truly -catiga

Komentáře

Transkript

truly -catiga
NÁVOD K OBSLUZE
pro kalkulátory


TRULY -CATIGA
Model : CD-2330 T
CD-2375 T
DK-285 T
STOLNÍ KALKULÁTORY
DUÁLNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉM
VELKÁ ČÍSLA
Kalkulátory s výpočtem daně
ON/C
Zapnout/Vymazat
AC
Vymazat vše
MU
Stiskem klávesy bude obsah paměti
vymazán.
Dvojitá nula. Slouží k urychlení
zápisu čísel na kalkulátor.
Klávesa Make Up/Make Down
CE
Vymazat chybu
%
klávesa procenta
M+
Změna znaménka
Změní
znaménko
zobrazené
hodnoty z kladného na záporné a
naopak.
Opravná klávesa
Odmazává znaky zadané na displeji
od krajního pravého znaku. Slouží
k opravě chybně zadaných znaků.
Přičte hodnotu na displeji k paměti.
M-
Odečte hodnotu na displeji od paměti
MRC
Zobrazí obsah paměti na displeji.
Pokud paměť neobsahuje žádné číslo,
nebo pokud byl její obsah smazán ,
bude zobrazena 0. Opakovaným
SET
nastavení sazby daně
STORE
+TAX slouží k výpočtu částky s daní.
Opakovaným stiskem zobrazí částku
daně. Kombinací kláves SET a
+TAX uložíte hodnotu na displeji
jako novou sazbu daně.
RECALL
-TAX slouží k výpočtu částky bez daně.
Opakovaným stiskem zobrazí částku
daně. Kombinací kláves SET a TAX zobrazíte aktuální sazbu daně
na displeji.
1.
Význam a funkce jednotlivých
kláves
00
+/-
→
2. Nastavení přepínačů
Přepínač A (viz Obr.1)
↑
5/4 ↓
CUT UP 5/4
NASTAVENÍ ZAOKROUHLOVACÍHO MÓDU
•
(UP) ↑
Zaokrouhlování nahoru
•
5/4 Zaokrouhlování
podle
matematických
pravidel
•
(DOWN) ↓ Zaokrouhlování dolů
Přepínač B (viz Obr.2)
NASTAVENÍ POČTU DESINNÝCH MÍST
•
F Plovoucí desetinná čárka. Není
nastaven pevný počet desetinných míst
•
4 , 2 , 0 Indikuje nastavení čtyř,dvou
nebo žádného desetinného místa.
Výsledek
bude
zobrazen
pouze
v uvedeném tvaru a zaokrouhlen podle
nastavení přepínače „A“
•
A (ADD2) Indikuje
nastavení
automatického přidání dvou desetinných
míst. (Například stisknu-li klávesu „8“ je
indikována hodnota 0,08) Při zadání čísla
je možné přidání dvou desetinných míst
potlačit stiskem klávesy „ . „
Tato funkce slouží pro usnadnění práce
při finančních výpočtech.
F
3.
Indikátor chyby
4
2
0
A
PŘI SNAZE O CHYBNÉ ZADÁNÍ NEBO VÝPOČET MIMO
ROZSAH BUDE NA DISPLEJI ROBRAZEN INDIKÁTOR
„E“Jedná se hlavně o případy kdy výsledek výpočtu
překročí povolený rozsah nebo dojde k pokusu o
nesmyslný výpočet ( například dělení nulou ).
Indikátor se rozsvítí rovněž při snaze o přeplnění
displeje ( zadání čísla o délce větší než počet znaků
displeje )
4.
Výměna baterií
Kalkulátor disponuje dvěma zdroji napájení.
1.
Solární článek
2.
Baterie
Pokud displej začíná blednout je to indikací toho, že
baterie jsou již slabé. Potom je možné používat
pouze solární energii, ale potom je potřeba kalkulátor
používat pouze v místech s dostatečným osvětlením.
Pokud se rozhodnete baterie vyměnit , sejměte zadní
kryt kalkulátoru a staré baterie vyměňte za nově
podle zobrazení v prostoru baterií. Při přepólování
baterií hrozí poškození kalkulátoru.
K AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ DOJDE PŘIBLIŽNĚ PŘÍ 8
MINUTÁCH NEČINNOSTI PŘÍSTROJE.
Příklad
100 + 50 - 30 =
(-10) x 20 ÷ 0.5 =
5000÷3
5000÷3
5000÷3
$ 12.34
34.56
. -56.78
78.70
$ 69.02
9999999x999999=
přepínač
A
B
Free
F
↑
5/4
↓
2
2
2
Free
A
Free
10%z 1500
1500+ 5%
1500- 5%
368+97+97=
839-47-47-47=
5-4=
3
22.5 =
Free
Operace
ON/C
100 + 50 - 30 =
10 +/- x 20 ÷ 0.5 =
50 00 ÷ 3 =
50 00 ÷ 3 =
50 00 ÷ 3 =
1234 +
3456 5678 +
7890 =
Displej
0.
120.
.-400.
1' 666,67
1' 666,67
1' 666,66
12.34
46.90
.-9.88
69.02
9999999 x 999999 = E9.99998900000
9.99998900000
F CE
C
0.
15 00 x 10 %
150.
15 00 + 5 %
1575.
15 00 - 5 %
1425.
368 + 97 = =
562.
839 - 47 = = =
698.
F
5÷ = = = =
0.0016
22.5 x = =
11' 390.625
Příklad
25x5-84/3+68=182
123478+5=
456+378
Příklad
přepínač
A
B
Operace
ON/C
MC 25 x 5 M+
84 ÷ 3 MFree F
68 + 17 M+
MR
MC
123456
→ →
Free Free
78
.
+ 5 =
456 + 345 CE
Free Free
378 =
přepínač
A
B
Nastavení 5% sazby
Free
daně ( TAX )
F
Zobrazení částky Free Free
daně
Jaká je částka s daní
pokud částka bez
5/4
2
daně činí 1000
Jaká je částka daně.
.
Jaká je částka bez
daně,pokud částka s
daní činí 1000.
.
Jaká je částka daně.
Displej
0.
125.
28.
85.
182.
182.
123' 456
1' 234
123'478
123'483
0
834
M
M
M
M
Operace
ON/C
C
5 SET
+TAX
SET
Displej
0.
0.
5.
TAX%
5.
SET
TAX%
-TAX
C
1000 +TAX
+TAX
.
.
1000 -TAX
-TAX
. -TAX
.
+TAX
5.
0.
1050.
TAX
50.
952.38
47.62
TAX
Záruční list
Děkujeme, že jste si zakoupili naši kalkulačku
TRULY -CATIGA a věříme,
že budete
s kvalitou výrobku plně spokojeni.
Záruční doba na tento výrobek je 24 měsíců od
data prodeje.
Záruka se nevztahuje na baterie, závady
způsobené mechanickým poškozením a
neodbornými zásahy do přístroje ze strany
uživatele. Pro uznání záruky je nutné předložit
kromě tohoto záručního listu také doklad o
zaplacení s uvedeným datem nákupu.
Servis a distribuci provádí firma:
Rulyt s.r.o.,
5.května 435 , Dobroměřice,439 23
tel.:415679550-1
datum prodeje :
Razítko a podpis prodejce

Podobné dokumenty

Kalkulačka TRULY -CATIGA Návod k obsluze kalkulačky

Kalkulačka TRULY -CATIGA Návod k obsluze kalkulačky tel/fax.:415679551 datum prodeje : Razítko a podpis prodejce.

Více

produktový katalog 2009 - 2010

produktový katalog 2009 - 2010 Firma RULYT, s.r.o. získala v roce 1997 zastoupení této značky pro ČR, SR a Polsko a začala budovat obchodní síť pro prodej uvedených komodit. V roce 1999 jsme nově do svého prodejního sortimentu z...

Více

Kalkulačka TRULY s nastavitelným ( model 818, 819, 830A,836

Kalkulačka TRULY s nastavitelným ( model 818, 819, 830A,836 Kalkulačka TRULY s nastavitelným počtem platných míst a funkcemi GT a MU

Více

Ceník ve formátu Adobe Acrobat

Ceník ve formátu Adobe Acrobat obálky C6 bílé obálka C6 dodejka NCR bílá obálky C6 bílé samolepící obálky C6 bílá samolep. REC obálky C6 bílé samolep+páska obálka C6 samolep KRAB. 50ks obálky C5 bílé obálky C5 bílé samolep+páska...

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby - Na konci měsíce pak systém uvede celkový počet hodin, které pracovník spotřeboval k zajišťování jednotlivých úkonů a to pro každý úkon zvlášť. Celkový čas strávený poskytováním služby se zaokrouh...

Více

Stěrače dopravních pásů

Stěrače dopravních pásů Jsme oficiálním partnerem pro distribuci a servis čis cího systému dopravních pásů DURO FLEX:

Více

Vnitřní botička Intuition _termo_ 2013

Vnitřní botička Intuition _termo_ 2013 skeletu a nechejte je vysušit mimo dosah přímých tepelných zdrojů. Botičky nikdy nevystavujte vysokým teplotám, protože by mohlo dojít k jejich poškození, změně tvaru. Botičky vždy uchovávejte na c...

Více