I. KRÁLOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Areálu Jízdy králů Kunovice

Komentáře

Transkript

I. KRÁLOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Areálu Jízdy králů Kunovice
KUNOVJAN
www.mesto-kunovice.cz Číslo: 8/2015
Městský zpravodaj
ročník 25
I. KRÁLOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
v Areálu Jízdy králů Kunovice
kunovjan
Vybráno z usnesení 11. schůze Rady města Kunovice konané dne 23. 7. 2015
Přečtěte si:
Rada města:
Školní aktuality
str. 4-5
Jaroslav Hlaďo
str. 6
První vzlet nové L 410
str. 7
Cihelní drážka v Kunovicích
str. 8-9
Městská knihovna
str. 12-13
Domácí péče s Kunovjany
str. 15
Handrláček v Německu
str. 16
Záhady kolem jízdy králů
str. 17
Děcka z Kunovic
str. 18
Sportovní aktuality
str. 19
KUNOVJAN, městský zpravodaj
Vydavatel: Město Kunovice
IČ: 00567892
nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
tel.: 572 432 720,
e-mail: [email protected]
Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera
Grafika: Jakub Mičovský
Povoleno: Ministerstvem kultury ČR,
registrační číslo MK ČR E 13133
Náklad: 2.000 výtisků
Vychází měsíčně
12 vydání ročně
SCHVALUJE:
• příspěvky města Kunovice (pololetně) na II. pololetí 2015
• výpůjčku Slovácké búdy pro taneční centrum LAYLA, o. s., se sídlem Úvoz 1554, 686 04
Kunovice, IČ 228 84 980, od 10. 8. do 14. 8. 2015 pro soustředění
• Příkazní smlouvu mezi městem Kunovice a firmou Ing. Zdeněk Křiva – ZK servis, Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 461 98 652, na zajištění technického dozoru během realizace akce „Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice“ hrazeného z prostředků
Evropské unie, Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí
• Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání a reklamní plochy mezi městem Kunovice
a LEICON MSL, s. r. o., Panská 25, Kunovice, v Podnikatelském inkubátoru Kunovice – Panský
dvůr, Panská 25, Kunovice
• Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Kunovice a Ing. Václavem Talákem,
Staré Město, na pronájem (pacht) části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Kunovice a Jaroslavem Ondruškem,
Uh. Hradiště-Mařatice, na pronájem (pacht) části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště
• Smlouvu o pachtu části nemovitých věcí – části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a Antonínem Stodůlkou, Staré Město
• Smlouvu o pachtu části nemovitých věcí – části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice, Aloisem Němcem, Staré Město, a Vlastimilem Kučerou,
Staré Město
• Smlouvu o pachtu části nemovitých věcí – části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a Josefem Valentou, Staré Město
• Smlouvu o pachtu části nemovitých věcí – části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a Ludmilou Malinovou, Staré Město
• Smlouvu o pachtu části nemovitých věcí – části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a Ludmilou a Josefem Burešovými, Staré Město
• Smlouvu o pachtu části nemovitých věcí – části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a Petrem Šváčkem, Staré Město
• Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Kunovice a KAFKA a, spol. s r. o.,
Zlín, Klabalská I/420, na umístění nápojových a prodejních automatů
• Smlouvu č. SML-2006-100-002753/518 o dodávce vody a odvádění odpadních vod v Areálu Jízdy králů Kunovice uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,
Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště
• Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9550762980
uzavřenou mezi městem Kunovice a E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, pro odběrné místo Na Záhonech č. 3610241981 na parcele 2408/47, 686 04
Kunovice
BERE NA VĚDOMÍ:
• zprávu o stavu vyřizování peticí a stížností za 1. pololetí 2015
• informaci o přestupkovém řízení za 1. pololetí 2015
• zprávu o plnění úkolů Městské policie v Kunovicích za 1. pololetí 2015
UKLÁDÁ:
• paní Petře Palečkové připravit všechny potřebné podklady pro uzavření darovacích smluv
a poukázání finančních prostředků žadatelům, kterým RM schválila příspěvek města (pololetně)
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit.
Za věcnou správnost příspěvku v plné míře
zodpovídá jeho autor.
Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli
svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi.
ZVEŘEJŇUJE:
• záměr města na převod nemovitých věcí – pozemků p. č. 2449/3 o výměře 596 m2,
p. č. 2449/4 o výměře 597 m2, p. č. 2449/5 o výměře 599 m2 a p. č. 2449/6 o výměře 586 m2
v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na výstavbu čtyř rodinných domků v ul. Luční
• záměr města na výpůjčku části nemovité věci – pozemku p. č. 3249/37, na kterém je umístěn
mokřad
Uzávěrka redakčních příspěvků
do příštího čísla
7. září 2015
SChůze rady města: 17. září 2015 a 8. října 2015
Zasedání zastupitelstva města: 10. září 2015
Strana 2
2/2015
kunovjan
Partnerství přes oceán
Když v červnu roku 2013 odjížděla z Kunovic skupina krajanů žijících
v texaském městečku West zpět do svého domova, který byl krátce před
jejich cestou do země předků postižen katastrofou v podobě výbuchu tamní továrny na umělá hnojiva,
málokdo si uměl představit,
co tato návštěva přinese. Většina obyvatel Westu jsou potomky českých a moravských
přistěhovalců, kteří ctí odkaz
svých předků, i když daleko
za hranicemi své původní
vlasti. Pro čtveřici mladých
lidí, kteří přijeli do Kunovic
na základě pozvání vedení
města a také díky vítězství
v esejistické soutěži na téma
Co znamená být Čech, vyhlášenou Velvyslanectvím ČR
ve Washingtonu, byla cesta
do země předků velikým
zážitkem. Zúčastnili se folklorního festivalu Kunovské
léto, obdivovali krásu krojů,
dokonce si je sami vyzkoušeli
a dva si odvezli do Westu, jako
dar města Kunovice pro muzeum městečka West. Odjížděli domů za oceán
s vědomím, že v zemi svých předků našli nové přátele.
Prvním náznakem toho, že odjezdem mladých krajanů přátelství nekončí, byl příjezd generálního honorárního konzula České republiky
v Texasu pana Raymonda J. Snokhouse s chotí Marikou Clarice krátce po
odjezdu zmíněné krajanské skupiny. „Na toto setkání často vzpomínám,
bylo nesmírně příjemné, ale hlavně velmi inspirující v mnoha směrech.
Snokhousovi jsou mimořádní lidé – svědčí o tom mj. i skutečnost,
že byli oceněni cenou Gratias Agit, kterou uděluje ministr zahraničních
věcí České republiky za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, či Pamětní medailí České biskupské konference,“ vzpomíná starostka
města Kunovice Ivana Majíčková.
Následně dorazil do Kunovic dopis od starosty městečka West pana Tommyho Musky s poděkováním za zorganizování zmíněné akce. Další děkovný dopis přišel od guvernéra státu Texas pana Ricka Perryho. Následovalo období standardní korerspondenční komunikace – ve Westu měli
při obnově poničeného města úplně jiné starosti, než pěstování spole-
UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Kunovice, odbor finanční,
upozorňuje občany, kteří dosud nezaplatili dlužné poplatky za svoz komunálního
odpadu a za psy za rok 2013, že předá
tyto poplatky k vymáhání formou exekuce,
pokud nebudou uhrazeny do 30. září 2015.
2/2015
čenských styků, což ovšem neznamená, že přátelské gesto ze Slovácka
upadlo v Texasu v zapomnění. Na jaře letošního roku přišel do Kunovic
oficiální dopis od starosty Tommyho Musky s nabídkou uzavření partnerské smlouvy mezi městy
West a Kunovice s tím, že tato
nabídka již byla v kolektivním
vedení města West projednána a schválena. Stejnou
procedurou a také s kladným výsledkem prošel návrh
i v Zastupitelstvu města
Kunovice. „Přála bych si,
aby k nám na jízdu králů přijeli zástupci města West. Jistě
je tento zvyk bude zajímat,
vždyť jsou to většinou farmáři,“ říká starostka Majíčková
a dodává: „Věřím, že naše
přátelství přispěje k rozvoji cestovního ruchu nejen
ve městě Kunovice.“
Partnerskou smlouvu mezi
texaským Westem a slováckými Kunovicemi podepíší
starostové obou měst v době
konání tradičního festivalu WestFest v texaském městečku 5. září 2015.
Přátelství přes oceán pokračuje.
red
Radniční okénko
Hurá, hurá, škola už nás zase volá!
Zní to sice trošku nadneseně, neboť neznám moc školou povinných
dítek, ba ani kantorů, kteří by se na začátek školy vyloženě těšili, ale je
to tak.
Dva měsíce prázdnin, čas rekreací, neopakovatelných zážitků, lenošení
a malin nezralých, již pomaloučku patří minulosti a brány školní se zase
otevírají, aby na 10 měsíců přijaly do svých útrob po vzdělání bažící
mladou generaci ve školním roce 2015/2016.
Ale že nám ty dva letní měsíce daly zabrat. Horko téměř jako v tropech,
takže i ti, kteří nevyrazili do exotických dálek a přímořských letovisek,
moc litovat nemuseli. A sucho jako na Sahaře, což přidělalo mnohé vrásky zejména zemědělcům a zahrádkářům.
I naše tři školská zařízení, tedy obě „základky“ i „ mateřinka“ dokončují poslední přípravy a vylepšení svých prostor. Nejhmatatelnější změna proběhla v Základní škole na Červené cestě, kde došlo k celkové
rekonstrukci sociálních zařízení pro žáky v obou patrech školy.
Na základní škole U Pálenice zase probíhá poslední fáze schvalování
projektu rekonstrukce školní kuchyně, jejíž první etapa by měla proběhnout v dohledné době. No a v mateřské škole se dopilovaly poslední
detaily po celkové rekonstrukci budovy, k níž došlo před pár měsíci.
Takže se dá říci, že vše je připraveno.
Popřejme tedy žákům vnímavé, odborně zdatné a lidsky chápající
učitele. Pedagogům zase žáky, kteří sice občas provedou nějakou
tu skopičinu, ale hlavně prahnou po vstřebání co nejvíce znalostí
a dovedností, které je připraví na nástrahy okolního světa. A všem pospolu,
aby se o kunovických školách hovořilo vždycky jen v tom dobrém.
No a těšme se na další letní prázdniny. Dělí nás od nich už pouhých
deset měsíců!
Pavel Hašek
strana 3
kunovjan
Základní škola U Pálenice
www.zskunup.cz
Literární výchova U Pálenice přináší své ovoce
„S žáky se věnuji tvůrčímu psaní nejen v rámci kroužku, ale i v běžných
Kunovice jsou nejen líhní folklorních a sportovních talentů, úspěchy se vyučovacích hodinách,“ uvádí Libuše Kubenová. „Je to časově náročná
dostavily i na poli literárním. Velkou zásluhu na tom má také učitelka práce, každý autorský výtvor je třeba postupně několikrát přečíst, upozorLibuše Kubenová ze Základní
nit na chyby, navést na možnost
školy U Pálenice, kde vyučuje
zlepšení. Je potom zajímavé,
český jazyk, hudební výchovu
když si žáci mohou porovnat
a němčinu. Mezi její záliby patří
původní text s (tím) výsledným,“
literatura a díky svým mnohdy
vysvětluje učitelka kladoucí
netradičním vyučovacím metou svých žáků velký důraz na jedám se jí s úspěchem daří lásjich slovní zásobu. Ve slohových
ku ke knihám a literární tvorbě
pracích mají například zakázáno
přenášet i na své žáky. V uplypoužívat slovesa být a mít.
nulém školním roce ve škole
V hodinách literární výchovy
založila kroužek tvůrčího psaní
byste u žáků Libuše Kubenové
a její žáci po zásluze sbírají v litemarně hledali „legendární“ čterárních soutěžích jedno ocenění
nářské deníky. Jak sama říká,
za druhým. Nejinak tomu bylo
jejich smysl se vytratil. „Pro děti
v uplynulém školním roce.
dnes není problém si stáhnout
Dvě žákyně Libuše Kubenové
obsah zadané knihy z internetu.
uspěly v 11. ročníku mezináProto jsem už před lety zvolirodní dětské literární soutěže
la metodu, kdy se žáci zpraviZelená planeta, která je soudla dvakrát za rok před třídou
částí ekologického festivalu
vystřídají s prezentací zvolené
Martina Žufanová (první zleva) letos uspěla v Literární soutěži
Týká se to také Tebe, konaného Píšu povídky, píšu básně...s působivým textem o osudu židovknihy. Musí si připravit zajímaské dívenky.
v Uherském Hradišti. Doslova
vou ukázku, zaujmout a vzbudit
žeň ocenění si odnesli žáci ze
zájem ostatních tak, aby dostali
soutěže Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mi krásně, každoročně chuť si ji také přečíst. Někdo je velký čtenář, jinému jde čtení hůř. Proto
pořádané Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. mi nevadí, když si žáci vyberou třeba naučnou knihu z oboru, který je
Se svou tvorbou uspěli nejen v okresním, ale i krajském kole. A to i přesto, zajímá. Už jsme se tímto způsobem seznámili např. s atlasem ryb i knihami
že se museli ve svých literárních pracích vypořádat s náročným téma- o sportu, o hvězdách, letadlech, tancích. Pro žáky je to příležitost pochlutem židovství, inspirovaným 140. výročím založení synagogy v Uherském bit se tím, v čem se opravdu vyznají. A zažít pocit úspěchu chce přece
Hradišti. „Bylo to skutečně hodně těžké téma, o to větší mám z úspěchu každý. Zároveň se učí prezentovat své myšlenky na veřejnosti, což je také
našich žáků radost,“ říká Libuše Kubenová.
velmi důležitá dovednost do dalšího života,“ dodává Libuše Kubenová.
V neposlední řadě je třeba zmínit úspěch v celostátní akci nazvané Roste- V každém případě žáci této kantorky odcházejí ze základní školy s poznáme s knihou pořádané ministerstvem kultury, jejíž součástí byla i literární ním, že literatura není ani zbytečností ani nutným zlem, že se naopak jedná
část s podtitulem Kniha v hlavní roli. Z celkem pěti žáků Libuše Kubenové, o nepřeberný zdroj moudrosti, vědění i zábavy a krásy, bez kterých ani
kteří se svými pracemi zapojili, se nejlépe umístila Gabriela Poncarová, dnešní mladí lidé nemohou být šťastní.
Alena Kučerová
která se ve své kategorii obeslané 1.174 pracemi dostala do první desítky.
Organizace školního roku 2015/2016
Podle informace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR bude školní rok 2015/2016 v základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích probíhat podle tohoto časového plánu:
úterý 1. září 2015
– zahájení školního roku 2015/2016
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015
– podzimní prázdniny
středa 23. prosince 2015 – neděle 3. ledna 2016
– vánoční prázdniny, vyučování začne v pondělí 4. ledna
2016
čtvrtek 28. ledna 2016
– ukončení prvního pololetí
pátek 29. ledna 2016
– jednodenní pololetní prázdniny
Strana 4
pondělí 1. února – neděle 7. února 2016
– jarní prázdniny v okrese Uherské Hradiště (jsou stanoveny
podle sídla školy)
čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016
– velikonoční prázdniny
čtvrtek 30. června 2016
– ukončení druhého pololetí a celého školního roku
pátek 1. července 2016 – středa 31. srpna 2016
– hlavní prázdniny
čtvrtek 1. září 2016
– zahájení školního roku 2016/2017
2/2015
kunovjan
Základní škola Červená cesta
www.zskunovice.cz
Nová sociální zařízení pro školáky
Sociální zařízení pro žáky Základní školy Červená cesta byla jedním z bodů
na pomyslném seznamu plánovaných oprav a rekonstrukčních akcí, které
budovu školy, jež nedávno oslavila sté narozeniny, ještě čekají. „Celková dispozice i stav žákovských sociálních zařízení již opravdu vyžadovaly
zásadní řešení v podobě samostatné investiční akce,“ říká ředitel školy
Ladislav Michek. Původní dispozice dvoupodlažní budovy umístila chlapecké záchodky do přízemí a dívčí do prvního patra budovy. Docházelo
tak k paradoxním situacím, kdy děvčata po tělesné výchově musela z tělocvičny za přirozenou lidskou potřebou jít o patro výš, než je tělocvična.
Situování záchodků bylo také terčem kritiky rodičů mladších žáků, neboť
na těchto místech, jež nemusí být vždy bezproblémová, se střetávali
nejmladší žáci s nejstaršími. S novým školním rokem bude v tomto směru
na Červené cestě všechno jinak.
Během letních prázdnin přistoupilo město Kunovice jako zřizovatel školy k investiční akci, jejímž výsledkem budou zcela nová sociální zařízení
pro žáky Základní školy Červená cesta. V obou podlažích školy budou
samostatné dívčí i chlapecké záchodky, ty dívčí budou dokonce vybaveny
tzv. hygienickým boxem. V přízemí budou sociální zařízení přístupná
z prostoru od centrální školní šatny i ze šatny u tělocvičny. Pro snazší
orientaci budou sociální zařízení odlišena i barevně – dívčí mají červené
doplňky, chlapecká modré.
Zhotovitelem je na základě výběrového řízení společnost PaPP, spol. s r. o.,
projektovou dokumentaci zpracovala firma UH IPON, s. r. o. Celkové
předpokládané náklady na realizaci této investiční akce jsou přibližně
1,5 mil. Kč, škola se na této částce podílí bezmála jednou třetinou, zbytek
hradí město Kunovice ze svého rozpočtu.
„Jsem rád, že tenhle bod si budeme moci odškrtnout jako splněný, protože dosavadní stav již neodpovídal současným potřebám a normám,“
dodává ředitel Michek a na otázku, kterému z bodů z onoho pomyslného
seznamu by měla být věnována pozornost příště, odpovídá: „Byl bych
rád, kdyby se nám podařilo zrekonstruovat školní hřiště. Není sice příliš
veliké, ale jeho rekonstrukce by určitě byla pro školu přínosem.“
red
V prvních srpnových dnech byla nová sociální zařízení ještě v procesu budování, ale již bylo zřejmé, že na začátku školního roku bude
všechno hotovo a výsledek akce bude opravdu kvalitní
Půlmiliónová dotace pro ZŠ Červená cesta
Vedení Základní školy Červená cesta podalo na sklonku minulého
školního roku žádost o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání. Na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR odeslalo dostatečně zpracovaný projekt a z programu získala škola během prázdnin dotaci více
než 528 tis. korun. Hlavním cílem programu je podle propozic rozvoj a
zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových
kompetencí absolventů garantujících jejich uplatnitelnost na trhu práce
a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání. Kam tedy budou peníze
z dotace směřovat? „Stručně a trochu zjednodušeně řečeno půjdou peníze na jazykové vzdělávání žáků a na čtenářské dílny,“ vysvětluje ředitel
školy Ladislav Michek.
2/2015
Část zabývající se jazykovou výchovou bude spočívat v organizaci krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí pro 30 žáků, kteří
pojedou minimálně na 5 dnů do Londýna. Tam se zúčastní devítihodinového jazykového kurzu, navštíví tamní muzea, historické památky a kulturní instituce. Veškeré náklady, tedy cesta, pobyt i strava, jsou hrazeny
z dotace, při výběru účastníků kurzu bude prý hrát svou roli mimo jiné
také prospěch jednotlivých žáků.
To, co ředitel Ladislav Michek nazval čtenářskými dílnami, je v propozicích operačního programu nazváno Čtenářské dílny jako prostředek
ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Cílem této aktivity je
zavedení čtenářské dílny do výuky českého jazyka a literatury, což by
mělo přispět ke zlepšení vztahu žáků k literatuře a čtení. Součástí tohoto
programu je také nákup 200 knih v hodnotě cca 60 tis. Kč do školní
knihovny.
red
strana 5
kunovjan
Jaroslav Hlaďo - další význačný hrdina
Ve čtvrtek 13. srpna letošního roku si na pražských Hradčanech veřejnost připomněla 70. výročí návratu československých letců sloužících během 2. světové války v RAF do Československa.
Připomeňme si v této souvislosti osudy Jaroslava
Hladě. Nebyl rodilým Kunovjanem, ale přesto se
nemalou měrou zasloužil o dobré jméno Kunovic.
Jaroslav Hlaďo se narodil 8. května 1913 v Novém Jičíně. Na novojičínském reálném gymnáziu
odmaturoval v roce 1931 a prezenční službu
a školu pro důstojníky v záloze absolvoval u pěchotního pluku v Opavě. V létech 1932–1934
absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích
a v Prostějově. Nejdříve létal u I. leteckého
pluku, později u IV. leteckého pluku. V roce
1937 startoval jako mladý poručík čs. letectva
na leteckém mítinku ve švýcarském Curychu,
kde se slétli soutěžící ze 13 států, Jaroslav Hlaďo
v okružním letu obsadil 2. místo a ve stoupavosti
skončil na 4. místě a československé družstvo
obsadilo celkově druhé místo.
Po okupaci se v důsledku nedostatku kvalitních
pilotů stal 18. května 1939 zalétávacím pilotem
v závodě Avia v Kunovicích. Jeho prvním zalétnutým strojem byla Avia B-534 v.č. 130. Hlaďo spolupracoval tajně s důstojníky odbojové organizace Obrany národa pplk. J. Mašínem, pplk. J. Balabánem a škpt. V. Morávkem. Němci byli Hlaďovi na stopě a po varování
Strana 6
pplk. J. Mašína odletěl dne 27. října 1940 v odpoledních hodinách
s opravenou Avií slovenského letectva v.č. 126. Startoval k zalétávacímu
letu, ale na kunovické letiště se již nevrátil Němcům uletěl doslova na poslední chvíli.
O přípravě Jaroslava Hladě k útěku vědělo
několik důvěryhodných lidí a všichni se snažili
zajistit pro něj letecký benzin a vše probíhalo
v důkladném utajení - všichni věděli, o jak nebezpečnou akci se jedná. Benzín byl tajně zcizován z ruční cisterny a velmi tajně i z letadel. Vždy
to tito tajní vlastenci dokázali nějak zařídit. Benzin byl ukrytý v hasičské zbrojnici v Kunovicích,
v hotelu Kusák v Ostrožské Nové Vsi a na dalších místech.
Hlaďo přistál po svém útěku ve východním
Polsku, ve Stanislawově. V tu dobu již Rudá
armáda tuto část Polska obsadila a sovětská správa město přejmenovala na Ivanovofrankovsk. Hlaďo byl po přistání internován
a Sověti s ním jednali jako se špionem.
Dvakrát měl štěstí, když přežil potopení křižníků, na kterých se přepravoval společně s dalšími
našimi vojáky do Anglie. Společně s křižníkem
Edinburg se potopilo i 465 cihel zlata, celkem ho bylo 6,5 tuny.
Od 15. listopadu 1944 až do konce války létal jako velitel
Československého stíhacího wingu v hodnosti W/Cdr – podplukovník.
Poslední bojový let absolvoval 13. srpna 1945, kdy se vrátil do vlasti jako
velitel stíhacího wingu a celé skupiny pilotů. Jaroslav Hlaďo má na svém
kontě 281 přeletů přes kanál Lamanche, což je nejvíce ze všech našich
pilotů sloužících v RAF v době 2. světové války. V jejím průběhu obdržel
celkem šestkrát Československý vojenský kříž, dvakrát československou
medaili Za chrabrost, dále Československou medaili Za zásluhy I. stupně,
pamětní medaili čs. Armády se štítky (SSSR + VB), britský DFC, DSO, OBE,
francouzský Croix de Guerre a Légion d´Honneneur (Commndeur), britská kampaňová vyznamenání The 1939–1945 Star, Air Crew Europe Star,
a War Madal. Po válce obdržel sovětskou medaili Za pobědu nad Germanijej, jugoslávský řád Ordeon zasluge za narod II., Junácký kříž II. stupně.
Při akci „Izrael Důvěrné“ se podílel na výcviku Izraelských pilotů a jako
čs. expert se podílel na dodávce cvičných letounů L–29 Delfín, které
se vyráběly také v Kunovicích.
Při výstavě v roce 1999 jsem se pamětníků, vlastně pamětnic, vyptával,
jak to bylo s tím benzínem pro Hlaďův útěk. Pamětnice mi ještě stále
trochu opatrně odpovídaly a byly překvapeny, jak já takový „mladíček“
může tuto historii znát. Na otázku zda mé otázky jsou pravdivé, mne velmi
potěšily - téměř všechny mé otázky odpovídaly pravdě! Je velká škoda,
že tuto činnost nikdo více nezdokumentoval, že se nedochovaly fotografie z oslav, při nichž byl Hlaďo v závodě, odkud odletěl bojovat za vlast
a svobodu.
Ještě malý dodatek na závěr. Je velká škoda, že při oslavách 25. výročí
založení tzv. Nového závodu LET nebyl představen osazenstvu podniku
při slavnostní schůzi. Při oslavě tehdy v novém hangáru byl na čestné
tribuně i Jaroslav Hlaďo, ale nikdo asi neměl být obeznámen s tím, o koho
vlastně jde. To, že se jedná o někoho významného bylo zřejmé z jeho
přátelského rozmlouvání s některými staršími zaměstnanci. Byl také viděn
na televizní obrazovce (1976?) za letu v letounu L–410 Turbolet, ale zase
nic. Pan Hlaďo byl i tolik roků po válce zřejmě stále „třídním nepřítelem“
a měl zůstat v zapomnění!
Jaroslav Hlaďo zemřel 21. ledna 1990 v Praze.
Jaroslav Olbert st.
2/2015
kunovjan
První vzlet prototypu L 410 NG
Dva týdny po představení prototypu L 410 NG veřejnosti na kunovickém
letišti dosáhli pracovníci společnosti Aircraft Industries, a.s. dalšího úspěchu, když ve středu 29. července 2015 v odpoledních hodinách úspěšně
poprvé vzlétl prototyp inovovaného letounu, který je další generací dnes již
legendární Čtyřistadesítek. Posádku letounu
během prvního letu
tvořili piloti Petr Jarocký a Stanislav Sklenář
a pracovníci kvality
výroby Zdeněk Koníček a Michal Sum.
Tímto letem byla započata série certifikačních letových zkoušek
v souladu s příslušnými předpisy. Během
prvního letu byly ověřeny základní letové
vlastnosti a výkony
letounu, správné funkce jeho systému ovládání, správné funkce
pohonné
jednotky
a palivové soustavy
letounu a základní
funkce avionických a navigačních systémů.
Letoun L 410 NG je zásadně inovovaným modelem stávající verze
letounu L 410 UVP-E20, kterou společnost Aircraft Industries, a.s.
v současné době sériově vyrábí. Nový model bude velmi silným
konkurentem pro stávající turbovrtulové letouny stejné kategorie ve světě.
Mezi zásadní vylepšení letounu patří vyšší platící zatížení (letoun uveze
více nákladu a to přibližně o 400 kg), dvojnásobné zvětšení předního za-
vazadlového prostoru, dále větší dolet (až 2 500 km) a vytrvalost (až 10
hodin) a to díky téměř dvojnásobnému objemu nových integrálních palivových nádrží, které jsou součástí nově konstruovaného křídla. Letoun
bude vybaven výkonnější pohonnou jednotkou oproti stávající, která byla
modernizována již v
roce 2013. Nová pohonná jednotka bude
sestávat z motorů GE
H85 se vzletovým
výkonem 850 HP
a vrtulí AV 725.
Motor je vybaven
novým reduktorem,
který v důsledku
nižších otáček vrtule
přináší snížení hluku.
L 410 NG dosáhne
vyšší cestovní rychlosti (až 417 km/h TAS)
a bude mít modernizovanou pilotní kabinu technologií Glass
Cockpit od společnosti Garmin, konkrétně avioniku G3000,
která výrazně přispěje
ke snížení zátěžeposádky a zvýšení bezpečnosti letu. Rovněž byla zásadně zmodernizována kabina cestujících tak, že nabízí komfort, na nějž
jsou cestující zvyklí z letounů vyšší kategorie. Také návrhová životnost
letounu bude podstatně zvýšena a to na 30 000 letových hodin.
Zahájení sériové výroby letounu L 410 NG je plánováno po dokončení
certifikačních zkoušek v roce 2017, v budoucnu by v kunovické továrně
red
mělo vznikat až 30 těchto inovovaných letounů ročně.
Kunovičtí zahrádkáři pečují o biokoridor
V letních dnech zahrádkáři provedli již druhé sečení travin v biokoridoru
Stará hora. Při tropických teplotách během deseti dnů obsekali více než
deset tisíc kusů mladých dřevin. Lokalita nyní nabízí velmi příjemné pro-
2/2015
středí pro odpočinek ve zdejších hezkých přírodních zákoutích.
Jan Prachař,
ZO Českého zahrádkářského svazu Kunovice
strana 7
kunovjan
Abrhámova cihelní drážka v Kunovicích
Na začátku dvacátého století vznikla v souvislosti s rostoucí výrobou
v kunovické cihelně patřící Josefu Abrhámovi potřeba dopravovat produkci cihelny rychleji k zákazníkům v okolí. Růst výroby si vyžadoval také
zvýšené dodávky uhlí pro elektrárnu v cihelně. Z těchto důvodů dospěl
Abrahámova cihelna v Kunovicích
„Paní Leopoldýna Hortvíková a František Zavázal, spolumajitelé st.par.
čís.75/3, zásadně nenamítají proti zamyšlenému projektu, žádají však,
aby byl uchován k jejich parcele řádný přístup a příjezd a aby jim škoda,
která by snad stavbou nebo provozováním projektované polní dráhy povstala, plně byla hražena.“
Pan František Fornůsek, majitel domku číslo 592 se vyjádřil takto: „Připojuji se k prohlášení všech interesentů z obce Kunovic
a žádám mimo to, aby příkop silniční po levé straně okresní silnice z Hluku do Kunovic nebyl zakryt, aby do mého dvoru příjezd
nebyl znemožněn a aby kolejnice dráhy nepřevyšovaly úroveň
silnice a aby odtok vody v silničním přítoku stavbou dráhy nebyl
zamezován, pokud příkop tento dráha bude protínati.“
Pan Antonín Horsák, zástupce firmy Bratří Horsákové
v Kunovicích, majitelé pozemků a domů na parcelách čís. 1112
a 1120 čís. popisné 814 a 824 jakož i parcely 8842/1, na níž je
projektována úzkokolejka, učinil toto prohlášení:
„Souhlasím s tím, aby pan Josef Abrhám, majitel parostrojní cihelny v Kunovicích, vystavěl si na parcel č.8842/1, pokud toho
pro účely dráhy jest zapotřebí, úzkokolejnou dráhu dle předloženého projektu. Za používání parcely této pro účely projektované
dráhy žádám roční poplatek od firmy Josef Abrhám, jehož výše
stanovena bude vzájemnou dohodou. Námitek proti předloženému projektu na stavbu úzkokolejné dráhy naše firma nečiní žádných. Žádám však
by dovoleno bylo Firmě Bratří Horsákové používati úzkokolejné dráhy
k účelu rozvážení materiálií, jimiž firma naše obchoduje a to z té příčiny by
rychlá potřeba u konsumentů byla hned kryta. Současně žádám jménem
firmy Bratří Horsákové, by podnikatel úzkokolejné dráhy Josef Abrhám
zřídil na parceli čís.8842/1 jednu vyhýbku asi délky 50 metrů současně se spojkou do dvora firmy za tím účelem by firma Bratří Horsákové
získala pro dopravu materiálií pro obchod nutných ze stanice dráhy a ku
stanici dráhy železniční snadné spojení. Naproti tomu svoluje firma Bratří
Horsákové, aby Josef Abrhám zřídil sobě na parceli čís.8842/1 skladiště
pro výrobky cihlářské za poplatek roční, jehož výše bude stanovena dle
Josef Abrhám, majitel Parostrojní cihelny v Kunovicích, k zásadnímu
rozhodnutí a podává okresnímu hejtmanství v Uherském Hradišti žádost
o povolení výstavby úzkorozchodné dráhy polní o rozchodu 0,60 metru
s pohonem animálním.
K této žádosti ustavilo c .k . okresní hejtmanství vyhláškou ze dne
22. června 1916 komisionelní šetření a jednání na místě ve dnech
13.-15. července 1916. Předmětem jednání byla ta část dráhy, která
ležela mimo železniční těleso Vlárské dráhy. Předložené plány byly veřejně
vystaveny ve dnech od 22. června do 12. července 1916 u c. k . okresního
hejtmanství v Uherském Hradišti. K vlastnímu šetření se sešla komise složená
ze zástupců státní správy, zastupitelstva Kunovic, občanů a firem dotčených stavbou.
Kromě vyjádření c. k. správy říšské silnice
v Uh. Hradišti, c. k . ředitelství pro tratě společnosti Státní dráhy ve Vídni, c. k. ředitelství pošt
a telegrafů v Brně se k vlastní stavbě vyjádřili také
občané Kunovic a majitelé firmy Bratří Horsákové
v Kunovicích. V komisionelním šetření byly zapsány tyto připomínky ze strany Kunovjanů:
„Obyvatelé obce Kunovice dotčení stavbou a přizvaní k projednávání tohoto povolení se vyjádřili,
že nemají žádné věcné námitky k tomuto projektu, týkající se stavby úzkokolejné dráhy, vyjádřili ale obavy, jednak o bezpečnost svých domků
z důvodu poškození eventuálními otřesy, jednak
z důvodů omezení přístupu ke svým nemovitostem a obavy o bezpečnost hlavně dětí.“ Dále
pak vyjádřili tyto připomínky: „Zejména u domků ležících po levé straně silnice vedoucí z HluTrať vedla přes dnešní náměstí Svobody…
ku do Kunovic bude znemožněno skládání sena
na půdy dotyčných domků, což se nyní děje přímo z vozů, jež postaviti se musí před domkem na okraji silnice, a to tím vzájemné dohody. Platnost této obapolné úmluvy stanoví se na tak dlouvíce, že koleje dráhy v nepatrné vzdálenosti od oken i dveří jsou projek- ho, pokud firma Bratří Horsákové jest majitelkou parc.čís.8842/1.“
továny, čímž snadno i pro lidi a dobytek nepříjemné a škodlivé důsledky V srpnu roku 1919 oznamuje Josef Abrhám ukončení výstavby polní drážvzniknouti mohou a vjezdy z domků těchto jakož i příjezdy do domků bu- ky a zamýšlí místo pohonu animálního zavést pohon motorový. Proto žádá
dou tímto obtížnější.“
o kolaudaci této drážky i pro motorový pohon Zemskou správu politickou
Dále bylo požadováno, aby podnikatel Josef Abrhám byl donucen poskyt- v Brně. K této žádosti bylo nařízeno jednání na den 21. listopadu 1919.
nout náhradu za zhoršení užívání majetku a vyhrazují si nároky na náhradu Jednání se zúčastnili zastupitelé obce Kunovice, zástupci silničního výboškod, která by vznikla stavbou a provozováním dráhy byla způsobena.
ru okresu Uherské Hradiště, správce říšských silnic v Uherském Hradišti,
Strana 8
2/2015
kunovjan
…a po nynější ulici Na Rynku směřovala k mostu přes
Olšavu
majitel parní cihelny Josef Abrhám, František Fornůsek, rolník č.p. 592
v Kunovicích. Za zemskou politickou zprávu se zúčastnili ministerský rada
Vilibald Galusek a stavební rada František Kadlíček. Za ředitelství Státních
drah byl jednání účasten rada státních drah ing. Emil Sušický, jako znalec
z oboru železničně technického, za okresní politickou správu v Uherském
Hradišti místodržitelský koncipient Dr. Richard Kodílek.
Komise shledala dráhu vystavěnou dle původního zadání s několika změnami, byla posunuta výhybka z km 1,6-1,8 blíže k mostu přes řeku Olšavu do km 1,4-1,5. Dále nebyla postavena odbočná kolej v km 0,9-1,0.
Tato byla původně projektována jako odbočka pro případ ujetí vozů.
Na silničních přejezdech se místo dlažby použily dubové trámy z důvodu malé výšky kolejí. Namísto původně zamýšlených kolejí s rýhou byly
použity na přejezdech přídržnice. Tyto komise požadovala doplnit
i na most přes řeku Olšavu.
Dále komise požadovala vypracování provozního řádu vlečky, ustanovení
zřízence zodpovědného za provoz, vykonání technicko-policejní zkoušky
lokomotivy.Tuto zkoušku doložil majitel v den jednání komise. Strojvedoucí a jejich pomocníci se museli podrobit předepsaným zkouškám.
Pro vlastní provoz zakoupil majitel drážky u firmy Motorenfabrik Oberursel třínápravovou benzínovou lokomotivu o výkonu 12 koní, hmotnost
vyzbrojené lokomotivy 4200 kg, dvoustupňová převodovka s maximální
rychlostí 8 km/h, na první převodový stupeň 3 km/h. Délka lokomotivy
byla 3340 mm, šířka 1020 mm, rozvor náprav 550 mm.
Ke kolaudaci drážky pro provoz se vyjádřil starosta obce Kunovice p. Ertl,
z obyvatel obce František Fornůsek č.p. 592, Antonín Seměnka č.p. 666,
Marie Tvrdoňová č.p. 673 a Leopoldina Štěrbová č.p. 652.Zatímco starosta obce provoz drážky schválil v podstatě bez výhrad, místní obyvatelé
vyjádřili obavy z poškození jejich nemovitostí provozem drážky a požadovali po Josefu Abrhámovi náhradu škod způsobených provozem drážky
Snímek z května 1936 zachycuje dělníky při opravě
trati
2/2015
na jejich nemovitostech.
Dále byla projednána rekonstrukce křižovatky silnice do Uherského
Brodu se silnicí do Hluku z důvodu velkého množství povrchových vod
po srážkách, v zimě zde voda zamrzala a tak místo dlážděných příkopů
bylo přistoupeno ke stavbě propustku o světlosti 0,4 a 0,5 metru. Po projednání komise udělila povolení majiteli Parostrojní cihelny v Kunovicích
povolení k provozu úzkokolejné drážky s pohonem motorovým.
Cihelní drážka vedla z Abrhámovy cihelny po okresní silnici směrem
od Hluku do Kunovic (dnes ulice Osvobození), na dnešním náměstí
Svobody křižovala silnici vedoucí do Uherského Brodu (dnešní ulice
Lidická) a kolem budovy, místo níž dnes stojí městský úřad se stáčela na
říšskou silnici (dnešní ulice Na Rynku), po jejíž pravé straně se táhla přes
Olšavní most až na železniční nádraží. Zajímavostí je, že v některých úsecích byla drážka vedena po pravé straně cesty a v jiných po levé – podle
toho, kudy byla vytyčena nejvýhodnější trasa.
V provozu se používaly vysokostěnné vozy, nakládka a vykládka byla
ruční. Informace o vozech a jejich vzhledu nejsou k dispozici
s výjimkou popisu v žádosti o povolení výstavby drážky. Zde se uvádí, že
vozíky budou bednové, šířka 940 mm a maximální hmotnost naloženého
vozíku bude 1.500 kg.
Zničený most přes Olšavu znamenal konec cihelní
drážky v Kunovicích (duben 1945)
Podle vzpomínek pamětníků jezdíval jako strojvedoucí převážně pan
Blažek. Drážka bývala používaná poměrně nepravidelně, využívala se především podle potřeb cihelny k nakládce a vykládce vozů na kunovickém
železničním nádraží. Byla také vítanou atrakcí pro děti, které se i přes
zákaz vozily na posledním voze cestou ze školy. Mezi pamětníky a současně i aktéry těchto „černých jízd“ patří například pan ing. Jiří Deml,
nebo pan Dáňa.
Pro obyvatele obce byla drážka mimo jiné také vítaným zdrojem topiva, neboť vozy nebyly pokaždé dobře utěsněné a při cestě docházelo
k úsypům přepravovaného uhlí.
Drážka pozbyla provozuschopnosti na sklonku 2. světové války, když byl
v dubnu 1945 ustupující německou armádou vyhozen do povětří most
přes řeku Olšavu. Podle dostupných informací již drážka při stavbě
nového mostu přes řeku Olšavu nebyla obnovena a její provoz tedy logicky skončil. Vlastní drážka byla kompletně snesena po roce 1950.
V roce 1945, tedy již po ukončení provozu byla na koleji Abrhámovy drážky
u nádraží ČSD skladována ukořistěná německá technika, která byla později transportována do Sovětského Svazu.
Rarita v podobě úzkokolejné trati vedené v rámci území jedné obce fakticky neměla dlouhého trvání – pouhých 25 roků. Přesto ji můžeme vnímat
jako jeden z příkladů podnikavosti a vynalézavosti, jež byla vlastní podnikatelské sféře v období 1. republiky.
Milan Jiřikovský
strana 9
kunovjan
Hodové výstavy v Kunovicích
V rámci letošního hodového programu bude možno navštívit celkem čtyři výstavy. Hody budou zahájeny vernisáží děl řezbáře Antonína Hájka
soustružených ze dřeva a zdobených cínem. Jejich autor patří k ojedinělým tvůrcům, kteří v našem regionu uchovávají a rozvíjejí téměř zapomenuté řemeslo. Výstava bude instalována v zasedací místnosti městského úřadu v Kunovicích, vernisáž se uskuteční v pátek 25. září 2015
v 17 hodin a zájemci si ji budou moci prohlédnout do 2. října.
Ve stejný den se bude konat také vernisáž fotografií Klubu přátel fotografie
z Ostrožské Nové Vsi. Bude zde možné spatřit portréty, krajinky, přírodu, architekturu, techniku, zvířata a mnohé další, většinou ze Slovácka,
ale i celého světa. Výstava bude instalována v prostorách Městské knihovny Kunovice, zahájena bude v pátek 25. září 2015 v 18:30 a potrvá
do 9. října.
Součástí sobotního hodového programu bude vernisáž obrazů a textilií
nazvaná Vnitřní stopa. Autorka, Adéla Mikulicová, se zde vrací ke své
pravdivé tvořivosti a inspiraci hledala taktéž v divoké ženě, která nezapomněla na své instinkty. Výstava bude instalována ve společenském sále
na Panském dvoře, zahájena bude v sobotu 26. září 2015 ve 14:30 a potrvá
do 30. září.
V pořadí čtvrtá výstava s názvem Kreslím svůj svět nabídne téměř dvouletý průřez tvorbou klientů z Domova Na Bělince. V rámci svých volnočasových aktivit tvoří v terapeutické dílně různými technikami obrázky,
v nichž zhmotňují své představy, tužby a zachycují svýma očima svět, který
je obklopuje. Výstava bude instalována v přednáškovém sále na Panském
dvoře, vernisáž se koná v sobotu 26. září 2015 v 15:30 a návštěvníci ji
mohou shlédnout až do 2. října. Mgr. Jan Šobáň
Do Hradišťa na vinobraní
Folklorní soubor písní a tanců
HANDRLÁK
POŘÁDÁ
SEMINÁŘ PRO NOVÉ TANEČNÍKY
věk: od 13 let
Slovácká búda v Kunovicích
každý pátek od 4. září 2015 v 17.00 hodin
Nemusíš mít strach ani obavy
Přines si:
- Cvičební oděv a obuv
- Chuť něco dokázat
- Dobrou náladu a úsměv na tváři
Ostatní se Tě pokusíme naučit !
- Poznáš nové kamarády
- Uvidíš na vlastní oči festivaly u nás i v zahraničí
- Naučíš se nové lidové písničky a tance
- Zdokonalíš se ve světových jazycích
Odměnou Ti bude potlesk diváků!
od 9.9.2014
v 18.30hod
Druhý zářijový víkend od pátku 11. do neděle 13. srpna 2015 bude patřit
Slováckým slavnostem vína a otevřených památek. Jedním z mikroregionů, který se této události aktivně účastní je i Dolní Poolšaví, zahrnující
město Kunovice, obce Popovice, Podolí, Veletiny, Hradčovice a Drslavice
a městské části Uherského Hradiště – Míkovice, Sady a Vésky.
Účastníci průvodu se již tradičně sejdou v ranních hodinách před zimním
stadionem v Uherském Hradišti, kde se připojí za město Uherské Hradiště
jdoucí v čele průvodu. Z Kunovic od městského úřadu bude zorganizován
společný odchod účastníků, všechny soubory budou včas vyrozuměny.
Mikroregion Dolní Poolšaví se bude již potřetí prezentovat v parku před
Obchodní akademií) bohatým kulturním programem, kde se představí
dětské soubory, cimbálové muzičky, folklorní soubory, pěvecké sbory
i hodové chasy. Svůj prostor v programu bude mít i pásmo jízdy králů
s upoutávkou na nově otevřený Areál Jízdy králů v Kunovicích.
Pohostinnost obcí dokreslí nabídka místních specialit a vín.
Lenka Durďáková
Strana 10
2/2015
kunovjan
Kde staví v Kunovicích vlaky?
Otázka, která je pro většinu obyvatel našeho města, na první pohled, jednoduchá. Místa odkud řada z nás denně odjíždí za prací či jinými povinnostmi a aktivitami jsou přece chronicky známá a v pravidelném denním
běhu nemáme ani čas věnovat těmto místům zvláštní pozornost. Přitom
i tyto prostory a budovy mají svou historii, přítomnost a určitě i budoucnost. Železniční doprava, která díky těmto nádražím vstupuje do života
našeho města, je součástí regionálních traťových úseků Staré Město –
Vlárský Průsmyk a Brno - Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště.
Dominantní součástí železniční dopravy Kunovic je samozřejmě výpravní budova železniční stanice Kunovice na severovýchodním okraji města.
Historie této budovy sahá až do roku 1884, kdy byl na základě zadání ředitelstvím rakouských drah zpracován projekt s názvem Station Kunovitz,
dle kterého byla tato budova následně i vystavěna. To, že za dobu své
existence prošla, včetně svého okolí, řadou stavebních a modernizačních úprav je samozřejmostí a je logické, že již tak plně nekoresponduje
s původním stavebním plánem z konce 19. století. Budova byla rozšířena
nejenom o několik přístavků, ale změnily se i okolní přilehlé prostory - tak
jak vyžadoval dobový provoz.
Mezi poslední úpravy výpravní budovy patří například její plynofikace
realizovaná na přelomu tisíciletí. Stejně tak došlo i ke změně funkčnosti
přilehlého skladovacího areálu, dříve depozitáře Správy hmotných rezerv.
Tento prostor, který se nachází za posledním nástupištěm (při čelném
pohledu směrem na Sady), je nyní využíván pro potřeby Správy železniční
dopravní cesty (SŽDC).
Budoucnost výpravní budovy je určitým způsobem ovlivněna připravovanou změnou jejího vlastnictví. Stav, kdy je i v současnosti stále ve vlastnictví společnosti České dráhy, neodpovídá moderní strategii rozvoje železniční dopravy a je proto připravován její převod, stejně jako dalších cca
2/2015
1.200 nádražních nemovitostí, na podnik Správa železniční dopravní cesty.
Bohužel celý tento proces je doprovázen řadou nesrovnalostí a nejistot, navíc jeho dokončení je určitým způsobem ohraničen i postojem
Evropské komise v Bruselu, která má k tomuto velkému převodu státního
majetku některé výhrady. Prozatím máme alespoň jistotu v tom, že tato
výpravní budova bude v říjnu letošního roku plně připojena na centrální
řízení provozu. Toto nově zbudované technologicky moderní pracoviště
pro řízení železničního provozu na území Moravy je umístěno v Přerově.
S mnohdy nostalgicky vyhlížejícím obrazem klidného nádraží s výpravčím
v červené čepici tak budeme mít možnost se setkávat pravděpodobně
pouze výjimečně.
Druhým „kontaktním“ místem s železnicí v Kunovicích je vlaková zastávka, která je umístěna na trati Brno–Veselí nad Moravou–Uherské Hradiště. Tato byla zásadním způsobem rekonstruována v letech 2004–2006,
kde proběhla generální výměna provozně zabezpečovacích zařízení. Stará
výpravní budova, jako součást železniční vlečky do nového areálu tehdejšího mamutího národního podniku LET, byla srovnána se zemí a nahrazena zcela novou a odlehčenou konstrukcí ochranného přístřešku pro
cestující.
A je možné, že dodnes řada našich spoluobčanů netuší, že takto rozsáhlá rekonstrukce prostoru železniční zastávky v prostoru před „starým“
LETem proběhla za finanční spoluúčasti Města Kunovice, což jistě přispělo
k dalšímu zkvalitnění standardů dopravní obslužnosti obyvatelstva města
a jeho návštěvníků.
Samostatnou kapitolu železniční dopravy, či spíše její krajovou modifikaci
ve formě železniční vlečky zbudované pro potřeby průmyslového komplexu letecké továrny LET Kunovice, bude snad možnost vzpomenout příště.
Tomáš Zůbek, Zdroj: ČD, a.s., Regionální obchodní centrum Zlín
strana 11
kunovjan
Komiksová soutěž v knihovně
Před prázdninami byla v Městské knihovně v Kunovicích vyhodocena výtvarná soutěž probíhající v době od 23.března do 29. května 2015, jejíž
účastníci ve věku 10-20 let měli za úkol nakreslit stávajícího nebo úplně nového, vymyšleného komiksového hrdinu. Soutěžící byli rozděleni
do tří kategorií podle dosaženého věku:
1. kategorie: 10 – 13 let
2. kategorie: 14 – 16 let
3. kategorie: 17 – 20 let
Výtvarná komiksová soutěž byla součástí programu nazvaného Komiksový
rok 2015, na jehož realizaci knihovna získala dotaci Ministerstva kultury,
z programu Knihovna 21. století. Soutěže se zúčastnilo na pět desítek mladých výtvarníků ze ZŠ U Pálenice, Kunovice, ZŠ Červená cesta,
Kunovice, ZŠ Spytihněv, ZŠ a ZUŠ Strání, ZUŠ Uh. Hradiště, pobočka
Kunovice a ZUŠ Uherské Hradiště. Soutěžní porota neměla při výběru
vítězných prací vůbec jednoduchý úkol, přesto se jí podařilo určit vítěze
soutěže:
Kategorie č. 1:
1. místo - Putování časem (František Viktor Vetyška, ZUŠ Uh. Hradiště)
2. místo - Ninja (Tereza Tomášková, ZŠ a ZUŠ Strání)
3. místo - Komiksové postavy (Jan Zajíc, ZUŠ Uh. Hradiště)
Kategorie č. 2:
1. místo - Spiderman (Veronika Martinková, ZŠ Červená cesta Kunovice)
2. místo - Garfield (Terezie Blažková, ZŠ Červená cesta Kunovice)
3. místo – Čtyřlístek (Adéla Adámková, ZŠ Strání)
Kategorie č. 3:
1. místo - Bílé Smileoead - Marie Seidlová, ZUŠ Uh. Hradiště, pobočka
Kunovice)
2. místo - Šnečí komiks (Veronika Grebíková, ZŠ Strání)
3. místo - Simpsonovi (Eliška Dobrozemská, ZŠ Červená cesta)
Vítězné práce byly vystaveny v prostorách městské knihovny po celé
prázdniny.
red
Strana 12
2/2015
kunovjan
Novinky v městské knihovně
Čtenáře městské knihovny informujeme o další zásilce nových knih:
BELETRIE
L. Jackson – Prokletí
M. Hayder – Kůže
V. Vondruška – Oldřich z Chlumu
J. Hnízdil – Mým marodům
R. Cílek – Zásnuby se smrtí
V. Fojtová – Baba jedová
G. Masterton – Rozbití andělé
H. M. Körnerová – Druhý břeh
M. T. Majar – Hell Boys
L. Kepler – Stalker
H. Östlundh – Krvavá lázeň
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
J. Hnízdil – Zaříkávač nemocí – Chcete se léčit, nebo uzdravit?
Stockholm – inspirace na cesty
S. Wilson – Sladký život bez cukru
KOMIKS
G. R. R. Martin – Potulný rytíř – grafický román
H. Lamková – 4 strašidelné příběhy Čtyřlístku
M. Groening – Simpsonovi komiks – Prčou napakovaný potlach
LITERATURA PRO DĚTI
D. Křišťanová – Školáci a poškoláci – Ztracený pes a jiné příběhy
KNIŽNÍ TIP
Hana Marie Körnerová – Druhý břeh
Příběh sester Hermíny a Stefanie se odehrává v devadesátých letech osmnáctého století. Společně se svou babičkou po revoluci uprchly z Francie
a po dlouhé a dobrodružné cestě Evropou
nacházejí nový domov
v Čechách, kde se pokusily žít nový život.
Život na malém panství v Heřmanech však
komplikuje
nenávist
příbuzných, kteří se
všemožně snaží připravit je o majetek.
A tak obě nakonec
z existenčních důvodů
uzavírají sňatek. Stefanie ale záhy ovdoví a ani
Hermína se nevyhne
komplikacím – minulost vyplývá najevo…
Román Druhý břeh je
již třetím dílem autorčiny série Kočár do neznáma.
UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
Městská knihovna Kunovice upozorňuje své čtenáře, že seznam knižních novinek je z technických důvodů v městském zpravodaji Kunovjan zveřejňován s časovou prodlevou. Nejaktuálnější seznamy knižních novinek jsou čtenářům zasílány e-mailem anebo jsou dostupné na našich sociálních
sítích a ve webových katalozích knihovny. Pokud jsou knižní novinky při Vaší návštěvě knihovny vypůjčeny, zdarma Vám je rezervujeme a následně
telefonicky dáme vědět o jejich vyzvednutí. Děkujeme za pochopení.
CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE...
Frajárka, galán, Banderas
Září je v Kunovicích tradičně spjato s hody. Při zpěvu hodových písní nebo v řeči stárků lze narazit na slova, jejichž význam všichni znají,
ale zaručeně nejsou česká.
Původ slova frajárka či frajár není těžké určit a v němčině se dodnes používá slovo Freier, což je také nápadník. Jeho vznik ale sahá mnohem dál,
než by se na první pohled zdálo, totiž až do germánské mytologie. Slovo
frajár je odvozeno od germánské bohyně plodnosti, lásky a krásy Freyi.
Kromě nápadníka je po ní v němčině také pojmenován pátek (německy
Freitag). Čtvrtek je zase pojmenován po bohu hromu Thórovi, popřípadě
Donnarovi (německy Donnerstag, anglicky Thursday).
Další podobné a exotické slovo, nikoliv četností, ale původem, je slovo
galánka, resp. galán. Jeho význam je třeba hledat až ve španělském slově
galano, které má stejný význam jako moravský galán. Všechna tato slova
včetně galanterie a galantní pocházejí ze slova gala (slavnostní oblek).
To by dle etymologického slovníku mělo být až z arabštiny, ale k nám se
dostalo přes němčinu.
Folklorní slovo, jež má původ v latině, ale používá se i ve španělštině,
je banderium. Slovo má dva významy. Kdysi to byla jízdní obranná druži-
2/2015
na uherských šlechticů, později jízdní průvod v kroji. U nás jednoznačně
převládl druhý význam. V Uhrách byla latina až do 19. století úředním jazykem a banderium znamená latinsky praporec, španělsky se řekne banderia (vlajka bandera). Takže známý herec Antonio Banderas se doslova jmenuje Antonio Vlajky. Španělské příjmení Bandera(s) je odvozeno
od výrobců, prodavačů nebo nositelů vlajek. Čili některý z hercových
předků mohl být například praporečníkem.
Banderas evokuje ono „české“ Panděras a je to dedukce správná, protože panděro opravdu pochází ze španělského pandero, což je vysoký
a úzký vojenský buben. Do češtiny se slovo asi dostalo přímo v 17. nebo
18. století, kdy čeští vojáci bojovali v habsburské armádě v západních
zemích (Španělsko, Belgie, Itálie) například ve válce o dědictví španělské
(1701-1714). Španělská vojenská organizace tehdy byla vzorem a další
armády tento model přebíraly.
I když dějiny obvykle nebývají romantické, možná se za třicetileté války
naopak dostali nějací španělští galáni k nám a našli si tu svoje frajárky.
Žádná hodová písnička se po nich ale nezachovala.
Mgr. Pavel Oškrkaný
strana 13
kunovjan
KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE
září 2015
Životní jubilea našich spoluobčanů
V měsíci září tohoto roku oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Milada Gabrhelová, 95 let
Miroslav Polách, 90 let
Anna Hanáčková, 90 let
Marie Malíková, 85 let
Marie Bartošová, 85 let
Stanislav Horsák, 80 let
Jan Paška, 80 let
Marie Fornůsková, 80 let
Zdeňka Hanáčková, 80 let
výročí sňatku
V měsíci září tohoto roku oslaví 60 let společného života
manželé Ludmila a Antonín Pavelkovi
V měsíci září tohoto roku oslaví 60 let společného života
manželé Marie a Kliment Macháňovi
manželé Jiřina a Alois Pelkovi
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky),
že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku
v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici,
je nutné vyzvednout na matrice Městského úřadu v Kunovicích Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice
(www.mesto-kunovice.cz).
Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: 572 432 712, mobil: 602 596 625, e-mail: [email protected]
V měsíci září 2015
oslaví 50 let společného života
manželé Jiřina a Alois
Pelkovi
čtvrtek 3. září
9:00-10:00 hod. pondělí 7. září
10:00-11:00 hod.
čtvrtek 10. září
9:00-10:00 hod. čtvrtek 17. září
9:00-10:00 hod. pondělí 21. září
10:00-11:00 hod.
Tvoření (pro děti od 2 let)
– 1. patro Komunitního centra
Dopoledne s pohádkou: promítání pohádky
+ tématické tvoření (pro děti od 2 let)
– 1. patro Komunitního centra
Tvoření (pro děti od 2 let)
– 1. patro Komunitního centra
Tvoření (pro děti od 2 let)
– 1. patro Komunitního centra
Dopoledne s pohádkou: promítání pohádky
+ tématické tvoření (pro děti od 2 let)
– 1. patro Komunitního centra
čtvrtek 24. září
9:00-10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let)
– 1. patro Komunitního centra
Upozorňujeme návštěvníky, že v době konání exkurzí a akcí mimo
budovu Komunitního centra bude herna uzavřena.
Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města www.mesto-kunovice.cz
a na Facebooku, v městském rozhlase a také je můžete získat na
tel. 774 224 887. Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi
nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den od 8.30
do 12.00 hodin.
Věra Huspeninová
Péče o zvěř v letním období
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a
spokojenosti do dalších let společného života přeje
rodina a přátelé
V těchto letních dnech doplňují myslivci ve spolupráci s Agrokomplexem
Kunovice zásypy pro drobnou zvěř plevami a obsekávají krmná zařízení.
Na snímku je zachyceno myslivecké zařízení v části honitby Komárovec.
V současnosti myslivci loví škodnou, zejména lišky a také divoká prasata, která se vyskytují nejvíce v Hluckém a Lintavském žlebu a přilehlých
lánech s kukuřicí.
Jan Prachař
Strana 14
2/2015
kunovjan
V Domácí péči září také Kunovjané
Mimořádnou příležitost k bližšímu seznámení s novým filmem Domácí
péče režiséra Slávka Horáka (narozen v 1975 v Gottwaldově, pod vedením Jana Gogoly absolvoval Filmovou školu ve Zlíně, a dále na pražské
FAMU, obor hrané režie a scénáristky, do svého hraného debutu působil
v oblasti reklamní tvorby. pozn. red.), měli v sobotu 1. srpna všichni,
kdo se vydali do Areálu jízdy králů na setkání s dramaturgem filmu Janem
Ona, sama se v médiích opakovaně vyjádřila, že po této roli velmi toužila.
A tak se i stalo. Alena hrála ve skutečném oblečení Slávkovy maminky,
a to také přispělo k tomu, že se s úlohou pečovatelky dokonale ztotožnila. Natáčení domácích scén probíhalo v domě režisérových rodičů
v Napajedlích. Byli neuvěřitelně trpěliví a vstřícní. Není snadné přijmout
pod vlastní střechu početný filmový štáb. Rovněž bylo výhodné, že jsme
točili v reáliích, které dobře známe. Ve filmu diváci jistě poznají Napajedla,
Jalubí, či Žítkovou a další místa,“ doplnil Jan Gogola. Ten si ve filmu rovněž
zahrál, a to roli starosty obce, kde hlavní hrdinka s rodinou žije. Pozorný
divák ve filmu objeví i ředitele Slováckého divadla Igora Stránského.
Vedle hereckých koncertů Aleny Mihulové, Bolka Polívky, Zuzany
Krónerové či Taťány Vilhelmové v Domácí péči hraje významnou roli také
cimbálová muzika Kunovjané, jejíž hudba děj provází a přispívá k celkovému výrazu filmu. Jan Gogola potvrdil, že volba Kunovjanů, byla správná
a její členové uspěli nejen jako muzikanti, ale také jako herci. V části
filmu zachycující svatbu dcery hlavních protagonistů, se s Kunovjany
diváci potkají tváří v tvář.
Na natáčení rovněž zavzpomínal také Jiří Hráček: „Byla to pro nás nová
zkušenost. Ve filmu vystupujeme asi pět minut a točilo se od devíti hodin
ráno do půlnoci. A to tenkrát byla velká zima. Nejnáročnější byla část, kdy
Alena Mihulová s naší muzikou zpívá přání dceři. Svatba se natáčela v neděli, a další dva dny jsme ještě po práci dělali zvukové dotáčky. Atmosféra
během natáčení byla velmi příjemná a družná, jako bychom byli skutečně
Gogolou, a cimbálovou muzikou Kunovjané, která v Domácí péči rovněž zaujímá velmi důležité místo. Jan Gogola, pedagog brněnské JAMU,
se v Kunovicích ocitl, takřka na domácí půdě, protože zde v počátcích své profesní kariéry působil jako učitel. S chutí si na úvod besedy
na tato léta zavzpomínal a zdůraznil, jak jej těší, že jedna z jeho žákyň, nyní
v Kunovicích zaujímá významné starostenské křeslo. Poté se řeč stočila
na film Domácí péče
„Když za mnou režisér Slávek Horák se scénářem Domácí péče přišel, hned mě téma zaujalo. Bylo vidět, že danou problematiku velmi
dobře zná, díky své mamince, která náročnou práci domácí zdravotní
sestry dlouhá léta vykonávala,“ vysvětlil na úvod besedy Jan Gogola a dále
pozorným posluchačům popsal okolnosti, které vznik filmu Domácí péče
provázely.
„Příprava tvůrčího týmu byla velmi pečlivá a náročná. Režisér Horák
nejdříve uvažoval, že do titulní role obsadí dokonce svou maminku,
aby hrála samu sebe. Nakonec padla volba na Alenu Mihulovou, kterou
diváci znají především z filmu Karla Kachyni Sestřičky, kde ztvárnila roli
začínající zdravotnice po boku Jiřiny Jiráskové.
Slávek Horák se pro Alenu Mihulovou rozhodoval poměrně dlouho, zdála
se mu na roli mladá. Ale maskéři dokážou léta nejen ubrat, ale i přidat.
v rodině na svatbě. Režisér i herci byli přátelští. No a nejslavnějším z nás
je teď určitě František Večeřa, který si ve filmu připíjí a pronáší repliku:
„Lepší jedna po ránu, než celý den nic,“ zavzpomínal Jiří Hráček.
Příjemnou atmosféru při besedě v Areálu jízdy králů doplňovali Kunovjané a také lahodné vínko z kunovické vinotéky.
Na závěr večera se přítomní zavázali k návštěvě filmu, a kdo slib splnil, jistě nelitoval. V dnešním světě, zdánlivě zbaveném citu a obětavosti,
se zrodil příběh plný lidskosti a naděje. Alena Mihulová právem získala za
svůj skvělý výkon v Domácí péči na 50. Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech Stříbrný glóbus za Nejlepší ženský herecký výkon.
Nebývale pochvalná jsou hodnocení filmových kritiků a také diváků. Když
po posledním filmovém obrázku na plátno naběhnou titulky, na rozdíl
od jiných filmů, diváci zůstávají sedět v křeslech a vnímají právě ukončený děj. Mnozí utírají slzy z tváře a nechávají se unášet podmanivou hrou
Kunovjanů.
Alena Kučerová
Foto: Jiří Hanzl a Zdeněk Kučera
2/2015
strana 15
kunovjan
Handrláček na festivalu CIOFF v Německu uspěl
Dětský folklorní soubor Handrláček měl v letošním roce rušno. Nejdříve okresní klání v Uherském Hradišti, pak regionální v Uherském
Brodě a konečně celorepublikové v Jihlavě přispělo k věhlasu mladých adeptů lidového umění. To prokázali počátkem května v Pardubicích s družebním Perníčkem, o týden později v Praze při vystoupení
na Křížovnickém náměstí u Karlova mostu a v Senátu ČR, v červnu při
festivalu CIOFF Kunovské léto a koncem června na festivalu ve slovenských Kapušanech.
V závěrečné třetině července zamířil soubor poprvé k moři.
Dostal pozvání na Velkou cenu folkloru v rámci CIOFF 26. Mezinárodního dětského festivalu do Ribnitz-Damgarten v Meklenbursku
-Pomořanech.
Hned první den Kunovjané absolvovali na náměstí úvodní koncert.
K večeru se přesunuli na poloostrov Dars, v přímořských lázních
Prerow zvládli hodinové představení v přírodním amfiteátru. A pak
hajdy na ubytovnu do Fuhlendorfu/Gutglück.
Druhý festivalový den si to rozdali tanečníci se svými hostujícími
protějšky při sportovním zápolení v městském aquaparku. Pětičlenná
doprovodná muzika v tu dobu objížděla město a lákala ke zhlédnutí
festivalových vystoupení na šesti místech v Ribnitz jak domácí, tak
turisty.
Jenom co se všechny soubory setkaly na náměstí, nastal velký shon.
Ruská skupina z oblasti Sibiře od Jakutska nedorazila. Pořadatelé zoufale obcházeli vedoucí souborů s výzvou pomoci. Byl to Handrláček,
který zachránil situaci a nezištně nastoupil na podium k půlhodinovému
programu. Odsud kvapem směr Wismar, kde už v sále kulturního
domu trpělivě a s pochopením čekalo obecenstvo na čtyři zahraniční
soubory. Jejich včasný příjezd narušila dálniční bouračka s následnou
kolonou a objížďkou.
Třetí festivalový den byl dopoledne ve znamení pořadu Tanec
pro všechny. Handrláček předvedl Jízdu králů na sucho – mladí jezdci
napodobují jízdu na koni. Vedoucí jezdec Šimon Ludvíček uděloval
příkazy: na koně, koníčku klusej, překážka, vodní příkop, zatoč vlevo,
vpravo, rychle do finiše. Vše v německém jazyce. Náramná zábava
pro všechny!
Odpolední volno strávil Handrláček výletem k Baltu v turisticky
hojně navštěvovaném Dierhagenu, jehož zvláštností jsou střechy
mnoha domů, jež kryje rákosí. Ukázalo se, že slunné dny dovedly
prohřát moře na přijatelnou mez, kdy se dalo koupat. Mladí si všimli také
vzorného pořádku na široké písčité pláži poseté budkami či paravány
snižujícími účinnost neustálého větříku, sektorů vyhrazených pro domácí mazlíčky a těch, co plavky na sobě nemusí. Vysoké duny směrem
k pevnině byly osazené travinami snášejícími také mořskou vodu.
Strana 16
Čtvrtý festivalový den, sobota, byl ve znamení soutěže pro tanečníky
do třinácti let. Ne všechny soutěžící soubory respektovaly tuto hranici.
V mezinárodní soutěži se rozhodovalo o titulu laureáta CIOFF festivalu.
Porotou bylo publikum a zástupci jednotlivých souborů. Handrláček
předvedl verbuňk Na kunovských lúkách, tance Strání, Pod májkú,
Jízda králů a Kopaničářský čardáš. V polovině vystoupení se zvedl
vítr. Přinesl s sebou černé mraky s průtrží mračen. Sedadla diváků
až na sporé výjimky osiřela. Zvuková technika se omezila na přenosné
mikrofony. Handrláček vydržel a dokončil pořad i přes nepřízeň počasí. Za pár minut se už opět slunko objevilo zpoza mraků.
V závěrečný festivalový den – v neděli – nastoupili k soutěži muzikanti v sále místní Základní hudební umělecké školy. Úkolem bylo
předvedení lidové písně, klasické skladby, závěrem německé
písně Das Wandern is des Müllers Lust. Mladá cimbálovka Lintavěnka
zahrála lidovou, její primáš Radovan Siman sólově A dur koncert
Komarowského a doprovodná muzika německou píseň.
Závěrečný program všech souborů proběhl opět na místním starobylém náměstí. Srbský soubor Dusan Vukasovic Diogen z Bělehradu,
založený v roce 1976, ověnčený oceněními z USA, Japonska a dalších
zemí, si připsal cenu laureáta z Ribnitz-Damgarten. Mezi hudebníky
se ukázal jako nejlepší místní kvartet vedený heligonkářem původem
z Ukrajiny.
V neoficiální soutěži ředitel festivalu Holger Hurtig vyhlásil za nejlepšího účinkujícího našeho Petra Polácha. Se zdviženým palcem opakovaně vyzdvihoval, že umí zpívat, tančit a hrát na klarinet. Také pochválil
vysoký počet hlasů diváků pro ocenění Handrláčka. Bylo jich šest set,
třetina podaných.
Na besedě vedoucích jednotlivých souborů našinec jenom zíral:
Vedoucí srbského souboru Radenko Dragićević uvedl, že vedení
souborů je jeho zaměstnání. Jednotlivé skupiny mají nácvik dvakrát
týdně po třech hodinách. Podobně je tomu i v polském Lublině
či ukrajinském Chmelnickém, litevském Panevežys, kde ještě přidávají
mladým souborákům tři hodiny týdně folklorní výuky ve škole.
Umělecké vedoucí Handrláčku Zdena Hašková a Ivana Janásová
neskrývaly dojetí nad uměním kunovských dětí. „V letošním roce
jsme měli hodně vystoupení. Vždy se nám podařilo něčím upoutat
obecenstvo. I když nám titul laureáta v Ribnitz-Damgarten unikl, jsme
spokojené. Získali jsme mnoho přátel, děti se mohly poučit, jak to
dělají jinde. Viděly jinou krajinu s jiným způsobem života. Určitě je budou poznatky motivovat k hrdému přístupu k našemu lidovému umění. Jsme rády, že jsme publiku mohli předvést zejména motivy z jízdy
králů a tanec verbuňk, obojí zapsané na listině nehmotného dědictví
v rámci UNESCO,“ shrnula dojmy ze zájezdu Zdena Hašková.
Zdeněk Ondrášek
2/2015
kunovjan
Záhady kolem jízdy králů IX.
Dopis z ležení u Kunovic
probíhalo nejen ve Vlčnově, zmínky o tomto způsobu „boje“ zaznamenal
i František Bartoš či Matúš Béňa.
Vzpomeňme si, co víme o střetech královských družin. Jízdy králů vyjíž- A teď se vraťme na jihovýchodní Moravu do 2. poloviny 15. století,
děly ze svých vesnic vyvolávat do sousedních vesnic a často i do měst, do doby oné kruté války. Král Jiří z Poděbrad byl moudrý král. Viděl své
do Hradiště či do Brodu. Když se potkaly dvě družiny, docházelo ke vzá- království trpět. Řekneme-li „krvácelo mu srdce“, pak jsme rozhodně
jemnému souboji ve snaze ukořistit cizího krále. Setkání nezřídka skon- nevyřkli frázi. A tak se rozhodl k následujícímu neobvyklému činu –
čilo nebezpečnou pranicí a docházelo ke zranění jezdců i koní; vždyť po- v červenci 1470 vyzval Matyáše k osobnímu souboji. Ze svého ležení
bočníci měli v rukou skutečné šavle a jejich úkolem bylo krále chránit stůj u Brna vyslal poselstvo vedené Vilémem z Rabí, který jménem krále Jiřího
co stůj. Pokud král padl do zajetí, družina, která ho neubránila, ho musela předstoupil před Matyáše s návrhem: „Pán náš chtěje zastaviti prolévání
ze zajetí vykoupit. Že pak ti, co krále neuhlídali, měli na dlouho z ostudy toliko nevinné krve křesťanské, hotov jest nasaditi a povážiti života svého
proti životu Vašemu a zve Vás k souboji v podobném místě mezi vojskami
kabát, není třeba připomínat.
a rovnou zbraní a v rovném odění. ... A tu dopustí-li pánbůh na krále
Ale ne vždy došlo k bitce.
Jan Janča (1868-1928), rodák z Vlčnova, spisovatel a novinář, popsal našeho, abyste ho přemohl, učiníte s ním, jakž budete ráčiti; také, převe svých vzpomínkách na dětství i jiné vedení boje. Družiny se nepraly může-li on, učiní s Vámi tolikéž...“
mezi sebou navzájem, ale místo nich spolu bojovali pouze jejich králové. Matyáš se sobě vlastní arogancí posměšně a jízlivě smetl nabídku ze stolu.
Stojí za to si pasáž z memoárů nazvaných Z Jožkových zápisků, pojed- Jiří znovu volá po míru a z ležení „na poli u Kunovic“ zasílá list uherským
pánům a rytířům ve vojsku Matyášově a
návajících o této praktice, připomenout.
znovu žádá, aby „taková bezpráví, záhuby,
Janča vydal své vzpomínky nedlouho před
mordové, krve křesťanské prolévání, násilí
smrtí, ale vzpomíná v nich na dobu svého
panen i paní i jiná bezpráví přestala…“
mládí, tedy 70. a 80. léta 19. století.
Byť zůstala Jiřího výzva nevyslyšena, sama o
„Králé objeli dědinu, složili u krále dary,
sobě je důkazem skutečného šlechtického
aby se jim udělala hostina, a teď tryskem
a humanistického ducha, jímž byl Jiří z Pose vydali k sousední dědině vyhledat tamděbrad nadán. Je to náhoda, že se takový ryní krále a svést turnaj. Někdy se stalo,
tířský způsob boje stal součástí zvyku právě
že sousední králé se jim vyhnuli, někdy
na Slovácku, které z celé Moravy trpězase, že jim vyjeli naproti – jak se kdy
lo česko-uherskými válkami nejvíce?
cítili. Turnaj nevyhrál by mladičký počestNemůže být „pasování a přetahování“ kráný král. Proto rychle na jeho koně přesedl
lů, zaznamenané právě v tomto regionu,
největší silák, a když přiblížili se souseodleskem středověkých událostí?
di, byli hrdě vyzváni na souboj. Oba králi
Co dnes vlastně o česko-uherských
vyjeli proti sobě, napřáhli pravice, chytili
válkách víme? Pro Moravu znamenase za ukazováky a jeden snažil se druhély největší pohromu její historie a svém
ho stáhnout z koně. Komu se to podařilo,
důsledku byly mnohem strašnější
byl vítězem a cizí král zajatcem. Bylo třeba
než války husitské a předčily i uherské
vykoupit ho darem, pohoštěním; anebo
nájezdy Bočkajovců a Turků v 17. stobylo třeba jít do zajetí a – dát se pohostit.
letí. Většina území Slovácka byla zpusA soupeři setrvali v hoštění a radovánkách
Král Jiří z Poděbrad. Dobové vyobrazení.
tošena, obce vyloupeny, vypáleny a tédlouho pohromadě.
měř vylidněny. Moravští historikové Jan
Někdy bylo třeba sousední krále honit
a k turnaji donutit. Při spatření našich králů dávali se sousedé nezřídka Skácel a Metoděj Zemek vypočetli ty vesnice, jejichž žina útěk; hnali koně silou mocí, ale naši byli jak čerti. Dohnali je a pak vot byl násilně ukončen a většina z nich navždy a definitivně zmizela z mapy. Nikdo již na Slovácku nenajde vsi Kapřiště,
docházelo k bitce, která nebyla již tak nevinná.“
Takže ne hned bitka, ale jakýsi gentlemanský souboj. Tak to kdysi Kuničky, Mokronosy, Jaroňovice, Roztrhanice, Roztrhánky, Kapanice,
Kukvice, Prusy, Potvorovice, Všetrapy, Plumlůvky, Kloboučky, Divice,
Harasy, Opatovice, Dluhonice, Steklice, Ulvy, Senstráž, Vsisko, Lhotu
u Násedlovic, Nesklovice, Cvikov, Přestavlky, Ostrov, Ostrovany, Dolní
Moštěnice, Újezdec, Černíkovice, Vážany a Slušovice u Jestřabic... Bezmála osmdesát vesnic zmizelo ze zemského povrchu jen na jihovýchodní
Moravě. Dnes jen názvy některých polních tratí uprostřed lánů jsou němým vzkazem vší té hrůzy, která zasáhla Slovácko. Vzkazem, čitelným
bohužel jen historikům, neboť my již nevíme...
Nemůže snad být takový zážitek dostatečně silným impulsem pro to,
aby s každým novým jarem ti, kteří náhodou přežili, uvítali krále – chlapce, přijíždějícího s mladistvou nadějí, že už žádná válka, žádný strach,
žádná smrt. A když jízda králů potká na své pouti nepřátele z jiné vesnice,
podá král králi ruku a řekne: Jen my dva!
NABÍDKY PROSÍM POSÍLEJTE NA E-MAIL
Kdo může říci, že to tak nebylo?
KOUPÍM POZEMEK
A ROD. DŮM 3+1/4+1
V KUNOVICÍCH A OKOLÍ
[email protected], tel.774438633 od 18.00-21.30 hod
Vítaný prodej i bez RK
2/2015
Příště: Kunovjané, kradú vám krála!
Jiří Jilík
strana 17
kunovjan
Folklorní bohatství i naděje Kunovic
Děcka z Kunovic
Dětský folklorní soubor Děcka z Kunovic má dlouholetou tradici.
První skupinka dětí se pod názvem Děcka začala scházet již v roce
1964 pod vedením Anny Ryšánkové-Škráškové. S ní během let
poté spolupracoval Slávek Štěrba,
s dětmi pracovaly dále Marie
Ježková
(Kolečkářová),
Marie
Malinová
(Škrášková),
Růžena
Habartová (Černá), Hana Drozdová (Matulová), Emilie Zemánková
(Hubáčková), Miloš Plachý, Zdeňka
Poláková
(Drozdová),
Ludmila
Habartová (Tvrdoňová).
Od roku 1986 jsou Děcka z Kunovic
spojována s Romanou Habartovou
(Bartošíkovou), s níž se na vedení
podílela v letech 1995-1999 Milena Bídová, od roku 2000 Martina
Habartová (Ťoková) a Šárka
Smělíková (Miklíková). Od roku 2015 se jako vedoucí přidružuje také
Terezie Habartová. Za tuto dobu se v souboru vystřídalo na 200 malých
tanečníků a na 50 muzikantů. Pro soubor vytvořila R. Habartová
na padesát choreografií (hudební zpracování F. Říha).
K nejúspěšnějším hudebním a pěveckým výstupům patřily sólové
projevy Veroniky Otrusinové, Petra Kunta, Jakuba Tomaly, Michala
Škola lidových tancù
kurz pro veøejnost
21. - 25. záøí 2015
kulturní zaøízení Pálenice
v 18.00 hodin
PONDÌLÍ
tance z Korytné
ÚTERÝ
tance bílovské sedlcké
STØEDA
tance hlucké sedlcké
tance ze Strání
ÈTVRTEK
Karièky pro dámy
Verbuòk pro pány
PÁTEK
Beseda u cimbálu
od 20.00 h
hudební doprovod CM Lintava
Spolupořadatelem akce je Folklorní soubor písní a tanců Handrlák
www.mesto-kunovice.cz
Strana 18
Buksy, Anety Poláchové (např. Skřivánčí vajíčko, Pásla som páva, Haj
husičky), Terezie a Julie Habartových (Ej, až budu veliká, Písně
z Kopanic a Dolňácka), Barbory Doležalové, Elišky Grabcové,
Adély Němcové, Barbory Kulihové,
Evy Čechové, Adama Hasmandy,
Ondřeje Simana, Martina Pěchy
ve verbuňcích, své zastoupení
měly výstupy dívčího sborku (např. Písně z Dolňácka,
luhačovického Zálesí, moravských
Kopanic, z Kunovic). Z poslední
generace zaujali svým zpěvem např.
Samuel Pestl, Adam Joura, Martin
Jurča, Sofie Watsonová, Alžběta
Vardanová ,Tereza Hůsková a další.
Za dobu svého trvání získal
soubor řadu ocenění a prvenství
v soutěžích u nás i v zahraničí,
na MFF Strážnice, na soutěžích
v Zemské přehlídce v Kroměříži,
na Kunovském létě, na světovém festivalu v bulharském Slivenu a Burgasu, cimbálová muzika obsadila přední místo opakovaně v celostátním kole
ve Vysokém Mýtě nebo v Břeclavi. Soubor natáčel několikrát s Českým
rozhlasem Brno, Ostrava, s TV NOE, podílel se na několika zvukových
nahrávkách a má svou práci zachycenu na několika CD a DVD. Soubor
navštívil města a festivaly po celé naší zemi a představil naši lidovou
kulturu na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Itálii, Bulharsku, Rumunsku,
ve Slovinsku.
Na začátku roku 2015 se rozloučila poslední generace Děcek z Kunovic,
která se ve složení Eliška Habartová, Karolína Hlůšková, Tereza Hůsková, Michaela Makarenková, Kristýna Macková, Dorota Matůšú, Gabriela
Pestlová, Denisa Peprníčková, Kateřina Poláchová, Tereza Slaníková,
Alžběta Vardanová, Nela Vlková, Sofie Watsonová, Adam Joura, Martin
Jurča, Ondřej Kučera, Šimon Matůšú, Marek Miklíček, Jan Pavlas,
Daniel Pestl, Samuel Pestl, Josef Slezák, Jakub Šácha scházela
od roku 2009 – dospívající tanečníci a zpěváci odešli do seminářů či již
do dospělých kolektivů.
Současný soubor je už osmou generací, která navazuje na své předchůdce. V prvním pololetí 2015 byly položeny nové základy další skupinky,
která má dnes 20 dětí ve věku 8 – 15 let. Ve skupině jsou opět mladší
i starší děti, a proto se náplní práce v souboru stává hra, zpívání, poznávání
folklorního materiálu z různých regionů a jejich výuka, rytmika a různé
pohybové a taneční improvizace. Zpracovávaný materiál je převážně
z oblasti Dolňácka a také moravsko-slovenského pomezí. Děcka jsou
postupně seznamována s písněmi a tanci Kunovic, z okolních obcí
– Hluku, Mařatic, dalších lokalit v Pomoraví, ale i ze Strání, Korytné,
Starého Hrozenkova i ze slovenské Kubry a Myjavy. Vedle autentického materiálu se děti opět začínají věnovat osvědčeným tématům stylizovaným. Řada dětí se hudebně vzdělává, je tedy možné využívat jejich
dovedností také při vlastním doprovodu. Soubor dlouhodobě
spolupracoval s dětmi ze ZUŠ z Uherského Ostrohu nebo Hluku. I zde
odešli mladí muzikanti do dospělých muzik, takže i spolupráce s muzikou
se teprve rodí.
Děcka z Kunovic mají před sebou v nejbližší době vystoupení na festivalu
ve Velké Bystřici, na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti, ale především spoustu práce ve zkouškách. Proto
vás, milí čtenáři oslovujeme, kdo jste v dětském věku a máte zájem rozšířit naše řady a chcete se stát členem Děcek z Kunovic, přijďte za námi
do Slovácké búdy v Kunovicích.
Romana Habartová
2/2015
kunovjan
SHK Kunovice před začátkem sezóny
Házenkářský klub z Kunovic prošel v mezičase oddělujícím dva soutěžní
ročníky několika zásadními změnami. Červnová (18. 6. 2015) valná hromada klubu schválila změnu stanov bývalého občanského sdružení na
zapsaný spolek – tuto změnu si vynutila účinnost nového občanského
zákoníku. Mnohem důležitější změnou byla volba nového spolkového
výboru ve složení Petr Hrabal, Helena Lahodná, Růžena Tvrdoňová,
Petr Slunéčko a Jaroslav Malina. Posledně jmenovaný byl současně
jednomyslně zvolen předsedou klubu. Je zaměstnancem společnosti Aircraft Industries, a. s., kde zastává manažerskou funkci v oblasti
právní a personální. Kunovická házená pro něj není žádnou novinkou: jeho manželka je bývalou aktivní hráčkou a jejich dcera hájí barvy
Kunovic v týmu minižaček. Již v minulých letech se snažil klubu
pomáhat v oblasti sponzoringu a v tomto směru vidí také svůj hlavní díl práce i do budoucna. „Přiznám se, že je pro mne poněkud
nepochopitelné, že firmy působící v Kunovicích, mnohdy jsou jejich
majiteli samotní Kunovjané, nejsou ochotny podpořit sportovní klub,
který zde, v tomto městě působí velmi dlouho, má za sebou skvělou historii a rozhodně i v posledních letech patří k těm subjektům,
které svým podporovatelům a sponzorům rozhodně nedělají ostudu,“
popisuje předseda kunovické házené své zkušenosti. „Oslovil jsem
přibližně stovku firem, v současné době máme podepsané smlouvy
s jedenadvaceti z nich.“
Podle slov Jaroslava Maliny je nejvýznamnějším podporovatelem klubu jednoznačně město Kunovice. „Bez této podpory by klub vůbec
nemohl existovat a jsme za ni velmi vděční,“ přiznává. Mezi nejvýznamnějšími sponzory házenkářek patří dále společnosti Florstyl, s. r. o.,
společnost OKIN, Top Security s. r. o., KOVOKON spol. s.r.o.,
KRILL.B.P., spol s r. o., či 5M s.r.o. „Někteří z našich sponzorů působí v kunovické průmyslové zóně, jiní jsou například z Prahy. Chceme
zlepšovat finanční podmínky klubu, zajistit lepší podmínky hráčkám,
a proto se nemůžeme jakkoliv teritoriálně či jinak vůči našim podporovatelům vymezovat,“ seznamuje Jaroslav Malina veřejnost s taktikou
a vlastně i klubovým know how pro získávání financí.
Po sportovní stránce chce SHK Kunovice do budoucna těsněji
spolupracovat s HC Veselí nad Moravou: „Umím si představit, že
bychom mohli být jakousi jejich farmou,“ říká Malina a pokračuje:
„V nejbližší budoucnosti si neumím představit, že by si tyto dva kluby měly konkurovat a naše vzájemná spolupráce by tedy mohla být
výhodná pro obě strany.“ Náznaky spolupráce obou klubů se objevovaly
již v minulých letech, ale zdá se, že přirozeným vymizením některých
osobních animozit se otevírají dveře k opravdu smysluplné spolupráci.
Prvními vlaštovkami v tomto směru jsou již dohody o působení hráčky
Anny Balážové (termínovaný přestup) a Adriany Kožuchové (řádný přestup) v Kunovicích, kam přicházejí právě z Veselí. Opačným směrem
se budou ubírat kroky Anheliny Vinyatinské, která bude ve Veselí
hostovat. Jiné zásadní změny v sestavě zatím nejsou známy, pozitivní je
návrat Andrey Brablcové po mateřské dovolené a Kamily Kratochvílové
po delším léčení zranění. „Překvapení se však v tomto směru nikdy
nedají vyloučit až do konce přestupního termínu,“ říká Jaroslav Malina.
Klubovými trenéry zůstávají i nadále Jarmila Štěrbová (mladší žačky
a minižačky) a René Gärtner (starší žačky a ženy).
Samozřejmě že na chodu házenkářského klubu se zásadním způsobem
podepíše chystaná oprava kunovické sportovní haly, která je pro hráčky SHK za normálních okolností domácí půdou. „Podzim máme v tomto
směru zajištěný v hale Slovácké Slávie Uherské Hradiště, kde budou
moci trénovat i odehrávat soutěžní utkání všechny naše týmy s výjimkou minižaček, které budou hrát v tělocvičně ZŠ Větrná v Uherském
Hradišti. Pan Uherka, předseda Slovácké Slávie, nám vyšel velmi vstříc
a za to mu patří naše uznání a poděkování,“ říká předseda klubu. Stejně
2/2015
uznale se vyslovil i k nabídce města Kunovice, která umožní využívat
hřiště i klubovnu v Areálu jízdy králů. „Ona ta naše palubovka na Bělince
už byla dávno za zenitem a dá se říci, že i „po smrti“ a je pravdou,
že nejednou jsme ze strany hostujících týmů slyšeli na dané téma různé
poznámky. Udělat se to zkrátka musí a je dobře, že město na tuto akci
sehnalo prostředky,“dodává.
Je to pravda, parkety ve sportovní hale byly dlouhá léta svědky
mnohých úspěchů i neúspěchů, naplněných nadějí i promarněných
šancí, radostí z vítězných zápasů i smutků po prohraných utkáních.
Přejme nejen hráčkám SHK Kunovice, aby se v opravené sportovní
hale opět dobře sportovalo a hráčky i diváci zde zažívali především
radostné chvíle se sportem spojené.
Zdeněk Kučera
Termínová listina podzimní části 1. ligy házené žen (SHK Kunovice)
19. 09. 2015
Házená Jindřichův Hradec-SHK Kunovice
27. 09. 2015
SHK Kunovice-DHK Zora Olomouc B
03. 10. 2015
TJ Sokol Velké Meziříčí-SHK Kunovice
18. 10. 2015
SHK Kunovice-Sokol Poruba B
24. 10. 2015
Sokol II Kobylisy-SHK Kunovice
28. 10. 2015
DHC SVŠ Plzeň-SHK Kunovice
08. 11. 2015
SHK Kunovice-TJ Jiskra Otrokovice
14. 11. 2015
Jiskra Havlíčkův Brod-SHK Kunovice
21. 11. 2015
SHK Kunovice—Sokol Vršovice
05. 12. 2015
HC Zlín B-SHK Kunovice
13. 12. 2015
SHK Kunovice-DHK Baník Most B
Poznámka: Domácí zápasy podzimní části soutěže budou hrát házenkářky SHK Kunovice ve sportovní hale Slovácké Slávie v Uherském
Hradišti
SHK KUNOVICE
srdečně zve na
12. ročník házenkářského turnaje
zkušených žen a (letos poprvé) mužů
MEMORIÁL
ALFONSE BALCARA
Sobota 5. září 2015 od 8:00 do 19:00
Areál jízdy králů Kunovice
(za nepříznivého počasí v tělocvičně Gymnázia
Uherské Hradiště)
Občerstvení a tradiční tombola zajištěny!
Na setkání se těší pořadatelky
strana 19
kunovjan
Královští táborníci z Kunovic
V předposledním prázdninovém týdnu se v Kunovicích uskutečnil první
Královský příměstský tábor. Místem jeho konání byl především nedávno otevřený Areál jízdy králů. Smyslem tábora bylo vytvořit program
pro děti předškolního a školního věku, pro něž rodiče neměli zajištěné
aktivity na sklonku prázdnin. Tábor od 17. do 21. srpna navštěvovalo
celkem deset děvčat a tři chlapci ve věku od pěti do jedenácti let.
První táborový den byl věnován nejrůznějším hrám, díky kterým se děti
seznámily jak mezi sebou, tak i s jejich vedoucími Alžbětou Majíčkovou
a Pavlínou Hrdlíkovou. Aby se táborníci mezi sebou rozeznali, vytvořili
své vlastní táborové erby. Úterý patřilo folklóru, v něm se děti, formou
her, dozvěděly něco o tradicích, i o kultuře místního regionu. Po obědě
se vypravily na návštěvu do památkového domku, ve kterém měly skvělou příležitost prohlédnout si všechny ty zvláštní věci, o kterých slyšely
a vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se vlastně kdysi v Kunovicích žilo.
Závěr dne patřil výuce slováckých písní, tanců a výrobě vlastní tupeské
keramiky. Na středu byl naplánovaný sportovní den ve sportovní hale,
kde táborníci soutěžili v různých disciplínách. Čtvrtek byl dnem jízdy
králů. Děti malovaly koně, které později ozdobily vlastnoručně vyrábě-
nými růžičkami a při tom se dozvěděly vše o tomto starobylém zvyku.
Jejich koně si budete moci prohlédnout v městském informačním centru, kde budou po prázdninách ustájení. Následovala prohlídka interaktivní výstavy o jízdě králů na městském úřadě, která děti tak nadchla,
že se jim nechtělo odejít. Celý den byl zakončen projížďkou na voze
taženém koňmi, ze kterého měly děti velkou radost.
Poslední táborový den patřil honbě za pokladem krále Radovana. Děti
se k němu dostaly prostřednictvím celé řady indicií rozmístěných
v Areálu jízdy králů. Hledání bylo napínavé, dobrodružné a hlavně šťastné, poklad se opravdu podařilo najít. Na závěr proběhlo pasování na
krále příměstského tábora prostřednictvím předání královských korun
a listin.
První Královský příměstský tábor se určitě vydařil, o čemž svědčí jak
spokojení rodiče, jejichž děti chodily celý týden spát dříve než jindy,
tak samotné děti, které už se vyptávaly, zda se bude za rok tahle akce
opakovat. Potvrdilo se, že pěkné a zajímavé prázdniny se dají prožít
i doma, v Kunovicích.
red
Mistryně Evropy z Kunovic
V polovině července se konalo v Rožnově pod Radhoštěm juniorskéMistrovství Evropy v agility.
Šampionátu se zúčastnilo celkem 370 závodníků z 20 zemí. I Kunovice
měly na tomto významném podniku své zastoupení – součástí reprezentace České republiky byla Magdalena Bradáčová se svou border
kólií Elzou Fešák. V soutěži jednotlivců sice mezi 118 účastníky obsadily kunovské reprezentantky 18. místo, větší štěstí však měly v soutěži
družstev, kde si vyběhaly první místo v agility a třetí místo v jumpingu.
Součet bodů z obou soutěží poslal českou reprezentaci na stupeň nejvyšší a Magda s Elzou se tak mohou pyšnit titulem mistrů Evropy pro
2015. Ten by měly obhajovat příští rok na Slovensku, kde se bude další
evropský šampionát v agility konat.
V současné době se obě závodnice připravují na Mistrovství ČR v kategorii dospělých, které se koná v Liberci, kam se automaticky kvalifikovaly po loňském vítězství. A nechtějí zmeškat ani mistrovství republiky
mládeže v Pasohlávkách. Oba důležité závody proběhnou v září.
Magda by s Elzou chtěla v letošním roce získat nejvyšší výkonnostní
ocenění v agility, kterým je titul A 3 CHAMPION. K naplnění tohoto
cíle je nutné během tří let získat devět bezchybných zkoušek v nejvyšší
třídě v parkuru s umístněním do 3. místa. Není to nereálné předsevzetí.
Kromě usilovných tréninků a pravidelných účastí na závodech s Elzou
Strana 20
se Magda věnuje výchově své nové závodní partnerky, kterou je šestiměsíční štěně Asia. Určitě se obě těší na první společné oficiální závody, kterých se může Asia zúčastnit až příští rok o prázdninách.
V případě zájmu o podrobnější informace navštivte stránky www.elza-asia.weebly.com. red
2/2015
kunovjan
Softbalové soutěže jdou do finále
Na začátku letošní softbalové sezóny si vedení klubu Snails Kunovice
stanovilo cíle, které měla realizovat zejména družstva juniorek, žen
a mužů. Jak se tato předsevzetí podařilo naplnit a s jakými ambicemi
tedy budou kunovští Šneci nastupovat do podzimních části soutěží?
JUNIORKY
Z pohledu příznivců klubu Snails Kunovice byl od začátku softbalového
ročníku 2015 největším tahákem jednoznačně obhájce titulu Mistra ČR,
juniorský tým Snails. I když kádr družstva opustila Eliška Mlýnková, bylo
hned od začátku jasné, že tým, který si vzal pod svá křídla osobně Pavel
Křivák s asistentkou Martinou Langrovou, by měl opět bojovat o medaile. Před posledním turnajem, který se hrál o víkendu 22.-23. srpna
v Ostravě, byly juniorky Snails v tabulce základní části na prvním místě
a vše nasvědčovalo tomu, že finálový turnaj by jim opět neměl ujít. Bude
se hrát 20. září a vzhledem k tomu, že místo jeho konání je vybíráno
podle výsledků základní části, můžeme doufat, že juniorské finalistky
opět přivítá kunovská Mlatevňa.
ŽENY
Družstvo žen, jež hraje nejvyšší domácí softbalovou soutěž, tedy extraligu, se netajilo chutí obhájit loňskou bronzovou medaili a snad i něco
přidat. Pevně stanoveným cílem byla účast v play-off. Ten se kunovickým hráčkán podařilo splnit již v posledním červnovém týdnu, když
na hřišti klubu Chemie Kotlářka Praha zvítězily Kunovjanky 2:3 a
2:11. Na jejich postupu do play-off nemohlo nic změnit ani poslední
dvojutkání základní části, které hrály o posledním srpnovém víkendu
na hřišti pražského klubu Storms Řepy.
Připočteme-li k povinnostem souvisejícími s extraligou ještě povinnosti
reprezentační – Vlčková a Mlýnková v družstvu žen a Hušková, Kubicová a Phamová v dresech juniorské reprezentace, komplikované navíc
onemocněním kouče Pavla Křiváka, mají Šnečice důvod ke spokojenosti a příznivci klubu jistě budou držet palce při jejich pouti play-off.
o tom, že vybojovat postup nebude nijak snadný úkol,“ říkal v této souvislosti na začátku sezóny předseda klubu Pavel Křivák. Průběh jarní
části ligových utkání mu dal za pravdu a tým mužů jeho slova symbolicky podtrhl hned v první sérii utkání podzimní části soutěže hrané
v sobotu 22. srpna 2015, když v Praze podlehl týmu PV Praha 4:3
a 14:4. Nenaplnil se tak prázdninový apel předsedy klubu směrem k
samotným hráčům: „Do play-off se dostat chceme, a tak by herní projev také měl vypadat. Vše máme totiž ještě ve svých rukách a pokud
poslední dva venkovní víkendy zabereme, můžeme pořád uhrát solidní
umístění v tabulce. Doufejme, že se přes prázdniny správně naladíme
na důležité zápasy a v posledních zápasech sezony, jak již bývá tradicí,
vše doženeme.“ Je otázkou, zda se Šnekům ještě letos podaří ono zmiňované solidní umístění uhrát…
Neměli bychom však končit pesimisticky. Vzhledem k tomu, že softbalový klub Snails nastupuje letos celkem v šestnácti soutěžích nejrůznějších věkových i výkonnostních kategorií od nejmenších hráčů B-ballu
a T-ballu, až po družstva dospělých v extralize, přičemž většina těchto soutěží je celostátních, nemají se kunovičtí softballisté zač stydět.
Někdy to zkrátka nevychází tak, jak bychom sami chtěli. Podstatné je,
že softball se již stal neodmyslitelnou součástí sportovního života
Kunovic i blízkého okolí a přináší radost nejen jeho aktivním hráčkám
a hráčům dělajícím městu Kunovice dobré jméno po celé republice.
A pokud jste ještě softbalové utkání neviděli na vlastní oči, přijďte
se někdy na Mlatevňu podívat. Fakt to stojí za to!
red
MUŽI
V případě družstva mužů, které hraje 2. ligu, se mluvilo o případném
návratu mezi domácí softbalovou elitu jen velmi potichu. „Samozřejmě, že nás extraliga láká, ale už v minulém ročníku jsme se přesvědčili
NÁBOR DO STOLNÍHO TENISU
TJ Kunovice, oddíl stolního tenisu, pořádá
nábor chlapců i děvčat.
Zájemci se mohou hlásit vždy v úterý
a v pátek v 16,30 hod. v tělocvičně
ZŠ U Pálenice u trenérů mládeže.
Více informací na: http://kunovice.pinec.net,
telefon: 604 695 721
2/2015
strana 21
kunovjan
Střílení o královský titul
Těsně před prázdninami Sportovní střelecký klub SBTS Aircraft Kunovice uspořádal VI.ročník tradiční střelecké soutěže o Krále/Královnu
střelců pro rok 2015. Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchové pušky na
vzdálenost 12 metrů vleže na upravené terče nestardantních rozměrů
ve dvou kategoriích.Král střelců byl vyhodnocen za absolutně nejlepší nástřel v obou kategoriích.Všichni soutěžící v obou kategoriích se
s podmínkami vypořádaly velmi dobře a soutěž byla velmi vyrovnaná.
V kategorii mladších žáků bylo šest nejlepších střelců: zvítězil Petr
Pelikán nástřelem 140 bodů, druhé místo obsadil David Tomešek
(135 bodů) a bronzový stupínek obsadil Radek Pelikán (113 bodů).
V kategorii od 14 do 99 let byla soutěž nesmírně vyrovnaná, když rozdíl
mez prvním a čestým místem činil pouhýchpět bodů! O vítězný stupínek, resp. o 1.-2. místo se podělily Lenka Kvasnicová s Michalkou
Štefaníkovou, obě shodně nastřílely 140 bodů. Na třetím místě skončil
Josef Pečenka (138 bodů).
Protože hned tři soutěžící nastříleli 140 bodů ze 150 možných, rozhodoval o titulu Krále/Královny střelců rozstřel – velmi atraktivní vyvrcholení soutěže! V rozstřelu měl každý z jeho účastníků k dispozici čtyři
rány, o výsledku rozhodoval součet bodů.
Královnou střelců se stala Michalka Štefaníková nástřelem 35 bodů
v sérii 10 + 8 + 9 + 8. První princeznou je pro rok 2015 Lenka Kvasnicová nástřelem 33 bodů (8 + 10 + 8 + 7), druhým rytířem se stal Petr
Pelikán, který nastřílel 32 bodů (8 + 9 + 9 + 6).
Na snímcích je zachycena vítězná trojice soutěže mladších žáků
a královna kunovských střelců se svou suitou.
Jiří Jurásek
ZÁØÍ 2015
I bìhem mìsíce záøí bude pokraèovat soutìž pro dìti O poklad krále jízdy králù. Zájemci se mohou
zapojit kterýkoliv den, informace u správce areálu
Sobota 5. záøí
08.00 hodin
Nedìle 6. záøí
Memoriál Alfonse Balcara - turnaj veteránek házené
Poøádající: SHK Kunovice
Den otevøených památek
15.00 hodin
Promítání DVD ze Svatojánských slavností Navalis 2015
Hraje CM Kunovjané
Pátek 11. záøí
Koncert hudební skupiny PROGRES
18.00 hodin
Nedìle 20. záøí
Slovanské lidové písnì v podání kapely ze Slovenska známé z TV Šlágr
Sportuje celá rodina
15.00 hodin
Sportovní disciplíny pro dìti i rodièe
Sobota 26. záøí
Hodová zábava
Pondìlí 28. záøí
Vyhodnocení druhého kola soutìže O poklad krále jízdy králù
19.00 hodin
10.00 hodin
Hraje DH Støíbròanka a CM Kunovjan
Hlavní mediální partner Areálu Jízdy králù Kunovice
Strana 22
www.mesto-kunovice.cz
2/2015
kunovjan
Šachový oddíl Kunovice 2014/2015
Uplynulou sezónu může náš oddíl považovat za úspěšnou. Povedlo
se nám uspořádat pěknou akci s naším nejlepším hráčem velmistrem
Davidem Navarou (o akci již informoval Kunovjan v jednom z předchozích čísel), do soutěží družstev poprvé ve více než 70leté historii jsme
nasadili tři týmy a navíc dva z nich postoupily do vyšší soutěže.
výsledků v seriálu získali i Jakub Krchňáček, Mikuláš Trávníček, Tibor
Horáček a Michal Mašíček. V Regionálním přeboru mládeže na medaili
dosáhl Tomáš Fridrich třetím místem v nejstarší kategorii.
Z dalších turnajů je možné vyzvednout výborné třetí místo Mikuláše
Trávníčka na turnaji v Brumově-Bylnici, nebo úspěšné vystoupení
Davida Kovaříka na Mistrovství Moravy a Slezska. David podal také
výborný výkon v soutěži dospělých, kde jako host v regionálním
přeboru za tým Dolního Němčí získal v osmi partiích osm bodů.
Na silně obsazeném Memoriálu Hory ve Starém Městě skvěle zahrála
dvojice David Kovařík a Mikuláš Trávníček. Mikluláš byl pátý v mladší
kategorii, David byl na 13. místě v celkovém pořadí vysoko nad svým
Soutěže družstev
Áčko jsme v regionálním přeboru postavili s cílem postoupitdo
krajské soutěže, proto většinu zápasů odehrála základní osmička hráčů,
v některých důležitých zápasech posílená o hosty Martina Beila
a Pavla Kadlece. V začátku sezóny sice bylo několik těsných výsledků, ale všechna utkání se nám, až na remízu 4:4
s Dolním Němčím, povedlo vyhrát. V 9. kole z celkových jedenácti, kdy jsme už mohli udělat krok
k téměř jistému vítězství v soutěži, jsme bohužel
prokaučovali závěr zápasu a zkomplikovali si cestu
za postupem. Ale poslední dvě kola, včetně posledního, hraného s naším přímým rivalem, jsme
ale v pohodě zvládli a s bezpečným šestibodovým
náskokem soutěž vyhráli. Nejvíce bodů získala trojice Pavel Růčka, Josef Martinák a Jiří Ondra, kteří
prošli na zadních šachovnicích soutěží bez prohry. O postup se dále zasloužili Libor Rojar, Petr
Malůš, Milan Šácha a Gabriel Slanicay. Béčko a céčko
hrálo v regionální soutěži, kde béčko mělo
za cíl postoupit a céčko složené zejména z dětí
pak získávat zkušenosti. Béčko až na jedno drobné
zaváhaní prošlo soutěží bez problémů a po zásluze
soutěž vyhrálo. Céčko pak hrálo též velmi dobře,
když těsně skončilo na třetím místě. V béčku nejvíce bodů získala čtveřice Jan Zemčík, Milan Šácha,
Jiří Hráček a Jaromír Bílek. V céčku pak nestárnoucí Antonín Vichorec a Tibor Horáček. V sezóně
Simultánka s velmistrem Davidem Navarou
2015/2016 tak budeme mít tři týmy seřazené vždy
po jednom týmu od krajské soutěže po regionální
nasazením. Tomáš Fridrich pak spolu s Ondřejem Bouzkem pomohli
přebor.
Gymnáziu Uh. Hradiště postoupit až do celostátního kola Přeboru škol.
Turnaje mládeže
V listopadu se uskutečnil ve spolupráci šachového oddílu a obou škol
Jedenáct dětí se zapojilo do více než dvaceti šachových turnajů po čtvrtý ročník Turnaje o šachového krále a královnu kunovických škol.
celém kraji. V krajském přeboru starších žáků jsme, po nepříliš Vítězem se mezi 12 hráči stal zástupce ZŠ U Pálenice Michal Mašíček,
povedené sezóně zaviněné i neúčastí nejlepších na dvou trojkolech, před zástupcem ZŠ Červená cesta Tiborem Horáčkem a Robertem
obsadili deváté místo. Nad padesátiprocentní bodový zisk se dostala Ptáčkem ze ZŠ Pálenice.
jen dvojice Mikuláš Trávníček a David Kovařík. V krajském přeboru Závěrem ještě musíme zmínit vynikající úspěch Gabriela Slanicaye
družstev mladších žáků jsme obsadili stejně jako loni osmé místo, když na turnaji ve Vsetíně. Jako třicátý nasazený zde obsadil druhé místo
nejvíce bodů získal Denis Noščák.
v národním openu.
Mnohem lépe se nám vedlo v turnajích jednotlivců. Tibor Horáček
na prvním turnaji ze seriálu GP Zlínského kraje v rapid šachu obsadil Informace pro zájemce o šach
v kategorii do 12 let druhé místo. Dlouho figuroval na medailových Kroužek pro děti je každé pondělí (září - červen) od 16:00. Z důvodu
pozicích i v celkovém pořadí. To se mu však nepovedlo udržet a skon- rekonstrukce sportovní haly se po tuto dobu budou tréninky konat
čil i tak na výborném 4. místě, když v každém turnaji skončil v první ve Farním domečku. Jinak se konají v naší klubovně ve sportovní hale.
sedmičce. Dalším umístněním v první desítce bylo šesté místo Mikulá- Páteční tréninky jsou od 16:00 (info o přesném místě konání po dobu
še Trávníčka v Boršicích. Druhým podobným čtyřturnajovým seriálem, rekonstrukce haly bude k dispozici na našich webových stránkách).
ale hraným převážně v našem okrese, je Velká cena okresu Uerské Veškeré informace, ať již o šachovém kroužku pro děti,
Hradiště, kde se mimořádně vedlo Tomáši Fridrichovi, který zvítězil nebo ohledně šachového oddílu, podá předseda oddílu Pavel Růčv Osvětimanech a Dolním Němčí. Bohužel další dva turnaje nemohl ka (mail: [email protected] , mobil 605 063 310). Bližší
odehrát, což jej téměř jistě připravilo o triumf v celém seriálu. David podrobnosti o jednotlivých akcích si pak všichni mohou přečíst
Kovařík tento seriál odehrál také výborně, když v Dolním Němčí skončil na našich pravidelně aktualizovaných webových stránkách
druhý a ve Veselí nad Moravou a Kunovicích třetí. To znamenalo, že www.sachykunovice.cz , kde jsou k nalezení též i naše vydané ročenky,
Pavel Růčka
celkově seriál společně s dalším hráčem vyhrál. Několik hezkých podrobně mapující uplynulé šachové sezóny.
2/2015
strana 23
kunovjan
Svatováclavské hody
PÁTEK 25. září 2015
17:00
18:30
20:00
Vůně a podoby dřeva - Vernisáž výstavy
Antonína Hájka
Kulturní zařízení Pálenice
Zasedací místnost městského úřadu
Vernisáž výstavy amatérských fotografií
- Klub přátel fotografie Ostrožská
Nová Ves
Městská knihovna
Zakončení Školy lidových tanců besedou
u cimbálu + Zapalování hodů
SOBOTA 26. září 2015
13:00
14:00
14.30
15:30
16:15
16:30
17:00
14:30
Strana 24
Hodová mše svatá - Kostel sv. Petra a Pavla
Začátek krojového průvodu městem
Zastavení chasy v Památkovém domku
Zastavení chasy na Pálenici
Představení hodové chasy
– Panský dvůr, nádvoří
Zastavení chasy ve Slovácké búdě
Žádání o povolení uspořádání hodové
zábavy
nám. Svobody - před radnicí
Vnitřní stopa - vernisáž výstavy obrazů
a textilií Adély Mikulicové
Panský dvůr, společenský sál
15:00–17:00
15:00–17:00
15:00–18:00
15:30
19:00
25.–27. září 2015
Koncert dechového orchestru
– hraje ZUŠ Veselí nad Moravou
Na Rynku
Přehlídka pěveckých sborů
Mužský sbor z Kunovic s hosty: Mužský
sbor KRASAVCI z ONV, Mužský sbor
z Vacenovic, Mužský sbor JMF Derfla,
Ženský sbor z Kunovic a Tetičky z Kunovic,
Hraje CM Kunovjan
Panský dvůr, nádvoří
Košt slovenského vína
- hraje LH Pol’un ze Staré Turé
Slovácký sklep
Kreslím svůj svět - vernisáž výstavy obrazů
klientů DZP Na Bělince
Panský dvůr, přednáškový sál
HODOVÁ ZÁBAVA
hraje DH Stříbrňanka a CM Kunovjan
Areál Jízdy králů Kunovice (v případě nepříznivého
počasí KZ Pálenice)
NEDĚLE 27. září 2015
14:00
www.mesto-kunovice.cz
v Kunovicích
Vození berana
Předprodej vstupenek na hodovou zábavu od 21. září 2015
v Městském informačním centru v Kunovicích.
2/2015