Červenec 2012 - Obchodní Centrum Apollo Mohelnice

Transkript

Červenec 2012 - Obchodní Centrum Apollo Mohelnice





VESELÉ VESELÍ VESELÝCH VESELÁK
Obec Veselí je jednou ze šesti
obcí sdružených pod obecním
úadem v Pavlov. Šest hvzd na
znaku Pavlova tedy symbolizuje
Lechovice,
Radnici,
Svinov,
Zavadilku, Vacetín a Veselí. S
tmito vesnicemi tvoí Veselí
souást
širšího
spoleenství
zvaného Mikroregion Mohelnicko.
První historickou zmínku o Veselí
nacházíme
v
dokumentu
sepsaném v roce 1323 a tak se
budeme muset zaít pipravovat
na to, že píští rok tato obec oslaví 690 let své úední
existence. Ve 14. století byla ves souástí bouzovského
panství, jehož majiteli byli pánové z Kunštátu, kteí dali
našemu státu jediného voleného krále Jiího z Podbrad.
Potom to byli Podštátští z Prusínovic a Haugvicové z Biskupic.
Zrušením poddanství v roce 1848 se svobodná obec Veselí
stala souástí farnosti ve Vranové Lhot, soudního okresu
Mohelnice a politického okresu Zábeh. V období
hospodáského a národního rozvoje koncem 19. století zde
byla založena v soukromém byt samostatná škola pro 50
žák, kterou roku 1893 vystídala nov postavená školní
budova. Založen byl tenáský spolek "Stráž severu", Sbor
dobrovolných hasi a postavena hasiská zbrojnice. Dle
sítání lidu v roce 1900 zde žilo 219 osob eské národnosti ve
28 domech a bývaly zde dva hostince - hostinec U veselého
Hanáka v . 17 a hostinec U modré hvzdy v . 23. Veselí byla
zemdlská obec s pozemky dvora žádlovického velkostatku,
které byly již ped rokem 1918 pronajímány a za první
pozemkové reformy byl tento bývalý dvr úpln rozparcelován.
Veselí patilo k tm výjimeným obcím, kde za první republiky
získala na svoji stranu vtšinu vících nová eskoslovenská
církev. V r. 1938 se po mnichovské dohod ocitlo Veselí u
nových hranic s íšskonmeckou župou Sudety a zárove bylo
s ostatními neobsazenými obcemi na Lošticku pipojeno k
okresu Litovel. Po kvtnu 1945 se Veselí stává opt souástí
tehdejšího okresu Zábeh. JZD zde bylo založeno až v roce
1957, o ti roky pozdji se spojilo s JZD Pavlov a s ním se
dostalo v roce 1974 do komplexu zemdlského družstva
Loštice. Ve Veselí byla zrušena škola (1975), potom i hostinec
(1986) a tak nakonec zstal v míst pouze obchod. Mla zde
sídlo správa polesí Lesního závodu Litovel. V r. 1976 bylo
Veselí pipojeno jako místní ást k Pavlovu.
Naše Veselí je lenem exkluzivního klubu, do kterého nemže
vstoupit hned tak každý. Pi pijetí do tohoto klubu totiž
nerozhodují finanní možnosti ani politické styky, ale nco
úpln jiného. lenství mže být udleno jen vesnici i mstu,
které nese ve svém názvu slovo "veselí". V souasné dob
toto spoleenství sestává ze tinácti obcí. Devt z nich se
jmenuje pímo Veselí a zbývající tyi se nazývají Veselí nad
Moravou, Veselí nad Lužnicí, Nové Veselí a Vysoké Veselí.
Hlavní povinností len je uspoádat každý rok v jednom z
Veselí setkání veselák. Sjezdu, který obvykle trvá dva dny se
zúastuje kolem 40 host. Toto setkání se tradin skládá ze
slavnostního pivítání, prohlídky obce, exkurze do okolí,
výmny zkušeností a upomínkových pedmt. Vyvrcholení

sjezdu však pichází až veer pi zábav, neboli veselici.
Programovou nápl, pohoštní a nocleh vždy zajišuje
poádající obec. Atmosféra pi setkáních bývá velmi pátelská
a upímná. Letos 2. ervna se konal jubilejní, již dvacátý
Veselský sjezd, jehož programovou nápl a její organizaci mli
na starosti už potetí práv obané našeho Veselí. A aby té
slávy nebylo málo, probhl v tyto dny i sraz místních Veselák,
Veselských rodák a navíc bylo slaveno 60 let spoleného
života veselských manžel Mojmíra a Vlasty Vykydalových.
Nároný program uvedl v budov bývalé veselské jednotídky
starosta spojených obcí Mgr. Jan Polách, v pavlovské
cyrilometodjské kapli sloužil mši svatou P. Pavel Kavec. Poté
se všichni hosté z veselských obcí R pesunuli na 11.
slavnost Mikroregionu Mohelnicko, která se konala v Polici, a
tam se dále seznamovali s obyvateli našeho kraje. Seznámení
s výrobním programem a celkovým prostedím a.s. HELLA
AUTOTECHNIK odborn zajistil pan Montág a oberstvením v
restaurovaném a nov oteveném mohelnickém Golfu byla
zahájena zábavná ást setkání završená tancem na pírodním
text: Ctirad Štipl, foto: Jií Zerzá
parketu.
OBJEKTIV MOHELNICE - ervenec 2012 - str. 2
450 LET OD OBNOVY
PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ
O tom, že území dnešní eské republiky bývalo odedávna
významnou souástí Evropy svdí napíklad i ta skutenost,
že v našem hlavním mst byl ustanoven nejvyšší církevní
úad, tedy biskupství, již v roce 973. O vzrstajícím významu
Prahy a celého eského
království pak svdí povýšení
pražského
biskupství
na
arcibiskupství o tyi století
pozdji - roku 1344. Tím
zetelnjší je pak stav úpadku
našich zemí po roce 1425, kdy
následkem husitských bouí
zastavilo
pražské
arcibiskupství po tém pltisíceleté existenci svoji innost na
dlouhých 137 let. Tuto dobu jsme v echách a na Morav
vyplnili nekonenými obanskými válkami, rozpadem státní
moci
a
církevní
organizace,
politickým
chaosem,
hospodáským rozvratem a úpadkem kultury. eskou šlechtou
zvolený Habsburk se stal roku 1526 eským králem jako
Ferdinand I. a ten se snažil neutšený stav eského království
uvést do njakého poádku. Za jednu z priorit považoval
poádek v církevních záležitostech a k tomu bylo nutno obnovit
innost pražského arcibiskupství. K obnovení takovéto
instituce bylo nutno najít významnou, vzdlanou, silnou,
moráln nezávadnou a organizan schopnou osobnost.
Takováto osobnost byla nalezena. Byl jí mohelnický rodák
eské národnosti Antonín Brus.
Antonín Brus se narodil v Mohelnici 13. února 1518, psobil
jako knz v táboe Jindicha Meziského, stal se faráem v
Lokti a po smrti velmistra ádu kížovník s ervenou hvzdou
Václava z Hradešína byl Brus zvolen jeho nástupcem. Velmistr
ádu Brus svolal generální kapituly, na kterých položil základy
obrody ádu a za turecké války byl povolán do Vídn jako
vojenský kazatel. Za svoje zásluhy a pro nezpochybnitelné
schopnosti byl ve svých 45 letech jmenován do vysoké
církevní funkce vídeského biskupa a pozdji byl i se svým
bratrem Jakubem povýšen do rytíského stavu s pídomkem "z
Mohelnice". Po posouzení všech tchto skuteností vydává
sám papež Pius IV. 5. záí 1561 bulu, kterou ustanovuje
novým a po 137 letech prvním pražským arcibiskupem
Antonína Bruse. Jeho nástup do funkce stvrdil za rok nato
císa Ferdinand I. zlatou bulou a arcibiskup Brus v témže roce
odjel na zasedání tridentského koncilu, na nmž doporuoval
mírné zacházení s nekatolíky a navíc stail korunovat
Maxmiliána Habsburka eským králem. V této dob dochází ke
sblížení osobností s rozlinými názory na pojetí kesanské
víry a sám papež Pius IV. povoluje svým breve lenm
pvodní eské kališnické církve pijímání pod obojí. Došlo k
vydání reformaních artikul, kde se mluví o zpsobech
nápravy života církve a jejich len u nás a samotné pražské
arcibiskupství vešlo v život jako spolená instituce pro katolíky
a kališníky. Arcibiskup Brus svtil na knžství i kališnické
kandidáty na knžství. Roku 1575 korunoval arcibiskup
Antonín Brus eským králem Rudolfa II., kterého jsme všichni
poznali v ad film, konkrétn pak v Císaov pekai a
pekaov císai. Arcibiskup Brus založil v Mohelnici kostel sv.
Stanislava, jehož stavbu pak financoval a navíc zaplatil za
msto 1000 tolar, které msto dlužilo olomouckému
biskupství. Mohelnice je na zákrok pražského arcibiskupa
Bruse rovnž zbavena povinnosti platit roní dávku 60 tolar
splátek dluh dívjších olomouckých biskup. Arcibiskup
Antonín Brus umírá 28. srpna 1580 a je pohben v kapli sv.
Antonína v pražské katedrále. Spisovatel Zikmund Winter ve
své knize Život církevní v echách uvádí: "Brus byl na tu dobu
nejlepší arcibiskup, jehož mohla eská zem si vybrati. Muž
vysoce vzdlaný a proto trplivý k jinovrcm." Letos, 12.
kvtna oslavilo Arcibiskupství pražské 450 let od svého
Ctirad Štipl
obnovení po husitských válkách.
PKNOU DOVOLENOU!
V dívjších dobách se íkalo: Když Pán Bh stvoil as, tak ho
stvoil mnoho. Jak bychom si páli, aby as plynul klidn,
abychom se nehonili. asto naíkáme: Nemám as! Pibylo
starostí i zábav, žijeme ve stálém shonu a stresu. To podrývá
duševní i tlesné zdraví, narušuje vzájemné vztahy. Ani stroj
nemže bžet bez pestání. Potebuje vypnout, promazat,
opotebované souástky vymnit, jinak se stroj znií. Velký
vychovatel mládeže sv. Jan Bosco (1815 - 1888) pracoval
naplno a nepopál si odpoinku. Byl jako svíce, která rychle
hoí a brzo shoí. Když léka, univerzitní profesor, zkoumal
jeho zdravotní stav, vyjádil se takto: „Vaše tlo se podobá
obnošenému šatu, v nmž se ustavin chodilo, ve svátek i ve
všední den. Ten šat není možné už opravit. Jedinou
záchranou, abyste ješt njakou dobu držel, je povsit šaty do
skín. Chci tím íci, že hlavním lékem pro vás je odpoinout si.
Orgány máte zdravé, ale jste úpln vysílen.“ Svtec
s úsmvem prohodil: „Pane doktore, to je jediný lék, kterého
nemohu užívat. Mám tolik práce!“ Brzy na to svtec zemel.
Nepopál si odpoinku. Každý rok máme na dva ti týdny
vypnout od pravidelné práce, zmnit prostedí. Prospje to
našemu zdraví. Dovolená je krásná. Kdo má dobré nohy a
cestuje do hor. Vystoupí na vrchol a mže s chutí hledt do
tajemných dálek. Snad se letos vydaí i houbaská sezona a
my houbai se budeme vracet dom s plnými sbráky. Jiný se
uloží na písité pláži, bude poslouchat huení moe, dýchat
zdravý moský vzduch a relaxovat ve vlnách azurového moe.
Mžete putovat na poutní místa, poznávat krásná zákoutí naší
vlasti.
Doporuuji
ochutnat
regionální speciality, inspirovat se
gastronomii. Zjistíte, že jídlo není
jenom
ízek
s bramborovým
salátem,
vepo-zelo-knedlo,
svíková nebo guláš s knedlíkem.
Ale dovolená pináší se sebou i
nkterá nebezpeí. Zapomenout
na obvyklé práce mžeme, ale
nemli bychom zapomenout na
svj duchovní život. V zahranií
nejsme anonymní lidé. Svým
chováním dláme est nebo ostudu svému národu.
Nehazardujme se svým životem ani se životem druhých. Kolik
lidí se každoron nevrátí z dovolené ke svým blízkým.
Pamatujme, že opatrnost není zbablost a hazard není
odvaha. O dovolené nebo v lázních zaíná si nkdo
nedovolenou známost. Vyhodí pak mnoho penz, vc se
dlouho neutají a výsledkem mže být rozbita rodina. Jiným
pokušením o dovolené bývá lehkomyslné utrácení penz, které
se jinak tžce vydlávají. Turisté tradin nakupují suvenýry,
které pak velice rychle zapadnou prachem v pecpané vitrín
obýváku. Malikost urit potší ty, které máme rádi.
Nejvtším dárkem budete stejn vy sami: odpoinuti, zdraví a
Pavel Kavec
zase doma. Tak všem, pknou dovolenou!
PEDSTAVITELÉ MIKROREGION
O budoucí podob kohézní politiky EU po roce 2013
diskutovali v ervnu v Plumlov již po trnácté pedstavitelé
mikroregion Olomouckého kraje. Setkání zahájil námstek
hejtmana Pavel Horák, který pedstavil také krajský Program
obnovy venkova a soutž Vesnice roku Olomouckého kraje.
Dále se pítomní seznámili s novinkami technické pomoci
Regionálního operaního programu Stední Morava a o
aktivitách našeho kraje v oblasti rozvoje venkova. Akci
spolupoádal Olomoucký kraj, Mikroregion Plumlovsko, Úad
Regionální rady regionu soudržnosti Stední Morava, Povodí
Moravy a Zámek Plumlov. Více informací poskytne Leona
Valoviová, projektová manažerka Pípravy Olomouckého
kraje na kohezní politiku EU 2014, tel.: 585 508 236. redakce
OBJEKTIV MOHELNICE - ervenec 2012 - str. 3
V Ý Z V A
Cviitelé Sokola Mohelnice se obracejí na rodie,
uitele základních i stedních škola píznivce sportu s prosbou.
PIJDTE POSÍLIT NAŠE ADY!
Potebujeme cviitele hlavn pro dti, mladší žactvo,
starší žactvo, dostence a dorostenky.
Rádi bychom také rozšíili své aktivity o zájmové kroužky
jako jsou tanec, divadlo, zpv.
Prosíme zájemce o tuto innost, aby se pihlásili na telefonu:
603 544 523 - Ing. Vladimír Dank, starosta
737 722 527 - Mgr. Jarmila Straková, místostarostka
606 511 389 - Marianna Pevná, náelnice
732 995 246 - Ing. Vladimír Dank ml., vzdlavatel
Tšíme se na spolupráci.
MOHELNICE PED ŠEDESÁTI LETY
* Byl ustanoven Okresní bytový komunální podnik. * Farnímu
úadu byly odebrány všechny dosavadní matriky; zápisy ped
rokem 1870 pišly do krajského archivu v zámku Janovice u
Rýmaova, novjší byly pidleny matrikái MNV * ustavena
Myslivecká spolenost pod vedením Václava Vojáka * v
prvomájovém prvodu byly poprvé alegorické vozy * z tribuny
promluvil na 1. máje pedseda krajského akního výboru NF
František Lón * rozpadl se pípravný výbor na založení JZD *
výbor na založení JZD se opt ustanovil pod vedením
Vladimíra Pažouta * z Friedlovy hospody ve Smetanov ulici
vzniká ZK ROH * v polích se poprvé objevuje mandelinka
bramborová * prvním dispeerem autobusové dopravy je
Ferdinand Heinrich * nkterým lenm rady MNV byla udlena
dtka za liknavé plnní povinností * 36 mladých manželství
požádalo o novomanželskou pjku * v budovách bývalého
Arbeitsdienstu v parku je zízena matracárna * SZTŠ * stední
zemdlská technická škola byla zízena v bývalé výchovn *
opravena kostelní vž poškozená koncem války * zrušeny
zatáky silnice na Studenou Louku * stavba plynovodu kolem
Mohelnice a zavedení plynu do msta * zrušena brusírna skla
bratí Geisler * Jan Olejník dostal za užití a propagaci
novátorských metod v rychloobrábní kovových materiál ád
práce * zemdlci byli za nesplnní dodávek trestáni
nevydáním šatenek; za neodevzdání obilí nebylo vydáváno
mlecí povolení, za nedodání ovoce byl zákaz pálení slivovice a
za nedodání masa bylo odejmuto povolení provést domácí
zabíjaku * vitošovský závod Vagona byl peveden do MEZu
se specializací na prakové motory * v STS vzniká fotbalový
oddíl Dynamo * V tomto roce nechal místní národní výbor v
Mohelnici obnovit celou fasádu vže u farního kostela a její
stechu, která byla v roce 1945 poškozena dlosteleckým
zásahem nechal nov pokrýt. Zajímavá je ta skutenost, že
vž není majetkem církve, jak by se snad nkdo myln
domníval, ale snad již od poloviny 14. století, kdy byla
Mohelnice opevnna kamennými hradbami, ale spíše již
mnohem díve se vž stala souástí obranného systému
msta a od té doby je jeho majetkem. * Otevení Stední
zemdlské technické školy v budov bývalé výchovny na
tíd Rudé armády * Byla otevena nová uovská škola pi
národním podniku MEZ Mohelnice.* alounická výroba byla
pemístna do objekt bývalého "Arbeitsdienstu" u parku. * U
Moravy byla zízena tžba štrkopísku, národní podnik
CŠ
Olomouc, kam byla vlenna i provozovna Mohelnice. *
eska obec sokolská letos oslavuje 150. výroí sveho
založení. Nejdležitjší akcí, která se v rámci tohoto kulatého
výroí letos uskutenila, byl práv probhnuvší XV.
Všesokolský slet v Praze, konaný od 1. do 6. 7. 2012.
Tlocviné jednoty Sokol jsou sdruženy do 42 sokolských žup
po celé naší republice. V Sokolské žup Severomoravské jsou
zastoupeny: TJ.SOKOL Dubicko, Jeseník, Šumperk, Zábeh,
Moraviany,
Zvole,
Šumperk-Temenice,
Dlouhomilov,
Mohelnice, Chrome a Olšany. Na letošní XV. Všesokolský
slet do Prahy odjeli cvienci této župy zvláštním vlakem
v sobotu 30. ervna 2012. Vnuka známé mohelnické paní
uitelky Ludmily Krylové, osmiletá Jitunka Horáková z Dubicka,
bude na letošní XV. Všesokolský slet jist dlouho v dobrém
vzpomínat, protože ješt se dvma chlapci z Dubicka byla
mezi tmi šastnými, kteí byli poveni estným úkolem.
V rámci slavnostního zahájení prvního hromadného vystoupení
ve tvrtek 5. 7. 2012 na fotbalovém stadionu SYNOT TIP
ARÉNA Praha (Vršovice), krátce po 21 hod., vybhla spolen
s ostatními (za silného dešt a doprovodu blesk a hrom) na
plochu stadionu a spolen pak
na všechny historické sokolské
prapory
jednotlivých
žup
pipevnili „Pamtní stuhy eské
obce sokolské Praha - XV.
Všesokolského sletu 2012 “.
V tomto tvrtením veeru, který
penášela v pímém penosu i
eská televize, shlédli diváci
celkem 11 skladeb (7 skladeb
eské obce sokolské, jednu
skladbu eské asociace Sportu
pro všechny a ze zahranií pak
jedno vystoupení slovenských
sokol a dv vystoupení host
z Dánska z DGI a Ollerup Team.
Nejpoetnji
obsazenou
skladbou byla „eská suita“, v
níž vystoupilo zhruba 1800 žen a
mezi nimi i maminka osmileté Jitunky paní Jitka Horáková. Ta
nám prozradila, že její dcerka již ve svých 2 letech (tehdy jako
nejmladší úastnice) vystoupila v rámci XIV. Všesokolského
sletu v roce 2004 na nkolika oblastních cvieních (sletech) ve
skladb „Korálky“ (rodie s dtmi a s velkými ervenými
balony). Zážitek z letošního cviení v Praze, zprostedkovaný
eskou televizí, byl tak silný, že nejen mohelnická babika své
šikovné vnuky Jitunky mla doma u televizní obrazovky tém
neustále oi plné slziek radosti a štstí. Bylo to pi uvazování
pamtních stuh, ale i pi dalším vystoupení své vnuky a to ve
skladb „Návštvníci“(mladší žáci a žákyn). Tento sokolský
slet byl v poadí již tvrtým sletem od obnovy Sokola v roce
1990. eská obec sokolská je v eské republice tvrtým
nejpoetnjším obanským sdružením, kde se tém 190 000
len dobrovoln vnuje sportm, pohybovým aktivitám v
oddílech sokolské všestrannosti a rovnž i kulturní innosti.
Sokolské myšlenky (odkaz zakladatel Sokola Miroslava Tyrše
a Jindicha Fügnera), které jsou postaveny na šíení programu
sportu a na propagaci zdravého životního stylu pro všechny
vkové kategorie, jsou dodnes stále platné a naši brati a
sestry sokolové tím dokazují, že jdou stále správným smrem.
Píští XVI. Všesokolský slet se bude konat opt za šest let a to
v roce 2018. Tento rok bude zvlášt významný nejen pro naše
bratry a sestry z eské obce sokolské, ale i pro celý náš
národ, protože budeme slavit i 100. výroí samostatnosti vzniku eskoslovenské republiky.
PaN
OBJEKTIV MOHELNICE - ervenec 2012 - str. 4
MOHELNITÍ
RADIOAMATÉI
Mohelnický rodák Josef Kryl se narodil
se v roce 1946 a s rodii bydel ve
Wolkerov ulici. Jeho tatínek pocházel
z Moravian a maminka z Mitrovic.
Vyuil se strojním zámeníkem na
uovské škole v Mohelnici a pak
pracoval asi jeden rok v MEZu na
údržb. Základní vojenskou službu
vykonával
v Jeseníku
(železniní
vojsko) a potom ješt v Poprad (PŠ poddstojnická škola). V roce 1967 zaal studovat na veerní
SPŠE - strojní v Mohelnici. Ptileté studium zde v roce 1972
ukonil maturitou. Ve 3. roníku této školy šel pracovat na
generálku do konstrukce MEZ n.p. V závod MEZ Mohelnice
pracoval 16 let a od 1. 9. 1981 odešel pracovat na SPŠE jako
uitel dílenského výcviku. Vystídal zde do dchodu
odcházejícího Arnošta Rulíška (ten odešel 30. 6. 1981). V roce
2010 pak Josef Kryl odešel do dchodu na zasloužený
odpoinek.
Nejvtším koníkem Josef Kryla bylo a stále je
radioamatérství. Vzpomíná, že jako mladý kluk navštvoval
modeláský kroužek na Olomoucké ulici (budova dnešní
prodejny kanceláské techniky PSP). Modeláský a radistický
kroužek tehdy pracoval pod hlavikou organizace Svazarm
Mohelnice, který vedl Milan a Alois Hloušek. Krom mladých
tam docházeli i „starší borci“ jako nap. Zdenk Beran, Milan
Petík a z tch mladších nap. Tomáš Vank, Kvtoslav
Gereš, Zdenk Urbánek, Zdenk Vachala. Modeláský
kroužek se pak musel pemístit do horního patra budovy na ul.
S. K. Neumanna (díve matracárna a dnes ZUŠ), kde pobývali
a svému koníku se vnovali cca 3-4 roky a poté se museli
opt pesthovat jinde. Bylo to v dob výkonu základní
vojenské služby Josefa Kryla a kroužek modelá se
pesthoval do pízemí pomrn veliké budovy na Tebovské
ulici (dnešní Brusova hospoda), kde ped nimi mla svou
klubovnu mstská organizace SM. Po dalším sthování
modelá se z tchto prostor stal sklad nábytku. V roce 1978
vedl Josef Kryl v Dom pionýr (pod bránou, bývalé muzeum)
modeláský kroužek. Zde s dtmi vyrábl rzné modely letadel
a to jak funkní a letu schopné, tak i makety. Funkní modely
mly rozmry od 0,5 m do 1,5 m (vše bez ovládání
vysílakou). Takto vyrobené modely letadel pouštli na louce
za bývalou „traktorkou“ STS. Soubžn s výrobou model
letadel se s dtmi také vnoval radiovému orientanímu bhu
ROB (známý též pod názvem Hon na lišku). Aktivními liškai
byli: Laa Pecha, Jarek Leibner, Jirka a Jenda Duiákovi,
Martin Tilscher, Blanka Drlíková, Jana Vykydalová a mnoho
dalších, kteí se zastovali okresních a krajských pebor.
Josef Kryl si svou vbec první vysílaku vlastní výroby zhotovil
v roce 1985. Tato vysílaka pracovala na frekvenním rozsahu
VKV (144 MHz - 146 MHz). K provozování takové vysílací
stanice musel Josef v Praze absolvovat státní zkoušky.
K docela nároným zkouškám se musel peliv pipravit a
nauit se základm radiotechniky, seznámit se s
bezpenostními pedpisy, mezinárodními volacími znaky, Q
kódy a ovládat bezchybn fónii. Tuto licenci musel prodlužovat
po každých pti letech. Josef Kryl se svými kamarády
z Mohelnice (asi 4 radioamatéi) jezdí pravideln na rzné
závody. Ponvadž Mohelnice leží v nížin, kde není
dostatený radiový signál VKV, tak svj koníek ve spojení
s ostatními radioamatéry provozují ve výše položené Studené
Louce z tzv. „radarového vozu“ vybaveného mimo jiné i
kvalitní smrovou anténou s možností runího otáení. Závody
radioamatér se konají 1x msín. Josef Kryl navázal
obrovské množství radiových fonických spojení jako nap.
s podobnými nadšenci z Polska, Nmecka, Rakouska,
Slovenska, Itálie, Francie, Slovinska, Chorvatska, celou
bývalou Jugoslávií, Rumunska, Maarska i Ruska (Ukrajiny).
Ze svého stanovišt na Studené Louce si nejvíce cení
spojení z docela vzdálené Itálie i Francie. Pi tchto
radioamatérských soutžích se bodovým systémem hodnotí
poet dosažených spojení uskutenných za 3 hodiny. Za
každé takové spojení každý radioamatér obdrží kartiku o
provedeném spojení (tzv. QSL lístek, který obdrží poštou nebo
prostednictvím eského radioklubu www.crk.cz ).
Od doby, co si Pepík Kryl vyrobil vlastní vysílaku, uplynulo již
hodn vody a dnes svj koníek provozuje na mnohem
dokonalejší vysílace a to typu FT 857. Svému koníku se
vnuje neuvitelných 35 let. Josef se nám pochlubil i
nkterými svými výjimenými spojeními jako nap. s USA Westford (spojení s tamním radioamatérem Pavlem Dudkem
NQ1X uskutenil 2. 9. 2003).
Koníek radioamatér není jen obyejná záliba, která pináší
uspokojení jen tm, co se tím bezprostedn zabývají, ale
mnohdy doslova zachrání i lidské životy. Bylo to nap. pi
povodních roku 1997, kdy obyvatelé Jindichova ped vodou
utekli do bezpeí na vyvýšené místo. Všude kolem nich byla
stále stoupající dravá voda. Jeden z nich byl radioamatér,
který si sebou vzal svou nepostradatelnou vysílaku. V rámci
tzv. „nouzového volání“ ho v Mohelnici uslyšel Josef Kryl, který
v té dob byl doma a toto nouzové vysílání ihned pedal za
pomocí své vysílaky do Šumperka dalším známým
radioamatérm. Ti ihned kontaktovali policii a hasie, kteí pak
vodou ohrožené a uvznné obany z Jindichova
vysvobodili. Vysílaky tchto radioamatér jsou napájeny
nejen z el. sít 220 V, ale i ze záložních baterií NiCd 12 V.
Další zajímavá píhoda ve spojitosti s tímto koníkem se stala
na lyžaském kurzu v Hynicích pod Sušinou. Jeden Josefv
kolega (uitel) si zde pivodil pi sjezdu z chaty „Na Návrší“
dol do Hynic docela závažný úraz (zlomená noha v krku) a
ponvadž ml u sebe vysílaku (tzv. ruku v kapse), tak se
pokoušel o pivolání pomoci. Jeho volání zachytili manželé
Krylovi z Mohelnice, kteí v té dob doma drželi tzv.
pohotovost. Tehdy byla v jesenických horách znaná zima
(mínus 20°C) a u zran ného kolegy hrozila ztráta vdomí a
následné silné podchlazení jeho organizmu.
OBJEKTIV MOHELNICE - ervenec 2012 - str. 5
Proto ho Josefova manželka Ludmila za pomoci jejich
vysílaky stále udržovala pi vdomí a Josef pak telefonicky
okamžit uvdomil Policii v Hanušovicích i Horskou službu ve
Starém Mst pod Snžníkem. Ti pak v brzké dob zranného
našli a zajistili jeho rychlý pevoz do šumperské nemocnice.
Každým rokem se manželé Krylovi rovnž úastní tradiního
mezinárodního setkání radioamatér v Holicích (Východní
echy). Letos se v Holicích bude konat již 23. roník.
Radioamatérstvím se dokonce zabývá i píbuzný manžel
Krylových Petr Havliš z Prahy (redaktor asopisu Amatérské
radio), který se nkdy kolem roku 1980 stal dokonce i mistrem
svta v rychlotelegrafii. A ponvadž „ jablko nepadne daleko
od stromu “, tak i jeho syn Hynek Havliš získal titul mistra svta
v tomto oboru dvacet let poté v roce 2000.
Radioamatérský koníek zaujal prakticky celou rodinu Josef
Kryla. Sedm len této rodiny (Josef, Lidka, Hynek, Petr, Olga,
Vladimír a Jitka) se dodnes vnují tomuto zajímavému
koníku, což je svým zpsobem docela výjimené a
obdivuhodné. Díve byli naši radioamatéi organizováni pod
hlavikou Svazarmu, ale nyní jsou již zcela samostatnou
organizací svtového rozsahu a významu. Škoda jen, že se
v našich mediích o tomto zajímavém koníku (sportu) skoro
nikde nepíše a radioamatérský sport je u nás popelkou a
nezasvceným pomrn neznámým pojmem. Naši eští
radioamatéi z mnoha svtových soutží, jako je nap.
mistrovství svta, do naší vlasti pivezli mnoho medailí a
ocenní. Nap. jen v roce 2011 to bylo celkem 22 medailí
(bronzových, stíbrných a zlatých) ve všech vkových
kategoriích v ROB. Naše média (tisk, rozhlas i televize) se
však tomuto výraznému a nevídanému úspchu tém vbec
nevnovala nebo vnovala jen velice okrajov. Škoda. Je totiž
docela možné, že by takový píklad oslovil mnoho mladých
budoucích radioamatér, kteí by možná navázali na tradici
našich eských a v tomto konkrétním pípad i mohelnických
Pavel Nenkovský
radioamatér.
DOVOLUJEME SI POZVAT VÁS CO NEJSRDENJI
DO MOHELNICKÉHO MUZEA NA VÝSTAVU
HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ A POHLEDNIC
S NÁZVEM
PROMNY MOHELNICE
ZNAK ZEM MORAVSKÉ
Pvodním znakem Moravy je od
poátku 14. stol. modrý štít, na
nm vpravo hledící stíbrn a
erven šachovaná orlice se zlatou
korunou, zobákem a paáty a s
erveným jazykem. V roce 1462
však nmecký (!) císa Fridrich III.
polepšil Moravanm znak za jejich
zásluhy tak, že ervenostíbrnou
šachovnici
nahradil
oficiáln
šachovnicí ervenozlatou. Novou
ervenozlatou šachovnici však po
dlouhá staletí nikdo nepoužíval ani nepotvrdil a teprve až
revoluní léto roku 1848 oživilo staré císaské rozhodnutí a
zaala se tu a tam používat císaská zlatoervená varianta.
Používala se, pravda, tu a tam, jen však ne na oficiálním
velkém znaku císaství a to pedevším proto, že pedlávat
celý znak kvli nkolika zlatým kostikám pipadalo eráru jako
vyhazování penz. Libovle v používání zlaté i stíbrné
varianty moravského znaku pokraovala až do vzniku
eskoslovenské republiky v roce 1918, která do svého
státního znaku vložila pvodní znak Moravy v jeho stíbrné
variant. Tento znak však byl tím jediným, co, po zániku
tisíciletého státního útvaru moravského a jeho snmu,
Moravákm zbylo. Stíbrná varianta znaku Moravy pežila
všechna údobí nesvobody a stala se po listopadu 1989
souástí velkého znaku eskoslovenského i eského. Na
svých znacích i vlajkách ji mají i všechny tyi nové moravské
kraje. Tradice a oblíbenost preferují dnes používání pvodního
moravského znaku s ervenostíbrnou šachovnicí. Ctirad Štipl
NEJLEPŠÍ FILMOVÝ DOKUMENT R
Obanské sdružení RESPEKT A TOLERANCE vytvoilo
vzdlávací film, který pojednává o osudech mohelnické
židovské rodiny Wolf, která se za 2. svtové války schovávala
v lesích olomouckého regionu. Film je postaven na základ
podrobných zápisk z dochovaného deníku, který si psal Otto
Wolf, nejmladší len této rodiny. Emotivnost událostí z prbhu
tíletého pobytu v nejrznjších skrýších, starost o
zabezpeení základních životních poteb a strach z prozrazení
zaznamenané kamerou Jaroslava Dubského z Loštic je v
tomto dokumentárním filmu doplnna o dobové fotografie a
psobivý komentá Luka Štipla z Radnice. Snímek byl
promítnut koncem dubna v Mohelnici na soutži Olomouckého
kraje a odtud byl odeslán do výbru 59. roníku Celostátní
soutže neprofesionální filmové tvorby, která se konala pod
názvem ESKÝ VIDEOSALON v Ústí nad Orlicí ve dnech 14. 16. ervna 2012. Odborné porot a divákm zde bylo
promítnuto celkem 53 snímk vybraných z jednotlivých
krajských soutží. Z film vzešlých ze soutže Olomouckého
kraje byly na VIDEOSALONU ocenny dva. estným uznáním
byl odmnn Milan Konený ze Studené Louky za filmovou
informaci o mohelnické dechové kapele známé jako
MOHELANKA. Dalším ocenným dílem byl uvedený dokument
autor inných v obanském sdružení MOKAF (Mohelnické
kino amatérských film). Jejich
DENÍK OTTY WOLFA A
OSUDY
JEHO
RODINY
ocenila
odborná
porota
vedená filmovou a televizní
dokumentariskou
Simonou
Oktábcovou první cenou, a tak
se nejlepší neprofesionální
film Olomouckého kraje stal i
nejlepším
neprofesionálním
dokumentem eské republiky
za rok 2012.
Redakce Objektivu
OBJEKTIV MOHELNICE - ervenec 2012 - str. 6
KAPLE SVATÉHO ROCHA
V povdomí oban našeho regionu zstávají uchována
tradiní poutní místa našich pedk, kteí chodívali procesím
na Hostýn, do Ktin, na Svatý Kopeek, na Grulich a do
Wambeic. Ve stínu tchto velikán jakoby se ocitl
architektonický poklad jedinené ukázky manýrismu poátku
17. století, který nechala postavit na kopci u Úsova roku 1624
knžna Anna z Lichtejnštejna. Tato kaple byla zasvcena
svatému Rochovi, který byl v tch tžkých dobách uctívaným
ochráncem ped astými morovými epidemiemi. Tento synáek
z bohaté rodiny francouzského šlechtice se poátkem 14.
století vydal pšky do íma a bhem svého putování
nevynechal jedinou píležitost pomáhat nemocným morem tak
dlouho, až se sám touto nemocí nakazil a zstal bez pomoci
ležet nkde v lese. Tam jej zachránil toulavý pejsek, který mu
donášel kousky chleba a zahíval jej až do jeho zázraného
uzdravení. Rochus dokonil svoji pou a vrátil se zpt do
rodné Franci, kterou zmítala obanská válka. Nepokoje a
zmatky zpsobily, že byl obžalován jako nebezpený tulák a
uvržen do vzení, kde trávil as modlitbami a pomáháním
spoluvzm až do své smrti ve vku ticet dva let. Teprve po
smrti byla díky dokladu, který ml v držení, odhalena jeho
pravá totožnost, byly mu pipsány etné zázraky související s
morem a infekními nemocemi a za sto let nato byl prohlášen
za svatého. Zobrazován je po celém katolickém svt jako
poutník s mušlí pipevnnou na límci svého kabátu, rukou
ukazuje na morový ved na své noze a vedle nj sedí pes
nesoucí v zubech kus chleba. Rochus je po staletí uctíván jako
patron cestovatel, cviitel ps a ochránce proti moru.
Neobejde se bez nj žádný morový sloup a tak si jej mžeme
prohlédnout nejen na námstí v Mohelnici, ale i ve všech
ostatních mstech, kudy tato epidemie poátkem 18. století
putovala. Po 2. svtové válce
úsovská kaple pustla a
teprve v letech 2000 - 2004
byla nákladem 4 mil. K
opravena.
Byla
zde
zrestaurována malba, oltá,
stecha a omítky. Pohádková
stavba se vypíná nad
Úsovem, je viditelná ze
širokého okolí od Zábeha po
Mohelnici, Doubravu a z
údolí od Olomouce až po
rozsáhlé uniovsko. Každoron, první srpnovou nedli
po svátku sv. Vavince se
zde koná význaná pou,
kterou
navštíví
dobrá
tisícovka navštvník a na
kterou farníci z Úsova
všechny píznivce svatého
Rocha
srden
zvou.
CŠ
MORAVSKÝ VRABEC 2012
Tak, a máme za sebou další a to
již 17. roník této postupové
hudební
soutže
v oblasti
folkové,
country,
trampské,
bluegrassové,
folkrockové,
folklórní
hudby
a
jejich
píbuzných žánr. Finálovému
klání pedcházela ti oblastní
kola a to ve Frenštát pod
Radhoštm,
v Lošticích
a
v Turzovce na Slovensku. Do
finále, které se konalo v sobotu
16. ervna 2012 v Karviné, a jehož poadatelem bylo Statutární
msto Karviná spolen s Mstským domem kultury Karviná,
se nakonec probojovalo celkem 10 kapel (REST IN TEST
Ostrava, NOACO Litovel, FREÁCI Zábeštní Lhota u Perova,
BPT Zlín, ŠPUNT Perov, VNEBAND Litomyšl, WELCOME
DRINK Václavov u Bruntálu, R.A.Š. Leština u Ústí nad Labem,
JADA Martin ze Slovenska a ZGREDYBILLIES z Polska).
Finále se konalo v píjemném prostedí v Karviné - Fryštát,
v nádhern udržovaném parku Boženy Nmcové u Restaurace
Oáza a to v rámci tradiních „Dn Karviné“. Vzhledem k tomu,
že naše loštické kolo mlo po hudební stránce ze všech tí
oblastních kol nejvyšší úrove, tak z Loštic do finále postoupilo
celkem 5 kapel, což je polovina úastník finále!
Odborná porota ve složení: Ota Šejk Maák - pedseda a
lenové Libor enda Cenek, Pavel Aligátor Nenkovský,
Apostolis Ben Konstantinidis a Jacek Nawrocki (POL) pak po
docela dlouhé diskuzi nakonec vyhlásila tyto výsledky:
I. místo - Zgredybillies (POL) - rockabilly
II. místo - Rest in test Ostrava - folk-rock
III. místo - BPT Zlín - trampská
„Nejlepší zpvaka finálového koncertu“ - Irena Poláchová
(skupina NOACO z Litovle).
„Nejlepší zpvák finálového koncertu“ - Radek Švejda (skupina
R.A.Š.). Diváci pak ve svém hlasování dali svou Cenu divák
vynikající polské skupin Zgredybillies (ta bude mimo jiné
pozvaná na 38. Mohelnický dostavník® 2013 a tudíž sami pak
mžete posoudit její kvality).
Vše spolehliv uvádl Josef MLOK Grim a jako host finálového
kola vystoupila Naa Urbánková & Bokomara Luboše Javrka.
A tak se již te mžeme tšit na 18. roník hudební soutže
PAN
Moravského vrabce 2013.
DVA SESTELENÍ
Bhem msíce ervence roku 1942 padlo za vdce a
velkonmeckou íši celkem sedm mohelniák, bývalých
oban eskoslovenské republiky, národnosti nmecké.
Každý týden tedy vyšel místní pošák dvakrát s oním
obávaným dopisem k bytu i domu postižených rodin.
Tentokrát byl ale seznam padlých obzvláš tragický, protože na
nm byli tyi dvacetiletí kluci, z toho dva piloti. Stiha Rudolf
Joscht z Okružní ulice byl sestelen 6. ervence nkde na
východní front a dva dny nato shoel ve své stihace Herbert
Heger, který byl v civilu strojním zámeníkem ve mlýn u
Moravy. Je zaznamenáno, že byl sestelen pi noním stíhacím
letu nad Echterdingen u Stuttgartu
pi útoku na anglické bombardéry
RAF, které byly vpedu i vzadu
vyzbrojeny
nebezpenými
kulometnými dvojaty. Stalo se mu
to
dva
dny
ped
jeho
jedenadvacátými
narozeninami.
Otázkou je, jak kvalitní stihaský
výcvik mohli tito kluci mít a jaká
byla zodpovdnost jejich velitel
nasadit je do bojové akce.
Ctirad Štipl, kroniká
OBJEKTIV MOHELNICE - ervenec 2012 - str. 7
KDYŽ , TAK 555
CINEMA 3D LED TV s funkcí převodu klasického 2D obrazu na 3D
QSPTUPSPW¼ţ4."3557WÌFUOÚQMOPIPEOPUO¨IPJOUFSOFUPW¨IPQSPIM¬ĽFÌF
ţ%7#4)%TBUFMJUO¬UVOFSNPĽOPTUTMFEPW O¬)%QSPHSBNĮ
%7#5
%7#$ţ/BIS W O¬%7#5WZT¬M O¬OBFYUFSO¬QFWO¼EJTLţ;BCVEPWBO¨
8J'J8J'J%JSFDU8J%Jţ0WM E O¬QPIZCFN.BHJDL¼E MLPW¼PWMBEBÌ
.BHJD.PUJPO3FNPUF$POUSPM
TPVÌ TU¬CBMFO¬ţ1PEQPSBDIZUS¼DI
UFMFGPOĮT`04"OESPJEJ1IPOFJ1BEţ%-/"Y64#Y)%.*
ţ'6--)%Yţ.$*ţ%9%QSPDFTPSţ1SPTUPSPW¼
zvuk Infinite 3D surround
$+ (':,#=
4x Cinema 3D
brýle zdarma
(od uhlopříčky 107 cm)
Magické dálkové
ovládání
6OJL UO¬UFDIOPMPHJF-(
/&;€7"%/ˆ
4-&%07€/Œ
07-€%&+5&4/"%/0"+&%/0%6ğ&
Vyměňte vaší obyčejnou televizi za opravdové
multimediální centrum - chytrou Smart 3D televizi LG. Pouhým výběrem,
kliknutím, přetažením a přepnutím ovládáte vše včetně televizních pořadů,
aplikací, prémiového obsahu a multimediálních zařízení! Ovládací rozhraní
je navrženo intuitivně k co nejjednoduššímu ovládání Vaší domácí zábavy.
Vítejte ve světě úplně nových prožitků s LG Smart 3D TV.
$*/&."4$3&&/%&4*(/
Dobře víte, že nejvíce si prostorový obraz vychutnáte v kině,
kde jej sledujete na velkém plátně bez rámu a bez překážek,
které Vás zcela pohltí. Nyní je zde televizor, který přináší stejný divácký zážitek,
navržený s jednoduchou inspirací a nejmodernější technologií.
8*'*1ė*10+5&4&#&;%3€507Ù
Stejně jako chytrý telefon má chytrá televize
LG zabudovaný čip bezdrátového rozhraní Wi-Fi, který umožňuje
propojitelnost a přístup televize k internetu a multimédiím bez drátů.
64#
Přehrávejte obrázky, fotky, hudbu či video video z externích
paměťových zařízení a nahrávejte na ně televizní pořady. Je
k dispozici okamžité i plánované nahrávání.
/07€(&/&3"$&%57
Připravte se na nejpropracovanější
prostorovou podívanou, jakou jste kdy zažili v pohodlí domova.
Zapomeňte na těžké a nepohodlné brýle a závrať způsobenou
obrazem běžnou 3D technologií. Nyní se můžete oddávat
trojrozměrnému obrazu jako v tom nejlepším 3D kině. LG Cinema
3D TV, nový standard.
%%0%
Nová technologie LG převodu obrazu na 3D prostorový
je tou nejpokročilejší a díky této funkci zajistí větší
prostorovou hloubku i hladký prostorový obraz.
.6-5*%7#5$4
Již žádné další krabičky a set-top-boxy! Multi-DVB
zajišťuje příjem všech typů signálů. Televizory s multitunerem jsou
skutečnými stroji na zábavu, které umožňují sledovat pořady
z pozemních, kabelových i satelitních vysílačů v jednom přijímači.
5*.&."$)*/&3&"%:
Nahrávejte Vaše oblíbené TV programy na externí
zařízení, které připojíte k TV přes USB konektor. Zároveň můžete
pozastavit děj nebo se vrátit v ději zpět, aby Vám nic neuniklo.
!($#+62$(0$+ -,)),'<7!.
6*;/073.8$ 9%+$. ,&$)+'"$
+$!,+ $/&,-1&00-/&,- -,)),,!."4
0$)
*****
BŽNÉ KOSMETICKÉ ÚKONY
Formování oboí
40 K
Barvení oboí
50 K
Barvení as
50 K
Pleový peeling
50 K
Aplikace zmkovadla
30 K
Aplikace krému dle typu pleti
50 K
Povrchové ištní pleti
40 K
Hloubkové ištní pleti
40 - 120 K
Základní ištní ped apl. masky/ampule
60 K
SPECIÁLNÍ JEDNORÁZOVÉ MASKY
Hloubková maska se zlatem
Hloubková maska s kolagenem
Hlouková maska s výtažkem hrozn
Aplikace ampule
Ampule pro intenzivní hydrataci
Ampule pro oistu
Ampule pro posílení a zklidnní žilní stny
350 K
350 K
350 K
99 K
150 K
150 K
150 K
Mikromasáž oního okolí (20 min.)
Masáž oblieje (20 min.)
Aplikace oní masky + jemná masáž
Aplikace masky vetn nanesení krému
130 K
130 K
230 K
99 K
SLUPOVACÍ MASKY
Luxusní hydrataní maska se zlatem
250 K
Protistárnoucí masky s kaviárem
250 K
Protistárnoucí maska s pírodním botoxem 250 K
KRÉMOVÉ MASKY
Maska s protizántlivým úinkem - akné
Antioxidaní maska - granátové jablko
Bahenní maska z Mrtvého moe
Lecitínová maska
Liftingová maska
Hydrataní maska krásy s minerály
250 K
250 K
250 K
250 K
250 K
250 K
KOMPLETNÍ IŠTNÍ PLETI - GRANÁTOVÉ JABLKO
* píprava pleti na hloubkové ištní * odmaštní pleti * peeling dle typu pleti * zmkení pleti s následným hloubkovým ištním *
* aplikace masky * jemná masáž * ošetení oního okolí * aplikace krému *
Celkem za ošetení 590 K
KOMPLETNÍ IŠTNÍ PLETI - MRTVÉ MOE
* píprava pleti na hloubkové ištní, odmaštní pokožky, peeling * zmkení pleti s hloubkovým ištním * aplikace masky *
* jemná masáž * ošetení oního okolí * aplikace krému *
Celkem za ošetení 690 K
KOMPLETNÍ IŠTNÍ PROBLEMATICKÉ PLETI TEA TREE OIL
* píprava pleti na hloubkové ištní * odmaštní pokožky * peeling * zmkení pleti s hloubkovým ištním * aplikace masky * jemná masáž *
* ošetení oního okolí * aplikace krému *
Celkem za ošetení 590 K
LASEROVÉ OŠTENÍ PLETI
Jednorázová aplikace - 180 K * Permanentka na deset aplikací - 1000 K
Laserové sérum na cca jeden msíc - 365 K
DEPILACE HYPOALERGENNÍ CUKROVOU PASTOU
Ruce 100 - 250 K * Lýtka 100 - 250 K * Obliejové partie 50 - 150 K * Tísla 150 - 250 K *
Objednávky: Eva Zemková, Tel.: 777 124 467 nebo 777 160 577
OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Jií Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, 789 85 Mohelnice, I: 44771398, Registrace: MK
R E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, 789 85 Mohelnice <[email protected]>. Redakce se
nemusí vždy ztotožovat s názory v jednotlivých láncích našich dopisovatel. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly
otištny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané lánky (anonymy) zásadn nezveejujeme. N E P R O D E J N É !