Přehled vozu

Transkript

Přehled vozu
'1
FELICIA
Montážní místa
È. 1/1
,O
Pøehled vozu
G
-Motorovýprostor,Mono-Motronic
-Motorovýprostor,
1AV
1/2
1/3
-Motorovýprostor,
1,9D
1/4
-Motorovýprostor,Simos2P
1/5
-Karoserie
1/6
U
~-~
(')
Vydání 04.97
SOO.5211.14.15
è.1/2
.Montážní
"--
místa
---
FELlCIA~
Motorový prostor, Mono-Motronic
1
O
2
3
4
5
6
"
:)
16
15 14 13 12 11 10
1
-Akumulátor
2
-Ventilátor
3
-Spínaè
4
-Motor
stíraèe
5
-Øídící
jednotka
6
-Relé
7
-Cerpadlo
ostøikovaèe
pøedního a zadního
8
-Cerpadlo
ostøikovaèù
svìtlometù
9
-Spínaè
10
-Zvuková
11
-Spouštìè
-8-
12
-Ventilátor
chladicí
13
-Spínaè
14
15
-Cidlo
ukazatele teploty chladicí kapaliny -G 2-Termospínaè
ventilátoru
chladicí kapaliny -F 18-
16
-Alternátor
9
8
7
I 897-0119 I
-Atopení
hladiny
-V 2brzdové
kapaliny
pøedního
skla -V-
Mono-Motronic
ostøikovaèù
couvacích
svìtlometù
svìtel
houkaèka-H
-F 34-
-J 257-J 39-
\
skla -V 59-
J
-V 11-
-F 4-
1-
kapaliny
-V 7-
tlaku oleje -F 1~
-C-
)
--.
Vydání 02.96
SOO.5211.08,15
FELICIA
G
Montážní místa
è.1/3
Motorový prostor, 1AV
1
2
3
4
5
6
O
7
16
O
15
1
-Akumulátor
2
-Ventilátor
3
-Spínaè
4
-Motor
stíraèe
5
-Øídící
jednotka
6
-Relé
7
-Èerpadlo
ostøikovaèe
pøedního a zadního
8
-Èerpadlo
ostøikovaèù
svìtlometù
9
-Spínaè
10
-Termospínaè
11
-Spouštìè
-B-
12
-Ventilátor
chladicí
13
-Èidlo
ukazatele teploty chladicí
ploty chladicí kapaliny -G 62-
14
-Zvukováhoukaèka-H
15
-Spínaè
16
-Alternátor
I S97-0204
I
-Atopení
hladiny
-V 2brzdové
kapaliny
pøedního
skla -V-
-F 34-
1 AV -J 382-
ostøikovaèù
couvacích
svìtlometù
svìtel
-J 39skla -V 59-
-V 11-
-F 4-
ventilátoru
chladicí
kapaliny
kapaliny ':F 18-
-V 7kapaliny
-G 2-, èidlo te-
1-
tlaku oleje -F 1-C-
O
Vydání 02.96
SOO.5211.08.15
"-
I
J
'
:':.,-,..
.,
.=="--=
'"
è.1/4
Montážní místa
FELlCIA
Motorový prostor, 1,9D
~
1
234
56
O
16 15
14 13
12 11 1 O 9
8
7
I C'n"7nl"\co I
I 897-0268
1
-Akumulátor
2
-Ventilátor
3
-Spínaè
4
-Motor
5
-Relé
ventilátoru
6
-~ídící
jednotka
7
-Èerpadlo
ostøikovaèe
pøedního a zadního
8
-Èerpadlo
ostøikovaèù
svìtlometù
9
-Spínaè
10
-Spouštìè
11
-Tlakový
12
-Ventilátor
13
-Vstøikovací
14
-Lhavicí
15
-Zvuková
16
-Alternátor
I
-Atopení
hladiny
stíraèe
-V 2brzdové
kapaliny
pøedního
skla -V-
chladicí
motoru
couvacích
kapaliny
1,9D
svìtel
-F 34-
2. stupeò
-J 101-
-J 179-
O
skla -V 59-
-V 11-
-F 4-
-Bspínaè oleje -F 1chladicí
kapaliny-V
7-
èerpadlo
c ,
svíèky
-O 6-
houkaèka-H
;
1-
-C-
~
Vydání
05.96
500.5211.11.15
."...
"-
=
FELICIA
Montážní místa
Motorový
è.1/5
prostor, Simos 2P
1
3
4
5
6
7
8
14
O
1
-Akumulátor
2
-Ventilátor
3
-Relé
4
-Motor
stíraèe
5
-Øídicí
jednotka
6
-Spínaè
457
-Atopení
-V 2-
ostøikovaèù
hladiny
svìtlometù
-J 39-
pøedního
skla -V-
Simos
2P -J 361-
brzdové
kapaliny
-F 34-
7
-Èerpadlo
ostøikovaèù
svìtlometù
8
-Èerpadlo
ostøikovaèe
pøedního a zadního
9
-Spínaè
10
-Zvuková
11
-Spouštìè
-8-
12
-Ventilátor
chladicí
13
-Spínaè
14
-Èidlo
ukazatele
teploty
teploty chladicí kapaliny
chladicí
-G 62-
15
-Termospínaè
chladicí
16
-Alternátor
couvacích
svìtel
houkaèka-H
-V 11skla -V 59
-F 41-
kapaliny
-V 7-
tlaku oleje -F 1-
O
Vydání 04.97
i~i
SOO.5211.14.15
ventilátoru
-C-
kapaliny
kapaliny
-G 2-, èidlo
-F 18-
è.1/6
Montážní místa
FELlCIA
Karosserie
::)
1
2
3
O
11
10
9
8
7
6
5
4
I 897-0956 I
1
-t{ídicí
jednotka varovného zaøízení proti krádeži -J 284-, motorový prostor vpravo
2
-Pojistka
na øídicí jednotce varovného zaYízení proti krádeži -S 90-
3
-Reléová
deska s držákem pojistek, pod pYístrojovou deskou vpravo
4
-Relé
5
-t{ídicí
jednotka imobilizéru -J 362-, za panelem pøístrojù
6
-t{ídicí
jednotka airbagu -J 234-, ve vnitøním prostoru na støední konzole vpøedu
7
-t{ídicí
jednotka Mono-Motronic
ostYikovaèù svìtlometù
-J 39-, v motorovém
prostoru na pøíèné stìnì
-J 257-, v motorovém
t{ídicí jednotka 1 AV -J 382-, v motorovém
::)
prostoru vlevo, nebo
prostoru vlevo, nebo
t{ídicí jednotka Simos 2P -J 361-, v motorovém
jednotka ABS -J 104-, v motorovém
vlevo
prostoru vlevo
8
-t{ídicí
prostoru vlevo
9
10
-t{ídicí
jednotka motoru 1,90 -J 179-, v motorovém prostoru na krytu levé tlumièové
jednotky
-t{ídicí
jednotka centrálního zamykání -J 110-, za panelem pYístrojù
11
-t{ídicí
jednotka vyhøívání sedadel -J396-, za panelem pYístrojù
-:J
Vydání 12.98
SOO.5211.19.15
FELICIA
Montážní místa
Reléová
-Umístìní
a obsazení
-Rozmístìní
-Umístìní
deska s držákem
pojistek
vícepólových
relé
r;)
V
C
C
Vydání 11.94
SOO.5211.00.15
svorkovnic
è.2/1
pojistek
2/2
2/3
2/3
è.2/2
Montážní místa
FELICIA
O
r;;:-~~
r-=-P6j
n5~
L~--:I
IVii -~ rm86 ~~ ~30
I. I Trm~ rm311 1800
-87- ~61
IlIIJ
lIIJ, IlIIJ [email protected]~lIIJ
I IlIIJ
lIIJl
r-=49a:-J
14~~ i11
IlIIJ
lIIJl
~~~ ~~~,:)B:jJ ~J;j ~~~
r:~1
I~
r:~
I~
lIIJl
@~~eJ
~~
1
2
3
4
5
6
7
lIIJl
8
9
r::1861DJ8f r:~J
I~
~851~
r;~-:l
lIIJ151l11J87~1
~~;J ~~:J [email protected]
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
~~~~~~~~~~~~~~8~~~~~~~
O
-
I 897-0955
Umístìní
I
pojistek
1
-Øídicí
jednotka Mono-Motronic, Simos 2P, 1 AV a 1,91
10 A
12
-Zadní
mlhová svìtla
+ kontrolka
7,5 A
2
-Stírací
20 A
13
-Vyhøívání
zadního skla
+ kontrolka, vyhøívání vnìjších
zrcátek
30 A
3
-Ventilátor
topení
25 A
14
-Brzdová
svìtla, varovná svìtla
15 A
4
-Mono-Motronic,
Simos
2p,
1 AV, palivové èerpadlo, vyhøívání lambda-sondy, vstøikovací
ventil
15 A
15
-Vnitøní
hodiny
osvìtlení,
15 A
5
-PYední
10 A
16
-Centrální
zamykání, ostøi kování svìtlometù
15 A
6
-Pøední
levá mlhovka
+ kontrolka
10 A
17
-Ventilátor
chladicí kapaliny,
houkaèka, svìtelná houkaèka
25 A
7
-Pravé
10 A
18
-Elektrické
25 A
8
-Levé
tlumené svìtlo
+ kontrolka
10 A
19
-Osvìtlení
spínaèe obrysových
svìtel
a panelu pYístrojù,
ovládání vnìjších zrcátek,
od 01.98 akustická signalizace
svìtel
9
-Pravé
10 A
20
-Øídicí
jednotka
Mono- 15 A
Motronic, Simos 2P, 1 AV a 1,91
10
-Levé
dálkové svìtlo
+ kontrolka
10 A
21
-Smìrová
11
-Pravá
obrysová svìtla,
do 12.97 akustická signalizace
svìtel
7,5 A
22
-Levá
obrysová
osvìtlení
poznávací
osvìtlení
zásuvky,
pøístrojù a autorádia
a omývací zaøízení
pravá mlhovka
tlumené svìtlo
dálkové svìtlo
zásuvka,
O
spouštìèe
oken
a couvací svìtla
15 A
15 A
svìtla,
znaèky,
panelu
7,5 A
Vydání 12.98
SOO.5211.19.15
Cc
:J
FELlCIA
Montážnímísta
Barvy pojistek
30 A -zelená
25 A -bílá
20 A -žlutá
15 A -modrá
10 A -èervená
7.5 A -hnìdá
Oznaèení svorkovnic
@
M
-Svorkovnice
AB
-Neobsazeno
(bílá), 12-p6lová
BA
-Svorkovnice
(èervená), 10-p6lová
BB
-Svorkovnice
(zelená), 12-p6lová
BC
-Svorkovnice
(modrá), 14-p6lová
BD
-Svorkovnice
(èerná), 12-p6lová
BE
-Svorkovnice
(zelená), 8-p6lová
BF
-Svorkovnice
(èervená), 10-p6lová
C
-Svorkovnice
(zelená), 6-p6lová
30 B -Neobsazeno
30 A -Kabel
(èervený), svorka 30
Oznaèení relé
Upozornìn~'
Odlišná umístìní
Umístìní
O
relé je nutno vyhledat v pøíslušném elektrickém schéma zapojen~
relé na pojistkovém
m
-Relé
hlavních svìtel
m
-Relé
pfedních mlhavých svìtel
.-Relé
zadních mlhavých svìtel
.-Relé
vyhøívání zadního skla
.-Relé
palivového èerpadla
.-Akustická
m
-Spínací
signalizace obrysových svìtel do 12/97, od 01/98 je souèástí panelu pfístrojù
relé pro X-kontakt
.-Pøerušovaè
.-Relé
.-Cyklovaè
varovných svìtel
stíraèe a ostøikovaèe zadního skla
stíraèù
n
V
.
j;i1'c",
"".."""",
;!r'!<';;:':'~ii"'"
bloku
Vydání 12.98
SOO.5211.19.15~
È. 2/3
r
o
o
o
~~
J
!
"
FELICIA
Montážní místa
è.3/1
~
Kostøící body
-Kostøící
body
O
O
C
;;
'=
!
Vydání 06.95
800.5211.04.15
3/2
è.3/2
Montážní místa
FELlCIA
Kostøící body
-:.J
O
I 897-0273
11
-KostFící
bod, v motorovém
prostoru vpravo na karosérii
12
-Kostøící
bod, v motorovém
prostoru vlevo
14
-Kostøící
bod, v motorovém
prostoru na pøevodovce
15
-Kostøící
bod, na hlavì válcù
18
-Kostøící
bod, na bloku motoru vpravo
42
-Kostøící
bod, vpravo vedle sloupku øízení
59
-Kostøící
bod, v blízkosti levé koncové svítilny
Upozornìní:
Kostøící body, které nejsou znázornìny
I
O
na obrázku
17
-Kostøící
bod, na sacím potrubí
21
-Kostøící
bod, na vstøikovacím èerpadle
25
-Kostøící
bod, na karburátoru
29
-Kostøící
bod, poblíž tepelného èasového ventilu
I
I
i
!
\
Vydání 05.96
$00.5211.11.15
c
C
Je,
~
\
,--'
FELICIA
Montážní místa
È. 4/1
O
Mono-Motronic,
-Pøehled
C
-motorový
1AV, 1,9D, Simos
prostor,
2P
Mono-Motronic
4/2
-Pøehled-motorovýprostor,
1AV
4/3
-Pøehled-motorovýprostor,
1,9D
4/4
-Pøehled-motorovýprostor,Simos2P
4/5
-Rozmístìní
konektorù
vícepólové
svorkovnice
øídicí jednotky
-J 257-
4/6
-Rozmístìní
konektorù
vícepólové
svorkovnice
øídicí jednotky
-J 382-
4/7
-Rozmístìní
konektorù
vícepólové
svorkovnice
øídicí jednotky
-J 179-
4/8
-Rozmístìní
konektorù
vícepólové
svorkovnice
øídicí jednotky
-J 361-
4/9
C
O
Vydání 04.97
500.5211.14.15
è.4/2
Montážní místa
Pøehled -motorový
3
FELICIA
prostor, Mono-Motronic
4
5
6
7
8
::J
9 10 1112
2
1
::J
I 897-0153 I
1
-Zapalovací
trafo -N 152- s koncovým výkonovým stupnìm
-N 157-
2
-Hrdlo
3
-Nastavovaè
škrtící klapky -V 60- s koncovým
bìžných otáèek-F 60-
4
-Trubice
5
-Èidlo
6
-Vstøikovací
7
-Potenciometr
8
-Lambda-sonda
9
-Øídící
10
-Elektromagnetický
11
-Svorkovnice
pro pøipojení diagnostiky T5b. do ledna 1995 (od ledna
1995 svorkovnice T16a vedle releové desky)
12
-Nádobka
13
-Snímaè
14
-Redukèní
15
-Zapalovací
16
-Rozdìlovaè
nasávání vzduchu s regulaèní klapkou
spínaèem
volno-
pro mìøení CO (do 11.95)
teploty chladicí kapaliny -G 62-
O
ventil-N30- s èidlem teploty nasávaného vzduchu -G 42škrtící klapky -G 69-G 39- s ohøevem Lambda-sondy -Z 19-
jednotka Mono-Motronic
-J 257-
ventil nádobky s aktivním uhlím -N 80-
s aktivním uhlím
otáèek-Hallùv -G 40pøepouštìcí ventil
svíèky -0-0-
\)
Vydání 02.96
500.5211.08.15
FELICIA
~é
Montážní místa
Pøehled -motorový
prostor,
È. 4/3
1AV
1
2
3
4
5
13
12 I
\
6
7
O
.\\'0
~~
'/
fA
o
~
11
Okem)
1O
1
-Lambda-sonda
-G 39- s ohøevem
2
-~ídící
1 AV -J 382-
3
-Elektromagnetický
4
-Svorkovnice,
pøíèné stìnì
5
-Nádobka
s aktivním
6
-Zapalovací
stupnìm
trafo -N 152- s koncovým
-N 157-
7
-Rozdìlovaè
8
-Èidlo
ukazatele teploty chladicí
chladicí kapaliny -G 62-
9
-Rozdìlovaè
paliva se vstøikovacími
N 32, N 33-
10
-Zapalovací
11
-Èidlo
teploty
nasávaného
vzduchu
nasávaného
vzduchu -G 71-
12
-Èistiè
13
-Jednotka
jednotka
ventil
9
8
Lambda-sondy
nádobky
s aktivním
I 897-0205I
-Z 19-
uhlím -N 80-
3-pólová,
(T3i) v motorovém
prostoru
na
vlevo (propojení s pøedním kabelovým
svazuhlím
-0- se snímaèem
výkonovým
otáèek-Hallovým
-G 40-
kapaliny -G 2-, èidlo teploty
ventily
-N 30, N 31,
svíèky -0-G 42-, èidlo
tlaku
vzduchu
ovládání
škrtící
klapky
-J 338-
O
Vydání
02.96
SOO.5211.~8.15
I
=========c
è.4/4
Montážní místa
Pøehled -motorový
1
FELICIA
prostor, 1,9D
2
3
4
5
()
6
7
8
O
12
11
1O
1
-Èistiè
vzduchu
2
-Èistiè
paliva
3
-Elektromagnetický
plynù -N 18-
4
-Ventil
pro zvýšenívolnobìžných
kovnice
5
-Pojistka
6
-Relé
7
-Svorkovnice
kem
8
-Øídící
9
-Dvì
10
-Èidlo
11
12
-Vstøikovací
-Vstøikovací
ventil pro zpìtné
9
I 897-0269 I
vedení výfukových
otáèek-N177-, šedá svor-
žhavicích svíèek -S125-
O
žhavicích svíèek -J52-T12c-, propojení s pøedním kabelovým svaz-
jednotka motoru 1,9D -J179-
vícepólové svorkovnice
vstøikovacího èerpadla
ke kabelovému
svazku
teploty chladicí kapaliny -G27èerpadlo
tryska
,
.c
r
-.J I
Vydání 05.96
SOO.5211.11.15
;!,:;~\;~,~#~
~-
FELICIA
Montážní místa
Pøehled -motorový
prostor,
Simos
è.4/5
2P
~
~::~---;~=:
~3
O
12 11 10
1
-Cidlo
teploty
nasávaného
vzduchu
nasávaného
vzduchu -G 71-
2
-Jednotka
3
-Snímaè
klepání
4
-Snímaè
otáèek-Hallùv
5
-Nádobka
6
7
-Elektromagnetický
-Øídicí
jednotka
8
-Lambda-sonda
9
-Cidlo
teploty
chladicí
kapaliny
teploty chladicí kapaliny -G 2-
10
-Vstøikovací
ventily
11
-Zapalovací
lišta -N 152-
12
-Zapalovací
svíèky
13
-Cistiè
C
Vydání 04.97
SOO.5211.14.15
ovládání
škrticí
tlaku
klapky -J 338'"
-G61-
s aktivním
-G40uhlím
ventil nádobky
Simos 2P, -J 361-G 39- s ohøevem
vzduchu
-G 42-, èidlo
8
-N30- až -N33-
-0-
s aktivním
uhrím -N 80.
Lambda-sondy
-G 62-, èidlo
-Z 19ukazatele
è. 4/6
Montážní místa.
Rozmístìní
konektorù
vícepólové
2
1
svorkovnice
8 1 ()
3
~
7 9
14
FELICIA
-J 257-
O
18 20
.13 15 1
21
23
L
[;J~
O
26
25
38
29
4244
4143
I 597-0171 I
1
-T
45/1
20
~
T 45/20
2
-T
45/2
21
-T
45/21
3
-T
45/3
23
-T
45/23
7
-T
45/7
25
~
8
-T
45/8
26
-T
45/26
9
-T
45/9
29
-T
45/29
10
-T
45/10
38
-T
45/38
13
-T
45/13
41
~
T 45/41
14
-T
45/14
42
".,
T 45/42
15
-T
45/1 5
43
-T
45/43
17
-T
45/17
44
-T
45/44
18
-T
45/18
T 45/25
O
.
Vydání 04.97
500.5211.14.15
!
FELICIA
l
Rozmístìní
Montážnímísta
konektorù
vícepólové
svorkovnice
2 4 6 810
1
3
è.4n
-J 382-
'
141618
7 9
~
(;,
24 2628
25
38
29
42 44
37 394143 45
I 597-0206 I
C
1
-T
45a/1
21
"-
2
3
-T
-T
45a/2
45a/3
23
24
-T
-T
45a/23
45a/24
4
-T
45a/4
25
-T
45a/25
6
-T
45a/6
26
-T
45a/26
7
-T
45a/7
28
-T
45a/28
8
-T
45a/8
29
'-
9
-T
45a/9
37
-T
45a/37
1o
-T
45a/1 o
38
-T
45a/38
13
-T
45a/13
39
-T
45a/39
14
-T
45a/14
41
-T
45a/41
15
-T
45a/1 5
42
-T
45a/42
16
-T
45a/16
43
-T
45a/43
17
-T
45a/1 7
44
-T
45a/44
18
-T
45a/18
4p
-T
45a/45
19
-T
45a/19
r
~
Vydání 04.97
$00.5211.14.15
T 45a/21
T 45a/29
..,
è. 4/8
Montážnímísta
Rozmístìní
konektorù
vícepólové
svorkovnice
16 13 10
17
7
14 11
FELICIA
-J 179-
4
8
:J
1
5
!
2
O
15 12
9
6
3
I 897 -0270
1
-T
18a/1
10
-T
18a/1 o
2
-T
18a/2
11
-T
18a/11
3
-T
18a/3
12
-T
18a/1 2
4
-T
18a/4
13
-T
18a/13
5
-T
18a/5
14
-T
18a/14
6
-T
18a/6
15
-T
18a/1 5
7
-T
18a/7
16
-T
18a/16
8
-T
18a/8
17
-T
18a/1 7
9
-T
18a/9
I
J
(Q
Vydání 04.97
SOO.5211.14.15
FELICIA
( ')
Montážní místa
Rozmístìní
konektorù
vícepólové
è.4/9
svorkovnice
1
26
-J 361-
53
0000000000
66
00000
0000000000000
000000
000000000
00000
C!
41
40
67
80
I 897-0459 I
C
1
-T52/1
59
-T28/59
2
-T52/2
62
-T28/62
3
-T52/3
66
-T28/66
4
-T52/4
67
-T28/67
6
-T52/6
68
-T28/68
10
-T52/1
69
-T28/69
12
-T52/12
71
-T28/71
13
-T52/13
73
-T28/73
18
-T52/18
74
-T28/74
19
-T52/19
75
-T28/75
25
-T52/25
76
-T28/76
26
-T52/26
78
-T28/78
27
-T52/27
80
-T28/80
53
-T28/53
54
-T28/54
58
-T28/58
o
C
~
Vydání 04.97
SOO.5211.14.15
.
o
FELlCIA
Montážní místa
È. 5/1
O
Centrální
zamykání,
do 05.97
-Pøehledkaroserie
-Rozmístìní
C
5/2
konektorù vícepólové svorkovnice
øídicíjednotkycentrálníhozamykání
-Rozmístìní konektorù vícepólové svorkovnice, 6-pólové
5/3
uøídicíjednotkycentrálníhozamykání
-Rozmístìní konektorù vícepólových svorkovnic
u sdružených a ovládacích jednotek
5/3
C
n
C;
Vydání 08.99
SOO.5211.21.15
5/4
è.5/2
Montážní místa
FELICIA
Pøehledkarosérie
:J
1
2
3
4
::;
\. 597-01631
1
-Øídící
jednotka centrálního zamykání -J11 0-
2
-Svorkovnice,
3
-Svorkovnice,
4
-Ovládací
jednotka, v pravých zadních dveøích -F134-
5
-Ovládací
jednotka, v levých zadních dveøích -F132-
6
-Svorkovnice,
7
-Sdružená
8
-Svorkovnice,
9
-Svorkovnice,
12-pólová, na sloupku A vlevo -T12a-
10
-Svorkovnice,
2-pólová, na sloupku A vlevo -T2s-
11
-Sdružená
12
-Svorkovnice,
5-pólová, v pøedních pravých dveøích -T5g-
13
-Svorkovnice,
12-pólová, na sloupku A vpravo -T12b-
14
-Svorkovnice,
2-pólová, na sloupku A vpravo -T2u-
6-pólová, na øídící jednotce centrálního zamykání -T6f2-pólová, v pravých zadních dveøích -T2t-
2-pólová, v levých zadních dveøích -T2r-
,O
jednotka, v levých pøedních dveøích -F1315-pólová, v pøedních levých dveøích -T5f-
jednotka, v pravých pøedních dveøích -F133-
n
V
Vydáni 06.95
SOO.5211.04.15
FELICIA
Montážní místa
è.5/3
C\
Rozmístìní
konektorù
vícepólové
svorkovnice
øídící jednotky
cetrálního
zamykání
2
O
4
6
1
2
3
-T6f/4
-T6f/1
-T6f/5
4
-T6f/2
f~
1
3
5
I 896 -0016 I
Rozmístìní
konektorù
vícepólové
svorkovnice,
6-pólové,
u øídící jednotky
centrálníhozamykání
1
2
3
4
C
4
5
6
[~:~:~
1
2
-T6f/1
-T6f/2
-T6f/3
-T6f/4
: ~~:~:
3
I 896 -0017 I
C
Upozornìní.
Pøi provádìní zkušebních prací je tøeba dát pozor na to, že èíslování konektorù na svorkovnici kabelového svazku
není totožné s èíslováním konektorù na øídící jednotce.
Vydání 06.95
800.5211.04.15
è.5/4
Montážní místa
Rozmístìní
ovládacích
Rozmístìní
konektorù
jednotek
konektorù
vícepólových
vícepólových
svorkovnic
svorkovnic
FELICIA
u sdružených
u sdružených
jednotek,
pravá
1
2
3
4
5
~~:~:i~]
5
4
3
2
O
a
5-pólových
levá
-T5g/1
-T5g/2
-T5g/3
-T5g/4
-T5g/5
T5f/1
T5f/2
T5f/3
T5f/4
T5f/5
O
1
I 596-00251
I
.I
Rozmístìní
konektorù
vícepólových
svorkovnic
u ovládacích
pravá
1
2
2
-T2t/1
-T2t/2
jednotek,
2-pólových
levá
T2r/1
T2r/2
O
1
I 596-0024I
:
\
J
Vydání 06.95
500.5211.04.15
i
:
FELICIA
Montážní místa
È. 6/1
L
Varovné zaøízení proti krádeži
(typ META M94 A), do 12.97
C
-Pøehledkaroserie
6/2
-Seøizovací prvky a rozmístìní svorkovnic
na øídicí jednotce varovného zaøízení
6/3
G
e
"
Vydání 08.99
SOO.5211.21.15
è.6/2
Montážní místa
FELICIA
Pøehled karosérie
C~
Cc
-~--:~-:::::::::-1
J
~
I (~
--~::~~~~
'. '
\ '
-7
--
8
---o
I
I
1
-Spínaè
2
-Øídící
3
-Ultrazvukové
èidlo -G171-, na A sloupku vpravo
4
-Ultrazvukové
èidlo -G170-, na A sloupku vlevo
C'n" nn~'"
596-0053
I
I
motorové kapoty -F120-, v motorovém prostoru vpravo
jednotka varovného zaøízení -J284-, v motorovém prostoru vpravo
5
-Spínaè
zadních (pátých) dveøí -F111-
6
-Dveøní
spínaè vzadu vlevo -F1 0- (pravý zrcadlovì
-F11)
7
-Dveøní
spínaè vpøedu vlevo -F2- (pravý zrcadlovì
-F3-)
8
-Kontrolka
desce
O
varovného zaøízení (LED) -K95- a anténa, vpøedu na pøístrojové
::)
Vydání 06.95
500.5211.04.15
FELICIA
Montážní místa
Seøizovací
zaøízení
prvky a rozmístìní
2
svorkovnic
na øídící jednotce
3
[email protected]
:[email protected]
8
g
l!tr-4
@
j
~--~
O
C
7-6-5
1
-Svorkovnice,
2
-Pojistka
I 896-0046
I
2-pólová, (RX) pro ultrazvukové èidlo (èervená)
15 A
3
-Hlavní
4
-Svorkovnice,
spínaè
26-pólová, hlavní svorkovnice
5
-Potenciometr
pro nastavování citlivosti ultrazvukových èidel
6
-Bez funkce
7
-Svorkovnice,
2-pólová, (TX) pro ultrazvukové èidlo (èerná)
8
-Svorkovnice,
4-pólová, neobsazeno
9
-Svorkovnice,
4pólová, pro kontrolku (LED) a anténu varovného zaøízení
C\
Vydání 06.95
SOO.5211.04.15
è.6/3
varovného
o
o
o
.c
.cf
~
\-J
FELICIA
Montážní místa
è.7/1
C
Autorádio,
reproduktory,
anténa,
do 07.98
-Pøehledkaroserie
7/2
-Rozmístìní
7/3
C
C
e
Vydání 08.99
SOO.5211.21.15
konektorù vícepólových svorkovnic, 8-pólových, k autorádiu
è. 7/2
Montážnímísta
FELlCIA
Pøehledkarosérie
,:)
5
4
3
:J
1
2
1
-Autorádio
2
-Reproduktor
vpøedu vlevo -R 2-, ve dveøích
3
-Reproduktor
vzadu vlevo -R 4-, v boèní výplni (jen u Felicie Combi)
4
-Reproduktor
vzadu vpravo -R 5-, v boèní výplni (jen u Felicie Combi)
5
-Anténa
6
-Reproduktor
I 897-0954 I
-R- s pojistkou -s 92- , v pøístrojové desce
-R 11vpøedu vpravo -R 3-, ve dveøích
O
:J
Vydání 12.98
SOO.5211.19.15
FELICIA
Rozmístìní
Montážní místa
konektorù
vícepólových
è.7/3
svorkovnic,
7
8-pólových,
5 3
1
1:=]01:=]01:=]
99
~~
k autorádiu
A
A
8 6 4
1:=].0,.,1:=].0,.,1:=]
~~
2
75
~Q
C)
I:=]cpjJl:=]•Pf{'
B
B
,
8 6 4
1597-01451
A
O
8
1
..T8j/1
4
-T8i/4
2
-T8j/2
5
-T8i/5
3
-T8j/3
6
-T8j/6
4
-T8j/4
7
-T8i/7
5
-T8j/5
8
-T8i/8
6
-T8j/6
7
-T8j/7
8
-T8j/8
Vydání 06.95
800.5211.04.15
~
)
~
t
:3
,
i
I
O
:J
I
FELICIA
Montážní místa
È. 8/1
U
Kabelové
svazky
-Pøední kabelový svazek, v motorovém prostoru, vozidla se vstøikovacím
zaøízením Mono-Motronic
S/2
-Kabelový
S/4
svazek Mono-Motronic
--Pøední
kabelový svazek, v motorovém prostoru, vozidla se vstøikovacím
C
zaøízením1AV
-Kabelový
-Pøední
svazek 1AV
kabelový svazek, v motorovém prostoru, vozidla s motorem 1,9D
-Kabelovýsvazek1,9D
-Pøední kabelový svazek, v motorovém prostoru, vozidla se vstøikovacím
zaøízenímSimos2P
-Kabelový
-Pøední
-Zadní
svazek Simos 2P
kabelový svazek, za pøístrojovou deskou.
kabelový svazek
S/5
Sn
S/S
S/10
S/11
S/13
S/14
S/16
-Kabelový
svazek zadních (pátých) dveøí
S/17
-Kabelový
svazek zadních svìtel Pickup
S/1S
L
C)
Vydání 04.97
500.5211.14.15
è.8/2
Montážní místa
Pøední kabelový svazek, v motorovém
zaøízením Mono-Motronic
FELlCIA
prostoru, vozidla se vstøikovacím
32
1
2
31
3
12
4
30
5
29
28
11
27
12
6
7
8
9
10
O
;3
11
26
12
13
25 24 23 11 22 21 20 19 11 18 17 16 15 14 12
I 597-0219
I
1
-Vodiè
(30) k plusovému propojení -A 32-
2
-Vodiè
akumulátor -plus I spouštìè
3
-Pøíchytka
4
-Svorkovnice,
5
-Dvì
6
-Svorkovnice,
7
-Svorkovnice,
4-pólová (T4h), v motorovém
ostøikovaèù svìtlometù)
8
-Svorkovnice,
9
-Svorkovnice.
5-pólová (T5b), pro pøipojení diagnostiky, do 01.95, svorkovnice, 3-pólová (T3i). propojení do kabelového svazku Mono-Motronic, od 01.95
10
-Pøípojka
11
-Pøíchytka
12
-Pøíchytka
13
-Svorkovnice,
2-pólová, pro èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla -V 59-
14
-Svorkovnice,
2-pólová (T2h), na levém pøedním mlhavém svìtlometu
15
-Svorkovnice,
2-pólová (T2c). na zvukové houkaèce -H 1-
16
-Svorkovnice,
2-pólová (T2f), na levé pøední smìrovce
17
-Svorkovnice,
4-pólová (T4d). na levém svìtlometu
18
-Dvì
19
-Pøípojka
svorky 30, spouštìè
20
-1-pólová
zásuvka, svorka 50, spouštìè
5-pólová (T5e), pro motor stíraèù pøedního skla -V-
1-pólové zásuvky spínaèe hladiny brzdové kapaliny -F 342-pólová, (T2d) na levé boèní smìrovce
O
-M 18-
prostoru na pøíèné horní stìnì
(propojení se svazkem
6-pólová (T6a), pro pøipojení ke kabelovému svazku Mono-Motronic
ke kostøícímu bodu 12, v motorovém
prostoru vlevo
-L 22-
-M 5-
-L 1-, -M 1-
1-pólové zásuvky spínaèe couvacích svìtel -F 4-
\J
-8-8-
Vydání 02.96
SOO.5211.08.15
FELlCIA
-(
Montážní místa
Pø~,dní ~abelový svazek,
zanzenlm Mono-Motronlc
.v motorovém
prostoru,
È. 8/3
vozidla
se vstøikovacím
1
C
32
2
31
3
12
4
30
5
29
28
6
7
11
8
27
12
9
10
11
26
12
13
25 24 23 11 22 21 20 19 11 18 17 16 15 14 12
C\
I 897-0219
I
21
-1-pólová
zásuvka spínaèe tlaku oleje -F 1-
22
-Vodiè
mezi termospínaèem
chladicí kapaliny -V 7-
23
-Svorkovnice,
3-pólová (T3p), propojení s kabelovým svazkem ventilátoru chladicí kapaliny
(od srpna 1995)
24
-Dvì
25
-Svorkovnice,
4-pólová (T4e), na pravém svìtlometu
26
-Svorkovnice,
2-pólová (T29), na pravé pøední smìrovce
27
-Svorkovnice,
2-pólová (T2i), na pravém pøedním mlhovém svìtlometu
28
-1-pólová
zásuvka, svorka D+, alternátoru -C-
29
-Pøípojka
svorka B+, alternátoru -C-
30
-Pøípoj
31
-Kostøící
32
-Svorkovnice,
ventilátoru chladicí kapaliny -F 18- a ventilátorem
zásuvky 1-pólové, na termospínaèi ventilátoru chladicí kapaliny -F 18-
ke kostøícímu bodu 11, v motorovém
-L 2-, -M 3-
prostoru vpravo
kabel ke kostøícímu bodu 11, v motorovém
prostoru vpravo
2-pólová (T2e), na pravé boèní smìrovce
Upozornìní:
Vodièe
-plus pól akumulátoru (+) ke spouštìèi (2)
-kostøící kabel ke kostøícímu bodu 11 (31)
jsou samostatné a nejsou souèástí pøedního kabelového svazku.
C)
Vydání 02.96
SOO.5211.08.15
-M 7-
-M 19-
-L 23-
è.8/4
Montážní místa
FELICIA
Kabelový svazek Mono-Motronic
9
10111213
7 14157
O
16171819
1
2
3
4
5
I;:)
8
5
7
5
4
6
I 897-0155
I
1
-Svorkovnice,
5-pólová (T5b), pro pøipojení diagnostiky, do ledna 1995, Svorkovnice, 3-pólová (T3i),
propojení do pøedního kabelového svazku, od ledna 1995
2
-Svorkovnice,
6-pólová (T6a), propojení do pøedního kabelového svazku
3
-Svorkovnice,
2-pólová (T2d), na elektromagnetickém
4
-Pøíchytka
5
-Pøíchytka
6
-Svorkovnice,
7
-Pøíchytka
8
-Pøíchytka
ventilu nádobky s aktivním uhlím -N80-
O
45-pólová (T45), na øídící jednotce Mono-Motronic -J257-
9
-Pøíchytka
10
-Svorkovnice,
11
-1-pólová
12
-Svorkovnice,
5-pólová (T5a), na potenciometru škrticí klapky -G69-
13
-Svorkovnice,
4-pólová (T4a),na nastavovaèi škrticí klapky -V60-
14
-Svorkovnice,
4-pólová (T4g), na vstøikovacím ventilu -N30- / na èidle teploty nasávaného vzduchu -G42-
3-pólová (T3a), na zapalovacím trafu -N152- a koncovém výkonovém stupni -N157zásuvka na èidle ukazatele teploty chladicí kapaliny -G2-
15
-Svorkovnice,
2-pólová (T2e), na èidle teploty chladicí kapaliny -G62-
16
-Svorkovnice,
3-pólová (T3h), na snímaèi otáèek-Hallùv -G40-
17
-Svorkovnice,
4-pólová (T4b), na lambda-sondì
18
-Pøípoje
19
-Pøíchytka
-G39- a ohøevu lambda-sondy -219-
k bodu ukostøení 14, na pøevodovce
)
Vydání 06.95
SOO.5211.04.15
FELlCIA
(
Montážní místa
Pøední kabelový svazek, v motorovém
zaøízením 1AV
prostoru,
È. 8/5
vozidla se vstøikovacím
1
(
31
2
30
12
3
4
29
28
5
6
27
7
11
8
26
9
12
10
~
11
25
12
13
24
C
C
'
,
2322
21 20 11 19 18 17 16 1514
1
-Vodiè
(30) k plusovému propojení -A 32-
2
-Vodiè
akumulátor -plus / spouštìè
3
-Pøíchytka
4
-Svorkovnice,
5
6
-Dvì
1-pólové zásuvky spínaèe hladiny brzdové kapaliny -F 34-Svorkovnice,
2-pólová, (T2d) na levé boèní smìrovce -M 18-
7
-Svorkovnice,
4-pólová (T4h), v motorovém
ostøikovaèù svìtlometù)
8
-Svorkovnice,
6-pólová (T6a), pro pøipojení ke kabelovému svazku 1AV
9
-Svorkovnice,
3-pólová (T3i), propojení do kabelového svazku 1 AV
12
5-pólová (T5e), pro motor stíraèù pøedního skla -V-
prostoru na pøíèné horní stìnì
ke kostøícímu bodu 12, v motorovém
(propojení se svazkem
10
-Pøípojka
11
-Pøíchytka
prostoru vlevo
12
-Pøíchytka
13
-Svorkovnice,
2-pólová, pro èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla -V 59-
14
-Svorkovnice,
2-pólová (T2h), na levém pøedním mlhavém svìtlometu
15
-Svorkovnice,
2-pólová (T2c), na zvukové houkaèce -H 1-
16
-Svorkovnice,
2-pólová (T2f), na levé pøední smìrovce
17
-Svorkovnice,
4-pólová (T4d), na levém svìtlometu
18
-Dvì
19
-Svorkovnice,
20
-Dvì
-L 22-
-M 5-
-L 1-, -M 1-
1-pólové zásuvky spínaèe couvacích svìtel -F 43-pólová (T3p), pro pøipojení kabelového svazku ventilátoru chladicí kapaliny
zásuvky 1-pólové, na termospínaèi ventilátoru chladicí kapa1iny -F 18-
Vydání 02.96
SOO.5211.08.15
"
~~-
1597-0207
I
-=
~
è.8/6
Montážnímísta
Pøední kabelový svazek, v motorovém
zaøízením 1AV
FELlCIA
prostoru, vozidla se vstøikovacím
(.~
U
1
31
2
30
12
3
4
29
5
28
27
6
7
11
8
26
12
=::1
9
O
11
10
25
12
24
23 22 21 20 11 19 18 17 16 15 14 12
21
-1-pólová
zásuvka,
svorka
50, spouštìè
22
-Pøípojka
svorky
23
-Vodiè
24
-Svorkovnice,
4-pólová
(T4e), na pravém
25
-Svorkovnice,
2-pólová
(T2g), na pravé pøední smìrovce
26
-Svorkovnice,
2-pólová
(T2i), na pravém
27
-1-pólová
zásuvka,
28
-Pøípojka
svorka
29
-Pøípoj
30
-Kostøící
31
-Svorkovnice,
30, spouštìè
k ventilátoru
chladicí
svorka
kapaliny
-V 7svìtlometu
bodu
-L 2-, -M 3-M 7-
pøedním mlhovém
D+, alternátoru
svìtlometu
O
-L 23-
-C-
-C-
11, v motorovém
kabel ke kostøícímu
2-pólová
-8-
-8-
8+, alternátoru
ke kostøícímu
13
I 897-0207
I
bodu
prostoru
11, v motorovém
vpravo
prostoru
(T2e), na pravé boèní smìrovce
vpravo
-M 19-
Upozornìnr'
Vodièe
jsou samostatné
-plus pól akumulátoru
(+) ke spouštìèi
(2)
-kostøící
kabel ke kostøícímu bodu 11 (30)
a nejsou
souèástí
pøedního
kabelového
c,
,."
svazku.
!
i
\~
Vydání 02.96
SOO.5211.08.15
=
--
FELICIA
G
Montážnímísta
è. sn
Kabelový svazek 1AV
1
2
3
4
5
O
6
1O
O
9
8
7
I 897-0208
I
1
-Svorkovnice,
6-pólová (T6a) propojení do pøedního kabelového svazku
2
-Svorkovnice,
3-pólová (T3i) propojení do pøedního kabelového svazku
3
-Svorkovnice,
2-pólová (T2d), na elektromagnetickém
4
-Svorkovnice,
45-pólová (T45a), na øídící jednotce 1 AV -J 382-
5
-Pøípoj
6
-Svorkovnice,
3-pólová (T3a) na zapalovacim trafu -N 152- a koncovém výkonovém
stupni -N 157-
7
-Svorkovnice,
4-pólová (T4b), na Lambda-sondì
8
-Svorkovnice,
3-pólová (T30), pro snímaè klepání -G 61-
9
-Svorkovnice,
2-pólová (T2n), na snímaèi klepání -G 61-
10
-Svorkovnice,
2-pólová (T2j), pro vstøikovací ventil 1. válce -N 30-
11
-Svorkovnice,
2-pólová (T2k), pro vstøikovací ventil 2. válce -N 31-
12
-Svorkovnice,
2-pólová (T2/), pro vstøikovací ventil 3. válce -N 32-
13
-Svorkovnice,
2-pólová (T2m), pro vstøikovací ventil 4. válce -N 33-
14
-1-pólová
15
-Svorkovnice,
4-pólová (T41), na èidle teploty nasávaného vzduchu -G 42- a na èidle tlaku
nasávaného vzduchu -G 71-
16
-Svorkovnice,
8-pólová (T8m) pro jednotku ovládání škrtící klapky -J 338-
17
-Svorkovnice,
3-pólová (T3h) na snímaèi otáèek-Hallùv -G 40-
18
-Svorkovnice,
4-pólová (T4m), na èidle ukazatele teploty chladicí kapaliny -G 2- a na èidle teploty
chladicí kapaliny -G 62-
O
ke kostøícímu bodu 12, v motorovém
ventilu nádobky s aktivním uhlím -N 80-
prostoru vlevo
-G 39-
zásuvka spínaèe tlaku oleje -F1-
Vydání 02.96
SOO.5211.08.15
==
"...
c
è.8/8
Montážní místa
Pøední kabelový svazek, v motorovém
prostoru,
FELICIA
vozidla s motorem
1,90
O
1
24
2
23
~:~~~
3
4
5
6
7
8
22
9
21
10
20
11
19 18 17 16
1
-Vodiè
(30) k plusovému
2
-Svorkovnice,
15 14 13 12
O
I 897-0271 I
propojení -A 32-
5-pólová (T5e), pro motor stíraèù pøedního skla -V-
3
-Svorkovnice,
12-pólová (T12c). pro kabelový svazek l,9D
4
-Svorkovnice,
2-pólová (T2d), na levé boèní smìrovce
5
-Svorkovnice,
4-pólová (T4h), v motorovém prostoru na pøíèné stìnì
ostøikovaèù svìtlometù)
ke kostøícímu bodu 12, v motorovém
-M 18(propojení se svazkem
O
6
-Pøípoj
prostoru vlevo
7
-Dvì
8
-Vodiè
9
-Svorkovnice,
2-pólová (T2f), na levé pøední smìrovce
10
-Svorkovnice,
2-pólová, pro èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla -V 59-
11
-Svorkovnice,
2-pólová (T2h), na levém pøedním mlhavém svìtlometu
12
-Svorkovnice,
4-pólová (T4d), na levém svìtlometu
13
-Svorkovnice,
2-pólová (T2s), pro spínaè couvacích svìtel -F 4-
14
-1-pólová
15
-Pøípoj
16
-1-pólová
17
-Pøípoj
svorka D+, alternátoru -C-
18
-Pøípoj
svorka 8+, alternátoru -C-
19
-SvorkOVl)1ice.
2-pólová (T2c), na zvukové houkaèce -H 1-
20
-Svorkovnice,
2-pólová (T2i). na pravém pøedním mlhavém svìtlometu
1-pólové zásuvky spínaèe hladiny brzdové kapaliny -F 34akumulátor -plus
/ spouštìè
zásuvka, svorka 50, spouštìè
svorky 30, spouštìè
-M 5-
-L 22-
-L 1- , -M 1-
-8-
-8-
zásuvka, svorka W, alternátoru -C-
:J
-L 23-
Vydání 05.96
SOO.5211.11.15
FELlCIA
C
Montážní místa
Pøední kabelový svazek, v motorovém
prostoru,
È. 8/9
vozidla s motorem
1,9D
1
2
24
23
~~~~~
3
4
5
6
7
O
8
22
9
21
10
20
11
19
(J
18
17
16
15
14
13
21
-Svorkovnice,
4-pólová (T4e), na pravém svìtlometu
22
-Svorkovnice,
2-pólová (T2g), na pravé pøední smìrovce
23
-Kostøící
24
-Svorkovnice,
kabel ke kostøícímu bodu 11, v motorovém
12
I 897-0271 I
-L 2- , -M 3-M 7-
prostoru vpravo na karosérii
2-pólová (T2e), na pravé boèní smìrovce
-M 19-
Upozornìnr'
Vodièe
-plus pól akumulátoru (+) ke spuštìèi (8)
-kostøící kabel ke kostfícímu bodu 11 (23)
a nejsou souèástí pøedního kabelového svazku.
jsou samostatné
O
Vydání 05.96
SOO.5211.11.15
~
-
è.S/10
Montážní místa
FELlCIA
Kabelový svazek 1,9D
O
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
7
1
;:)
1
1
1
8
9
I 897-0272 I
1
-Držák
relé ventilátoru chladicí kapaliny 2. stupeò -J1 01-, pojistka ventilátoru chladicí kapaliny 2.stupeò
-S1 07- a pojistka ventilátoru chladicí kapaliny 1.stupeò -S1 08-
2
-Svorkovnice,
3
-Držák
pojistky žhavicích svíèek -S125- a pojistky øídící jednotky motoru 1,9D-ST02-
4
-Držák
relé žhavicích svíèek -J52-
5
-Držák
øídící jednotky
6
-Svorkovnice,
plynù -N18-
2-p6lová (T2t), pro elektromagnetický
7
-Svorkovnice,
2-p6lová (T2u), pro zvýšení volnobìžriých
8
-Svorkovnice,
3-p6lová (T3p), pro pøipojení svazku ventilátoru chladicí kapaliny -V7-
9
-Svorkovnice,
3-p6lová (T3.r), pro termospínaè ventilátoru chladicí kapaliny -F18-
10
-Pøípoj
11
-Svorkovnice,
12
-Kostøící
kabel ke kostøícímu bodu 21, na vstøikovacím èerpadle
13
-Svazek
k potenciometru
14
-Svorkovnice,
4-p6lová (T4m), na èidle teploty chladicí kapaliny -G 27- a na èidle ukazatele teploty chladicí kapaliny -G 2-
15
-Pøípoj
16
-Svorkovnice,
4-p6lová (T4s), pro øídící jednotku odpojovacího ventilu pa1iva -J366-
17
-Svorkovnice,
3-p6lová (T3s), pro potenciometr
18
-Pøípoj
19
-1-p6lová
.
12-p6lová (T12c), propojení do pøednlho kabelového svazku
motoru 1,9D -J 179-
O
ventil zpìtného
vedení výfukových
otáèek -N177-
k pøedøadnému odporu ventilátoru chladicí kapaliny -N392-p6lová (T2b), pro ventilátor chladicí kapaliny -V7-
signálu zátìže -G 157-
na žhavicí svíèky :.06-
signálu zátìže -J157-
ke kostøícímu bodu 1 5, na hlavì válcù
:J
zásuvka pro tlakový spínaè oleje -F 1-
Vydání 05.96
;:•!
SOO.5211.11.15
J
FELICIA
(
Montážní místa
È. 8/11
Pøední kabelový svazek, za pøístrojovou deskou
2
2
2
2
(i
2
2
897-0274
C
1
-Svorkovnice,
8-pólová (T8b/žlutá), na spínaèi varovných svìtel
2
-Svorkovnice,
8-pólová (T8d/modrá), na spínaèi zadních mlhových svìtel
3
-Svorkovnice,
8-pólová (T8h/šedá), na spínaèi pøedních mlhavých svìtel
4
-Svorkovnice,
8-pólová (T8c/zelená), na spínaèi vyhøívání zadního skla
5
-Svorkovnice,
10-pólová (T10d/èerná), na panelu pøístrojù
6
-Svorkovnice,
10-pólová (T10c/žlutá), na panelu pøístrojù
7
-Svorkovnice,
6-pólová (T6b), na øídící jednotce imobilizéru (od 01/95)
8
-Svorkovnice,
10-pólová (T10b/bílá), na panelu pøístrojù
9
-Svorkovnice,
8-pólová (T8f/modrá), na spínaèi tlumených svìtel
10
-Svorkovnice,
8-pólová (T8e/žlutá), na spínaèi obrysových svìtel
11
-Svorkovnice,
4-pólová (T4p) na lampièce vnitøního osvìtlení vpøedu (od èervence 1995)
12
-Tøi
13
-Svorkovnice,
2-pólová (T2v), pro pøipojení svazku spínaèe bezp. pásu (jen u vozidel s
mimoøádnou výbavou od prosince 1995)
14
-Svorkovnice,
10-pólová (T10a), pro pøipojení zadního kabelového svazku
15
-Svorkovnice,
6-pólová (T6e), pro pøipojení zadního kabelového svazku
1-pólové zásuvky na lampièce vnitøního osvìtlení vpøedu (do èervence 1995)
16
-1-pólová
17
-Svorkovnice,
5-pólová (T5d), na pøepínaèi smìrových
svìtel a svìtelné
houkaèky
18
-Svorkovnice,
5-pólová (T5c), na pøepínaèi smìrových
svìtel a svìtelné
houkaèky
(
Vydání 11.96
SOO.5211.13.15
zásuvka na spínaèi zvukové houkaèky
è.8/12
Montážní místa
FELICIA
Pøední kabelový svazek, za pøístrojovou deskou
O
2
2
2
2
2
2
J
897-0274
19
-Pøípoj
ke kostøícímu bodu 42b (od 01/95)
20
-Dvì
21
-Svorkovnice,
22
-Pøípoj
23
-Svorkovnice,
8-pólová (T8g), pro pøipojení svazku mimoøádných výbav do 04.95, svorkovnice, 10-pólová (T10e) od 04. 95
24
-Pìt
25
-Svorkovnice,
3-pólová (T3b), pro ventilátor topení
26
-Svorkovnice,
3-pólová (T3e), na zásuvce v pøístrojové desce
27
-Svorkovnice
na reléové desce
28
-Pøípoj
29
-Svorkovnice,
1-pólové zásuvky na spínaèi brzdových svìtel
9-pólová (T9a), na spínaèi stíraèù
ke kostøícímu bodu 42, vedle sloupku øízení
1-pólových zásuvek na spínací skøíòce
O
svorky 30 pro reléovou desku
16-pólová (T16a) pro pøipojení diagnostiky (od 01. 95)
;
,]
Vydání 05.96
SOO.5211.11.15
FELICIA
Q
Montážní místa
È. 8/13
Zadní kabelový svazek
O
4
I 597-0221 I
O
1
-Svorkovnice,
3-pólová (T3g), na pravém pøedním dveøním spínaèi
2
-Svorkovnice,
3-pólová (T31), na pravém zadním dveøním spínaèi
3
-Svorkovnice,
6-pólová (T6d), na pravé koncové svítilnì
4
-Svorkovnice,
6-pólová (T6c), na levé koncové svítilnì
5
-Svorkovnice,
6-pólová (T6b), pro pøipojení kabelového svazku pátých dveøí (u vozidel syarovným zaøízením proti krádeži a Pickup svorkovnice, 8-pólová T81)
6
-Dvì
7
-Tøi
8
-Svorkovnice,
3-pólová (T3k), na levém zadním dveøním spínaèi
9
-Svorkovnice,
3-pólová (T3f), na levém pøedním dveøním spínaèi
10
-Svorkovnice,
4-pólová (T4f), na palivovém èerpadle IMono-Motronic,
11
-Svorkovnice,
motorem,
12
-Svorkovnice,
10-pólová (T10a), pro pøipojení pøedního kabelového svazku
13
-Svorkovnice,
6-pólová (T6e), pro pøipojení pøedního kabelového svazku
14
-1-pólová
1-pólové zásuvky, pro lampièku osvìtlení
zavazadlového prostoru
1-pólové zásuvky na mìøícím ústrojí palivomìru
(jen u vozidel s karburátorovým
2-pólová (T20), na mìøícím ústrojí paliyomìru
a Pickup s karburátorovým motorem)
motorem)
1AV)
(jen u vozidel se vznìtovým
zásuvka, na spinaèi kontrolky ruèní brzdy
C
Vydání
I!
05.96
SOO.5211.11.15
',,""C
~
::!:;i
è.8/14
Kabelový
Montážní místa
svazek zadních
(pátých)
FELICIA
dveøí
.O
1
2
3
4
)
",-,--
I 597-0159 I
"...",..,"
1
-1-pólová
zásuvka (+) pro vyhøívání zadního skla
2
-Dvì
3
-Svorkovnice,
4
-1-pólová
5
-Ètyøi
6
-Svorkovnice.
6-pólová (T6b), pro pøipojení zadního kabelového svazku (svorkovnice.
8-pólová T81. u vozidel s varovným zaøízením proti krádeži, obsazení konektoru je identické)
1-pólové zásuvky pro tøetí brzdové svìtlo
3-pólová (T3d), na motoru stíraèe zadního skla
zásuvka (-) pro vyhøívání zadního skla
1-pólové zásuvky pro osvìtlení
poznávací znaèky
O
~
Vydání 05.96
SOO.5211.11.15
FELICIA
Montážní místa
Pøední kabelový
svazek, za pøístrojovou
È. 8/15
deskou
29
28
27
26
C
25
24
~::::::- -232221
201918
17 16 15 14~13I 897-0274
19
-Pøípoj
20
-Dvì
21
-Svorkovnice,
22
-Pøípoj
23
-Svorkovnice,
8-pólová (T8g), pro pøipojení svazku mimoøádných výbav do 04.95.
nice. 10-pólová (T10e) od 04. 95
24
-Pìt
25
-Svorkovnice,
3-pólová (T3b). pro ventilátor topení
26
-Svorkovnice.
3-pó/ová (T3e). na zásuvce v pøístrojové desce
27
-Svorkovnice
na reléové desce
28
-Pøípoj
29
-Svorkovnice,
C
ke kostøícímu bodu 42b (od 01/95)
1-pólové zásuvky na spínaèi brzdových svìtel
9-pólová (T9a). na spínaèi stíraèù
ke kostøícímu bodu 42, vedle sloupku øízení
svorkov-
1-pólových zásuvek na spínací skøíòce
svorky 30 pro reléovou desku
16-pólová (T16a) pro pøipojení diagnostiky (od 01. 95)
C
.
Vydání 04.97
SOO.5211.14.15
I
Nr. 8/16
Montážnímísta
FELICIA
Zadní kabelový svazek
O
O
4
7
I 597-0221I
1
-Svorkovnice,
3-p610vá (T39), pro pravý pøední dveøní spínaè
2
-Svorkovnice,
3-p610vá (T31),pro kontakt varovného zaøízení proti krádeži a na pravý zadní
dveøní spínaè
3
-Svorkovnice,
6-p610vá (T6d), na pravé koncové svítilnì
4
-Svorkovnice,
6-p610vá (T6c), pro levou koncovou svítilnu
5
-Svorkovnice,
6-p610vá (T6b), pro kabelový svazek zadních (pátých) dveøí (u vozidel s varovným
zaøízením proti krádeži a Pickup, 8-p610vá, T81), od 01/98 je u všech vozidel svorkovnice,
8-p610vá -T81-
6
-Dvì
1-p610vé zásuvky, pro lampièku osvìtlení
7
-Tøi
8
-Svorkovnice,
3-p610vá(T3k), pro levý zadní dveøní spínaè
9
-Svorkovnice,
3-p610vá (T3f),na levém pøedním dveøním spínaèi
10
-Svorkovnice,
4-p610vá (T4f), na palivovém èerpadle (Mono-Motronic,
11
-Svorkovnice,
motorem,
12
-Svorkovnice,
10-p610vá (T10a), pro pYipojení pYedního kabelového svazku
13
-Svorkovnice,
6-p610vá (T6e), pro pYipojení pøedního kabelového svazku
14
-1-p610vá
O
zavazadlového prostoru
1-p610vé zásuvky na mìøicím ústrojí palivomìru
(jen u vozidel s karburátorovým
2-p610vá (T20), na mìøícím ústrojí palivomìru
a Pickup s karburátorovým motorem)
motorem)
1 AV, Simos 2P)
(jen u vozidel se vznìtovým
zásuvka, na spínaèi kontrolky ruèní brzdy
~
Vydání 12.98
SOO.5211.19.15
FELlCIA
G
Montážní místa
Nr .8/17
Kabelový svazek zadních (pátých) dveøí
3
4
C
1897-01591
C
1
-1-pólová
zásuvka (+) pro vyhøívání zadního skla
2
-Dvì
3
-Svorkovnice,
4
-1-pólová
5
-Ètyøi
6
-Svorkovnice,
6-pólová (T6b), na zadním kabelovém svazku (u vozidel s varovným zaøízením
proti krádeži 8-pólová T81), od 01/98 je u všech vozidel 8-pólová svorkovnice -T81-
1-pólové zásuvky pro tøetí brzdové svìtlo
3-pólová (T3d), na motoru stíraèe zadního skla
zásuvka (-) pro vyhøívání zadního skla
1-pólové zásuvky pro osvìtlení
Vydání 12.98
SOO.5211.19.00
poznávací znaèky
è. 8/18
Montážnímísta
FELlCIA
Kabelový svazek zadních svìtel Pickup
O
O
I 897-0209I
1
-Svorkovnice.
8-pólová (T81). pro pfipojení zadního kabelového svazku
2
-Svorkovnice.
6-pólová (T6c). na levé koncové svítilnì
3
-Ctyfi
4
-Svorkovnice.
1-pólové zásuvky pro osvìtlení
poznávací znaèky
6-pólová (T6d). na pravé koncové svítilnì
O
O
Vydání 04.97
SOO.5211.14.15
;:,:'
FELICIA
Montážní místa
è.9/1
O
Varovné zaøízení proti krádeži
(typ LASER LINE 989), od 01.98
-Pøehledkaroserie
9/2
-Svorkovnice
9/3
C
C
C
Vydání 08.99
500.5211.21.15
na øídicí jednotce varovného zaøízení.
è. 9/2
Montážnímísta
FELlCIA
Pøehledkarosérie
3
:)
I 897-0946
1
-Spínaè
2
-Øídicí
3
-Ultrazvukové
4
víka motorového
prostoru -F120-, v motorovém
prostoru vpravo
jednotka varovného zaøízení proti krádeži J284-, v motorovém
prostoru vpravo
èidlo -G 171-, pravé, na sloupku A ve vnitøním prostoru
Øídicí jednotka ultrazvukových èidel -J347-, nad lampou vnitøního osvìtlení
5
-Ultrazvukové
6
-Spínaè
víka zavazadlového prostoru -F111-
7
-Spínaè
zadních levých dveøí -F1 0- (zadních pravých -F11-)
8
-Spínaè
pøedních levých dveøí -F2- (pøedních pravých -F3-)
9
I
èidlo -G 170-, levé, na sloupku A ve vnitøním prostoru
O
-
Kontrolka varovného zaøízení proti krádeži (LED) -K95-, vpøedu na pøístrojové desce
~
~
Vydání 12.98
SOO.5211.19.15
FELlCIA
(-~
Montážní místa
Svorkovnice
na øídicí jednotce varovného
1~~:;;9;;;~~;;~~~:=~
20
zaøízení proti krádeži
~~-A
J~gggggggg~
11
è.9/3
~~
L
--ggggggg~
19
+~9~
~~~~~~~~~~~~-..Qrl :':-B
'
~
O
O
O
O
29
1897-09471
C3
A
-Hlavní
spínaè
B
-Svorkovnice,
29-pólová
I
C
C
Vydání 12.98
SOO.5211.19.15
o
o
o
..I
:J
FELlCIA
Montážní místa
È. 10/1
G",
Elektrické
spouštìèe
skel
-Pøehledkarosérie
-Rozmístìní
konektorù
10/2
vícepólové
svorkovnice
na øídicích jednotkách
spouštìèùskel
C
-Rozmístìní
konektorù
C
C
Vydání 12.98
SOO.5211.19.15
---
10/3
vícepólové
svorkovnice
na spínaèích spouštìèù
skel.
...10/4
è. 10/2
Montážnímísta
FELlCIA
Pøehledkarosérie
1
O
2
O
I 897-0950
1
-Svorkovnice
2
-Øídicí
jednotka spouštìèe
skla, pravá pøední -J296- (s motorem V15), ve dveøích
3
-Øídicí
jednotka spouštìèe
skla, levá pøední -J295- (s motorem V14), ve dveøích
4
-Svorkovnice
5
-Spínaèe
I
v pravém sloupku A, -T61-
v levém sloupku A, -T6kspouštìèù
skel, na støední konzole
O
Vydání 12.98
SOO.5211.19.15
FELlCIA
Montážní místa
è.10/3
,
~
Rozmístìní konektorù vícepólové svorkovnice na øídicích jednotkách
spouštìèù skel
Rozmístìní
konektorù
15- pólové svorkovnice
øídicích jednotek
~ ~
5
1
~
~
~
I I I-I
~
~
10 ~~
~
O
~aOOOD
'"-uO
C
~
~
~~
~
1
O O~
O
~
I
15
I I
~
O
O
vpravo
O
I
~
~
6
0[7;
11
-neobsazen
neobsazen
2
-T
T 15a/2
3
-neobsazen
neobsazen
4
5
-neobsazen
-T15b/5
neobsazen
T15a/5
6
-T
T 15a/6
7
-neobsazen
neobsazen
8
-neobsazen
neobsazen
9
-neobsazen
neobsazen
10
-T
T 15a/1O
11
-neobsazen
neobsazen
12
-neobsazen
neobsazen
13
-T
T 15a/13
14
-neobsazen
neobsazen
15
-neobsazen
neobsazen
I 897-0951I
Rozmístìní
C
konektorù
6-pólové
3
,
2
svorkovnice
na sloupcích
C
Vydání
12.98
500.5211.19.15
15b/2
15b/6
15b/1O
15b/13
A
1
vpravo
vlevo
1
-T
61/1
T 6k/1
2
-T
61/2
T 6k/2
,..E1"i..
3
-T
61/3
T 6k/3
"'8'"
4
-T
61/4
T 6k/4
5
-T
61/5
T 6k/5
6
-neobsazen
~
6
vlevo
5
4
I 897-0052I
neobsazen
è.10/4
Montážní místa
FELICIA
Rozmístìní konektorù vícepólové svorkovnice na spínaèi spouštìèe skla, 5- pólové
1
2
3
5
vpravo
vlevo
1
-T
5m/1
T51/1
2
-T
5m/2
T51/2
3
-T
5m/3
T51/3
4
-T
5m/4
T51/4
5
-T
5m/5
T51/5
O
4
1897-09531
O
O
~
Vydání
12.98
500.5211.19.15
FELlCIA
Montážní místa
è.11/1
G
Centrální
zamykání,
od 01.98
-Pøehledkarosérie
-Rozmístìní
C
11/2
konektorù vícepólové svorkovnice na øídicí jednotce
centrálníhozamykání
-Rozmístìní
konektorù vícepólové svorkovnice øídicí jednotky centrálního
11/3
zamykání(nakabelovémsvazku)
-Rozmístìní
konektorù vícepólových svorkovnic na sdružených a ovládacích
11/3
jednotkách
C
C
Vydání 12.98
500.5211.19.15
11/4
è. 11/2
Montážnímísta
FELlCIA
Pøehledkarosérie
1
()
2
3
4
O
1 897-09481
1
-Svorkovnice,
10-pólová, na øídicí jednotce centrálního zamykání -T 10g-
2
-~ídicí
3
-Svorkovnice,
4
-Zadní
pravá ovládací jednotka centrálního zamykání -F 134-
5
-Zadní
levá ovládací jednotka centrálního zamykání -F 132-
6
-Svorkovnice,
7
-Pøední
8
-Svorkovnice,
5-pólová, ve dveøích øidièe -T 5f-
9
-Svorkovnice,
12-pólová, na levém sloupku A -T 12a-
10
-Svorkovnice,
2-pólová, na levém sloupku A -T 2s-
11
-Pøední
12
-Svorkovnice,
5-pólová, ve dveøích spolujezdce -T 5g-
13
-Svorkovnice,
12-pólová, na pravém sloupku A -T 12b-
14
-Svorkovnice,
2-pólová, na pravém sloupku A -T 2u-
jednotka centrálního zamykání -J 1102-pólová, v pravých zadních dveøích -T 2t-
2-pólová, v levých zadních dveøích -T 2r-
O
levá sdružená jednotka centrál. zamykání -F 131-
pravá sdružená jednotka centrál. zamykání -F 133-
~
Vydání 12.98
SOO.5211.19.15
i'itj:;-
FELlCIA
Montážní místa
Rozmístìní
centrálního
konektorù
zamykání
~
vícepólové
~
=
=
=
=
=
=
~
1
9
C
na øídicí jednotce
1
-T
1Og/1
2
3
-T10g/2
-T10g/3
4
-T
1 Og/4
5
-T
10g/5
6
-neosazeno
7
-T
8
-neosazeno
9
-T
10g/9
1O
-T
1Og/1O
10g/7
I 597-0943I
Rozmístìní
centrálního
konektorù
zamykání
vícepólové
svorkovnice,
(na kabelovém
svazku)
10- pólové,
2
1
2
-T
-T
1Og/1
10g/2
.B..
3
-T
1Og/3
00000
4
-T10g/4
~~~~~
5
-T
7
-T10g/7
8
-neosazeno
9
-T
10g/9
1O
-T
1Og/1O
10
.B..
C
svorkovnice
~~~~~~;:~2
4 6 .10
111315(7191
--~
È. 11/3
9
8
.B..
7
6
E..
5
4
.B..
3
6 -neosazeno
1
I 597-0944I
C
Vydání 12.98
SOO.5211.19.15
10g/5
øídicí jednotky
è. 11/4
Montážnímísta
FELICIA
Rozmístìní konektorù vícepólových svorkovnic na sdružených
a ovládacích jednotkách
Rozmístìní
konektorù
5
4
5-pólové
3
2
svorkovnice
na sdružených
jednotkách
O
vpøedu
vpravo
vlevo
1
-T
59/1
T 5f/1
2
-T
59/2
T 5f/2
3
-T
59/3
T 5f/3
4
-T
59/4
T 5f/4
5
-T
59/5
T 5f/5
1
O
1896-00251
Rozmístìní
konektorù
2-pólové
svorkovnice
na ovládacích
jednotkách
vpravo
2
vzadu
vlevo
1
-T
2t/1
T 2r/1
1
-T
2t/2
T 2r/2
O
1
I 896-0024 I
:)
Vydání 12.98
$00.5211.19.15
-
FELICIA
Montážní místa
È. 12/1
U
Elektricky vyhøívaná
od 01.98 do 07.98
sedadla,
-Pøehledkaroserie
-Rozmístìní
konektorù vícepólové svorkovnice
C-na
øídicí jednotce elektricky vyhøívaných sedadel.
-Rozmístìní
C
C
Vydání 08.99
SOO.5211.21.15
konektorù vícepólových svorkovnic na sedadlech.
12/2
12/3
12/4
è.12/2
Montážní místa
FELICIA
Pøehledkarosérie
1
O
2
3
4
O
8
7
1
-Svorkovnice,
2
-Øídicí
3
-Topné
tìleso se snímaèem teploty, sedaèka spolujezdce
4
-Topné
tìleso
5
-Svorkovnice,
6
-Spínaè
7
-Svorkovnice,
7-pólová, -T 7a-, na spínaèi vyhrívání sedadel
8
-Svorkovnice,
6-pólová, -T6i-, pod sedadlem spolujezdce
6
5
I 897-0942 I
10-pólová, -T 10f-, na rídicí jednotce vyhrívání sedadel
jednotka vyhrívání sedadel -J 396-
se snímaèem teploty, sedaèka ridièe
6-pólová, -T 6h-, pod sedadlem ridièe
s regulací pro vyhrívání vlevo a vpravo -E94- a -E95-
O
:J
Vydání 12.98
SOO.5211.19.15
FELlCIA
~
Montážní místa
Rozmístìní konektorù vícepólové
elektricky vyhøívaných sedadal
svorkovnice
oc ~~~~~~~~J2
4 6 .10
11131517191
~
~
~
~
~
~
~
~
1
~
è.12/3
1
-T
2
3
-T
10f/2
-T10f/3
-4
9
C
na øídicí jednotce
1Of/1
-T
1 Of/4
5
-T
1Of/5
6
-T
10f/6
7
-T
10f/7
8
-T
10f/8
9
-T
10f/9
1o
-T
1Of/1 o
1897-0943I
Rozmístìní konektorù 10-pólové svorkovnice
sedadel (na kabelovém svazku)
10
~
C:
8
6
..fL.
..fL.
4
~
2
~
00000
~~~~~
9
7
5
3
1
I 897-0944I
C
Vydání
12.98
500.5211.19.15
øídicí jednotky vyhøívání
1
2
-T
-T
1Of/1
1 Of/2
3
-T
1 Of/3
4
-T10f/4
5
-T
6
-T10f/6
7
-T
10f/7
8
-T
10f/8
9
-T
10f/9
1o
-T
1Of/1 o
10f/5
è.12/4
Montážní místa
Rozmístìní
konektorù
3
6
vícepólových
2
5
svorkovnic
FELlCIA
na sedadlech
1
4
::)
vpravo
vlevo
1
-T
6i/1
T 6h/1
2
-T
6i/2
T 6h/2
3
-T
6i/3
T 6h/3
4
-T
6i/4
T 6h/4
5
-neosazeno
neosazeno
6
-neosazeno
neosazeno
I 897-0945 I
,~
V
,:]
\
"
Vydání
12.98
500.5211.19.15
\
FELlCIA
Montážní místa
è.13/1
C
Elektricky
vyhøívaná
sedadla,
od 08.98
-Pøehledkaroserie
-Rozmístìní
konektorù
na øídicí jednotce
-Rozmístìní
C
C
G
Vydání 08.99
500.5211.21.15
13/2
vícepólové
elektricky
konektorù
svorkovnice
vyhøívaných sedadel.
vícepólové
svorkovnice
na sedadlech
13/3
13/4
è. 13/2
Montážnímísta
FELlCIA
Pøehledkaroserie
1
O
2
3
4
O
9
1
-Svorkovnice,
2
-Øídicí
jednotka
3
-Topné
tìleso
se snímaèem
teploty,
sedaèka
spolujezdce
4
-Topné
tìleso
se snímaèem
teploty,
sedaèka
øidièe
,5
10-p610vá,
8
-Spínaè
na øídicí jednotce
vyhøívání sedadel
s nastavovaèem
7
vyhøívání sedadel
6
5
I
897-1274I
-T 10f-
-J 396-
vyhøívání sedadla
vlevo a vpravo
6
-Svorkovnice,
2-p610vá,
pod sedaèkou
7
-Svorkovnice,
7-p610vá,
na spínaèi vyhøívání
8
-Svorkovnice,
6-p610vá,
pod sedaèkou
øidièe -T 6h-
9
-Svorkovnice,
6-p610vá,
pod sedaèkou
spolujezdce
-T 6i-
10
-Svorkovnice,
2-p610vá, pod sedaèkou
spolujezdce
-T 20-
-E94- a -E95-
øidièe -T 2nsedadel-T
O
7a-
:J
Vydání 08.99
SOO,5211,21.15
FELICIA
Montážní místa
È. 13/3
Rozmístìní
konektorù vícepólové
svorkovnice
na øídicí jednotce elektricky vyhøívaných
sedadel
~ ;~~i~~J24 6 .10
11131517191
~-
=
=
=
=
=
=
1
~
9
C
1
-T
2
3
-T
10f/2
-T10f/3
4
-T
1Of/4
5
-T
1Of/5
6
-T
10f/6
7
-T
10f/7
8
-T
10f/8
9
-T
10f/9
10
-T
10f/10
I 897-0943I
Rozmístìní
konektorù
10-pólové svorkovnice
øídicí jednotky vyhøívání sedadel (na kabelovém
10
E...
C
10f/1
8
6
4
2
1
2
-T
-T
10f/1
10f/2
..fL.
E...
..fL.
E...
3
-T
1Of/3
4
-T10f/4
5
-T
6
-T10f/6
7
-T
10f/7
8
-T
10f/8
9
-T
10f/9
10
-T
10f/10
00000
..fL.
..fL.
E...
..fL.
..fL.
00000
9
7
5
3
1
I 897-0944I
C
Vydání 08.99
SOO.5211.21.15
svazku)
10f/5
è. 13/4
Montážnímísta
Rozmístìní
konektorù
3
2
6
vícepólových
svorkovnic
FELICIA
pod sedadly, 6-pólové
1
vpravo
vlevo
1
-T
6i/1
T 6h/1
2
-T
6i/2
T 6h/2
3
-T
6i/3
T 6h/3
n
4
-T6i/4
T6h/4
~
5
6
-neobsazeno
-neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
5
4
O
I 597-0945I
(:)
Rozmístìní
konektorù
vícepólových
svorkovnic
pod sedadly, 2-pólové
vpravo
1
2
vlevo
1
-T
20/1
T 2n/1
2
-T
20/2
T 2n/2
O
a!~~~~j~])
I'
I 597-12751
Vydání 08.99
500.5211.21.15
U
FELlCIA
Montážní místa
è.14/1
C
Centrální
zamykání,
od 06.97 do 12.97
-Pøehledkaroserie
14/2
-Rozmístìní
konektorù vícepólové svorkovnice
na øídicí jednotce centrálního zamykání
14/3
--Rozmístìní
konektorù vícepólové svorkovnice
(,
øídicí jednotky centrálního zamykání (na kabelovém svazku)
-Rozmístìní
konektorù vícepólových svorkovnic
na sdružených a ovládacích jednotkách.
C
T
="
C
Vydání 08.99
500.5211.21.15
14/3
14/4
è. 14/2
Montážnímísta
FELICIA
Pøehledkaroserie
1
:)
2
3
4
:)
I 897-09481
1
-Svorkovnice,
10-pólová, na øídicí jednotce centrálního zamykání -T 109-
2
-Øídicí
3
-Svorkovnice,
4
-Ovládací
jednotka centrálního zamykání, pravé zadní dveøe -F 134-
5
-Ovládací
jednotka centrálního zamykání, levé zadní dveøe -F 132-
6
-Svorkovnice,
7
-Sdružená
8
-Svorkovnice,
5-pólová, ve dveøích øidièe -T 5f-
9
-Svorkovnice,
12-pólová, na sloupku A vlevo -T 12a-
10
-Svorkovnice,
2-pólová, na sloupku A vlevo -T 2s-
11
-Sdružená
12
-Svorkovnice,
5-pólová, ve dveøích spolujezdce -T 59-
13
-Svorkovnice,
12-pólová, na sloupku A vpravo -T 12b-
14
-Svorkovnice,
2-pólová, na sloupku A vpravo -T 2u-
jednotka centrálního zamykání -J 1102-pólová, v pravých zadních dveøích -T 2t-
2-pólová, v levých zadních dveøích -T 2r-
O
jednotka centrálního zamykání, levé pøední dveøe -F 131-
jednotka centrálního zamykání, pravé pøední dveøe -F 133-
-J
Vydání 08.99
SOO.5211.21.15
FELICIA
Montážní místa
È. 14/3
Rozmístìní
konektorù vícepólové
svorkovnice
na øídicí jednotce centrálního
zamykání
OC~~t~t!~~:~;
4
6 I
1113151719(
~
-~
~
~
~
~
~
~
10
=-
1
~
1
-T
2
3
-T
109/2
-T109/3
-4
9
109/1
-T
1 09/4
5
-T
109/5
6
-neobsazeno
7
-T
8
-neobsazeno
9
-T
109/9
1O
-T
109/1 O
109/7
I 897-0943 I
C
Rozmístìní
konektorù vícepólové
svorkovnice,
10-pólové,
øídicí jednotky centrálního
zamykání (na kabelovém
svazku)
1
2
-T
-T
109/1
109/2
3
-T
1 09/3
00000
4
-T109/4
~~~~~
6 -neobsazeno
10
,..g.,.
C
9
8
,..g.,.
7
6
,..g.,.
5
4
.fL.
3
2
,..g.,.
1
I 8~7-o944I
Vydání 08.99
500.5211.21.15
5
-T
109/5
7
-T
109/7
8
-neobsazeno
9
-T
109/9
1O
-T
109/1 O
è. 14/4
Montážnímísta
FELICIA
Rozmístìní konektorù vícepólových svorkovnic
na sdružených a ovládacích jednotkách
Rozmístìní
konektorù
5
5-pólové
4
3
svorkovnice
2
na sdružených
O
jednotkách
vpøedu
vpravo
vlevo
1
-T
59/1
T 5f/1
2
-T
59/2
T 5f/2
3
-T
59/3
T 5f/3
4
-T
59/4
T 5f/4
5
-T
59/5
T 5f/5
1
O
I 896-0025 I
Rozmístìní
konektorù
2-pólové
svorkovnice
na ovládacích
jednotkách
vzadu
i
!
I
2
vpravo
vlevo
1
-T
2t/1
T 2r/1
1
-T
2t/2
T 2r/2
O
1
I 896-0024 I
Vydání 08.99
SOO.5211.21.15
FELICIA
Montážní místa
è.15/1
O
Autorádio;
reproduktory,
anténa,
od 08.98
-Pøehledkaroserie
15/2
-Rozmístìní
15/3
C'
CJ
G
Vydání 08.99
SOO.5211.21.15
konektorù vícepólových svorkovnic 8-pólových, k autorádiu
è. 15/2
Montážnímísta
FELlCIA
Pøehledkaroserie
O
5
4
3
"'"
~
1
2
1
-Autorádio
2
-Reproduktor
vpøedu vlevo -R 2-, ve dveøích
3
-Reproduktor
vzadu vlevo -R 4-, v boèní výplni (jen u Felicie Combi)
4
-Reproduktor
vzadu vpravo -R 5-, v boèní výplni (jen u Felicie Combi)
5
-Anténa
6
-Reproduktor
I 897-0954 I
-R- s pojistkou -$ 92- pro autorádio, v pøístrojové desce
-R 11vpøedu vpravo -R 3-, ve dveøích
O
:J
Vydání 08.99
$00.5211.21.15
FELICIA
Montážní místa
è.15/3
..-
Rozmístìní
konektorù
vícepólových
svorkovnic,
8-pólových,
7
5
k autorádiu
3
1
ti-l-i~~
rr:T-=-T~rr
A
8 6 4
O
2
7 5
W-q
B
~r=-~B
8 6 4
A
C
A.
B
1
-T
8j/1
4
-T
8i/4
2
-T
8j/2
5
-T
8i/5
3
-T
8j/3
6
-T
8i/6
4
-T
8j/4
7
-T
8i/7
5
-T
8j/5
8
-T
8i/8
6
-T
8j/6
7
-T
8j/7
8
-T
8j/8
C)
V
Vydání 08.99
$00.5211.21.15
I
897-1273
I
"
~
J
i
!
;
l'
O
~
'J
i

Podobné dokumenty

Servis CD FELICIA

Servis CD FELICIA snímaèe teploty chladicí kapaliny (vozidla se vstøikováním paliva) =} Vstøikovací a zapalovací zaøízení Mono-Motronic, pøíp. Simos 2P; skupina oprav 24; Pøehled montážních

Více

Nachtjäger

Nachtjäger Messerschmitt Bf 110 G-4/R3/R8/B2/M3, neznámé W.Nr., G9+CC, Stab II./ NJG 1, základna Düsseldorf, prosinec 1944. Posádku tohoto Bf 110 G-4 tvoøili : pilot Hptm. Adolf Breves, operátor radaru Ofhr. ...

Více

elektronika A Radio

elektronika A Radio PRO MOTORISTY, MODELY, HRAÈKY Alarm JAN (DPS) ..................................................................... 21/8 Hledaè kabelù ve zdi ..........................................................

Více

Servis 8

Servis 8 Varovné zaøízení proti krádeži (Laserline 989),

Více

2 in 1

2 in 1 Zkontrolujte velikost a smysl výchylek na všech ovládaných prvcích. Pøed létáním vyzkoušejte chod motoru v rùzných režimech otáèek a pøesvìdète se zda Vaše RC souprava není rušena. Model držte v ru...

Více

Servis Ci) FELICIA

Servis Ci) FELICIA snímaèe teploty chladicí kapaliny (G62) -Kontrola kombinovaného snímaèe teploty (G42) a tlaku nasávaného vzduchu (G71) -Kontrola vstøikovacích ventilù .-Kontrolafunkce~tìsnostivstøikovacíchventilù ...

Více

Servis (!) Dílenská příručka

Servis (!) Dílenská příručka vùle a seøízení lanka akcelerace (motor 1,31 se vstøikováním paliva Mono-Motronic) -Kontrola vùle a seøízení lanka akcelerace (motor 1,31 se vstøikováním paliva Simos 2P) -Kontrola vùle a seøízení ...

Více

Fyzikální princip měření magnetického pole, SQUID a MPMS XL

Fyzikální princip měření magnetického pole, SQUID a MPMS XL transformací převeden na stejnosměrné napětí úměrné amplitudě indukovaného elektromotorického napětí Uem . V tomto případě pro získání jednoduchého magnetometru stačí na vývody rotační cívky připoj...

Více