nenačovice - dopravní studie

Komentáře

Transkript

nenačovice - dopravní studie
2015
NENAČOVICE - DOPRAVNÍ STUDIE
Ing. Tomáš Kapal
FanIT s.r.o.
29.6.2015
Nenačovice – dopravní studie
Obsah:
1.
OBECNÉ INFORMACE ...................................................................................................... 2
2.
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ............................................................................... 2
3.
4.
2.1.
Demografické údaje ................................................................................................. 2
2.2.
Komunikační síť ....................................................................................................... 3
2.3.
Odvodnění.............................................................................................................. 3
2.4.
Dopravní obslužnost dotčeného území ...................................................................... 3
2.5.
Parkování ............................................................................................................... 4
2.6.
Pěší vazby ............................................................................................................... 4
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU......................................................................................... 4
3.1.
Kritická místa .......................................................................................................... 4
3.2.
Komunikace pro pěší................................................................................................ 4
3.3.
Nehodovost ............................................................................................................ 5
3.4.
Prověření průjezdů územím návěsovou soupravou...................................................... 5
NÁVRH OPATŘENÍ .......................................................................................................... 5
4.1.
Jednoduchá opatření ............................................................................................... 5
4.2.
Stavební opatření .................................................................................................... 6
5.
POUŽITÉ PODKLADY........................................................................................................ 6
6.
PŘÍLOHY ........................................................................................................................ 7
6.1.
Statistika nehod ...................................................................................................... 7
6.2.
Dopravní situace – stávající stav ................................................................................ 7
6.3.
Situace kritických míst.............................................................................................. 7
6.4.
Vlečné křivky návěsová souprava x osobní automobil .................................................. 7
6.5.
Vlečné křivky nákladní automobil do délky 9 m x osobní automobil ............................... 7
6.6.
Vlečné křivky osobní automobil O2 x osobní automobil O1 .......................................... 7
6.7.
Situace – návrh opatření .......................................................................................... 7
1
Nenačovice – dopravní studie
1. Obecné informace
Zpracovatel: Ing. Tomáš Kapal – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby č.a.
0010885 a auditor bezpečnosti pozemních komunikací č. 101.
Studie byla provedena v červnu 2015.
2. Charakteristika řešeného území
Území obce Nenačovice se nachází z větší části v přírodním parku Povodí Kačáku, v údolí řičky
Loděnice. Zástavba rozkládající se převážně na jeho západním úbočí zaujímá nepravidelný půdorys o
ploše cca 25 ha a leží v nadmořské výšce 267 až 350 m n.m. Na východním svahu se nalézá novější
výstavba a chatová osada. Severojižním směrem souběžně s vodotečí prochází obcí silnice III/10129.
Na ni navazuje silnice III/10130, končící slepě v lokalitě Mladina.
2.1. Demografické údaje
Vývoj počtu obyvatel ve sledovaných letech
Rok
Počet obyvatel
1869
295
1880
303
1890
304
1900
328
1910
327
1921
294
1930
292
1950
231
1961
234
1970
211
1980
196
1991
167
2001
167
2010
244
2011
246
2012
248
2013
263
2014
278
2
Nenačovice – dopravní studie
Počet dokončených rodinných domů v posledních letech
Rok
Počet dokončených RD
2010
2011
2012
2013
-
1
2
1
V posledních letech dochází k nárůstu počtu obyvatel, který je z velké části způsoben migrací
obyvatel.
2.2. Komunikační síť
Základní komunikací sloužící k dopravní obsluze obce Nenačovice je silnice III. třídy č.
III/10129. Tato komunikace spojuje obec Loděnice, zde se napojuje na silnici II. Třídy č. II/605, a obec
Úhonice, zde se napojuje na silnici II. Třídy č. II/101. Celková délka této komunikace je 8200 m. Tato
silnice má kryt z asfaltobetonu a šířka zpevněné části v k.ú. Nenačovice je cca 4,5 – 5,0 m. Krajnice je
neznatelná. Dle ČSN 736101 – Projektování silnic a dálnic je nejmenší možná kategorie silnice
S 6,5/50, kde je šířka zpevněné části 5,5 m. Rozšíření ve směrových obloucích není zohledněno. Na
obou stranách tato silnice, při vjezdu do k.ú. Nenačovice, překonává vodoteč. Na příjezdu od Loděnic
je betonový most o délce 9,5 m. Zatížitelnost mostu je omezena svislou dopravní značkou na 15 t a
jediné vozidlo 19 t. Na druhé straně se nachází betonový most, který má zatížitelnost omezenou na
11 t a jediné vozidlo 17 t. tento most je opatřen oboustranným dopravně bezpečnostním zábradlím.
Většina komunikací v dotčeném území je bez chodníků. Na silnici III/10130 je omezena
rychlost svislou dopravní značkou na 30 km/h. Omezení rychlosti je i na silnici III/10129 poblíž
autobusové zastávky.
Místní komunikace jsou v dotčené oblasti většinou na hraně životnosti. Výpis některých
poruch, které se těchto komunikacích nacházejí: Olamování okrajů vozovky, poklesy v místech rýh
pro inženýrské sítě, ztráta makrotextury zvýšená nezpevněná krajnice atd. Místní komunikace nejsou
dostatečně únosné. Pro přesné určení únosnosti je nutné provést odborné měření únosnosti.
2.3. Odvodnění
Odvodnění na silnici III/10129 je řešeno odtokem do okolního terénu, ale vlivem hromadění
nečistot, zbytků materiálu po zimní údržbě a prorůstání vegetací je neudržovaná nezpevněná krajnice
zvýšena nad úroveň povrchu vozovky. Tím vytváří hrázku, podél níž je možné hromadění vody, která
vlivem podélného sklonu teče podél této hrázky a nezpevněnou krajnici vymílá.
Ostatní místní komunikace jsou odvodněny částečně vsakem do přilehlých zelených pásů a
částečně pomocí dešťové kanalizace.
2.4. Dopravní obslužnost dotčeného území
Základní dopravní obslužnost je zajištěna pouze veřejnou autobusovou dopravou. Denně
jedou 4 spoje, jedoucí do Berouna. Na lince jsou nasazovány autobusy značky SOR o délce 10,5, tedy
zkrácená verze o celkové délce 10,5 m. Nejbližší škola se nachází v Loděnicích cca 4 km.
3
Nenačovice – dopravní studie
2.5. Parkování
Většina vlastníků pozemků si řeší parkování na vlastním pozemku, některá vozidla využívají
k parkování zelené pásy kolem zpevněné části komunikace.
2.6. Pěší vazby
V obci se nenacházejí významnější cíle pěší dopravy, proto lze tyto trasy těžko určit. Ale je
zde předpoklad silnější pěší vazby směrem k autobusové zastávce.
Obcí prochází dvě turisticky značené trasy. Žlutá turistická značka vede z malých Přílep do
Úhonice a červená turistická značka vede z Loděnic údolím Loděnického potoka až do Nového
Strašecí. Během letní sezóny je zvýšený pěší provoz na silnici III/10129 mezi křižovatkou se silnicí
III/10131 a křižovatkou se silnicí III/10130 a to z důvodu, že poblíž křižovatky se silnicí III/10131 se
nachází veřejné koupaliště.
3. Analýza stávajícího stavu
3.1. Kritická místa
Většina problémových míst se nachází na průtahu obcí silnice III/10129, jelikož šířka silnice
neodpovídá plnohodnotné obousměrné komunikaci dle ČSN 736101, tedy minimálně kategorii
S 6,5/50. Šířka zpevněné části se pohybuje od 4,5 m do 5 m. Na celé délce komunikace není moc míst,
kde je možné vyhnutí nákladních vozidel. V podstatě jediná možnost vyhnutí je v zastavěné části obce
v místě napojení silnici III/10130. Šířkové uspořádání nepřispívá k bezpečnosti provozu na pozemní
komunikaci. Dalším rizikovým faktorem jsou vzrostlé stromy, jenž se nacházejí hned za krajnicí. Na
druhou stranu je nutné konstatovat, že toto šířkové uspořádání nutí řidiče, aby jeli pomaleji, tudíž na
tomto úseku nedochází k závažným dopravním nehodám.
V letních měsících je jedno z rizikovějších míst na silnici III/10129 mezi křižovatkou se silnicí
III/10131 a křižovatkou se silnicí III/10130, kdy je na této silnici zvýšený pohyb chodců, tedy
nejzranitelnějších účastníků provozu na pozemních komunikacích. Tento úsek je úzký a velice
nepřehledný. Tudíž je zde vysoká šance střetu motorového vozidla s chodcem.
Kritická místa jsou i na silnici III/10130, kde úzká vozovka může způsobovat kolize
protijedoucích vozidel, ale častěji dochází při vyhýbání ke sjetí vozidla do přilehlého zeleného pásu a
tím dochází k narušování okrajů vozovky a devastaci zelených pásů.
Nedostatečné odvodnění silnice III/10129 může představovat zvýšené nebezpečí vzniku
smyku, jelikož povrchová voda neodtéká dostatečně rychle a dochází k tvorbě kaluží.
3.2. Komunikace pro pěší
Ve velké části obce nejsou chodníky. Jediný krátký chodník bez návaznosti je u křižovatky
silnic III/10129 a III/10130 u autobusové zastávky.
4
Nenačovice – dopravní studie
3.3. Nehodovost
Dle statistik nehodovosti dle zdroje z www.jdvm.cz. Celkem se od roku 2007 stalo na
dotčeném území 10 dopravních nehod. Jedna se stala na silnici III/10131, která není součástí studie,
jelikož se nachází mimo katastr obce Nenačovice.
Pouze při jedné nehodě došlo k lehkému zranění. Tato nehoda se stala na místní komunikaci
v severní části obce.
Ve dvou případech byla příčina nehody nedodržení rychlosti stavu vozovky, ve dvou
případech byla příčina nedodržení dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ a ve dvou případech byla
příčina nesprávné otáčení nebo couvání.
Ve 44% případů bylo účastníkem nehody nákladní vozidlo.
Výpočet relativní nehodovosti:
=
×
× , ×
× 10 =1,7
Relativní nehodovost byla počítána pouze pro úsek silnice III/10129. Běžně se u směrově
nerozdělených komunikacích tato hodnota pohybuje mezi 0,5-0,9. Tudíž je tato hodnota docela
vysoká. Intenzita vozidel o hodnotě 600 vozidel za 24 hodin je pouze odhad. Měření intenzity nebylo
provedeno.
Detailní přehled nehod je uveden v příloze.
3.4. Prověření průjezdů územím návěsovou soupravou
Pomocí vlečných křivek bylo prověřeno projetí územím návěsovou soupravou o délce 16,5
m. Tyto vlečné křivky jsou zobrazeny v situaci kritických míst. Vlečné křivky prokazují, že jízda
návěsových souprav po této úzké silnici není vhodná, jelikož i v přímých úsecích vozidlo zabírá víc než
jeden jízdní pruh a ve směrových obloucích zabírá celý prostor vozovky.
4. Návrh opatření
Opatření pro zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích by se dal rozdělit do
dvou skupin – Jednoduchá opatření, která se dají uskutečnit v krátkém časovém horizontu a opatření,
která vyžadují nákladnější stavební úpravy.
Na části silnice III/10130, procházejíc obcí, je plánována rekonstrukce. V rámci této
rekonstrukce dojde k rozšíření vozovky a vybudování jednostranného chodníku, což by mělo vyřešit
problémy, které se této komunikace týkají. Jedna větev chodníku bude vybudována i podél silnice
III/10129 v délce cca 85 m. Vzhledem ke značným finančním nákladům na tuto akci, bude ovšem
v dohledné době realizována pouze cca 1/3 z předpokládaného rozsahu rekonstrukce, časový
horizont realizace zbylé části nelze v současné době odhadnout.
4.1. Jednoduchá opatření
Mezi jednoduchá opatření patří úprava stávajícího dopravního značení. Z důvodu
nedostatečné šířky silnice III/10129 by bylo vhodné omezit vjezd nákladních vozidel. Vjezd nákladních
5
Nenačovice – dopravní studie
vozidel je už sice omezeno pomocí maximální možné tonáže vozidel na mostech na vjezdech do
katastru Nenačovic, ale z řidiči více respektují značku s omezením maximální délky vozidla. Z hlediska
charakteru území a jeho obsluhy, ale není možné zakázat vjezd všem nákladním automobilům. Proto
by bylo vhodné navrhnout zákaz vjezdu vozidel delší než 9 m (B17) s dodatkovou tabulkou E 13 –
„MIMO AUTOBUSY“. Tyto značky by byly umístěny jednak na křižovatce se silnicí III/10131 a dále by
musela být umístěna u mostu přes potok Loděnici směrem k Úhonicím. Dále je nutno osadit
předzvěsti k této značce a to pomocí značky B17 s dodatkovou tabulkou E 7b v případě křižovatky se
silnicí III/10131 a v obci Úhonice na křižovatce se silnicí II/101 bude umístěna značka B17
s dodatkovou tabulkou E 3a a vzdáleností 2500 m. Délka nákladních vozidel do 9 m byla zvolena
s ohledem na vlečné křivky, kdy dle těchto křivek vozidla kratší než 9 m nemají problém s míjením
v 90% trasy. Možné problémy nastávají pouze v několika směrových obloucích. V těchto obloucích by
byly osazeny svislé dopravní značky P8 a P9 – Přednost protijedoucímu vozidlu. Výjimka pro autobusy
je navržena z důvodu zajištění základní dopravní obslužnosti obce. Na lince jsou provozovány
autobusy SOR 10,5.
Aby byli řidiči informováni o možném pohybů chodců na silnici III/10129 bylo by vhodné
osadit mezi křižovatku se silnicí III/10131 a křižovatkou se silnicí III/10130 svislou dopravní značku
A22 s dodatkovou tabulkou E13 s piktogramem chodce.
Pro zvýšení bezpečnosti vozidel na silnici III/10129 by měly být osazeny po obou stranách
vozovky směrové sloupky Z11a a Z11b. Dále by měla být po celé délce úseku mimo zastavěné území
vodící čára V 4.
Na křižovatce silnic III/10129 a III/10130 musí být osazena svislá dopravní značka P4 – Dej
přednost v jízdě na větvi z místní komunikace a zvážení osazení značky P6 na větvi silnice III/10130.
4.2. Stavební opatření
Stavební opatření lze ještě rozdělit na udržovací práce a kompletní přestavbu silnice.
Do udržovací prací by pařilo znovuobnovení nezpevněné krajnice a s tím spojené zajištění
správného odvodnění vozovky. Dále by mělo dojít k opravě porušeného krytu.
Stavební úpravy vedoucí ke zlepšení bezpečnosti dopravy na silnici III/10129 by znamenaly
přebudování stávající silnice dle platných norem. Tedy tato silnici III. třídy by měla být provedena
v kategorii S 6,5/50. Toto opatření by si vyžádalo vysoké investiční náklady.
5. Použité podklady
Vyhláška č. 30/2001Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ČSN 736101 – Projektování silnic a dálnic
ČSN 736110 – Projektování místních komunikací
TP 65 MD ČR – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 171 MD ČR – Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací
Jednotná vektorová dopravní mapa – dostupná online na www.jdvm.cz
Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací – metodika provádění – CDV
6
Nenačovice – dopravní studie
6. Přílohy
6.1. Statistika nehod
6.2. Dopravní situace – stávající stav
6.3. Situace kritických míst
6.4. Vlečné křivky návěsová souprava x osobní automobil
6.5. Vlečné křivky nákladní automobil do délky 9 m x osobní automobil
6.6. Vlečné křivky osobní automobil O2 x osobní automobil O1
6.7. Situace – návrh opatření
7
III/10
129
III/1
0129
III/
0
13
10
19
t
200
NS 5 (CZ
CSN
)
Detail B
Detail C
III/10
129
NS
CSN 2005
(CZ)
200
NS 5 (CZ)
CSN
NS
CSN 2005
(CZ)
N
CS
(C
Z)
NS
05
20
200
)
NS 5 (CZ
CSN
Detail A
0129
III/1
N
CS
20
(C
Z)
NS
05
O105 (CZ)
CSN
20
CZ
(C
)
O1
N 2 NS
00
5(
Z)
05
CS
N 2 O1
00
5 (C
Z)
CS
N
CS
20
CSN
NS05 (CZ)
20
O1
CSN 200
O105 (CZ)
CSN
5 (CZ)
NS
CSN 20
05 (CZ)
20
CSN
NS
200
5 (C
Z)
CSN
O1
2005
(CZ)
O105 (CZ)
CSN
20
2N
KO2005 (CZ)
O1
N 2 O1
00
5 (C
Z)
Z)
05
(C
20
K
N 2O 2
00 N
5(
CZ
)
CS
N
CS
CS
CSN
2N
KO2005 (CZ)
CSN
KO 2N
CSN 20
05 (CZ)
O1
CSN 200
5 (CZ)
O105 (CZ)
CSN
20
N
CS
05
KO
20
Z)
(C
2N
CSN
O1
2005
(CZ)
KO 2
CSN
200
N
5 (C
Z)
O105 (CZ)
CSN
20
O205 (CZ)
0
SN 2
C
Z)
05
(C
CS
O1
N 2 O1
00
5 (C
Z)
CS
20
N 2 O2
00
5(
CZ
)
N
CS
O
O205 (CZ)
N
CS
CSN
20
O1
CSN 200
CSN 20 2
05 (CZ)
5 (CZ)
20
20
Z)
(C
O2
05
O105 (CZ)
CSN
CSN
CSN
O2
200
5
(CZ)
O1
2005
(CZ)
9
III/101
3
1
III/1
012
III/10130

Podobné dokumenty