Duben 2011

Komentáře

Transkript

Duben 2011
ŽACLÉŘSKÝ
zpravodaj
DUBEN 2011 | ROČNÍK 19 | ČÍSLO 4 | [email protected]
Swix Nordic Skitest 2011 Žacléř test běžeckých lyží (str. 8)
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás touto cestou informoval o aktuálním dění v našem městě.
24. února na 3. zasedáním zastupitelstva města byl mimo jné schválen
rozpočet města na tento rok. Podle mého názoru se jedná o historicky nejvyšší rozpočet, který je koncipován jako vyrovnaný s příjmy i výdaji při
započítání financování ve výši 124.440.930,-Kč. Z toho běžné, provozní
výdaje jsou ve výši 39.075.100,-Kč, vše ostatní jsou investice a splátky půjček a úvěrů. Největšími investičními akcemi tohoto roku jsou dvě kanalizace. Kanalizace v Bobru je pokryta z 90% dotací z Operačního programu
přeshraniční spolupráce a měla by být dokončena ve třetím čtvrtletí. V
rámci tohoto projektu dojde i k zakoupení tlakového vozidla na čištění
kanalizace. Druhou kanalizací je kanalizace v lokalitě Červená a Bílá kolonie, která je spolufinancována dotací z Operačního programu Životní
prostředí. V rámci této kanalizace bude provedena i rekonstrukce několika
kanalizačních oddělovačů. Samotná realizace kanalizace v Červené a Bílé
kolonii by dle dohody s dodavatelem, společností BAK stavební společnost,
a.s., Trutnov neměla trvat déle než dva měsíce. Věřím, že realita bude v
souladu s těmito plány, i když jako vždy dojde určitě k nějakým komplikacím. Při stavbách tohoto rozsahu to asi ani jinak nemůže být. Třetí,
pro výši rozpočtu zásadnější investiční akcí, je doplacení zateplení budovy
základní školy. Na tuto investici bychom měli ještě obdržet zbývající část
dotace z Operačního programu Životní prostředí. V rámci investic bude
také provedena rekonstrukce komunikace Betlém I, na kterou se nám po-
měsíčník města Žacléř
Foto: Aleš Vaníček
dařilo získat 90% dotace z programu Leader, který je realizován prostřednictvím MAS Krkonoše a Státního zemědělského intervenčního fondu. Do
tohoto programu bychom rádi v letošním roce podali další tři projekty a
to na rekonstrukci střechy staré budovy základní školy, tři dětská hřiště
a rekonstrukci místní komunikace kolem firmy TINY ke Korálku. Zatím
není jasný termín vyhlášení tohoto programu, ale jsme na to připraveni.
Na bývalé zahradě u Základní školy bude ve vrchní části letos vybudováno
nové dětské hřiště – 200 tis. Kč máme schváleno z Nadace ČEZ a ve spodní
části bychom rádi vybudovali parkoviště pro potřeby Základní školy. Mělo
by zde vzniknout cca 12 parkovacích míst. Realizace se bude odvíjet od
naplňování příjmové části rozpočtu.
V počátku roku došlo, pro mě dosud z nepochopitelných důvodů, k rozvíření situace v otázce údajného spojování mateřských škol se základní
školou. Vůbec mně není jasné, proč k této, z mého pohledu neadekvátní a
někdy až hysterické situaci došlo, protože v této chvíli není tato záležitost
nikde projednávána, natož aby byly stanoveny nějaké termíny a rozhodnutí. Nejprve bude připravena koncepce rozvoje a vývoje školství v našem
městě, která bude prodiskutována se všemi zainteresovanými subjekty a
na základě této koncepce si teprve členové zastupitelstva včetně mé osoby
budou vytvářet nějaký názor. Takto jsem vždy celou záležitost interpretoval a nehodlám na tom nic měnit. Pro mě a věřím, že i pro ostatní členy
zastupitelstva je podstatný pouze jeden cíl – spokojenost dětí a rodičů.
M. Vlasák
1
informace z radnice
Z RADY MĚSTA
9. SCHŮZE - 3. BŘEZNA 2011
Rada města nemá připomínky ke stavbě plotu na pozemku parcela č. 1356/1
v k.ú. Žacléř dle přiložené projektové
dokumentace.
Rada města schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na projekt
„Cykloturistika v Žacléřském regionu –
tisk brožury“ společnost Tiskárna Flóra,
s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10
s nabídkovou cenou 166.800,-Kč včetně
DPH.
Rada města schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na projekt
„Cykloturistika v Žacléřském regionu –
mapy“ společnost Tiskárna Flóra, s.r.o.,
Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10 s nabídkovou cenou 55.680,-Kč včetně DPH.
Rada města schvaluje jako vítěze
veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Zateplení objektu čp. 51, ul. Na Pilíři,
Žacléř“ společnost HAASE PAVEL stavební firma, Kocléřov 138, s nabídkovou
cenou 3.307.586,-Kč bez DPH.
Rada města schvaluje jako vítěze
veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Zateplení objektu čp. 124, ul. Na Pilíři,
Žacléř“ společnost HAASE PAVEL stavební firma, Kocléřov 138, s nabídkovou
cenou 3.779.678,-Kč bez DPH.
Rada města schvaluje odpisový plán
příspěvkové organizace Mateřská škola,
Žacléř, Na Pilíři 204 s odpisy ve výši
40.893,-Kč.
Rada města schvaluje přidělení bytu
č. 388/14 – 1+1 ze zdravotních důvodů s
podmínkou uvolnění bytu č. 21 v čp. 224,
Havířská II.
Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit
realizaci tohoto usnesení.
Rada města schvaluje přidělení bytu č.
21 v čp. 224, ul. Havířská II, Žacléř.
Rada města schvaluje přidělení bytu
č. 137/14 v domě čp. 137, ul. Mladých
horníků, Žacléř.
Rada města schvaluje přidělení bytů
č. 388/11 – 1+0 a 388/16 – 3+1 v domě
čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř na základě
výsledku výběrového řízení.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Žacléř a Ing.
Pavlem Klevcovem, Za Komínem 485,
Trutnov, IČ 14558581 v předloženém
znění.
Rada města doporučuje příspěvkové organizaci Videoklub a kino Žacléř
vypovědět nájemní smlouvu na pronájem
kinosálu v Kulturním klubu Žacléř ze dne
20.5.2002.
Rada města schvaluje občanskému
sdružení Bornflossrock, o. s., se sídlem Žacléř, Nádražní 295, IČ 22864491
finanční příspěvek na rok 2011 ve výši
30.000,-Kč. Příspěvek bude použit na
akce uvedené v příloze č. 3 žádosti.
Rada města schvaluje koupi osobního
vozidla DACIA Duster za cenu 345.640,Kč vč. DPH. Financování bude provedeno prostřednictvím produktu Dacia
Finance se zaplacením části kupní ceny
ve výši 30% a rozložením plateb zbývající
částky na 36 měsíců. Součástí plateb bude
i platba povinného pojištění, havarijního
pojištění a úrazového pojištění osob.
Rada města schvaluje prodej stávajícího vozidla Škoda Fabia 1,9 SDI za cenu
35.000,-Kč protiúčtem prostřednictvím
prodejce nového vozu společnosti Auto
RN s.r.o., Za Cihelnou 533, Trutnov.
Rada města schvaluje dočasné přidělení náhradního bytu velikosti 1+1 v
domě čp. 51, ul. Na Pilíři, Žacléř, do doby
opravy bytu v domě čp. 222, ul. Havířská
II, Žacléř po požáru. Nájemníci budou
v náhradním bytě hradit služby – teplo,
teplá a studená voda, společná elektřina a
dále nájem v původním bytě.
Rada města bere na vědomí informaci
starosty o schůzkách v Mateřských školách a vysvětlení ředitelky Mateřské školy,
Žacléř, B. Němcové 373.
Rada města bere na vědomí informaci
o odstoupení žadatele od záměru pronájmu nebytového prostoru v domě č.p. 16
v k. ú. Žacléř - trafika.
Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 376/501 v domě č.p.
376 v k. ú. Žacléř pro žadatele.
Rada města schvaluje pronájem části
pozemku č. kat. 1224/14 - ostatní plocha
o výměře cca 200 m2 v k. ú. Žacléř žadatelům za cenu ročního nájmu ve výši 2,50
Kč/m2.
Rada města schvaluje prodloužení
platnosti nájemní smlouvy spojené s
ujednáním o právu koupě najaté věci z
29.03.2006 do 31.12.2011 s tím, že nájemné nebude odečítáno z kupní ceny.
Rada města schvaluje prodloužení
platnosti nájemní smlouvy spojené s
ujednáním o právu koupě najaté věci z
29.03.2006 do 31.12.2011 s tím, že nájemné nebude odečítáno z kupní ceny.
M. Vlasák
Z RADY MĚSTA
10. SCHŮZE - 17. BŘEZNA 2011
Rada města bere na vědomí návrh
témat, které předložil k projednání ředitel
společnosti GEMEC-UNION, a.s. Ing.
Zdeněk Adamec. Rada města požaduje
předložení konkrétních návrhů řešení
jednotlivých témat dle představ společnosti.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí digitálních dat č. 5717
mezi společností SHOCart, spol. s r.o. a
městem Žacléř v předloženém znění.
Rada města žádá komisi pro životní
2
prostředí o stanovisko k žádosti Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 68,
ul. Komenského, Žacléř o pokácení dvou
stromů.
Rada města schvaluje Centru pro
zdravotně postižené Královéhradeckého
kraje, CZP Trutnov, finanční příspěvek
na činnost v roce 2011 ve výši 3.000,-Kč.
Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.500,-Kč šipkovému oddílu
TJ Baník Žacléř na tři turnaje Mistrovství Žacléře, které budou pořádány jako
memoriál Vladimíra Halenára v sobotu
26.3.2011.
Rada města schvaluje záměr pronájmu
nebytových prostor ve druhém nadzemním podlaží domu čp. 204, ul. Na Pilíři,
Žacléř.
Rada města schvaluje odpisový plán
příspěvkové organizace Mateřská škola,
Žacléř, B. Němcové 373 s výší odpisů pro
rok 2011 25.970,-Kč.
Rada města bere na vědomí informace
ze schůzí sociální a zdravotní komise,
informace z radnice
které se konaly 20.1. a 3.3.2011.
Rada města schvaluje zrušení usnesení
rady města č. 2011*6*98.
Rada města schvaluje vyřazení a likvidaci rozbité otočné kancelářské židle s
područkami inv. č. 231/6.
Rada města schvaluje záměr prodeje
bytové jednotky č. 370/104 v bytovém
domě č. p. 370 na st. p. č. kat. 630 v k. ú.
Žacléř za cenu 353.324,-Kč.
Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku zahrádky na
části pozemku č. kat. 997/1 - zahrada dle
nájemní smlouvy č.j. Maj.-1563/2007/Il. z
10.10.2007 a to dohodou k 31.03.2011.
Rada města schvaluje záměr pronájmu
zahrádky na části pozemku č. kat. 997 zahrada v k. ú. Žacléř v zahrádkové osadě
„Sad“ o výměře cca 288 m2.za cenu 2,50
ČERVENÉ KONTEJNERY
Dne 14. února 2011 bylo na sídlišti B.
Němcové vedle sauny a v ulici Nádražní
vedle vlakového nádraží umístěno po
jednom kontejneru na drobný elektroodpad.
Kontejnery jsou určeny pro ukládání
drobného elektromateriálu - baterií,
drobného elektrozařízení jako jsou
kalkulačky, drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony, elektronické hračky
a pod.
NEPATŘÍ SEM:
televizory, PC monitory, úsporné žárovky, ledničky, pračky a pod. Další informace k uvedeným kontejnerům a sběru
elektroodpadu naleznete na internetových stránkách www.cervenekontejnery.
cz/cervene-kontejnery.html
Kontejnery nenahrazují pravidelný svoz
nebezpečného odpadu, který je prováděn
každou první sobotu v sudém měsíci.
Kč/m2.
Rada města schvaluje záměr pronájmu
nebytového prostoru v domě č. p. 16 v k.
ú. Žacléř. Záměr bude zveřejněn na internetu, na kabelové televizi, ve zpravodaji a
na plakátovacích plochách.
Rada města schvaluje prodej bytové
jednotky č. 280/4 v k. ú. Žacléř prostřednictvím realitní kanceláře HIPET reality
za cenu 307.943,-Kč.
Rada města schvaluje záměr prodeje
garáže na stavební parcele č. kat. 577/4 v
k. ú. Žacléř za cenu 70.000 Kč prostřednictvím realitní kanceláře HIPET reality.
Rada města bere na vědomí informace
starosty o jednání s žadateli o odkup bytů
v čp. 191, ul. Revoluční, Žacléř.
Rada města schvaluje úhradu dlužného nájemného za pronájem nebytového
prostoru v čp. 136, ul. Mladých horníků,
Žacléř v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 5.000,-Kč.
Rada města schvaluje záměr převzetí
zpracování Žacléřského zpravodaje příspěvkovou organizací Videoklub a kino
Žacléř.
Rada města žádá Komisi pro životní
prostředí o stanovisko k žádosti o prořezání lip na fotbalovém hříšti.
Plná znění usnesení z rady města a zápisy
ze zastupitelstva města jsou k nahlédnutí
na podatelně MěÚ v Žacléři.
M. Vlasák
VEŘEJNÉ TOALETY
Milí spoluobčané,
tentokrát se budu ve svém příspěvku
věnovat hojně diskutovanému tématu –
problematice veřejných toalet ve městě
Žacléř.
Počátkem měsíce dubna budou z rozhodnutí rady města na dvou místech v Žacléři instalovány mobilní veřejné toalety,
které můžete zdarma využít. Prvním místem je parkoviště mezi domy čp. 14 a 16
na Rýchorském náměstí, druhé stanoviště
představuje prostor parčíku u autobusové
zastávky poblíž Penzionu Sport. Toalety
pronajala firma Eko Delta z České Skalice, jež bude zároveň v pravidelných 14ti
denních intervalech zajišťovat komplexní
servis. Ideálním řešením by jistě bylo
vybudování veřejných toalet v některém z
domů v majetku města, avšak k tomuto chybí především vhodné prostory,
STROMY A VODA
V minulém příspěvku jsme slíbíli, že
se ještě zmíníme o prašnosti. Jakou má
souvislost prach a voda? A je pravda, že
strom u domu způsobuje vlhkost v domě
a zdiva?
Strom snižuje prašnost prostředí nejen
pohlcováním prachových částic listy, ale i
jinak. Ke svému životu potřebuje dostatek
vody. Nejvíce ji nabírá kořeny. Voda je
pro strom důležitá pro činnost pletiv,
přenos živin apod. Vodu také částečně
které by navíc mohly být přístupné 24 h
denně a v konečném důsledku by tato
varianta byla finančně nákladnější než
samotný pronájem. Co se Rýchorského
náměstí týče, lze také využít v úterý až
neděli v době od 9:00 – 16:00 h toalety v
Městském muzeu Žacléř a Turistickém
informačním centru v budově čp. 10.
Smlouva byla uzavřena na dobu 1 roku,
s tím, že lze po domluvě s firmou bez
obtíží upravovat intervaly komplexního
servisu.
Eva Rennerová
Místostarostka města Žacléř
odpařuje listy do ovzduší. Tím vzduch
ve svém okolí zvlhčuje - a to je právě ten
faktor, který pomáhá snižovat prašnost:
částice vody ve vzduchu totiž na sebe
nabalují i prachové částice a ztěžklé pak
klesají na zem. Příjemnější a lehčí pocit i
dýchání pod stromy mimo jiné způsobuje
právě provlhčení a pročištění vzduchu,
které stromy zajišťují.
A jak to je s vlhkostí domu? V minulosti domky často neměly vůbec žádnou
izolaci. Jak to, že dům nebyl vlhký?
Kromě toho, že lidé měli dříve více citu
pro výběr vhodného místa pro stavbu,
3
aktuality
pomáhal udržovat sucho v domě právě
strom. Nebyl tedy vysazován u domu jen
jako ochrana před blesky či estetický prvek (v minulosti bylo prostě v lidech více
vnímáno souznění s přírodou, že jsou její
součástí a nikoliv dobyvatelé), ale fungoval i jako „vysušovatel“. Víte, že vzrostlý
strom dokáže „vytáhnout“ z půdy svými
kořeny až 500 litrů vody denně? Strom
tedy nezpůsobuje vlhkost, ale naopak vysušuje. A pokud vzlíná zdí vlhkost, není
to „vinou“ stromu, ale v naprosté většině
problémem v izolaci domu.
A víte, že stromy mohou ušetřit i finanční prostředky na topení? O tom zase až
příště.
Komise pro životní prostředí
ZIMA ODCHÁZÍ
Blíží se čas, kdy ze
silnic zmizí dopravní
značka Zimní výbava
a my, motoristé, budeme moci přezout
své miláčky do letního obutí. Dovolte
mi krátké ohlédnutí řidiče, který jezdí do
práce svým autem každý den.
Hned v prosinci si zima sama řekla o
užívání zimních pneumatik. I kdyby to
nenařizovala dopravní značka. V Krkonoších to rozhodně není přepych, je to
nutnost! Za kopcem, směrem k Černé
hoře, dokonce někteří řidiči jezdili jeden
celý týden se sněhovými řetězy, aniž by
porušili silniční zákon, tolik bylo na silnicích sněhu. Nechci žehrat na silničáře,
naopak! Každý pracovní den ráno byla
vozovka v takovém stavu, aby soustředění
a zodpovědní řidiči mohli bezpečně dojet
na místo určení. Obvyklé tvrzení o zalezlých silničářích nepotvrzuji. Já jsem pluhy
a sypače potkával poměrně často, pravda,
většinou v protisměru, ale potkával. Díky
chlapi! Také v našem městě odvedli ti,
co se starali o silnice a chodníky, velký
kus práce. Časně zrána se soustředili na
cesty ke škole, k neradosti dětí, které se
tak nemohly vymlouvat, že se do školy
nedá jít. Leckteré větší město nám může
závidět stav našich chodníků v zimě. I
zde se patří poděkovat. Závěrem mého
krátkého zamyšlení chci také poděkovat
všem zodpovědným řidičům, kteří jezdí
ohleduplně a bezpečně tak, aby nezpůsobili dopravní nehodu.
Šťastnou cestu!
Mgr. Stanislav Lehký
předseda Rýchorského autoklubu
SEVER VÁS ZVE
Středisko ekologické výchovy SEVER
Horní Maršov zve všechny v sobotu 16.
dubna na Den Země, tentokrát na téma
Zvířata a my.
Oslavy začínají již dopoledne dobrodružným výletem, který má dvě varianty. Pro
dospělé a starší děti, kterým na trase ze
Svobody nad Úpou do Horního Maršova
průvodce z KRNAPu prozradí zajímavosti o krkonošských zvířatech a pro rodiče
s menšími dětmi, pro které je připraven
hravý výlet po okolí Maršova.
Oba výlety končí před maršovskou ZŠ,
kde na ně ve 14 hodin naváže krkonošský jarmark. Kromě tradičních ukázek řemesel a prodeje certifikovaných
výrobků „Krkonoše-originální produkt“
na návštěvníky čekají různá živá zvířata,
organizace zabývající se právy zvířat,
promítání filmu, prezentace solárního
vařiče a prodej kosmetiky netestované na
4
zvířatech, ochutnávka ovocných a zeleninových salátů, prodej Fair-Trade, občerstvení a pro děti zábavná zvířecí stezka s
úkoly, po jejichž splnění je čeká odměna.
V mateřském centru Hrošík bude otevřen
dětský koutek pro nejmenší. Hudební doprovod akce zajistí kapela Fanfán tulipán
a celou akci zakončí v 17 hodin divadelní
představení „Nejkrásnější narozeniny“.
Jarmark bude také místem sběru vysloužilých mobilních telefonů v rámci akce
pořádané ZOO Praha a firmou REMA
na záchranu goril nížinných v Kamerunu. Odevzdat k recyklaci bude možno i
vybité baterie. Akci finančně podpořila
obec Horní Maršov.
Více informací o celé akci: www.sever.
ekologickavychova.cz
Ve dnech 19. a 20. dubna jsou v aule
České lesnické akademie připraveny
přednášky, diskuse a promítání s environmentální tématikou pro školy.
Milada Dobiášová
SEVER
aktuality
CHOVATELÉ A
„CHOVATELÉ“
Chci mluvit o pejskařích,
nastává jaro a s ním
každoroční problém.
Chovatelé po svých
mazlíčkách uklízí a to
je v pořádku. A děkuji
za to. „Chovatel“ tomu je
jedno, kde jeho čokl to
svý lejno ztratí. A i těm
se dá „poděkovat“ za
to, že nás drží ve střehu,
kam šlapeme. Bohužel,
to se nedá říci o malých
dětech a bude-li jedno
jediné H....O na místě
kde si hrají, určitě se v
něm vyválí, nebo ho aspoň vezmou do ruky. Maminko, tatínku,
dědo a babi buďte ostražití. Dovedu si docela dobře představit,
co by se dělo, kdyby se sousedé z okolí takového „chovatele“
vyšli vymočit na jeho vůz a poté se šli vykálet na chodník před
jeho vchod. Pořizuje-li si chovatel nějaké zvíře, měl by vědět,
jaké má povinnosti vyplývající ze zákona. Například zvíře nebude obtěžovat sousedy hlukem, zápachem nebo výkaly. Stejně
tak to je i s vodítkem nebo košíkem, i když nic neudělá. Mohl
bych jmenovat spoustu majitelů psa puštěného bez vodítka, to
by se mohli naštvat ti, které bych jmenovat zapomněl. Vím, že to
nic nezmění, ale je potřeba stále na tento nešvar ukazovat. Sice
máme policii, ale ta má jiné starosti. Můžete souhlasit a nebo
taky ne, možná by pomohla nějaká anketka.
Walter KLENNER
SLUŽBY PRO UŽIVATELE DROG
V OBLASTI TRUTNOVSKA
Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje, které
provozuje občanské sdružení Laxus, poskytuje již od roku 2009
služby pro uživatele drog v regionu Trutnovska. Z důvodu efektivnějšího fungování došlo od ledna letošního roku ke změnám
v provozu tak, aby nedocházelo ke zdvojování služeb, které ve
stejné oblasti poskytuje i další sdružení.
Na změny, které proběhly, jsme se zeptali Mgr. Markéty Manové, vedoucí centra. „Terénní pracovníci, kteří v občanském
sdružení Laxus pracují, navštěvují v současné době severní část
kraje pravidelně vždy v úterý, kdy zajíždějí do Rtyně v Podkrkonoší, Úpice, Červeného Kostelce a České Skalice a ve čtvrtek,
kdy se starají o Vrchlabí, Hostinné a Dvůr Králové nad Labem,“
uvedla.
Pro všechny výše uvedená města je v denním provozu telefonní
číslo 775 565 309, na kterém si zájemci o službu mohou domluvit osobní schůzku nebo požádat o poradenství či informace z
oblasti drogové problematiky. Všechny služby, které Centrum
terénních programů Královéhradeckého kraje poskytuje, jsou
bezplatné a respektují anonymitu klienta. „Ta je jedním ze
základních předpokladů pro poskytování služeb v této oblasti
a naši klienti se tudíž nemusí obávat, že po nich budeme chtít
občanský průkaz nebo jejich osobní údaje,“ dodává Mgr. Markéta Manová. Kromě uživatelů drog se na terénní pracovníky
často obrací také rodiče uživatelů nebo osoby, které se dostávají
do kontaktu se závislými a hledají informace, jak lidem, kteří do
často nepřehledného světa drog spadli, efektivně pomoci.
Drogová scéna na Trutnovsku co do počtu osob zhruba odpovídá průměrným republikovým statistikám. Drobný rozdíl,
především od zbývající části našeho kraje, je dán především
tím, že je zde více uživatelů opiátů. „Pro Královéhradecký kraj
je typické spíše užívání pervitinu, ale na Trutnovsku jsme se za
dobu našeho fungování dostali do kontaktu i s uživateli Subutexu, což je substituční látka, užívaná při odvykání od heroinu.
Také se zde setkáváme se sezónním užíváním opia, které klienti
sbírají z makových polí v průběhu léta,“ přibližuje místní scénu
Mgr. Markéta Manová.
Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje je
součástí projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém
kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a
státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. Více o jednotlivých službách na
www.laxus.cz
5
reklamy
OBEC LAMPERTICE
pronajme byt 4+1 v půdní vestavbě na obecním úřadě
v Lamperticích. Zájemci se mohou informovat přímo
na obecním úřadě, nebo na tel.: 499 879 216,
pí Dolejšová
6
informace
PODĚKOVÁNÍ
Všímavější návštěvníci naší školy si
jistě povšimli, že prostory v Základní
umělecké škole již poznamenal zub času.
Popraskané omítky, proteklé stropy
apod. již příliš nenapomáhaly k příjemné atmosféře kulturního stánku. A
tak před jarními prázdninami proběhla
rekonstrukce sálu a pěvecké třídy. Oslovili jsme osvědčené spolehlivé firmy,
se kterými máme již dobré zkušenosti.
A jejich spolehlivost a profesionalita se
projevila i tentokrát. Při osobním jednání se dohodly termíny a harmonogram
prací a již po pěti dnech, které jsme měli
na přípravu (vyklizení místností, zakrytí
koberců, lišt, zabránění průniku prachu
do ostatních místností apod.), nastoupili
pracovníci firmy. A za necelý týden bylo
hotovo! Nyní již jen doděláváme drobné
detaily tak, aby sál byl připravený do
dalšího koncertu Kruhu přátel hudby.
Děkujeme tedy stavební firmě A&K
s.r.o. Trutnov a malířské firmě JaS s.r.o.
Trutnov za výborně odvedenou práci a
také žacléřským podnikatelům za sponzorskou pomoc při rekonstrukci - jsou
to Žacléřská prádelna, Milan Melesík
a Tomáš Mejtský.
Doufáme, že v dalších letech najdeme
prostředky i sponzory pro rekonstrukce
dalších učeben školy, které si to také již
zaslouží.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 19. března byli na městském úřadě přivítaní
matrikářkou Evou Marksovou a tajemnicí Kristou Markelovou noví občánci našeho města. Čtyři holčičky a tři chlapce
spolu se svými rodiči a blízkými slavnostně přivítaly děti z MŠ Na
Pilíři pásmem básniček. Milá slova z úst tajemnice pak některé
rodiče dojala k slzám. Malý dáreček pro novorozeňátka na památku předala matrikářka rodičům a miminka se pak na malou
chvilku pochovala v kolébce. Všem maminkám, tatínkům a jejich
miminkům přejeme hodně zdraví a štěstí.
Byly přivítány tyto děti (zleva):
Daniel Troch, Daniela Popelková, Kristýna Petrovická, Karolína Rychetská, Elen Viktorie Zárečná, Daniel Koudelka a Adam Tvaroh.
Do příštího vydání připravujeme soutěž „O nej miminko roku 2010“.
Jiří Jirásek
PODĚKOVÁNÍ
Letošní 2. ples Kulturního domu navštívilo o 30 tanečníků více, než minulý rok.
Jsem za to moc ráda a všem děkuji za
účast a věřím, že příští rok se sál zaplní
dalšími zájemci o super muziku (Jiří
Kárník band) a příjemnou zábavu (předtančení Bene Dance Art Team a děvčat
ze základní školy). I bohatá tombola (viz
foto) předčila očekávání a já moc děkuji
všem sponzorům.
Jsou to:
LADEO Lukavec s.r.o., Městský úřad
Žacléř - Muzeum, Věra Černá - kosmetické studio, MAKOLI s.r.o., Firma Ocelot ing. Matějka, Městský úřad - Knihovna, KERAMTECH a.s., Dobrovolný sbor
hasičů, Jindřiška Matušíková - Cukrárna
a Aveflor a.s. Budčeves
Děkuji
J. Sýpalová - vedoucí Kulturního domu
7
sport
SWIX NORDIC SKITEST 2011 ŽACLÉŘ
TEST BĚŽECKÝCH LYŽÍ
První březnový víkend se příznivci běžeckého lyžování sešli na
akci, která je jediná svého druhu – Swix NORDIC Skitest 2011 –
testu běžeckých lyží pro modelovou sezonu 2011-12 . Tentokrát
akce zavítala k nám do Žacléře. Sněhově podmínky sice donutily organizátory akci mnohokrát přesunout, ale nakonec vše
dobře dopadlo a slunečné počasí a příjemné zázemí penziónu
Ozón vytvořilo pro účastníky akce příjemné podmínky.
Samotný test se skládal ze dvou částí tzv. profi a veřejného testu
běžeckých lyží. Test nejprve zahájili ve čtvrtek a pátek bývalí i
současní závodníci např. Standa Henych, Martina Chrástková
a další. Od soboty si poté mohli nové modely běžeckých lyží
otestovat zájemci z řad široké běžkařské veřejnost a milovníci
tohoto sportu. K dispozici jim byla stovka modelů etablovaných
značek např. Atomic, Fischer, Rossignol a to jak na skate tak
i na klasiku. Nejenom testéři si přišli na své, k dispozici byly
poradna SWIX, prodejní stánky a otestovat si bylo možné vozy
4x4 značky Volkswagen.
Hana Topolovová
Foto: D. Mach a H. Topolovová
SOUTĚŽ ZUŠ
V úterý 23. února se v Trutnově konalo okresní kolo celostátní
soutěže Základních uměleckých škol, tentokrát v oboru klavír.
Naše škola vyslala čtyři soutěžící. Je to náročné klání, i když
to je soutěž dětí, probíhá vše stejně jako na profesionálních
mezinárodních soutěžích. Nejde jen o samotný výkon - zahrání
REKLAMA
několika skladeb před porotou, ale je to i dlouhé čekání, správné
načasování i rozehrání před výkonem, „nažhavení“ a zkoncentrování se v daný okamžik, zvládnutí stresu, který je vždy při
soutěžích přítomný mezi pořadateli i soutěžícími apod. Ale my
jsme se nestresovali, naopak jsme si to užili! Všichni naši soutěžící i přes různé problémy (např. nejmladší Eliška
místo „šturmování“ těsně před soutěží několik dnů
proležela v posteli s vysokými horečkami) zvládli vše
skvěle a všichni získali ocenění.
Výsledky:
O. kategorie - Eliška Pechová 2. místo
II. kategorie - Jaromír Slavík 3. místo
III. kategorie - Daniela Vlasáková 1. místo s postupem do krajského kola
IV. kategorie - Dominika Šídová3 místo
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Daniele přejeme krásné hraní
v krajském kole v Hradci Králové!
Jiří Jirásek
8
zprávy ze škol
V SAUNĚ JE PRÍMA
Všichni říkají,
že zimní období a plískanice s
sebou nesou
častá onemocnění, nachlazení, rýmy a pokašlávání. Ale my jsme na bacily vyzráli!
Nejen, že jsme jedli hodně ovoce a zeleniny, abychom měli dost vitamínů, ale také
jsme se chodili saunovat. Teplíčka jsme
si užívali od října do konce února. Každý
čtvrtek dopoledne nám maminka dala do
batůžku pitíčko, velkou osušku, boty - my
jsme přidali dobrou náladu - a vyrazili jsme. Saunu máme kousek od naší
Barevné školky - tak to trvalo jen chvilku
a už jsme byli tam. Pozdravili jsme se s
panem Forrou, převlékli se. Potom jsme
si připravili osušky a pití do odpočívárny.
Šli se osprchovat a omýt - ještě teplou
vodou - studená přijde až potom! A pak
už do teplíčka! Tam jsme si pohodlně
lehli nebo sedli na místo, které jsme si
sami vybrali, a tam jsme se prohřívali.
Paní učitelka nám vypravovala nebo četla
pohádky nebo jsme si potichu povídali.
Z potírny jsme se šli ochladit pod sprchu.
Odvážnější z nás malých sauňáků byli v
bazénku. Tohle jsme opakovali třikrát.
Nezapomněli jsme se pořádně napít.
Nakonec jsme se osprchovali, umyli a
paní učitelka nás zabalila do osušky, až
jsme vypadali jako vánočky nebo kuklíci.
Odpočinuli jsme si při poslechu relaxační
hudby. Pak jsme se oblékli, dopili jsme
svoje pitíčko
a uklidili jsme
si svoje věci
do batůžku.
Zamávali
jsme na pana
Forra a vrátili
jsme se zpátky
do školky. Po
posledním
saunování
jsme dostali
diplom pro
malého saunaře a sladkou odměnu. V
sauně bylo prostě príma a už se zase
těšíme na příště.
a pokusů se zároveň dozvíme, co vodě
svědčí a co naopak vůbec ne, jak lidé s
vodou hospodaří, k čemu se využívala
dříve a dnes…
Úklidem školní zahrady si připomeneme DEN ZEMĚ, který připadá na 22.
dubna. Doufáme, že nám počasí dovolí
naši krásnou zahradu slavnostně otevřít
a využívat všech radovánek, které nám
poskytuje (nabízí). Všichni už se moc
těšíme.
MŠ Na Pilíři
DUBEN V MŠ POHÁDKA
Tento měsíc
bude pro děti z
„Pohádky“ ve
znamení vody.
Nejdříve dokončíme plavecký
kurz v krytém bazénu v Trutnově, který
začal již v březnu a potom se budeme
postupně seznamovat s vodou jako přírodním živlem.
V programu pana Obluka z Jaroměře „KDE JE VODA?“ se seznámíme s
využitím a významem vody pro vše živé a
neživé kolem nás. Pomocí různých úkolů
S vodou si také můžeme spojit svátky
jara VELIKONOCE. Někde se v tyto dny
„polívá“, my se naučíme plést pomlázky,
barvit vajíčka různými technikami a také
si zkusíme upéct velikonoční beránky.
Na tyto jarní hrátky pozveme kamarády
z MŠ v Bernarticích, se kterými jsme se
seznámili při loňské sportovní olympiádě
na jejich novém hřišti.
Konec měsíce bude plný kouzel a tajných přání. ČARODĚJNICKÉ OSLAVY
necháme raději na starších kamarádech.
My si však pro potěšení vyrobíme každý
svou čarodějnici a naučíme se zaklínací
formuli.
Přejeme všem hezké a slunečné jaro
POHÁDKY Z KOŠÍKU PRO BAREVNOU ŠKOLKU
16. března jsme navštívili již tradičně s Pohádkovým košíkem
naše nejmenší v jejich krásně jarně vyzdobené mateřince. Četba
pohádek, pohádkové hádanky, básničky i veselý šotek Knihovníček si získali pozorné dětské diváky. Naší odměnou byly hezké
básničky předvedené Myškami, Koťátky a Štěňátky a jejich vydařené obrázky zdobící nyní knihovnu. Děkujeme paní ředitelce
Aleně Kovačíkové, učitelkám Simoně Tišlerové, Barboře Janatové,
Světlaně Demuthové a Regině Kligerové. Neposledně také šikovným dětičkám za kouzelné hravé dopoledne.
Vaše knihovnice
Foto: MŠ Na Pilíři
9
věci veřejné a kultura
JAK SE VÁM LÍBÍ?
POZVÁNKA
Tak se to ve mně zase hnulo. Ale nebude to o díle
Williama Shakespeara, jak by se mohlo z titulku
zdáti. Prvotním popudem ke spáchání zločinu vzít
pero a zase něco nerůžového sdělit spoluobčanům
byl úvodník ve třetím čísle „Zpravodaje“ podepsaný „redakční rada“. A pak tři články o trávě a
stromech nepodepsané nikým.
A tak popořadě: To čemu v úvodníku a na poslední straně rozumím, jsou víceméně technické reálie
(platby za reklamu atd.) Co mne však překvapuje,
je nevěcná litanie v prvním odstavci o osobních
výpadech, nařčení z cenzury (cituji: „jak se v
některých kruzích rozšiřuje) apod. Napadá mne v
té souvislosti české přísloví o potrefené huse. Na
druhou stranu jsem rád, že redakční rada vyslovila
zásadu „jednou a dost“ a tak se o to své jednou
tímto hlásím.
Ona ta demokracie je velmi nepohodlná věc,
protože její živnou půdou je v první řadě diskuse,
polemika a kritický pohled. (Vždyť koneckonců
pokrok společenský, technický a vědecký byl a je
vždy dílem různých skeptiků a pochybovačů). Pokud se tohoto přístupu vzdáme, zplodíme jenom
imitaci demokracie či ještě hůře ubohou parodii.
(Karel Kryl tomu říkal demokratůra).
A pokud se týče poznámky o nenafukovacím
rozměru „Zpravodaje“, působí toto sdělení přinejmenším úsměvně tváří v tvář skutečnosti, že
ve druhém čísle byly tři upoutávky na akce, které
již proběhly?? A mimochodem dámy a pánové z
redakční rady: vydavatelem „Zpravodaje“ není
městský úřad, ale Město Žacléř (jehož 1/3000 jsem
i já).
Srdečně Vás zveme na „Den otevřených dveří“
Centra volného času, který se bude konat
dne 16.4. 2011 od 10 – 16 hodin
v ZŠ Žacléř – (vchod do staré budovy vpravo)
Rádi bychom představili kreativní výrobky a seznámili Vás
s programem Centra volného času, které bude přístupné
široké veřejnosti.
K shlédnutí budou tvůrčí techniky enkaustiky, pedigu,
patchworku, paličkování, plstění a další…
Součástí vernisáže bude prodejní výstava výrobků dětí
z MŠ Žacléř
VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA
na kterou Vás srdečně zveme, se uskuteční
od 9. do 16. dubna 2011
v Mateřské škole Na Pilíři ve II. patře
otevřeno Po - Pá od 10:00 do 16:00 hodin
So – Ne od 13:00 do 16:00 hodin
Na Vaši návštěvu se srdečně těší pořadatelky
Klub žen Žacléř
A ke zmíněným třem „zeleným“ článkům jen
krátce (snad bude příležitost se k problematice
životního prostředí vyjádřit obšírněji).
Být dlažbou a asfaltem, tak se urazím a odejdu. A
pak budeme patrně parkovat a jezdit v trávě, což
jistě přispěje ke zlepšení životního prostředí. Já se
naopak domnívám, že primárním generátorem
prachu jsou nezpevněné povrchy vozovek a divokých parkovišť (a máme jich ve městě dost).
Jinak rozhodně nehodlám nikterak zpochybňovat
funkci zeleně ve městě, jen mi vadí jednostranný,
namnoze i fundamentální pohled na tuto oblast.
Na další spolupráci se těší
Jiří Šeda.
P. S.: O trávě toho vím opravdu hodně. A dále
pokud se domníváte, že takovéto povídání čtenáře
nezajímá, tak moje zkušenost je opačná.
10
ŽIVOTNÍ JUBILEA
OLIVA KATONOVÁ, HEDVIKA MEDKOVÁ,
HELENA NÝVLTOVÁ, HEDVIKA EFLEROVÁ, MARIE
SVĚTÍKOVÁ, LUDMILA MEČÍŘOVÁ, RŮŽENA
SPORNÍKOVÁ, EDELTRAUD KARMÍNOVÁ,
JARMILA SCHUBERTOVÁ, EDWIN MARKS, BOŽENA
TROJANOVÁ, DAGMAR SCHAFRÁNKVÁ,
GERTRUDA SCHMIDTOVÁ, KRISTINA FEILOVÁ,
JIŘINA SLAVÍKOVÁ, MAREK VLČEK, ZDĚNKA
ADAMCOVÁ, STANISLAV PODSEDNÍK, MARTA
HAVIAROVÁ, KAREL JAKL A MILOSLAVA HORNÁ
GRATULUJEME
zprávy z knihovny
BESEDY S PAMĚTNÍKY A ZÁSTUPCI RŮZNÝCH PROFESÍ A ZÁJMŮ
26. 2. 2011 - Pozvaný JUDr. Miroslav Junek zcela zaujal všechny
zúčastněné zasvěceným a pestrým vyprávěním o lese a jeho
zvířecích obyvatelích. Zajímavé byly bravurně předvedené techniky vábení zvěře, ukázky trofejí a shozů černé, jelení a srnčí
zvěře, vábničky, lovecká brokovnice a dalekohled i myslivecké
časopisy. S více než čtyřicetiletou mysliveckou zkušeností také
předestřel úlohu myslivců, především spočívající v ochraně a
péči o zvěř. S důrazem na dodržování jejího životního prostředí,
biologickou rovnováhu a etiku lovu. Děkujeme velice JUDr.
Junkovi za podnětné setkání, určitě nebylo poslední. Věříme, že
si všichni posluchači odnesli mnohé nové poznatky a také úctu
k lidem, kteří se nezištně a s láskou věnují veřejně prospěšným
činnostem. Poděkování za spolupráci náleží také ZŠ v Žacléři,
panu učiteli Radovanovi Vlčkovi a pozorným šesťákům.
21. 2. 2011 - Ani mrazivý únorový vítr neodradil dospělé i
dětské čtenáře a jednoho psa k podvečernímu setkání s chovatelkou koní a cestovatelkou Irenou Rejchrtovou z Pěkova na
Náchodsku. Nebyli zklamáni. Čekalo je velice zajímavé vyprávění o cestě kolem České republiky s malým povozem taženým
kobylkou poníka. Obdivuhodné bylo tříměsíční putování
statečné dobrodružky pouze s psím „ochráncem“ jezevčíkem
Benem. Poutí trvající 102 dní (urazila nejméně 1900 kilometrů)
si splnila svůj sen a získala obdiv laiků i zkušených chovatelů
koní. Její výkon byl zaevidován do České databanky rekordů
a kuriozit v Pelhřimově. Zápis najdeme také v České knize
rekordů. Neváhejte a navštivte webové stránky této nevšední
ženy www.konickova.estranky.cz. Děkujeme paní Rejchrtové
za poutavý zážitek a přejeme jí i jejím kobylkám hodně elánu a
zdraví do dalšího cestování.
4. KOLO - HÁDEJTE S KNIHOVNOU - „KDO JE TO???“
Po celý rok najdete každý měsíc v
knihovně, na stránkách zpravodaje a na
http://knihovna.zacler.cz nové indicie
týkající se anonymní osobnosti spisovatele – spisovatelky – české - světové.
Umělce majícího výročí narození v
aktuálním měsíci. Vždy do konce téhož
měsíce čekáme na vaše odpovědi – jméno
a příjmení tajemné osobnosti (osobně,
poštou, emailem). Všechny správné odpovědi vždy za čtvrtletí slosujeme a jeden
vybraný šťastlivec od nás obdrží pěknou
knihu. Správnost si můžete zkontrolovat
v následujícím měsíci u další vyhlašované
osobnosti. Také máte možnost sestavit a
přiložit stručný životopis vytipovaného
literáta. Tento s vaším jménem za odměnu trvale umístíme na našich webových
stránkách.
Indicie hledané osobnosti: Český spisovatel, narozený 4. dubna 1911, úmrtí 6.
listopadu 1976, původním příjmením
Cafourek, autor desítek dětských knih
(pohádky, povídky, romány a hry o dětech), vyznamenaný (společně s Radkem
Pilařem v roce 1974) mezinárodní cenou
- Řád dětského úsměvu, spolupracoval
s dětskými časopisy (Mateřídouška,
Ohníček, Pionýr…) a s Československou
televizí i rádiem. Jeho večerníčkový seriál
příběhů o dobrosrdečném loupežníku
Rumcajzovi, Mance a Cipískovi proslavil
město Jičín a Český ráj. Ohlas získaly také
knihy a později i animované pohádky o
Křemílkovi a Vochomůrkovi, Makové
panence a motýlovi Emanuelovi, víle
Amálce a další. Psal také příběhy o dětech
- Franta a já, Lenka a dva kluci a jiné.
Nezapomínal ani na velké čtenáře tituly
- Nezbedné pověsti pro dospělé, Veselý
mrtvý.
Odhalte v pořadí již čtvrtou - dubnovou
osobnost z dvanácti letošních literátů. Těšíme se na vaše odpovědi i případné životopisy, postřehy a připomínky k „tajemným“. Čerpáno a více najdete například
na www.wikipedie.cz a v knihovně.
Na vaše odpovědi čekáme do 30. dubna
2011.
Správná odpověď z 3. kola: březnovou
tajemnou osobností je Zdeněk Svěrák
narozený 28. března 1936.
Vaše knihovničky
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
CYKLOSEZONY
S příchodem jara oprašují
cyklisté svá kola. Letošní
zahájení cyklosezony vychází
na sobotu 14. května.
Startovat se bude jako vždy
z Rýchorského náměstí v
10 hodin a startovné pro
dospěláky činí 50,-Kč. Více
informací v TIC v Městském
muzeu. Tel.: 499 739 225
11
kultura
HISTORICKÉ JÁDRO NA ŽACLÉŘSKÉ VEDUTĚ
Při pohledu na městečko od východu
zobrazil malíř pečlivě jeho nejstarší část,
historické jádro. Osada pod hradem Žacléř se jmenovala Bornfloss – „na prameni“ a první písemná zmínka o n í pochází
z r. 1352. Po husitských nájezdech v r.
1421 zanikla. Následně zde bylo vybudováno městečko Bernstadt – „Bernartovo“
či „medvědí město“. Po ukončení 30tileté
války získali panství i městečko Jezuité.
Během jejich působení zhotovil v r. 1725
mistr Jiří František Pacák Mariánský
sloup namalovaný uprostřed náměstí.
Jižní řada domů, začíná hostincem, U
Koruny ve kterém v r. 1766 hodoval
císař Josef II., následují zděné měšťanské
domy, všimněte si zdobeného štítu domu
čp. 116, dnešní dům u Floriána. Dále
pokračují dřevěné roubené domy s vysokou
lomenicí. Řada není
přerušena silnicí, která
vede dnes prostředkem
náměstí do Prkenného
Dolu a byla vybudována
v r. 1858-59. V horní
části náměstí stojí dům
čp. 99 - dnešní Reichsteinův dům. Při cestě
k zámku vidíme další
roubené stavby z nichž
kromě dnes zchátralé
roubenky čp 107 většina zanikla. Nestojí ještě dům čp. 100 – Bockovi, ani
dům nad strmou strání čp. 04. Zcela
vlevo nahoře „vykukuje“ správní budova
zámku Žacléř. Ve spodní, východní řadě,
stojí kamenný dům čp. 7, postavený v r.
1733 vpravo přes uličku je namalovaný
roubený podsíňový dům čp. 8 s mansardovou střechou – hostinec U Medvěda,
na jehož místě stojí dnešní prodejna Otesánek. Druhým kamenným domem ve
spodní řadě je bývalá radnice na jejímž
místě byla v letech 1912 – 1913 postavena budova okresního soudu – dnešní
Městské muzeum Žacléř. Zcela vpravo
malíř zachytil dům čp. 85. Tato kamenná
stavba se zdobeným štítem a podloubím
stojí také dodnes. Historickou část města
zničil v r. 1782 velký požár. Kronika
uvádí, že kromě dřevěné části kostela byla
ohněm zničena fara, škola, na detailu
vlevo dole se zahrádkou a dalších patnáct
domů. Naše veduta zachycuje pohled na
opravené domy po požáru.
Daniel Mach
KRUH PŘÁTEL HUDBY A ZUŠ ŽACLÉŘ
vás zve na závěrečné dva koncery jubilejní
10. koncertní sezóny.
Ve čtvrtek 7. dubna
vystoupí vynikají klavíristka
IRINA FOJTÍKOVÁ - KONDRATĚNKO
A JEJÍ ŽÁCI
Předprodej od 28. 3. v ZUŠ
Ve čtvrtek 28. dubna
ukončí koncertní sezónu světoznámé
PANOCHOVO KVARTETO
Předprodej od 18. 4. v ZUŠ
Začátky koncertů v 19. hodin v sále ZUŠ
tel. 499 776 350
Koncerty podporují:
Město Žacléř
Nadace Český hudební fond
TK OBALY s.r.o.
Antonín Krbílek
MAARA&CO s.r.o.
Otesánek s.r.o.
ŽACLÉŘSKÝ ZPRAVODAJ - ročník 19, vydává město Žacléř
Vychází jedenkrát za měsíc
Náklad 500 výtisků
Redakce: Kabelová
televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žacléř, tel.: 499 940 940, e-mail: [email protected]
Grafická úprava a příjem inzerce:
Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žacléř, tel.: 499 940 940, 608 863 290, e-mail: [email protected]
Tiskne tiskárna
LUSIJA Mladé Buky
Distribuce: Informační centrum (muzeum), Kabelová televize, benzinová pumpa EURO OIL, trafika pí Dolanové,
Rehamedica, prodejna TUTY
Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR pod zn. MK ČR E 12878
Otištěné názory nemusí vždy
vyjadřovat stanovisko redakce Uzávěrka příštího čísla je 17. dubna Cena za jeden výtisk je 2,- Kč
12

Podobné dokumenty