hruboskalsko

Komentáře

Transkript

hruboskalsko
horolezecký průvodce
ČESKÝ RÁJ
HRUBOSKALSKO
SKALÁK II. díl
KAPELNÍK
ČERTOVA RUKA
PŘEDNÍ SKALÁK
MAJÁK
Petr Hejtmánek
Miloslav Homolka
Jindřich Sochor
Nakladatelství a vydavatelství
NH SAVANA 1998
Poděkování
Děkujeme členům VK Hruboskalsko a všem kamarádům a přátelům,
kteří nám byli nápomocni při zpracování průvodce. Dále děkujeme
majitelům firem: ROCK PILARS, SAGITA sport, SALEWA,
SHERPA sport, MAKAK, HOLM sport, S1NGING ROCK, HUDY
sport, ROCK sport za veškeré poskytnuté informace, které nám
usnadnily zpracování průvodce. Zvláště pak děkujeme F. Kuttovi autor příspěvku o Smítkově jeskyni, Vladimíru Procházkovi ml. za
příspěvek do historie a za zaměření souřadnic důležitých bodů pro
GPS.
Omlouváme se předem za všechny omyly a chyby, které se
nevyhnuly ani I. dílu (str. 148, Foto Úzká neznámá - jistící je Milan
„Štěk" Jílek a ne Halama) a s povděkem přivítáme každé upřesnění
údajů týkajících se tohoto průvodce na adrese:
NH SAVANA
Hejtmánek Petr, Mlýnská 46a, 466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: (0428) 876 22
Autoři
Fotografie na titulní straně knihy:
Kapelník - Medová skála, dominanta Skaláku
Foto © Vladimír Procházka ml.
Na předsádkách tuhé vazby jsou letecké snímky Hruboskalska, poskytnuté
Vojenským topografickým ústavem Dobruška.
© NH SAVANA
ISBN 80-902496-0-4
Obsah
3
OBSAH
Předmluva .............................................................................
Úvodem .................................................................................
Z historie ..............................................................................
Geologie oblasti .....................................................................
Ochrana přírody........................................................................
Pravidla pískovcového lezení ................................................
Prvovýstupy ...........................................................................
Jednotná pískovcová klasifikace ..........................................
Přístup do oblasti ...................................................................
Občerstvení ...........................................................................
Ubytování ...............................................................................
Způsob zpracování průvodce ................................................
Použité zkratky a značky ......................................................
Turistické zajímavosti ...........................................................
Základní mapa .......................................................................
Kapelník .................................................................................
Čertova ruka .........................................................................
Přední Skalák .........................................................................
Maják .....................................................................................
Dodatky k I. dílu Hruboskalska .............................................
GPS souřadnice .....................................................................
Abecední rejstřík skal ............................................................
5
6
10
18
18
19
19
20
21
21
21
21
22
22
26
27
107
133
189
248
250
254
8
Úvodem
Skalák
HRUBOSKALSKO
„S vyhlídek na horní cestě Valdštýn - Hrubá Skála otevírá se nám jeden z
nejhezčích pohledů na Skalní město u tak zvané Kapely. Je to skupina věží, kterým
vévodí Kapelník. Po levé straně ve stráni stojí štíhlá Taktovka, a v pozadí nejvýše
pyšně hledí na tento krásný kout Českého ráje kupole Sfingy. Napravo od Sfingy
vidíme mohutný skalní masív, porostlý starými borovicemi - zvaný Cikán. Středem
této skupiny probíhá Angrova stezka a u Taktovky, za Vřesovou věží vlevo,
odbočuje strmá Pašerácká stezka. Je to nejzajímavější skupina skal, horolezci
nejvíce vyhledávaná.
Skalní věže kolem hradu Valdštýna jsou jakýmsi předměstím hlavního skalního
města, horolezci zvaného „Skalák". Nejznámější a viditelná dalekému okolí jest
Kočičí hlava (též zvaná Valdštejnova stráž). Ostatní skalní věže jsou poměrně
nízké, zlezeny byly teprve vletech 1943 a 1945 a jsou horolezci dost opomíjeny, ač
technicky jsou velmi zajímavé.
Přejdeme-li na Janovu vyhlídku, otevře se nám nádherný pohled na skalní věže
kolem prosekané stezky u tzv. Krokodýla. Jsou to lidově zvané Blatníky a lesáci
tomuto koutu říkají Liščí kotce. V první skupině vévodí Blatník a Maják, za nimi
jest více nižších věží, které se táhnou až k Opozdilci. Druhá skupina tvoří Bránu,
Galeon a končí Louskáčkem, V pozadí pak vystupuje samostatná Čertova skála.
Vpravo je třetí skupina zvaná Jenovefa (jméno od jeskyně sv. Jenovefy). Zde v
těchto skupinách skalních věží najdeme nejtěžší a nejvděčnější lezecké cesty, které
ponejvíce provedli naši domácí lezci a těmito výstupy předstihli starou techniku
německých lezců, kteří prvně navštěvovali tato místa. Všechny cesty jsou dobře
jištěny, při výběru cest doporučujeme však co nejvíce přísné sebekritiky."
Tolik z prvního průvodce po Skaláku slovy L. Vodháněla a J. Janků.
II. díl průvodce popisuje a mapuje oblast Kapelníka, Čertovy ruky, Předního
Skaláku a Majáku.
KAPELNÍK
Oblast je ohraničena silnicemi Hrubá skála - Valdštejn a Sedmihorky - Valdštejn;
věže stojí mezi Bukovinou a Janovou vyhlídkou. Ústřední skálou oblasti a celého
Hruboskalska je věž KAPELNÍK, kterou původně prvovýstupci pojmenovali
„Medovou skálou" podle včel, které se usadily na jeho vrcholu.
„ Vedou na ni tři klasické a několik moderních výstupů, které byly a jsou zkušebním
kamenem horolezeckých mistrů" (citát z prvního průvodce Hruboskalskem).
Proti údolní stěně Kapelníka se strmě zvedá jedna z nejvyšších stěn celého
Českého ráje - údolní stěna Podmokelské věže. Pokračujeme-li po modře značené
pěšině.
Úvodem
9
tzv. Angrově stezce dále, uzříme po levé ruce další dominantu a geologickou raritu
oblasti - štíhlou věž Taktovku, na jejímž vrcholu se směstná sotva několik lezců. Je
až s podivem, že doposud nedošlo k jejímu zřícení. Usazena v příkrém svahu, při
minimální styčné ploše s pevným podložím, nebudí příliš důvěry. Však také tyto
obavy vedly na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let až k zeměměřičským
pozorováním, spojeným se zákazem lezení po dobu několika let.
ČERTOVA RUKA
Osamocený, rozložitý masív včetně několika přilehlých věží. Šourkova věž byla
pojmenovaná po archeologovi, který zde prováděl vykopávky. Na temeni masívu
byly nalezeny zbytky opevnění z doby 5 tisíc let před naším letopočtem. Masív byl
pro svoji jedinečnou flóru a faunu (výr velký) v dřívější době vyhlášen přírodní
památkou a byl na něj vyhlášen zákaz lezení. Dnes je lezení znovu povoleno.
Legenda v Korbově ilustrovaném průvodci z roku 1906 praví: „... na právo v rokli
na jedné ze skal znáti jest červenavou „Čertovu ruku". Tu prý vytáhl sv. Prokop
čerta, jenž z mnoha ran krvácel, odřelťse o tyto skály a otiskl na ně svou ruku a
zadek s ohonem. Přírodozpytci ničí však tuto legendu a tvrdí, že jest to otisk velké
lastury".
Skutečně, na JZ straně Šourkovy věže je dobře viditelná, rezavá - železitá plotna
ve tvaru roztažené ruky. Ale sotva to bude otisk lastury, spíše se jedná o hříčku
přírody.
PŘEDNÍ SKALÁK
Plynulé pokračování skal od Janovy vyhlídky směrem k hradu Valdštejn tvoří,
společně s několika osamoceně stojícími věžemi na hřebenu vedle hradu, další
oblast.Oblast byla pro svoji odloučenost po dlouhá léta mimo zájem lezců. V roce
1998 zde vznikla řada nových výstupů, a tak je z čeho vybírat. Hledáte-li nikým
nerušená, klidná místa, pak je tato část Skaláku pro vás přímo ideální. Po celodenní
námaze pak můžete dopřát svým znaveným údům odpočinku při prohlídce hradu
Valdštejn a tamtéž si také svlažit svá vyprahlá hrdla.
MAJÁK
Hustá skupina skal soustředěná okolo impozantní a mohutné věže MAJÁKU. Od
předešlých částí ji odděluje žlutě značená cesta ze Sedmihorek na Valdštejn. Na
vrcholu Majáku se o Štědrém dni pravidelně scházeli lezci - přátelé Skaláku. Po
zpřísnění pravidel ochrany přírody se tento zvyk přesunul na symbolický hřbitov
horolezců pod Nekonečnou skálu, viz kapitola Z historie.
20
Klasifikace
Skalák
Protokol o prvovýstupu je možno doručit i osobně do schránky VK, která je
umístěna vedle vchodu do restaurace „Na koupališti" v Podhájí.
VK Hruboskalsko a Správa CHKO Český ráj
Jednotná pískovcová klasifikace (dále jen JPK)
Klasifikace cest, resp. stupnice obtížnosti, je měřítkem výkonu lezce na hotové,
popsané a zajištěné cestě za pravidly stanovených podmínek.
Vývoj klasifikace
Jako první byla zavedena na pískovcích pětimístná klasifikace J. Janebou v
průvodci „Horolezecká cvičení v Prachovských skalách", vycházející z klasifikace
v horách. Ta se však nevžila, stejně jako užívání šestimístné horské klasifikace na
Suchých skalách. Tyto tendence, pramenící z degradace pískovců na cvičný terén
pro přípravu do velehor, byly z hlediska historie a etiky pískovcového lezení
nelogické a nemohly obstát.
Následně byla v českých pískovcích převzata Fehrmannova sedmimístná saská
stupnice. Byl to logický důsledek objevitelského tažení německých lezců po
Českém ráji. Vzhledem k velkému nárůstu výkonnosti brzy ani tato stupnice
nepostačovala. Proto si horolezci na Hruboskalsku zavedli postupně stupeň Vllb a
později i VIIc. Jako první v historii pískovcového lezení tak učinil Josef Smítka na
„Kouřové cestě" na Daliborku, kterou při prvovýstupu v roce 1942 ohodnotil a
zapsal do vrcholové knížky jako stupeň Vllb. Při dalším vystupňování obtížností, a
to na „Smítkově stěně" na Dominstein (1944), použil Smítka dokonce stupeň VIIc.
Tehdejší slovní definice stupně VIIc zněla: stupeň krajní obtížnosti; dlouhý výstup
s velkým navršením krajně těžkých lezeckých míst od prvého sáhnutí na skálu až k
poslednímu kroku na vrchol.
Potom se tento přirozený proces rozšiřování klasifikace směrem nahoru na dlouhou
dobu zastavil. Díky nepochopení situace místní vrcholovou komisí, spěl vývoj na
Hruboskalsku nelogicky opačným směrem. Vrcholová komise začala klasifikaci u
stávajících cest naopak snižovat. A to jen proto, že stupeň VIIc znamenal
maximum; tedy krajně těžký výstup na hranici lidských možností, které už nelze
dále posouvat. Konzervatismus přetrvával i poté, co v roce 1988 vešla v platnost
novelizace pravidel, ve které už byla rozšířená JPK schválena.
V tomto průvodci je už použita otevřená JPK se stupni: I - VII, VIIb, VIIc, VIII,
VIIIb, VIIIc, IX, IXb, IXc, X, Xb ... Oproti klasifikaci běžně užívané na
pískovcích v Německu, je tato přitvrzena.
V některých případech je použito mezistupňů. A to tam, kde se o stupni obtížnosti
výstupu názory více lezců rozcházely.
Přístup do oblasti, občerstvení, ubytování
21
U některých výstupů, kde nehrozí devastace skály při násilném dobírání lana, je
navíc vepsaná i klasifikace RP přelezu (volné přelezení cesty bez používání
jistících bodů k odpočinku a bez pádu). U cest, kde se klasifikace RP přelezením
nezvyšuje a tam, kde prvovýstupce přelezl cestu v RP stylu, je uvedena pouze
klasifikace RP přelezu.
Bylo-li obtížné místo cesty překonáno prvovýstupci stavěním a toto místo bylo
později přelezeno volně, je klasifikace volného přelezu uvedena v závorce. Za
klasifikačním stupněm je někde použito výstražných výrazů - lámavé (rozuměj
lámavější zdejších poměrů) a špatně jištěno či nejištěno. Od používání
pomocných výrazů -namáhavé, krajně namáhavé, exponované a extrémní výstup,
jsme upustili.
Klasifikace je společným dílem autorů a VK Hruboskalsko za přispění místních
lezců. Tvorba klasifikace je a vždy bude pouze subjektivním posouzením
lezeckých obtíží jednotlivými lezci a neklade si tedy nárok na neomylnost. Týká se
to zejména cest, které byly vytvořeny krátce před uzávěrkou a nebylo už tedy
časově možné klasifikaci ověřit.
Přístup do oblasti
Výchozím bodem je Turnov. Odtud buď pěšky ze železniční zastávky Turnovměsto (2-3 km do Předního Skaláku a 4-5 km do ostatních oblastí) nebo od
železniční zastávky Karlovice-Sedmihorky (asi 3 km), po turisticky značených
cestách.
Vozidlo je možno zaparkovat na parkovišti v lázních Sedmihorky, či na parkovišti
v Pelešanech pod Valdštejnem.
Občerstvení
Restaurace na zámku Hrubá Skála, restaurace „Selská jizba" a stánek „U zloděje" v
lázních Sedmihorky, horolezecká hospoda „Na koupališti" na Podhájí, restaurace
„Kempink Sedmihorky", restaurace „Pod Hlavaticí" a občerstvení na Valdštejně.
Ubytování
Kempink Sedmihorky - chatky, resp. vlastní stany, „Turnovská chata" na Podhájí
(příznivé ceny), event. Hotel Hlavatice.
Způsob zpracování průvodce
Na základní mapě celé oblasti jsou vyznačeny mapky jednotlivých skupin skal.
Tyto mapky vám poslouží k hrubé orientaci v terénu. Za těmito mapkami, které
jsou očíslovány římskými číslicemi, najdete zákresy půdorysů jednotlivých skal a
slovní popis cest. Půdorysy skal nejsou v měřítku. Nástupy cest jsou vyznačeny
šipkami. Pro větší přehlednost je u šipek vepsán i název cesty s klasifikací. Cesty
na věže jsou
22
Ubytování, Turistické zajímavosti
Skalák
popsány v „hodinovém směru" od Normální cesty, resp. nejstaršího výstupu, cesty
na masívy zleva doprava. Střídání ve vedení při prvovýstupu je vyznačeno
zkratkou stř. mezi jmény prvovýstupců.
Podkladem pro sepsání průvodce byly protokoly o prvovýstupech, horolezecký
průvodce „Český ráj" (J. Janků a kol.- 1977), osobní pohovory s autory
prvovýstupu a zápisy ve vrcholových knížkách.
Poznámka: Některé údaje se oproti průvodci J. Janků liší. A to tam, kde se nám
podařilo zjistit údaje správné, event. původní. Za některými originálními názvy
cest jsou v závorkách uvedeny názvy použité v předchozích průvodcích.
Turistické zajímavosti
Hrad Valdštejn - byl postaven v letech 1260 - 1280 na třech pískovcových
skalách propojených dřevěnými mosty. Založil ho předek Valdštejnů - Jaroslav z
Hruštice. Vznik původního názvu Waldstein (lesní kámen) je jasný při pohledu na
situování hradu, využívajícího obrovské balvany pískovcových skal. Osídlen byl až
do poloviny 16. století několika majiteli. V polovině 16. století hrad vyhořel,
popelem lehla všechna dřevěná stavení včetně mostů. Zůstal jen kamenný palác,
zadní věž a hradby. Do dnešní podoby ho dostavělo několik dalších majitelů. Roku
1713 byly postaveny kamenné mosty, v roce 1722 byl postaven barokní kostelík
sv. Jana Nepomuckého, v letech 1830 -1840 byl vybudován hostinec a vstup do
hradu byl zakončen roku 1836 empírovou branou a v tomtéž roce byla postavena
výklenková kaple. Na konci 19. století byl na třetím nádvoří přistavěn
pseudogotický palác.
Kalvárie - na JZ od Valdštejna je na skalním masívu postaveno poutní místo.
Umělá jeskyňka s malým oltářem a na plošině nad ní tři pískovcové kříže (cca 3 m
vysoké). Je odtud zajímavý výhled nejen na Valdštejn, ale i na celé panorama s
Kozákovem.
Krokodýl - trhlina ve tvaru krokodýla ve stěně uměle prosekané cesty v pískovci
mezi Čertovou rukou a oblastí Maják.
Prameny - při modře značené Angrově stezce ze Sedmihorek na Valdštejn se
nachází několik pramenů dobré vody (pramen Amálie, Kořenského pramen pod
Kapelníkem etc.)
Nejvyšší bod celého Skaláku (420,4 m.n.m.) je na kopci nad Janovou vyhlídkou.
Ještě v roce 1967 zde stála dřevěná věž - triangulační bod.
24
Ubytování, Turistické zajímavosti
Skalák
Hlavatice - skalní vyhlídka na Turnov přístupná po točitých schodech.
Joskova jeskyně - ztracena v čarokrásném koutu Českého ráje v malebných
stržích Hruboskalska stojí osamocená pískovcová skála zvaná Sluneční věž.
Vystoupíš-li krkolomnou stezkou až pod její vrchol, najdeš tu malý a útulný
„bivak" v malé jeskyni s oknem. Z jejího skalního pološera se před tebou vynoří
oduševnělá tvář mladého muže krásných a pevných, odhodlaných rysů, zasněná
pod zavřenými víčky, a přece jakoby hledící ven, k jasnému slunci, do modré
hlubiny provoněných borových hájů, z nichž se zvedají k nebi bílé věže. Je to tvář
Josky Smítky, největšího horolezce válečných let. Je to jedno z prvních
obdivuhodných děl sochaře Valeriana Karouška, kterému horolezci přezdili Ríšík,
žáka a blízkého kamaráda Joskova, který tu s podivuhodným mistrovstvím vtesal
do tvárného pískovce tvář, duši i hluboký lidský charakter neobyčejného,
předčasně zmařeného života.
Legenda o Bažináči - na počátku bylo jen křídové moře. Na jeho dně odpočíval i
Skalák. Když začalo moře ustupovat objevila se uprostřed mělčiny skála. Po
mnoha tisíci letech se na obzoru objevil bod, který se neustále zvětšoval až bylo
jasné, že se jedná o loďku, na které pádloval pračlověk. Byl to prahorolezec (Homo
alpinismo). Oděn v oděvu z kůží přirazil s kajakem ke stěně, zajistil ho smyčkou z
jeleních šlach s opletem (později výrobu převzala firma Edelweiss), ovázal se
lanem, zacvaknul bronzové karabinky a protože ještě nebyl založen
prahorolezecký svaz a neexistovala tudíž ani prabezpečnostní komise, sólo lezení
nebylo úředně zavrhnuté, pustil se sám do výstupu k vrcholu. Na vrcholu zanechal
kamennou vrcholovou knížku s rydlem na zápisy. Po chvíli vytesal i název věže BAŽINÁČ. Spokojen sám se sebou založil za přesličku lano do slanění a sručkoval
po něm zpět do kajaku, opřel se do pádla zhotoveného z lopatky mamuta a zmizel
za obzorem v pravěku. V dalším tisíciletí ustoupila voda ještě více a na světlo boží
se vynořil celý Skalák, tak jak ho známe dnes, jen s tím rozdílem, že skály byly
mokré, porostlé mechem a slizké. Vodou napitá, měkká zem neudržela mocnou
hmotu skály a ta se jednoho dne zřítila. Zapíchla se vrcholem do bláta a začala se
propadat. Teprve až vrchol narazil na tvrdé podloží, propadání se zastavilo. Z kdysi
pyšné věže však již vyčnívá jen malý kousek, jen pár metrů. A tak ho známe
dodnes. Podnes se proto traduje pravidlo, že kdo nevylezl na Bažináče, věž kdysi
tak významnou a z nejvyšších, ten vlastně ani ve Skaláku nelezl.
26
Celkové mapy
Skalák
Kapelník
Mapa oblasti
27
I. - 28, II. - 36, III. - 40, IV. - 48, V. - 50, VI. - 83, VII. - 101, VIII. - 107, IX. - 114, X. - 124
28
Mapka I.
Skalák
Kapelník
Kapr, Nábožná
29
KAPELNÍK
1. KAPR (mapka I. na vedlejší straně)
STARÁ CESTA I. Z náhorní strany po umělých stupech.
2. NÁBOŽNÁ
NORMÁLNÍ CESTA I. Od J komínem na předvrchol a stěnkou na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ KOMÍN II; Josef Čihula s druhy, 25. 3. 1962. Úzkým
komínem na předvrchol a „N.c." na vrchol.
MAZANEC VIIb; Jiří Jíra, J. Procházka, J. Novák, F. Šída, K. Beránek, J.
Jiroudek, 20. 4. 1969. Spárkou do díry (hodiny) a stěnou (kruh) přímo na vrchol.
* KRÁSNÁ HRANA VIIc, RP VIII; Miloslav Staněk, V. Sochor, J. Čermák, 16.
7. 1982. Spárkou 4 m a vlevo na hranu (jištění). Hranou přes dva kruhy na vrchol.
ÚDOLNÍ CESTA VIII, špatně jištěno; Vladimír Sochor, 1. Bartoň, 30. 4. 1972.
Trhlinou do díry (vpravo na hraně hodinky). Mírným obloukem vlevo do další
dutiny a ke kruhu. K sokolíku a pak šikmou policí mírně vlevo na vrchol.
* HLEDÁNÍ VÍRY VIII, RP VIIIb; Radek Meier, Mir. Meier, Mil. Meier, 27. 5.
1997. Levou částí údolní stěny přes tři kruhy na vrchol.
DROLÍRNA VIIb; Štefan Berežný, K. Vlček, 16. 7. 1969. Hranou (hodiny) ke
kruhu a vlevo.
NEVĚŘ! IV; Miloslav Homolka, 11. 5. 1998. Zleva ke spárce, tou do díry a
zprava na vrchol.
JIŽNÍ HRANA II; domácí lezci, před rokem 1950. Hranou vpravo od „N.c."
30
Kořenského, Čarodějnice
Skalák
3. KOŘENSKÉHO VĚŽ
NORMÁLNÍ CESTA IV;němečtí lezci.Komínem na předskalí a stěnou vlevo při hraně.
PRAMENITÁ IV; Valerián Karoušek, L. Jisl, 1943. Ze středu JZ stěny šikmo
doprava ke hraně a tou k vrcholu.
JIHOZÁPADNÍ CESTA VI; L. Bína, J. Lukeš, 1952. Ze středu stěny šikmo
doleva ke kruhu, vzhůru na polici a šikmo vpravo na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ CESTA VIIb; Josef Čihula, L. Vodháněl ml., 22. 9. 1963.
Spárkou ke hrotu a vlevo hranou na vrchol.
ÚDOLNÍ STĚNA VII; Milan Černý stř. Zdeněk Plch, 1963. Hranou k řadě děr, v té
traverz doprava až k S hraně a vlevo ke kruhu. Stěnou vzhůru a vlevo zářezem n.a vrchol.
* VARIANTA VII; Pavel Ščevlík,M.Bureš, 25.8.1967. Stěnou při hraně ke kruhu.
POHODOVÁ VII; Miroslav Zvířecí, M. Zvířecí ml., J. Hloušek, 21. 7. 1999.
Vpravo od komína stěnou před dva kruhy na vrchol.
4. ČARODĚJNICE
NORMÁLNÍ CESTA II. Spárou v koutě.
VÝCHODNÍ HRANA III; Václav Zakouřil, J. Šimůnková, 30. 5. 1966.
VERNEROVA VI; Petr Binhak, L. Halama, V. Trostl, L. Binhak, 20. 4. 1985.
Stěnou pilíře přes kruh na vrchol.
SLUNEČNÁ CESTA III. Zářezem a spárou na předskalí a JVstěnkou na vrchol.
A BOUŘE NAD HLAVOU VII; Josef Rakoncaj, J. Unger, 20. 5. 1974. Stěnou ke
kruhu, 2 m vlevo a vhloubením na vrchol.
VLAŠTOVČÍ CESTA VI; V. Beneš, J. Perný, 14. 4. 1967. Stěnou do díry a
vpravo přes převis ke kruhu. Doleva do vhloubení a tím.
Kapelník
Křemenová
31
PŘEDZKOUŠKOVÁ CESTA (Šikmá) III; Z. Procházka, J. Červenka, 23. 7.
1965. Od balvanu po polici šikmo doprava na hranu a tou na vrchol.
SEVERNÍ HRANA V, nejištčno; Ladislav Kořínek, M. Kořínková, 21. 8. 1969.
Stěnou a rozporem na balvan a hranou na vrchol.
SEVEROVÝCHODNÍ STĚNA VI; Ladislav Vodháněl ml., V. Renner, 3. 9.
1965. Z balvanu stěnou přes kruh a díru na vrchol.
5. KŘEMENOVÁ
KOMÍNOVÁ CESTA III. Z kouta průchod do vnitřního komína a tím na vrchol.
PUMPA VIII; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 3. 9. 1998. V koutě pod převis a
doprava k 1. kruhu. Přes převis a přímo ke 2. kruhu. Přímo k hodinám a zleva n.v.
* OSMÁ CESTA VI; Ladislav Mejsnar, J. Čihulka, 10. 6. 1962. Hranou ke kruhu
a stěnou (hodiny) na vrchol.
CESTA K SLUNCI (Slunná) VIIb; Bohumil Svatoš, J. Jech, 1953. Stěnou ke
kruhu a šikmo doleva na vrchol.
ROREJSÍ CESTA VII, (VIIb); Václav Tůma, L. Feygl, L. Mlčouch, 24. 6. 1962.
(Bez stavění zprava: M. Bien, A. Hnik, 25. 6. 1976.) Hranou přes převis k 1.
kruhu. Přes dvě díry ke 2. kruhu. (Stavěním) na balkónek a spárou na vrchol.
VARIANTA VII; Václav Tůma, L. Fleygi, 24. 6. 1962. „Západní spárou" vzhůru
a traverz vpravo k 1. kruhu.
ZÁPADNÍ SPÁRA VI; němečtí lezci. Koutem a spárou (kruh) na vrchol.
V LETNÍM ŽÁRU VIIc, lámavé; Stanislav Šilhán stř. Petr Slanina, P. Binhak,
20. 8. 1989. Z police „Západní spáry" stěnou (kruh) na vrchol.
ZDEŇKŮV SEN VIII; Miloslav Staněk, J. Hloušek, Z. Konrád, 19. 6. 1983.
Spárkou ke kruhu, vlevo sokolíkem do díry (hodiny) a ke 2. kruhu. Středem stěny
(hodiny) přímo.
* ABSENCE MORÁLNÍHO KODEXU VIIIc, RP IX; Libor Stejskal, M.
Staněk, 6. 10. 1991. Stěnou přes kruh k 1. kruhu cesty „Blues všedního dne" a
vlevo stěnou (3. kruh) na vrchol.
BLUES VŠEDNÍHO DNE VIII; Miroslav Černý, M. Černý, J. Novák, J. Řehna,
21. 5. 1968. Komínem k hodinám a dlouhým traverzem doprava k 1. kruhu. Stěnou
do díry a traverz ke 2. kruhu. Doprava přes SZ stěnu (hodiny) za další hranu a n.v.
* ZTRACENÝ ILUZE VIIIc, RP IX; Jindřich Hudeček, S. Šilhán, 29. 8. 1985.
Z traverzu cesty „Blues všedního dne" stěnou přímo (hodiny a kruh) na vrchol.
KOUTOVÁ SPÁRA V; Josef Čihula, 25. 3. 1962. Spárou pod převis, vlevo, 3 m
komínem, zpět vpravo a opět spárou na vrchol.
* KAM MĚ RUCE DONESOU (Koutová) VIII; Vladimír Sochor, Z. Lejsek, L.
Kořínek, 30. 6. 1973. Stěnou k díře, vlevo k 1. kruhu a stěnou (2. kruh) přímo.
S ÚSMĚVEM IDIOTA VIIIc; Miroslav Meier, R. Meier, 8. 8. 1999. Vlevo od
cesty "Kam mě ruce donesou" hranou, výše stěnou přes čtyři kruhy na vrchol.
IN DULCI JUBILO VIIIc, lámavé; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 2. 9. 1979.
Přes převis ke kruhu, vzhůru do díry a při spárce přímo.
* BORTELOVA CESTA VIIc, (VIII), RP VIIIb; Ivan Bortel s druhy, 1967.
Trhlinou ke kruhu. (Postavením) do díry, 2 m vlevo a převislou stěnou (2. kruh)
přímo na vrchol.
32
Křemenová
Skalák
* STÍNOVÁ CESTA RP VIIc; Jaroslav Němeček, B. Kašťak, 1946. Středem SV
stěny podél sokolíku ke kruhu. Vzhůru do díry a trhlinou do druhé, menší díry.
Šikmo doleva na vrchol.
SEN LADÍ MEJSNARA VIIIb, RP VIIIc; Stanislav Šilhán, M. Vinš, 18. 7.
1976. (Cesta vylezena původně se stavěním od 1. kruhu byla zrušena VK). Stěnou
k 1. kruhu, l m sestup, 2 m vpravo, vzhůru a zpět vlevo k díře. Stěnou přes 2. kruh
na vrchol.
* PROFESOR PÁDŮ VIIIc, RP IXb; František Čepelka, P. Moček, 21. 4. 1989.
Stěnou přes dva kruhy na vrchol.
CHLAPOŠROT VIIIb-c, lámavé, špatně jištěno; Petr Slanina, S Šilhán, 7 6
1998. Zprava na hranu a tou přes kruh na vrchol.
PŘEVISLÉ LÁVKY VIII; Vladimír Sochor, I. Bartoň, 1. 5. 1972. Stěnou přímo
ke kruhu, vpravo sokolíčkem na polici a žlábkem k hodinám. Hranou na vrchol.
PLESNIVÁ CESTA VI; Ladislav Mejsnar, Z. Plch, F. Louda, J. Nachtigal, 12. 7.
1962. Od hrany šikmo vlevo ke kruhu. Doprava do díry (hodiny), doprava na hranu
a na vrchol.
VARIANTA VI; Ladislav Vodháněl ml., J. Čihula, 22. 9. 1963. Od hodin nad
kruhem stěnou šikmo doleva (hodiny) na vrchol.
Kapelník
Smutná
33
6. SMUTNÁ
NORMÁLNÍ CESTA I. Komínem na předskalí a krátkou stěnkou na vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ CESTA I. Z údolí komínem na předskalí a „N.c." na vrchol
JIHOZÁPADNÍ CESTA VI, lámavé; Josef Čihula, L. Vodháněl ml, 22. 9. 1963.
Přes převis šikmo vpravo na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ STĚNA VI; Zdeněk Mareš, J. Vydra, 6. 4. 1974. Úzkou
stěnou přes díru na vrchol.
PŘECHODOVÁ II; pražští lezci, 1964. Hranou a sokolíčkem na polici, po té
vlevo na předskalí a „N.c." na vrchol.
Kapelník
Trpaslík, Archa
35
7. TRPASLÍK
NORMÁLNÍ CESTA III. Komínem na předskalí a stěnkou na vrchol.
SPOJOVACÍ VARIANTA IV; místní lezci, 1947. Z předskali traverz doleva za
hranu k vylezu „Údolní stěny" a tou na vrchol.
* ÚDOLNÍ STĚNA VI; Josef Smítka, 1943. Převisem a krátkými šperkami k díře,
v římse doprava a stěnou na vrchol.
8. ARCHA (mapka II. na straně 36)
V současné době zřejmě nejobtížněji dostupná věž Hruboskalska.
AŽ NAPRŠÍ A USCHNE VIII; Tomáš Flanderka, 8. 6. 1994. JZ stěnkou obtížně
na vrchol.
36
Mapka II.
Skalák
Kapelník
Borůvka
35
9. BORŮVKA
NORMÁLNÍ CESTA II; Josef Lukeš, 1953. Z hranou.
TRAVERZ III; Kvapil, Grňa, 14. 7. 1970. Traverz šikmo vpravo ke hraně a na
vrchol.
JIŽNÍ HRANA II; Josef Drahoňovský, P. Kuhn, 29. 4. 1968.
DIRETISSIMA IV; Pavel Stříbrný, 25. 4. 1970. Středem stěny přímo ke
slaňovacímu kruhu.
38
Borová, Křehká
Skalák
10. BOROVÁ
NORMÁLNÍ CESTA III; Zbyněk Gráf, J. Janků, 1943. Širokou spárou ze
soutěsky.
ÚDOLNÍ CESTA IV; František Kroupa, F. Patočka, 26. 6. 1959. Z předskalí
šikmo doleva (hodiny) na lavici a podél zářezu doprava na vrchol.
SLUNEČNÍ LÁZEŇ VIIc; Petr Hejtmánek, M. Žákovič, 6. 6. 1998. Obtížně
k sokolíku a tím na polici. Hranou přes kruh na vrchol.
SEVEROVÝCHODNÍ SPÁRA VI; Josef Čihula s druhy, 25. 3. 1962. Od hrany
po balkónu do středu stěny a spárou na vrchol.
ŠIROKÝ KOMÍN III. Rozporem, výše komínem mezi věžemi na vrchol.
PŘESKOK 1. Z předvrcholu Křehké.
11. KŘEHKÁ
NORMÁLNÍ CESTA I. Od JZ nebo SZ průchodem do vnitřního komína, tím na
předvrchol a zleva kolem hlavičky na vrchol.
CESTA ZE SOUTĚSKY IV; Josef Čihula, Mil. Černý, J. Paulus, 6. 3. 1962.
Spárou v SV stěně na předvrchol a „N.c." na vrchol.
ZALOMENÁ SPÁRA V; Milan Černý, J. Čihula, 6. 3. 1962. Hladkou spárou v
náhorní stěně na předvrchol a „N.c." na vrchol.
PEVNÁ HRANA V; Miloslav Homolka, 10. 6. 1996. Sokolíkem a hranou na
předvrchol.
Kapelník
Kladívko, Vagónek, Stěna s viklanem
39
12. KLADÍVKO
NORMÁLNÍ CESTA I. V náhorním koutě komínem na vrchol.
SESTUPOVKA L Krátkým komínem doleva na předskalí a výšvihem na vrchol.
MEZI LISTY VI; Petr Hejtmánek, 3. 6. 1998. Úzkým komínem pod převislý kout
a tím.
DOLNOŽLEBSKÁ RP VIII; P. Hejtmánek, S.Šilhán, M.Sedláček, Z.Weingartel,
4. 6. 1998. Převislou hranou a stěnou při hraně ke kruhu. Doleva, podél obloukové
spárky na konec (hodiny), šikmo vlevo přes hodiny do spárky a tou na vrchol.
KVEDLOVAČKA VIIb; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 5. 6. 1998. Údolní spárou.
13. VAGÓNEK
BOSONOHÁ V; S. Šilhán, 4.6.1998. Z náhorní strany zprava na oblý vrchol.
* MOBILNÍ HRANA RP VIIb; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, M. Sedláček, 4. 6.
1998. Stěnou při hraně (kruh), vzhůru hranou (hodiny).
MOTOROLA VIIb-c, nejištěno; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 3. 9. 1998. Hranou
přímo.
TIME Vllb; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 3. 9. 1998. Přímo k 1. kruhu, při hraně ke
2. kruhu, na hranu a ukloněnou stěnou na vrchol.
STĚNA S VIKLANEM - M
* TWIGA VIIc; P. Hejtmánek, S.Šilhán, M.Sedláček, 4.6.1998. Zprava na hranu
a vzhůru na malý balkónek. Hranou zleva (kruh), nahoře zprava na polici a přímo.
VIKLAVÁ VII; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 5. 6. 1998. Přímo do široké spáry a
tou (hodiny).
40
Mapka III.
Skalák
Kapelník
Lovecká stěna
41
14. LOVECKÁ STĚNA - M
Vrcholová knihu pod bukem (slanění) u vylezu „Kancistezky".
RANČÍ STEZKA VI; Petr Hejtmánek, R Starý, M. Homolka, 22. 8. 1996. Stěnou
šikmo doleva a zářezem ke kruhu. Vlevo komínem na temeno.
* ŠOULAČKA Vllb, RP VIIc; Miloslav Homolka, P. Hejtmánek, P. Starý, 22. 8.
1996. Stěnou přímo přes dva kruhy na temeno.
POSTŘELENÁ SVINĚ VII; Pavel Starý, P. Hejtmánek, M. Homolka, 22. 8.
1996. Stěnou vlevo od hrany do římsy (hodiny) a hranou.
42
Michal, Tabulová hora
Skalák
15. MICHAL
NORMÁLNÍ CESTA III. Přes převis a šikmo doleva.
HODINÁŘSKÁ CESTA II. Hranou na vrchol.
BOSANOHA III; Petr Hejtmánek, 30. 5. 1998. Stěnkou vlevo od hrany.
PŘEKROK I. Z okraje překrok do JZstěnky a na vrchol.
RUCE V KAPSÁCH IV; Petr Hejtmánek, 30. 5. 1998. Nad převis a vpravo
hrankou.
16. TABULOVÁ HORA - M
Vrcholová kniha pro masiv na vrcholu Michala.
* TOMÁŠKOVA HRANA VIIb-c; Petr Hejtmánek stř. Miloslav Homolka, 31.
5. 1998. Zprava přes hranu k zářezu a tím k 1. kruhu, hranou ke 2. kruhu a stěnou
přímo na temeno.
MYS DOBRÉ NADĚJE VIIc, RP VIII; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, P. Slanina, R.
Tilňák, 17.
9. 1997. Přímo k 1. kruhu, zleva k sokolíku a tím ke 2. kruhu.
Přímo ke krátké spáře a tou na temeno.
* BOŽÍ MUKA VIIIb-c, RP VIIIc; Miloslav Homolka stř. Pavel Homolka, P.
Hejtmánek, 25. 4. 1996. Stěnou k 1. kruhu a trhlinou (2. kruh) na temeno.
Kapelník
Faraón, Egyptská stěna, Egypťan
43
17. FARAÓN
NORMÁLNÍ CESTA III. Od V do sedla a stěnou u hrany na vrchol.
ZÁPADNÍ KOUT IV; Petr Prachtel, 27. 5. 1982. Koutem do sedla a „N.c." n.v.
* ZÁPADNÍ HRANA VIIb, RP VIIc; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 1. 7. 1979.
Hranou přes dva kruhy na vrchol.
* TOBOGÁN VIIc; Zora Prachtelová stř. Petr Prachtel, 1. 8. 1978. Zprava do
údolní stěny a tou přes čtyři kruhy na vrchol.
ÚDOLNÍ KOUT V; P. Prachtel, červen 1993. Koutem a spárou na polici a stěnou.
18. EGYPTSKÁ STĚNA - M
* KEPORKAK VIII; Petr Hejtmánek, R. Tilňák, L. Ulrych, J. Stříbrný, 16. 7.
1995. Výrazným sokolíkem k 1. kruhu (nejištěno). Krátce dalším sokolíkem, poté
šikmo vlevo a stěnou přes 2. kruh přímo na temeno.
VZPOMÍNKA NA ADR VIIc; Petr Hejtmánek, L. Ulrych, 16. 7. 1995. Levou
spárou ke kruhu, zprava nad něj a levou spárou (hodiny) dále do římsy. Pravým
komínem na temeno.
19. EGYPŤAN
NOVÁ CESTA III; Miloslav Homolka, P.Hejtmánek, P.Starý, 22.8.1996. Spárou.
GALEJE RP VIIc; Petr Hejtmánek, M. Homolka, P. Starý, 22. 8. 1996. Hranou
ke kruhu a spárou na předvrchol. Spárou na vrchol.
44
Botanická zahrada
Skalák
20. BOTANICKÁ ZAHRADA
NORMÁLNÍ CESTA I. Z náhorní strany po zarostlé polici vpravo a hranou na
vrchol.
VIKTORIE KRÁLOVSKÁ VIIc; Miloslav Homolka stř. Petr Hejtmánek, 17. 6.
1996. Hranou k 1. kruhu, zleva do díry a zpět na hranu ke 2. kruhu. Hranou na
vrchol.
Kapelník
Michaela, Náhrobní kámen
45
21. MICHAELA
NORMÁLNÍ CESTA IV; Milan Doubner, 5. 8. 1973. Náhorní stěnou k hodinám
a šikmo vlevo k vrcholu.
22. NÁHROBNÍ KÁMEN
CESTA VADNOUCÍCH RŮŽÍ (Západní) VI; Jan Procházka, P. Stříbrný, J.
Hradecký, P. Kuhn, 9. 5. 1971. Náhorní hranou na vrchol.
VZPOMÍNKY NA BUDOUCNOST (Vzpomínková) VI; Pavel Ščevlík stř.,
Jindřich Sochor, 10. 5. 1974. Stěnou ke spáře (hodiny) a tou na vrchol.
NOSTALGIE RP VIIc; Petr Hejtmánek, J. Koudelka, 9. 6. 1996. Přímo k hrotu,
zprava ke kruhu a přímo (hodiny) na vrchol.
KDYŽ SVATÍ JDOU VI; Jindřich Sochor, M. Vinš, 17. 9. 1975. Levou stranou
údolní hrany na vrchol.
PIETA V; Petr Hejtmánek, J. Koudelka, 9. 6. 1996. Středem stěnky a šikmo
vpravo ke hraně. Vpravo za hranou na vrchol.
46
Minaret, Mešita
Skalák
23. MINARET
NÁMOŘNÍ CESTA II. Výšvihem na vrchol.
TEKUTÉ PÍSKY VIIc; Petr Hejtmánek stř. Petr Slanina. S. Šilhán, 17. 9. 1997.
Zprava na tupou hranu a po dírách k 1. kruhu. Zleva a přímo přes několikerý
hodiny ke 2. kruhu. Přímo na polici a zprava přes převis ke 3. kruhu. Přímo na
balkón a po stupních na vrchol.
24. MEŠITA - M
* PLUS MÍNUS ANTABUS VIIIc, špatně jištěno; Petr Slanina, P. Hejtmánek,
S. Šilhán, R. Tilňák, 17. 9. 1997. Hranou přes převísek a přímo k 1. kruhu. Vzhůru,
zleva (smyčky) pod 2. kruh a přímo (několikerý hodiny) na temeno.
TURECKÁ KOUPEL Vllb, nejištěno Petr Hejtmánek, 2. 6. 1998. Převislou
spárou, výše úzkým komínem na temeno.
DAR ES SALAAM VII, špatně jištěno; Josef Koudelka, P. Hejtmánek, 9. 6.
1996. Spárou a komínem na temeno.
NEDĚLNÍ VEJLET VIIIc, RP IX; Petr Slanina, P. Salaba, L. Ulrych, 28. 4.
1996. Stěnou přes 1. kruh do plotny a tou (2. a 3. kruh) na temeno.
48
Mapka IV.
Skalák
Kapelník
Pyramida
49
25. PYRAMIDA - M
Vrcholová kniha pod borovicí(slanění) u vylezu cesty „Dobrý den".
ASSUAN Vllb; Petr Hejtmánek stř. Josef Koudelka, 8. 6. 1996. Hranou přes dva
kruhy na temeno.
DOBRÝ DEN VII; Petr Hejtmánek stř. Miloslav Homolka, 28. 4. 1996. Po šikmé
římse doprava ke kruhu. Traverz vlevo pod spáru a tou na temeno.
TŘÍKRUHOVÁ VARIANA. Od kruhu mírně doprava k 1. kruhu „5. dynastie".
5. DYNASTIE VIIIb; Miloslav Homolka stř. Petr Hejtmánek, 16. 6. 1996.
Trhlinou a přes poličky k 1. kruhu. Lámavou stěnou vzhůru a zprava přes převísek
na polici (hodiny). Stěnou přímo (2. kruh) na temeno.
* SINUHETOVA HRANA Vllb, RP VIIc; Miloslav Homolka stř. Petr
Hejtmánek, 28. 4. 1996. Hranou (dva kruhy) na polici a vpravo k borovici.
Komínkem na temeno.
* ÚDOLÍ KRÁLŮ VIIc; Miloslav Homolka stř. Petr Hejtmánek, 28. 4. 1996.
Stěnou přímo ke kruhu (nejištěno), vzhůru k trhlině a zprava k borovici.
Komínkem na temeno.
* CHEOPSOVA Vllb; Miroslav Meier, R. Meier, 17. 5. 1997. Pravou částí stěny
přes dva kruhy na temeno.
50
Bivaková
Skalák
26. BIVAKOVÁ
KRÁTKÁ CESTA I. Spárou na balkón a krátkou stěnkou.
VYHLÍDKA V; M. Dědek ml., 28. 5. 1998. Zprava k J hraně a při té k vrcholu.
DO POČTU V; P. Homolka, 28.5.1998. Ruční spárou v JZ stěně přes převis n.v.
* CHESTERFIELD VIIIb-c; Pavel Homolka stř. Petr Hejtmánek stř. Miloslav
Homolka, 17.6.1996. Při hraně ke kruhu a hranou vl.ke 2.kruhu. Stěnou přímo, výše vpravo.
* ČUNDRCOUNTRY SHOW VIIc, RP VIII; Miroslav Meier stř. Radek Meier,
16. 5. 1997. Z komína doprava přes díru do středu stěny a tou přes kruh na vrchol.
ŠPINAVÉ KOMÍNY II. Korytem do prostoru mezi oběma věžemi a komínem
nebo spárou.
CESTA IVANA MLÁDKA VII; Miroslav Meier, R. Meier, 16. 5. 1997. Stěnou
přes kruh na polici a přímo na vrchol.
* SOUDNÍ DOHRA RP VIIc; Jaroslav Linhart stř. Petr Binhak, 1988. Stěnou
podél spárky ke kruhu a při trhlině na polici. Středem stěnky na vrchol.
KELTI JDOU VIII, RP VIIIb; Radek Meier, M. Meier, 17. 5. 1997. V pravé
části údolní stěny přes tři kruhy na polici a libovolně na vrchol.
312. PIVNÍ PERUŤ (Údolní kout) RP VII; Zdeněk Hluštík stř., Petr Plachecký,
30. 6. 1973. Koutem (kruh) a komínem na vrchol.
GAMERA KONTRA GAOS (Údolní stěna) RP VIIb; Petr Plachecký, Z.
Hluštík, 30. 6. 1973. Vlevo od hrany stěnou ke kruhu. Vzhůru na balkón pod
převisem, zleva přes něj a stěnou na vrchol.
VÝCHODNÍ KOUT III. Spárou v koutě na terasu, vpravo mezi věže a spárou n.v.
ROZPLAVBA VIIb, špatně jištěno; Petr Hejtmánek stř. Miloslav Homolka, 16.
6. 1996. Středem pilířku přes kruh na terasu. Komínem na vrchol.
VÝCHODNÍ CESTA II. Koutkem nebo z náhoří vpravo na terasu a spárou v komíně.
Kapelník
Panny
51
* 27. PANNY
NORMÁLNÍ CESTA V; Rudolf Hanke, E. Augustin, H. Kóckritz, R. Zillcher, 5.
8. 1925. Po římse traverz vlevo přes spáru na lavici a šikmo doprava ke spáře (1.
kruh), tou přes 2. kruh.
VARIANTA VI. Ve středu stěny spárou přímo.
OTLOUKÁNÍ PAROHŮ Vllb; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 26. 7. 1988. Stěnou
přes kruh k hodinám a přes převis (hodiny) na vrchol.
NEJSTARŠÍ ŘEMESLO VIIIb; Stanislav Šilhán stř. Petr Hejtmánek, 26. 7.
1988. Úzkou stěnou (hodiny) k 1. kruhu. Sokolíkem do římsy, vpravo za hranu a
stěnou ke 2. kruhu pod převisem. Vlevo přes převis na vrchol.
* SEVERNÍ HRANA VIIc; Karel Cerman, J. Mašek, 7. 6. 1953. Převislou
stěnou šikmo vpravo ke spáře a tou k 1. kruhu. Přímo vzhůru podél trhlin (2. kruh)
na balkón. Doprava za hranu (3. kruh) a šikmo vpravo hladkou stěnou.
KLÁŠTERNÍ CESTA VIII, lámavé, špatně jištěno; Vladimír Sochor, J.
Ledabyl, 21. 7. 1971. Od hrany dlouhý traverz doprava do krátkého koutku. Tím
na římsu a šikmo vpravo zářezem ke kruhu. Přímo, výše vpravo.
ÚDOLNÍ SPÁRA VII; Heinz Heilmayer s druhy, 1930. Zleva ke spáře a tou
(kruh) na vrchol.
LÉTAJÍCÍ TALÍŘE VIII, lámavé, špatně jištěno; Vladimír Sochor, J. Ledabyl,
J. Hloušek, 7. 8. 1971. Od hrany doprava, stěnkou k sokolíku a tím na konec.
Vpravo spárkou a stěnou do děr a ke kruhu. Přímo a šikmo vlevo na vrchol.
RUCE V KAPSÁCH (Východní) VIIc; Vladimír Sochor, J. Hradecký, 10. 7.
1973. Koutkem ke kruhu, vpravo za hranu a na vrchol.
POUŤOVÁ CESTA Vllb; Josef Kuhn, J. Chlup, 29. 5. 1960. Podél spárky při
hraně pod převis. Vpravo přes hodiny ke kruhu. Šikmo doprava a vlevo na vrchol.
52
Paliček, Palice, Podmokelská
Skalák
28. PALIČÁK
* HLADKÁ CESTA VI; Josef Smítka s druhy, 1943. Stěnou a spárkou na vrchol.
PŘEVISLÁ CESTA VII; Josef Čihula, 19. 5. 1957. Převislou stěnou přímo n.v.
VÝCHODNÍ CESTA V; Vladimír Procházka, 1943. Stěnou k doprava
ubíhajícímu zářezu a podél toho na vrchol.
29. PALICE - M
CHIUSO VIIb, RP VIIc; Radek Meier, M. Meier, 20. 8. 1998. Zalomenou spárou
k 1. kruhu. Vlevo přes převis ke 2. kruhu, vpravo a přes 3. kruh přímo na temeno.
* APERTO VIIb-c, RP VIII; Miroslav Meier, R. Meier, 20. 8. 1998. Středem
převislé stěny přes dva kruhy na polici a přímo.
30. PODMOKELSKÁ
KOMÍNOVÁ CESTA III; němečtí lezci, 1924. Komíny na balkón, stěnkou vlevo
za hranu a koutem nebo hranou na vrchol.
ÚZKÝ KOMÍN VI; Josef Čihula, J. Hradil, 24. 6. 1961. Pravou spárou výše
úzkým komínem do sedla a „Komínovou cestou" na vrchol.
JOSKÚV ODKAZ VIIb; Milan Černý, J. Novák, 10. 8. 1966. Trhlinou k
hodinám a spárou na lavici. „Komínovou cestou" na vrchol.
TODOBOT VIII; Pavel Homolka, P. Starý, J. Stříbrný, 23. 7. 1996. Spárou přes
převis a kruh na konec, vlevo na balkón a vpravo stěnou a žebrem ke 2. kruhu.
Traverz vpravo do kouta a tím na vrchol.
Kapelník
Podmokelská
53
PUNŤOVA SPÁRA VIIb; Josef Čihula stř. František Kroupa, 31. 7. 1960.
Spárou přes převis do komína, tím pod strop a spárou na vrchol.
* JAZYKOVÁ SPÁRA VIIb; Zdeněk Mezi, O. Jelínek, K. Čabelka, 1944. Z
předskal! komínem a spárou (1. kruh) ke 2. kruhu. Vpravo a spárou (3. kruh) na
polici (nad ní 4. kruh). Spárou na vrchol.
* ČUROMEDÁN VIIIc; Miroslav Meier, R. Meier, 6. 8. 1998. Sokolíkem cesty
„Team Work" a stěnou přes pět kruhů na vrchol.
TEAM WORK VlIIb; Jiří Folprecht stř. Miroslav Zvířecí stř. Josef Rakoncaj, 6.
9. 1982. Sokolíkem k hodinám, v římse vlevo za hranu a stěnou při pravé údolní
hraně přes kruh ke 2. kruhu. Vlevo středem stěny na vrchol.
ÚDOLNÍ STĚNA V; Manfred Kauschka, F. Funke, M. Kertezs, 10. 9. 1933. V
římse doprava (1. kruh) k zářezu a podél něho ke 2. kruhu. Stěnou (tři kruhy) k 6.
kruhu, vlevo za hranu a po té (dva kruhy) na vrchol.
CESTA NA REVANŠ VIIc, lámavé; Josef Čihula s druhy, 1963. Koutem, výše
spárou (kruh) k hodinám a vpravo na balkón. Stěnou podél spáry na vrchol.
MÉZLOVA SPÁRA VI; Zdeněk Mezi, K. Čabelka, O. Jelínek, 1943. Levým
koutem do díry, přes převis k 1. kruhu a spárou na polici (2. kruh). Doprava,
úzkým komínem (3. kruh) a vhloubením na vrchol.
VARIANTA VII; Zdeněk Mezi, 1943. Spárou mezi kouty pod převis a vlevo do
díry pod 1. kruhem.
LÁSKA ZMRZENA (Břichatá) VIIc, lámavé, špatně jištěno; Václav Šiří, M.
Machovič, 2. 11. 1968. Zleva ke spáře a podél té na vrchol.
SMÍTKOVA CESTA VIIb; Josef Smítka, D. Tomáš, 1942. Soustavou spár na
vrchol.
54
Útesy
Skalák
31. ÚTESY - M
* MODRÝ ĎÁBEL VIIb, RP VIIc; Radek Meier, M. Meier, 4. 7. 1996. Vpravo
od kouta stěnou přes tři kruhy na temeno.
MORD ZA KORUNU VII; Miroslav Meier, R. Meier, 4. 7. 1996. Stěnou přes
kruh doleva do spáry a tou (2. kruh) na temeno.
* TLAKOVÁ JEDNOTKA VIIIc; Radek Meier, M. Meier, 18. 7. 1996. Stěnou
přes čtyři kruhy.
VZPOMÍNKOVÝ OPTIMISMUS VI; Miroslav Meier, R. Meier, 18. 7. 1996.
Koutem (kruh).
* JEKYLL A HYDE VIIc, RP VIII; Miroslav Meier, R. Meier, 5. 7. 1996.
Libovolně na věžičku, vlevo na hranu a stěnou (dva kruhy).
SMRT MOUCHY IV; Radek Meier, M. Meier, 5. 7. 1996. Spárou na temeno.
PŘEZŮVKY S SEBOU VII; Radek Meier, M. Meier, 5. 7. 1996. Spárou a stěnou
vlevo ke kruhu. Přímo přes 2. kruh na temeno.
Kapelník
Podmokelská
55
56
Mapka V.
Skalák
Kapelník
32. MALINKÁ
JIŽNÍ HRANA I.
VELVET- M
33. ALADAR - nelezeno
Malinká, Aladar, Velvet
57
Kapelník
Taktovka
59
60
Taktovka
Skalák
Kapelník
Taktovka
61
* 34. TAKTOVKA
* STARÁ CESTA VIIb; Rudolf Hanke, H. Kóckritz, R. Zillcher, E. Augustin, 7.
8. 1925. Libovolné na předskalí a vzhůru k 1. kruhu. Traverz vlevo (hodinky) přes
úzkou stěnu a šikmo vpravo podél zářezu na římsu (2. kruh). Vpravo ke spáře a tou
ke 3. kruhu. Stěnou šikmo vlevo a spárkou do římsy. Vpravo na balkón v JZ stěně
(4. kruh). Vlevo přes malý převis a doprava nebo doleva.
* SUPER CESTA (Přímá) VIIc, špatně jištěno; Vladimír Sochor, J. Ledabyl, 1.
5. 1972. Od 2. kruhu „St.c." doleva na hranu a tou.
* BASA TVRDÍ MUZIKU VIIIc, RP IX; Radek Meier, M. Meier, 22. 9. 1993.
S hranou mírně vlevo a stěnou (1. kruh) ke 2. kruhu „Chlumovy cesty". Zleva přes
převis a středem stěny (3. a 4. kruh) přímo na vrchol.
* CHLUMOVA CESTA VIIb-c; Václav Chlum, V. Kříž, 1940. Z traverzu
„St.c." dále vlevo ke 2. kruhu. Přes převis a vlevo ke 3. kruhu. Vlevo za hranu a po
té (4. a 5. kruh) na balkón v JZ stěně ke 4. kruhu „St.c.". Tou na vrchol
* ŠLÁGR VIII; Stanislav Šilhán stř. Petr Hejtmánek, 24. 8. 1988. Od JZ spárou
předskalí krátce vzhůru a traverz vpravo k hraně (1. kruh). Přes převis ke 2. kruhu,
středem stěny do římsy a vlevo ke 3. kruhu. Při hraně na balkón ke 4. kruhu „St.c."
a tou.
ŠKRTÍCÍ STRUNKA VIIIc; Radek Meier, M. Meier, 23. 7. 1996. „St.c." k 1.
kruhu. Koutkem pod převis, vpravo za hranu a stěnou (tři kruhy) pod hlavičku (4.
kruh „St.c."). Tou na vrchol.
62
Koral
Skalák
35. KORAL
KOMÍNOVÁ CESTA II. Komínem s převislým vstupem.
NEJVĚTŠÍ Z MRAVENCŮ VII; Lubomír Chalupka stř. Jiří Folprecht, Z.
Hubka, 6. 8. 1995. Stěnou vlevo od hrany (kruh) na vrchol.
KOUTOVÁ SPÁRA III. V pravém koutě spárou.
KE SLAŇÁKU IV.
ZELENÝ KOUTEK III; Josef Smítka, 1942. V SZvhloubení levým koutem.
MOKRÁ STĚNKA IV; místní lezci, před r. 1943. Stěnkou vlevo od levého kouta
k vrcholu.
KORÁLOVÝ ÚTES VIII, RP VIIIb; Petr Hejtmánek stř. Josef Koudelka, 24. 9.
1988. Převisem šikmo doprava a sokolíkem ke kruhu a stěnou (hodiny) na vrchol.
* CITRÍN VIIIb, RP VIIIc; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 12. 9. 1993. Stěnou
přímo, nebo zleva ke kruhu, šikmo vlevo ke 2. kruhu a vpravo.
* BELLA VISTA VIII, RP VIIIb; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 14. 5. 1993.
Levou částí stěny přímo ke kruhu a sokolíkově na vrchol.
VARIANTA VIII; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 14. 5. 1993. Zleva přes lištu ke
kruhu, vlevo na hranu a tou (hodiny).
NEBESKÁ JÍZDA VII, látnavé; Petr Prachtel, 11. 5. 1993. Z police vpravo
převisem (hodiny) do vhloubení a vpravo žlábkem na vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ KOMÍN V; Z. Mayerová, 1964. Komínem a vpravo spárkou.
HODINOVÁ HRANA IV; P. Prachtel, 11.5.1993. Od spáry vpravo za hranu a podél té.
JIHOVÝCHODNÍ SPÁRA IV; Z. Mayerová, 1964. Komínem s převislým nástupem.
VARIANTA III; Zora Mayerová, 1964. Zleva traverzem nad převis.
Kapelník
Svéhlavička
63
JIHOVÝCHODNÍ KOUT III; místní lezci 1963. Spárou v koutě na vrchol.
NAD BŘÍZOU V; Petr Prachtel, 14. 5. 1993. Od kouta vlevo na hranu a tou
(hodiny). CESTA STARÝCH KROKODÝLŮ VII; Lubomír Chalupka stř. Jiří
Folprecht, M. Peč, Z. Hubka, 5. 8. 1995. Trhlinami pod převis a hranou přes kruh na vrchol.
PŘESKOK 3; Petr Prachtel, 31. 8. 1974. Z okraje přeskokem na vrchol.
BORŮVKOVÝ PŘEVIS RP VIIc; Petr Hejtmánek stř. Josef Koudelka, 11. 9.
1988. Zleva přes plotnu ke kruhu a převislým žlábkem na vrchol.
MOKRÁ CESTA IV; M. Černý, A. Zuckerová, 15.5.1963. Od SZ přes převis a hranou.
K 231 VI; Josef Koudelka, P. Hejtmánek, 24.9.1988. Středem stěny přes hodiny na vrchol.
36. SVÉHLAVIČKA
NORMÁLNÍ CESTA IV; Wilhelm Agly, A. Preibisch, H. Harward, K. Seyffert,
7. 9. 1929. Převislou stěnou krátce vzhůru na vodorovný zářez. Zde doprava ke
krátkému korýtku a podél něho na JV hranu. Ustupující stěnou na vrchol.
PŘÍMÁ CESTA VI; J. Smítka, V.Procházka, 1943. V levé části JV stěny přímo.
DIAGONÁLNÍ CESTA VIIb, lámavé; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 2. 9. 1974.
Vlevo od „Přímé cesty" do hnízda a šikmo doleva ke kruhu. Vlevo (hodiny) za
hranu a na vrchol.
ROVNÁ DIAGONÁLA VIIc; Petr Prachtel, 26.5.1993. Z hnízda přímo a sokolíkem.
PRSTOVÁ CESTA VII; Josef Čihula, 4. 5. 1957. Po římse do převislé SZ stěny.
Spárkou k jejímu zakončení a poněkud vlevo.
VÝCHODNÍ CESTA VI; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 6. 7. 1979. Přes převis a
spárkou (kruh) na vrchol.
64
Svéhlavička, Vřesová
Skalák
Svéhlavička - předskalí
CESTA ZA NOHU Vllb; Petr Hejtmánek, R. Tilňák, F. Molata, 7. 7. 1995.
Stěnkou a spárou (smyčky) na konec a přímo na temeno.
HRANOSTAJ VII; Roman Tilňák, F. Molata, 7. 7. 1995. Pravou hranou.
37. VŘESOVÁ
ŠIKMÁ CESTA (N.c.) III; Wilhelm Watznauer s druhy, 21. 9. 1930. V náhorní
stěně šikmo doprava na poličku při hraně. Krátkou stěnkou na vrchol.
JARNÍ ÚNAVA VI; Bohumil Ptáček, L. Čech, 30. 3. 1973. Vlevo od „Šikmé
cesty" stěnou přímo k vrcholu.
SEVERNÍ CESTA IV; Milan Černý, 15. 5. 1963. Z police pod SZ stěnou doleva a
hranou na vrchol.
PASŤÁCKÁ CESTA Vllb, lámavé; Zdeněk Lejsek, A. Máchán, Z. Konrád, 26.
6. 1979. V SV stěně traverz po polici vlevo až k hraně, vzhůru ke kruhu a mírně
vpravo na polici pod hlavičkou. „Šikmou cestou" na vrchol.
HLADOVÁ HRANA (Údolní) VIIc, lámavé; Václav Kopáč, L. Jón, K. Bělina,
8.10.1966. Od JVpři údolní hraně převislou stěnou na polici (jištění). Přes převis a
lámavou stěnou přes dva kruhy k hlubokému zářezu pod hlavou věže. Zprava n.v.
VARIANTA. V.Kopáč, K.Šulc, 1.10.1966. Dlouhým traverzem zprava k 1. kruhu.
STĚNA PROTI TAKTOVCE (Východní) V; Maluška Reinwartová, Z. Mezi,
1943. Po lávce pod převisem doprava do stěny až k mělké spárce. Podél té k
hodinám a stěnou vpravo.
Kapelník
Pašerák
65
38. PAŠERÁK
NORMÁLNÍ CESTA I; Josef Smítka, 1942. Náhorní stěnkou.
JIHOVÝCHODNÍ STĚNA II; J. Kubíček, 26. 5. 1968. Údolní stěnkou na vrchol.
JIHOZÁPADNÍ STĚNA II; Milan Černý, Z. Plch, L. Vodháněl ml., 1958.
66
Vyhlídka U Lvíčka
Skalák
39. VYHLÍDKA U LVÍČKA - M
FÁTA MORGANA VIIb-c; Petr Hejtmánek, M. Peč, 7. 6. 1996. Spárou
(smyčky) na polici a po ní přechod doprava. Hladkou stěnkou při levé hraně na
temeno (nejištěno).
ZÁKAZ HNÍZDĚNÍ VIIIb; Petr Slanina stř. Tomáš Zákora, P. Hejtmánek, 26. 4.
1998. Stěnou (dva kruhy) přes polici ke 3. kruhu. Vzhůru do římsy (hodiny) a na
polici. Přechod vpravo a úzkou spárou na temeno.
* SIMBA VIII; Petr Hejtmánek stř. Roman Ťilňák, V. Bien, T. Zákora, 25. 4.
1998. Koutem na polici a vlevo středem plotýnky (1. kruh) pod vrcholovou,
převislou stěnu (2. kruh). Přes převis a středem stěny (3. kruh) na temeno.
ŘEPORYJE VIIc; Jakub Cicvárek stř. Petr Hejtmánek stř. Miloslav Homolka, 27.
4. 1998. Koutkem a spárkou přes kruh na polici. Zleva vhloubením na římsu a
sokolíkem ke 2. kruhu. Přímo na podvrcholovou lavici a vpravo hranou (3. kruh)
na temeno.
NÁHORNÍ CESTA III; Petr Hejtmánek, 27. 4. 1998. Ze soutěsky pod náhorní
stěnou šikmou, širokou spárou na temeno.
Kapelník
Lvíček, Mužíček
69
40. LVÍČEK
Věže Lvíček, Mužíček, Lavice a Mravenčí vyrůstají ze společného předskalí, kam je
nejsnadnější přístup od J (pod Mužíčkem) komínem.
NORMÁLNÍ CESTA II. Ze sedla mezi Lvíčkem a Mužíčkem přechod vpravo ke
komínku v SZ stěně a tím k vrcholu.
JIHOVÝCHODNÍ SPÁRA III; Miloslav Vinš, M. Jílek, 16. 8. 1976. Ze sedla po
polici vlevo ke spáře a tou na vrchol.
MOBBY - DICK VIIc; Ladislav Halama stř. Miroslav Zvířecí, 19. 9. 1975.
Stěnou vpravo od JZ hrany přes kruh na vrchol.
41. MUŽÍČEK
NORMÁLNÍ CESTA III. Z přeskalí S stěnou šikmo vpravo a hranou.
ZÁPADNÍ STĚNA III; Josef Smítka, V. Karoušek, 1942. Ze sedla mezi věžemi
při hladké Z hraně k vrcholu.
70
Lavice, Mravenčí
Skalák
42. LAVICE
NORMÁLNÍ CESTA II. Z předskalí pod SZ stěnou na polici v JZ stěně, vpravo a
při hraně.
ZÁPADNÍ HRANA IV; Valerián Karoušek, J. Smítka, 1942. „N.c." na polici,
šikmo doleva na hranu a po té na vrchol.
U LAVICE DÍTĚ STÁLO VIIc; Petr Hejtmánek, M. Rosal, 24. 6. 1994. Spárkou
k 1. kruhu. Vzhůru do díry, přes lámavý převis a vlevo hranou (2. kruh) na polici.
Stěnou vlevo přes hodiny na předskalí a „N.c." na vrchol.
NŮŽ NA RAJČATA VIIIb, lámavé; Miloslav Vinš, J. Rakoncaj, J. Novák, 11. 7.
1981. Komínem 3 m nad traverz „Kyselovy cesty". Traverz vlevo (kruh) na hranu,
tou ke 2. kruhu a spárkou vlevo za hranou.
* KYSELOVA CESTA VIIb; Jaroslav .Kysela, J. Koucký, 1947. Od JV
komínem asi 5 m vzhůru a traverz vlevo za hranu ke kruhu. Vzhůru podél spáry
(hodiny) na polici „N.c." a hranou na vrchol.
STARÉ POKUSY VIIIb; Petr Hejtmánek stř. Stanislav Šilhán, 27. 7. 1988. Podél
trhliny k 1.kruhu. Vlevo a přes díru ke 2. kruhu. Sokolíkem k hodinám a vlevo n.v.
KAMARÁDSKÁ CESTA VIIb; Václav Kopáč, B. Kučera, K. Bělina, 23. 10.
1965. Levou spárou několik metrů vzhůru, traverz vpravo do další spáry, tou přes
kruh, výše ustupujícím žlabem na polici „N.c." a stěnkou na vrchol.
VARIANTA VIIc, nejištěno; Petr Prachtel, Z. Mayerová, 15. 4. 1967. Ve
spádnici kruhu trhlinou přímo do spáry.
TABÁČEK VIIc; Petr Slanina stř. Petr Hejtmánek stř. Roman Ťilňák, 26. 4. 1998.
Přímo k 1. kruhu. Mírně zprava (křížíme „Kamarádskou cestu") a přímo ke 2.
kruhu. Vzhůru do římsy, šikmo vlevo do díry (hodiny) a na vrchol.
43. MRAVENČÍ
NORMÁLNÍ CESTA III. Z předskalí spárou v náhorní stěně.
DLOUHÝ KOMÍN IV; Zbyněk Gráf, V. Karoušek, L. Jisl, 1944. Od S širokým
komínem, výše podél spáry ve vnitřní stěně na předskalí a „N.c." na vrchol.
ŠMOULÚV ŽEBŘÍK VIII; Pavel Starý, P. Hejtmánek, L. Chalupka, M. Peč, O.
Brynda, 25. 6. 1994. Zleva na hranu, tou přes kruh do díry, vpravo do komína, tím
a vlevo ke 2. kruhu. Šikmo vlevo na předskalí a „N.c." na vrchol.
CESTA ZE SOUTĚSKY VI; Milan Černý, J. Čihula, 19. 8. 1962. Spárou ze
soutěsky mezi Mravenčí a Sfingou na předskalí. Libovolně na vrchol.
* VÝCHODNÍ HRANA VIIb; Vratislav Kalfeřt, O. Pabišta, J. Roubíček, 1953.
Vlevo od průchodu spárkou (nebo vpravo stěnou) a přes police k 1. kruhu.
Doprava a vzhůru ke 2. kruhu, sokolíkem do police, vlevo za hranu ke 3. kruhu a
vzhůru k vrcholu.
INSHALLAH VIIIb; 1. známý výstup: Stanislav Šilhán, P. Hejtmánek, 27. 7.
1988. Od 1. kruhu přímo hranou a spárkou ke 3. kruhu „Východní hrany".
VARIANTA VIIb, lámavé; Pavel Mikuš, M. Mikušová, 16. 10. 1988. Z police
nad 2. kruhem stěnou šikmo vlevo k hraně a tou na vrchol.
POSLEDNÍ MŠE ZA KAMARÁDY (Jižní) VIIIc, špatně jištěno; Vladimír
Sochor, J. Folprecht, L. Tymrák, 26. 9. 1971. J hranou na šikmou polici a převislou
hranou (dva kruhy) na vrchol.
PŘESKOK 2; Jiří Strejcovský, 29. 8. 1983. Přeskokem z Lavice.
Kapelník
Mravenčí
73
JIHOVÝCHODNÍ KOMÍN III; Josef Smítka, 1940. Komínem do sedla mezi
Mravenčí a Lavicí. „N.c." na vrchol.
LEVÁ CESTA IV; Josef Smítka, V. Karoušek, 1943. „JV komínem" krátce
vzhůru, doleva a žlabem v levém koutu do sedla mezi Mravenčí a Lavicí. „N.c." na
vrchol.
74
Sfinga
Skalák
* 44. SFINGA
NORMÁLNÍ CESTA IV; němečtí lezci, 20. léta. Z nejvyššího bodu sedla krátce
vzhůru a doleva ke spáře. Tou na lavici a po té přechod do sedla mezi Sfingou a
Večerní. Podél spáry pod hlavu a JV stěnou přes malý převis šikmo vpravo k
vrcholu.
VARIANTA IV. Z plošiny pod hlavou doprava až ke spáře na S straně a tou n.v.
* PLÁTCOVA STĚNA VII; Jiří Plátek, O. Kopal, 10. 6. 1951. Stěnou podél
spáry ke kruhu. Lámavou stěnou mírně vlevo na balkón v JZstěně a vlevo ke 2.
kruhu. Dále doleva za hranu do komína a tím na plošinu pod hlavou. „N.c." na
vrchol.
* EGYPTSKÁ HRANA VIIb; L. Mejsnar, J. Čihulka, 13. 9. 1961. Zprava na hranu a
tou (dva kruhy) na plošinu pod hlavou. „N.c." na vrchol. (Nebo od 2. kruhu doprava - VII.)
KLEOPATRA VIIc; Josef Koudelka, P. Hejtmánek, 10. 9. 1988. Od 1. kruhu „Egyptské
hrany" traverz vlevo za hranu k sokolíku a vzhůru přes díru ke kruhu. Stěnou na polici ke 2.
kruhu „Plátkovy cesty" a stěnou přímo na plošinu pod hlavou. „N.c." na vrchol.
VNITŘNÍ CESTA VI; Josef Čihula, J.Šonský, 1.5.1962. Širokým komínem mezi
Sfingou a Mravenčí ke kruhu, spárou na balkónek a vlevo při hraně k vrcholu.
MADE OD PEPAS VIIc; Josef Nežcrka, J. Voděracký, J. Rakoncaj, 26. 8. 1984.
Komínem vlevo od „Vnitřní cesty" ke kruhu a stěnou mírně vlevo ke 2. kruhu.
Přímo ke 3. kruhu „Údolní cesty" a tou na vrchol.
* ZTRACENÁ ARCHA IXc; Petr Slanina, S. Šilhán, 8. 6. 1996. Hranou (čtyři
kruhy) ke 2. kruhu cesty „Pro kriminálníky", tou, výše jako „Via Marburg" n.v.
PRO KRIMINÁLNÍKY VIIIb; Vladimír Rympler stř. Zdeněk Lejsek, 25. 5.
1979. Z hranou a stěnou ke kruhu. Stavěním a spárkami na polici, vpravo ke 2.
kruhu a přímo ke 3. kruhu „Údolní cesty". Tou k vrcholu.
Kapelník
Jeřábí, Sfinga
77
78
Sfinga, Večerní
Skalák
VIA MARBURG (Nová údolní) VIIc; Gottlieb Braun ď Elvert, P. a Z. Prachtelovi,
16. 8. 1970. „Koutovou variantou" několik metrů vzhůru, překrok doprava do SZ stěny a
šikmým koutem na travnatý pilíř. Jemnou stěnkou ke 2. kruhu „Údolní cesty" a tou ke 3.
kruhu. Mělkým zářezem mírně vlevo a přes převis na vrchol.
* ÚDOLNÍ CESTA VI; Manfred Kertezs, A. Piek, A. Preibisch, 19. 6. 1937. Na
travnatou polici a z jejího levého okraje k 1. kruhu. Doprava a spárou mezi Sfingu a Večerní
(sem též „N.c."). Pod převisem doprava ke 2. kruhu a vpravo ke 3. kruhu u Z hrany. Krátce
spárkou, vpravo za hranu do JZ stěny a vzhůru ke spáře. Tou k vrcholu.
KOUTOVÁ VARIANTA VI; Josef Smítka, L. Vodháněl, 1942. Od S ze sedla
mezi Sfingou a Jeřábí koutovou spárou do sedla.
FIFANOVA VARIANTA VII; Ladislav Vodháněl, J. Smítka, 1942. Nástup ve
středu stěny nad jeskyňkou. Sokolíkem vzhůru na levý okraj travnaté lavice.
45. VEČERNÍ VĚŽ
NORMÁLNÍ CESTA III; němečtí lezci, 20. léta. „N.c." na Sfingu do sedla a
levou hranou.
* CESTA Z RÁNA VIIc-VIII, RP VIII; Petr Hejtmánek stř. Josef Koudelka, 11. 9.
1988. V údolní stěně šikmo vlevo k 1. kruhu. Stěnou a sokolíkem ke 2. kruhu. Vzhůru na
polici pod převisem (vpravo hodiny) a přes převis ke 3. kruhu. Stěnou při hraně na vrchol.
VARIANTA VIIb; Petr Hejtmánek, J. Koudelka, 10. 9. 1988. „Fifanovou
variantou" na Sfingu ke kruhu. Vlevo sokolíkem (hodiny) na polici pod převisem.
ÚDOLNÍ CESTA Vllb; Václav Mazánek, J. Plch, 1964. Vlevo od hrany stěnou
přes kruh.
JIŽNÍ HRANA IV. Ze sedla šikmo vpravo a hranou na vrchol.
JIHOZÁPADNÍ STĚNA V; Petr Binhak, L. Zbořil, 14. 7. 1979. „N.c." do sedla a
středem stěny, výše vhloubením na vrchol.
Kapelník
Jeřábí
81
46. JEŘÁBÍ
NORMÁLNÍ CESTA V; Wilhelm Agly s druhy, 1929. Od V na lavici, po té
vpravo do komína a tím na předskalí. Překrok do S stěny a tou šikmo vpravo n.v.
* ČABELKOVA CESTA VI; Karel Čabelka, R. O. Bauše, M. Jedlička, D.
Jedličková, 31. 7. 1932. „N.c." ke komínu, vlevo spárkou přes kruh do tunelu pod
vrcholem a spárou v SV nebo JZ stěně na vrchol.
BETONOVÉ BORŮVKY VIIc, RP VIII; Martin Vrkoslav stř. V. Šatava ml.,
D.Hons, J.Havel, 1.8.1995. Středem pilíře vlevo od „N.c." přímo (dva kruhy) n.v.
A JE PO PTÁKÁCH IXb, špatně jištěno; Petr Slanina, J. Hudeček, 8. 6. 1996.
Úzkým pilířem přes dva kruhy na vrchol.
SYPÁNÍ PTÁČKŮM VIIIb; J. Rakoncaj, J.Janoušek, 15.8.1974. Ze sedla mezi Jeřábí
a Sfingou 2 m vlevo do údolní stěny a přímo (kruh) na polici (vlevo 2. kruh). Stěnou přímo.
ÚDOLNÍ CESTA VII; Jaroslav Kysela, L. Vodháněl, 13. 6. 1953. Ze sedla mezi
Jeřábí a Sfingou traverz vlevo ke kruhu. Podél spárky šikmo vlevo do spáry a tou
na předskalí „N.c.".
ŠEDÁ EMINENCE VIIIc; Petr Slanina, P. Hejtmánek, 26. 9. 1998. Šikmo doleva k 1.
kruhu, doleva k začátku trhliny a tou (smyčka) ke 2. kruhu. Trhlinou a spárou, výše doprava
přes pilířek (na vrcholu pilířku smyčky) a vodorovně doprava pod trhliny, podél těch ke 3.
kruhu. Přímo a zleva přes díru ke 4. kruhu. Podél lámavého sokolíka na římsu a doleva
(hodiny) na hranu a tou na vrchol, nebo z římsy doprava a průlezem ke slanění.
CESTA S RÝČEM VIII, lámavé; Zdeněk Lejsek, M. Zvířecí, M. Staněk, 11. 8.
1976. Zleva traverzem přes hranu a převisem ke kruhu. Stěnou přímo na předskalí
a „N.c." na vrchol.
SEVERNÍ STĚNA VIII; Josef Čihula, J. Krňák, 26. 8. 1962. V levé části údolní stěny
převisem a středem stěny, výše vlevo k hodinám v hraně. Vpravo spárkou pod markantní
převis a vpravo přes převis za hranu do díry (hodiny - dobírání). Středem pilíře na předskalí.
HLAVOLAM VII; Josef Koudelka stř. Petr Hejtmánek, 11. 9. 1988. „N.c." krátce
vzhůru, vpravo podél trhliny do díry a ke kruhu. Stěnou (hodiny) na předskalí a „N.c." n.v.
Kapelník
Mapka VI.
83
84
Dominstein
Skalák
Kapelník
Dominstein
85
* 47. DOMINSTEIN (Smítkova věž)
KOMÍNOVÁ CESTA III. V JZ stěně koutem a vnitřním komínem.
POCTA KLASIKŮM VIIb; Zdeněk Petráň stř. Pavel Novák, 2. 8. 1999. Vlevo
od "N.c." sokolíkem 4 m (smyčka) a doleva na hranu ke kruhu. Podél hrany na
balkón (hodiny) a středem pilíře mezi "Maškovou cestou" a komínem na vrchol.
* ČERVENCOVÁ CESTA (Maškova) VIIb; Jiří Mašek, O. Kopal, L.
Vodháněl, 6. 7. 1952. Vlevo od komína šikmo vlevo k zářezu a tím ke kruhu.
Stěnou vpravo ke 2. kruhu a dále do díry pod spáru. Tou na vrchol.
ŠLECHTOVA POSLEDNÍ VIII; Stanislav Šilhán stř. Petr Hejtmánek, 30. 6.
1988. Od 1. kruhu „Červencové cesty" traverz vlevo ke 2. kruhu. Sokolíkem do
díry (hodiny), zprava a vzhůru ke 3. kruhu. Přímo na vrchol.
HOSPŮDKA NA VĚČNOSTI IX; Petr Slanina, O. Rýpl, 1. 5. 1998. Od nástupu
„Převislé spáry" pod převisem v římse vpravo a sokolíkem ke kruhu. Stěnou přímo
(2. kruh) ke 2. kruhu cesty „K nebeskému baru". Tou na vrchol.
K NEBESKÉMU BÁRU VIIb; Jindřich Sochor, Z. Šonský, B. Pařík, E. Štejfa, 30. 5.
1982. „Převislou spárou" nad převis, vpravo k 1. kruhu a stěnou přímo (2. kruh) na vrchol.
PŘEVISLÁ SPÁRA VI; J. Smítka, V. Karoušek, 1941. Výrazným koutem přes převis.
POUSTEVNICKÁ CESTA Vllb; Ladislav Mejsnar, J. Čihulka, P. Hluchý, 17. 9.
1961. Vlevo od kouta převislou spárou na polici a vlevo průlez tunelem na údolní
stranu. Doprava do koutku a vzhůru ke kruhu. Podél hrany do nápadných děr, od
nich doprava za hranu a ustupující stěnou na vrchol.
ÚDOLNÍ CESTA VIIIb; Josef Čihula, Z. Sokolář, 28. 7. 1964. Stěnou při trhlině
k sokolíku, tím (špatně jištěno) na balkón a ke kruhu. Spárou přes převis a ke
kruhu „Poustevnické cesty". Podél hrany přímo na vrchol.
86
Dominstein, Lengáčova skála
Skalák
MAVERICK VIII; Miroslav Zvířecí stř. Josef Rakoncaj stř. Jiří Folprecht, 21. 9.
1982. Spárou na polici, stěnou ke kruhu a postavením ke 2. kruhu. Stěnou vzhůru,
vpravo pod spárku, tou do díry a na vrchol.
TULÁCKÁ CESTA (Severní hrana) VIIc; Oldřich Kopal, R. Kuchař, 29. 6.
1963. „Smitkovou cestou" nad převis, vpravo na hranu a tou ke kruhu. Přes převis
přímo.
* SMÍTKOVA CESTA VIIc; Josef Smítka, H. Rácz, 1944. V pravé části S stěny
doprava na nízké předskalí. Vpravo přes převis, stěnou přes kruh do police a vlevo
spárou na vrchol.
VOZEMBOUCH VIIIc; Radek Meier stř. Miroslav Meier, 11. 9. 1999. Vpravo
od cesty "Divadelní" stěnou přes dva kruhy a vpravo sokolíkem na jeho konec.
Krátce přímo a vlevo ke 3. kruhu. Vzhůru a šikmo vpravo (4. kruh) do spáry
"Smítkovy cesty" a tou na vrchol.
DIVADELNÍ VlIIb; Petr Hejtmánek stř. Stanislav Šilhán, 30. 6. 1988. Stěnu k 1.
kruhu. Vzhůru do děr, vlevo za hranu a při té (2. kruh), výše zprava ke 3. kruhu.
Převisem (lámavé), šikmo vlevo na polici a na vrchol.
SVOBODNÁ CESTA VIIb; Miroslav Černý, V. Mazánek, 30. 7. 1964. Z komína
stěnou vpravo ke kruhu. Přímo ke 2. kruhu, šikmo vpravo na polici v hrané a n.v.
SEVEROVÝCHODNÍ KOMÍN III; němečtí lezci. Ze soutěsky úzkým komínem.
* ADAGIO CANTABILE VIIc, RP VIII; Jiří Novák, Mil. Černý, 8. 10. 1967.
Vlevo od komína spárkou ke kruhu, stěnou ke 2. kruhu, vpravo a spárou na vrchol.
* SVATOŠOVA CESTA VIIb; Bohumil Svatoš, B. Nejedlo, 2. 7. 1950.
Koutkem k vodorovnému zářezu, doleva přes kruh a podél mělkého vhloubení na
polici. Šikmo doprava k sokolíku a tím na vrchol.
PRÁZDNÁ KAPSA VIIIb; Stanislav Šilhán stř. Oldřich Rýpl, 25. 5. 1993. Vlevo
od hrany převislou stěnou (kruh) do vhloubení „Svatošovy cesty", tím na konec a
spárkou přímo.
JARDY JÁNĚHO VZPOMÍNKA (Vzpomínková) IX; Vladimír Charousek, M.
Ent, 25. 8. 1971. Stěnou šikmo vpravo k mohutným hodinám, stěnou a trhlinou ke
kruhu, přes převis, traverz doleva a středem stěny na vrchol.
CHLUMOVA CESTA VII; Václav Chlum, V. Kříž, 1940. Od J stěnou a žlábkem
do nápadné díry. Přes převis vlevo k 1. kruhu pod stropem a vpravo ke 2. kruhu.
Podél spáry šikmo vpravo ke 3. kruhu a spárou přes výklenek na vrchol.
BALISTO VII; Miroslav Meier, R. Meier, 22. 6. 1995. Od 2. kruhu stěnou přímo
(kruh) do spáry a tou na vrchol.
PERNÍKOVÁ VARIANTA VII, lámavé; Václav Chlum ml., A. Smetana, 18. 8.
1966. Od 2. kruhu několik metrů vzhůru, šikmo doleva k římse, tou vlevo pod
spáru a na polici. V JZ stěně na vrchol.
CESTA PŘES JIDODU VIIc; Jaroslav Havlík, M. Šimek, 16. 5. 1960. Žlábkem
do díry, průlezem ke komínu a vzhůru ke kruhu. Při hraně do římsy a šikmo vpravo
ke 2. kruhu a vpravo hranou přes polici na vrchol.
* ČULIBRK VIII; Radek Meier, M. Meier, 22. 6. 1995. Od 1. kruhu tupou
hranou přes kruh přímo na polici a vpravo stěnou.
48. LENGÁČOVA SKÁLA
NORMÁLNÍ CESTA IV; Manfred Kertezs, K. Seyffert, W. Agly, 8. 9. 1929. Od
J komínem na předskalí. Stěnou vlevo od hrany na vrchol.
Kapelník
Lengáčova skála
87
SLUNEČNÍ CESTA V; František Kroupa s druhy, 1951. Od J na předskalí.
Traverz přes JZ stěnu až na Z hranu. Ustupující stěnou na vrchol.
RELAXAČNÍ CESTA VIIc; Josef Koudelka, T. Koudelka, 25. 7. 1992. Středem
JZ stěny ke kruhu. Sokolíkem do poličky, šikmo vpravo na polici (hodiny) a přímo
na vrchol.
SHAURI YA MUNGU (Vůle boží) VIIIc; Petr Hejtmánek, R Habán, 20. 6. 1992.
Sokolikem do díry (hodiny) a spárou ke kruhu. Trhlinou na konec a šikmo vpravo
na polici.
JSEM Z TOHO COUNTRY VIII, RP VIIIb; Radek Meier, M. Meier, 25. 8.
1997. Stěnou přes tři kruhy na vrchol.
JIŘÍKOVO VIDĚNÍ Vllb; Stanislav Šilhán, L. Halama, M. Vinš, M. Zvířecí, 17.
4. 1976. Spárou ke kruhu, vpravo spárou na polici, po té 6 m vlevo a kolem
borovice na vrchol.
BÍLÝ MEDVĚD VIIc, RP VIII; Miroslav Meier, R. Meier, 25. 8. 1997. Stěnou,
výše hranou přes dva kruhy a přímo na vrchol.
ELDORÁDO (Údolní) Vllb; Josef Rakoncaj, V. Charousek, 3. 5. 1973. Trhlinami
na polici, po té vpravo a ustupující hranou na vrchol.
ÚDOLNÍ PŘECHODOVÁ CESTA VI; Milan Černý, V. Zakouřil, 6. 7. 1963. Po
římse doprava do údolní stěny a její levou částí přes hodiny na podvrcholovou
plošinu a na vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ CESTA IV; Jaroslav Janků, A. Mareš, 20. 4. 1945. Z
průchodu pod J předskalím po zářezu doprava do středu JV stěny. Z jeskyňky
komínem na podvrcholovou plošinu a na vrchol.
PŘECHODOVÁ CESTA IV; Manfred Kertezs, 24. 9. 1933. Od Jna předskalí.
Doprava do JV stěny a přes díry na vrchol.
88
Blázen, Mechová
Skalák
49. BLÁZEN
NORMÁLNÍ CESTA V; Z. Melichar, J. Janků, M. Škaloud, 11. 5. 1947. Z
hranou krátce vzhůru, přes hodiny doprava do JV stěny a na vrchol.
NÁHORNÍ CESTA VI; Milan Černý, J. Paulus, 1960. Středem SZ stěny k římse,
vlevo a na vrchol.
NĚMECKÁ HRANA V; Miloslav Homolka 8.5.1999. Náhorní hranou přímo n.v.
50. MECHOVÁ
NORMÁLNÍ CESTA II. Krátkou J hranou na balkón. Kolem hlavičky přechod
na lavici na V straně a stěnkou na vrchol.
ÚDOLNÍ CESTA III; František Louda, 22. 4. 1962. Od V převisem doprava do
údolní stěny na polici. Zarostlou, ustupující stěnou na lavici „N.c." a tou na vrchol.
90
Cikánka, Cikán
Skalák
51. CIKÁNKA - M
Polověž s výraznou SZ stěnou naproti Dominsteinu.
CIMBÁLOVKA VII, RP VIIb; Miroslav Meier, R. Meier, 22. 7. 1996. Stěnou a
hranou přes kruh na temeno.
* GADŽA VIIb, RP VIIc; Radek Meier, M. Meier, 20. 7. 1996. Pravou částí
stěny přes dva kruhy na temeno.
DEŽOVA VIIc, RP VIII; Radek Meier, M. Meier, 23. 7. 1996. Stěnou při hraně
přes kruh do spáry a tou na temeno.
ANI ÚHOŘ VII; Pavel Stříbrný, J. Hradecký, 28. 5. 1977. Zalomenou spárou ke
kruhu a širokou spárou na temeno.
PLATÝZ VIIb; Petr Hejtmánek, T. Zákora, R. Tilňák, 24. 4. 1998. Stěnou k
hodinám a pravou trhlinou (smyčky) ke kruhu cesty „Ani úhoř".
MODREJ MOR IX; Petr Slanina stř. Tomáš Zákora, 25. 4. 1998. Spárkou ke
kruhu a stěnou pilíře (2. a 3. kruh) na temeno.
NÁVRAT VELKÉHO BLONDÝNA V; Miroslav Meier, R. Meier, 20. 7. 1996.
Výrazným koutem vzhůru na temeno.
* CIKÁNSKÁ PEČENÉ VIIb, RP VIIc; Miroslav Meier, R. Meier, 20. 7. 1996.
Hranou (dva kruhy) na polici a krátce na temeno.
VYPŮJČENÉ BOTY VI; Petr Hejtmánek, 29. 5. 1998. Spárou na polici a přes
převis širokou spárou na temeno.
CESTA PRO KOČKY VII, lámavé; Václav Chlum ml., O. Novák, 1976. Ze
schodů vpravo za hranu ke kruhu a stěnou podél šikmé spáry na polici. Stěnou při
hraně.
KÁHIRSKÁ HRANA VIIc, lámavé; Petr Hejtmánek stř. Pavel Homolka, J.
Bukvic, 28. 4. 1998. J hranou (1. kruh), pod převis (2. kruh). Přes převis a stěnou
při hraně (3. kruh) na temeno.
CESTA S ŽERÝKEM ČARDÁŠOVÁ SPÁRA VIIb, lámavé; Jiří Jíra, J.
Novák. K. Beránek, 19. 4. 1969. Dvojspárou v koutě, výše spárou přes kruh.
52. CIKÁN
STARÁ CESTA I. Mezi Skinem a Rómem dnem komína do vnitřního prostoru a
vlevo svažitým terénem k vrcholu.
SEVERNÍ CESTA I. Zprava po polici ke komínku, tím do sedla mezi Cikánem a
Cikánětem a vpravo spárou snadno k vrcholu.
ÚDOLNÍ SPÁRA VIIb, lámavé; Ladislav Mejsnar s druhy 1963. 3 m vlevo od
výrazného kouta přes travnaté poličky a žlábkem ke kruhu. Spárou, výše spárkou v
koutě pod lámavý převis, tím podél trhlin do koutku a na vrchol.
Kapelník
Cikánka, Cikán
91
92
Róm, Skin
Skalák
53. SKIN - M
BOMBER VI; Miroslav Meier stř. Radek Meier, 22. 7. 1996. Levou hranou
pilířku (kruh).
COUNTRY ROAD VIIb; Václav Chlum ml., Z. Novotný, 18. 8. 1995. Stěnou od
levé či pravé hrany do středu stěny ke kruhu. Sokolíkem ke 2. kruhu, šikmo vpravo
na hranu a tou přes hodiny na vrchol.
* BASEBALLOVÁ PALICE VIII, RP VIIIb; Radek Meier stř. Miroslav Meier,
22. 7. 1996. Hranou přes dva kruhy na vrchol.
54. RÓM - M
Hřebínek se dvěma malými věžičkami.
* JE TO CHLUPATÝ VIIc, RP VIII; Radek Meier stř. Miroslav Meier, 21. 7.
1996. Hranou přes kruh na temeno.
* CIKÁNSKÝ BARON VIIIb, RP VIIIc; Radek Meier, M. Meier, M. Dědek
ml., 21. 7. 1996. Středem stěny přes dva kruhy na temeno.
ZÁKLADY HYGIENY IV; Radek Meier, M. Meier, 22. 7. 1996. Levou, ruční
spárou.
Kapelník
Cikáně
93
55. CIKÁNĚ
NORMÁLNÍ CESTA III. „Severní cestou" na Cikána do sedla, spárou na
předskalí a ustupující stěnou na vrchol.
CHLADNÁ SPÁRA VI; Jiří Košťák, J. Ometák, 27. 6. 1965. Spárou v pravé části
SV stěny na předskalí a „N.c." na vrchol.
* SEVEROVÝCHODNÍ STĚNA (Chladná) VIIb; Josef Čihula, E. Soukup, J.
Košťák, J. Binhak, 27. 6. 1965. Od SV ze soutěsky mezi Cikánětem a Zlatou
vyhlídkou na předskalí. Stavěním a sokolíkem ke kruhu. Vpravo a hranou na
vrchol.
VARIANTA VIIb; Jiří Jiroudek, J. Janoušek, 28. 5. 1967. Od kruhu traverz vlevo
a hranou k vrcholu.
CESTA PTÁKA ROSOMÁKA (Údolní) VIIb; Ota Novák, K. Vlček, 5. 8. 1969.
Spárou na předskalí. Šikmo vlevo za hranu (hodiny) a vzhůru ke kruhu. Ustupující
stěnou při hraně.
CESTA SV. VLADIMÍRA VII; Jindřich Sochor, V. Sochor, 14. 8. 1967.
Doprava ubíhající spárou pod převis, zleva spárkou nad něj, traverz k malé
borovičce a šikmou spárou na polici. Přímo na vrchol.
VIRIBUS UNITIS VII; Ota Novák, M. Rympler, J. Kulovaná, K. Vlček, M.
Chmelík, J. Janoušek, K. Bělina, 2. 8. 1969. Spárou do velké díry, vpravo na hranu
a mírně vpravo.
KOUTOVÁ SPÁRA V; Jan Ometák, J. Košťák, 26. 6. 1965. Z komína spárou v
koutě do sedla „N.c." a hranou vpravo od ní na vrchol.
94
Zlatá vyhlídka
Skalák
* 56. ZLATÁ VYHLÍDKA
* NORMÁLNÍ CESTA III; Walter Sobe, E. Herbe, 4. 6. 1922. Ze soutěsky mezi
Cikánětem a věží stěnou šikmo vlevo do velké díry (hodiny). Žlábkem vpravo,
výše vlevo hranou na JZ předvrchol. JZ stěnou na vrcholovou hlavu.
VARIANTA IV; Karel Cerman,1945.Od velké díry vlevo a při hraně na předskalí.
SEVEROZÁPADNÍ SOKOLÍK VI; Josef Čihula s druhy, 1961. V koutě vpravo
od „SZ spáry" sokolíkem na JZ předvrchol a „N.c." na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA VI; Gustav Švábik, J. Paulus, 1961. Lámavým
komínem ke kruhu a krátkou spárou na JZ předskalí a „N.c." na vrchol.
KOUTOVÁ CESTA III; němečtí lezci. Z koutem na travnatou polici. Koutem do
sedla mezi vrcholovou hlavou a S předvrcholem a SZ stěnou na vrchol.
OLYMPIÁDA 88 VIIb; J. Koudelka, P. Hejtmánek, 24.9.1988. Stěnou přes kruh.
* MECHOVÁ CESTA VIIb; Ladislav Mejsnar, J. Hušek, 12. 8. 1963.
„Koutovou cestou" na travnatou polici, vlevo a středem stěny přes kruh na vrchol.
ZÁPADNÍ HRANA VII; František Louda, M. Muller, 29. 8. 1962. Šikmo vpravo
ke kruhu. Vpravo vzhůru na travnatou polici. Žlábkem šikmo vlevo k hraně a na
předvrchol. Přechod pod hlavičku a stěnkou.
BACHAŘOVA VARIANTA VII; František Šída, K. Soukeník, 9. 8. 1969. Z police 6
m vlevo od „Mechové cesty" převisem do stěny a traverz vlevo (hodiny) na hranu.
NA ROZLOUČENOU VIIc; Václav Skoupý stř. Libor Čech, 2. 6. 1972.
„Machaňovou cestou" několik metrů vzhůru, vpravo za hranu a ke kruhu. Vlevo
hranou na S předvrchol.
* MACHAŇOVA CESTA VII; Drahoš Máchán, O. Jelínek, 15. 9. 1951. Od paty
věže vzhůru pod nápadný převis a vlevo ke kruhu. Doleva, přes převis a lámavou
stěnou ke 2. kruhu. Doprava a hranou (3. kruh) na S předvrchol.
* ÚDOLNÍ CESTA VIIc; Václav Chlum ml., V. Zakouřil, 25. 8. 1962. Středem
údolní stěny sokolíkem ke kruhu. Traverz vpravo přes převis a šikmo vlevo ke 2.
kruhu. Krátce vzhůru, vlevo a trhlinou (hodiny) na S předvrchol.
ŽÍZNĚ STROP VIII, lámavé; Václav Chlum ml., A. Máchán, 1976. „SV spárou"
několik metrů vzhůru, vpravo a pod velký převis. Sokolíkem (kruh) přes převis,
spárou na konec, překrok vlevo a na vrchol.
ČERNEJ MOR VIII; Martin Vrkoslav stř.Václav Šatava ml., 18. 8 .1997. Stěnou
přímo (kruh) ke kruhu cesty „Žízně strop". Tou na vrchol.
SEVEROVÝCHODNÍ SPÁRA IV; němečtí lezci, 1931. Spárou přes kruh do
sedla mezi hlavou a S předvrcholem. SZ stěnou přes prohlubeň na vrchol.
PILÍŘOVÁ CESTA V; němečtí lezci. V pravé části JV stěny komínem do
průlezu. Tím do S stěny a vzhůru na pilíř (kruh). Ustupující stěnou pod vrcholovou
hlavu a JV stěnou.
VARIANTA V; 1. známý výstup: Petr Hejtmánek, 24. 9. 1988. Od průlezu
zužujícím se komínem na pilíř ke kruhu.
CUKROVAR VIIb, lámavé; Petr Hejtmánek, J. Koudelka, 24. 9. 1988.
„Pilířovou cestou" krátce na polici. Vlevo trhlinou a hranou.
* LÁMAVÁ STĚNA VI; Herbert Kokritz, H. Heilmayer, 1932. Vpravo od „JV
komína" stěnou a krátkou spárou na balkón. Doleva a vzhůru ke kruhu. Zleva do
koryta a tím na JZ předvrchol. „N.c." na vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ KOMÍN II; Caři Rau, F. Helmstedt, 5. 6. 1922. Od JV do
úzkého, vnitřního komína a tím na JZ předvrchol.
Kapelník
Zlatá vyhlídka, Kapelník
95
JARNÍ CESTA IV; Karel Bělina, B. Skotnicová, 16. 4. 1970. Od „JV komína"
vnějším, otevřeným komínem zužujícím se ve spáru.
ODVEDENECKÁ CESTA VIIb; Vladimír Haleš stř. Antonín Fučík, 16. 9. 1951.
V levé části JV stěny žlábkem do díry, vzhůru a doprava ke kruhu. Podél žlábku na
JZpředvrchol a „N.c." na vrchol.
* ROHOVÁ CESTA IV; Rudolf Hanke, H. Heilmayer, 1928. Od nástupu „N.c."
šikmo vpravo do jeskyňky (hodiny) a dále vpravo ke kruhu na J hraně. Při té na JZ
předvrchol a „N.c." na vrcholovou hlavu.
* 57. KAPELNÍK (Medová skála)
Dominantní věž oblastí.
* NORMÁLNÍ CESTA VII; Kurt Nitzchmann, C. Rau, 6. 6. 1920. V náhorní
stěně sokolíkem na konec a šikmo vlevo k nápadnému vhloubení ve středu stěny
(1. kruh). Po římse doleva (2. kruh) a stěnou ke 3. kruhu. Vzhůru k hodinám a v
římse vlevo k díře s velkými hodinami (4. kruh - osazen dodatečně). Doleva do
mělkého vhloubení a ustupující stěnou na balkón. Koutkem na vrchol.
2. VARIANTA VII. Od 3. kruhu vpravo a po lámavých chytech pod spáru. Tou na
podvrcholový balkón a na vrchol.
ROVNOU ZA NOSEM VIIIb; Stanislav Šilhán stř. Petr Slanina. 19. 9. 1992.
Stěnou přímo přes kruh k 1. kruhu ,N.c.", dále vhloubením a stěnou přímo (kruh) k
vrcholu.
96
Kapelník
Skalák
* JESCHKEHO STĚNA VII; Erich Jeschke stř. Rudolf Hanke, 1934. Od V
stěnou šikmo vlevo k 1. kruhu. Zleva přes převis a JV stěnou k velkým hodinám.
Doprava k mělké spárce a tou ke 2. kruhu (od hodin též přímo). Vodorovně doleva
ke 3. kruhu. V talířích traverz vlevo přes celou údolní stěnu ke 4. kruhu. Doleva do
mělkého koryta a tím na balkón v SZ stěně. Krátkou stěnou na vrchol.
1. VARIANTA VII. Od 1. kruhu na „Jeschkeho st." doprava a vhloubením vzhůru
přes malý převis ke 2. kruhu „N.c.".
3. VARIANTA VII. Od 2. kruhu „Jeschkeho st." doprava do SV stěny ke 3. kruhu
„N.c.".
4. VARIANTA VII. Od 2. kruhu „Jeschkeho st." přímo ke 4. kruhu „N.c."
6. VARIANTA Vllb. Od 4. kruhu „Jeschkeho st." po stoupající polici k vrcholové
spáře na „Údolní cestě". Tou na vrchol.
EMPÍROVÁ CESTA VIIc; Valerián Karoušek, A. Srb, E. Mařanová, M.
Albrecht, 28. 5. 1965. V pravá části údolní stěny spárou na polici a ke kruhu.
Spárou ke 2. kruhu, na balkónek a vlevo stěnou ke 3. kruhu. Stěnou k počátku
„Jeschkeho" traverzu. Lámavou stěnou stále přímo k vrcholu.
AMBULANCE VIIIc; Josef Rakoncaj stř. Jiří Folprecht, M. Zvířecí, 30. 6. 1982.
Vpravo od „Údolní cesty" spárou a zářezem k 1. a 2. kruhu. (Stavěním) stěnou do
díry, vpravo a trhlinou (3. kruh) do „Jeschkeho" traverzu. „Údolní cestou" n.v.
* ÚDOLNÍ CESTA VIII; Josef Čihula, J. Šimon, 7. 9. 1961. Koutkem v levé části
údolní stěny na římsu, sokolíky, vlevo k hodinám a vpravo stěnou ke kruhu. Trhlinou do
vhloubení a stěnou (křížíme „Jeschkeho" traverz) stále přímo k vrcholové spáře. Tou n.v.
8. VARIANTA VIIIb, špatně jištěno; Petr Prachtel, Z.Mayerová, 24.4.1966. Od
hodin na „Údolní cestě" doleva a vzhůru na zářez pod hodinami „Funkeho stěny".
MEDOJEDKY VIIIc, lámavé; Stanislav Šilhán stř. Petr Slanina, 19. 9. 1992.
Stěnou podél trhliny k 1. a 2. kruhu. Stěnou stále přímo (3. kruh), výše vpravo
„Údolní cestou" na vrchol.
Kapelník
Kapelník
97
98
Kapelník, Těžítko
Skalák
LEVÁ ÚDOLNÍ HRANA VIIc; Josef Rakoncaj, J. Voděracký, 1990. Od spárky
v SZstěně šikmo vpravo ke kruhu. Stěnou podél hrany přes 2. a 3. kruhu na vrchol.
* FUNKEHO STĚNA VIIb; F. Funke, K. Seyffert, 1936. Sokolíkem „N.c." na
konec a vpravo ke kruhu. Dlouhým traverzem vpravo ke 2. kruhu. Vzhůru, podél
zářezu do prohlubně s velkými hodinami a stěnou vpravo nebo přímo ke 4. kruhu
„Jeschkeho stěny" a tou.
7. VARIANTA VIIc; Petr Prachtel, Z. Mayerová, 9. 10. 1966. Mělkou spárou v
SZ stěně přes převis do traverzu na „Funkeho stěně".
* SEVERNÍ STĚNA VIIc; Ladislav Mejsnar, O. Kopal, I. Burda, 1. 8. 1963.
„Funkeho stěnou" do poloviny traverzu a středem stěny přes převis ke kruhu.
Stěnou přímo (3. kruh).
* EXOCET VIII; Josef Rakoncaj, M. Zvířecí, 3. 6. 1982. Od 1. kruhu „Funkeho
stěny" přímo přes převis ke kruhu. Traverz vpravo na hranu a tou (kruh, hodiny) na
vrchol.
VOKO BERE 21 VIIIc, RP IX; David Semiginovský stř. Josef Rakoncaj, 15. 8.
1989. Od 1. kruhu „Exocetu" stěnou šikmo vlevo ke kruhu. Stěnou přímo ke kruhu
„Velké vizity" a tou na vrchol.
VELKÁ VIZITA VIIc; Zdeněk Petráň, J. Nováček, 5. 9. 1982. (K hodinám a
doleva k vrcholu jako „9. varianta": Uwe Horst, J. Flámig, 16. 8. 1980.) Od 1.
kruhu „N.c." mělkým koutkem pod převis (hodiny). Traverz vpravo ke kruhu a
stěnou přes převis přímo na vrchol.
58. TĚŽÍTKO
ODPOLEDNÍ CESTA (N.c.) II; Josef Smítka, M. Pekař, S. Kubelka, 5. 9. 1943.
Od S na balkón a krátkou stěnou na vrchol.
* PRAVÁ CESTA IV; Drahoš Máchán, J. Hoza, 10. 8. 1952. Podél Z hrany
přímo k vrcholu.
Kapelník
Mapka VII.
101
102
Kulička
Skalák
59. KULIČKA
NORMÁLNÍ CESTA IV; Jaroslav Janků, 1944. Pravou částí náhorní stěny přes
převis.
CESTA BRATŘÍ V; Miroslav Černý, M. Černý, 8. 6. 1960. Levou částí náhorní
stěny.
LÁMAVÁ CESTA V; Milan Černý, M. Černý, 8. 6. 1960. Středem SZ stěny přes
převis.
Kapelník
Praděd
103
60. PRADĚD
NORMÁLNÍ CESTA III; němečtí lezci, 6. 6. 1922. Z náhorní strany komínem na
předskalí, překrok a hranou k vrcholu.
ÚDOLNÍ SPÁRA VII; Josef Čihula, K. Philipp, 21. 4. 1962. Spárou v údolní
stěně na předskalí a „N.c." na vrchol.
* ÚDOLNÍ STĚNA VIIb; Ladislav Mejsnar, J. Havlík, 21. 4. 1961. Od JZ
zářezem na polici pod
údolní stěnou. Středem stěny (dva kruhy).
* JIŽNÍ HRANA VIIb; Zdeněk Stehlík s druhy, 14. 5. 1969. Z police „Údolní
stěny" levou hranou přes kruh na vrchol.
* DEŠŤOVÁ CESTA (Kroupová) VIIb; František Kroupa, A. Schier, 29. 7.
1959. Zleva
přes díru k hodinám v Z hraně. Šikmo vpravo (kruh) pod převis, vlevo a zářezem
na vrchol.
VARIANTA VIIb, lámavé; Slavoš Jiřena, D. Havrda, 24. 5. 1968. Z police
poněkud vzhůru a traverz doleva na Z hranu. Po té k hodinám v hraně.
* TŘÍDENNÍ ŠUMÁK VIIIb, RP VIIIc; Ladislav Skobla stř. Tomáš Flanderka
stř. Miroslav
Dědek ml. stř. Pavel Starý, 25. 4. 1993. Středem náhorní stěny (dva kruhy) a
žlábkem.
SUPERCLOUMÁK (Pytlíková) VIIc, RP VIII; Vladimír Sochor, J. Unger, L.
Kořínek, 5. 8. 1973. S hranou k převisu, zprava do díry a ke kruhu. Vlevo hranou
na polici, vpravo a ukloněnou stěnou k vrcholu.
104
Velikonoční, Julie, Jenovéfa
Skalák
61. VELIKONOČNÍ VĚŽ
NORMÁLNÍ CESTA VI; němečtí lezci. Od V koutem pod SV stěnu. Podél spáry
sokolíkem na konec a vpravo hranou.
VELIKONOČNÍ CESTA VII, lámavé; Josef Čihula, K. Philipp, 21. 4. 1962. Od
J koutem na blok. Úzkou stěnou přímo k vrcholu.
* JIHOZÁPADNÍ CESTA VII; Karel Cerman, V. Karoušek, 7. 6. 1953.
Středem JZ stěny ke kruhu. Vzhůru na zářez pod vrcholovou hlavou, doleva k
hraně a šikmo vpravo na vrchol.
ZAJÍČKOVY BOBKY VII; Radek Meier, M. Meier, 19. 6. 1996. Stěnou přes
kruh na předskalí, přepad a hranou (2. kruh) na vrchol.
62. JULIE
* NORMÁLNÍ CESTA IV; němečtí lezci. Od V do sedla mezi věžemi. Od pravé
náhorní hrany šikmo vpravo ke spárce, tou a J hranou na vrchol.
ROMEO VIII, RP VlIIb; Pavel Starý, P. Kovář, 1. 5. 1993. Pravou částí náhorní
stěny přes kruh přímo ke spárce a tou na vrchol.
KOMÁŘÍ CESTA VIIb, lámavé; Václav Kašík, I. Nejedlo, M. Komárek, 7. 7.
1963. Nástup na V hranu. Podél trhliny na balkón a přímo na polici. Přes převis ke
kruhu a vpravo stěnou.
* ODPOLEDNÍ CESTA VII; Jaroslav Plátek, J. Kopal, J. Jech, 18. 8. 1951. V
JVstěně podél trhliny na polici pod vrcholovou hlavou. Přes převis ke kruhu. Od
něho vzhůru a doleva k zářezu pod vrcholem (2. kruh). Zde doprava a pravou částí
stěny na vrchol.
63. JENOVÉFA
NORMÁLNÍ CESTA I. Od V koutem a žlábky do sedla mezi Julií a Jenovefou.
Krátkou spárou na vrchol.
1. VARIANTA. Spárou pod Velikonoční věž a žlábkem do sedla.
2. VARIANTA. Od JZ do širokého komína mezi Jenovefou a Velikonoční.
V komíně pravou spárou a žlábkem vpravo do sedla.
PRŮVAN PRÚVANOVIČ VII, RP VIIb; Miroslav Meier, R. Meier, 19. 6. 1996.
Převisem (hodiny) ke kruhu a ustupující stěnou do sedla.
PRAVÝ KOUT IV. Zprava přes převis do kouta, spárou na polici a vpravo převisem.
* SOBOTNÍ CESTA VII; František Šída, J. Slejška, 6. 7. 1968. „Pravým
koutem" 5 m vzhůru a vlevo středem stěny ke kruhu. Šikmo vpravo na vrchol.
ZÁPADNÍ HRANA VIIb, lámavé; Josef Čihula, F. Kozák, 3. 9. 1961. Mezi
oběma kouty převisem na hranu. Podél trhliny vzhůru až na lávku a vlevo ke kruhu
(osazen dodatečně). Spárou na vrchol.
ZÁPADNÍ KOUT IV; Josef Čihula, K. Philipp, 21. 3. 1962. Levým koutem.
CESTA SMUTKU VIIb; Zdeněk Hluštík stř. Petr Plachecký, J. Jíra, i. Kutáková,
21. 9. 1975. Ve spádnici koutu stěnou šikmo vlevo do díry a k 1. kruhu. Stěnou,
výše vpravo při oblé hraně (2. kruh) na vrchol.
ÚDOLNÍ STĚNA VI; František Patočka, I. Burda, J. Meluzín, 7. 10. 1959. Od SZ
koutovým komínem na nižší předskalí, do stěny věže k nápadné díře, traverz
doleva k další díře a vpravo nevýraznou spárou až na travnatou polici. Po té sestup
vpravo k jeskyni a dále doprava ke spáře. Tou (kruh), výše komínem na
podvrcholový balkón a vpravo koutem na vrchol.
Kapelník
Jenovéfa. Opomenutá
105
SEVEROVÝCHODNÍ SPÁRA VII; Josef Čihula, F. Kozák, 3. 9. 1961. Spárami
do jeskyně, spárou přes převis na balkón a vlevo další spárou na vrchol.
LEVÁ SEVEROVÝCHODNÍ CESTA VI; domácí lezci, 1966. Od jeskyně v SV
stěně šikmo vpravo až téměř k levé spáře. Přes balkón vzhůru a přes spáru doprava
na stoupající poličku. Po té do „SV spáry" a tou.
64. OPOMENUTÁ
NORMÁLNÍ CESTA II. Ukloněnou stěnou na předskalí a ustupující JV stěnou
na vrchol.
PÍSEŇ BEZE SLOV VII; Josef Hradecký, 1980. Podél převislého žlábku na předskalí.
VARIANTA II. Od JZ komínem na předskalí.
NA BLIND VIIc, RP VIII; Martin Vrkoslav stř. Václav Šatava ml., 16. 6. 1996.
Převislou stěnkou přes kruh a hodiny přímo na vrchol.
BLUE EFECT (Efektní) VIIb; Jan Procházka stř. Pavel Stříbrný, 22. 7. 1970. Od
J hrany věže traverz vlevo a stěnou (kruh) na vrchol.
* PONURÁ CESTA VII; Jaroslav Plátek, J. Kopal, 7. 8. 1951. JZ stěnou šikmo
vlevo k trhlině a vzhůru ke hrotu. Doprava k 1. kruhu. Vzhůru do korýtka, tím a
doprava na lavici pod převisem. Doleva a vzhůru ke 2. kruhu. Sokolíkem ke 3.
kruhu, převisem podél trhliny do jeskyně. Mírně vlevo přes převis a stěnou ke 4.
kruhu. Podél spáry na balkónek a doprava.
2000 KOPANCŮ (Jelínkova) VIIc, lámavé; Jan Jelínek, K. Procházka, 30. 6.
1968. Šikmo vlevo k hodinám a dunivým sokolíkem ke kruhu. Vlevo, úzkou
spárou na polici, šikmo vpravo k hodinám, spárou do sedélka a na vrchol.
106
Opomenutá
Skalák
SVÁTEČNÍ CESTA VII, lámavé; Z. Wiener, L. Nykodýmová, 14.9.1959. Vpravo od
jeskyně podél spár k hrotu. Přes převis, doleva na plošinku a spáru ve středu stěny ke kruhu.
Stěnou mírně vpravo ke 2. kruhu. Doleva, stěnou do tunelu, tím do sedla a na vrchol.
* BAROKNÍ CESTA VIIb; Valerián Karoušek, B. Nejedlo, 1955. Od S
hladkým koutem ke kruhu. Přes převis a podél zalomené spáry ke 2. kruhu. Přes
další převis do nápadné díry (3. kruh) a dále podél spárky ke 4. kruhu. Doprava,
koutovou spárou na podvrcholový balkón a stěnou na vrchol.
PAVOUKŮM NA PAMÁTKU IX; P.Slanina stř. L.Ulrych, S.Šilhán, 7.5.2000. Vlevo
od údolní hrany spárou k 1.kruhu. Trhlinou zleva a stěnou přes kruh "Modlitby" ke 3.kruhu.
Stěnou na polici a přímo ke 4. kruhu. Zleva do zářezu, tím na předskalí a libovolně n.v.
MODLITBA ZA KAMARÁDY VIII; Václav Chlum ml., J. Pechouš, 13. 6.
1970. Traverz vpravo ke kruhu, stěnou k hodinkám a vpravo na římsu (2. kruh).
(Stavěním), stěnou vzhůru ke 3. kruhu a vlevo na vrchol.
ČIHULOVA CESTA VII; Josef Čihula, J. Hradil, 24. 6. 1961. Po šikmé římse
vpravo do sokolíka, tím na travnatou plošinku, doprava na hranu a vlevo trhlinkou
na balkón. Doleva a trhlinou.
ABRAKA NA DRAKA VIII; Petr Slanina stř. Leoš Ulrych, S. Šilhán, 7. 5. 2000.
Z konce sokolíku ''Čihulovy cesty" stěnou přes tři kruhy na vrchol.
* VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VIII; J. Kvapil stř. J. Voděracký stř. L. Chalupka, 30.7.1995.
Stěnou přes dva kruhy na římsu a převisem ke 3. kruhu. Přes díru ke 4. kruhu a vpravo n.v.
TATRA REVUE VIIb, RP VIIc, špatně jištěno; Milan Černý, J. Unger, 5. 6.
1967. Vpravo od hrany stěnou do díry, dlouhý traverz vpravo do středu stěny a ke
kruhu. Hladkou stěnou na římsu (hodiny) a sol*olíkem k vrcholu.
Z NOUZE CTNOST VIIb, lámavé; Martin Hromádko stř. Pavel Rajf, 26. 7.
1983. Od nástupu „Tatra revue" stěnou přímo přes kruh na vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ CESTA VI; Jan Procházka, E. Kodejšová, 5. 5. 1972. Od V
stěnou ke kruhu, žlábkem na římsu a při hraně na vrchol.
Čertova ruka
Mapka VIII.
107
108
Sourek, Sourkova
Skalák
ČERTOVA RUKA - M
Z rozložitého masívu Čertovy Ruky vynikají tři vyvýšeniny: Sourkova věž na
severozápadě, Velká Bašta na JZ a Malá Bašta na jižní straně. První dvě jsou
snadno přístupné z náhorní plošiny, Malá Bašta je samostatná věž. Na vlastni
náhorní plošinu je nejsnadnější přístup od V z tzv. Amfiteátru.
65. ŠOUREK
NORMÁLNÍ CESTA I. Z náhorní strany ukloněnou hranou k vrcholu.
66. SOURKOVA VĚŽ - M
KŘIŠŤÁLOVÉ VARHANY VII; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 11. 8. 1998. Koutovou
spárou (hodiny) do komína (hodiny), tím a nahoře stěnkou podél trhliny na vrchol.
ČERTOVINA VII; Jindřich Sochor, M. Vinš, P. Verich, 4. 7. 1975. Vpravo od
hrany 2 m vzhůru, pod převisem vlevo ke kruhu a spárou na temeno.
CESTA BRATŘÍ KENNEDYÚ VIIb, lámavé; Milan Černý s druhy. Stěnou k
trhlině, tou na konec, vpravo a vzhůru na římsu pod převisem ve středu stěny.
Vlevo ke kruhu a stěnou.
MONOMOTAPOVA ŘÍŠE RP VIIb; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 4. 8. 1998.
Šikmo doprava ubíhajícím vhloubením přes kruh ke hraně do děr, přes převis a
hranou na polici. Traverz doleva a na vrchol.
* BYZANTSKÁ VIIb; Valerián Karoušek stř. Miloš Albrecht, L. Veselý, J. Gaisl,
3. 6. 1961. Výrazným koutem přes výklenek pod převis (1. kruh). Přes převis a
podél spárky na římsu. Traverz vlevo na hranu ke 2. kruhu a tou na šikmý balkón.
Vlevo ke spáře a tou na temeno.
Čertova ruka
109
110
Šourkova
Skalák
DVĚ VEJCE VIIc; Petr Slanina, S. Šilhán, L. Ulrych, 5. 5. 2000. Vlevo od
"Byzantské cesty" vlevo ke hraně a při ní, výše stěnou přímo přes dva kruhy na
balkón. Stěnou a širokou spárou (lámavé) na temeno.
TAKOVEJ KOMPLETEK VIIIc; Leoš Ulrych, P. Slanina, S. Šilhán, 5. 5. 2000.
Vlevo od cesty "Dvě vejce" stěnou vlevo do koutu, tím (kruh) na konec a v římse
vpravo za hranu k 1. kruhu cesty "Dvě vejce" a touto cestou na temeno.
SÁMOVA VARIANTA VIIb; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 11. 8. 1998. Z římsy
nad 1. kruhem přímo ke kruhu a koutem na šikmý balkón.
SOKOLÍ CESTA VIIb; Bohumil Svatoš, J. Kuhn, 1959. Zprava ke spáře,
trhlinou ke kruhu a spárou (2. kruh) pod vrchol. Šikmo doprava stěnou na balkón a
koutem na temeno.
PŘÍMÁ VARIANTA VIIb; Miroslav Peč, B. Ptáček, 1979. Spárou v koutě dále
pod kout. PRŮCHODOVÁ CESTA III. Komínem s převislým vstupem na
balkón. Průchodem do jeskyně nad starou studnou a vnitřním komínem na temeno.
ČERTOVA KAZATELNA VIII; Josef Čihula, K. Philipp, 7. 8. 1960. Z balkónu
přes výrazné rezavé plotny traverz vpravo pod převis. Žlábkem k sokolíku, tím k
hodinám a vlevo ke kruhu. Vlevo do spárky, tou na římsu (hodiny) a traverz vlevo
na kazatelnu nad převisem (hodiny). Spárou na temeno.
NEDOKONČENÝ PŘÍBĚH VIIIb; Petr Hejtmánek stř. Stanislav Šilhán, 25. 5.
1988. Vlevo od hrany stěnou mírně vpravo (kruh) na balkón v hraně a sokolíkem
ke 2. kruhu. Přímo do římsy, výše vlevo pod lámavý žlábek (hodiny) a tím k hrotu.
Traverz po polici doleva do komína a zlehka na temeno.
DOKONČENÁ VIIIb, lámavé; Miroslav Dědek ml., J. Stříbrný, 31. 5. 1998. Z
police zleva nad převis a stěnou přímo (hodiny) na temeno.
* MOJE STÁŘÍ IX, RP IXb; Stanislav Šilhán stř. Pavel Čepička, 21. 9. 1989. K
trhlině a tou přes tři kruhy pod převis a vlevo ke 4. kruhu. Stěnou (5. a 6. kruh)
vzhůru na temeno.
LEVÉ ČELO VII; Josef Čihula, A. Zuckerová, 21. 8. 1961. Z ochozu sokolíkem
a spárou k jeskyni pod převisem a komínem na temeno.
PRASTARÁ CESTA IV. Travnatými žlábky nebo po římsách zleva na travnatý
ochoz mezi obě čela masívu (v levé stěně je pravěká studna). V koutě spárou na
balkón a do komína „Průchodové cesty". Tím na temeno.
PRAVÁ SPÁRA VIIb; Josef Čihula, F. Kroupa, 3. 9. 1961. Spárou na plošinu na
pilíři. Vlevo do velké jeskyně, z ní vlevo do spáry a tou na temeno.
DĚLOVÁ ROURA VIIc; Josef Čihula, M. Machovič, 22. 3. 1962. „Pravou
spárou" do velké jeskyně, rozporem k jejímu stropu a spárou na temeno.
CESTA PEKLEM VIII, lámavé; Josef Rakoncaj stř. Miloslav Vinš, 1975.
Koutkem na polici, přes převis ke kruhu a stěnou na temeno.
67. nelezeno
Čertova ruka
Velká bašta
111
68. VELKÁ BAŠTA - M
7 ROHATEJCH VIIIb; P.Slanina, S.Šilhán, J.G.Havel, 28.7.1999. Vpravo od cesty
"Pad. and." za hranou trhlinami na polici (kruh). Sokolíčkem a vlevo k trhlinám (3. kruh).
Trhlinami a stěnou při hraně ke 3.kr.- dodatečně osazen. Stěnou přímo přes římsu a 4.kr. n.t.
* PADLÍ ANDĚLÉ IX; M.Homolka stř. P.Starý stř. V.Vodička, P.Homolka, 21.8.1996.
Mělkými koutky (dva kruhy) na konec, stěnou šikmo vlevo (3. kruh) do spáry a tou n.t.
ČÓRT ZNÁJET IXc; Petr Slanina, L.Ulrych, 29. 7. 1999. Cestou "Padlí andělé"
ke 3. kruhu, přímo do děr a vpravo ke 4. kruhu. Mírně zprava a vzhůru v dírkách k
5. kruhu. Do římsy a vpravo za hranu ke 4. kruhu cesty "7 rohatejch" a tou.
VELKOLEPÝ VÝSTUP VIIc;P.Hejtmánek+.S.Šilhán,A.Koudelka,17.8.1998. Spárkou
(smyč.) ke kruhu. Stěnou pod převis a vpr. spárou přes něj na travnatou polici. Koutem n.v.
LEVÁ SPÁRA VII; Neznámí lezci, 60 léta. Soustavou spár přes dva kruhy na temeno.
* FIALOVÝ HNUS VIIb; F. Kroupa, J. Chlup, J. Žák, J. Krňák, 16. 8. 1959. Z jeskyně
pravou stěnou vzhůru, doleva k zářezu a tím až do místa, kde se rozšiřuje v komín. Z něho
vpravo do kouta a tím ke kruhu. Sokolíkem na polici a dvojspárou (2. kruh), výše komínem.
SMUTEČNÍ CESTA VIII; Josef Čihula, M. Machovič, 27. 8. 1961. Koutkem přes díru
(hodiny) a spárkou ke kruhu. Stěnou na polici a po té vpravo pod kout. Spárou přes převis.
HROMY, BLESKY VIIIb, lámavé; Tomáš Zákora, S. Šilhán, 16. 6. 1998. Přímo pod
převis ke kruhu a zleva nad něj. Stěnou (hodiny) k trhlině a podél ní na římsu. Přechod
doleva, zleva na hrot a žlábkem na polici. Poté přechod doprava a komínem na temeno.
ČERTOVA ZEĎ VIIc, lámavé; Milan Černý, J. Danko, 13. 5. 1966. Z kouta, vlevo od
jeskyňky, dlouhý traverz doleva na J hranu a vpravo stěnou ke kruhu. Sestup poněkud dolů
a doleva za hranu. Šikmo vlevo na Z roh a podél něho do malé jeskyně. Po římse traverz
vpravo přes celou stěnu a při hraně sokolíkem přes převis. Stěnou a mělkým žlábkem n.t.
112
Sypká, Malá bašta
Skalák
69. SYPKÁ
STARÁ CESTA V; Artur Matějec, S. Tejnský, 11. 9. 1942. Levou částí náhorní stěny.
PŘESÝPACÍ HODINY VII; Jindřich Sochor, M. Vinš, J. Hloušek, 27. 6. 1975.
Vlevo od hrany trhlinou do díry a mírně vpravo přes další díru na polici. Převisem
ke kruhu, vpravo a hranou na vrchol.
MLADICKÁ CESTA V; Jindřich Sochor,V.Sochor, 10.8.1967. Od V koutem na vrchol.
70. MALÁ BAŠTA
NORMÁLNÍ CESTA III. Od J koutem mezi okrajem a věží pod sedlo, doleva a
na předskalí. Překrokem na vrchol.
LET OK 92 VIIc, RP VIII; Petr Hejtmánek, P. Habán, 20. 6. 1992. Trhlinou u
pravé hrany do římsy, traverz vlevo na hranu (hodiny) a převisem ke kruhu.
Stěnou, výše vlevo hranou na vrchol.
DÁMSKÁ SPÁRA IV; Dana Ungerová, M. Mašková, 1975. Z police levou
spárou na vrchol.
EPILOG 98 VIIc, lámavé; Petr Hejtmánek, T. Zákora, 27. 9. 1998. K 1. kruhu,
zprava nad něj ke koutové spáře a tou na travnatou polici. Přímo (2. kruh) do římsy
(hodiny) a vlevo po hraně na vrchol.
ÚDOLNÍ CESTA VI; Václav Kopáč, J. Kopáč, R. Vítková, 25. 6. 1967. Ze sedla
dlouhým traverzem doleva do údolní stěny. Vzhůru ke kruhu, sokolíkem a stěnkou
do díry a vpravo.
U 2 VIIc; Radek Meier, M. Meier, 15. 8. 1997. S hranou přes kruh ke kruhu
„Údolní cesty". Tou na vrchol.
* No. l VIIIc, RP IX; Miroslav Meier, R. Meier, 15. 8. 1997. SV stěnou přímo
(dva kruhy), výše mírně vlevo a středem stěny na vrchol.
Čertova ruka
Čertovy věžičky, Zadní masiv
113
71. ČERTOVY VĚŽIČKY
NORMÁLNÍ CESTA III; Valerián Karoušek, L. Jisl, 1945. Od JZ rozporem a
hranou na nižší věžičku.
SEVERNÍ STĚNKOU II. Na vyšší věžičku.
72. ZADNÍ MASÍV - M (mapka VIII. na straně 107)
DVĚ LÍZÁTKA NA ŠILHÁNA VIIc; Jakub Fryč stř. Petr Slanina, S. Šilhán, 9.
5. 2000. Komínem, výše spárou a převisem přes kruh na temeno.
73. nelezeno (mapka VIII. na straně 107)
114
Mapka IX.
Skalák
Kapelník
Slunečná
115
74. SLUNEČNÁ
Většina cest vede z vrcholové plošiny, přístupné žlaby od SVz turistické cesty, která
vede mezi Malou Baštou a Slunečnou. V jeskyni pod SZ stěnou je reliéf Josky
Smítky - viz kapitola Turistické zajímavosti.
ŠIROKÝ KOMÍN II. Komínem mezi oběma věžemi na vklíněný balvan a n.v.
* SLUNCE V ZÁDECH VIIc, RP VIII; Petr Hejtmánek, P. Starý, 20. 6. 1994.
Převislou stěnkou přes kruh na vrchol.
SEVERNÍ KOUT III; Jiří Koucký, 1944. Zprava do koutu a tím na vrchol.
LEVÝ KOUT III.
PŘES VĚŽIČKU VI; Zora Prachtelová, R Prachtel, 30. 8. 1977. Z plošiny šikmo
vpravo přes věžičku na vrchol.
JIŽNÍ SPÁRA III.
PRIMA SEZÓNA VI; Petr Krulich, O. Nováková, červen 1992. Přes převis ke
kruhu a vpravo hranou na vrchol.
PŘEVISLÝ KOUT V; Zora Prachtelová, P. Prachtel, 30. 8. 1977.
* A JE TO VII; Michal Těšínský, M. Peč, A. Ondík, 1992. Z police J hranou
(kruh) na vrchol.
PÍSEČNÁ BOUŘE VII; Jaroslav Kvapil stř. Petr Krulich, 1992. Středem stěny
přes kruh.
ZÁPADNÍ KOUT III. Zleva do koutové spáry a tou na vrchol.
HRANA KOMÍNA V. Hranou vpravo od „Širokého komína" na vrchol.
116
Baba Jaga
Skalák
75. BABA JAGA
NORMÁLNÍ CESTA III. Spárou vlevo od V hrany na vrchol.
CESTA NA KOŠTĚTI (Údolní) VIIc; Vladimír Sochor, J. Procházka, 30. 4.
1973. Pravou částí údolní stěny podél spárky na polici, převislou stěnou podél
trhlin přes kruh na balkón a vlevo spárou a komínem.
PŘESKOK 1.
76. nelezeno - M
Kapelník
Dubová věž
117
77. DUBOVÁ VĚŽ
KOMÍN III; Břetislav Vorel, 40. léta. Ze soutěsky v náhorní stěně koutovým komínem.
VZPOMÍNKY NA AFRIKU VII; Miroslav Peč stř. Petr Hejtmánek, 27. 4. 1996.
Hranou přes kruh na vrchol.
NA VĚTRNÉ HŮRCE RP VII; Petr Hejtmánek, M.Peč, R.Kašpárek, 9.8.1998. V
římse traverz vlevo za hranu k hodinám vlevo.Šikmo doprava ke kruhu a při hraně.
SAMBURU VII; Petr Hejtmánek, M. Peč, R. Kašpárek, 9. 8. 1998. Šikmo
doprava pod širokou spáru (hodiny) a spárou přes kruh na polici.
TURKANA VIIc; Petr Hejtmánek, R. Kašpárek, 9. 8. 1998. Od kruhu vlevo trhlinou.
LEVÉ RAMÍNKO VI; Jiří Žucha stř. Miroslav Peč, 24. 8. 1997. Koutem pod
převis a přes kruh spárou na předvrchol (kruh) vpravo a lehce na vrchol.
AVOKÁDO VIIb; Petr Hejtmánek, M. Peč, 7. 6. 1996. Z police na hranu a ke
kruhu. Sokolíkem a šikmo vlevo na předvrchol.
ETHERICKÉ BYTOSTI VI; Miroslav Peč stř. Josef Rakoncaj stř. Lubomír
Chalupka, 28. 8. 1996. Komínem ve výrazném koutě, výše spárou ke kruhu.
Spárou na předvrchol (kruh), doleva a cestou „Přes jarabáka" na vrchol.
PŘES JARABÁKA IV; Lubomír Chalupka, R. Mikala, M. Peč, červen 1995.
Pravou náhorní hranou (hrot) na vrchol.
KIFARU VIIc; Petr Hejtmánek, M. Peč, 27. 4. 1996. Cestou „Přes jarabáka" na
balkónek, traverz vlevo a přímo přes převis (kruh) k vrcholu.
PŘESKOK 2; Petr Prachtel, 25. 5. 1993.
SAXÁNA VIIb; Ivo Žerava, Miroslav Peč, 30. 5. 1995. Stěnou (hodiny) ke kruhu
a přímo přes díru na vrchol.
118
Blíženci
Skalák
78. BLÍŽENCI
NORMÁLNÍ CESTA II; 1. známý výstup: Petr Prachtel, 1963. Rozporovým
komínem mezi oběma věžičkami.
* TŘETÍ HVĚZDA RP Vllb; Petr Hejtmánek, R. Kašpárek, 9. 8.1998. Středem
stěnky (kruh).
NABLÍZKÁ V; Pavel Starý, 20. 6. 1994. Stěnkou vpravo od komína na vrchol.
Kapelník
Stojan
119
79. STOJAN
NORMÁLNÍ CESTA II; 1. známý výstup: Zbyněk Gráf, V. Karoušek, L. Jisl,
1944. SZ stěnkou na vrchol.
SEVERNÍ CESTA IV; Milan Komárek, J. Podzimek, 1960. Převislou stěnou nad
průchodem přímo k vrcholu.
STUPŇOVITÁ CESTA III; Zbyněk Gráf, V. Karoušek, L. Jisl, 1944. Zleva na
JV hranu a po té přes břicha na vrchol.
PŘEVISLÁ CESTA V; Jiří Jíra, P. Tlapa, 20. 7. 1966. Od Z hrany šikmo vpravo
na vrchol.
120
Netopýr
Skalák
80. NETOPÝR - M
ULTRAZVUK VIII, RP VIIIb-c; Radek Meier, M. Meier, 15. 7. 1997. Úzkou
spárkou a stěnou přes dva kruhy na temeno.
BUTTERFLY VIIc, RP VIII; Miroslav Meier, R. Meier, 15. 7. 1997. Úzkou
spárkou a stěnou přes dva kruhy na temeno.
MDK VII; Miroslav Meier, R. Meier, 15. 7. 1997. Dole úzkou, výše širokou
spárou (kruh).
NETOPÝŘÍ EPITAF Vllb; Miroslav Meier, R. Meier, 16. 7. 1997. Stěnou do
spáry a tou krátce vzhůru. Traverz vlevo do stěny a tou přes dva kruhy na temeno.
NOČNÍK V; Miroslav Meier, R. Meier, 27. 8. 1997. Spárou na temeno.
P 200 VII; Radek Meier, M. Meier, 27. 8. 1997. Středem zelené stěny přes tři
kruhy.
REPTAL VI; Miroslav Meier, R. Meier, 27. 8. 1997. Spárou na temeno.
PTAKOMYŠ VII; Miroslav Meier, R. Meier, 15. 8. 1997. Sokolíkem a stěnou
(kruh).
Kapelník
Chroustova věž
121
81. CHROUSTOVA VĚŽ
NORMÁLNÍ CESTA I. Od JV sestupem z okraje na polici a stěnkou.
PŘESKOK 1. Z okraje.
* ZATMĚNÍ SLUNCE (Údolní) VII; Vladimír Tomek stř. Josef Hloušek, S.
Šilhán, J. Rakoncaj, 22. 9. 1973. Z hranou pod převis. Krátkou trhlinou k 1. kruhu.
Lámavou stěnou vpravo na polici v JZ stěně (2. kruh) a doprava na vrchol.
PODZIM NA KRKU VIII; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, Z. Česenek, 1. 10. 1989.
Cestou „Zatmění slunce" pod trhlinu, traverz doleva k díře a šikmo doleva ke
kruhu. Zprava nad něj a vlevo k hodinám. Přímo, nahoře hranou na vrchol.
PŘÍCHOD JARA VIIb; Stanislav Šilhán stř. Zdeněk Lejsek, 4. 5. 1974. Od hrany
přes díru a šikmo vlevo ke kruhu. Traverz vpravo na hranu a po té k vrcholu.
Kapelník
Zmije, Lasička
123
82. ZMIJE
NORMÁLNÍ CESTA III. JV převislou stěnou na lávku, po ní na pravou hranu a
na vrchol.
83. LASIČKA
NORMÁLNÍ CESTA II. Doprava na Z hranu a po té na vrchol.
LEVÁ CESTA III; Miloslav Homolka, 24. 4. 1997. Levou částí náhorní stěny
přes římsy.
PRÁZDNINOVÁ CESTA III; Václav Kopáč, A. Bauerová, 31. 7. 1966. Po polici
vlevo do údolní stěny a její levou částí k vrcholu.
* HODINY A HODINY VI; Miroslav Meier, 27. 8. 1997. Při pravé údolní hraně
na předskalí a libovolně na vrchol.
124
Mapka X.
Skalák
Kapelník
Hezoun
125
84. HEZOUN
NORMÁLNÍ CESTA V; Slavomír Herčík, J. Smítka, 17. 10. 1944. Ruční spárou
ve středu náhorní stěny na vrchol.
LEDOVÝ POT VIIc, ncjištěno; Roman Tilňák, P. Hejtmánek, F. Molata, 4. 7.
1995. Stěnkou vlevo od „N.c." k trhlině a přímo.
* KULOÁR VIIb; Petr Hejtmánek, R. Tilňák, F. Molata, 4. 7. 1995. Převislou
stěnou podél žlábku (kruh) na vrchol.
ÚDOLNÍ CESTA VI; Jiří Lednej, J. Suchomel, 16. 8. 1963. Zprava koutkem na
polici v údolní stěně (borovice). Stěnkou zprava do spáry a tou k vrcholu.
MRAVENČÍ SPÁRA VII; Jiří Lednej, G. Grossman, 24. 8. 1963. Středem údolní
stěny spárou k borovici a spárou přímo k vrcholu.
HORKÁ CESTA VI; Vladimír Sochor, J. Sochor, 12. 7. 1967. Vpravo od „N.c."
otevřeným komínem do spáry a tou na vrchol.
126
Šmudla
Skalák
85. ŠMUDLA
NORMÁLNÍ CESTA II; Josef Smítka, B. Černý, 1940. Od JV krátkým komínem
na předskalí a SV stěnou.
ZLODĚJSKÁ CESTA IV; Zdeněk Šonský, L. Kroupa, V. Franců, 19. 4. 1976.
Středem náhorní stěny přímo k vrcholu.
VELIKONOČNÍ III; Zdeněk Šonský, L. Kroupa, 19. 4. 1976. Průchodem z
náhorní stěny nad údolí a vlevo krátkou stěnkou k vrcholu.
86. nelezeno - M (mapka X. na straně 124)
Kapelník
Monolith
127
87. MONOLIT
STARÁ CESTA III. Od náhorní hrany šikmo vpravo na vrchol.
STRMENÉ IV; Pavel Homolka, 22. 8. 1996. Stěnou vlevo od náhorní hrany k
vrcholu.
DŽOVANY, SKOČ DO VANY VIII; Pavel Starý, 25. 9. 1997. Nástup ve středu
náhorní stěny, vpravo od výrazné díry. Stěnkou mírně vlevo na vrchol.
ARIZONA V, nejištěno; Miloslav Homolka, 29. 7. 1996. S hranou.
MIDNIGHT LIGHTNING IX, nejištěno; Pavel Starý, 25. 9. 1997. V pravé části
údolní stěny k sokolíčku a vpravo na vrchol.
BUKOVKA V; Miroslav Dědek ml., 1997. J hranou přes římsu na vrchol.
128
Mánkovec
Skalák
88. MÁNKOVEC
NÁHORNÍ CESTA I. Překrok na balkónek a vpravo žlábkem na vrchol.
PŘÍHRANIČNÍ CESTA II; Jindřich Sochor, S. Rule, P. Manek, 25. 4. 1998.
Pravou stranou V hrany na vrchol.
Kapelník
Pirova
129
89. PIROVA VĚŽ
NORMÁLNÍ CESTA IV; Josef Baudys, E. Prchlík, květen 1930. Z náhorní
strany doprava do spáry a tou na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ CESTA V; Jaroslav Mitlener, V. Kříž, B. Vorel, 25. 6. 1942.
V pravé části náhorní stěny podél trhliny do výklenku. Pravou hranou na polici a
na vrchol.
VEČERNICE VII; Jindřich Sochor, M. Vinš, 4. 6. 1975. Levou náhorní hranou
přes kruh.
CUKRÁRNA VI; Jindřich Sochor, M. Vinš, J. Hloušek, V. Tomek, 7. 7. 1975.
Levou částí SV stěny na balvan a na údolní předskalí. Solivou trhlinou ke kruhu,
vpravo do díry a přímo přes polici.
130
Zapomenutá
Skalák
90. ZAPOMENUTÁ
NORMÁLNÍ CESTA V; Slavomír Herčík, B. Cvrková, J. Smítka, 17. 10. 1944.
Zprava do spáry v SZ stěně. Spárou na vrchol.
NÁHORNÍ CESTA V; 1. známý výstup: Miroslav Dědek ml., 1997. Stěnou podél
mělkého koutku vpravo k vrcholu.
Kapelník
Boule, Boulička
131
91. BOULE
NORMÁLNÍ CESTA III; místní lezci, před r. 1945. Z náhorní strany komínkem
na předskalí pod SZ stěnou. Šikmou římsou vlevo na S hranu a tou na vrchol.
DRUHÁ CESTA III. Z náhorní strany koutkem a vpravo na polici v JV stěně.
Vpravo na V hranu a tou k vrcholu.
JIHOVÝCHODNÍ CESTA III; Stanislav Rule, J. Sochor, P. Manek, 25. 4. 1998.
Z police „Druhé cesty" středem stěny přímo k vrcholu.
LETENKA DO PEKLA IV; Miloslav Homolka, 24. 4. 1997. Z police „Druhé
cesty" vlevo na J hranu, tou a zářezem na vrchol.
VZÝVÁNÍ JARA IV; Miloslav Homolka, 24. 4. 1997. Z předskalí „N.c." vpravo
do spárky a tou na vrchol.
92. BOULIČKA
JIŽNÍ HRANA I.
ZÁPADNÍ HRANA II. Zprava či zleva na hranu a tou na vrchol.
PŘÍMÁ CESTA III. Středem SZstěnky přímo na vrchol.
SEVERNÍ HRANA II
VÝCHODNÍ CESTA I. Stěnou při tupé V hraně na vrchol.
132
Bodlák, Sv. Ján
Skalák
93. BODLÁK
NORMÁLNÍ CESTA III. Levou částí JZ stěny.
94. SV. JAN
STARÁ CESTA I. Náhorní hranou na balkónek a stěnou na vrchol.
VYHLÍDKOVÁ CESTA II. Od JV komínkem na předskalí, v římse vlevo a J
hranou.
Přední Skalák
Mapa oblasti
133
I. - 134, II. - 136, III. - 142, IV. - 153, V. - 158, VI. - 162, VII. - 170, VIII. - 172,
IX. - 178, X. - 180, XI. - 182, XII. - 183, XIII. - 186
134
Mapka I.
Skalák
Přední Skalák
Posel, Dvojvěží
135
PŘEDNÍ SKALÁK
1. POSEL
STARÁ CESTA II. Z balvanu v náhorní stěně Z hranou na vrchol.
NÁHORNÍ SPÁRA II. Spárou na balkónek a výšvihem.
ÚDOLNÍ SPÁRA II, lámavé.
2. DVOJVĚŽÍ
NÁHORNÍ I.
* KŘUPKY VIII, lámavé; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 1. 10. 1989. Trhlinou a
stěnou k 1. kruhu. Přímo ke 2. kruhu, mírně zleva do díry a přímo přes 3. kruh na
vrchol.
KOMÍN III.
ÚDOLNÍ CESTA VI; Pavel Stříbrný, 30. 4. 1977. V SV stěně koutem a vpravo
stěnkou.
NÁHODNÁ ZNÁMOST VIIb-c; Petr Hejtmánek, R. Kašpárek, 8. 8. 1998.
Spárkou ke kruhu, šikmo doprava na hranu a tou na vrchol.
136
Mapka II.
Skalák
Přední Skalák
Křivá, Křivule
137
3. KŘIVÁ
STARÁ CESTA III; Josef Smítka, 1944. Od JV do komína mezi okrajem a věží.
Komínem, výše spárou na podvrcholový blok v SZ stěně a snadno na vrchol.
KRÁTKÁ CESTA II. Z okraje u Janovy vyhlídky sestup na balkón, překrok na
věž a „St.c." na vrchol.
PŘEDVEČER KONCE (Údolní) VIIc, lámavé; Jiří Jíra stř. Jan Procházka, Z.
Ledabyl, J. Folprecht, 2. 7. 1969. Středem údolní stěny přes kruh na vrchol.
VYCHÁZKOVÁ HRANA V; Josef Hloušek, V. Sochor, 8. 10. 1972. V hranou
přímo.
4. KŘIVULE
NÁHORNÍ CESTA I; J hranou na vrchol.
KOUT II; Jiří Pražák, J. Sochor, 22. 6. 1978. Koutem od Zná vrchol.
BOČNÍ CESTA II; Jindřich Sochor, J. Pražák, 22. 6. 1978. Z police v SZ stěně
spárou.
BADATELSKÁ CESTA V; Jindřich Sochor, J. Pražák, 1. 6. 1979. Z údolí pravou
SV spárou, vpravo pod údolní stěnu. Při pravé hraně vzhůru a šikmo vlevo vzhůru
(hodinky) k hraně. Vzhůru a středem stěny na vrchol.
ÚDOLNÍ KOUT III; Jiří Pražák, J. Sochor, 22. 6. 1978. Kolem bloku levou
spárou pod kout a tím na vrchol.
138
Monastýr
Skalák
5. MONASTÝR
NORMÁLNÍ CESTA I. Z náhorní strany do J kouta, komínem na předskalí a
zarostlou, stupňovitou stěnou na vrchol. Tato cesta se používá pro sestup z věže.
SVIŽNÍK RP VIII, svižně; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 20. 8. 1998. Z police přímo ke
kruhu, vzhůru do lišty a vlevo hranou na temeno. Cesta vede na vedlejší masiv.
PRAVÁ SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA III; Dobroslav Liška stř. Jiří Pražák, J.
Sochor, 20. 6. 1978. Zarostlým komínem, pak spárou přes stupeň na vrchol.
LEVÁ SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA III, lámavé; J. Sochor, J.Pražák, L.Kroupa,
17.9.1980. Z kouta vpravo stěnkou, pak vhloubením a spárou na pilíř a levou spárou.
ZÁPADNÍ SPÁRA V; Jan Bukvic, L. Kroupa, J. Sochor, 21.9.1980. Spárou v levé stěně
SZ koutu přes převis, šikmo vlevo ke kruhu. Přímo na vrchol pilíře a stěnkou na vrchol.
VZDUŠNÁ SPÁRA III; Jindřich Sochor, J. Pražák, 31. 5. 1978. V SZ stěně
spárou při hraně pod převis, zleva přes něj do jeskyňky (hodiny). Podél spárek na
pilíř a JZ stěnkou.
ZVONOKOSY V; Jindřich Sochor (jištěn), 1. 6. 1978. V SZ stěně spárou do
jeskyně (slaňovací kruh). Rozporem zvonovitým komínem do spáry a tou n.v.
OSLNĚNÝ A ZMATENÝ VIIc; Petr Binhak stř. Oldřich Brynda, L. Binhak, P.
Novotný, 16. 8. 1998. Z průchodu spárou na přílepek a k 1. kruhu. Pod převisem
doprava ke 2. kruhu, šikmo doleva ke 3. kruhu a na vrchol.
ÚDOLNÍ KOMÍN IV; němečtí lezci. od JV nebo SZ komínem na kulisu a n.v.
SOKOLÍKY VII; Jindřich Sochor (jištěn), 5. 6. 1979. Ze SZ komína levou hranou
k sokolíku, tím vzhůru na římsu (hodiny) a sokolíkem, výše spárou na vrchol.
Přední Skalák
Monastýr Důstojníček
139
ÚDOLNÍ CESTA VI; Karel Barth, F. Patočka, J. Kopčanský, 1969. V pravé části
SVstěny podél krátké trhliny do jeskyně, z té doleva a spárou ke kruhu. Vzhůru a
doprava do nápadného kouta. Koutovou spárou, částečně po žebru vpravo na
vrchol kulisy a stěnou na vrchol.
ZLATÁ STŘEDNÍ VIIb; Jindřich Sochor, J. Pražák, 6. 6. 1979. Ve středu údolní
stěny tupou hranou vzhůru k sokolíku, tím vpravo na kazatelnu. Sokolíkem vzhůru,
krok vlevo a na římsu. Po té vpravo pod spáru a tou na vrchol kulisy. Stěnou n.v.
SŮL V OČÍCH VIIb; Jindřich Sochor, D. Liška, 2. 6. 1978. V údolní stěně při V
hraně obtížně do sokolíka, tím přes převis do jeskyně. 3 m vpravo, solivou stěnou
vzhůru, zpět vlevo k sokolíku, tím a pak stěnou na předvrchol. Stěnkou na vrchol.
PRAVÁ CESTA II. V pravé polovině JV stěny (tunel do jeskyně v SZ stěně)
doprava a ustupující stěnkou na vrchol.
SHNILÁ SPÁRA III. V levé části JV stěny, v koutě, úzkým komínem, výše
spárou a žlabem.
STUPŇOVITÁ CESTA I. Po pravé straně J kouta na blok, na předskalí a n.v.
6. DŮSTOJNÍČEK
NORMÁLNÍ CESTA I. Z náhorní strany hranou, pak vlevo koutem na vrchol.
ŠUPLÍKY VII, nejištěno; Petr Hejtmánek, 19. 8. 1998. Při hraně pod hlavičku a
přes převis.
K ZEMI! VIII; Stanislav Šilhán, P. Hejtmánek, 20. 8. 1998. Převislou stěnou k
trhlině (smyčky) a podél té ke kruhu. Vzhůru na polici a vpravo hranou přes převis.
PLNÁ POLNÍ RP VIIb-c; Petr Hejtmánek, A. Koudelka, F. Molata, T.
Sokolovská, 20. 8. 1998. Trhlinami a šikmo doprava k 1. kruhu, přes polici a při
hraně ke 2. kruhu. Vzhůru a šikmo vlevo na vrchol.
140
Palička, Dvojče
Skalák
7. PALIČKA (Prst)
PŘESKOK l
PROSTŘEDNÍK VI; P. Hejtmánek, 20.8.1998. Z police doleva a středem stěnky.
ZDENDOVA V; P. Rossmann, Z. Pospíšil, 16. 7. 1977. Z balkónku vlevo S hranou n.v.
8. DVOJČE
NORMÁLNÍ CESTA II; němečtí lezci. Komínem na předskalí, doleva do
komína a tím. STÍNOVÁ CESTA IV. S koutem, úzkou spárou a „N.c." na vrchol.
DUNIVÁ CESTA VI, lámavé; Milan Černý, M. Černý, Z. Plch, 2. 8. 1959. Od
nástupu „Stínové cesty" vlevo na římsu, vlevo do převislého sokolíka a tím n.v.
* GUPLY CESTA VIIc; Zdeněk Zahora, L. Bursa, 21. 9. 1963. Pravou částí SV
stěny a úzkou spárou (kruh), výše lámavou stěnou na vrchol.
* CESTA DO ZANZIBÁRU VIIc; Petr Hejtmánek, F. Molata, A. Koudelka, T.
Sokolovská, 20. 8. 1998. Podél sokolíku (smyčky) a vlevo ke kruhu. Přímo přes
hroty do žlábku a tím.
* ÚDOLNÍ CESTA VII; Zdeněk Wiener, M. Marešová, 2. 7. 1968. V levé
polovině SV stěny podél spárek na pilíř při východní hraně, vpravo vzhůru ke
kruhu. Přes převis a žlábkem.
CESTA PRO BURDYCHA VI; Jindřich Sochor, D. Liška, 26. 6. 1979. V pravé
části JV stěny na římsu a po té vpravo k trhlině.u hrany. Tou k blokům, vlevo a
středem stěny na vrchol.
ÚDOLNÍ KOMÍN IV; J. Smítka, L.Vodháněl, V.Karoušek, 1941. JV komínem.
LEVÁ CESTA IV; Jindřich Sochor, J. Pražák, 29. 6. 1979. Při J hraně vzhůru a
šikmo vpravo ke kruhu. Podél spáry na vrchol.
HRANKA V. JZ hranouna vrchol
SLUNEČNÍ CESTA IV. Od „N.c." šikmo vpravo na Z hranu, tou, výše JZ stěnou n.v.
142
Mapka III.
Skalák
Přední Skalák
Divoká, Kráter
143
9. DIVOKÁ
NORMÁLNÍ CESTA II; Jaroslav Janků, 29. 5. 1943. Od JV dvojspárou na
předskalí a spárou na vrchol.
SLUNEČNÍ CESTA II; Valerián Karoušek, 29. 5. 1943. Stěnou vlevo od „N.c."
na vrchol.
JIŽNÍ CESTA II; Jaroslav Janků, 29.5.1943. Z levé části JV stěny vlevo a J
hranou.
JIHOZÁPADNÍ CESTA V; domácí lezci, 1.9.1953. Podél zářezu přes převis n.v.
ÚDOLNÍ SPÁRA VII; Josef Čihula, L. Mejsnar, Z. Moucha, 20. 8. 1961. Pravou
spárou.
ÚDOLNÍ KOMÍN V; Josef Čihula, L. Mejsnar, Z. Moucha, 20. 8. 1961.
VÝCHODNÍ SPÁRA III; Miroslav Černý, Z. Plch, 1959. Pravou spárou v koutě
na vrchol.
KRÁTER - M
BŮH LENGAI RP VIIc; Petr Hejtmánek, R. Kašpárek, 8. 8. 1998. Spárou
(smyčky) na hranu a tou (kruh, hodiny) na temeno.
KALDERA VIIb; Petr Hejtmánek, R. Kašpárek, 8. 8. 1998. Přímo přes díru
(hodiny) ke kruhu a středem stěny (hodiny) na temeno.
144
Hafušák, Bobřik
Skalák
* 10. HAFUŠÁK
NORMÁLNÍ CESTA VII, ncjištěno; Milan Černý, V. Mazánek, Z. Zahora,
1963. Středem hladké náhorní stěny na vrchol.
MAXIPES VII, nejištěno; F. Molata, P. Hejtmánek, 3.7.1995. Levou náhorní hranou.
ZAVYTÍ RP VIIIb; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 10. 8. 1998. Stěnkou šikmo
doleva přes kruh.
GIB ACHT IV; Pavel Homolka, D. Mlejnek, J. Cicvárek, 23. 8. 1996. Z masivu
sestup na poličku, přepad a stěnkou na vrchol.
* ÚDOLNÍ CESTA VIIc; Roman Tilňák, P. Hejtmánek, F. Molata, 3. 7. 1995.
Středem pilířku na polici a vpravo stěnou při hraně (kruh), nahoře hranou n.v.
POSLEDNÍ ŠTĚKNUTÍ PSA HAFUŠÁKA (Poslední) VIIc; Jan Procházka stř
Josef Rakoncaj, V. Skoupý, 25. 4. 1972. Z balkónu pod SVstěnu vpravo do údolní
stěny a vpravo ke kruhu. Vpravo a hranou na vrchol.
VÝCHODNÍ HRANA VI; Jindřich Sochor, V. Sochor, 4.6.1967. Přímo hranou a vlevo.
11. BOBŘÍK
PŘESKOK l
JIHOVÝCHODNÍ KOMÍN I
JIHOVÝCHODNÍ CESTA II; Ladislav Halama,D.Liška, 16.6.1978. Podél trhlin.
HODINÁŘSKÁ CESTA III; Jindřich Sochor, D. Liška, 6. 6. 1978. V levé části
JV stěny vzhůru, vlevo na polici k hodinám. V pravé části JZ stěny na vrchol.
YUKON RP VIIb; Petr Hejtmánek, M. Peč, 27. 7. 1998. Lámavou stěnou ke
kruhu, vzhůru do žlábku a tím (smyčky) na vrchol.
Přední Skalák
Rasocháč
145
* 12. RASOCHÁČ (pohledovýnákres na straně 147)
NORMÁLNÍ CESTA V; Břetislav Vorel, J. Holas, 3. 10. 1943. V hranou na
šikmý stupeň, vpravo a spárou na vrchol.
VARIANTA IV. Středem levé SVstěny, traverz vpravo a „N.c." na vrchol.
HORNÍ VARIANTA VIIb; Petr Hejtmánek, 11. 8. 1998. Z poličky převislým
koutkem.
ROZSOCHA RP VI; Petr Hejtmánek, R. Kašpárek, 8. 8. 1998. Spárkou (vlevo
kruh od „Náhorní c.") a při hraně.
NÁHORNÍ CESTA V; František Patočka, J. Škodová, 23. 4. 1961. V levé
polovině JV stěny ke kruhu. Podél spárky, vlevo a J hranou.
KLÍČOVÁ SPÁRA VI, lámavé; Václav Kopáč, B. Kučera, 15. 8. 1967. V JZ
stěně mělkým komínem do díry a spárou na vrchol.
OPIČÍ CESTA VI, lámavé; Václav Kopáč, J. Dostál, K. Bělina, 13. 8. 1967. Ve
středu JZ stěny komínem do díry. Traverz vlevo do úzkého komína a tím n.v.
SPIRÁLOVÁ CESTA VIIb; Václav Kopáč, B. Kučera, K. Šulc, O. Polášek, 22.
8. 1967. Od S hrany šikmo vpravo vzhůru přes polici ke kruhu. Při Z hraně n.v.
* DIVOKÁ VODA RP VIIc; Petr Hejtmánek, M. Peč, 27. 7. 1998. Jako
„Spirálová" na polici, vzhůru do díry (smyčka) a ke kruhu. Stěnou při hraně
(hodiny), nahoře hranou na vrchol.
ŠEVCŮM ZDAR VII; Jindřich Sochor, J. Pražák, D. Liška, 20. 6. 1978. Levou
SV spárou 3 m vzhůru, těžce vpravo do spáry a tou na vrchol.
PŘEHLÉDNUTÁ SPÁRA V; Jindřich Sochor, D. Liška, 6. 6. 1978. Levou SV
spárou.
146
Otesánek, Jeřabinka, Leguán
Skalák
13. OTESÁNEK
JIHOZÁPADNÍ STĚNKA I
14. JEŘABINKA
NÁMOŘNÍ STĚNKA I
ÚDOLNÍ CESTA III. Podél V hrany na vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ STĚNKA II; místní lezci, 29. 3. 1964.
LEGUÁN - M (mapka III. na straně 142)
* NĚŽNÝ BARBAR RP VIII; Tomáš Zákora stř. Petr Hejtmánek, 20. 7. 1998.
Přímo k 1. a 2. kruhu. Šikmo doprava a přímo na temeno.
BALKÓNOVÁ SCÉNA RP VII; Petr Hejtmánek, M. Peč, T. Zákora, 20. 7. 1998.
Podél sokolíku a trhliny ke hrotu (smyčka), šikmo vpravo přes kruh do žlábku a
tím na temeno.
BŘÍZÁK VIIIb; Tomáš Zákora stř, Roman Tilňák, J. Burda, 2000. Středem stěny
přes tři kruhy na temeno.
Přední Skalák
Rasocháč
147
148
Žebrák
Skalák
Přední Skalák
Zapadlé věže
149
15. ZAPADLÉ VĚŽE
NORMÁLNÍ CESTA II; Milan Černý s druhy, 1961. Komínem mezi SaJ věží a
překrokem na vrchol.
CUKRÁTKO IV; Jindřich Sochor, L. Kroupa, 5. 9. 1980. Z vklíněného balvanu u
S hrany vpravo, středem stěny na polici (smyčka). Vpravo a Z hranou na vrchol.
VÝCHODNÍ HRANA II; Jindřich Sochor, J. Pražák, 6. 5. 1978. Hranou pod
vrchol, vlevo a šikmo vzhůru na vrchol.
VOŠTINY V; Milan Černý s druhy, 1961. Středem JV stěny S věže na vrchol.
SKOBIČKA VII; Ladislav Vodháněl ml. s druhy, 1961. Podél trhliny v SV stěně J
věže a stěnou na vrchol.
MECHÁRNA III; Jindřich Sochor, J. Pražák, D. Liška, 30. 5. 1978. Pravou
polovinou Jl/stěny c/věže přes převis a pak šikmo vlevo podél trhliny, pod
převisem vpravo a hranou.
JIHOVÝCHODNÍ KOMÍN III
NEJASNÁ II; Jindřich Sochor, J. Pražák, D. Liška, 30. 5. 1978. Komínem, pak
přes dva převisy do vhloubení, vpravo a trhlinou.
PA-RŮŽEK IV; Jindřich Sochor, J. Pražák, D. Liška, 30. 5. 1978. Stěnou vpravo
na hranu a podél té (hodiny) na vrchol.
PŘESKOK 2; Dalibor Mlejnek, 1992. Přeskokem z okraje.
KATAPULT V; Jindřich Sochor, J. Pražák, D. Liška, 30. 5. 1978. Tupou
převislou hranou JZ stěny J veze na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ KOMÍN IV. Zprava do komína a na vrchol.
150
Pelikán, Javořík, Javorová, Buková, Žebrák
Skalák
16. PELIKÁN
NÁMOŘNÍ CESTA I.
17. JAVOŘÍK
KOMÍNOVÁ CESTA I. Od JZ nebo SV komínem mezi věží a Javorovou n.v.
18. JAVOROVÁ
ZÁPADNÍ HRANKA I; Břetislav Vorel, J. Holas, 3. 10. 1943.
SEVEROZÁPADNÍ STĚNKA II.
VÝCHODNÍ HRANA III; Václav Kopáč, J. Kopáč, 22. 8. 1965.
19. BUKOVÁ
NORMÁLNÍ CESTA III; Josef Holas, B. Vorel, 3. 10. 1943. Od Z hrany na
šikmý zářez, vpravo do údolní stěny a na vrchol.
* 20. ŽEBRÁK (pohledový nákres na straně 148)
NORMÁLNÍ CESTA V; Břetislav Vorel, J. Holas, 3. 10. 1943. Středem SV stěny
přes převis do mělké spáry, podél té na balvan, doleva za hranu a na vrchol.
SOCIÁLNÍ JISTOTA VI; Jindřich Sochor, L. Kroupa, 23. 9. 1980. Od SV
vzhůru, po římse vlevo za hranu do údolní stěny a šikmo vlevo ke kruhu. Vpravo a
podél trhlin na vrchol.
Přední Skalák
Žebrák
151
BŘEZNOVÁ CESTA VII; Václav Chlum ml. s druhy, 2. 3. 1966. Těsně vlevo od
Z hrany na poličku, doprava za roh a sokolíkem ke kruhu. Šikmo vpravo k hraně a
zde na vrchol.
VARIANTA VI; Milan Černý, J. Černá, 27. 9. 1969. JV stěnou na polici, doleva
za hranu a vzhůru ke kruhu.
* DEBET RP VIIb-c, špatně jištěno; Petr Hejtmánek, R. Tilňák, 27. 7. 1998.
Stěnou při hraně ke kruhu a hranou na vrchol.
* NEDEJ BOŽE Vllb, RP VIIc; Vladimír Rympler, P. Ščevlík, P. Stříbrný, 8. 6.
1979. Náhorní stěnou přes kruh na vrchol.
Přední Skalák
Mapka IV.
153
154
Duhovka, Duhová
Skalák
21. DUHOVKA
NORMÁLNÍ CESTA I. Z náhorní strany snadno po stupních na vrchol.
22. DUHOVÁ VĚŽ
PRAVÝ SEVEROZÁPADNÍ KOMÍN I.
LEVÝ SEVEROZÁPADNÍ KOMÍN I
* HITPARÁDA (Šavlová spára) VI; Pavel Ščevlík, B. Vysušil, P. Plachecký, 23. 5.
1970. Spárou v levé části S kouta ke kruhu. Podél spáry doprava do kouta a tím na vrchol.
NA KORDY VIII; Petr Hejtmánek, R. Tilňák, 28. 9. 1998. Od kruhu přímo přes 2. kruh.
DĚTSKÝ KOUTEK VII; Bedřich Pařík, M. Walter, 1. 6. 1981. Z údolí do kouta,
sokolíkem, výše převislým, na šikmou polici. Vlevo za hranu a vzhůru na polici.
Asi 2 m od hrany po drobných chytech vzhůru, pak šikmo vpravo na hranu k
velkým hodinám a mírně vlevo.
DUNIVÝ KOUT V; Vladimír Kuchař, 15. 8. 1965. Od V koutem vzhůru přes
vklíněný balvan pod převis, vpravo na plošinku a z té koutovou spárou na vrchol.
VIKTORČINA CESTA (Údolní) VII; Stanislav Sajdl, Z. Konrád, P. Mládek, V.
Šolc, 10. 8. 1970. Nástup do koutového komína. Z balvanu do JV stěny a doprava
ke kruhu. Šikmo doprava a podél hrany lámavou stěnou na vrchol.
POHÁDKA MÁJE V; Stanislav Sajdl, Z. Konrád, P. Mládek, 6. 6. 1970.
Komínem od JV na plošinu, ukloněnou stěnou na polici (jištění) a přes převísek na
vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ KOMÍN II. Komínem na balkónek a spárou ve V stěně.
JIHOZÁPADNÍ KOMÍNEK I.
Přední Skalák
Smíšek, Malý smíšek, Okraj pod Prašivkou
155
JIHOZÁPADNÍ TRHLINA III; Zdeněk Šonský, J. Sochor, B. Pařík, 25. 3. 1984.
JIŽNÍ KOUT II
KRÁTKÁ CESTA I; Pavel Tlapa, J. Jíra, J. Procházka, 15. 4. 1966. Z balvanu JZ
stěnkou.
PRAVÁ SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA II.
LEVÁ SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA III; Pavel Ščevlík, 25 3. 1966.
23. SMÍŠEK
NORMÁLNÍ CESTA I. Od Z přes balvany na předvrchol a stěnkou na vrchol.
* GROTESKA RP Vllb; Petr Hejtmánek, M. Rota, 21. 6. 1998. Středem stěny
přes kruh.
MOTÝLÍ HRANA IV; J. Hloušek, S. Sajdl, 9.7.1970. Levou stranou J hrany na vrchol.
24. MALÝ SMÍŠEK
NORMÁLNÍ CESTA I. Překrokem do JZstěnky a na vrchol.
* CESTA DĚTEM RP VII; Jindřich Sochor, V. Stránský, 9. 4. 1978. Středem SZ
stěny ke kruhu. Zprava a podél trhliny výše stěnou na vrchol.
ŽERTÍK Vllb Petr Hejtmánek, J. Cicvárek, 23.9.1998. Hranou (kruh) a vpravo ke kruhu.
25. OKRAJ POD PRAŠIVKOU - M
SPÁROKOMÍN II; Jindřich Sochor, J. Pražák, 19. 4. 1978.
156
Prašivka, Nevěž
Skalák
26. PRAŠIVKA
SEVEROZÁPADNÍ CESTA II; Jaroslav Janků, 14. 4. 1942. Středem stěny do
mělké prohlubně a vlevo na vrchol.
SEVERNÍ CESTA II; Antonín Schier, J. Čihulka, 19. 9. 1956. Vpravo na S hranu
a tou.
VÝCHODNÍ HRANA II; Břetislav Vorel, J. Holas, 8. 10. 1943.
JIŽNÍ HRANA II; Břetislav Vorel, J. Holas, 8. 10. 1943.
DIREKT III; Jindřich Sochor (jištěn), 19. 4. 1978. Středem JZ stěny přímo n.v.
JIHOZÁPADNÍ CESTA III; Bohumil Svatoš, J. Kysela, 15.6.1945. Levou částí stěny.
27. NEVĚŽ
NORMÁLNÍ CESTA I. Od Z zarostlým koutkem k vrcholu.
ZÁPADNÍ HRANA I.
PRAVÁ SEVEROZÁPADNÍ STĚNKA II. V pravá části stěny podél trhlinek.
LEVÁ SEVEROZÁPADNÍ STĚNKA I. Levou trhlinkou a vlevo na vrchol.
SEVERNÍ HRANKA I.
PRAVÁ SEVEROVÝCHODNÍ CESTA I. Doleva ubíhající trhlinkou k vrcholu.
LEVÁ SEVEROVÝCHODNÍ CESTA I. Levou trhlinkou.
NÁHORNÍ KOMÍN I
NECESTA IV; Jindřich Sochor, J. Pražák, 19. 4. 1978. Přes převis vzhůru,
mělkým koutkem k hodinám a šikmo vlevo k hraně a na vrchol.
Přední Skalák
Zdánlivá, Slepená
157
ÚDOLNÍ CESTA V; Jindřich Sochor, L. Kroupa, 20. 9. 1980. Přes převis středem
JZ stěny na zarostlý vrchol.
ÚDOLNÍ KOMÍN I
28. ZDÁNLIVÁ
NORMÁLNÍ CESTA II; Břetislav Vorel, J. Holas, 3. 10. 1943. V SZ stěně na
balkónek a přímo, nebo vpravo na vrchol.
SEVERNÍ HRANA III; Václav Kopáč, B. Kučera, 2. 5. 1965.
SEVEROVÝCHODNÍ STĚNA V; Václav Kopáč, B. Kučera, 2. 5. 1965. Podél
trhliny.
VÝCHODNÍ HRANA III; Václav Kopáč, 1. 5. 1965.
VÁHAVÁ HRANA V; Josef Hloušek, S. Sajdl, 5. 7. 1970. J hranou na vrchol.
BUBLANEC V; Josef Hradecký, 11. 4. 1972. Středem JZ stěny na vrchol.
29. SLEPENÁ
NORMÁLNÍ CESTA II; Břetislav Vorel, J. Holas, 3. 10. 1943. Od náhorní hrany
doleva do JV stěny, vzhůru, pod převisem doprava a při hraně na vrchol.
VARIANTA II; Karel Cerman, J. Janků, 1946. „N.c." pod převis, vlevo na
balkónek v JZ stěně a na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ CESTA IV; Karel Barth, F. Patočka, 29. 4. 1968. V levé
polovině stěny na polici, podél sokolíku ke kruhu a na vrchol.
SEVERNÍ HRANA IV; Václav Kopáč, L. Kňava, Z. Hubka, 9. 5. 1965. Zleva na
hranu a tou.
158
Mapka V.
Skalák
Přední Skalák
Lesní masiv, Pion, Kapradí
159
LESNÍ MASIV - M (mapka V. na vedlejší straně)
ZAVŘI OČI BROUKU! Vllb, špatně jištěno; Jakub Cicvárek, M. Peč, Petr Hejtmánek,
23.9.1998. Levou částí stěnky přes římsy ke žlábku a tím na oblý vrchol.
KOZÁK VI; Petr Hejtmánek, 23. 9. 1998. Pravou částí stěnky při hraně na vrchol.
GRIZZLY VI; Petr Hejtmánek, M. Peč, J. Cicvárek, 23. 9. 1998. Spárou na polici
a další širokou spárou s převislým nástupem na temeno (smyčky).
MIOMBO RP Vllb-c; Petr Hejtmánek, R. Tilňák, 27. 7. 1998. Stěnou šikmo
vlevo ke kruhu a přímo na temeno.
PYGMEJ VI; Petr Hejtmánek, 26. 7. 1998. Hrankou pilířku na temeno.
30. PION
NORMÁLNÍ CESTA I. V levé části SV stěny překrok z balvanů, vzhůru, po
římse v JV stěně vlevo a na vrchol.
MALÁ ROŠÁDA RP VI; Roman Tilňák stř. Petr Hejtmánek, M. Peč, 27. 7. 1998.
Šikmo doleva podél sokolíku na hranu ke kruhu a zleva na vrchol.
SÁM PĚŠÁK V POLI VI; Petr Hejtmánek, 23. 7. 1998. Po římse doprava na její
nejvyšší bod a stěnou šikmo doleva na vrchol.
31. KAPRADÍ
NORMÁLNÍ CESTA I. JV stěnkou krátce k vrcholu.
160
Krasec, Medvídci
Skalák
KRASEC (mapka V. na straně 158)
DO KRÁSY DALEKO RP VIIc; Petr Hejtmánek, R. Tilňák, 27. 7. 1998. Širokou
spárou ke kruhu a podél sokolíku (smyčky) na vrchol.
MIMÓZA V; Petr Hejtmánek, 28. 8. 1998. Širokou spárou.
32. MEDVÍDCI
ROZPĚRNÁ CESTA II. Komínem mezi věžičkami na vrchol.
PRVNÍ CESTA II; František Patočka, L.Patočková, 1963. Zleva na V hranu a tou.
JIŽNÍ HRANA I. Hranou na JV vrchol.
ZÁPADNÍ HRANA II; Jan Kyncl, 25. 5. 1963. Hranou na JV vrchol.
JIŽNÍ HRANA II. Hranou na SV vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ STĚNA III. Stěnkou na SZ vrchol.
Přední Skalák
Chrobák, Beruška
161
33. CHROBÁK
STARÁ CESTA II. Od SV po zarostlých stupních a koutem pod hlavu. Hranou n.v.
PO HŘBETĚ II. Od J po stupních na vrchol.
HOVNIVÁLOVA SPÁRA VI; Petr Hejtmánek, 23. 7. 1998. Trhlinou do díry a spárou.
* DAVID A GOLIÁŠ VIII, RP VIIIb; Petr Hejtmánek, T. Zákora, David Hons,
L. Bien, 21. 7. 1998. Středem stěny přímo k 1. kruhu. Vzhůru a šikmo vpravo ke 2.
kruhu. Přímo (hodiny) na vrchol.
SPÁRA HROBAŘÍKŮ VI; Petr Hejtmánek, T. Zákora, 20. 7. 1998. Spárou
(smyčky) na předvrchol a stěnkou na vrchol.
ZLATÝ SKARABEUS RP Vllb; Petr Hejtmánek, T. Zákora, M. Peč, 20. 7. 1998.
Hranou ke kruhu a středem stěny na předvrchol.
34. BERUŠKA
NORMÁLNÍ CESTA II. JZ komínem a stěnkou na vrchol.
ÚZKÁ HRANA IV; J. Janda, M. Špačková, 14. 9. 1969. Úzkou JZ stěnou přes převis.
CESTA ČERVENÝCH BERUŠÁKŮ VI; Jindřich Sochor, D. Liška, J. Pražák,
24. 4. 1978. Spárou do „okna". Vlevo za hranu, pod převisem vpravo a ke kruhu.
Přímo a vlevo hranou.
ÚDOLNÍ KOMÍN II.
MANDELINKA BRAMBOROVÁ RP VIIc; Petr Hejtmánek, P. Slanina, 6. 8.
1998. Koutem na polici, sokolíkem ke kruhu a přímo na vrchol.
SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ VIIIb; Petr Slanina (jištěn), 6. 8. 1998. Přímo ke
kruhu a šikmo doprava.
162
Mapka VI.
Skalák
Přední Skalák
Puklá věžička, Soví pilíř
163
35. PUKLÁ VĚŽIČKA
SEVEROZÁPADNÍ KOMÍNEK I
ÚDOLNÍ KOMÍNEK I
SOVÍ PILÍŘ - M (mapka VI. na vedlejší straně)
* SOVÍ HUKOT RP VIII; Petr Hejtmánek, P. Slanina, S. Šilhán, 6. 8. 1998.
Přímo k 1. a 2. kruhu, pod převis (hodiny) a přes ten (3. kruh - osazen dodatečně)
na temeno.
164
Přehlédnutá, Bukvice
Skalák
36. PŘEHLÉDNUTÁ
NÁMOŘNÍ CESTA I. Vpravo od Z branky na vrchol.
NALEZENEC VII; Petr Hejtmánek, T. Zákora, D. Hons, 21. 7. 1998. Podél
trhliny, výše stěnou na vrchol.
* ŽIVOT NA PRODEJ VIIc; Petr Hejtmánek, T. Zákora, D. Hons, 21. 7. 1998.
Stěnou při hraně přes kruh na vrchol.
* OKAPI VIII; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 5. 8. 1998. Hranou a stěnou při hraně
k 1. a 2. kruhu. Šikmo vpravo na vrchol.
PRO OČI NEVIDÍ Vllb-c, RP VIIc; Stanislav Šilhán, P. Hejtmánek 10. 8. 1998.
Přímo k 1. a 2. kruhu, výše hranou (hodiny) na temeno.
ASTMATICKÁ CESTA V; Václav Stránský, J. Sochor, 9. 4. 1978. Spárou v
údolní stěně na konec a mírně vpravo na římsu. Doleva na vrchol.
ROHOVÁ RP VIIb; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 5. 8. 1998. Středem stěnky ke
kruhu, vzhůru a nahoře hranou. Cesta vede na vedlejší masiv.
37. BUKVICE
SEVERNÍ KOMÍNEK I
PRAVÁ ÚDOLNÍ CESTA IV; Jindřich Sochor, J. Pražák, 8. 9. 1980. Spárou u
pravé údolní hrany pod střechu, vpravo přes tu a vzhůru (smyčka). Vlevo a středem
stěny na vrchol.
ÚDOLNÍ KOUT I.
LEVÁ ÚDOLNÍ CESTA II; Jindřich Sochor, J. Pražák, 8. 9. 1980. Podél trhliny
do díry, vlevo a hranou (hodiny) na vrchol.
Přední Skalák
Bukvice, Figura
165
PILÍŘEK V; Petr Hejtmánek, 23.7.1998. Středem pillřku (nahoře vpravo hodiny).
ZÁPADNÍ KOUT II
LEVÁ SPÁRKA I
SEVEROZÁPADNÍ STĚNKA I
NÁHORNÍ HRANKA I
* 38. FIGURA
ZÁPADNÍ HRANA VI; Miloš Albrecht, 1959. Pravou náhorní hranou.
LYRICKÁ CESTA (S hrana) Vllb; Josef Hloušek, J. Folprecht, 17. 8. 1971. V
levé části náhorní stěny šikmo vlevo na hranu, doprava ke kruhu a přímo na vrchol.
VÝHYBKA VII; Stanislav Šilhán,30.6.1998. Šikmo doleva přes sokolík ke kruhu.
ČERVENÝ KŘÍŽ VIIc-VIII, lámavé, špatně jištěno; Tomáš Zákora, P.
Hejtmánek, S. Šilhán, 30. 6. 1998. Uprostřed stěny traverz v železité liště doleva
pod převislou stěnu a tou šikmo doprava ke kruhu. Vzhůru a při pravé hraně n.v.
* LIMONÁDOVÁ CESTA (Údolní) V; Václav Chlum ml., M. Chlumová, V.
Kopáč, 9. 8. 1969. Údolní stěnou šikmo vpravo ke kruhu, vpravo a hranou n.v.
* ZÁKOŘKA VIIb-c; Tomáš Zákora, S. Šilhán, P. Hejtmánek, M. Peč, 30. 6. 1998. Od
kruhu „Limonádové cesty" šikmo vlevo do středu stěny a tou přímo (2. kruh) na vrchol.
OLIVER TWIST VIIc; Petr Hejtmánek stř. Roman Tilňák, 29. 6. 1998. Z
předskalí (hodiny) převisem a hranou ke kruhu. Zprava a při hraně na vrchol.
DARMOŠLAPKA VIIc; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, T. Zákora, M. Peč, 30. 6.
1998. Středem úzké stěny přes kruh, nahoře při hraně na vrchol.
166
Figurální masiv
Skalák
39. FIGURÁLNÍ MASÍV - M
LOTR V; Petr Hejtmánek, 27. 6. 1998. Spárou v levé části stěny.
* JAHŮDKA VIIb; Tomáš Zákora stř. Petr Hejtmánek, M. Peč, 30. 6. 1998.
Hranou nejdříve zprava, výše zleva (kruh) na temeno.
* MARTÍNKOVA CESTA RP VI; Petr Hejtmánek, M. Rota, M. Peč, M. Kutil,
21. 6. 1998. Středem pilířku ke kruhu, přímo a šikmo vlevo na polici. Výšvihem a
zleva na temeno.
ÚDOLNÍ CESTA V; Jindřich Sochor, J. Pražák, 19. 9. 1980. Středem stěny
(dvoje hodiny) na pravou hranu a na temeno.
* ANOFILAKTICKÝ ŠOK RP VIIb-c; Petr Hejtmánek stř. Roman Tilňák, 30.
6. 1998. Přes převis a šikmo vlevo na balkónek. Tupou hranou (kruh a hodiny) na
temeno.
* TICHO PO PĚŠINĚ VI; Roman Tilňák stř. Petr Hejtmánek, 30. 6. 1998.
Šikmo doprava a středem stěny (kruh) do díry. Vpravo na hranu k hodinám a zleva
koutkem šikmo doprava.
* KONEC REPUBLIKÁNŮ V ČECHÁCH RP VIIb; Petr Hejtmánek, M.
Rota, M.Kutil,21.6.1998. Středem stěny přes kruh, nahoře podél trhliny na temeno.
KOUTEK II; Jiří Unger stř. Jindřich Sochor, 28. 6. 1983. Koutem na balkón a spárou.
CHAMELEÓN RP VIIc; Petr Hejtmánek, M. Žákovič, 7. 6. 1998. Úzkou spárou
ke kruhu. Převislým žlábkem a podél trhlin, nahoře spárou na temeno.
* KRVAVÁ MERY RP VIII; Petr Hejtmánek, M. Žákovič, 7. 6. 1998. Hranou
ke kruhu, sokolíkem pod převis a zprava podél trhliny do díry (nad ní skryté
hodiny). Přímo podél spáry na temeno.
Přední Skalák
Padací most, Vrátník, Skokanský balvan
167
40. PADACÍ MOST
NORMÁLNÍ CESTA II. Od V na vklíněný balvan a levou hranou.
JIŽNÍ HRANA III; Václav Zakouřil, 8. 10. 1969. Hranou na vklíněný balvan a
„N.c." na vrchol.
ÚDOLNÍ CESTA VII. Jiří Horčička, O. Moňok, 1983. Údolní stěnou podél
zářezu (kruh) do římsy a přes převis na vrchol.
PŘES PŘÍKOP VII, nejištěno; Petr Hejtmánek, 1. 8. 1998. Lámavým
vhloubením do sedla a po hraně na vrchol.
41. VRÁTNÍK
NORMÁLNÍ CESTA I. Rozporem z náhorní strany na lávku a na vrchol.
42. SKOKANSKÝ BALVAN
JIHOVÝCHODNÍ KOMÍN I. PŘESKOK 1. Přeskok od JV
PŘESKOK 2. Z Vrátníka.
PŘESKOK 2. Přeskok od SV.
168
Štěrk
43. ŠTĚRK
NÁHORNÍ CESTA I. Úzkou stěnkou na vrchol.
BOČNÍ CESTA I. Levou částí JZstěnky na vrchol.
Skalák
170
Mapka VII.
Skalák
Přední Skalák
Pěšák, Masív u zatáčky, Silniční pilíře
171
44. PĚŠÁK
PŘESKOK l
VNITŘNÍ KOMÍN I. Komínem mezi okrajem a věžičkou na vrchol.
TEMNÝ MASÍV - M (mapka VII. na vedlejší straně)
MASÍV U ZATÁČKY - M (mapka Vil. na vedlejší straně)
* KLAVIATURA VIIb-c;; Petr Hejtmánek, K. Kupilík, S. Šilhán, 1. 8. 1998.
Spárkami pod převis (smyčky) a přes ten k 1. kruhu. Zleva a šikmo doprava ke 2.
kruhu. Přímo na temeno.
SILNIČNÍ PILÍŘE - M (mapka VII. na vedlejší straně)
STOMATOLOGICKÁ VIIc, špatně jištěno; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, MUDr.
Lubomír Oujezdský. 15. 8. 1998. Převislým koutem (hodinky) nad převis (kruh) a
stěnou při hraně.
CESTA DO BUFETU RP Vllb; Petr Hejtmánek, M. Žákovič, 5. 6. 1998. Podél
trhliny a stěnou ke kruhu (nejištěno). Podél doleva ubíhajícího koutku na temeno.
ECCE HOMO RP VIIb-c; Petr Hejtmánek, M. Žákovič, 6. 6. 1998. Od kruhu
přímo (smyčka) na temeno.
VRACEČKA VIII; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, K. Kupilík, 1. 8. 1998. Trhlinou a
převislou stěnou do díry (1. kruh). Přímo a šikmo vlevo na hranu ke 2. kruhu.
Hranou na temeno.
172
Mapka VIII.
Skalák
Přední Skalák
Sněžná
173
45. SNĚŽNÁ
NORMÁLNÍ CESTA (JV komín) II
JIŽNÍ STĚNA IV; Radovan Kuchař, 19. 5. 1945. Z balvanu při stěně doleva a
hranou na vrchol.
ZÁPADNÍ HRANA IV; Milan Černý, 1960.
NÁHLÁ CESTA IV; Milan Černý, 1960. V pravé polovině SZ stěny k mělké
spárce při hraně a na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ KOMÍN II.
SOBOTNÍ CESTA III; Antonín Schier, J. Čihulka, I. Wagstein, K. Lebeda, 1. 9.
1956. Levou částí SZ stěny na hranu a po té na vrchol.
PRAVÁ JIHOVÝCHODNÍ CESTA II. Doprava na stupeň, vpravo a hranou na
vrchol.
174
Zatracenec
Skalák
46. ZATRACENEC
PRAVÝ JIHOVÝCHODNÍ KOMÍN I LEVÝ JIHOVÝCHODNÍ KOMÍN I
JIŽNÍ CESTA II; Milan Černý, Z. Plch, 6. 3. 1958. Stupňovitou levou částí stěny
na hranu, výše vpravo na vrchol.
JIHOZÁPADNÍ CESTA VI; domácí lezci, před rokem 1960. Středem stěny přes
převis a vlevo na vrchol.
BAŽANTÍ CESTA (Západní) V; Milan Černý, F. Kozák, S. Matějíček, 26. 7.
1960. Pravou částí SZ stěny po zářezech doprava na hranu, po té a částečně v JZ
stěně na vrchol.
PŘÍMÁ VII; Radek Meier, M. Meier, 10. 8. 1998. „Bažantí cestou" na hranu a
přímo (kruh) na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA III; Jaroslav Janků, Z. Gráf, 22. 7. 1942.
SEVEROZÁPADNÍ KOMÍN I
ROMANČINA CESTA V; Miroslav Kareš, S. Vágner, K. Král 14. 5. 1976.
Levou částí SZ stěny přes kruh na vrchol.
SEVEROVÝCHODNÍ CESTA IV; Stanislav Sajdl, Z. Konrád, 26. 7. 1969.
Středem stěny přes kruh na vrchol.
PRAVÁ JIHOVÝCHODNÍ STĚNA II.
Přední Skalák
Převislá
175
47. PŘEVISLÁ
STARÁ CESTA I. Od Jl/dnem komína na vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ KOMÍN II
ROHOVÁ CESTA (Jižní) VI, nejištěno; Antonín Schier, 1957. V levé části JV
stěny zářezy šikmo vlevo na J hranu a podél mělké spárky na vrchol.
JIHOZÁPADNÍ STĚNA V; František Kozák, M. Černý, 26. 7. 1960. Úzkou,
převislou stěnkou pod převis (kruh - osazen dodatečně), vlevo za hranu a podél
šikmé spáry na vrchol.
JIHOZÁPADNÍ KOMÍN II; Jaroslav Janků, Z. Gráf, 22. 7. 1942.
KOČIČÍ CESTA VI; Zbyněk Ledabyl, M. Kuták, 5. 7. 1967. V levé části JZ
stěny koutem na polici pod převisem, přes něj a podél Z hrany na vrchol.
* PODZIMNÍ CESTA VII; Zdeněk Zahora, L. Bursa, J. Novák, 15. 8. 1965. Z
koutem, pak vlevo za hranu a stěnou ke kruhu. Podél trhliny na vrchol.
* LETNÍ NEPŘEVISLÁ VIIc, RP VIII; Miroslav Meier, R. Meier, 10. 8. 1998.
Stěnou vlevo k 1. kruhu, mírně vlevo a přímo (2. kruh) na vrchol.
* JARNÍ VÁNEK VII; Jiří Novák, J. Procházka, P. Kuhn, 26. 4. 1969. Od S na
předskalí u SV stěny, stěnou ke kruhu a trhlinou na vrchol.
SEVERNÍ KOUT IV; Jaroslav Janků, Z. Gráf, 30. 7. 1948. Koutovou dvojspárou.
SEVERNÍ SPÁRA VI. „S koutem" a spárou v levé části stěny na vrchol.
POLEDNÍ CESTA VI, nejištčno; Josef Hloušek, M. Folprecht, 31. 7. 1973. V
pravě polovině JV stěny přímo na vrchol.
176
Kočičí hlava
Skalák
* 48. KOČIČÍ HLAVA
* NORMÁLNÍ CESTA III; němečtí lezci, 1914. Z plošiny hranou na balkón,
koutem pod hlavičku, přechod vlevo pod Jt/stěnku a tou.
SEVERNÍ CESTA V; František Patočka s druhy, 1949. Od SZ po římse do S
kouta. Tím do poloviny, vpravo a spárou na vrchol.
VARIANTA. Koutem přímo na vrchol.
MAČKA VI; Miroslav Meier, R. Meier, 10. 8. 1998. „Deštivou cestou" doprava
na hranu (hodiny) a přes kruh na vrchol.
* DEŠTIVÁ CESTA V; Vojtěch Hulínský, J. Čihulka, 13. 7. 1961. Z police pod
SVstěnou přes převis šikmo doprava na krátký zářez, doleva ke spárce a tou na
vrchol.
ČÍČA VII; Radek Meier, M.Meier, 10.8.1998.Přímo přes hodiny a kruh na vrchol.
CESTA PRO ŽÁRU VI; Petr Hejtmánek, 13. 7. 1984. Sokolíčkem zleva na hranu
a vpravo stěnou při hraně na vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ SPÁRA IV.
JIŽNÍ CESTA VI; Milan Kuták, Z. Ledabyl, 1965. Při J hraně vzhůru a podél
trhlinky vpravo na vrchol.
* TANEČNÍ CESTA VII; Václav Kopáč, J. Drahoňovský, 15. 7. 1967. Pravou
částí JZ stěny přes převis ke kruhu a vlevo na vrchol.
KOČKA LEZE DÍROU VII; Radek Meier, M. Meier, 10. 8. 1998. „Taneční
cestou" vzhůru k sokolíkům . Doprava ke kruhu a pří hraně na vrchol.
JIHOZÁPADNÍ CESTA IV; 1. známý výstup: Antonín Zima, L. Vodháněl, V.
Procházka, 1935. Do spáry v JZ stěně a tou na vrchol.
ZÁPADNÍ HRANA V; Václav Zakouřil, J. Zakouřilová, 1965. Mělkou spárkou
na plošinu „N.c.". Z hranou přímo na hlavičku.
Přední Skalák
Kočičí hlava
177
178
Mapka IX.
Skalák
Přední Skalák
Hradní
179
49. HRADNÍ
NORMÁLNÍ CESTA II; Jiří Mitlener, 1943. Středem JV stěny, na vrchol mírně
vpravo.
JIŽNÍ HRANA III; Václav Kopáč, 29. 7. 1965.
PŮLNOČNÍ CESTA (Západní) V; Václav Kopáč, Z. Hubka, L. Kňava, 8.- 9. 5.
1965. Středem JZ stěny na vrchol.
NATAHOVÁK V; Pavel Starý, M. Koucký, 31. 3. 1990. S hranou na vrchol.
VÝCHODNÍ HRANA II; Milan Černý, 6. 11. 1966.
180
Mapka X.
Skalák
Přední Skalák
Maršál, Strážce
181
50. MARŠÁL
NÁMOŘNÍ CESTA I
RADČINA VI, lámavé; Pavel Trnka, J. Blaho, 15. 7. 1988. Stěnou (kruh) na balkón.
ÚDOLNÍ SPÁRKA III; Jiří Blaho,P.Trnka,L.Louda, 15.7.1988. Spárkou a přímo.
OKRAJOVÁ II. Z okraje na vrchol.
* 51. STRÁŽCE
* NORMÁLNÍ CESTA V; Ladislav Mejsnar, Z. Došek, 1959. Od J hrany šikmo
vpravo ke kruhu. Vpravo mělkým žlábkem na polici a po té.
VALDŠTEJNSKÁ HRANA VII, nejištěno; Ladislav Halama, L. Kroupa, Z.
Šonský, 21. 6. 1976. J hranou přímo na vrchol.
STĚHOVÁCKÝ MARIÁŠ VIIc, špatně jištěno; Ladislav Halama, Z. Šonský, L.
Kroupa, 21.6.1976. JZ stěnou přes převis do stěny, tou, výše rozporem k hodinkám a stěnou.
PŘESKOK 2
PŘEPAD VI. Přepadem z masivu do levé části JZ stěny a na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ STĚNA VIIb; Stanislav Sajdl, L. Tymrák, Z. Konrád, 20. 7.
1971. Podél S hrany k hodinám a vpravo ke kruhu. Šikmo vpravo k žlábku a tím na vrchol.
* NÁHROBNÍ HRANA Vllb; Jiří Folprecht, Z. Konrád, S. Sajdl, 28. 7. 1971. Pravou
polovinou údolní stěny převisem ke kruhu. Dále přímo na podvrcholovou polici a z té n.v.
* ÚDOLNÍ CESTA VIIb; Václav Kopáč, Z. Stehlík, J. Drahoňovský, 7. 4. 1966.
Středem údolní stěny ke kruhu a přímo na vrchol.
RODINNÝ PROCES VIII, lámavé, špatně jištěno; Ladislav Halama, M Marek,
17. 9. 1976. Pod převis (hodiny), přes ten do stěny a podél trhliny na vrchol.
182
Mapka XI.
Skalák
Přední Skalák
Mapka XII.
183
184
Pytlácké věžičky, Pytlácká stěna
Skalák
52. PYTLÁCKÉ VĚŽIČKY
NORMÁLNÍ CESTA I. Od Z trhlinkou, pak vpravo mezi vrcholy. J hrankou
nebo SZ stěnkou.
VARIANTA I. Při Z hraně na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ STĚNA III
VÝCHODNÍ KOUT I.
SEVEROVÝCHODNÍ KOMÍN I
PRAVÁ SEVEROVÝCHODNÍ STĚNKA I
STŘED SEVEROVÝCHODNÍ STĚNKY I.
VÝCHODNÍ HRANA I
JIHOVÝCHODNÍ STĚNKA I
JIŽNÍ HRANKA I.
JIHOZÁPADNÍ STĚNKA I
JIHOZÁPADNÍ KOMÍN I
53. PYTLÁCKÁ STĚNA - M
KRAJKOVÁ SPÁRA II; Jindřich Sochor, 22. 3. 1984. Spárou, výše komínem na
vrchol.
Přední Skalák
54. MYSLIVECKÁ VĚŽIČKA
NORMÁLNÍ CESTA I. Náhorní stěnkou.
Myslivecká věžička
185
186
Mapka XIII.
Skalák
Přední Skalák
Šikmá věžička. Okraj u Šikmé
55. ŠIKMÁ VĚŽIČKA
NORMÁLNÍ CESTA I. Šikmou stěnkou při hraně na vrchol (částečně umělé
stupy).
PRAVÁ CESTA I. V pravé části SZ stěnky při hraně na vrchol.
STŘED SEVEROZÁPADNÍ STĚNKY I. Středem stěnky.
LEVÁ CESTA II. V levé části SZ stěnky a pak hrankou na vrchol.
ÚDOLNÍ CESTA III; Václav Zakouřil, 1969. Nejdříve vhloubením a pak
krajkovou stěnou na vrchol.
JIŽNÍ HRANA II.
JIHOZÁPADNÍ CESTA II. Středem stěny na tření na vrchol.
56. OKRAJ U ŠIKMÉ - M (mapka X11I. na vedlejší straně)
JIŽNÍ HRANA III
JIHOVÝCHODNÍ STĚNKA II
VÝCHODNÍ HRANKA I.
187
Maják
Mapa oblasti
I. - 190. II. - 194, III. - 195, IV. - 198, V. - 222. VI. - 236, VII. - 242
189
190
Mapka XIII.
Skalák
Maják
Bažináč
191
MAJÁK
1. BAŽINÁČ
Na tuto „věž" jsou výjimečně evidovány veškeré vylezené směry, i když vzdálenost
cest od sebe zdaleka neodpovídá Pravidlům pískovcového lezení.
NORMÁLNÍ CESTA I. Pravou částí JV stěnky na vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ STĚNKA II. Stěnou do nápadné díry a na vrchol.
JIŽNÍ HRANA III
PRAVÁ JIHOZÁPADNÍ STĚNA III. Levou stranou J hrany po dírkách na
vrchol.
OKRUHOVANÁ VI. JZ stěnou přes kruh na vrchol.
KLACÍČKOVÁ IV. Pravou stranou Z hrany po dírkách na vrchol.
PŘEVISLÁ CESTA VI. Středem převislé SZ stěnky na vrchol.
SEVERNÍ CESTA II. Tupou hranou přímo k vrcholu.
PRAVÁ SEVEROVÝCHODNÍ CESTA II. Pravou částí stěny hned u hrany k
vrcholu.
SPÁRKA II. Středem stěnky mírně vpravo.
STŘEDNÍ SEVEROVÝCHODNÍ CESTA II. Těsně vlevo od „Spárky" přímo na
vrchol.
LEVÁ SEVEROVÝCHODNÍ CESTA II. Pravou stranou V hrany na vrchol.
192
Hříbek
Skalák
2. HŘÍBEK
NORMÁLNÍ CESTA V; němečtí lezci, asi 1930. Středem S stěny přes stupně na
velký balkón. Koutem na vrchol.
LEVÁ VARIANTA V; Valerián Karoušek s druhy, 1941. Od V krátkým komínem
na předskalí. Překrok a stěnou na velký balkón v S stěně.
PRAVÁ VARIANTA V. Od S traverz po římse doprava do Z stěny. Žlábkem na
velký balkón v S stěně.
PYTLÁCKÁ VARIANTA VI; R. Esentier, J. Beneš, 1. Esentier, 2. 6. 1979.
Z náhorní strany balkónem vlevo na JV hranu a tou.
ÚDOLNÍ KOUT VI; Josef Čihula, M. Machovič, 28. 8. 1961. Výrazným koutem
až pod střechu, traverz doprava na hranu a podél mělké trhliny na vrchol.
ŠAŠÁNSKÁ VARIANTA VI; Stanislav Šilhán, R. Benš, 1970. „Údolním
koutem" pod střechu, vlevo na hranu kouta a stěnkou na vrchol.
PALERMO VII; Jindřich Sochor, B. Pařík, 16. 5. 1982. Stěnou přes břicha až k
hraně kouta. Hranou, výše jako „Šašánská varianta" na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ TRHLINA VII; Josef Čihula, M. Machovič, 28. 8. 1961.
Nástup trhlinou v Z stěně a vzhůru na balkónek. Zde vpravo na hranu a podél
spárky na vrchol.
Maják
Fifanka, Perníková
193
3. FIFANKA
NORMÁLNÍ CESTA III (VII); Ladislav Vodháněl, V. Procházka, J. Smítka, J.
Volejník, 1939. Středem SZ stěny na poslední zářez pod vrcholem. Doprava ke
kruhu a (stavěním) na vrchol.
JIHOZÁPADNÍ VARIANTA IV; domácí lezci, před rokem 1945. J hranou do
police a v té traverz vlevo ke kruhu.
HODINKOVÁ CESTA VI; Milan Černý, J. Šonský, M. Dědek, 29. 4. 1966. S
hranou na zářez. Zde vlevo k malým hodinkám v SV stěně. Stavěním na šikmou
polici a po té vlevo.
4. PERNÍKOVÁ
* NORMÁLNÍ CESTA IV (VIIb); Václav Bohuslav, A. Matějec, 1942. JV
stěnou do výklenku při V hraně. Přes převis šikmo doleva ke kruhu a (stavěním)
na vrchol.
VARIANTA NÁSTUPU IV; František Louda, 24. 6. 1961. Nástup v pravé části
SV stěny. Stěnou šikmo doleva do výklenku u V hrany.
HLAVOU DOLŮ VIIc; Jiří Čermák stř. Miroslav Zvířecí, V. Sochor, P. Verich,
16. 5. 1979. Hranou k hrotu, převisem vpravo ke kruhu a stěnou k vrcholu.
(Původní cesta: „Z hrana" VK zrušena).
* HOLUBNÍK VIIIc, RP IX; Miroslav Dědek ml., P. Starý, 25. 6. 1994. S
hranou (dva kruhy) na vrchol.
SEVEROVÝCHODNÍ CESTA VIIb, RP VIIc; Vladimír Sochor, S. Sajdl, 27. 6.
1970. Nástup v pravé části SV stěny. Stěnou vzhůru ke kruhu a dále na vrchol.
194
Boulders
Skalák
5. - 10. BOULDERS
Na lezeckých objektech č. 7. až 10. bylo vylezeno množství cest boulderového
charakteru. Vzhledem k jejich délce jsou označeny pouze šipkou se stupněm
obtížností. Názvy, ani autoři nejsou evidováni.
Maják
Anebo
* 11. ANEBO (Buď anebo, Prázdninová věž)
NORMÁLNÍ CESTA V; němečtí lezci, 1924. Od JZ komínem na předskalí.
Podél lámavé spáry na římsu, po té doleva do jeskyně a krátkou spárou pod vrchol.
Hladkou SZ stěnkou.
BUĎ, ANEBO VIIc; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 5. 8. 1998. Hranou ke kruhu,
obtížně doprava k sokolíku a tím (hodiny), výše koutem na předskalí.
MEDAILÓNEK IXb; Tomáš Zákora, O. Marčík, 31. 5. 1998. Stěnou vpravo od
komína do římsy (hodiny), sokolíkem (kruh) a zprava na předskalí.
PŘECHODOVÁ CESTA Vllb, špatně jištěno; Zdeněk Mezi, O. Jelínek, 19. 4.
1943. Z koutem na JZ předskalí. Pod jeho vrcholem doleva na římsu a po té až na
balkón u Z hrany. Převislými stupni a spárou na vrchol.
JARDA LEŽEC RP VIIIc; Petr Slanina, S. Šilhán, 21.6.1998. Krátce koutem a traverz
vlevo k 1. kruhu. Přímo přes 2. a 3. kruh na polici a vlevo „Přechodovou cestou" na vrchol.
JÁ BYCH CHTĚL ŽÍT (Jiskřivá) VlIIb, špatně jištěno; Vladimír Charousek, J.
Nežerka, 13. 4. 1974. Nástup asi 5 m vpravo od hrany. Stěnou k sokolíku a tím až
na jeho konec. Doleva za hranu a SZ stěnou podél spárky na polici. Jako
„Přechodová cesta" na vrchol.
PEPA BĚŽEC IX; Petr Slanina, S. Šilhán, 31. 5. 1998. Trhlinou přes kruh do děr
(křížíme cestu „Já bych chtěl žít"), vlevo na hranu, tou přes 2. kruh na polici a vlevo spárou.
* SLUNOVRAT VIIIb-c, RP IX; Vladimír Sochor, J. Ledabyl, 5. 9. 1971.
Převislou spárou
na konec (1. kruh). Stěnou přímo vzhůru ke 2. kruhu. Nad ním po polici doprava za
roh do spáry „Přechodové cesty" a tou na vrchol.
196
Anebo
Skalák
HONZA CHODEC IXc; Tomáš Flanderka stř. Pavel Starý stř. Ladislav Skobla
stř. Miroslav Dědek ml., 29. 7. 1995. Stěnou přes dva kruhy k hodinám, šikmo
vpravo ke 3. kruhu a stěnou přes 4. kruh na vrchol.
* RUČNÍ SPÁRA RP VIIIb; Josef Čihula, J. Hradil, 19. 2. 1961. Převislou
spárou v pravé polovině SV stěny přes kruh do tunelu. „Průkopnickou cestou" na
vrchol.
ČERNÉHO CESTA VI; Milan Černý, J. Paulus, O. Zeman, 23. 4. 1961.
Koutovou spárou na V předskalí. Trhlinou na polici a po té doleva za hranu do
kouta. „Východní c." na vrchol.
PRŮKOPNICKÁ CESTA VI; Karel Čabelka, J. Baudys, L. Soldát, 1932.
Komínem na předskalí. Překrokem do stěny a přes dvě jeskyňky vzhůru. Doprava
do tunelu. Spárou ve stropě tunelu na vrchol.
VARIANTA VI; Radovan Kuchař, K. Cerman, 2. 8. 1960. Z předskalí traverz
vpravo k spárce a tou do tunelu.
ROMSDAL VIIc; Josef Rakoncaj, M. Zvířecí, 5. 5. 1982. Z U předskalí stěnou k
římse a hranou ke kruhu. Sokolíky na vrchol.
VÝCHODNÍ CESTA VI; Zdeněk Mezi, K. Čabelka, 6. 9/1941. Od nástupu na
„N.c." komínem na J předskalí. Z něho J stěnou do mělkého korýtka a tím pod
převis na balkón. Přes převis podél mělké trhliny v JV stěně do jeskyně (hodiny).
Doprava za hranu do SV stěny, do další jeskyně a krátkým komínkem k vrcholu.
OMYLOVÁ VARIANTA VIII; Petr Slanina, Z. Slaninová, 29. 5. 1992.
„Východní cestou" až do díry k hodinám. Dále přímo trhlinou na konec a hladkou
stěnou na vrchol.
Maják
Anebo
197
198
Mapka IV.
Skalák
Maják
Blatník
199
12. BLATNÍK
NORMÁLNÍ CESTA II. Od V krátkou spárou na šikmý balkón. Po něm k JV
komínu s vklíněným balvanem. Komínem na šikmou plošinku v jeho levé části
(zde se komín znatelně rozšiřuje). Doleva na koutový balkón a krátkou koutovou
spárou, výše po zarostlých stupních vzhůru na vrchol.
VARIANTA III. Komínem přímo na SV hřbet a po stupních na vrchol.
POVOLÁVACÍ HRANA Vllb; M. Homolka, R. Dlouhý, 2.4.1984. Z balkónu „N.c."
hranou ke kruhu, stěnou do díry a vpravo hranou na koutový balkón „N.c." Tou na vrchol.
KOUTOVÁ CESTA IV; domácí lezci, 1934. „N.c." na balkón. Otevřeným
koutem vlevo od „N.c." na vrchol.
RITO PRAŽSKÉHO FIAKRISTY (Cesta fiakristú) Vllb; Petr Schnábl, K
Vlček, 1. 7. 1969. Z balkónu na „N.c." doleva a při hraně ke kruhu. Od něho přímo
k hodinám, doprava za hranu a dále na vrchol.
MATĚJCOVA CESTA VI; Artur Matějec, J. Porcal, 1943. Z balkónu „N.c."
doleva za hranu do středu JV stěny. Z nápadné prohlubně přes převis vzhůru a
podél spáry ke kruhu. Stěnou dále na vrchol.
* KALFEŘTOVA HRANA VI; Vratislav Kalfeřt, D. Máchán, 1944. Při J hraně
vzhůru ke kruhu. Vlevo za hranou vzhůru až na římsu pod vrcholem. Po ní doprava
do JV stěny a přímo na vrchol.
* SECESNÍ CESTA (Nanga Parbat) VIIc; Z. Brabec, V. Karoušek, E. Mařanová,
24. 7. 1965. Nástup při J hraně a doleva k hodinám. Šikmo doleva k 1. kruhu. Doprava přes
převis a vlevo k dalším hodinám. Lámavou stěnou ke 2. kruhu a vpravo vhloubením.
* ÚDOLNÍ STĚNA V; Artur Matějec, J. Mitlener, V. Bohuslav, 8. 9. 1941. Od J hrany
traverz vlevo přes díru do středu údolní stěny. Podél spárky na polici k 1. kruhu. Podél
spárky a po stupních šikmo doprava do jeskyňky na počátku výrazného kouta (2. kruh).
Traverz doleva k hraně a vzhůru pod nápadný převis (3. kruh). Sokolíkem vzhůru na
podvrcholový balkón a krátkou stěnou na vrchol. Prvovýstup vylezen přes čtyři kruhy.
* PŘÍMÁ ÚDOLNÍ CESTA VII; Alois Mareš, K. Bauer, 1943. Středem údolní
stěny po oblých chytech, výše při spáře ke 1. kruhu a dále ke 2. kruhu „Údolní
cesty". Koutem přímo přes převis, na podvrcholový balkón a dále na vrchol.
* ROZSÉVAČ VII; Vojtěch Král, P. Mydlář, 15. 7. 1996. V levé části údolní stěny
koutem na plošinu, trhlinou na lavici a vlevo ke kruhu pod převisem. Vpravo podél trhliny a
na polici. Středem stěny přes převis do traverzu na „Údolní stěně" a tou na vrchol.
PLEVEL ČI OBILÍ VII; P. Mydlář stř. Vojtěch Král, 15. 7. 1996. Zprava na blok a
cestou „Rozsévač" ke kruhu. Traverz vlevo a žlabem přes stupně k borovici (stanoviště). V
SZ stěně šikmo podél sokolíku na hranu a „Údolní stěnou" na vrchol.
CHUMBA WAMBA VIII, RP VIIIb; Radek Meier, M. Meier, 18. 6. 1996.
Vpravo od „Pravé SZ spáry" z lávky stěnou přes dva kruhy na podvrcholový
balkón a krátkou stěnkou.
PRAVÁ SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA V; 1. známý výstup: Václav Kříž, L.
Vodháněl, 1941. Od vklíněného balvanu na „N.c." projdeme na SZ stranu. Po
travnaté lávce doleva pod hladkou spáru. Spárou, která se výše rozšiřuje na
podvrcholový balkón, a krátkou stěnou.
LEVÁ SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA VII, lámavé; Josef Čihula, J. Urban, 20. 6.
1964. Z horního tunelu „Severního komína" několik kroků doprava do solivé spáry a tou.
SEVEROZÁPADNÍ KOMÍN VI; Josef Čihula, G. Ginzel, 8. 7. 1963. Nástup
vpravo od S hrany. Krátkou spárou v SZ stěně vzhůru do horního tunelu. Z něho
úzkým komínem (protějšek „Lámavé spáry") na SV hřbet.
200
Blatník
Skalák
* LOGIKA ABSURDNOSTI VIIc, RP VIII; Miroslav Meier, R. Meier, 18. 6.
1996. Z ochozu stěnou vpravo od S rohu přes kruh na SV hřbet.
* KYZLINGÚV LAVOR VIIb; Václav Chlum ml., P. Šverma, 28. 7. 1967.
Nástup ve středu SV stěny. Přímo vzhůru k velkým hodinám, od nich doprava a
vzhůru ke kruhu. Při hraně do vhloubení a tím na SV hřbet.
LÁMAVÁ SPÁRA VI; Josef Čihula, G. Ginzel, 8. 7. 1963. Nástup přes převis
vpravo od tunelu v JV stěně. Přímo vzhůru do horního tunelu a spárou s lámavými
hroty na vrchol.
SPÁRA POD SLANĚNÍM VIIb, nejištčno; Josef Čihula, J. Binhak, 30. 6. 1963.
Vlevo od tunelu podél trhliny na zářez a po něm k počátku převislé spáry ve středu
stěny. Spárou na vrchol.
Maják
Blatník
201
202
Blatník
Skalák
Maják
Mnich
203
* 13. MNICH
ÚDOLNÍ CESTA VII; němečtí lezci. Od V přechod přes SV stěnu k velkým
hodinám na S hraně. Dále doprava do údolní stěny do jeskyňky (sem též přímo
pravou spárou v údolní stěně). Převislou spárou přes vsazený blok (vajíčko) do
úzkého komína a tím na vrchol.
ZAPOMENUTÁ SPÁRA VII; Radovan Kuchař s druhy, 1951. V SZ stěně spárou
do traverzu „Odolní cesty". Převislou spárou vlevo od ní přímo na vrchol.
SEVEROVÝCHODNÍ STĚNA VI; Radovan Kuchař, J. Toušová, 20. 7. 1952.
„Údolní cestou" až do pravé části SV stěny. Sokolíkem v krátkých a mělkých
spárách k hrotu, od něho spárou na římsu se zářezem. Vpravo stěnou na vrchol.
VÝROČNÍ CESTA VIIc; nesportovní prvovýstup, 1971. Z traverzu „Údolní
cesty" šikmou spárkou v SV stěně přes kruh na vrchol.
* PRVNÍ CESTA VIIIb, špatně jištěno; Tomáš Fučík, M. Pitelka, M. Studecký,
3. 10. 1981. Od hrany převisem vlevo na římsu a stěnou ke kruhu. Šikmo vpravo
na hranu (hrot) a tou.
* NETOPÝŘÍ SPÁRA RP VI; Z.Mezi, K. Čabelka, 1942. Spárou přes kruh n.v.
* MÁJOVÁ CESTA VIIb; Oldřich Kopal, B. Svatoš, J. Mašek, 11.5.1957. Podél
trhliny vzhůru a šikmo doleva ke kruhu. 3 m vzhůru, doleva na hranu a při té n.v.
* TALÍŘOVÁ CESTA VI, špatně jištěno; Karel Čabelka, Z. Mezi, M.
Čabelková, 28. 9. 1941. Od J hrany šikmo doleva vzhůru do kouta pod
vhloubením. Přes lámavý převis vzhůru ke kruhu. Doleva na hranu a ustupující
stěnou na vrchol.
CESTA VZKŘÍŠENÍ VIII; Milan Černý, Z. Plch, 30. 8. 1967. Komínem od Zná
předskalí. Odtud pravou hranou a spárkou přes kruh do jeskyně. Traverz doprava
za hranu ke 2. kruhu. Stavěním na římsu a hladkou stěnou vpravo (hodiny) n.v.
204
Mnich
Skalák
Maják
Poslední
205
14. POSLEDNÍ
NORMÁLNÍ CESTA VIIb; Zdeněk Mezi, K. Čabelka, R. O. Bauše, E. Frössl, 2.
10. 1943. Při V hraně vzhůru na plochou lavici. Z té převislou stěnou šikmo
doprava do hlubokého zářezu a vzhůru ke kruhu při S hraně. Po římse doprava na
Z hranu (2. kruh) a hladkou stěnou na vrchol.
VARIANTA VIIb; Bohumil Nejedlo, 1951. Od 1. kruhu přímo.
PLACATÁ VARIANTA VIIb. „Pomlázkovou cestou" do police pod 2. kruh a v
té traverz vlevo ke 2. kruhu „N.c.".
NEJPLACATĚJŠÍ VARIANTA VIIb. „Pomlázkovou cestou" do police pod 2.
kruhem a v té dlouhým traverzem vpravo k 1. kruhu „N.c.".
POSLEDNÍ LEVEL VIIIb, RP VIIIc; Radek Meier, M. Meier, 27. 8. 1997.
Stěnou přes kruh na vrchol.
PIVRNCOVY DĚTI VIII, RP VIIIb; Pavel Starý stř. Miroslav Dědek ml., 20. 8.
1993. V hranou přes dva kruhy na vrchol.
POMLÁZKOVÁ CESTA VIIc; Václav Mazánek, M. Černý, L. Mejsnar, J.
Hušek, 15. 4. 1963. Zalomenou trhlinou vpravo od J hrany k 1. kruhu. Doleva na
hranu, přímo vzhůru na vodorovnou římsu a zpět doprava za hranu ke 2. kruhu.
Stěnou přímo na vrchol.
206
Maják
Skalák
* 15. MAJÁK
Ústřední věž celé oblasti.
ZÁPADNÍ KOMÍN III. Od Z koutem a výše otevřeným komínem na širokou
lavici pod vrcholovým komínem. Vnitřním komínem na vrchol.
PRŮCHODOVÁ CESTA VI; Oldřich Kopal, R. Kuchař, 6. 8. 1958. Ze široké
lavice „Západního komína" oknem na SV stranu. Podél okna vzhůru pod převis,
dále do tunelu, průlez tunelem a spárou na vrchol.
PILÍŘOVÁ CESTA VII; František Patočka, S. Hajský, 2. 9. 1956. Ze široké
lavice „Západního komína" vlevo do úzké stěny pilíře. Stěnou podél okna vzhůru
ke kruhu. Šikmo doleva a podél hrany na lavici pod vrcholem. Zde doprava a
koutem na vrchol.
ZÁPADNÍ HRANA VI; S. Hošek, J. David, 23. 8. 1964. Zprava na hranu a tou na
širokou lavici „Západního komína".
NÁSTUPOVÁ VARIANTA VIIb; Petr Hejtmánek, Z. Borůvka, J. Žujič, 19. 6.
1988. Stěnou přímo na hranu.
SEVEROZÁPADNÍ STĚNA VIIc; Josef Čihula, O. Zeman, 11. 6. 1964. S
koutem na pilíř pod levou SZ stěnu. Středem stěny (kruh).
ZEMĚ PŮLNOČNÍHO SLUNCE VIIb, RP VIIc; Martin Vrkoslav stř. Václav
Šatava ml., P. Kropáček, 3. 8. 1999. Koutem cesty "SZ stěna" asi 4 m a traverz
vlevo po římse k sokolíku, tím na konec ke kruhu. Přímo a po polici traverz na
"Hranu zapadajícího slunce".
* HRANA ZAPADAJÍCÍHO SLUNCE VII; Milan Černý, M. Černý, Z.
Zahora, 1968. V pravé polovině SV stěny ve spádnici mohutného okna nejprve
koutem, později podél dvojspáry do okna. Z něho doprava na hranu, tou krátce
vzhůru a do středu úzkého pilíře (hodiny). Pilířem přes dunivý blok a vpravo ke
kruhu. Vpravo po hraně na vrchol.
STÍNOVÁ CESTA V; Rudolf Hanke, K. Seyffert, M. Kertesz, 8. 9. 1930. Koutem na
stupňovitou lavici. Po té doleva, výše doprava pod spáru s převislým vstupem a tou n.v.
PRSTÝNEK (S stěna) VIIc; Petr Prachtel, Z. Mayerová, 27. 6. 1973. „Stínovou cestou"
téměř ke spáře s převislým vstupem. Šikmo doleva k 1. kruhu, od něho sestup. Traverz
doleva, přerušovaným sokolíkem do díry a vlevo ke 2. kruhu. Přímo vzhůru na vrchol.
* GOTICKÁ HRANA VIIc; Valerián Karoušek, L. Jisl, 10. 4. 1945. Vpravo od
hrany sokolíkem na římsu a zprava na polici. Hranou přes kruh do římsy a vlevo za
hranu ke 2. kruhu. Stěnou při hraně na vrchol.
* GOLFSKÝ PROUD VIII; Miloslav Staněk, J. Hloušek, D. Havlíková, 29. 5.
1983. Spárou přes převis a stěnou ke kruhu. Zleva stěnou ke 2. kruhu a přímo n.v.
* HALEŠOVA STĚNA VIII; Vladimír Haleš, A. Fučík, 24. 9. 1955. Trhlinou
do díry. Sokolíkem k 1. kruhu. Dále podél trhliny ke 2. kruhu, přes vklíněný balvan
vzhůru a traverz doleva k hodinám. Přes největší převis trhlinou ke 3. a dále ke 4.
kruhu. Nad převisem doprava a středem lámavé stěny na vrchol.
VARIANTA VIII, RP VIIIb; Tomáš Flanderka stř. Luděk Svoboda stř. Libor Stejskal,
5. 6. 1992. Zprava stěnou přes dva kruhy ke 2. kruhu „Halešovy stěny" a tou k vrcholu.
* JESCHKEHO SPÁRA VIIc; Erich Jeschke s druhy. Komínem a spárou na
předskalí a traverz vpravo ke kruhu (možné též spárou přímo). Širokou spárou do
jeskyně a komínem k vrcholu.
Maják
Maják
207
208
Maják
Skalák
* SKVRNY NA SLUNCI VIIIc, RP IX; Radek Meier, M. Meier, 8. 8. 1997.
Z předskalí „Mézlovy cesty" stavěním ke kruhu, krátce vzhůru a vpravo středem
stěny přes 2. a 3. kruh pod převis. Převisy (4. kruh), výše stěnou na vrchol.
* MÉZLOVA CESTA VI; Zdeněk Mezi, K. Čabelka, 1944. V pravé části údolní
stěny vzhůru do mělké spáry a tou na předskalí v JV stěně. Podél J hrany k 1.
kruhu. Po zářezu šikmo doleva, vzhůru k levé straně plotny. Po plotně až do dvou
třetin její výše, doprava na hranu a ke 2. kruhu. Stěnou poněkud vpravo na vrchol.
* ÚDOLNÍ CESTA VI; Rudolf Kaděn s druhy, 1930. Středem údolní stěny
podél spáry vzhůru na vrchol.
DIRETISSIMA DO DUBCE VI; Jiří Satrapa, V. Štibinger, R. Stejskalová, 10. 6.
1989. V levé části údolní stěny spárou k hodinám. Dvojspárou na polici, přes
převis a přímo k vrcholu.
NĚMECKÝ ROH V; němečtí lezci, 1930. V pravé části SZ stěny podél spárek na
plošinu. Komínovitými korýtky šikmo doleva až k „Západnímu komínu" na
širokou lavici. Po té doprava až za Z hranu. Přes převis vzhůru a stále podél hrany
na vrchol.
VARIANTA VI; Alois Mareš s druhy, 1944. V levé části údolní stěny, výše podél
trhliny na polici při Z hraně.
* SLUNEČNÍ CESTA VIIc; Josef Čihula, O. Zeman, 11. 6. 1964. Nástup z
lavice „Západního komína" v pravé části SZ stěny. Sokolíkem vpravo na konec a
traverz doleva ke kruhu a doprava ubíhajícím zářezem na vrchol.
MONOLOG RP VIIIc; Jindřich Hudeček, S. Šilhán, 25. 4. 1984. Z lavice stěnou
přímo ke kruhu.
Maják
Rozeklaná
209
16. ROZEKLANÁ
KOMÍNOVÁ CESTA II. Komínem mezi Manon a Rozeklanou, výše stupňovitou
stěnou. PRAVÁ CESTA III. Z plošiny podél úzké spárky v pravé části JVstěny.
SMUTNÁ CESTA (Levá) III; Jiří Cibulka, M. Černý, 25. 6. 1959. Z plošiny
spárami v levé části JV stěny.
MAREŠOVA CESTA IV; Alois Mareš, K. Bauer, 1943. Z plošiny doleva do JZ
stěny. ÓDA NA RADOST VIII; Josef Nežerka, V. Charousek, J. Rakoncaj, 22. 6.
1974. Hranou přes kruh na polici „Údolní cesty" a tou na vrchol.
* DIALOG VIIIb, RP VIIIc; Jindřich Hudeček, S. Šilhán, 25. 4. 1984. Stěnou
zleva, nebo přímo k 1. kruhu. Podél trhlin ke 2. kruhu (osazen dodatečně) a na
polici „Údolní cesty" a tou na vrchol.
* ÚDOLNÍ CESTA VIIc, RP VIII; Jiří Janoušek, J. Rakoncaj, J. Lejsek, J.
Novák, J. Folprecht, 25. 9. 1971. Stěnou šikmo vpravo k tupé hraně, tou přes kruh
na římsu a po té vpravo na polici (slaňovací kruh). Stěnou (hodiny) na plošinu
„Marešovy cesty" a tou k vrcholu.
FAUX PAS VIIc; Radek Meier, M. Meier, 26. 8. 1997. Vpravo od komína stěnou
ke kruhu. Postavením a podél trhliny přes 2. kruh na předskalí. Libovolně na
vrchol.
ZADNÍ CESTA IV; Valerián Karoušek, J. Janků, 1944. Z balkónu na „Levé
cestě" na Manon překrok přes komín na balkón v SZ stěně. Podél spáry na vrchol.
210
Harryho Věžička
Skalák
17. HARRYHO VĚŽIČKA
NORMÁLNÍ CESTA I; 1. známý výstup: Antonín Zima, 1928. Ze svahu traverz
napříč JV stěnou Zelenáče do komínové soutěsky a tou do sedélka mezi Zelenáčem
a věžičkou. S V stěnou šikmo doprava.
ÚDOLNÍ CESTA VII, špatně jištěno; Josef Čihula, M. Černý, 5. 7. 1963.
Spárkou v údolní stěně do jeskyně, vpravo do středu JZ stěny. Středem stěny, výše
šikmo doleva k žlábku a podél toho na vrchol.
PŘÁTELSKÁ CESTA V; František Louda, J. Ometák, Z. Zahora, 3. 10. 1962. Z
plošiny pod SZ stěnou (přístupná komínem pod SZ stěnou Zelenáče nebo od
sedélka na „N.c.") S hranou ke kruhu. Vzhůru do poslední římsy a vpravo stěnou
na vrchol.
Maják
Manon
211
18. MANON
NORMÁLNÍ CESTA III; Ladislav Soldát, F. Bouma, K. Čabelka, 27. 4. 1930. V
pravé části JV stěny podél spárky na polici v SV stěně. Krátkou stěnkou na vrchol.
LEVÁ CESTA III; Josef Smítka, A. Zima, 10. 5. 1941. Od paty stěny doleva do
krátké spáry při J hraně. Spárou na balkón v JZ stěně a stěnou na vrchol.
ZADNÍ CESTA III; Václav Náhlovský, A. Zima, F. Porcal, L. Vodháněl, 1941.
Po lávce doprava do údolní stěny na předskalí. Spárou v SZ stěně na balkón v JZ
stěně a krátkou kolmou stěnou na vrchol.
VARIANTA IV; Valerián Karoušek, J. Janků, L. Jisl, 20. 5. 1943. Z JZ balkónu
kolem velkých hodin doleva za hranu a na vrchol.
SAKRAMENTO VII, RP VIIb; Radek Meier, M. Meier, 30. 4. 1994. Pravou
údolní hranou přes kruh na předskalí a „Zadní cestou" na vrchol.
* COLORADO VIIc, RP VIII; Miroslav Meier, R. Meier, 26. 8. 1997. Stěnou
(dva kruhy) a podél hrany na předskalí. Libovolně na vrchol.
* HRÓTKY VIIc, RP VIII; Radek Meier, M. Meier, 26. 8. 1997. Překrokem
z balvanu do stěny a vlevo ke kruhu. Přímo na předskalí a libovolně na vrchol.
ZELENÁ DO ŽIVOTA VI; Vojtěch Král stř. P. Mydlář, 10. 8. 1995. Ze SZ
předskalí podél S hrany k hrotu. Vlevo za hranou na balkónek (kruh) a vpravo
hranou na vrchol.
SŮL ZEMĚ VI; P. Mydlář stř. Vojtěch Král, 15. 7. 1996. Z náhorní plošiny
traverz SV stěnou a ke kruhu cesty „Zelená do života". Středem stěny na vrchol.
212
Zelenáč
Skalák
19. ZELENÁČ (Na břízkách)
SEVEROZÁPADNÍ KOMÍN II.
CESTA ZA KORUNU VI; Dobromil Havrda, 24. 8. 1993. Stěnou přímo ke
slaňovacímu kruhu.
SEVERNÍ HRANA VI, ncjištčno; Vladimír Procházka, L. Vodháněl, 1947.
PRAVÁ CESTA VIIb; Václav Tůma s druhy. Pravou polovinou SVstěny přes
kruh.
LEVÁ CESTA V; Milan Černý s druhy, 1962. Od „Koutové cesty" šikmo doprava
vzhůru a V stěnou na vrchol.
KOUTOVÁ CESTA III. V koutem podél spáry.
PŘECHODOVÁ CESTA III; J. Novotný, J. Šenfeld, J. Janků, 1947. Ze soutěsky
mezi Harryho věžičkou a Zelenáčem šikmo doprava na J předskalí. Vzhůru na J
hranu věže a doprava do JV stěny. Klikatou spárou na vrchol.
JIHOZÁPADNÍ KOMÍN II; Antonín Zima, F. Stříbrný, L. Vodháněl, 1933. Ze
svahu traverz JV stěnou do komínové soutěsky a tou do sedélka mezi Zelenáčem a
Harryho věžičkou. Vnitřním komínem v JZ stěně na vrchol.
APK 70 VII; Petr Plachecký, J. Hluštík K. Kubíčková, 11. 7. 1971. Z údolí
koutem pod převis (kruh), podél spáry do sedla na „JZ komínu" a tím k vrcholu.
ZÁPADNÍ HRANA III. Z náhorní plošiny od SZ komína na balvan. Z něho na Z
hranu a po té přes malý převis na vrchol.
Maják
Trůn, Pilíř trůnu
213
20. TRŮN
NORMÁLNÍ CESTA II. Od J do komína mezi masívem a věží. Komínem na
balkónek a JV stěnkou na vrchol.
PŘESKOK 3; Ralf Danzig, W. Hanke, 24. 5. 1980.
* JIHOZÁPADNÍ CESTA V; Jaroslav Krňák s druhy, 1957. Od komína doleva
v policích až na Z hranu (kruh). Ustupující stěnou na vrchol.
PŘÍMÁ CESTA V. Nástup ve středu JZ stěny. Přímo přes převis na police „JZ
cesty". Přes převis na vrchol.
PÁN VĚTRU VII; Jaroslav Haleš, J. Wiener ml., 14. 6. 1992. Stěnou a spárkou
pod převis a vlevo za hranu ke kruhu. Převisem do díry, šikmo vlevo na polici a
středem stěny.
SÁZKOVÁ KANCELÁŘ VIIIb; Pavel Starý stř. Miroslav Dědek ml., 30. 4.
1995. Zprava na hranu a tou (kruh) ke kruhu cesty „Pán větru". Tou na vrchol.
KROKY FRANTIŠKA JANEČKA VIII, RP VIIIb; Miroslav Meier, R. Meier,
27. 8. 1997. Středem stěny, výše vpravo a přes dva kruhy na polici. Přímo do
„Květnové cesty" a tou.
KVĚTNOVÁ CESTA V; Zdeněk Wiener, M. Marešová, 29. 5. 1958. Od hrany
doprava až pod převis v SZ stěně (kruh). Spárou přes převis vzhůru, doleva na
polici a krátkou SV stěnkou na vrchol.
Pilíř Trůnu
* ZEBY LEKRACE IXc; P.Slanina,S.Šilhán, 13.7.1995. Převislou trhlinou, výše
spárou (kruh) na konec, zprava stěnou a po zarostlých stupních na vrchol pilíře.
214
Zero, Trio
Skalák
21. ZERO - M
LEVÁ SPÁRA III; Zora Prachtelová, 1982. Od SV z plošiny levou spárou na temeno.
SEVEROVÝCHODNÍ SPÁRA VI; Petr Prachtel, 1982. Z plošiny pravou spárou.
* OYBINSKÁ SPÁRA VIII; Bořek Vysušil stř. Petr Prachtel, U. Bernd, Z.
Prachtelová, 15. 8. 1982. Levou údolní hranou ke kruhu a podél spáry na temeno.
* NEBESKÁ BRÁNA VIIIc; Pavel Homolka stř. Miroslav Dědek ml., 28. 9.
1997. Středem údolní stěny podél spárek do díry a vpravo ke kruhu. Stěnou a
zalomenou spárkou (2. kruh) na temeno.
* MAGIC BANJO VIIIb, RP VIIIc; Miroslav Meier, R. Meier, 30. 5. 1998.
Pravou údolní hranou, výše stěnou přes dva kruhy na temeno.
22. TRIO
NORMÁLNÍ CESTA IV. Z J kouta do jeskyně. Vnitřním komínem na Z vrchol,
překrok na S hranu a po té na hlavní vrchol.
CESTA SV. WIBORADY VII; Petr Prachtel, I. Vojtíškova, 29. 6. 1982. Od
nástupu „JZ cesty" vzhůru, převisem ke kruhu a vpravo.
JIHOZÁPADNÍ CESTA V; František Patočka, K. Barth, 1967. V pravé části
stěny vzhůru do díry. Z té po římsách doleva až k Z hraně. Vzhůru ke kruhu a
stěnou na hladký vrchol.
4 + 4 VI; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, I. Vojtíškova, B. Vysušil, 21. 7. 1983.
Levou částí stěny k hraně, tou pod kruh „JZ cesty" a vpravo (kruh) na vrchol.
UMAZANÁ SPÁRA V; domácí lezci, 1955. Spárou od Z na plošinu s borovicí a
koutem.
Maják
Čtvero
215
VARIANTA II. Z jeskyně „N.c." úzkým tunelem na plošinu s borovicí.
* ÚDOLNÍ CESTA VI; Luděk Tymrák, Z. Konrád, S. Sajdl, 12. 8. 1970. Nástup
na pravé straně S kouta. Jemně členěnou stěnkou na polici a vzhůru k 1. kruhu.
Úkrokem do spáry a sokolíkem na polici. Šikmo doprava vzhůru ke 2. kruhu a
koutovým sokolíkem na plošinu s borovicí. Koutem na vrchol.
SEVERNÍ CESTA VI; Karel Barth, F. Patočka, 16. 6. 1968. Z kouta komínem
vzhůru na polici v SV stěně. Vzhůru k spáře a tou přes kruh na vrchol.
GAUDEAMUS VIIb, špatně jištěno; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 2. 6. 1982.
Od hrany vpravo na polici. Stěnou a vlevo ke kruhu. Vlevo ustupující stěnou k
vrcholu.
BONSAI VII; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 5. 6. 1982. Pravou částí J stěny
převisem (hodiny), v dírách vlevo ke kruhu a přímo.
ČTVERO - M
GUMOVÝ MUŽ VII, RP VIIb; Miroslav Meier, R. Meier, 30. 5. 1998. Levou
částí údolní stěny přes kruh na temeno.
VHOĎTE MINCI VII, RP VIIb; Radek Meier, M. Meier, 31. 5. 1998. Pravou
částí údolní stěny přes dva kruhy na temeno.
* HOPSÁ HEJSA VIIb, RP VIIc; Miroslav Meier, R. Meier, 31. 5. 1998.
Vpravo od cesty
„Vhoďte minci" při hraně, výše sokolíkem přes kruh a spárou na temeno.
PĚT PENĚZ IX; Petr Slanina (jištěn), 21. 6. 1998. Středem stěny k 1. kruhu.
Šikmo doprava do římsy (hodiny) a zprava při hraně (2. kruh), výše zarostlou
stěnou.
216
Překrok, Ostříž
Skalák
23. PŘEKROK
NORMÁLNÍ CESTA III. Z plošiny „N.c." na Ostříže překrok na S hranu a po té
na vrchol.
ÚDOLNÍ CESTA V; Bohumil Jecelín s druhy, před r. 1950. Z plošiny mezi
Ostřížem a Překrokem překrok přes ústí komína do SI/stěny. Doleva až do JZ stěny
a na vrchol.
24. OSTŘÍŽ
NORMÁLNÍ CESTA III. Od SV průchodem na plošinu mezi Ostřížem a
Překrokem. Krátkou spárou při J hraně na balkón a hranou na vrcholovou hlavu.
JIHOVÝCHODNÍ CESTA III; Valerián Karoušek, Z. Gráf, 1943. Komínem
mezi věžičkami na JV vrchol. Překrok na plošinu pod vrcholovou hlavou, JV
stěnou přes převis a dále na vrchol.
NEWTONŮV ZÁKON V; Petr Plachecký, J. Hluštík, K. Kubíčková, 20. 7. 1971.
Od Z stěnou ke kruhu, spárkou přes převis na balkón, krátce na JV vrchol a jako
„JV cesta" na vrchol.
DROLIVÁ CESTA V, lámavé; Josef Smítka, V. Karoušek, L. Vodháněl, 1944.
Od jeskyňky v patě S stěny přechod na Z hranu a při té lámavou stěnou na
podvrcholový balkón. SZ stěnou na vrchol.
SEVERNÍ CESTA IV. Spárou v pravé části SV stěny na podvrcholový balkón a
hladkou SZ stěnou nebo při S hraně na vrchol.
Maják
Královský pivovar, Skluzavka, Stoupa
217
25. KRÁLOVSKÝ PIVOVAR - M
ROZMARNÉ LÉTO VIIIc; Roman Tilňák stř. Tomáš Zákora, M. Martínek, P. Salaba,
P. Hejtmánek, 21. 7. 1996. Koutem a stěnou šikmo doleva přes 1. kruh na hranu k hrotu.
Doprava ke 2. kruhu, šikmo vlevo k hraně a tou, nebo stěnou přímo na temeno.
KRUŠOVICE VI; Tomáš Zákora, M. Martínek, M. Trdla, 21. 7. 1996. Koutem
(vlevo 1. kruh od „Rozmarného léta") a komínem na temeno.
TENTO ZPŮSOB LÉTA ZDÁ SE MI PONĚKUD NEŠŤASTNÝM VIII; Petr
Hejtmánek, R. Tilňák, T. Zákora, P. Salaba, 21. 7. 1996. Spárou do díry a ke
kruhu. Šikmo vlevo na hranu a na temeno.
PIVNÍ SLAVNOSTI VIIc; Martin Martínek stř. Roman Tilňák, M. Trdla, P.
Hejtmánek, 21. 7. 1996. Koutem (kruh) pod převis a traverz doprava na polici.
26. SKLUZAVKA
PŘECHODOVÁ CESTA (N.c.) V; Josef Smítka, J. Janků, Z. Gráf, 16. 10. 1943.
Po polici doleva a krátkým komínem na SZ předskalí. Krátkou stěnou na vrchol.
SEVEROVÝCHODNÍ VARIANTA V. Po lavici v SV stěně na předskalí.
KOMÍNOVÁ VARIANTA V; Josef Smítka, D. Tomáš, 20. 10. 1943. Úzkým
komínem od JZ na předskalí.
27. STOUPA
POMĚRNĚ HLOUPÝ VEPŘÍK IV; Pavel Starý, 1. 6. 1993. Středem Zstěnky na
vrchol.
218
Opozdilec, Ottova
Skalák
28. OPOZDILEC (půdorys na předchozí straně)
NORMÁLNÍ CESTA VI; němečtí lezci, 1929. Vpravo v náhorní stěně sokolíkem
vlevo ke kruhu a žlábkem, nebo vlevo převískem na vrchol.
ÚZKÁ CESTA VII; Josef Smítka, 1944. Trhlinou v levé části náhorní stěny na
balkónek pod kruhem „N.c."
HOLÍRNA VII; Jiří Jíra, J. Procházka, 5. 7. 1969. Levou náhorní hranou k
hodinám a šikmo doleva přes díru na vrchol.
KRŮPĚJ POTU (Údolní) VIII, špatně jištěno; Vladimír Sochor, Z. Lejsek, 1.
Bartoň, 27. 5. 1973. Při pravé údolní hraně převisem a zalomenou spárkou na
konec. Vpravo za hranu, stěnou na polici, po té zpět vlevo do údolní stěny a vzhůru
do díry (nad ní kruh). Vzhůru do další díry, vlevo k hodinám a středem stěny k
vrcholu (z díry nad kruhem též mírně vpravo k vrcholu).
SOLIVÁ CESTA (SV cesta) VI; Josef Čihula, J. Strnad, 9. 7. 1960. Z náhorní
strany v římse vpravo k sokolíku. Tím do děr, vpravo a ustupující stěnou na vrchol.
29. OTTOVA VĚŽ
NORMÁLNÍ CESTA IV; R. Dimmer, O. Hubner, 9. 8. 1930. Od SZ spárkou do
jeskyňky. Doprava za hranu na šikmou lavici a podél zářezu (kruh - osazen
dodatečně) na vrchol nejnižší věže. Z té na prostřední a hlavní věž.
VARIANTA RP VII; Tomáš Flanderka stř. Luděk Svoboda, P. Starý, 1. 6. 1993.
„N.c." do jeskyňky a vzhůru přes kruh na vrchol nejnižší věže.
KÁRČÍHO CESTA (Bělinův komín) VI; Karel Bělina, S. Zikmund, 10. 9. 1968.
Od SV širokým komínem mezi nejnižší a střední věží. Hranou komína do velké
jeskyně a nad tou sokolíkovou kulisou až na její konec. Přepadem do komína a
rozporem na vrchol.
* CIZINECKÁ CESTA VIIc, RP VIII; Zdeněk Vaník stř. Ladislav Pekárek, 27.
6. 1966. Z balvanu u paty S V stěny střední věže stěnou a sokolíkem ke kruhu.
Šikmo doprava (původně se stavěním) na hranu a po té na vrchol.
ČEKÁNÍ NA DÉŠŤ IX, RP IXb; Petr Slanina, O. Rýpl, 30. 5. 1992. „Cizineckou
cestou" několik metrů vzhůru a šikmo vlevo k 1. kruhu. Doleva a vzhůru ke 2.
kruhu. Stěnou při hraně komína přímo na vrchol.
ZÚŽENÉ ŠIROKO IX; Petr Slanina, J. Cicvárek, 9. 6. 2000. Z mezivěží, vlevo
od cesty "Čekání na déšť", trhlinou na konec ke kruhu. Vlevo na hranu, tou výše
komínem na konec, spárou přes převis na vrchol.
KOUTOVÁ SPÁRA VI; K. Seyffert, W. Agly, A. Preibisch, 1929. S koutem
podél dvojspáry na hlavní vrchol.
* SEVERNÍ HRANA VIIIc; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 16. 5. 1992. Zprava
převisem na hranu a tou (tři kruhy) na vrchol.
* COMBI VIIIc; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 26. 5. 1992. Spárou na ochoz a
zleva převisem (kruh) k 1. kruhu.
* VYHLÍDKOVÁ HRANA VIIb, RP VIIc; Miroslav Černý stř. Ladislav
Mejsnar, 18. 8. 1964. Od „Úzké spáry" traverz doprava ke spáře u V hrany (sem
též přímo přes převis). Vzhůru k 1. kruhu, podél jemných trhlinek, výše doprava ke
hraně a podél té ke 2. kruhu. Přímo ke 3. kruhu a šikmo vpravo.
* ÚZKÁ SPÁRA VII; Josef Smítka, L. Vodháněl, V. Procházka, L. Lhoták, 12.
7. 1942. V pravé části JV stěny koutovou spárou pod převis (vlevo kruh). Úzkou
spárou na vrchol.
Maják
Ottova
219
PŘEVISLÁ SPÁRA VIIc; Josef Smítka, L. Vodháněl, 1944. Ze soutěsky širokou
spárou přes kruh na vrchol.
KDYŽ ZVONÍ HRANA VIIIc; Vladimír Sochor, Z. Lejsek, 5. 5. 1973. V levé
části JV stěny podél trhliny přes díru ke kruhu. Šikmo doleva k hraně na římsu a
vzhůru ke 2. kruhu. Při hraně k vrcholu.
* KUCHAŘOVA STĚNA VIII; Radovan Kuchař, J. Kysela, 4. 8. 1946. Stěnou
do mělké díry, koutkem pod převis a vpravo k sokolíku. Tím k hrotu a stěnou ke
kruhu. Zářezem a stěnou přímo k vrcholu.
* ÚDOLNÍ CESTA VII; Josef Smítka, J. Ometák st., 1943. Středem JZ stěny
hlavní věže na zářez. Zde doleva a podél spárky k 1. kruhu. Koutovou dvojspárou
ke 2. kruhu a podél spáry s lámavými chyty vzhůru na vrchol.
VARIANTA VIIb; Jiří Janiš, J. Rakoncaj, 10. 6. 1978. Vpravo od „Červencové
spáry" sokolíky šikmo vpravo na hranu a pod převisem vpravo ke 2. kruhu.
ČERVENCOVÁ SPÁRA VII, ncjištčno; Radovan Kuchař, J. Kysela, Z. Wiener,
6. 9. 1958. Z průchodu mezi hlavní a střední věží spárou.
NEJEDLOVÁ CESTA VIIb; Bohumil Nejedlo, O. Kopal, 5. 7. 1951. V údolní
stěně střední věže podél levé hrany na balvanitou rampu. Z té středem stěny podél
trhlin a stěnou ke kruhu. Lámavou stěnou šikmo doprava do kouta a krátkou
spárou na vrchol.
CESTA KZP Vllb; Jiří Špringer stř. Pavel Ščevlík stř. Pavel Stříbrný, V.
Zákoutský, V. Novák, 23. 7. 1983. Z průchodu mezi nejnižší a střední věží hranou
ke kruhu. Převisem ke 2. kruhu a šikmo vpravo (nebo přímo - VIIc) na vrchol.
220
Ottova
Skalák
Maják
Šavlovna, Lokomotiva
221
30. ŠAVLOVNA
NORMÁLNÍ CESTA I. Od JZ z Lokomotivy sestup do komína a krátkou JZ stěnkou.
STUPŇOVÁ CESTA I. Z masívu sestup krátkým korytem až na polici nad
komínem. Přepad do komína při Z hraně a přes podvrcholový balkón vzhůru n.v.
CESTA ZE SOUTĚSKY VII, nejištěno Výraznou spárou v SZ stěně.
NEŠIKOVNÉ RUCE RP IXc; Petr Slanina, S. Šilhán, 30. 8. 1992. Z balvanu
trhlinou (kruh) do římsy a spárou na vrchol.
KOJENECKÁ VÝŽIVA VIII, RP VIIIb-c; Miroslav Meier stř. R. Meier, 4. 6.
1998.Stěnou přes dva kruhy doleva na hranu a cestou „Lachtanní hrana" na vrchol.
LACHTANNÍ HRANA VIIc; Petr Prachtel, I. Vojtíškova, Z. Prachtelová, 4. 9.
1982. Zleva na hranu a při té (dva kruhy).
KOUTOVÁ CESTA IV. Výraznou spárou, výše koutem v JV stěně na vrchol.
* CESTA MEČŮ (Mečová) VIII; Václav Chlum ml., Z. Hubka, 24. 8. 1971. V
JV stěně k mělkému sokolíku a tím na konec. Doleva k 1. kruhu. Stěnou šikmo
doprava k spáře a podél té (2. kruh) na vrchol.
* TAK SE VYTAS IX; Petr Slanina, L. Ulrych, 28. 4. 1996. Přímo přes kruh k 1. kruhu.
* KINDŽÁL IXb; Petr Slanina (jištěn), 21. 4. 1996. Hranou k 1. kruhu
(nejištěno) a stěnou podél trhlin ke 2. kruhu. Vzhůru a šikmo vlevo na vrchol.
31. LOKOMOTIVA - M
NO TO SNAD NENÍ MOŽNÝ VIIIb; Miroslav Meier, R. Meier, 4. 6. 1998. Z
police postavením a spárkou přes kruh vpravo na temeno.
222
Mapka V.
Skalák
Maják
Tonda, Panenka, Nemluvně
223
32. TONDA
PRO DLOUHÉ IV; Miloslav Homolka, 24. 4. 1997. V pravé části náhorní stěny
spárkou na balkón a sokolíkovým zářezem na vrchol.
33. PANENKA
NORMÁLNÍ CESTA V, nejištěno; R. Dimmer, O. Hubner, 1930. Od JV doprava
až za S hranu. Údolní stěnou na vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ STĚNA VI, nejištěno; Josef Smítka, V. Karoušek, J. Janků,
M. Palme, 22.9.1943. V pravé části náhorní stěny šikmo doprava vzhůru na vrchol.
RYCHLÁ CESTA VI, nejištěno; Zbyněk Ledabyl, J. Hloušek, J. Ledabyl, M.
Hloušek, 1. Kutáková, J. Čihák, 25. 8. 1968. Levou náhorní hranou k vrcholu.
V JAZZOVÉM RYTMU VII, nejištěno; Miloslav Vinš, J. Hloušek, 7. 7. 1975.
Pravou částí údolní stěny přímo na vrchol.
34. NEMLUVNĚ
NORMÁLNÍ CESTA I. Od JZ komínem nebo spárou na předvrchol a krátkou
stěnkou.
PRAVÁ CESTA II. Pravou částí JV stěny, výše při V hraně na vrchol.
SPÁROVÁ CESTA I. Spárou v JV stěně na předvrchol a na vrchol.
ŽABKA II. Stěnkou při J hraně na římsu a spárkou na předvrchol.
JIHOZÁPADNÍ CESTA III. Krátkou náhorní stěnkou na předvrchol a na vrchol.
224
Brána
Skalák
* 35. BRÁNA
KOMÍNOVÁ CESTA III; Walter Sobe, E. Herbe, 5. 6. 1922. Komínem mezi JZa
prostřední věží až k jeho vyústění. SVstěnou na hlavní věž. (Přístup do komína od
JV\ SZ.)
PŘÍMÁ CESTA V; Vladimír Procházka, L. Vodháněl, 1941. „Schuckovou
cestou" na balvan. Mělkou spárou na římsu a podél spáry do jejího rozšíření. Zde
doprava do trhliny s hroty a vzhůru na horní polici „Schuckovy cesty". Šikmo
doleva na vrchol.
* SCHUCKOVA CESTA V; K. Schuck s druhy, 1925. Vlevo od komína na
balvan. Z něho mělkou spárou na římsu a po ní do kouta při J rohu. Zde vzhůru na
vrchol pilíře. Traverz přes plotnu doprava do jeskyňky a přes svislou desku na
polici. Doprava a stěnou na vrchol.
VARIANTA VI; Ladislav Vodháněl, 1941. Vlevo od nástupu hladkým koutem na římsu.
PILÍŘ ZTRACENÝCH OVCÍ VI; Vojtěch Král, D. Šustek 29. 4. 1995. Spárkou
k dunivému bloku a hranou (hodiny) na vrchol pilíře. „Schuckovou cestou" n.v.
SLAVOBRÁNA VIIb-c; Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 28. 5. 1998. Koutkem na
polici (vlevo smyčka). Úzkou spárou v koutku, výše vhloubením na vrchol pilíře.
Jako „Schuckova cesta" na vrchol.
* ZÁPADNÍ SOKOLÍK VIIc; Radovan Kuchař stř. Jaroslav Kysela, 8. 8. 1948.
Spárou v Z koutě přes převis k 1. kruhu. Sokolíkem ke 2. kruhu. Přes převis spárou
na balkónek pod vrcholem a stěnou podél trhlinky na vrchol.
* ZÁPADNÍ LETCI VIII; Václav Chlum ml, J. Svoboda, S. Lukavský, S.
Sehnal, 30. 3. 1968. „Z sokolíkem" až pod první hnízdo. Doleva k hrotu a přes
malý převis k 1. kruhu. Stěnou ke 2. kruhu. Dále doleva podél sokolíku na hranu a
po té na vrchol.
Maják
Brána
225
226
Brána, Galeon
Skalák
* ZÁPADNÍ PILÍŘ VIIb; Milan Černý stř. Ladislav Mejsnar, 2. 9. 1961. Nástup od
SZ do komína „Komínové cesty". Doleva do stěny střední věže a šikmo doleva na Z pilíř.
Nejprve pilířem, později doleva do středu SZ stěny (kruh). Doleva ke spárce a podél té n.v.
TO JE ŽÍZEŇ! RP VIIb-c; Petr Hejtmánek, T. Zákora, R. Tilňák, D. Hons, L. Bien, F.
Molata, L. Chalupka, M. Peč, P. Musil, Z. Strnad, 21. 7. 1989. Spárou v koutě do komína
(hodiny), stěnou komína krátce vzhůru a doprava na polici pod převisem. Přes převis (kruh)
spárkou na římsu a stěnkou na balkón. Hrankou na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA VII; Josef Čihula, J. Havlík, 23. 4. 1960. Od SZ z
průchodu komínem, který přechází ve spáru (kruh) na vrchol.
SCHWEINEREIN VIII, lámavé; Miroslav Zvířecí, J. Unger, J. Rakoncaj, 8. 8.
1982. Spárkou ke kruhu a hranou na vrchol.
* LENGÁČOVA STĚNA VIIb; Josef Smítka, L. Vodháněl, 25. 6. 1939. Stěnou
podél převislého zářezu na polici (nad tou 1. kruh). Vzhůru a po římse doleva za
hranu ke 2. kruhu. Stěnou přes 3. kruh na vrchol.
13. VARIANTA VIIc; Josef Rakoncaj, J. Janoušek, Z. Lejsek, 3. 6. 1974. Od 1.
kruhu šikmo vpravo k spáře a tou k vrcholu.
PŘÍMÁ VARIANTA VIIc; Rudolf Zabilka, K. Bělina, 1969. Od 1. kruhu stěnou přímo.
OMYLOVÁ VARIANTA VIII; František Čepelka, J. Fric, 26.4.1998. Přepadem
z balvanu vlevo a podél trhliny přímo ke 2. kruhu.
POVĚTROŇ VIII; Vladimír Sochor, I. Bartoň, 9. 4. 1972. Převislou spárkou
(hodiny) ke kruhu. Přímo, výše mírně vpravo přes polici na vrchol.
ŠIROKÝ KOMÍN III; Antonín Zima s druhy, 1935. Z průchodu na vsunutý
skalní blok. Z jeho nejvyšší části (na SZ straně) doprava do kouta. Spárou na dno
širokého komína, kterým projdeme zpět na JV stranu. Komínem pod vklíněný
balvan a V hranou na vrchol.
LÁMAVÁ CESTA V. Jako „Široký komín" na blok. Z jeho nejvyšší části vzhůru
do vnitřního komína a tím vzhůru až k oknu v jeho horní části. Zde průlez do JV
stěny a podél spáry.
KALFEŘTOVA CESTA VI; Vratislav Kalfeřt, A. Zima, 9. 5. 1952. Z jeskyňky
pod pravým komínem v JV stěně sokolíkem vzhůru. Ze dna komína doleva a
vzhůru ke kruhu. Spárou k vklíněnému balvanu a na vrchol.
36. GALEON
NORMÁLNÍ CESTA VI; Walter Sobe, P. Richter, G. Wollmann, 1. 6. 1925. V
levé části SZ stěny podél dvojspáry do výklenku a komínem na SV plošinu.
SI/stěnou na vrchol.
BEZVÝZNAMNÁ CESTA, klasifikace neověřena; Zbyněk Ledabyl, M. Kuták.
Zprava na hranu a tou přes římsy na plošinu pod vrcholem.
ŽIVOT ZA PĚNU VIIc, RP VIII; Miloslav Homolka, P. Hejtmánek, P. Slanina,
21. 4. 1996. Stěnou při hraně ke kruhu a zprava hranou pilíře na vrchol.
KOUTOVÁ CESTA V; němečtí lezci. V koutem podél spáry, částečně komínem do
tunelu. Doprava ke kruhu a solivou spárou na SV plošinu. JVnebo S V stěnou na vrchol.
ŠIKMÁ VARIANTA VI; Radovan Kuchař, K. Cerman, 26. 6. 1961. Ke kruhu spárou.
HORNÍ VARIANTA VI; P. Dragoun, R. Crha, P. Crha, 9. 7. 1961. Od tunelu
převislou spárou do sedla mezi vrcholy.
TUNELOVÁ VARIANTA IV. Z tunelu v koutě doleva do dalšího průlezu. Do JZ
stěny a spárou „Východní cesty" na vrchol.
Maják
Galeon
227
228
Galeon
Skalák
BŘITVA NA KRKU RP VIIIb; Petr Slanina, P. Hejtmánek, 28. 5. 1998. Stěnou
přes kruh k sokolíku a tím na balkónek v hraně (2. kruh). Vzhůru k vrcholu.
* ČERVNOVÁ CESTA VI; Ladislav Mejsnar, F. Patočka, 12. 6. 1964. Z police
pod JV stěnou přes převis ke kruhu a zleva na vrchol.
VÝCHODNÍ ROH V; Bohumil Nejedlo, J. Plátek, 16. 10. 1949. Z police pod JV
stěnou asi 2 m vzhůru. Traverz doleva na hranu a po té na lávku pod převis. Tou
doleva do spáry a na vrchol.
ÚDOLNÍ CESTA V; Josef Smítka, J. Jirkovský, V. Štaflová, 1942. Z police pod
převisem JZ stěny do levé spáry. Podél té do okna a přes převis na vrchol.
JIHOZÁPADNÍ CESTA VI; Josef Čihula, J. Urban, 20. 6. 1964. V levé části JZ
stěny převisem 3 m vzhůru, pak mírně vpravo na hranu a po té na skloněnou polici.
Doleva do stěny a na vrchol.
JIHOZÁPADNÍ HRANA VII; Zora Prachtelová stř. Petr Prachtel, 4. 9. 1975.
Převisem a hranou přes kruh na vrchol.
* CHROUSTOVA CESTA VI; Vladimír Procházka, L. Vodháněl, 21. 5. 1944.
Od náhorní hrany po šikmé polici ke spáře a tou ke kruhu. Sokolíkem k díře a
krátkou stěnou vpravo na vrchol.
KAKTUSOVÁ VARIANTA VII; J. Chlup, K. Sedláček, 29. 5. 1960. V pravé
části SZ stěny šikmou spárou ke kruhu.
ŠMIK RP IXb; Petr Slanina, S. Šilhán, 28. 5. 1998. Z římsy stěnou přes kruh k
vrcholu.
Maják
Dívčí
229
37. DÍVČÍ
NORMÁLNÍ CESTA I. Krátkou spárou v pravé části SV stěny vzhůru do
vhloubení a jeho pravou stranou na vrchol.
SEVEROVÝCHODNÍ STĚNA IV; Miroslav Černý, Z. Dundr, 25. 8. 1961.
Středem pilířku vlevo od „N.c."
DRUHÁ CESTA II. Úzkou spárou vlevo od „N.c."
LEVÁ CESTA II. Dvojspárou vlevo od „Druhé cesty" na polici a dále na vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ CESTA III; 1. známý výstup: Jiří Čihulka, 1957. Od V komínem
mezi Kavčí skálou a Dívčí.V horní části komína překrok do spáry v JV stěně a tou na vrchol.
PŘESKOK 2; J.Strejcovský, 2.9.1983. Z vrcholu Kavčí přeskokem do stěny a tou.
REZAVÁ STĚNA VIIb, lámavé; neznámí lezci, 70. léta. Středem stěny na polici,
stěnou ke kruhu a přes převis na vrchol.
KOUTOVÝ KOMÍN III; Josef Smítka, V. Karoušek, 1941. Od J do kouta mezi
věží a štíhlým pilířem. Komínem na vrchol.
* SVATEBNÍ CESTA VIIb; Jan Muller, R. Krause, E. Soukup, 4. 10. 1959. J
hranou pilíře vzhůru ke kruhu. Mírně vpravo stěnou na vrchol.
TRIFID VIIc; Zdeněk Lejsek stř. Pavel Stříbrný, konec září 1975. Šikmo vlevo na
hranu, tou ke kruhu a vpravo stěnou k vrcholu.
KOUTOVÁ SPÁRA IV; Milan Černý, 23. 4. 1960. Od Z koutem mezi věží a
štíhlým pilířem.
ZÁPADNÍ HRANA IV; Oldřich Kopal, J. Kuhn, 17. 5. 1959. Zleva přechod na
hranu a tou.
230
Dívčí, Kavčí
Skalák
SEVEROZÁPADNÍ STĚNA V; Valerián Karoušek, M. Palme, 1944. Od S hrany
stěnou na polici v SZ stěně. Z té středem stěny ke krátké spárce a podél ní, výše
stěnou na vrchol.
SEVERNÍ HRANA IV; 1. známý výstup: Milan Černý, M. Janků, 30. 7. 1960.
Podél úzké spárky při hraně na lavici. Podél hrany na vrchol.
LAMAVÁ STĚNA VII, lámavé; Milan Černý, 15. 8. 1961. Středem stěny do
díry, l m vlevo, zpět nad díru a solivou stěnou.
38. KAVČÍ (Kotlík)
NORMÁLNÍ CESTA I. Z U kouta komínem mezi věží a Dívčí. Průchod na
široký hřbet na údolní straně. Po něm vzhůru a stěnkou na vrchol.
JIHOZÁPADNÍ VARIANTA III; Valerián Karoušek, L. Jisl, 1945. Z počátku
hřbetu levou částí JZ stěny šikmo doleva až k Z hraně a po té na vrchol.
PŘECHODOVÁ CESTA II. Od nástupu „N.c." po římse doleva přes SVstěnu až
nad údolní komín. Zde vzhůru na hřbet a „N.c." na vrchol.
PŘESKOK 2; Jiří Strejcovský, 8. 9. 1983. Z Dívčí.
SEVEROVÝCHODNÍ STĚNA VIIc; Josef Čihula s druhy, 1962. Z římsy
středem stěny (kruh - osazen dodatečně) na vrchol.
SLEPÉ STŘEVO VIIc; Miroslav Dědek ml. stř. Tomáš Flanderka, 4. 6. 1993.
Levou částí SV stěny přes kruh na vrchol.
ÚDOLNÍ KOMÍN IV. Od Z vysokým tunelem až do JV stěny. Komínem vzhůru
na hřbet a „N.c." na vrchol.
Maják
Kavčí, Centrální masiv
231
PERNÍKOVÁ STĚNA VIIb, lámavé; Jiří Plátek, L. Hofirek, 3. 7. 1951. Od
komína pod převisem vlevo pod stěnu. Přes převis a stěnou ke kruhu, vzhůru na
polici a ustupující stěnou.
* MATURITNÍ CESTA VIIb; Jiří Šonský, K. Holman, 4. 6. 1966. Spárkou na
polici a vlevo za hranu ke kruhu. Stěnou vlevo od hrany (2. a 3. kruh) na polici a
při hraně na vrchol.
STŘEDNÍ CESTA VIIb, špatně jištěno; Jan Ometák, J. Lednej 12. 8. 1964.
„Chrastítkovou stěnou" ke kruhu (osazen dodatečně). Šikmo vpravo do vhloubení
ve středu stěny. Tím na vrchol.
* CHRASTÍKOVÁ STĚNA (Levá st.) VI; Karel Barth, F. Patočka, I. Čapek, D.
Jung, 1969. Od Zhřány šikmo doleva vzhůru ke kruhu. Levou polovinou JZstěny
přes 2. kruh.
39. CENTRÁLNÍ MASÍV - M
NILSONG VIIc; neznámí lezci, 1970. Stěnou ke kruhu a šikmou spárou na
temeno.
* KONKURZ NA KLEC IX; Petr Slanina (jištěn), 27. 4. 1996. Stěnou přes 1.
kruh přímo ke 2. kruhu „Sosákovy pětky" a tou na temeno.
* SOSÁKOVA PĚTKA VIIIc; Petr Slanina Čištěn), 27. 4. 1996. Stěnou při
pravé hraně (1. kruh) šikmo vlevo pod strop ke 2. kruhu. Přes převis spárou až na
její konec a na temeno.
232
Pyramida, Vánoční
Skalák
40. PYRAMIDA (Mlčouchova věž)
NORMÁLNÍ CESTA I. Ze sedla mezi okrajem a věží stupňovitou J stěnou.
SOLIVAR III; Zora Prachtelová, P. Prachtel, srpen 1982. Od SZ komínem.
* RŮŽOVÁ GALERIE Vllb; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 1. Vojtíškova, 5. 9.
1982. Spárou od SZ na pilíř a stěnou (kruh) na vrchol.
CESTA PŘÁTEL VIIc; Pavel Stříbrný stř. Jan Procházka, J. Novák, V. Vilím, J.
Krejčí, 11. 8. 1969. V SV stěně vpravo od Vánoční vzhůru na polici. Podél mělké
spáry, která se výše rozvětvuje, k 1. kruhu. Dvojspárou na vodorovný zářez a z
něho doprava do díry (nad tou 2. kruh). Podél trhlinky, výše stěnou na vrchol.
BARNODAJ V; Pavel Homolka, 11. 6. 1997. Převislým koutem do vhloubení a
koutem.
PŘECHODOVÁ CESTA VII; Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 3. 10. 1982. Z
komína doleva přes díry a přímo na vrchol.
41. VÁNOČNÍ
NORMÁLNÍ CESTA II. Od JV komínem až do jeho rozšíření. Překrok do JV
stěny a na vrchol.
VARIANTA II. Z rozšíření komína projdeme k SZ na šikmou lavici. Po té na Z
hranu a tou na vrchol.
Maják
Vánoční, Koťátka
233
* DÁREČEK IXc; Petr Slanina, S. Šilhán, 30. 7. 1995. Stěnou přes tři kruhy n.v.
* VESELÉ VESELE X, RP Xb-c; Petr Slanina, S. Šilhán, 20. 4. 1996. Stěnou
přes tři kruhy.
* BLUES NA CESTU SVATEBNÍ VIII, RP VIIIb; Vladimír Sochor, J.
Čermák, 15. 4. 1974. Tupou hranou přes převis do římsy, zprava ke kruhu a vlevo
podél trhlin k vrcholu.
* ORANŽOVÝ EXPRES (V cesta) RP VII; Josef Hloušek, V. Krupka, V.
Sochor, 20. 9. 1972. U stěnou vzhůru ke kruhu. Přímo na ubíhající hladkou stěnku
(hodiny) a šikmo doprava na vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ HRANA V; František Kroupa, J. Binhak, 1962. Hranou
vpravo od komína na vrchol.
42. KOŤÁTKA
KOMÍNOVÁ CESTA II. Od JV traverz do komína a tím na vrchol.
ŠPATNÁ CESTA IV; S. Hošek, Domšovský, 14. 8. 1971. Vlevo od „Komínové cesty"
po hraně k nápadnému hrotu. Od něho doleva za hranu a středem JZ stěny na vrchol.
JIHOZÁPADNÍ STĚNA IV; Dušan Porcal, J. Koloc, 15. 7. 1946. J koutem na
předskalí. Z hranou na vodorovnou římsu a JZ stěnou.
ZADNÍ CESTA (SZ cesta) V; Oldřich Kopal, J. Plátek, 29. 4. 1951. Tunelem pod
nástupem „Spárové cesty" na SZ. Koutem na předskalí a krátkou stěnou na vrchol.
ÚDOLNÍ CESTA VII; Jiří Novák, J. Procházka, P. Stříbrný, V. Vilím, J. Krejčí, 11. 8.
1969. Od V hrany doprava do údolní stěny a vzhůru na polici. Spárou přes kruh k vrcholu.
SPÁROVÁ CESTA V; Josef Smítka, L. Vodháněl, V. Procházka, 1942. Spárou v
pravé části JV stěny.
234
Louskáček
Skalák
43. LOUSKÁČEK
NORMÁLNÍ CESTA V; Jaroslav Baudys, K. Čabelka, L. Soldát, 1929. Náhorní
hranou přes převis na hluboký zářez. Doprava a ustupující stěnou na vrchol.
LEVÁ CESTA IV; Vladimír Procházka, L. Vodháněl, J. Smítka, V. Štaflová,
1939. Komínovým zářezem v SZ stěně na balkónek. Zanikající spárou na vrchol.
POPELČINA CESTA VIIc, špatně jištěno; Vladimír Sochor, I. Bartoň, 8. 5.
1972. Od S hrany šikmo vlevo ke kruhu, vlevo a stěnou na vrchol.
POKUSNÁ CESTA VIIb; Václav Kopáč, J. Kopáč, 18. 10. 1970. Levou částí SV
stěny přes kruh na vrchol.
VÝCHODNÍ KOUT VII, ncjištěno; Josef Čihula, M. Machovič, F. Kroupa, 12.
8. 1962. Od Jpo mechovité polici doprava do výklenku ve V stěně. Rozporem pod
převis a vzhůru na vrchol.
PRAVÁ CESTA VI, nejištěno; Josef Smítka, L. Vodháněl, 6. 6. 1942. V pravé
polovině JZ stěny vzhůru na šikmou plotnu pod vrcholem a po té na vrchol.
Maják
44. FILEK
NÁHORNÍ KOMÍN I
ÚDOLNÍ KOMÍN I. Komínem podél JV hrany k vrcholu.
Filek
235
236
Mapka VI.
Skalák
Maják
Mariáš
237
45. MARIÁŠ
* NORMÁLNÍ CESTA III; němečtí lezci, 1925. Od JV stěnou ke spáře a tou
(nebo vlevo stěnou) na vrchol.
VARIANTA IV. Z náhorní stěny spárkou vlevo a převískem ke spáře.
107 ČERVENÝCH (J stěna) VIIc; 1. známý výstup: Jan Procházka, J. Jíra, R
Stříbrný, P. Toman, P. Tlapa, 20. 5. 1973. J stěnou šikmo doleva ke kruhu. Zleva
nad něj a podél žlábku do díry, z té šikmo vpravo na vrchol.
* PŘEVISLÁ SPÁRA VIIc; Josef Čihula, K. Philipp, 22. 3. 1962. Z jeskyně v
údolní stěně pravou hranou, nebo přímo ke koutové spáře a tou pod strop ke kruhu.
Přes stropovitý převis a podél spáry.
ÚDOLNÍ SPÁRA VII; němečtí lezci, 1932. Od Z spárou přes kruh na polici a doprava.
* BRÁCHOVA CESTA VIIc; Miroslav Černý, B. Nejedlo, Z. Plch, V. Čech, D.
Suchá, 1965. Převislou stěnou od Z podél trhliny k 1. kruhu. Přímo do veliké díry a
z té vlevo přes bříško ke 2. kruhu. Vzhůru a doleva hladkým žlábkem do další díry.
Doleva ke 3. kruhu a hladkou stěnou přímo na vrchol.
VORLŮV ODKAZ (S stěna) VIIc; Josef Čihula s druhy, 5. 6. 1960. Od S hrany
doprava do SZ stěny. Podél trhlin vzhůru k hodinám a dále ke kruhu. Od něho do
malé jeskyňky pod převisem (hodiny) a vpravo za hranu ke 2. kruhu. Ukloněnou
stěnou na vrchol.
ZÁBAVNÝ KOUTEK IV; Rudolf Otto Bauše, M. Jedlička, D. Jedličková, 1943.
Od SV spárou do prostorného vhloubení. Doleva na vrchol.
VARIANTA VII; P. Prachtel, 30.10.1971. Z vhloubení přímo spárou přes převis.
* PRSTOKLAD VIIIc, RP IXb; Vladimír Sochor, M. Zvířecí, 10. 7. 1976.
Náhorní stěnou k římse, přes díru ke kruhu a převislou stěnou podél pukliny n.v.
238
Malý Mariáš
Skalák
46. MALÝ MARIÁŠ
NORMÁLNÍ CESTA I. Ze Z kouta do tunelu. Doleva po polici za hranu a
vhloubením po umělých stupech k vrcholu.
PŘÍMÁ CESTA III. Jako „N.c." do tunelu. Zvonovitě uzavřeným komínem
přímo na lavici pod vrcholem a vlevo na vrchol.
ŠIKMÁ CESTA IV, nejištěno; liberečtí lezci, 1960. Z náhorní strany šikmým,
ukloněným sokolíkem na konec a vpravo překrok na vrchol.
* CHULIGÁNOVA ZPOVĚĎ (Plíživá) VIIb; Jan Procházka stř. Jiří Jíra, J.
Novák, J. Ledabyl, V. Procházka ml., 24. 5. 1969. S stěnou k počátku šikmé spáry
a podél té přes kruh na vrchol.
SEVEROVÝCHODNÍ STĚNA VIIb; Gustav Švábik, J. Paulus, 1961. Nástup do
oválné prohlubně v patě S stěny. Doleva a přes převis ke kruhu. Lámavou stěnou
ke 2. kruhu a přímo na hladký vrchol.
JIHOVÝCHODNÍ CESTA V. Pravým korytem a žlábkem v JI/stěně do jeskyně
(protějšek „N.c."). Komínem na šikmou lavici v pravé části stěny a z té na vrchol.
LUMPÁRNA VI; místní lezci, 1953. Levým korytem v JVstěně na polici.
Krátkou koutovou spárou do soustavy děr a tunelů (přístupná prolezením od
„N.c."). Hladkou koutovou spárou na vrchol.
KLID PŘED BOUŘÍ Vllb; Jaroslav Kvapil stř. Lubomír Chalupka, M. Peč, P.
Musil, 28. 7. 1995. Z police v údolní stěně traverz (hodiny) vpravo na hranu
(kruh), tou a v dírách doleva na vrchol.
Maják
Bulibán, Čertova skála
239
47. BULIBÁN - M
POZORIS III; Miloslav Homolka, 11. 5. 1998. Hladkou, ukloněnou spárou v
SUstěně. ŽEBŘÍK III; Miloslav Homolka, 11. 5. 1998. Od JZ žlabem po římsách
na temeno.
48. ČERTOVA SKÁLA
NORMÁLNÍ CESTA VI; němečtí lezci, před rokem 1938. Od JV koutovou
spárou na předskalí (kruh). Hladkou SV stěnou na vrchol.
KOMÍNOVÁ VARIANTA III. Od SZ komínem na předskalí.
LÁMAVÁ VARIANTA VI; Josef Smítka, 1942. Od Z do velikého vhloubení.
Přes jeskyňku a svislé bloky šikmo doleva na soustavu balkónů. Doleva do komína
a tím na předskalí.
PRAVÁ VARIANTA VI. Vpravo od kouta „N.c." přes převis, spárou na balkón a
podél šikmých trhlin doleva do komína „N.c." těsně pod předskalím.
KRVAVÉ KASKÁDY VIIIb; Vratislav Votýpka stř. Ladislav Halama, R Binhak,
27. 4. 1985. Od hodin na „Cestě zmrzlých' vpravo pod převis (kruh). Vlevo za
hranu a stěnou na vrchol.
* CESTA ZMRZLÝCH VIIb; Josef Čihula, K. Janák, 3. 7. 1960. Nástup v levé části
JV stěny. Členitou stěnou šikmo doleva k velkým hodinám na J hraně. Průlez hodinami a v
JZ stěně vzhůru ke kruhu. Podél zářezu vzhůru, traverz doleva na hranu a na vrchol.
OMRZLÁ VARIANTA VIIb; Pavel Starý, D. Laščák, J. Hanzl, M. Babáček, 30.
5. 1992. Levou částí JZ stěny přes kruh ke kruhu.
240
Pes huňatej, Vegeťák
Skalák
49. PES HUŇATEJ
JIŽNÍ HRANA II. Pravou náhorní hranou k vrcholu.
PRSTOVKA III. Spárkou při levé náhorní hraně na vrchol.
LOST ARROW IV; Miloslav Homolka, 11.4.1998. Tupou, SZ hranou po dírkách
mírně vpravo na vrchol.
PRAVÁ CESTA II. Pravou částí JV stěny na vrchol.
50. VEGEŤÁK
ZÁPADNÍ HRANA II. Při hraně podél spárky k vrcholu.
Maják
Obětní, Nepřístupná
241
51. OBĚTNÍ
NORMÁLNÍ CESTA V; Jaroslav Janků, 7. 6. 1942. V hranou ke krátké spárce a
podél té na vrchol.
LIDUŠČINA CESTA (SZ cesta) V; Jindřich Sochor, 11. 7. 1967. SZ stěnou na
mechovitý zářez. Doprava k šikmému, vlevo ubíhajícímu žlábku. Na vrchol přímo,
nebo vpravo na hranu a zde k vrcholu.
PŘECHODOVÁ CESTA III; Josef Smítka, V. Karoušek, 1942, Od V hrany
šikmo doprava vzhůru až na S hranu. Podél zářezu na vrchol.
SPÁLENÁ CESTA V; Jindřich Sochor, V. Sochor, 24. 6. 1967. Středem SV stěny
na zářez a šikmo doleva na vrchol.
52. NEPŘÍSTUPNÁ - nelezeno (mapka VI. na straně 236)
242
Mapka VII.
Skalák
Maják
Ledová, Bobek
53. LEDOVÁ
NORMÁLNÍ CESTA IV; Valerián Karoušek, 1. 5. 1942. Při V hraně na
podvrcholový balkón a koutem na vrchol.
LEVÁ CESTA V; František Louda, 1962. V levé části JV stěnky mělkým
vhloubením do děr pod převis. Doprava na podvrcholový balkón a koutem na
vrchol.
PRAVÁ CESTA IV. V levé části SV stěnky šikmo doleva na podvrcholový
balkón. Koutem na vrchol.
BIVAKOVÁ CESTA VI; Petr Prachtel, L. Bednářová, léto 1970. Vpravo od
„N.c." převisem, spárkou a vpravo ukloněnou stěnou na vrchol.
54. BOBEK
KRÁTKÁ CESTA II. Vlevo od náhorní hrany hladkým výšvihem.
KAPESNÍ II. Stěnou při spárce, vpravo od Z hrany na vrchol.
243
244
Uprchlík
Skalák
55. UPRCHLÍK
KRÁTKÁ CESTA II. Od Jvýšvihem a ukloněnou stěnkou na vrchol.
SANDÁLOVKA IV; Miloslav Homolka, 11. 5. 1998. Tupou S hranou na vrchol.
Maják
Smolař, Hádě
245
56. SMOLAŘ
NORMÁLNÍ CESTA V; Jaroslav Janků, 27. 5. 1942. Středem JV stěny.
CESTA SOMRÁKŮ VI; Ota Novák, K. Vlček, 28. 7. 1969. S hranou na polici,
vlevo a středem stěny.
VÝCHODNÍ HRANA V; Josef Smítka. Zleva na hranu a tou k vrcholu.
57. HÁDĚ
NORMÁLNÍ CESTA IV (VII); Josef Lukeš s druhy, 1951. Převislou Z hranou ke
kruhu a (stavěním) na vrchol.
PÁTEJ ROHLÍK IX, RP IXb; Miroslav Dědek ml.. L. Skobla, 11. 5. 1997.
Levou částí SZ stěny přes kruh.
20 LET VII; Miroslav Dědek ml., J. Dědek, M. Meier, 5.10. 1991. Středem
SVstěny trhlinou a stěnou přes kruh na vrchol.
HRANA KŘEČÍ. Po odlomení bloku v r. 1994 je cesta v původním směru
nelezitelná.
CESTA BLUDIČEK V; Josef Hradecký, 14. 7. 1971. Stěnou šikmo vpravo na
vrchol.
NOVÝ HIT VII, RP Vllb; Miroslav Dědek ml., R. Meier, 6. 10. 1991. Stěnou
přes kruh.
246
Hrobeček, Výcviková skalka
Skalák
58. HROBEČEK (půdorys na předchozí straně)
* NORMÁLNÍ CESTA V (Vllb); Josef Lukeš s druhy, 1951. Podél V hrany ke
kruhu a (stavěním) na vrchol.
* ŠUPLANDIE RP VlIIb; Radek Meier, M. Meier, 6. 10. 1991. Vpravo od hrany
stěnou ke kruhu a vlevo hladkou hranou na vrchol.
TESTAMENT RP VIIc; Radek Meier, M. Dědek ml., 6. 10. 1991. Nástup jako
„Hladká cesta" a vhloubením přímo ke kruhu. Stěnou na vrchol.
HLADKÁ CESTA VI; Jan Paulus s druhy, 1961. V pravé části JZ stěny od
mělkého vhloubení šikmo doleva do prohlubně. Vlevo od té hladkým žlábkem na
vrchol.
BLACK DEATH VODKA IX; Pavel Starý - 204 cm, 30. 7. 1994. Středem hladké
stěny (kruh) na vrchol.
DIVNÁ CESTA IV; Gustav Švábik, 1961. V levé části JZ stěny do díry. Z té
doleva na hranu a tou na vrchol.
KUBA KUBIKULA Vllb, RP VIII; Tomáš Flanderka (jištěn), 15. 8. 1993. Oblou
hranou přes kruh na vrchol.
LUCIE, NOCI UPIJE Vllb, RP VIII; Tomáš Flanderka, M. Dědek ml., J.
Stříbrný, 28. 9. 1997. Vhloubením přes kruh na vrchol.
KING SIZE RP VIIc; Radek Meier, M. Dědek ml., 6. 10. 1991. Z ochozu pravou
částí stěny přes kruh na vrchol.
59. VÝCVIKOVÁ SKALKA
NORMÁLNÍ CESTA I. Spárkou v náhorní stěně.
UMĚLÁ CESTA I. Náhorní stěnkou po umělých stupech.
250
GPS body
Skalák
Letecká záchranná služba a souřadnice GPS bodů
Satelitní navigátory systému GPS umožňují určit polohu kdekoli na Zemi a v
kterémkoli okamžiku, ve dne i v noci, za každého počasí. Začínají je používat už i
naši horolezci a turisté. Především na ně však spoléhají piloti helikoptér záchranné
služby, policie, hasiči, armáda. Zejména záchranářům GPS pomáhá zjednodušit a
zpřesnit hledání. Zkracuje tak dobu, která uplyne od nahlášení nehody do
poskytnutí pomoci zraněnému. Jeho utrpení se zmenšuje a šance vzrůstají. Ten kdo
nehodu záchranářům hlásí musí mít k dispozici přesné souřadnice místa neštěstí.
Ne každý ale má GPS navigátor ve svém kletráku, alespoň prozatím ne. A to je
důvod, proč jsme do našeho průvodce zařadili krátký seznam výrazných
orientačních míst s jejich souřadnicemi. V případě potřeby na dispečink záchranné
služby kromě popisu místa nahlaste i souřadnice ze seznamu. Pozor, musíte tak
učinit naprosto zodpovědně - pilot vrtulníku po zadání souřadnic palubnímu GPS
navigátoru už na nic jiného nekouká a letí jen podle jeho údajů!
GPS body
251
V seznamu jsou uvedeny zeměpisné souřadnice celosvětového systému WGS 84
ve formátu, který standardně používá GPS navigátor vrtulníku Ecureuil AS 355 F2
Letecké záchranné služby v Liberci, do jejíž působnosti spadají všechny skalní
oblasti Českého ráje. Pozor, nahlášení souřadnic v jiném tvaru (např. v níže
uvedeném S-42) by akci zbytečně zdržovalo, proto pro LZS používejte výhradně
náš seznam ve WGS 84!
Na příkladu vyhlídky U Lvíčka si ukažme, jak správně a bez rizika chybného čtení
nahlásit souřadnice a ostatní potřebné údaje: „Hlásím nehodu horolezce, který se
vážně zranil při pádu. Je podezření na poranění páteře. Jsme u Sedmihorek u
Turnova v hruboskalském skalním městě, v oblasti Kapelník. Zraněného máme
pod vyhlídkou U Lvíčka, v její těsné blízkosti. Vyhlídka se nachází u náhorní cesty
spojující zámek Hrubá skála a Valdštejn. Vyhlídka má ve WGS 84 souřadnice N
padesát stupňů třicet tři minut a sto sedmdesát osm tisícin minuty, a E patnáct
stupňů deset minut a pětset sedmdesát osm tisícin minuty".
Pozor, na vteřiny jak je znáte ze školy se zde nehraje, ony „drobné" jsou nahrazeny
desetinným zlomkem minut - až po tisíciny minuty. Pro zajímavost, jedna tisícina
minuty v terénu u nás představuje asi 1,85 metru v zeměpisné šířce (údaj N), resp.
1,19 metru v zeměpisné délce (údaj E).
Rozumí se samo sebou, že nebudete volat helikoptéru k vymknutému malíčku.
Pokud je však z mechanismu nehody zřejmé, že jde pravděpodobně o zranění
vážné, vyplatí se volat rovnou dispečink LZS a zabránit tak nešťastnému scénáři
„volání sanitky, čekání, příjezd saniťáků, rozhození rukama a konstatování, že je to
stejně pro vrtulník, volání helikoptéry, čekání...".
Důležitá telefonní čísla
Lokální dispečink záchranné služby: 155 - bezplatné volání
Rychlá zdravotní pomoc Turnov: 0436/224 42
Nemocnice Turnov: 0436/364 111
Územní středisko záchranné služby Liberec - dispečink Letecké záchranné služby
(LZS) a Záchranné služby (ZS): 048/510 10 83, 511 44 44, 531 23 21, 510 01 55
Základna LZS Liberec - pozor, čísla jen pro zálohu, sem volejte pouze v případě,
že se nedovoláte na dispečink: 048 / 510 38 57 a 0601 / 28 83 55
Radiostanice vrtulníku: Frekvence 74.500 předvolba ot., volací znak vrtulníku
Kryštof 18
Vysvětlivky k rejstříku
U vyhlídkových míst, cest, křižovatek a dalších orientačních bodů naleznete číslo
shodné s číslem u symbolu GPS bodu v mapkách. Věžím jsme čísla GPS bodů
nepřidělovali - uvádíme přímo čísla věží, shodná s jejich číslováním v mapkách i
textu. V rejstříku je uvedena i zkratka oblasti a římské číslo odpovídající mapky. K
značí oblast Kapelník, PSk Přední Skalák, Máj Maják. Není-li u zkratky oblasti
číslo mapky, body daného čísla jsou vyznačeny pouze v celkové mapce oblasti.
Není-li uvedeno číslo bodu, na mapkách jej nenajdete.
252
GPS body
Skalák
Souřadnice GPS bodů v systému vhodném pro leteckou záchrannou službu
Č. Popis
Mapka
1 U pramene Kořenského
K I.
2 Rozcestí u bývalé hájovny Bukovina
K
3 Vyhlídka Na kapelu
K IV.
4 Okraj u horní cesty nad Podmokelskou
K IV.
5 Vyhlídka U Lvíčka
K V.
6 Vrchol schodů u Sfingy
K V.
7 Dolík pod Kapelníkem
K VI.
8 Vrchol schodů u Sluneční
K. VIII.
9 Amfiteátr - Čertova ruka
K VIII.
10 Rozcestí pod schody k Janově vyhlídce
K VIII.
11 Křižovat. v zatáčce silničky pod Majákem Máj IV.
12 Krokodýl
Máj V.
13 Čert.ruka, okraj Šourk.v. naproti Majáku K VIII.
14 Křižovat. pod serpentinami od Valdštejna PSk
15 Valdštejn - před kioskem
PSk
16 Janova vyhlídka
PSk II.
17 Pod Kočičí hlavou - na siln.směr Pelešany PSk
18 Park. pod Valdštejnem, nad hrbit. Pelešany PSk
„Bonsaj" - nelezecký vrchol nad Trůnem a Zelenáčem
Křiž. silnice Sedmihorky nádraží - lázně - koupaliště
Hospoda Na koupališti
Horolez. chata H.O.S. Turnov Podháj - nad koupákem
Rozcestí Kapelník - Maják - Podháj u rybníčka
Lázně Sedmihorky - před kioskem
Autokemp. Sedmihorky - u závory před recepcí
Souřadnice WCS-84
N 50 33,120 / E 15 10,844
N 50 32,938 / E 15 10,937
N 50 33,073 / E 15 10,742
N 50 33,070 / E 15 10,621
N 50 33,178 / E 15 10,578
N 50 33,170 / E 15 10,619
N 50 33,120 / E 15 10,682
N 50 33,225 / E 15 10,529
N 50 33,264 / E 15 10,558
N 50 33,291 / E 15 10,474
N 50 33,332 / E 15 10,511
N 50 33,320 / E 15 10,605
N 50 33,311 / E 15 10,571
N 50 33,616 / E 15 10,482
N 50 33,722 / E 15 09,945
N 50 33,391 / E 15 10,405
N 50 33,727 / E 15 10,377
N 50 34,103 / E 15 09,975
N 50 33,379 / E 15 10,616
N 50 33,320 / E 15 11,543
N 50 33,258 / E 15 11,340
N 50 33,259 / E 15 11,255
N 50 33,206 / E 15 10,998
N 50 33,247 / E 15 11,726
N 50 33,571 / E 15 11,371
Věže
Název
Anebo
Blatník
Brána
Galeon
Hříbek
Kapelník
Maják
Mnich
Číslo věže
11
12
35
36
2
57
15
13
Mapka
Máj III.
Máj IV
Máj V.
Máj V.
Máj I.
Kap VI.
Máj IV.
Máj IV.
Souřadnice WCS-84
N 50 33,434 / E 15 10,644
N 50 33,392 / E 15 10,527
N 50 33,345 / E 15 10,624
N 50 33,340 / E 15 10,638
N 50 33,452 / E 15 10,496
N 50 33,135 / E 15 10,691
N 50 33,374 / E 15 10,574
N 50 33,391 / E 15 10,574
GPS body
Podmokelská
Praděd
Sfinga
Svéhlavička
Taktovka
Zelenáč
Zlatá vyhlídka
253
30
60
44
36
34
19
56
Kap IV.
Kap VII.
Kap V.
Kap V.
Kap V.
Máj IV.
Kap VI.
N 50 33,1 17 /E 15 10,646
N 50 33,255 /E 15 10,752
N 50 33, 186 /E 15 10,622
N 50 33,157 / E 15 10,585
N 50 33,145 / E 15 10,603
N 50 33,382 / E 15 10,602
N 50 33,169 / E 15 10,709
Upozornění a tipy pro uživatele GPS a map
Současné turistické mapy 1:50.000 z edice KČT jsou v systému S-1942, zkráceně
S-42. Kilometrová síť na těchto mapách umožňuje jednodušší, ale dostatečně
přesné určení polohy. Detailní postup práce najdete v článku Orientace s mapou a
GPS v Montaně 2/98. Souřadnice S-42 však nepoužívejte k hlášení na dispečink
LZS, hlaste výhradně souřadnice WGS-84 uvedené v rejstříku, příp. odečtené
z mapy systému WGS-84!
Souřadnice v systému WGS 84 jsou v nových, výborně zpracovaných autoatlasech
z produkce GEODÉZIE ČS a.s. Vzhledem k malému měřítku 1:100.000 nebo
1:200.000 jsou ale pro naše a turistické účely málo detailní. V době uzávěrky
tohoto průvodce však GEODÉZIE chystala podrobnou WGS 84 mapu oblasti
Hruboskalska 1:25.000.
Práci na počítači a obousměrnou komunikaci v obou uvedených i dalších
systémech pak umožňují vynikající digitální mapy edice GEOBÁZE, rozdělené na
jednotlivé kraje ČR a podrobnější plány všech významnějších měst, opět z
produkce GEODÉZIE ČS a.s.
Pohodlnou práci s GPS a libovolnými papírovými mapami umožňují plotry
YEOMAN. Po připojení GPS, upnutí mapy na „prkno" a inicializaci vám myška se
záměrným křížem na mapě ukáže vaši aktuální polohu, příp. polohu v paměti GPS
uložených bodů. Obráceně lze „naklikat" body z mapy do GPS navigátoru, od
Yeomanu jej odpojit, a v terénu se pohybovat jen podle něj.
Vladimír Procházka ml.
254
Rejstřík
Skalák
Abecední rejstřík skal:
A
Aladar 57
Anebo 195
Archa 35
B
Baba Jaga 116
Bažináč 191
Beruška 161
Bivaková 50
Blatník 199
Blázen 88
Blíženci 118
Bobek 243
Bobřík 114
Bodlák 132
Boule 131
Boulička 131
Borová 38
Borůvka 37
Botanická zahrada 44
Brána 224
Buková 150
Bukvice 164
Bulibán - M 239
C
Centrální masív - M231
Cikán 90
Cikáně 93
Cikánka - M 90
Č
Čarodějnice 30
Čertova ruka - M 108
Čertova skála 239
Čertovy věžičky 113
Čtvero - M 215
D
Dívčí 229
Divoká 143
Dominstein 85
Dubová věž 117
Duhová věž 154
Duhovka 154
Důstojníček 139
Dvojče 140
Dvojvěží 135
E
Egyptská stěna - M 43
Egypťan 43
F
Faraón 43
Figura 165
Figurální masív - M 166
Fifanka 193
Filek 235
G
Galeon 226
H
Hádě 245
Hafušák 144
Harryho věžička 210
Hezoun 125
Hradní 179
Hrobeček 246
Hříbek 192
CH
Chrobák 161
Chroustova věž 121
J
Javorová 150
Javořík 150
Jenovefa 104
Jeřábí 81
Jeřabinka 146
Julie 104
K
Kapelník 95
Kapr 29
Kapradi 159
Kavčí 230
Kladívko 39
Kočičí hlava 176
Koral 62
Kořenského věž 30
Koťátka 233
Krasec 160
Královský pivovar - M
217
Kráter - M 143
Křehká 38
Křemenová 31
Křivá 137
Křivule 137
Kulička 102
L
Lasička 123
Lavice 70
Ledová 243
Leguán - M 146
Lengáčova skála 86
Lesní masív - M 159
Lokomotiva - M 221
Louskáček 234
Lovecká stěna - M 41
Lvíček 69
M
Maják 206
Malá Bašta 112
Malinká 57
Malý Mariáš 238
Malý Smíšek 155
Mánkovec 128
Manon 211
Mariáš 237
Maršál 181
Masív u zatáčky - M 171
Medvídci 160
Mechová 88
Mešita - M 46
Michal 42
Michaela 45
Minaret 46
Mnich 203
Monastýr 138
Monolit 127
Mravenčí 70
Mužíček 69
Myslivecká věžička 185
Rejstřík
255
N
Nábožná 29
Náhrobní kámen 45
Nemluvně 223
Nepřístupná 241
Netopýr - M 120
Nevěz 156
Překrok 216
Puklá věžička 163
Pyramida (Mlčouchova)
49
Pyramida - M 232
Pytlácká stěna - M 184
Pytlácké věžičky 184
O
Obětní 241
Okraje pod Prašivkou M155
Okraj u Šikmé - M 187
Opomenutá 105
Opozdilec 218
Ostříž 216
Otesánek 146
Ottova věž 218
R
Rasocháč 145
Róm - M 92
Rozeklaná 209
P
Padací most 167
Paličák 52
Palice - M 52
Palička 140
Panenka 223
Panny 51
Pašerák 65
Pelikán 150
Perníková 193
Pes huňatej 240
Pěšák 171
Pion 159
Pirova věž 129
Podmokelská 52
Posel 135
Poslední 205
Praděd 103
Prašivka 156
Převislá 175
Přehlédnutá 164
S
Sfinga 74
Silniční pilíře - M 171
Skin - M 92
Skluzavka 217
Skokanský balvan 167
Slepená 157
Slunečná 115
Smíšek 155
Smolař 245
Smutná 33
Sněžná 173
Soví pilíř- M 163
Stěna s viklanem - M 39
Stojan 119
Stoupa 217
Svatý Ján 132
Svéhlavička 63
Strážce 181
Sypká 112
Š
Šavlovna 221
Šikmá věžička 187
Šmudla 126
Šourek 108
Šourkova věž - M 108
Štěrk 168
T
Tabulová hora - M 42
Taktovka 61
Temný masív - M 171
Těžítko 98
Tonda 223
Trio 214
Trpaslík 35
Trůn 213
U
Uprchlík 244
Útesy - M 54
V
Vagónek 39
Vánoční 232
Večerní věž 78
Vegeťák 240
Velikonoční věž 104
Velká Bašta - M 111
Velvet - M 57
Vrátník 167
Vřesová 67
Výcviková skalka 246
Vyhlídka u Lvíčka-M66
Z
Zadní masív - M 113
Zapadlé věže 149
Zapomenutá 130
Zatracenec 174
Zdánlivá 157
Zelenáč 212
Zero - M 214
Zlatá vyhlídka 94
Zmije 123
Žebrák 150
V rejstříku jsou obyčejným stojatým písmem vyznačeny věže a masivy z oblasti
Kapelník a Čertova ruka, kurzívou skály z oblasti Přední Skalák a tučným
písmem z oblasti Maják.

Podobné dokumenty