iNFiNiTY

Komentáře

Transkript

iNFiNiTY
iNFiNiTY
V100a
MP3 přehrávač
Uživatelská příručka
Upozornění
1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přehrávač v místě s extrémně
vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností.
2. Nepoužívejte přehrávač během řízení motorového vozidla nebo kola.
3. Chraňte LCD displej před promáčknutím.
4. Výrobce nenese odpovědnost za poškození přístroje vinou nesprávného zacházení nebo fyzické újmy.
5. Výrobce nenese odpovědnost za data uložená v paměti přehrávače.
6. Produkt čistěte pouze hadříkem, nepoužívejte čistící prostředky a jiné
chemikálie.
7. Nesnažte se přístroj opravit svépomocí.
8. Neposlouchejte hudbu dlouho na nejvyšší hlasitost, může dojít
k poškození sluchu.
9. Baterie vydrží za standardních podmínek kolem 8 hodin provozu,
nicméně doba přehrávání se může měnit v závislosti na typu přehrávaných souborů a nastavení přehrávače.
10. Přístroj je napájen interním Li-Ion akumulátorem. Jedná se o spotřební
materiál, jehož výkonnost může vlivem chemických procesů časem
klesat. Nejedná se však o vadu baterie a tento jev nelze reklamovat.
11. Pokud je baterie slabá nebo na displeji bliká symbol prázdné baterie,
článek dobijte. Pokud dojde k náhlému vypnutí přehrávače vinou
vybité baterie, může dojít k poškození dat či funkcí přístroje. Doba
nabíjení se může pohybovat mezi 4 - 12 hodinami.
12. Přehrávač nenechávejte připojený k počítači déle, než je nutné.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité
elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech,
kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete
zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních
dopadů na životní pro-středí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné
likvidace odpadů. Další po-drobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s národními
předpisy uděleny pokuty.
Popis přehrávače
Zpět Menu
Displej
USB konektor
On/Off
Sluchátka
Hlasitost Vpřed
Power On/Off/Play/Pauza
Popis displeje
Opakování
Smyčka A-B
Aktivní sluchátka
Stav baterie
Počítadlo skladeb
Aktuální adresář
Odehraný čas
Název skladby
Status, průběh skladby
Bitrate, celkový čas skladby
Hlasitost
Ekvalizér
Příslušenství
Sluchátka
USB kabel
Instalační CD
Uživatelský manuál
AC adaptér
Práce s přehrávačem
1. Zapnutí/vypnutí
Přehrávač iNFiNiTY V100 lze zapnout dvěma způsoby: přepnutím mechanického posuvníku On/Off na horní stěně, nebo podržením tlačítka PLAY na
dobu cca 3 sekund. Stejně tak jej lze podržením tlačítka PLAY po cca 3
sekundy vypnout; pokud přístroj nebudete delší dobu používat, přepněte
také horní posuvník do polohy Off.
2. Menu
Pro vstup do hlavního menu přehrávače podržte dlouze tlačítko MENU. K
dispozici jsou následující položky:
Music
- přehrávání hudebních souborů
Movie
- prohlížení filmů ve formátu AMV
Record
- funkce nahrávání
Voice
- přehrávání hlasových záznamů
Photo
- prohlížení fotografií
System
- nastavení parametrů přehrávače
E-Book
- čtení textových souborů
Game
- hra Tetris (Russia Block)
Položku nalistujte tlačítky << a >>, pro vstup stiskněte MENU. Pokud delší
dobu nestisknete žádné tlačítko, naskočí opět obrazovka přehrávání.
3. Práce s adresáři, mazání souborů
Podpora adresářů (složek) umožňuje přehledně uspořádat soubory v interní
paměti, procházet adresářovou strukturou i mazat jednotlivé soubory. V
klidovém stavu režimů Music, Movie, Photo nebo E-Book stiskněte krátce
tlačítko MENU. Zobrazí se následující volby:
Local Folder
- procházení struktury paměti
Delete
- smazání aktuální přehrávaného/prohlíženého souboru
Delete All
- smazání všech souborů daného typu z paměti
Exit
- opuštění menu
Pro vstup do navigace tlačítky << a >> nalistujte volbu Local Folder a potvrďte
tlačítkem MENU. Objeví se následující obrazovka s výpisem adresářové
struktury.
Tlačítky << a >> nalistujte požadovanou složku/soubor, vstupte/spusťte
tlačítkem Menu. Pro návrat do vyšší úrovně zvolte ikonu "\", pro opuštění
menu stiskněte Play.
Zvolte Delete pro smazání aktuálního souboru, nebo Delete All pro smazání
všech souborů aktuálního typu (hudby, videa, obrázků) z paměti. Zvolte
tlačítky << a >> YES a stiskněte MENU pro potvrzení, nebo zvolte NO a
stiskněte MENU pro zrušení.
4. Přehrávání hudby
Zapněte přehrávač tlačítkem POWER nebo v menu zvolte režim Music. Na
displeji se zobrazí název aktuální skladby. Tlačítky << a >> můžete zvolit
předchozí nebo následující skladbu, tlačítkem Play zahájíte a pozastavíte
přehrávání. Pokud podržíte tlačítka << a >> během přehrávání, můžete
rychle přetáčet aktuální skladbu vzad a vpřed.
Během přehrávání stiskněte MENU pro zobrazení podmenu, kde lze zvolit
následující položky:
Repeat
- volba režimu přehrávání souborů: Normal, Repeat One
(opakovat jednu skladbu), Folder (obsah jedné složky),
Repeat Folder (složka opakovaně), Repeat All (opakovat
vše), Random (obsah složky náhodně), Intro (ukázka 10 sec.)
Equalizer
- zvukové profily Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB
Tempo Rate
- změna rychlostí přehrávání v rozmezí -8/+8
Replay
- funkce A-B a Follow and Read, viz dále
Replay Times - počet automatických opakování úseku při funkci A-B (1-10)
Replay Gap
- prodleva mezi opakováním úseku A-B (1-10 sec)
5. Zobrazení Lyrics
Přehrávač podporuje funkci zobrazení textů písní ve formátu LRC během
přehrávání. Pokud je LRC soubor k dispozici, rozsvítí se v levém dolním rohu
místo červené zelená kontrolka. Při zahájení přehrávání je pak text
zobrazován synchronně s přehrávanou skladbou. Pro vypnutí lyrics stiskněte
krátce MENU, pro opětovné zobrazení podržte MENU 1-2 sekundy.
6. Studijní funkce A-B, Follow and Read, Compare
Potřebujete-li nechat dokola opakovat určitou pasáž zvukového souboru
(studium jazyků nebo původních hudebních partů), stiskněte během
přehrávání tlačítko MENU a nalistujte položku Replay. V levém horním rohu
displeje se rozbliká písmeno A. Stiskněte opakovaně >> pro zadání
počátečního a koncového bodu smyčky. Na displeji se rozsvítí ikona A-B a
přehrávač bude úsek hrát podle počtu zadaných opakování. Chcete-li zvolit
nový úsek, stiskněte << a opakujte předchozí krok.
Chcete-li použít funkci Follow and Read, stiskněte během přehrávání smyčky
A-B tlačítko >>. Ihned se spustí hlasový záznamník, délka záznamu bude
stejná jako délka smyčky. Po ukončení záznamu se opět spustí původní úsek a
ikona se změní na . Stiskněte >> pro aktivaci funkce Compare, kdy se
střídavě spouští původní úsek a nově nahraný.
Dále stiskněte << pro zadání nového úseku A-B nebo MENU pro opuštění.
7. Přehrávání videa
Váš iNFiNiTY V100 je schopen přehrávat videa ve formátu AMV a po konverzi
přiloženým programem také video ve formátu AVI, MOC, VOB, MPEG atd. V
hlavním menu zvolte Movie. Práce se soubory je shodná s režimem Music
včetně rychlého přetáčení a výběru souborů s použitím navigace.
8. Hlasový záznam
Potřebujete-li využít přehrávač jako digitální diktafon, zvolte v hlavním
menu položku Record. Před zahájením záznamu se přesvědčte, že je baterie
dostatečně nabitá. Tlačítkem Play/Stop spustíte/pozastavíte záznam, delším
podržením tlačítka Play/Stop nebo Menu nahrávku ukončíte a soubor uložíte
do paměti (přehrávač vypíše "Saving...").
Stisknete-li v klidovém stavu tlačítko MENU, získáme následující položky:
Local Folder
- volba cílového adresáře, kam se nahrávky uloží
Recording Type - volba typu a kvality nahrávky:
- Fine REC: vysoká kvalita, formát WAV
- Long REC: nízká kvalita, vyšší kapacita paměti, formát ACT
- Fine VOR/Long VOR: viz výše, ale navíc diktafon reaguje
na hladinu hluku a je schopen záznam samostatně
pozastavit a opět spustit (hlasové ovládání záznamu)
Upozornění:
Do jednoho adresáře je možné uložit až 99 souborů.
Nahrávání je třeba spustit o několik sekund dříve, aby se
přehrávač mohl adaptovat na hladinu zvuku.
9. Přehrávání hlasových záznamů
Konzole pro přehrávání nahrávek z diktafonu, funkční stejně jako režim
Music včetně navigace a submenu. V hlavním menu zvolte Voice.
10. Prohlížení obrázků
V hlavním menu zvolte Photo, zobrazí se výpis adresářové struktury. Tlačítky
<< a >> zvolte požadovaný soubor a zobrazte stiskem Play. Tlačítky << a >>
pak můžete listovat mezi obrázky v paměti vzad a vpřed. Stiskněte Play pro
návrat do výpisu souborů nebo podržte MENU pro návrat do hlavního menu.
11. Nastavení přehrávače
V hlavním menu zvolte System, rozbalí se nabídka nastavení parametrů
přehrávače s následujícími položkami:
Clock
- nastavení systémových hodin a data
LCD Set
- Screen Savers: interval zobrazení spořiče obrazovky 5-30s
- Dark: interval vypnutí displeje 5-30 sec.
Pozor: Aktivace jedné funkce automaticky vypne druhou!
Language
- nastavení komunikačního jazyka; český jazyk k dispozici
ScreenSaver sel. - volba jedné ze dvou sad obrázků pro spořič obrazovky
Power Off
- Off Time: interval vypnutí přehrávače při nečinnosti (1060 sekund nebo 0 - vypnuto)
- Sleep Time: interval časovaného vypnutí během přehrávání (10 - 120 minut nebo 0 - vypnuto)
Replay Mode
- automatické (Auto) nebo ruční (Manual) opakování v
režimu smyčky A-B
Online Mode
- Multidrive: zobrazení veřejné i chráněné paměti, viz dále
- Normal Only: zobrazení pouze veřejné paměti
- Encrypted Only: zobrazí pouze chráněnou paměť
Memory Info
- informace o volné kapacitě paměti
Firmware Ver
- informace o aktuální verzi firmware
Firmware Upgr. - přihlásí přehrávač do systému pro upgrade firmware,
viz dále
12. Čtení souborů E-Book
V tomto režimu lze prohlížet textové soubory na displeji přehrávače. V
hlavním menu zvolte E-Book, zobrazí se výpis souborů v aktuálním adresáři.
Pomocí navigačních tlačítek zvolte požadovaný soubor a stiskněte Play pro
zobrazení. Tlačítky << a >> můžete listovat po stranách vzad a vpřed.
Stiskněte Play pro návrat k výběru souborů nebo podržte Menu pro výběr
jiného pracovního režimu.
Pokud na obrazovce s výpisem souborů stisknete krátceTlačítkem Menu
zobrazíte submenu režimu E-Book. Kromě již zmíněných položek pro pohyb v
navigaci a mazání souborů obsahuje volbu Play Set. Ta umožňuje nastavit
buď ruční stránkování textu (Manual) nebo automatické přepínání stránek
(Auto) v rozmezí 1-10 sekund.
13. Game
Chcete-li ukrátit dlouhou chvíli, zvolte režim Game. V přehrávači je nahrána
hra Russia Block (Tetris), jejímž principem je poskládat padající objekty do
jedné řady. Za úspěšné dokončení řady se přičítá 10 bodů. Tlačítky << a >> lze
objekty posouvat vlevo a vpravo, stiskem tlačítka Play otáčet o 90°, tlačítkem
Vol posunout dolů o dvě pole najednou. Pomocí položky Game Speed v
menu hry lze nastavit rychlost pohybu objektů od 1 do 5.
Pozn.: Typ hry se může lišit dle aktuální verze firmware v zakoupenémpřístroji.
14. Instalace software
Vložte dodané CD do mechaniky počítače. V okně Tento Počítač zvolte
příslušnou jednotku (např. D:\) a v jejím okně otevřete adresář s instalačními
soubory (MP3set4_05). Pro zahájení instalace spusťte SETUP.EXE a
pokračujte podle pokynů průvodce. Setup nainstaluje ovladač, program pro
konverzi videa do formátu AMV, přehrávač souborů AMV, program pro
upgrade firmware, Media Manager a MP3 Player Disk Manager.
15. Konverze hlasových záznamů
Hlasové poznámky, pořízené ve formátu ACT s větším kompresním
poměrem, lze převést do standardního formátu WAV pomocí utility Sound
Converter. Pokud ji nemáte k dispozici, je možné ji stáhnout ze stránek
www.eu3c.com.
16. Chráněná oblast paměti
V paměti přehrávače lze pomocí
programu MP3 Player Disk Tool nastavit
vyhrazenou oblast pro přenos citlivých
dat chráněných heslem. Na kartě
Partition and Encrypt zvolte velikost
chráněného disku, jméno uživatele a
heslo pro přístup. Potvrďte tlačítkem
Start, paměť bude rozdělena na dvě
samo-statné jednotky (např. E:\, F:\).
Chrá-něná oblast bude dostupná po
zadání hesla v programu RdiskDecrypt.exe. Chcete-li chráněnou paměť zrušit, nastavte posuvník na 0 MB.
Pozor: Operace smaže všechna data!
17. Konverze videa
V menu Start -> Všechny programy -> MP3 Player Utilities 4.05 spusťte program
AMV Converter. Tlačítkem zvolte vstupní soubor - lze postupně vybrat více
souborů, které se seřadí do fronty v dolní části okna. Chcete-li převést pouze
část souboru, vyberte ji pomocí hranic posuvníku (lišta uprostřed okna). Není
třeba provádět další nastavení, celou dávku souborů převedete kliknutím na
tlačítko . 1 minuta videa zabere v paměti cca 4 MB.
18. Upgrade firmware
Pokud výrobce uvolní ke stažení novou verzi firmware, můžete s její pomocí
vylepšit funkce vašeho přehrávače. Postupujte následovně:
a) Stáhněte novou verzi firmware ze stránek www.eu3c.com, je-li k dispozici.
b) Spusťte Start -> Všechny programy -> MP3 Player Utilities 4.05 -> MP3
Player Upgrade Tool. stažený EXE soubor, objeví se následující okno:
c) Stiskněte tlačítko Select new firmware file a nalistujte stažený soubor s
firmwarem. Proces zahajte stiskem tlačítkem Begin upgrading.
d) V textovém poli se vypíše průběh procesu. Je-li ukončen, můžete okno
zavřít tlačítkem Close.
e) Odeberte přehrávač bezpečně ze systému a zapněte jej.
Pozor: Operace smaže všechna data!
19. Řešení problémů
1) Přehrávač nelze zapnout.
Zkontrolujte, zdaje baterie nabitá. Pokud zapínáte přehrávač tlačítkem
Play, přesvědčte se, že není vypnut mechanický spínač na horní stěně.
2) Není slyšet hudba.
Přesvědčte se, že vámi použité hudební soubory odpovídají
technickým specifikacím (viz tabulka dále) a konektor sluchátek je
pevně zastrčený, zkuste změnit hlasitost.
3) Soubory nelze nahrát do paměti.
Zkontrolujte spojení mezi přehrávačem a PC, případně přeinstalujte
ovladač (Win98).
4) Nelze spustit záznam.
Zkontrolujte, zda baterie není téměř vybitá nebo interní paměť
přehrávače již není zcela zaplněná.
20. Technické specifikace
Rozměry, hmotnost
40 x 80 x 8 mm, 32 g
Podporované formáty
MP3, WMA, WAV, ACT, AMV, JPEG
Povolený datový tok
MP3: 8kbps - 320 kbps
WMA: 32kbps - 192 kbps
Frekvenční odezva
20 Hz- 20 kHz
USB Port
USB 2.0 Full Speed
Interní paměť
1 / 2 / 4GB
Formát záznamu
ACT, WAV
Displej
128x176 bodů, 65.000 barev
Signál/šum
>85dB
Výstupní výkon
2x 10mW
Konektor sluchátek
3,5mm jack
Napájení
Li-Ion akumulátor
Provozní doba
cca 8 hodin
Systém souborů
FAT16
kontakt
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.
Dovozce pro ČR:
EU3C Czech s.r.o.
Štěrboholská 1434/102 A
102 00 Praha 10
website: www.eu3c.com
linka technické podpory: 272 700 719 Po-Pá 9-17 hod.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů výrobku, příslušenství nebo funkcí uvedených
v tomto návodu bez předchozího upozornění. Použití obrázky jsou ilustrační
Registrované obchodní značky zmíněné v textu jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků.

Podobné dokumenty

Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F Návod k obsluze

Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F Návod k obsluze Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být ...

Více

Návod - funai

Návod - funai Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu: Stiskněte tlačítko Standby (Pohotovostní režim), Programme +/- nebo číselná tlačítka na dálkovém ovládání. Stiskněte boční funkční spínač na televizoru, ...

Více

EU3C PartyShot DV510

EU3C PartyShot DV510 MPEG4, multimediální formát a standard pro kompresi videa, je špičková moderní technologie vyvinutá skupinou MPEG (Motion Picture Expert Group). Nejen že vylepšuje obrazovou kvalitu, ale díky vysok...

Více

ICR-350 - MP Man Europe

ICR-350 - MP Man Europe Folder: Přehrávání všech hudebních skladeb v adresáři. Repeat Folder: Opakované přehrávání všech skladeb v adresáři. Repeat All: Opakované přehrávání kompletní hudby. Random: Náhodné přehrávání hud...

Více

Digital MP3/MP4 player

Digital MP3/MP4 player Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být l...

Více

Sestava 1 - Mobileaction Home Page

Sestava 1 - Mobileaction Home Page Proč Walkman? Protože kvalitních hudebních mobilů není nikdy dost, zvláště těch, které nabízejí funkci Shake control pro rychlé ovládání přehrávače. Typ W760i navíc disponuje GPS modulem s navigací...

Více

core vision

core vision Pokud je baterie slabá nebo na displeji bliká symbol prázdné baterie, èlánek dobijte. Pokud dojde k náhlému vypnutí pøehrávaèe vinou vybité baterie, mùže dojít k poškození dat èi funkcí pøístroje. ...

Více

DS80 final1 CZ

DS80 final1 CZ Přehled položek podmenu při zastaveném přehrávání (stop menu): Local folder Delete file Delete all Exit

Více