SIGMA GROUP a.s. Lutín Výroční zpráva za rok 2012

Komentáře

Transkript

SIGMA GROUP a.s. Lutín Výroční zpráva za rok 2012
1868–2012
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
OBSAH
Úvodem ...................................................................................................................................................... 2
Dceřiné společnosti ......................................................................................................................... 23–31
Organizační schéma společnosti .......................................................................................................... 3
SIGMA DIZ spol. s r. o. ................................................................................................................... 23
Certifikát jakosti ........................................................................................................................................ 4
SIGMAINVEST spol. s r. o. ............................................................................................................. 25
Předmět činnosti ....................................................................................................................................... 4
SIGMA-ENERGO s. r. o. ................................................................................................................. 26
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s. r. o. ................................................................................ 27
Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku ............................................................ 6–21
Centrum haydraulického výzkumu spol. s. r. o. ........................................................................ 29
Souhrnně ............................................................................................................................................. 6
SIGMA ENERGIE spol. s r. o. ..........................................................................................................30
Vývoj na tuzemském trhu, tržby ...................................................................................................... 6
SIGMA SOFT spol. s r. o. ................................................................................................................ 30
Vývoj na zahraničních trzích ............................................................................................................ 7
SIGMA GROUP, a. s. – provoz Modelárna ........................................................................................ 31
Majetek, kapitál .............................................................................................................................. 10
Technický rozvoj .............................................................................................................................. 10
Staráme se o své zaměstnance .................................................................................................... 33–35
Současný výrobní program čerpadel ........................................................................................... 11
SIGREST spol. s r.o. ......................................................................................................................... 33
Výrobní základna, technologie, zvláštní procesy ...................................................................... 12
Personálně sociální politika ................................................................................................... 33–35
Investiční vývoj ................................................................................................................................. 14
Zaměstnanost, kvalifikace, mzdy ................................................................................................. 33
Servis .................................................................................................................................................. 14
Vzdělávání ........................................................................................................................................ 33
Měrové a kontrolní procesy, zkušebnictví, defektoskopie ....................................................... 16
Součinnost se školami .................................................................................................................... 34
Informační systém, rozvoj IT ......................................................................................................... 17
Spolupráce s odbory, společenská činnost ................................................................................ 34
Personalistika, sociální oblast, vzdělávání .................................................................................. 19
Systém kvality a jeho řízení ............................................................................................................ 19
Ze zahraničních zastoupení .................................................................................................................. 36
Ochranná známka .......................................................................................................................... 20
SIGMA SLOVAKIA ....................................................................................................................................36
Péče o životní prostředí .................................................................................................................. 20
SIGMA POLSKA ....................................................................................................................................... 37
Národní a mezinárodní aktivity .................................................................................................... 20
SIGMA GROUP a.s., Moscow Branch, SIGMA RUS Ltd .................................................................. 37
Závěrem ............................................................................................................................................. 21
SIGMA UKRAJINA ................................................................................................................................. 37
Konsolidovaná rozvaha ................................................................................................................... 39-40
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ..................................................................................................... 41
Vývoj vybraných ukazatelů ................................................................................................................... 42
Kontakty ................................................................................................................................................... 43
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
1
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům mateřské společnosti SIGMA GROUP a.s. i jejím dceřiným společnostem za precizně a profesionálně odvedenou práci a Vám, váženým obchodním
partnerům čerpadel SIGMA, za Vaši přízeň. Čeká
nás jubilejní rok 2013, kdy si připomeneme 145.
výročí založení výroby čerpadel v Lutíně. Věřím, že
ode dneška za rok budu moci taktéž konstatovat, že
to byl rok dobrý tak jako ten letošní.
Úvodem
Uplynulý rok 2012 můžeme považovat za rok stability. A tak, pohlédneme-li na základní ekonomické
parametry, ve srovnání s rokem předchozím nedošlo k jejich výrazným poklesům, většina z nich je
na stejné či vyšší úrovni. Nic však není samozřejmost. Tato strategie si vyžaduje maximální nasazení pracovních kolektivů mateřské společnosti a společností dceřiných.
Základem fungování společnosti jsou výrobně-obchodní aktivity. Úvodem vytýčená strategie se odrazila i v roce 2012 na převažujícím exportním charakteru obchodu, oborově zaměřeného na energetiku
jadernou i klasickou. Dalšími významnými sektory
exportu byly chemie/petrochemie a vodní hospodářství. Nejvýznamnějším exportním teritoriem
byly Slovensko a Rusko, následovány Polskem a Indií. Nejvýznamnější zakázkou byla i v tomto roce
dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce (Slovensko)
v rozsahu inženýrské činnosti - dodávky zařízení –
montáž. Na domácím trhu byl odbyt sektorově profilován do oblastí energetiky, dolů a hutí a strojírenství. V rámci sektoru energetiky se navíc společnost
zabývala zpracováním nabídek pro vládou plánovanou výstavbu 3. a 4. bloku JE Temelín. Nabídky byly
určeny pro všechny tři uchazeče, tedy společnosti
Škoda JS, Areva i Westinghouse.
Jsme si vědomi, že technická vyspělost, provozní
spolehlivost a kvalita provedení každého čerpadla
značky SIGMA je základem jejich úspěchu v tuzemsku i na zahraničních trzích. Toto vyžaduje neustálé
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Ing. Milan Šimonovský
předseda představenstva
investice do výrobní technologie a lidských zdrojů.
Zde je nutné zmínit trvalý důraz na prohlubování
jazykových znalostí zaměstnanců jako nutné podmínky realizace zahraničního obchodu, která probíhala mimo jiné i za podpory z prostředků EU. V oblasti výrobní technologie byly zrealizovány investice
do předvýrobní i výrobní základny s důrazem na vyšší přesnost, produktivitu, ekologickou šetrnost a vyšší bezpečnost práce. Co se týče výrobního areálu
v Lutíně, tento prošel v roce 2012 změnami v oblasti
infrastruktury. Konkrétně mám na mysli vybudování
nové příjezdové komunikace s elektronickým vjezdovým systémem.
Vnitřní struktura skupiny SIGMA doznala taktéž
drobných změn, kdy koncem roku byla založena stoprocentní dceřiná společnost SIGMA RUS OAO se
sídlem v Moskvě. Cílem této společnosti je rozšiřování obchodních aktivit na největším zahraničním
trhu.
2
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA HOLDINGU SIGMA GROUP a.s.
Statutární orgán – představenstvo
předseda představenstva:
člen představenstva:
člen představenstva:
Ing. Milan Šimonovský
Mgr. Jan Čapka
Ing. Pavel John
Dozorčí rada
předseda dozorčí rady:
člen:
člen:
Ing. Roman Bílek
Leon Nogol
Ing. Miroslav Kaláb
ZAHRANIČNÍ DCEŘINÉ FIRMY
SIGMA POLSKA Sp. z o.o.
SIGMA SLOVAKIA spol. s r.o.
SIGMA GROUP a.s.
SIGMA UKRAINA d.s.
TUZEMSKÉ DCEŘINÉ FIRMY
SIGMA RUS
SIGMA DIZ spol. s r.o.
SIGMA ENERGIE spol. s r.o.
Sigmainvest spol. s r.o.
SIGMA SOFT spol. s r.o.
SIGMA – ENERGO s.r.o.
SIGREST spol. s r.o.
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
SUBYT spol. s r.o.
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU s.r.o.
SIGMIA Trading International s.r.o.
Představenstvo. Zleva: Mgr. Jan Čapka, Ing. Pavel John, Ing. Milan Šimonovský.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
3
CERTIFIKÁT JAKOSTI / PŘEDMĚT ČINNOSTI
PŘEDMĚT ČINNOSTI
• projektová činnost ve výstavbě
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení
• truhlářství, podlahářství
• pokrývačství, tesařství
• obráběčství
• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
• montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení
a nádob na plyny
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona
• zámečnictví, nástrojařství
• slévárenství, modelářství.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
4
Čerpadlo 350-KIDM, povrchové
proudnice oběžného kola.
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
SOUHRNNĚ
Dosažené hospodářské výsledky roku 2012 plně prokázaly
nejen udržení, ale i další pozitivní posun tvůrčího nasazení
a zkvalitňování práce našich pracovních kolektivů. V situaci,
kdy nepominuly vnější negativní jevy a vlivy problémů celosvětové ekonomiky se naší společnosti daří zvyšovat tržby, hospodářský výsledek a celou řadu dalších neméně důležitých ekonomických kategorií. Hospodářský výsledek po zdanění dosáhl
výše 111,7 mil. Kč, současně došlo k nárůstu vlastního kapitálu
společnosti o 115,5 mil. Kč. Objem výkonů v roce 2012 činil
667,1 mil. Kč, objem celkových tržeb 741,4 mil. Kč, což proti
roku 2011 představuje nárůst o 5,1 %. Přidaná hodnota dosáhla objemu 271,3 mil. Kč.
Vedení společnosti se soustřeďuje na zajišťování základních cílů,
tj. posilování stability a výkonnosti. Řídí směry a operativní cíle
finančně-ekonomických procesů, dbá na zkvalitňování personální politiky a určuje vývoj technického rozvoje a řízení kvality. Zajišťuje rovněž výkon majetkových práv k dceřiným společnostem
a vymezuje jejich činnost k plnění cílů celého holdingu.
Podnikatelská činnost společnosti SIGMA GROUP a.s. je orientována na vlastní výrobu čerpadel a čerpací techniky v divizi
Průmyslových čerpadel v rámci Úseku realizace a obchodu,
která je rozhodujícím a nejvýznamnějším článkem v uskupení
SIGMA GROUP a.s., a která také absorbuje největší kvantum
výrobních zdrojů. Tato výrobní divize se profiluje zásadně v kusových dodávkách pro klasickou a jadernou energetiku, vodní
hospodářství průmyslových podniků, pro dodávky pitné vody,
závlahy a odvodnění, zemědělství, hutnictví a strojírenství, těžbu surovin, chemii, petrochemii, kalová hospodářství a čistírny
odpadních vod. Doplněk základní výroby tvoří další příbuzné
činnosti, jako jsou pevnostní výpočty, servisní poradenská činnost, monitoring, výroba svařenců atd.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Celková kvalita je zajištěna systémem kvality dle ISO
9001:2008. Výstupy jsou odbytově realizovány jako kusové
dodávky přímo externím odběratelům, dále jsou předávány
dceřiným společnostem SIGMA DIZ spol. s r.o. a SIGMA –
ENERGO s.r.o. k zapracování do investičních celků a konečně
jsou převáděny obchodním, či zahraničně obchodním společnostem holdingu, SIGMAINVEST spol. s r.o., SIGMA SLOVAKIA
spol. s r.o., SIGMA POLSKA Sp. z o.o. a SC SIGMA-UKRAINE
k uplatnění na tuzemských a zahraničních trzích.
VÝVOJ NA TUZEMSKÉM TRHU, TRŽBY
(KUSOVÉ DODÁVKY)
V dodávkách pro tuzemské firmy byl v roce 2012 zaznamenán při
srovnání s předchozím obdobím docela zajímavý nárůst objemů.
Většina dodávek, asi 75 %, skončila u českých provozovatelů, zbylých 25 % bylo většinou součástí technologických celků, které naši
odběratelé vyvezli do zahraničí.
Fakturace SIGMA GROUP a.s. – r. 2012
tuzemsko dle segmentů trhu, tis. Kč
6 683
1,97 %
13 810
4,07 %
8 216
2,42 %
37 057
10,92 %
37 083
10,92 %
133 634
39,37 %
44 379
13,07 %
58 591
17,26 %
Graf č. 1
7
0,01 %
Energetika
150-CDB pro OKD.
Nejvýznamnější oblastí, kde se uplatňují naše výrobky, je i nadále
energetika. Hlavním odběratelem je dlouhodobě ČEZ a.s. Mezi
důležité obchodní partnery v této oblasti se dále řadí Energetika
Třinec a.s., Elektrárny Opatovice a.s., Dalkia Česká republika a.s.,
Teplárny Brno a.s..
Těžba a zpracování surovin, jinými slovy doly a hutě, představují
další významnou oblast pro uplatnění našich výrobků. I zde jsme
při srovnání s rokem 2011 zaznamenali růst objemu dodávek. Tradičně největším odběratelem je společnost OKD a.s, následovaná firmou Sokolovská uhelná a.s., ArcelorMittal a.s. a Mostecká
uhelná a.s..
Vodní
hospodářství
Zemědělství
Chemie
a petrochemie
Stavebnictví
Doly a hutě
Jaderná energetika
Strojírenství
Ostatní
200-QHD, Elektrárna Prunéřov ČEZ.
6
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
VÝVOJ NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH
Export je obecně realizován buď formou dceřiné společnosti
v dané zemi, za využití místních smluvně vázaných partnerů
nebo napřímo z České republiky. V roce 2012 přímému exportu dominovala již tradičně teritoria Rusko, Indie a Polsko,
300-CVFV, Sokolovská uhelná, před zapojením elektro.
I v dodávkách pro chemii a petrochemii je patrný objemový nárůst. K největším odběratelům v této oblasti patří firmy Česká rafinérská a.s, Lovochemie a.s. a Unipetrol RPA s.r.o.
Technicky i objemově se podařilo realizovat zajímavé dodávky rovněž v oblasti strojírenství, vodárenství a především zemědělství.
Zde se jednalo zejména o dodávku 5 ks čerpadel 600-CVFV pro
zavlažovací stanici v Egyptě (přes Sigmainvest).
Velice důležitá je spolupráce s firmami, které se zabývají investiční výstavbou, a to zejména v energetice. K našim nejvýznamnější
obchodním partnerům patří Doosan Škoda Power a.s., SIEMENS
s.r.o., Královopolská RIA a.s. a ČKD PRAHA DIZ a.s..
Čerepovecká GRES 250-CJTV.
nově potom Německo, do kterých byla směřována zásadní
část zakázek. Z dalších trhů, kde se uplatnily naše produkty,
v roce 2012 nutno uvést Bulharsko, Maďarsko, Argentina, Pákistán, Chorvatsko, Německo.
Oborově se jednalo již tradičně především o dodávky pro klasickou energetiku. V Indii pokračoval další etapou významný
projekt kombinované dodávky know-how a vybraných komponent námi navržených čerpadel pro závlahy. Díky značnému ekonomickému a průmyslovému boomu se zvyšuje tamní
poptávka po energii. Energetická politika Indie je jasně dána,
a proto SIGMA hledá místního strategického partnera pro
spolupráci na výstavbě nových energetických zdrojů. Potvrzuje se původní předpoklad, že lze místní firmy využít i v oblasti
dodavatelské, za přesně daných podmínek se využívá místních zdrojů pro optimalizaci výrobních procesů v ČR.
Značné úsilí bylo v roce 2012 také věnováno rozvíjení obchodních aktivit v Turecku, což je opět perspektivní, ale velice
náročný trh.
16 834
4,19 %
Fakturace SIGMA GROUP a.s. – r. 2012
export dle segmentů trhu, tis. Kč
815
0,20 %
20 790
5,17 %
2 628
0,67 %
241 239
50,84 %
183 708
45,70 %
CND5 ostřiky okují, Uralskaja stal, odběratel SIGMA DIZ.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Čerepovecká GRES CND5.
Energetika
Vodní
hospodářství
Chemie
a petrochemie
Doly a hutě
Jaderná energetika
Strojírenství
Graf č. 2
7
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
Fakturace SIGMA GROUP a.s. – r. 2012
export dle destinace, tis. Kč
149 016
37,07 %
57 488
14,30 %
127 532
31,72 %
Rusko
Slovensko
Rakousko
Polsko
Ostatní
31 377
7,81 %
Indie
15 200
3,78 %
Velká Británie
9 112
2,27 %
Švýcarsko
7 339
1,83 %
Argentina
3 004
0,75 %
Švédsko
682
0,17 %
Německo
504
0,13 %
Pakistán
329
0,08 %
Maďarsko
205
0,05 %
Francie
188
0,05 %
Thajsko
27
0,01 %
Graf č. 3
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Čerepovecká GRES, 50-NQD.
Čerepovecká GRES, CND5.
Pro podporu exportních aktivit se firma zúčastnila několika
prestižních zahraničních veletrhů, především ACHEMA v Německu a ENERGETYKA Belchatow v Polsku.
Exportní aktivity jsou blíže popsány také v pasáži dceřiných
společností – SIGMA POLSKA.
V oblasti přímého exportu do zemí Východní Evropy a zemí
bývalého SSSR byl opakovaně zaznamenán nárůst v segmentu energetiky, a to jak v klasické energetice, tak v jaderné
energetice (JE).
V jaderné energetice společnost nadále úzce spolupracovala
s ruskými společnostmi , spadajícími pod státní korporaci „ROSATOM“, jako např. „Atomenergomash“, „Koncern Rosenergoatom“, „Atomstrojexport“, AKME-engineering a projekčními
ústavy při dodávkách čerpacích agregátů pro Novovoroněžskou JE, Leningradskou JE, Baltijskou JE a další připravované
projekty.
V rámci uzavřených kontraktů byla v roce 2012 zrealizována
dodávka 8 ks čerpacích agregátů typu QVD pro Leningradskou JE. Nově byl uzavřen kontrakt na dodávku 4 ks čerpacích agregátů typu QVD pro Baltijskou JE.
Potvrzením dlouhodobé spolupráce a spokojenosti s našimi
výrobky bylo v závěru roku 2012 podepsání Memoranda
o další spolupráci mezi námi a společností AKME-engineering, které se týká projektu výstavby prototypového jaderné-
Leningradská JE A 400-QVD.
8
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
Fakturace SIGMA GROUP a.s. – r. 2012
podíl dodávek export–reexport – tuzemsko, tis. Kč
248 861
33,56 %
402 003
54,22 %
Tuzemsko
Export
Reexport
90 599
12,22 %
Novočerkasská GRES 1200-BQDV.
Graf č. 4
ho bloku s reaktorem typu SVBR-100. SIGMA GROUP a.s.
kromě toho získala možnost stát se dodavatelem pro jaderné
elektrárny, které bude společnost AKME-engineering budovat
jak v Rusku, tak i v dalších zemích.
Leningradská JE prejímky A 400-QVD, A 500-QVD.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
V oblasti klasické energetiky se opakovaně dařilo v dodávkách chladících čerpadel. Bylo dodáno celkem 6 ks chladících čerpadel pro Kaširskou GRES, Nižněvartovskou GRES
a Novočerkasskou GRES. Současně byly realizovány dodávky
vysokotlakých napájecích čerpadel, nízkotlakých napájecích
čerpadel, kondenzátních čerpadel a čerpadel doplňkové
vody pro Čerepoveckou GRES , kondenzátních čerpadel pro
TEC Strogino, požárních čerpadel pro Južno-uralskou GRES
(celkem 12 ks čerpacích agregátů) .
Petrochemický průmysl byl zastoupen dodávkami spirálních
a článkových čerpadel pro rafinerii Kinef Kiriši společnosti
„Surgutněftěgaz“a Rjazaňský NPZ společnosti „TNK-BP“.
Nově byla činnost zaměřena na dodávky pro metalurgické
kombináty a chemický průmysl, kde se podařilo uzavřít několik nových kontraktů na dodávky čerpacích agregátů, např.
pro FosAgro Čerepovec, Oskolský elektrometallurgický kombinát společnosti „Metalloinvest“.
Výše uvedeného za rok 2012 bylo m.j. dosaženo součinností pracovníků jak mateřského podniku SIGMA GROUP a.s. v Lutíně,
tak pracovníků nově otevřeného Moskevského zastoupení v RF.
Rjazaňskij NPZ 125-CES.
Pro rok 2013 je počítáno s tím, že dodávky do zemí bývalého SNS, hlavně Ruska, budou představovat rozhodující podíl
plnění společnosti. Stěžejními zůstanou dodávky čerpacích
agregátů pro klasickou a jadernou energetiku. Nově se zaměříme na oblast dodávek pro doly a hutě. Zvýšená pozornost bude věnována rozšíření dodávek pro petrochemický
a chemický průmysl. Stanovených cílů chceme dosáhnout
i za pomoci nové společnosti SIGMA RUS Ltd. v Moskvě.
9
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
Dalším teritoriem, kterému bude v roce 2013 věnována větší
pozornost, je Kazachstán. Vzhledem k silnému růstu výroby
v posledních několika letech, zvláště pak v oblastech průmyslu náročných na spotřebu elektrické energie, např. v metalurgii, strojírenství, dobývání uhlí a nerostných surovin, plánuje
řada elektrárenských firem modernizaci, rozšíření stávajících
výkonů nebo výstavbu nových elektrárenských zdrojů. Cílem
bude najít vhodné strategické partnery pro spolupráci v dodávkách našeho zařízení pro dané teritorium.
MAJETEK, KAPITÁL
Aktiva společnosti v Brutto – cenách vykázala k 31.12.2012
sumární pokles ve výši 8,2 mil. Kč (po korekcích z titulu amortizace – odpisů a opravných položek pokles 31,7 mil. Kč). Tento stav ovlivnil vývoj v oblasti oběžných aktiv, který se projevil
poklesem zásob -31,7 mil. Kč, a to jak materiálových (-21,7 mil.
Kč), tak i rozpracovanosti (-12,9 mil. Kč). Zásoby zboží se zvýšily
+2,9 mil. Kč. Saldo dlouhodobých a krátkodobých pohledávek
z obchodních vztahů vykázalo pokles -35,7 mil. Kč proti stavu
k 1.1.2012, saldo poskytnutých záloh vykázalo pokles -4,1 mil.
Kč, saldo pohledávek za státem (zaplacené daňové zálohy) vykázalo pokles -3,3 mil. Kč. Saldo jiných pohledávek, především
z postoupených vztahů vykázalo pokles -3,5 mil. Kč. Stavy hotovosti společnosti se zvýšily +10,9 mil. Kč. Sumárně oběžná
aktiva společnosti poklesla – 66,1 mil. Kč.
Stálá aktiva společnosti v roce 2012 rostla. Společnost pořídila nové objekty a pozemky za 16,- mil. Kč a do modernizace
stávajících objektů investovala dalších 19,9 mil. Kč. Do nového
strojního vybavení investovala 9,1 mil. Kč (pořízení mostového
jeřábu, CNC brusky, pásové pily na kov, stříkací zařízení a nové
mycí stroje). Do modernizace stávajících strojů a zařízení vložila
dalších 4,1 mil. Kč. Na pořízení nových modelů vynaložila 7,9
mil. Kč. Společnost prodala málo využívanou budovu bývalého
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
učňovského internátu, což se projevilo poklesem aktiv v účetních
cenách -2,5 mil. Kč. V oblasti finančních investic společnost vložila 0,2 mil. Kč do nově založené dceřiné společnosti SPRÁVA
KOMUNIKACÍ SIGMA spol. s r.o. Podíly na vlastních kapitálech
ovládaných dceřiných společností se zvýšily + 14,3 mil. Kč a jsou
kryté vlastním zdrojem ve formě oceňovacích rozdílů z přecenění majetku. Po vyúčtování zálohy na pořízení majetku poskytnuté v roce 2011 ve výši 15,4 mil. Kč dosáhl přírůstek stálých aktiv
výše 49,9 mil. Kč v Brutto úrovni. Čistý přírůstek po majetkových
odpisech vykázal výši 25,2 mil. Kč.
Přechodné účty aktiv (časově rozlišená aktiva) se sumárně
zvýšily +9,2 mil. Kč. Závazky z leasingových operací poklesly
-3,4 mil. Kč. Příjmy příštích období vykázaly minimální pokles
-0,1 mil. Kč.
TECHNICKÝ ROZVOJ
Při tvorbě plánu rozvoje vědy a techniky za rok 2012 se vycházelo hlavně z rozpracovaných obchodních případů pro
Svařování polovin oběžného kola 1200-HVBW pro závlahové systémy v Indii.
jadernou energetiku v Rusku a na Slovensku, pro závlahové
systémy v Indii a z vývojových trendů čerpadel.
Čerpadlo 50-NQD-250 pro bezpečnostní systémy jaderné elektrárny Mochovce
při vibrační zkoušce.
Z věcného hlediska se jedná zejména o následující segmenty
trhu:
- energetika jaderná
- energetika klasická
- vodní hospodářství
- těžba a zpracování surovin.
10
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
Celkem bylo řešeno 40 úkolů Plánu rozvoje vědy a techniky, na
které bylo vynaloženo 20 255,- tis. Kč nákladů. Část úkolů byla
řešena se státní podporou výzkumu a vývoje.
V roce 2013 bude vývoj pokračovat ve stejných segmentech trhu.
SOUČASNÝ VÝROBNÍ PROGRAM ČERPADEL
Výrobní program společnosti zahrnuje několik desítek konstrukčních řad čerpadel, dále rozvedených v řadě velikostí
a mnoha provedeních, která nacházejí uplatnění ve všech
oblastech hospodářství.
Byl dokončen výzkum a vývoj dalších hydraulických modelů a dalších velikostí čerpadel pro 4 čerpací stanice velkých závlahových
systémů v Indii.
Pokračovaly práce na vývoji dalších čerpadel pro klasickou energetiku a těžbu a zpracování surovin.
Nosnými oblastmi aplikace výrobků jsou zejména:
- energetika (klasická i jaderná)
- vodní hospodářství průmyslových provozů
- petrochemie, těžba surovin
- zavlažovací a odvodňovací systémy v zemědělství
- doly, hutě
- kalová hospodářství, stavebnictví
- ostatní průmyslová aplikace.
Zkoušení čerp. KDX 3 pro havarijní doplňování kyseliny bórité JE Mochovce.
Balení čerp. KDX 3 pro havarijní doplňování kyseliny bórité JE Mochovce.
Kondenzátní čerpadla 200-CJTV na el. Počerady.
Montáž pomocného napájecího čerpadla KNX 4 pro jadernou elektrárnu VVER
1200 v Rusku.
Stěžejním cílem bylo dokončení vývoje zbývajících čerpadel pro jadernou energetiku, konkrétně pro bloky VVER 440 MW (jaderná
elektrárna Mochovce na Slovensku) a VVER 1 200 MW (Novovoroněžská a Leningradská jaderná elektrárna v Rusku).
Expedice kondenzátních čerpadel 200-CJTV pro el. Počerady.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
11
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
Pro nosnou část oboru – energetiku – se vyrábí především:
- napájecí čerpadla
- kondenzátní čerpadla
- podávací čerpadla
- chladící čerpadla
- oběhová čerpadla teplovodní
- čerpadla pro olejová hospodářství
- čerpadla pro technickou vodu a pro další soubory a užití.
Z konstrukčního hlediska jde hlavně o odstředivá čerpadla
- horizontální jednostupňová spirální kozlíková
- horizontální dvouvtoková, axiálně i radiálně dělená
- horizontální a vertikální vícestupňová článková
- horizontální vícestupňová kotlová
- vertikální diagonální s regulací parametrů za provozu
nebo bez regulace
- horizontální a vertikální vrtulová.
VÝROBNÍ ZÁKLADNA, TECHNOLOGIE,
ZVLÁŠTNÍ PROCESY
Výrobní základně je věnována značná a trvalá pozornost. Její
modernizace musí probíhat kontinuálně v součinnosti s vývojem
nových typů čerpadel s důrazem na vyšší přesnost, vyšší produktivitu, menší ekologické zatížení životního prostředí a lepší
zajištění bezpečnosti práce.
Na počátku roku 2012 bylo uvedeno do provozu Obráběcí centrum FUEQ 125 – KR/3 od výrobce TOS Kuřim. Jedná se o pětiosý frézovací stroj na vynikající technické úrovni umožňující
využití nových moderních technologií obrábění. Vřeteník stroje
je osazen vřetenovou hlavou typu K umožňující pětiosé obrábění
i tvarově velmi složitých obrobků. Hlavním důvodem pro nákup
tohoto stroje bylo efektivní opracování hydraulických tvarů oběžných kol čerpadel typu HVBW pro závlahový systém v Indii.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Obráběcí centrum FUEQ 125 – KR/3.
Hrotová bruska BUT-E 63/4000 CNC.
V průběhu 1. pololetí roku proběhla generální oprava soustruhu 63A/2000. Stroj je modernizován a doplněn odměřováním a frekvenčním měničem, který nahrazuje původní
řazení otáček a reverzaci. Staré konstrukční řešení bylo velice poruchové. Stroj je využíván na dokončovací soustružnické práce ve vyšší třídě přesnosti. Dále byla provedena
generální oprava brusky BBT 500, výměna ložisek a nová
elektroinstalace rozběhu brusky. Zvýší se především bezpečnost práce při hrubém broušení soustružnických nožů
vlivem klidnějšího a ustáleného chodu brusných kotoučů
(otáčení).
Rovněž v závěru 1. pololetí byly dodány na svařovnu 3 svařovací agregáty za účelem modernizace a výměny stávajících. 2 agregáty ESAB ORIGO MIG 5400i s podavačem
Origo Feed 3004w U6 10p pro svařování v ochranné atmosféře –metodou MIG/MAG a 1 svařovací agregát a 1 agregát ESAB ORIGO TIG 4300i AC/DC, TA24 pro svařování
Soustruh 63A/2000 po generální opravě.
Dvounosníkový jeřáb GIGA na zkušebně P5 o nosnosti 40 tun.
12
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
v ochranné atmosféře metodou TIG. Tato
modernizace
nás
posunula k naplnění
kvalitativních požadavků na svařování
vycházející z ČSN EN
ISO 3834-2.
Pro svařovaní oběžných kol čerpadel
typu HVBW
bylo
v průběhu měsíce
srpna 2012 pořízeno a zprovozněno
Svařovací agregát ESAB ORIGO TIG 4300i
tříosé svařovací poAC/DC, TA24.
lohovadlo PTA 8000E italského výrobce SARTORE SRL o maximální nosnosti 8t
umožňující polohování svařenců tak, aby byla zajištěna proveditelnost a vysoká kvalita svarových spojů.
V průběhu října byla zabudována a předána do užívání hrotová bruska BUT-E 63/4000 CNC s řídícím systémem Siemens 840 D sl. Tento modernizovaný stroj byl instalován výměnným způsobem za stávající brusku BUT 63/4000 s rokem výroby 1975, která vykazovala značné opotřebení, časté
poruchy, nepřesnosti při broušení a nesplňovala náročné
požadavky z hlediska přesnosti a kvality tak, aby byly dodrženy všechny výkresové rozměry. Nová bruska s parametry
broušení max. Ø 630 mm, max. délka 4000 mm pokryje 95 %
naší výroby.
V závěru roku byla dokončena montáž a předání nového
dvounosníkového jeřábu na zkušebně P5 o nosnosti 40 tun.
Tento jeřáb je vybaven pomocným kladkostrojem o nosnosti
20 tun, čímž se výrazně zjednodušila montáž těžkých vertikálních čerpadel na zkušební stanoviště a podstatně se i zvýšila
bezpečnost práce.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
V roce 2012 byly rovněž provedeny investice i do modernizace předvýrobních etap:
Pro zrychlení a zvýšení přesnosti dělení materiálu v řezárně
byla na tomto pracovišti nainstalována pásová pila Bianco
model 370 A 60 CNC s možností dělení dílů s úhly do 60°.
Pro zvýšení bezpečnosti práce při provádění prací ve výškách
(revizní práce a údržba mostových jeřábů ,údržba osvětlení v halách, na venkovním osvětlení, údržba světlíků apod.)
byla v závěru roku pořízena vysokozdvižná montážní plošina
Snorkel A 38E.
Svařovací polohovadlo PTA 8000-E.
Vysokozdvižná montážní plošina Snorkel A38E.
Pásová pila Bianco,model 370 A 60 CNC v řezárně materiálu.
Přístavek haly P1 po výměně oken.
13
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
V rámci zjednodušení a zkvalitnění montážních prací jak
ve výrobním provoze, tak i na externích montážích, byla
uskutečněna obnova utahovacího zařízení a závěrem
roku byl zakoupen elektrický utahovák Alkitronic EFCip 90 plus, který umožňuje utahování šroubových spojů
v rozsahu 1000-5030 N.m. Zařízení je přenosné, opatřené plastovým kufrem, což umožňuje jeho použití také
v rámci servisních zásahů a externích montáží.
V roce 2012 byly provedeny také rozsáhlé stavební úpravy v rámci výrobních prostor:
V 1. pololetí byla dokončena modernizace sociálního
zázemí a kanceláří svářečské školy, čímž došlo k podstatnému zlepšení pracovního prostředí, zejména pro
frekventanty kurzů a reprezentativního vzhledu prostor
svářečské školy vůči inspekčním orgánům a návštěvám.
Složitá stavební akce byla realizována v měsíci červnu.
Jednalo se o opravu další části průmyslových podlah
na výrobním provoze, a to ve IV. lodi. Byla odstraněna
stará a poškozená betonová podlaha a nanesen specielní
povrchový průmyslový koberec s následným nátěrem. Tím
další část haly získala bezprašný a omyvatelný povrch.
Během července a srpna proběhla výměna oken v přístavku haly P1.
Ve 2. pololetí bylo v 2. lodi výrobní haly nad krytem CO
instalováno nové osvětlení a vytápění,čímž se rozšířily
další plnohodnotné výrobní prostory využívané zejména
dceřinou společností SIGMA Výzkumný a vývojový ústav,
s.r.o.
Hlavním záměrem modernizace výrobní základny na rok
2013 je plánované dokončení nového pracoviště pro hydrostatické tlakové zkoušky na Provoze 1. Dobudování tohoto pracoviště přinese snížení frekvence logistiky mezi
Provozy 1 a 5, protože stávající pracoviště této technologické operace je dislokováno pouze na Provoze 5.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
INVESTIČNÍ VÝVOJ
V oblasti movitého majetku společnost SIGMA GROUP a.s.
v průběhu roku 2012 investovala do výrobních technologií,
a to jak do pořízení nových technologií, tak do modernizací
stávajícího strojního vybavení. Dále pak investovala do pořízení modelů a přípravků.
V oblasti nemovitého majetku se společnost v roce 2012 zaměřila především na výstavbu nové příjezdové komunikace
do průmyslového areálu včetně integrovaného vjezdového
systému, nové vrátnice a rozšíření kamerového systému.
Dále společnost pokračovala v celkové modernizaci hlavní administrativní budovy, která zahrnovala stavbu nového
hlavního vstupu s recepcí a v úpravách budovy skladu CO
v souvislosti se změnou jejího užívání na výrobní objekt.
Ve druhé polovině roku bylo dále investováno do zhotovení
realizační projektové dokumentace připravované stavby horkovodní zkušebny.
Podrobnější informace jsou dále rozvedeny v jednotlivých bodech zprávy (k výrobní základně apod.).
SERVIS
Dokončení komunikace.
Otevření nového vchodu.
V roce 2012 byl v oblasti servisu SIGMA GROUP a.s. zaznamenán vzrůstající trend potřeb zákazníků na realizované činnosti, které již nespadají do běžných
záručních a pozáručních
oprav,
ale jsou zaměřeny
převážně na služby
kompletní montáže
nových čerpadel,
popř. na šéfmontáže čerpadel na díle,
dále na uvádění
čerpadel do provozu, služby technické
pomoci, konzultační
a poradenskou činČerpadlo A-250-KIDN-420-LN, ložiskové uloženost, monitoringu ní spojek KTR, Lovosice.
14
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
Napájecí čerpadlo CND4-10.1-125-11-000 v ZA Pulawy, Polsko.
zařízení v provozu a moderní diagnostická měření. Lze předpokládat, že tento trend na rozšiřující se rozsah servisních
činností bude pokračovat i v následujícím období. Byl zaznamenán 50% nárůst zakázek technických pomocí v porovnání
s rokem 2011.
Mezi nejvýznamnější akce v poskytování služeb z oblasti šéfmontáže patřily projekty v zahraničí, je možné vzpomenout
Napájecí čerpadlo 100-CHZ-240-12/8-OL-FE v PGE Gorzów, Polsko.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Čerpadla VSK-8, čerpací stanice Petříkovec, Uherský Ostroh.
Chladící čerpadlo 1400-BQDV-1810-36 na EL Ledvice.
chladící čerpadla typu BQDV dodaná do elektráren Kaširská
a Ivanovská v Rusku, nebo elektrárnu Konin v Polsku, kde byla
realizována instalace čerpadla BQOW za původní čerpadlo
SLS-12. Z významných akcí v tuzemsku stojí za to jmenovat
šéfmontáž čerpadla A-250-KIDN-420-LN v Ústřední labské
vodárně v Lovosicích. Uvedené dílo bylo atypické vzhledem
k celkovým stavebním rozměrům, délka čerpadla po elektromotor přesahovala 11,5 metru, vzdálenost konců hřídelí mezi
čerpadlem a elektromotorem byla téměř 10 metrů.
Z oblasti uvádění čerpadel do provozu stojí za zmínku např.
dvě důležité akce v Polsku. Počátkem roku byly zprovozněny
2 ks soustrojí napájecích čerpadel typu CND4-10.1-125-11000 v Zakłady Azotowe Pulawy. Dále bylo v místě instalace
uvedeno do provozu napájecí čerpadlo 100-CHZ-240-12/8OL-FE v PGE Gorzów.
Mezi významné akce v rámci technické pomoci patřily činnosti na chladících čerpadlech 1400-BQDV-1810-36-LW-080
na EL Ledvice, kde bylo požadováno po zkušebním provozu
realizovat odvodnění všech částí čerpadla a jejich konzerva-
ce před zimním obdobím. Můžeme také vzpomenout rozvíjející se spolupráci s Povodím Moravy, kde jsme na ČS Petříkovec
u Uherského Ostroha realizovali revizi a opravu 4 ks vertikálních čerpadel VSK-8.
V oblasti diagnostických měření v uplynulém roce stojí za to
uvést diagnostické měření napájecího soustrojí 150-CHM280-18/5 s podávacím čerpadlem 250-QHD-530-48 v termoelektrárně-teplárně Zrenjanin, Srbsko, v roce 1985 zde
byly dodány celkem 4 ks soustrojí. Měření bylo realizováno
Podávací čerpadlo 250-QHD-530-48 v TE-TO Zrenjanin, Srbsko.
15
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
Napájecí čerpadlo150-CHM-280-18/5 v TE-TO Zrenjanin, Srbsko.
na požadavek provozovatele, který za provozu soustrojí zaznamenal zvýšené vibrace převážně na stravě podávacího
čerpadla. Diagnostické měření bylo zaměřeno na zjištění
příčiny zvýšených vibrací, zejména odhalení případné možné mechanické závady. Další zajímanou aplikací, kde bylo
realizováno diagnostické měření, bylo měření čerpadel typu
A-200-CDB-460-25-4 na dole ČSA, Komořany. Zde jsou čerpadla osazena v mobilních buňkách a slouží pro odvodnění
dolu. Součástí čerpací stanice jsou dvě ponorná čerpadla
GFVF-150-15 zapojená v kaskádovém spojení před hlavními
čerpadly CDB, která zajišťují přepravu vody do úpravny důlní
vody. Ponorná čerpadla jsou umístěna na pontonu v laguně
dolu. Diagnostika strojů byla realizována na základě objednávky zadavatele Humeco, a.s., cílem měření bylo zjištění
mechanického stavu čerpadel. Měření prokázala dobrý mechanický stav a zejména výbornou spolehlivost čerpadel 200CDB, která jsou zde provozována od roku 2007.
V roce 2013 očekáváme zvyšující se objem zakázkové náplně servisních služeb. Významné budou zejména akce spojené s šéfmontáží nově dodávaných čerpadel na elektrárnách
v Rusku. Jedná se zejména o pokračující práce na elektrárnách Južnouralská a Nižněvartovská, kde jsou instalována
chladící čerpadla typu BQDV. Dále je připravována akce
šéfmontáže na elektrárně Čerepovecká, zde jsou součástí
šéfmontáže kondenzátních, chladících a pomocných čerpadel také kontroly instalace napájecích čerpadel typu CND 5.
Za zmínku stojí také kontrola montáže oběhových čerpadel
typu NQD v teplárně Polyarnaja u města Salechard, místo je
zajímavé svou polohou u delty řeky Ob, kde průměrná roční
teplota je -7°C.
MĚROVÉ A KONTROLNÍ PROCESY, ZKUŠEBNICTVÍ,
DEFEKTOSKOPIE
Čerpadlo A-200-CDB-460-25-4, mobilní čerpací stanice na dole ČSA, Komořany.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
S rostoucími požadavky na měření náročných hydraulických
velkorozměrových dílů s vysokou přesností, jako jsou např.
hydraulické tvary oběžných kol o průměru až 1 715 mm
čerpadel typu HVBW pro závlahový projekt v Indii, bylo
v průběhu měsíce května roku 2012 zakoupeno 3D měřící
rameno ROMER 7525SI, včetně vyhodnocovacího software
Polyworks. Tento přístroj umožňuje provést bodové měření
jednoduchých i tvarově velmi složitých obrobků, popřípadě
Měření pomocí 3D měřícího ramene ROMER 7525SI.
naskenování jejich povrchu a porovnání takto získaných dat
s 3D modelem obrobku. Rameno je využíváno hlavně pro
kontrolu hydraulických tvarů dílců čerpadel s potřebnou vysokou přesností.
V předešlém období proběhla rozsáhlá modernizace
Zkušebny 1, v roce
2012 bylo pokračováno, bylo zde
doplněno měřící zařízení elektrických
veličin na všech stanovištích třetím měřícím transformátorem proudu. Tím
se zpřesní výsledky
měření a naplno
využije instalované
měřící zařízení vý- 3D měřící rameno ROMER 7525SI - detail.
16
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
Příklad měření pomocí ramene ROMER, lopatka oběžného kola, sací strana,
model Ns 222.
ny tyto zkoušky
probíhaly za účasti
pracovníka přejímací organizace, popř.
současně také se
zástupcem zákazníka nebo provozovatele. Byl zde zaznamenán
nebývale
silný tlak na průkaz
všech
požadovaných
parametrů,
příkladem může být
realizace zkoušek
NPSH u všech dodávaných čerpadel.
Mezi další význam-
Čerpadlo 1000-BQOW-1130-33, zkušební uspořádání v suché šachtě.
Čerpadlo 100-CHX/7 pro JE Mochovce, uspořádání na zkušebně.
konu vybavené přístrojem YOKOGAWA. Dále byl do rozvodny Zkušebny 1, pro plynulý rozběh elektromotorů bez velkých
rázů do rozvodné sítě a omezení změny mechanického ustavení zkoušeného soustrojí, instalován softstartér firmy SOLCON. Pomocí tohoto zařízení je možné spouštět čerpací soustrojí poháněná elektromotory až do výkonu 200 kW.
Na zkušebnách SIGMA GROUP a.s. v roce 2012 pokračovaly
zkoušky čerpadel pro jadernou elektrárnu Mochovce. Všech-
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Čerpadlo CND 4-10.1-125-14-10, zkušební
uspořádání.
né zkoušené projekty v roce 2012
byla zkouška vertikálního diagonálního čerpadla typu
1000-BQOW-113033 s garančním
průtokem 3333 l/s
a dopravní výškou
16 m.
Čerpadlo
bylo vyrobeno pro
elektrárnu Konin,
Polsko. U těchto
zkoušek byly pro
zlepšení monitoringu zkoušeného stroje měřeny a zpraco-
vány dynamické složky signálů hydraulických veličin pomocí
měřící ústředny HBM. Do téže ústředny byly také zavedeny
signály z čidel vibrací, pro možnost časového porovnání mechanické odezvy na statoru s budícími projevy od hydrauliky
čerpadla.
Náročným úkolem byly také zkoušky tří napájecích čerpadel CND 4-10.1-125-14, které byly vyrobeny pro nový blok
elektrárny Alpiq Kladno. Při standardních zkouškách těchto
čerpadel jsou měřeny výkonové parametry a vyhodnoceny
pro jeden garanční bod. V tomto případě zákazník požadoval splnění hned tří zaručovaných bodů. Další zvláštností
bylo garantování parametrů jak při zavřeném meziodběru,
tak i při otevřeném, uvedený průkaz parametrů nemá oporu
v žádném normativním předpisu. Neobvyklý byl také požadavek na kavitační zkoušky, které se u tohoto typu čerpadla
prokazují zřídkakdy.
Pro následující rok předpokládáme další investice do modernizace vybavení kontrolních pracovišť a zkušeben, mimo jiné
je plánovaný nákup přístroje na měření drsnosti Diavite, ultrazvukový přístroj pro NDT, přístroj na kalibraci délkových
měřidel a vakuových tlakoměrů, také bude nutné významným způsobem investovat do zvyšování kvalifikace personálu
v jednotlivých kontrolních procesech.
INFORMAČNÍ SYSTÉM, ROZVOJ IT
Základem informatiky SIGMA GROUP a.s. je nadále robustní podnikový informační systém ERP ORAKISS, který je doplňován a interaktivně spolupracuje s mnoha dalšími systémy.
Mezi specializovanými systémy určenými pro podporu útvarů
technického úseku dominují produkty společnosti AUTODESK.
Základním úkolem pro rok 2012 byla v oblasti architektury
a použitých technologií stabilizace a celkové posílení bezpečnosti provozovaných systémů.
17
Malá vodní elektrárna - ETMAS,
proudnice
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
Nasazování Active Directory bylo v převážné míře dokončeno a na nových firemních serverech jsou již uložena všechna
důležitá data. Nadále pokračuje postupná migrace uživatelů
a zajištění komfortního, spolehlivého a bezpečného přihlašování do sítě.
Na nové servery se ve spolupráci s technickým úsekem a firmou
TD-IS podařilo bezproblémově přesunout všechny 3 servery EasyArchivu.
Byla posílena monitorovací infrastruktura sítě a serverů.
Nyní již můžeme i předem rozpoznat problematická místa
v celé infrastruktuře dříve, než na nich vznikne jakýkoliv závažnější problém.
Byl zprovozněn nový databázový server pro ERP ORAKISS.
Na původním se projevily potíže s disky a s dostatečnou diskovou kapacitou. Z bezpečnostních důvodů byla pro zachování
nonstop provozu nutná výměna. Ta v tomto případě byla levnější, než virtualizace databází s nákupem patřičných licencí.
Bezpečnost systému byla prověřena v době celorepublikových DDOS útoků na internetové stránky firem (vydavatelství,
bank atd.). I SIGMA GROUP a.s. jeden takový útok úspěšně
přestála, aniž by byla snížena funkčnost všech poskytovaných služeb nebo zneužita či zkompromitována jakákoli data
společnosti.
Při realizaci rozsáhlého projektu správy dokumentů DMS, Document management systém, byla provedena implementace
DMS systému v oblasti řízení kvality (SQ). Systém byl zaveden
jako základní elektronický archiv dokumentace SQ. Dále byl
vyvinut workflow modul, který umožňuje spouštět a řídit nad
dokumenty SQ základní schvalovací procesy (připomínkové
řízení, schvalovací řízení, uvolnění dokumentu aj.).
U projektu digitalizace měření a zobrazování naměřených
výsledků na provozech zkušeben byl ukončen základní vývoj
s rozsáhlou funkcionalitou a celek je připraven pro uživatelsko/zákaznické úpravy (customizace) a následnou praktickou
implementaci.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
V rámci rozšíření podnikového informačního systému pokračuje vývoj a implementace speciálních subsystémů ERP ORAKISS určených pro SIGMA DIZ a SIGMA-ENERGO. SIGMA-ENERGO v praxi testuje, dle svého zadání, rozšířenou novou
funkcionalitu systému, zahrnující: obchodní případy, kalkulace, schvalovací list, smlouvy, reklamace, příprava na spuštění
výroby – zajišťování materiálu (výdeje, evidence požadavků,
objednávky), řízení výroby, evidence zakázek, evidence pracovních příkazů, import dat z ČEZ, výkonové listy pracovníků
a hodnocení jejich nadvýkonu, atd..
I přes v celku široké spektrum a rozsah řešených úkolů jsou
připravovány další projekty v souvislosti uživatelskými požadavky nebo s uplatňováním nových ICT technologií v praktickém užití.
PERSONALISTIKA, SOCIÁLNÍ OBLAST, VZDĚLÁVÁNÍ
K 31.12.2012 mateřská společnost zaměstnávala 503 zaměstnanců, z toho 261 dělníků a 242 technicko-hospodářských pracovníků. Oproti roku 2011 jde o nárůst 35 zaměstnanců.
V oblasti péče o zaměstnance společnost poskytovala benefity v kategorii penzijního připojištění ve výši 4 412 700, - Kč,
životního pojištění ve výši 313 726,- Kč a příspěvku na stravování zaměstnanců ve výši 1 832 711,- Kč.
Vzdělávání a výcvik ve spol. SIGMA GROUP a.s. byl v roce
2012 zajišťován v souladu s koncepcí vzdělávání a Plány
vzdělávacích akcí na dané pololetí. Jednalo se především
o vzdělávání zaměřené na zajištění způsobilosti dle legislativních předpisů a vzdělávací akce, jež vyplynuly z konkrétní potřeby odborných útvarů a.s. i dceřiných společností,
pro které personální útvar SIGMA GROUP a.s. vzdělávání
zajišťuje. Celkově se těchto vzdělávacích akcí včetně svářečských kurzů zúčastnilo 822 zaměstnanců a náklady činily
2 361 753,- Kč.
V roce 2012 pak pokračoval i grantový projekt „Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti SIGMA GROUP a.s.“ č.
CZ.1.04/1.1.02/35.01573, který byl realizován za podpory Evropské unie a ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Projekt byl úspěšně ukončen v listopadu roku
2012. Obsahoval vzdělávání zaměstnanců v oblasti IT dovedností, jazykové přípravy, rozvoje osobnosti a zvyšování, prohlubování a udržení profesní úrovně zaměstnanců.
Pro udržitelnost projektu a pro využívání jeho výsledků budou vytvářeny podmínky i v dalším období.
SYSTÉM KVALITY A JEHO ŘÍZENÍ
SIGMA GROUP a.s. i v roce 2012 využívala pro realizaci svých
podnikatelských činností zavedený systém managementu
kvality certifikovaný v souladu s požadavky normy ČSN EN
ISO 9001:2009. Důsledné a efektivní užívání úplného systému managementu kvality dle této mezinárodní normy bylo
prokázáno dalším certifikačním auditem v 11. měsíci roku
2012, provedeným auditory TÜV NORD Czech (dříve RW
TÜV). Platnost nově vystaveného certifikátu byla stanovena
do 01/2015 a nepřetržitě trvá již od roku 1995.
Systém
managementu kvality podle mezinárodní normy ČSN EN ISO
9001:2009 je navíc nezbytným základem i pro navazující systémy řízení dalších realizačních procesů a pro další důležité
činnosti firmy, v roce 2012 pak zejména:
• byla aktualizována dokumentace akreditované zkušební laboratoře realizující kompletní zkoušky čerpadel a armatur
nezbytných pro vydání certifikátu shody pro dovoz do Ruska. Celý systém je nadále platný i pro specifickou oblast
dodávek čerpadel a armatur v provedení pro jadernou
energetiku,
• byly dále využívány stanovené postupy a pověření nutné
pro výrobu speciálně navrhovaných vybraných zařízení
19
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
pro jadernou energetiku v ČR dle požadavků vyhlášek
Státního úřadu jaderné bezpečnosti - SÚJB č. 309/2005
Sb. a SÚJB č. 132/2008 Sb. Celý tento systém byl ověřen
nezávislým auditem a na základě jeho kladného výsledku
bylo potvrzeno zařazení SIGMA GROUP a.s. a jejich dceřiných společností mezi kvalifikované dodavatele společnosti ČEZ, a.s.,
• byly zajišťovány dodávky vybraných zařízení jaderné
energetiky primárního i sekundárního okruhu v rámci
dostavby bloků 34 jaderné elektrárny Mochovce, pro které byly v systému kvality SIGMA GROUP a.s. aplikovány
specifické požadavky legislativy Slovenska a požadavky
zákazníka (SE-ENEL),
• byly rozšířeny certifikované činnosti společnosti o kompletní oblast konstrukčního a montážního svařování v systému
vyšších požadavků na jakost při svařování v souladu s normou EN ISO 3834-2.
ochranné známky Společenství v kombinaci
„SIGMA“ a „TROJZUBEC“ zapsané v rejstříku
vedeném Úřadem pro
harmonizaci ve vnitřním
trhu (známky a vzory) /
OHIM/. V tomto roce
pokračovala řízení o přihláškách produktových
ochranných známek jako
např. „CVEV“, „CVFV“,
„BQLV“, a „SIGMA V roce 2011 zapsaná komunitární
PRESS“, ze kterých byla
ochranná známka č. 4000527.
většina také již zapsána
do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.
Dlouhodobě dobré výsledky v oblasti dodržování bezpečnosti práce a všeobecné péče o životní prostředí se také v roce
2012 staly základnou pro zahájení prací na přípravě certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN
EN ISO 14001:2010 a systému managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci dle OHSAS ISO 18 0001 s plánovaným dokončením na konci roku 2013.
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OCHRANNÁ ZNÁMKA
SIGMA GROUP a.s. je majitelem ochranných známek „SIGMA“ a „TROJZUBEC“, které požívají v České republice dobrého jména. V roce 2012 byly samostatně obě tyto známky
a také jejich kombinace „logo SIGMA“ chráněny rozsáhlou skupinou národních a mezinárodních zápisů v celkem
70 zemích světa. SIGMA GROUP a.s. je dále vlastníkem
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Všechny podnikatelské činnosti provozované společností SIGMA GROUP a.s. se vyznačují minimálním dopadem na životní prostředí, a to ve všech oblastech působení.
V oblasti odpadového hospodářství je kladen důraz na snižování množství odpadů popř. na využívání odpadů jako
druhotné suroviny, a dále také na snižování hmotnosti obalů
výrobků. Tyto zásady jsou plněny především díky důslednému
třídění vznikajících odpadů.
V oblasti ochrany ovzduší je situace již několik let stabilní
s minimálními negativními vlivy na kvalitu ovzduší, a to především díky vytápění jednotlivých budov a provozů zemním
plynem. Technologické provozy s vlivem na kvalitu ovzduší
jsou provozovány v souladu s platnými právními předpisy.
V oblasti ochrany vod je pozornost věnována především dodržování pravidel při používání látek škodlivých vodám, tzn.
manipulace mimo dosah kanalizačních sítí, v uzavřených
místnostech s izolovanými podlahami, bez přístupu srážkových vod, apod. Společnost neprovozuje vodovod ani kanalizaci.
Pro zajištění správného provádění podnikatelských činností
v souladu s platnými právními předpisy v oblasti životního
prostředí má společnost zřízeno oddělení ekologie. Oddělení
plní kontrolní činnost v rámci podniku a seznamuje zaměstnance s novými povinnostmi vyplývajícími ze změn právních
předpisů.
Pozitivní přístup k ochraně životního prostření dokazuje i fakt,
že za uplynulé období nedošlo k žádným ekologickým haváriím či škodám.
NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
Společnost SIGMA GROUP a.s. je zakládajícím členem
Svazu výrobců čerpadel České republiky a jako nejvýznamnější
výrobce
čerpací
techniky v České
republice je leaderem této profesní organizace zastupující zájmy českého
čerpadlářského průmyslu v zahraničí.
SIGMA GROUP a.s. koordinuje činnost svazu a finančně
i personálně zásadní mírou přispívá k zajištění správní
agendy i mezinárodních aktivit svazu. Ty jsou založeny
především na aktivním členství Svazu výrobců čerpadel
České republiky v mezinárodním sdružení EUROPUMP,
které hájí zájmy více než 450 evropských výrobců čerpadel s celkovou roční produkcí převyšující 6 mld. euro.
Společnost SIGMA GROUP a.s. byla v roce 2012 zastoupena ve všech významných řídících i pracovních orgánech EUROPUMPu. Její zástupci aktivně ovlivňovali čin-
20
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
nost EUROPUMPu zaměřenou v roce 2012 především
na ochranu zájmů evropských výrobců čerpadel v rámci
probíhajících regulačních opatření Evropské unie orientovaných na snížení energetické náročnosti spotřebičů
elektrické energie, mezi nimi i čerpadel, v rámci nařízení
Evropské komise č. 2005/32/EC a 2009/125/EC (Ecodesign Directive).
Společnost SIGMA GROUP a.s. v roce 2012 zahájila přípravu na uspořádání výročního zasedání EUROPUMPu,
které se uskuteční ve dnech 6. až 8. června 2013 v Praze.
SIGMA GROUP a.s. bude společně se Svazem výrobců
čerpadel České republiky spolupořadatelem této prestižní evropské akce, která hostí zhruba 150 delegátů z převážně z Evropy, Ruska, Indie a USA.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
ZÁVĚREM
Stabilní hodnoty ekonomických ukazatelů společnosti
SIGMA GROUP a.s. za rok 2012 nás opravňují k tvrzení,
že jej můžeme považovat za rok úspěšný. Mé poděkování
tak náleží všem zaměstnancům, kteří se na tomto pozitivním výsledku podíleli.
Plánované
investice
do předvýrobní i výrobní technologie a stavebních úprav výrobního areálu byly úspěšně
zrealizovány. Stranou
nezůstaly ani investice
do lidských zdrojů v oblasti prohlubování jazykových znalostí a obchodních dovedností.
Příští rok 2013 je pro
společnost rokem jubilejním - připomeneme
si 145. výročí zahájení
výroby čerpací techniky
v Lutíně. Je pro nás proto velkým závazkem pokračovat
v dalším rozvoji obchodních aktivit, technickém rozvoji
čerpadel SIGMA a to vše ruku v ruce s tím nejcennějším
- rozvojem lidských zdrojů. Plánované zavedení dalších
dvou systémů kvality v oblastech péče o životní prostředí (ISO 14001) a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (OHSAS 18001) jen zastřeší dlouhodobé směřování
společnosti být respektovaným komplexním dodavatelem
průmyslových čerpadel v evropském i celosvětovém měřítku.
Luboš Černohouz
generální ředitel
21
Čerpadlo 350-KIDM, proudnice
v rovině XY.
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
SIGMA DIZ spol. s r.o.
SIGMA DIZ spol. s r.o. je jednou ze základních dceřiných společností holdingu SIGMA GROUP. Svojí činností zajišťuje podnikatelské záměry pro oblast vyšších dodávek - investičních
celků zejména do oblasti energetiky, hutnictví a těžby ropy.
Společnost disponuje všemi efektivními technickými, softwarovými, personálními a legislativními prostředky pro činnosti
v investiční výstavbě.
Fakturace SIGMA DIZ spol. s r.o. – r. 2012
tuzemsko dle segmentů trhu, tis. Kč
4 721
5,77 %
Fakturace SIGMA DIZ spol. s r.o. – r. 2012
export dle segmentů trhu, tis. Kč
5 439
1,05 %
202
3,89 %
43 793
8,48 %
173 136
90,34 %
108 313
20,99 %
Energetika
Vodárenství
Ostatní
353 793
68,55 %
4 799
0,93 %
Graf č. 5
Fakturace SIGMA DIZ spol. s r.o. – r. 2012
export dle destinace, tis. Kč
433
Slovensko
45 316
8,78 %
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Graf č. 7
Petrochemie
Hutě
Vodárenství
Fakturace SIGMA DIZ spol. s r.o. – r. 2012
podíl dodávek export – tuzemsko, tis. Kč
0,08 %
108 313
20,99 %
Napájecí čerpadlo SIGMA KNE 5.1 – Elektrárna Ledvice.
Energetika
Společnost je vybavena vlastní projekční základnou a do investičních celků transformuje tradiční a dlouhodobě ověřené
postupy.
3 313
0,64 %
3 036
0,59 %
Graf č. 6
Základním pravidlem při realizaci vyšších celků je maximální využití potenciálu mateřské Společnosti v poskytování jak výrobních
kapacit, tak služeb potřebných při zajišťování investiční činnosti.
1 933
0,37 %
Jaderná
energetika
353 793
68,55 %
Egypt
Kazachstán
Ázerbájdžán
Tuzemsko
Rusko
Export
Srbsko
Německo
178 059
25,65 %
516 137
74,35 %
Graf č. 8
23
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
vých provozních souborů prvního nadkritického bloku v české
energetice.
U čerpadel 1400-BQDV byly provedeny garanční zkoušky
na zkušebně SIGMA a expedice čerpadel na stavbu. Dodávky
pro Elektrárnu Ledvice 660 MW budou probíhat dále v roce
2013.
Pohled na napájecí čerpací stanici – Elektrárna Ledvice.
SIGMA DIZ má zřízenou Organizační složku se sídlem v Levicích - Slovenská republika. Organizační složka zajišťuje dodávky investičních celků pro odběratele na území Slovenské
republiky.
V hospodářském roce 2012 byla zajišťována realizace následujících stěžejních obchodních případů:
V oblasti energetiky:
Elektrárna Ledvice - Obchodní balíček 05 - napájecí stanice
a Obchodní balíček 16 - čerpací stanice chladící vody
Elektrárna Tušimice - napájecí čerpadla
Kuba - dodávka čerpadel
Elektrárna Kureimat (Egypt) - dodávka náhradních dílů
Teplárna Brno, Elektrárna Opatovice, Elektrárna Počerady,
Elektrárna Třebovice a řada dalších.
Za referenční dílo v oblasti klasické energetiky je nutno v roce
2012 považovat napájecí a chladící stanici pro Elektrárnu
Ledvice s projektovaným výkonem 660 MW. Jedná se o komplexní projektové, inženýrské a dodavatelské zajištění klíčo-
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
V jaderné energetice:
V Oblasti jaderné energetiky se na tržbách v rozhodující míře
podílela akce „Dostavba 3. a 4. bloku Jaderné Elektrárny Mochovce“.
Pro tento obchodní případ zajišťuje společnost komplexní rozsah dodávek, projekční a výpočtové práce, inženýrské a kompletační služby, dodávky a repase strojů a zařízení, montáže,
šéfmontáže, spouštění, najíždění a uvádění do provozu.
Dílo je v jednotlivých obchodních případech kontrahováno
s finálním dodavatelem ŠKODA JS a.s. a s generálním dodavatelem Slovenské elektrárně, a.s.
Dodávky pro toto dílo budou pokračovat v období 2013 až
2015.
V oblasti hutnictví:
Za referenční dílo v oblasti hutnictví je nutno v roce 2012
považovat akci Uralskaja Stal.
Společnost pokračovala v intenzivní akviziční činnosti. Zvláštní význam byl kladen na přípravu nabídek, respektive již kontraktů nových obchodních případů.
Za významné dílo společnost považuje akci Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II 3 x 250 MW. Společnost bude
zajišťovat dodávky technologie pro OB 04 - provozní soubory
Surová voda a Chladící voda.
V dalších akvizicích měla společnost významnou účast v nabídkách dodávek pro Dostavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín a dále účast v nabídkách pro další energetické
bloky jaderné energetiky mimo území ČR.
Montáž hlavních cirkulačních čerpadel primárního okruhu - JE Mochovce
3. a 4. blok
24
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
V průběhu roku 2013 se předpokládá pokračování obchodních aktivit ve výběrových řízeních nových a rozpracovaných
případů v tuzemsku a zahraničí. Z očekávaných akvizičních
akcí nutno za významné považovat obchodní případ Elektrárna Opatovice - oběhová čerpadla.
Dále jsou a budou prováděny cílené akvizice do hutního průmyslu na území Ruské federace.
V oblasti jaderné energetiky je společnost připravena na dodávky zařízení nových bloků v Jaderné elektrárně Temelín,
Jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice, Jaderné elektrárně
Dukovany a dalších.
SIGMA DIZ zajišťuje výzkum a vývoj dodavatelsky v rámci holdingu SIGMA GROUP a.s. Hlavním dodavatelem a koordinátorem výzkumu a vývoje je SIGMA Výzkumný a vývojový ústav,
s.r.o. Společnost řešila úkol rozvoje vědy a techniky s názvem
Vývoj napájecích a chladících stanic elektrárenských bloků
s nadkritickými parametry.
V roce 2012 dosáhla SIGMA DIZ spol. s r.o. těchto výsledků:
tržby
694 196 tis. Kč
hospodářský výsledek
54 138 tis. Kč
cializuje na vodohospodářské projekty, úpravny pitné vody, čistírny odpadních vod, závlahové čerpací stanice, chladící okruhy
pro rafinerie a jiné průmyslové objekty. Sigmainvest je rovněž
vývozcem čerpací techniky a komponentů pro petrochemický
průmysl.
Teritoriálně se společnost orientuje na země Středního a Blízkého východu, zejména na Egypt a Irák. V obou těchto zemích má
zastoupení a funkční kanceláře na podporu obchodní činnosti
a koordinaci realizovaných projektů.
V návaznosti na reference a obchodní aktivity z předcházejícího
období byly v roce 2012 rozhodujícími teritorii Egypt a Irák. Tradičními hlavními obchodními partnery v těchto teritoriích byly
Ministry of Water Resources and Irrigation, Mechanical and
Electrical Department v Egyptě a Ministry of Water Resources
a North Rafinery Company, Ministry of Oil v Iráku.
Postavení Sigmainvestu na egyptském trhu jsme podpořili účastí na obchodní misi v rámci oficiální návštěvy Ministra zahraničí
Karla Schwanzenberga v Egyptě v říjnu 2012. V Egyptě byla dokončena montáž pilotního projektu čistírny odpadních vod Sahragt, byl zahájen zkušební provoz. Oficiálního uvedení do provozu se zúčastní egyptský ministr, Ministry of Utilities. V případě
úspěšného provozu čistírny je předpoklad k opakování projektu
v jiných lokalitách Egypta.
V Egyptě naše společnost uspěla v soutěži na dodávku zařízení
pro čerpací stanici Borolos, která se bude realizovat v roce 2013.
Účastníme se několika dalších soutěží na dodávky čerpacích stanic.
V roce 2012 úspěšně pokračovala naše účast jako spoluřešitele
na výzkumném úkolu „Vývoj flotační jednotky“ pro technologie
čistíren odpadních vod v rámci programu „TIP“ Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR.
Sigmainvest hodlá nadále rozvíjet činnost v dané odborné a komoditní skladbě. Kromě tradičních teritorií, jako je Egypt, Irák,
Sudan, hodláme rozvíjet kontakty navázané v nových teritoriích,
jako je Mexiko, Ukrajina a podobně.
Rok 2012 se vyvíjel takto:
tržby celkem
z toho export
export
z toho:
61 754,- tis. Kč
53 680,- tis. Kč (87%)
53 680,- tis. Kč
20 533,- tis. Kč (39%)
1 605,- tis. Kč (58%)
1 451,- tis. Kč ( 3%)
(před zdaněním) 641,- tis. Kč
SIGMAINVEST spol. s r.o.
Egypt
Irák
Sudán
hospodářský výsledek
Sigmainvest je inženýrsko-dodavatelskou společností v oblasti
vodohospodářských investičních celků s výrazně exportním zaměřením. Sídlo společnosti je v Praze, kde je soustředěn obchodně-ekonomický úsek. V Olomouci má Sigmainvest inženýrskou
divizi, která skladbou vysoce profesionálních odborníků zajišťuje
technické zázemí společnosti.
Sigmainvest se zabývá poradenskou a konzultační činností,
zpracováním projektů na všech úrovních od studií proveditelnosti po detailní prováděcí projekty, inženýrsko-dodavatelskou
činností až po dodávky na klíč. Komoditně se Sigmainvest spe-
V Egyptě bude v roce 2013 realizována dodávka zařízení pro ČS
Borolos v hodnotě 3mil. EUR. V nabídkovém řízení je ČS Mariut
v přibližně stejné hodnotě, v případě vítězství v soutěži a získání
zakázky by k realizaci došlo v roce 2014.
V Iráku jsme získali zakázku v hodnotě 1,3 mil. EUR, převážná
část je tvořena dodávkou turbín. Zakázka bude realizována
v roce 2013, částečně 2014 pro stejného zákazníka. V roce 2013
očekáváme další dodávky čerpadel v hodnotě 240 tis. EUR.
V roce 2013 se uskuteční rovněž dodávka čerpadel a náhradních dílů pro vodárnu Khartoum, Sudán, v hodnotě 200 tis. EUR.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
ČOV Sahragt (Egypt) - skrápěné biofiltry.
25
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
Kromě výše uvedených akcí se Sigmainvest zúčastní dalších nabídkových řízení tak, aby bylo zajištěno dostatečné zakázkové
krytí v příštích obdobích.
SIGMA-ENERGO s.r.o.
Společnost SIGMA – ENERGO s.r.o. zabezpečuje rostoucí poptávku zákazníků po komplexních službách spojených s provozováním čerpadel, čerpacích stanic a technologických celků s klíčovým podílem čerpací techniky SIGMA. Vysoká míra
kvalitního zabezpečení provozu čerpacích zařízení, včetně
vstupu nových technologií do oblasti řízení provozu a diagnostiky čerpacích zařízení, vyžadují kvalifikovanou instalaci,
montáž a pravidelný servis, stejně jako profesionální obsluhu, poradenství a rychlou technickou podporu.
Právě tyto činnosti zajišťuje v rámci sítě servisních středisek
tým pracovníků společnosti SIGMA – ENERGO s.r.o. s cílem
2 930
2,20 %
2 192
1,65 %
Fakturace SIGMA-ENERGO s.r.o. – r. 2012
tuzemsko dle segmentů trhu, tis. Kč
2 022
1,52 %
1 663
1,25 %
102
0,08 %
3 427
2,57 %
24 154
18,14 %
14 413
10,82 %
82 251
61,77 %
Graf č. 9
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
dosáhnout maximální
spolehlivosti a životnosti výrobků SIGMA
a tím i spokojenosti
zákazníků.
Základním
posláním
společnosti je zajištění komplexní servisní
činnosti jaderných, klasických a vodních elektráren, včetně ostatních
technologických systémů provozujících čerpací agregáty, ve spolupráci a s plnou podporou
technického a výrobního
Dostavba JE Mochovce.
zázemí SIGMA GROUP
a.s. v rámci plnění předmětu činnosti společnosti.
V roce 2012 splnila společnost SIGMA-ENERGO s.r.o. spolehlivě a hospodárně požadavky zákazníků a své závazky
k dodavatelům plnila včas a v požadované kvalitě.
Fakturace SIGMA-ENERGO s.r.o. – r. 2012
export dle segmentů trhu, tis. Kč
43 177
100,00 %
Energetika
Graf č. 10
Ve společnosti nadále dochází k rozšiřování portfolia poskytovaných služeb, a to zejména v oblasti jaderné energetiky, kde se významně podílí na dostavbě 3. a 4. bloku JE
Strojírenství
Energetika
Doly a hutě
Papírnictví
Maloobchod
Vodní
hospodářství
Ostatní
Státní správa
Chemie
a petrochemie
Renovace rotoru el.motoru JE Temelín.
Rotor čerpadla po renovaci.
26
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
1 355
3,13 %
Fakturace SIGMA-ENERGO s.r.o. – r. 2012
export dle destinace, tis. Kč
41 916
96,87 %
Slovensko
Maďarsko
Výroba hydraulických utahováků.
i účast zaměstnanců společnosti na projektu rozvoje lidských
zdrojů za podpory ČR a EU.
I nadále je pro společnost SIGMA-ENERGO s.r.o. nejdůležitější naplňovat poslání společnosti ve vztahu k zákazníkům, tj. být špičkovým dodavatelem komplexních služeb v oblasti servisu čerpacích
zařízení, elektropohonů a vzduchotechniky.
Graf č. 11
Mochovce. Činnosti v rámci této zakázky jsou realizovány
prostřednictvím SIGMA-ENERGO s.r.o. – Organizační složka se sídlem v Levicích na Slovensku. Společnost se podílela
SIGMA-ENERGO s.r.o. – r. 2012
podíl dodávek export – tuzemsko, tis. Kč
Ekonomické ukazatele byly v roce 2012 naplněny takto:
tržby
176 499 tis. Kč
hospodářský výsledek
19 068 tis. Kč
43 271
24,52 %
SIGMA VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV, s.r.o.
133 228
75,48 %
Graf č. 12
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Tuzemsko
Export
Servis napájecích čerpadel v JE Dukovany.
i na významných investičních akcích v rámci výstavby nového bloku klasické elektrárny Ledvice a rekonstrukci klasické
elektrárny Prunéřov.
Kvalita servisních činností byla v závěru roku potvrzena
úspěšným certifikačním auditem provedeným společností
TÜV NORD. Zvyšování úrovně vzdělávání a výcviku přispěla
Podnikatelská činnost společnosti je orientována především
na výzkum a vývoj pro SIGMA GROUP a.s.
Stěžejní práce byly zaměřeny na hydraulický vývoj modelových představitelů radiálních a diagonálních čerpadel – specifické otáčky 222 a 330. Byly zpracovány hydraulické návrhy
pracovních částí, CFD analýza proudění, konstrukční uspořádání a ověření parametrů na zkušebním okruhu hydraulické
27
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
zkušebny. Na hydraulické zkušebně byly
realizovány
kromě
výzkumných
prací
i hydraulická měření
v profilu předávacích
a garančních zkoušek na modelech podle evropských a japonských standardů.
V oblasti grantových
Oběžné kolo modelového diagonálního čerprojektů bylo řešeno
padla, opracované na 5-osé CNC frézce.
12 úkolů v programech TIP a TAČR, zaměřené na CFD analýzu čerpadel pro
energetiku, vývoj modelových čerpadel, vývoj technologie pro
přečerpávací a nízkospádové MVE s využitím čerpadel v tur-
Fakturace SIGMA VVÚ, s.r.o. – r. 2012
tuzemské dodávky dle segmentů trhu, tis. Kč
2 135
5,52 %
16 128
41,72 %
4 650
12,03 %
15 746
40,73 %
Francouzští záchranáři s mobilními čerp. stanicemi SIGMA, Paříž.
bínovém režimu a na vývoj čerpacích technologii pro čistírny
odpadních vod.
Další podnikatelskou aktivitou je výroba speciálních čerpadel
z vlastního výzkumu a vývoje. Společnost nabízí speciální čerpadla pro záchranáře a přes výrazný útlum investic ze strany
státu do tohoto segmentu se podařilo zrealizovat prodej nových mobilních čerpacích stanic pro povodí Odry a protipovodňovou ochranu města Bohušovice.
Výroční zpráva za rok 2012
Státní instituce
Strojírenství
SIGMA VVÚ, s.r.o. – r. 2012
exportní dodávky dle segmentů trhu, tis. Kč
163
7,49 %
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Vodárenství
V dalším segmentu výrobků z vlastního výzkumu jsou vyráběny stroje pro oblast ekologie. Jedná se především o míchadla, přečerpávací čerpadla, mísiče a aerátory. V tomto
1 233
56,66 %
Mobilní ČS pro protipovodňovou ochr. Bohušovice.
Graf č. 13
780
35,85 %
Analýza proudění hlavního napájecího čerpadla VVER 1200.
Grantové
projekty
Vodárenství
Strojírenství
Státní instituce
Graf č. 14
28
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
Fakturace SIGMA VVÚ, s.r.o. – r. 2012
export dle destinace, tis. Kč
V roce 2012 zrealizovala SIGMA VVÚ s.r.o. tyto výsledky:
tržby
40 835,- tis. Kč
hospodářský výsledek
213,- tis. Kč
45
2,07 %
113
5,19 %
163
7,49 %
233
10,71 %
Experiment pro technologii ČOV- separace znečistění vody pomocí bublinek
vzduchu.
sortimentu pokračovaly úspěšně dodávky míchadel do USA
a přečerpávacích kalových čerpadel pro tuzemské zákazníky.
V rámci kooperační výroby byla podepsána smlouva o výrobní spolupráci s fy EDWARDS, byly připraveny nové montážní
prostory a realizována montáž prvních 3 ks velkých vývěv.
Tato spolupráce přispěje v dalším období k výraznému navýšení tržeb v oblasti kooperací.
Oblast služeb zahrnuje normalizační a standardizační útvar
zajišťující potřeby skupiny SIGMA a oboru čerpadel, armatur a čerpací techniky. Součástí společnosti je akreditovaná
zkušební laboratoř SIGMA v systému GOST R a v jaderné
soustavě (SJB) Ruské Federace. Významnou aktivitou společnosti je mezinárodní spolupráce v rámci EU - v asociaci
výrobců čerpadel EUROPUMP a v Českém svazu výrobců
čerpadel.
Perspektivy rozvoje výzkumného ústavu úzce souvisí se strategií rozvoje skupiny SIGMA v oboru čerpací techniky a čerpacích technologií. SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
1 075
49,40 %
547
25,14 %
dlouhodobě naplňuje všechna odborná kritéria pro další
rozvoj vědního a výrobního oboru čerpadel.
USA
Bělorusko
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Francie
Japonsko
Slovensko
Itálie
Centrum hydraulického výzkumu spol. s r.o. je členem holdingu SIGMA GROUP. Zvláštní statut společnosti jako „Výzkumné organizace“ spočívá na odpovídající legislativě České republiky a Evropské unie a orientuje činnosti specificky
do oblasti vyššího typu aplikovaného výzkumu a vývoje.
V praktické činnosti má řadu omezení a nařízených funkcí
veřejně prospěšného charakteru. Může realizovat smluvní výzkum a vytvářet zisk, musí jej však stoprocentně reinvestovat
do výzkumně vývojové činnosti. Oproti tomu může nárokovat
stoprocentní míru podpory v projektech výzkumu a vývoje
Graf č. 15
Fakturace SIGMA VVÚ, s.r.o. – r. 2012
podíl dodávek export – tuzemsko, tis. Kč
2 176
5,33 %
Tuzemsko
Export
38 659
94,67 %
Graf č. 16
Pohled do chemické laboratoře.
29
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
Experimentální pracoviště výzkumu kavitace.
a podle úrovně vědeckého výkonu společnosti může obdržet
také takzvanou institucionální podporu.
Rok 2012 představoval realizaci úvodní, velmi náročné iniciační fáze činnosti společnosti. Iniciaci zajišťovalo 5 výzkum-
Vizualizace obtékání profilu při výzkumu kavitace.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
ných pracovníků delimitovaných ze sesterské společnosti
SVVÚ. Kromě smluvního výzkumu na projektech SVVÚ bylo
zpracováno a podáno několik nových projektů, z nichž 3 byly
úspěšné. Úspěch je možné považovat za mimořádný, neboť
zajišťuje financování na následné období 2013-2015, a to
ve výši trojnásobku původně plánovaných nákladů. Důležité
je také předmětné zaměření projektů do numerických výpočtů, výzkumu kavitace, nanotechnologií a také speciálních
čerpacích agregátů, tedy oblastí zásadní důležitosti pro skupinu SIGMA.
Pro rok 2013 byl navržen rozvoj společnosti v personální oblasti již na zajištěném financování. Dále bylo navrženo zřízení
kvalitní hydraulické laboratoře a delimitace laboratoře chemické ze SVVÚ, včetně posílení o část mechanické laboratoře. Záměrem realizace investic je získání grantového projektu
v programu „POTENCIÁL“, případně „Centra kompetence“
s očekávanou mírou podpory až 70%.
SIGMA ENERGIE spol. s r.o.
Dceřiná společnost SIGMA ENERGIE spol. s r.o. je zaměřena
na poskytování elektřiny a zemního plynu všem podnikatelským subjektům působícím v průmyslovém areálu SIGMA
v Lutíně v souladu s podmínkami platného Energetického
zákona. Poskytování energií je zabezpečováno provozováním
vlastních energetických sítí v rámci areálu.
Elektřina je přenášena energetickou soustavou, která je tvořena vstupní rozvodnou 110/22/6 kV a deseti trafostanicemi
22/0,4 kV. Soustava je připojena z distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. v napěťové hladině 110 kV. Dodavatelem elektřiny
v roce 2012 byla společnost ČEZ Prodej, s.r.o.
Společnost SIGMA ENERGIE spol. s r.o. poskytovala v roce
2012 elektřinu celkem 25-ti odběratelům s celkovým ročním
objemem spotřeby ve výši 22,4 GWh.
Venkovní část rozvodny.
Zemní plyn je k odběratelům dopravován průmyslovým středotlakým rozvodem. Tento rozvod je připojen z vysokotlakého
rozvodu distribuční soustavy SMP Net, s.r.o. prostřednictvím
vlastní regulační stanice o kapacitě 3 000 m3/hod. Dodavatelem zemního plynu v roce 2012 byla též společnost ČEZ
Prodej, s.r.o.
Společnost SIGMA ENERGIE spol. s r.o. poskytovala v roce
2012 zemní plyn celkem 14-ti odběratelům s celkovou roční
spotřebou 15,6 GWh.
SIGMA ENERGIE spol. s r.o. v roce 2012 dosáhla těchto výsledků:
tržby
100 330,- tis. Kč
hospodářský výsledek
223,- tis. Kč
SIGMA SOFT spol. s r.o.
I v minulém roce bylo základním dlouhodobým cílem a úkolem společnosti Sigma Soft udržení vysokého standardu
a efektivity při správě, vývoji, implementaci a zabezpečení
30
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI; SIGMA GROUP a.s. - PROVOZ MODELÁRNA
provozu podnikového informačního systému ERP, dalších
podpůrných systémů a technologií a jejich následný rozvoj
tak, aby skupina SIGMA GROUP nadále patřila ke špičce
v přístupu, podpoře a užití informačních a komunikačních
technologií.
K širokému spektru poskytovaných služeb a produktů pro
SIGMA GROUP patří i komplexní zabezpečení problematiky podnikových informačních systémů a ICT SIGMA 1868
a SIGMA Pumpy Hranice, pro kterou byl letos zahájen proces realizace projektu rozšíření sítě podnikových prodejen
SIGMA na Slovensko. Tento projekt zahrnuje implementaci
komunikace s registračními pokladnami, implementaci základní slovenské legislativy do ekonomických modulů ERP
ORAKISS, úpravy programů dle specifických požadavků
slovenských uživatelů, převody dat a konzultace. Zavedeny
byly také elektronické nákupní objednávky mezi dceřinými
organizacemi.
V rámci zvyšování úrovně a kvality pracovního prostředí se v minulém roce realizovala stavební rekonstrukce
sociálního zařízení a umýváren, dokončena byla výměna
rozvodů teplé a studené vody, výměna všech světlíků nad
provozem. Nové světlíky jsou opatřeny větracími křídly
a ventilátory pro letní období.
Modernizační záměry i na rok 2013 představují zejména:
• nákup nové lakovací a sušící kabiny, která nám výrazně
urychlí a zkvalitní finální úpravu
• modelových zařízení
• výměnu mostového jeřábu nad obráběcím centrem ARES
3618
• výměnu mostového jeřábu v části „lakovna“.
Inovační procesy ve slévárenství generují stále vyšší požadavky na provedení a kvalitu modelových zařízení. Odbornost
a technické vybavení pracovníků modelárny nám přináší slibné vyhlídky pro další rozvoj.
V roce 2012 dosáhla společnost Sigma Soft těchto výsledků:
tržby
12 242,- tis. Kč
hospodářský výsledek
592,- tis. Kč
PROVOZ MODELÁRNA
Provoz MODELÁRNA v roce 2012 pokračoval ve funkčním začleňování do společnosti SIGMA GROUP a.s.
V tomto roce byl zaznamenán nárůst zakázkové náplně
ve výrobě modelového zařízení nejen pro společnosti
SIGMA, ale stále častěji se dařilo prosazovat i v externí
zakázkové náplni.
Do provozu MODELÁRNA je začleněna i stolařská výroba, která zajišťuje výrobu obalů pro expedici produktů
všech společností SIGMA, výrobu kancelářského nábytku,
bytových interiérů a speciálních dřevěných výrobků.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Model poloviny rozvaděče čerpadla 1400-AQPS před expedicí do slévárny.
31
Čerpadlo 300-KHX, proudnice ve 3D
PODPORUJEME SVÉ ZAMĚSTNANCE
pokračovat v plánované obnově některých gastronomických
zařízení a jejich nahrazení modernějšími a dokonalejšími
modely. Velmi významným úkolem je také výběr dodavatelů
kvalitních surovin.
SIGREST spol. s r. o.
Společnost SIGREST spol. s r.o. vznikla v roce 2000 jako dceřiná společnost SIGMA GROUP a.s. Jejím posláním je zajištění
závodního stravování pro zaměstnance mateřské společnosti
a jejích dceřiných společností a ostatních firem, které podnikají v areálu bývalé SIGMY Lutín. Kromě toho zajišťuje společnost také celodenní stravování žáků Sigmundovy střední
školy strojírenské Lutín a částečně i obyvatel obce Lutín, převážně seniorů. Využíváním nejnovějších technologií v oblasti
gastronomie a dodržováním přísných hygienických a ekologických podmínek se společnost snaží dosáhnout stabilního
růstu. Díky zavedení a dodržování systému HACCP se společnosti daří splňovat vysoké nároky, které jsou v dnešní době
kladeny na výrobu a distribuci teplých a studených pokrmů.
V rámci závodního stravování zajišťuje společnost kromě přípravy teplé stravy také prodej v podnikových kantýnách, pro
které si vyrábí vlastní výrobky studené kuchyně. I v této oblasti se společnost snaží o rozšiřování nabízeného sortimentu
a neustálé zkvalitňování služeb.
Společnost SIGREST spol. s r.o. měla v roce 2012 12 zaměstnanců.
Ekonomické výsledky za rok 2012:
- celkové tržby
- hospodářský výsledek
Jídelna.
městnaneckých benefitů společnosti SIGMA GROUP a.s.
a jejích dceřiných společností, který jejich zaměstnanci
s oblibou využívají.
Hlavním úkolem společnosti do budoucna je samozřejmě
udržení a pokud možno i další zvyšování stávající kvality nabízených stravovacích služeb. V roce 2013 chce společnost
Kromě již výše zmíněných aktivit nabízí společnost SIGREST
spol. s r.o. jak firmám, tak i jednotlivcům tyto služby:
• komplexní zajištění rautů
• zajištění občerstvení a obědů při obchodních jednáních
• zajištění občerstvení pro firemní i soukromé oslavy a večírky
• zajištění občerstvení při společenských akcích konaných
obcí či organizacemi.
V roce 2012 dosáhla společnost velmi dobrých výsledků,
a to díky vyššímu počtu strávníků a tedy i uvařených obědů. Důležité je také zmínit, že společnost SIGREST spol.
s r.o. má velkou podporu ve vedení mateřské společnosti. Závodní stravování je totiž jedním z významných za-
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
12 449,- tis. Kč
416,- tis. Kč
PERSONÁLNĚ-SOCIÁLNÍ POLITIKA
Zaměstnanost, kvalifikace
K 31.12.2012 zaměstnávala SIGMA GROUP a. s. se svými
dceřinými společnostmi 822 zaměstnanců, z toho bylo 53%
technicko-hospodářských pracovníků a 47 % dělnických profesí.
Kvalifikační struktura byla následující:
21,4 % vysokoškolské vzdělání, 36,2 % středoškolské a vyšší
odborné a 40,6 % zaměstnanců bylo vyučeno, se základním
vzděláním 1,8 %.
Stále přetrvává potřeba zaměstnanců na pozice s VŠ vzděláním oboru fluidní inženýrství a vybraných dělnických profesí
strojního zaměření, především jako náhrady za zaměstnance odcházející do starobního důchodu.
Vzdělávání
Kantýna SIGREST.
Vzdělávání a výcvik v roce 2012 vycházel ze zajištění realizace grantového projektu „ Rozvoj lidských zdrojů ve spo-
33
PODPORUJEME SVÉ ZAMĚSTNANCE
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., SIGMA ENERGIE spol.
s r.o., SIGMA - ENERGO s.r.o. a SIGMA DIZ spol. s r.o.
Kurz metodiky hodnocení zaměstnanců.
Systém vzdělávání bude i nadále užíván v dlouhodobém horizontu. Stal se nedílnou součástí činnosti společností, včetně
vzdělávacích procesů. Z tohoto titulu má ukončený projekt
trvalý charakter.
Současně s výše uvedeným projektem bylo zajišťováno vzdělávání dle pololetních plánů vzdělávání. Toto vzdělávání bylo
zaměřeno na získání nebo obnovení způsobilosti pro výkon
povolání nebo činností stanovených legislativními předpisy.
Jednalo se o vzdělávací akce pro profese: jeřábník, vazač břemen, svářeč, řidič, interní auditor aj.
Vzdělávání bylo zajišťováno dle charakteru a obsahu vlastními lektory nebo v cizích vzdělávacích zařízeních.
lečnosti SIGMA GROUP a.s.“ č. CZ.1.04/1.1.02/35.01573,
který byl realizován za podpory Evropské unie a ČR v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem
tohoto projektu bylo zlepšení adaptability zaměstnanců. Realizací projektu došlo ke zvýšení úrovně společnosti, jelikož
kvalifikovaní zaměstnanci jsou základem kvalitního chodu
společnosti. Vzdělávání přispělo také k posílení udržitelnosti
pracovních míst. Zároveň došlo k růstu osobního potenciálu
zaměstnanců.
Projekt byl zaměřen na následující klíčové aktivity:
• Vzdělávání v oblasti IT dovedností
• Zvyšování, prohlubování, udržení profesní úrovně zaměstnanců
• Rozvoj osobnosti
• Jazykové vzdělávání
odborných praxí studentů, dále ve zpracování diplomových
a bakalářských prací v odborných útvarech a v zajištění exkurzí ve firmě.
Nejužší spolupráce je navázána mezi spol. SIGMA GROUP
a.s. a Sigmundovou střední školou v Lutíně, SPŠS Olomouc,
OA Olomouc a SPŠE Olomouc. U vysokých škol jsou to VUT
Brno, VŠB TU Ostrava a ČVUT Praha.
Pro studenty VUT Brno a VŠB Ostrava byly uspořádány akce
„Den otevřených dveří“, na kterém se studenti seznámili
s konkrétními pracovišti konstrukce, projekce, výrobním provozem a hydraulickou zkušebnou. V březnu se zástupci spol.
SIGMA GROUP a.s. zúčastnili akce „Den firem“ na VUT FSI
Brno. Zde byli studenti vybraných oborů přímo osloveni nabídkou zaměstnání ve společnostech SIGMA.
Spolupráce s odbory, společenská činnost
Již řadu let je samozřejmostí, že odborové orgány a výkonné
orgány společnosti jsou si vzájemně rovnocennými partnery.
Pohled do školící místnosti.
Součinnost se školami
Celkové výdaje projektu dosáhly částky 6 813 116,- Kč, počet
úspěšných absolventů kurzů dosáhl 783 osob. Příjemcem dotace byla spol. SIGMA GROUP a.s., partnery projektu byly spol.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Významnou oblastí je spolupráce se středními a vysokými
školami. Tato spolupráce spočívala ve smluvním zajištění
Setkání členů Klubu důchodců.
34
PODPORUJEME SVÉ ZAMĚSTNANCE
Vzájemná součinnost se promítá do kolektivního vyjednávání
a následně do uzavřené Kolektivní smlouvy. Dle potřeby se
zástupci zaměstnavatele účastní zasedání výboru základní
organizace, kde se řeší otázky pracovní, sociální a bezpečnosti ochrany a zdraví při práci.
V případě potřeby se předseda VZO účastní porad vedení
společnosti.
Předseda ZV OS KOVO v Lutíně je zároveň členem Dozorčí
rady SIGMA GROUP a. s.
Při ZV OS KOVO je též velice činný Klub důchodců, který sdružuje seniory – bývalé zaměstnance SIGMY. Při zajišťování
akcí Klubu je pak společnost dle potřeby nápomocna.
Při ZV OS KOVO je také zřízen dětský tábor v Domašově nad
Bystřicí. Jde o zařízení, které se dodnes trvale udrželo a kde
spolupráce se společností SIGMA GROUP je také velmi patrná. Tábor patří mezi největší v regionu. Je dětmi využíván
v době prázdnin, mimo hlavní sezónu je využíván např. pro
rekreaci seniorů, pro víkendové pobyty, a to i zimní, pro účelová setkání, pro školení apod.
SIGMA GROUP a. s. organizuje již pravidelně každoroční setkání se zaměstnanci. Zde jako partner naopak figuruje OS
KOVO.
Personálně-sociální politika SIGMA GROUP a. s. vytváří pro
své zaměstnance příhodné osobní, zaměstnanecké a sociální podmínky a novým uchazečům a zájemcům o zaměstnání
ve vybraných profesích zajímavou a odbornou práci se solidním pracovním a osobním ohodnocením.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
35
ZE ZAHRANIČNÍCH ZASTOUPENÍ
kia, spol. s r.o. a jej dodávateľov pri implementácií návrhu,
inžinieringu, nákupu, výroby, vrátane skúšobných činnosti
v rozsahu kontraktov pre projekt Mochovce 34. Výsledkom
auditu bolo hodnotenie „Stabilný systémový prístup“. Rovnako v roku 2012 bol vykonaný externý audit systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 hlavným zákazníkom Slovenskými elektrárňami a.s. s výsledkom „Systém je
dokumentovaný, uplatnený, účinný“. Spoločnosť zostala zaradená v databáze preverených / prijateľných dodávateľov
Slovenských elektrárni a.s.
SIGMA SLOVAKIA spol. s r.o.
Spoločnosť Sigma Slovakia, spol. s r.o. pokračovala aj v roku
2012 v dodávkach čerpadiel a služieb v súvislosti s čerpacou
technikou pre najväčšie priemyselné a energetické spoločnosti v Slovenskej republike. Spoločnosť je inžinieringovou
a dodávateľskou spoločnosťou. Realizácie zákaziek sa vykonávajú v úzkej spolupráci s pracovníkmi dcérskych spoločnosti SIGMA GROUP a.s. Spoločnosť sa stala spoľahlivým
dodávateľom svojich produktov – kusové dodávky čerpadiel
SIGMA, dodávky náhradných dielov ku všetkým čerpadlám
produkcie SIGMA a s tým súvisiaca technická podpora. Nemalou pomocou je vlastný sklad operatívnych materiálov.
Dôkazom tejto skutočnosti je napríklad rámcová zmluva
na dodávky materiálov pre údržbu a prevádzku Slovenských
elektrárni a.s. a taktiež dodávky čerpadiel formou „na kľúč“,
modernizácie čerpacích staníc s čerpadlami SIGMA (ako
v energetike tak i v priemysle), inžinierske služby a projekčné
práce.
Spoločnosť rozšírila činnosti o modernizácie priemyselných
čerpadiel a servisné činnosti počas odstávok v energetických
a priemyselných spoločnostiach. Vlastné skladové priestory a nízkotonážna preprava napomáha k splneniu jedného
z dôležitých faktorov úspechu, a to je dodržiavanie termínov
dodávok až do skladu zákazníka.
Ako príklad realizácie dodávok formou „na kľúč“ v roku 2012
môžeme uviesť dodávku havarijného napájacieho čerpadla
typovej rady CTD 3.1 pre dochladzovanie fluidného kotla v lokalite Elektrárne Nováky. Čerpadlo je poháňané naftovým
motorom a pre zabezpečenie limitnej hlučnosti je motor prekrytý protihlukovým krytom. Spaliny sú odvedené spalinovodom do vonkajšieho prostredia.
Od roku 2010 zabezpečuje spoločnosť dodávky čerpadiel
a dozor pri montáži a uvádzaní do prevádzky pre dostavbu
atómovej elektrárne Mochovce 34. Je to náročný projekt ako
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Počet zamestnancov: 14
Predaj tovarov:
Predaj služieb:
1 003 000 €
2 407 000 €
Čerpadlo s naftovým motorom – Elektrárna Nováky.
technicky, tak i manažérsky. Na začiatku roka 2013 môžeme konštatovať, že realizácia dodávok zariadení SIGMA pre
uvedený projekt prebieha bez väčších nedostatkov. Je však
pravdepodobné, že ukončenie dostavby atómovej elektrárne
Mochovce 34 sa posunie až na rok 2015, prípadne 2016.
Spoločnosť má pre obchodný rok 2013 zabezpečený dostatočný objem objednávok a zákaziek v takom rozsahu aby
ho úspešne ukončila.
V spoločnosti bol vykonaný dozorný audit systému manažérstva kvality spoločnosťou SGS. V mesiaci apríl 2012 bol
vykonaný audit zo strany zákazníka ENEL. Predmetom bolo
posúdenie činnosti vykonávaných spoločnosťou Sigma Slova-
36
ZE ZAHRANIČNÍCH ZASTOUPENÍ
SIGMA POLSKA Sp. z o.o.
ZE ZAHRANIČNÍCH ZASTOUPENÍ
SC SIGMA-UKRAINE
Polsko je již delší dobu tradičním a důležitým trhem pro export
výrobního sortimentu SIGMY GROUP a.s. Oficiální zastoupení ve formě dceřiné společnosti SIGMA Polska Sp. z o.o. vzniklo v Polsku již před 16-ti lety, sídlo společnosti se momentálně
nachází ve městě Gliwice. Hlavním úkolem SIGMY POLSKA
je aktivně působit na polském trhu čerpací techniky a zajišťovat tak zakázkovou náplň pro mateřskou společnost SIGMA
GROUP a.s. Za stěžejní segmenty trhu, kde čerpadla SIGMA
mají největší šanci se uplatnit, lze jednoznačně považovat
energetiku a chemický průmysl.
Rok 2012 byl pro SIGMU POLSKA ve znamení růstu v porovnání s předchozími lety, a to jak v počtu realizovaných obchodních případů, jejich objemu, ale i v rozvoji společnosti
– investice do lidských zdrojů i vybavení.
Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti v roce 2012 patřily firmy TAURON WYTWARZANIE – Elektrárny Łaziska a Jaworzno III, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.,
Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Obrat společnosti za rok 2012 činil v přepočtu cca. 65 mil.
CZK, což znamená dva a půlnásobný nárůst proti roku 2011,
hospodaření společnosti skončilo ziskem.
Obecně se dá říci, že většina zákazníků již vyžaduje dodávku
komplexního řešení projektu, nejen kusovou dodávku čerpadla, případně agregátu. V Polsku je čím dál tím více investic realizováno formou dodávek na klíč, nejinak tomu bude
i v dalších letech.
Podrobnější aktivity SIGMA POLSKA jsou též patrné z předchozích bodů.
Země bývalého SNS, hlavně Ruská federace, jsou již delší dobu
hlavním exportním trhem výrobního sortimentu SIGMA GROUP
a.s. Z tohoto důvodu bylo otevřeno začátkem roku 2012 v Moskvě Moskevské zastoupení SIGMA GROUP a.s. a v průběhu roku
2012 byla založena společnost SIGMA RUS Ltd.
Na Ukrajině působí dceřiná společnosti SC SIGMA-UKRAINE,
sídlo společnosti je v Oděse. Společnost zajišťuje spolupráci
s ukrajinskými partnery, zejména v oblasti energetiky, metalurgie a petrochemie.
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
SIGMA GROUP a.s., Moscow Branch
Moskevské zastoupení SIGMA GROUP a.s., se sídlem v Moskvě,
zahájilo svou činnost začátkem roku 2012. Zajišťuje spolupráci s ruskými partnery, zejména v oblastech - klasická a jaderná energetika, doly a hutě, chemický a petrochemický průmysl
a prezentuje společnost SIGMA GROUP a.s. vůči zahraničním
klientům. V prvním roce byly navázány kontakty s několika zajímavými partnery, vedoucí k uzavření kontraktů na dodávku
čerpacích agregátů, např. s Rjazaňským NPZ, Oskolským elektrometallurgickým kombinátem, PhosAgro Čerepovec.
V roce 2013 bude pokračovat činnost Moskevského zastoupení v několika oblastech jako např. energetika (TEK Mosenergo), petrochemie (Rjazaňský NPZ), chemie (Čerepovecký
AZOT) a metalurgie (Oskolský EMK), kde je rozpracováno několik projektů, jako např. systém ostřiku okují, čerpadla pro
parní reforming a chladící okruhy.
SIGMA RUS Ltd
Společnost SIGMA RUS Ltd byla založena v průběhu roku
2012, sídlo společnosti je v Moskvě. Hlavním úkolem SIGMA
RUS Ltd je aktivně působit na ruském trhu čerpací techniky
a zajišťovat tak ve spolupráci s mateřským závodem v Lutíně
zakázkovou náplň pro SIGMA GROUP a.s., a to hlavně v oblastech - klasická a jaderná energetika, doly a hutě, chemický a petrochemický průmysl.
37
Čerpadlo 300 KHX,
proudnice-výtlak, sání
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
39
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
40
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
41
VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ
Vývoj vybraných ukazatelů (tis. Kč – konsolidované výsledky)
1800000
1600000
1400000
1200000
2008
1000000
2009
800000
2010
600000
2011
400000
2012
200000
0
SIGMA GROUP a.s. Lutín
Výroční zpráva za rok 2012
Tržby
celkem
Výkonová
spotřeba
Přidaná
hodnota
Osobní
náklady
Hospodářský
výsledek
42
SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 50 Lutín
Česká republika
Tel.: 585 652 521
Fax: 585 651 100
E-mail: [email protected]
www.sigmagroup.cz
září 2013
Vložené listy:
Počítačové modelování v hydraulických dílcích čerpadel
Titulní list:
3D schéma systému hlavních cirkulačních čerpadel
primárního okruhu jaderné elektrárny VVER-440

Podobné dokumenty