10 - Interiery Hill

Transkript

10 - Interiery Hill
KATALOG PRODUKTŮ
katalog výrobků 2009
C A T A LO G U E O F P R O D U C T S
Trachea, s.r.o
Tovární 1209, 769 01 Holešov, Czech Republic
tel./phone: +420 573 502 111, fax: +420 573 502 113
e-mail: [email protected], www.trachea.cz
09
KATALOG VÝROBKŮ
C A T A LO G U E O F P R O D U C T S
Vítejte!
Snažili jsme se, aby Katalog výrobků 09 byl nový nejen datem
vydání, ale také obsahem a formou. Změnili jsme jeho strukturu
a přidali řadu informací – textových i obrazových. Chtěli
bychom, aby se stal „kvalifikovaným průvodcem“ světem
n á b y t k o v ý c h d v í ř e k . N a z a č á t k u k a t a l o g u n a j d e t e o b e c n é i n f o rmace o výrobních možnostech – od přehledu tvarů frézování,
dekorů fólií a zadních stran až po dodatečné povrchové úpravy
dvířek. Těžištěm je tradičně detailní popis jednotlivých tvarů
frézování a v závěru přinášíme výčet doplňkových prvků, parametrů a propracovaný technicko – organizační manuál.
Věříme, že Vám nový katalog přinese nejen konkrétní informace,
ale také zajímavou inspiraci.
Tr a c h e a . D o m o v z a k a ž d ý m i d v í ř k y .
Welcome!
We have done our best to make the Catalogue of Products new not
only by the date of publishing but also by the content and style.
We have changed the structure of it and added lots of information
– as far as texts as well as photos are concerned. We would like
the catalogue to become a well qualified guide to the world of
furniture doors.
General information on production possibilities is available at
t h e b e g i n n i n g . Yo u c a n f i n d t h e r e a n o v e r v i e w o f v a r i o u s s h a p e s ,
foils, back sides as well as additional adjustments of the doors.
We have concentrated, as usual, on the detail description
of milling shapes and at the end we have listed the enumeration
of additional components and parameters as well as a sophisticated technical – organizational manual.
We believe that the new catalogue will bring you both particular
information and interesting inspiration.
Tr a c h e a . T h e h o m e b e h i n d a n y d o o r .
Contents
Obsah
Výrobní možnosti
7
1.
7
Production possibilities
Přehled tvarů frézování
8
1.1.
8
Summar y of milling shapes
10
1.2.
10
Řada STANDARD
10
1.2.1.
10
STANDARD group
Řada TRENDY
12
1.2.2.
12
TRENDY group
Řada TRENDY-LESK
14
1.2.3.
14
TRENDY group - shine
Ukončená nabídka fólií
15
1.2.4.
15
Finished foil offer
Zadní strany
16
1.3.
16
Back sides
Dodatečné povrchové úpravy
18
1.4.
18
Additional sur face adjustment
Lesk
18
1.4.1.
18
Shine
Patina
20
1.4.2.
20
Patina
Tvary frézování dvířek
23
2.
23
Milling shapes
Doplňkové prvky
133
3.
133
Additional elements
Římsy
134
3.1.
134
Mouldings
Rampy
135
3.1.
135
Ramps
Stolové desky
140
3.3.
140
Table boards
Parametry
143
4.
143
Parameters
Rozměrová řada
144
4.1.
144
Range of dimensions
Dopor učené kombinace dvířek a zásuvek
146
4.2.
146
Recommended combinations of doors and drawers
Technicko – organizační
manuál
149
5.
149
Technical – organizational
manual
Přehled používaných fólií
Summar y of foils
1
VÝROBNÍ MOŽNOSTI
PRODUCTION POSSIBILITIES
1.1.
PŘEHLED TVARŮ FRÉZOVÁNÍ | SUMMARY OF MILLING SHAPES
T va r fr é zo v án í m á z ásad n í v li v n a v ý s le d ný vzhle d náb y tk u. C hc e me , ab y s i z naš í nab íd k y vy b ral oprav du kaž dý,
a pr o t o o b sah u je ce lk e m 5 4 t v ar ů . (Pod ro b no s ti o nic h najd e te ve s p e c ializo vané k ap ito le na s tranách 23 – 131).
Tvar 00
Tvar 00A
Tvar 01F
Tvar 03
Tvar 03B
Tvar 04B
Shape 00
Shape 00A
Shape 01F
Shape 03
Shape 03B
Shape 04B
Tvar 10
Tvar 14K
Tvar 14M
Tvar 17B
Tvar 17F
Shape 10
Shape 14K
Shape 14M
Shape 17B
Shape 17F
Tvar 32
Tvar 32B
Tvar 33
Tvar 33B
Tvar 34
Tvar 35
Shape 32
Shape 32B
Shape 33
Shape 33B
Shape 34
Shape 35
Tvar 36
Tvar 36L
Tvar 37
Tvar 37B
Tvar 38
Tvar 39
Shape 36
Shape 36L
Shape 37
Shape 37B
Shape 38
Shape 39
Tvar 40
Tvar 40B
Tvar 41
Tvar 43
Tvar 44
Tvar 45
Shape 40B
Shape 41
Shape 43
Shape 44
Shape 45
Shape 40
8
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
The milling shape greatly influences the resultant appearance of the furniture. We intend for everybody to be able to choose from our
offer and therefore it contains 54 shapes in total. (If interested in details about them, check the specialized chapter, pages 23 - 131).
Tvar 45T
Tvar 46
Tvar 46T
Tvar 47
Tvar 48
Tvar 49
Shape 45T
Shape 46
Shape 46T
Shape 47
Shape 48
Shape 49
Tvar 50
Tvar 51
Tvar 52
Tvar 53
Tvar 53Z
Tvar 55
Shape 50
Shape
p 51
Shape
p 52
Shape 53
Shape 53Z
Shape 55
Tvar 56
Tvar 57
Tvar 58
Shape 56
Shape 57
Shape 58
Tvar 66
Tvar 66B
Tvar 71
Tvar 72
Shape 66
Shape 66B
Shape 71
Shape 72
Tvar E1N
Tvar E2N
Tvar E4N
Tvar FB
Tvar L00
Tvar L0A
Shape E1N
Shape E2N
Shape E4N
Shape FB
Shape L00
Shape L0A
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
9
1.2.
PŘEHLED FÓLIÍ | SUMMARY OF FOILS
N a š e n ab í d k a z ah r n u je v í ce n e ž p ad es át d e k o rů f ó lií ro zd ě le ný c h d o tří s amo s tatný c h řad .
1.2.1.
STANDARD
Fó l i e ř ad y STA N D A R D p ř e d s t av u jí z áklad naš í nab íd k y.
T ř i a dva c e t d e k o r ů t é t o ř ad y p at ř í k n e jo b líb e ně jš ím a ne jžád aně jš ím f ó liím vůb e c .
120
bílý fládr
211
dub winchester
212
dub natural
230
dub windy
351
ořech dijon
353
ořech limuzine
400
buk světlý
bright beech
405
buk tabák
tobbacco beech
415
buk jádrový
530
olše tmavá
540
olše mat
550
třešeň
white blisler
dijon hazel
heartwood beech
10
T H E
winchester oak
limuzine hazel
dark alder
H O M E
natural oak
dim alder
B E H I N D
A N Y
windy oak
cherry
D O O R
Our s upp ly of f e r s m o r e t h an 5 0 f o i ls divid e d into thre e s e p arate g ro up s .
S TAN D A R D g r o u p f o i ls f or m t h e b as i s o f o ur o f f e r.
2 3 fo i l s of t h i s g r ou p b e lo n g am o n g the mo s t p o p ular o ne s w hic h are in g re at d e mand .
551
třešeň světlá
570
calvádos
580
švestka
581
trnka světlá
599
třešeň mat
610
javor
615
javor horský
650
akácie
bright cherry
dim cherry
applejack
maple
plum
mountain maple
bright plum
accacia
možnost dodatečné
povrchové úpravy
the possibility of additional
surface adjustment
lesk
shine
patina standard
patine standard
patina výběr
patine selection
720
wenge
wenge
810
borovice
pine
910
hruška mat
dim pear
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
11
1.2.2.
TRENDY
Ř a da T R EN DY p ř i n áší m od e r n í d e k o r y f ólií. A p ro to že mó d a je p ro mě nlivá, mě ní s e č as o d č as u i n abídka této řady.
N y ní o b s a h u je 2 2 d e k or ů .
1-1
vanilka
1-2
žlutá světlá
1-3
meruňka
1-4
žlutá tmavá
1-5
mandarinka
3-2
zelená tmavá
3-3
zelená máta
3-4
zelená oliva
4-1
modrá
4-2
modrá tmavá
5-1
červená tmavá
9-1
hliník mat
vanilla
tangerine
blue
12
T H E
light yellow
apricot
dark green
dark blue
H O M E
green mint
B E H I N D
dark red
A N Y
dark yellow
green olive
dim aluminium
D O O R
T R E N DY g r ou p b r i n g s m od e r n d e s i g n s o f f o ils . Sinc e f as hio n varie s , o ur o f f e r als o c hang e s f rom time to time. It
c ur r e ntly co n t ai n s 2 2 d e si g n s.
9-5
antracit
121
bílá vroubkovaná
185
bílá vlnka
anthracite
white wave
corded white
170
koženka
imitation leather
175
bílá káva
191
portuna bílá
192
portuna černá
352
ořech amati
white portuna
black portuna
white coffee
amati hazel
možnost dodatečné
povrchové úpravy
the possibility of additional
surface adjustment
lesk
shine
730
palisandr
palisander
920
hruška havel
havel pear
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
13
1.2.3.
TRENDY LESK | TRENDY SHINE
Le kl é fó l i e js o u n e jv ě t ší m so u č asn ý m hite m náb y tk ářs k é ho p růmy s lu. Naš e nab íd k a p ře d s tavuje osm atraktiv ních
l e s kl ý c h d e k o r ů .
T he s hi ne d e s i g n s ar e t h e c u r r e n t h i t o f f ur niture ind us tr y. Our o f f e r re p re s e nts e ig ht attrac tive s hine designs.
110
bílá lesk
114
slonová kost lesk
134
oliva lesk
145
lila lesk
151
bordó lesk
153
červená maranello lesk
155
malina lesk
169
černá lesk
white shine
bordo shine
14
T H E
ivory shine
red maranello shine
H O M E
olive shine
raspberry shine
B E H I N D
A N Y
lila shine
black shine
D O O R
1.2.4.
UKONČENÁ NABÍDKA FÓLIÍ | FINISHED FOIL OFFER
Pr o udr ž e n í r oz u m n ý c h p r op or c í n ab í d k y js me s e ro zho d li ně k te ré f ó lie vy řad it. Vě tš ina z nic h je z árov eň nahraz ena
no vý m p od ob n ý m d e k or e m .
We ha ve d e c i d e d t o w e e d ou t s o m e f o ils f ro m o ur o f f e r to s us tain mo d e rate p ro p o r tio ns o f the offer. Most of them,
ho w e ve r, h av e b e e n r e p lac e d b y si m i l ar d e s ig ne s at the s ame time .
210
dub světlý
420
buk natural
510
olše
670
javor zelený
3-1
zelená světlá
4-4
ledovcová modrá
bright oak
green birch
natural beech
bright green
alder
660
bříza
birch
bright blue
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
15
1.3.
ZADNÍ STRANY | BACK SIDES
D ví ř ka m o h o u b ý t z ají m av á z o b o u s t r a n! Do b y, k d y zad ní s trany vš e c h d víře k b ý valy b e z vý jimk y bílé, j sou pr yč.
D ne s s t a n d ar d n ě n ab í z í m e š e s t n áct d r u hů. U je d no tlivý c h d e k o rů f ó lií uvád íme d o p o r uč e ní zad ní s trany v ycház ej ící
z vý r o b ní a u ž i v at e lsk é p r axe , ale n e b r án íme s e jak é k o liv k o mb inac i.
bílá
344
třešeň
354
dub rustikal
rustic oak
beech
381K
buk bavaria
441
wenge
455
švestka
457
calvados
plum
applejack
509F
hliník
685
olše
1381
dub winchester
1715
bříza sněžná
white
bavaria beech
aluminium
16
T H E
cherry
wenge
alder
H O M E
winchester oak
B E H I N D
A N Y
359
buk
snowy birch
D O O R
D o o r s c an b e i n t e r e st i n g o n b o t h si d e s ! Tho s e time s whe n b ac k -s id e s o f all d o o rs w e re white w ithout ex ception are
de fi ni t e ly g on e . To d ay w e o f f e r si xt e e n ty p e s as s tand ard . We s ho w re c o mme nd atio ns f o r b ac k -sides in par ticular
de s i gns t h at r e s u lt f r o m m an u f act u r i ng and us e r e xp e rie nc e b ut we d o no t have p ro b le ms with an y combination.
3734
ořech tmavý
dark hazel
8979
trnka rosales
plum rosales
9614
ořech lyon
lyon hazel
9728
dub světlý natural
light oak natural
UKONČENÁ NABÍDKA ZADNÍCH STRAN | TERMINATED OFFER OF BACK SIDES
308
dub
oak
9320
borovice
knotty pine
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
17
1.4.
DODATEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | ADDITIONAL SURFACE ADJUSTMENT
1.4.1.
LESK | SHINE
N ě k t e r á d v í ř k a m o h o u b ý t d o d a t e č n ě l a k o v á n a . Tu t o ú p r a v u s t a n d a r d n ě n a b í z í m e u v ě t š i n y f ó l i í s d e k o r e m
dřeva. Lakování zvýrazní kresbu a posílí barevné vyznění.
V případě objednávky výrobků s dodatečnou povrchovou úpravou lesk uvádějte k požadovanému typu fólie
p í s m e n o „ L“ ( p ř í k l a d : 2 3 0 L , 6 1 0 L a t d . )
18
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
Some doors can be additionally var nished. We offer this adjustment to most foils with wooden design since
i t h i g h l i g h t s t h e g r a i n o f t h e w o o d a n d t h e c o l o u r.
I f y o u w i s h t o o r d e r p r o d u c t s w i t h a d d i t i o n a l s u r f a c e a d j u s t m e n t s h i n e , m a k e s u r e y o u s t a t e t h e l e t t e r “ L” w i t h
the foil type (e.g. 230L, 610L, etc.)
352L ořech amati
415L buk jádrový
230L dub windy
amati hazel
heartwood beech
windy oak
570L calvados
730L palisandr
applejack
palisander
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
19
1.4.2.
PATINA | PATINA
Z a j í m a v o u m o ž n o s t í f i n á l n í p o v r c h o v é ú p r a v y j e t z v. „ p a t i n a c e “ . N o v á d v í ř k a z í s k a j í v z h l e d n á b y t k u
„opotřebovaného“ věkem a užíváním. Díky tomu není problémem dosáhnout atmosfér y anglického šlechtického sídla nebo vytvořit iluzi staré horské chaty…
Dekory fólií vhodné pro patinaci (je jich celkem pět) jsou v přehledu označeny ikonou „P“. Na přání lze patinovat
i j i n é d e k o r y, o v š e m p o u z e p o p ř e d c h o z í k o n z u l t a c i a d o h o d ě . V p ř í p a d ě o b j e d n á v k y p a t i n o v a n ý c h v ý r o b k ů u v á d ě j t e
k p o ž a d o v a n é m u t y p u f o l i e p í s m e n o „ P “ ( p ř í k l a d 2 3 0 P, 3 5 1 P a t d . ) . D o p o r u č e n á z a d n í s t r a n a p r o u v e d e n é
dezény patiny je 354 dub rustikal. Při výrobě tohoto sor timentu může dojít k nechtěné odchylce v barevn o s t i j e d n o t l i v ý c h d v í ř e k . Ta t o s k u t e č n o s t s i c e p o d t r h u j e „ a u t e n t i c i t u “ p a t i n y, n e m u s í a l e v ž d y v y h o v o v a t
představám zákazníka. Je nutno zdůraznit, že patinace je dodatečnou povrchovou úpravou s vysokým
podílem r uční práce. Proto dopor učujeme objednávat vždy ucelenou zakázku tak, aby byla dvířka patinována
v dávce. Tímto postupem se maximálně eliminuje problém případné barevné odlišnosti dvířek v zakázce.
20
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
“ Pa t i n a t i o n ” i s a n i n t e r e s t i n g p o s s i b i l i t y o f s u r f a c e f i n i s h i n g . N e w d o o r s l o o k l i k e “ u s e d u p ” b y a g e a n d u s a g e .
Thanks to this technology there is no problem to achieve the feeling of old English aristocratic house or to create
an illusion of an old hut…
T h e f o i l s s u i t a b l e f o r p a t i n a a d j u s t m e n t a r e m a r k e d w i t h a “ P ” i c o n i n t h e o v e r v i e w. S o m e o t h e r d e s i g n s c a n b e
a l s o a d j u s t e d t h i s w a y, b u t p r i o r t o d o i n g s o a c o n s u l t a t i o n i s n e c e s s a r y. I n c a s e o f p u r c h a s e o r d e r i n g p a t i n a t e d
p r o d u c t s , i n d i c a t e t h e l e t t e r „ P “ t o r e q u i r e d t y p e o f f o i l ( e x a m p l e 2 3 0 P, 3 5 1 P e t c . ) R e c o m m e n d e d b a c k s i d e f o r
these patina designs is 354 r ustic oak.
D u r i n g t h e p r o d u c t i o n o f t h i s p r o d u c t s o m e u n i n t e n t i o n a l d e v i a t i o n m i g h t o c c u r i n t h e c o l o u r i n g o f e a c h d o o r.
This fact signalizes the “authenticity” of patina indeed; however it might not suit the customers’ wishes. It
is necessar y to point out that patination is form of an additional sur face adjustment with high por tion of handwork.
That is why we recommend making the whole order so that doors could be patinated together in one batch.
Fo l l o w i n g t h i s p r o c e d u r e t h e p r o b l e m w i t h e v e n t u a l d o o r s c o l o u r i n g d e v i a t i o n i s m i n i m i z e d t o m a x i m u m e x t e n d .
351P ořech dijon
230P dub windy
540P olše mat
dijon hazel
windy oak
alder
570P calvados
551P třešeň světlá
applejack
light cherry
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
21
2
TVARY FRÉZOVÁNÍ
MILLING SHAPES
Jeden z nejjednodušších a zároveň nejúspěšnějších
tvarů.
A
právě
jednoduchost
stojí
u kořene úspěchu: tvar dává vyniknout jakémukoliv
n á b y t k u a t a k é v ě t š i n ě f ó l i í . Ve l k o k a p a c i t n í k u c h y n ě
ve strukturované fólii por tuna černá je skvělým příkladem
moderního bydlení. A pokud stejný tvar a dokonce stejnou fólii
(v kombinaci s por tunou bílou) použijeme v obývacím prostoru, pozvedneme dojem na nadčasový… Většina dekorů dřevin se hodí k následné povrchové
ú p r a v ě l e s k , č í m ž d o c í l í m e m n o h e m v ý r a z n ě j š í s t r u k t u r y. T v a r 0 0 n e n í v h o d n ý p r o p a t i n a c i a n e l z e
jej kombinovat s fóliemi řady TRENDY – LESK.
The shape 00 is one of the simplest and most successful designs. It is its simplicity that is the root of its success: the simple
shape brings out any furniture and most of the foils. High-capacity kitchen in structured black por tuna foil is a great example
of modern living. If you use the same shape even with the same foil (combined with white por tuna)
in a living room, you will get a timeless impression. Most of the following foils
with wooden design go with the following glazed sur face adjustment, by which we will achieve a more distinctive
structure. The shape 00 is not suitable for
patina adjustment and it cannot be
combined with foils in TRENDY
group – shine.
24
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
00
číslo tvaru
00
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
192 portuna černá
depicted foil
192 portuna black
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 00 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 00 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
sklo
circumferencial milling
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
R6
rám pro sklo
frame for glass
R6
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
25
Na rozdíl od příbuzného tvar u 00 je „áčko“ zdobeno
jemným
obvodovým
frézováním.
Díky
němu
působí
vyhraněněji a může být použito i v sestavách klasičtějšího
designu. Kuchyně v dominantním provedení str ukturované fólie
por tuna bílá je neokázalým způsobem moder ní. Použití méně nápadné fólie
dub natural přináší variantu stejně funkční, ale vzhledově klasičtější. Co se týká
d o d a t e č n é h o l a k o v á n í f ó l i í – l z e k n ě m u u r č i t ě d o p o r u č i t m n o h é d ř e v i n n é d e k o r y. T v a r o v š e m n e n í
vhodný pro patinaci a nelze jej kombinovat s fóliemi řady TRENDY – LESK.
U n l i k e t h e r e l a t e d s h a p e 0 0 , „ A“ i s d e c o r a t e d w i t h a f i n e c i r c u m f e r e n t i a l m i l l i n g , w h i c h g i v e s i t a d i s t i n c t i v e l o o k a n d i t c a n
be used in sets of a more classical design. A kitchen made in dominant design of a structured white por tuna foil is modern
i n a m o d e s t w a y. U s e o f l e s s p r o m i n e n t n a t u r a l o a k f o i l i s a s a f u n c t i o n a l v a r i a n t , b u t w i t h a m o r e
classical look. As for the additional foil varnishing – many foils with wooden
design may be recommended for it. The shape is not suitable
for patina adjustment and it cannot be combined
with foils in TRENDY group – shine.
26
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
00A
číslo tvaru
00A
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
191 portuna bílá
depicted foil
191 portuna white
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 00A je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 00A produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
sklo
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
circumferencial milling
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
R6
1,3 - 1,7
rám pro sklo
frame for glass
R6
1,3 - 1,7
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
27
Tvar
01F
je
určen
do
interiérů
tradičněji
laděných,
dokonce až rustikálních. Hluboké frézování v nás vyvolává
milou nostalgii po časech mistrů truhlářských a for telného nábytku
z masivního dřeva. Javorová kuchyně je zdařilou ozvěnou zmiňovaného pocitu
nostalgie po „starých dobrých časech“. A tatáž kuchyně v borovici? Jiné řešení
a s t e j n ě p ř í j e m n ý p o c i t ! Ve s p o j e n í s v h o d n o u f ó l i í v y b í z í t v a r k p a t i n a c i a n ě k t e r é d ř e v i n n é d e k o r y
l z e z v ý r a z n i t l a k o v á n í m . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
The shape 01F is designed for more traditional, even r ustic interiors. Its deep milling evokes sweet nostalgia of the carpentry masters and solid wood furniture. A maple kitchen is a successful echo of the already-mentioned nostalgia feeling
of „the good old days“. And the same kitchen made in pine? Another option and the same pleasant feeling! Combined with a suitable foil, the shape urges for patination
and some foils with wooden design may be emphasized by
varnishing. This shape cannot be combined with
foils in TRENDY group – shine.
28
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
01F
číslo tvaru
01F
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
610 javor
depicted foil
610 maple
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 01F je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 01F produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii
doporučujeme 1715 břízu sněžnou,
nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 1715 snowy birch with the
decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
glass
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 142 mm
width min. 246 mm
height min. 142 mm
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
drážka dvířek
door groove
šířka min. 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drážka dvířek
rám pro sklo a mříž
door groove
frame for glass and grid
R6
R6
R6
drawer groove
1,3 - 1,7
1,3 - 1,7
1,3 - 1,7
6,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
48
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
29
Pravidelným odstupem frézování od hrany dvířek
získává
tvar
03
velice
pravidelnou
strukturu.
Nábytek díky ní působí jednotným a upraveným dojmem.
Mandarinkovou kuchyni s akcenty ořechu amati si rozhodně
zamilujete. Působí nesmírně pozitivně. A dětskému pokoji můžeme
dopřát
podobně
neobvyklou
kombinaci
javoru
s
ledovcovou
modrou.
Ve tvar u 03 bude vypadat báječně! Mnohé fólie s dekor y dřeva se výtečně hodí
pro úpravu lesk: ještě více vystoupí jejich přirozená krása. Tvar nelze kombinovat s fóliemi řady
TRENDY – LESK a není vhodný pro úpravu patinou.
A regular distance of the milling work gives the 03 shape a very regular structure giving the furniture unified and trim look.
Yo u w i l l c e r t a i n l y l o v e t a n g e r i n e k i t c h e n i n c o m b i n a t i o n w i t h A m a t i h a z e l . I t h a s a n e m i n e n t l y p o s i t i v e a p p e a l . A c h i l d r e n ´ s
bedroom may also be granted with a similarly unusual combination of maple with icy blue. It will
look fabulous in the shape 03! Many foils with wooden design are suitable
for glossy adjustment: this will bring out its natural beauty
even more. This shape cannot be combined with
foils in TRENDY group – shine and it is not
suitable for patina adjustment.
30
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
03
číslo tvaru
03
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
1-5 mandarinka
depicted foil
1-5 tangerine
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 03 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 03 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 146 mm
výška min. 106 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 146 mm
height min. 106 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
circumferencial milling
door groove
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
width min. 146 mm
height min. 106 mm
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
rám pro sklo
drážka dvířek
frame for glass
door groove
R6
1,3 - 1,7
1,1 - 1,4
R6
1,3 - 1,7
1,1 - 1,4
7,5
šířka min.
šířk
i 146 mm
výška min. 106 mm
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
31
Tvary podobného označení jsou si vždy
něčím podobné. 03B navazuje na pravidelnost „trojky“, různým odstupem drážky
od kratší a delší strany dvířek však dosahuje
v y š š í d y n a m i k y. J e i d e á l n í t a k é p r o z p r a c o v á n í
zásuvek doplňujících dvířka jiných tvarů hlubokého
frézování. Kombinace tmavé žluté s dekorem palisandrového dřeva je velice harmonická a dá vyniknout tvarům
frézování. Obývací pokoj v dekoru bílá káva zase ztělesňuje pocity
klidu a relaxace. Podobně jako u bratrského tvar u, i zde vystoupí dekor y
většiny dřevin při dodatečné úpravě lakováním. Další možností úpravy povrchu
j e p a t i n a c e ( p o u z e u v y b r a n ý c h f ó l i í ) . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
S h a p e s m a r k e d s i m i l a r l y a r e a l w a y s i n s o m e w a y s s i m i l a r. 0 3 B c o n c u r s w i t h t h e r e g u l a r i t y o f „ n u m b e r t h r e e “ , h o w e v e r,
a different distance of the mor tise from the shor t and the long par t of the door gives it a higher dynamism. It is per fect for
drawer manufacturing complementing doors of different shapes of deep milling.
The combination of dark yellow colour with
a rosewood foil is very harmonic and it will bring out the shapes of the milling work. Living
room made in a white coffee foil is the embodiment of piece and relaxation.
Similarly to the brotherly shape, additional varnish adjustment
will bring out the wooden design here as well. Another option of sur face adjustment is patina
(only for chosen foils). This shape
cannot be combined with foils
in TRENDY group – shine.
32
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
03B
číslo tvaru
03B
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
1-4 žlutá tmavá
depicted foil
1-4 dark yellow
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 03B je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 03B produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 106 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
circumferencial milling
door groove
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
width min. 170 mm
height min. 106 mm
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
rám pro sklo
drážka dvířek
frame for glass
door groove
R6
1,3 - 1,7
1,1 - 1,4
R6
1,3 - 1,7
1,1 - 1,4
7,5
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 106 mm
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
33
Výrazné
symetrické
frézování
tvaru
04B
jasně člení plochu dvířek a zároveň vymezuje
jejich pozici v celé nábytkové sestavě. Výsledný
celek
působí
přesně
organizovaným
dojmem.
„Obléknout“ tento ornamentální tvar do temně čer vené
fólie je kurážné, ale výsledek překvapí – kuchyně nezapře
klasické prvky a přitom je nesmírně dynamická… A horské apar tmá
v provedení akácie vyniká střízlivou elegancí. Některé fólie s dekorem dřeva
l z e d o d a t e č n ě p o v r c h o v ě u p r a v i t l a k e m : v y s t o u p í t a k p ř e d n o s t i p ř í r o d n í s t r u k t u r y. T v a r
lze ve spojení s vybranými fóliemi i patinovat, nelze jej kombinovat s fóliemi řady TRENDY – LESK.
Distinct symmetrical milling of the shape 04B divides the sur face clearly and at the same time, it marks its position in the
w h o l e f u r n i t u r e s e t . T h e f i n a l r e s u l t g i v e s u s t h e e x a c t l y o r g a n i z e d i m p r e s s i o n . To „ d r e s s “ t h i s o r n a m e n t a l s h a p e i n t o d a r k r e d
foil is brave, but the result will surprise you – the kitchen will not deny its classical components while staying
dynamic…
A mountain apar tment made in acacia shines with austere elegance. Some foils with wooden design
can have their sur face additionally varnished: this will bring out the vir tue of
natural structure. The shape combined with chosen foils can be
even adjusted by patina, this shape cannot be combined with foils in TRENDY group
34
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
– shine.
04B
číslo tvaru
04B
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
5-1 červená tmavá
depicted foil
5-1 dark red
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 04B je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 04B produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 220 mm
výška min. 170 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 220 mm
height min. 170 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
glass
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 106 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
drážka dvířek
door groove
šířka min. 220 mm
výška min. 170 mm
width min. 220 mm
height min. 170 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
R6
1,3 - 1,7
1,1 - 1,4
drážka dvířek
rám pro sklo a mříž
door groove
frame for glass and grid
R6
R6
1,3 - 1,7
1,3 - 1,7
6
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
35
„ D e s í t k a “ p a t ř í m e z i u n i v e r z á l n í a v e l m i o b l í b e n é t v a r y.
Z d o b í j i j e m n á o b v o d o v á k o n t u r a z á s u v k o v é d r á ž k y, s n í ž t v a r
z ů s t á v á j e d n o d u c h ý, a l e n e p ů s o b í s t r o z e . O l i v o v á k u c h y n ě v e t v a r u
10 je na první pohled čistým stylovým řešením a tentýž tvar ve fólii tropického dřeva wenge udělá z koupelny designovou lahůdku. Pokud se rozhodnete pro
některý z dekorů dřevin, zpravidla jej lze ještě dodatečně lakovat! Pět těchto fólií může být také
opatřeno patinou. Tvar 10 nelze kombinovat s fóliemi řady TRENDY – LESK.
Number ten belongs among universal and very popular shapes. It is decorated with a soft circumferential contour keeping
the shape simple without appearing austere.
An olive kitchen in shape 10 is a clean and stylish solution at first sight
and the same shape in tropical wenge wood makes the bathroom a design treat. If you decide for
a w o o d e n f o i l , g e n e r a l l y, i t c a n b e a d d i t i o n a l l y v a r n i s h e d . F i v e o f t h e s e f o i l s
can also be patinated. The shape 10 cannot be combined with
foils in TRENDY group
36
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
– shine.
D O O R
10
číslo tvaru
10
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
3-4 zelená oliva
depicted foil
3-4 green olive
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 10 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 10 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 146 mm
výška min. 106 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 146 mm
height min. 106 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
circumferencial milling
door groove
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
width min. 146 mm
height min. 106 mm
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
rám pro sklo
drážka dvířek
frame for glass
door groove
R6
1,1 - 1,4
R6
1,1 - 1,4
7,5
šířka min.
šířk
i 146 mm
výška min. 106 mm
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
37
Pro
tento
obloukové
tvar
je
typické
frézování.
Jeho
bohaté
a
zdobnost
hluboké
předurčuje
dvířka zejména do tradičně zařízených interiérů. I s klasikou se dá naložit odvážně: kombinace modré barvy a fólie
s dekorem koženky je neobvyklé, ale slušivé provedení kuchyně.
Naproti tomu fólie borovice v chalupářském prostředí je příkladem tradičního
použití tvaru 14K. Tip: pokud se rozhodnete pro fólii s dekorem dřeva, dodatečná
povrchová úprava lesk pomůže většině z nich zvýraznit kresbu i barevnost. Patina zase dodá někter ým
f ó l i í m m o d e r n í „ p o u ž i t ý “ v z h l e d . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
Rich and deep arched milling is typical for this shape.
Its decorativeness predestines the door to be used especially in tra-
ditionally furnished interiors. Even classic can be used daringly: the combination of blue colour and an imitation leather foil
is unusual, yet an elegant design of a kitchen, while pine foil in a weekend-house interior is an example
of traditional use of the shape 14K. Tip: If you decide for a foil with wooden
design, additional glazed sur face adjustment will help to highlight the grain of wood and colouring of most of
them. Patina will give some of the foils
a modern „used“ appeal. This shape
cannot be combined with foils
in TRENDY group – shine.
38
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
14K
číslo tvaru
14K
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
4-1 modrá
depicted foil
4-1 blue
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 14K je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 14K produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
door groove
glass
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 286 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 286 mm
circumferencial milling
mříž
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 125 mm
width min. 170 mm
height min. 125 mm
šířka min.
šířk
i 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
drážka dvířek
door groove
šířka min. 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
R6
1,3 - 1,7
drážka dvířek
rám pro sklo a mříž
door groove
frame for glass and grid
R6
R6
1,3 - 1,7
1,3 - 1,7
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
39
Hlubokým plastickým frézováním vzbuzuje
tvar 14M dojem, že patří do rodiny klasických
dvířek. Neobvykle široký vnitřní pás mezi hranami
stupňovitého profilu frézování však působí netradičně
a velkoryse. Mohli bychom říci, že jde spíše o zdařilou
nadčasovou
variaci
na
rustikální
téma.
Originalita
tvaru
nabízí řadu možností využití dvířek či zásuvek. Kuchyně v přírodním
dubu? Rozhodně. Ale co třeba podkrovní ložnice útulného horského hotelu
v provedení bílé vroubkované fólie? Klasický ráz může u některých fólií podtrhnout
následná patinace, úprava leskem naopak oživí mnohé dřevinné dekory a dodá jim nečekanou dynamiku.
Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
The shape 14M appears to belong into a classic door group due to its deep plastic milling. Unusually wide inner stripe between
the edges of gradual milling profile has an unconventional and noble appeal. We could say it is a successful timeless variation
in r ustic motif. The originality of the shape offers many possibilities of making use of the doors and
t h e d r a w e r s . A k i t c h e n m a d e i n n a t u r a l o a k ? D e f i n i t e l y. B u t w h a t a b o u t a c o s y
mountain hotel bedroom made in white denticulate foil? Classic
character of some foils can be stressed by additional patination, while gloss will brisk foils
with wooden design and give them
unexpected
shape
dynamics.
cannot
be
This
com-
bined with foils in
TRENDY group
– shine.
40
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
14M
číslo tvaru
14M
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
212 dub natural
depicted foil
212 natural oak
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 14M je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 14M produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii
doporučujeme 9728 dub natural,
nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 9728 natural oak with the
decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 286 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 286 mm
šířka min.
šířk
i 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
glass
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 125 mm
width min. 170 mm
height min. 125 mm
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
drážka dvířek
door groove
šířka min. 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
47
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
41
Výrazné frézování s motivem vlnovky je v nejlepším
smyslu slova tradiční. Jako bychom slyšeli šustění
hedvábných sukní a cítili vůni kávy linoucí se ze šálků
s míšeňským vzorem. Tvar doslova žadoní o umístění v kuchyni.
V bílém fládru dýchá čistotou, třešeň s dodatečnou povrchovou úpravou
lesk zase dává vyniknout kráse struktury a barevnosti motivu dřeva. Následná
patinace může doporučeným fóliím pomoci umocnit dojem tradice a starobylosti, některé dřevinné
d e k o r y l z e o v š e m t a k é z v ý r a z n i t l a k e m . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
The distinctive milling with wave line theme is traditional in the best sense. As if we were hearing rustling of silky skir ts
and smelling the coffee scent flowing from Meissen cups. The shape literally craves to be placed in the kitchen. The
shape in white grain gives a pure impression, cherry with additional surface adjustment brings
out the beauty of wood theme´s structure and colouring. Additional patination may help the recommended foils raise its impress on
o f t r a d i t i o n a n d a n t i q u i t y, s o m e w o o d e n d e s i g n s
can be highlighted by varnishing. This
shape cannot be combined with
foils in TRENDY group – shine.
42
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
17B
číslo tvaru
17B
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
120 bílý fládr
depicted foil
120 white blister
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 17B je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 17B produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme
bílou, nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend white with the decipted
foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
glass
grid
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 286 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 286 mm
šířka min.
šířk
i 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 106 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
drážka dvířek
door groove
šířka min. 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
R6
1,3 - 1,7
drážka dvířek
door groove
1,1 - 1,4
R6
1,3 - 1,7
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
R6
1,3 - 1,7
6
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
43
„Sedmnáctkové“ tvary patří k léty prověřené klasice. Hluboká
drážka a elegantně vykroužená vlnovka jsou přívětivé a milé. Nový
dekor akácie padne kuchyni ve tvar u 17F jako ulitý! Komentáře netřeba.
Další kuchyně v dubovém provedení je upravena patinou. Kousek staré dobré Anglie
v s r d c i E v r o p y. S t a n d a r d n í v z h l e d d v í ř e k l z e v y l e p š i t d o d a t e č n ý m i p o v r c h o v ý m i ú p r a v a m i . N ě k t e r é
f ó l i e l z e p a t i n o v a t a v ě t š i n u d e k o r ů d ř e v i n l a k o v a t . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
Shapes marked by number seventeen have always belonged among tried-and-true classic. The deep cutting and elegantly
arched line are smooth and nice. New acacia foil fits the kitchen in shape 17F like a glove! No need to comment.
Another patina oak kitchen. A piece of good old England in the hear t of Europe. The standard
door appearance may be improved by additional surface adjustments. Some
foils can be patinated and most wood designs varnished.
This
shape
cannot
be
combined
TRENDY group – shine.
44
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
with
foils
in
17F
číslo tvaru
17F
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
650 akácie
depicted foil
650 acacia
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 17F je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 17F produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii
doporučujeme 1715 břízu sněžnou,
nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 1715 snowy birch with the
decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 286 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 286 mm
šířka min.
šířk
i 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
glass
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 125 mm
width min. 246 mm
height min. 125 mm
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
drážka dvířek
door groove
šířka min. 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drážka dvířek
rám pro sklo a mříž
door groove
frame for glass and grid
R6
R6
R6
drawer groove
1,3 - 1,7
1,3 - 1,7
1,3 - 1,7
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
48
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
45
Rámová dvířka tvar u 32 jsou charakteristická a jedinečná.
Nedovolí nábytku stárnout – působí moderně a bude tak působit
i za deset nebo dvacet let… Kontejnerová kuchyně s fólií ořech limuzine
p ů s o b í d o j m e m t e c h n i c k é č i s t o t y, s t u d e n t s k ý p o k o j í k z a s e z a u j m e l e s k l o u ú p r a v o u
ořechu dijon, která zvýrazní krásu přírodního dekoru. Některé dřevinné dekory fólií lze v tomto tvar u rozzářit následným lakováním a jiné ozvláštnit úpravou patina. Tvar nelze kombinovat s fóliemi řady TRENDY – LESK.
Frame doors in shape 32 are characteristic and unique. It won´t let the furniture become old – it does not appear to be
modern and it will appear this way even after ten or twenty years… A
kitchen with spacious drawers and containers in
a l i m o u s i n e h a z e l f o i l g i v e s t h e i m p r e s s i o n o f t e c h n i c a l p u r i t y, a s t u d e n t ´ s r o o m w i l l c a p t i v a t e u s
with glaze dijon hazel adjustment, which will highlight the beauty of natural
design. Additional varnishing suits some foils with wooden
design and other patterns can be made unique by
patination. This shape cannot be combined
with foils in TRENDY group – shine.
46
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
32
číslo tvaru
32
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
19 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
353 ořech limuzine
depicted foil
353 limuzine hazel
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 32 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 32 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii
doporučujeme 9614 ořech lyon,
nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 9614 lyon hazel with the decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min. 170 mm
výška min. 175 mm
šířka min. 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 170 mm
height min. 175 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
circumferencial milling
door groove
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířk min.
šířka
i 170 mm
výška min. 48 mm
width min. 170 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
šířka min. 170 mm
výška min. 175 mm
width min. 170 mm
height min. 175 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo
frame for glass
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
57
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
47
Tvar 32B je zjednodušenou variantou tvaru 32. Zjednodušení
mu přidalo dynamiky a umocnilo jeho nadčasovost. Moderní účelná
kuchyně v dekoru tropické dřeviny wenge je jen jedním z příkladů použití
tohoto tvar u. Co třeba pracovna? Kombinace čer vené a hliníku dosahuje jednoduchou
c e s t o u v ý b o r n é h o v ý s l e d k u . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K , a l e m n o h é
dekory dřeviny lze lakovat dodatečně, některé z nich dokonce i patinovat.
The shape 32B is simplified version of the shape 32. Simplification gave this shape more dynamism and strengthened its timelessness. Modern practical kitchen in tropical wenge wood foil is just one example of using this shape. And what about a study-room?
A combination of red and aluminium is an easy way to an excellent result. This shape cannot be
combined with foils in TRENDY group
– s h i n e , h o w e v e r, m a n y w o o d d e s i g n s
may be additionally varnished, some of them can be patinated.
48
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
32B
číslo tvaru
32B
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
19 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
720 wenge
depicted foil
720 wenge
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 32B je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 32B produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme 441
wenge, nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 441 wenge with the decipted
foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 125 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 170 mm
height min. 125 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
circumferencial milling
door groove
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
šířka min. 170 mm
výška min. 125 mm
width min. 170 mm
height min. 125 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo
frame for glass
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
57
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
49
Hladké
plochy
„třiatřicítky“
dávají
prostor
kreativitě.
Od střízlivého minimalismu k rozverným kombinacím barevných
dekorů… Chladná krása matného hliníku násobí účinek nekomplikovaného
designu kuchyně, zatímco dětský pokoj je hravý a přívětivý díky kombinaci březové
a mandarinkové fólie. Mnohé dřevinné dekory fólií lákají k dodatečné povrchové úpravě lesk, v níž
v y n i k n o u j e j i c h s t r u k t u r y . Te n t o t v a r n e d o p o r u č u j e m e k p a t i n a c i a n e l z e j e j k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
T h e s m o o t h s u r f a c e o f n u m b e r t h i r t y - t h r e e l e a v e s s p a c e f o r c r e a t i v i t y, f r o m a u s t e r e m i n i m a l i s m t o p l a y f u l c o m b i n a t i o n s o f c o l o u r e d
foils... Cold beauty of flat aluminium multiplies the effect of an uncomplicated kitchen design, while the children´s room is playful and
friendly thanks to the combination of birch and tangerine foil. Many foils with wooden design tempt to use
the additional glazed sur face adjustment, in which their structures will be distinguished. We do not recommend patination for this shape and it can
not be combined with foils in TRENDY group – shine.
50
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
33
číslo tvaru
33
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
9-1 hliník mat
depicted foil
9-1 dim aluminium
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 33 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 33 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme 509F
hliník, nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 509F aluminium with the
decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
sklo
circumferencial milling
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
rám pro sklo
obvodové frézování
frame for glass
circumferencial milling
R3
R3
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
54
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
51
O
tvaru
33B
a
rozhodně
platí
to
totéž,
není
co
žádné
o
jeho
„béčko“.
bratříčkovi
Naopak.
33
Kuchyně
bordó lesk, to je porce dynamitu v dárkovém balení! Netoužíte
zrovna po erupcích? Zkusme tento tvar obléknout třeba do exotického
palisandr u … Koupelna jako ze žurnálu, co říkáte? Konstr ukce tvar u umožňuje aplikovat
všechny fólie včetně řady TRENDY – LESK, čímž jeho variabilita značně stoupá. Některé dekor y dřeva
lze navíc pro zvýraznění kresby doporučit k dodatečné povrchové úpravě lesk, pro patinování však tvar vhodný není.
T h e s a m e t h a t g o e s f o r t h e s h a p e 3 3 g o e s f o r i t s l i t t l e b r o t h e r s h a p e 3 3 B a n d i t i s d e f i n i t e l y n o „ r u b b i s h “ . Q u i t e t h e c o n t r a r y.
A bordo shine kitchen is a piece of dynamite wrapped in a gift pack! Are you saying that you don´t long for eruptions? Let´s
try to „dress“ this shape, for instance, in exotic rosewood… Spick and span bathroom, what do
you think? The shape constriction enables to apply all foils including TRENDY
g r o u p – s h i n e , w h i c h r a i s e s i t s v a r i a b i l i t y c o n s i d e r a b l y. S o m e
foils with wooden design can be recommended for
additional
sur face
glazed
adjustment
to
highlight the grain of wood, howev e r, t h e s h a p e i s n o t s u i t a b l e
for patination.
52
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
33B
číslo tvaru
33B
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
depicted foil
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
additional surface adjustment
of the depicted foil
151 bordó lesk
151 claret shine
patina: ne
patina: not
možnosti provedení
tvar 33B je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10)
variation possibilities
shape n. 33B produced in all kinds of foil
(see page 10)
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
sklo
circumferencial milling
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
rám pro sklo
obvodové frézování
frame for glass
circumferencial milling
R3
R3
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
54
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
53
Ani
tak
docela
f r é z o v a n ý,
ani
úplně
h l a d k ý.
Ta k o v ý j e t v a r 3 4 . J e m n á d r á ž k a j e v ý r a z e m u r č i t é h o
řádu, kter ý však neomezuje. Podtr huje celek a dává mu
vnitřní smysl. Tmavomodrá kuchyně je neobyčejně kompaktní,
ale díky drážce je každému segmentu vyhrazeno vlastní pole působnosti. A stejně nevtíravě, ale důkladně můžeme strukturovat třeba předsíň.
Vroubkovaná bílá fólie je zde skvěle doplněna temnými tóny fólie ořech dijon. Mnohé
dekory dřevin v dodatečné povrchové úpravě lesk získávají s tímto tvarem nebývalou autenticitu. Tvar nelze kombinovat s fóliemi řady TRENDY – LESK a není vhodný pro patinování.
Not completely milled or smooth is what the shape 34 is like. Soft groove is an expression of cer tain system that does
n o t b o u n d . I t u n d e r l i n e s t h e w h o l e a n d g i v e s i t a n i n n e r s e n s e . D a r k b l u e k i t c h e n i s u n u s u a l l y c o m p a c t , h o w e v e r, e a c h
segment is given its own domain thanks to the groove. For instance, a hall can also be str uctured
i n t h i s t h o r o u g h a n d u n o b t r u s i v e w a y. A d e n t i c u l a t e w h i t e f o i l i s p e r f e c t l y
completed with soft shades of dijon hazel foil. Many foils
with wooden design with additional sur face glazed
a d j u s t m e n t h a v e u n u s u a l a u t h e n t i c i t y. T h i s
shape cannot be combined with foils in TRENDY group – shine
and it is not suitable for
patination.
54
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
34
číslo tvaru
34
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
4-2 modrá tmavá
depicted foil
4-2 dark blue
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 34 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 34 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
door groove
glass
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 125 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 170 mm
height min. 125 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
circumferencial milling
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer ggroove
šířka min. 170 mm
výška min. 48 mm
width min. 170 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
šířka min. 170 mm
výška min. 125 mm
width min. 170 mm
height min. 125 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drážka dvířek
drawer groove
R3
door groove
R3
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
R3
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
54
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
55
Symetricky projmuté frézování zabíhající až do rohů
tvaru 35 je základem, na němž můžeme bez obav postavit
vzhled celého bytu s vědomím, že určitě neuděláme chybu.
Mátová zeleň a ořech dijon se potkaly v souhře, která dala vzniknoutvelmi povedené kuchyňské lince. Koupelna v provedení ořech amati zase těží
z napětí mezi neobvyklým tvarem a tradičně oblíbenou fólií. Některé fólie s dekorem
dřeva je dobré nalakovat, neboť struktura se zvýrazní a barvy získají na sytosti, pěti z nich lze dodat
h i s t o r i c k é h o v z h l e d u ú p r a v o u p a t i n a . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
Symmetrically arched milling running to the corners of the shape 35 is a basis on which you can built the appearance
of your whole flat knowing you are not making a mistake. Minty green colour interplayed with dijon hazel and gave rise
to a successful kitchen unit. Bathroom made in Amati hazel derives benefit from the strain between the
unusual shape and traditionally popular foil. It is good to varnish some
wood foils for the structure becomes clearer and colours gain in
their saturation. Five of these foils can be given
an antique appearance by patination. This
shape cannot be combined with
foils in TRENDY group – shine.
56
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
35
číslo tvaru
35
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
19 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
3-3 zelená máta
depicted foil
3-3 green mint
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 35 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 35 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 170 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 170 mm
height min. 170 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
circumferencial milling
door groove
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer ggroove
šířka min. 196 mm
výška min. 106 mm
width min. 196 mm
height min. 106 mm
drážka dvířek
door groove
šířka min. 170 mm
výška min. 170 mm
width min. 170 mm
height min. 170 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo
frame for glass
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
47
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
57
„ Š e s t a t ř i c í t k y “ j s o u v d ě č n é a p ů s o b i v é t v a r y.
Mají ohromný kombinační potenciál – jejich vertikální linky dovolují sjednotit i neobvyklé barevné
k o m b i n a c e . S t r u k t u r a t v a r u 3 6 s n e s e i m a l é e x p e r i m e n t y.
Kombinace světlé žluté s bar vou antracitu je kontrastní, ale
ve výsledku tvoří povedenou kuchyni. Ani modrá linka není právě
t r a d i č n í a p ř e c e v y p a d á d o b ř e . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y
TRENDY – LESK. Ovšem lesk si můžete dopřát u mnoha dřevinných dekorů díky
dodatečné povrchové úpravě a u některých je i zajímavá možnost patinace.
Thir ty-sixes are rewarding and impressive shapes. They have got an incredible combinational potential – their ver tical lines
make it possible to combine even unusual colour combinations. The structure of the shape 36 bears even small experiments.
T h e c o m b i n a t i o n o f l i g h t y e l l o w w i t h t h e a n t h r a c i t e c o l o u r i s c o n t r a s t i v e , b u t e v e n t u a l l y, i t m a k e s a p r e c i o u s l y s u c c e s s f u l
kitchen. Even the blue stripe is not traditional, yet it looks good. This shape cannot be combined
w i t h f o i l s i n T R E N D Y g r o u p – s h i n e . H o w e v e r, y o u c a n a f f o r d t o u s e g l a z e
for many wooden foils thanks to the additional sur face adjustment. The possibility of patination for some foils
is also interesting.
58
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
36
číslo tvaru
36
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
19 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
1-2 žlutá světlá
depicted foil
1-2 light yellow
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 36 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 36 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
door groove
glass
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 180 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 170 mm
height min. 180 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
circumferencial milling
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min. 170 mm
výška min. 48 mm
width min. 170 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
šířka min. 170 mm
výška min. 180 mm
width min. 170 mm
height min. 180 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo
frame for glass
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
66
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
59
Rámový obr ys doplněný ver tikální str ukturou,
to je základní charakteristika tvar u 36L. Kousek
Ameriky třicátých let přenesený do současnosti. Jestli
může být něco tradiční i moderní zároveň, tak tady máme
skvělý příklad… Kuchyně v provedení horský javor je skvělá
na pohled i na dotek. Popusťme uzdu nápadům: pracovna vyvedená ve fólii
hruška havel bude reprezentativní a zároveň praktická. A představte si některé
dekory dřevin projasněné povrchovou úpravou lak! Slušela by jim i úprava patina, kterou
ovšem lze použít pouze pro část fólií. Tvar 36L nelze kombinovat s fóliemi řady TRENDY – LESK.
Frame outline completed with ver tical str ucture is the basic characteristic of the shape 36L. A piece of America of the
1930´s brought into present. If there is anything that can be traditional and modern at the same time, then, this is a great
example… A kitchen made in mountain maple is great to look at and touch. Let´s give reins to ideas: a study made in havel
pear foil will be representative and practical at the same time. Just image some of the wood foils
with var nish sur face adjustment! Patination would suit them as well, howev e r, i t c a n b e u s e d o n l y f o r c e r t a i n f o i l s . S h a p e 3 6 L c a n n o t b e
combined with foils in TRENDY group – shine.
60
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
36L
číslo tvaru
36L
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
615 javor horský
depicted foil
615 javor horský
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 36L je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 36L produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme
1715 břízu sněžnou,
nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 1715 snowy birch with the
decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min. 170 mm
výška min. 180 mm
šířka min. 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 170 mm
height min. 180 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
circumferencial milling
door groove
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířk min.
šířka
i 170 mm
výška min. 48 mm
width min. 170 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
šířka min. 170 mm
výška min. 180 mm
width min. 170 mm
height min. 180 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo
frame for glass
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
66
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
61
Oblé linie jemných drážek člení plochu dvířek velice
charakteristickým a přitom decentním způsobem. Výsledkem
je atmosféra klidu, ale nikoliv str nulosti. Vanilková kuchyně
s akcentem ořechu dijon působí v tomto tvaru velice klidně a čistě, zatímco
d e k o r b o r o v i c e v n e s e d o t é h o ž p r o s t ř e d í n a t u r á l n í r á z . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t
s fóliemi řady TRENDY – LESK. Ovšem mnohé dekor y dřevin lze dopor učit k dodatečné povrchové
úpravě lesk – zvýrazní se tím jejich struktura. Několik z nich lze také patinovat.
T h e r o u n d l i n e s o f s o f t g r o o v e s d i v i d e t h e d o o r s u r f a c e i n a v e r y c h a r a c t e r i s t i c , y e t d e c e n t w a y. T h e r e s u l t i s a p e a c e f u l ,
but not stiff atmosphere. A vanilla kitchen combined with Dijon hazel accent gives a very peaceful and clear impression,
w h i l e t h e p i n e d e s i g n g i v e s t h e s a m e i n t e r i o r a n a t u r a l c h a r a c t e r. T h i s s h a p e c a n n o t b e c o m b i n e d
w i t h f o i l s i n T R E N D Y g r o u p – s h i n e . H o w e v e r, m a n y w o o d d e s i g n s c a n b e
recommended for additional sur face glazed adjustment – this
will make their structure more distinctive. Some
of them can also be patinated.
62
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
37
číslo tvaru
37
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
19 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
1-1 vanilka
depicted foil
1-1 vanilla
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 37 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 37 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial millingg
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 140 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 170 mm
height min. 140 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
circumferencial milling
door groove
glass
šířka min. 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min. 196 mm
výška min. 106 mm
width min. 196 mm
height min. 106 mm
drážka dvířek
door groove
šířka min. 170 mm
výška min. 140 mm
width min. 170 mm
height min. 140 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo
frame for glass
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
47
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
63
Zjednodušení sesterského tvaru 37 přineslo neobvyklý
osobitý
výraz.
Jeho
podstatou
je
vyváženost,
ze
které
p r a m e n í a t m o s f é r a d o m á c í p o h o d y. K u c h y n ě v e f ó l i i b í l á k á v a
je moderní a přitom z ní nevyprchalo cosi příjemně starosvětského.
Stejná fólie v podkrovní koupelně demonstruje přednosti tvaru 37B – z minima vytěží
maximum. I v tomto případě lze některé dřevinné dekory dodatečně lakovat pro zvýraznění struktury
a č á s t t a k é p a t i n o v a t – z í s k a j í v e l m i o s o b i t ý v z h l e d . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
The simplification of the sisterly shape 37 brought an unusual peculiar expression. Its balance is its essence, giving
the shape a feeling of cosiness. A kitchen made in white coffee foil is modern without losing something pleasantly tradition.
The same foil used in an attic bathroom shows the shape 37B´s advantages – it makes the most
of the minimum. Even in this case, some wooden foils can be additionally
varnished to stress the structure. Some of them can be also
patinated – they will get a highly peculiar appearance.
This
shape
cannot
be
combined
with foils in TRENDY group – shine.
64
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
37B
číslo tvaru
37B
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
19 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
175 bílá káva
depicted foil
175 whitte coffe
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 37B je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 37B produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 125 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 170 mm
height min. 125 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
circumferencial milling
door groove
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
šířka min. 170 mm
výška min. 125 mm
width min. 170 mm
height min. 125 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo
frame for glass
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
47
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
65
Dokonalost spočívá v maličkostech. Jinak zcela hladký tvar 38
je v rozích tvarován motivem diamantového výbrusu. A opravdu – rázem
j e z n ě j š p e r k ! Č i s t o t a t v a r u v y z n í j a k v k u c h y n i s d e k o r e m k o ž e n k y, t a k v p ř í v ě t i v é m
zpracování lékařské ordinace v kombinaci hliníku a mátově zelené. Pocit výlučnosti je možno
u n ě k t e r ý c h f ó l i í s d e k o r e m d ř e v a p o d t r h n o u t l a k o v á n í m . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
Excellence is made of little things. The corners of the otherwise plain shape 38 are shaped into a diamond cut. And indeed – all
of a sudden, it is a jewel! The purity of the shape shows in the kitchen with a imitation leather foil as well as in a homey
doctor´s surgery made in the combination of aluminium and minty green. A feel of exclusiveness of some
of the foils with wooden design can be underlined by varnishing. This shape
cannot be combined with foils in TRENDY group – shine.
66
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
38
číslo tvaru
38
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
170 koženka
depicted foil
170 imitation leather
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 38 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 38 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme
bílou, nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend white with the decipted
foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
Dvířka
drawers
doors
obvodové frézování
obvodové frézování
circumferencial milling
sklo
circumferencial milling
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 106 mm
height min. 245 mm
the lenght of sloping 40-41 mm
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
šířka min. 246 mm
výška min. 246 mm
délka zkosení 84 - 86 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
the lenght of sloping 84-86 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
délka zkosení 84 - 86 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
the lenght of sloping 84-86 mm
Profily frézování
milling profiles
rám pro sklo
obvodové frézování
frame for glass
circumferencial milling
R3
R3
7,5
šířka min. 106 mm
výška min. 245 mm
délka zkosení 40 - 41 mm
54
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
67
Tvar 39 bude vyhovovat tomu, kdo inklinuje k jednoduchým,
střízlivým
věcem.
Jeho
jedinou
ozdobou
je lehce zkosená obvodová hrana. Maličkost znamenající
h o d n ě … L e d o v c o v á m o d r á j e n e o b v y k l á b a r v a . Ve s p o j e n í s t v a r e m
39 se však není třeba bát trochy invence – modravá jídelna nevypadá
vůbec špatně a koupelna v provedení oliva bude „in“ opravdu hodně dlouho. Tvarový
m i n i m a l i s m u s v y h o v u j e v š e m f ó l i í m . Ty , k t e r é z d o b í d e k o r y d ř e v a , m o h o u b ý t v ě t š i n o u d o d a t e č n ě
l a k o v á n y. P a t i n o v á n í u t o h o t o t v a r u n e d o p o r u č u j e m e , a l e n a d r u h é s t r a n ě j e m o ž n o p o u ž í t i f ó l i e z ř a d y T R E N D Y – L E S K .
The shape 39 will suit those, who incline to simple, austere things. Its only garnish is lightly tapering peripheral edge. Little
t h i n g s m e a n a l o t … I c y b l u e i s a n u n u s u a l c o l o u r. C o m b i n e d w i t h t h e s h a p e 3 9 , o n e d o e s n o t h a v e t o b e a f r a i d o f i n v e n t i v e n e s s
– a blue dining room does not look bad and an olive bathroom will be “in“ for a really long time. Shape
minimalism suits all foils. The ones decorating the wooden designs, can usually be additionally var nished. Patination is not recommended
for this shape, on the other hand, it is possible to
use foils from TRENDY group – shine.
68
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
39
číslo tvaru
39
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
4-4 modrá ledovcová
depicted foil
4-4 bright blue
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
glaze: not
patina: not
možnosti provedení
tvar 39 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10)
variation possibilities
shape n. 39 produced in all kinds of foil
(see page 10)
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
sklo
circumferencial milling
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
rám pro sklo
frame for glass
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
57
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
69
Šikmé frézování po celém obvodu dvířek dává tvaru 40 unikátní
a charakteristický vzhled. Pomáhá členit plochu a dává celku nezam ě n i t e l n ý v ý r a z . Tr n k a s v ě t l á j e k r á s n ý d e k o r a k u c h y n i v e t v a r u 4 0 o p r a v d u
sluší. Ložnice postavená na kombinaci dekoru ořech dijon a lesklé bílé fólie je moderní
a bude tak působit velmi dlouho. „Čtyřicítka patří ke tvarům, které budou ladit s každou fólií. Doslova
každou, neboť lze použít i fólie z řady TRENDY – LESK. U většiny fólií s kresbou dřeva je možné dodatečné lakování.
Slanting milling round the whole periphery of the door gives the shape 40 a unique and characteristic appearance. It helps to divide
the sur face and it gives it an irreplaceable appearance. A bright plum is a beautiful foil and it really suits the kitchen made in
shape 40. A bedroom based on the combination of Dijon hazel foil and glossy white foil is modern and
will appear this way for a long time. Number for ty is one of the shapes that will
match any foil. Literally any can be used in combination with
foils from TRENDY group – shine. Additional varnishing
is possible for most foils with grain of wood.
70
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
40
číslo tvaru
40
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
581 trnka světlá
depicted foil
581 light blackthorn
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
glaze: yes
patina: not
možnosti provedení
tvar 40 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10)
variation possibilities
shape n. 40 produced in all kinds of foil
(see page 10)
k zobrazené fólii doporučujeme
8979 trnku rosales,
nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 8979 blackthorn rosales with
the decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
bez tvaru
without shape
Dvířka
doors
bez tvaru
without shape
obvodové frézování
sklo
glass
mříž
circumferencial milling
šířka min. 60 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
obvodové frézování
circumferencial milling
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 60 mm
width min. 90 mm
height min. 60 mm
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 60 mm
height min. 90 mm
Směr let
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
Profily frézování
milling profiles
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
bez tvaru
without shape
obvodové frézování
circumferencial milling
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
R3
7,5
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
width min. 246 mm
height min. 246 mm
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
71
Tvar 40B vznikl odlehčením „čtyřicítky“ – ofrézovány
jsou pouze dvě strany dvířek. I zde můžeme pochválit minimalismus, který je základem univerzality tvaru. Jednoduchý tvar
a lesklá fólie v odstínu slonové kosti spolu skládají efektní a nadčasovou
kuchyňskou linku. Kombinace černé a bílé fólie por tuna zase vytvořila střízlivý základ
moderního obývacího prostor u. A platí totéž, co u tvar u 40: lze použít i fólie z řady TRENDY –
LESK, některé fólie s kresbou dřeva je možno dodatečně lakovat a některé i patinovat.
The shape 40B was developed from the shape 40 – only two sides of doors are milled. Minimalism, which is the base of shape´s
u n i v e r s a l i t y, c a n b e p r a i s e d t o o . A s i m p l e s h a p e a n d i v o r y s h i n e f o i l t o g e t h e r c r e a t e a n i m p r e s s i v e a n d t i m e l e s s k i t c h e n
unit. On the other hand, a combination of white and black por tuna foil became the basis of modern
interiors. In this case, it is possible to use foils from TRENDY group – shine,
some foils with grain of wood can be additionally varnished
and some even patinated.
72
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
40B
číslo tvaru
40B
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
114 slonová kost lesk
depicted foil
114 ivory shine
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
patina: not
možnosti provedení
tvar 40B je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10)
variation possibilities
shape n. 40B produced in all kinds of foil
(see page 10)
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
bez tvaru
obvodové frézování
without shape
sklo
circumferencial milling
glass
šířka min. 60 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
mříž
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
Směr let
width min. 60 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
Profily frézování
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
milling profiles
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
bez tvaru
without shape
obvodové frézování
circumferencial milling
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
7,5
R3
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
73
Zvolna klesající okraj dvířek je jedinou ozdobou jinak
puritánsky čistého tvaru. Jeho vyznění v nábytkových sestavách
bude záležet na volbě dekoru: jednobarevné odstíny budou působit
k o m p a k t n ě , c e l i s t v o s t m ů ž e m e n a r u š i t p e s t ř e j š í m i d e k o r y. K u c h y ň s k á l i n k a
využívá kontrastní barevnosti a plastické struktury fólie bílá vroubkovaná. Celek je harmon i c k ý a v y v á ž e n ý. J e l i b o v í c e k o n t r a s t u ? S t a č í č á s t d v í ř e k o d í t d o f ó l i e o ř e c h d i j o n a p ř á n í j e s p l n ě n o …
Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K , a l e n ě k t e r é d e k o r y d ř e v i n l z e p r o z v ý r a z n ě n í l a k o v a t .
The slightly diminishing edge of the door is the only decoration of otherwise plain shape. Its appearance in furniture sets
will depend on the foil choice: single-coloured tones will create compact sur faces, the entirety can be broken by more
colour ful foils. The kitchen unit takes advantage of denticulate white foil´s colour fulness and plastic
structure.
The result is harmonic and balanced. Would you like more of
a contrast? The combination of corded white and Dijon hazel
will make your wish come true… This shape cannot
be combined with foils in TRENDY group –
shine, but some foils with wooden
design can be varnished.
74
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
41
číslo tvaru
41
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
121 bílá vroubkovaná
depicted foil
121 corded white
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 41 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 41 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
sklo
circumferencial milling
mříž
glass
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
šířka min.
šířk
i 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
75
Mělká
drážka
lemující
okraj
dává
dvířkům
tvaru
43
nenucený a přirozený řád, který je použitím v sestavách ještě
umocněn. Celek působí neobyčejně odlehčeně. Přirozenou střízlivost tvaru oceníme nejen v kuchyni s fólií světlý buk – podobně upraveně
a lehce bude působit i dětský pokoj, například v ledovcově modrém provedení. Pokud
se rozhodneme pro dodatečnou povrchovou úpravu lesk, prohloubíme vjem přírodní kresby většiny
d ř e v i n n ý c h d e k o r ů , z n i c h ž n ě k t e r é l z e t a k é p a t i n o v a t . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
A shallow groom lining the edge gives the door in the shape 43 a casual and natural arrangement, which is amplified when used
i n s e t s . A s a w h o l e , i t a p p e a r s u n u s u a l l y e a s e d . Yo u w i l l a p p r e c i a t e t h e n a t u r a l a u s t e r i t y o f t h i s s h a p e , n o t o n l y i n a b r i g h t
beech kitchen – a children´s bedroom in bright blue will have the same trim and light appeal.
If you decide for the additional sur face glazed adjustment, you will intensify
the perception of the natural grain of wood of most foils with
wooden design, some of which can be also patinated.
This shape cannot be combined with foils
in TRENDY group – shine.
76
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
43
číslo tvaru
43
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
400 buk světlý
depicted foil
400 bright beech
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 43 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 43 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme 359
buk, nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 359 beech with the decipted
foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
glass
grid
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 125 mm
výška min. 106 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 125 mm
height min. 106 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min. 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
width min. 125 mm
height min. 106 mm
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
7,5
šířka min.
šířk
i 125 mm
výška min. 106 mm
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
77
Lehce vystupující čelní plochy tvaru 44 dávají prostoru
svébytný ráz, aniž by nar ušovaly kompaktnost celku. Kuchyně
oděná dekorem třešňového dřeva působí vyzrále, solidně a doslova
nikdy nezestár ne. Použijeme-li stejný tvar například v koupelně s fóliemi
m á t a z e l e n á + k o ž e n k a , s n a d n o n a v o d í m e a t m o s f é r u č i s t o t y, u v o l n ě n í a r e l a x a c e …
Většinu fólií s dekorem dřeva lze upravit lakem, který podtrhne jejich přirozenou pestrost. Některé
z n i c h j e m o ž n o t a k é p a t i n o v a t . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
The slightly embossed front sides of the shape 44 give the interior an original impression without disrupting the compactness
o f t h e w h o l e . A k i t c h e n „ d r e s s e d “ i n c h e r r y d e s i g n a p p e a r s m a t u r e a n d f a i r a n d , l i t e r a l l y, w i l l n e v e r g r o w o l d . I f w e u s e t h e s h a p e
with minty green and imitation leather in the bathroom, for instance, we will easily evoke the atmosphere
of purity and relaxation… Most of the foils with wooden design can be varnished,
w h i c h w i l l s t r e s s t h e i r n a t u r a l d i v e r s i t y. S o m e o f t h e f o i l s c a n b e
also patinated. This shape cannot be combined with
foils in TRENDY group – shine.
78
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
44
číslo tvaru
44
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
550 třešeň
depicted foil
550 cherry
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ano
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: yes
tvar 44 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 44 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme 344
třešeň, nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 344 cherry with the decipted
foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
glass
grid
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 125 mm
výška min. 106 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 125 mm
height min. 106 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min. 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
width min. 125 mm
height min. 106 mm
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
7,5
šířka min.
šířk
i 125 mm
výška min. 106 mm
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
79
Jemná elegantní drážka vzdálená asi dva palce od hrany dvířek
patří k nestárnoucí klasice. A pocit známého a bezpečného prostředí
přenese do každého interiéru… Světlá třešeň je rozhodně dobrou volbou pro
kuchyni v tomto tvaru – i ona je klasikou. Anebo kombinujme: třešeň a vanilka zní
p ř e c e k r á s n ě a p r á v ě t a k i v y p a d a j í … M n o h é d ř e v i n n é d e k o r y z í s k a j í i v t o m t o t v a r u h l u b š í c h a r a k t e r,
p o k u d j e n e c h á m e u p r a v i t l e s k e m . N ě k t e r é l z e i p a t i n o v a t . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
The soft elegant groove about two inches away from the edge of the door belongs to non-ageing classic. It will bring a feel
of familiarity and safety to any interior… Bright cherry is a great choice for a kitchen made in this shape – even the kitchen
is a classic. Or we can combine: cherry and vanilla sound great and they also look this way… Most
foils with wooden design will gain a deeper character in this shape, if we
have them additionally glazed. Some foils can be also patinated.
This shape cannot be combined with foils in TRENDY
group – shine.
80
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
45
číslo tvaru
45
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
551 třešeň světlá
depicted foil
551 bright cherry
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ano
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: yes
tvar 45 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 45 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme 344
třešeň, nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 344 cherry with the decipted
foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 170 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 170 mm
height min. 170 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min. 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
glass
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
šířka min. 170 mm
výška min. 170 mm
width min. 170 mm
height min. 170 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
5-8
5-8
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
50
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
81
Provedení drážky tvar u 45T je charakterističtější
a v ý r a z n ě j š í , n e ž u b r a t r s k é h o t v a r u 4 5 . Ta t o v y h r a n ě n o s t
předurčuje tvar spíše do moderněji koncipovaných interiérů.
Kuchyně v tmavé olši je přirozená a praktická. Tvar 45T ale nabízí
víc. Pokud toužíte po domácí pracovně a nemáte dost místa, zde je inspirace: pracovní kout v provedení
wenge + javor organicky zapadající do konceptu
obývacího pokoje. I zde můžeme vřele doporučit dodatečnou povrchovou úpravu lesk pro většinu
dekorů dřeva či úpravu patina u někter ých z nich. Tvar 45T nelze kombinovat s fóliemi řady TRENDY – LESK.
The design of groove of the shape 45T is more characteristic and distinct than the design of its brotherly shape 45.
This definition predestines this shape to be used for a more modern interiors. A kitchen in dark alder is natural and practical.
H o w e v e r, t h e s h a p e 4 5 T o f f e r s m o r e . I f y o u l o n g f o r a s t u d y a n d d o n ´ t h a v e e n o u g h s p a c e f o r i t ,
here´s an inspiration: a study nook in wenge and birch design falls into the
living room concept. We also recommend additional sur face
glazed adjustment for these foils with wooden design and patination for some of them. The
shape 45T cannot be combined with
foils in TRENDY group – shine.
82
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
45T
číslo tvaru
45T
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
530 olše tmavá
depicted foil
530 dark alder
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ano
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: yes
tvar 45T je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 45T produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme 685
olši, nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 685 alder with the decipted
foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
glass
grid
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 196 mm
výška min. 196 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 196 mm
height min. 196 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min. 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
width min. 196 mm
height min. 196 mm
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
5-8
5-8
7,5
šířka min. 196 mm
výška min. 196 mm
50
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
83
Tvar 46 je analogií tvaru 45, ovšem v robustnějším
provedení. Základní deska je o dva milimetry silnější,
c o ž m á v l i v n a j e š t ě z e m i t ě j š í c h a r a k t e r. H r u š k a m a t p r o p ů j č í
vaší kuchyni nádech výjimečnosti – klasický tvar ve spojení
s elegantní matnou fólií vytvářejí mimořádně originální vzhled. Pokud ovšem
stejný tvar oblečeme do fólie calvados a přidáme patinaci, může se i úplně jednoduchá
linka stát ozdobou vašeho víkendového sídla… Většinu dřevodekorů lze doporučit k následné
p o v r c h o v é ú p r a v ě l e s k a v y b r a n é t a k é p r o p a t i n a c i . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
T h e s h a p e 4 6 i s a n a n a l o g y o f t h e s h a p e 4 5 , h o w e v e r, i n a m u c h m o r e r o b u s t d e s i g n . T h e m a i n f o i l s i s t w o m i l l i m e t r e s t h i c k e r,
which gives it a more ear thy effect. Dim pear will give your kitchen a feel of exceptionality – the classical shape combined with
e l e g a n t d i m f o i l s c r e a t e s a n e x c e p t i o n a l l y o r i g i n a l a p p e a l . H o w e v e r, i f w e “ d r e s s “ t h e s a m e s h a p e i n t o
applejack and add patination, a very simple kitchen unit will become a garnish
of your weekend house… We also recommend the additional sur face
glazed adjustment for most of these foils with wooden
design and also patination for chosen ones.
This shape cannot be combined with
foils in TRENDY group – shine.
84
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
46
číslo tvaru
46
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
910 hruška mat
depicted foil
910 dim pear
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 46 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 46 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii
doporučujeme 1715 břízu sněžnou,
nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 1715 snowy birch with the
decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
glass
grid
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 170 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 170 mm
height min. 170 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min. 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
width min. 170 mm
height min. 170 mm
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
7,5
šířka min. 170 mm
výška min. 170 mm
50
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
85
Osmnáct
milimetrů
silná
deska
jen
posiluje
r o b u s t n í c h a r a k t e r i s t i k u t v a r u 4 6 T. J i n a k o v š e m p l a t í
podobnost s tvarem 45T a to včetně jeho předurčení
zejména pro interiér y modernější a dynamičtější… Kuchyně
tvaru 46T v provedení fólie matná třešeň je ukázkou konceptu moderní
domácnosti. Ale nezůstaneme u třešně!
Stejná sestava ve světle žluté
je doslova gejzírem energie. Stačí pár vhodných doplňků… Doporučení pro mnohé
dekory dřeva je i zde jasné: dodatečná povrchová úprava lesk zvýrazní jejich přirozenou strukturu,
p a t i n a z a s d o d á v y b r a n ý m z n i c h z d á n í l e t i t o s t i . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
T h e e i g h t e e n m i l l i m e t r e s t h i c k f o i l s t r e n g t h e n s m a s s i v e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s h a p e 4 6 T. T h i s s h a p e i s s i m i l a r t o t h e s h a p e 4 5 T
including its predestination for more modern and dynamic interiors… A kitchen made in the shape 46T and dim cherry is an example
of modern household concept. But we don´t stay at cherry! The same variation in light yellow is literally
a g e y s e r o f e n e r g y. A l l i t n e e d s a r e f e w p i e c e s o f s u i t a b l e a c c e s s o r i e s … O u r r e c o m mendation for most of the foils with wooden design is clear here:
the additional sur face glazed adjustment will highlight
their natural structure, patina will give
chosen foils a feeling of agedness.
This shape cannot be combined with foils in TRENDY
group – shine.
86
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
46T
číslo tvaru
46T
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
599 třešeň mat
depicted foil
599 dim cherry
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ano
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 46T je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 46T produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme 685
olši, nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 685 alder with the decipted
foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 196 mm
výška min. 196 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 196 mm
height min. 196 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min. 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
glass
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
width min. 196 mm
height min. 196 mm
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
5-8
7,5
šířka min. 196 mm
výška min. 196 mm
50
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
87
Originálním znakem tohoto tvaru je zkosení jediné strany
dvířek. Výrazný prvek napomáhá funkčnímu členění sestav
a dává jim nezaměnitelný vzhled. Palisandrová kuchyně by mohla
sbírat vavříny na veletrzích, a přece je to jen jedna z možných aplikací
tvaru 47. A totéž můžeme říci o stylově čisté koupelně provedené ve fólii bílá vlnka…
Tvar je vstřícný vůči použití fólií (vyjma řady TRENDY – LESK). U většiny dekorů, které imitují
dřevo, může kresbě prospět dodatečná povrchová úprava lesk, pětici z nich lze ozdobit patinou.
T h e o r i g i n a l m a r k o f t h i s s h a p e i s t h e s l a n t i n g o f o n l y o n e s i d e o f t h e d o o r. A d i s t i n c t c o m p o n e n t h e l p s t h e f u n c t i o n a l d i v i s i o n
of sets and gives them an unmistakable appearance. A rosewood kitchen could be highly successful at fairs and still it is only one
of the possible applications of the shape 47. The same can be said about stylistically clean bathroom
made in white denticulate foil…The shape can be combined with foils (except
for TRENDY group – shine). Most foils with wooden design can
benefit an additional sur face glazed adjustment, five
of them can be decorated by patina.
88
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
47
číslo tvaru
47
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
730 palisandr
depicted foil
730 palisander
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 47 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 47 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
zkosení
sklo
chamfer
glass
šířka min. 125 mm
výška min. 106 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
circumferencial milling
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zkosení
chamfer
šířka min.
šířk
i 125 mm
výška min. 106 mm
width min. 125 mm
height min. 106 mm
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
Směr let
Profily frézování
milling profiles
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
obvodové frézování
circumferencial milling
zkosení
chamfer
R3
rám pro sklo
frame for glass
R3
7,5
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
width min. 246 mm
height min. 246 mm
width min. 125 mm
height min. 106 mm
55
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
89
Dvířka tvaru 48 jsou velmi univerzální. Vyhovují většině
fólií a především umožňují jejich kombinování. Dvojitě lomený
okraj evokuje to nejlepší z gotiky přenesené do současnosti.
Zaujme, ale ner uší. Dekor švestka náleží k těm, které se „trefily do černého“.
V prvním případě je kuchyně kombinována s trnkou světlou,ve druhém vyzní sama. Obě
v a r i a n t y p a t ř í k t ě m , k t e r é b u d o u m o d e r n í v e l m i d l o u h o . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y
TRENDY – LESK. Kresbě většiny dřevin prospěje dodatečná povrchová úprava lesk, úprava patina je vyhrazena pěti z nich.
Doors in the shape 48 are very universal. They suit most of the foils and enable their combinations. Double pointed edge evokes
the best of the Gothic style brought into present. It will captivate, but not distract you. A plum design belongs to those “hitting
the bull´s eye“. The first kitchen is a combination of light blackthorn, the second kitchen speaks for
i t s e l f. B o t h v a r i a t i o n s a r e o n e o f t h o s e t h a t w i l l b e m o d e r n f o r a v e r y l o n g t i m e .
This shape cannot be combined with foils in TRENDY group –
shine. The additional glazed sur face adjustment will
do good to most drain of woods, patination
is reserved for five of them.
90
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
48
číslo tvaru
48
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
580 švestka
depicted foil
580 plum
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ano
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: yes
tvar 48 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 48 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme 455
švestku, nebo viz Zadní strany(str.16)
zadní strana
back side
we recommend 455 plum with the decipted
foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
sklo
mříž
glass
grid
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířk
i 246 mm
šířka min.
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
91
F r é z o v á n í t v a r u 4 9 p ř i p o m í n á t a b u l k u k v a l i t n í č o k o l á d y.
A p r á v ě t a k o v ý j e t e n t o t v a r – p o c t i v ý, f o r t e l n ý a … d o b r ý.
Kuchyňskou linku tvar u 49 v provedení ořech dijon není třeba příliš
komentovat. Je prostě „chutná“. A podobný pocit dobré pohody propůjčí
tento tvar i obývacímu pokoji. Třeba ve fólii dub natural. Některým dekorům dřevin by
slušela dodatečná povrchová úprava lesk, která posiluje jejich přirozený esprit. Několika vybraným
f ó l i í m m ů ž e d o d a t c h a r i s m a ú p r a v a p a t i n o u . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
The milling of the shape 49 reminds us of a piece of first-rate chocolate. And this is what this shape is like – downright and
… good.. A kitchen unit in shape 49 in dijon hazel does not need words. It is just “delicious“. A living room made in this
s h a p e w i l l g i v e y o u a s i m i l a r f e e l i n g o f s e r e n i t y. F o r i n s t a n c e , i n n a t u r a l o a k f o i l . T h e a d d i t i o n a l
glazed sur face adjustment would suit some of the foils with wooden design
underlining their natural esprit. Patina can give some charisma
to the chosen foils. This shape cannot be combined
with foils in TRENDY group – shine.
92
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
49
číslo tvaru
49
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
351 ořech dijon
depicted foil
351 dijon hazel
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ano
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: yes
tvar 49 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 49 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme
3734 ořech tmavý,
nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 3734 dark hazel with the decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířk
i 196 mm
šířka min.
výška min. 196 mm
šířk
i 246 mm
šířka min.
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 196 mm
height min. 196 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min. 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
glass
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
width min. 196 mm
height min. 196 mm
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
7,5
šířka min. 196 mm
výška min. 196 mm
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
93
Bohatý stupňovitý profil vnitřního frézování tvaru
doplněný zřetelnou ver tikální orientací propůjčuje
nábytku
nezaměnitelný osobitý vzhled. Přirozená krása borového dekoru
je devizou sama o sobě, ve tvaru 50 však získá opravdové charisma. Síla
tvaru je však znát v jakémkoliv provedení: světle zelená kuchyně je toho důkazem.
V ě t š i n u d ř e v o d e k o r ů d o p o r u č u j e m e k d o d a t e č n é ú p r a v ě l e s k – z v ý r a z n í t e x t u r u k r e s b y. P a t i n a c e
z a s e d o d á v y b r a n ý m z n i c h d o j e m l e t i t é h o p o u ž í v á n í . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
A rich gradual profile of inner milling of the shape completed with distinct complexion gives the furniture unmistakably
typical appearance. Pine design´s natural beauty is a vir tue itself. When made in the shape 50, it gains a tr ue charisma.
The strength of this shape is visible in any variation: a light green kitchen is a proof of that.
We recommend the additional glazed sur face adjustment for most of foils with
wooden design – it highlights the structure of the grain of wood.
Patina gives to chosen foils an appeal of aged use.
This shape cannot be combined with foils
in TRENDY group – shine.
94
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
50
číslo tvaru
50
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
810 borovice
depicted foil
810 pine
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 50 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 50 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 220 mm
výška min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 220 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min. 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
glass
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 106 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
drážka dvířek
door groove
šířka min. 220 mm
výška min. 246 mm
width min. 220 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
R6
1,3 - 1,7
9 - 10
drážka dvířek
rám pro sklo a mříž
door groove
frame for glass and grid
R6
R6
1,3 - 1,7
1,3 - 1,7
6,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
48
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
95
Poctivost
a
uměřenost,
to
nás
napadne
při
pohledu
na dvířka tvaru 51. Stejně – solidně a rozvážně – působí každá
nábytková sestava odvozená z tohoto tvar u. Fólie dub windy nabízí
možnost podívat se na proměnu jedné a téže kuchyně trikem zvaným
„patina“. Dub windy spolu s prosklenými dvířky vytváří moderní kuchyňskou linku. Stačí
ale nahradit sklo plnými dvířky a přidat patinaci a rázem tu máme „časem ošlehaný“ vzhled. Většinu
d e k o r ů d ř e v a l z e d o d a t e č n ě l a k o v a t , p ě t v y b r a n ý c h i p a t i n o v a t . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
Soundness is what comes to your mind looking at doors made in the shape 51. The same feeling will give you any furniture unit
derived from this shape. Windy oak foils give us the oppor tunity to have a look at the transformation of one kitchen done in patina.
Windy oak foil together with glass door creates a modern kitchen unit. Simply by replacing glass with
full door and adding patina, we will get a time-proved appearance.
Most foils
of wooden design can be additionally varnished, five of them also
patinated. This shape cannot be combined with foils
in TRENDY group – shine.
96
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
51
číslo tvaru
51
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
230 dub windy
depicted foil
230 windy oak
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ano
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: yes
tvar 51 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 51 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme
354 dub windy,
nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 354 windy oak with the decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 220 mm
výška min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 220 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min. 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
glass
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 106 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
drážka dvířek
door groove
šířka min. 220 mm
výška min. 246 mm
width min. 220 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
R6
1,3 - 1,7
9 - 10
drážka dvířek
rám pro sklo a mříž
door groove
frame for glass and grid
R6
R6
1,3 - 1,7
1,3 - 1,7
6,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
48
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
97
52 náleží k oblíbeným tvarům. Po přívětivé hor ní vlnovce sklouzne
oko se zalíbením, i kdybychom nebyli právě vyznavači klasiky…
Dub winchester je ideální volbou pro kuchyňskou linku v tomto tvaru - vynikne
j e h o p ř í r o d n í c h a r a k t e r. D u b n a t u r a l z a s e v ý b o r n ě p o s l o u ž í p r o k o n s t r u k c i j e d n o d u c h é
p ř e d s í ň o v é s e s t a v y. P a t i n a c e d o d á v y b r a n ý m d e k o r ů m d ř e v a d o j e m l e t i t é h o p o u ž í v á n í . A v ě t š i n u z n i c h
l z e d o d a t e č n ě l a k o v a t p r o z v ý r a z n ě n í b a r e v i d e k o r u . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
T h e s h a p e 5 2 i s o n e o f p o p u l a r s h a p e s . Yo u w i l l f i n d p l e a s u r e i n l o o k i n g a t s m o o t h t o p w a v e - l i n e , e v e n i f y o u w e r e n o t
a fan of classic… Winchester oak is an ideal choice for a kitchen unit made in this shape – it will highlight its natural
c h a r a c t e r. N a t u r a l o a k w i l l s e r v e a c o n s t r u c t i o n o f a s i m p l e e n t r a n c e h a l l s e t w e l l . P a t i n a t i o n w i l l
g i v e t h e c h o s e n f o i l s w i t h w o o d e n d e s i g n a f e e l i n g o f a n t i q u i t y. M o s t o f t h e m
can be additionally varnished to make the colours and design
more distinct. This shape cannot be combined with
foils in TRENDY group – shine.
98
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
52
číslo tvaru
52
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
211 dub winchester
depicted foil
211 winchester oak
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ano
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 52 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 2 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme
1381 dub winchester,
nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 1381 winchester oak with
the decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
door groove
glass
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 286 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 286 mm
circumferencial milling
mříž
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 106 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
šířka min.
šířk
i 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
drážka dvířek
door groove
šířka min. 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
R6
1,3 - 1,7
9 - 10
drážka dvířek
rám pro sklo a mříž
door groove
frame for glass and grid
R6
R6
1,3 - 1,7
1,3 - 1,7
6,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
48
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
99
Tvar frézování 53 následuje tvar 52 a to nejen na stránkách katalogu.
Navazuje na něj i vývojově – liší se pouze dvěma svislými drážkami doplňujícími
p ů v o d n í m o t i v. H r u š k a h a v e l j e j e m n ý d e k o r. K u c h y n ě v t o m t o p r o v e d e n í d á v y z n í t
p ř e d e v š í m t v a r u f r é z o v á n í . To p l a t í i p r o v í k e n d o v o u c h a l u p á ř s k o u k u c h y n i v e f ó l i i o ř e c h a m a t i . V y b r a n é
f ó l i e s d e k o r y l z e p a t i n o v a t , v ě t š i n u z n i c h l a k o v a t . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
The milling shape of the shape 53 follows the shape 52 and not just on the catalogue pages. They are connected even in their
development – they differ only by two ver tical grooves completing the original motif. Havel pear is a sof t design. A kitchen
in this variation will highlight especially the milling shape. The same goes for an weekend-house
kitchen made in Amati hazel foil. The chosen foils with designs can be patinated, most of them varnished.
This shape cannot be combined
with foils in TRENDY group – shine.
100
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
53
číslo tvaru
53
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
920 hruška havel
depicted foil
920 havel pear
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 53 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 53 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
mříž
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířk
i 246 mm
šířka min.
výška min. 246 mm
šířk
i 246 mm
šířka min.
výška min. 286 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 286 mm
šířka min.
šířk
i 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
door groove
glass
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 106 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
drážka dvířek
door groove
Směr let
Profily frézování
milling profiles
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
width min. 246 mm
height min. 246 mm
drážka dvířek
rám pro sklo a mříž
door groove
frame for glass and grid
R6
R6
zásuvková drážka
drawer groove
R6
1,3 - 1,7
9 - 10
1,3 - 1,7
1,3 - 1,7
6,5
šířka min. 246 mm
výška min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
48
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
101
S mírnou nadsázkou můžeme říci, že přípona „Z“
v názvu tvaru znamená „zvláštní“. Ozdobná zásuvková
drážka asymericky odstupuje od stran dvířek, a vytváří tak
dojem zvláštního napětí. Dvířka tvaru 53Z mají opravdu široké
uplatnění: v kombinaci antracitu a žluté při tvorbě dětského pokoje,
stejně jako v luxusní koupelně, která kombinuje dekory koženky a ledovcové
modré. Přes svoji výjimečnost se tvar 53Z snáší s většinou fólií velmi dobře. Jedinou
výjimkou jsou fólie řady TRENDY – LESK, které u něj nelze použít. Ovšem lesk můžeme u mnoha fólií
s dekorem dřeva získat dodatečnou povrchovou úpravou a část z nich lze ozdobit i úpravou „patina“.
A decorative drawer groove of the shape 53Z is asymmetrically placed and creates the impression of an extraordinary thrill.
A door in the shape 53Z has a wide range of use: combined with anthracite and yellow when creating a children´s room, or
a luxurious bathroom, which is a combination of imitation leather and icy blue designs. Despite its
e x c e p t i o n a l i t y, t h e s h a p e g o e s w e l l t o g e t h e r w i t h m o s t f o i l s . T h e o n l y e x c e p t i o n
are foils in the TRENDY group
– shine which cannot be used.
We can gain the glaze for most of foils with wooden
design by additional sur face adjustment and
some of them can by patinated.
102
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
53Z
číslo tvaru
53Z
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná
full
zobrazená folie
9-5 antracit
depicted foil
9-5 antracit
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 53Z je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 53Z produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
zásuvková drážka
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 106 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
circumferencial milling
drawer groove
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 106 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
R6
1,3 - 1,7
9 - 10
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
103
Excentrické frézování „pětapadesátky“ by bylo značně samoúčelné, kdyby neexistoval její protipól – tvar 56. Spolu tvoří ideální
dvojici. Tvar 55 může zdobit právě tak vstup do „saloonu“ (a přiznejme,
že v dekoru ořechu amati nevypadá zle), jako kuchyňskou linku v provedení ořech
d i j o n a v a n i l k a . Te n t o t v a r p r a v d ě p o d o b n ě v y z n í n e j l é p e v d e k o r e c h d ř e v i n . Ty l z e v ě t š i n o u o p a t ř i t
dodatečnou povrchovou úpravou lesk, některé i patinou. Tvar 55 nelze kombinovat s fóliemi řady TRENDY – LESK.
T h e e c c e n t r i c m i l l i n g o f n u m b e r f i f t y - f i v e w o u l d b e p u r p o s e l e s s , i f i t s c o u n t e r p a r t , t h e s h a p e 5 6 , d i d n o t e x i s t . To g e t h e r
they are an ideal couple. The shape 55 can grace a saloon entrance (and let´s admit that in Amati hazel it does not
look bad) as well as a kitchen unit made in the combination of Dijon hazel and vanilla. This shape will
probably look its best in wooden designs. These can be usually additionally
varnished, some can be patinated. The shape 55 cannot be
combined with foils in TRENDY group – shine.
104
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
55
číslo tvaru
55
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
352 ořech amati
depicted foil
352 amati hazel
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 55 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 55 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
door groove
glass
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 286 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 286 mm
circumferencial milling
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 106 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
drážka dvířek
door groove
šířka min. 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
R6
1,3 - 1,7
9 - 10
drážka dvířek
rám pro sklo
door groove
frame for glass
R6
R6
1,3 - 1,7
1,3 - 1,7
6,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
48
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
105
Tvar 56 je zrcadlově převrácenou kopií tvaru 55. Platí o něm vše již
řečené, slovo od slova. Zajímavé ovšem je, že když dva dělají totéž, není to totéž. Mluvíme nyní o dekorech fólií. Olše mat propůjčí identickému saloonu docela jiný vzhled.
A změní se i ráz kuchyně, pokud opustíme vanilkovou fólii a zůstaneme pouze u ořechu dijon…
The shape 56 is a mir ror-conver ted copy of the shape 55. Ever ything already mentioned goes for this shape, word for
word. What is interesting, though, is that when two people do the same, it is never the same. We are talking about foil
d e s i g n s r i g h t n o w. D i m a l d e r w i l l g i v e a n i d e n t i c a l s a l o o n a c o m p l e t e l y d i f f e r e n t a p p e a r a n c e .
If we abandon vanilla foil and stick only with Dijon hazel, the nature
of kitchen will change as well…
106
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
56
číslo tvaru
56
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
540 olše mat
depicted foil
540 dim alder
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ano
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 56 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 56 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme 685
olši, nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 685 alder with the decipted
foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
door groove
glass
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 286 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 286 mm
circumferencial milling
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min.
šířk
i 170 mm
výška min. 106 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
drážka dvířek
door groove
šířka min. 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
R6
1,3 - 1,7
9 - 10
drážka dvířek
rám pro sklo
door groove
frame for glass
R6
R6
1,3 - 1,7
1,3 - 1,7
6,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
48
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
107
Te n t o t v a r f r é z o v á n í j e m o d e r n í v a r i a n t o u k l a s i c k ý c h „ k u c h y ň s k ý c h “ t v a r ů . Va r i a c e n a k l a s i c k é t é m a p ř i n á š í m n o h e m š i r š í a k č n í
rádius. Kuchyně v provedení calvados je moderní, zároveň působí klidně
a stabilně. Dekor akácie ve spojení s mírným retro designem dal zase vzniknout kuchyni
nadčasové. Chcete-li dosáhnout výraznějšího vzhledu „dřevěných“ fólií, lze většinu z nich opatřit
d o d a t e č n o u ú p r a v o u l e s k , n ě k t e r é l z e t a k é p a t i n o v a t . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
T h i s m i l l i n g s h a p e i s a m o d e r n v a r i a t i o n o f c l a s s i c a l „ k i t c h e n - l i k e “ s h a p e s . Va r i a t i o n d o n e i n c l a s s i c m o t i v e b r i n g s u s
a much wider radius. A kitchen made in applejack is modern, but at the same time, it appears peaceful and persistent. Acacia
design combined with slightly retro design let the timeless kitchen shine. If you want to reach
a more distinct appearance of foils with wooden designs, it is usually possible
to varnish or use patina for some of them. This shape cannot
be combined with foils in TRENDY group
108
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
– shine.
57
číslo tvaru
57
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
570 calvados
depicted foil
570 applejack
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ano
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: yes
tvar 57 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 57 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme 457
calvádos, nebo viz Zadní strany (str.16)
zadní strana
back side
we recommend 457 applejack with the decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
glass
mříž
door groove
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířk
i 220 mm
šířka min.
výška min. 246 mm
šířk
i 246 mm
šířka min.
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 220 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min. 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min. 170 mm
výška min. 106 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
drážka dvířek
door groove
šířka min. 220 mm
výška min. 246 mm
width min. 220 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
R6
1,3 - 1,7
9 - 10
drážka dvířek
door groove
R6
1,3 - 1,7
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
R6
1,3 - 1,7
6,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
48
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
109
Tvar frézování 58 bude vyhovovat tomu, kdo netíhne k výstřelkům, ale přitom není vysloveně konzervativní. Představuje
totiž vyváženou střední cestu. Kuchyně v zajímavém odstínu tabákového
buku je jednoduchá a elegantní, předsíň v provedení hruška havel naznačuje, že
možnosti tvaru v kuchyni rozhodně nekončí…Tvar bude svědčit více dekorům dřeva. Mnohé
z nich lze lakovat a některé také opatřit patinou. Tvar 58 nelze kombinovat s fóliemi řady TRENDY – LESK.
The milling shape will suit those people who are neither conservative nor prone to fashion fads. It represents the
b a l a n c e d m i d d l e w a y. A k i t c h e n m a d e i n a n i n t e r e s t i n g t o n e o f t o b a c c o b e e c h i s s i m p l e a n d e l e g a n t , e n t r a n c e h a l l m a d e
in Havel pear foreshadows that the possibilities of the shape are not bound to a kitchen… The
shape will do good to more foils with wooden designs. Many of them can
be varnished, some can be patinated. Shape 58 cannot
be combined with foils in TRENDY group – shine.
110
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
58
číslo tvaru
58
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
405 buk tabák
depicted foil
405 tobbacco beech
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ano
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar 58 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 58 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobrazené fólii doporučujeme
381K buk bavaria,
nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 381K bavaria beech with the
decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
glass
mříž
door groove
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířk
i 246 mm
šířka min.
výška min. 246 mm
šířk
i 246 mm
šířka min.
výška min. 286 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 286 mm
šířka min. 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min. 170 mm
výška min. 106 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
drážka dvířek
door groove
šířka min. 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
R6
1,3 - 1,7
9 - 10
drážka dvířek
door groove
R6
1,3 - 1,7
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
R6
1,3 - 1,7
6,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
48
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
111
Hladký tvar 66 zdobí pouze jednoduché obvodové frézování. Pro svoji
v a r i a b i l i t u a u n i v e r z á l n o s t j e v e l m i o b l í b e n ý. K o u p e l n a v b í l é l e s k l é f ó l i i
je neobyčejně čistá a útulná. Lakovaný palisandr a oliva lesk spolu zase skládají moderní
a stylově povedenou kuchyňskou linku. Tvar umožňuje použít všechny včetně řady TRENDY – LESK.
Lesk u mnoha fólií s dekory dřeva lze získat i dodatečným lakováním. Některé fólie můžeme dodatečně také patinovat.
The plain shape 66 is graced only by simple circumferential milling. It is very popular for its variability and all-roundness.
A b a t h r o o m i n w h i t e s h i n e f o i l i s u n u s u a l l y p u r e a n d c o s y. V a r n i s h e d p a l i s a n d e r a n d o l i v e s h i n e c r e a t e a s t y l i s h l y s u c c e s s f u l
k i t c h e n u n i t t o g e t h e r. T h e s h a p e e n a b l e s t o u s e a l l g r o u p s i n c l u d i n g T R E N D Y g r o u p – s h i n e . G l a z e
can be achieved by additional varnishing with many foils with wooden design.
Some foils can be also additionally patinated.
112
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
66
číslo tvaru
66
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
depicted foil
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
110 bílá lesk
110 white shine
patina: ne
patina: not
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
tvar 66 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 16)
variation possibilities
shape n. 66 produced in all kinds of foil
(see page 16)
k zobrazené fólii doporučujeme
bílou, nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend white with the decipted
foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
sklo
circumferencial milling
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
R12
rám pro sklo
frame for glass
R12
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
113
Od výchozího tvar u 66 se „béčko“ liší tím, že obvodové
f r é z o v á n í b ě ž í p o u z e p o d v o u s t r a n á c h d v í ř e k . Te n t o p r v e k
lze
báječně
využít
při
tvorbě
moderních
nábytkových
s e s t a v.
Jinak jsou si tvary velmi podobné, včetně toho, že i zde je možno použít
fólie včetně řady TRENDY – LESK. Kuchyně v kombinaci fólií bílá vlnka a por tuna
černá využívá zmíněné nestejnoměrnosti frézování, kterou ještě podtrhuje horizontální orientací
obou motivů. Bílá vlnka je použita i v obývacím prostoru a působí osvěživým dojmem.
The circumferential milling running only on two sides of the door is what makes the shape 66B different from the shape 66.
T h i s c o m p o n e n t c a n b e p r i m a r i l y u s e d w h e n c r e a t i n g m o d e r n f u r n i t u r e s e t s . T h e s h a p e s a r e v e r y s i m i l a r, i n c l u d i n g t h e f a c t
that they can be used in combination with foils in TRENDY group – shine. A kitchen made in combination of white denticulate
and black por tuna foils makes use of the already
mentioned unevenness of the milling which is also highlighted
by horizontal laying of both motives. White denticulate foil is also used in a living room thus
giving an impression of freshness.
114
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
66B
číslo tvaru
66B
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
185 bílá vlnka
depicted foil
185 white wave
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
glaze: yes
patina: not
tvar 66B je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 16)
variation possibilities
shape n. 66B produced in all kinds of foil
(see page 16)
zadní strana
viz Zadní strany (str. 10)
back side
see the Back sides (page 10)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
sklo
circumferencial milling
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
R12
rám pro sklo
frame for glass
R12
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
115
O s t r é l i n i e a t u p é ú h l y. M o ž n á t o n a p r v n í p o h l e d n e v y p a d á , a l e
tento tvar je ozvěnou kubismu. Ozvěnou slyšitelnou a povedenou.
Meruňková kuchyně v kubistickém stylu zní možná odvážně, ale vypadá
přirozeně a slušivě. Ani jídelna v dekoru hrušky není tuctová – tvar 71 zkrátka „umí“.
Některé dekory dřevin rozjasní dodatečná povrchová úprava lesk, části z nich můžeme dodat zdání
s t a r o b y l o s t i p a t i n o u . Te n t o t v a r n e l z e k o m b i n o v a t s f ó l i e m i ř a d y T R E N D Y – L E S K .
Sharp lines and obtuse angles. It may not seem at first sight that this shape is an echo of cubism. A successful and
audible echo. An apricot kitchen in cubist style may seem a bit daring, but it looks natural and elegant. A dining room
in pear design is not trivial – the shape 71 simply can do. The additional glazed sur face adjustment
will make some wooden designs brighter while patination can give some
o f t h e m a f e e l o f a n t i q u i t y. T h i s s h a p e c a n n o t b e c o m b i n e d
with foils in TRENDY group – shine.
116
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
71
číslo tvaru
71
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
1-3 meruňka
depicted foil
1-3 meruňka
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 71 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 71 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 125 mm
výška min. 125 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 125 mm
height min. 125 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
circumferencial milling
door groove
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
g
width min. 125 mm
height min. 125 mm
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
R3
rám pro sklo
drážka dvířek
frame for glass
door groove
R3
R3
8
šířka min. 125 mm
výška min. 125 mm
54
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
117
Další „sedmdesátkový“ tvar je obráceně zkosenou variací kubistického
o d k a z u . J e v y h r a n ě n ý a s v é b y t n ý. Z e l e n á k u c h y n ě s a k c e n t y b u k u j e j e d n o d u chá, silná a výrazná. Kancelář pojednaná fólií zelená oliva zase působí jako místo, kde
se bude dařit dobrým nápadům… I zde rozjasní mnohé dekory dřevin dodatečná povrchová úprava lesk,
části z nich můžeme dodat zdání starobylosti patinou. Tvar nelze kombinovat s fóliemi řady TRENDY – LESK.
Another seventy-something shape is a conversely slant variation of the cubist heritage. It is clean-cut and original. A green
kitchen made in beech is simple, strong and outstanding. An office made in green olive foil feels as a place where good ideas
will just fall into your lap… The additional glazed sur face adjustment will also make many of the
w o o d e n d e s i g n s b r i g h t e r, s o m e c a n b e p a t i n a t e d t o g e t t h e a n t i q u i t y f e e l i n g . T h e
shape cannot be combined with foils in TRENDY group – shine.
118
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
72
číslo tvaru
72
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
3-2 zelená tmavá
depicted foil
3-2 dark green
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ne
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: not
patina: not
tvar 72 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. 72 produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířk
i 175 mm
šířka min.
výška min. 175 mm
šířka min. 246 mm
výška min. 286 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 175 mm
height min. 175 mm
width min. 246 mm
height min. 286 mm
circumferencial milling
door groove
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
drážka dvířek
door groove
šířka min. 175 mm
výška min. 175 mm
width min. 175 mm
height min. 175 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
drážka dvířek
door groove
rám pro sklo
frame for glass
6,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
49
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
119
Tvary řady „E“ patří k nejmodernějším. Jsou konstruovány pro dodání se zapuštěnou kovovou úchytkou.
„Jednička“ je zcela hladká – ideální podklad pro jakoukoliv
fólii. Formule 1 v kuchyni? Může být. Odstín čer vená maranello
lesk spolu s kovovou úchytkou akceleruje naprosto spolehlivě!
Ale také
kombinace lesklé olivy a černé dá kuchyni šmrnc – tvar E1N je dynamický a nepřeh l é d n u t e l n ý. T v a r p ř í m o v y z ý v á k u ž i t í f ó l i í z ř a d y T R E N D Y – L E S K . P o k u d o v š e m v y b e r e m e d e k o r y
dřevin, můžeme většinu z nich nechat dodatečně lakovat. Tvar není vhodný pro patinaci.
The shapes of E group belong among the most modern ones. They are constructed for an assembling with an embedded metal
clip. Number one is completely plain – ideal as a base for any foil. A formula 1 in a kitchen? Why not? Red maranello shine
with a metal clip accelerates quite for a cer tainty!
But a combination of olive shine and black
will also jazz the kitchen – the shape E1N is dynamic and will not be overlooked. This shape literally urges to used foils from TRENDY
g r o u p – s h i n e . H o w e v e r, i f y o u c h o o s e w o o d e n
designs, you can have most of them additionally varnished. The shape is not
suitable for patination.
120
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
E1N
číslo tvaru
úchytka
E1N
shape designation
síla MDF
E1
hold
thickness of the MDF board
18 mm
možnosti výroby
plná
realization options
full
zobrazená folie
153 červená maranello lesk
depicted foil
153 red maranello shine
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
patina: ne
patina: not
additional surface adjustment
of the depicted foil
tvar E1N je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10)
možnosti provedení
variation possibilities
shape n. E1 produced in all kinds of foil
(see page 10)
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Úchytka E1 není součástí dodávky (nutno samostatně objednat)
The clip E1 is not a part of the delivery (it has to be ordered separately)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
E1N
šířka min. 246 mm
výška min. 106 mm
Dvířka
doors
E1N
E1A
E1B
E1L
E1P
E1K
šířka min. 246 mm
výška min. 106 mm
šířka min. 246 mm
výška min. 106 mm
šířka min. 246 mm
výška min. 106 mm
šířka min. 106 mm
výška min. 246 mm
šířka min. 106 mm
výška min. 246 mm
šířka min. 106 mm
výška min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 106 mm
width min. 246 mm
height min. 106 mm
width min. 246 mm
height min. 106 mm
width min. 106 mm
height min. 246 mm
width min. 106 mm
height min. 246 mm
width min. 106 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 106 mm
E1V
E1U
šířka min. 246 mm
výška min. 106 mm
šířka min. 106 mm
výška min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 106 mm
width min. 106 mm
height min. 246 mm
E1M
Směr let
Profily frézování
milling profiles
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
šířka min. 500 mm
výška min. 106 mm
width min. 500 mm
height min. 106 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
obvodové frézování
circumferencial milling
R3
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
121
Tvar E2N zdůrazňuje umístění kovové úchytky dvěma vyfrézovan ý m i p r u h y. V ý s l e d e k j e n e v š e d n í a v e l m i p o h l e d n ý. L i l a j e v ý j i m e č n ý
o d s t í n . J e d o b ř e , ž e s e p o č a s e v r a c í d o m ó d y. K u c h y n ě v n ě m j e o p r a v d u
povedená. Ale tvar E2N lze použít kdekoliv – modrý studentský pokoj bude také působit
velmi dobře. I když tvar umožňuje užití fólií z řady TRENDY – LESK, rozhodně se neomezuje jen na ně.
Z v l á š t ě , k d y ž n ě k t e r é d e k o r y d ř e v a l z e l a k o v a t f o r m o u d o d a t e č n é ú p r a v y. P r o p a t i n o v á n í n e n í t e n t o t v a r v h o d n ý.
The shape E2N emphasises the placing of metal clip by two milled stripes. The result is very uncommon and neat. Lila shine is an
exceptional tone. It is good that it has become trendy again. A kitchen in this tone is really nice. But the shape E2N can be used
anywhere – a blue student´s room will look very good as well. Even though the shape enables the use
of foils from TRENDY group– shine, it is not limited to them. Especially since
some of the wooden designs can be additionally varnished.
The shape is not suitable for patination, though.
122
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
číslo tvaru
E2N
shape designation
síla MDF
18 mm
možnosti výroby
plná
realization options
full
zobrazená folie
145 lila lesk
depicted foil
145 lila shine
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
E2
hold
thickness of the MDF board
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
E2N
úchytka
patina: ne
patina: not
tvar E2N je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10)
variation possibilities
shape n. E2 produced in all kinds of foil
(see page 10)
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Úchytka E2 není součástí dodávky (nutno samostatně objednat)
The clip E2 is not a part of the delivery (it has to be ordered separately)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
E2N
šířka min. 246 mm
výška min. 106 mm
Dvířka
doors
E2N
E2A
E2B
E2L
E2P
šířka min. 246 mm
výška min. 106 mm
šířka min. 246 mm
výška min. 106 mm
šířka min. 246 mm
výška min. 106 mm
šířka min. 106 mm
výška min. 246 mm
šířka min. 106 mm
výška min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 106 mm
width min. 246 mm
height min. 106 mm
width min. 246 mm
height min. 106 mm
width min. 106 mm
height min. 246 mm
width min. 106 mm
height min. 246 mm
width min. 246 mm
height min. 106 mm
Směr let
Profily frézování
milling profiles
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
šířka min. 500 mm
výška min. 106 mm
width min. 500 mm
height min. 106 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
obvodové frézování
without the handle hole
E2M
bez otvoru pro úchytku
E2C
circumferencial milling
šířka min. 90 mm
výška min. 106 mm
R3
width min. 90 mm
height min. 106 mm
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
123
Zapuštěná kovová úchytka je u tohoto tvaru frézování umístěna
n a h r a n u d v í ř e k , c o ž j e ř e š e n í j a k p r a k t i c k é , t a k v e l m i e l e g a n t n í . L e s k l á č e rn á k u c h y n ě p ů s o b í v s k u t k u k r á l o v s k y. N a o p a k k o u p e l n a v p r o v e d e n í f ó l i e h r u š k a h a v e l
je zcela jednoduchá, originální a stylově čistá. Tvar E4N lze kombinovat i s fóliemi řady TRENDY – LESK.
U některých fólií s dekory dřeva lze lesku dosáhnout dodatečnou povrchovou úpravou. Tvar není vhodný pro patinování.
Embedded metal clip is placed on the edge of the door of this shape, which is a very practical and elegant solution. A black
shine kitchen is indeed noble. On the other hand, a bathroom in havel pear is completely simple, original and clean in style.
Shape E4N can be also combined with foils in TRENDY group – shine. A glazed appearance can
be achieved by the additional sur face adjustment for some foils of wooden
design. The shape is not suitable for patination.
124
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
číslo tvaru
E4N
shape designation
síla MDF
18 mm
možnosti výroby
plná
realization options
full
zobrazená folie
169 černá lesk
depicted foil
169 black shine
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
E4
hold
thickness of the MDF board
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
E4N
úchytka
patina: ne
patina: not
tvar E4N je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10)
variation possibilities
shape n. E4 produced in all kinds of foil
(see page 10)
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Úchytka E4 není součástí dodávky (nutno samostatně objednat)
The clip E4 is not a part of the delivery (it has to be ordered separately)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
E4N
šířka min. 246 mm
výška min. 106 mm
Dvířka
doors
E4N
E4A
E4B
E4L
E4P
šířka min. 246 mm
výška min. 106 mm
šířka min. 270 mm
výška min. 106 mm
šířka min. 270 mm
výška min. 106 mm
šířka min. 106 mm
výška min. 270 mm
šířka min. 106 mm
výška min. 270 mm
width min. 246 mm
height min. 106 mm
width min. 270 mm
height min. 106 mm
width min. 270 mm
height min. 106 mm
width min. 106 mm
height min. 270 mm
width min. 106 mm
height min. 270 mm
width min. 246 mm
height min. 106 mm
E4M
Směr let
Profily frézování
milling profiles
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
šířka min. 550 mm
výška min. 106 mm
width min. 550 mm
height min. 106 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
obvodové frézování
circumferencial milling
R3
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
125
Pro tvar FB je typická mělká horní vlnovka. Oproti
jiným hluboce frézovaným tvarům působí jemnějším
dojmem,
Kuchyně
ačkoliv
FB
v
si
zachovává
jádrovém
buku
tradiční
působí
nádech.
poměrně
jednolitě,
avšak při bližším pohledu jsou to právě odstíny jádrového dřeva,
které dodávají celku osobitý výraz. Naproti tomu ve folii bílá vroubkovaná
z í s k á v á k u c h y n ě p u n c k l i d u a d o m á c í p o h o d y. N ě k t e r é f ó l i e s d e k o r y k r e s b y d ř e v a l z e
dodatečně upravit lakováním, část také patinou. Pr vní úprava dodá dekorům na hloubce i barevnosti,
dr uhá imituje opotřebení věkem. U tohoto tvar u nelze použít fólie z řady TRENDY – LESK.
The shallow top wave-line is typical for the shape FB. Compared to other deeply milled shapes, it appears softer keeping the trad i t i o n a l e l e m e n t . A k i t c h e n F B m a d e i n h e a r t w o o d b e e c h l o o k s q u i t e c o m p a c t l y, b u t a c l o s e r l o o k w i l l r e v e a l t h a t i t i s t h e t o n e s
of the wood making the whole so typical. While a denticulate white kitchen gains a hallmark of piece
and cosiness. Some foils with grain of wood designs can be additionally
varnished, some of them also be patinated. First modification
will add depth and richness of colour to the designs,
s e c o n d m o d i f i c a t i o n i m i t a t e s a n t i q u i t y. T h i s
shape cannot be combined with foils
in TRENDY group – shine.
126
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
FB
číslo tvaru
FB
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
16 mm
plná, sklo, mříž
full, glass, grid
zobrazená folie
415 buk jádrový
depicted foil
415 heartwood beech
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
lesk: ano
patina: ne
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
glaze: yes
patina: not
tvar FB je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10) kromě skupiny
Trendy - lesk
shape n. FB produced in all kinds of foil (see
page 10), except for the Trendy group - shine
k zobr. fólii doporučujeme 381 buk
bavaria, nebo viz Zadní strany (str. 16)
zadní strana
back side
we recommend 381 bavaria beech with the
decipted foil or see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
drážka dvířek
sklo
glass
mříž
door groove
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 200 mm
šířka min.
šířk
i 246 mm
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 200 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
šířka min. 296 mm
výška min. 318 mm (4 okna),
výška min 695 mm (6 oken)
circumferencial milling
grid
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
zásuvková drážka
drawer groove
šířka min. 170 mm
výška min. 106 mm
width min. 170 mm
height min. 106 mm
width min. 296 mm
height min. 318 mm (4 windows),
height min. 695 mm (6 windows)
drážka dvířek
door groove
šířka min. 246 mm
výška min. 200 mm
width min. 246 mm
height min. 200 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
zásuvková drážka
drawer groove
R6
1,3 - 1,7
drážka dvířek
door groove
R6
1,3 - 1,7
rám pro sklo a mříž
frame for glass and grid
R6
1,3 - 1,7
6,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
48
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
127
Hladký tvar L00 je absolutně univerzální. Dá vyniknout jakékoliv
fólii, případně jejich kombinacím – a to včetně řady TRENDY – LESK.
V jednoduchosti je krása. Fólie oliva lesk dává v tomto tvar u naplno vyznít své barevnosti. A totéž lze říci i o další kuchyni, tentokrát v matném hliníkovém dekoru. Dodatečná povrchová
ú p r a v a l e s k d á v á n ě k t e r ý m f ó l i í m s d e k o r y d ř e v a n e o b y č e j n o u h l o u b k u a b a r e v n o s t . Te n t o t v a r n e n í v h o d n ý p r o p a t i n o v á n í .
The plain shape L00 is completely universal. It lets any of the foil or their combination shine, including TRENDY group –
s h i n e . T h e r e i s b e a u t y i n s i m p l i c i t y. O l i v e s h i n e f o i l s h o w s i t s c o l o u r i n g i n t h i s s h a p e . T h e s a m e c a n b e s a i d a b o u t a n o t h e r
kitchen, this time, made in dim aluminium. Additional varnishing gives some of the foils with wooden
designs unusual depth and colouring. This shape is not suitable for patination
.
128
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
L00
číslo tvaru
L00
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
134 oliva lesk
depicted foil
134 olive shine
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
additional surface adjustment
of the depicted foil
možnosti provedení
variation possibilities
patina: ne
patina: not
tvar L00 je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10)
shape n. L00 produced in all kinds of foil
(see page 10)
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
sklo
circumferencial milling
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířk
i 246 mm
šířka min.
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
R6
rám pro sklo
frame for glass
R6
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
129
Oproti tvaru L00 je L0A po obvodu ozdoben jemnou drážkou.
J d e o n e n á p a d n ý p r v e k , k t e r ý a l e p o m á h á l é p e s t r u k t u r o v a t c e l k y,
jimž dává zvláštní výraz. Malinová kuchyně je absolutně „in“. Vypadá svěže
a moderně. A stejně současně vypadá i ložnice v kontrastním provedení dekorů palisandrového dřeva a lesklé černé. Lze použít všechny fólie, včetně řady TRENDY – LESK. Někter ým
f ó l i í m s d e k o r y d ř e v a d o d á h l o u b k u a b a r e v n o s t d o d a t e č n é l a k o v á n í , p r o p a t i n o v á n í n e n í t v a r v h o d n ý.
Unlike the shape L00, L0A is decorated by soft groove on its circumference. It concerns an unobtrusive component which helps
to structure the wholes in a better way giving them a special expression. A raspberry shine kitchen is absolutely in. It looks fresh
and modern. A bedroom made in contrast variation of rosewood designs and black shine looks the same.All
foils can be used, including ones in TRENDY group – shine. Additional varnishing
will give a depth and colouring to some of the foils with wooden
designs, the shape is not suitable for patination.
130
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
L0A
číslo tvaru
L0A
shape designation
síla MDF
thickness of the MDF board
možnosti výroby
realization options
18 mm
plná, sklo
full, glass
zobrazená folie
155 malina lesk
depicted foil
155 raspberry shine
dodatečná
povrchová úprava
zobrazené fólie
additional surface adjustment
of the depicted foil
patina: ne
patina: not
možnosti provedení
tvar L0A je vyráběn ve všech fóliích
(viz. str. 10)
variation possibilities
shape n. L0A produced in all kinds of foil
(see page 10)
zadní strana
viz Zadní strany (str. 16)
back side
see the Back sides (page 16)
Technické parametry – možnosti výroby
technical parameters - realization options
Zásuvky
drawers
obvodové frézování
circumferencial milling
Dvířka
doors
obvodové frézování
sklo
circumferencial milling
glass
šířka min.
šířk
i 90 mm
výška min. 48 mm
width min. 90 mm
height min. 48 mm
šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm
šířk
i 246 mm
šířka min.
výška min. 246 mm
width min. 48 mm
height min. 90 mm
width min. 246 mm
height min. 246 mm
direction of rings:
up to the height 319 mm
(including) horizontally,
on demand the rings direction
can be anyhow changed
Profily frézování
milling profiles
obvodové frézování
circumferencial milling
R6
1,3 - 1,7
rám pro sklo
frame for glass
R6
1,3 - 1,7
7,5
Směr let
do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno
směr let libovolně měnit
53
Upozornění: barevnost fólií je pouze ilustrativní - vlivem tisku může dojít k barevnému posunu | Caution: colourfulness is only illustrative – owing to printing the colour displacement can occur
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
131
3
DOPLŇKOVÉ PRVKY
ADDITIONAL ELEMENTS
3.1.
ŘÍMSY | MOULDINGS
„ D o k o n a l o s t s p o č í v á v d e t a i l e c h “ . V í m e t o , a p r o t o v y r á b í m e t a k é p r o f i l o v a n é ř í m s y. Č t y ř i e l e g a n t n í p r o f i l y
jsou navrženy tak, aby doplnily tvarovou řadu našich dvířek. A díky nim získá kuchyně ucelený a definitivní
vzhled!
“Per fection lies in details”. We know it and that is why we also produce shaped mouldings. Four stylish
shapes are designed to complete the shape line of our doors. And thanks
to them the kitchen will get
integrated and definitive design!
Tvary frézování
milled shapes
R1
R2
R3
R4
Profily okrajů říms
profiles of cornice borders
R1
134
R2
T H E
H O M E
R3
B E H I N D
R4
A N Y
D O O R
3.2.
RAMPY | RAMPS
Rampy jsou nábytkovým pr vkem, kter ý prožívá svou renesanci. Mohou báječně dotvořit celkový vzhled
nové kuchyně, ale stále častěji se prosazují třeba v předsíňových stěnách nebo jako odkládací a dělící
prvky kancelářského nábytku. Naše rampy mohou být opracovány čtyřmi druhy obvodového frézování (jako
u říms) v celkem osmi provedeních. Na základě individuální dohody můžeme nabídnout i další.
Ramps are par t of a furniture and they are getting ver y popular again. They can per fectly put the finishing
touches to a new kitchen, but more often they are used in entrance hall wall units or as stacker plates and fence
in office furnishings. Our ramps can be sur faced by four types of circumferencial milling (same in moulding)
in eight designs in total. Based on individual arrangement we can also offer other design.
tvar
R2K
shape
folie
810
foil
síla MDF
thickness of the MDF board
30 mm
zadní strana
Bílá
back side
R2K
white
Zobrazení opracování okrajů
depiction of shaping edgings
Pohled na stranu s fólií
view of a side with foil
RxK
Profily okrajů rampy
Edge profiles of board
R1
R2
D O M O V
R3
Z A
K A Ž D Ý M I
R4
D V Í Ř K Y
135
tvar
R10
shape
folie
615
foil
síla MDF
thickness of the MDF board
30 mm
zadní strana
Bílá
back side
R10
white
Zobrazení opracování okrajů
depiction of shaping edgings
Pohled na stranu s fólií
view of a side with foil
Rx0
Profily okrajů rampy
Edge profiles of board
R1
R2
tvar
R3
R4
R3
R4
R2C
shape
folie
420
foil
síla MDF
thickness of the MDF board
30 mm
zadní strana
Bílá
back side
R2C
white
Zobrazení opracování okrajů
depiction of shaping edgings
Pohled na stranu s fólií
view of a side with foil
RxC
Profily okrajů rampy
Edge profiles of board
R1
136
R2
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
tvar
R4L
shape
folie
551
foil
síla MDF
thickness of the MDF board
30 mm
zadní strana
Bílá
back side
R4L
white
Zobrazení opracování okrajů
depiction of shaping edgings
Pohled na stranu s fólií
view of a side with foil
RxL
Profily okrajů rampy
Edge profiles of board
R1
R2
tvar
R3
R4
R3
R4
R1R
shape
folie
570
foil
síla MDF
thickness of the MDF board
30 mm
zadní strana
Bílá
back side
R1R
white
Zobrazení opracování okrajů
depiction of shaping edgings
Pohled na stranu s fólií
view of a side with foil
RxR
Profily okrajů rampy
Edge profiles of board
R1
R2
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
137
tvar
R3U
shape
folie
510
foil
síla MDF
thickness of the MDF board
30 mm
zadní strana
Bílá
back side
R3U
white
Zobrazení opracování okrajů
depiction of shaping edgings
Pohled na stranu s fólií
view of a side with foil
RxU
Profily okrajů rampy
Edge profiles of board
R1
R2
tvar
R3
R4
R3
R4
R3D
shape
folie
230
foil
síla MDF
thickness of the MDF board
30 mm
zadní strana
Bílá
back side
R3D
white
Zobrazení opracování okrajů
depiction of shaping edgings
Pohled na stranu s fólií
view of a side with foil
RxD
Profily okrajů rampy
Edge profiles of board
R1
138
R2
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
tvar
R4J
shape
folie
4-2
foil
síla MDF
thickness of the MDF board
30 mm
zadní strana
Bílá
back side
R4J
white
Zobrazení opracování okrajů
depiction of shaping edgings
Pohled na stranu s fólií
view of a side with foil
RxJ
Profily okrajů rampy
Edge profiles of board
R1
R2
tvar
R3
R4
R3
R4
R2B
shape
folie
353
foil
síla MDF
thickness of the MDF board
30 mm
zadní strana
Bílá
back side
R2B
white
Zobrazení opracování okrajů
depiction of shaping edgings
Pohled na stranu s fólií
view of a side with foil
RxB
Profily okrajů rampy
Edge profiles of board
R1
R2
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
139
3.3.
STOLOVÉ DESKY | TABLE BOARDS
S t ů l j e s r d c e m d o m á c n o s t i . O b l o u k o v ý, h r a n a t ý, k u l a t ý … n a t v a r u n e z á l e ž í . D í k y k o m p a k t n o s t i M D F d e s k y
jsou naše stolové desky mimořádně pevné a stabilní. A výběr dezénů je naprosto stejný jako u dvířek, takže
lze stůl vyrobit tak, aby s kuchyní ladil či naopak osobitě kontrastoval.
Tvar S1, fólie 615, MDF 30 mm
Shape S1, foil 615, MDF 30 mm
Tvar S1O, fólie 615, MDF 30 mm
Shape S10, foil 615, MDF 30 mm
Tvar S4, fólie 570, MDF 30 mm
Shape S4, foil 570, MDF 30 mm
Tvar S4O, fólie 570, MDF 30 mm
Shape S40, foil 570, MDF 30 mm
Tvar S4T, fólie 570, MDF 30 mm
Shape S4T, foil 570, MDF 30 mm
U p o z o r n ě n í ! V ý r o b c e n e d o d á v á c e l é s t o l y, s t o l o v é d e s k y j s o u v y r á b ě n y j e n j a k o p o l o t o v a r. V z h l e d e m k p o u ž i t é m u m a t e r i a l u n e l z e z a r u č i t
absolutní odolnost proti poškrábání a otěru, způsob použití je nutné konzultovat s výrobcem.
140
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
Ta b l e i s a h e a r t o f h o m e . I t d o e s n o t m a t t e r w h e t h e r i t i s o v a l , s q u a r e , r o u n d … T h a n k s t o t h e c o m p a c t n e s s
of the MDF board our table boards are extremely firm and stable. And the variety of designs is as same
as amongst doors so it is possible to produce a table which can tune with kitchen or – on the contrary –
be in contrast.
Tvar S3, fólie 230, MDF 30 mm
Shape S3, foil 230, MDF 30 mm
Tvar S2, fólie 551, MDF 30 mm
Shape S2, foil 551, MDF 30 mm
Tvar S3O, fólie 230, MDF 30 mm
Shape S30, foil 230, MDF 30 mm
Tvar S2O, fólie 551, MDF 30 mm
Shape S20, foil 551, MDF 30 mm
Caution! The manufacturer does not supply complete tables, table boards are produced only as semi - products and the illustrated sets
demonstrate only possibilites of application. With respect to the material used, it is not possible to guarantee an absolute resistance to
s c r a t c h i n g a n d a b r a s i o n , t h e m e t h o d o f a p p l i c a t i o n s h o u l d b e c o n s u l t e d w i t h t h e m a n u f a c t u r e r.
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
141
4
PARAMETRY
PARAMETERS
ROZMĚROVÁ ŘADA | RANGE OF DIMENSIONS
4.1.
Rozměr y jsou uvedeny v milimetrech ve tvar u „šířka“ x „výška“. Všechny rozměr y jsou vyráběny v plném
provedení; některé z nich navíc i v provedení sklo a provedení mříž.
D i m e n s i o n s a r e i n d i c a t e d i n m i l i m e t e r s i n t h e f o r m „w i d t h “ x „ h e i g h t “ U n l i k e g l a s s a n d g r i d d e s i n s , s o l i d
doors are made in all size.
provedení sklo glass design
provedení mříž grid design
125 x 547
125 x 749
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
876 882 898 900 926
949 990
1005
1076
1079
1100
1149
1151
1194 1260
1300
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
120
125
173
267
292
356
525
530
540
554
592
600
657
700
720
900
922
957
300
300
300
300
300
x
x
x
x
x
400
900
1200
1800
2300
315
315
315
315
x
x
x
x
574
630
702
720
317 x 657
287 x 922
295 x 657
142 x 897
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
125
140
142
146
167
174
573
702
710
717
725
147
147
147
147
x
x
x
x
147
173
657
700
195 x 93
196
196
196
196
196
196
x
x
x
x
x
x
125
142
167
174
196
715
197
197
197
197
x
x
x
x
125
173
700
720
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
285
429
531
573
717
861
892
948
1005
1149
246
246
246
246
x
x
x
x
404
500
574
715
247
247
247
247
x
x
x
x
525
657
700
957
267 x 720
267 x 900
280 x 957
282 x 700
144
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
T H E
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
106
125
140
142
145
147
167
174
196
253
280
286
296
297
318
349
358
380
396
404
415
440
444
446
480
492
500
522
530
540
550
570
574
580
582
592
597
600
626
630
647
650
666
678
690
695
702
710
715
720
725
749
750
758
770
830
865
866
874
320 x 700
327 x 700
330 x 574 330 x 749 333 x 702
346
346
346
346
346
H O M E
x
x
x
x
x
106
125
142
286
296
318
349
574
630
647
650
666
678
702
715
720
725
758
874
882
347
347
347
347
x
x
x
x
173
657
700 900 365 x 1888
382 x 666 382 x 882 x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
350 x 2300
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346
385 x 720 385 x 865 385 x 990 386 x 758
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
95
106
117
125
140
142
145
147
164
168
170
171
174
196
253
280
286
296
297
318
349
356
358
380
396
404
440
446
480
B E H I N D
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
500
522
530
550
570
574 580
597 600 626
630 647 650 666 678 690 695
702 710
715 720 725 749 750
758 770
780
830
865 874 876 882 898 926
949 990
1047
1071 1076
1079
1100
1149
1151
1164
1171 1194 1246
1290
1300
1374
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
120
173
174
267 292
326
356
397 525
536
587
657 A N Y
397
397
397
397
397
397
397
397
x
x
x
x
x
x
x
x
700 720
900 922
957 1171 1277
1307
400
400
400
400
400
400
400
x
x
x
x
x
x
x
400
720 874 900
1200
1800
2300
405 x 957 407 x 700 407 x 900
409 x 700
417 x 657
441 x 720
441 x 865
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
95
106
125
140
142
146
147
168
174
178
196
253
280
286
295
296
297
318
325
349
358 380
396
404
440
446
480
500
522
530
550
570
574 580
D O O R
R o z m ě r o v á ř a d a v ý r o b k ů Tr a c h e a z a h r n u j e v ý č e t r o z m ě r ů a j e j i c h k o m b i n a c í , k t e r é b u d o u p ř i z a d á n í
do výroby považovány za standardní, typizované. U plných dvířek je navíc možno počítat s tolerancí
+ - 2 m m : i v t o m t o p ř í p a d ě b u d o u d v í ř k a b r á n a j a k o t y p i z o v a n á . R o z m ě r y, k t e r é t a t o t a b u l k a v ý s l o v n ě
n e u v á d í , j s o u p o v a ž o v á n y z a a t y p i c k o u v ý r o b u a j a k o t a k o v é b u d o u ú č t o v á n y.
T h e r a n g e o f Tr a c h e a p r o d u c t s d i m e n s i o n s c o n s i s t s o f l i s t o f d i m e n s i o n s a n d i t s c o m b i n a t i o n s t h a t a r e
considered standardized when submitted to production. In case of solid doors it is also possible to count
with a tolerance of +- 2mm : even in this case doors are considered standardized. Dimensions that are not
s p e c i f i c a l l y m e n t i o n e d i n t h e c h a r t a r e r a t e d a s a t y p i c a l p r o d u c t i o n a n d w i l l a l s o b e c h a r g e d i n t h a t w a y.
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
582 592
596
597 600 630 647 650 666
678 695
702 710 715 720 725 750
758 770
830 865 874 882 898 900
949 990
1079
1100
1149
1151
1194
1300
1970
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
447
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
120
125
146
173
178
267
292
295
338
348
356
358
536
540 587
592
600 625
657 700 720 900 957
1076 1307
450 x 720 450x 2300
452 x 700
462 x 700
500 x 900
500 x 1200
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
500 x 1800
500 x 2300
540 x 540
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
106
117
125
140
142
168
174
196
253
280
285
286
296
318
349
358
380
396
404
440
446
480
492
500
522
530
550
570
574
580
600
630
647
650 678
695
702 715
720
725
750
758
770
830 865 874
898
926
949
990
1079
1151
1194
1300
1970
497 x 540
497 x 700
497 x 720
D O M O V
546 x 420
546 x 990
547 x 720
550 x 430
550 x 985
550 x 1970
574 x 125
574 x 1970
590 x 590
595 x 867
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
Z A
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
75
90
95
106
110
115
117
125
140
142
147
168
174
196
197
253
279 280
285
286
296
297
308
318
331
343
349
358 380
396
404
415
418
440
446
470
480
492 500
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
522
530
550
570
574 582
592
597
600 630 647
650
666
678
695
702 715
720 725
750
758 770
772
830
865 866 874 892
898
900
990
1047
1079
1096
1100
1149
1151
1186
1194
1230
1246
1251
1260
1263
1292
1300
1374
1970
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
599
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
500
536
540
580
587
592
601
657 684
700
710
717
720
886
900
914
922
957 1047
1132
1260
1263
1307
1440
1460
297
600
600
600
600
600
x
x
x
x
x
600
900
1220
1800
2300
696
696
696
696
696
x
x
x
x
x
286
350 358
404
440
702
702
702
702
702
702
702
x
x
x
x
x
x
x
106
125
142
168
174
196
253
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
48
98
120
125
173
178
267
292
348 358 397 427
447
485
720
720
720
720
720
720
720
x
x
x
x
x
x
x
106
125
142
168
174
196
253
796
796
796
796
796
796
x
x
x
x
x
x
125
140
141
148
252
279 K A Ž D Ý M I
796
796
796
796
796
796
796
x
x
x
x
x
x
x
280
285
286 296
318
350 358 797 x 173
797 x 348 800 x 1200
800 x 1400
896
896
896
896
896
896
896
896
896
896
896
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
125
140
142
252
280
286 296
318
350 358 440
897 x 174
700 x 1000
D V Í Ř K Y
900 x 900
900 x 1600
996
996
996
996
996
996
997
997
997
997
997
997
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
140
286
350
358
404
440
125
142
173
286
318
348
1100 x 1100
1196
1196
1196
1196
1196
1196
1196
1196
1196
1196
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
140
280
285
286
296
350
358
404
429
440
1830 x 85
2300 x 85
145
4.2.
DOPORUČENÉ KOMBINACE DVÍŘEK A ZÁSUVEK
Dvířka i čela zásuvek jsme schopni vyrábět v atypických výškách, proto je možné vyskládat spodní díly kuchyňs k é l i n k y n a p r o s t o l i b o v o l n ě . Ty p i z o v a n á v ý r o b a j e o v š e m r y c h l e j š í a l e v n ě j š í . J a k o n á v o d p r o t o p ř i n á š í m e u k á z k y
sestav z typizovaných dvířek a zásuvek v obvyklých výškách 720, 702, 630 a 574 mm.
142
358
720
142
142
142
574
125
142
125
142
142
142
142
358
318
286
142
125
350
702
125
142
142
574
125
125
125
142
125
142
350
142
286
318
142
142
125
142
125
574
106
106
125
142
142
142
106
286
318
125
296
142
125
630
125
125
106
106
125
125
106
125
125
125
125
125
142
142
286
146
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
RECOMMENDED COMBINATIONS OF DOORS AND DRAWERS
We are able to produce doors and drawer heads in atypical heights so it is possible to lay out the bottom par ts
o f t h e k i t c h e n u n i t a b s o l u t e l y a r b i t r a r i l y. B u t s t a n d a r d i z e d p r o d u c t i o n i s f a s t e r a n d c h e a p e r. T h a t ’ s w h y w e
brought some illustrations of standardized doors and drawers in regular heights 720, 702, 630 and 574 mm.
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
147
5
TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ
MANUÁL
T E C H N I C A L- O R G A N I Z A T I O N A L M A N U A L
Technicko – organizační manuál
Pokud Váš zrak padl i na tento závěrečný oddíl, jste buďto vášnivými čtenáři, nebo – a to je pravděpodobnější
– máte praktický zájem dozvědět se, jaké jsou podmínky spolupráce s námi. Nedejte se odradit rozsahem:
ve skutečnosti je to velice jednoduché. Navíc jsme text rozčlenili podle hesel, můžete si tedy velmi snadno
vyhledat to, co Vás zajímá.
Všeobecně
Našimi výrobky jsou především plošně frézované a PVC fólií potažené polotovary. Základním materiálem
je deska MDF (jemnozrnná dřevopilinová deska), na kterou je s využitím vodou ředitelného lepidla teplem
a tlakem aplikována PVC fólie.
Při všech výrobních operacích máme na paměti ochranu přírody a preferujeme postupy a komponenty, které
ji zaručují.
Výrobky
firmy Trachea
Hlavní výrobní program naší firmy představují nábytková dvířka. Dříve bylo běžné nazývat tato dvířka
„kuchyňskými“, ale spektrum jejich použití je podstatně širší: zahrnuje například také předsíně, obývací
pokoje a haly, koupelny, domácí pracovny a všechny kancelářské prostory. Užití našich výrobků je limitováno jen kreativitou tvůrce…
Možnosti
dodávek
a spolupráce
Své zboží dodáváme zákazníkům bez omezení - je možné objednávat již od jednoho kusu. Spolupracujeme
také s řadou obchodních firem, které spolu s prodejem našich výrobků zajišťují další servis a služby pro
výrobce nábytku i konečné uživatele.
Zakázková
výroba
Výroba probíhá zakázkově na základě objednávek. Zboží není běžně skladem s výjimkou věncových lišt
(říms). V případě nákupu skladového zboží je však nutné nejdříve zjistit, zda je požadovaný druh říms právě
k dispozici.
Mimo hotových výrobků můžeme nabídnout i samostatné služby jako jsou řezání a frézování desek
MDF nebo lisování PVC fólie na zákazníkem dodané polotovary. Podmínky spolupráce je nutné předem
dohodnout, aby bylo možné zajistit shodu technologie výroby, kvality materiálu atd.
Na základě požadavků zákazníků je možné vyrobit i jiné než standardní výrobky - většinou je potřebné
předání výkresové dokumentace, náčr tů nebo popisů, případně také podrobné projednání zakázky.
Poskytování
služeb
Popis, technické parametry a způsob používání výrobků
Výrobky jsou vyráběny z následujících materiálů:
- frézovaná MDF deska různých tloušťek (běžně 16, 18 a 30 mm, na základě dohody je možná i jiná)
- PVC fólie, která má teplotní odolnost do 120 0 C, nízkou odolnost proti oděru a je odolná proti vodě
- vodovzdorné lepidlo vytvrzené teplem - teplotní odolnost 70 0 - 80 0 C.
Pro jednotlivé materiály jsou k dispozici cer tifikáty výrobců o jejich způsobilosti a nezávadnosti. Podobně
jsou cer tifikovány i hotové výrobky naší firmy.
Používané
materiály,
certifikace
Rozměrová tolerance výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentaci může být +0,5 mm -0,5 mm.
Vlivem pnutí používaných materiálů může dojít k průhybu výrobku - přípustná tolerance je +- 4 mm
na 1 běžný metr.
Tolerance
rozměrů
a průhybu
Maximální a minimální rozměry výrobků jsou ovlivněny technickými možnostmi využívaných strojů a zařízení
a také rozměry používaných materiálů.
* Frézované díly mohou být nejvíce 1200 mm široké a 2800 mm dlouhé.
* Hotové výrobky zalisované fólií mohou být nejvíce 1200 mm široké a 2400 mm dlouhé.
* U fólií které mají směr let rovnoběžně s návinem, nemůže být rozměr kolmý na směr let větší než 1250 mm
(většina fólií).
* U fólií, které mají směr let nebo převládající směr potisku fólie kolmý k návinu (nyní fólie 121 a 185),
nemůže být rozměr rovnoběžný s léty nebo kresbou větší než 1250 mm.
* Minimální šířka a výška je stanovena technickými podmínkami výroby jednotlivých výrobků, v případě
opracování jen okrajů výrobků to je 48 mm a 196 mm.
* Výrobky jsou dodávány jako polotovary. To znamená, že jsou bez otvorů pro úchytky a panty.
* Frézované rámy pro sklo nebo mříže jsou bez skleněných nebo jiných výplní, nedodávají se prostředky
pro jejich uchycení.
Limitní
rozměry
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
Vrtání otvorů
a dodávka
výplní
151
Omezení vlivu
tepla okolních
spotřebičů
Vzhledem k maximální hranici teplotní odolnosti lepidla je doporučeno instalovat u vestavěných spotřebičů,
horkovzdušných trub, grilů apod. boční a spodní ochranné kovové lišty zabraňující působení tepla přímo
na dvířka v jejich blízkosti. Vliv tepla doporučujeme zmírnit zvětšením vzdálenosti od zdroje tepelného
působení na 18 -20 mm z boku a v případě dvířek pod vestavěnou troubou na 30 mm. Výše uvedená opatření
by měla omezit poškození dvířek působením tepla nad hranicí teplotní odolnosti lepidla.
Údržba
standardních
fólií
Návod na údržbu výrobků s povrchovou úpravou standardní fólií
Doporučení pro čištění: Použijte běžné čisticí kapaliny nebo detergenty na plasty. Slučitelnost konkrétního
prostředku s fólií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Skvrny od silně zabarvených
substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čistícího prostředku (ne abrasivního!). Skvrny
nenechávejte zaschnout – jejich odstranění je pak mnohem obtížnější! Zbytky skvrn, zejména mastné
stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomocí jemného kar táčku.
Tento postup dle potřeby zopakujte. V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čistidla
s podílem alkoholu nejvýše 15 - 20 % (Sidolin – Clin universal nebo Ajax, čistič oken). Na závěr smyjte
zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna.
Upozornění: Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou
na fólii zanechat stopy! Parní či vodní vysokotlaké čištění nejsou k čištění fóliovaných nábytkových povrchů
vhodné. Tyto povrchy také nejsou odolné proti organickým rozpouštědlům jako jsou ředidla, odlakovače
nebo koncentrovaný alkohol.
Údržba
matných
fólií
Návod na údržbu výrobků s povrchovou úpravou matnou fólií
Dekory číslo: 540 (olše mat), 599 (třešeň mat), 910 (hruška mat) a 615 (javor horský)
a případné další dekory dle nabídky.
Sametově matný vzhled pravého dřeva je u matných fólií dosažen užitím speciálních aditiv v laku.
Obzvláště u světlých dekorů se projevuje citlivost vůči silně zabarveným tekutinám a substancím.
Za účelem zachování kvality povrchu je zapotřebí dodržovat následující doporučení.
Doporučení pro čištění: Skvrny od silně zabarvených substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem
běžného čistícího prostředku (ne abrasivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout – jejich odstranění
je pak mnohem obtížnější! Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým
roztokem mazlavého mýdla za pomocí jemného kar táčku. Tento postup dle potřeby zopakujte. Na závěr
smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna.
Upozornění: Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou
na fólii zanechat stopy!
Údržba
lesklých
fólií
Návod na údržbu výrobků s povrchovou úpravou lesklou fólií
Dekory číslo: 110 (bílá lesk), 114 (slonová kost lesk), 134 (oliva lesk), 145 (lila lesk), 151 (bordó lesk),
153 (červená maranello lesk), 155 (malina lesk), 169 (černá lesk) a případné další dekory dle nabídky.
Poznámka: nejedná se o povrchovou úpravu fólií „vysoký lesk“!
Doporučení pro čištění: Výrobky jsou opatřeny ochrannou modrou nebo průhlednou fólií proti poškození
při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čištěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie!
Poté můžeme použít teplou vodu a jemný hadřík. Osvědčilo se i použití speciálních autoutěrek napuštěných
čistícím roztokem (např. Sonax Clean a Drive)
Upozornění: Použijete-li jakékoliv čisticí prostředky, dbejte na to, aby neosahovaly aromatické uhlovodíky,
estery, ketony, halogenované hydrocarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25%. Nedoporučujeme také
použití detergentů na bázi octa. Prostředky by neměly být abrazivní (drsné, odírající, hrubé) a měly by být
vždy zředěny teplou vodou.
Údržba fólií
s úpravou
patina
Návod na údržbu výrobků s dodatečnou povrchovou úpravou patina
Poznámka: „Patina“ je dodatečná povrchová úprava fóliovaných nábytkových dvířek s vysokým podílem
ruční práce. Výrobky získají vzhled nábytku „opotřebovaného“ věkem a užíváním.
Výrobky s dodatečnou povrchovou úpravou „patina“ si zachovávají vlastnosti původní úpravy PVC fóliemi.
Jediným rozdílem je potřeba adekvátního přístupu při manipulaci, používání a údržbě.
Doporučení pro čištění: Znečištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez
obsahu písku, prášku nebo jiného abrasiva a ihned vysušte.
Upozornění: Povrchovou úpravu patina je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem.
152
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
Návod na údržbu výrobků s dodatečnou povrchovou úpravou lesk
Poznámka: „Lesk“ je dodatečná povrchová úprava fóliovaných nábytkových dvířek.
Nejedná se o povrchovouúpravu „vysoký lesk“!
Při aplikaci dodatečné úpravy lesk se projeví rozdíl mezi fóliemi s hladkým povrchem a fóliemi s hrubším
povrchem (např. perlička,„pomerančová kůra“ atd.)! Zájemcům proto doporučujeme konzultaci
s dodavatelem nábytkových dvířek. Výrobky s dodatečnou povrchovou úpravou „lesk“ si zachovávají
vlastnosti původní úpravy PVC fóliemi. Jediným rozdílem je potřeba adekvátního přístupu při manipulaci,
používání a údržbě.
Údržba fólií
s úpravou
lesk
Doporučení pro čištění: Znečištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez
obsahu písku, prášku nebo jiného abraziva a ihned vysušte.
Upozornění: Povrchovou úpravu lesk je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním,
poškrábáním a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem.
V případě nedodržení postupu při údržbě našich výrobků nebude reklamace na poškození zboží uznána.
Sortiment
Firma Trachea standardně nabízí ucelenou skladbu tvarů frézování, dezénů fólií a zadních stran. Tato nabídka
se průběžně mění dle trendů ve vývoji nábytkářského průmyslu.
Jsme vedeni trvalou snahou o zkvalitňování a rozšiřování nabídky, a proto vítáme všechny návrhy, postřehy
a požadavky zákazníků. Je samozřejmě nutné brát v úvahu technické, případně obchodní možnosti, ale naší
snahou bylo a bude vycházet zákazníkům maximálně vstříc.
Pro aktuální přehled vyráběného sor timentu jsou na vyžádání k dispozici katalogy tvarů frézování,
vzorkovníky fólií a vzorkovníky zadních stran. Tyto materiály postupně obměňujeme a aktualizujeme.
Nabídka tvarů
frézování, fólií
a zadních stran
Důležitým faktorem při objednávání je možnost libovolných kombinací tvarů frézování, fólií i zadních stran podle
přání zákazníka. Pouze u některých fólií - 110 (bílá lesk), 114 (slonová kost lesk), 134 (oliva lesk), 145 (lila
lesk), 151 (bordó lesk), 153 (červená maranello lesk), 155 (malina lesk), 169 (černá lesk) jsou přesně určené
tvary a zadní strany, se kterými je možné danou fólii kombinovat.
Kombinování
tvarů a materiálů
Používané fólie jsou podle doby využívání pro výrobu rozděleny do dvou kategorií.
První tvoří fólie běžné, u nichž zaručujeme jejich stálou dostupnost bez časového omezení. V případě, že dojde k rozhodnutí některou z těchto fólií dále nepoužívat (ať z důvodu malého zájmu zákazníků
nebo například ukončením výroby u dodavatele), informujeme okamžitě stálé zákazníky a garantujeme,
že ještě nejméně 1 rok bude tato fólie k dispozici. V tomto období jsou pak tito zákazníci informováni
o skutečném stavu zásob.
Běžné fólie
Druhou kategorií jsou fólie doplňkové, jejichž nabídka je časově omezená. Jsou to fólie, které jsou
k dispozici pouze v určitém množství. V případě, že zájem o ně bude minimální, firma si vyhrazuje právo
na ukončení jejich používání bez časového limitu.
Stálí zákazníci jsou samozřejmě i v tomto případě s dostatečným předstihem informování o ukončení
používání doplňkových fólií a aktuálních stavech jejich zásob.
Doplňkové
fólie
Technické možnosti našeho strojního vybavení nám umožňují produkovat výrobky ve všech kombinacích
šířky, výšky a tloušťky mezi technologickým minimem a maximem (viz limitní rozměry).
Z hlediska sériovosti výroby a nutnosti určité kategorizace je ovšem vytvořena standardní rozměrová
řada, která obsahuje základní vyráběné rozměry. Výrobky s jinými rozměry, než obsahuje tato rozměrová
řada, jsou považovány za atypické. Atypy jsou vyráběny ve stejných termínech jako standardní, jsou
ale odlišeny cenou podle platného ceníku.
Rozměrová řada
Informace, propagace, grafický software
Naše firma vydává podle potřeby katalogy zboží, kde jsou uvedeny informace o výrobcích a další informace
pro zákazníky. Pro představu o sor timentu požívaných fólií a zadních stran jsou k dispozici vzorkovníky
těchto materiálů. Tyto materiály jsou běžně dostupné a na vyžádání doručitelné.
Dále máme k dispozici sady vzorkových dvířek o rozměrech 296 x 404 mm, které jsou uloženy
v krabicích. Ke vzorkovým dvířkům je možné také objednat stojany pro jejich uložení. O cenách vzorkových
dvířek a stojanů je nutné se informovat a jejich dodávku je nutné samostatně objednat.
Katalogy,
vzorkovníky
materiálů,
vzorky dvířek
Další informace o firmě i nabídce jsou zveřejňovány na internetu na adrese www.trachea.cz.
Naše internetová prezentace byla sestavena s využitím specifických technologií, proto zde nemusí být vždy
uveden kompletní sor timent výroby, je však průběžně doplňován.
Spolu s informacemi na internetu vydává Trachea prezentační CD se základními informacemi a ukázkami
využití výrobků. Jedná se zejména o kuchyňské linky.
Internetová
prezentace,
propagační CD
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
153
Výrobky
v knihovnách
programu
Arcon
Výrobky Trachea jsou dále obsaženy v knihovnách využívaných programem Arcon – makro kuchyně,
který umožňuje grafické navrhování kuchyní a také jiného nábytku. Tento program vyvíjí a dodává firma
SOFTconsult Praha - www.softconsult.eu.
Případné dotazy ohledně nákupu a používání programu a knihoven směřujte, prosím, na tuto společnost.
Objednávky a způsoby objednávání
Komunikace,
předávání
objednávek
Komunikace mezi firmou Trachea a zákazníky je možná jakýmkoli způsobem – osobně, telefonicky, poštou
nebo elektronickou poštou.
Objednávky výrobků a zboží je možné provádět pouze písemně – osobně, faxem, poštou nebo
elektronickou poštou. Pro usnadnění objednávek jsme připravili i doporučený formulář, nicméně zákazníci
mohou využívat i své vlastní způsoby objednávání podle zvyklostí.
Preferujeme zasílání objednávek elektronickou poštou ve formě tabulky - k dispozici je volně šířitelný
objednávkový program pro PC, také je ke stažení na internetu.
Obsah
objednávky
Mezi základní požadavky na obsah objednávky patří uvedení informací a údajů o objednavateli (u firem IČ
a DIČ) včetně kontaktů (telefon, fax). Je vhodné uvádět požadovaný způsob dodání zboží. Kromě osobního
odběru nabízíme samozřejmě také možnost doručení zboží na zadanou adresu.
Definování
a popis
objednávaného
zboží
Dále je nutné specifikovat objednávané zboží. Výrobky firmy Trachea jsou jednoznačně popsány
následujícími vlastnostmi – tvar frézování, lisovaná fólie, zadní strana, tloušťka desky MDF, šířka výrobku,
výška výrobku, typ dvířek, směr let imitované dřeviny fólie, počet kusů.
V případě objednávání více různých rozměrů stejného výrobku není nutné uvádět opakující se údaje
na každém řádku – například kód tvaru frézování, kód fólie nebo kód zadní strany stačí uvést jen na prvním
řádku. Výše uvedenými kódy jsou výrobky jednoznačně určeny a není nutné doplňovat další popis, který
v případě převádění údajů přímo v počítači může způsobit nechtěné problémy nebo nesrovnalosti. Kódy
tvarů, fólií a zadních stran jsou uváděny ve všech katalozích a vzorkovnících firmy Trachea.
Typem dvířek se rozumí, zda budou plná nebo budou vyfrézována jako rám pro sklo či s mřížkou. V případě
objednávání plných dvířek není nutné typ „plná“ uvádět, tento typ dvířek je považován za běžný. Možnost
frézování rámů pro sklo a mřížek se řídí technickými podmínkami výroby jednotlivých tvarů.
Směr let fólie,
hraniční rozměry
Důležitým parametrem je směr let imitované dřeviny fólie. Běžná výroba předpokládá napodobení výroby
dvířek z masivního dřeva - u dvířek směřují léta svisle, neboli po výšce a u zásuvek jsou orientovány
vodorovně, tedy po šířce. Tyto údaje proto není nutné v objednávce uvádět. Hranice rozlišení dvířek
a zásuvek podle výšky byla z dříve zavedených důvodů stanovena na 319 mm. Do této výšky včetně jsou
léta fólie běžně lisována vodorovně, od výšky 320 jsou léta svisle.
Jiný požadavek, ať už orientace let svisle na zásuvkách nebo vodorovně na dvířkách je také splnitelný,
je však nutné jej v objednávce jednoznačně vyjádřit.
Zpracování objednávek, vytvoření zakázek
154
Zpracování
objednávek
Objednávky výrobků a zboží jsou zpracovávány průběžně. V případě zaslání objednávky ve formě
přílohy elektronické pošty – například tabulka standardu „.xls“ vytvořená tabulkovým programem nebo
text dohodnutého formátu - je objednávka převedena přímo v počítači. Její zpracování je rychlejší
a je zde také menší pravděpodobnost výskytu chyby.
Ostatní objednávky jsou zpracovány r učně zadáním údajů do programu v počítači, což může být
zdlouhavější a záleží zde na aktuálním stavu množství přijatých objednávek.
Vytvoření
zakázky,
zakázkové
listy
Každé objednávce je programem firmy Trachea přiřazeno zakázkové číslo, na které je možné se odvolávat při další komunikaci. Po zpracování objednávky jsou zákazníkům odesílány zakázkové listy (smlouva
o výrobě).
Požadujeme kontrolu odeslaných zakázkových listů - především z důvodu včasného odhalení případné chyby
nebo nesrovnalosti (například vlivem špatně čitelného faxu). Touto cestou se snažíme předejít problémům,
které by mohly vést k pozdějším reklamacím.
Termín
dokončení
zakázky
Na zakázkových listech je uváděn i termín dokončení zakázky, který je generován podle aktuální výrobní
kapacity, případně na základě individuálního projednání se zákazníkem. Tento termín znamená přepokládaný
den dokončení výroby ve firmě Trachea, nikoli den odesílání zakázky nebo jejího doručení k zákazníkovi.
Odsouhlasení
zakázkových
listů
Vzhledem k tomu, že se snažíme o co nejkratší dodací lhůty, požadujeme také poměrně rychlé odsouhlasení zakázky. V závislosti na rozpracovanosti výroby totiž může nastat situace, že pozdější požadavky
na změny nebo opravy v zakázce již není možné akceptovat. V takovém případě je možné nedokončit
u rozpracovaných výrobků následující operace a dodat nehotové výrobky zákazníkovi.
Firma Trachea si zde vyhrazuje právo nezodpovídat za nerozhodnost a nejistotu zákazníků či uživatelů.
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
Výroba, rozpracovanost a výrobní termíny
Zakázky evidované v systému pro plánování a řízení výroby a určené pro zpracování jsou postupně
zadávány do výroby s ohledem na jejich termíny dokončení. Ve chvíli, kdy je zahájena výroba, není možné
měnit údaje v zakázce. Jak již bylo uvedeno – v případě nesplnitelného požadavku na změnu je možné
po dohodě výrobu zastavit a zákazníkovi dodat pouze nedokončené výrobky.
Míra rozpracovanosti zakázek se během roku mění. V některém období je proto možné akceptovat požadavky
i jinak než běžně.
Průběh výroby,
rozpracovanost
Termíny dokončení výroby zboží je možné rozdělit do několika kategorií:
- Běžné termíny, které jsou stanovovány na základě všeobecných podmínek v průběhu roku a mohou být
také dohodnuty individuálně se zákazníkem.
- Zkrácené termíny, zvané kusovky nebo expresní výroba, které se týkají výroby malého množství zboží.
Pro ně jsou stanoveny pevné doby pro příjem objednávek – a to každé úterý a čtvr tek do 9:00 hodin.
Dokončení výroby zboží dle těchto objednávek je čtvr tek a pátek, případně úterý a středa. Pojem „termín
dokončení“ výroby je popsán v předchozí kapitole.
- Zkrácené termíny pro výrobu reklamovaného zboží, které umožňují co nejrychlejší nápravu případných
problémů a chyb. Přestože se snažíme o dosažení co nejvyšší kvality dodávaného zboží, nelze se nikdy
absolutně ubránit chybám. Příjem reklamací a jejich výroba se řídí stejnými pravidly jako u kusové expresní výroby.
Výrobní
termíny
Oznámení o dokončení, balení a expedice zboží
Po dokončení výroby zakázky je zákazníkům písemně nebo telefonicky oznámeno, že je zboží připraveno
k vyzvednutí nebo že je připraveno k odeslání.
Jestliže není na původní objednávce uveden způsob dopravy, firma Trachea žádá opětovně zákazníky
o sdělení požadovaného způsobu dopravy. Běžné možnosti jsou vlastní odběr zboží, odvoz přepravní
službou zajištěnou zákazníkem nebo doprava zajištěná naší firmou – tu provádíme podle množství buď
Obchodní balíky České pošty nebo přepravní službou.
Oznámení
o dokončení
zakázek,
dodání zboží
Podle sjednaných podmínek, způsobu dopravy nebo množství dodávaného zboží je zboží ponecháno
k přímému odběru bez balení, zabaleno do balíků nebo zabaleno na palety. Při balení používáme
prokladový materiál zabraňující poškrábání výrobků a kar tony. Výrobky na paletách jsou staženy
ocelovou páskou, která zajišťuje jejich dostatečnou fixaci. Prokladový materiál a balné je účtováno
samostatně podle platného ceníku. Palety jsou vratné obaly a podle toho jsou i případně účtovány.
Mohou být vyměněny při odběru zboží nebo je zákazník vrátí a zpětně účtuje.
Balení zboží,
vratné obaly
Při osobním odběru zboží trváme na kontrole přebíraných výrobků zákazníkem. V tomto případě nemohou
být akceptovány reklamace na poškození zboží dopravou.
Spolu se zbožím zákazník vždy obdrží dodací list – soupis zboží s jednotlivými položkami a účetní doklady
– prodejku nebo fakturu.
Převzetí
zboží, doklady
Reklamace a jejich vyřizování
Jak již bylo uvedeno, vždy se snažíme o dosažení vysoké kvality a užitnosti dodávaného zboží. Absolutní
úspěšnosti ovšem nedosáhneme, protože chyby patří k člověku…
Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem, který je přikládán k dokladům s dodávaným zbožím.
Pokud není možné uplatnit pravidla reklamačního řádu, je postupováno podle obchodního zákoníku. Firma
Trachea se v každém případě snaží o vyřizování reklamací korektním způsobem a ke spokojenosti zákazníka.
Vyřizování
reklamací
Doba možnosti uplatnění reklamace se řídí typem vyskytujících se vad. V zásadě by měla být reklamace
uplatněna ihned po zjištění vady, nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí zboží.
Mohou se vyskytovat vady výrobní, které jsou na výrobcích patrné při jejich kontrole při přebírání nebo
rozbalení a jsou evidentně způsobeny ve výrobě, vadami materiálu apod. Dále to mohou být vady způsobené
manipulací nebo přepravou a zde již může být nutné posouzení, jak a kde k vadě došlo. V případě poškození
zboží zákazníkem nemůže být reklamace uplatněna.
V případě poškození zboží externím přepravcem musí zákazník žádat náhradu zboží u přepravce, neboť naše
firma nenese zodpovědnost za třetí stranu.
Nakonec se u výrobků mohou objevit i skryté vady, které se projeví až po delší době jejich užívání.
Zde záleží na posouzení vyskytnuvší se vady firmou Trachea a ke každému takovému případu je přistupováno individuálně.
Doba
uplatnění
reklamace
podle typu
vady
Reklamace jsou - podobně jako objednávky zboží - přijímány pouze písemně. Při reklamaci zboží
je požadován popis reklamovaného výrobku (dle dodacího listu), popis reklamované vady a doložení čísla
zakázky nebo faktury, na jehož základě bylo zboží vyráběno nebo dodáno.
Nově vyrobené reklamované zboží je opět fakturováno (požadavek vyplývající z platných zákonů ČR)
a v případě uznání reklamace je na tuto fakturu proveden dobropis. Na toto zboží se vztahují veškeré
podmínky jako při základní dodávce včetně nové záruky.
Způsob
provedení
reklamace
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
155
Technical-organizational manual
If your eyesight fell even on this closing chapter, you are either a passionate reader or – and it is more
probable – you are practically interested in knowledge, what are conditions of co-operation with us. Don’t
let to discourage due to range, in fact it is very simple. In addition, we divided text per phrases, thus you
can find very simply, what you aren interested in.
Generally
Products
of Trachea firm
Above all, our products are face-milled and vinyl foil coated semi-products. Basic material is MDF plate
(fine-grained wood-sawdust plate), on which the vinyl foil is applied by using water adulterable glue at
warmth and pressure. Within all manufacturing operations, we keep in mind the nature protection and we
prefer procedures and components assuring it.
Supplies
and cooperation
opportunities
Main production line of our firm is represented by furniture doors. Formerly these doors were called „kitcheny“, but a spectrum of their usage is significantly wider: it covers, for example, also entrance halls, living
rooms and halls, bath rooms, home workrooms and all office rooms. Usage of our products is limited only
by a creator’s creativity….
We deliver our products to customers with no limitation – it is possible to purchase from under one piece.
We are cooperating also with number of trade firms, ensuring more services for furniture manufacturers and
end customers, together with our products sales.
Custom
production
The manufacturing proceeds on base of customary purchase orders. Goods is not commonly in stock except crown rails (mouldings). In case of purchasing of in-stock goods, it is firstly necessary to make out,
if desired mouldings type is actually available.
Providing
services
Together with finished products we can offer also individual services, as is cutting and milling MDF plates or
molding vinyl foil onto semi-products provided by a customer. Collaboration conditions have to be agreed on
in advance in order to provide the customer with required manufacturing technology, quality of material etc.
Based on customers requirements, it is possible to manufacture products even different from those standard ones – mostly it is needed to hand over drawing documentation, sketches or descriptions, eventually
also detailed discussion about an order.
Description, technical parameters and ways of products using
Used materials,
certification
Tolerances of dimensions and deflection
156
Products are manufactured from following materials:
- milled MDF plate with different thickness (commonly of 16, 18 a 30 mm, also another ones are possible)
- vinyl foil, having temperature resistivity up to 1200 C, low resistivity against abrasion and being water
resistant
- water resistive glue hardened by warmth – temperature resistivity 70 - 800 C.
For par ticular materials, there are manufacturers cer tificates of capability and unobjectionability available.
Similarly, also final products of our firm are cer tified.
The tolerance of product dimensions against values indicated in documentation can be of +0,5 mm -0,5 mm.
Tension of used materials can cause deflection of product – allowed tolerance is of +- 4 mm per 1 running meter.
Limit dimensions
Maximum and minimum dimensions of products are influenced by technical potentialities of used machinery
and devices and also by dimensions of used materials.
Holes drilling
and fillings
delivery
* Milled par ts can be utmost 1200 mm wide and 2800 mm long.
* Finished products coated with foil can be utmost 1200 mm wide and 2400 mm long.
* Foils whose direction of rings is parallel to build, cannot have the measure perpendicular to the direction
of rings bigger than 1250 mm (most of the foils).
* Foils with direction of rings or prevalent direction of foil printing perpedicular to the build (foils 121 and
185), cannot have measure parallel to direction of rings or drain of wood bigger than 1250 mm.
* The dimension upright to foil ring direction cannot be wider than 1250 mm.
* Minimum width and heigth are specified by technical conditions of par ticular par ts manufacturing, in case
of processing only products edges it is 48 mm and 196 mm.
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
* Products are delivered as semi-products. That means, that they are without holes for clips and hinges.
* Milled frames for glass or grates are without glass or another fillings, instruments for mounting them are
not delivered.
With respect to highest limit of the glue temperature resistivity, it is recommended to install side and bottom protective metalic moldings at built-in appliances, hot-air owens, grills, etc., obstructing the warmth
influence directly to the door in its nearness. We recommend to moderate the warmth influence by enlarging
the distance from a warmth source up to 18-20 mm from side and, in case of the door under built-in owen,
up to 30 mm. Provisions mentioned above should reduce the door damages caused by temperatures above
the glue temperature resistivity.
Limitation
of influence
of warmth
from surrounding
appliances
Maintenance of the products with standard foil surface manual
Recommendation for cleaning: use common cleaning liquids or detergents meant for plastic. We recommend to try the compatibility of the par ticular detergent with the sur face on a small hidden patch. If stains
from strongly coloured substances should appear, make sure to get rid of them as soon as possible with
water with a common cleaning agent which should by no means be abrasive. Do not let the stains dry –
the cleaning would then become much more difficult! Remains of stains, especially grease splashes and
sediments can be cleaned with 30% hot dilution of soap with a gentle brush or scrub. The procedure can
be repeated if necessary. If stains remain there a cleaning agent containing 15-20% alcohol is to be used
(Sidolin – Clin Universal, Ajax or Windex). Having applied it, rinse with lukewarm water and dry off with
deerskin cloth.
Maintenance of the
standard foils
Caution: do not use tinted cleaning stuff (either dilute or concentrate) since the dye in them could leave
traces on the foil! Steam or high pressure cleaning is not intended for foil sur face furniture. Such sur faces
also are not resistant against organic solvents like thinners, nail polish remover or concentrated alcohol.
Maintenance of the products with dim surface manual
Maintenance
of the dim foils
Numbers 540 (dull alder), 599 (dull cherry), 910 (dull pear) and 615 (sycamore)
and possibly others depending on the offer.
Velvet dull appearance of real wood with these foils is reached by using special additives into the polish.
There is a high sensitivity to strongly coloured liquids and substances observable especially with the lighter
forms. Therefore it is necessary to stick to the following recommendations.
Cleaning recommendation: stains from strongly coloured substances should be washed off as soon as
possible with water and a common cleaning agent (not abrasive!). Do not let the stains dry – the cleaning
would then become much more difficult! Remains of stains, especially grease splashes and sediments can
be cleaned with 30% hot dilution of soap with a gentle brush or scrub. Having applied it, rinse with lukewarm water and dry off with deerskin cloth.
Caution: don´t use tinted cleaning stuff (either dilute or concentrate) since the dye in them could leave
traces on the foil!
Maintenance
of the shine foils
Maintenance of the products with shiny foil surface manual
Numbers: 110 (shiny white), 114 (shiny ivory), 134 (shiny olive), 145 (shiny lilac, 151 (shiny Bordeaux, 153
(shiny maranello), 155 (shiny raspberry), 169 (shiny black) and possibly others depending on the offer
Cleaning recommendation: the products are equipped with protective blue or transparent foil preventing
damage during shipping, manipulating and assembling. The sur face should not be cleaned sooner than four
weeks after removing this foil! Lukewarm water and a gentle cloth should then be used. Special car clothes
containing cleaning solution also seem to be a good way to clean them (e.g. Sonax Clean and Drive).
Caution: Using any cleaning agent you should always check on their composition – they should not contain
aromatic hydrocarbons, esters, ketones, halogene hydrocarbons or alcohol more concentrated than 25%.
We also warn against using vinegar based detergents. Nor the cleaning agents should be abrasive and they
should always be dissolved in lukewarm water.
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
157
Maintenance
of the patina
adjustment
Maintenance of the products with additional patina surface adjustment manual
Note: patina is an additional sur face layout of foil furniture door with a high amount of handwork. Thus the
final products gains an appearance of furniture nicely used and aged. Such products maintain the qualities
of the original PVC foil. The only difference is when using and maintaining them.
Cleaning recommendation: maculate sur face should be wiped with a gentle cloth with detergent not containing any sand, powder or a different kind of abrasive material and dried immediately.
Caution: shiny sur face can be damaged by solvents, mechanic stress, scratching or wiping with objects
with abrasive or sharp sur face.
Maintenance
of the shine
adjustment
Maintenance of the products with additional shiny surface adjustment manual
Note: shiny is an additional layout of foil furniture door.
It is not the same as “extra shiny”!
When applying the additional shiny sur face a difference between foils with smooth sur face and those with
more abrasive one (e.g. pearl, “orange peel” etc.) Thus a consultation with a furniture door supplier is highly
recommended. Products with an additional shiny layout keep the qualities of the original PVC foils.
The only difference is the necessity of adequate attitude towards manipulation, usage and maintenance.
Cleaning recommendation: maculate sur face should be wiped with a gentle cloth with detergent not containing any sand, powder or a different kind of abrasive material and dried immediately.
Caution: shiny sur face can be damaged by solvents, mechanic stress, scratching or wiping with objects
with abrasive or sharp sur face.
Should any failure while using our products be observed, no warranty claim will be accepted
Assortment
158
Offer milling
shapes, foils and
back sides
The firm Trachea standardly offers comprehensive composition of milling shapes, foil layouts and back sides. This offer is continually changed according to trends in the furniture industry progression. We are lead
by permanent effor t to improve and to broaden our offer, therefore we welcome all suggestions, remarks
and requirements from our customers. Of course, it is necessary to take in account technical, eventually
business-like oppor tunities, but our effor t was and will be to encounter utmost our customers. For current
overview of produced assor tment, there are available on request catalogues of milling shapes, showcards
of foils and showcards of bask sides. We vary and update successively these tools.
Combining
shapes
and materials
Possibility of whatever combinations of milling shapes, foils and back sides according to customer’s wish
is impor tant factor within ordering. Only at some foils [currently Nr. 110 (white shine), 114 (ivory shine),
134 (olive shine), 145 (lila shine), 151 (bordo shine), 153 (red maranello shine), 155 (raspberry shine),
169 (black shine)] there are exactly specified shapes and back foils, which it is possible to combine given
foil with.
Common foils
Foils being used are divided according to time of using for manufacturing into two categories. The first
category is composed by common foils, which we guarantee their permanent availability at, without any
time limitation. In case, that there it is decided not to use fur thermore some such foil (whether from small
customers interest reasons or, for example, when manufacturing at supplier was terminated), we inform
immediately our customers and we guarantee this foil will be still available at least 1 year. These customers
are then informed about actual inventory level during this period.
Supplemental
foils
The second category is composed by supplemental foils, whose offer is time limited. These are foils being
available only in specific amount. In case, that interest in them will be minimal, the firm preserves right to
terminate their using without time limit. Of course, long-standing customers are informed also in this case
in sufficient timing advance about termination of using supplemental foils and about actual amounts being
in stock.
Dimensional
series
Technical oppor tunities of our machinery equipage allow us to produce products in all combinations of
width, height and thickness between technological minimum and maximum (see limit dimensions). From the
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
viewpoint of serial production and necessity of cer tain categorization, the standard dimensional series is
set up, containing basic fabricated dimensions. Products with dimensions other then these ones contained
in this dimensional series are considered as atypical. Atypes are manufactured in same terms as standard
products, but they are differentiated by price in accordance with valid price list.
Infromation, promotion, graphical software
As necessary, our firm emits catalogues of goods, with introduced informations about products and another
informations for customers. For making a notion of assor tment of foils being used and back sides, there
are these materials showcards available. These promotion materials are ordinarily available and deliverable
on request.
Next, we have sample doors sets with dimensions of 296 x 404 mm, which are stored in boxes. With sample
door it is also possible to order stands for their placing. It is necessary to get informed about sample doors
and stands prices and their delivery has to be ordered separately.
Catalogues,
material
showcards,
door samples
More informations concerning our firm and our offer are published on the Internet on web adress www.
trachea.cz.
Our web site presentation has been compiled with utilization specific technologies, therefore the complete
manufacturing assor tment has not always be mentioned here, however it is continually updated. Together
with informations on the Internet, Trachea publishes presentation CD containing basic information and demonstrations of our products usage. It concerns namely kitchen units.
Internet
presentation,
promotion CD
Products Trachea are also contained in libraries exploited by program Arcon – Macro Kitchen, allowing
graphical design of kitchens and also other furniture. This software is developed and delivered by firm
SOFTconsult Praha - www.softconsult.eu. Eventual questions related to purchase and using this software
and libraries should be pointed at this company.
Products
in libraries
of program Arcon
Orders and ways of ordering
Communication between firm Trachea and customers is possible in whatever way – personally, by telephone
or by e-mail. Ordering products and goods is possible only in written form – personally, by fax, by post mail
or by e-mail. In order to make ordering easier, we prepared also recommended form, however, customers
can use also their own ways of ordering according to their practices. We prefer sending orders via e-mail
in form of a table – there is also ordering software for PC available as freeware, it is also available on the
Internet for download.
Comunnication,
orders hand over
Introducing client’s information and indications (registration number and tax number at firms), including
contacts (telephone, fax) belongs to basic requirements of a purchase order. It is suitable to put in required
way of a goods delivery. Besides personal withdrawal, we offer, of course, also possibility to deliver goods
to given address.
Purchase
order content
Next, it is necessary to specify ordered goods. Products of firm Trachea are unambiguously specified by
following proper ties – shape of milling, pressed foil, back side, MDF plate thickness, width of product,
height of product, door type, woody species imitation ring direction on foil, number of pieces ordered.
In case of ordering more different dimensions of the same product, it is not needed to enter repeating
indications on each row – for example, it is sufficient to enter the shape of milling code, foil code or back
side code only on first row. Products are unambiguously specified by codes mentioned above and it is not
necessary to add another description, which can cause unwanted problems or discrepancies in case of data
are transferred directly in a computer. Codes of shapes, foils and back sides are indicated in all catalogues
and showcards published by firm Trachea. With the door type it is understood, if the door will be filled or
milled as a frame for a glass or with a grid. In case of ordering filled door, it is not necessary to indicate
„filled“ type, this door type is considered as common. Possibility to mill frames for a glass and of grids is
driven by technical specifications of par ticular shapes manufacturing.
Definition
and description
of ordered goods
Woody species imitation ring direction on foil is an impor tant parameter. Regular manufacturing assumes
imitation of making the door from a solid wood – at the door the ring aims ver tically, by another name along
height and at the drawer it aims horizontally, thus along width. Therefore it is not necessary to indicate these
specifications in purchasing order. Border of differentiation doors and drawers by height has been determined to 319 mm, due to formerly established reasons. The foil ring is regularly molded horizontally up to
this height, from height of 320 mm the foil ring is ver tical. Other requirement, whether ver tical orientation of
Foil ring
direction,
boundary
dimensions
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
159
ring on drawers or horizontal orientation on the door, is also realizable. However, it is necessary to specify
it unambiguously in the purchase order.
Purchase orders processing, job-orders creating
Orders
processing
products and goods purchase orders are processed continually. In case of purchase order is sent in form
of attachment to e-mail – for example, table of the „xls“ standard created with a spreadsheet program or
text in declared format – the order is transferred directly in the computer. Its processing is faster and there
is aslo smaller probability of an error occurence. Other purchase orders are processed by manual entering
data to the program in the computer, which can be lengthy and here everything depends on actual amount
of purchase orders received.
Job-order
creting,
order sheets
The program of firm Trachea assigns order number to each job-order, this number can be referred within
subsequent communication. After purchase orders are processed, order sheets are sent round to customers
(manufacturing contract). We require checking sent order sheets – above all due to reasons of timeous
detection of eventual mistake or discrepancy (for example, owing to poorly readable fax). In this way we
make effor ts to avoid problems, which could lead to later claims.
Term
of job-order
completion
In order sheets, there is also indicated the job-order completion term, which is generated in accordance
with current production capacity, eventually on base of individual discussion with customer. This term means assumed day of manufacturing completion in firm Trachea, not day of order sending or order delivery
to customer.
Order
sheets
approval
With respect to fact, that we pursue shor test delivery time, we also require relatively fast job-order approval. In dependance on work in process, such situation can occur, when later requirements for changes or
corrections in the job-order cannot be already accepted. In such case, it is possible not to complete subsequential operations at semifinished products and to deliver uncompleted products to customer. Firm Trachea
here reserves the right to take no responsibility for customer’s and user’s hesitation and uncer tainty.
Manufacturing, work-in-process, production terms
Production
progress,
work-in-progress
Job-orders registered in the system for production planning and controlling and intended to processing are
successively submitted to production with respect to terms of their completion. In the moment, when the
production begins, it is impossible to change data in job-order. As mentioned above – in case of unrealizable
requirement of change, it is possible to stop production and to deliver only semifinished products to customer. Work-in-process rate of job-orders changes during an year. Therefore it is possible to accept some
requirements otherwise then regularly..
Production
terms
Terms of goods production completion can be splitted into some categories:
- Regular terms, which are determined on general conditions base in year progression and which can be
contracted individually with a customer.
- Shor tened terms, called as „single piece“ or express manufacturing, which concerns production of small
amount of goods. For them, fixed terms for orders receiving are determined – every Tuesday and Thursday
to 9:00 hours. Goods production completion pursuant to these orders is Thursday and Friday, eventually
Tuesday and Wednesday. The term „production completion“ is described in previous section.
- Shor tened terms for production of goods under compliant, allowing as fast as possible reparation of eventual problems and mistakes. Although we make effor ts to reach the highest quality of delivered goods, it is
not possible to resist mistakes absolutely. Receiving claims and their manufacturing are driven by the same
rules as at „single piece“ – express production.
Announcement of completion, goods packing and delivery
Announcement
of job-orders
completion,
goods delivery
160
After job-order manufacturing is completed, customers are announced by written form or by telephone, that
goods is prepared for taking out or prepared for sending. If on primary purchase order, there is not stated
a kind of shipment, firm Trachea repeatedly appeals customers to tell desired kind of shipment. Common
oppor tunities are own taking goods out, transpor t by means of transpor tation service assured by customer
or transpor tation assured by our company – we per form this according to amount either by means of ProfiPack of Czech Post or by transpor tation service.
T H E
H O M E
B E H I N D
A N Y
D O O R
Depending on agreed conditions, kind of transpor tation or delivered goods amount, goods is left for direct
take-off without packing, packed to packs or packed to pallet. Within packing we are using interleaving
material preventing products scratching and cardboards. Products on pallets are pulled together using a
steel tape assuring their sufficient fixation. Interleaving material and packing fee are charged separately
according to valid price list. Pallets are returnable packages and according this they are eventually charged.
Pallets can be replaced within goods taking out or the customer carries and retroactively bills them. At
personal taking goods off we abide on checking taken over products by customer. In this case no claims of
goods damage due to transpor tation can be accepted.
Goods
packing,
returnable
packages
Customer always obtains a delivery note together with goods – listing of goods with par ticular items and
accounting documents – sales confirmation or invoice.
Taking
goods over,
documentation
Claims and handling them
As already mentioned above, we always make effor ts to reach high quality and usability of delivered goods.
Indeed we will not reach absolute fruitfulness, because mistakes belong to a human…
Claims goods are driven by the claim order, which is attached to documents with delivered goods. If it is
not possible to apply the claim order rules, it is proceed according to Commercial Code. The firm Trachea
in each case makes effor ts to handle claims in correct way and to customer’s satisfaction.
Handling
claims
The period for claim applying possibility depends on type of occuring defects. In principle, claim should be
applied immediately after recognition a defect, at latest in 5 working days after taking goods over.
There can occur defects of manufacturing, being evident on products at their checking at taking them over
or unpacking and these defects are evidently caused within production, by materials defects, etc. Next,
there can be defects caused by products handling or transpor tation and here it could be already necessary
to judge, how and where the defect was caused. Claim cannot be accepted in case of damage of goods by
customer.
In case of goods was damaged by external carrier, the customer must require a compensation of goods at
this carrier, because our firm takes no responsibility for third par ty.
Finally, also hidden defects can occur at products, which show themselves till after longer period of using
products. Here the claim acceptance depends on judging occured defect by firm Trachea and each such
case is approached individually.
Claim applying
period according
to defect type
Claims are – similarly as purchase orders of goods – received only in written form. At claim applying, there
are required description of goods under claim (according to delivery note), description of defect and sustaining number of order or invoice, which base the goods was manufactured or delivered on.
Newly manufactured goods under claim is again invoiced (requirement resulting from valid laws in Czech
Republic) and in case of claim acceptance a credit note is made out to this invoice. All conditions apply to
this goods in the same way as at ordinary delivery, including new claim.
Way of claim
performance
D O M O V
Z A
K A Ž D Ý M I
D V Í Ř K Y
161
© c l a i m c re a t i ve c ommuni c a t i on
KATALOG PRODUKTŮ
katalog výrobků 2009
C A T A LO G U E O F P R O D U C T S
Trachea, s.r.o
Tovární 1209, 769 01 Holešov, Czech Republic
tel./phone: +420 573 502 111, fax: +420 573 502 113
e-mail: [email protected], www.trachea.cz

Podobné dokumenty

1 Výrobní možnosti 2010.indd

1 Výrobní možnosti 2010.indd T h e s m o o t h s u r f a c e o f n u m b e r 3 3 B l e a v e s s p a c e f o r c r e a t i v i t y. A b o r d o s h i n e k i t c h e n i s a p i e c e o f d y n a m i t e w r a p p e d i n a g ...

Více

Prohlížet - Hospodářská komora hlavního města Prahy

Prohlížet - Hospodářská komora hlavního města Prahy zaměstnanců“, zářily zdi chodeb opět novo-

Více

Brožura TÓNY BAROKA ke stažení zde!

Brožura TÓNY BAROKA ke stažení zde! Although by the number of its inhabitants Vranov nad Dyjí ranks among smaller towns I frequently meet people even from quite remote places who know it and fondly recollect the moments they spent th...

Více

Ceník PDF - Soft Consult

Ceník PDF - Soft Consult Počítač pro opravdové hráče. Velmi vysoký výkon za dobrou cenu. A ve verzi Premium i 19" monotor s TV a 2,1 stylové repro! Obsahuje: dvoujádrový procesor Athlon64 X2 4800+ AM2 nebo intel Core 2 Duo...

Více

Ukázka z knihy Genesis konflikt Když se podíváme na

Ukázka z knihy Genesis konflikt Když se podíváme na kteří přejdou na rostlinnou stravu, jsou schopni se jí přizpůsobit a přežít z ní. Lvi například dají přednost tomu, aby ze všeho nejdříve pozřeli obsah žaludku (konkrétně bachoru) své kořisti, kter...

Více

číslo 9 stáhnout pdf

číslo 9 stáhnout pdf nebo dva svátky zasvěcené vědě. Jeden z nich, Noc vědců, bude tentokrát oslavou světla. Světlo má totiž po celý rok svůj svátek, OSN ho vyhlásila Mezinárodním rokem světla. Připomíná tak, že i něco...

Více