SD Rapid test Norovirus

Komentáře

Transkript

SD Rapid test Norovirus
SD Rapid test
Norovirus
Návod k použití soupravy
Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com
Distributor: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy,
Tel: 261 090 565, Fax: 261 090 566, E-mail: [email protected], Web: www.vidia.cz
POUŽITÍ:
SD Rapid test Norovirus je rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní detekci norovirů
genoskupiny I (GI) a genoskupiny II (GII). Test umožňuje rychlou a jednoduchou detekci
antigenů ve vzorcích stolice.
ÚVOD:
Noroviry jsou hlavní příčinou gastroenteritid ve světě s odhadovanými 23 miliony případů
ročně v USA. Jsou přenášeny přímo z člověka na člověka, i nepřímo prostřednictvím
kontaminované vody a jídla.
Často jsou spojovány s ohnisky infekce ve veřejných zařízeních jako jsou sanatoria, nemocnice,
jesle, věznice a výletní lodě.
PRINCIP TESTU:
SD Rapid test Norovirus má na povrchu testu 2 linie: „T“ (testovací linie) a „C“ (kontrolní
linie). Tyto linie nejsou viditelné ve výsledkové zóně před aplikací vzorku. Kontrolní linie se
používá jako kontrola testu. Kontrolní linie by se měla vždy objevit, pokud je test řádně
proveden a reagencie jsou funkční. Pokud jsou ve vzorku přítomny noroviry, ve výsledkové
zóně se objeví purpurová testovací linie. Když se vzorek aplikuje na test, noroviry ve vzorku
reagují s koloidním zlatem s navázanými specifickými protilátkami, a tak tvoří komplex
antigen-konjugát protilátky s koloidním zlatem. Jak tento komplex vzlíná přes výsledkovou
zónu, je zachycen norovirus-specifickými protilátkami imobilizovanými v testovací linii ve
výsledkové zóně a vzniká barevná linka. Pokud norovirus není ve vzorku přítomen, komplex se
netvoří a neobjeví se ani barevná testovací linka.
OBSAH SOUPRAVY:
-
-
samostatně balené testovací kazety s desikantem - 1 test obsahuje: zlaté konjugáty (jako
hlavní komponenta): myší monoklonální protilátka anti-Norovirus GI–koloidní zlato
(0,067±0,013μg), myší monoklonální protilátka anti-Norovirus GII-koloidní zlato
(0,067±0,013μg), testovací linie (jako hlavní komponenta): myší monoklonální
protilátka anti-Norovirus GI (0,48±0,096μg), myší monoklonální protilátka antiNorovirus GII (0,48±0,096μg), kontrolní linie (jako hlavní komponenta): kozí anti-myší
IgG (0,48±0,096μg)
odběrová zkumavka
uzávěr s kapátkem
1
-
odběrové tyčinky
ředicí roztok (25ml/lahvičku)
kapátka
návod k použití
SBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ, SKLADOVÁNÍ:
Před extrakcí
1. Odběr by se měl uskutečnit co nejdříve od nástupu symptomů (průjem a zvracení),
protože maximální vylučování viru nastává 1-3 dny od nástupu symptomů.
2. Vzorky stolice musí být odebírány do čistých nádob bez aditiv a uchovávány v lednici
(2-8°C) po dobu 72 hodin.
3. Pokud je skladování delší než 72 hodin, doporučuje se zamražení na méně než -20°C.
4. Před použitím nechte vzorky vytemperovat na laboratorní teplotu a důkladně
promíchejte.
5. Vyvarujte se opakovaného zmrazování a rozmrazování vzorků.
Extrahovaný vzorek
1. Pokud extrahovaný vzorek nebyl okamžitě použit, měl by být uchován při 2-8°C po
dobu 72 hodin.
2. Pokud je vzorek stolice tekutý, napipetujte 0,1 ml vzorky mikropipetou a zamíchejte
v ředicím roztoku. Pokud je vzorek tuhý, pomocí odběrové tyčinky odeberte malé
množství vzorku stolice (cca 50-100 mg). Vložte odběrovou tyčinku do odběrové
zkumavky obsahující ředicí roztok.
PRACOVNÍ POSTUP (TESTOVACÍ SCHÉMA):
I. Extrakce vzorku
1. Před testováním nechte kazetu, vzorek stolice a kontroly vytemperovat na laboratorní
teplotu (+15 až +30°C).
2. Naplňte kapátko ředicím pufrem po rysku (obrázek, bod 1) a přeneste ho do odběrové
zkumavky.
3. Opakujte krok 2.
4. Odeberte vzorek stolice (cca 50-100 mg) pomocí odběrové tyčinky.
5. Vložte odběrovou tyčinku do odběrové zkumavky s ředicím roztokem.
6. Otáčejte odběrovou tyčinku nejméně 10x až se vzorek rozpustí v ředicím roztoku. Třete
tyčinku o stěnu zkumavky, vytlačte co nejvíc tekutiny. Odběrovou tyčinku zlikvidujte.
II. Pracovní postup – test
1. Vyjměte testovací kazetu ze sáčku, umístěte ji na rovný, suchý povrch.
2. Nasaďte uzávěr s kapátkem na odběrovou zkumavku.
3. Nakapejte 4-5 kapek (asi 100-125 μl) do okénka pro vzorky.
4. V průběhu testu vidíte, jak purpurová barva přechází výsledkovou zónu ve středu kazety.
5. Odečtěte výsledek za 15 minut. Výsledky po více než 15 minutách neinterpretujte.
INTERPRETACE VÝSLEDKU:
1. V levé části výsledkové zóny se objeví kontrolní barevná linka, která ukazuje, že test
řádně funguje.
2. Pravá část výsledkové zóny ukazuje výsledek testu. Pokud se objeví barevná linka
v pravé části testovací zóny, je to testovací linka.
2
Negativní výsledek: V kontrolní zóně C se objeví pouze jedna barevná linka. Výsledková zóna
T zůstane čistá.
Norovirus pozitivní: Kromě barevné linky v kontrolní zóně C se objeví také barevná linka ve
výsledkové zóně T, nezáleží na tom, která se objeví dříve. To značí pozitivní výsledek.
Neplatný: Test je neplatný, pokud se ve výsledkové zóně neobjeví barevná linka, a to bez
ohledu na přítomnost barevné linky ve výsledkové zóně T. Nejčastějšími příčinami selhání
testu jsou: nesprávný pracovní postup nebo stárnutí reagencií po uplynutí expirační doby.
Zkontrolujte pracovní postup a zopakujte test s novou testovací sadou. Pokud potíže
přetrvávají, kontaktujte svého dodavatele.
INTERNÍ KONTROLA KVALITY:
SD Rapid test Norovirus má na povrchu testu testovací a kontrolní linky, které nejsou viditelné
před aplikací vzorku. Kontrolní linka zajišťuje kontrolu průběhu testu a měla by se objevit,
pokud je test řádně proveden a reagencie jsou funkční.
OMEZENÍ TESTU:
1. Negativní výsledek testu nevylučuje možnost norovirové infekce. Selhání detekce noroviru
může být způsobeno faktory jako jsou: sběr vzorku v nevhodné době, kdy už se ve vzorku
nachází příliš málo virionů, a nesprávný způsob sběru vzorku a nakládání se vzorkem.
2. Výsledky testu by měly být interpretovány ve spojitosti s informacemi získanými
z epidemiologických studií, klinickým stavem pacienta a jinými diagnostickými metodami.
CHARAKTERISTIKA TESTU:
Účinnost testu byla potvrzena metodou Realtime RT-PCR. Výsledky jsou shrnuty v následující
tabulce:
Místo testování: Soonchunhyang University Cheonan Hospital
Norovirus Ag citlivost a specifita:
Realtime RT-PCR
SD Rapid test Norovirus
Pozitivní
Negativní
Pozitivní
58
11
Negativní
11
269
Citlivost
84,1% (58/69)
95% (74%-91%)
Specifita
96,1% (269/280)
95% (74%-91%)
PPV
86,3% (69/80)
NPV
96,2% (280/291)
3
Total
69
280
SKLADOVÁNÍ A STABILITA / BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Testovací kazeta by měla být skladována při pokojové teplotě (1-30°C). Neskladujte v lednici.
Ředicí roztok je stabilní do data exspirace, pokud byla souprava skladována při 1-30°C.
Nezmrazujte soupravu nebo její komponenty.
Testovací kazeta je citlivá na vlhkost i teplo.
Vykonejte test ihned po otevření a vyjmutí testovací kazety z obalu.
Nepoužívejte po uplynutí expirační doby.
Exspirace soupravy je uvedena na vnějším obalu soupravy.
Nepoužívejte soupravu v případě poškození obalu nebo poškození uzavírací nálepky.
Nepoužívejte znovu již použitou testovací kazetu.
Všechny komponenty soupravy jsou na jedno použití.
UPOZORNĚNÍ:
1.
2.
Pouze pro diagnostiku in vitro.
Dodržujte přesně pracovní postup, abyste dostali správné výsledky. Osoba provádějící test
musí být vyškolena pro jeho použití a musí být kvalifikovaná pro práci v laboratoři.
3. Nejezte a nekuřte při nakládání se vzorky.
4. Při práci se vzorky používejte ochranné rukavice. Po práci si důkladně umyjte ruce.
5. Vyvarujte se rozlití nebo tvorbě aerosolu.
6. Pokud došlo k rozlití, použijte vhodný desinfekční prostředek.
7. Dekontaminujte a zlikvidujte všechny vzorky, reakční soupravy a potencionálně
kontaminované materiály do odpadní nádoby jako infekční odpad.
8. Vyvarujte se smíchání a záměně vzorků.
9. Buďte opatrní, abyste se vyhnuli kontaminaci konce odběrové zkumavky při kapání
ředicího roztoku do okénka pro vzorky.
10. SD Rapid test Norovirus ředicí roztok obsahuje antimikrobiální prostředek, který
nepředstavuje žádné riziko, pokud byly dodržovány zásady správné laboratorní praxe.
Vyloučení odpovědnosti:
Přestože byla uplatněna všechna opatření pro zabezpečení diagnostické spolehlivosti a přesnosti tohoto produktu, produkt je
používán mimo dosahu výrobce a distributora, a výsledky proto mohou být ovlivněny vnějšími faktory a /nebo chybou uživatele.
Osoba, která je subjektem diagnózy, by měla kontaktovat lékaře pro potvrzení výsledku testu.
Upozornění:
Výrobce a distributor tohoto produktu není zodpovědný za případné ztráty, odpovědnost, nároky, náklady nebo ztrátu, jestli
přímé nebo nepřímé nebo následné, vycházející z podobné nebo nesprávné diagnózy – pozitivní nebo negativní, při použití
tohoto produktu.
REFERENCE:
1. Clark B, McKendrick M. A review of viral gastroenteritis. Curr Opin Infect Dis 2004; 17:461-9
2. Cheng AC, McDonald JR, Thielman NM. Infectious diarrhea in developed and developing countries.
J Clin Gastroenterol 2005;39:757-73.
3. Kojima S, Kageyama T, Fukushi S, Hoshino FB, Shinohara M, Uchida K, Natori K, Takeda N,
Katayama K. Genogroupspecific PCR primers for detection of Norwalk-like viruses. J Virol Methods
2002;100:107-14.
4. Patel MM, Hall AJ, Vinje J, Parashar UD. Noroviruses: a comprehensive review. J Clin Virol
2009;44:1-8.
5. Bass DM. Rotavirus and other agents of viral gastroenteritis. In: Berman RE, Kliegman RM, Jenson
HB, eds. Nelson textbook of pediatrics. 17th ed. Philadelphia; WB Saunders Co; 2004;1081-3.
POUŽITÉ SYMBOLY:
Určeno pro diagnostiku in vitro
Číslo šarže (LOT)
Skladujte při 1-30°C
Na jedno použití. Nepoužívejte
znovu
Návod k použití
Katalogové číslo
4
TESTOVACÍ SCHÉMA:
I. Otevřete vnější obal a prohlédněte obsah:
1. Testovací kazeta individuálně balená s desikantem
2. Odběrová zkumavka
3. Uzávěr s kapátkem
4. Ředicí roztok (25ml/lahvička)
5. Odběrová tyčinka
6. Kapátko
7. Návod k použití
Otevřete obal kazety a prohlédněte obsah:
1. Výsledková zóna
2. Okénko pro nanesení vzorku a ředicího roztoku
II. Pozorně si přečtěte návod k použití soupravy.
III. Zkontrolujte expiraci na zadní straně obalu kazety. Pokud je souprava proexpirovaná,
použijte jinou soupravu.
5
IV. Dvakrát přeneste do zkumavky vyznačený
objem ředicího roztoku.
V. Odeberte vzorek stolice 50-100 mg.
VI. Vložte odběrovou tyčinku do zkumavky a
otáčejte nejméně desetkrát.
VII. Otřete tyčinku o stěnu zkumavky, vytlačte co
nejvíc tekutiny. Odběrovou tyčinku zlikvidujte.
VIII. Nasaďte uzávěr s kapátkem na odběrovou
zkumavku.
IX. Nakapejte 4-5 kapek do okénka pro vzorky.
X. Za 15 minut odečtěte výsledek.
INTERPRETACE VÝSLEDKU:
Negativní:
V kontrolní zóně C se objeví pouze jedna barevná linka.
Výsledková zóna T zůstane čistá.
Norovirus pozitivní:
Kromě barevné linky v kontrolní zóně C se objeví také
barevná linka ve výsledkové zóně T.
Neplatný:
Žádná linka v C zóně.
Doporučujeme opakování testu.
Poslední revize tohoto návodu: 09/2012
6

Podobné dokumenty

Návod k soupravě

Návod k soupravě Vzorky a testovací souprava by měly být před provedením testu minimálně 15 – 30 minut uchovány při laboratorní teplotě. 1. Extrakce vzorku • Do zkumavky odeberte pomocí odběrového tamponu přibližně...

Více

vodíková voda

vodíková voda zatímco při elektrolýze tvrdé vody se na elektrodách tvoří výrazné pláty, což umožnilo vývoj těchto zařízení v zemích s tvrdou vodou. Problém plátování při elektrolýze tvrdé vody však byl vyřešen n...

Více

immunoquick norovirus cz

immunoquick norovirus cz 4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Pouze pro in vitro diagnostiku 2. Před provedením testu by měly být vzorky a reagencie vytemperovány na laboratorní teplotu 3. Nepoužívejte test po uplynutí doby expirac...

Více

Novinky v očkování 2006

Novinky v očkování 2006 (cross protektivita) 3 dávkové schéma, i.m. aplikace Terapeutický efekt dosud neověřen Optimálně – věková kategorie 14 – 15 let (před začátkem sexuálního života) Předpokládá se vysoká cena

Více

Návod k soupravě

Návod k soupravě Adenovirus. Absence barevné linie v těchto zónách značí negativní výsledek testu. Jako procesní kontrola slouží barevná linie v zóně C, která by se měla objevit vždy. Indikuje aplikaci dostatečného...

Více

Těhotenský test - Příbalový leták

Těhotenský test - Příbalový leták jsou zachyceny dalšími protilátkami, které jsou zafixovány v oblasti testovacího okénka analytické membrány. To, že se na testovacím místě (T) objeví viditelný fialovo-červený proužek, indikuje sku...

Více

NADAL® Norovirus - test (Kazetový test)

NADAL® Norovirus - test (Kazetový test) • Centrifuga Reagencie Testovací kazeta obsahuje specifické monoklonální protilátky antiGenoskupiny 1 a anti-Genoskupiny 2, kterými je potažena membrana testu. Pozor • Pouze pro in vitro diagnostik...

Více

Jana Prattingerová - Norovirové gastroenteritidy v Libereckém kraji

Jana Prattingerová - Norovirové gastroenteritidy v Libereckém kraji Simon, A.; Schildgen, O.; Eis-Hübinger, A. M.; Hasan, C.; Bode, U.; Buderus, S.; Engelhart, S.; Fleischhack, G. Norovirus outbreak in a pediatric oncology unit: original article. Scand. J. Gastroen...

Více