na VŠ"
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Jitka Vavřinková
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk španělský b/1
Povinně volitelný
0+2
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
zápočet
Forma výuky
1/1
cvičení
Průběžné opakování a upevňování znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu, prezentace a procvičování další
slovní zásoby, složitějších gramatických struktur a jejich funkcí. Společensko-kulturní aspekty jazyka.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Repaso de las lecciones 1 – 10.
Gramática básica, verbos SER, ESTAR, HAY.
Verbos regulares e irregulares, verbos reflexivos.
El futuro inmediato, los pronombres personales átonos y tónicos.
Los numerales 0 – miliardo, gerundio, gradación de los adjetivos.
La cena de despedida, el vocabulario relacionado con el banquete.
El futuro perfecto, irregularidades y el uso.
Diversos platos de España, gustos, recetas.
Pronombres personales átonos seguidos y la práctica.
Alicia en Madrid, un recorrido por el centro de Madrid.
El pretérito perfecto indefinido, cambios ortográficos.
Verbos irregulares y su uso.
Perífrasis verbales, la preposición
Repaso.
Znalosti: Studenti rozumějí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a svého okolí či nakupování a práce. Rozumějí
základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umějí je používat.
Dovednosti: Posluchači jsou schopni představit sami sebe a klást základní otázky, číst jednoduché texty a orientují se v
např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít minulý čas. Jsou
též schopni jednoduchého popisu. Umějí psát jednoduché dopisy o své osobě.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Ústní a písemné úkoly.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
MACÍKOVÁ, O. – MLÝNKOVÁ, L.: Učebnice současné španělštiny 1. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2011. 512s.
ISBN: 978-80-251-2392-8.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Mineralogie a petrografie
povinný
2+2
hod. za týden
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
1/1
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
.
Vyučující
Prof.Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět seznamuje studenty se základními geologickými vědami – mineralogií a petrografií. V jeho rámci jsou studenti
seznámeni s krystalickou stavbou minerálů, geologickými pochody vedoucími k jejich vzniku a hlavními druhy minerálů
a hornin. Studenti se naučí identifikovat vybrané druhy minerálů a hornin na základě popisu jejich vlastností a také znají
příklady praktického využití minerálů a hornin v technické praxi.
Osnova přednášek
1. Úvod do mineralogie, její rozdělení a význam. Základní pojmy v mineralogii a krystalografii. Základní charakteristika
krystalických látek. Morfologická krystalografie – hlavní krystalografické zákony, krystalová souměrnost, operace a
prvky souměrnosti, krystalové soustavy a jejich osní kříže, jednoduché krystalové tvary, Weissovy a Millerovy symboly,
stereografická projekce. Přehled vybraných krystalových oddělení jednotlivých soustav (2 přednášky).
2. Reálné krystaly – přirozený vývin krystalových tvarů (habitus minerálů, zákonité a nahodilé krystalové srůsty).
Základy strukturní krystalografie. Bravaisovy translační mřížky. RTG-metody výzkumu krystalických látek.
3. Základy chemické a fyzikální krystalografie. Geometrický a chemický faktor při vzniku struktur. Chemické vazby.
Koordinační čísla a polyedry. Izomorfie, polymorfie a polytypie. Nejdůležitější makrodiagnostické fyzikální vlastnosti
minerálů.
4. Optická krystalografie – nejdůležitější optické vlastnosti minerálů a metody jejich určování v procházejícím světle.
Polarizační mikroskop.
5. Systematická mineralogie - princip mineralogického systému. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze
skupin prvků, sulfidů, halogenidů, oxidů a hydroxidů, nitrátů, karbonátů, sulfátů, fosfátů. Přehled technického použití
vybraných minerálů a jejich výskyt (2 přednášky).
6. Systematická mineralogie. Princip členění silikátů na základě struktury. Systematický přehled nejdůležitějších
minerálů ze skupiny silikátů - jejich vlastnosti, technický význam a výskyt. Horninotvorný význam skupiny silikátů (2
přednášky).
7. Genetická mineralogie – základní způsoby vzniku minerálů procesy magmatogenními, sedimentogeními
metamorfogenními.
a
8. Úvod do petrografie a základní pojmy v petrografii. Základní rozdělení hornin podle jejich vzniku. Horniny
magmatické – vznik vyvřelých hornin a jejich rozdělení, diferenciace magmatu, minerály magmatických hornin,
charakteristické struktury a textury vyvřelých hornin.
9. Horniny magmatické – základy chemické a mineralogické klasifikace vyvřelých hornin, charakteristika základních
druhů vyvřelých hornin, jejich výskyt a praktické použití.
10. Horniny sedimentární - základní procesy vzniku sedimentárních hornin (zvětrávání, transport, sedimentace,
diageneze), struktury a textury sedimentů, horninotvorné složky sedimentů.
11. Horniny sedimentární – principy klasifikace klastických i cementačních sedimentů, systém sedimentů,
charakteristika základních druhů klastických i cementačních sedimentárních hornin, jejich výskyt a praktické použití.
12. Horniny metamorfované - vznik metamorfovaných hornin, fyzikální a chemické faktory metamorfózy, druhy
metamorfózy. Základní struktury a textury metamorfitů. Horninotvorné minerály metamofitů. Přehled nejdůležitějších
regionálně i kontaktně metamorfovaných hornin, jejich výskyt a praktické použití. Migmatity – vznik a základní
rozdělení.
Osnova cvičení:
1.,2. Základní pojmy v mineralogii a krystalografii. Morfologická krystalografie – hlavní krystalografické zákony,
krystalová souměrnost, operace a prvky souměrnosti, krystalové soustavy a jejich osní kříže
3. Nejdůležitější makrodiagnostické fyzikální vlastnosti minerálů. Princip mineralogického systému.
4. Systematická mineralogie - přehled vybraných minerálů z třídy prvků, sulfidů, halogenidů. Rozpoznávání minerálů na
základě jejich fyzikálních vlastností.
5. Systematická mineralogie - přehled vybraných minerálů z třídy oxidů a hydroxidů, nitrátů, karbonátů, sulfátů, fosfátů.
Rozpoznávání minerálů na základě jejich fyzikálních vlastností.
6. Systematická mineralogie - princip klasifikace silikátů na základě struktury. Přehled vybraných minerálů z
jednotlivých oddělení třídy silikátů. Rozpoznávání minerálů na základě jejich fyzikálních vlastností.
7. Úvod do petrografie a základní pojmy v petrografii. Základní rozdělení hornin podle jejich vzniku. Hlavní
horninotvorné minerály.
8., 9. Horniny magmatické – charakteristické struktury a textury magmatických hornin, klasifikace a přehled vybraných
magmatických hornin, určování hornin na základě makropetrografického popisu.
10., 11. Horniny sedimentární - struktury a textury sedimentů, horninotvorné složky sedimentů, klasifikace a přehled
vybraných sedimentárních hornin, určování hornin na základě makropetrografického popisu.
12., 13. Horniny metamorfované - základní struktury a textury metamorfitů. Horninotvorné minerály metamofitů.
Přehled vybraných regionálně i kontaktně metamorfovaných hornin, určování hornin na základě makropetrografického
popisu.
14. Zápočtová písemná práce: Krystalografie - určení prvků souměrnosti a zařazení modelů krystalů do krystalové
soustavy. Mineralogie, petrografie - určení neznámých minerálů a hornin na základě popisu fyzikálních vlastnos
Znalosti: Studenti prokazují vlastností a systémy klasifikace minerálů, hornin, proces vzniku a vývoje minerálů a
hornin.
Dovednosti: Studenti dovedou shrnout základní principy studia vlastností a klasifikace minerálů a hornin, popsat,
objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji minerálů a hornin. Znají základní metody
výzkumu minerálů a hornin. Je schopen ilustrovat získané poznatky na příkladech popisu a využití minerálů a hornin.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
6+6
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalostí v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných úkolů na cvičeních.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
ZAMARSKÝ V., KUDĚLÁSKOVÁ M., SLIVKA V. (1998): Mineralogie a petrografie. - 2. vyd. - Ostrava : VŠB Technická univerzita Ostrava, 313 s.
CHVÁTAL M. (2005): Úvod do systematické mineralogie. - 1. vyd. - Praha : Silikátový svaz, 171 s.
ZAMARSKÝ V., RACLAVSKÁ H., MATÝSEK D. (2008): Mineralogie a krystalografie pro FMMI. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 210 s.
MACHEK P., RACLAVSKÁ H., RACLAVSKÝ K. (1990): Cvičení z mineralogie a petrografie : mineralogie
systematická. Ostrava : Vysoká škola báňská, 95 s
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Nauka o zemi
povinně volitelný
2+0
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
3
kreditů
zkouška
Forma výuky
1/1
přednáška
Vyučující
Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět poskytuje základní informace o endogenních a exogenních dějích probíhajících na planetě Zemi. Seznamuje
studenty s hlavními názory na vznik a vývoj vesmíru, sluneční soustavy, popisuje základní objekty vesmíru. Stručně
informuje o složení zemského tělesa, vysvětluje geologický čas, geologický cyklus, vnitřní a vnější geologické procesy,
tektonické hypotézy a teorii litosférických desek. Stručně seznamuje studenty se základními typy hornin, jejich genezí,
primárními a sekundárními strukturami. Zabývá se popisem hydrosféry, pohybem vody, hydrologickou bilancí a
základními ději v hydrosféře. Popisuje složení atmosféry, přírodní děje probíhající v atmosféře, počasí a globální
oteplování. Vysvětluje vzájemnou interakci mezi zemskou kůrou, hydrosférou, atmosférou a biosférou. Zabývá se
postavením člověka vzhledem k mimořádným přírodním jevům a katastrofám. Popisuje procesy vedoucí ke vzniku
katastrofických událostí jako je zemětřesení, vulkanické erupce, sesuvy, důlní otřesy, atmosférické katastrofy, povodně a
další. Informuje o základních metodách průzkumu Země, DPZ, GPS, GIS a v neposlední řadě informuje o těžbě
nerostných surovin ve spojení s problémy životního prostředí.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vesmír – vznik vesmíru, objekty ve vesmíru, sluneční soustava.
Stavba a složení zemského tělesa, fyzikální pole Země, tvar Země, geologický čas.
Desková tektonika – pohyb litosférických desek.
Geologický cyklus a geneze základních typů hornin.
Primární geologická tělesa.
Sekundární geologické struktury.
Základní charakteristika hydrosféry, hydrologická bilance, pohyb vody.
Základní charakteristika atmosféry, klimatické jevy, počasí, biosféra.
Exogenní dynamika.
Metody průzkumu Země, DPZ, GPS, GIS.
Mimořádné přírodní jevy a katastrofy.
Globální oteplování
Znalosti: O základech vzniku a složení Země, deskové tektonice, endogenních a exogenních procesech, pochopení
interakce mezi zemskou kůrou, hydrosférou, atmosférou a biosférou, znají principy jednotlivých průzkumných metod
Země, znají procesy vedoucí ke vzniku katastrofických událostí jako je zemětřesení, vulkanické erupce, sesuvy, důlní
otřesy, povodně.
Dovednosti: Umí klasifikovat a definovat vznik různých přírodních katastrof, popsat princip jednotlivých průzkumných
metod Země, popsat základní objekty ve vesmíru, vznik vesmíru a sluneční soustavy, popsat zemské těleso, vysvětliti
teorii litosférických desek.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
6+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Výukový multimediální text "Nauka o Zemi pro technické obory" je dostupný na internetové adrese
http://geologie.vsb.cz/jelinek/nauka.htm
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Aktivní účast na konzultacích
Vyučující
Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Počítačové praktikum
povinný
0+2
zápočet
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
1/1
cvičení
Anotace
Předmět vychází se základů výpočetní techniky, s obsluhy počítačů a práce v síti. V rámci předmětu se učí pracovat s
programy, které se využívají na Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti, v běžném užívání, v praxi i ve vědeckovýzkumné činnosti. Využívají k tomu výpočetní techniku a programové vybavení laboratoře institutu, kde je jim
umožněn přístup v rámci výuky i mimo výuku, kdy si mohou své znalosti zdokonalovat.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Úvod
Základní pojmy, základní operace s počítači
Základy MS Office – Word – tvorba nového dokumentu, nastavení nadpisů, vygenerování obsahu
Základy MS Office – Word – popis obrázků, resp tabulek a grafů v textu, práce s obrázky, křížové odkazy,
seznamy obrázků, resp. tabulek a grafů
Základy MS Office – Word – stránkování textu pomocí oddílů, práce s oddíly, práce s editorem rovnic a tvorba
rovnic
Základy MS Office – Excel – aplikování vzorců, relativních a absolutních odkazů, citlivostní analýza
Základy MS Office – Excel – tvorba tabulek, grafů a práce s grafy, převody do jiných programů
Základy MS Office – PowerPoint – základní pravidla pro tvorbu prezentace, tvorba prezentace
Základy grafického programu Corel DRAW X6 – tvorba obrázků a práce s programem (tvorba a čtení
dokumentů z PDF)
Základy grafického programu Corel DRAW X6 – tvorba obrázků a práce s programem (tvorba a čtení
dokumentů z PDF)
Přednes vlastních prezentací
Přednes vlastních prezentací
Závěrečný test na počítači – úprava dokumentu dle zadaných požadavků
Opravné testy a udělování zápočtů
Znalosti: Student prokazuje teoretické znalosti v oblasti oblasti užívání PC a základních programů pro běžné úkoly
spojené s tvorbou dokumentů.
Dovednosti: Student umí aplikovat teoretické základy v praxi a nastavit si základní uživatelské parametry při užívání
programového vybavení.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+6
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Semestrální práce na zvolené téma s požadovanými úpravami a nastavením ve Wordu a Excelu, prokázání základních
operací spojených s tvorbou této práce.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Manuály programu Windows, MS Office, internet
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Technické kreslení
povinný
0+3
zápočet
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
3
kreditů
Forma výuky
1/1
cvičení
Vyučující
Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem předmětu je získání základních dovedností při tvorbě výkresové dokumentace v prostředí CAD (Computer Aided
Design - počítačem podporované navrhování) nacházející uplatnění v různých technických oborech. Program
MicroStation je multiplatformním produktem určeným pro široké spektrum technických oborů jako jsou architektura,
strojírenství, stavebnictví, geodézie a mnoho dalších. Jeho vývojové prostředí je vhodné pro 2D kreslení, 3D modelování
i vizualizace s databázovým rozhraním. Program umožňuje vytvářet technické výkresy pro různé obory lidské činnosti.
Studenti jsou detailně seznámeni s prací v programu při vytváření 2D výstupů.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Pracovní prostředí, nastavení výkresu, pracovní jednotky, souřadné systémy, práce s vrstvami
Základy 2D kreslení (liniové prvky, mnohoúhelníky, elipsy a oblouky)
Manipulace s prvky, výběr prvku, ohrada
Modifikace prvků, změna atributů prvků
AccuDraw (nastavení, použití)
Zřetězení a rozložení prvků, výplň ploch
Šrafování a vyplňování vzorem
Texty (vlastnosti, nastavení textových stylů, vkládání)
Tvorba buněk, použití knihovny buněk
Kóty (vlastnosti, nastavení kótovacích stylů, vkládání)
Připojení referenčních výkresů a rastrů
Tisk (nastavení, rozvržení)
Zápočtový výkres
Zápočtový výkres
Znalosti: Studenti prokazují znalosti jak při vlastní práci s programem MicroStation , tak při výběru vhodných nástrojů a
postupů při realizaci kresby výkresu.
Dovednosti: Studenti dovedou ovládat MicroStation a efektivně využívat všech jeho možností, nabité znalosti pak
využívají k řešení vzniklých konstrukčních problémů.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+9
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Vypracování několika dílčích výkresů ve cvičeních.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
SÝKORA, P.: MicroStation V8 - Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 661 s. ISBN 97880-251-1523-7.
SÝKORA, P.: MicroStation V8 - Podrobná příručka. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 529 s. ISBN 80-7226-540-7.
ŠLEGR, J.: MicroStation 95 CZ - Referenční příručka uživatele. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1998. 459 s. ISBN 807226-048-0.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Tělesná výchova
povinný
0+2
zápočet
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
Forma výuky
1/1
cvičení
Vyučující
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřen na zvyšování fyzické zdatnosti studentů, rozvíjení specifických pohybových schopností a dovedností
z nabídky různých druhů sportu. Zabývá se soutěžními pravidly, tréninkovou metodikou, technikou a taktikou vybraného
sportu. Podává informaci o zdravé výživě, zásadách zdravého životního stylu, tělocvičné rekreaci a sociálním významu
sportu. Studenti mají možnost výběru ze 17- ti sportovních odvětví: badminton, basketbal, bojová umění, florbal, futsal,
fotbal, horolezectví, power jóga, kondiční cvičení s hudbou- rychlé a pomalé formy, kondiční kulturistika, požární sport,
stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesná výchova.
Osnova
1. - seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při sportovní činnosti
2. - zásady správného rozcvičení před pohybovou činností
3. - tréninková metodika vybraného sportu
4. - seznámení se soutěžními pravidly vybraného sportu
5. - nácvik správné techniky vybraného sportu
6. - rozvoj obratnostních schopností s ohledem na potřeby vybraného sportu
7. - zvládnutí taktiky vybraného sportu
8. - zvyšování fyzické kondice s ohledem na potřeby vybraného sportu
9. - spolupráce v rámci sportovního kolektivu
10. - zásady zdravé výživy
11. - zásady zdravého životního stylu
12. - zdravotní význam tělocvičné rekreace
13. - soutěž ve vybraném sportu
14. - zásady správného protahování po pohybové činnosti
Znalosti: Studenti prokazují znalost soutěžních pravidel, zásad bezpečnosti a tréninkové metodiky vybraného sportu.
Dovednosti: Studenti dovedou absolvovat soutěž ve vybraném sportu při zvládnutí základních pohybových dovedností.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Pravidla jednotlivých sportů.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Základy hornictví
povinný
3+2 hod. za týden
dopor. ročník / semestr
5
kreditů
zápočet a zkouška
Forma výuky
1/1
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
V předmětu se posluchači seznámí se základy oboru, který budou dále studovat. Po úvodních kapitolách hospodářského
a legislativního rázu budou probrány principy hlubinného i lomového dobývání užitkových surovin. Na ně naváží
geotechnologické metody a statě, zabývající se větráním dolů a lomů a bezpečností hornického provozu. Závěr bude
věnován problematice životního prostředí ve vztahu k hornické činnosti a sanaci i rekultivaci těžbou postižených území.
Osnova přednášek:
1) Problematika hlubinného a lomového dobývání užitkových surovin
2) Základní pojmy a oblasti dobývání ložisek
3) Možné způsoby otvírky a přípravy ložiska
4) Způsoby dobývání uhelných ložisek
5) Způsoby dobývání rudných a nerudních ložisek
6) Doprava na lomech a dolech
7) Výsypkové a odvalové hospodářství
8) Zahlazení následků hornické činnosti, sanace a rekultivace terénů
Osnova cvičení:
1) Seznámení se studijními předpisy, osnova cvičení, podmínky zápočtu, literatura,
2) Základní pojmy z dobývání ložisek, právní otázky
3) Důlně-měřická dokumentace
4) Program na výpočet zásob
5) Exkurze po laboratořích – odevzdání protokolu
6) Exkurze Hornické muzeum
7) Zpracování zprávy z exkurze
8) Exkurze Důl Jeremenko – Ventilátor, těžní stroj, čerpací stanice, dispečink
9) Zpracování zprávy z exkurze
10) Základní technologický projekt
11)Důlní větrání, J 205 – poruby
12) Závěrečný test
Znalosti: Základní operace razícího cyklu, základní strojní vybavení dolů a lomů, bezpečnostní kritéria.
Dovednosti: Popsat základní přírodní podmínky ložiska, vysvětlit základní dobývací metody uhelných, rudních a
neuhelných ložisek, aplikovat jednodušší úlohy v praxi. Student je schopen pracovat s mapovou dokumentací, navrhnout
základní schéma otvírky, přípravy a dobývání ložisek.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
15+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti studentů jsou v průběhu semestru kontrolovány vypracováním semestrálního programu a konzultacemi v
průběhu jeho zpracování.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
GRYGÁREK, J., KRYL,V.,PETROŠ,V., HUDEČEK, V..: Základy hornictví., ES VŠB – TU Ostrava, 2004. 216 s.
ISBN 80-7078-613-2.
SCHELLONG, L., ŠEVČÍK, A.: Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠBTU Ostrava 2008. 131 s. ISBN 978-80-248-1687-6.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Základy lomařství
povinný
3+2
hod. za semestr
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
1/1
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět seznamuje s historickým vývojem horního práva a odborného školství z oblasti hornictví v českých zemích.
Charakterizuje a podrobně rozčleňuje ložiska stavebních nerostných surovin, zabývá se způsobem vyhledávání těchto
surovin. Odborně uvádí způsoby exploatace ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů včetně popisu základních
vlastností surovin. Obeznamuje se základy bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu a s návrhy zahlazení následků
lomové činnosti tj. rekultivace.
Osnova přednášek
15. Úvod do problematiky lomového dobývání ložisek. Seznámení se s významem studijního oboru, uplatněním
v praxi, strukturou organizací a lomů pro těžbu nerostných surovin.
16. Historie vývoje horního práva a odborného školství v českých zemích.
17. Nerostné suroviny, charakteristika ložisek, geologické, hydrologické a stratigrafické podmínky, ovlivňující
těžbu ložisek nerostných surovin.
18. Základní názvy a technické pojmy z lomového dobývání, stanovení průzkumného území, chráněného
ložiskového území a dobývacího prostoru. Podmínky využívání nevyhrazených nerostů.
19. Systémová struktura lomového dobývání ložisek, technologický proces odklizu hmot.
20. Mechanizace dobývacích prací při lomovém dobývání ložisek.
21. Vrtací a trhací práce na lomových provozech.
22. Lomové dobývání uhelných a rudných ložisek, specifikace technologických procesů.
23. Způsoby a popis technologické dopravy na lomech.
24. Výsypkové a odvalové hospodářství.
25. Technologie lomového dobývání soudržných surovin.
26. Technologie lomového dobývání nesoudržných surovin.
27. Základní úpravnické procesy.
28. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při lomovém dobývání nerostů.
29. Zahlazení lomové činnosti a rekultivace, nakládání s těžebním odpadem a OŽP při lomovém dobývání.
Osnova cvičení
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Přehled a aplikace báňských a souvisejících předpisů – semestrální projekt.
Mapové důlně – měřičské podklady a důlní značky – semestrální projekt.
Výpočet a určení ploch a objemů.
Výpočet zásob na konkrétním ložisku – semestrální projekt.
Technologický postup trhacích prací malého rozsahu – semestrální projekt.
Mechanizace v lomových provozech, technologická doprava – semestrální projekt.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu.
Závěrečný test
Znalosti: Student prokazuje znalosti a porozumění teoriím a metodám odpovídající soudobému stavu poznání v oboru.
Dovednosti: Student dovede samostatně vymezit a řešit teoretický nebo praktický problém v oboru lomového dobývání.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
15+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalostí v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování zadaných semestrálních samostatných projektů a
formou testů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
KRYL, V., VAVRUŠKA, O.: Základy lomařství. Ostrava: VŠB – TUO, 2001. 74 s. ISBN 80-248-0048-9.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a další
báňské a související předpisy.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Základy matematiky
povinný
0+2
hod. za semestr
Klasifikovaný zápočet
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
Forma výuky
1/1
cvičení
Vyučující
doc. RNDr. Radim Havelek, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem předmětu je zopakovat základní vědomosti středoškolské matematiky a pokusit se dostat jejich úroveň na určitou
základní hladinu, která je nezbytná k dalšímu úspěšnému studiu.
Osnova
1) Funkce: vlastnosti, definiční obor, funkce lineární, kvadratická, kubická, iracionální, lomená.
2) Exponenciální a logaritmické funkce. Pravidla pro logaritmování, logaritmování a odlogaritmování výrazů.
Exponenciální rovnice a nerovnice.
3) Goniometrické funkce, jejich grafy a hodnoty. Goniometrické rovnice a nerovnice.
4) Základy matematické logiky: konstanta, proměnná, výrok, operace s výroky.
5) Teorie množin: druhy množin, operace s množinami, číselné množiny, intervaly.
6) Úpravy algebraických výrazů: mnohočleny, zlomky, mocniny, odmocniny.
7) Rovnice: lineární, lineární s parametrem, kvadratické, iracionální, soustavy dvou lineárních rovnic o dvou
neznámých.
8) Nerovnice: lineární, v součinovém a podílovém tvaru (řešení pomocí nulových bodů).
9) Absolutní hodnota. Geometrický význam absolutní hodnoty. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
(řešení pomocí nulových bodů).
10) Analytická geometrie v rovině: vektory, přímka - typy rovnic, graf, kružnice - typy rovnic, určení středu a
poloměru doplněním na čtverec.
11) Elipsa, hyperbola (graf lineární lomené funkce), parabola (graf kvadratické funkce).
12) Posloupnosti a řady.
13) Závěrečný test.
Znalosti: Studenti své znalosti prokazují v oblasti středoškolské matematiky.
Dovednosti: Studenti dovedou upravovat výrazy, řešit rovnice a nerovnice a elementární funkce.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+6
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných, které student odevzdá.
Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je úspěšné napsání testu ze středoškolské matematiky (alespoň 51 bodů).
Student může požádat o napsání testu v průběhu semestru.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
BOHÁČ, Z.; BURDA, P.; DOLEŽALOVÁ, J.: Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU.
Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2003. ISBN 80-7078-278-1.
POLÁK, J.: Přehled středoškolské matematiky. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-7196-267-8.
POLÁK, J.: Středoškolská matematika v úlohách I. Prometheus, Praha 1996. ISBN 80-7196-021-7.
www.studopory.vsb.cz
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Základy práva
povinně volitelný
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
2
kreditů
zápočet
Forma výuky
1/1
cvičení
Vyučující
Mgr. Karina Vališová
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět seznamuje studenty s úlohou a funkcí práva ve společnosti. Hovoří o vztahu státu jako reprezentanta veřejné
moci a práva jako nástroje řízení (regulace) vztahů ve společnosti. Studenti získají základní přehled o právním řádu ČR s
cílem orientace v něm. Cílem celého předmětu je posílení právního vědomí studentů.
Osnova přednášek:
30. Stát a právo
a. Právo jako regulant chování jedince ve společnosti
b. Vztah práva a morálky
c. Vznik právního státu
d. Hierarchie právních předpisů
31. Základní právní pojmy
a. právní norma
b. vznik, změna a zánik právního vztahu
c. subjekty práva
32. Prameny práva
33. Ústavní právo
a. Ústavní pořádek ČR
b. Ústava – seznámení se s jednotlivými hlavami ústavy
c. Listina základních práv a svobod – geneze, důvody vzniku aplikace v právním řádu ČR
34. Základy práva občanského hmotného
a. Obecná ustanovená
b. Dědické právo
c. Hmotná práva – vlastnictví, věcná práva k věci cizí
d. Smluvní právo – vznik smlouvy, typy smluv dle občanského zákoníku
35. Základy práva občanského procesního
36. Základy práva obchodního
a. Vztah občanského a obchodního práva
b. Typy obchodních společností
c. Typy smluv dle obchodního zákoníku
37. Základy pracovního práva
a. Vznik změna a zánik pracovněprávního vztahu
b. Mzdové předpisy
c. Kolektivní vyjednávání
38. Základy práva správního hmotného a procesního
39. Základy práva trestního hmotného a procesního
40. Základy práva EU
a. Základní principy práva EU
b. Vztah práva ČR a práva EU
41. Základy finančního práva (jednotlivé druhy daní)
Osnova cvičení:
23. Aplikace základních ustanovení – orientace ve smluvních vzorech
24.
25.
26.
Vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitostí, dani z převodu nemovitostí, dani darovací, dani z příjmů
Sepsání vzorové kupní smlouvy (movitost a nemovitost)
Sepsání vzorové pracovní smlouvy
Znalosti: základních pojmů teorie práva, obecné orientace v právních předpisech a jejich hierarchii, podrobnější znalosti
v oblasti ústavního práva, občanského práva, znalost v typech smluv dle obchodních zákoníků…
Dovednosti: student umí definovat základní právní pojmy, nalézt informace o předmětném právním vztahu v příslučné
právní normě. Je schopen sepsat plnou moc k zastupování, aplikovat ustanovení kupní smlouvy,nájemní smlouvy…
6+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalostí v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných úkolů na cvičeních.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
- Ústava České republiky
- Listina základních práv a svobod
- zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
- zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
- zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Zimní výcvikový kurz
volitelný
1 týden
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
0
kreditů
zápočet
Forma výuky
1/1
cvičení
Vyučující
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřen na zvládnutí základních lyžařských dovedností na sjezdových a běžeckých lyžích nebo snowboardu.
Podílí se na zvyšování fyzické zdatnosti studentů a rozvíjí jejich pohybové schopnosti a dovednosti. Podává informaci o
zásadách zdravého životního stylu, tělocvičné rekreaci a sociálním významu sportu.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bezpečnost a ochrana zdraví při pohybu v zimní přírodě.
Lyžařská výzbroj a výstroj.
Mazání a údržba sjezdových a běžeckých lyží, snowboardu.
Nové trendy v lyžování – carving.
Všeobecná lyžařská průprava.
Speciální lyžařská průprava – jízda přímo, šikmo svahem, sesouvání, odšlapování, bruslení, snožný oblouk
ke svahu, jízda v pluhu.
Základní sjezdový výcvik – oblouk v pluhu, oblouk z pluhu, oblouk z přívratu vyšší lyže, oblouk z přívratu
nižší lyže.
Základní oblouky
Modifikované oblouky (v boulích, v hlubokém sněhu).
Běh na lyžích – klasická technika.
Běh na lyžích – volná technika (bruslení).
Zásady pro organizaci lyžařských soutěží.
Soutěž ve sjezdovém lyžování.
Soutěž v běžeckém lyžování.
Znalosti: Studenti prokazují znalosti principů správné techniky jízdy na sjezdových a běžeckých lyžích a snowboardu
Dovednosti: Studenti dovedou sjíždění upravených i neupravených svahů na sjezdových a běžeckých lyžích a
snowboardu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
DURDOVÁ, I.: Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1.vyd.Ostrava: Ekonomická
fakulta VŠB- TU Ostrava, 2011. 132s. ISBN 978-80-248-2439-0.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Exkurze na dolech a lomech
povinný
2dny
zápočet
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
kreditů
Forma výuky
1/2
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Vlastimil Hudeček,CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem předmětu je získání praktických dovedností a seznámení s podmínkami použití různých technologií používaných
při povrchovém a hlubinném dobývání ložisek a souvisejících technologických provozech. Fáráním si studenti rozšiřují
teoretické poznatky získané na přednáškách a konzultacích z odborných předmětů. Účelem předmětu je obeznámit
studenty s těžbou za extrémních podmínek, tj. průvaly vod, výskyt pevných a velmi pevných poloh, dobývání v
závalových polích a po bývalé hlubinné těžbě, apod.
Osnova exkurze:
Samotné návštěvě pracoviště předchází rozbor situace, která je na místě návštěvy a definování úkolů, jejíž plnění je
požadováno. Studentovi je zpravidla jednotlivě v každém dni umožněna návštěva pracovišť těžebního provozu. Podle
aktuálních možností se jedná o povrchová pracoviště, jako jsou oddělení přípravy výroby, měřičské služby, dispečink,
úpravárenské provozy apod., či je umožněno fárání na podpovrchová pracoviště dolu.
Znalosti: Konkrétních těžebních lokalit popřípadě technologických zařízení, projektové a mapové dokumentace
vybraných pracovišť.
Dovednosti: Umí na základě zkušeností charakterizovat vybraný provoz a popsat klíčové technologické části důlních a
lomových pracovišť, je schopen se bezpečně orientovat a pohybovat v těžebním provoze s respektováním základních
bezpečnostních pravidel
Informace ke kombinované nebo distanční formě
2 dny
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalostí jsou kontrolovány diskuzí se studenty během exkurze a prezentací zprávy z exkurze zpracované studenty.
Rozsah práce je definován splněním zadání semestrální práce se zřetelem na závěry, ke kterým student v práci dochází.
Doporučená forma se shoduje s formou definovanou ve směrnicích pro zpracování závěrečných prací studia. Kontrola
zpracování je prováděna průběžným předkládáním zpracovávaného materiálu a to případně i elektronickou formou
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Základní vyhlášky a báňské předpisy
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Geologie
povinný
2+2
hod. za semestr
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
1/2
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Geologie - její disciplíny, cyklus geologických procesů, vnitřní a vnější geologické procesy, hypotéza vzniku Země a
geotektonické hypotézy, stavba a složení zemského tělesa, teorie litosférických desek, vrstva a souvrství - zákonitost ve
vrstevním sledu, úvod do stratigrafie. Čas v geologii, základní stratigrafické zákony. Sekundární struktury. Spojité
struktury – flexury a vrásy, zlomy a jejich klasifikace, příkrovová stavba, pukliny a kliváž, magmatismus vulkanismus,
pyroklastika, doprovodné sopečné jevy, metamorfóza - struktury metamorfitů, exogenní dynamika, zvětrávání, svahové
pohyby, geologická činnost vody, krasové jevy, geologická činnost ledovců.
Osnova přednášek
42. Geologie, její disciplíny, pomocné vědy a pracovní metody. Cyklus geologických procesů. Vnitřní a vnější
geologičtí činitelé, jejich význam pro vývoj zemského tělesa. Exogenní a endogenní dynamika.
43. Zemské těleso hypotéza vzniku Země a geotektonické hypotézy. Geofyzikální důkazy o stavbě a složení
zemského tělesa. Tvar a pohyby Země. Zemská kůra kontinentální a oceánská, její vznik a vývoj. Základy
teorie izostáze. Tlak v zemském tělese. Přirozené napěťové pole, redistribuce napětí. Tepelné pole Země.
44. Teorie litosférických desek.
45. Nauka o vrstvě a souvrství - Vrstva a její části, mocnost vrstev, plošná stálost hloubka uložení, mapové
zobrazení. Vnitřní a vnější znaky sedimentů zvrstvení, jevy na vrstevních plochách. Význam znaků vrstev pro
určení stratigrafického nadloží a podloží, pro určení typu sedimentace a sedim. prostředí.
46. Soubory vrstev. Zákonitost ve vrstevním sledu, cykličnost, rytmičnost, význam pro stratigrafii a pro technickou
praxi. Vzájemný poměr souborů vrstev - konkordance, diskordance a její druhy, projevy v mapě. Facie, faciální
poměr souborů vrstev a druhy faciálních přechodů, litofaciální výzkum.
47. Úvod do stratigrafie. Čas v geologii, základní stratigrafické zákony. Relativní a absolutní stratigrafie. Místní a
chronostratigrafické jednotky a stupnice. Stratigrafická korelace.
48. Sekundární struktury. Spojité struktury - flexury, vrásy, jejich tvary, klasifikace vrás.
49. Zlomy a jejich geometrická - kinematická klasifikace. Systémy zlomů. Příkrovová stavba. Tektonické pukliny
spjaté s vrásami a zlomy. Kliváž.
50. Magmatismus: magma a jeho vlastnosti. Typy intruzivních a hypoabysálních těles, jejich klasifikace.
51. Vulkanismus, láva a její vlastnosti, tělesa vulkanitů, vulkanická pohoří. Typy sopek. Pyroklastika. Doprovodné
sopečné jevy.
52. Metamorfóza - druhy metamorfózy. Metamorfní facie. Struktury metamorfních hornin.
53. Zemětřesení - příčiny, geneze, klasifikace.
54. Exogenní dynamika. Zvětrávání mechanické a chemické. Zvětralinový plášť. Půda, složení, vlastnosti, typy.
Působení tíže na povrchu země, svahové pohyby.
55. Geologická činnost vody. Geologická činnost vodních toků a jezer. Geologická činnost moře. Podzemní voda.
Krasové jevy.
56. Geologická činnost ledovců. Geologické působení větru.
57. Činnost člověka a její dopad na Zemi a životní prostředí.
Osnova cvičení
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Prostorová orientace geologických těles, měření geologickým kompasem, mapové strukturní značky
základní postupy řešení prostorové orientace geologických prvků grafickými metodami - stereografické
projekce
řešení jednoduchých geometrických úloh pomocí projekčních sítí
konturové diagramy a jejich vyhodnocováni
mocnost vrstvy, hloubka uložení
metody zobrazení geologických struktur, blokdiagramy
průniky geologické plochy s reliéfem terénu, konstrukce průnikové křivky
obraz zlomů v geologických a strukturních mapách podle výsledného obrazu přemístění - základy řešení
kinematiky zlomů
konstrukce geologických řezů a map
exogenní dynamika - geologie kvartéru
Znalosti: Studenti prokazují znalosti z geologické stavby Země, z geneze geologických jevů a procesů a vzájemných
vztahů geologických těles.
Dovednosti: Studenti dovedou pracovat s geologickými daty, číst geologické a odvozené mapy.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
6+6
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalostí v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných úkolů na cvičeních.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
KUMPERA, O. a kol.: Všeobecná geologie. SNTL Praha, 1988.
CHÁB, J. a kol.: Desková tektonika. Knihovna ÚÚG Praha, 1983.
Geologie – výukové multimediální texty (http://geologie.vsb.cz/geologie/default.htm)
Praktika z geologie (http://geologie.vsb.cz/PraktikaGeologie/default.htm)
Doporučená literatura:
Nauka o Zemi pro technické obory (http://geologie.vsb.cz/jelinek/nauka.htm)
GROTZINGER J. et al.: Understanding Earth, 5th edition. W. H. Freeman and Company, 2000.
PLUMMER, CH.C., MCGEARY THE LATE D., CARLSON, D.H.: Physical Geology. McGraw Hill Higher Education,
Boston, 2004.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Hornické stroje
povinný
2+1
zkouška
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
kreditů
Forma výuky
1/2
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Horst Gondek , DrSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
V předmětu se posluchači seznámí se základními typy strojů pro dobývání v hlubinných dolech, jejich konstrukcí a
základními výpočty. Rovněž se obeznámí s podmínkami jejich nasazení a vhodné technologie dobývání.
Cílem studia je získání znalostí z oblasti konstrukce strojů a zařízení nutných při konstrukci dobývacích strojů
používaných pro hlubinné dobývání. Studenti se rovněž seznámí se základními pevnostními výpočty těchto strojů a
zařízení. Nezbytné je také seznámí se základními podmínkami nasazení a novými technologiemi dobývání pomoci těchto
strojů zařízení.
Osnova přednášek:
Všeobecná část.
Úvod, základní pojmy, způsob práce. Mechanicko-fyzikální vlastnosti hornin a metody jejich zjišťování.
Pohony dobývacích strojů. Pneumatické, /pístové, lamelové, zubové).
Hydraulické (pístové, lamelové, zubové), Elektrické (synchronní a asynchronní)
4. Teorie rozpojování. Výpočet síly na ostrý nůž. Rozpojovací nástroje. Nožové držáky.
5. Dobývací kombajny, hlavní části. Rozpojovací orgány, konstrukce. Základní
výpočet. Převodové ústrojí. Kinematické schéma kombajnu.
6. Vrátková část kombajnu. Konstrukční řešení hydraulických a elektrických vrátků a jejich regulace Vp, Mk.
Základní výpočet bezřetězových systémů pojezdů. Základní výpočet tažné síly.
7. Pomocná zařízení. Rám kombajnu, nástavné plechy, pojezdová dráha, skrápění, navrhovací plechy, ukládací
zařízení.
8. Automatizace řízení kombajnu. Řízení postupové rychlosti. Dálkové ovládání kombajnů.
9. Kombajnové dobývací komplexy. Základní části, nejvíce používané kombinace.
10. Kotvení v kombajnových porubech základní způsoby kotvení. Výpočet kotvících sil.
11. Úvod do uhelných pluhů. Podmínky nasazení.
12. Hlavní části, základní rozdělení, konstrukce. Řezné nástroje. Tažné elementy – lana, řetězy.
13. Příslušenství k pluhovým soupravám, kotvení pluhové soupravy. Výpočet kotvící síly. Naklápěcí zařízení.
Skrápěcí zařízení. Elektrické vybavení.
14. Automatizace pluhového dobývání. Základní typy ovládání. Problematika definované třísky.
15. Vyztužování důlních děl a porubů. Základní rozdělení a požadavky kladené na vyztužování.
16. Individuální výztuž, základní typy. Výpočet odporu výztuže, základní výpočty. Stropnice.
17. Mechanické stojky. Základní konstrukce a výpočet.
18. Hydraulické stojky. Základní konstrukce a základní výpočet
19. Mechanizované výztuže, všeobecné požadavky, základní rozdělení. Základní
pevnostní výpočet.
20. Hydraulický obvod, funkce, hlavní části. Hydraulické agregáty. Ovládání mechanizovaných výztuží.
21. Svislá doprava, Základní typy a vybavení jam.
22. Pásová doprava, Základní konstrukce pásových dopravníků. Pohony, válečky pásy. Výpočet výkonu.
23. Hřeblové dopravníky. Základní konstrukce. Výpočet výkonu.
24. Razicí stroje, základní konstrukce a jejich části
1.
2.
3.
25.
26.
27.
28.
Vrtací stroje, rozdělení, základní konstrukce
Tunelovací stroje, princip práce
Údržba zařízení, bezdemontážní diagnostika, mazání. Životnost strojů a zařízení.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Osnova cvičení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Základní pojmy v hornictví. Porub, chodba, směrná délka, úklon podélný a příčný.
Výpočet výkonu pneumatického motoru, Pohony pneumatické, elektrické a hydraulické.
Konstrukce uhelných kombajnů. Popis základních části. Technologie dobývání dobývacími kombajny.
Výpočet výkonu dobývacího kombajnu.
Konstrukce uhelných pluhů Popis základních části. Podmínky nasazení a technologie nasazení.
Výpočet výkonu pohonu pluhu.
Individuální výztuže. Základní konstrukce mechanických a hydraulických stojek Výpočet odporu.
Mechanizované výztuže. Základní typy výztuží. Výpočet odporu.
Kombajnové dobývací komplexy. Vybavení porubu. Odtěžení,
Pluhové dobývací komplexy. Vybavení porubu. Stanovení rychlosti pluhu a hřeblového dopravníku.
Pásové dopravníky. Výpočet výkonu pohonu.
Hřeblové dopravníky. Výpočet výkonu pohonu.
Razicí kombajny a tunelovací stroje. Výpočet výkonu pohonu.
Ověření znalostí pro zápočet a udělení zápočtu.
Znalosti: Z oblasti konstrukce strojů a zařízení, základní výpočty hornických strojů a zařízení, postupy dobývání pomocí
moderních technologií dobývání.
Dovednosti: Student umí použít technickou diagnostiku a automatizaci, používat pomocnou mechanizaci, je schopen
určit a použít v praxi technologii dobývání nerostných surovin…
Informace ke kombinované nebo distanční formě
10+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti jsou průběžně kontrolovány v rámci vedené diskuse. V průběhu semestru student vypracuje práci na danou
problematiku, která se týče návrhu projektu na dobývání dobývacím komplexem.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
GONDEK, H., ŠEVČÉL, A.: Těžební a zpracovatelské stroje I. Skripta VŠB – TU Ostrava, 2006. Ediční středisko
VŠB – TU Ostrava 2006. s. 127. ISBN 80-248-1040-9.
GONDEK, H.: Dobývací kombajny a jejich konstrukce. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1985.
GONDEK, H.: Uhelné pluhy a jejich konstrukce. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1985.
GONDEK, H.: Zařízení pro zajišťování důlních porubů. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1985.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Jazyk anglický b/II
Povinně volitelný
Typ předmětu
doporučený ročník / semestr 1/2
0+2
1
Rozsah studijního předmětu
hod. za semestr
kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
cvičení
Způsob zakončení
Forma výuky
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Zuzana Trawinská
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem je vytvoření zakladů obecného a odborného anglického jazyka v oblasti řečových dovedností jako je čtení, psaní,
mluvení a poslechu s výstupní úrovní B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Explaining jointing and fixing techniques
Describing positions of assembled components
Larry Walters’ story
Engineering design – working with drawings
Discussing dimensions and precision
Describing design phases and procedures
Resolving design problems
Describing types of technical problem
Assessing and interpreting faults
Describing the problems
Describing the causes of faults
The true story of Air Transat Flight 236
Discussing repairs and maintenance
Credit test
Znalosti: Studenti prokazují znalosti gramatické a technické slovní zásoby daného semestru.
Dovednosti: Studenti dovedou popsat technické funkce a aplikace. Jsou schopni zdůraznit technické výhody, popis
materiálu, jejich vlastnosti aj.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Vypracování zadaných písemných úkolů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
IBBOTSON, M.: Cambridge English for Engineering. Cambridge: Cambridge University Press 2009. ISBN
9780521715188.
Doporučená literatura:
IBBOTSON, M.: Professional English in Use Engineering. Cambridge: Cambridge University Press 2009. ISBN
9780521734882.
MURPHY, R.: English Grammar in Use 3rd Edition with Answers. Cambridge: Cambridge University Press 2004. ISBN
9780521537629.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Jitka Vavřínková
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk francouzský b/II
Povinně volietelný
0+2
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
zápočet
Forma výuky
1/2
cvičení
Komunikativní zaměření, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, opakování a rozšiřování slovní zásoby,
mluvnice, ústní a písemný projev ve francouzštině.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
50 millions de consommateurs.
Indiquer la quantité. Le prix des choses.
Le cinéma de la vie.
Qu'est-ce qu' on fait ce soir?
Bistrots de Paris.
Ordre, sélection et harmonie.
Suivez le guide.
Demander son chemin.
Donner une direction.
Le futur simple et son usage.
Des goûts et des couleurs.
Les démonstratifs. La comparaison.
Le travail avec des textes techniques.
Révision.
Znalosti: Studenti rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a svého okolí či nakupování a práce.
Dovednosti: Studenti dovedou představit sami sebe a klást základní otázky, číst jednoduché texty.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Ústní a písemné úkoly.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
GUYOT – CLÉMENT, CH., COURTILLON, J., SALINS, G. -D.: Libre Echange. 1. Paris: Hatier-Didier, 1991. 191 s.
ISBN: 227-80-4018-9.
Doporučená literatura:
PRAVDOVÁ M., PRAVDA M.: Francouzština nejen pro samouky. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2007. 568 s. ISBN 97880-7335-083.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
PhDr. Šárka Sladovníková, PhD.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk německý b/1
Povinně volitelný
0+2
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
zápočet
Forma výuky
1/2
cvičení
Výuka je zaměřena na další rozšiřování terminologie potřebné pro komunikaci nejen v každodenním životě, nýbrž také
při výkonu profese. Formy práce, na jejichž základě je dosahováno vytčeného cíle, jsou ústní projev, četba, poslech s
porozuměním a písemný projev. Ve výuce jsou probírána témata týkající se např. komunikace v podniku dříve a dnes,
náplně pracovního dne, elektronické komunikace, životních plánů.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bürokommunikation früher
Bürokommunikation heute
Wünsche
Bitten
Anliegen
Arbeitstag
Arbeitsalltag
Elektronische Kommunikation
Umgang mit E-Mails
Lebensdaten
Lebensplanung
Lebenslauf und andere Dokumente
Hoffnungen und Absichten
Testat
Znalosti: Studenti své znalosti prokazují v oblasti lexikologické při používání základních komunikačních slov, v oblasti
gramatické při používání základních gramatických pravidel a struktur, v oblasti textové lingvistiky při porozumění textu
týkajícího se běžných životních situací.
Dovednosti: Studenti dovedou navrhnout v oblasti formálních a neformálních funkčních stylů se vyjadřovat
srozumitelně a zdvořile, úseky jazykové promluvy produkovat v relativně plynulém tempu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Testy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
BECKER, N. - BRAUNERT, J.: Alltag, Beruf & Co. 3. Ismaning: Hueber Verlag, 2009.
Doporučená literatura:
HALL K.: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber, 2001.
HELBIG, G. - BUSCHA, J.: Übungsgrammatik Deutsch. 7. Aufl. Leipzig, Berlin, München: Langenscheidt, 1991.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Václav Kubečka
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk ruský b/II
Povinně volitelný
0+2
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
zápočet
Forma výuky
1/2
cvičení
Vytvoření základů obecného jazyka s výstupní úrovní A1-A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výuka je určena pro začátečníky. Výuka je zaměřena na získání základů současné ruštiny pro další studium jazyka –
zvládnutí specifik zvukové a grafické stránky ruštiny, na osvojování slovní zásoby a mluvnických struktur, na jejich
aplikaci v běžných situacích každodenního života. Nácvik základních frází pro komunikaci.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Lekce 8. Časování sloves typu делать. Sponové sloveso.
Lekce 8. Práce s textem „Давайте познакомимся“. Zdvořilostní obraty. Procvičování a automatizace mluvnických
struktur a konverzačních obratů.
Lekce 9. Časování sloves typu идти. Budoucí čas sloves.
Lekce 9. Překlad českého „mám“ pro čas přítomný, minulý, budoucí.
Lekce 9. Práce s textem „Как ваши дела?“. Řízená konverzace.
Lekce 10. Časování sloves typu звонить. Skloňování substantiv ž.r. Číslovky I
Lekce 10. Práce s textem „Слушаю вас“. Výběr obratů vhodných pro tlf. styk. Nácvik a automatizace obratů pro tlf.
styk.
Lekce 11. Skloňování plurálu substantiv. Minulý čas. Vykání (slovesa, adjektiva). Překlad českého „musím“, „je
třeba“. Časové vazby
Lekce 11. Práce s textem „Сегодня я занят“. Řízená konverzace.
Lekce 12. Práce s textem „Вы говорите по-русски?“. Časování sloves typu yметь. Zvratná slovesa.
Lekce 12. Konverzace na téma Znalosti cizích jazyků.
Lekce 13. Práce s textem „У нас трое детей“. Číslovky II. Spojky. Vybrané předložky
Lekce 13. Skloňování substantiv. Konverzace na téma Rodinné vztahy.
Lekce 14. Práce s textem „На даче“. Řízená konverzace. Zápočtový test.
Znalosti: Studenti své znalosti prokazují azbukou psací formou a základní frazeologií při komunikaci.
Dovednosti: Studenti umí fonetické a inovační dovednosti. Základní gramatické struktury ruského jazyka.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Zápočet na konci semestru – písemně
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
NEKOLOVÁ, V. - CAMUTALIOVÁ, I. – VASILJEVA - LEŠKOVÁ, A.: Ruština nejen pro samouky. vyd. LEDA,
Praha 2002, 2007, 2008.
Doporučená literatura:
PEŘINOVÁ, N.: Doplňkový materiál k tématu "Studium na VŠ"
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr.Jitka Vavřinková
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk španělský b/II
Povinně volitelný
0+2
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
zápočet
Forma výuky
1/2
cvičení
Průběžné opakování a upevňování znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu, prezentace a procvičování další
slovní zásoby, složitějších gramatických struktur a jejich funkcí. Společensko-kulturní aspekty jazyka.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Por favor, ¿Cómo voy al Rastro?, vocabulario relacionado con la orientación en la ciudad.
El imperativo afirmativo, formas de las 2as personas, posición de
los pronombres, acento.
Adverbios, gradación, superlativo, así – tan, como – porque.
Viajar en tren, diversos medios de transporte, vocabulario relacionado.
Una carta a América Latina, ¿Cómo escribir la carta?
Repaso de los días de la semana, meses del año, fechas.
El condicional y su uso..
El estilo indirecto, VOLVER A + infinitivo.
Los adjetivos posesivos tónicos y su uso.
Los pronombres relativos, PERO vs. SINO QUE.
Respetando culturas y costumbres.
Geografía de la América Latina.
Los nombres de los países de la América del Sur y sus habitantes.
Repaso.
Znalosti: Posluchači rozumějí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumějí textům obsahujícím pocity a události při
použití základních komunikačních slovíček, známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným
na uspokojování konkrétních potřeb.
Dovednosti: Posluchači jsou schopni dorozumět se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech,
která jsou jim známá. Dokážou vyprávět a líčit své touhy; mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím
podmiňovacího způsobu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Ústní a písemné úkoly.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
MACÍKOVÁ, O. – MLÝNKOVÁ, L.: Učebnice současné španělštiny 1. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2011. 512s.
ISBN: 978-80-251-2392-8.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Letní výcvikový kurz
volitelný
1 týden
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
0
kreditů
zápočet
Forma výuky
1/2
cvičení
Vyučující
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřen na zvyšování fyzické zdatnosti studentů prostřednictvím pestré nabídky pohybových aktivit v letní
přírodě. Seznámí posluchače s bezpečnostními předpisy a ochraně zdraví při pobytu v letní přírodě. Podává informaci o
zdravé výživě, zásadách zdravého životního stylu, tělocvičné rekreaci a sociálním významu sportu.
Osnova
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
bezpečnost a ochrana zdraví při pobytu v letní přírodě
zásady správného rozcvičení před pohybovou činností v přírodě
seznamovací a kontaktní hry (Icebreakers)
hry na rozvoj týmové spolupráce
rozvoj obratnostních schopností s ohledem na potřeby vybraných pohybových aktivit
zvyšování fyzické kondice s ohledem na potřeby vybraných pohybových aktivit
nácvik správné techniky vybrané pohybové aktivity
výzbroj a výstroj pro pohybové aktivity v letní přírodě
příprava a údržba výzbroje a výstroje
zásady zdravého životního stylu
zdravotní význam tělocvičné rekreace
Znalosti: Studenti prokazují znalosti zásad bezpečného pobytu a ochrany zdraví při pohybu v přírodě, znalost principů
správné techniky vybraných pohybových aktivit, znalost orientace v přírodě a zásad týmové spolupráce.
Dovednosti: Studenti dovedou využít možnosti týmové spolupráce při současném zvládnutí základních pohybových
dovedností.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
DURDOVÁ, I.: Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ekonomická
fakulta VŠB- TU Ostrava, 2011. 132s. ISBN 978-80-248-2439-0.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Bakalářská matematiky II
povinný
2+2
hod. za semestr
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
1/2
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
doc. RNDr. Radim Havelek, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Integrální počet funkce jedné proměnné. Geometrické a fyzikální aplikace určitého integrálu. Diferenciální počet funkcí
dvou proměnných. Obyčejné diferenciální rovnice.
Osnova přednášek
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Integrální počet: primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné reálné proměnné.
Základní integrační metody - substituce, per partes.
Integrace racionálních lomených funkcí, iracionálních funkcí, goniometrických funkcí.
Určitý integrál: základní pojmy, vlastnosti, Newtonovo-Leibnizovo pravidlo.
Metody substituce a per partes v určitém integrálu.
Použití integrálu v geometrii: určení obsahu rovinné oblasti, délky oblouku křivky, objemu a povrchu
rotačního tělesa.
Diferenciální počet funkcí dvou proměnných: definice, definiční obor, limita a spojitost.
Parciální derivace prvního řádu a vyšších řádů. Totální diferenciál.
Rovnice tečné roviny a normály plochy.
Extrémy funkcí dvou proměnných.
Implicitně zadaná funkce a její derivace.
Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu: druhy řešení, separovatelné, homogenní a lineární.
Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty: metoda variace konstant, metoda
neurčitých koeficientů.
Lineární diferenciální rovnice vyššího řádu.
Osnova cvičení
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Integrální počet: primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné reálné proměnné.
Základní integrační metody - substituce, per partes.
Integrace racionálních lomených funkcí, iracionálních funkcí, goniometrických funkcí.
Určitý integrál: základní pojmy, vlastnosti, Newtonovo-Leibnizovo pravidlo.
Metody substituce a per partes v určitém integrálu.
Použití integrálu v geometrii: určení obsahu rovinné oblasti, délky oblouku křivky, objemu a povrchu
rotačního tělesa.
Diferenciální počet funkcí dvou proměnných: definice, definiční obor, limita a spojitost.
Parciální derivace prvního řádu a vyšších řádů. Totální diferenciál.
Rovnice tečné roviny a normály plochy.
Extrémy funkcí dvou proměnných.
Implicitně zadaná funkce a její derivace.
Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu: druhy řešení, separovatelné, homogenní a lineární.
Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty: metoda variace konstant, metoda
neurčitých koeficientů.
14) Lineární diferenciální rovnice vyššího řádu.
Znalosti: Studenti prokazují své znalosti základního integrálního počtu – neurčitý, určitý integrál + aplikace, základního
diferenciálního počtu funkcí více (2) proměnných a řešení základních obyčejných diferenciálních rovnic.
Dovednosti: Studenti umí základy integrálního počtu a jeho aplikace a derivovat funkce dvou proměnných.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
18+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Podmínky pro udělení zápočtu: účast ve cvičení, 20 % neúčasti lze omluvit, absolvování tří písemných testů (0 - 15 b),
odevzdání dvou programů (5 b). Za splnění podmínek získá student 5b. Student, který získá zápočet, bude hodnocen 5 20 b.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
ŠKRÁŠEK, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha 1986.
PAVELKA, L., PINKA, P.: Integrální počet funkce jedné proměnné. Matematika III a. Učební texty VŠB - TUO, 1999.
ISBN 80-7078-654-X .
DOBROVSKÁ, V., VRBICKÝ, J.: Diferenciální počet funkcí více proměnných. Matematika IIb. Učební texty VŠB TUO, 2004. ISBN 80-248-0656-8.
VLČEK, J., VRBICKÝ, J.: Diferenciální rovnice. Matematika IV. Učební texty VŠB - TUO, 1997. ISBN 80-7078-4385.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Matematika na počítači a základy programování
povinný
1+3
hod. za semestr
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
1/2
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Obsahem předmětu je řešení číselných úloh, řešení symbolických úloh a vytváření algoritmů a programů. V předmětu
jsou posluchači seznámeni s počítačovými postupy řešení základních úlohy lineární algebry a matematické analýzy. Pro
tyto účely se využívají standardní funkce programu Geogebra a Matlab. Také výuka programování probíhá v Matlabu.
Pro prezentaci výsledků vytvoří studenti vlastní internetovou stránku, což předpokládá zvládnutí základů jazyka HTML.
Osnova přednášek
15. Základní principy počítače a počítačové sítě. Zpřístupnění dokumentů na internetu, základy jazyka HTML.
16. Základy programu GeoGebra, režimy práce a uživatelské prostředí, vytváření geometrických útvarů.
Základní operace a funkce v programu GeoGebra vytváření proměnných, číselné operace, vyhodnocování
výrazů, matematické funkce.
17. Logické a množinové operace: popis množin bodů v rovině. Úprava a zjednodušování výrazů. Výpočet
kořenů, numerické vyčíslení derivací. Zpracování a přenos obrázků (grafické formáty).
18. Limity, derivace a vyšetřování průběhu funkce, hledání extrémů. Řešení extremálních úloh pomocí
programu GeoGebra.
19. Základy Matlabu:režimy práce a uživatelská prostředí. Základní operace: vytváření proměnných, číselné a
logické operace, vyhodnocování výrazů, struktura dat (binární, textové), jejich přenos a formátování.
Tabelace a kreslení grafů funkcí a křivek, standardní funkce pro interpolaci a aproximaci. Grafy funkcí
dvou proměnných, plochy.
20. Úlohy lineární algebry (lineární soustavy, inverzní matice, determinant, hodnost), přesnost výsledků
(počítačové ypsilon).
21. Skripta a programové funkce, jejich volání, vstup a výstup dat. Podmíněný příkaz, příkazy cyklu, přepínač.
Řešení vybraných úloh, iterační výpočty, numerické integrování, třídění.
Osnova cvičení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Základy použití počítače a počítačové sítě: zpřístupnění dokumentů na internetu, základy jazyka HTML.
Základy programu GeoGebra, režimy práce a uživatelské prostředí, vytváření geometrických útvarů.
Základní operace a funkce v programu GeoGebra vytváření proměnných, číselné operace, vyhodnocování
výrazů, matematické funkce. Inverzní a složená funkce, tečna ke grafu funkce.
Výpočet kořenů, numerické vyčíslení derivací.
Logické a množinové operace: popis množin bodů v rovině. Zpracování a přenos obrázků (grafické
formáty).
Úpravy a zjednodušování výrazů: limity, derivace a vyšetřování průběhu funkce, hledání extrémů.
Řešení extremálních úlohy.
Základy Matlabu: režimy práce a uživatelské prostředí. Základní operace: vytváření proměnných, číselné a
logické operace, vyhodnocování výrazů, struktura dat (binární,textové), jejich přenos a formátování.
Tabelace a kreslení grafů funkcí a křivek, standardní funkce pro interpolaci a aproximaci. Grafy funkcí
dvou proměnných, plochy.
Skripty a programové funkce, jejich volání, vstup a výstup dat.
Úlohy lineární algebry (lineární soustavy, inverzní matice, determinant, hodnost), přesnost výsledků
(počítačové epsilon).
Podmíněný příkaz, příkazy cyklu, přepínač.
Řešení vybraných úloh, iterační výpočty, numerické integrování, třídění.
Odevzdání projektů. Hodnocení. Zápočet.
Znalosti: Studenti prokazují znalosti základních funkcí programu GeoGebra,Matlabu a jejich použití.
Dovednosti: Studenti umí vyřešit jednoduchou úlohu z aplikací diferenciálního počtu, jednoduchou úlohu z aplikací
lineární algebry a jednoduchou programátorskou úlohu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
http://mdg.vsb.cz/M/
Doporučená literatura:
DOŇAR, B., ZAPLATÍLEK, K.: Matlab pro začátečníky. BEN, 2003.
MILDA, M.: HTML pro začátečníky. KOPP, 1999.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Mechanika hornin a zemin
povinný
2+2
hod. za týden
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
1/2
Přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
V předmětu jsou posluchači nejprve seznámení se základními pojmy a významem předmětu mechanika hornin a zemin.
Dále jsou probírány vlastnosti hornin a zemin, které jsou prezentovány v souborech fyzikálních vlastností, mechanických
vlastností a technologických vlastností hornin včetně metod jejich určování. Znalosti vlastnosti hornin a zemin jsou dále
aplikovány při objasnění hypotéz mezních stavů hornin a zemin, klasifikaci horského masívu a modelování v
geomechanice.
Osnova přednášek
58. Úvod, význam MHaZ, základní pojmy, hornina, zemina, horninový masiv atd., geneze hornin, rozdělení
základních vlastností hornin a zemin.
59. Fyzikální vlastnosti – popisné (hmotové a tíhové vl., pórovitost, hutnost, vlhkost, saturace, zrnitostní složení,
klasifikace zemin atd.).
60. Fyzikálně-technické vlastnosti (propustnost, tepelné vl., vlastnosti využívané v geofyzice),
61. Fyzikálně-chemické vlastnosti (boptnavost,rozbřídavost, konzistenční stavy zemin, meze konzistence, index
plasticity, konzistence …).
62. Mechanické vlastnosti hornin a zemin – základní rozdělení mech. vlastností, pevnostní vlastnosti hornin a
zemin.
63. Mechanické vlastnosti hornin a zemin – přetvárné a reologické vlastnosti hornin (moduly pružnosti a
přetvárnosti, poissonovo číslo …).
64. Reologické modelování
65. Činitelé ovlivňující zjišťování mechanických vlastností, přepočet laboratorní pevnosti na pevnost masivu,
mechanická anizotropie hornin.
66. Technologické vlastnosti hornin (zkypřitelnost, mezerovitost, stlačitelnost, vnější tření, abrazivnost,
rozpojitelnost, tvrdost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost atd.)
67. Energetická charakteristika hornin.
68. Klasifikace horského masívu (metody RQD, RMR, SMR, Q systém, QTS, SMR…)
69. Hypotézy mezních stavů hornin a horského masivu.
70. Modelování v mechanice hornin a zemin – metody (fyzikální, matematické), software.
71. Prohlídka (akreditovaných) zkušebních laboratoří výzkumného centra hornin.
Osnova cvičení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Úvod do cvičení předmětu, školení bezpečnosti práce v laboratořích.
Pracovní postupy stanovení základních fyzikálních vlastností hornin a zemin.
Fyzikální vlastnosti hornin 1 - Měření měrné a objemové hmotnosti hornin (kámen, kamenivo).
Fyzikální vlastnosti hornin 2 - Měření měrné, objemové hmotnosti hornin (dokončení), + stanovení sypné
hmotnosti kameniva, výpočet celkové a otevřené pórovitosti.
Fyzikální vlastnosti zemin 1 Stanovení konzistenčních mezí zemin – mez tekutosti, mez plasticity, stanovení
vlhkosti
Fyzikální vlastnosti zemin 1 Stanovení konzistenčních mezí zemin (dokončení) + granulometrický rozbor a
zatřízení zemin.
Pracovní postupy pro stanovení pevnostních vlastností hornin a zemin.
Mechanické vlastnosti 1 Měření pevnosti hornin v prostém tlaku, příčném tahu (brazilská zkouška) a pevnosti v
tahu za ohybu.
9. Stanovení pevnosti při tečném namáhání (metodou prostého střihu a smyku na skloněných matricích)
10. Stanovení pevnosti při objemovém namáhání metodou souosých roubíků - určení úhlu vnitřního tření z
Mohrovy obálky kružnic.
11. Stanovení smykové pevnosti zemin na krabicovém smykovém přístroji.
12. Stanovení přetvárných vlastností hornin.
13. Terénní cvičení – stanovení tlakové pevnosti hornin pomocí Schmidtova nárazového kladívka, stanovení
mechanických vlastností zemin pomocí lehké dynamické penetrační soupravy.
14. Zápočtový týden – doměření chybějících úloh, závěrečný test, udělování zápočtů).
Znalosti: Studenti prokazují znalosti z výpočtů základních vlastností hornin a zemin, přehled v jednotkách ( formou
písemného testu ), teoretické znalosti v oblasti problematiky mechaniky hornin a zemin (ústní zkouška).
Dovednosti: Student umí stanovit základní fyzikální a mechanické vlastnosti hornin a zemin dle platných norem a
doporučených postupů, zatřídit a klasifikovat horský masív (resp. zeminu) na základě stanovení fyzikálněmechanických vlastností hornin a zemin. Student je schopen samostatné práce při stanovování základních vlastností
hornin v laboratoři aplikovat nabyté vědomosti při klasifikaci horského masívu. Orientovat se v hodnotách a jednotkách
jednotlivých vlastností hornin a zemin.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Kontrolní otázky v rámci přednášek.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
PETROŠ, V., ŠANCER, J.: Mechanika hornin a zemin. VŠB TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1962-4.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Systémy otvírky a přípravy ložisek
povinný
2+2
zkouška
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
1/2
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět se zabývá otvírkou a přípravou ložisek užitkových surovin k dobývání ve vztahu k hlubinnému i povrchovému
hornictví. Obecná část se zabývá legislativou, spojenou s danou problematikou a hodnocením důlně-geologické situace
na daném ložisku. V části hlubinné hornictví bude probrán soubor otázek počínaje otvírkou ložiska z povrchu a konče
možnými soubory přípravných prací. V souvislosti s povrchovým hornictvím bude položen důraz na možné způsoby
otvírky pro ložiska různých typů, vytváření zářezů a výsypkové hospodářství.
Osnova přednášek:
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Legislativa ve vztahu k otvírce a přípravě a typy ložisek užitkových surovin
Důlně-geologická situace v dobývacím prostoru, její hodnocení a dokumentace
Zásoby užitkových surovin v ložisku
Hodnocení možností otvírky hlubinného ložiska z povrchu
Zakládání pater ve vztahu k úložním poměrům a typu ložiska.
Rozčlenění a příprava na patře pro dobývání černo a hnědouhelných ložisek včetně lignitu
Vytváření těžebních bloků a panelů pro dobývání ložisek rudných, nerudných a uranových
Výpustné systémy jako součást přípravných prací
Účel, význam a profily rozčleňovacích a přípravných důlních děl
Hlavní zásady pro otvírku lomu na ložiscích všech typů
Možné způsoby otvírky lomů
Vytváření otvírkových zářezů při dopravě kontinuální i cyklické
Parametry jednotlivých řezů a způsoby jejich výpočtu, stanovení kapacity lomu
Výsypky – volba místa založení, způsoby vytváření a základní parametry
Osnova cvičení:
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Legislativa, CHLÚ, návrh DP, střety zájmů, POPD
Vyhledávání, základní typy ložiska, klasifikace zásob
Výpočet zásob, metody
Charakteristika důlních děl otvírkových i přípravných
Hlavní otvírka, štolou, úklonnou jámou, svislou jámou, rampou
Výběr místa umístění jámy, vybavení jámy, povrchové objekty
Zakládání pater, výška patra dle úložních podmínek
Náraží – dělení, typy
Přípravná dlouhá důlní díla, popis, význam, účel
Směrné číslo příprav, výpočet
Způsoby otvírky v lomech, etapy otvírky, skrývkový součinitel
Způsoby vytváření zářezu, parametry, výstavba výsypek, základní parametry
Kapacita lomu, generální svah lomu
Kontrolní test, odevzdání semestrální práce
Znalosti: Přehled o všech otvírkových a přípravných důlních děl, o systémech otvírky hlubinných dolů,povrchových
dolů.
Dovednosti: Umí řešit základní úlohy otvírkových prací, navrhnout rozfárání hlubinného i povrchového dolu. Student je
schopen připravit podklady pro dokumentaci.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
6+6
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti jsou průběžně kontrolovány v rámci diskuse a formou kontrolního testu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
GRYGÁREK, J., KRYL, V.: Systémy otvírky a přípravy ložisek. Institut Hornického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava,
2000, str. 87.
GRYGÁREK, J., KRYLl, V., PETROŠ, V., HUDEČEK, V.: Základy hornictví. Institut Hornického inženýrství, HGF
VŠB-TU Ostrava, 2004.
Horní zákon 44/1988 ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Tělesná výchova
povinný
0+2
hod. za týden
Zápočet
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
Forma výuky
1/2
cvičení
Vyučující
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřen na zvyšování fyzické zdatnosti studentů, rozvíjení specifických pohybových schopností a dovedností
z nabídky různých druhů sportu. Zabývá se soutěžními pravidly, tréninkovou metodikou, technikou a taktikou vybraného
sportu. Podává informaci o zdravé výživě, zásadách zdravého životního stylu, tělocvičné rekreaci a sociálním významu
sportu. Studenti mají možnost výběru ze 17-ti sportovních odvětví: badminton, basketbal, bojová umění, florbal, futsal,
fotbal, horolezectví, power jóga, kondiční cvičení s hudbou- rychlé a pomalé formy, kondiční kulturistika, požární sport,
stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesná výchova.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při sportovní činnosti
zásady správného rozcvičení před pohybovou činností
tréninková metodika vybraného sportu
seznámení se soutěžními pravidly vybraného sportu
nácvik správné techniky vybraného sportu
rozvoj obratnostních schopností s ohledem na potřeby vybraného sportu
zvládnutí taktiky vybraného sportu
zvyšování fyzické kondice s ohledem na potřeby vybraného sportu
spolupráce v rámci sportovního kolektivu
zásady zdravé výživy
zásady zdravého životního stylu
zdravotní význam tělocvičné rekreace
soutěž ve vybraném sportu
zásady správného protahování po pohybové činnosti
Znalosti: Posluchači prokazují znalost soutěžních pravidel vybraného sportu, zásad bezpečnosti při sportu, tréninkové
metodiky, techniky a taktiky vybraného sportu.
Dovednosti: Posluchači dovedou absolvovat soutěž ve vybraném sportu při současném zvládnutí základních
pohybových dovedností a odpovídající úrovni rozvoje pohybových schopností.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Pravidla jednotlivých sportů.
Doporučená literatura:
Metodické příručky jednotlivých vyučovaných sportovních odvětví.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Základy fyziky
povinný
0+2
hod. za týden
klasifikovaný zápočet
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
Forma výuky
1/2
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět má za cíl obnovení a doplnění základních poznatků středoškolské fyziky. Měl by tyto poznatky pro studenty z
různých typů škol sjednotit a pomoci tak studentům překonat přechod ze středoškolského na vysokoškolské studium.
V některých partiích fyziky seznamuje studenty s popisem fyzikálních dějů a jevů pomocí vysokoškolské matematiky.
Osnova cvičení
1.
ZÁKONNÉ MĚŘICÍ JEDNOTKY
2.
MECHANICKÝ POHYB
Kinematika přímočarých pohybů hmotného bodu, rovnoměrný pohyb po kružnici. Síla jako fyzikální veličina,
pohybové zákony, příklady silového působení. Mechanická práce, výkon, energie. Moment síly, moment
setrvačnosti.
3.
TEPLOTA A TEPLO
Základní pojmy – teplota, teplo jako forma energie. Stavová rovnice ideálního plynu, děje v plynech.
4.
ELEKTŘINA
Elektrický náboj a jeho vlastnosti, stavba atomu. Elektrické pole, charakteristiky homogenního
elektrostatického pole ve vakuu (intenzita, siločáry, potenciál). Elektrický proud v kovech. Obvody
stejnosměrného proudu.
Znalosti: Posluchači prokazují znalosti z problematiky dobývání surovin zasažených nepříznivými přírodními vlivy.
Dovednosti: Posluchači jsou schopni vyhodnotit a případně předcházet nepříznivým vlivům při lomovém dobývání
surovin.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+6
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Testy, krátké kontrolní příklady.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
FOJTEK, A., FOUKAL, J., MÁDR, V., WYSLYCH, P.: Fyzika pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB-TUO.
Skriptum, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1995 (2. vydání 2001, 3. vydání 2007).
Materiály pro předmět Základy fyziky na webovských stránkách Institutu fyziky - výuka na HGF
HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALDER, J.: Fundamentals of Physics. Fifth Editon Extended, 1997. John Wiley and
Sons, Inc.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Bakalářská fyzika
povinný
3+3
zkouška
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
8
kreditů
Forma výuky
2/3
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem předmětu je získání přehledu o základních fyzikálních zákonitostech a zvládnutí základních poznatků z fyziky
potřebných při studiu technické vysoké školy a jejich aplikaci v praxi. Základní kurs fyziky se zabývá pohybem
hmotného bodu a soustav hmotných bodů, pohybem tuhého tělesa, popisem kmitů, vln a pohybem kapalin. Dalšími
partiemi jsou tepelný pohyb, základní poznatky o fyzikálních polích, elektrickém proudu, elektromagnetickém poli,
optice a stavbě hmoty.
Osnova přednášek:
ÚVOD
Předmět fyziky. Fyzikální pojmy, veličiny, jednotky. ČSN ISO 31-0. Hmota, látka, fyzikální pole. Základní matematické
operace ve fyzice, algebraické operace a vektory, derivace a integrace vektorové funkce.
1. MECHANIKA
1.1. Kinematika pohybu hmotné částice. Hmotný bod. Poloha hmotného bodu – vztažná soustava, trajektorie, dráha.
Rychlost, zrychlení, přirozené složky zrychlení. Klasifikace pohybů. Úhlová dráha, úhlová rychlost, úhlové zrychlení.
1.2. Dynamika pohybu hmotné částice. Setrvačná hmotnost, hybnost, síla, impuls síly, pohybové zákony. Některé druhy
sil. Newtonova pohybová rovnice. Pohyby v homogenním tíhovém poli Země. Mechanická práce, výkon. Kinetická a
potenciální energie hmotného bodu, potenciální energie tíhová. Zákon zachování mechanické energie.
1.3. Mechanika pohybu soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa. Hmotný střed. Pohyby těles. Moment síly, moment
hybnosti. Impulsové věty. Skládání sil působících na tuhé těleso, dvojice sil. Těžiště, rovnovážná poloha. Pohybová
rovnice rotačního pohybu tělesa kolem nehybné osy. Moment setrvačnosti. Práce a výkon při rotačním pohybu.
Kinetická energie tělesa. Translační a valivý pohyb tělesa po nakloněné rovině.
1.4. Mechanické kmitání. Harmonické kmitání. Tlumené kmitání, útlum. Kyvadla. Grafické znázornění kmitavého
pohybu. Skládání harmonických kmitů.
1.5. Mechanické vlnění. Postupné vlnění. Interference vlnění. Stojaté vlnění. Energie přenášená vlněním. Huygensův
princip. Zvuk.
1.6. Mechanika kapalin. Ideální a reálná kapalina. Zákony hydrostatiky (Pascalův zákon, Archimedův zákon) a
hydrodynamiky (rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice) pro ideální kapalinu.
1.7. Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon, charakteristiky gravitační pole, práce sil gravitačního pole. Gravitační
a tíhové pole Země, pohyby v poli Země.
2. TERMIKA
2.1. Teplota a teplo. Základní pojmy kinetické teorie a termodynamiky. Teplota, teplotní stupnice. Vnitřní energie, práce
a teplo, tepelná kapacita. Kalorimetrická rovnice. První termodynamický zákon.
2.2. Struktura a vlastnosti plynu. Ideální plyn. Rozdělení molekul plynů podle rychlostí. Tlak plynu. Stavová rovnice pro
ideální plyn. Práce vykonaná plynem. Molární tepelné kapacity ideálního plynu. Vratné stavové změny v ideálním plynu.
Kruhový děj s ideálním plynem. Druhý termodynamický zákon.
2.3. Změny skupenství.
3. ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
3.1. Elektrostatické pole. Elektrický náboj a jeho vlastnosti, charakteristiky elektrostatického pole. Kapacita vodiče,
kondenzátory.
3.2. Stacionární elektrické pole. Elektrický proud, odpor, elektromotorické napětí. Obvody stejnosměrného proudu.
Práce a výkon proudu. Měření základních elektrických veličin.
3.3. Stacionární magnetické pole. Charakteristiky, síly působící na náboj a elektrický proud v magnetickém poli.
3.4. Nestacionární magnetické pole. Elektromagnetická indukce, vzájemná a vlastní indukce. Vznik a základní vlastnosti
střídavého proudu.
4. OPTIKA
4.1. Světlo jako elektromagnetické vlnění. Spektrum elektromagnetického záření. Základní vlastnosti světla. Odraz a lom
světla. Hranolové spektrum. Interference světla. Ohyb světla. Polarizace světla. Fotometrie.
4.2. Kvantové vlastnosti světla. Fotoelektrický jev, foton a jeho vlastnosti.
Osnova cvičení:
1) Opakování matematických operací s vektory, derivace, integrace.
2) Příklady z kinematiky a dynamiky translačního pohybu.
3) Příklady z kinematiky a dynamiky rotačního pohybu.
4) Příklady s tématy práce, impuls síly a moment impulsu síly, kinetická energie, zákony zachování.
5) Příklady na kmitavé pohyby a vlnění, hydrostatiku a hydrodynamiku.
6) Příklady s tématikou pohybů v tíhovém poli Země.
7) 1. kontrolní písemná práce
8) Příklady z termodynamiky.
9) Příklady z elektrostatiky.
10) Příklady na elektrický proud a magnetismus.
11) Příklady z optiky – lom, ohyb, interference.
12) Příklady z optiky – fotoelektrický jev, Comptonův jev a příklady ze stavby hmoty.
13) 2. kontrolní písemná práce.
14) Udělování zápočtu, konzultace, diskuse.
Znalosti: Z hlavních principů a zákonů vybraných partií klasické fyziky, matematického vyjádření principů a zákonů
fyziky, teorie zpracování výsledků experimentů.
Dovednosti: Umí popsat, objasnit a interpretovat vybrané přírodní a technické jevy a děje, aplikovat základní
matematické metody na popis fyzikálních jevů, student je schopen využívat základních fyzikálních poznatků k sestavení
rovnic popisujících vybrané procesy, upravit fyzikální rovnici vybraných modelových úloh do řešitelné podoby.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
18+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
FOJTEK, A.: Bakalářská fyzika pro HGF. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 2005
FOJTEK, A.: Cvičení z bakalářské fyziky pro HGF. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 2006
HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALDER, J.: Fundamentals of Physics, Fifth Editon Extended, 1997, John Wiley and
Sons, Inc.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Fyzikální měření (pro technické obory)
povinný
0+2
hod. za týden
klasifikovaný zápočet
doporučený ročník / semestr
2
kreditů
Forma výuky
2/3
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět seznamuje studenty se základními měřícími metodami a metodikou zpracování naměřených hodnot fyzikálních
veličin. Využívá poznatků základního kurzu fyziky.
Osnova
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
1. Úvod I
2. Úvod II
3. Úvod III; Frontální měření: Moment setrvačnosti kovového válečku definiční metodou
4. Měření momentu setrvačnosti z pohybové rovnice
a) Měření Poissonovy konstanty,
b) Měření měrné tepelné kapacity pevných látek
5. Měření elektrického odporu (definiční metodou a můstkem)
6. Měření VA charakteristiky polovodičové diody
7. Měření měrného náboje elektronu
8. Měření vlnové délky světla z ohybu na optické mřížce
a) Měření tíhového zrychlení z doby kmitu reverzního kyvadla,
b) Měření tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla
9. Ověření platnosti zákona pro izobarický a izotermický děj
10. Měření momentu setrvačnosti z měření doby kmitu
11. Měření EMN galvanického článku kompenzační metodou
12. Zápočtový test, závěrečná diskuse, zápočty
Znalosti: Teoretického popisu plánovaného experimentu, teoretického základu vybraných experimentálních úloh.
Dovednosti: Umí plánovat a realizovat experiment na základě známých faktů, zaznamenávat výsledky experimentu,
zpracovávat je a vyhodnocovat, zpracovat protokol měření, je schopen aplikovat, rozšiřovat, prohlubovat a upevňovat
své teoretické poznatky na základě experimentální práce.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+6
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Testy
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
KOPEČNÝ, J. a kol.: Fyzikální měření. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, 1999
HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALDER, J.: Fundamentals of Physics, Fifth Editon Extended, 1997, John Wiley and
Sons, Inc.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Geodézie a mapování lomů
povinný
2+2
hod. za týden
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
2/3
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Klíčovým cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy geodézie a s jejich aplikací do prostředí lomů a
lomového dobývání. Poskytuje přehled o důlně měřických předpisech, o tvorbě a vedení měřické dokumentace na
lomech a o metodách výpočtu ploch a objemů. Předmět ve svém obsahu zohledňuje i využití nových a progresivních
metod prostorového určování polohy bodů a to technologií GNSS (Globálních navigačních systémů) a metodou
fotogrammetrie.
Osnova přednášek
1) Úvod do geodézie, referenční tělesa Země, soustava geodetických zeměpisných souřadnic
2) Úvod do kartografie, klasifikace map a kartografického zobrazení, prvky map
3) Závazné geodetické referenční systémy na území ČR dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb., Geodetické
základy ČR
4) Základní souřadnicové výpočty, výpočet směrníku a délky, určení polohy bodu metodou protínání vpřed a
zpět, odvození výpočtu určení polohy bodu metodou polygonového pořadu
5) Základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, klasifikace chyb, váhy měření
6) Měření vodorovných a svislých úhlů, konstrukce teodolitů, metody měření úhlů, přístroje
7) Měření délek, metody měření, přímé a nepřímé měření délek, zdroje chyb
8) Určování výšek, metody měření, geometrická nivelace, trigonometrická metoda určování výšek bodů,
zdroje chyb
9) Podrobné polohopisné a výškopisné měření, metody měření, vyhotovení polohopisného a výškopisného
plánu
10) Druhy měřické dokumentace na lomech, základní mapa lomu (ZML), bodová pole
11) Technologie GNSS a její praktické využití v lomech při prostorovém určování polohy podrobných bodů
12) Prostorové určování polohy bodů metodou fotogrammetrie
13) Výpočet ploch a objemů, metoda vodorovných řezů, svislých rovnoběžných řezů, určování objemů
metodou čtvercové sítě, prostorové modely lomů
14) Inženýrsko - průmyslové aplikace využitelné v prostředí lomů
Osnova cvičení
1) Základní jednotky používané v geodézii dle SI.
2) Základy kartografie, práce s mapou, státní mapová díla.
3) Konstrukce podélného profilu z topografické mapy 1:10000 a jeho grafické vyhotovení dle příslušné normy
ČSN.
4) Souřadnicové výpočty: protínání vpřed, výpočet a vyrovnání polygonového pořadu.
5) Teodolit THEO 020, jeho popis, osové podmínky správnosti, přístrojové chyby.
6) Měření horizontálních a vertikálních úhlů pomocí THEO 020.
7) Zaměření nivelačního pořadu metodou technické nivelace, jeho výpočet a vyrovnání.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Trigonometrické měření výšek.
Podrobné polohopisné měření části území a zpracování mapové dokumentace.
Seznámení s mapovou dokumentací na lomech.
Konstrukce a čtení základní mapy lomu.
Měření podrobných bodů technologií GNSS.
Výpočet ploch a objemů.
Zápočtový test a udělení zápočtu.
Znalosti: Studenti prokazují znalosti schopností definovat základní pojmy problematiky geodézie a mapování lomu,
definovat základní principy teorie chyb a vyrovnávacího počtu.
Dovednosti: Studenti dokážou používat geodetické přístroje pro určení prostorové polohy bodů v prostředí lomů,
analyzovat dosaženou přesnost realizovaného geodetického měření. Dále studenti umí vyhotovit mapu lomu a další
mapovou dokumentaci.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
18+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Kontrola připravenosti studentů v rámci vedené diskuze k jednotlivým tématům a kontrola průběžného plnění zadaných
programů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
GAVLOVSKÝ, E.: Zaměřování a mapování lomů. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1990. 203 s. ISBN 80-7078023-1.
HAJKR, O., NESET, K..: Geometrie nerostných ložisek: Důlní měřictví III: učebnice vysokých škol. Vyd. 1. Praha:
SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1978. 430 s.
HÁNEK, P.: Stavební geodézie. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2.
SCHENK, J.: Geodetické sítě, Bodová pole. VSB-TU Ostrava, Sylaby 2005, dostupné z http://igdm.vsb.cz
Nařízení vlády 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na
území státu a zásadách jejich používání.
Vyhláška ČBÚ 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornických činnostech a některých činnostech
prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Hornická elektrotechnika
povinně volitelný
2+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
3
kreditů
zkouška
Forma výuky
2/3
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět navazuje na znalosti základů elektrotechniky získané ve fyzice. Seznamuje studenty se seznámí z metodami
řešení elektrických obvodů, s principy činnosti elektrických strojů, přístrojů a s jejich vlastnostmi, se základy el. měření,
elektrických pohonů, polovodičové techniky, elektrického tepla , světla a s výrobou a rozvodem el. energie. Studenti se
také seznámí také se základy bezpečnosti a ochrany zdraví v elektrotechnice.
Osnova přednášek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Úvod do předmětu: Energetické zdroje , klasifikace, vlastnosti, elektrické obvody (opakování z fyziky),
základní pojmy a zákony, prvky el. obvodů, stejnosměrné obvody, metody určování obvodových veličin
Elektrické měření: obsah, účel, pojmy, označování, metody, druhy a vlastnosti měřících přístrojů
Střídavý proud: vznik, popisy, charakteristické hodnoty, parametry, obvodové veličiny s prvky R, L, C, výkony,
kompenzace
Třífázová soustava a obvody: vznik, vlastnosti, výkony, řešení obvodů, točivé pole
Elektrické přístroje: rozdělení, funkce, provedení, jistící a spínací přístroje, elektromagnety, logické řízení,
rozdělení, popis, kontaktní logické obvody
Průmyslová elektronika: prvky, rozdělení, provozní vlastnosti, spínače, měniče, použití
Elektrické stroje: úvod, rozdělení, transformátory: princip, konstrukce, provozní stavy, parametry, zapojení
Transformátory: měřící, speciální, autotransformátory, elektrické stroje točivé: rozdělení, princip činnosti
Střídavé stroje: asynchronní motory a generátory, konstrukce, provozní vlastnosti
Střídavé stroje: synchronní stroje, konstrukční provedení, provozní vlastnosti
Stejnosměrné stroje: rozdělení, princip činnosti, konstrukce, provozní vlastnosti
Výroba a rozvod a elektrické energie: elektrárny, rozvodné sítě, dimenzování vedení
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s el. proudem, předpisy, účinky, princip a druhy ochran před úrazem el.
proudem
Osnova cvičení:
1. Výpočty stejnosměrných obvodů
2. Výpočty střídavých obvodů
3. Výpočty 3fázových obvodů
4. Základní výpočty usměrňovačů
5. Základní výpočty transformátorů a asynchronních motorů
Laboratorní cvičení:
6. Měření ve stejnosměrných obvodech
7. Měření ve střídavých jednofázových obvodech
8. Měření v trojfázových obvodech
9. Měření na jednofázových diodových usměrňovačích
10. Měření na jednofázovém transformátoru
11. Kontaktní a bezkontaktní logické řízení
12. Měření na asynchronním motoru
Znalosti: O základech principu elektrotechniky, propojení princiů s praktickým využíváním elektrické energie.
Dovednosti: Student umí aplikovat základní znalosti elektrotechniky, je schopen aplikovat získané teoretické vědomosti
pro využití v hornické praxi.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
10+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti jsou průběžně kontrolovány v průběhu semestru teoretickými testy. V průběhu semestru student vypracuje
semestrální projekt – řešení několika zadaných úloh z elektrotechniky.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Sylaby přednášek a cvičení vyučující katedry. (http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/hgf/hgf.htm)
KOCMAN, S.: Electrical engineering in mining. VŠB-TU Ostrava 2005. s. 39. ISBN 80-248-0804-8.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Hydrogeologie a odvodňování lomů a dolů
povinný
2+2
hod. za týden
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
4
kreditů
Forma výuky
2/3
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
doc. Ing. Žůrek Petr, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět seznamuje se základními parametry důležitými pro pochopení zákonitostí proudění kapalin v podzemních
vrstvách a se vztahy, které absolvent může použít při řešení problémů. Dále je student seznamován s technologií
související s odvodňování dolů a lomů a legislativními normami, které upravují její nasazení.
Osnova přednášek
86. Základy hodnocení geohydrodynamických struktur a jejich význam při klasifikaci horninového masivu.
87. Proudění podzemních vod v horninovém prostředí, metody zjišťování základních hydraulických vlastností
hornin a zemin.
88. Hydrogeologické systémy a jejich režim, rovnice hydrologické bilance a její prvky.
89. Hydrogeologický průzkum a jeho úkoly.
90. Hydrogeologie je účelově zaměřena zejména na problematiku odvodňování stavebních jam, povrchových lomů
a hlubinných dolů, tunelů apod.
91. Způsoby aktivní a pasivní ochrany před nenadálými průvaly vod ze zvodnělých horizontů do provozovaných
důlních děl.
92. Požadavky na důlní díla.
93. Statické a dynamické dimenzování hrázových objektů.
94. Umísťování čerpadel a čerpacích stanic v důlních provozech dolů a lomů.
95. Ekologické dopady čerpání důlních vod do vodotečí a způsoby eliminace negativních vlivů
96. Projekce odvodňovací soustavy na lomech.
97. Odvodňování předpolí lomů, skrývkových řezů, řezů užitkových surovin, výsypkových a odvalových těles.
Osnova cvičení
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Chemická analýza vody
Rovnice hydrologické bilance
Zpracování hydrologických dat
Stanovení hydraulické vodivosti hornin
Interference vrtů
Výpočet a vykreslení depresní křivky
Čerpací zkoušky
Výpočet výkonnosti požadovaného čerpadla
Soubor účelových map
Projekt odvodnění
Znalosti: Studenti své znalosti prokazují v oblastech problematiky proudění vod, hydrogeologie, systému odvodnění
dolů a související legislativy. V oblastech systému odvodnění lomu a legislativy vztahující se k dané problematice.
Dovednosti: Studenti dovedou připravit podklady pro tvorbu dokumentace, umí řešit základní úlohy hydrogeologie a
navrhnout jednotlivá opatření pro zajištění odvodnění lomového a důlního provozu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalostí v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných úkolů na cvičeních.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
HOMOLA V., KLÍR S.: Hydrogeologie ČSSR III - Hydrogeologie ložisek nerostných surovin. Academia Praha, 1987.
MILIČ, J., ENDEL, K., GONDEK, H.: Odvodňování lomů a dolů. SNTL, Praha 1989, 360 s.
Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při
dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při
činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.
Doporučená literatura:
HOMOLA V., GRMELA A.: Hydrogeologie. - I. díl. Skripta VŠB Ostrava, 1987.
HOMOLA V., GRMELA A.: Geologie kapalin a plynů. - 2. část Hydrogeologie. - 2. díl. Skripta VŠB Ostrava, 1991.
HOMOLA V., GRMELA A.: Cvičení z hydrogeologie. - 1. Díl. Skripta VŠB Ostrava, 1984.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Jazyk anglický b/III
Povinně volitelný
Typ předmětu
doporučený ročník / semestr 2/3
0+2
1
Rozsah studijního předmětu
hod. za týden
kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
cvičení
Způsob zakončení
Forma výuky
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Zuzana Trawinská
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem je vytvoření základů obecného a odborného anglického jazyka v oblasti řečových dovedností jako je čtení, psaní,
mluvení a poslechu s výstupní úrovní B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Technical development
Suggesting ideas and solutions
Assessing feasibility
Discussing budget, schedule, capacity, dimensions, layout, looks, performance and regulations
Describing improvements and redesigns
Idioms to describe feasibility
Describing health and safety precautions
Types of industrial hazards
Emphasising the importance of precautions
Discussing regulations and standards
Common language on safety notices
Language style in written instructions
Monitoring and control, referring to measurable parameters
Credit test
Znalosti: Studenti prokazují znalosti gramatické a technické slovní zásoby daného semestru.
Dovednosti: Studenti dovedou popsat technické funkce a aplikace. Jsou schopni zdůraznit technické výhody, popis
materiálu, jejich vlastnosti aj.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Vypracování zadaných písemných úkolů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
IBBOTSON, M.: Cambridge English for Engineering. Cambridge: Cambridge University Press 2009. ISBN
9780521715188.
Doporučená literatura:
IBBOTSON, M.: Professional English in Use Engineering. Cambridge: Cambridge University Press 2009. ISBN
9780521734882.
MURPHY, R.: English Grammar in Use 3rd Edition with Answers. Cambridge: Cambridge University Press 2004. ISBN
9780521537629.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Jitka Vavřínková
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk francouzský b/III
Povinně volitelný
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
zápočet
Forma výuky
2/3
cvičení
Komunikativní zaměření, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, opakování a rozšiřování slovní zásoby,
mluvnice, ústní a písemný projev ve francouzštině.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vous êtes libre ce soir?
Les loisirs.
Le conditionnel et son usage.
Place des pronoms personnels.
Images du temps.
Le passé composé et l' imparfait.
D' hier à demain.
Les sports pour tous.
Les voyages forment la jeunesse.
Conj. que réunit deux propositions.
Fêtes et célébrations. Pour marquer l' obligation.
Le conditionnel passé.
Le travail avec des textes techniques.
Révision.
Znalosti: Posluchači rozumějí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné
je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem.
Dovednosti: Posluchači jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj
pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně
jeho význam.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Ústní a písemné úkoly.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
GUYOT – CLÉMENT, CH., COURTILLON, J., SALINS, G. -D.: Libre Echange. 1. Paris: Hatier-Didier, 1991. 191 s.
ISBN: 227-80-4018-9.
Doporučená literatura:
PRAVDOVÁ M., PRAVDA M.: Francouzština nejen pro samouky. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2007. 568 s. ISBN 97880-7335-083.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
PhDr. Šárka Sladovníková, PhD.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk německý b/III
Povinně volitelný
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
zápočet
Forma výuky
2/3
cvičení
Výuka je zaměřena na další rozšiřování terminologie potřebné pro komunikaci nejen v každodenním životě, nýbrž také
při výkonu profese. Formy práce, na jejichž základě je dosahováno vytčeného cíle, jsou ústní projev, četba, poslech s
porozuměním a písemný projev. Ve výuce jsou probírána témata týkající se např. firmy, činností jednotlivých oddělení v
podniku, technických dat přístrojů, plánování úkolů, řešení problémů.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bürokommunikation früher
Bürokommunikation heute
Wünsche
Bitten
Anliegen
Arbeitstag
Arbeitsalltag
Elektronische Kommunikation
Umgang mit E-Mails
Lebensdaten
Lebensplanung
Lebenslauf und andere Dokumente
Hoffnungen und Absichten
Testat
Znalosti: Studenti své znalosti prokazují v oblasti lexikologické při používání základních komunikačních slov, v oblasti
gramatické při používání základních gramatických pravidel a struktur, v oblasti textové lingvistiky při porozumění textu
týkajícího se běžných životních situací.
Dovednosti: Studenti dovedou navrhnout v oblasti formálních a neformálních funkčních stylů se vyjadřovat
srozumitelně a zdvořile, úseky jazykové promluvy produkovat v relativně plynulém tempu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Testy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
BECKER, N. - BRAUNERT, J.: Alltag, Beruf & Co. 3. Ismaning: Hueber Verlag, 2009.
Doporučená literatura:
HALL K.: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber, 2001.
HELBIG, G. - BUSCHA, J.: Übungsgrammatik Deutsch. 7. Aufl. Leipzig, Berlin, München: Langenscheidt, 1991.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Václav Kubečka
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk ruský b/III
Povinně volitelný
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
zápočet
Forma výuky
2/3
cvičení
Vytvoření základů obecného jazyka s výstupní úrovní A1-A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výuka je zaměřena na získání základů současné ruštiny pro další studium jazyka – zvládnutí specifik zvukové a grafické
stránky ruštiny, na osvojování slovní zásoby a mluvnických struktur, na jejich aplikaci v běžných situacích
každodenního života. Umožňuje získat rozšiřující slovní zásobu, prohlubovat znalosti mluvnických struktur nezbytných
pro ústní a písemnou komunikaci, jakož i jejich aktivní užívání v běžných životních situacích na středně pokročilé
úrovni.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Lekce 15. Časování sloves typu мочь, помочь. Slovesa na -овa/-eвa.
Lekce 15. Skloňování adjektiv. Řadové číslovky. Letopočet. Datum.
Lekce 15. Řízená konverzace na téma Hotel. Práce s textem v originále (tisk, internet).1.
Lekce 16. Práce s textem „Как доехать до центра?“.
Lekce 16. Nácvik obratů pro orientaci ve městě. Časování sloves typu вернуть(ся).
Lekce 16. Časování sloves typu идти, ехать a problematika užívání předponových variant.
Lekce 16. Konverzace na téma Orientace ve městě, Městská doprava.
Lekce 17. Práce s textem „Где вы живете?“.
Lekce 17. Souhrnné opakování sloves. Imperativ. Konverzace na téma Bydlení.
Lekce 17. Vyjádření českého „rád“. Skloňování substantiv typu площадь.
Lekce 18. Práce s textem „Приятного аппетита!“
Lekce 18. Časování sloves typu есть, пить. Konverzace na téma Stolování.
Souhrné opakování L15-L18.
Zápočtový test.
Znalosti: Studenti prokazují znalosti časování sloves v I. i II.časování, nepravidelná slovesa.
Dovednosti: Studenti jsou schopni mluveného i psaného slova.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Zápočet na konci semestru – písemně.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
NEKOLOVÁ, V. - CAMUTALIOVÁ, I. – VASILJEVA - LEŠKOVÁ, A.: Ruština nejen pro samouky. vyd. LEDA,
Praha 2002, 2007, 2008.
Doporučená literatura:
PEŘINOVÁ, N.: Doplňkový materiál k tématu "Studium na VŠ"
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Jitka Vavřinková
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk španělský b/III
Povinně volitelný
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
1
kreditů
zápočet
Forma výuky
2/3
cvičení
Průběžné opakování a upevňování znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu, prezentace a procvičování další
slovní zásoby, složitějších gramatických struktur a jejich funkcí. Společensko-kulturní aspekty jazyka.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Memorias de un viejo funcionario de Correos.
Diálogo de dos quinceañeros.
El pretérito imperfecto y su uso.
Verbos irregulares REÍR(SE), ENVIAR, las perífrasis.
¿Cómo presentarse?, el pronombre MISMO y su uso.
La creación del adjetivo con la preposición DE.
Entrevista con el doctor Curalotodo.
Vocabulario relacionado con la salud, el cuerpo humano.
En la consulta del médico – prácticas.
Verbos irregulares INFLUIR, CAER, OÍR.
El presente del subjuntivo, formas, cambios ortográficos.
El imperativo afirmativo y negativo, cualquiera.
El trabajo con los textos especializados según el programa del estudio.
Repaso.
Znalosti: Posluchači rozumějí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumějí textům obsahujícím pocity a události při
použití základních komunikačních slovíček, známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným
na uspokojování konkrétních potřeb.
Dovednosti: Posluchači jsou schopni dorozumět se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech,
která jsou jim známá. Dokážou vyprávět a líčit své touhy; mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím
podmiňovacího způsobu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Ústní a písemné úkoly.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
MACÍKOVÁ, O. – MLÝNKOVÁ, L.: Učebnice současné španělštiny 1. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2011. 512s.
ISBN: 978-80-251-2392-8.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Ražení podzemních děl a trhací práce
povinný
2+2
zkouška
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
2/3
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřen na rozpojování hornin při ražení podzemních objektů tzv. klasickou technologií pomocí vrtacích a
trhacích prací. Seznamuje se sortimentem prostředků trhací techniky, roznětem náloží a metodikou stanovování
základních parametrů odstřelů. Dále je zaměřen na ražení a vyztužování podzemních děl. Seznamuje se stanovením
základních parametrů pro ražení (velikost a tvar díla, posouzení geotechnických podmínek horninového prostředí) a
výztužnými konstrukcemi. Zejména seznamuje s klasickou technologií ražení s použitím vrtacích a trhacích prací,
zabývá se rovněž problematikou mechanizovaného ražení výložníkovými stroji, tunelovacími stroji a razicími vrty. Je
zaměřen na horizontální díla různého tvaru a velikosti, ražená v různých podmínkách (hloubka, účel, bezpečnost,
anomálie horninového prostředí). Problematika ražení a hloubení svislých děl je probírána pouze okrajově. Student získá
základní představu o technologiích ražení podzemních objektů s podrobnějšími znalostmi o tzv. klasickém ražení
zejména liniových vodorovných děl (kolektorů, štol, tunelů). Získá základní znalosti pro stanovení komplexního
technologického postupu s návrhem strojního a materiálového vybavení ražby, určení technologických časů základních i
pomocných operací razícího cyklu rezultující v časový harmonogram ražení. naučí se dimenzi základních typů
výztužných konstrukcí (dřevo, ocel, svorníky, beton). Součástí je i platná bezpečnostní legislativa při ražení v podzemí.
Osnova přednášek:
98. Vymezení předmětu, základní parametry podzemních děl. Hlavní operace razícího cyklu.
99. Rozpojování hornin trhací prací, prostředky trhací techniky.
100. Teorie rozpojování horniny výbuchem. Roznět náloží. Základní údaje o trhací práci.
101. Zálomy, technologie trhacích prací v podzemních dílech.
102. Trhací práce při dobývání. Škodlivé účinky výbuchu. Metody obrysové trhací práce.
103. Vrtání ruční a vrtacími vozy a soupravami při ražení podzemních děl.
104. Nakládání a odtěžení horniny při ražení. Prostředky odklizu při hloubení.
105. Odkliz horniny při různých systémech odtěžení, odkliz horniny při hloubení.
106. Výztužní konstrukce podzemních děl. Výztuže rámové, plošné, svorníkové a kombinované.
107. Technologie vyztužování rámových a plošných výztuží.
108. Organizace práce při ražení a hloubení. Využití výpočetní techniky při projektování a řízení ražení.
109. Základy ražení prostorných děl hornických a podzemního stavitelství.
110. Přehled kontinuálních způsobů ražení a hloubení.
111. Systematika metod hloubení jam. Technologie hloubení jam a dovrchního ražení vertikálních děl.
Osnova cvičení:
76.
77.
78.
79.
Základní výbušinářské charakteristiky výbušin - semestrální projekt.
Pasport trhací práce pro ražení liniového podzemního díla - semestrální projekt.
Promítání odborných a výukových filmů.
Technologický postup ražení podzemního díla malého průřezu (štola, kolektor, překop apod.) - semestrální
projekt.
Znalosti: Studenti znají předmět a rozsah oboru odpovídající soudobém stavu poznání dané problematiky, porozumí
teoriím, konceptům a metodám, které odpovídají soudobému stavu v oboru v ražení podzemních důlních děl.
Dovednosti: Student umí navrhnout technologii ražení podzemních projektů, navrhnout strojní a materiálové vybavení
ražby, osádky, harmonogram ražení, je schopen dimenzovat základní typy výztužných konstrukcí.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných semestrálních projektů ve cvičeních.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
EXNER, K. Ražení důlních děl I: konvenční technologie ražení důlních děl. Ostrava: VŠB, 1991. 240 s. ISBN 20-7078077-0.
EXNER, K. Ražení důlních děl II: Kontinuální technologie ražení a hloubení. Ostrava: VŠB, 1988. 131 s.
EXNER, K., Horký, J. Trhací práce a ražení důlních děl. 2.vyd. Ostrava: VŠB, 1990. 225 s.
EXNER, K. Návody ke cvičení z předmětu ražení důlních děl ražení důlních děl. 2.vyd. Ostrava: VŠB, 1990. 177 s.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Technická mechanika
povinně volitelný
2+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
3
kreditů
zkouška
Forma výuky
2/3
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Petr Horyl, CSc.,dr.h.c.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Studenti získají základní znalosti v oblasti mechaniky, působení sil na hmotné objekty a důsledky tohoto působení.
Studenti pochopí zákonitosti působení sil na hmotné objekty, pochopí metody a způsoby vyšetřování důsledků tohoto
působení. Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů. Studenti se naučí
analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska silového působení a následků tohoto působení. Studenti se naučí
kategorizovat problémy, související s mechanikou, navrhovat jejich řešení, formulovat a vyvíjet nástroje k jejich řešení.
Studenti se naučí zhodnotit charakter technického problému, rozhodovat o jeho řešení, doporučit, vysvětlit a obhajovat
své návrhy, predikovat chování mechanického systému po zásahu.
Osnova přednášek:
1. Skládání a rozklad sil, typy silových soustav, nahrazení a rovnováha.
2. Moment síly, silové dvojice, obecná rovinná silová soustava.
3. Těžiště čar, ploch a těles.
4. Vazby, statické řešení soustav těles.
5. Přímé nosníky, zjištění vnitřních statických účinků.
6. Příhradové konstrukce.
7. Pasivní odpory v technické praxi.
8. Přímočarý a křivočarý pohyb bodu.
9. Kinematika tělesa.
10. Kinematické řešení rovinných mechanizmů s konstantním převodem.
11. Dynamika pohybu bodu, D‘Alembertův princip, integrální zákony dynamiky.
12. Dynamika rovinných pohybů těles.
13. Dynamika soustav těles (metoda uvolňování a metoda redukce).
14. Základy teorie technického kmitání.
Osnova cvičení:
1. Rozklad sil v rovině, rovnováha dvou a tří sil, moment sílu k bodu, silové dvojice
2. Rovinná silová soustava o společném působišti, výslednice a rovnice rovnováhy
3. Obecná rovinná silová soustava, podmínky rovnováhy na výpočtu reakcí desky, nahrazení soustavy silou a
momentem a silou na centrální ose
4. Výpočet těžiště drátové rovinné struktury, těžiště složeného rovinného obrazce
5. Výpočet reakcí přímého nosníku, stanovení grafů normálových sil, posouvajících sil a ohybových momentů,
stanovení místa maximálního ohybového momentu
6. Styčníková metoda prutových konstrukcí, rozlišení tahu a tlaku
7. Odpory při jízdě, praktické výpočty vláknového tření
8. Pohyb a dynamika hmotného bodu, řešení pohybovou rovnicí resp. integrálními zákony dynamiky
9. Dynamika posuvného a rotačního pohybu tělesa, rozběh setrvačníku
10. Užití metody redukce v dynamice jednoduché soustavy těles s konstantním převodem
Znalosti: V oblasti mechaniky, působení sil na hmotné objekty a důsledky tohoto působení, s pojmem síla a naučí se
provádět operace silami.
Dovednosti: Student je schopen analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska silového působení a následků tohoto
působení, vyšetřovat pohyb bodu, tělesa a mechanismu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
10+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Zkušební testy a individuální programy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
HORYL, P.: Statika a dynamika, skripta VŠB Ostrava, 1996.
ONDROUCH, ŠŇUPÁKOVÁ: Příručka statiky s příklady, skripta VŠB OSTRAVA, 1986.
JULIŠ,TEPŘÍK, SLAVÍK: Statika, Praha, SNTL 1987.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Tělesná výchova II
volitelné
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
0
kreditů
zápočet
Forma výuky
2/3
cvičení
Vyučující
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřen na zvyšování fyzické zdatnosti studentů, rozvíjení specifických pohybových schopností a dovedností
z nabídky různých druhů sportu. Zabývá se soutěžními pravidly, tréninkovou metodikou, technikou a taktikou vybraného
sportu. Podává informaci o zdravé výživě, zásadách zdravého životního stylu, tělocvičné rekreaci a sociálním významu
sportu. Studenti mají možnost výběru ze 17-ti sportovních odvětví: badminton, basketbal, bojová umění, florbal, futsal,
fotbal, horolezectví, power jóga, kondiční cvičení s hudbou- rychlé a pomalé formy, kondiční kulturistika, požární sport,
stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesná výchova.
Osnova
1. seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při sportovní činnosti
2. - zásady správného rozcvičení před pohybovou činností
3. - tréninková metodika vybraného sportu
4. - seznámení se soutěžními pravidly vybraného sportu
5. - nácvik správné techniky vybraného sportu
6. - rozvoj obratnostních schopností s ohledem na potřeby vybraného sportu
7. - zvládnutí taktiky vybraného sportu
8. - zvyšování fyzické kondice s ohledem na potřeby vybraného sportu
9. - spolupráce v rámci sportovního kolektivu
10. - zásady zdravé výživy
11. - zásady zdravého životního stylu
12. - zdravotní význam tělocvičné rekreace
13. - soutěž ve vybraném sportu
14. - zásady správného protahování po pohybové činnosti
Znalosti: Studenti prokazují své znalosti soutěžních pravidel vybraného sportu, zásad, bezpečnosti, techniky a taktiky
sportu.
Dovednosti: Studenti dovedou absolvovat soutěž ve vybraném sportu při současném zvládnutí základních pohybových
dovedností.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Pravidla jednotlivých sportů.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Terénní cvičení z trhacích prací
povinný
0+2
zápočet
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
2
kreditů
Forma výuky
2/3
cvičení
Vyučující
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Posluchač praktickým pobytem na povrchovém lomu aplikujícím dobývání vrtacími a trhacími pracemi se seznámí a
prakticky zúčastní provádění trhacích prací primárními těžebními odstřely vč. jejich návrhu a přípravy. Dále pak s
činností vedoucího trhacích prací, měřiče a geologa. Totéž se týká i sekundární trhací práce event. aplikace odstřelů
nátřasných. Seznámí se s nabýváním, dopravou a skladováním výbušin a s celkovou organizací (vč. právních norem)
trhací práce na lomu.
Osnova
1)
2)
3)
4)
Školení z BOZP, obeznámení se s provozem a s dokumentací trhacích prací.
Evidence výbušnin, skladování výbušnin, technologie provádění vrtacích prací.
Praktické provádění sekundárních trhacích prací pod vedením střelmistra.
Zásady projektování jednotlivých druhů odstřelů.
Znalosti: Studenti prokazují své znalosti základů vrtacích prací, základů projektování trhacích prací, přípravy a realizace
trhacích prací velkého a malého rozsahu.
Dovednosti: Studenti dovedou s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický
nebo praktický problém v oboru trhacích prací na lomech.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
2 dny
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Podmínky udělení zápočtu: předepsaná účast na cvičeních (100 %), vypracování zprávy o terénním cvičení dle
požadavku vedoucího cvičení, potvrzení praxe v organizaci, ve které bylo terénní cvičení uskutečněno.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů a
další báňské a související předpisy.
Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a
činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy.
Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Trhací práce pro povrchové dobývání a bezpečnost práce
Povinně volitelné
2+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
zápočet a zkouška
Forma výuky
2/3
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět seznamuje posluchače s prováděním trhacích prací při povrchovém dobývání ložisek včetně zásadních otázek
bezpečnosti práce při jejich vykonávání dle platných předpisů pro tuto oblast. Charakterizuje rozdělení trhacích prací,
prostředky trhací techniky a bezpečnost a hygienu práce s výbušninami. Řídí se aktuálními trendy v dané problematice,
velký důraz je kladen na používání moderních prostředků trhací techniky. V rámci předmětu jsou také probírány
legislativní předpisy zabývající se problematikou trhacích prací a bezpečností práce při trhacích prací.
Osnova přednášek
112. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě ve znění pozdějších
předpisů.
113. Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin.
114. Základní pojmy trhacích prací, rozdělení a charakteristika TP, skladování výbušnin.
115. Prostředky trhací techniky, jejich vlastnosti a manipulace s nimi.
116. Trhací technika, konstrukce a rozdělení náloží.
117. Druhy roznětů trhavinových náloží – elektrický, neelektrický, elektronický a jiné.
118. Moderní prostředky trhací techniky.
119. Bezpečnost a hygiena práce s výbušninami.
120. Základy geologie, geodézie, vrtací práce.
121. Stanovení základních parametrů clonových, řadových, plošných a kombinovaných odstřelů.
122. Projektování trhacích prací velkého rozsahu.
123. Sekundární trhací práce.
124. Škodlivé účinky výbuchu (vzd. tlak. vlna, rozlet materiálu, toxicita zplodin, seismické účinky).
125. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
126. Stručná charakteristika ostatních druhů trhacích prací.
Osnova cvičení
80.
81.
82.
83.
84.
Základní legislativní normy o výbušninách - test.
Výpočet elektrického roznětu.
Základní pravidla pro zacházení s výbušninami.
Technologický postup trhacích prací malého rozsahu - semestrální projekt.
Technický projekt odstřelu - semestrální projekt.
Znalosti: Studenti prokazují znalosti v předmětu a rozsahu oboru v projektování trhacích prací odpovídajícímu
soudobému poznání. Prokazují znalosti základních metod pro vypracování dokumentace trhacích prací a základních
legislativních předpisů pro používání a nakládání s výbušninami.
Dovednosti: Studenti dovedou samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní návrh vypracování technologického
postupu a technického projektu odstřelů.
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalostí v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných semestrálních programů ve cvičení a
formou závěrečného testu
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
MÜNCNER, E. a kol.: Príručka pre strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov (TVO). 3.vyd. Banská Bystrica:
SSTVP, 2011, 328 s. ISBN 80-968748-4.
DOJČÁR, O.: Trhacia technika. Ostrava: Montanex, 1996. 421 s. ISBN 80-85780-69-0.
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů a
další báňské a související předpisy.
Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy.
Doporučená literatura:
HELLMUT, H.: Sprengtechnik: Anwendungsgebiete und Verfahren. 2. aufl. Leipzig: Deutscher Verlag für
Grundstoffindustrie, 1993. 543 s. ISBN 3-3-420-0653-6.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Doc.Ing. Oldřich Kodým,Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Základy kybernetiky
volitelný
2+0
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
3
kreditů
zápočet
Forma výuky
2/3
přednáška
Předmět vychází z oborového předmětu Technická kybernetika a přehledovou formou seznamuje posluchače oboru
Hornictví se základy teorie systémů, základy automatického řízení logického typu a automatické regulace. Stručně se
zabývá se technickými prostředky komplexní automatizace a jejím uplatněním v oblasti uhelných hlubinných dolů.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Úvod
Základní pojmy a význam technické kybernetiky
Základy teorie systémů
Kybernetický model řízení
Dynamické vlastnosti lineárních spojitých systémů a jejich prezentace
Základní regulační obvod
Typy lineárních regulátorů a jejich dynamické vlastnosti
Základní postupy při syntéze lineárního regulačního obvodu
Stabilita regulačního systému
Kvalita regulace
Základy automatického řízení logického typu
Metody analýzy a syntézy logických obvodů
Stručný přehled technických prostředků pro komplexní automatizaci.
Systémy automatického řízení v oboru hlubinného dobývání
Znalosti: Studenti mají znalosti z oblasti technické kybernetiky z hlediska samostatných základů až k automatické
regulaci
Dovednosti: Studenti dokážou danou problematiku technické kybernetiky a automatizace uplatnit ve svém oboru, dokáží
popsat a definovat automatické řízení logického typu a automatické regulace s pohledem na uhelné hlubinné doly.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
10+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Testy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
STRAKOŠ, V., BURÝ, A.: Základy technické kybernetiky. Skripta VŠB Ostrava, HGF, 1992. 96 stran, ISBN 80-7078151-3.
BURÝ, A.: Teorie systémů a řízení, el. skriptum zveřejněné na internetu. VŠB – TU Ostrava, HGF, Institut ekonomiky
a systémů řízení, 2007. 62 stran. http://homen.vsb.cz/~bur50/TAR07.pdf.
Doporučená literatura:
VANČURA, V.; OTTE, L.; GOTTFRIED, J.; KRUŽÍKOVÁ, L.; ŠELIGA. Z.: Model of Most Lake and its Connection
with Monitoring. Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference, ICCC 2012. 2012. s. 198202.
VANČURA, V.; OTTE, L.; DANEL, R.; KODYM, O.; ŠELIGA. Z.: Using Petri Nets to Modelling Underground Mine
Inerting. 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012: conference proceedings. Volume IV, 2012. s. 311-318.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Zimní výcvikový kurz II
volitelné
1 týden
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
0
kreditů
zápočet
Forma výuky
2/3
cvičení
Vyučující
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřen na zvládnutí základních lyžařských dovedností na sjezdových a běžeckých lyžích nebo snowboardu.
Podílí se na zvyšování fyzické zdatnosti studentů a rozvíjí jejich pohybové schopnosti a dovednosti. Podává informaci o
zásadách zdravého životního stylu, tělocvičné rekreaci a sociálním významu sportu.
Osnova cvičení
1. Bezpečnost a ochrana zdraví při pohybu v zimní přírodě.
2. Lyžařská výzbroj a výstroj.
3. Mazání a údržba sjezdových a běžeckých lyží, snowboardu.
4. Nové trendy v lyžování – carving.
5. Všeobecná lyžařská průprava.
6. Speciální lyžařská průprava – jízda přímo, šikmo svahem, sesouvání, odšlapování, bruslení, snožný oblouk
ke svahu, jízda v pluhu.
7. Základní sjezdový výcvik – oblouk v pluhu, oblouk z pluhu, oblouk z přívratu vyšší lyže, oblouk z přívratu
nižší lyže.
8. Základní oblouky
9. Modifikované oblouky (v boulích, v hlubokém sněhu).
10. Běh na lyžích – klasická technika.
11. Běh na lyžích – volná technika (bruslení).
12. Zásady pro organizaci lyžařských soutěží.
13. Soutěž ve sjezdovém lyžování.
14. Soutěž v běžeckém lyžování.
Znalosti: Studenti prokazují znalosti principů správné techniky jízdy na sjezdových a běžeckých lyžích a snowboardu
Dovednosti: Studenti dovedou sjíždění upravených i neupravených svahů na sjezdových a běžeckých lyžích a
snowboardu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
DURDOVÁ, I.: Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1.vyd.Ostrava: Ekonomická
fakulta VŠB- TU Ostrava, 2011. 132s. ISBN 978-80-248-2439-0.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Deskriptivní geometrie
povinný
2+2
hod. za týden
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
4
kreditů
Forma výuky
2/4
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
RNDr. Jiří Poláček, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Nevlastní útvary. Kuželosečky – definice a ohniskové vlastnosti. Promítání rovnoběžné. Osová afinita v rovině.
Kótované promítání - úlohy polohy, úlohy metrické, průmět kružnice. Pravoúhlá axonometrie - úlohy polohy, úlohy
metrické a průmět kružnice v souřadnicových rovinách. Elementární plochy a tělesa - rovinný řez, průsečíky s přímkou.
Topografické plochy.
Osnova přednášek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nevlastní útvary. Rovnoběžné promítání, vlastnosti promítání.
Afinita a kolineace mezi dvěma rovinami, osová afinita a středová kolineace v rovině.
Kótované promítání – zobrazení bodu, přímky, roviny.
Kótované promítání – úlohy polohy.
Kótované promítání – úlohy metrické.
Afinní vztah kružnice a elipsy. Průmět kružnice v kótovaném promítání.
Pravoúhlá axonometrie - zobrazení základních geometrických útvarů.
Pravoúhlá axonometrie - úlohy polohy a metrické úlohy v souřadnicových rovinách včetně průmětu kružnice.
Rovinný řez hranolu, jehlanu, koule.
Rovinný řez koule.
Průnik přímky s elementárními tělesy.
Topografické plochy – základní pojmy.
Topografické plochy – úlohy. Blokdiagram.
Rezerva.
Osnova cvičení
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Opakování stereometrie.
Kuželosečky - definice a ohniskové vlastnosti.
Konstrukce elipsy, hyperboly a paraboly z daných prvků.
Středová kolineace a osová afinita v rovině.
Kótované promítání – zobrazení bodu, přímky, roviny, úlohy polohy.
Kótované promítání – úlohy metrické.
Konstrukce a zobrazení hranatých těles v kótovaném promítání.
Konstrukce a zobrazení kružnice, válce a kužele v kótovaném promítání.
Pravoúhlá axonometrie – základní úlohy.
Rovinný řez hranolu a jehlanu.
Rovinný řez válce.
Průniky přímky s elementárními tělesy.
Topografické plochy.
Rezerva.
Znalosti: Studenti prokazují znalosti zobrazovacích metod-kótovaného promítání a pravoúhlé axonometrie,
elementárních ploch a těles, topografických ploch.
Dovednosti: Studenti umí základní polohové a metrické úlohy v kótovaném promítání, zobrazovat v pravoúhlé
axonometrií a sestrojit rovinný řez hranolu, jehlanu, koule a válce.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Za účast na konzultacích může student získat 5 - 20 bodů, v případě neúčasti může student získat 5 bodů za zpracování
zadaného programu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
RESTL,Č. - DOLEŽAL, J.: Kótované promítání a topografické plochy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava,
2004. 45 s. ISBN 80-248-0651-7.
POLÁČEK, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Pravoúhlá axonometrie. Skriptum VŠB Ostrava,
1996.
URBAN, A.: Deskriptivní geometrie I. SNTL, Praha 1965.
DRÁBEK, K. - HARANT, F. - SETZER, O.: Deskriptivní geometrie I. SNTL, Praha 1978.
Doporučená literatura:
PLOCKOVÁ, E.: Cvičení z deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB Ostrava.
DUDKOVÁ, K. - LUBOJACKÝ, B. - RESTL, Č.: Geometrie. Skriptum VŠB Ostrava.
PLOCKOVÁ, E.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl i, ohniskové vlastnosti
kuželoseček. Skriptum VŠB Ostrava.
CHOLEVOVÁ, I. - LUBOJACKÝ, B. - RESTL, Č.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie,
díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB Ostrava.
STEJSKALOVÁ, J. - VRBENSKÁ, H.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4,
Axonometrická projekce. Skriptum VŠB Ostrava.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Důlní měřictví
povinný
2+2
hod. za týden
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
2/4
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Důlní měřictví je nauka o metodách a postupech zjišťování podkladů pro vyhotovování důlních map, o způsobech
vytyčování a měření povrchových i důlních objektů, o zjišťování množství zásob užitkových nerostů v ložisku, o
sestavování technických podkladů pro plánování otvírky, přípravy a dobývacích prací a o sledování vlivu dobývacích
prací na povrchové
Osnova přednášek
127. Rozdělení a obsah důlních bodových polí, stabilizace a signalizace bodů
128. Důlní polygonové pořady, jejich rozdělení, charakteristika, příčná a podélná odchylka
129. Měření úhlů a délek
130. Měření přirozených směrů (princip gyroskopu, metody měření)
131. Připojovací a usměrňovací měření vodorovným nebo úklonným důlním dílem, přesnost měření
132. Připojovací a usměrňovací měření jednou jámou dvěma olovnicemi, přesnost směru promítnuté strany,
promítání bodů olovnicí, kyvy olovnicí,
133. Připojovací a usměrňovací měření dvěma jámami s jednou olovnicí, jeho přesnost
134. Připojovací a usměrňovací měření bodem směrem, připojovací a usměrňovací měření gyroteodolitem, jeho
přesnost
135. Optické promítání bodů z povrchu do podzemí
136. Výšková měření v dole, geometrická nivelace, trigonometrické měření výšek, trigonometrická nivelace
137. Hloubkové měření ocelovým pásmem, hloubkové měření pomocí elektrooptického dálkoměru
138. Vytyčení směru, vytyčení úklonu, prodloužení přímky, vytyčení mezilehlého bodu přímky
139. Vytyčení oblouku v dole, Prorážkové pořady
140. Určování plošného obsahu ložiska, mocnost ložiska, výpočet objemů
Osnova cvičení
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Důlní značky a konstrukce základní důlní mapy.
Kresba základní důlní mapy.
Zaměření důlního polygonového pořadu v měřické chodbě s přesným měřením délek.
Zpracování zápisníku a výpočet polygonového pořadu.
Hloubkové měření v šachtici a jeho výpočet.
Zaměření kompasového pořadu v měřické chodbě.
Výpočetní zpracování kompasového pořadu.
Výpočet magnetické deklinace.
Určení středů kyvů olovnic v šachtici.
Připojovací v šachtici důlně měřické chodby
Usměrňovací měření v šachtici důlně měřické chodby
Projekt prorážky.
Vytyčení oblouku v dole.
Zápočtový test a udělení zápočtu.
Znalosti: Studenti prokazují znalost definovat základní pojmy důlního měřictví a orientovat se v dané problematice i
z legislativního hlediska a správnou přípravou technické dokumentace pro potřeby plánované otvírky důlního díla a pro
potřeby následného plánování dobývacích prací.
Dovednosti: Studenti umí klasifikovat důlní bodová pole a zhodnotit jejich využití pro důlně měřické práce, prakticky
realizovat připojovací a usměrňovací měření s ohledem na způsob otvírky důlního díla, stanovit vzájemnou polohu
důlních děl s objekty na povrchu nebo s důlními díly v jiné úrovni dole.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Kontrola připravenosti studentů v rámci vedené diskuze k jednotlivým tématům a kontrola průběžného plnění zadaných
programů na cvičení.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
KOVANIČ, Ľ. - MATOUŠ, J. – MUČKA, A.: Důlní měřictví: celost. vysokošk. učebnice pro skupinu stud. oborů
hornictví a hornická geologie. 1. vyd. Praha: SNTL, 1990. 439 s. ISBN 80-030-0229-X.
KUBEČKA, E.: Geodézie a důlní měřictví: určeno pro posl. 2. a 3. roč. fakulty hornicko-geol. 1. vyd. Ostrava:
Vysoká škola báňská, 1992. 369 s. ISBN 80-707-8139-4.
NESET, K: Důlní měřictví I: Měření polohopisné, 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1966.
444 s. ISBN 04-422-66.
NESET, K.: Důlní měřictví II: Měření výškové, připojovací a usměrňovací, měření vytyčovací. 1. vyd. Praha: SNTL –
Nakladatelství technické literatury, 1967. 468 s. ISBN 04-411-67.
Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 158/1997 o důlně měřické činnosti a některých činnostech
prováděných hornickým způsobem, Montanex Ostrava.
Doporučená literatura:
KUBEČKA, E.: Vybrané kapitoly z důlního měřictví. VŠB-TU Ostrava 2002. Dostupné z http://igdm.vsb.cz
ČECHURA, F. – NESET, K.: Kurs důlního měřictví. SNTL.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Hlubinné dobývání ložisek
povinný
2+2
hod. za týden
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
2/4
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem tohoto předmětu je prohloubení znalostí studentů v problematice technologií hlubinného dobývání ložisek pro
různé úložní podmínky a seznámení s konkrétními dobývacími metodami, včetně strojního zařízení. Posluchači jsou
seznámeni se základními problémy v oblastech větrání, dopravy, degazace a odvodňování. Nastíněna je problematika
dobývání ve složitých geologických podmínkách jako jsou velké hloubky, zvýšená plynodajnost, vodonosné horizonty a
anomální jevy. V závěru je přednášena problematika zahlazování.
Osnova přednášek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Rozdělení ložisek, technické vlastnosti hornin a zemin.
Činitelé ovlivňující volbu dobývací metody.
Vedení důlních děl ve vztahu k dobývací metodě
Základní charakteristika dobývací metody stěnování
Metoda komora-pilíř ve světovém i českém hornictví.
Způsoby dobývání mocných uhelných slojí v lávkách.
Moderní vybavení stěnových porubů.
Základka
Dobývání uhelných ložisek v obtížných báňsko-geologických podmínkách.
Dobývání ložisek rudných, nerudných a uranových.
Netradiční způsoby hlubinného dobývání ložisek.
Osnova cvičení
1.
2.
3.
4.
5.
Legislativa k plánům OPD.
Zadání semestrálního programu
Problematika výpočtu odporu výztuže ve stěnových porubech
Problematika přecházení tektonických poruch
Průběžné zpracování semestrálního programu se závěrečnou obhajobou
Znalosti: Studenti prokazují své znalosti z přehledu všech dobývacích metod, technologií hlubinného dobývání uhlí a
technologií hlubinného dobývání rud a nerud.
Dovednosti: Studenti dovedou navrhnout dobývací metodu, rozpracovat návrh technologie dobývání a vypracovat návrh
výpočtu výztuže v porubu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti jsou kontrolovány formou testu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
GRYGÁREK, J., KRYL, V., PETROŠ, V., HUDEČEK, V..: Základy hornictví. Skripta IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava
2004. 216 s. ISBN 80-7078-693-2.
VAVRO, M. a kol.: Technologie hlubinného dobývání uhelných ložisek. ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1993.
GRYGÁREK, J.: Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek, ES VŠB – TU Ostrava, 1995. 157 s.
ISBN 80-7078-258-7.
SCHELLONG, L., ŠEVČÍK, A.: Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠBTU Ostrava 2008. 131 s.. ISBN 978-80-248-1687-6.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Hornická rizika a zachranářství
povinný
2+2
hod. za týden
zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
2/4
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět představuje jednu z nejvýznamnějších aktivit oboru Hornictví. Výuka je rozdělena do dvou částí. Nejprve se
studenti seznámí s přírodními, technickými a osobními riziky v hornictví, která jsou následně diskutována v širších
souvislostech vzniku důlních nehod a poškození zdraví při práci. Druhá část předmětu obeznámí studenty s organizací,
zásahovou činnosti a taktikou zásahů báňských záchranářů v ČR a v zahraničí.
Osnova přednášek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Přehled historického vývoje bezpečnosti dolů, důlní havárie, hornická rizika
Toxické a nebezpečné plyny v hornictví
Výbušnost plynů a prachů
Hygienická rizika v hornictví
Riziko důlního mikroklimatu
Samovznícení uhelné hmoty
Důlní požáry
Rizika otřesů, průtrží a průvalů
Havarijní připravenost dolu
Historie a současnost báňské záchranné služby ČR a v zahraničí
Služební řád báňské záchranné služby
Taktika zásahů při likvidaci důlních nehod
Speciální zásahy báňských záchranářů (lezci, potápěči)
Dýchací technika v báňském záchranářství
Osnova cvičení:
1. Úvod do předmětu, historie bezpečnosti hornictví
2. Hornická rizika
3. Hořlavé plyny v hornictví
4. Řešení výbušnosti plynů
5. Prašnost, měření a vyhodnocení
6. Mikroklima, měření a vyhodnocení
7. Samovznícení uhlí, důlní požáry
8. Průtrže, průvaly, otřesy v dolech
9. Exkurze na HBZS Ostrava
10. Havarijní plán dolu
11. Dýchací technika
12. Zásahy báňských záchranářů
13. Závěrečný vědomostní test
14. Konzultace, zápočty
Znalosti: Z hornických rizik, báňského záchranářství, havarijních připravenosti dolů.
Dovednosti: Umí vyhodnotit hornická rizika, přijmout opatření k minimalizaci hornických rizik, analyzovat výbušnosti
plynů, schopen využít rozhodovací analýzy při hodnocení rizika v hornictví, navrhnout postup likvidace důlních nehod.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti jsou průběžně kontrolovány v rámci samostatných prací.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
FASTER, P.: Báňské záchranářství I. Monografie, Montanex, Ostrava 2000, 485 s., ISBN 80-7225-43-4.
FASTER, P.: Báňské záchranářství II. Monografie, Montanex, Ostrava 2004, 383 s., ISBN 80-7225-123-5.
MAKARIUS, R., FASTER, P.: Memento důlních nehod v českém hornictví. Montanex Ostrava 2009, 461 s., ISBN 97880-7225-271-8.
BIRD, M.: Emergency Preparednes and Mines Rescue. Mines rescue board NSW, 1999.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Jazyk anglický b/IV
Povinně volitelný
Typ předmětu
doporučený ročník / semestr 2/4
0+2
3
Rozsah studijního předmětu
hod. za týden
kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet a zkouška
cvičení
Způsob zakončení
Forma výuky
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Zuzana Trawinská
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem je vytvoření základů obecného a odborného anglického jazyka v oblasti řečových dovedností jako je čtení, psaní,
mluvení a poslechu s výstupní úrovní B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Discussing readings and trends
Giving approximate figures
Words to describe fluctuations
Words to describe test types
Explaining tests and experiments
Exchanging views on predictions and theories
Comparing results with expectations
Discussing performance and suitability
Describing physical forces
Words to describe capabilities and limits
Discussing relative performance
Describing capabilities and limitations
The story of John Paul Stapp
Credit test
Znalosti: Studenti prokazují znalosti gramatické a technické slovní zásoby daného semestru.
Dovednosti: Student je schopen diskutovat o technických požadavcích, naučí se navrhnout řešení, pohovoří o modifikaci
výrobků, o bezpečnosti na pracovišti, popíše předpisy a standardy, pohovoří o inteligentních stavbách a automatizaci.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+16
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Vypracování zadaných písemných úkolů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
IBBOTSON, M.: Cambridge English for Engineering. Cambridge: Cambridge University Press 2009. ISBN
9780521715188.
Doporučená literatura:
IBBOTSON, M.: Professional English in Use Engineering. Cambridge: Cambridge University Press 2009. ISBN
9780521734882.
MURPHY, R.: English Grammar in Use 3rd Edition with Answers. Cambridge: Cambridge University Press 2004. ISBN
9780521537629.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Jitka Vavřínková
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk francouzský b/IV
Povinně volitelný
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
3
kreditů
zápočet a zkouška
Forma výuky
2/4
cvičení
Komunikativní zaměření, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, opakování a rozšiřování slovní zásoby,
mluvnice, ústní a písemný projev ve francouzštině. Odborný jazyk.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Les médias.
Cause, conséquence, opposition.
En Bourgogne.
Le journal télévisé.
Actif /passif.
La subordonnée conditionnelle
La subordonnée temporelle.
Famille je vous aime.
Le plus-que-parfait.
Le subjonctif et son usage.
Le travail avec des textes techniques I.
Le travail avec des textes techniques II.
Le travail avec des textes techniques III.
Révision.
Znalosti: Posluchači rozumějí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné
je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem.
Dovednosti: Posluchači jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj
pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně
jeho význam.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+16
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Ústní a písemné úkoly.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
GUYOT – CLÉMENT, CH., COURTILLON, J., SALINS, G. -D.: Libre Echange. 1. Paris: Hatier-Didier, 1991. 191 s.
ISBN: 227-80-4018-9.
Doporučená literatura:
PRAVDOVÁ M., PRAVDA M.: Francouzština nejen pro samouky. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2007. 568 s. ISBN 978-807335-083.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
PhDr. Šárka Sladovníková, PhD.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk německý b/IV
Povinně volitelný
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
3
kreditů
Zápočet a zkouška
Forma výuky
2/4
cvičení
Výuka je zaměřena na další rozšiřování terminologie potřebné pro komunikaci nejen v každodenním
životě, nýbrž také při výkonu profese. Formy práce, na jejichž základě je dosahováno vytčeného cíle, jsou ústní
projev, četba, poslech s porozuměním a písemný projev. Ve výuce jsou probírána témata týkající se např.
komunikace v podniku, médií, profesních plánů do budoucna, volnočasových aktivit.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Auf der Post
Tätigkeiten im Versand
Lebensstationen
Zukunftspläne
Defekte, Störungen
Reklamation und Beschwerde
Medien
Kommunikation im Unternehmen
Zeitung für alle Tage
Freizeitaktivitäten
Berufs- und Privatleben
Betriebssport
Leistungsanteil
Testat
Znalosti: Studenti své znalosti prokazují v oblasti lexikologické při používání základních komunikačních slov, v oblasti
gramatické při používání základních gramatických pravidel a struktur, v oblasti textové lingvistiky při porozumění textu
týkajícího se běžných životních situací.
Dovednosti: Studenti dovedou navrhnout v oblasti formálních a neformálních funkčních stylů se vyjadřovat
srozumitelně a zdvořile, úseky jazykové promluvy produkovat v relativně plynulém tempu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+16
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Testy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
BECKER, N. - BRAUNERT, J.: Alltag, Beruf & Co. 3. Ismaning: Hueber Verlag, 2009.
Doporučená literatura:
HALL K.: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber, 2001.
HELBIG, G. - BUSCHA, J.: Übungsgrammatik Deutsch. 7. Aufl. Leipzig, Berlin, München: Langenscheidt, 1991.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Václav Kubečka
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk ruský b/IV
Povinně volitelný
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
3
kreditů
zápočet a zkouška
Forma výuky
2/4
cvičení
Vytvoření základů obecného jazyka s výstupní úrovní A1-A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výuka je zaměřena na získání základů současné ruštiny pro další studium jazyka – zvládnutí specifik zvukové a grafické
stránky ruštiny, na osvojování slovní zásoby a mluvnických struktur, na jejich aplikaci v běžných situacích
každodenního života. Umožňuje získat rozšiřující slovní zásobu, prohlubovat znalosti mluvnických struktur nezbytných
pro ústní a písemnou komunikaci, jakož i jejich aktivní užívání v běžných životních situacích na středně pokročilé
úrovni.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Lekce - Práce s odborným textem.
Lekce - Práce s odborným textem.
Lekce - Odborná teminologie
Lekce - Odborná terminologie.
Lekce - Odborná terminologie.
Lekce - Samostatné referáty na zadané téma.
Lekce - Samostatné referáty na zadané téma.
Lekce - Lekce 19 Obchod a nakupování.
Lekce - Lekce 20 Zdraví a nemoci.
Lekce - Lekce 21 Rodina.
Lekce - Lekce 22 Počasí. Číslovky.
Lekce – Opakování.
Lekce - Písemný zápočet.
Lekce - Ústní zkouška.
Znalosti: Studenti prokazují znalost nepravidelných sloves a sloveso na, číslovky.
Dovednosti: Studenti umí zvládnutí jazyka slovem a písmem. Odborná terminologie.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+16
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Zápočet na konci semestru – písemně.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
NEKOLOVÁ, V. - CAMUTALIOVÁ, I. – VASILJEVA - LEŠKOVÁ, A.: Ruština nejen pro samouky. vyd. LEDA,
Praha 2002, 2007, 2008.
Doporučená literatura:
PEŘINOVÁ, N.: Doplňkový materiál k tématu "Studium na VŠ"
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Mgr. Jitka Vavřinková
Stručná anotace předmětu
Anotace
Jazyk španělský b/IV
Povinně volitelný
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
3
kreditů
zápočet a zkouška
Forma výuky
2/4
cvičení
Průběžné opakování a upevňování znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu, prezentace a procvičování další
slovní zásoby, složitějších gramatických struktur a jejich funkcí. Společensko-kulturní aspekty jazyka.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Hablando de deportes – vocabulario temático.
Pedro envía un e.mail a Alicia.
Participio español, participios irregulares.
Pretérito perfecto compuesto y su uso, marcadores temporales.
Numerales ordinales y multiplicativos.
Alicia en Madrid.
Vocabulario relacionado con la cultura, ocio y tiempo libre.
El pretérito pluscuamperfecto, formas, el uso.
Verbos LOGRAR, TOCAR y su uso.
El adverbio recientemente, el infinitivo.
La formación del femenino – los sustantivos.
El estilo indirecto - repaso.
El trabajo con los textos especializados según el programa del estudio.
Repaso.
Znalosti: Posluchači rozumějí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné
je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem.
Dovednosti: Posluchači jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj
pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně
jeho význam.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+16
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Ústní a písemné úkoly.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
MACÍKOVÁ, O. – MLÝNKOVÁ, L.: Učebnice současné španělštiny 1. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2011. 512s.
ISBN: 978-80-251-2392-8.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Letní výcvikový kurz
volitelné
1 týden
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
0
kreditů
zápočet
Forma výuky
2/4
cvičení
Vyučující
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřen na zvyšování fyzické zdatnosti studentů prostřednictvím pestré nabídky pohybových aktivit v letní
přírodě. Seznámí posluchače s bezpečnostními předpisy a ochraně zdraví při pobytu v letní přírodě. Podává informaci o
zdravé výživě, zásadách zdravého životního stylu, tělocvičné rekreaci a sociálním významu sportu.
Osnova
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
bezpečnost a ochrana zdraví při pobytu v letní přírodě
zásady správného rozcvičení před pohybovou činností v přírodě
seznamovací a kontaktní hry (Icebreakers)
hry na rozvoj týmové spolupráce
rozvoj obratnostních schopností s ohledem na potřeby vybraných pohybových aktivit
zvyšování fyzické kondice s ohledem na potřeby vybraných pohybových aktivit
nácvik správné techniky vybrané pohybové aktivity
výzbroj a výstroj pro pohybové aktivity v letní přírodě
příprava a údržba výzbroje a výstroje
zásady zdravého životního stylu
zdravotní význam tělocvičné rekreace
Znalosti: Studenti prokazují znalosti zásad bezpečného pobytu a ochrany zdraví při pohybu v přírodě, znalost principů
správné techniky vybraných pohybových aktivit, znalost orientace v přírodě a zásad týmové spolupráce.
Dovednosti: Studenti dovedou využít možnosti týmové spolupráce při současném zvládnutí základních pohybových
dovedností.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
DURDOVÁ, I.: Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ekonomická
fakulta VŠB- TU Ostrava, 2011. 132s. ISBN 978-80.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Odborná hornická praxe
povinný
15dnů
zápočet
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
0
kreditů
2/4
Forma výuky
Vyučující
Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem předmětu je získání praktických dovedností a seznámení s podmínkami použití různých technologií používaných
při povrchovém nebo hlubinném dobývání ložisek a souvisejících technologických provozech. Fáráním si studenti
rozšiřují teoretické poznatky získané na přednáškách a konzultacích z odborných předmětů.
Osnova praxe:
Samotné návštěvě pracoviště předchází rozbor situace, která je na místě praxe a definování úkolů, jejíž plnění je
požadováno. Studentovi je zpravidla jednotlivě v každém dni umožněna návštěva pracovišť těžebního provozu. Podle
aktuálních možností se jedná o povrchová pracoviště, jako jsou oddělení přípravy výroby, měřičské služby, dispečink,
úpravárenské provozy apod., či je umožněno fárání na podpovrchová pracoviště dolu.
Znalosti: V konkrétních těžebních lokalitách popřípadě technologických zařízení, dále pak znalosti v projektových a
mapových dokumentacích vybraných pracovišť.
Dovednosti: Umí vykonávat praktické odborné činnosti na pracovišti. Je schopen se bezpečně orientovat a pohybovat
v těžebním provoze s respektováním základních bezpečnostních pravidel
Informace ke kombinované nebo distanční formě
15 dnů
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalostí jsou kontrolovány diskuzí se studenty po ukončení praxe a prezentací zprávy z praxe zpracované studenty.
Rozsah práce je definován splněním zadání semestrální práce se zřetelem na závěry, ke kterým student v práci dochází.
Doporučená forma se shoduje s formou definovanou ve směrnicích pro zpracování závěrečných prací studia. Kontrola
zpracování je prováděna průběžným předkládáním zpracovávaného materiálu a to případně i elektronickou formou.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Základní vyhlášky a báňské předpisy.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Podnikatelství
povinně volitelný
2+0
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
2
kreditů
zápočet
Forma výuky
2/4
přednáška
Vyučující
Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřený na získání základních znalostí v oblasti podnikání. Seznámí se se vznikem, fungováním a zánikem
podniku. V základech seznámí se vším, co musí předcházet zahájení podnikatelské činnosti ve smyslu živnostenského
zákona, seznámí se s nezbytnými znalostmi obchodního zákoníku a zásadami zakladatelského rozpočtu. Naučí se
základní strategie v oblasti podnikání i způsoby rozhodování o sobě jako podnikateli i o svých zaměstnancích
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Definování základních pojmů v oblasti podnikání
Postavení a poslání podniku, vývoj podnikání
Legislativa, právní normy v podnikání
Základní formy podnikání
Postup při zakládání podniku
Zakladatelský rozpočet
Cíle podniku
Malé a střední podnikání. Velké podniky a společnosti
Podnikatelské instituce v ČR
Rizika podnikání
Inovace v podnikatelské činnosti
Výchova podnikatelů a jejich zaměstnanců
Sociální odpovědnost a etika podnikání
Integrace podniku. Současnost a budoucnost integrace
Znalosti: Student se orientuje se v základních pojmech v podnikatelství, osvojí si základní znalosti spojené se založením
podniku, jeho postavením, posláním a systém a systémem řízení.
Dovednosti: Student umí základní pojmy v podnikatelství.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
6+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti jsou průběžně kontrolovány v rámci samostatných prací.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika, 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 466 s. ISBN 80-247-0515-X.
KONEČNÝ, M., NOVÁK, J.: Management a podnikání, 1 vydání. VŠB-TU Ostrava 2004. 72 s. ISBN 80-248-0535-9
PUNTOVÁ, A.: Sociální odpovědnost a etika podnikání. Brno, Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o 2004, ISBN 80214-2784-1.
Internetové
zdroje:
http://www.businessinfo.cz,
http://www.aspi.cz
(Aktuální
daňové
zákony,
zákoník obchodní, občanský, živnostenský zákon).
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Politologie
povinně volitelný
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
2
kreditů
zápočet
Forma výuky
2/4
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
PhDr. Olga Gubová
Stručná anotace předmětu
Anotace
Smyslem výuky je doplnit a systematizovat obecné znalosti o politice a uspořádání společnosti. Forma výuky je založena
na polemice nad různými alternativami. Výsledkem je orientace studenta v politickém dění, založená na schopnosti
samostatného úsudku.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Politologie v komplexu společenských věd.
Politika jako společenský jev
Vývoj politického myšlení a vznik politologie
Ideologie. Komparace ideologií a jejich vliv na vývoj euroamerické civilizace.
Demokracie jako typ politického systému.
Soudobé nedemokratické politické systémy.
Politický systém společnosti a instituce politické moci.
Volby a volební systémy v moderních demokraciích
Politické strany. Zájmové a nátlakové skupiny a jejich vliv na politiku
Politická kultura.
Média a jejich vliv na politické chování.
Lidská práva.
Politické aspekty evropské integrace.
Soudobé mezinárodní vztahy. Ohniska napětí ve světě.
Znalosti: V oblasti politiky a uspořádání společnosti, v oblasti mezinárodní politiky.
Dovednosti: Student umí prokázat orientaci v politickém dění, je schopen základní orientace v mezinárodní politice,
porozumět politickému systému Evropské Unie.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
6+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studium odborných textů a jejich prezentace na semináři. Test.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
HEYWOOD., A.: (2008) Politologie. Nakl. A. Čeněk, IBSVN 978-80-7380-115-1.
PROROK, V., LISA, A.: (2009). Základy politologie. Nakl.A.Čeněk, ISBN: 978-80-7380-141-0
CÍSAŘ., O.:(2005) Politologie. MU. ISBN 80-210-3856-X
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Tělesná výchova
volitelné
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
0
kreditů
zápočet
Forma výuky
2/4
cvičení
Vyučující
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřen na zvyšování fyzické zdatnosti studentů, rozvíjení specifických pohybových schopností a dovedností
z nabídky různých druhů sportu. Zabývá se soutěžními pravidly, tréninkovou metodikou, technikou a taktikou vybraného
sportu. Podává informaci o zdravé výživě, zásadách zdravého životního stylu, tělocvičné rekreaci a sociálním významu
sportu. Studenti mají možnost výběru ze 17- ti sportovních odvětví: badminton, basketbal, bojová umění, florbal, futsal,
fotbal, horolezectví, power jóga, kondiční cvičení s hudbou- rychlé a pomalé formy, kondiční kulturistika, požární sport,
stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesná výchova.
Osnova
1. - seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při sportovní činnosti
2. - zásady správného rozcvičení před pohybovou činností
3. - tréninková metodika vybraného sportu
4. - seznámení se soutěžními pravidly vybraného sportu
5. - nácvik správné techniky vybraného sportu
6. - rozvoj obratnostních schopností s ohledem na potřeby vybraného sportu
7. - zvládnutí taktiky vybraného sportu
8. - zvyšování fyzické kondice s ohledem na potřeby vybraného sportu
9. - spolupráce v rámci sportovního kolektivu
10. - zásady zdravé výživy
11. - zásady zdravého životního stylu
12. - zdravotní význam tělocvičné rekreace
13. - soutěž ve vybraném sportu
14. - zásady správného protahování po pohybové činnosti
Znalosti: Studenti prokazují znalost soutěžních pravidel, zásad bezpečnosti a tréninkové metodiky vybraného sportu.
Dovednosti: Studenti dovedou absolvovat soutěž ve vybraném sportu při zvládnutí základních pohybových dovedností
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Pravidla jednotlivých sportů.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Terénní cvičení z geodézie
povinný
5 dnů
zápočet
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
2
kreditů
Forma výuky
2/4
cvičení
Vyučující
Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickým řešením základních geodetických úloh na základě znalostí získaných
v předmětu Geodézie a mapování lomů. Na terénním cvičení z geodézie jsou měřeny komplexní úlohy, které zahrnují
dílčí měření používané v geodetické praxi.
Osnova cvičení
1.
Geometrická nivelace ze středu (metoda technické nivelace pro určení výškových poměrů trasy).
2. Zaměření a výpočet souřadnic bodů polygonového pořadu, podrobné polohopisné měření (polární a
ortogonální metoda).
3. Podrobné výškopisné zaměření terénu metodou tachymetrie.
Znalosti: Studenti své znalosti prokazují praktickou dovedností při práci s přístrojovou technikou v terénu. Dále
prokazují své znalosti teoretické, vycházející z pochopení základních oborových znalostí geodetických úloh a
interpretací dosažených výsledků.
Dovednosti: Studenti dovedou aplikovat základní geodetické úlohy při praktickém měření v terénu, ovládat přístrojovou
techniku a vypočítat základní geodetické úlohy.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
5dnů
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů (projektu) ve cvičení.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
KUBEČKA, E.: Geodézie a důlní měřictví, učební texty. VŠB Ostrava 1990.
MAZALOVÁ, J.: Měření délek a komparace měřidel a dálkoměrů. Učební texty VŠB-TU Ostrava, 2002.
MIKULENKA, V.: Základní souřadnicové výpočty. Učební texty VŠB-TU Ostrava, 2002.
SLÁDKOVÁ, D.: Měření úhlů, směrů a rektifikace. Učební texty VŠB-TU Ostrava, 2002.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Vlivy poddolování
povinný
2+2
zkouška
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
4
kreditů
Forma výuky
2/4
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Úkolem vlivů dobývání je objasnění mechanismu porušování nadložních hornin v důsledku hlubinného dobývání a
projevů hornické činnosti na krajinu. Jedním z hlavních úkolů vlivů dobývání je teoretický výpočet pohybů a deformací
v závislosti na plánovaném rozsahu dobývání.
Osnova přednášek:
1) Všeobecné zákonitosti, důlně – geologické a geomechanické podmínky dobývání, mechanismus porušování
nadložních hornin a vliv předchozího dobývání
2) Pozorovací stanice pro měření pohybů v poklesové kotlině, způsob stabilizace a určení vzdálenosti bodů pozorovací
stanice
3) Rozsah vlivu dobývání, mezný úhel
4) Plná účinná plocha, velikost a směr pohybu povrchových bodů
5) Metody předběžného výpočtu poklesů povrchu, volba účinkové a časové funkce
6) Počítačové metody teoretického výpočtu poklesů povrchu a deformací
7) Metody určování svislých pohybů, vliv poklesu výchozího výškového bodu, určení intervalu opakovaných měření
8) Metody určování vodorovných pohybů
9) Zpracování naměřených výsledků, obsah technické zprávy
10) Určení hranice ovlivněného území z naměřených hodnot poklesů
11) Metody určování naklonění, nepřímé určování naklonění z naměřených poklesů, přímé určování naklonění
12) Určení křivosti na svahu poklesové kotliny, analytické určování poloměru křivosti, přibližné metody
13) Určování poměrných vodorovných přetvoření, přímé a nepřímé metody
14) Ochranné pilíře, pilířový úhel, konstrukce ochranných pilířů
Osnova cvičení:
1) Zpracování projektu povrchové pozorovací stanice pro periodické měření výšek v závislosti na důlně – technických
parametrech dobývání
2) Vytvoření modelu poklesové kotliny z naměřených hodnot poklesů povrchu
3) Určení hranic ovlivněného území výpočtem z naměřených hodnot
4) Výpočet mezných úhlů vlivu
5) Výpočet poloměrů účinnosti a vykreslení účinné plochy dobývání
6) Účinkový součinitel, praktické procvičení určení účinkového součinitele graficko – početní cestou
7) Časový součinitel, volba časové funkce,
8) Dynamický a statický výpočet poklesů
9) Výpočet poklesů a deformací v programu SubSch, teoretické principy výpočtu
10) Výpočet poklesů a deformací v programu SubSch, praktická realizace výpočtu
11) Vytvoření teoretického modelu poklesové kotliny
12) Zpracování projektu periodického měření výšek bodů povrchové pozorovací stanice vzhledem k plánovanému
časoprostorovému průběhu dobývání
13) Konstrukce ochranného jámového pilíře
14) Zápočtový test, udělení zápočtu na základě úspěšného testu a splnění docházky a zadaných úkolů na cvičení.
Znalosti: Student má schopnost popsat a vysvětlit projevy hornické činnosti v nadloží explotovaných slojí, dále pak
definovat mezný úhel vlivu, určit hranice poklesové kotliny a stanovit rozsah hlavních vlivů dobývání.
Dovednosti: Umí vysvětlit způsob teoretického výpočtu pohybů a deformací, navrhnout vhodnou pozorovací stanici
měření pohybů a deformací na poddolovaném území. Je schopen posoudit vliv dobývání na povrchové objekty a sestavit
báňský posudek.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
10+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Kontrola připravenosti studentů v rámci vedené diskuze k jednotlivým tématům a kontrola průběžného plnění zadaných
programů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
SCHENK, J.: Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině, skripta VŠB-TU Ostrava 2006, ISBN 80-248-1059-X.
NESET, K.: Vlivy poddolování, SNTL Praha 1984.
SCHENK, J.: Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači, IGDM, VŠB-TU Ostrava 2001.
SCHENK, J.: Knotheho rozdělení plné účinné plochy, dostupné z: http://igdm.vsb.cz
ČSN 730039. Navrhování objektů na poddolovaném území: základní ustanovení, Praha: ČNI, 1991.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), §15-19, §25-27, §33, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb. o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem
pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. a 331/2002 Sb., §2-9
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Doprava na dolech a lomech
povinný
2+2
hod. za týden
klasifikovaný zápočet
doporučený ročník / semestr
3
kreditů
Forma výuky
3/5
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět seznamuje posluchače s procesem technologické dopravy na lomových a důlních (hlubinných) provozech.
Cílem předmětu je zvládnutí problematiky technologie a výpočtu při kolejové, pásové, kolové a lodní dopravě a jiných
speciálních druzích dopravy surovin, při povrchovém a hlubinném dobývání ložisek.
Osnova přednášek
141. Rozdělení dopravy na dolech a lomech, základní pojmy a úvod do dané problematiky.
142. Vliv fyzikálně-mechanických vlastností vytěžené suroviny na její technologickou dopravu.
143. Požadavky hlavních hornických procesů na dopravu. Teorie přenášení síly třením. Pohybová rovnice.
144. Základní metoda určování tažné síly. Tažné prvky používané v dopravě. Svislá doprava.
145. Pásový dopravník, hlavní části. Lano-pásový dopravník, hřeblový dopravník, článkový dopravník, vibrační
dopravník.
146. Doprava v potrubí. Doprava vlastní tíhou.
147. Kolejový doprava – kolejová trať, kolejová vozidla.
148. Doprava lanem. Visutá lanová dráha. Závěsná doprava.
149. Speciální pozemní dráha.
150. Automobilová doprava.
151. Lodní doprava, druhy, užití, elevace, vykládka.
152. Doprava plovoucími pásovými dopravníky, schémata, použití.
153. Hydraulická a pneumatická doprava, doprava samospádem, skluzy, žlaby.
154. Kombinace a srovnání jednotlivých druhů dopravních systémů. Dopravní řád.
155. Ekologická a ekonomická hlediska použití technologické dopravy na lomech a dolech.
Osnova cvičení
1.
2.
3.
4.
5.
Výpočet dopravního výkonu - hlubinná těžba.
Základy výpočtu pásového dopravníku - semestrální projekt.
Výpočet automobilové a pásové dopravy - semestrální projekt.
Výpočet lodní dopravy.
Volba optimální dopravy.
Znalosti: Studenti své znalosti prokazují porozuměním teoriím a metodám odpovídající soudobému stavu poznání
oboru. Porozuměním základních pojmů z oblasti dopravy na dolech a lomech a výpočtů různých druhů dopravy.
Dovednosti: Studenti umí s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo
praktický problém v oboru dopravy na dolech a lomech a aplikovat některé z pokročilých postupů v oboru.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
9+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalostí v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování zadaných semestrálních samostatných projektů a
formou testů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a další
báňské a související předpisy.
KRYL, V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek. Ostrava: VŠB-TUO, 1997. 266 s. ISBN 80-7078-396-6.
KRYL, V., VAVRUŠKA, O.: Návody pro cvičení z lomového dobývání ložisek. 2. přeprac. vyd. Ostrava: VŠB, 1988.
202 s.
KLIMECKÝ, O. a kol.: Lomové dobývání ložisek II. Praha: SNTL, 1988. 172 s.
Doporučená literatura:
STRAKOŠ, V., MENŠÍK, J., POLÁK, J.: Automatizace důlní dopravy. Praha: SNTL, 1980. 251 s.
KLIMECKÝ, O. a kol.: Manipulace s materiálem: doprava v lomech. Ostrava: VŠB, 1988. 312 s.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Horní právo a bezpečnostní předpisy
povinný
2+2
hod. za týden
zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
3/5
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Výukový předmět je zaměřen na legislativu hornictví, bezpečnost práce a bezpečnost hornický provozů. Zabývá se
historickým vývojem horního práva a především současnou právní úpravou surovinového průmyslu, integraci státu do
hornictví, informaci o požadavcích na ochranu nerostného bohatství a bezpečnosti hornictví v zahraničí. Podává přehled
o současné platné legislativě hornictví a její aplikaci v praxi. Seznámí posluchače s obsahem předmětných zákonných
právních norem, s podstatnou částí prováděcích vyhlášek a odvozených právních aktů státní báňské správy upravujících
hospodárné využívání nerostných zdrojů, hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem a bezpečnost
práce a provozů v hornictví. Posluchači jsou individuálně seznámení s podrobnostmi bezpečnostního předpisu podle
předpokládaného uplatnění v praxi (hlubinné dobývání, lomové dobývání a.j.), v předmětu je probírán příslušný
bezpečnostní předpis upravující ochranu zdraví při práci a bezpečnost daného provozu.
Osnova přednášek:
1. Integrace státu do hornictví - Státní báňská správa, Ministerstvo prům. a obchodu, Ministerstvo ŽP
2. Předpisy horního práva, hlavní okruhy.
3. Ochrana nerostných zdrojů a bezpečnosti práce v právních normách vyšší právní síly
4. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
5. Horní zákon, hlavní okruhy, dodatky
6. Horní zákon - nerostné bohatství, nerosty, ložiska, povinnosti organizace při využívání výhradního ložiska,
oznamovací povinnost
7. Hospodárné využívání výhradních ložisek, povolování a ohlašování hornické činnosti
8. Úhrady a finanční rezervy související s hornickou činnosti a využití těchto prostředků.
9. Odborná způsobilost v oblasti hornictví, udělování osvědčení o odborné způsobilosti, oprávnění a povolení v
oblasti hornictví
10. Legislativní postup při schvalování činnosti v oblasti hornictví
11. Přehled bezpečnostních předpisů v hornictví
12. Příslušný bezpečnostní předpis
13. Příklady legislativních požadavků v oblasti hornictví v EU, USA.
14. Stanoviska a rozhodnutí státní báňské správy
Osnova cvičení:
1.
Historický vývoj horního práva
2.
Kvantitativní rozsah horního práva
a.
zákonné právní předpisy
b.
podzákonné právní předpisy
3.
Vybraná ustanovení horního zákon č. 44/1988 Sb.
4.
Ochrana nerostného bohatství
5.
Hospodárné využívání nerostného bohatství
6.
Hospodaření se zásobami, odpisy zásob
7.
Povinnosti při dobývání ložisek nerostů
8.
Střety zájmů
9.
Vybraná ustanovení zákon č. 61/1988 Sb.
10. Činnost hornická a činnost prováděná hornickým způsobem
11. Státní báňská správa, působnost, sankce
12. Závazné legislativní postupy v hornictví
13. Bezpečnostní předpisy horního práva
Znalosti: Z historického vývoje a právních principů horního práva, legislativních požadavků a povinností v oboru
hornictví, bezpečnostních předpisů v hornictví.
Dovednosti: Student se umí orientovat v základech horního práva, v hornických bezpečnostních předpisech, hodnotit a
aplikovat legislativní požadavky horního práva. Je schopen charakterizovat legislativní požadavky Státní báňské správy.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti jsou průběžně kontrolovány v rámci samostatných prací.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
MAKÁRIUS, R.: Z dějin královské, císařské a státní báňské správy. Montanex, Ostrava, ISBN: 80-7225-130-9.
MAKÁRIUS, R.: České horní právo, díl 1. Montanex, Ostrava 1999, ISBN: 80-7225-033-7.
MAKÁRIUS, R.: České horní právo, díl 2. Montanex, Ostrava, 2000, ISBN: 80-7225-038-8.
MAKÁRIUS, R.: Horní zákon. Anagram, Ostrava, 2012, ISBN: 978-80-7342-237-0.
WOODLEY, D. G.; Coal Mining Law. Oyez Publishing, London 1992. 105 p. ISBN 85120100¨.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Povrchové dobývání ložisek
povinný
2+2
hod. za týden
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
3/5
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem předmětu je podrobné obeznámení studentů s technologií rozpojování, nakládání, dopravy a úpravy surovin na
lomových provozech. Součástí výuky jsou pravidla pro bezpečnost práce a bezpečnost provozu a legislativa dané oblasti.
Osnova přednášek
1) Charakteristika ložisek: nerudných, rudných a uhelných surovin. Vyhledávání a průzkum ložisek, kategorie
zásob. Zakládání lomů a zásady pro otvírkové práce.
2) Základní podmínky ovlivňující způsob dobývání, závislost na fyzikálně- mechanických vlastnostech.
Báňsko-technické podmínky dobývání surovin.
3) Skrývkové práce při těžbě v kamenolomech, uhelných lomech a štěrkopískovnách a při těžbě jiných
surovin. Způsoby vrtání hornin a vrtací práce v lomech. Lomové vrtací soupravy a jejich použití.
4) Hromadná těžba na povrchových lomech, těžební operace. Trhací práce velkého rozsahu na lomových
provozech, druhy primárních odstřelů a jejich aplikace při těžbě soudržných surovin.
5) Dobývací metody v kamenolomech pro výrobu drceného kameniva. Cyklicko- kontinuální technologie.
Mobilní drtiče.
6) Sekundární rozpojování nadměrných kusů. Nakládání rubaniny z rozvalu. Volba optimálního nakládacího
stroje.
7) Těžba v hliništích (cihlářské, keramické, sklářské suroviny, jíly, lupky aj.) rypné materiály. Dobývání
bloků kamene pro hrubou kamenickou výrobu (tvrdé materiály).
8) Dobývání bloků kameno-řeznými stroji pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Úprava kamene.
9) Dobývání nesoudržných surovin, volba technologických systémů, těžební operace dle druhů ložisek.
Technologie těžby nesoudržných surovin suchou cestou. Technologie těžby nesoudržných surovin z vody
rýpadly ze břehu.
10) Technologie dobývání uhelných ložisek.
11) Technologie těžby štěrkopísků z vody plovoucími rýpadly.
12) Technologická doprava na lomových provozech.
13) Základní úpravnické procesy po těžbě soudržných a nesoudržných surovin. Zásady pro vypracování POPD,
Plánu využití ložiska (nevyhrazené suroviny), technologických postupů.
14) Odvodňování lomů, výsypkové a kalové hospodářství. Zahlazení následků lomové těžby. Rekultivace.
15) Dobývání v obtížných podmínkách.
Osnova cvičení
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Přehled a statistika objemů dobývaných surovin na lomových provozech v ČR.
Platné ČSN, EN pro oblast kamene, kameniva a uhlí - semestrální projekt.
Přehled platné legislativy pro HČ a ČPHZ.
Návrh těžebních postupů na výhradním ložisku - semestrální projekt.
Technologický postup pro povrchové dobývání.
Návrh technického projektu odstřelu - semestrální projekt.
Znalosti: Studenti prokazují své znalosti předmětu a rozsahu oboru odpovídající soudobému stavu poznání dané
problematiky při lomovém dobývání.
Dovednosti: Studenti dovedou navrhnout technologii, postupy dobývání na lomových provozech a navrhnout způsob
likvidace lomu a nástin následné sanace a rekultivace. Také se dokážou orientovat v oblasti legislativních a
bezpečnostních norem.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných semestrálních projektů ve cvičeních a
závěrečného testu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
KRYL, V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek. Ostrava: VŠB-TUO, 1997. 266 s. ISBN 80-7078-396-6.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a další
báňské a související předpisy.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Stabilita svahů a skalních stěn
Povinně volitelný
2+2
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
4
kreditů
Klasifikovaný zápočet
Forma výuky
3/5
přednáška
Vyučující
Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
V předmětu jsou posluchači nejprve seznámení se základními pojmy a významem předmětu stabilita svahů a skalních
stěn. Dále se posluchači učí rozpoznávat rozhodující faktory pro zachování stability zemních a skalních svahů a využívat
výpočetních metod pro kontrolu této stability. Studenti jsou dále seznamováni s monitoringem a postupy použitelnými
pro sanaci horninových těles s narušenou stabilitou.
Osnova
1. Úvod do předmětu, základní pojmy, typy svahů.
2. Klasifikace a charakteristika svahových pohybů, faktory podmíňující svahové pohyby.
3. Úkoly a metody I-G průzkumu svahových deformací.
4. Metody řešení stability svahů - rozdělení, metody pro výpočet stability svahů z nesoudružných zemin.
5. Metody řešení stability svahů v soudružných zeminách.
6. Postup při návrhu výsypky – výška, sklon, stabilizační opatření, výpočet únosnosti podložky.
7. Řešení stability skalních stěn.
8. Software pro výpočet stupně stability svahů a skalních stěn (GEO 5 – stabilita svahu, skalní svah).
9. Software pro modelování stability svahů a skalních stěn (GEO 5 – MKP, MIDAS – MKP, UDEC – MHP).
10. Geotechnický monitoring - monitorování stability svahů a skalních stěn.
11. Stabilizace svahů a skalních stěn.
12. Exkurze
13. Související legislativa, Česká geologická služba.
14. Praktické příklady svahových deformací v ČR a jejich sanace.
Znalosti: Stanovení stupně stability svahů pomocí různých výpočetních metod (odevzdání všech protokolů), schopnost
rozeznat projevy svahové instability v terénu, vyhledat monitorovací objekty a sanační opatření na reálných svahových
deformacích (návštěva vybrané lokality evidované v databázi Geofondu ČR, vypracování a obhajoba prezentace v
powerpointu ), teoretické znalosti v oblasti problematiky stability svahů a skalních stěn (závěrečný test). Student umí
zvolit vhodnou metodu pro výpočet stupně stability svahu, vypočítat stupeň stability svahu pomoci vybraných metod
(Sobotka, Verdeyen, Jáky, Fisenko, Rodriguez, Petterson, Kovári – Fritz, SMR, RHR), využít specializovaných softwarů
navržených pro posuzování svahů a skalních stěn (Fine – GEO 5, Midas – MKP).
Dovednosti: Student je schopen posoudit stupeň stability pomocí dostupných metod a nástrojů, rozpoznat projevy
svahové instability v terénu, navrhnout základní sanační opatření a monitoring, avrhnout vhodný tvar a umístění výsypky
s ohledem na její stabilitu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Schopnost samostatně pracovat v rámci cvičení předmětu, průběžné odevzdávání protokolů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
STANEK J. - KOŘÍNEK R.: Hornická mechanika zemin - stabilita svahů. Ostrava: HGF, VŠB-TUO, 1991. ISBN 807078-103-3.
WEIGLOVÁ, K.: Mechanika zemin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 80-7204-507-5.
Uživatelská příručka softwaru GEO 5. Dostupná na: http://www.fine.cz/ke-stazeni/manualy/
Doporučená literatura:
DESAI, C. S. - GIODA, G.: [i]Numerical Methods and Constitutive Modeling in Geomechanics[/i]. New York: Springer
- Verlag, 1990. ISBN 3-211-82215-1.
WALTON, G. at al.: Secure and Sustainable Final Slopes for SME Aggregate Quarries. Oxford: Evenlode Books,
March 2004. ISBN 0897766882.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Tělesná výchova
volitelné
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
0
kreditů
zápočet
Forma výuky
3/5
cvičení
Vyučující
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřen na zvyšování fyzické zdatnosti studentů, rozvíjení specifických pohybových schopností a dovedností
z nabídky různých druhů sportu. Zabývá se soutěžními pravidly, tréninkovou metodikou, technikou a taktikou vybraného
sportu. Podává informaci o zdravé výživě, zásadách zdravého životního stylu, tělocvičné rekreaci a sociálním významu
sportu. Studenti mají možnost výběru ze 17- ti sportovních odvětví: badminton, basketbal, bojová umění, florbal, futsal,
fotbal, horolezectví, power jóga, kondiční cvičení s hudbou- rychlé a pomalé formy, kondiční kulturistika, požární sport,
stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesná výchova.
Osnova
1. - seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při sportovní činnosti
2. - zásady správného rozcvičení před pohybovou činností
3. - tréninková metodika vybraného sportu
4. - seznámení se soutěžními pravidly vybraného sportu
5. - nácvik správné techniky vybraného sportu
6. - rozvoj obratnostních schopností s ohledem na potřeby vybraného sportu
7. - zvládnutí taktiky vybraného sportu
8. - zvyšování fyzické kondice s ohledem na potřeby vybraného sportu
9. - spolupráce v rámci sportovního kolektivu
10. - zásady zdravé výživy
11. - zásady zdravého životního stylu
12. - zdravotní význam tělocvičné rekreace
13. - soutěž ve vybraném sportu
14. - zásady správného protahování po pohybové činnosti
Znalosti: Studenti prokazují znalost soutěžních pravidel, zásad bezpečnosti a tréninkové metodiky vybraného sportu.
Dovednosti: Studenti dovedou absolvovat soutěž ve vybraném sportu při zvládnutí základních pohybových dovedností
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Pravidla jednotlivých sportů.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací
povinný
2+2
zkouška
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
4
kreditů
Forma výuky
3/5
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět má za úkol naučit studenty charakterizovat a popsat jednotlivé technologie a technické prostředky používané při
těžbě kapalin a plynů a hloubení vrtů pro ropu a zemní plyn a dále těžbu např. slojového metanu (CBM), břidličného
plynu (Shale Gas) a další. Studenti musí být schopni umět vysvětlit principy těchto technologií a na praktických
příkladech dokázat ilustrovat oblast jejich použití. Studenti se naučí využít a uplatnit získané teoretické znalosti v oblasti
těžby a vrtných prací a tyto praktikovat při výpočtových cvičeních i při odborných krátkodobých exkurzích. Musí být
schopni posoudit jim zadané úkoly v rámci cvičení, analyzovat je a následně pak najít vhodná řešení prezentovaná
formou elaborátů a prezentací. Studenti se mají v neposlední řadě naučit umět posoudit význam informací, které
získávají v průběhu studia, tyto shrnout, porovnat a vybrat z nich ty, které jsou podstatné pro jejich další odborný růst.
Osnova přednášek:
156. Rozpojitelnost hornin při vrtání vrtů
157. Způsoby hlubinného vrtání a druhy vrtů
158. Technika pro provádění vrtných prací
159. Vrtné nástroje
160. Vrtná a pažnicová kolona
161. Cementace vrtů
162. Výplachové hospodářství
163. Poruchy ve vrtu a havárie
164. Vystrojení sond určených pro těžbu kapalin a plynů
165. Petrofyzikální vlastnosti ložisek uhlovodíků
166. Základy naftového inženýrství
167. Technika a technologie těžby uhlovodíků
168. Zvyšování výtěžnosti ložisek uhlovodíků (EOR metody)
169. Problematika hydraulického štěpení
170. Těžba nekonvenčních ložisek uhlovodíků (Shale Gas, Tight Gas, Oil Sands, aj.)
171. Těžba slojového metanu pomocí vrtů (CBM)
Osnova cvičení:
1.
2.
3.
Práce s odborným anglickým textem – celosemestrální úkol → porozumění vybraného odborného článku a
následná prezentace
6 výpočtových cvičení – základní výpočty v oblasti trajektorie vrtu, štěpící gradienty, rychlosti cirkulace a
požadované hustoty výplachu, analýza hydrauliky konstruovaného vrtu, umrtvování sond, dimenzování těžby
uhlovodíků
Laboratorní práce (Laboratoř stimulace vrtů a ložisek uhlovodíků) – práce s Automatickým porozimetrem a
permeametrem, mono a di fázové permeametry, kapilarimetr.
Znalosti: Základy procesu těžby kapalin a plynů, základy vystrojení těžebních sond, základy technologie vrtání
hlubokých vrtů.
Dovednosti: Popis geologické charakteristiky těženého obzoru, návrh zvyšování výtěžnosti daných ložisek, student je
schopen navrhnout režim těžby, definovat vhodné parametry vrtných souprav, vypočíst předpokládané těžby kapalin a
plynů.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti jsou v průběhu semestru kontrolovány formou řešení samostatných výpočtových a laboratorních úkolů na
cvičeních. Odborná jazyková kompetence je kontrolována na základě práce s odborným anglickým textem.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
GUO, B.; LYONS, W. C.; GHALAMBOR, A.: Petroleum Production Engineering. Gulf Publishing, Elsevier Inc. 2007.
ISBN: 978-0-7506-8270-1.
PINKA, J.; WITTENBERGER, G.; ENGEL, J.: Dobývanie ložisek vrtmi. Edičné stredisko/AMS,F BERG, Košice 2006.
ISBN: 80-8073-625-1.
KLEMPA, M.; ZEMAN, V.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie hlubinného vrtání multimediální výukový text. Projekt č. 2011/258 - Fond rozvoje vysokých škol. VŠB – Technická univerzita Ostrava,
2011. http://geologie.vsb.cz/TECHHLDOB/index.htm
LYONS, W.; CARTER, T.; LAPEYROUSE, N.: Formulas and calculation for drilling, production and workover – third
edition. Gulf Publishing, Elsevier Inc. 2012. ISBN: 978-1-85617-929-4.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Úpravnictví I
povinný
2+2
hod. za týden
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
4
kreditů
Forma výuky
3/5
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
doc. Ing. František Tichánek, Dr.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět seznamuje posluchače s metodami zpracování vytěžených nerostných surovin. Úprava nerostných surovin je
soubor procesů, navazujících bezprostředně na fázi jejich dobývání a získávání. Slouží k obohacení vytěžené suroviny
užitkovou složkou tak, aby byla tato surovina dále využitelná či zpracovatelná. Procesy používané při úpravě surovin
jsou dnes z velké části používány rovněž při recyklaci nejrůznějších druhů odpadů. Posluchači jsou seznámeni se
základními procesy, používanými při úpravě uhlí, rud,nerudních nerostných surovin a odpadů. V rámci předmětu je
kladen důraz na inovační trendy a moderní postupy zpracování surovin. Pozornost je věnována minimalizaci vlivu na
životní prostředí a dosažení vysoké efektivity procesu. Teoretické znalosti jsou ověřovány laboratorními experimenty.
Osnova přednášek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Základní pojmy z oblasti úpravy užitkových surovin, rozdělení úpravnických procesů
Rozdružování, definice a základní pojmy. Technologické vlastnosti užitkových surovin
Přípravné úpravnické procesy, drcení, stroje a zařízení
Mletí, hlavní typy mlýnů a jejich použití
Třídění, účel, zařazení v procesu úpravy, stroje a zařízení
Faktory ovlivňující účinnost třídění
Gravitační rozdružování, teoretické základy a aplikace
Gravitační rozdružování, rozdružování v těžkých suspenzích
Gravitační rozdružování, rozdružování na sazečkách, splavech a hydrocyklonech
Rozdružování v magnetickém a elektrickém poli, teoretické základy
Rozdružování v magnetickém a elektrickém poli, stroje, zařízení a aplikace
Fyzikálně-chemické separační procesy, teoretické základy flotace
Flotační reagencie, typy flotačních přístrojů
Chemické způsoby rozdružování, základní procesy chemické úpravy
Pomocné úpravnické procesy
Tepelné zušlechťování nerostných surovin
Osnova cvičení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Hodnocení nerostných surovin, technologické vlastnosti suroviny a produktů úpravy, upravitelnost
Charakteristika zrnitostního složení materiálu
Zrnitostní rozbory kameniva, grafické znázornění výsledků
Určení drtitelnosti materiálu na základě stanovení redukčního poměru.
Sítový rozbor jemnozrnného materiálu za mokra
Stanovení zrnitosti sedimentačním rozborem podle Casaqranda
Stanovení měrné hmotnosti
Hodnocení technologických vlastností uhlí, stanovení obsahu popela a vody
Gravitační úprava uhlí, plavící rozbor
Stanovení výnosů produktů rozdružování
Hodnocení účinnosti rozdružování
Flotace černého uhlí
Hodnocení flotovatelnosti černého uhlí
Flotace polymetalických rud
Znalosti: Studenti jsou schopni teoreticky popsat základní úpravnické procesy, používané při úpravě užitkových
surovin, orientovat se v základních metodách technologických zkoušek a ovládá metody jejich vyhodnocení.
Dovednosti: Studenti dovedou zvolit vhodnou metodu úpravy a stanovit její účinnost.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalostí v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných úkolů na cvičeních.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
NOVÁČEK, J.: Technologie úpravy uhlí I. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000. 131 p. ISBN 807078-764-3.
NOVÁČEK, J.: Technologie úpravy uhlí II. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000. 130 p. ISBN 807078-831-3.
KOZÁK, J., BOTULA, J.: Úpravnická technologická analýza. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava,
1991. 321 p. ISBN 80-7078-119-X.
TICHÁNEK, F.: Tepelné zpracování nerostných surovin. Skripta ES VŠB Ostrava 1991. ISBN 80-7078-073-8.
SLIVKA, V., TICHÁNEK, F. a kol.: Těžba a zpracování silikátových surovin. Kap.6. Úprava surovin. Silis,2002. s. 443.
ISBN 80-903113-0-X.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Větrání dolů a lomů
povinný
2+2
zkouška
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
3/5
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Student se v předmětu seznámí se základy aerologie, aerodynamiky a se všemi zákonitostmi spojenými s mikroklimatem
a větráním pracovišť. Dále se předmět zabývá větráním hlavním a výpomocným, větráním neproražených důlních děl a
jejich optimalizací. Vychází se ze základních zákonů aerodynamiky s cílem umět a znát problematiku větrních bilancí
dolů včetně příslušných výpočtů. V oblasti lomů jsou probírány partie týkající se přirozené výměny ovzduší v lomové
kotlině, změny lomového ovzduší, základů meteorologie, umělého větrání lomů, atd.
Osnova přednášek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Důlní aerologie – členění důlních větrů, základní složky důlních větrů, příměsi důlních větrů
Důlní aerodynamika – zákon proudění větrů, systémy větrání dolů, typy větrních proudů, základní zákony
důlního větrání
Mikroklima důlních pracovišť, tepelná bilance dolu
Aerodynamický odpor důlních děl – odpor třecí, čelní a místní, základní parametry pro výpočty
Hlavní důlní větrání (umělé a přirozené), hlavní ventilátory a výpomocné ventilátory
Separátní větrání a ventilátory separátního větrání
Aktivní a pasivní regulace větrní sítě
SVO, schémata větrání, výpočet větrní sítě
Větrní rozvaha dolu včetně mapové dokumentace
Optimalizace hlavního větrání, optimalizace separátního větrání
Základy klimatizace dolů a degazace
Bezpečnostní rizika spojené s větráním dolů a lomů
Přirozené a umělé větrání lomů
Inovace látky, novinky z konkurencí a seminářů a z vědecko – výzkumné činnosti fakulty
Osnova cvičení:
Indikace a měření základních složek ovzduší dolů a lomů, stanovení relativní vlhkosti ovzduší, nejvyšší
přípustné koncentrace příměsí dolového a lomového ovzduší.
2. Měření prašnosti na dolech a lomech.
3. Metodika měření směru a rychlosti větru.
4. Měření teploty ovzduší dolů a lomů, stanovení vlhké a suché teploty
5. Mikroklimatické podmínky důlních pracovišť, výpočet teplotních změn důlních větrů.
6. Výpočet větrní sítě klasicky a na PC
7. Měření barometrických tlaků a deprese.
8. Výpočet výbušnosti plynných směsí.
9. Výpočty separátního a hlavního větrání a jejich optimalizace.
10. – 13. Exkurze na činných dolech OKD, Inovace výuky rozšíření o nejnovější poznatky.
1.
Znalosti: Student prokazuje teoretické znalosti v oblasti aerologie, aerodynamiky a zákonitostech spojené s větráním
dolů a lomů včetně bezpečnostních rizik spojených s větráním.
Dovednosti: Na základě znalostí umí student pracovat s přístroji potřebnými pro měření všech veličin větrání a
výpočetní technikou spojenou s větrními sítěmi. Student je schopen navrhnout a řešit větrání každého pracoviště v dole i
na lomu tak, aby vyhovovalo platným bezpečnostním předpisům.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Semestrální projekt.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
ŠIŠKA, F., PROKOP, P. et al: Banské vetranie, Alfa, Bratislava, 1993.
PROKOP, P et al: Větrání, degazace a klimatizace dolů, Ostrava 2007, ISBN: 978-80-248-1399-8.
PROKOP, P: Větrání, degazace a klimatizace dolů II, Ostrava 2007 978-80-248-1453-7.
Vyhláška ČBÚ č. 22/1989, Sb.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Výpočetní technika v hornické praxi
povinně volitelný
2+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
4
kreditů
Klasifikovaný zápočet
Forma výuky
3/5
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základní výpočetní technikou, která je využívána v oblasti hornické praxe,
v oblasti řízení a kontrola technologických procesů, v oblasti bezpečnostního monitoringu atd. Student po absolvování
předmětu dokáže popsat a prezentovat samotné využití výpočetní techniky v oboru hornického inženýrství jak
v hlubinné, tak povrchové těžbě. Pomocí programů řeší praktické provozní situace a s vybranými programy se naučí
základní provozní operace.
Osnova přednášek:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Přehled využití výpočetní techniky v provozních podmínkách dolu
Řízení a kontrola technologických procesů pomocí výpočetní techniky (malé průmyslové počítače - PLC)
Monitoring bezpečnostních parametrů v provozu, důlní mobilní laboratoře, Dispečink (InTouch …)
Program pro tvorbu projektových obrázků (AutoCAD, Corel DRAW)
Zahraniční programy pro plánování těžby (Minescape, Minecom, Surpac …)
Zahraniční programy pro plánování těžby (Minescape, Minecom, Surpac …)
České programy pro plánování těžby (Atlas, Gelogický model …)
České programy pro plánování těžby (Atlas, Gelogický model …)
Programy pro výpočet větrní sítě dolu (NetzCAD, Ventgraph, SIT, Ventsim …)
Programy pro výpočet větrní sítě dolu (NetzCAD, Ventgraph, SIT, Ventsim …)
Program pro výpočet klimatických podmínek v dole a potřebných chladicích výkonů
Programy pro výpočet stability svahů (GEO5, Midas)
Řízení dobývacích strojů pomocí výpočetní techniky
Osnova cvičení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Praktické využití databáze Tabulkový procesor – možnosti použití
Databázové systémy – Access, základní úkony
Praktické využití databáze
Lis ovládaný PC
Zpracování výsledků naměřených hodnot s grafickým výstupem programem Excel (lisem změřený horninový
vzorek)
Praktické využití programu Geologický model
Praktické využití programu Geologický model
Praktické využití programu Ventgraph, NetzCAD, SIT
Praktické využití programu Ventgraph, NetzCAD, SIT
Exkurze
Exkurze
Opakování probraného učiva, náhodné rozbory na počítači
Semestrální projekt – prezentace každého studenta - vlastní zkušenost s výpočetní technikou v praxi
Znalosti: Student má znalosti, které mu umožní komunikovat s IT odborníkem při nasazování výpočetní techniky.
Dovednosti: Umí vybrat vhodnou výpočetní techniku pro řešení potřebné problematiky. Je schopen ve vybraném
softwarovém prostředí provést výpočet či návrh části technologického procesu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Semestrální projekt – prezentace zvoleného SW.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Manuály probíraných programů.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Zimní výcvikový kurz III
volitelné
1 týden
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
0
kreditů
zápočet
Forma výuky
3/5
cvičení
Vyučující
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřen na zvládnutí základních lyžařských dovedností na sjezdových a běžeckých lyžích nebo snowboardu.
Podílí se na zvyšování fyzické zdatnosti studentů a rozvíjí jejich pohybové schopnosti a dovednosti. Podává informaci o
zásadách zdravého životního stylu, tělocvičné rekreaci a sociálním významu sportu.
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bezpečnost a ochrana zdraví při pohybu v zimní přírodě.
Lyžařská výzbroj a výstroj.
Mazání a údržba sjezdových a běžeckých lyží, snowboardu.
Nové trendy v lyžování – carving.
Všeobecná lyžařská průprava.
Speciální lyžařská průprava – jízda přímo, šikmo svahem, sesouvání, odšlapování, bruslení, snožný oblouk
ke svahu, jízda v pluhu.
Základní sjezdový výcvik – oblouk v pluhu, oblouk z pluhu, oblouk z přívratu vyšší lyže, oblouk z přívratu
nižší lyže.
Základní oblouky
Modifikované oblouky (v boulích, v hlubokém sněhu).
Běh na lyžích – klasická technika.
Běh na lyžích – volná technika (bruslení).
Zásady pro organizaci lyžařských soutěží.
Soutěž ve sjezdovém lyžování.
Soutěž v běžeckém lyžování.
Znalosti: Studenti prokazují znalosti principů správné techniky jízdy na sjezdových a běžeckých lyžích a snowboardu.
Dovednosti: Studenti dovedou sjíždění upravených i neupravených svahů na sjezdových a běžeckých lyžích a
snowboardu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
DURDOVÁ, I.: Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1.vyd.Ostrava: Ekonomická
fakulta VŠB- TU Ostrava, 2011. 132s. ISBN 978-80-248-2439-0.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Bakalářská praxe
povinný
30dnů
zápočet
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
0
kreditů
Forma výuky
3/6
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět zajišťuje získání poznatků a podkladových materiálů na určeném pracovišti pro zpracování závěrečné
bakalářské práce. Studenti se naučí klasifikovat typy struktur horninových materiálů, seznámí se s technologií, strojní
technikou a řízením a organizaci provozu důlního podniku. V průběhu bakalářské praxe by se měli studenti seznámit
taktéž s úrovní a zajišťováním běžného provozu podniku s hornickou činností. Studenti by měli použít a využít získané
praktické poznatky pro řešení zadané bakalářské práce.
Znalosti: Student prokazuje znalosti ze získání poznatků a podkladových materiálů na určeném pracovišti pro
zpracování závěrečné bakalářské práce.
Dovednosti: Student umí klasifikovat typy struktur horninových materiálů, poznat řízení provozu důlního podniku,
aplikovat nabyté teoretické znalosti, poznat proces dobývání nerostných surovin, poznat a řešit bezpečnostně-právní
tématiku ve firmě.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
30dnů
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti jsou průběžně kontrolovány v rámci vedené diskuse a formou kontrolního testu.
Výkaz účasti na jednotlivých odborných útvarech firmy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Projektová a technologická dokumentace firmy ()pracovišť.
Závěrečné geologické zprávy, výpočty zásob, POPD.,
Horní zákon a ostatní báňské a bezpečnostní předpisy.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Exkurze z důlního větrání a báňského záchranářství
povinný
5dnů
zápočet
hod. za semestr
doporučený ročník / semestr
kreditů
Forma výuky
3/6
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Alois Adamus, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Praktické seznámení studentů s přednášenou a cvičenou problematikou důlníhovětrání a báňského záchranářství
a technickými prostředky důlního větrání a báňského záchranářství na vybraných pracovištích. V oblasti důlního větrání
je zajištěna návštěva důlních provozních pracovišť a objektů zahrnujících praktické aplikace regulace větrních sítí,
regulační objekty, větrní mapy, hlavní důlní ventilátory, únikové cesty. V oblasti báňského záchranářství je zajištěna
návštěva hlavní báňské záchranné stanice a závodní báňské záchranné stanice se zaměřením na zásahovou a dýchací
techniku a výcvikovou a zásahovou činnost báňské záchranné služby.
Osnova exkurze:
1.
2.
3.
4.
5.
Návštěva výcvikového střediska (simulovaná důlní díla, sebezáchranná dýchací technika)
Návštěva důlního podniku (větrní mapy, větrní rozvaha, regulační objekty, hlavní ventilátor)
Návštěva hlavní báňské záchranné stanice (organizace, výcvik, tech. prostředky, zásahy)
Návštěva důlního podniku (závodní báňská záchranná stanice, havarijní plán, havarijní připravenost,
únikové cesty)
Konzultace, zpracování písemné zprávy, zápočet.
Znalosti: Z principů provozní regulace větrních sítí a technických prostředí důlních větrání, organizace, vybavení a
činnosti báňské záchranné služby.
Dovednosti: Umí se orientovat se ve schématech a mapách důlní větrní sítě a její regulace, orientovat se v organizaci,
vybavení, taktice zásahů báňské záchranné služby, student je schopen navrhnout prostředky a řešení regulace větrání
dolů.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
5dnů
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti jsou kontrolovány v rámci přijetí písemné práce a udělení zápočtu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
ŠIŠKA, F., et al.: Bánské vetranie. Alfa, Bratislava 1993, ISBN 80-05-01132-6.
FASTER, P.: Báňské záchranářství I. Monografie, Montanex, Ostrava 2000, 485 s.,ISBN 80-7225-43-4.
FASTER, P.: Báňské záchranářství II. Monografie, Montanex, Ostrava 2004, 383 s., ISBN 80-7225-123-5.
Služební řád hlavní báňské záchranné stanice.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba
povinný
2+2
hod. za týden
zápočet a zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
3/6
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
doc.Ing.Milan Mikoláš,Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět seznamuje posluchače s povrchovou těžbou bloků kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, s
procesy rozpojování, nakládání, manipulace a transportu bloků. Studenti se naučí, jak určit vhodnou dobývací metodu
pro těžbu bloků. Dále budou seznámeni se zpracováním vytěžených bloků pro účely výroby hrubých resp. ušlechtilých
kamenických prvků.
Osnova přednášek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Výskyt, lokalizace a charakteristika ložisek kamene pro blokovou těžbu.
Vliv fyzikálně - mechanických vlastností hornin na dobývání, klasifikace rozpojitelnosti, blokovitosti, přírodní
podmínky ovlivňující rozpojování.
Báňsko - technické podmínky pro těžbu a zpracování kamene.
Zásady pro provádění skrývkových prací a postupu porubních front.
Rozdělení a klasifikace metod pro dobývání bloků.
Technologie dobývání bloků: klínování, vylamování, odvrtávání, úderné vrubové stroje, používání rozpínavých
směsí.
Technologie dobývání bloků kameno-řeznými stroji: lanovými, řetězovými a kotoučovými pilami.
Technologie dobývání bloků termickým řezáním a trhacími pracemi.
Zdvihání, nakládání, doprava a manipulace vytěžených bloků kamene.
Technologie zpracování bloků pro hrubou kamenickou výrobu.
Technologie zpracování bloků pro ušlechtilou kamenickou výrobu.
Netradiční metody rozpojování kamene a jejich zpracování.
Vodní, kalové a odvalové hospodářství při blokové těžbě kamene.
Ochrana životního a pracovního prostředí při lomovém dobývání. Zahlazení po lomové činnosti a rekultivace.
Osnova cvičení
113.
114.
115.
116.
117.
Volba vhodné metody rozpojování kamene.
Úpravnické metody používané při hrubé a ušlechtilé kamenické výrobě.
Popis lomového provozu pro těžbu bloků kamene.
Návrh rozpojení daného bloku kamene - technologie, postup, schéma - semestrální práce.
Technologický postup těžby - semestrální práce.
Znalosti: Studenti prokazují znalosti ze základních pojmů lomového dobývání ložisek a to zejména pojmů souvisejících
s blokovou těžbou kamene.
Dovednosti: Studenti umí s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretické nebo
praktický problém v oboru hrubé a ušlechtilé kamenické výroby. Umí aplikovat některé z pokročilých postupů v oboru a
vhodným způsobem získávat nové informace.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalostí v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování zadaných semestrálních samostatných projektů a
formou závěrečného testu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
DOJČÁR, O.: Dobývanie a spracovanie kameňa. Bratislava: ALFA, 1984. 217 s. ISBN 63-772-84.
KRYL, V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek. Ostrava: VŠB-TUO, 1997. 266 s. ISBN 80-7078-396-6.
RYBAŘÍK, V.: Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Hořice: Nadace SPŠ kamenické a sochařské
v Hořicích v Podkrkonoší, 1994.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Management rizik
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
povinný
20+8
zkouška
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
3/6
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Rizikový management je jednou z ekonomických kategorií a rozumí se jím zejména management rizik spojených s
finančními operacemi (rizika investic, peněžní toky…). Lze jej definovat jako minimalizaci nežádoucích důsledků
„čistých“ rizik, tedy takových, které mají za následek pouze ekonomickou ztrátu pro organizaci. V podstatě se jedná o
identifikaci, vyhodnocení a ekonomické ovládnutí rizik, kterým je podnikatelský subjekt vystaven. Nedílnou součástí
rizikového managementu je i management v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a ostatních osob, dále pak
rizika poškození majetku, zabezpečení objektů, rizika plynoucí z požárů, výbuchů, znečistění životního prostředí,
odpovědnost dodavatele za škody způsobené jeho výrobkem apod.
Osnova přednášek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Management rizik – definice, pojmy.
Identifikace rizik
Management v oblasti BOZP – legislativa BOZP v zemích EU a ČR
Manažerské přístupy k bezpečnosti a ochraně před riziky
Pro-aktivní a reaktivní manažerské strategie
Metody identifikace rizika
Kvantifikace míry rizika
Metody analýzy nebezpečí a rizik
Metody eliminace rizik, preventivní opatření
Havárie a havarijní opatření
Management snižování zrát – provozní ztráty a jejich eliminace,
BOZP z hlediska nákladů
Ekonomické aspekty rizikového managementu
Osnova cvičení:
118.
119.
120.
121.
Postup identifikace nebezpečí
Odhad rizika
Hodnocení rizika
Snížení a eliminace rizik
Znalosti: Ze základních pojmů týkajících se rizik. Prokazuje základní znalosti o právních předpisech týkajících se rizik.
Prokazuje znalosti o právních předpisech týkající se BOZP v ČR a EU.
Dovednosti: Student umí stručně popsat metody analýzy nebezpečé a rizik, je schopen identifikovat základní zdroje
nebezpečí při daném pracovním procesu, je schopen kvantifikovat a vyhodnotit, navrhnout snížení či eliminaci těchto
zdrojů nebezpečí.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
BARTLOVÁ, I., BALOG, K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií, SPBI Ostrava, 1998.
STRANKS, J.: Management Systems for Safety, London, Pitman Publishing, 1994.
GLENDON I., MCKENNA, E. F.: Human Safety and Risk Management, London, Chapman & Hall, 1995.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Rizika útlumu hornické činnosti
povinný
20+8
hod. za týden
zkouška
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
3/6
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem předmětu je zvládnutí analýzy rizik související s útlumem hornické činnosti, především s výstupem metanu na
zemský povrch. Student se naučí řešit význam analýzy a hodnocení rizik související s útlumem těžby na ložisku. Dále se
seznámí s analýzou bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu z podzemí na zemský povrch. Bude umět
vypracovat kontrolní seznam zdrojů rizika. Umí řešit: Prognóza výstupu důlních plynů na povrch. Stará důlní díla a
opuštěná důlní díla. Plošný výstup důlních plynů na povrch a nebezpečí výstupu důlních plynů do kanalizační sítě.
Riziko zaplynování kanalizační sítě. Ochrana staveb před výstupem důlních plynů. Pohled na současný stav řešeného
problému. Škodlivé vlivy opuštěných děl v podzemí. Zbytková plynodajnost. Faktory ovlivňující výstup důlních plynů
na povrch.
Osnova přednášek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Význam a analýzy a hodnocení rizik
Kvantitativní analýza rizika chemických procesů
Metody identifikace zdrojů rizika
Metoda PHA, Indexové metody, metoda WHAT IF a HAZOP
Mimořádné události související výstupy plynů na územích s ukončenou HČ
Analýza nebezpečí a souvisejících rizik-motivace a provedení
Analýza výstupu metanu z podzemí na povrch
Faktory ovlivňující výstup metanu z podzemí uzavřených dolů
Přírodní faktory, charakter faktoru barometrického tlaku
Báňsko-technické faktory výstupu plynů
Charakter okolí místa výstupu stařinných plynů
Zdroje rizik
Výstup důlních plynů do kanalizační sítě
Ochrana staveb před výstupem důlních plynů
Plošný výstup důlních plynů na povrch
Stará a opuštěná důlní díla
Konstrukčně bezpečnostní pásma
Zbytková plynodajnost činného dolu
Zbytková plynodajnost zlikvidovaného dolu
Komunikace důlních plynů na povrch
Sanace a rekultivace lomů s povrchovou těžbou
Sanace a rekultivace území s hlubinnou těžbou
Osnova cvičení:
122. Indikace a rozbory vzdušin
123. Přístrojová a měřící technika indikace důlních plynů a ovzduší
124. Vyhledávání a dostupnost obecně platné báňské legislativy
125.
126.
127.
128.
129.
Výbuchy plynovzdušných směsí, výbuchy plynů, konstrukce -Výbuchový trojúhelník
Důlní degazace a odsávání plynovzdušných směsí z podzemí, využítí ,kogenerace
Kategorizace území
Likvidace HDD, Bezpečnostní pásmo, bezpečnostní celík,okruh
Zjišťování a likvidace záparů ve starých důlních dílech přecházených povrchovou těžbou
Znalosti: Student má znalosti z posouzení rizik souvisejících s útlumem hornické činnosti, provedení analýzy
bezpečnostních rizik.
Dovednosti: Student umí posoudit bezpečnostní rizika související s útlumem hornické činnosti, stanovit opatření na
možná bezpečnostní rizika, posoudit a zabezpečit ochranu staveb. Je schopen zvládat bezpečnostní rizika při útlumu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
12+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Kontrolní testy a zadání semestrální práce pro konkrétní lokalitu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Vyhlášky ČBÚ: č.52/1997 Sb. a 72/2002 Sb.
Zákony č. 44/1988sb.a č.61/1988Sb.ve znění novel
PROKOP, P.: Plynodajnost a degazace. Skripta VŠB – TUO, 1990.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Rozbory provozních situací dolů
povinně volitelný
6+4
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Klasifikovaný zápočet
Forma výuky
3/6
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
V předmětu jsou prováděny rozbory konkrétních situací, které se čas při otvírce, přípravě a dobývání ložisek (uhelných,
rudných a nerudných). Konkrétní řešení situací s možnosti nalezení dalších alternativ. Rozbory jsou směřovány i do
oblasti bezpečnosti a efektivnosti provozu. Dosažené výsledky jsou srovnávány z hlediska cenového a výkonnostního
dle vybavení technickými prostředky s cílem maximálního využití technických zařízení a maximální efektivity
hornických prací.
Osnova přednášek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Problematika anomálních situací často se vyskytujících při otvírkových, přípravných a dobývacích pracích
Bezpečnostní aspekty
Obecné zákonitosti rozboru provozních situací
Bezpečnostní rizika při vyjíždění pilíře
Nadvýlomy v ražených důlních dílech a v porubech
Zkracování a prodlužování porubní fronty
Řešení sníženého profilu důlních děl v oblastech dobývání
Netradiční způsoby dobývání, geotechnologické metody dobývání ložisek
Zvyšování výrubnosti v připravovaných plochách
Osnova cvičení:
1)
2)
3)
4)
5)
Zpracovávání semestrální práce konkrétní situace dolu
Prezentace semestrální práce
Zhodnocení prezentace a diskuze studentů k řešenému problému
Doporučení z diskuze s možností aplikací závěrů na podobné podmínky důlních
Závěrečný test
Znalosti: Z provozních situací dolů, efektivnosti provozu, bezpečnostních kritérií v konkrétních podmínkách.
Dovednosti: Umí popsat konkrétní řešení provozních situací, vysvětlit využití technických prostředků v konkrétních
podmínkách, je schopen pracovat s mapovou dokumentací, navrhnout alternativy otvírky, přípravy a dobývání ložisek.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
10+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalosti studentů jsou v průběhu semestru kontrolovány vypracováním samostatného semestrálního programu a
kontrolním testem.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
GRYGÁREK, J., KRYL, V., PETROŠ, V., HUDEČEK, V.: Základy hornictví. ES VŠB – TU Ostrava, 2004. 216 s.
ISBN 80-7078-613-2.
SCHELLONG,L., ŠEVČÍK, A.: Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠBTU Ostrava 2008,131 s. ISBN 978-80-248-1687-6.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Rozbory provozních situací lomů
povinný
6+4
hod. za týden
klasifikovaný zápočet
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
3/6
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
V předmětu se budou rozebírat provozní situace spojené s plánováním těžby, dopravy a zakládáním
odklizu, těžbou užitkových surovin v konkrétních či simulovaných podmínkách jednotlivých procesů se
zaměřením na možné alternativy řešení, zaměřené především do oblasti bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při
práci, ekonomiky provozu a do oblasti ekologické, spojené se sanacemi a rekultivacemi post-exploatačních terénů.
Další náplní bude výuka studentů spojená s tvorbou technických režimů, technologických postupů a provozní
dokumentace lomů.
Osnova přednášek
172.Úvod do problematiky lomového dobývání ložisek. Dělení dobývání dle různých hledisek.
173.Nerostné suroviny, charakteristika ložisek, geologické, hydrologické a stratigrafické podmínky, ovlivňující
těžbu ložisek nerostných surovin.
174.Základní názvy a technické pojmy z lomového dobývání, stanovení průzkumného území, chráněného
ložiskového území a dobývacího prostoru. Podmínky využívání nevyhrazených nerostů.
175.Skrývkové práce, výsypkové a odvalové hospodářství - mechanizace, druhy, zakládání, stabilita včetně návrhů
časových postupů před dobývacími řezy.
176.Metody rozpojování - trhací práce, rýpadla. Rozbory konkrétních situací při provádění trhacích prací.
177.Lomové dobývání uhelných a rudných ložisek, specifikace technologických procesů a náležitosti
technologického postupu.
178.Způsoby a popis technologické dopravy na lomech. Rozbory konkrétních situací jednotlivých způsobů dopravy.
179.Základní úpravnické procesy. Rozbory a návrhy stabilních resp. mobilních úpravárenských linek.
180.Dobývání v obtížných podmínkách. Rozbory podmínek dobývání při výskytu pevných a velmi pevných poloh,
při existenci hlubinných děl při povrchové těžbě, zvodnělých horizontů, nestabilních řezů apod.
181.Odvodňování lomu. Návrhy a způsoby překládky vodních toků, budování hrází a odvodňovacích příkopů.
Hydromonitoring. Ochrana léčivých vodních zdrojů před následky dobývání.
182.Pomocné a doplňkové práce v závislosti na ostatních technologických procesech.
183.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při lomovém dobývání nerostů včetně návrhů na
řešení neodstranitelných rizik.
184.Zahlazení lomové činnosti - sanace a rekultivace. Návrhy včetně výpočtu finančních rezerv.
185.Nakládání s těžebním odpadem a OŽP při lomovém dobývání. Podmínky pro zřízení a provoz úložných míst.
Osnova cvičení
130. Schematické rozdělení povrchového dobývání ložisek nerostných surovin.
131. Dobývání, doprava a zakládání v obtížných podmínkách lomových provozů.
132. Problematika anomálních situací, havárie a nebezpečné události na lomech.
133. Návrh řešení konkrétních situací na mapových a grafických podkladech a jejich vyhodnocení v souhrnné
technické zprávě - semestrální projekt.
Znalosti: Studenti prokazují znalosti základních pojmů geologie, hydrogeologie, mechaniky hornin a zemin, dobývání
ložisek a z přehledu legislativních a bezpečnostních předpisů.
Dovednosti: Studenti umí na základě odborných znalostí zhodnotit provozní situaci, plánovat technické režimy provozu
lomu a navrhnout optimální řešení daného problému popř. navrhnout opatření zabraňující dalšímu výskytu rizikových
situací.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
10+0
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Znalostí v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování zadaných semestrálních samostatných projektů a
formou závěrečného testu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
KRYL, V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek. Ostrava: VŠB-TUO, 1997. 266 s. ISBN 80-7078-396-6.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a další
báňské a související předpisy.
Doporučená literatura:
Bezpečnostní předpisy – vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., vyhláška ČBÚ č. 104/1989 Sb., doporučené POPD a Plány
likvidací jednotlivých lokalit.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Speciální seminář
povinný
0+10
zápočet
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
3/6
cvičení
Vyučující
Prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Cílem speciálního semináře je seznámení posluchačů s průběhem závěru studia, se státnicovými předměty a se
způsobem zpracování závěrečné bakalářské práce na zadané téma. Průběžnými konzultacemi bude prováděn rozbor
těchto zpráv s poučením ze zpracování jednotlivých zadání bakalářských prací k obecné a zvláštní problematice řešení,
s uvedením nejčastějších chyb a jejich eliminací.
Osnova
Konkrétní postup zpracování bakalářských prací
Vytyčení cílů práce
Zpracování textů, tabulek, grafických příloh
Seznámení se s určenými státnicovými předměty a s konkrétními požadavky a důrazem na odpřednášenou látku
Aplikace poznatků na konkrétní témata závěrečných bakalářských prací
jednotlivých studentů s důrazem na hlavní kapitoly řešení tématu
6. Chyby a nedostatky objevující se ve zpracování diplomových prací a
jejich eliminace.
1.
2.
3.
4.
5.
Znalosti: Ze zpracování odborných publikací, zpracování tabulek, grafických příloh.
Dovednosti: Umí prezentovat odborné publikace, vysvětlit podstatu řešení zadaných úkolů, zpracovat rešerše k zadané
problematice. Student je schopen aplikovat poznatky z rešerší na konkrétní podmínky.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+10
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Průběžná prezentace vybraných určených částí bakalářské práce formou semestrálního programu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Česká technická norma ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace-bibliografické citace, elektronické dokumenty nebo
jejich části.
Formální úprava vědeckých a technických zpráv, ČSN ISO 5966.
Bakalářské práce absolventů.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Tělesná výchova
volitelné
0+2
hod. za týden
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
zápočet
Forma výuky
3/6
cvičení
Vyučující
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět je zaměřen na zvyšování fyzické zdatnosti studentů, rozvíjení specifických pohybových schopností a dovedností
z nabídky různých druhů sportu. Zabývá se soutěžními pravidly, tréninkovou metodikou, technikou a taktikou vybraného
sportu. Podává informaci o zdravé výživě, zásadách zdravého životního stylu, tělocvičné rekreaci a sociálním významu
sportu. Studenti mají možnost výběru ze 17- ti sportovních odvětví: badminton, basketbal, bojová umění, florbal, futsal,
fotbal, horolezectví, power jóga, kondiční cvičení s hudbou- rychlé a pomalé formy, kondiční kulturistika, požární sport,
stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesná výchova.
Osnova
1.
- seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při sportovní činnosti
2. - zásady správného rozcvičení před pohybovou činností
3. - tréninková metodika vybraného sportu
4. - seznámení se soutěžními pravidly vybraného sportu
5. - nácvik správné techniky vybraného sportu
6. - rozvoj obratnostních schopností s ohledem na potřeby vybraného sportu
7. - zvládnutí taktiky vybraného sportu
8. - zvyšování fyzické kondice s ohledem na potřeby vybraného sportu
9. - spolupráce v rámci sportovního kolektivu
10. - zásady zdravé výživy
11. - zásady zdravého životního stylu
12. - zdravotní význam tělocvičné rekreace
13. - soutěž ve vybraném sportu
14. - zásady správného protahování po pohybové činnosti
Znalosti: Studenti prokazují znalost soutěžních pravidel, zásad bezpečnosti a tréninkové metodiky vybraného sportu.
Dovednosti: Studenti dovedou absolvovat soutěž ve vybraném sportu při zvládnutí základních pohybových dovedností
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Pravidla jednotlivých sportů.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Závěrečná bakalářská praxe
povinný
0+10
hod. za týden
zápočet
doporučený ročník / semestr
5
kreditů
Forma výuky
3/6
přednáška a
cvičení
Další požadavky na studenta
Vyučující
Prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Stručná anotace předmětu
Anotace
Předmět zajišťuje ověření získaných poznatků a znalostí absolvované výuky 3.letého bakalářského studia zpracováním
závěrečné bakalářské práce v písemně zpracovaném a individuelně zadaném tématu, doplněném požadovanými
grafickými přílohami.
Osnova požadavků na ,,Závěrečnou bakalářskou práci“:
Směrnice děkana HGF č.1/2008-Pokyny pro zpracování BP.
Výtisk bakalářské práce musí být knihařsky svázán v pevných deskách, na nichž musí být uvedeno:
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut hornického inženýrství a
bezpečnosti, Bakalářská práce, Ostrava (Most) 20.., Jméno a příjímení studenta
Vyžaduje se následující uspořádání práce:
zadání bakalářské práce
zásady zpracování bakalářské práce
místopřísežné prohlášení o zpracování práce
obsah
anotace s cíly práce v jazyce českém (slovenském) a dále v Aj nebo Nj
textová část práce v rozsahu stanoveném zadáním se závěrem
bibliografická citace literatury dle platných norem
seznamy tabulek, obrázků a příloh (stránky se nečíslují)
Grafické přílohy budou umístěny v chlopních nebo kapse v zadní straně vazby bakalářské práce.
Znalosti: Z osvojených dovedností, teoretických i praktických znalostí a zkušeností získané 3.letým bakalářským
studiem.
Dovednosti: Umí uplatnit získané znalosti vypracováním závěrečné bakalářské práce. Je schopen zpracovat závěrečnou
bakalářskou práci v písemné formě a v individuálně zadaném tématu a doplněné o požadované grafické úlohy.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
0+10
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Individuální konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Směrnice děkana HGF č.1/2008-Pokyny pro zpracování BP.
Další literatura je určená vedoucím bakalářské práce na základě přiděleného tématu.
Projektová a technologická dokumentace pracovišť.
Závěrečné geologické zprávy, výpočty zásob, POPD.
Horní zákon a ostatní báňské a bezpečnostní předpisy.
Únor 2013
E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje
Vysoká škola
Součást vysoké školy
Název studijního programu
Název studijního oboru(ů)
Název pracoviště
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
celkem
prof.
celkem
přepoč.
počet p.
doc.
celkem
přepoč.
počet d.
odb. as. z toho s věd. lektoři
celkem
hod.
asistenti
vědečtí
pracov.
THP
500 Děkanát HGF
511 Institut čistých technologií …
512 Institut kombinov. studia Most
516 Institut fyziky
541 Institut geologického inženýrství
542 Institut hornic. inžen. a bezpeč.
544 Institut geodézie a důl. měřictví
545 Institut ekon. a systémů řízení
546 Institut environment. inženýrství
548 Institut geoinformatiky
549 Zkuš. laboratoře výzk.centra hor.
22
43
8
25
33
23
18
21
32
17
-
2
4
3
1
1
2
1
-
1,934
3,413
2,068
0,750
0,577
2,000
0,936
-
7
8
4
4
3
2
-
6,800
6,789
3,577
3,051
2,104
0,927
-
6
13
13
9
12
13
19
8
-
4
13
12
8
8
10
19
8
-
-
1
1
-
11
38
2
2
3
5
-
11
5
1
3
6
5
5
3
4
1
-
HGF celkem
242
14
11,678
28
23,248
93
82
-
2
61
44
Údaje vyplnil
Stanislava Zajícová
pracoviště
personální útvar
VŠB-TUO
E-mail
[email protected]
vsb.cz
V tabulce jsou uvedeny fyzické a přepočtené stavy zaměstnanců, včetně zaměstnanců pracujících na projektech
(ICT, Vesmírná brána, … ), (bez dělnických profesí) k 28.2.2013.
F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola
Hornicko-geologická fakulta
Součást vysoké školy
Hornictví
Název studijního programu
Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název studijního oboru
Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)
Informace o tvůrčí činnosti fakulty
Počet výzkumných záměrů a výzkumných center
rok
počet řešených výzkumných záměrů
výzkumná centra
2008
2
2009
2
2010
1
2011
1
2012
0
OPVaVpl
2 HGF – plně
2 HGF - částečně
1
1
1
2
2009
40
2010
52
2011
53
2012
96
2010
57
53 496
2011
50
304 104
2012
51
71 256
Publikace dle Web of Science
rok
Počet publikací za HGF
2008
39
Počet grantových projektů a prostředků z nich
rok
2008
2009
počet projektů
65
61
tis. Kč celkem
58 485
67 218
Přehled řešených grantů a projektů (závazné jen pro magisterské programy)
Pracoviště
Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další
tvůrčí činnost v oboru
Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravsko-slezském
kraji a jeho realizace. Operační program Rozvoj lidských zdrojů, VŠB-TUO,
Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě. MŠMT
Zdroj
Období
C
2006-2008
Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla -
C
2006-2008
Název projektu
Ident. kód
Řešitel
Začátek
Green Gas, Tichánek, 3676
HS542815
doc. Dr. Ing. František Tichánek
2008
2009
VVUÚ, Tichánek, 3576
HS542901
doc. Dr. Ing. František Tichánek
2009
2009
ArcelorMittal, Tichánek,3576
HS542904
doc. Dr. Ing. František Tichánek
2009
2009
2010
2010
Konec
doc. Dr. Ing. František Tichánek
VVUÚ, Tichánek, 3576
HS542007
doc. Dr. Ing. František Tichánek
ArcelorMittal, Tichánek, 3576
ArcelorMittal Ostrava, Tichánek, 3576
HS542016
HS542804
doc. Dr.Ing. František Tichánek
2010
2008
2010
2008
Výzkum možností získávání oxidů titanu z minerálních surovin a
odpadů po jejich těžbě a úpravě
GA105/06/0507
doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
2006
2008
Technologie pro získání minerálních pigmentů z nadložních vrstev
severočeských a lužických hnědouhelných povrchových dolů
AK5427011
doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
2007
2008
Řízení separace uhlí z území po hlubinném dobývání na kvalitativně HS542803
odlišné druhy pomocí rozdělovacích stanic s cílem maximální
ekonomické efektivnosti
doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
2008
2009
Technologické zkoušky úpravy granátové suroviny
Provedení rešeršních prací a jejich zhodnocení v oblasti úpravy
živcových surovin
HS542908
doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
2009
2009
HS542911
doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
2009
2009
Způsoby a možnosti snižování obsahu vázané vody v hnědém uhlí
HS542002
doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
2010
2010
Výzkum flotační úpravy živcových surovin
HS542006
doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
2010
2010
Výzkum dlouhodobých změn geotechnických vlastnsotí zemin na
výsypkách v Sokolovském hnědouhelném revíru
GA105/07/1483
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
2007
2009
Elena Volgyiová-SK,Mikoláš,3179
HS542802
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
2008
2008
Elena Volgyiová SK,Mikoláš,3179
HS542806
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
2008
2008
Kámen Zbraslav, Mikoláš,3179
HS542813
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
2008
2009
Policie ČR, Mikoláš, 3179
HS542816
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
2008
2008
Severočeské doly,Mikoláš,3179
HS542903
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
2009
2009
Okresní soud Strakonice,Mikoláš,3179
HS542906
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
2009
2009
SANDROCK, Mikoláš, 3179
HS542017
2010
2010
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
HS542019
HS 542023
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
2010
2010
2010
2010
Geomechanické posouzení stability zavěrných svahů v lomu
Mokrá II.etapa
Prognóza časoprostorových změn stability důlních prostor
technické kulturní památky Důl Jeroným v Čisté
HS 542117
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
2011
2011
GA105/09/0089
doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
2009
2013
Sledování stability dolu Jeroným Čistá, okres Sokolov.
HS500506
doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
2006
2009
Zpracování „Metodiky alternativního využívání starých důlních děl“ HS500803
doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
2008
2008
Odborné sledování geomechanické stability a seismického zatížení
národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté.
Výzkum faktorů ovlivňujících stabilitu středověkého Dolu Jeroným
v Čisté
HS500001
doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
2010
2010
GA105/06/0068
doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
2006
2008
Výzkum reologického chování hornin při statickém a vibračním
namahání.
Specializační studium Hornická geomachnika a geofyzika pro
OKD,a.s.
105/08/P307
Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
2008
2010
HS542001
Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
2010
2010
Severočeské doly, Mikoláš, 3179
Geomechanické posouzení stability zavěrných svahů v lomu
Mokrá I.etapa
Diamo, s.p., Urban, 3357
HS542004
Ing. Petr Urban, Ph.D.
2010
2010
Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v
hornobenešovském a hornoměstském revíru
Drcení křemíkových monokrystalů na zrnitost 4-8 mm
GA105/07/1358
Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
2007
2009
HS542801
Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
2008
2008
Plavící rozbor vzorků hlušin z odvalu Heřmanice
HS542805
Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
2008
2008
Plavící rozbor vzorků z uhelného odvalu Heřmanice
HS542807
Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
2008
2008
Plavící rozbor vzorků z uhelného odvalu Heřmanice
HS542907
Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
2009
2009
HS542003
Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
2010
2010
HS542022
Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
2010
2010
HS542107
Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
2010
2010
HS 542120
Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
2011
2011
ROZP2010/19/16
prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
2010
2010
HS500608
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
2006
2008
GA105/06/1201
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
2006
2008
Provedení garančních zkoušek hydrocyklonové linky B na OKD, a.s.
VOJ Důl ČSM
CEMEX Sand, s.r.o. Napajedla - Vypracování studie, včetně sítových
analýz vzorků, návrhu technického řešení, seznamu strojů s
dispozičním uspořádáním a investičních nákladů na realizaci stavby
na závodě Dětmarovice
CEMEX Sand, s.r.o. Napajedla - Zpracování vzorků suroviny, sítové
rozbory
Provedení garančních zkoušek hydrocyklonové linky A na OKD, a.s.
VOJ Důl ČSM
Rozvoj spolupráce HGF VŠB-TUO s Univerzitou Kiushu v Japonsku v
oblasti bezpečnosti dolů
Vědecko-výzkumná podpora významného posunu bezpečnosti při
neřízeném výstupu stařinné atmosféry vycházející z řešení
zbytkové plynodajnosti a plynonosnosti útlumových a opuštěných
dolových partií
Systematická metoda analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s
výstupem metanu z podzemí
Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro
bezpečnou práci v zasažených lokalitách
Řešení bezpečnostních rizik provázejících podpatrové dobývání v
OKR
BU5427011
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
2007
2010
GA105/09/0275
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
2009
2011
Novelizace Typizační směrnice větrání dolů - 1. ETAPA
HS542008
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
2010
2010
Klimatizace - výpočetní program pro stanovení mikroklimatických
podmínek v dole a pro určení potřebných chladicích výkonů
HS542009
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
2010
2010
Zpracování větrní rozvahy
HS542011
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
2010
2010
Porovnání statistických ukazatelů úrazovosti na hlubinných černouhelných dolech v USA, Německu, Polsku a CŘ
HS542015
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
2010
2012
Organizace a realizace rekvalifikačního studia oboru Hornické
inženýrství pro Ing.Jitku Knýřovou
HS542603
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2006
2008
Organizace a realizace studia oboru Hornicé inženýrství
HS542604
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2006
2008
Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hornin a plynů
BU5007021/2202
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2007
2009
Rekvalifikační studium oboru HI v rámci akreditovaného stud.
programu M2111-2101T008
HS542710
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2007
2009
Rekvalifikační studium oboru hornické inženýrství
HS542711
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2007
2009
Rekvalifikační studium oboru hornické inženýrství
HS542709
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2007
2009
Rekvalifikační studium oboru hornické inženýrství
HS542708
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2007
2009
Rekvalifikační studium oboru hornické inženýrství
HS542707
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2007
2009
Rekvalifikační studium oboru Úpravnictví
HS542706
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2007
2009
Ing.Břetislav Kresta,Hudeček,3150
HS542809
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2008
2010
Ing.Jiří Korbel,Hudeček,3150
HS542810
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2008
2010
AK-Ing. Rajský, Hudeček, 3150
HS542811
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2008
2010
AK Severočeské doly,Hudeček,3150
HS542812
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2008
2010
DIAMO, GEAM, Hudeček,3150
HS542814
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2008
2010
AK: Holcim, Hudeček, 3150
HS542909
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2009
2011
AK: Skanska, Hudeček,3150
HS542910
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2009
2011
HS542912
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2009
2011
2010
2012
2010
2012
2010
2012
2010
2012
2010
2012
ING. MACHŮ
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
AK: Ing. Novák, Hudeček, 3150
HS542010
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
AK: OMYA CZ, Hudeček, 3150
HS542012
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
AK: Ing. Adam, Hudeček, 3150
HS542013
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Poyry Environment, Hudeček, 3150
AK: Colas CZ, Hudeček, 3150
HS542014
HS542020
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
AK: Homola a.s.
HS542018
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2010
2012
OKD,a.s.
Celkem projektů
HS542021
73
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
2010
2012
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Alois Adamus
Jméno a příjmení
Tituly
1955
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Prof. Ing. Ph.D.
0914
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Hornická rizika a záchranářství, Horní právo a bezpečnostní předpisy, Exkurze z důl. větrání a báň. záchranářství
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání
1983 - Ing., obor hlubinné dobývání ložisek, zaměření větrání a bezpečnost dolů, HGF VŠB-TU Ostrava
1994 - Ph.D., obor hornictví, HGF VŠB-TU Ostrava
1998 - docent, obor větrání, klimatizace a bezpečnost dolů, HGF VŠB – TU Ostrava
2005 - VŠ profesor, obor hornictví, VŠB – TU Ostrava
Praxe
1977-79 důlní praxe, výkonný pracovník
1983 1/2 roku - důlní technik Důl 1.máj Karviná
1984 -dosud, pedagog, asistent/odborný asistent, docent, prof., HGF VŠB Ostrava
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
ADAMUS, A.: Monitorowanie atmosfery zrobow sciany wydobywczej. Mechanizacia i automatyzacia gornictwa. vol.
487, nr. 9, 2011, pp. 15-20. ISSN 0200-7448. (100%)
ADAMUS, A., ŠANCER, J., GUŘANOVÁ, P., ZUBIČEK, V.: An investigation of the factors associated with
interpretation of mine atmosphere for spontaneous combustion in coal mines. Fuel Processing Technology. Vol. 92,
issue 3, March 2011. p. 663-670. ISSN 0378-3820. IF (30 %)
ADAMUS, A.: Selected measures to spontaneous combustion in Ostrava-Karvina mines. Gornictwo i geologia,
kwartalnik. Wydawnictwo Polytechniki Slaszkiej. Vol. 6, číslo 3, 2011, Gliwice, str.13-21. ISSN 1896-3145. (100%)
SNOPEK, L., ADAMUS, A., ŠANCER, J.: Research on indicator gases of brown coal spontaneous heating. Journal of
Mines, Metals and Fuels. Vol. 60, Issue 9-10, September 2012. pp. 193-196. ISSN 0022-2755. (30%)
ZUBÍČEK, V., ADAMUS, A.: Susceptibility of coal to spontaneous combustion verified by modified adiabatic method
under conditions of Ostrava–Karvina Coalfield, Czech Republic. Fuel Processing Technology. Volume 113, 2013, pp.
63-66. IF (50%)
Působení v zahraničí
International Mining Consult Lim., 3 měsíce studijní pobyt ve Velké Británii, pozvání Britské rady, 1997.
Obor
habilitačního
jmenovacího řízení nebo
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
nebo Hornictví
udělení
řízení na VŠ
VŠB - TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus tuzem.
9/18
68
2005
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB - TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Petr Bujok
Jméno a příjmení
Tituly
1949
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
prof. Ing.; CSc.
1114
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Studium
1972
Ing., VŠB Ostrava, HGF, obor Hornická geologie
1981
CSc., VŠB Ostrava, HGF, obor Dobývání ložisek
1986
doc., VŠB Ostrava, HGF, obor Chemické a energetické zpracování paliv
1994
doc., VŠB Ostrava, HGF, obor Hlubinné vrtání, těžba kapalin a plynů
2004
prof., VŠB Ostrava, HGF, obor: Ložisková a průzkumná geologie
Praxe
1973 - 1974
řízená praxe, n.p. Geologický průzkum Ostrava (GPO) oddělení zřizování podzemních zásobníků plynu
1974 - dosud
odborný asistent, docent, profesor, VŠB - TUO, HGF
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
BUJOK, P., KUBISZOVÁ, A., SVOZIL, L.: Zvyšování vytěžitelnosti ropných ložisek aplikací CO2. Uhlí, rudy a
geologický průzkum. Roč. 56,7/2008, ISSN 1210-7697, s. 30-33. Jrec (50%)
KLEMPA, M., BUJOK, P., POSPÍŠIL, P., HÁJOVSKÝ, R.: Zkušenosti z výstavby a provozu experimentálního
podzemního zásobníku tepla v areálu VŠB-Technické univerzity Ostrava. 11th International Multidisciplinary Scientific
GeoConference SGEM (1.-3. díl). ISSN 1314-2704, s. 115-122. Jimp (30%)
LABUS, K., BUJOK, P.: Hydrogeochemistry of CO2 Aquifer Sequestration-Preliminary Modeling and Experimental
Examinations. Biuletyn Państwowego Instytutu GEOLOGICZNEGO. ISSN 0867-6143, s. 355-362. (40%)
LABUS, K., BUJOK, P. : CO2 mineral sequestration mechanisms and capacity of saline aquifers of the Upper Silesian Coal
Basin (Central Europe)-Modeling and experimental verification. Energy. ISSN 0630-5442, s. 4974-4982. IF (40%)
BUJOK, P.; SKUPIEN, P.; KLEMPA, M.; LABUS, K.; TŘASOŇ, T.; ZEMAN, V.: Břidlicový plyn, současnost a
perspektiva možné těžby. Uhlí, rudy, geologický průzkum. ZSDNP, 2/2012. ISSN: 1210-7697. Jrec (30%)
Působení v zahraničí
Přednášková činnost – hostující profesor na AGH Kraków, spolupráce na projektech s Politechnikou Śląskou, Gliwice
Obor
habilitačního
nebo Ložisková a průzkumná geologie
řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo udělení
VŠB – TUO
vědecké hodnosti
ohlasy publikací
2004
Rok udělení (prof…)
ISI/Scopus ostatní
3/7
15
Podpis přednášejícího
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB - TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Pavel Burda
Jméno a příjmení
Tituly
1947
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Doc. RNDr. CSc.
0814
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Bakalářská matematika I
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Studium
Nastoupil jako asistent, později odborný asistent, na katedru matematiky a deskriptivní
geometrie HGF VŠB - TU v Ostravě v roce 1972. Od této doby až dosud vedl cvičení
z předmětů matematika, deskriptivní geometrie, algebra a analytická geometrie a přednášky
z matematiky na různých fakultách VŠB. V odborné činnosti je zaměřen na geometrii a její aplikace.
1972 – VŠB-odborný asistent
1975 – RNDr., v oboru geometrie a topologie, PF UP Olomouc
1983 – CSc., v oboru Geometrie, MFF UK Praha
1988 – jmenován docentem pro obor Matematika
1990 -1999 – vedoucí Katedry matematiky a d. g., HGF, VŠB – TUO
1993 – habilitace v oboru Aplikovaná matematika HGF VŠB-TUO
1999 –2012 – vedoucí Katedry matematiky a d. g., VŠB – TU Ostrava
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Působení v zahraničí
Obor habilitačního nebo jmenovacího Aplikovaná matematika (habilitační řízení)
Geometrie a topologie (vědecká hodnost)
řízení nebo udělení vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
1993,1983
datum
řízení na VŠ
VŠB – TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB-TU Ostrava
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Irena Durdová
Jméno a příjmení
tituly
1957
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
doc. RNDr. Ph.D.
1015
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Tělesná výchova, Zimní výcvikový kurz, Letní výcvikový kurz
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání:
2005 doc., VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, obor Podniková ekonomika a management
2001 Ph.D., VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, obor Podniková ekonomika a management
1982 RNDr., Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, aprobace matematika – tělesná výchova
Praxe:
1981-1992 Gymnázium Bohumín, středoškolská učitelka
1992-dosud VŠB-TU Ostrava, vedoucí Katedry tělesné výchovy a sportu
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
DURDOVÁ, I.: The Issue of the Current Sport management in the Czech Republik. In: Ekonomika a management.
Vědecký časopis VŠE Praha, 3/12, str. 93-102. ISSN 1802-8470. Jrec
DURDOVÁ, I.: Před 60-ti lety byla zahájena etapa organizované péče o tělesnou výchovu a sport mládeže studující na
českých vysokých školách. AULA, časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha, 2011, ročník 19, číslo 3-4. ISSN
1210-6658. Jrec
DURDOVÁ, I., HORVÁTHOVÁ, P.: Talent Management and its Use in the Field of Human Resources Management in
the Organization of the Czech Republic. In: International Conference on Business, Economics and Management (ICBEM
2011). France: Paris, 23-26 June, 2011. pp. 953-968. Jneimp (50%)
DURDOVÁ, I.: Trends in Contemporary Sport management. In: Sborník recenzovaných příspěvků z 1.mezinárodní
vědecké conference Ekonomika a řízení podniku ve 21.století. VŠB-TUO, 12.-13.9.2012. ISBN 978-80-248-2768-1.
DURDOVÁ, I.: Rapid Development of Sport and Sport Management at the Beginning of the Third Millennium. In:
International Conference on Business, Economics and Management (ICBEM 2012). Norsko: Oslo, 13.-14. August, 2012.
pp. 70-74.
Působení v zahraničí
Obor habilitačního nebo jmenovacího Podniková ekonomika a management – docent
řízení nebo udělení vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
2005
datum
řízení na VŠ
VŠB-TU Ostrava
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
0
3
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Horst Gondek
Jméno a příjmení
Tituly
1943
np.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Prof., Ing., DrSc.
1213
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Hornické stroje
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
CSc.
v oboru „Stavba výrobních strojů a zařízení“
1978
Docent v oboru „Strojní zařízení dolů a mechanizace“
1983
DrSc. v oboru „Dobývání ložisek“
1991
Prof.
v oboru „Strojní zařízení pro těžbu a zpracování užitkových nerostů“
1993
Průběh praxe:
OSTROJ Opava, n.p.
- samostatný technolog
1967 - 68
- samostatný konstruktér
1968 - 73
VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní - vedoucí katedry
1973 - 2005
VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní
2005 - doposud
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
GONDEK, H., MAZUREK, K., SZWEDA, S.: Use of the Finite Elements Method for Modelling the Dynamic Load
Impact on Hydraulic Leg Equipped With Gas Accumulator. Journal of Coal Science & Engineering (China). pp 171–
175, Vol. 14, No. 2 June 2008. ISSN 1006-9097. Jimp (33%)
FRYDRÝŠEK, K., GONDEK, H.: HARD ROCK DISINTERGRATION PROCESS AND NUMERIKAL SOLUCION,
SBORNÍK vědeckých prací Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava. Řada strojní 1, 2010 ročník LVI. s. 7179. ISBN 978-80-248-2302-7. ISSN 1210-0471. Jrec (50%)
GONDEK, H., MARASOVÁ,D, ŠAMÁREK, J.: Optimisation of Belt Conveying Transport Routek. 8 mezinárodní
sympozium Mine Haulage and Hoisting ISTI ´ 11, VIII Medunarodni simpozijum Transport i ozvou ISTI ´11, Zlatibor 11
– 15 záři 2011. Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd. s. 82-88. ISBN 978-86-7352-257-9.
(33%)
GONDEK, H., BOHÁČ L.: „Nové typy přesýpacích stanic v uhelných dolech v České Republice“. Mezinárodní
konference. Podbanské, Slovensko: 18 – 21. Září 2012. Technická univerzita Košice, Košice 2012. s. 32-39. ISSN 1451107X. (70%)
GONDEK, H., PLCHOVÁ, A., KUBÍN T., NERUDA J.: The new solution transfer stations conveyors in underground
mines“. Mezinárodní konference“ KOMTECH 2012,Rytro, Polsko. 19-21. listopadu 2012, KOMAG, Gliwice. s. 411419. ISBN 978-83-60708-67-5. (50%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Strojní zařízení pro těžbu a zpracování užitkových
jmenovacího řízení nebo udělení nerostů – Prof.
vědecké hodnosti
1993
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
VŠB - TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
0/1
10
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB - TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Radomír Grygar
Jméno a příjmení
Tituly
1952
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
doc.., Ing., CSc.
0215
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Geologie
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1970-1975 studium HGF VŠB Ostrava – obor ložisková geologie – Ing.
1975 – odb. asistent na Katedře geologie a mineralogie
1985 – ukončení vědecké aspirantury – CSc.
1990 – jmenování docentem geologie na HGF VŠB Ostrava
1997 – habilitace na HGF VŠB-TU Ostrava
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
PTÁČEK J., GRYGAR R., KONÍČEK J., WACLAWIK P.: The impact of Outer Western Carpathian nappe tectonics on
the recent stress-strain state in the Upper Silesian Coal Basin (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif). Geologica
Carpathica. 2012. 63, 1, 3-11. Jimp (30%)
GRYGAR R., WACLAWIK P.: Structural-tectonic conditions of Karvina Subbasin with regard to its position in the
apical zone of Variscan accretion wedge. Acta Montanistica Slovaca. 2011. 16, 2, 159-175. Jimp (60%)
PTÁČEK J., GRYGAR R., KONÍČEK P., SOUČEK K., STAŠ L. AND WACLAWIK P.: Exploration of the recent
stress fields in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. In Zhao, Labiouse, Dudt & Mathier (eds) Rock
Mechanics in Civil and Environmental Engineering, Taylor & Francis Group. 2010. 685-688. London. Jrec (20%)
RAJCHL M., ULIČNÝ D., GRYGAR R. AND MACH K.: Evolution of basin architecture in an incipient continental
rift: the Cenozoic Most Basin, Eger Graben (Central Europe). Basin Research. 2009. 21 (3), 269-294. Jimp (20%)
ULIČNÝ D., ŠPIČÁKOVÁ L., GRYGAR R., SVOBODOVÁ M., ČECH S., LAURIN J.: Palaeodrainage systems at the
basal unconformity of the Bohemian Cretaceous Basin: roles of inherited fault systems and basement lithology
during the onset of basin filling. Bulletin of Geosciences. 2009. 84(4), 577–610. Jimp (20%)
Působení v zahraničí
Geologické mapování pro ČGS v Kostarice 2005-2009 (5 měsíců)
Obor
habilitačního
nebo Habilitace Ložisková a průzkumná geologie
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
1997
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
VŠB – TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
0/9
20
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Olga Gubová
Jméno a příjmení
Tituly
1957
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
PhDr.
do kdy
rozsah
0114
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Politologie
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání a kvalifikace
KSU Kyjev – filosofická fakulta, 1982
UK Praha – PhDr. 1986
UK Praha –Psychologické poradenství, postgraduální studium, 1994
MU Brno –Politologie, postgraduální studium , 1994
Praxe
1990 VŠB-TU Ostrava, Katedra společenských věd, dosud
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
GUBOVÁ, O.: Hodnoty, instituce a politická kultura. In: Mezi modernou a postmodernou. Ostrava 2007-8.
GUBOVÁ, O.: Instituce a politická kultura. In: Člověk – kultura - média. VŠB – Technická univerzita Ostrava 2010. s.
38-48. ISBN 978-80-248-2340-9.
GUBOVÁ, O.: CARICOM – Do Integrative Efforts of Small States Make Sense? (Shorted). In: Beyond Globalisation.
Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. University of Ostrava, 2010.
GUBOVÁ, O.: Nový regionalismus a možnosti regionální integrace v zahraniční politice malých států. Monografie.
Člověk – kultura – média II, 2011. ISBN 978-80-248-2525-0
GUBOVÁ, O. K teorii regionalismu a interregionalismu. Člověk, kultura media. VŠB, 2012.
Působení v zahraničí
Studijní pobyt Brusel - instituce EU 2001
Jazykové pobyty 2001, 2005, 2006, 2008
Zahraniční konference – Velká Británie, S. R. Jugoslávie, Polsko, Maďarsko, SR, Španělsko, Turecko
Studijní cesty – Finsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko
ERASMUS Polsko University of Opole
Obor
habilitačního
nebo
řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)
ISI/Scopus ostatní
Podpis přednášejícího
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Radim Havelek
Jméno a příjmení
Tituly
1957
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Doc. RNDr. Ph.D.
0915
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech
příslušného studijního programu
Základy matematiky, Matematika – bakalářská II.
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Studium:
1981
UP Olomouc, PřF, obor M-F
1982-1986 Gymnázium Bílovec
1983
RNDr. - UP Olomouc
1986 – 2005 VŠB - TUO, odborný asistent
2001
Ph.D. - VŠB – TUO, FS
2006
doc. - VŠB – TUO
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
FEČKO, P. - ČABLIK, V. - HAVELEK, R. - KOLOMAZNÍK, I. - TORA, B.: Classical and column flotation of black
coal samples. Journal of the Polish Mineral Engeneering Society, Krakow 2009, no. 1, s. 37-48. PL ISSN 1640_4920.
Jneimp (20%)
HAVELEK, R. - KUČERA, R.: Výuka matematických předmětů v oboru Inženýrská geodézie na VŠB – TU Ostrava.
In Mezinárodní konference Matematicko-fyzikální vědy ve výuce geodézie a kartografie, Brno 2011, Sborník referátů,
Brno: 2011. s. 31-35. ISBN 978-80-86433-53-0. (50%)
FEČKO, P. - ČÁBLÍK, V. - HAVELEK, R. - KOLOMAZNÍK, I. - PEČTOVÁ, I.: Comparising results between
classical and column flotation on a variety of black coal samples. In XII. BMPC 2007, 10.-14.6.2007, Delphi. Greece.
Ed. G.N.Anastassakis, 2007. s. 211-218. ISBN 978-960-89228-9-1. (20%)
HAVELEK, R.: Approaches to Increasing Decision Certainty at Determination of the Residual Service life of a Drive
Unit of Long-Distance Conveyor Systems. Moscow 2005. Gornyi zhurnal (Mining Journal), 2005, no. 10. ISSN 00172278, 20-23 s. Jimp
SOLOVIEV, G. – HAVELEK, R. - KOSTRA, J. - MOROZ, O.: Mathematical Model of Interaction Between the Basic
and the Strengthening Timbering of Deep Mines Preparatory Mine-Workings. Technická diagnostika 1, 2006, roč. XV.
s. 38-39. ISSN 1210-311X ATD ČR. (25%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Hornictví
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2006
Rok udělení (doc.)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
2005
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
6/1
3
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB-TUO
FS
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Petr Horyl
prof. Ing. CSc. dr.h.c.
Jméno a příjmení
Tituly
1943
pp.
40
0214
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Vysokoškolský ústav IT4I
Částečný
20 (50%)
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Technická mechanika
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Praxe
1966 - Ing. obor: strojní zařízení hutí, Fakulta báňského strojnictví, VŠB Ostrava
1966 - 1969 Konstrukční a projekční praxe ve Vítkovických železárnách
od 1. 12. 1969 - dosud Fakulta báňského strojnictví resp. Fakulta strojní VŠB-TUO
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
DOSTÁL, Z., KOZUBEK, T., HORYL, P., BRZOBOHATÝ, T., MARKOPOULOS, A.: Scalable TFETI algorithm for
two dimensional multibody contact problems with friction. J. of Compu. Appl. Math. 2010, 235(2), pp. 403-418. Jimp
(20%)
DOSTÁL, Z., KOZUBEK, T., MARKOPOULOS, A., BRZOBOHATÝ, T., VONDRÁK, V., HORYL, P.: A
theoretically supported scalable TFETI algorithm for the solution of multibody 3D contact problems with friction.
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2012, pp.205-208, 110-120. ISSN 0045-7825. Jimp (16,7%)
HORYL, P., ŠŇUPÁREK, R.: Reinforcing Measures of Steel Roadway Support in Rockburst Prone Areas. Archives of
Mininig Sciences. Vol. 57 (2012), No. 1, pp. 193-208. ISSN 0860-7001. Jimp (50%)
HORYL, P., ŠŇUPÁREK, R. Rockbolts as Reinforcing Elements under Dynamic Impact of Rockbursts. In: Proceedings
of the ISRM-Sponsored International Symposium on Rock Mechanics: “Rock Characterisation, Modelling and
Engineering Design Methods” [CD-ROM]. Hong Kong, China:19. 5.- 22. 5. 2009, s. 1-3. ISBN 978-962-8014-17-0.
(50%)
HORYL P. Počítačové modelování explozní odolnosti zásobníku uhlí. Transactions of the VSB - Technical University of
Ostrava, Civil Engineering Series. Ostrava: 2011 XI(1), pp. 279-288. ISSN 1213-1962. (100%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Aplikovaná mechanika
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2002
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
VŠB – TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
0/6
18
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Vlastimil Hudeček
Jméno a příjmení
Tituly
1953
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Prof. Ing., CSc.
0115
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Základy hornictví, Systémy otvírky a přípravy ložisek, Speciální seminář, Bakalářská praxe, Závěrečná bakalářská práce,
Rozbory provozních situací dolů
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Studium
1976 Ing. - VŠB Ostrava, HGF, Dobývání ložisek-zaměření hlubinné dobývání
1991 CSc. - VŠB Ostrava, HGF, Dobývání ložisek
1993 PGS - UP Olomouc společně s Centrem pro studium vysokého školství v Praze, Vysokoškolská pedagogika
1999 doc. - VŠB TU Ostrava, Hlubinné dobývání ložisek
2005 prof. - VŠB-TU Ostrava, Hornictví
Praxe
1976 – 1985 OKD Rudý říjen (Heřmanice)
1985 – 1994 VŠB, katedra hlubinného dobývání ložisek
1994 – 2001VŠB,Institut hornického inženýrství
2001 – dosud VŠB-TUO, Institut hornického inženýrství a bezpečnosti
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
HUDEČEK, V.: Analysis of safety precautions for coal and gas out burst-hazardousstrata. Journal of Mining Science 44,
2008. s. 464-472. ISSN 1062-7391. Jimp
STONIŠ, M. - HUDEČEK, V.: Mining of coal pillars using the drilling method. Acta Montanistica Slovaca, 2009. 14, s.
241-249. (50%) Jimp
HUDEČEK, V. - STONIŠ, M.: Forecast and prevention of coal and gas outbursts in the case of application of a new
mining method – drilling of a coal pillar. Acta Montanistica Slovaca, 2010. 15. s. 102-108. (50%) Jimp
HUDEČEK, V. - ČERNÁ, K.. - ADAMEC, Z.: Utilization of Result of Trial Seeding Experimental Plots in the Course
of Rehabilitation of Central Tailing Heap of Ján Šverma Mine in Žacléř. Acta Montanistica Slovaca. Ročník 17(2012),
číslo 2. 114-120. (50%) Jimp
HUDEČEK, V. - STONIŠ, M.: Method of drilling of coal pillar. Journal of Mining Science, 2011. 47. s. 367-375 s.
ISSN 1062-7391. (50%) Jimp
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Hornictví
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2005
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
VŠB - TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
1/9
10
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB-TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Martin Hummel
Jméno a příjmení
Tituly
1972
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Ing. Ph.D.
do kdy
rozsah
0114
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Výpočetní technika v hornické praxi
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Inženýrské studium:
1995 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, obor Hornické inženýrství, profil: Lomové inženýrství
Doktorské studium:
2003 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, obor Hornictví
2000 – dosud HGF, VŠB-TUO, odborný asistent
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
HUMMEL, M., JAROLIMOVÁ, M., DOLÍNKOVÁ, K., HUMMELOVÁ, I.: Open Pit Optimization Including Mineral
Dressing With Using Powersim Program. 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 :
conference proceedings. Volume I-V, 2012. s. 691-696. (50%)
FIKÁČEK, J., HUMMEL, M., HUDEČEK, V.: The Knowledge To Deal With The Consequences Of Chemical Uranium
Mining And Related Activities In Straz Pod Ralskem. In 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference
SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 893-897. (45%)
HUMMEL, M.: Comparison of Existing Open Coal Mining Methods in Some Countries over the World and in Europe.
Journal of mining science, 2012. roč. 48, č. 1, s. 146-153.
VALLOVÁ, S., HUMMEL, M., ČECHOVÁ, D.: Bentonite And Use Of Thermal Analysis To His Evaluation. 11th
International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011. (1. -3. díl), 2011. roč. 2011, č. 1. s. 1095-1100.
(30%)
FIKÁČEK, J., HUDEČEK, V., HUMMEL, M.: The Solution Of Remediation Of Chemical Uranium Mining
Consequences In The Czech Republic. 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011. (1.-3.
díl), 2011. roč. 2011, č. 1. s. 1011-1018. (30%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Ph.D. - Hornictví
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2003
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
VŠB - TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
1/0
4
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Jan Jelínek
Jméno a příjmení
Tituly
1973
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Ing., Ph.D.
do kdy
rozsah
0114
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Nauka o Zemi
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Praxe
1996 – Ing. - VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, kvalifikace - inženýrská geologie.
2003 – PhD. - VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, kvalifikace – tektonika, geomorfologie, speciální
inženýrská geologie.
1998 – až dosud zaměstnán jako odborný asistent na VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut
geologického inženýrství.
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
DANĚK, T., THOMAS, J., MALIŠ, J., JELÍNEK, J.: Strength Properties of Sludge Solidified with Fly Coal Ash and
Portland Cement. Advanced Materials Research, 2012, 378-379, s. 439-442. Jneimp (17%)
DANĚK, T., THOMAS, J., JELÍNEK, J., MALIŠ, J.: Porosity and Permeability Analysis of Sludge Stabilised with Fly
Coal Ash and Portland Cement. Advanced Materials Research, 2012, 378-379, s. 389-392. Jneimp (17%)
STANĚK, F., JELÍNEK, J., VEBR, L.: Mapa 1:25000 Kvalita kyjovské sloje v bilancované mocnosti s maximálním
obsahem popela Ad = 50% (hovoransko – kyjovská část jihomoravského lignitového revíru). Ostrava: 2012. Ev. č.:
085/05-11-2012_SM. Nmap (40%)
STANĚK, F., JELÍNEK, J., VEBR, L.: Mapa 1:25000 Kvalita kyjovské sloje v geologické mocnosti (hovoransko –
kyjovská část jihomoravského lignitového revíru). Ostrava: 2012. Ev. č.: 086/05-11-2012_SM. Nmap (40%)
JELÍNEK, J., STANĚK, F., VIZI, L., HONĚK, J.: Evolution of lignite seams within the South Moravian Lignite
Coalfield based on certain qualitative data. International Journal of Coal Geology, 87, (2011), 3-4, 1, s. 237-252. Jimp
(50%)
Působení v zahraničí
1997 (leden - září) - Laboratory of Géosciences of the University of Franche-Comté in Besancon (France).
Obor
habilitačního
nebo Ph.D. - tektonika,
jmenovacího řízení nebo udělení inženýrská geologie.
vědecké hodnosti
2003
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
geomorfologie,
speciální řízení na VŠ
VŠB – TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
2/2
12
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB - TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Eva Jiránková
Jméno a příjmení
Tituly
1972
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Ing., Ph.D.
do kdy
rozsah
0715
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Vlivy poddolování
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1990 - 1995
Magisterské studium, VŠB - TU Ostrava, Institut důlního měřictví a geodézie
1995 - 2000 Geodetická kancelář Ostrava
2000 - 2001 Doktorské studium - kombinovaná forma studia, obor Důlní měřictví
2001 - 2003 Doktorské studium - presenční forma studia, obor Důlní měřictví
od 2003
Odborný asistent, VŠB - TU Ostrava, Institut důlního měřictví a geodézie
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
JIRÁNKOVÁ, E.: Assessment of Rigid Overlying Strata Failure in Face Mining. Central European Journal of
Geoscience. Versita, Warsaw, Online Date July 19, 2010, Volume 2, Number 4. ISSN 1896-1517. Jrec (100%)
LAZECKÝ, M., JIRÁNKOVÁ, E.: Longtime monitoring of mine subsidence in northern moravia, Czech
Republic using different insar techniques. Proceedings of the 2010 IEEE International Geoscience and Remote
Sensing Symposium. Paper Number: 2326 Presentation Code: THP2.PD. 4. Publication Date: July 25, 2010. ISBN on
mailed proceedings DVD-ROM: 978-1-4244-9564-1. ISBN on IEEE Xplore entry: 978-1-4244-9566-5. Jrec (50%)
JIRÁNKOVÁ, E., PETROŠ, V., ŠANCER, J.: The assessment of stress in an exploited rock mass based on the
disturbance of the rigid overlying strata, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 50, February
2012, 77–82. Jimp (80%)
JIRÁNKOVÁ, E.: Utilisation of surface subsidence measurements in assessing failures of rigid strata overlying extracted
coal seams. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 53, July 2012, 111-119. Jimp (100%)
JIRÁNKOVÁ, E.: Method of rigid overlying strata failure assessment of extracted seams and its practical application.
GeoScience Engineering. Volume LVIII (2012), No.3, p. 58-62, ISSN 1802-5420. Jrec (100%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Ph.D. – v oboru Důlní měřictví
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2007
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
VŠB – TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
2/1
4
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB - TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Pavel Zapletal
Jméno a příjmení
Tituly
1983
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Ing., Ph.D.
do kdy
rozsah
0116
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Počítačové praktikum
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Studium
2006
Ing. - VŠB Ostrava, HGF, obor: Inženýrská geodezie
2009
Ph.D. - VŠB Ostrava, HGF, obor: Hornictví
Praxe
2009 – dosud VŠB – TUO, HGF, odborný asistent, akademický pracovník
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
PROKOP, P. - ZAPLETAL, P. - FIURÁŠKOVÁ, D.: Re-Opening of the Longwall No. 28731 Sealed Due to
Spontaneous Combustion of Coal. Archives of Mining Sciences, 2010. vol. 55, s. 537- 547. ISSN 0860-7001. Jimp (40%)
PROKOP, P. - ZAPLETAL, P. - PĚGŘÍMEK, I.: Prognosis of residual coal gas capacity made by the „Expres“ method.
International Journal of Minerals, Metalurgy and Materials, april 2011, vol. 18, no. 2, s. 127. ISSN 1674-4799. Jimp
(40%)
ZAPLETAL, P. - PROKOP, P. - DORAZIL, V.: The Regulation of Ventilation by Changing The Operation of The Main
Fan and its Impact on The Face Worked under The Main Haulage Level. GeoScience Engineering, 2011. VŠB-TUO.
ISSN 1802-5420. Jrec (40%)
HUDEČEK, V. - URBAN, P. - ZAPLETAL, P.: Mine degasification as basic safety element in the underground parts of
gassy coal mines in the Ostrava - Karviná Coalfield, Rudarsko Geolosko Naftni Zbornik, 2011, Volome 23, Issue 1, p.
39-44, Jrec (30%)
ZAPLETAL, P. – PROKOP, P. – KOŠŇOVSKÝ, V.: Evolution of microclimatic conditions in Paskov Mine, Archives of
Mining Sciences, 2012. vol. 57, s. 561- 571. ISSN 0860-7001. Jimp (40%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
jmenovacího řízení nebo
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
nebo
udělení
řízení na VŠ
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
3/5
4
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB - TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví – Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Oldřich Kodym
Jméno a příjmení
Tituly
1960
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Doc. Dr. Ing.
0114
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Základy kybernetiky
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1985: promoce: HGF VŠB, Automatizované systémy řízení technologických procesů v hornictví
1985: OKD Důl Odra: samostatný odborně technický pracovník v Odboru rozvoje systému řízení v oblastech
aplikačního programování monitorovacích a dispečerských informačních systémů, později i jako systémový programátor
a správce systémů
1990: HGF VŠB – TUO: odborný asistent se zaměřením na automatizaci v hornictví
1998: disertace: VŠB–TUO, obor Automatizace technologických procesů
2003: vedoucí Institutu ekonomiky a systémů řízení HGF VŠB – TUO
2005: habilitace: VŠB–TUO, obor Řízení strojů a procesů
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
KODYM, O., MARTOCH, T., KUBÁČ, L., DANEL, R., NEUSTUPA, Z.: Usage of Virtual Reality for Presentation of
Full Lifecycle of Opencast Mines with Support of Internet of Things. In 12th International Multidisciplinary Scientific
GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd. 2012. s. 237-304.
(30%)
KIJONKA, M., KODYM, O.: Coal Industry Technologies Simulation With Virtual Reality Utilization. In Proceedings
of the 2012 13th International Carpathian Control Conference, ICCC 2012. Piscataway : IEEE, 2012. s. 278-283.
Scopus (50%)
KODYM, O.: Visualisation of technological processes of underground mine parameters and Internet of Things. In
Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference, (ICCC). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011.
s. 199-202. Scopus (100%)
KEBO, V., KODYM, O., et al.: Virtuální realita a řízení procesů. Ostrava: MONTANEX, a.s., 2011. 238 s. ISBN 97880-7225-361-6. (30%)
KODYM, O.: ENOVER studio at Technical University Ostrava - control system. In WIVER - ENOVER: ENOVER
Models. Europe: EuroArch, 2010, s. 50-54 (100%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Řízení strojů a procesů
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2005
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
VŠB - TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
1/3
7
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
FEI
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Václav Kolář
Jméno a příjmení
Tituly
1973
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Ing., Ph.D.
do kdy
rozsah
0916
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Hornická elektrotechnika
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání a kvalifikace
2003
Ph.D., VŠB-TU Ostrava, FEI, obor elektroenergetika
1996
Ing.,
VŠB-TU Ostrava, FEI, obor elektroenergetika
Praxe
1996
dosud odborný asistent Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
MIČULKA, P., PALEČEK, J., KOLÁŘ, V., STÝSKALA, V.: Spolupráce trakční a energetické soustavy z hlediska
EMC. Konference EPE2010. VUT Brno. Sborník str. 551-554. ISBN 978-80-214-4094-4. WebOfScience (30%)
KOLÁŘ, V., HRBÁČ, R.: Filtrace harmonických v trakčních transformovnách. EPE 2011. VŠB-TU Ostrava, Dlouhé
stráně 17.-19.5.2011. ISBN 978-80-248-2393-5, str. 247-250. WebOfScience (80%)
KOLÁŘ, V., PALEČEK, J., TRUNG, V. T.: Vlastnosti různých trakčních vozidel z hlediska harmonického zkreslení
proudu. EPE 2011. VŠB-TU Ostrava, Dlouhé stráně 17.-19.5.2011. ISBN 978-80-248-2393-5, str. 365-368.
WebOfScience (80%)
KOLÁŘ, V., KOCMAN, S.: Filtration of harmonics in traction transformer substations, positive side effects on the
additional harmonics. Przeglad elektrotechniczny (Electrical Review). NR 12a/2011, Varšava, Polsko, ISSN 0033-2097.
Jimp (80%)
PALEČEK, J., KOLÁŘ, V., STÝSKALA, V.: Determination of network impedance at the place of single-phase load
connection. Przeglad elektrotechniczny (Electrical Review). Warszawa. ISSN 0033-2097, R. 88 NR 8/2012. strana 264265. Jimp (20%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
jmenovacího řízení nebo
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
nebo
udělení
řízení na VŠ
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
4/0
5
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Robert Kořínek
Jméno a příjmení
Tituly
1943
pp.
20
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Doc. Ing. CSc.
1215
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného
studijního progranu
Ražení podzemních děl a trhací práce
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1960-1961
Důl Hlubina Ostrava, Nultý ročník HGF VŠB1960-1966 VŠB, obor Výstavba dolů
1961-1966
studium HGF, VŠB-TUO, obor Geotechnika a výstavba dolů
1966-1997
Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava
1969-1976
vědecká příprava - CSc., obor Dobývání ložisek
1997 – dosud Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, akademický pracovník, od r. 1997 do r. 2000 proděkan pro vzdělávací
činnost
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
ŽŮREK, P., KOŘÍNEK, R. a kol.: Projekt GAČR č. 105/06/0068 – Výzkum faktorů ovlivňujících stabilitu středověkého
dolu Jeroným v Čisté. Ostrava: Monografie, VŠB-TUO, Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., 2008.
KALÁB, Z., KNEJZLÍK, J., KOŘÍNEK, R. et al: Contribution to experimental geomechanical and seismological
measurements in the Jeronym Mine. Conference 31 st Czech-Polish-Slovak Symposium on Mining and Enviromental
Geophysics. Janov nad Nisou, září 2007, Acta Geodynamica Geomaterialia, pages 213. 2008.
KALÁB, Z., HRUBEŠOVÁ, E., KNEJZLÍK, J. et al: Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeronym
(Czech Republic). Conference 10th International-Mine-Water-Association Congress on Mine Water the Environment.
Karlovy Vary, 2. -5. 6. 2008, pages 19-22. 2008.
KALÁB, Z., KOŘÍNEK, R., HRUBEŠOVÁ, E., LEDNICKÁ, M.: Vibration on the surface due underground mining in
Karviná region, Czech Republic. 6th Congress of the Balkan Geophysical Society, Conference Proceedings and
Exhibitors´Catalogue, Budapešť, Hungary, 2011, CD. s. 5. ISBN 978-90-73834-16-3.
KALÁB, Z., LEDNICKÁ, M., KOŘÍNEK, R., HRUBEŠOVÁ, E.: Influence of local geological pattern on values of
vibrations induced by road traffic. Acta Geophysica, 2011. ISSN: 1895-6572 (print version), ISSN: 1895-7455
(electronic version). DOI: 10.2478/s11600-011-0076-3.
Působení v zahraničí
1966 důl Sachsen, Spolková republika Německo, Hamm in Vestfalien
Obor habilitačního nebo jmenovacího CSc. – dobývání ložisek, výstavba dolů
Doc. – hornická geotechnika a výstavba dolů
řízení nebo udělení vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
1976,1990
datum
řízení na VŠ
VŠB-TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
8/0
10
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Lucie Krčmarská
Jméno a příjmení
Tituly
1966
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Ing., Ph.D.
do kdy
rozsah
0114
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Podnikatelství
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Studium
1998 – 2006
VŠB – TU Ostrava, HGF, studijní program Řízení průmyslových systémů (Ph.D)
1987 – 1991
VŠB Ostrava, HGF, obor Ekonomika a řízení hornictví (Ing.)
Praxe
1997 – dosud
VŠB-TU Ostrava, odborný asistent
1995 – 1997
Živnostenský úřad, Magistrát města Ostravy, referent
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
VANĚK, M.; TOMÁŠKOVÁ, Y.; ŠENOVSKÝ, M.; KRČMARSKÁ, L.: Integrated Safety Implications for Project
Management. Communications 2013. roč. 15, č. 1., s. 96–102. SCOPUS (10 %)
KRČMARSKÁ, L.; ČERNÝ, I.; ROLČÍKOVÁ, M.; VANĚK, M.; MAGNUSKOVÁ, J.: The Role of Competence
Development in the Process of Education. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference:
SGEM2012 Conference Proceedings: June 17-23, 2012. Albena, Bulgaria. Albena: 1215 - 1222 pp. ISSN 1314-2704.
(40 %)
ČERNÝ, I., KRČMARSKÁ, L., VANĚK, M., BORA, P.: Methodology of Evaluation of Innovative Quality of Business
Environment and Its Application in Moravia-Silesia Region. In: 12th International Multidisciplinary Scientific
GeoConference: SGEM 2012, 17.-23. June, 2012. Bulgaria. Conference Proceedings, Volume 1, Geology, Exploration
and Mining, pp. 653-660. ISSN 1314-2704. (30 %)
KRČMARSKÁ, L.; RŮČKOVÁ, H.; ČERNÁ, K.; DORAZIL, V.: Comparison of costs of rehabilitation works on
central mine waste bank of Jan Šverma mine in Žacléř. GeoScience Engineering [online]. 2011. Volume LVII, Issue No.
4. ISSN 1802-5420. (25 %)
VANĚK, M.; KRČMARSKÁ, L.; MAGNUSKOVÁ, J.; KUČEROVÁ, L.; BARTOŠÍKOVÁ, M.: Research of
Employee Benefits in the Ostrava Region. GeoScience Engineering [online]. 2011, Volume LVII, Issue No. 4. ISSN
1802-5420. (22 %)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Řízení průmyslových systémů – Ph.D.
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2006
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB-TUO
Katedra jazyků
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Václav Kubečka
Mgr.
Jméno a příjmení
Tituly
1951
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
1214
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Ruský jazyk
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Volgogradský státní pedagogický institut, filologická fakulta, obor - ruský jazyk a literatura. 1970-1974, Rusko.
Ostravská univerzita, filozofická fakulta, obor - německý jazyk a literatura. 1990-1993, Ostrava.
1974 – Vysoká škola báňská – TU Ostrava – dosud.
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
KUBEČKA, V.: „Fremdsprache Deutsch“ – celoněmecký lingvistický časopis pro praktickou výuku jazyka německého –
„Schwarzfahrer“- metodická přiručka k filmu pro učitelé německého jazyka, Heft 36, 2008.
Působení v zahraničí
Rusko: stáže v Puškinově institutu v Moskvě – 1980, 1985
Německo: stáže v Goethe institutu v Iserlohnu a Berlině – 1992, 2005
Finsko: v rámci programu Erasmus stáž na Technické univerzitě v Oulu, 2007
Turecko: v rámci programu Erasmus stáž na univerzitě ve měste Sakarya a Istanbulu, 2011
Obor habilitačního nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
G – Personální zabezpečení – přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Radek Kučera
Jméno a příjmení
Tituly
1968
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Doc. RNDr. Ph.D.
0117
do kdy
Rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Matematika na počítači a základy programování
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Studium
1991 RNDr. – UP Olomouc, PřF, obor Přibližné a numerické metody
1994 Ph.D. – UP Olomouc, PřF, obor Konstruktivní aproximace
1994 Doc. – VŠB-TUO, obor Aplikovaná matematika
Praxe
1994-2001
VŠB-TUO, HGF, odborný asistent
2001-dosud
VŠB-TUO, HGF, docent
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
KUČERA, R. - KOZUBEK, T. - MARKOPOULOS, A.: On large-scale generalized inverses in solving two-by-two
block linear systems. Linear Algebra and Its Applications, 438, 2013, s. 3011-3029. (33%) Jimp
HASLINGER, J. - KUČERA, R. - RITON, J. – SASSI, T.: A domain decomposition method for two-body contact
problems with Tresca friction. Advances in Computational Mathematics , 2013. (25%) Jimp
KUČERA, R. - KOZUBEK, T. - MARKOPOULOS, A. - MACHALOVÁ, J.: On the Moore-Penrose inverse in solving
saddle-point systems with singular diagonal blocks. Numerical Linear Algebra with Applications, 2012. s. 677-699.
(25%) Jimp
HASLINGER, J. - KUČERA, R. – LIGURSKÝ, T.: Qualitative analysis of 3D elastostatic contact problems with
orthotropic Coulomb friction and solution-dependent coefficients of friction. Comput. Appl. Math., 235, 2011. 34643480. (33%) Jimp
DOSTÁL, Z. - KUČERA, R.: An optimal algorithm for minimization of quadratic functions with bounded spectrum
subject to separable convex inequality and linear equality constraints. SIAM Optimization, 2010, 20, 6, s. 2913-2938.
(50%) Jimp
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Aplikovaná matematika
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2001
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
VŠB – TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
9/16
15
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Michal Lesňák
Jméno a příjmení
Tituly
1968
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Doc. Dr. Ing.
0813
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Základy fyziky, Bakalářská fyzika
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Studium:
1988 – 1993
VŠB-TUO, Fakulta strojní, obor: Automatizované systémy řízení
1993 – 1995 Ph.D. - VŠB-TUO, HGF, obor Geologické inženýrství
Praxe:
1995 – dosud VŠB-TUO, Institut fyziky, odborný asistent, docent
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
HARWARD, I., NIE, Y., CHEN, D., BAPTIST, J., SHAW, J.M., JAKUBISOVÁ LIŠKOVÁ, E., VIŠŇOVSKÝ, Š.,
ŠIROKÝ, P., LESŇÁK, M., PIŠTORA, J., CELINSKI, Z.: Physical properties of Al doped Ba hexagonal ferrite thin
films. Journal of Applied Physics, 113 (4), no. 043903, 2013. (30%)
PIŠTORA, J., VLČEK, J., LESŇÁK, M., OTIPKA, P., SOBOTA, J.: Surface plasmon structures with ferromagnetic thin
films. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8697, no. 86971W, 2012. (50%)
LESŇÁK, M. - FOUKAL, J. - SLIVEČKA, L. - TROJKOVÁ, J.: Study of accumulated defects of steel wire ropes.
Diffusion and Defect Data Pt.B, Solid State Phenomena: 2011. 177. s. 159-167. Jneimp (50%)
PIŠTORA, J. - LESNÁK, M. - VLAŠÍN, O. - CADA, M.: Surface plasmon resonance sensor with a magneto-optical
structure. Optica Applicata, 2010, 40, 4, s. 883-895. Jneimp (50%)
PIŠTORA, J. - LESŇÁK, M. - LIŠKOVÁ, E. - VIŠŇOVSKÝ, Š. - HARWARD, I. - MASLANKIEWICZ, P. - BALIN,
K. - VLČEK, J.: The effect of FeF2 on the magneto-optic response in FeF 2/Fe/FeF2 sandwiches. Journal of Physics D:
Applied Physics, 2010, 43, 15, art. no. 155301, 2010. (30%) Jimp
Trinity College Dublin - Irsko, 6 měsíců v roce 1998
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Řízení strojů a procesů
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2002
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
VŠB-TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
5
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Milan Mikoláš
Jméno a příjmení
Tituly
1956
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Doc. Ing., Ph.D.
1015
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Základy lomařství, Geodézie a mapování lomů, Terénní cvičení z trhacích prací, Trhací práce pro povrchové
dobývání a BP, Geodézie a mapování lomů, Povrchové dobývání ložisek, Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba,
Rozbory provozních situací lomů
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání:
1980
Ing. - VŠB Ostrava, obor Hlubinné dobývání ložisek, zaměření Důlní měřictví
2000
Ph.D. - VŠB-TUO, obor Důlní měřictví a geodézie
2006
doc. – VŠB-TUO, obor Hornictví
Praxe:
1980 – 2002 Cementáreň Lietavská Lúčka /Slovenská republika/, hlavní důlní měřič, vedoucí hromadné těžby, vedoucí
trhacích prací a technický vedoucí odstřelů, závodní lomu, vedoucí útvaru BOZP, vedoucí likvidace havári
2002 – 2006 VŠB – TUO, HGF, Institut hornického inženýrství a bezpečnosti, odborný asistent
2006 – dosud doc. – VŠB – TUO, HGF, Institut hornického inženýrství a bezpečnosti
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
MIKOLÁŠ, M., et al.: Stabilization of clay silt retention. In 11TH International Multidisciplinary Scientific
Geoconference SGEM 2011. Albena: 2011, vol. I, s 949 – 955. ISSN 1314-2704. Jneimp (40%)
VANĚK, M. - MIKOLÁŠ, M., et al.: Analysis of Mining Companies Operating in the Czech Republic in the Sector of
Non-metallic and Construction Minerals. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2011. 27. 4. s. 1-16. ISSN 0860-0953.
(20%)
MIKOLÁŠ, M., et al.: The rise of the mine water level in the area of the former kohinoor ii mine and the influence on
the surrounding aquifer systems of abandoned mines in the central part of the north bohemian brown coal basin. Acta
universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: 2011. LIX, 3. s. 135 - 142. ISSN 1211-8516.
Jneimp (50%)
MIKOLÁŠ, M., et al.: Testing the effect of undermining on positional accuracy of the digital technical map of Ostrava in
the Přívoz cadastral district. Geodesy and Cartography, 2011. 37. 3. s. 111-118. ISSN 1392-1541. Jneimp (40%)
MIKOLÁŠ, M., et al.: Economic modelling under conditions of exploitation of cohesive construction minerals. Acta
Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011. LIX, 7. s. 549-260. ISSN 1211-8516. Jneimp
(30%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Habilitační řízení v oboru Hornictví
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2006
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
VŠB-TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
1/0
13
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Jiří Poláček
Jméno a příjmení
Tituly
1950
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
RNDr., CSc.
0914
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Deskriptivní geometrie
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1974 – Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, učitelství pro školy II. cyklu, aprobace matematika-deskriptivní geometrie
1984 – RNDr., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
1984-1986 PGS vysokoškolská pedagogika, Filozofická fakulta UP Olomouc
1994 – CSc. – HGF VŠB-TU Ostrava, důlní měřictví
1974-1977 VŠB Ostrava, katedra matematiky a deskriptivní geometrie, asistent
1977- dosud VŠB-TU Ostrava, katedra matematiky a deskriptivní geometrie, odborný asistent
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo CSc. – důlní měřictví
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
1994
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB - TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Pavel Prokop
Jméno a příjmení
Tituly
1945
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Prof. Ing., CSc.
1213
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Větrání dolů a lomů, Management rizik, Rizika útlumu hornické činnosti
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Studium
1970
Ing. - VŠB Ostrava, HGF, obor: Dobývání ložisek, zaměření hlubinné dobývání ložisek
1983
CSc. - VŠB Ostrava, HGF, obor: Dobývání ložisek
1982 – 1984 Postgraduální studium, UP Olomouc, obor: pedagogika, specializace vysokoškolská pedagogika
1988
Doc. - VŠB Ostrava, HGF, obor: větrání, klimatizace a bezpečnost dolů
1997
Prof. - VŠB Ostrava, HGF, obor: větrání, klimatizace a bezpečnost dolů
Praxe
1970 – 1976 Provozně technické funkce na Dole Heřmanice, OKD
1976 – dosud VŠB – TUO, HGF, odborný asistent, docent, profesor, vedoucí institutu
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
PROKOP, P. - ZAPLETAL, P. - FIURÁŠKOVÁ, D.: Re-Opening of the Longwall No. 28731 Sealed Due to
Spontaneous Combustion of Coal. Archives of Mining Sciences, 2010. vol. 55, s. 537- 547. ISSN 0860-7001. Jimp,
(40%)
PROKOP, P. - ZAPLETAL, P.: Teploty hornin – Ostravská část dolů OKR rok měření 2008-2009. Ostrava: 2010. Ev.č.:
007/28-06-2010_SM. Nmap, (50%)
PROKOP, P. - ZAPLETAL, P. - PĚGŘÍMEK, I.: Prognosis of residual coal gas capacity made by the „Expres“ method.
International Journal of Minerals, Metalurgy and Materials, april 2011, vol. 18, no. 2, s. 127. ISSN 1674-4799. Jimp,
(40%)
ZAPLETAL, P. - PROKOP, P. - DORAZIL, V.: The Regulation of Ventilation by Changing The Operation of The Main
Fan and its Impact on The Face Worked under The Main Haulage Level. GeoScience Engineering, 2011. VŠB-TUO.
ISSN 1802-5420. Jrec, (40%)
MIKULOVÁ, E. - DANIHELKA, P. - PROKOP, P. - KOUDELKOVÁ, J.: Metodika systematické analýzy
bezpečnostních rizik úniku metanu na povrch. 2011. Evidenční číslo: 15517/2011. Certifikovaná metodika. Nmet, (25%)
Působení v zahraničí
1978 Doněck – Ukrajina (1/4 roku)
1980 Freiberg – Německo (1/4 roku)
Obor
habilitačního
nebo Větrání, klimatizace a bezpečnost dolů
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
1997
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
VŠB – TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
3/0
20
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB-TUO
Katedra jazyků
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Šárka Sladovníková
PhDr., Ph.D.
Jméno a příjmení
Tituly
1961
pp.
40
0615
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Německý jazyk
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání
obor němčina – čeština na Filozofické fakultě Univerzity Palackého Olomouc
1988 rigorózní zkouška na Filozofické fakultě Univerzity Palackého Olomouc
2010 doktorská zkouška na Filozofické fakultě Ostravské univerzity Ostrava
Praxe
1987-92 odborná asistentka Společné laboratoře řečových činností při ČSAV a Pedagogické fakultě Ostrava
1992-93 odborná asistentka na Katedře germanistiky a anglistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
2001-07 odborná asistentka na Katedře germanistiky FF OU, sekce aplikovaná lingvistika, vyučované předměty –
hospodářská němčina, obchodní korespondence, syntax německého jazyka, praktická jazyková cvičení
2007 až dosud odborná asistentka na Katedře jazyků VŠB-TUO
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
SLADOVNÍKOVÁ, Š.: Textverstehen. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická
fakulta, 2010, 266 s. 978-80-7368-850-9.
SLADOVNÍKOVÁ, Š.: Erhöhung der Fremdsprachenkompetenzen von Hochschulstudenten.
In: Forlang. Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Košice, 2011, s. 291-297. 978-80-553-0743-5.
SLADOVNÍKOVÁ, Š.: Odborný posudek: Praktická konverzační cvičení v německém jazyce
/posudek na distanční oporu v projektu OP VK Modulový systém dalšího vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji/. Ostrava, 2011.
SLADOVNÍKOVÁ, Š.: Odborný posudek na monografii: Matušková, L. Vergleichssätze
und Modusgebrauch (anhand ausgewählter deutscher und tschechischer Texte der Gegenwartsliteratur). Univerzita Pardubice, 2011, 140 s. 978-80-7395-229-7.
SLADOVNÍKOVÁ, Š.: Konstitution journalistischer Textsorten. Harte Nachricht und Bericht.
In: Fen edebiyat dergisi. Jornal of arts and science. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Basimevi,
2012, s. 95-106. ISSN 1301-3769.
Působení v zahraničí
Obor habilitačního nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2010
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
Jazyk německý
řízení na VŠ
Ostravská univerzita
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
6
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŚB-TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Vladimír Slivka
Jméno a příjmení
Tituly
1953
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
prof. Ing. CSc. dr.h.c.
0116
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Mineralogie a petrografie
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1976 - 1979 asistent na katedře geologie a mineralogie
1979 - 1983 odborný asistent na katedře geologie a mineralogie
1983 - 1984 vedoucí šlichové prospekce čsl. Geologické expedice v Jižním Jemenu
1984 - 1991 odborný asistent, od roku 1985 vedení přednášek z předmětů mineralogie a petrografie
1991
docent v oboru geochemie, mineralogie a petrologie
1991 - 1993 vedoucí filiálky DPB Paskov a.s. průzkumných a technických vrtů ve Španělsku
1995 - 1997 vědecký tajemník Institutu geologického inženýrství
1998 - 1999 vedoucí oddělení geochemie, mineralogie a petrografie Institutu geologického inženýrství
2000 - 2006 proděkan pro vědu a výzkum a zahraniční styky hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava
2006 - dosud děkan HGF VŠB-TU Ostrava
2010 – dosud ředitel ICT - Institut čistých technologií a těžby užití energetických surovin, VŠB-TU Ostrava
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
HUDEČEK, V. – SLIVKA, V. - DVOŘÁČEK, J. - URBAN, P. - MICHALČÍK, P. - STONIŠ, M. – SOJKA, R. - WELSER, P. –
BUTSCHEK, R.: Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hornin a plynů. VŚB-TU Ostrava, monografie, 2009. s. 134.
ISBN 978-80-248-2053-8. (10%)
DANĚK, T. - THOMAS, J. - SLIVKA, V.: Výroba rekultivačně sanačních a stavebně výplňových hmot na bázi vedlejších
energetických produktů a dalších aditiv. In Využití vedlejších produktů z těžby a zpracování energetických surovin,
MONTANEX, a.s., Ostrava, 2010. s. 77 – 100. ISBN 978-80-7225-316-6. (20%)
JELÍNEK, J. - SLIVKA, V. - MALIŠ, J. - DANĚK, T.: Aplikace jílových sedimentů pro ušlechtilé stavební hmoty. In Využití
vedlejších produktů z těžby a zpracování energetických surovin, MONTANEX, a.s., Ostrava, 2010. s. 121 – 157. ISBN
978-80-7225-316-6. (10%)
JELÍNEK, J. – MALIŠ, J. – DANĚK, T. – THOMAS, J. – SLIVKA, V.: Hałdy pozostałe po wydobyciu węgla alternatywne
źródło materiałow wsadowych dla przemysłu ceramicznego. Inžynieria Mineralna, Czasopismo Polskiego Towarzystwa
Przeróbki Kopalin, Rocznik XII, Nr 1(27), 2011. s. 61-72. ISSN 1640-4920. (10%)
SLIVKA, V. – SUK, M. – ĎURICA, D.: Hlubinná stavba Země. VŠB-TU Ostrava, vydavatelství Montanex, a.s. Ostrava,
2012. ISBN 978-80-7225-378-4. (40%)
Působení v zahraničí
1979 (3 měsíce) studijní pobyt na polymetalickém ložisku Cu-Pb-Zn rud AZNACOLLAR, Španělsko; 1983-1984
vedoucí šlichové prospekce, Jižní Jemen; 1988 (semestr) studijní a přednáškový pobyt na Státní univerzitě v Morelii ve
státě Michoacan, Mexico; 1991 – 1993 vedoucí filiálky průzkumných a technologických vrtů DPB Paskov a.s. ve
Španělsku
Mineralogie a geologie - prof.
Obor habilitačního nebo
řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo udělení
VŠB-TUO
vědecké hodnosti
ohlasy publikací
2003
Rok udělení (prof…)
ISI/Scopus ostatní
32
Podpis přednášejícího
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Hana Staňková
Jméno a příjmení
Tituly
1973
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Ing., Ph.D.
do kdy
rozsah
0815
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1996 - ukončení inženýrského studia oboru Geodézie a kartografie, Ústav geodézie, VUT FAST, Brno
1996-1997 – zaměstnanec firmy Geopoint s.r.o., Frýdlant n.O., katastr nemovitostí a inženýrská geodézie
1997- 2000 - interní doktorské studium na Ústavu geodézie, VUT FAST Brno,
2000-2006 - externí doktorské studium na Ústavu geodézie, VUT FAST Brno,
2006 - ukončení doktorského na VUT FAST Brno
1997-2002 - zaměstnanec firmy AGEO s.r.o., Brno, projekce pozemkových úprav, inženýrská geodézie
2002-dosud - odborný asistent na VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut geodézie a důlního měřictví
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
POSPÍŠILOVÁ, L.; POSPÍŠIL, J.; STAŇKOVÁ, H.: Micro-network creation in industrial surveying. Geodesy and
Cartography, Tailor & Francis, Co - Published with Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 38, No. 2, p. 70-74,
2029-6991 (Print), 2029-7009 (Online), 2012. DOI: 10.3846/20296991.2012.692216. Scopus (30%)
STAŇKOVÁ, H.; ČERNOTA, P., NOVOSAD, M.: Problematika rovinných transformací na území ovlivněných
hornickou činností, Geodetický a kartografický obzor, ročník 58/100, str. 202-207, 2012 číslo 9. ISSN 0016-7096. (70%)
STAŇKOVÁ, H.; ČERNOTA, P. NOVOSAD, M.: An Analysis Possibilities of Intersystem Transformations for the
Purposes of Geo-Referencing Old Mine Workings, GeoScience Engineering Technical University of Ostrava, Faculty of
Mining and Geology. 2012, LVIII, č. 3, s. 1-12. ISSN 1802-5420. (70%)
ČERNOTA, P.; STAŇKOVÁ, H.; GAŠINCOVÁ, S.: Indirect Distance Measuring as Applied upon both Connecting
Surveys and Orientation One , Acta Montanistica Slovaca, Volume: 16 (2011), Issue: 4, 270-275, 2011, ISSN 13351778. Scopus (60%).
STAŇKOVÁ, H; ČERNOTA P.: A Principle of Forming and Developing Geodetic Bases in the Czech Republic,
Geodesy and Cartography, Vilnius: Technica, 2010, Vol. 36, No. 3. p. 103-112. ISSN 1392-1541 print / ISSN 16483502 online. Scopus (80%)
Působení v zahraničí
Obor habilitačního nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
Geodézie a kartografie
řízení na VŠ
VUT FAST Brno
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
0/6
32
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB-TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Jindřich Šancer
Jméno a příjmení
Tituly
1978
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Ing., Ph.D.
do kdy
rozsah
0615
Přednášky v předmětech
Mechanika hornin a zemin, Stabilita svahů a skalních stěn
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Studium
2001
Ing. – VŠB - TUO, HGF, Environmentální Inženýrství
2001-2004 PGS: VŠB - TUO, HGF, Hornictví
2005-2006 VŠB - TUO, HGF, Hornictví, Specializační studium „Hornická geomechanika a geofyzika“
2008-2010 VŠB - TUO, HGF, Hornictví, Rekvalifikační studium „Hornické inženýrství“
Praxe
2004-2005 VŠB - TUO, HGF, pracovník VaV, spoluředitel projektu VaV ČBÚ č.29/2003
2005-dosud VŠB – TUO, HGF, Institut hornického inženýrství a bezpečnosti, odborný asistent
2009-dosud VŠB – TUO, HGF, Laboratoře výzkumného centra hornin, vedoucí
2010-dosud VŠB – TUO, HGF, Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin, junior researcher
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
JIRÁNKOVÁ, E., PETROŠ, V., ŠANCER, J.:The assessment of stress in an exploited rock mass on disturbance of the
rigid overlying strata. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. (2012), doi:10.1016/j.ijrmms.2012.01.004. (30%) J imp
SNOPEK, L., ADAMUS, A., ŠANCER J.: Research on indicator gases of brown coal spontaneous rating. Journal of
Mines, Metals and Fuels, 60 (9-10), ISSN 0022-2755. (30%) Jimp
ŠANCER, J, MIKOLÁŠ, M, DONOCIK, R: Hodnocení stability skalních stěn klasifikační metodou RHR (Rockfall
Hazard Rating). Keramický zpravodaj, Časopis pro silikátový průmysl, č. 1/2012 ISSN:1210-2520, s. 6-10. (40%) Jrec
JANDAČKA, P. - ŠANCER, J. - VOJTKOVÁ, H. - BESTA, P. - BRÁZDA, R. - KOLIČOVÁ P. - ŠIMKOVÁ, L.:
Fracture energy of selected brittle silicates. Ceramics-Silikáty, 2011, roč. 55, č. 4, s. 355-361. ISSN 0862-5468. (20%) Jrec
ADAMUS, A. - ŠANCER, J. - GUŘANOVÁ P. - ZUBÍČEK V.: An investigation of the factors associated with
interpretation of mine atmosphere for spontaneous combustion in coal mines. Fuel Processing Technology, March 2011,
vol. 92, no. 3. ISSN 0378-3820. (25%) Jimp
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Hornictví
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2004
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
VŠB - TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
6/0
4
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví – Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
František Tichánek
Jméno a příjmení
Tituly
1949
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Doc.Ing.Dr.
do kdy
rozsah
0914
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Úpravnictví
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání a kvalifikace
2001 docent, -TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, obor Úpravnictví
1995 Dr. doktorské studium oboru 21-03-9 – úpravnictví VŠB – TU Ostrava, HGF
1986 čtyřsemestrální postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky na FF UP Olomouc.
1973 Ing. obor „úprava nerostných surovin“ VŠB – TU Ostrava, HGF
Praxe
1983 dosud VŠB – TU Ostrava, HGF
Ostravskokarvinské koksovny, k.p. Ostrava (7)
RD Příbram, závod Kutná Hora (3)
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
TICHÁNEK, F.: Contribution to determinativ of coal grindability using Hardgrove method. GeoScience Engineering.
2008, Volume LIV, Issue No. 1. ISSN 1802-5420.
TICHÁNEK, R., TICHÁNEK, F.: Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice. Uhlí Rudy Geologický průzkum.
roč. 17, s. 6 – 8, 2010. ISSN 1210-7697. (50%)
JUŘICOVÁ, H., TICHÁNEK, F.: Pěnová separace černouhelných flotačních hlušin. Keramický zpravodaj. 2010, roč.
26 příloha č. 4/2010, [CD-ROM]. ISSN 1210-2520. (50%)
JUŘICOVÁ, H.; TICHÁNEK, F.: Reflotation of coal flotation tailings using froth separation. GeoScience Engineering
[online]. 2011, Volume LVII, No. 1, p. 09-13 [cit. 30. 8. 2011]. Dostupné na WWW: < http://gse.vsb.cz/ >. ISSN 18025420. Jrec (50%)
TICHÁNEK, F.; JUŘICOVÁ, H.; SAMKOVÁ, R.; HUMMEL, M: Separation of highly concentrated black coal slurry
by using a froth separation. In 11th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM2011. Bulgaria:
STEF92 Technology Ltd., 2011. 1181-1187 p. ISSN 1314-2704. Jimp (70%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Úpravnictví - docent
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2001
Rok udělení doc.)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
VŠB-TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
9
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB - TUO
Katedra jazyků
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Zuzana Trawinská
Mgr.
Jméno a příjmení
Tituly
1975
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
0614
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Jazyk anglický
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání a kvalifikace
2004: Mgr. , Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor Anglická filologie
1997: Bc. , Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor Učitelství anglického jazyka pro ZŠ
Praxe
2012 – 2013: vedoucí anglické sekce
2009 – 2012: odborná asistentka, Katedra jazyků, VŠB – TUO
2008 – 2009: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, učitel anglického jazyka a konverzace
2003 – 2009: jazyková škola ZŠ Porubská 831
2003 – 2009: abc english, lektor anglického jazyka
2001 – dosud: OSVČ, lektor anglického jazyka ve firmách Čedok, Nestlé, Vítkovická nemocnice, Trimr aj.
držitel certifikátu CAE, BEC Higher
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
WEBEROVÁ, M. – TRAWINSKÁ, Z.: Angličtina pro KS. Elektronická knihovna Katedry jazyků, 2011
Anotace: Cvičebnice je určena studentům KS všech technických fakult k přípravě na zkoušku z jazyka anglického.
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
jmenovacího řízení nebo
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
nebo
udělení
řízení na VŠ
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
1
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
Katedra společenských věd
Název VŠ / součásti
Hornictví – Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Karina Vališová
Mgr.
Jméno a příjmení
Tituly
1977
pp.
13
0916
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
RPG Byty, s.r.o.
pp.
40
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Základy práva
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání a kvalifikace
2001 – MU v Brně - právnická fakulta
Praxe
2007 - dosud
vedoucí Administrativní správy RPG Byty, s.r.o.
2007 - dosud
odborný asistent VŠB – TU Ostrava
2006 - 2007
Finanční ředitelství v Ostravě, právník oddělení metodiky správy daní
2003 - 2005
Finanční ředitelství v Brně, právník oddělení daně z příjmu fyzických osob
2001 – 2003
Finanční úřad Brno – venkov, právník kontrolního oddělení
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
jmenovacího řízení nebo
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
nebo
udělení
řízení na VŠ
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB – TUO
Katedra jazyků
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Jitka Vavřínková
Mgr.
Jméno a příjmení
Tituly
1982
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
0614
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Španělský jazyk, Francouzský jazyk
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání a kvalifikace
2008 Mgr. , MU, Filozofická fakulta, obor Španělská filologie
2008 Mgr. , MU, Filozofická fakulta, obor Učitelství španělského jazyka pro SŠ
Praxe
2008 – dosud - odborná asistentka, Katedra jazyků, VŠB – TUO
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
jmenovacího řízení nebo
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
nebo
udělení
řízení na VŠ
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
datum
G – Personální zabezpečení - přednášející
VŠB-TUO
HGF
Název VŠ / součásti
Hornictví - Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Název SP
Petr Žůrek
Jméno a příjmení
Tituly
1951
pp.
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
doc. Ing. CSc.
0114
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu
Hydrogeologie a odvodňování lomů a dolů, Hlubinné dobývání ložisek,
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Studium
1976 Ing. - VŠB Ostrava, HGF, obor: hlubinné dobývání ložisek
1983 VŠB Ostrava, HGF, pedagog
1986 PGS studium vysokoškolské pedagogiky, UP Olomouc, FF UP Olomouc
1990 PGS jazyková příprava – angličtina, UK Karlova – ÚJOP – oddělení INTEX
Praxe
do 1983 THP pracovník Důl Vítězný únor OKD
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
HRUBEŠOVÁ, E. - KALÁB, Z. - KOŘÍNEK, R. - ŽŮREK, P.: Geotechnical Monitoring and Mathematical Modelling
in Medieval Mine Jeronym (Czech Republic). In Proceedings of International Conference Underground Construction
200. Krakow, Poland: AGH, 2007. s. 183-190. ISSN 1732-6702. (50%)
KALÁB Z. - HRUBEŠOVÁ E. - ŽŮREK, P. - KNEJZLÍK J., et al.: Mine water movement in shallow medieval mine
Jeronym. In 10th International-Mine-Water-Association Congress on Mine Water and the Environment, JUN 02-05,
2008. Karlovy Vary, Czech republic: Mine water and the environment, 2008. (30%)
KUKUTSCH R. - ŽŮREK P. - STOLAŘÍK M.: Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the
historical Jeronym mine. In 10th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent
Areas, NOV 05-07, 2009. Szklarska Poreba, Poland: Acta Geodynamica et geomaterialia, 2009. Vol. 7. 3. Vyd. s. 343348. (50%) Jimp
KUKUTSCH, R. - ŽŮREK, P. - KOŘÍNEK, R.: Stabilita starých důlních děl dolu Jeroným v Čisté, okres Sokolov. Uhlí,
rudy, geologický průzkum, sborník vybraných přednášek, 2011. ISSN 1210-7697. (50%) Jrec
KUKUTSCH, R. - ŽŮREK, P. - KOŘÍNEK, R. - DANĚK, T. - HUDEČEK, V. - MICHALČÍK, P. - GRMELA A.:
Monitoring geomechanické stability důlních prostor; léta 2001–2011. Journal "Exploration Geophysics, Remote Sensing
and Environment" (EGRSE), 2011. ISSN 1803-1447 (CD-ROM). (30%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Hornictví
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2004
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
VŠB-TUO
ohlasy publikací
ISI/Scopus ostatní
9/1
12
datum
I – Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy
Vysoká škola
Součást vysoké školy
Název studijního programu
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Studijní program: Hornictví, Studijní obor: Těžba nerostných suroviny a jejich
využívání
Název instituce nebo pobočky VŠ, kde probíhá výuka SP mimo sídlo VŠ nebo fakulty
Institut kombinovaného studia Most,Střední škola technická Most
Dělnická 21, 434 80 Most-Velebudice tel.
597325701
Adresa
e-mail [email protected]
Názvy oborů uskutečňovaných mimo sídlo VŠ nebo fakulty
forma
typ SP
B2111 / 2101R008 / - / B / K / Most - Hornické inženýrství
B2102 / 2102R012 / - / B / K / Most - Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
N2111 / 2101T008 / - / N / K / Most - Hornické inženýrství
N2102 / 2102T012 / - / N / K / Most - Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
100
0
Zajištění výuky ak. pracov. z VŠ v %
Externí vyučující v %
54,1
26,1
19,8
z toho ak. prac. VŠ – prof.
docenti
Ph.D.,CSc.,Dr.
0
0
0
z toho externisté - profesoři
docenti
Ph.D.,CSc.,Dr.
Charakteristika organizačního zajištění výuky mimo sídlo VŠ nebo fakulty
Výuka je prováděna akademickými pracovníky HGF VŠB – TUO, výuka zajištěná externím vyučujícím je pouze u
oboru B2111 / 2101R008 / - / B / K / Most předmětu 542-0322/04 – Horní právo a bezpečnostní předpisy; oboru B2102
/ 2102R012 / - / B / K / Most předmětu 542-0321/05 – Horní zákon a bezpečnostní předpisy; oboru N2111 / 2101T008 /
- / N / K / Most, předmětu 542-0333/01 – Bezpečnostní a právní problematika hornictví a oboru N2102 / 2102T012 / - /
N / K / Most, předmětu 542-0378/01 – Bezpečnostní a právní problematika hornictví vyučujícím Prof. JUDr. Ing.
Romanem Makariusem, CSc. Výuka je zajišťována blokově zejména ve čtvrtek odpoledne , pátek a v sobotu.
Počet absolventů v minulých letech nelze v tomto oboru uvádět , jde o nový studijní obor.
Rozdíly mezi výukou na VŠ nebo na fakultě a mimo její sídlo
Předpokládá se vyšší podíl samostudia studentů oproti prezenčnímu studiu.Zajištění studijních materiálů formou
skript,odborných knih a elektronických opor je přímo na tomto Institutu,resp. jsou poskytnuty vyučujícim.Při přijímaní
studentů na tento obor budou upřednostnění uchazeči z praxe.Institut je velmi dobře zabezpečen výpočetní technikou a
přístupem na Internet. Dále Institut disponuje telekomunikační technikou pro přenos intraktivní výuky.
Podmínky pro tvůrčí činnost v místě uskutečňování výuky, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty
Větší možnost praktických ukázek v reálném provozu důlních společností.
Prostorové zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty
Smluvní zajištění budovy Smlouva o nájmu č. 8/13 uzavřená se Střední doba platnosti nájmu
školou technickou, Most, příspěvková
organizace, Dělnická 21, 43401 Most.
Smlouva na
dobu
neurčitou
s tříměsíční
výpovědní
lhůtou
Údaje o výukových prostorách Pronájem prostor o celkové výměře 830, 62 m2, celkově je k dispozici 9 učeben
s kapacitou od 14 do 80 studentů. Z toho jsou dvě počítačové učebny, jedna učebna
vybavená telekonferencí s možností přenosu výuky z Ostravy, jedna učebna
geologicky zaměřená.
Informační zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty
V rámci výuky jsou realizovány exkurze na rekultivované plochy, lokality s probíhající povrchovou a hlubinou těžbou
surovin a lokality, na kterých probíhá útlum hornické činnosti. Je plně rozvinuta spolupráce s těžebními organizacemi
Litvínovskou uhelnou, a.s., Vršanskou uhelnou a.s., Severočeskými doly a.s., Palivovým kombinátem s.p., Kohinnor
a.s. a dodavatelem strojního vybavení, tj. s firmou Phoenix Zeppelin, a.s.
Počítačové vybavení pro studenty a pedagogy a to cca 40 počítačů a 9 notebooků pro pedagogy.
Seznam informačních materiálů:
Základy práva
Ústava ČR, z.č. 1/1993Sb.
Listina základních práva a svobod z.č. 2/1993 Sb.
Zákon o Sbírce zákonů z.č. 545/1992 Sb.
Nesnídal, J. a kol.: Občanský zákoník s komentářem, Poradce 2006
Janků a kol.: Základy práva pro neprávnické obory, CH BECK 2006
Halfar, B. a kol., Právo, skriptum EkF VŠB TUO
Týč, V.: Základy práva Evropských společenství, PF MU Brno
Přednášky: www stránky
SCHELLE, K. A KOL.: Základy veřejného práva
SCHELLE, K. A KOL.: Základy soukromého práva
Ústava
Základy matematiky
Boháč, Z., Burda, P., Doležalová, J. Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU Ostrava.
2.vyd. Ostrava : VŠB –TUO, 2001. 136 s. ISBN 80-7078-942-5
Polák, J., Přehled středoškolské matematiky. 5.přeprac.vyd. Praha : SPN, 1991. 608 s. ISBN 80-04-22885-2
Polák, J. Středoškolská matematika v úlohách I. 1.vyd. Praha : Prometheus, 1996. 344 .s. ISBN 80-7196-021-7
Středoškolské učebnice matematiky
Základy kybernetiky
Strakoš,V.,Burý,A.: Základy technické kybernetiky. skripta VŠB Ostrava, HGF, 1992, 96 stran, ISBN 80-7078-151-3.
Burý,A.: Teorie systémů a řízení, el. skriptum zveřejněné na internetu, 62 stran, VŠB – TU Ostrava, HGF, Institut
ekonomiky a systémů řízení,62 stran, 2007,
http://homen.vsb.cz/~bur50/TAR07.pdf.
Burý,A.: Automatizace hlubinného dobývacího procesu,skripta VŠB Ostrava, HGF, 1989, 204 stran, vyd.:
Moravské tiskařské závody Ostrava, č.sk.1287.
Základy hornictví
Grygárek, J., Kryl, V., Petroš,V.,Hudeček, V.: Základy hornictví,skripta VŠB – TU Ostrava, 2004, 216 stran,
ISBN 80-248-0690
Hornická ročenka 2006, Český báńský úřad a zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmysluspolečenstvo těžařů, Montanex, Ostrava 2007, ISBN 80-7225-233-x
Časopis Horník (www.tydenik-hornik.cz) Impactmedia,s.r.o
Základy fyziky
Fojtek,A.,Foukal,J.,Mádr,V.,Wyslych,P.:Fyzika pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB. Skriptum, Ostrava,
VŠB-TU,3.vyd., 2007
Výpočetní technika v hornické praxi
Manuály programů Windows, MS Office (Word, EXCEL)
Internet
Geologie
Kumpera, O. a kol. (1988): Všeobecná geologie, SNTL Praha.
Cháb, J. a kol. (1983): Desková tektonika, Knihovna ÚÚG Praha.
http://geologie.vsb.cz/geologie/default.htm
http://geologie.vsb.cz/PraktikaGeologie/default.htm
KRAUS, I., KUŽVART, M.: Ložiska nerud. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987.
Větrání dolů a lomů
Otáhal, A.: Důlní větrání, VŠB – TU Ostrava, 1992
Prokop, P.: Větrání hlubinných dolů, skripta VŠB – TU Ostrava, 1985
Prokop, P., Adamus, A., Malíček, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů, učební texty VŠB - TU Ostrava, 2007
Prokop, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů II., učební texty VŠB - TU Ostrava, 2007
Suchan, L.: Větrání hlubokých dolů, SNTL, 1984
Úpravnictví I
Bláhová, O. a kol. Fyzikální rozdružovací procesy I. 1.vyd. Ostrava : VŠB 1989. 153 s.
Nováček, J. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava : VŠB-TUO, 2000. 129 s. ISBN 80-70708-764-3
Nováček, J. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava : VŠB-TUO, 2000. 127 s. ISBN 80-70708-831-3
Kozák,J.; Botula, J. Úpravnická technologická analýza.1.vyd. Ostrava,VŠB , 1991 321 s.ISBN 80-7078-119Čep, H., Špírková, R. Technologie úpravy kameniva. Brno : Těžební unie, 1997. 143 s.
Tichánek , F.Tepelné zpracování nerostných surovin .1.vyd. Ostrava : VŠB, 1991.149 s. ISBN 80-70708-073-8
ŘEPKA, V.: Technologie zpracování surovin VŠB –TU Ostrava 1998
Slivka, V. a kol.: Těžba a úprava silikátových surovin. Silis 2002
HERAINOVÁ, M.: Keramické suroviny a jejich úprava. Silis 2002
Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací
Bujok, P. a kol. (2005): Oil and GasReservoirEnginnering. Skripta VŠB-TUO, ISBN 80-248.0823-4
Kozár, P. a kol. (2003): Těžba ropy a zemního plynu. Skripta PGS, VŠB-TUO
Bittner, R. a kol. (2003): Druhotné těžební metody. Skripta PGS, VŠB-TUO
Bujok, P. (2003): Vliv vrtného průzkumu, těžby a uskladňování kapalných a plynných uhlovodíků na životní
prostředí. Monografie 10, roč. XLIX, Sborník VP VŠB-TUO, ISBN 80-248-0478-6
Mazáč, J. (2005): Drilling Technologies, skripta HGF VŠB-TU Ostrava, 1. vydání, Ediční středisko VŠB-TU
Ostrava, ISBN 80-248-0824-2
Pinka, J., Wittenberger, G., Engel, J. (2006): Dobývanieložískvrtmi. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko
AMS, F BERG, TU v Košicích, ISBN 80-8073-625-1
Terénní cvičení z geodézie
Schenk, J.: Geodézie, učební texty VŠB-TU Ostrava 2005
Kubečka, E.: Geodézie a důlní měřictví, učební texty VŠB Ostrava 1990
Bezdíčková E., Kosta, Vitula, A.: Geodézie - návody do cvičení, učební texty VUT Brno, Brno 1985
Vitásek, J., Pažourek, J., Nevosád, Z.: Vybrané geodetické práce ve stavebnictví, učební texty VUT Brno,
nakladatelství VUTIUM 1998
Terénní cvičení z trhacích prací
Bezpečnostní předpis v lomech
Trhací práce pro povrchové dobývání a BP
DOJČÁR O., HORKÝ J., KOŘÍNEK R.: Trhacia technika. Montanex Ostrava 1997
HORKÝ J.: Trhací práce a rozpojování hornin. ES VŠB 1979
HORKÝ J., KOŘÍNEK R.: Návody ke cvičením z Trhacích prací. ES VŠB 1978
Zákonné normy a předpisy ČR problematice trhacích prací
Základy lomařství
KRYL,V., VAVRUŠKA,O.: Základy lomařství, ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2001
Horní zákon 44/1988 ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy.
Odborná hornická praxe
Bezpečnostní předpisy v dolech a lomech
Exkurze na dolech a lomech
Bezpečnostní předpisy v dolech a lomech
Vlivy poddolování
SCHENK, J.: Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině, skripta VŠB-TU Ostrava 2006, ISBN 80-2481059-X. NESET, K.: Vlivy poddolování, SNTL Praha 1984.
SCHENK, J.: Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači, IGDM, VŠB-TU Ostrava 2001.
SCHENK, J.: Knotheho rozdělení plné účinné plochy, dostupné z: http://igdm.vsb.cz
ČSN 730039. Navrhování objektů na poddolovaném území: základní ustanovení, Praha: ČNI, 1991.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), §15-19, §25-27, §33, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb. o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a
pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. a 331/2002 Sb., §2-9
Podnikatelství
SYNEK, MILOSLAV A KOL.: Manažerská ekonomika. 4.vyd. Praha : Grada
Publishing, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4.
MALACH, JAN A KOL.: Jak podnikat po vstupu do EU. 1. vyd. Praha : Grada
Publishing, 2006. 528 s. ISBN 80-247-0906-6.
PELIKÁN, VÁCLAV.: Likvidace podniku. 6.aktual. a rozšiř. vyd.Praha: Grada
Publishing, 2007. 107 s. ISBN 978-80-247-2243-6.
Aktuální daňové zákony, zákoník obchodní, občanský, živnostenský zákon aj.,
http://www.businessinfo.cz
Doprava na dolech a lomech
KRYL,V., VAVRUŠKA,O. A KOL.: Povrchové dobývání ložisek, skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1997.
KRYL,V., VAVRUŠKA,O.: Návody do cvičení z lomového dobývání ložisek, ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1998.
Vyhláška ČBU 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy.
Hrubá ušlechtilá výroba
DOJČAR,O.: Dobývanie a spracovaniekameňa, skripta VŠT Košice, ALFA Bratislava, 1984
KRYL,V., VAVRUŠKA,O. A KOL.: Povrchové dobývání ložisek, skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1997
Bakalářská praxe
Bezpečnostní předpisy v dolech a lomech
Závěrečná bakalářská práce
Literatura není uvedena
Technické kreslení
Drastík, F.: Technické kreslení podle mezinárodních norem I, MONTANEX 1994, Ostrava
Toman, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II, MONTANEX 1995, Ostrava
Poláček, D.: Technické kreslení podle mezinárodních norem III, MONTANEX 1995, Ostrava
Pavelka, R. :MicroStation efektivně, 1998
Technická mechanika
Horyl, P.: Statika a dynamika, VŠB, Ostrava 1988.
Juliš, K., Tepřík, O., Slavík, A.: Statika, SNTL/ALFA, Praha 1987.
Podešva, J.: Základy Mechaniky, Ostrava 2004, ISBN 80-248-0152-3.
Systémy otvírky a přípravy ložisek
Grygárek,J., Kryl,V.: Systémy otvírky a přípravy ložisek. Institut hornického inženýrství HGF VŠB – TU Ostrava,
Ostrava, 2000, str. 87
Projekty důlních pracovišť
Horní zákon 44/1988 ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy.
Stabilita svahů a skalních stěn
Šimek,J a kol.:Mechanika zemin. SNTL Praha 1990
Stanek,J., Kořínek,R.:Hornická mechanika zemin - stabilita svahů,ES VŠB, Ostrava 1991
Slivka, V. a kol.: Těžba a úprava silikátových surovin, učebnice Silikátového svazu, Praha, 2002, ISBN 80903113-0-X
Speciální seminář
Příslušné ČSN a ČSN EN pro konečné zpracování bakalářské práce.
Ruský jazyk I-IV
Nekolová, Věra a kol.: Ruština nejen pro samouky. Leda, Praha, 2002. ISBN 80-85927-996-9
Peřinová, Naděžda: Lexikální materiál k tématu „Studium na VŠ“, 2003 „Informace o RF“ (Dopl. materiál kat.
jazyků VŠB-TUO)
Odborně zaměřené texty dle aktuálního výběru vyučujícího
Audioorální program k učebnici „Ruština nejen pro samouky“
Rozbory provozních situací lomů
Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997
Horní zákon, bezpečnostní předpis – vyhl. ČBÚ č.26/1989 Sb., vyhláška ČBÚ č.104/1989 Sb., doporučené
POPD, provozní dokumentace a plány likvidací jednotlivých lokalit.
Rozbory provozních situací dolů
Vavro, M. a kol.: Technologie hlubinného dobývání uhelných ložisek. ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1993
Grygárek, J.,Kryl,V,Petroš,V, Hudeček,V.: Základy hornictví. ES VŠB Ostrava, Ostrava, 2004
Horní zákon a zákony a vyhlášky s ním související.
Vybraná mapová dokumentace hlubinných dolů
Rizika útlumu hornické činnosti
Grygárek, J.: Zajištění a likvidace dolů, ES VŠB - TU Ostrava, 2001
Koudelková, J., Obručníková, P., Stoch, M., Bárta, A., Hájek, L. a Prokop, P.: Analýza a hodnocení rizik
souvisejících s útlumem těžby, VŠB – TU Ostrava 2006
Zapletal, P., Koudelková, J., Stoch, M., Hájek, L., Prokop, P. a Prokopová, J.: Problematika výstupu důlních plynů
na povrch, VŠB – TU Ostrava 2006
Vrbová, M., Koudelková, J., Stoch, M., Schreiber, P., Prokop, P. a Logačová, L.: Bezpečnostní rizika související
s důlními plyny a opuštěnými díly v podzemí, VŠB – TU Ostrava 2006
Ražení podzemních děl a trhací práce
Dojčár, O., Horký, J., Kořínek, R.: Trhacia technika, Montanex Ostrava 1996
Exner, K., Horký, J.: Trhací práce a ražení důlních děl, ES VŠB Ostrava, 1993
Bezpečnostní předpisy ČBÚ k používání výbušin
Politologie
Říchová, B.: Úvod do současné politologie, Portál, Praha 2002
Prorok, V., Lisa, A.: Základy politologie, VŠE, Praha 1999. 2000
David, R.: Politologie, FIN, Praha 1996
Počítačové praktikum
Manuály programů Windows, MS Office (Word, EXCEL)
Internet
Německý jazyk I-IV
Becker, N, - Braunert, J. – Eisfeld, K.H.: Dialog Beruf 1, Max HueberVerlag – učebnice + pracovní sešit, 2003
obecně odborné a odborné texty z časopisů, internetu, knih
Španělský jazyk I-IV
Macíková, O. – Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny 1. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2011. 512s.
ISBN: 978-80-251-2392-8.
Nauka o Zemi
Hofrichterová, L. (2003) Nauka o Zemi.VŠB-TU Ostrava, Regionální centrum celoživ. vzdělávání, Ostrava, 71 s+CD
Press F., Siever R. (1998): UnderstandingEarth. W.H.Freeman and Company, New York, 682 s.
Zamarský, V., Kumpera, O. (1996): Nauka o Zemi a přehled technologií jejího využití. Skripta Ostrava, VŠB TU Ostrava, 109 s. Sylabus
JAKEŠ, P.: (1982) Planeta Země. Mladá fronta, Praha.
Sylabus na CD
Mineralogie a petrografie
Raclavská, H.; Matýsek, D.; Machek, P.: Mineralogická krystalografie. Vysoká škola báňská, Ostrava, 2000.
Zamarský, V., Kudělásková, M., Slivka, V.: Mineralogie a petrografie. ES VŠB v Ostravě, 1990.
Mechanika hornin a zemin
Vavro, M., Hofrichter,P., Petroš,V.: Mechanika hornin a masivu. Skriptum VŠB Ostrava, 1984
Stanek,J., Kořínek, R.:Hornická mechanika zemin:stabilita svahů, ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava 1991
Šimek, J.:Mechanika zemin, STNL, Praha 1990, ISBN 80-03-00428-4
Petroš, V.:Vlastnosti hornin a masívu, Institut 542, HGF, VŠB TU Ostrava 2002
Geodézie a mapování lomů
Gavlovský, E. aj. Geodézie, Sylabus na CD, VŠB-TU Ostrava 2003
Mikulenka, V. Základní souřadnicové úlohy, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz
Sládková, D. Měření úhlů, směrů a rektifikace, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz
Mazalová, J. Měření délek a komparace měřidel a dálkoměrů, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz
Sládková, D. Měření výšek, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz
Schenk, J. Geodézie, ISBN 80-248-0782-3, VŠB-TU Ostrava, 2005
Schenk, J. Geodézie, VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0782-3
Mikulenka, V. Základní souřadnicové úlohy, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz
Sládková, D. Měření úhlů, směrů a rektifikace, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz
Mazalová, J. Měření délek a komparace měřidel a dálkoměrů, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz
Sládková, D. Měření výšek, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz
Gavlovský, E.: Zaměřování a mapování lomů. Skripta VŠB Ostrava 1990
Gavlovský, E. aj.: Geodézie, Sylabus na CD, VŠB-TU Ostrava 2003
Management rizik
Bartlová, I., Balog, K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií, SPBI Ostrava, 1998
Stranks, J.: Management Systems forSafety, London, PitmanPublishing, 1994
Glendon, I., McKenna, E. F.: HumanSafety and Risk Management, London, Chapman&Hall, 1995
Jazyk anglický I-IV
Hollet,V.,Sydes,J.: Tech Talk Pre-intermediateStudent´sBook Oxford University Press, 2005
Hollet,V.,Sydes,J.: Tech Talk Pre-intermediateWorkbook Oxford University Press, 2006
Portfolio obecně odborných a ESP textů (katedrový materiál)
Hydrogeologie a odvodňování lomů a dolů
Milič, J.: Odvodňování lomových polí, Ostrava 1990
Milíč, L.; Endel, K.; Gondek, H.: Odvodňování lomů a dolů, SNTL Praha 1989, ISBN 80-03-00027-0
Žůrek, P.: Dobývání uhelných slojí v oblastech s nebezpečím průvalů vod, Ostrava 2004, 2.vydání
Grmela,A.:Hydrologie a odvodňování dolů, lomů a stavebních jam, sylaby přednášek,Ostrava2001, 2.vydání
Hornické stroje
Hojdar, J., Helebrant, F., Gondek, H.: Povrchové dobývací stroje I. 1. vyd., Vysoká škola báňská, 1991.305 s.
ISBN 80-7078-125-4
Hojdar, J., Helebrant, F., Gondek, H.: Povrchové dobývací stroje I. (druhá část) 1. vyd., Vysoká škola báňská,
1993. 171 s. ISBN 80-7078-168-8
Jeřábek, K. - Helebrant, F. - Jurman, J. - Voštová, V.: Stroje pro zemní práce, Silniční stroje. 2. vyd. Opava,
Grafis spol. s r.o., 1996. 468 s
Jurman, J.: Vrtací technika na povrchových dolech, 1. vyd. Ostrava, Vysoká škola báňská, 1991. 78 s
Jurman, J., Fries, J.: Konstrukce velkostrojů a jejich spolehlivost I.1. vyd. MONTANEX 2004, 115 S. isbn 807225-148-1
Helebrant,F. a kol.: Povrchové dobývací stroje (úvodní část), Povrchové dobývací stroje I (první část),
Povrchové dobývací stroje I (druhá část), Povrchové dobývací stroje II, VŠB Ostrava, 1983, 1986, 1992, 1993
Gondek, H., Štroffek, E.: Zařízení pro zajišťování porubů. Skripta VŠB 1985
Boroška, J., Zajac, O., Gondek, H: Hlubinnédobývacie stroje a dopravné zariadenia. Alfa Bratisla, 1991
Gondek, H., Ševčík, A.: Těžební a zpracovatelské stroje I, Skripta VŠB-TU Ostrava, 2007
Firemní literatura: fy Bouda Commercio, s.r.o, fy MariniQuarries Group, fy Steinex,
GaspariMenetti, fy Fraccaroli&Balzan, fy GMM, fy CO.ME.S., fy Waterjet
corporation, fy Montresor, fy Achilli, fy Pellegrini, fy Marini, fy Diamant Boart,
Gondek, H. – Ševčík, A.: Těžební a zpracovatelské stroje III, Ostrava 2007. VŠB-TU
Ostrava 2007. s.102, ISBN 978 – 80 – 248 – 1692
Hornická rizika a záchranářství
Bartlová – Zapletalová I., Otáhal A. a Prokop P.: Základní informace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
VŠB – TU Ostrava, 2000
Faster P., Makrius R., Pošta V. a kol.: Báňské záchranářství I., Montanex a.s., Ostrava, 2000
Faster P., Makrius R., Pošta V. a kol.: Báňské záchranářství II., Montanex a.s., Ostrava, 2004
Hornická elektrotechnika
http://fei1.vsb.cz/kat452/: Hornická elektrotechnika – sylaby přednášek, 2007
Šoral J.: Elektrotechnika I - skriptum VŠB, 1988
Šoral J.: Hornická elektrotechnika III - skriptum VŠB, 1986
Šoral J.: Elektrotechnika II - skriptum 1988
Horní právo a bezpečnostní předpisy
Makárius, R.:České horní právo díl 1. Montanex, Ostrava 1999
Makárius, R.: České horní právo díl 2. Montanex, Ostrava 2000
Předmětné obecně závazné předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů
Woodley, D.G.:Coal Mining Lawforthe Land Practitioner, Oyez, London 1992
ASPI (Automatizovaný systém právních informací dostupný na síti VŠB-TUO)
Sbírka zákonů ČR (ASPI na síti VŠB-TUO)
Fyzikální měření (pro technické obory)
Kopečný, J. a kol.: Fyzikální měření. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, 1999
Exkurze z důlního větrání a báňského záchranářství
Vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě
Vyhláška ČBÚ č. 71/2002 Sb. o zdolávání havárii v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu
Šiška, F. a kol.: Bánské vetranie, Alfa, Bratiaslava,1993,
Faster, P. a kol.: Báňské záchranářství I. Montanex, Ostrava 2000
Faster, P. a kol.: Báňské záchranářství II. Montanex, Ostrava 2004
Důlní měřictví
Kovanič, Ĺ. aj.:Důlní měřictví, SNTL Praha 1992
Kubečka, E. : Geodézie a důlní měřictví, VŠB - TU Ostrava 1992
Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 ve znění vyhlášky č. 158/1997 o důlně měřické činnosti a některých činnostech
prováděných hornickým způsobem, Montanex Ostrava
Kubečka, E.:Vybrané kapitoly z důlního měřictví, VŠB-TU Ostrava 2002
http://igdm.vsb.cz
Hlubinné dobývání ložisek
Grygárek, J., Kryl,V., Petroš,V., Hudeček, V.: Základy hornictví. Skripta IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2004.
216 s. ISBN 80-7078-693-2.
Vavro, M. a kol.: Technologie hlubinného dobývání uhelných ložisek. ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1993.
Grygárek, J.: Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek, ES VŠB – TU Ostrava, 1995. 157 s.
ISBN 80-7078-258-7.
Schellong, L., Ševčík, A.: Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta
VŠB-TU Ostrava 2008. 131 s.. ISBN 978-80-248-1687-6.
Fries, J.: Dobývací komplexy velmi mocných slojí, skripta VŠB, 2005, ISBN 80-248-0970-2 s.195
Povrchové dobývání ložisek
Kryl, V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek. Skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, ISBN 80-7078396-6, s.282
Kryl, V., Vavruška, O.: Návody do cvičení z lomového dobývání ložisek, ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1998, 202 s.
Kryl, V., Jiskra, J., kol.: Technologie lomového dobývání uhelných ložisek, skriptum VŠB – TU Ostrava,
Sokolov 2005
Deskriptivní geometrie
Restl, Č.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání, skriptum VŠB Ostrava
1998, ISBN 80-7078-537-3, 1998
Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Pravoúhlá axonometrie, skriptum VŠB
Ostrava 2004,ISBN 80-7078-5, 1996
Plocková, E.: Cvičení z deskriptivní geometrie, skriptum VŠB Ostrava 1992, ISBN 80-7078-127-0, 1992
Plocková, E.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl I, Ohniskové vlastnosti
kuželoseček, skriptum VŠB Ostrava 2000, ISBN 80-7078-263-3, 2000
Cholevová, I., Lubojacký, Č., Restl, Č.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2,
Kótované promítání, skriptum VŠB Ostrava 2002, ISBN80-7078-276-5, 1995
Dudková, K., Lubojacký, B., Restl, Č.: Geometrie, skriptum VŠB Ostrava, ISBN 80-7078-422-9, 1997
Bakalářská matematika II
Škrášek, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha 1986,
Pavelka, L., Pinka, P.: Integrální počet funkce jedné proměnné. Matematika IIIa. Učební texty VŠB - TUO, 1999
Dobrovská, V., Vrbický, J.: Diferenciální počet funkcí více proměnných. Matematika IIb. Učební texty VŠB - TUO,
2004
Vlček, J., Vrbický, J.: Diferenciální rovnice. Matematika IV.Učební texty VŠB - TUO, 1997
Bakalářská matematika I
Škrášek, J., Tichý, Z.:Základy aplikované matematiky I. 2.vyd. Praha : SNTL, 1989. 876 s.
Škrášek, J., Tichý, Z.:Základy aplikované matematiky II. 1.vyd. Praha : SNTL, 1986. 896 s.
Burda, P., Kreml, P.:Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, Matematika IIa. 1.vyd. Ostrava : VŠB – TUO,
2004. 111 s. ISBN 80-248-0634-7
Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.:Algebra a analytická geometrie. 1.vyd. Ostrava : VŠB - TUO, 1997. 125 s.
ISBN 80-7078-479-2
Bakalářská fyzika
Fojtek, A.: Bakalářská fyzika pro HGF, skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 2005
Fojtek, A.: Cvičení z bakalářské fyziky pro HGF, skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 2006
Matematika na počítači a základy programování
Wirth, N.: Algoritmy a štruktúryúdajov, ALFA, Bratislava, 1989
Hruška, T.: Pascal pro začátečníky. SNTL, Praha, 1989
Krček, B., Kreml, P.: Algoritmizace a programování v jazyku Pascal. Skriptum VŠB, Ostrava, 1998
Krček, B., Kolomazník, I.: Algoritmizace a programování v Delphi. Skriptum VŠB, Ostrava, 2006
Krček, B., Kolomazník, I.: Algoritmy a datové struktury. Skriptum, elektronická verze, 2007, vytvořeno v rámci
projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016
KUČERA, R. - KOZUBEK, T. - MARKOPOULOS, A. - MACHALOVÁ, J.: On the Moore-Penrose inverse in
solving saddle-point systems with singular diagonal blocks. Numerical Linear Algebra with Applications, 2011.
DOSTÁL, Z. - KUČERA, R.: An optimal algorithm for minimization of quadratic functions with bounded
spectrum subject to separable convex inequality and linear equality constraints. SIAM Optimization, 2010, 20, 6,
s. 2913-2938
Francouzský jazyk I. – IV.
J.Courtillon, G.-D.Salins: Libreéchange 2
Odborné texty
Tělesná výchova
Literatura není uvedena
Letní, zimní výcvikový kurz
Literatura není uvedena
INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ
NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VŠB-TUO
Podpora z praxe:
Studijní plány nově vznikajícího studijního oboru „Těžba nerostných surovin a jejich využívání“ jsme rozeslali
následujícím provozním organizacím k vyjádření.
Seznam organizací, které podpořily vznik nového oboru:
Litvinovská uhelná a.s.
Severočeské doly a.s.
Kámen Ostroměř s.r.o.
Colas CZ a.s.
Czech Stone Cluster, družstvo
Kamenolom Javorka, s.r.o.
Kamenolomy ČR s.r.o.
DIAMO, státní podnik
Důl Kohinoor a.s.
Českomoravský Cement Heidelberg Cement Group
Českomoravský štěrk, a.s.
Český báňský úřad v Praze

Podobné dokumenty

slovo úvodem obsah

slovo úvodem obsah mezi Dolem Karviná a Dolem Darkov, který se měl vyrazit ve velmi krátké době a s minimální odchylkou. Spojovací tunel je komplex důlních děl o celkové délce 2881 m, kde nejdelší přímý úsek široký 6...

Více

geodézie v archeologii

geodézie v archeologii geofyzikálního měření, dále podpory méně destruktivních metod jako jsou mikrosondáže, průzkumy detektorů aj. (Kuna 2004, 237- 274). Pro práce při

Více

Geoinformatika - Inovace bakalářských a magisterských studijních

Geoinformatika - Inovace bakalářských a magisterských studijních Ústřední knihovna Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava (ÚK VŠB-TUO) zajišťuje knihovnickoinformační služby pro všechny fakulty a další pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. ...

Více