1 Zpravodaj o publikacích o lodích, plavbě, a lidech - mare

Komentáře

Transkript

1 Zpravodaj o publikacích o lodích, plavbě, a lidech - mare
„Mokré“ knihy
Zpravodaj o publikacích o lodích, plavbě, a lidech kolem nich....
č. 50 – květen & červen 2010
Vážení čtenáři,
ano, je to tak. Máte před sebou již půlsté vydání „Mokrých“ knih. Při té příležitosti pro Vás máme připravený malý literární testík. Pět vylosovaných se správnými odpověďmi vyhraje dvě knihy z našeho
nakladatelství – „Parník Civetta“ a „Jitřenka pluje na východ“. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu
[email protected] nejpozději do dne 89. výročí doplutí parníku Lanna 6 z Holešovic do
Bratislavy. a zde je slíbený test:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Jak se jmenovala loď na které detektiv Poirot řešil „Vraždu na Nilu“?
Pod vlajkou které společnosti plula „Loď Opanake“ spisovatele Mirko Paška?
Jak se jmenovala první loď klubu Rychlé šípy ze seriálu Jaroslava Foglara?
Jaké jméno nesla „Loď mrtvých“ B. Travena?
Jak se jmenovala misijní loď Moravských bratří, na které ordinoval i MUDr. Vojtěch Suk?
Jak se jmenovala loď námořníka Vency Pevnýho ze škábových „Boxerů v Šanghaji“?
Jaké jméno nesla první loď, na které se plavil český námořník Václav Stejskal?
Která československá loď se téměř potopila v tajfunu ve vyprávění kapitána A. Fojtů?
Jaké jméno dostal parník P 15 při natáčení filmu „Cesta zpátky“?
Námořní kapitán Jan Hakl je pohřben do moře. Na které naší lodi se obřad odehrál?
Odpovědi na posledních šest otázek naleznete v knihách našeho nakladatelství. Neváhejte, pište a vyhrávejte!
Zmínili jsme v testu i knihu Jaroslava Škáby. Že připravujeme k vydání jeho „Mořské flamendry“
s ilustrací Zdeňka Buriana na obálce již víte z dřívějška. Novinkou jsou však připravované vzpomínky
dalších dvou námořníků z českých zemí. Vyprávění o začátcích v rakousko-uherském válečném námořnictvu vyjde v limitované edici.
1
Historie K.u.K. námořnictva se týká i další připravovaný titul o největší námořní bitvě na Jadranu během velké války. Poslední dnes avizovaná kniha v přípravě nás již zavede do ryze domácích vod, tedy na
pražskou Vltavu. v přípravě je i další Sborník Labsko-vltavská plavba,
v pořadí již šestnáctý.
Co se kde děje a dělo...
Dne 15. května 2010 Praha zažila další benátskou noc a barokní koncert na Vltavě. Svatojánskou
Navalis připravilo MUZEUM KARLOVA MOSTU a První Všeobecná Člunovací Společnost. Podle
účasti pražanů na nábřežích i mostě a množství lodí, člunů a lodic na řece se zdá, že znovuvzniká pěkná
tradice. Atmosferu přiblížíme několika fotografiemi. Další snímky najdete na adrese: http://www.mareczech.cz/fotolode/uvod.html a o Navalis se dozvíte na stránkách organizátora: http://www.navalis.cz/cz/
historie-vodnich-slavnosti-navalis/.
2
3
O týden dříve, 8. května, vyvrcholilo několikaleté úsilí za připomenutí našich námořníků odhalením
pamětní desky. Více již v reportáži pana Jiřího Nováka:
Odhalení pamětní desky
Dopoledne 8. května proběhlo v Mokrých knihách avizované slavnostní odhalení pamětní desky českým námořníkům, sloužícím v někdejším rakousko-uherském vojenském loďstvu, které zaniklo na konci
1. světové války společně s celou habsburskou říší. Hlavně těm z nich,
kteří se neváhali postavit proti nesmyslnému válečnému běsnění a za
zájmy českého národa při proslulé vzpouře v boce Kotorské i jinde. Pro
mnohé z těchto mužů ostatně zánik monarchie neznamenal návrat
k poklidnému domácímu životu. Právě námořníci si totiž připsali veliké
zásluhy při vzniku samostatného společného státu Čechů a Slováků
i při zajišťování jeho hranic proti Němcům a Polákům, především ale
v bojích s Maďary, kteří se nehodlali dobrovolně vzdát Slovenska. Jejich
podíl bohužel téměř zanikl při nekritickém oslavování příslušníků zahraničních legií – alespoň jim ale nikdo nebránil, když si na počátku 20. Účastníci se scházejí
let založili vlastní organizaci, nazvanou Československá obec bývalých
námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu. Brzy měla svoje odbočky v mnoha větších městech, hlavním centrem
spolkového života se však staly prostory pražské restaurace u medvídků. Dlouhou řadu let se dařilo vydávat i vlastní časopis
Moře Slovanům a Obec byla oficiálně rozpuštěna až na nátlak německých okupantů v roce 1940. Přestože se množství námořníků
aktivně zapojilo do protinacistického odboje (a nejeden z nich na to
tvrdě doplatil), nebyla už po 2. světové válce činnost spolku obnovena. Nepoddajnost starých mořských vlků se nehodila vládnoucímu režimu ani ve změněných poměrech po roce 1948. Soukromně
se mezi sebou sice stýkali dál, ale o jejich pozoruhodné minulosti
obvykle věděli jenom nejbližší přátelé a rodinní příslušníci. Jak šel
čas, řady starých pánů neúprosně řídly... K postupnému obrození
zájmu veřejnosti o tuto zajímavou část naší vlastní historie došlo
až začátkem 90. let minulého století, toho se však žádný z nich
Projev pana Marka
bohužel nedočkal.
K významným počinům, jejichž cílem je trvale zachovat památku na zásluhy našich námořníků o Českou (dříve Československou) republiku, nesporně na jedno z čelních míst patří umístění bronzové desky právě na zeď restaurace, která byla po
několik desetiletí jejich nejdůležitějším střediskem.
S myšlenkou na pořízení pamětní desky přišla autorka knihy „Brněnští mariňáci“, paní Dr. Jarmila Urbanová z Brna, dcera jednoho z několika tisíc bývalých námořníků. Stala se duší celé akce,
která se navzdory četným překážkám nakonec přece jenom zdařila – především díky jejímu zápalu
a neutuchajícímu úsilí. Konečný návrh, samotnou výrobu a osazení desky si vzal na starost vnuk
významného účastníka kotorské vzpoury, pan Ing. Jaromír Gargulák. Jak jinak, rovněž nezištně.
Samotného slavnostního aktu se zúčastnilo několik desítek lidí, kteří se nezalekli chmurné
předpovědi počasí a nejednou přijeli až z druhého konce republiky. Z velké části šlo o potomky
někdejších rakouských námořníků, ale také zájemce o vojenskou historii (část z nich se dostavila
v dobových uniformách), ba i několik kapitánů bývalého československého obchodního loďstva.
Nepříliš dlouhý, ale hutný a srozumitelný projev pronesl historik a spisovatel Dr. Jindřich Marek.
Shrnul v něm informace o výstavbě i bojovém nasazení rakousko-uherského válečného loďstva, Projev paní Urbanové
účasti českých námořníků v 1. světové válce i jejich poválečných osudech. Odhalení pamětní
desky se zhostil sám její tvůrce Ing.
Gargulák a Dr. Urbanová vysvětlila
důležité podrobnosti, týkající se především znaku někdejšího
námořnického spolku. Na závěr vydařené akce bylo ještě připraveno milé překvapení ve formě společného přípitku.
Událost přibližuje několik přiložených snímků.
Jiří Novák
Odhaleni desky panem Gargulakem
4
Odhalení pamětní desky Čsl. obce bývalých námořníků „U medvídků“ v Praze dne 8. 5. 2010 Vám ještě
ve své fotoreportáži přiblíží paní Jarmila Urbanová.
Restaurace u medvídků v domě č.p. 345/I.
v ulici Na Perštýně v Praze byla v letech
1924–1940 místem spolkových a výborových
schůzí Čsl. obce bývalých námořníků
a účastníků národního odboje na Jadranu.
Pan Zdeněk Tollar, náš nejlepší modelér lodí
(ve světlé bundě)ve skupině mužů z vojenského
historického klubu z Brna
Pan Jiří Novák (ve světlém plášti), námořní
historik a spisovatel – Bitva o Jadran, Torpédo pal! a další knihy – s autory pamětní desky
před domem u medvídků
Také členové vojenského historického klubu
z Brna přijeli vzdát čest pamětní desce.
5
Slavnostní okamžiky zahájil pan ing. Jan Göttel, vedoucí správy domu u medvídků.
Pan režisér Marhoul („Tobruk“) přivedl k odhalení pamětní desky i svoje děti. Taky jeho
dědeček kdysi sloužil u rakouského válečného
Ioďstva.
Před odhalením pamětní desky na domě
u medvídků. Ve skupině mužů z vojenských historických klubů „zastupuje“ bývalé námořníky
člen klubu (fregaty) „Novara“.
Zasvěcený proslov před odhalením pamětní
desky pronesl pan PaedDr. Jindřich Marek
z Kanceláře Senátu ČR, námořní historik
a spisovatel (mj. Pod rakouskou vlajkou. Čeští
námořníci v letech 1900 až 1918).
6
Autor díla pan ing. Jaromír Gargulák odhaluje pamětní desku.
Kapitán říční plavby pan Jiří Frost v přátelské
diskusi při kvaratu vína s mariňákem z klubu
„Novara“.
Z Brna přijeli i manželé Trinerovi. Paní Alena
Trinerová je vnučka námořníka Jana Sklenáře, prvního předsedy brněnské odbočky Čsl.
obce bývalých námořníků.
Brněnský městský střelecký sbor zastupoval
jeho velitel major Vlastimil Schildberger ml.,
pracovník Moravského zemského muzea v Brně. Je – mimo jiné – autorem knihy, která vyšla
ke dvoustému výročí výše zmíněného střeleckého sboru (1798–1998).
Rozhovor s kapitánem poválečné floty panem
Antonínem Fojtů, autorem dvoudílné knihy
Moře milované, moře proklínané.
Ing. Jaromír Gargulák s manželkou Ivanou,
sestrou Hanou Kovaříkovou roz. Gargulákovou (světlovlasá dáma) a synovcem Kevinem.
Vlevo stojí ak. sochař Vladislav Urban.
7
Pamětní deska – dílo umělecké slévárny ing. Jaromíra Garguláka z Brna (Bronz, váha 43 kg. Rozměry:
60 x 70 cm). Námět a text: MVDr. Jarmila Urbanová z Brna. Text pamětní desky byl konzultován se
třemi námořními historiky (ing. René Greger, Dr. Jindřich Marek a Jiří Novák). Umístění pamětní desky
na historickém domě u medvídků umožnili majitelé
domu (DP hl. města Prahy, MUDr. Jiří a Pavel Marečkovi), Odbor kultury a památkové péče Magistrátu hl. města Prahy i Vojenský historický ústav Praha.
Vladislav a Jarmila Urbanovi před pamětní deskou.
Uprostřed syn ing. Alexander Urban, autor většiny
snímků ve fotoreportáži.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se přičinili o vznik
pamětní desky. a samozřejmě i paní Jarmile Urbanové
a panu Jiřímu Novákovi za jejich příspěvky.
8
Ve stejný den, tedy 8. května, vyplul parník PPS Vyšehrad již na 4. ročník turistické plavby z Prahy do
Svatojánských Proudů. Opět ji připomeneme v malé fotoreportáži. Další snímky ze samotné plavby i cesty ze Štěchovic do Třebenic najdete na adrese: http://foto-mare-czech.galerie.cz/4577854-mc072291072717-2010_05_08-parnikem-do-proudu-8-5-2010.
9
10
11
Ještě než parník Vyšehrad vyplul k popsané turistické plavbě, dostal se pod slapskou přehradu o týden
dříve, 2. května, při zahajovací plavbě PPS. Vyplul společně s parníkem Vltava a bylo to po dlouhé době
poprve, co vody střední Vltavy čeřily dva parníky. Další fotografie najdete ve třech částech na adrese:
http://foto-mare-czech.galerie.cz/.
12
13
14
Z Českých Budějovic a z novin místní radnice máme další informace o zplavňování horní Vltavy...
15
Na pražské Vltavě se nedávno objevila nová loď. Nová nejen stavbou, ale i typově, neboť je poháněna
pouze elektromotory napájených solárními panely na střeše. Ty mohou poskytnout lodi až 40 % potřebné energie. Samozřejmě za předpokladu slunečného dne. Další energii pro dvě lodní vrtule poskytne
dvanáct baterií nabíjených z elektrické sítě. Plavidlo o délce 10,2 metru a šířce 3,2 metry dosahuje rychlosti cca 10 km/h. Kapacita lodi je až 30 osob, zatím je ale omezena na 12 lidí.
Provozovatelem lodi je EVD která ji i postavila podle návrhu architekta Františka Webera. Stavba plavidla trvala necelé dva roky a stála 2,5 milionu korun. Exterier plavidla i netradiční solární pohon napovídá, že jméno lodi je inspirováno vernovým kapitánem Nemem. Jen je snad škoda, že je loď tak malá,
nehlučná a bez emisí. Takto si jí snad ani nikdo nevšimne, jak se krásně hodí na vody poblíž zástavby
u Čertovky a Kampy.
16
Výstava
Pražská Kampa se stala místem konání výstavy o historii Karlova mostu...
17
Ne Kampě nedaleko výstavy můžete nalézt
i tuto sochu. Že by měla znázorňovat kam směřuje ekonomika našeho státu? Nebo kam až se
dostala naše říční i námořní plavba?
Ze života spolků a klubů
KLOM – zápisky z cest
Brandýský klub si tento víkend vyrazil do Jinolic u Jičína na první a druhou
seriálovou soutěž Mistrovství ČR.
Jízdy se jely už v pátek, kdy v závěru soutěže začaly padat kroupy,ale sobota už byla slunečná.
A protože se všechny lodě vrátily v pořádku do svých doků a krupobití je neponičilo, mohli si ti,
kteří v sobotu neměli jízdy, vychutnat procházku na nedaleké Trosky.
Večer se všichni sešli v restauraci na vyhlášení výsledků.
Za brandýský klub se umístil dvakrát Ondra Vladyka a Karel Mayer, který v jízdách utekl pouze
o jeden bod nováčkovi Jirkovi Žižkovi.
Hostitelský klub připravil klobásy a usměvavý „Dýdžej“ mixoval hudbu k tanci do jedné hodiny
v noci. Popíjelo se vínko, pivečko , tančilo se ….
V závěru večera proběhlo i bodování tanečníků, kdy jednohlasně od komise dostal nejvíce hlasů
Černo-červený pár z Jinolic za ladnost a souhru .
V neděli už zase soutěži nepřálo počasí, ale i přes déšť proběhla soutěž v pořádku a závodníci
se rozjeli domů.
Za příjemný víkend, dobrou organizaci a chutné klobásky ti patří náš dík, Česílko.
Heške, 5/2010
18
Slovutný Klub cestovatelů po delší odmlce opět začal vydávat oddílový časopis Tse-tse. Letošní ročník
má již pět čísel. Redakční rada má přibližně 43 let. Tedy všichni dohromady – Štěpka, Šimon, Bára
a David. a tak tedy klobouk dolů s přáním mnoha úspěchů.
19
Srdečně Vás zveme na schůzku Spolku přátel plavby, která
se bude konat v úterý 8. června v Oblastním muzeu
Děčín od 16,30 hod.
Program.
• spolková činnost
• od 17,00 hod. přednáška Ing. Pavly Hajdinové
Masarykova zdymadla Střekov
K tématu: V letošním roce je tomu 75 let, co toto Hamburku
nejbližší české labské vodní dílo bylo dokončeno.
Přednášející je vedoucí střediska zdymadel Povodí
Labe, závodu Dolní Labe. Vyprávění bude doprovázeno
sadou historických fotografii a unikátním filmem z doby
výstavby.
Informace
• další schůzky 14. září – přednáška Václava Šíleného – Historie a stavba lodí
v loděnici „Jan Šílený a synové“ v Týně nad Vltavou
- 12. října – pravděpodobně 2. díl německého filmu Raddampferflotte
• odborná exkurze spolku do Hamburku, která měla 44 účastníků (z toho 11 členů), se vydařila
i z finančního hlediska a přinesla do pokladny spolku výrazný finanční příspěvek (8,5 tis.).
Na příští rok je v úvaze návštěva východoněmeckých vodního děl u Niederfinow a Štětína.
Příčná 351/6, 405 01 Děčín III, 606 690 014 (Klein), 606 737 264 (Pažourek)
Po roce se opět se koná v Liberci sraz námořníků:
v sobotu 26.června od 17 hodin
večeře na zádi
v hospodě u Námořníka, Londýnská 108/3 Liberec 11
Doprava: ptejte se na Růžodol - Fotbalový stadion Slovanu
Autem: od Prahy po dálnici Liberec, potom tunel, za ním hned na křižovatce vpravo,
dál rovně a k další křižovatce, kde je penzion Letka,
za ním vpravo esíčkem dolů a doprava žlutý barák
Hospoda u námořníka– vlajka čnp v okně
Autobusem z Prahy z Černého mostu – dopravce Student Agency - žluté autobusy
odpoledne v 14 -16 hod., stačí v 15, sleva pro důchodce, za hodinu v Liberci
zpět směr Praha: první autobus ráno jede v 07:00, pak každé 2 hodiny.
K hospodě pochodem 15 minut pěšky při výstupu doprava k závorám a
tam jsou na sloupech šipka a kotva po celé trase až k hospodě
totéž je od vlakového nádraží
Potvrďte účast můžete sms mobil: 728 015 287, pevná: 485 102 479,
mail: [email protected]
Jan Jurco, Londýnská 108/3, 460 01 Liberec 11 - Růžodol, Hospoda u Námořníka
Nocleh buď spacák s sebou nebo levné ubytování vedle, Penzion Letka, Růžodol, Londýnská
80 za 220 Kč, ale rezervujte co nejdříve na mobil 776 329 797, tel-fax 485 103 970, na jméno
Námořníci.
Doporučení: autobusem je to lepší než autem, převážně všichni kolegové z Prahy tak jezdí a tím
může být i vyřešený nocleh pro mnohé, kde setkání a zábava pokračují celou noc i v neděli
dopoledne.
TĚŠÍME SE a PŘIJEĎTE
Jan Jurco
Též zdraví Zdeněk Bastl
webové stránky o historii a výsledcích ČNP: www.namorniplavba.cz
20
Pozvánka
������������������������������������������������
������������������������������
�����������������
��������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������� �������������������������������������������������������
������������������������� �����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������������
21
„Mokrá“ výročí
10 06 1918
13 06 1665
14 06 1905
14 06 1872
16 06 1928
17 06 1860
19 06 1944
24 06 1944
24 06 1910
25 06 1997
27 06 1942
27 06 1898
30 06 1952
01 07 1921
02 07 2000
03 07 1940
10 07 1970
12 07 1894
16 07 1969
20 07 1866
25 07 1956
29 07 1588
29 07 1945
28 04 1888
01 08 1798
03 08 1958
03 08 1492
04 08 1829
06 08 1969
07 08 1947
09 08 1942
10 08 1928
10 08 1942
13 08 2000
17 08 1807
20 08 1930
21 08 1740
24 08 1920
25 08 1768
26 08 1865
26 08 1859
28 08 1914
29 08 1782
92. výročí potopení Szent Istvana čluny MAS
345. výročí Eendracht vyletěl do vzduchu ve II. ang.-hol. válce
105. výročí vzpoury na Potěmkinu
138. výročí vyplutí Payerovy výpravy na Tegetthoffu
82. výročí vyplutí Krasina na pomoc trosečníkům z Italie
150. výročí prvního vyplutí Great Eastern
66. výročí bitvy ve Filipínském moři
66. výročí potopení německé ponorky U971 čs. letadly
100. výročí spuštění na vodu bit.lodě Viribus Unitis
13. výročí úmrtí Jacques Yves Cousteau
68. výročí vyplutí konvoje PQ–17
112. výročí dokončení cesty kolem světa J. Slocuma
58. výročí vzniku ČSPLO sloučením
89. výročí doplutí parníku Lanna 6 z Holešovic do Bratislavy (2700km)
10. výročí příjezdu do Prahy zatím posledního voru
70. výročí přepadení Mers–el–Kebíru
40. výročí překonání Atlantiku papyrovou lodí Ra II
116. výročí založení Yacht klubu v Praze
41. výročí opouštění posádkou rozpadající se Ra i
144. výročí bitvy u Visu
54. výročí potopení lodi Andrea Doria po srážce
422. výročí, Drake na Revenge pustoší španělskou Armadu
65. výročí torpédování křižníku Indianopolis jap. ponorkou
122. výročí vyplutí korvety Aurora na plavbu popsanou v publikaci „Jitřenka pluje na východ“
212. výročí Bitvy u Abukíru
52. výročí dosažení severního pólu ponorkou Nautilus
518. výročí vyplutí Kolumbovy výpravy
181. výročí Resselových pokusů s lodním šroubem na lodi Civetta
41. výročí ztroskotání m/s Pionýr na útesu
63. výročí přistání Kon–Tiky v Polynesii
68. výročí bitvy u ostrova Savo
382. výročí potopení švédské lodi Vasa
68. výročí, čs. letadla potopila ponorku U577
10. výročí potopení ruské ponorky Kursk
203. výročí vyplutí Fultonova Clermontu
80. výročí zákona o státní vlajce voj. plavidel RČS
270. výročí vzniku grogu (v srpnu)
90. výročí, Tajkaj Maru – Legie – poprve pod čs. vlajkou
242. výročí vyplutí Endeavour na 1. výpravu
145. výročí zahájení pravidelné lodní doprava Praha–Štěchovice (Prag)
151. výročí návratu Novary z cesty kolem světa
96. výročí bitvy v Helgolandským průlivu
228. výročí, kdy si posádka „převrhla“ řadovou loď Royal George
Nová nabídka naší zásilkové služby
Z minula připomínáme nové ceny vybraných titulů:
Boxeři v Šanghaji
Příběh „Ostrostřelce“
Stará plavba na dolní Vltavě
Jitřenka pluje na východ
Loděnice v Křešicích
Parník Civetta a lodní šroub J. Ressla
22
běžná cena: 229 Kč
běžná cena: 229 Kč
běžná cena: 179 Kč
běžná cena: 359 Kč
běžná cena: 299 Kč
běžná cena: 349 Kč
naše cena: 150 Kč, K“M“K: 100 Kč
naše cena: 150 Kč, K“M“K: 100 Kč
naše cena: 150 Kč, K“M“K: 100 Kč
naše cena: 200 Kč, K“M“K: 150 Kč
naše cena: 200 Kč, K“M“K: 150 Kč
naše cena: 200 Kč, K“M“K: 150 Kč
Za nové příznivější ceny si můžete objednat
i DVD z edice Svědectví vraků:
Svědectví vraků I. a II.:
Příběh lodi Dalmát – osud císařské jachty;
Zkáza lodi Baron Gautsch (Jadranský Titanik)
původní cena: 195 Kč
naše cena: 99 Kč, K“M“K: 80 Kč
Svědectví vraků III.
Námořní bitva S.M.S. Zenty
původní cena: 195 Kč
naše cena: 99 Kč, K“M“K: 80 Kč
Knižní nabídku dnes zastupuje titul z nakladatelství Host Na krásné modré Dřevnici skvělého autora
Antonína Bajaji. Nutno poznamenat, že „mokrá“ je kniha pouze podle názvu. ŘEKA Dřevnice – až do
nedávné povodňové doby jí mnozí označovali jako říčku – je jen kulisou vyprávění o „konci starých
časů“ ve Zlíně.
Na krásné modré Dřevnici
běžná cena: 299 Kč
naše cena: 278 Kč
Konec starých časů ve Zlíně. i tak by se mohl jmenovat nový román Antonína Bajaji.
Nebo také moravský Amarcord - vzpomínání na dětství, které bylo slibné; začalo se
rozvíjet těsně po válce, kdy Zlíňané vítali osvoboditele chlebem a solí, na fotbalovém
hřišti se konala veselice s popravou “gestapáka” a kdekdo z “buržoustů” věřil v návrat
masarykovské republiky a baťovské prosperity. To dětství mohlo být i šťastné, kdyby
nespadla železná opona, Zlín se nestal Gottwaldovem a soudruzi nelikvidovali třídního
nepřítele. Tak došlo nejen na rodinu autora, jehož otec měl soukromou ordinaci a prarodiče hotel, ale též na jejich přátele, takzvané reakcionáře, kteří přicházeli o majetek,
postavení i svobodu. a právě postupný rozpad všeho dřívějšího a vyhasínání naděje na
převrat - to je leitmotiv Bajajovy knihy. Jenže tamto dětství přece jen svým způsobem
šťastné bylo, neboť dětský svět se vznášel vysoko nad starostmi dospělých: zatímco se
životy rodičů a prarodičů hroutily, děti milovaly pohádky o zpívajícím komunistickém
nebi a prožívaly svá pionýrská dobrodružství. Až do okamžiku, kdy také jejich životy
zasáhly “velké” dějiny a z propletence “pravdolží” se vyklubaly úzkosti a noční můry.
Kniha je stylizována jako výběr z dopisů sestře Janě (Jeanne), s níž autor ono slibné
dětství prožíval. Texty, které do krásné modré Dřevnice vložil, občas připomenou tragikomické papírové loďky. Začaly
vznikat v šedesátých letech minulého století a původně nebyly určeny k publikaci.
Dále Vám nabízíme licenci pro Software LEA:
První verze programu vydána 31.01.2010
Program LEA – 2010 (Lodní Elektronická Astronavigace) je produktem který je určen
jak pro výuku, tak pro denní využití na na námořní lodi, nebo jachtě. Jeho filozofie i první
verze pro programovatelnou kalkulačku Casio FX -502P vznikla v roce 1980 na tehdejší
námořní lodi m/s Orlík, patřící Československé Námořní Plavbě (ČNP). Od té doby byl
program používán až do roku 1997 na různých lodích plavících se po celém světě.
Jeho autor, Vladimír Štádler – bývalý námořní důstojník ČNP jej nyní přepracoval do
formátu MS Excel. Potřeba rekonstrukce programu byla dána potřebami nově vzniklé Námořní Školy v Bratislavě (BMS) ,
kde autor astronavigaci učí. Program se stal oficiální didaktickou pomůckou školy. Doznal zásadních změn, které umožňuje
PC technologie. Byl přidán vnitřní nautický almanach, různé grafy a pomoci. Program v první XLS verzi 2010 počítá 59
tak zvaných navigačních hvězd a slunce. Počítá soumraky a kulminace slunce. Ke hvězdám byl přidán identifikátor. V plánu je přidání listu měsíce a planet.
Co je na tomto software důležité?
Astronavigace mezi jachtařskou veřejností přichází do módy. Oproti jiným programům je LEA - 2010 softwarem vzniklým přímo v námořní praxi. Byl připomínkován mnoha důstojníky a kapitány námořních lodí. Respektuje krok za krokem
23
správné postupy a metody astronomických měření tak, jak byly vyučovány na Vysoké námořní škole v Gdyni v létech 1977
- 1982, kterou autor v těchto létech studoval.
Program LEA -2010 může být snadno vužit pro zdokonalení teorie astonavigace. Lze na něm snadno demonstrovat i připravovat příklady, které mohou být následovně procvičovány tradičními metodami výpočtů pomocí nautického almanachu
a tabulek.
K prvnímu seznámení slouží demo verze, která obsahuje almanach na 1 měsíc – leden 2010. Podle přiloženého manuálu je
možno projít příklady, udělat si vlastní výpočty a zjistit, jak program plně funguje a zdali vyhovuje.
V případě zájmu je možno pořádat o plnou verzi a licenční číslo. Cena programu je 200Kč vč DPH. Program má v sobě
vždy almanach na jeden plný kalendářní rok + jeden měsíc. Po dobu platnosti almanachu má uživatel právo na všechny
vydané programové verze bezplatně. Po uplynutí platnosti almanachu jeho obnovení stojí 100Kč vč DPH.
Pokud uživatel za aktualizaci almanachu nezaplatí, program bude nadále fungovat pro období na které byl zaplacen.
Více informací najdete u výrobce na stránkách: http://s-consult.cz/menu/astronavigace/software-lea.
Zde si též můžete stáhnout demoverzi. Jak již je uvedeno výše, cena licence je 200 Kč včetně DPH.
Program LEA - 2010 (Lodní Elektronická Astronavigace) cena licence 200 Kč)
24
Úplná nabídka publikací a dalšího zboží nabízeného naší zásilkovou službou
PUBLIKACE NAKLADATELSTVÍ MARE-CZECH
Bez konce širé moře je...
běžná cena: 299 Kč
Boxeři v Šanghaji
běžná cena: 229 Kč
Hlídková loď President Masaryk
běžná cena: 199 Kč
Jitřenka pluje na východ
běžná cena: 359 Kč
Krysa v podpalubí
běžná cena: 199 Kč
Legendární parník Bohemia
běžná cena: 219 Kč
Loděnice v Křešicích
běžná cena: 299 Kč
Lodě a plavba na střední Vltavě (téměř rozebráno)
běžná cena: 299 Kč
Modré medailonky i - Věčně živé námořní legendy
běžná cena: 269 Kč
Modré medailonky II - Vernisáž pamětníků
běžná cena: 279 Kč
Moře milované i proklínané 1
běžná cena: 199 Kč
Moře milované i proklínané 2
běžná cena: 189 Kč
Padesát let ČNP
běžná cena: 249 Kč
Parník Civetta a lodní šroub Josefa Ressla
běžná cena: 349 Kč
Patagonií v sedle
běžná cena: 399 Kč
Příběh „Ostrostřelce“
běžná cena: 229 Kč
Rakouské válečné námořnictvo 1848-1866
běžná cena: 399 Kč
Stará plavba na dolní Vltavě
běžná cena: 179 Kč
Světem křížem krážem
běžná cena: 299 Kč
Uzel pro štěstí
běžná cena: 329 Kč
Vlečné parníky na Vltavě a Labi „Péčka“
běžná cena: 299 Kč
Z Čech a Moravy až k severnímu pólu
běžná cena 279 Kč
LABSKO-VLTAVSKÁ PLAVBA
LVP 15 (2009)
LVP 14 (2008)
LVP 13 (2007)
LVP 12 (2006)
LVP 11 (2005)
LVP 10 (2004)
LVP 9 (2003)
V omezeném množství i čísla 4, 6, 7, 8
běžná cena: 79 Kč
běžná cena: 79 Kč
běžná cena: 79 Kč
běžná cena: 69 Kč
běžná cena: 69 Kč
běžná cena: 59 Kč
běžná cena: 59 Kč
naše cena: 278 Kč
naše cena: 150 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 200 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 204 Kč
naše cena: 200 Kč
naše cena: 278 Kč
naše cena: 250 Kč
naše cena: 260 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 176 Kč
naše cena: 232 Kč
naše cena: 200 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 150 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 150 Kč
naše cena: 278 Kč
naše cena: 306 Kč
naše cena: 278 Kč
naše cena: 260 Kč
K“M“K: 248 Kč
K“M“K: 100 Kč
K“M“K: 165 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 165 Kč
K“M“K: 182 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 248 Kč
K“M“K: 223 Kč
K“M“K: 232 Kč
K“M“K: 165 Kč
K“M“K: 157 Kč
K“M“K: 217 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 330 Kč
K“M“K: 100 Kč
K“M“K: 330 Kč
K“M“K: 100 Kč
K“M“K: 248 Kč
K“M“K: 273 Kč
K“M“K: 248 Kč
K“M“K: 232 Kč
naše cena: 75 Kč
naše cena: 75 Kč
naše cena: 75 Kč
naše cena: 65 Kč
naše cena: 65 Kč
naše cena: 55 Kč
naše cena: 55 Kč
PUBLIKACE o LODÍCH a PLAVBĚ z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ
Na krásné modré Dřevnici
běžná cena 299 Kč
naše cena 280 Kč
Počasí na moři
běžná cena 299 Kč
naše cena 280 Kč
Námořnická kuchařka
běžná cena 160 Kč
naše cena 145 Kč
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou
běžná cena: 349 Kč
naše cena: 310 Kč
Loď duchů
běžná cena: 179 Kč
naše cena: 165 kč
Čluny útočí
běžná cena 279 kč
naše cena: 259 Kč
I-400: Obří japonská podmořská letadlová loď
běžná cena: 449 Kč
naše cena: 415 kč
Na jachtě do světa
běžná cena 210 Kč
naše cena 195 Kč
Ve službách jeho veličenstva
běžná cena 210 Kč
naše cena 195 Kč
Plachty v ohni
běžná cena 419 Kč
naše cena 377 Kč
Vodácká putování s Lukášem Pollertem
běžná cena 299 Kč
naše cena 280 Kč
Klub cestovatelů CC a Deto A.D. 250 Kč
Hitlerova ponorková válka:
Pronásledovaní 1942–1945
běžná cena 674 Kč
naše cena 627 Kč
Pronásledovatelé 1939–1942
běžná cena 539 Kč
naše cena 502 Kč
Tiché vítězství: Těžké začátky 1941–1943
běžná cena 539 Kč
naše cena 502 Kč
Hvězda moří
běžná cena 249 Kč
naše cena 232 Kč
Krvavý Biskaj
běžná cena 349 Kč
naše cena 325 Kč
Loď bláznů
běžná cena 225 Kč
naše cena 210Kč
Malé Antily - Ostrovy, piráti a plantážníci
běžná cena 399 Kč
naše cena 371 Kč
Metla moří
běžná cena 550 Kč
naše cena 512 Kč
Největší námořní bitvy XX. století
běžná cena 399 Kč
naše cena 371 Kč
Nevěstinec na vlnách
běžná cena 193 Kč
naše cena 180 Kč
25
Piráti
Plavby, které změnily svět
Řeky moravskoslezského kraje
S Nepraktou v mokrém živlu
Trafalgar: Anatomie námořní bitvy
Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)
a Tři muži na toulkách
Ve službách královny Alžběty
Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552
Zajati na moři
Život v poklusu
Oceány na vlastní oči
Vikingové
Historie pražské paroplavby
Velký slovník moře a lodí
Neuvěřitelná cesta
Námořnické historky
Kuchařský zeměpis
Eduard Ingriš
Historické lodě 16. - 18. století
Brněnští mariňáci
Modré vzpomínky
Vltava (Větvička-Rendek)
Stavební stroje firmy Lanna
Dálná plavba volá
Zaniklé Podskalí - Vory a lodě na Vltavě
Nakladatelství ARES
Válečné lodě 6
Válečné lodě 7 (rozebráno)
Válečné lodě 8
Britské palubní letectvo
Torpédo pal!
Až ke dnu!
Němečtí korzáři
Vojenské lodě Československa 1918-1959
NAKLADATELSTVÍ NAŠE VOJSKO
Námořní letectvo
Orel ve válce
Tajemství experimentu PHILADELPHIA
Bouře nad Atlantikem I.
Bouře nad Atlantikem II.
Bouře nad Atlantikem III.
Nezapomenutelný Guadalcanal
Pátrací ponorka
Válečné akce na moři – KOREA 1950–1953
Moderní válečné ponorky
Pravda o Kursku
PONORKY – Encyklopedie vojenské techniky
Nukleární ponorky v akci
Victoria Cross Kapitana Roopea
Středomoří v ohni druhé světové války
Válečné námořnictvo
– Osudy německého válečného námořnictva 1939
Triumf a pád admirála von Spee
Ponorky útočí
Srážka titánů
Šestá flotila
Návrat ponorky U720
Krvavé oceány
Dönitz a vlčí a smečky
Cameronova plavba
26
běžná cena 279 Kč
běžná cena 399 Kč
běžná cena 220 Kč
běžná cena 149 Kč
běžná cena 309 Kč
naše cena 260 Kč
naše cena 371 Kč
naše cena 205 Kč
naše cena 139 Kč
naše cena 288 Kč
běžná cena 198 Kč
běžná cena 248 Kč
běžná cena 249 Kč
běžná cena 329 Kč
běžná cena 159 Kč
běžná cena 249 Kč
běžná cena 289 Kč
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 1492 Kč
běžná cena: 315 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 229 Kč
běžná cena: - Kč
běžná cena: 377 Kč
běžná cena: 275 Kč
běžná cena: 179 Kč
běžná cena: 499 Kč
běžná cena: 998 Kč
běžná cena: 290 Kč
běžná cena neuvedena
naše cena 185 Kč
naše cena 232 Kč
naše cena 232 Kč
naše cena 306 Kč
naše cena 148 Kč
naše cena 232 Kč
naše cena 269 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 1395 Kč
naše cena: 293 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 215 Kč
naše cena: 67 Kč
naše cena: 350 Kč
naše cena: 260 Kč
naše cena: 160 Kč
naše cena: 465 Kč
naše cena: 928 Kč
naše cena: 270 Kč
naše cena: 400 Kč
běžná cena: 369 Kč
běžná cena: 389 Kč
běžná cena: 499 Kč
běžná cena: 259 Kč
běžná cena: 289 Kč
běžná cena: 319 Kč
běžná cena: 329 Kč
běžná cena: 89 Kč
naše cena: 343 Kč
naše cena: 352 Kč
naše cena: 464 Kč
naše cena: 240 Kč
naše cena: 269 Kč
naše cena: 297 Kč
naše cena: 306 Kč
naše cena: 83 Kč
běžná cena: 799 Kč
běžná cena: 325 Kč
běžná cena: 329 Kč
běžná cena: 329 Kč
běžná cena: 375 Kč
běžná cena: 349 Kč
běžná cena: 325 Kč
běžná cena: 369 Kč
běžná cena: 649 Kč
běžná cena: 699 Kč
běžná cena: 84 Kč
běžná cena: 355 Kč
běžná cena: 335 Kč
běžná cena: 79 Kč
běžná cena: 369 Kč
naše cena: 640 Kč
naše cena: 260 Kč
naše cena: 265 Kč
naše cena: 265 Kč
naše cena: 300 Kč
naše cena: 279 Kč
naše cena: 260 Kč
naše cena: 215 Kč
naše cena: 520 Kč
naše cena: 600 Kč
naše cena: 70 Kč
naše cena: 285 Kč
naše cena: 270 Kč
naše cena: 65 Kč
naše cena: 300 Kč
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 169 Kč
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 289 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 329 Kč
běžná cena: 299 Kč
běžná cena: 219 Kč
naše cena: 320 Kč
naše cena: 140 Kč
naše cena: 320 Kč
naše cena: 160 Kč
naše cena: 235 Kč
naše cena: 160 Kč
naše cena: 265 Kč
naše cena: 239 Kč
naše cena: 180 Kč
K“M“K: 330 Kč
NAKLADATELSTVÍ „T“
Plavební ročenky:
Plavební ročenka 2008
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 2007
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 2006
běžná cena: 125 Kč
Plavební ročenka 2005
běžná cena: 125 Kč
Plavební ročenka 2004
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 2003
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 2002
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 2001
běžná cena: 110 Kč
Plavební ročenka 2000
běžná cena: 105 Kč
Plavební ročenka 1999
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 1998
běžná cena: 95 Kč
Plavební ročenka 1997
běžná cena: 90 Kč
Plavební ročenka 1996
běžná cena: 85 Kč
Vůdce malého plavidla (národní průkaz):
Vůdce malého plavidla
běžná cena: 240 Kč
Vůdce malého plavidla - plachty
běžná cena: 45 Kč
Plavba rekreační lodí (učebnice)
běžná cena: 190 Kč
Řád plavební bezpečnosti - textová část
běžná cena: 85 Kč
Vůdce rekreačního plavidla (mezinárodní průkaz):
Vůdce rekreačního plavidla - moře
běžná cena: 85 Kč
Pravidla pro zabránění srážkám na moři - COLREG
běžná cena: 40 Kč
Vůdce plavidla a člen posádky plavidla jiného než malého:
Lodník, kormidelník, kapitán
běžná cena: 350 Kč
Strojmistr, převozník
běžná cena: 350 Kč
Vedení plavidla pomocí radaru
běžná cena: 25 Kč
Základy konstrukce plavidel
běžná cena: 190 Kč
Základy plavební nauky
běžná cena: 220 Kč
Další odborné publikace:
Řád plavební bezpečnosti na vodních cestách ČR
běžná cena: 235 Kč
Jednotný slovník UN/ECE pro rádiová spojení
běžná cena: 170 Kč
Plavební mapa Vltavy pro rekreační plavbu
běžná cena: 350 Kč
Plavební mapa Labe pro rekreační plavbu
běžná cena: 350 Kč
RANSOMOVKY
Boj o ostrov
Holubí pošta (rozebráno)
Nechtěli jsme na moře
Velká severní?
Velká šestka
Klub Lysek
Záhadné vody
Slečna Lee
Lysky na severu
Petr Kachna
naše cena: 93 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 116 Kč
naše cena: 116 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 102 Kč
naše cena: 98 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 88 Kč
naše cena: 84 Kč
naše cena: 79 Kč
naše cena: 223 Kč
naše cena: 42 Kč
naše cena: 177 Kč
naše cena: 79 Kč
naše cena: 79 Kč
naše cena: 37 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 23 Kč
naše cena: 177 Kč
naše cena: 205 Kč
naše cena: 218 Kč
naše cena: 158 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 325 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 179 Kč
běžná cena: 199 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 150 Kč
naše cena: 170 Kč
PRODUKCE NAKLADATELSTVÍ ARES (mimo lodě a plavbu)
Československé pásové dělostřelecké tahače 1919–1950 běžná cena: 199 Kč
Maďarská armáda 1919–1945
běžná cena: 549 Kč
10 800 sestřelů
běžná cena: 259 Kč
Březen 1939
běžná cena: 369 Kč
Cizinci v RAF
běžná cena: 219 Kč
Čs. obrněná vozidla
běžná cena: 599 Kč
Dravec temnot
běžná cena: 159 Kč
Na nebi hrdého Albionu 1
běžná cena: 799 Kč
Na nebi sladké Francie 2
běžná cena: 299 Kč
Na nebi sladké Francie 1+2
běžná cena: 699 Kč
Obrněná technika 3
běžná cena: 349 Kč
Obrněná technika 4
běžná cena: 369 Kč
Obrněná technika 5
běžná cena: 349 Kč
Obrněná technika 6
běžná cena: 399 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 510 Kč
naše cena: 240 Kč
naše cena: 343 Kč
naše cena: 204 Kč
naše cena: 557 Kč
naše cena: 148 Kč
naše cena: 743 Kč
naše cena: 278 Kč
naše cena: 650 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 345 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 370 Kč
27
Obrněná technika 7
Obrněná technika 8
Obrněná technika 9
Padáky nad Slovenskem
Pancéřoví granátníci
Slovenská armáda
Výsadkáři a průzkumníci
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 188 Kč
běžná cena: 349 Kč
běžná cena: 459 Kč
běžná cena: 229 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 175 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 427 Kč
naše cena: 213 Kč
POHLEDNICE
Osobní lodě na našich vodách – Vyšehrad, Kotva, Šumava, Máj, Hynek, Carina, Regina, Nepomuk, Puškvorec, Visla, Odra,
Praha, Bohemia, Šárka, Florentina
Lodě v české historii -s/s Republika, m/s Brno, Svatojánské proudy, s/s Antonin Dvorak a T.G. Masaryk (Liberty ship)
jeden kus:
naše cena: 6 Kč
K“M“K: 5 Kč
od pěti kusů:
naše cena: 5 Kč
K“M“K: 4 Kč
PROGRAMY
Soubor testových otázek vůdce rekreačního plavidla – Moře (naše cena 238 Kč)
Soubor testových otázek plachetnice (naše cena 238 Kč)
Soubor testových otázek vůdce malého plavidla (naše cena 238 Kč)
Komplet všech tří souborů testových otázek (VMP + moře + plachetnice) (naše cena 595 Kč)
Program LEA - 2010 (Lodní Elektronická Astronavigace) cena licence 200 Kč)
FILM, VIDEO
Svědectví vraků I. a II.:
Příběh lodi Dalmát – osud císařské jachty;
Zkáza lodi Baron Gautsch (Jadranský Titanik)
Svědectví vraků III.
Námořní bitva S.M.S. Zenty
původní cena: 195 Kč naše cena: 99 Kč, K“M“K: 80 Kč
původní cena: 195 Kč naše cena: 99 Kč, K“M“K: 80 Kč
NÁŠIVKY, ŠTÍTKY, ODZNAKY
Repliky čepicových štítků:
K-01
Čs. plavební společnost Labská, cca 30. léta 20. stol.
K-02
ČSPD, cca 50. až 80. léta 20. stol.
K-03
PPS, cca 90. léta 20. stol.
K-04
Čs. loď Legie, 20. léta 20. stol.
K-05
Čs. loď Republika, cca 50. léta 20. stol.
K-06
Československá námořní plavba, cca 80. léta 20. stol.
K-07
Čs. armáda - loďstvo, od roku 1919
K-08
pouze s kotvou bez označení
K-09
Učiliště ČSPLO, cca 50. léta 20. stol.
K-10
Rakousko-uherské námořnictvo, důstojníci kolem roku 1910
K-11
ČSPLO, kapitán zahraniční plavby
K-12
KčAR (pouze pro členy)
K-13
Obchodní lodstvo U.S. MARINE MERCHANTE (baret)
K-15
ČSPLO, cca 60. až 80. léta 20, stol.
K-16
DP hl. m. Prahy – osobní lodní doprava, cca 80. léta 20. stol.
K-17
Velká Británie – RMS Titanic (důstojníci)
K-18
Italské válečné námořnictvo (důstojníci)
K-19
Japonské válečné námořnictvo (důstojníci)
K-20
Německé válečné námořnictvo (I.WW, důstojníci) zlatá (g), stříbrná (s)
K-21
Velká Británie – Royal Navy
K-22
US válečné námořnictvo (důstojníci)
K-23
Námořní společnost československá (1922)
K-24
Československá plavba dunajská (1. republika)
K-25
pravděpodobně Legiobanka před rokem 1920 (rekonstrukce podle foto z lodi Morava cca 1930)
Nášivky:
B-01
ČSPLO, na sportovní blůzu
B-02
Dunajská pohraniční stráž VMV (rukáv)
běžná cena: 200 Kč
naše cena: 180 Kč
K“M“K: 170 Kč
28
OBLEČENÍ (podrobnosti v MK č. 49)
Trika pruhovaná trika s krátkým rukávem:
Triko pruhované modrobílé – krátký rukáv
100% Ba jednolícní 160g/m2
Kód
velikost
cena
KR001S
S
340 Kč
KR001M
M
340 Kč
KR001L
L
340 Kč
KR001XL
XL
340 Kč
KR001XXL
XXL
340 Kč
KR001XXXL
XXXL
390 Kč
Triko pruhované, světlemodrobílé – krátký rukáv
100% Ba jednolícní 170g/m2
Kód
velikost
cena
KR002S
S
340 Kč
KR002M
M
340 Kč
KR002L
L
340 Kč
KR002XL
XL
340 Kč
KR002XXL
XXL
340 Kč
KR002XXXL
XXXL
390 Kč
Krátký rukáv dámské světlé 2:1
Dámské tričko pruhované vypasované, proužek bílá/modrá 2:1
Bavlna 96%, elastan 4%, 160g/m2
Kód
velikost
cena
KRD002S
S
390 Kč
KRD002M
M
390 Kč
KRD002L
L
390 Kč
KRD002XL
XL
390 Kč
Krátký rukáv, dámské tmavé 2:1
Dámské pruh. tričko s krátkým rukávem, proužky 2:1, 96% bavlna, 4% lycra
Kód
velikost
cena
KRDT001S
S
390 Kč
KRDT001M
M
390 Kč
KRDT001L
L
390 Kč
KRDT001XL
XL
390 Kč
Véčko dámské pruhované modrobílé – krátký rukáv
96% Ba 4% Lycra 160g/m2
Kód
velikost
cena
009S
S
390 Kč
009M
M
390 Kč
009L
L
390 Kč
009XL
XL
390 Kč
Nátělník pruhovaný modrobílý
100% Ba jednolícní 160g/m2
Kód
velikost
cena
NA001S
S
270 Kč
NA001M
M
270 Kč
NA001L
L
270 Kč
NA001XL
XL
270 Kč
NA001XXL
XXL
270 Kč
NA001XXXL
XXXL
290 Kč
Trika pruhovaná trika s dlouhým rukávem:
Dlouhý rukáv dámské světlé, proužek 2:1
Dámské vypasované triko s dlouhým rukávem, proužek modrá NAVY/bílá 1:2, 96% bavlna, 4% lycra
Kód
velikost
cena
DRDS001S
S
450 Kč
DRDS001M
M
450 Kč
DRDS001L
L
450 Kč
DRDS001XL
XL
450 Kč
Dlouhý rukáv dámské tmavé, proužek 2:1
Dámské vypasované triko s dlouhým rukávem, proužek modrá NAVY/bílá 2:1, 96% bavlna, 4% lycra
Kód
velikost
cena
DRDT001S
S
450 Kč
DRDT001M
M
450 Kč
DRDT001L
L
450 Kč
DRDT001XL
XL
450 Kč
29
Triko pruhované modrobílé – dlouhý rukáv, 100% Ba 280g/m2 (teplé)
Kód
velikost
cena
003S
S
590 Kč
003M
M
590 Kč
003L
L
590 Kč
003XL
XL
590 Kč
003XXL
XXL
590 Kč
003XXXL
XXXL
650 Kč
Triko pruhované modrobílé – dlouhý rukáv, 100% Bavlna jednolícní 170g/m2
Kód
velikost
cena
TMJ01S
S
450 Kč
TMJ01M
M
450 Kč
TMJ01L
L
450 Kč
TMJ01XL
XL
450 Kč
TMJ01XXL
XXL
450 Kč
TMJ01XXXL
XXXL
490 Kč
Triko pruhované světlemodrobílé – dlouhý rukáv, 100% Bavlna – 170g/m2
Kód
velikost
cena
SVJ01S
S
450 Kč
SVJ01M
M
450 Kč
SVJ01L
L
450 Kč
SVJ01XL
XL
450 Kč
SVJ01XXL
XXL
450 Kč
SVJ01XXXL
XXXL
490 Kč
Véčko dámské pruhované modrobílé – dlouhý rukáv, 96% Ba 4% Lycra 160g/m2
Kód
velikost
cena
010S
S
450 Kč
010M
M
450 Kč
010L
L
450 Kč
010XL
XL
450 Kč
MODELÁŘSKÉ PLÁNY JaPa
Katalog. Jméno
Typ
číslo
plánu
lodi
01 s 75 Olympus
ponorka,
01 s
Olympus
ponorka
02 s
California
ponorka
02
California
bitevní loď
03 s
Richelieu
bitevní loď
03
Richelieu
bitevní loď
04 s
Tirpitz
bitevní loď
04
Tirpitz
bitevní loď
05 s
Sheffield
lehký křižník
05
Sheffield
lehký křižník
06 s
Beowulf
pobřežní bitevní loď
06
Beowulf
pobřežní bitevní loď
07 s
Pietro de Cristofaro korveta
08 s
Kresta
raketový křižník
08
Kresta
raketový křižník
09 s
Akagi
letadlová loď
09
Akagi
letadlová loď
010 s 50 Brave Borderer
torpédový člun
011 s
Warspite
bitevní loď
011
Warspite
bitevní loď
012 s
Borodino
bitevní loď
012
Borodino
bitevní loď
013 s
Baltimore
těžký křižník
013
Baltimore
těžký křižník
014 s 50 MTC-1003
výsadková loď
015 s
Viribus Unitis
bitevní loď
015
Viribus Unitis
bitevní loď
016 s 75 I-15
ponorka
30
Původ
lodi
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
USA
Francie
Francie
Německo
Německo
Velká Británie
Velká Británie
Německo
Německo
Itálie
SSSR
SSSR
Japonsko
Japonsko
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
Rusko
Rusko
USA
USA
Itálie
Rakousko-Uhersko
Rakousko-Uhersko
Japonsko
Měřítko
výkresu
1 : 75
1 : 100
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 50
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 50
1 : 100
1 : 200
1 : 75
Cena
190 Kč
170 Kč
350 Kč
180 Kč
375 Kč
200 Kč
415 Kč
205 Kč
300 Kč
180 Kč
200 Kč
150 Kč
180 Kč
310 Kč
180 Kč
520 Kč
240 Kč
190 Kč
355 Kč
185 Kč
300 Kč
180 Kč
330 Kč
180 Kč
160 Kč
360 Kč
195 Kč
190 Kč
Katalog.
číslo
017 s 50
017 s
018 s
018
019 s
019
020 s
020
021 s 25
021 s 50
022 s 50
023 s
023
024 s
024
025 s
025
026 s 75
027 s
027
028 s
028
029 s 50
030 s
030
031 s
032 s
032
033 s 75
033 s
034 s 50
035 s
035
036 s
036
037
037
038s
038
039s
039
040s50
040s
041s50
041s
042s75
042s
042
Jméno
plánu
Grey Goose
Grey Goose
Long Beach
Long Beach
Le Terrible
Le Terrible
Yorktown
Yorktown
Arrow
Arrow
Combatante III B
Taškent
Taškent
Missouri
Missouri
Nagato
Nagato
D-3
Fletcher
Fletcher
Penelope
Penelope
S-142
Karlsruhe
Karlsruhe
Hatsushimo
Hood
Hood
U-VII B
U-VII B
Gyoraitey
Bouvet
Bouvet
Jamato
Jamato
Arizona
Arizona
Zara
Zara
Eskimo
Eskimo
G-5
G-5
Temes
Temes
Nautilus
Nautilus
Nautilus
Typ
lodi
stíhač ponorek
stíhač ponorek
raketový křižník
raketový křižník
torpédoborec
torpédoborec
letadlová loď
letadlová loď
dělový člun
dělový člun
raketový člun
torpédoborec
torpédoborec
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
ponorka
torpédoborec
torpédoborec
lehký křižník
lehký křižník
torpédový člun
lehký křižník
lehký křižník
torpédoborec
bitevní křižník
bitevní křižník
ponorka
ponorka
torpédový člun
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
těžký křižník
těžký křižník
torpédoborec
torpédoborec
torpédový člun
torpédový člun
monitor
monitor
ponorka
ponorka
ponorka
Původ
lodi
Velká Británie
Velká Británie
USA
USA
Francie
Francie
USA
USA
Velká Británie
Velká Británie
Řecko
SSSR
SSSR
USA
USA
Japonsko
Japonsko
SSSR
USA
USA
Velká Británie
Velká Británie
Německo
Německo
Německo
Japonsko
Velká Británie
Velká Británie
Německo
Německo
Japonsko
Francie
Francie
Japonsko
Japonsko
USA
USA
Itálie
Itálie
Velká Británie
Velká Británie
SSSR
SSSR
Rakousko-Uhersko
Rakousko-Uhersko
USA
USA
USA
Měřítko
výkresu
1 : 50
1 : 100
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 25
1 : 50
1 : 50
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 75
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 50
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 100
1 : 200
1 : 75
1 : 100
1 : 50
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 100
1 : 50
1 : 100
1 : 50
1 : 100
1 : 75
1 : 100
1 : 200
Cena
P01 s 75
P01 s
P02 s 50
P02 s
P03 s
P03
La Drac‘ene
La Drac‘ene
Victory
Victory
Caesar
Caesar
galéra
galéra
řadová loď
řadová loď
1 : 100
1 : 200
Francie
Francie
Velká Británie
Velká Británie
160 Kč
120 Kč
1 : 75
1 : 100
1 : 50
1 : 100
260 Kč
200 Kč
460 Kč
240 Kč
1 : 50
1 : 10
240 Kč
150 Kč
C01 s 50 Western Rivet
C0l s
Western Rivet ~
230 Kč
170 Kč
365 Kč
200 Kč
270 Kč
170 Kč
500 Kč
240 Kč
320 Kč
185 Kč
260 Kč
250 Kč
165 Kč
445 Kč
235 Kč
415 Kč
210 Kč
190 Kč
250 Kč
160 Kč
305 Kč
180 Kč
180 Kč
300 Kč
180 Kč
250 Kč
490 Kč
240 Kč
190 Kč
170 Kč
200 Kč
360 Kč
200 Kč
480 Kč
240 Kč
380 Kč
220 Kč
360 Kč
200 Kč
250 Kč
150 Kč
100 Kč
50 Kč
250 Kč
150 Kč
240 Kč
150 Kč
120 Kč
31
Knihy JaPa
01
02
03
04
05
Bismarck
Americké válečné lodě 1914-18
Francouzské válečné lodě 1914-1918
Americké letadlové lodě z období II. sv.války
580 Kč
300 Kč
340 Kč
680 Kč
Poznámka:
Nenajdete-li uvedené tituly v objednávkovém formuláři, napište požadované tituly do kolonky „Máte-li nám co
sdělit“!
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Naši další nabídku a podrobnosti najdete ve starších „Mokrých“ knihách
na naších stránkách www.mare-czech.cz.
Veřejným knihovnám poskytujeme slevu 30 % na tituly vlastní produkce.
Ne všechny tituly máme přímo na skladě. Od toho se odvíjí i dodací doba a dostupnost některých titulů. Prosíme
tedy o strpení. Dotazy a reklamace vyřídíme na e-adrese: [email protected] nebo tel.: 222 938 250.
Za nakladatelství Mare-Czech
Marek Přikryl
32

Podobné dokumenty

Mokré - mare

Mokré - mare zjistit, jestli na tyto otázky existují i odpovědi. A  protože je jachtař, nalodil se na  plachetnici, vztyčil plachty a  vydal se se svými přáteli do země Arthura Ransoma tyto odpovědi hledat. Čte...

Více

Zpravodaj 71/2015 - mare

Zpravodaj 71/2015 - mare Dvě drobné reflexe čtenářů na první vydání „Plavčíka“ a „Námořnické povídačky“ věnované autorovi: „Znovu jsem si pročetl Vaši knížku Ze slezské vísky plavčíkem u  maríny. Opět mne zaujala, poučila ...

Více

Druhé číslo ve znamení menších změn!

Druhé číslo ve znamení menších změn! řiznávám se, že jsem něco takového nečekal ani v těch nejoptimističtějších představách. První číslo našeho nového magazínu Reload oslavilo velký úspěch, a to jak ze strany ohlasů ve formě komentářů...

Více

Zpravodaj 51/2010 - mare

Zpravodaj 51/2010 - mare 8) Která československá loď se téměř potopila v tajfunu ve vyprávění kapitána A. Fojtů? Správná odpověď je Republika.

Více

Zpravodaj 49/2010 - mare

Zpravodaj 49/2010 - mare 169. výročí spuštění 1. českého parníku Bohemia na vodu 112. výročí bitvy v Manilské zátoce (USA/Španělsko) 65. výročí potopení Cap Arcony plné vězňů 65. výročí potopení poslední lodě v bitvě o Atl...

Více

Soucasnost_2005

Soucasnost_2005 knihoven SKIP v příspěvku Zlaty Houškové nazvaném Je v našich knihovnách prostor pro dítě s knihou? Konference prokázala užitečnost konfrontace teoretických závěrů se zkušenostmi z praxe. Věřme, že...

Více