4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Transkript

4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu
Přehled CASE nástrojů
4IT_450
Přehled CASE nástrojů na tuzemském
trhu
ZS 2006/2007
Autoři:
Petr Hrnko
Jan Šlambor
Martin Rybák
Martin Zikmund
Jiří Kmínek
Jan Fišer
Libor Šíp
Přehled CASE nástrojů
Obsah
Úvod ........................................................................................................................................... 3
Select Architect .......................................................................................................................... 4
Open System Architect............................................................................................................... 7
CASE Studio 2.0/Toad Data Modeler...................................................................................... 11
Oracle Designer 10g................................................................................................................. 14
JUDE/Community.................................................................................................................... 17
PowerDesigner ......................................................................................................................... 22
Enterprise Architect.................................................................................................................. 26
Umbrelo UML Modeller .......................................................................................................... 33
Craft.Case ................................................................................................................................. 35
Altova UModel 2006................................................................................................................ 39
IBM Rational Software Modeler.............................................................................................. 42
MagicDraw UML 12.0 ............................................................................................................. 48
Tabulka..................................................................................................................................... 52
Závěr......................................................................................................................................... 55
Zdroje ....................................................................................................................................... 55
-2-
Přehled CASE nástrojů
Úvod
V dnešní době vyvíjet jakýkoliv větší program, vést velký projekt, či navrhovat
databázovou základnu je nemyslitelné bez pomoci CASE nástroje. Posláním CASE
nástrojů je pomoci vývojáři, vedoucímu projektu, analytikovi, zkrátka komukoliv kdo
participuje na projektu. Nezáleží jakou pozici zastáváte, opravdu komplexní CASE
nástroj by měl pomoci každému.
Přínosů plynoucích z využívání CASE nástrojů je velké množství:
Zkracují dobu potřebnou na vývoj či úpravu v projektu
Zpřehledňují celý projekt, pomáhají tvořit dokumentaci
Výsledný produkt je díky lepšímu namodelování kvalitnější
Snižují chybovost
Avšak ne každý potřebuje všechny funkce. Někomu pouze stačí modelovat UML
diagramy, jiný potřebuje modelovat ještě business process diagramy atd. Jelikož každý
má různé potřeby, nelze říct, který CASE nástroj je nejlepší. Vždy záleží na
individuálních požadavcích jedince (organizace).
Proto cílem našeho přehledu je zahrnout co nejvíc CASE nástrojů, a to různých druhů
(velké, střední, malé), vydávaných pod různými licencemi(komerční, Open Source,
freeware) a pracujícími na různých operačních systémech (Windows, Linux, Solaris).
Na vybrané nástroje jsme se pak snažili aplikovat jednotný pohled. U každého
zkoumaného nástroje jsme zjistili několik základních charakteristik (Platforma, Výrobce,
Distributor, Lokalizace, HW nároky, Licence, Demoverze). Zajímali jsem se rovněž o
historický vývoj dané aplikace.
Nástroje by se dali rozdělit do 3 kategorií:
Velké balíky:
Sybase PowerDesigner
IBM Rational Software Modeler
Select Architect
Oracle Designer 10g
Enterprise Architect
MagicDraw UML
Střední balíky
JUDE
Umbrello UML Modeler
craftCASE
Altova Umodel
CASE nástroje určené zejména pro návrh datové základny
TOAD Data Modeler
Open System Architect
Na závěr jsme vytvořili tabulku s 13 kritérii, která může posloužit k srovnání
jednotlivých produktů a jejich schopností.
-3-
Přehled CASE nástrojů
Select Architect
Verze: 7.0
Výrobce: Select Business Solutions, LBMS, s. r. o.
Distributor: LBMS, s.r.o.
Sokolovská 77
186 00 Praha 8
Licence: Cena licence je individuální, záleží na počtu licencí a dalších
faktorech
Lokalizace: Ne
Platforma: Microsoft Windows
Demoverze: Ano, nelze stáhnout přímo ze stránky společnosti, musí se
kontaktovat společnost LBMS
Systémové požadavky: MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003 a vyšší
Pentium 300 Mhz nebo vyšší, 64 MB RAM, 300 MB volného místa na pevném
disku, Microsoft Word verze 8 (pro generování dokumentace), pro serverovou
verzi je minimum 128 RAM a 500 MB volného místa na disku
Historie produktu
První verze produktu byla uveřejněna v roce 1997. Nyní společnost nabízí produkt ve
verzi 7.0, která byla zveřejněna těsně před odevzdáním této práce 11. 12. 2006, předtím
společnost distribuovala verzi 6.0 Service Pack 1. S přechodem na novou verzi produktu
se změnil název. Z původního názvu Select Component Architect se nástroj přejmenoval
na Select Architect. Produkt vyvíjí společnost Select Business Solution a na vývoji
českých doplňků se podílí firma LBMS.
Charakteristika nástroje
Select Architect je jedním nástrojem z balíku Select Component Factory. Select
Component Factory je sada nástrojů tvořících ucelené vývojové prostředí pro objektově
orientovaný vývoj aplikací ve vícevrstevné architektuře. Skládá se z nástrojů Select Asset
Manager (správa komponent), Select Asset Browser a Select Architect. Prostředí pokrývá
celý životní cyklus od procesního modelování, přes objektově orientovanou analýzu a
design až po datové modelování, generování kódu a vytváření relačních databázových
schémat. Produkty vynikají také unikátní šíří záběru pro podporu UML.
Ústředním nástrojem sady je Select Architect (dále jen Select), vizuálně modelovací
nástroj, ve kterém uživatel vytváří, prohlíží a upravuje modely. Na tento nástroj je pak
napojena rodina ostatních modulů rozšiřující základní funkcionalitu o automatizovaný
forward, reverse a round-trip engeneering, generování dokumentace, aj.
-4-
Přehled CASE nástrojů
S vývojovým prostředím Select je dodávána metodika LBMS Development Method,
která je v českém jazyce. Tato metodika poskytuje konkrétní návod na postup vývoje a
následné údržby vícevrstevných aplikací. Důsledně využívá principů nejmodernějšího
přístupu k vývoji aplikací v podobě Model Driven Architecture (MDA). Metodika LBMS
Development Method v popisu jednotlivých činností specifikuje způsob využití prostředí
Select pro danou činnost, takže pořízení metodiky spolu s prostředím Select významně
zjednodušuje jeho osvojení a využívání v praxi.
Uživatel má při modelování možnost výběru ze tří notací: CSC, UML Activity Model a
BPMN. Procesně orientovaná CSC Catalyst Notation je vhodná jako první krok analýzy
při automatizaci procesů. Pomocí CSC lze vytvořit hierarchickou mapu procesů a
diagramy procesních řetězců. UML Activity Model oproti Catalysu se zaměřuje více na
systémové oblasti, což je velice dobře použitelné pro návrh real-time systémů. Jde vlatně
o rozšířenou UML specifikaci, která umožňuje využívat diagramy jako Business Use
Case. Poslední notací je notace BPMN, která narozdíl od předešlých dvou dokáže
zachytit předávání zpráv mezi procesy a tak umožnit jejich vzájemnou synchronizaci.
BPMN je notace standardizovaná společností OMG (Object Management Group).
Součástí specifikace BPMN je i mapování do programového kódu BPEL a XPDL. BPEL
a XPDL jsou programovací jazyky využívané systémy pro řízení procesů. Select
umožňuje mapovat navržené procesy jak do BPEL, tak i do XPDL. Select také umožňuje
vzájemné provázání BPMN procesního modelu s UML systémovým modelem.
Dále Select dokáže simulovat procesy a má dobré propojení s vývojovým nástrojem
Eclipse. V nové verzi byl ještě přidán průvodce pro vytváření modelů, možnost uložení
dokumentu do formátu s koncovkou RFT, možnost přizpůsobení vzhledu uživatelského
rozhraní dle uživatelských rolí, podpora XMI 2.0 a podpora synchronizace s Visual
Studiem 2005.
Nástroj potřebuje ke svému provozu .Net Framework 1 i .Net Framework 2, i když se
v počítači již nachází nástroj si je nainstaluje oba znovu.
Podle druhu použití je k dispozici jak uživatelská, tak i serverová verze aplikace.
Aplikace je vhodná především pro serverovou verzi aplikace, protože pro
jednouživatelskou verzi je příliš robustní. Z tohoto důvodu většina zákazníků využívající
tento nástroj tvoří velké firmy Práce s produktem mi přišla snadná a intuitivní. Velmi
příjemná je i rychlost odezvy programu a jeho nástrojů.
Všechny nástroje patřící do Select Componet Factory jsou modulární a tudíž mezi sebou
nezávislé. Základem je Select Architekt. Volitelně lze pak k nástroji dokoupit další
moduly.
Podporovaná funkcionalita
Business Process Simulation
Pomocí Select Businnes Process Simulatoru lze nasimulovat průběh podnikových
procesů ve všech tří notacích. Výsledky simulací lze exportovat do některých aplikací,
jako je například MS Excel.
Generování SQL
Z fyzického modelu lze vygenerovat SQL kód, který lze dávkově aplikovat na příslušnou
databázi. Nástroj obsahuje integrované rozhraní pomocí něhož lze SQL dotazy spouštět a
sledovat jejich výsledky. SQL lze generovat do následujících databází: Informix,
Interbase, Oracle, MS SQL Server, DB2, , Sybase, Watcom, Dbase, FoxPro, Access.
Dále je podporována norma ANSI 89.
-5-
Přehled CASE nástrojů
Podporované techniky
Select svým rozsahem a zaměřením podporuje kompletní modelování aplikací a
komponent v rámci celého životního cyklu.
Objektové modelování podporované prostředím Select odpovídá standardu UML, jenž je
pro tuto oblast určující, a je doplněno podporou evidence požadavků, modelováním
firemních procesů a fyzickým datovým modelováním.
Podporované techniky a modely:
Počítačově nezávislý model (CIM)
Platformově nezávislý model (PIM)
Platformově specifický model (PSM)
Relační datový model (Entity RelationshipDiagram)
Diagram hierarchie procesů (ProcessHierarchy Diagram)
Diagram procesních řetězců (Process Thread Diagrams nebo BPMN)
Model typových úloh (Use Case)
Diagram objektových sekvencí (ObjectSequence Diagram) včetně možnosti animace
Diagram tříd (Class Diagram)
Stavový diagram (State Transition Diagram)
Diagram spolupráce objektů (ObjectCollaboration Diagram)
Diagram aktivit (Activity Diagram)
Generování a synchronizace kódu
Tento integrovaný generátor a reverzer kódu je určený pro různá cílová prostředí.
Porovnává zdrojový kód a modely v repository a v případě rozdílu nabízí generování,
respektive reverzaci příslušného objektu.
Generování a reverzace kódu probíhá na základě vizuálního porovnání stavu modelu a
jeho ekvivalence v kódu. Ke každému objektu (package, třída, operace), který je
předmětem synchronizace je zobrazena informace o jeho stavu. Uživatel má možnost u
každého prvku zvolit, zda má být zahrnut v synchronizaci a jakým směrem se mají
rozdíly promítnout. Uživatel tak má možnost se buď soustředit na specifickou část
vytvářeného systému, nebo operace provádět hromadně nad celým systémem.
Synchronizery kódu a modelu UML jsou k dispozici jako volitelné moduly k
vývojovému prostředí Select pro prostředí Java, C++, C#, Visual Basic, Delphi a
PowerBuilder.
Generování dokumentace
Pro generování dokumentace slouží integrovaný generátor dokumentace, který vytváří
dokumentaci přímo v prostředí MS Word na základě předem definovaných sestav. Tyto
sestavy je možno v prostředí Select dále aktualizovat. Nástroj nabízí také lokalizované
šablony v českém jazyce. Dokumentaci je možné také generovat do HTML stránek.
Integrace s Eclipse
Jak již bylo zmíněno výše, všechny nástroje patřící do Select Componet Factory jsou
modulární a tudíž mezi sebou nezávislé. Jedním z možných rozšíření je modul Select
JSync, který slouží pro synchronizaci UML s vývojovým prostředím Eclipse. Jednotlivé
části nástroje jsou uživateli zpřístupněny přímo v Eclipse jako pracovní okna.
Souběžný přístup více uživatelů
Modely a objekty jsou ukládány do robustní objektové repository, která umožňuje
souběžný přístup desítek uživatelů, zajišťuje konzistenci a další pokročilé funkce jako je
-6-
Přehled CASE nástrojů
například víceúrovňové Undo. Odpadá tím riziko vzniku nekonzistencí nebo potřeby
pracného sehrávání a konsolidace modelů.
Nápověda
Nápověda k nástroji je celkem přehledná, existuje bohužel jen v anglickém jazyce.
Kromě kontextové nápovědy lze využít i on-line nápovědu a on-line turoriály
Obrázek 1-Select Architekt – příklad Use Case diagramu
Open System Architect
Verze: 4.0.0
Výrobce: CodeByDesign (Peter Harvey)
Distributor: dostupné z www http://www.codebydesign.com
Licence: GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Lokalizace: Ne
Platforma: Microsoft Windows – XP, Linux, Apple OSX, Solaris
-7-
Přehled CASE nástrojů
Demoverze: Není, produkt je zdarma
Systémové požadavky: ?
Historie produktu
Open System Architect vznikl z komerčního programu Data Architect. V první polovině
roku 2005 byl tento komerční program převeden na licenci GNU/GPL. Poslední verze
4.0.0 byla vydána 3. 8. 2005. Na vývoji se podílí majitel společnosti CopyByDesign
Peter Harvey.Vývoj je sponzorován společností CopyByDesign a společností Source
Forge.
Charakteristika nástroje
Open System Architect je poměrně jednostranně orientovaná a dá použít pouze na návrh
datové základny. Na stránkách firmy CopyByDesign se píše o budoucím rozšíření
nástroje o UML. Tento nástroj se dá použít hlavně na práci s datovými modely ERD jak
na konceptuální, tak také na fyzické úrovni. Open System Architect umí z ERD diagramů
vytvořit fyzické modely několika databázových systémů.
Největší nevýhodou tohoto nástroje je neexistence nápovědy a uživatelské dokumentace.
V aplikaci je sice v menu položka dokumentace, ta ale není součástí aplikace a ani se
nenachází na stránkách firmy. Dále nefunguje funkce o krok zpět a vpřed. Aplikaci si lze
stáhnout ze stránek firmy CopyByDesing. Nástroj se nainstaluje tak, že se rozbalí archiv
s koncovkou zip a spustí se soubor s koncovkou exe.
Podporovaná funkcionalita
Validace modelů
Tento nástroj má mnoho nastavení validací. Podle úrovně podrobnosti lze zvolit mezi
třemi předem definované nastaveními, nebo u každého druhu prvku nastavit ručně mezi
možnostmi žádná kontrola, varování, informace a chyba. Výpis validací je docela
nepřehledný a špatně se orientuje mezi nedostatečně vyplněnými informacemi u
jednotlivých prvků a chybami v modelu.
Konceptuální a fyzické ERD modely
Uživatelské rozhraní při zadávání jednotlivých entit a vazeb v ERD modelech je
standardní jako ve všech ostatních nástrojích CASE. Z konceptuálního modelu lze velice
jednoduše udělat model fyzický a naopak. Pokud chceme udělat fyzický model máme
několik databázových systémů na výběr:
• MySQL
• PostgreSQL
• DB2
• MS SQL
Kromě těchto databázových systémů lze fyzický model udělat ve formátech, které jsou
kompatibilní s dalšími databázemi, jde o formáty:
• ODBC
• SQL 92
-8-
Přehled CASE nástrojů
Dále tento nástroj má umožnit získat fyzický model přímo z metadat běžící databáze. Po
několika pokusech o spojení lokální databáze přes ODBC jsem to vzdal.
Generování SQL
Z fyzického modelu lze vygenerovat SQL kód, který lze dávkově aplikovat na příslušnou
databázi. Nástroj obsahuje integrované rozhraní pomocí něhož lze SQL dotazy spouštět a
sledovat jejich výsledky.
Obrázek 2-Open System Architect – fyzický model
-9-
Přehled CASE nástrojů
Obrázek 3-Open System Architekt – konceptuální model
Shrnutí
Open System Architekt je nástroj zdarma, ve kterém se velice jednoduše a přehledně
kreslí diagramy. Podporuje také obecné diagramy. Nevýhodou tohoto programu je
neexistence nápovědy, malá možnost nastavení jednotlivých prvků a také několik chyb
v programu. Další nevýhodou je použitelnost nástroje pouze na vytváření datové
základny. Vzhledem k tomu, že poslední verze byla vydána před více jak rokem a nebyly
opraveny ani chyby, lze předpokládat, že se tento nástroj již příliš nevyvíjí. Jeho
slibované rozšíření o UML možná ani nikdy nenastane. Vzhledem k tomu, že se mi
nepodařilo spojení s lokální databází před ODBC je tento nástroj hůře použitelný i pro
vytváření datové základny. Proto bych jeho používání nedoporučil.
- 10 -
Přehled CASE nástrojů
CASE Studio 2.0/Toad Data Modeler
Verze : 2.0 – aktuální 2.25
Výrobce: CHARONWARE, s.r.o.
společnosti QuestSoftware Inc.
http://www.casestudio.com/,
součástí
Distributor: V České Republice je distribuce zajišťována partnerskou firmou
Per4Mance http://www.per4mance.cz
Licence: Toad Data Modeler freeware (chybí některé funkcionality) a v plné
verzi Toad Data Modeler (podporuje více funkcí) za $ 479.00
Lokalizace: Ne, ale uživatel si ji může jednoduše vytvořit
Platforma: Windows2000 SP1 nebo novější, Windows XP
Demoverze: Ano (Toad Data Modeler – 20 dní)
Systémové požadavky: Pentium, 32 MB RAM, 16 MB na HDD
Historie produktu
Původně se jednalo o ryze český nástroj vyvíjený ostravskou společností
CHRONOWARE, s.r.o. Licenci však později spolu s celou firmou odkoupila americká
společnost QuestSoftware Inc. Společně se změnou majitele se změnil také název
produktu (z CASE Studio na Toad Data Modeler).
Nyní je v prodeji nová anglická verze Toad Data Modeler 2.25 společně s původní
českou verzí CASE Studio 2.24.1. V české verzi existoval produkt již od roku 1999,
společnost QuestSoftware však od vývoje software v českém jazyce nedávno upustila a
nové produkty vznikají již pouze jako anglický software pod názvem Toad Data
Modeler. Současná verze - Toad Data Modeler 2.25 - byla vydána v říjnu 2006 a kromě
drobných úprav a změny jazyka nepřinesla v porovnání s předchozí českou verzí 2.24.1
žádnou novou funkčnost.
Charakteristika nástroje
Jedná se o užitečný nástroj pro vizuální navrhování rozsáhlých entitně relačních
diagramů a data flow diagramů, umožňuje zpětně načíst databázové struktury již
existujících databází, automaticky generovat SQL skripty pro více než 30 databází,
generovat podrobné HTML a RTF reporty a mnohé další.
Tento nástroj je distribuován ve dvou variantách. Jednak jako freeware verze, která
nabízí pouze základní funkčnosti a v plné verzi commercial
Toad Data Modeler freeware nabízí základní funkčnost jako je editace a tisk UML,
import i export zdrojového kódu v jazyce Java nebo automatické rozmísťování objektů.
- 11 -
Přehled CASE nástrojů
Toad Data Modeler commercial poskytuje veškerou funkčnost varianty freeware a
nabízí další rozšíření, jako jsou například podporu data flow diagramů či reverse
engeneeringu.
Podporovaná funkcionalita
Produkt umožní navrhovat rozsáhlé ER Diagramy pro více než 20 databází. Podpora
zahrnuje MS SQL Server 2005, Oracle 10g, MySQL 5, PostgreSQL 8, Firebird a další.
Freeware a komerční verze se ale v mnohém liší. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že
freeware verze nepodporuje reverse engeneering a tvorbu data flow diagramů.
Při návrhu jsou zohledněna jednotlivá specifika vybrané databáze, jako např. referenční
integrita, constrainty, domény, triggery apod. Navíc, pomocí Toad Data Modeleru jde
rovnež provést reverse engineering (zpětné načtení) již existujících databázových
struktur, generovat SQL/DDL skripty a generovat detailní HTML reporty.
Software slouží hlavně k tvorbě detailní databázové struktury, tvorbě reportů
k databázovým strukturám a dokáže si také poradit s redesignem existující DB struktury.
Obrázek 4-Vývojové prostředí
Mezi jeho hlavní přednosti patří zejména podpora relationship entity diagramů,
automatické generování DDL a SQL skriptů, Tvorba HTML a RTF reportů a export dat
do XML.
Podporované databáze:
Software nabízí podporu mnoha databází. Jejich kompletní přehled je uveden
v následující tabulce.
- 12 -
Přehled CASE nástrojů
·
Access
2000
·
Access
97
·
Advantage
7
·
Advantage
8
·
Clipper
5.0
· DB2 UDB v.7
· DB2 UDB v.8
·
DBIsam
3
·
Firebird
·
Informix
10
·
Informix
9
·
Informix
·
Ingres
·
Interbase
4
· Interbase 5
· Interbase 6 SQL 3
·
Interbase
7
·
MaxDB
7.5
·
MaxDB
7.6
·
MS
SQL
2000
·
MS
SQL
2005
·
MS
SQL
6.5
·
MS
SQL
7
·
mySQL
3.23
·
mySQL
4.0
·
mySQL
4.1
·
mySQL
5
·
Oracle
8
· Oracle 9
· Interbase 6 SQL 1i
·
Oracle
10g
·
Paradox
·
Pervasive
V8
·
Pervasive
v9
·
PostgreSQL
7.3
·
PostgreSQL
7.4
·
PostgreSQL
7
·
PostgreSQL
8.0
·
PostgreSQL
8.1
· Sybase Anywhere 9
·
Sybase
Anywhere
· Sybase ASE 12.5.3
·
Sybase
ASE
12.5
· Sybase ASE 15
Konektivita
•
•
•
ODBC
ADO
BDE
Další vlastnosti
není nástrojem, který by uživatelům nabízel mimořádné vlastnosti či
schopnosti. Nedokáže např. udržovat více verzí a sledovat varianty vývoje, nastavit
hierarchickou strukturu a postupnou restrikci přístupových práv, hodnotit ekonomické
aspekty vývoje a provozu IS/IT.
CASE Studio
Dokumentace a uživatelský manuál jsou velice podrobné včetně základního úvodu o
problematiky modelování. Jednotlivé české verze (CASE Studio 2.x )jde bezplatně
upgradovat na nejnovější verzi 2.24.1.
- 13 -
Přehled CASE nástrojů
Oracle Designer 10g
Verze: Designer 10gR2 (10.1.2.2) a Designer 10g (9.0.4.7)
Výrobce: Oracle Corporation, http://www.oracle.com/
Distributor: Oracle Czech s.r.o.., http://www.oracle.cz/
Licence:
Named
Named
User
User
Single
Multi
Server
Server
–
–
144
179
000
000
Kč
Kč,
Lokalizace: Ne
Platforma: Microsoft Windows XP, 2000, Server 2003
Demoverze: Ano
Systémové požadavky: Pentium 90MHz, 96 MB RAM, HDD 200 MB
Historie produktu
Oracle Designer 10g je nástroj pro tvorbu diagramů určených především k vývoji
software a analýze business procesů. Je součástí balíku zvaného Oracle Developer Stuit.
Začátkem 90 let nabízel Oracle dva velice podobné nástroje SQL*Forms a
SQL*ReportWriter. Jejich funkce se však do značné míry překrývali, což vedlo v roce
1999 k jejich k sjednocení. Vznikl tak produkt Oracle Designer, který se poprvé objevil
jako součást Oracle Developer Suite 2000. Postupně přicházeli na trh novější verze
Developer Suite 6i, 8i, 9i a součastná 10g. Každá z nich již obsahovala Oracle Designer
postupně vylepšovaný a rozšiřovaný o další funkce.
Charakteristika nástroje
Oracle Designer je jeden z nejdokonalejších CASE nástrojů, umožňuje modelování
komplexních systému a jeho součásti jsou reorganizace obchodních procesů (BPR Business proces reengineering), analýza a návrhové diagramy. Designer představuje
jediný prostředek druhé generace klient/server a WWW aplikací pro navrhování nových
a rozvoj existujících systémů. Jejich základem je společná banka dat (repository), pružná
podpora modelování a tvorby metodiky, jednotné vývojové prostředí pro klienta i server
a otevřená přenositelná architektura.
Nástroj je možné využít k analýze a zpracování nového návrhu základních
podnikatelských procesů technikami, soustředěnými na řízení těchto procesů. Dává
možnost konstrukce modelu průběhu jednotlivých procesů, bohaté signalizace stavu s
využitím zvukových efektů, obrázku, animací. Pomocí těchto multimediálních technik
lze proces animovat, ilustrovat tak modely časového průběhu a zachytit výsledky a
obchodní příležitosti.
- 14 -
Přehled CASE nástrojů
Oracle Designer plně podporuje definici, generování a zpětné dekódování serveru
Oracle8, Oracle 7.3, Oracle Lite, Oracle RdB a Oracle Web Server. Navíc uživatelům
umožňuje definici a generování návrhu databází pro DB/2, Microsoft SQL Server a
Sybase. I návrhy stávajících databází vytvořených v těchto databázových systémech je
možné zpětně dekódovat do repository Designer. Generováním souboru DDL SQL
vyhovujících standardu ANSI je možná podpora i dalších typu databází. Lze také otevřít
libovolný soubor SQL DDL vyhovující standardu ANSI a zobrazit návrh databáze přímo
na základě příkazu DDL. Připojením ODBC lze generovat a zpětně dekódovat návrhy
databází vyhovující ODBC. Tyto nové funkce generování otevřených serverů a možnost
zpětného dekódování umožňují, aby se Oracle Designer používal jako jediný nástroj pro
definici, který sjednocuje řízení a správu systému implementovaných na mnoha
databázích od různých dodavatelů.
Jednou ze základních nových funkcí je schopnost uložit aplikační logiku do archivu a
nechat generátory včlenit tento kód do generovaných aplikací. Například každá událost
může být spojena s několika částmi kódu, některé mohou být generovány na základě
definovaných deklarací. Aplikační logiku lze zaznamenávat ze všech typů modulů a
generátory budou plně podporovány u:
•
•
•
Formulářů a sestav v Oracle Developer
Web aplikací
Programů vytvořených v jazyce Visual Basic
Oracle Designer je jediný nástroj na trhu, který umí modelovat klient/server aplikace i
web aplikace. Umožňuje návrh objektů na serverové straně, ale i formulářů, reportů a
grafů na klientské straně. Podporuje modelování ER diagramů a funkčních diagramů.
Umožňuje vytvořit grafický model procesů ve firmách a provádět jeho analýzu. Lze tak
generovat aplikace pro klienty Developer nebo Visual Basic, třídy pro vývojáře pracující
v C++ nebo vygenerovat kompletní aplikaci pro prostředí webu.
Podporovaná funkcionalita
Funke Oracle Designeru můžeme rozdělit do následujících skupin.
•
Designové funkce slouží k vytváření různých diagramů
•
Transformační funkce slouží k transformaci dříve vytvořených modelů
•
Funkce pro práci s repository slouží k zadávání a editaci informací v repository;
zjišťování vztahů mezi jednotlivými údaji v repositury a k administraci repository.
Následuje detailní přehled funkcí podporovaných tímto nástrojem
Business Proces modelování:
Process Modeller (BPR)
Systémové modelov=aní:
Entity Relationship (ERD)
Function Heirarchy (FHD)
Dataflow Diagrammer (DFD)
Designové nástroje:
- 15 -
Přehled CASE nástrojů
DB Design Wizard (DDW)
Application Design Wizard (ADW)
Systémový design:
Data Diagrarmmer (DD)
Module Logic (MLD)
Module Data (MDD)
Preference Navigator (PN)
Module Structure (MSD)
Client/Server nástroje:
Server Generator
Graphics Generator
Web Server Generator
Forms Generator (CGENF45)
Reports Generator (CGENR25)
Visual Basic Generator (VBGEN10)
C++ Object layer Generator (CPPGEN10)
MSHelp Generator
Další:
Matrix Diagrammer (MD)
Repository Object Navigator (RON)
Repository Administrator (RAU)
Repository Reports (REP)
Repository Utilities (UTL)
Přehled podle kritérií
Firemní metodika
Integrace s nástrojem pro modelování bussiness
procesů
Podporované objektové diagramy
Podporované diagramy jiné než objektové
Custom Development Method
Podporuje procesní modelování v Process Diag.
Nepodporuje
Process diagram,ER d., Dataflow d., Function hierarchy d.,
Matrix d.
Podporované metody a techniky
ER diagram, nebo objektový diagram v libovolné Podporuje ER diagram na fyzické úrovni.
notaci, s možností vyjadřovat alespoň kardinalitu a
parcialitu vztahů mezi objekty, generalizace/
specializace, výlučnosti vztahů, externí identifikaci
entit.
Evidence dat (podpora trigrerů, procedur, a Podporuje evidenci trigerů, procedur a pohledů;Nastavení
pohledů) a nastavení práv na DB objekty (tabulky, práv na tabulky a atributy.
atributy).
Návrh
distribuovaných
a
fragmentovaných databází.
Generování datového modelu z objektového Generuje konceptuální datový model.
modelu a reverse- eng.
Vytváření prototypových řešení navrhovaného Nepodporuje
systému především pro potřebu analýzy
uživatelských požadavků
Implementační kritéria
Generování kódu do jazyků/ vývojových prostředí
Produkt je provázán s Oracle Developer 2000, dále generuje
v jazycích C++, Visual Basic
Reverse engeneering z jazyků/ vývojových Podporuje, z prostředí Oracle Developer.
prostředí
Generování scriptů do SŘBD
MS SQL Server, Oracle, Sybase, DB/2, MVS, Rdb, Ansi92
Reverse engeneering ze z skriptů pro SŘBD
viz generování
Přímý přístup do SŘBD
Přímý přístup do Oracle DB
- 16 -
Přehled CASE nástrojů
Dokumentace
Možnost dostatečné šíře služeb integrovaného
systému pro tvorbu dokumentace (kombinace
grafických a formátovaných výstupů s volným
textem
Šablony dokumentace je možno navrhovat v nástrojích
Developer 2000 a Solutron Publisher 2000.
Verzování
Vytváření verzí modelovaného systému s možností Je možno verzovat i ve více liniích.Různé verze se dají
návratu k libovolné předchozí verzi. Možnost porovnat, nebo z jedné verze doplnit do druhé.
tvorby či použití komparačních dotazů nad alespoň
dvěmi různými verzemi
Možnost vytváření verzí částí systému (např. Verzování je umožněno u všech prvků repository
diagramů, entit apod.)
Podpora týmové práce
Definování uživatelských skupin a možnost přidělit Repozitory se dá rozdělit na pracovní prostory, ke kterým s
jednotlivým skupinám práva (aktualizace, vkládání, přidělují práva jednotlivým uživatelům.
pouze čtení) na úrovni jednotlivých prvků
repozitory, tj. nejen na úrovni systému, ale i
jednotlivých diagramů, funkcí, atd.
Možnost rekonfigurace CASE prostředku podle specifických potřeb
Možnost modifikace a doplnění charakteristik Objekty v repozitory mají uživatelské atributy.
objektů v repozitory
Možnost
doplnění
vlastních
algoritmů Pomocí produktu Oracle Developer, nebo prostřednictvím
manipulujících s metadaty
API repozitory.
Možnosti CASE repozitory a její dostupnost
Možnosti importu (exportu) dat do (z) repozitory z Ne, pouze v ramci Oraclu.
(do) jiných prostředí
Možnost autorizace prováděných zásahů do Na úrovni Oracle databáze.
repozitory s plným využitím všech možností ochran
dat autorem či privilegovaným pracovníkem
Import datového/ objektového modelu
Nepodporuje
JUDE/Community
Verze : 3.1.1 – aktuální 3.1.1
Výrobce: Change Vision, Inc., http://www.change-vision.com/
Distributor:
Component
Source,
http://www.componentsource.com/products/516190/18784/index-eur.html
Licence: JUDE/Community – freeware, JUDE/Professional – 226 EUR /
280 USD (1 uživatelská licence)
Lokalizace: Ne
Platforma: Windows2000 SP1 nebo novější, Windows XP
Demoverze: Ano (verze Professional – 20 dní)
Systémové požadavky: Pentium III 700 MHz, 256 MB RAM (doporučeno
512 MB), HDD 128 MB
- 17 -
Přehled CASE nástrojů
Historie produktu
První verze produktu, Jude ume 1.0, byla vydána 30. června 1999. Na sklonku roku 2002
se objevila Jude take 1.0 alpha, která kromě změny názvu přinesla podporu Statechart a
Activity diagramů. Další změna názvu přišla koncem října roku 2004 a produkt nese od
této doby označení JUDE Community (rovnou ve verzi 1.4, neboť navázal na předchozí
JUDE take 1.3). Vcelku zásadní změna ve vývoji nastala 22. února 2006, kdy došlo ke
sloučení společností Eiwa System Management, Inc. a Mamezou Co., Ltd. a byla
založena společnost Change Vision, Inc. Cílem této fúze bylo urychlit vývoj produktu
JUDE, tenkrát ve verzi 2.5. Současná verze - JUDE/Community 3.1.1 – byla vydána 20.
listopadu 2006 a kromě opravy některých chyb nepřinesla v porovnání s předchozí verzí
3.1 žádnou novou funkčnost.
Charakteristika nástroje
JUDE (Java and UML Developers' Environment) je nástroj podporující modelování
v notaci UML a je distribuován ve dvou variantách – „plnohodnotný“ JUDE/Professional
a o některé funkce ochuzený JUDE/Community, který je však k dispozici zdarma.
Samotný nástroj je napsán v jazyce Java a pro svou činnost vyžaduje nainstalované
javovské prostředí od společnosti Sun Microsystems.
JUDE/Community nabízí základní funkčnost jako je editace a tisk UML diagramů ve
verzi 1.4, import i export zdrového kódu v jazyce Java nebo automatické rozmísťování
objektů. Jistým omezením je fakt, že na záhlaví každé stránky je zobrazeno logo
produktu.
JUDE/Professional poskytuje veškerou funkčnost varianty Community a nabízí další
rozšíření, jako jsou například podpora exportu vektorové grafiky ve formátu EMF, export
do RTF či HTML, vícejazyčné varianty modelů, Eriksson-Penkerovy procesní diagramy
nebo tzv. Mind Mapy. Tato verze navíc podporuje UML2.0 a tzv. Collaboration, což je
funkce umožňující sdílení modelů v rámci týmu.
Produkty JUDE jsou k dispozici v anglickém, japonském, portugalském, čínském a
španělském jazyce, k dispozici jsou však externí soubory umožňující přeložit GUI do
libovolného jazyka.
Podporovaná funkcionalita
Jak vyplývá ze samotného názvu produktu, je JUDE poměrně jednostranně orientovaný
nástroj, který podporuje (výhradně) tvorbu modelů převážně v jazyce UML. Za
samozřejmost tak lze pokládat podporu základních „prvků“ tohoto jazyka, kterými jsou
Class Diagram, UseCase Diagram, Sequence Diagram, Collaboration Diagram
(Communication Diagram) nebo Statechart Diagram. Dále jsou podporovány: Activity
Diagram, Component Diagram, Deployment Diagram, Object Diagram, Package
Diagram a Robustness Diagram. Od verze 3.1 je (pouze ve verzi Professional)
k dispozici Composite Structure Diagram. Verze Professional navíc nabízí tvorbu
Eriksson-Penker Process diagramů a tzv. Mind map, které verze Community zobrazí
pouze jako „read only“.
- 18 -
Přehled CASE nástrojů
Obrázek 5 JUDE - Class Diagram (zdroj: http://jude.change-vision.com)
Při vytváření modelů je možné využít některých tvorbu usnadňujících funkcí - jednotlivé
modely lze nahrazovat („search and replace“), je možné využít funkce pro automatické
zarovnání a rozmístění objektů, generovat z Package Class diagramy, klonovat modely a
používat odkazy (jak na jiné modely, tak na web).
Modely lze exportovat jako obrázek do formátů JPEG a PNG, v případě verze
Professional pak i do vektorového EMF. Lze však použít i přímý přenos přes schránku
(copy&paste). Modely lze pochopitelně také přímo tisknout, platí však zmiňované
omezení, kdy ve verzi Community je v záhlaví každé stránky zobrazeno logo JUDE či
text „JUDE Evaluation Version“ v případě tisku z nezaregistrované verze Professional.
Ve verzi Community navíc není možné provést nastavení ani náhled tisku.
Verze Professional podporuje export projektové dokumentace ve formátu RTF či HTML
a export informací o Class a UseCase diagramech do souboru CSV a import i export
XMI (XML Metadata Interchange, Unisys/Rose Format) pro Class a UseCase diagramy.
Pro tyto diagramy je možné využít tzv. Aliasů – atributů pro udržování různých
jazykových mutací vytvořených modelů.
- 19 -
Přehled CASE nástrojů
Obrázek 6 JUDE - Výstup do formátu RTF a HTML (zdroj: http://jude.change-vision.com)
JUDE podporuje generování základní „kostry“ kódu z modelu, ale také opačně
generování modelu ze zdrojových kódů, obojí však pouze pro jazyk Java.
Týmové modelování podporuje pouze verze Professional pomocí tzv. Collaboration, je
však nutné použít JUDE/Server, což je systém umožňující sdílení UML modelů.
JUDE/Server je k dispozici zdarma.
Speciální vlastnosti
JUDE není nástrojem, který by uživatelům nabízel mimořádné vlastnosti či schopnosti, a
sami autoři si zakládají na jeho jednoduchosti.
Zajímavé může být využití tzv. Mind Maps, tedy „myšlenkových map“ („graficky
uspořádáných textů doplněných obrázky s vyznačením souvislostí“ - zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Myšlenková_mapa). Tyto mapy lze úspěšně použít např. při
brainstormingu, pořizování poznámek při komunikaci s klientem atd. Na jejich základě je
pak možné snadno vytvořit některé UML diagramy (Class, UseCase).
- 20 -
Přehled CASE nástrojů
Obrázek 7 JUDE - Využití Mind Maps pro tvorbu UseCase Diagramu (zdroj: http://jude.changevision.com)
- 21 -
Přehled CASE nástrojů
PowerDesigner
Verze : 12.1 – 12.1
Výrobce: Sybase, Inc., http://www.sybase.com/
Distributor: Sybase Software, s.r.o., http://www.sybase.cz/
Licence:
PowerDesigner
DataArchitect
12.0
–
2.833
PowerDesigner
DataArchitect
Enterprise
12.0
–
4.720
PowerDesigner
Developer
12.0
–
2.833
PowerDesigner
Developer
Enterprise
12.0
–
4.720
PowerDesigner
Studio
12.0
–
5.671
PowerDesigner
Studio
Enterprise
12.0
–
7.090
(stav ke dni 24.11. 2006)
EUR,
EUR,
EUR,
EUR,
EUR,
EUR
Lokalizace: Ne
Platforma: Microsoft Windows XP, 2000, Server 2003
Demoverze: Ano (15-ti denní zkušební verze)
Systémové
požadavky:
Pentium
90MHz,
96
MB
RAM,
HDD
200
MB
(minimální)
Pentium 500 MHz, 256 MB RAM, HDD až 500 MB (Studio Enterprise Edition)
Historie produktu
PowerDesigner se na trhu poprvé objevil roku 1989 pod označením S-Designer (ve verzi
2.0) vydaným francouzskou společností SDP Technologies. Roku 1995 byla tato
společnost odkoupena firmou Powersoft a ještě téhož roku byl PowerSoft odkoupen
společností Sybase, pod jejíž záštitou je PowerDesigner vyvíjen dodnes. Významnějších
změn se produkt dočkal v letech 1994, kdy byl přidán ProcessAnalyst (nástroj na
modelování datových toků) a 1998, kdy byl (tehdy do verze 6) přidán
WarehouseArchitect (nástroj na modelování fyzické implementace datových skladů).
Počátkem roku 2006 vyšla verze 12.0 a v srpnu téhož roku byla vydána verze 12.1, která
přinesla např. vylepšenou podporu Microsoft VisualStudia a SQL Serveru.
Charakteristika nástroje
„PowerDesigner je první CASE nástroj který komplexně pokrývá všechny aspekty
rozvoje podniku. Obsahuje nástroje pro obchodně orientovanou procesní analýzu, která
umožní identifikovat klíčová místa a funkce podniku jako takového a nabízí také plně
integrované prostředí pro datovou a objektovou analýzu informačních systémů. Přitom
plně podporuje zavedené přístupy a metodologie jako je Unified Modeling Language
(UML) nebo dvouúrovňový návrh databáze.“
Zdroj: http://www.sybase.cz
- 22 -
Přehled CASE nástrojů
PowerDesigner podporuje datové (konceptuální, logické, fyzické), aplikační (UML) a
business procesní modelování. Lze v něm vytvářet několik typů modelů:
Conceptual Data Model (CDM) – umožňuje modelovat celkovou logickou
datovou strukturu aplikace (nezávisle na konkrétním software či databázi)
Physical Data Model (PDM) – pro modelování celkové fyzické struktury
databáze v závislosti na konkrétní databázové struktuře
Object Oriented Model (OOM) – umožňuje tvořit objektové modely (např. pro
Javu či jiné objektové jazyky)
Business Process Model (BPM) – pro modelování business procesů
XML Model (XSM) – umožňuje navrhnout (modelovat) strukturu XML souborů
za použití DTD či XML schématu
Requirements Model (RQM) – pro správu požadavků zákazníka v průběhu
vývoje
Information Liquidity Model (ILM) – pro modelování replikace informací ze
zdrojové do jedné či více cílových databází
Free Model (FEM) – umožňující modelovat libovolný diagram nezávisle na
jakémkoli kontextu
Mezi standardy podporované PowerDesignerem patří například BPEL4WS, Business
Process Modeling Notation (BPMN) – nově od verze 12, Document Type Definition
(DTD), ebXML, IDEF, RDBMS, Rich Text Format (RTF), UML 2.0, XML či XML
Schema.
PowerDesigner je distribuován v několika variantách (konfiguracích). DataArchitect ™
pro potřeby datového modelování, Developer pro objektové modelování (podpora Javy,
C#,VB.NET, XML a PowerBuilderu) a Studio, která rozšiřuje dvě předchozí varianty o
možnost business modelování.
Každá výše uvedená konfigurace je dále k dispozici jako Enterprise Edition, která
podporuje týmovou spolupráci na projektech (prostřednictvím připojení na Enterprise
Repository (sofistikované centrální úložiště dat).
Pro ty, kteří nepotřebují přístup ke všem nástrojům PowerDesigneru a stačí jim pouze
modely prohlížet, je k dispozici varianta Viewer, která umožní (read-only) přístup
k modelům (i z Enterprise Repository), jejich následný tisk a vytváření reportů.
PowerDesigner Viewer je k dispozici bezplatně.
Podporovaná funkcionalita
Modelování business procesů (Business Process Model, BPM) - PowerDesigner
podporuje modelování procesních toků a hierarchie procesů. Modely tvořené pomocí
BPMN, ebXML nebo BPEL4WS slouží pro analýzu či návrh firemních procesů nezávisle
na informačních technologiích a jsou určeny zejména pro analytiky, u kterých se
předpokládá znalost věcné problematiky podniku, přičemž (širší) znalost informačních
technologií není vyžadována. BPM lze použít například jako nástroj k identifikaci
business potřeb a jejich (hierarchickému) seřazení nebo grafickému zobrazení procesů a
následném generování komponent v procesních jazycích jako BPEL4WS či Sybase
Unwired Orchestrator.
- 23 -
Přehled CASE nástrojů
Datové modelování - PowerDesigner podporuje konceptuální, logické a fyzické datové
modely založené na Information Engineeringu (IE) nebo notaci IDEF 1/x. Konceptuální
a logické modely představují na konkrétní databázi nezávislý analytický pohled a mohou
být plně napojeny na několik logických či fyzických modelů, což zajistí skutečný
víceúrovňový design. PowerDesigner podporuje fyzický model pro téměř 60 RDBMS
včetně dokumentování, generování i reverzního inženýrství.
XML modelování - PowerDesigner podporuje pro XML specifické modelovací techniky
pro dokumentaci, generování a reverseengineering struktur XML schémat a DTD. XML
modely mohou být namapovány na procesní modely, modely v UML nebo modely
datové a lze tak například řádně zdokumentovat využití XML v podniku.
Aplikační modelování (Object-Oriented Model, OOM) - PowerDesigner plně podporuje
UML (Unified Modeling Language) standardy ve verzi 2.0. K dispozici jsou tak
pochopitelně UseCase, Class, Sequence a další diagramy. PowerDesigner poskytuje
podporu (včetně reverzního inženýrství) pro platformy jako jsou například Java J2EE™,
C#, VB.NET, Web Services nebo PowerBuilder.
Podporována jsou také vývojová prostředí Eclipse, PowerBuilder, Visual Studio® a
mnohá další.
Information Liquidity modelování – umožňuje zdokumentovat všechny aspekty
pohybu informací. Pomocí zdrojových a cílových datových úložišť a několika
transformačních, publikačních a subskripčních procesů lze dokumentovat replikace,
synchronizace dat, ETL vrstvy apod.
Podnikové modelování (Enterprise Modeling) – veškeré modely lze propojit a následně
tak dokumentovat všechny závislosti. PowerDesigner obsahuje technologie pro mapování
a integraci metadat v rámci podnikové architektury, udržuje vzájemnou konzistenci všech
modelů a může určit dopad změny provedené v kterékoli části životního cyklu vývoje a
následně pomoci tyto změny řídit.
PowerDesigner pochopitelně podporuje všechny standardní funkce, jako jsou generování
dokumentace (RTF, HTML), výstupy do různých grafických formátů apod. Je také
značně nastavitelný – přizpůsobit lze vše uživatelským rozhraním počínaje a způsobem
řízení modelovacích úloh a generování kódu konče.
Mezi novinky verze 12.1 patří Visual Studio 2005 plug-in, který umožňuje spouštět
PowerDesigner přímo z prostředí Visual Studia 2005 a zakomponovat tak modelování do
workflow vývoje .NET aplikací. Dalším novým prvkem je XSM – XSM Mapping Editor,
který poskytuje globální přehled „mapování“ definovaných v projektu a umožňuje
vytvářet nová mapování pomocí jednoduchého drag-and-drop rozhraní. Na Mapping
editoru je také založen Generation links viewer – rozhraní zobrazující „generační vazby“
mezi modely. Nově je také například možné zobrazovat komentáře na všech grafických
symbolech.
V kategorii fyzického datového modelování byla přidána podpora SQL Anywhere 10 a
vylepšena podpora Microsoft SQL Server 2005 (např. podpora fulltextových katalogů a
indexů, horizontální partitioning atd.), Sybase Adaptive Server Enterprise 15, IQ 12.5 a
12.6 a Sybase Adaptive Server Enterprise 15 (ESD2).
- 24 -
Přehled CASE nástrojů
Pod kategorii objektově orientovaného modelování spadá podpora jazyků C# 2.0 a
Visual Basic 2005, vylepšení Sequence diagramu, který nyní podporuje „brány“ (gates).
Novinkou business modelování je Service diagram, který zobrazuje služby,
poskytovatele služeb a jejich vzájemné vazby nezávisle na zvoleném implementačním
prostředí.
Speciální vlastnosti
PowerDesigner patří k současným nejužívanějším modelovacím nástrojům (podle zprávy
Gartner group z roku 2003 se jedná o nástroj vůbec nejužívanější) a jeho odhadovaný
podíl na trhu se pohybuje okolo 30%. Díky propojení business, aplikačního a datového
modelování a plné integraci všech modelů umožní efektivně navrhovat informační
systémy a umožní tak jejich rychlý a bezproblémový vývoj. Vzhledem k těmto
vlastnostem je často považován za standard udávající směr na poli podnikového
(enterprise) modelování.
- 25 -
Přehled CASE nástrojů
Enterprise Architect
Verze : Version 6.5
Výrobce: Sparx Systems Pty Ltd, http://www.sparxsystems.com.au/
Distributor: HTK Pro s.r.o., http://www.devshop.cz/
Licence:
Počet
licencí
1 až 4
5 až 19
20 až 100
100 a víc
Corporate Edition Corporate Profesional
Floating License Edition
Edition
US $335
US $239
US $199
US $299
US $219
US $189
US $285
US $199
US $179
US $265
US $185
Desktop
Edition
US $135
US $120
US $110
US $165
US $95
Lokalizace: Ne
Platforma: Windows, Linux, Databaze
Windows
- Microsoft® Windows 98 SE, Windows Millennium, Windows NT® 4.0 s Service
Pack 5, Windows 2000, Windows XP nebo Windows 2003
Linux
- CodeWeavers' CrossoverOffice 2.1.0 (nebo starší), Microsoft DCOM95,
Microsoft Internet Explorer 6, Microsoft Data Access Components 2.8 (MDAC)
- Linux Operating System (Tested with kernel 2.4)
Databaze - Podpora korporátních edicí
- SQL Server, MySQL, Oracle 9i and 10g, PostgreSQL, MSDE, Adaptive
Server, MS Access, Firebird
Demoverze: Ano -> Trial verze – dodaná (zdarma po Internetu/CD za 18 EUR)
na 30 dní
Systémové požadavky:
Windows
-
Intel® Pentium® processor (nebo lepší)
RAM závislé na OS - 64 MB pro Win98 SE, 64MB pro NT a 2000, 128
Mb pro XP (více RAM zvýší výkonnost)
- 26 -
Přehled CASE nástrojů
-
70 MB volného místa na HDD
1024x768 (nebo větší) rozlišení pro kreslení diagramů - 800x600 je
taktéž použitelné, 640x480 je již nevyhovující
Linux
-
Intel® Pentium II® processor (nebo lepší)
RAM 32 MB je minimum, 128 MB pro dostatečnou výkonnost (více
zlepší celkovou výkonnost)
-
70 MB volného místa na HDD
1024x768 (nebo větší) rozlišení pro kreslení diagramů - 800x600 je
taktéž použitelné, 640x480 je již nevyhovující
Historie produktu
Historie produktu sáhá až k verzi 2.5 a nižší.
Produkty EA jsou k dispozici v anglickém, japonském, španělském a německém jazyce.
Charakteristika nástroje
Enterprise Architect je CASE nástroj pro modelování pomocí UML. Podporuje řízení v
týmové práci (eviduje výstupy z projektu, úkoly v projektu apod.), přiřazuje „resource“ k
prvkům modelu, provádí dokumentaci – výstup generovaný v RTF formátu, nabízí
výstup modelů v XMI (XMI 1.1) pro kompatibilitu s jinými nástroji, zpřístupňuje model
pomocí ActiveX interface, generuje kód a provádí tzv. reverse engineering do kódu C++,
Java, C#, VB.Net, Delphi a Visual Basic.
Podporovaná funkcionalita
Pokud bysme se chteli vidět funkcionalitu podle jednotlivých druhů licenci, uvidíme ji v
následující tabulce:
Funkcionalita
Corporate
Edition
Professional
Edition
Desktop
Edition
.EAP Files
Shared Models
Source
Code
Engineering
Database Engineering
Microsoft
Access
Repository
SQL Server, MySQL,
Oracle 9i and 10g,
PostgreSQL,
MSDE,
Adaptive
Server
Anywhere
Database
Repositories
Version Control
Replication
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
- 27 -
Přehled CASE nástrojů
MDG Technologies
MDG Link for Eclipse
and MDG Link for Visual
Studio.NET
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Security
Ano
Ne
Ne
EA v. 6.5 podporuje:
UML 2.1
Samotné UML 2 staví na již vysoce úspěšném UML 1.x stadnardu, který se stal
průmyslovým standardem v modelování, designu a konstrukci softwarových systémů,
zobecněných obchodních a vědeckých procesů.
UML 2 definuje 13 základních diagramů, rozdělených do dvou sekcí:
1) Strukturní diagramy (Structural Modeling Diagrams)
Strukturní diagramy definují statickou architekturu modelu. Používají se k modelování
‘věcí’, které představují model – třídy, objektu, rozhraní a fyzické komponenty. Kromě
toho slouží k modelování vztahů a závislostí mezi těmito prvky.
a) Diagramy balíčků (Package diagrams)
Balíčkové diagramy reflektují organizované balíčky a jejich prvky. Nejvíce se používají
k organizaci Use Case diagramů a Clas diagramu, ačkoliv použití Balíčkových diagramů
není nijak limitováno k těmto UML prvkům.
Diagram 1 - Package diagram
b) Diagramy tříd (Class diagrams or Structural diagrams)
Definují základní stavební bloky modelu: typy, třídy a obecný materiál ke konstrukci
úplného modelu. Diagram tříd je tedy nejvíce užitečný při ilustraci vztahů mezi třídou a
rozhraním.
c) Objektové diagramy (Object diagrams)
Objekty jsou instance tříd. Objekty jsou propojeny linky. Název konkrétního objektu se
zapisuje před název třídy a odděluje se dvojtečkou.
- 28 -
Přehled CASE nástrojů
d) Složený strukturní diagram (Composite Structure diagram)
CSD je diagram, který ukazuje interní strukturu třídy, včetně interakce vedoucí do jiných
částí systému. Jedná se o runtime strukturu.
Diagram 2 - Composite Structure diagram
e) Diagramy komponent (Component diagram)
Používá k modelování vyšší úrovně nebo více komplexní struktury, obvykle se vytváří
z jedné nebo více tříd a poskytuje dobře definované rozhraní. Znazorňuje části softwaru,
vestavěných obvodů atd., které vytváří systém. Component diagram má vyšší úroveň
abstrakce než Class diagram.
Diagram 3 - Component diagram
f) Diagramy nasazení (Deployment diagram)
Modelují run-time architekturu systému. Ukazují konfiguraci hardwerových prvků
(nodů) a jak softwarové prvky a artefakty jsou mapovány v těchto nodech.
Diagram 4 - Deployment diagram
2) Diagramy chování (Behavioral Modeling Diagrams)
Behavior diagrams capture the varieties of interaction and instantaneous state within a
model as it 'executes' over time. Zachycují mnohotvárnost interakcí a okamžitý stav
uvnitř modulu při neustálém výkonu.
- 29 -
Přehled CASE nástrojů
a) Diagramy užití (Use case diagrams)
Use case diagram popisuje chování systému z pohledu uživatele. Zachycuje tedy
uživatelovy požadavky na systém. Myšlenkou je zapojit uživatele do počátečních fází
analýzy a návrhu systému. Zvyšuje to pravděpodobnost, že systém nakonec bude
skutečně prospešný pro ty lidi, pro které prospešný být má.
Diagram 5 - Use Case Diagram
b) Diagramy aktivit (Activity diagrams)
Jazyk UML nemá přímou podporu pro modelování firemních procesu. Žádný speciální
diagram pro tuto problematiku neobsahuje. EA nabízí zjednodušený diagram aktivit pro
BPM. Tento diagram je nejvolnejší ze všech, které EA nabízí. Analytikovi nechává plnou
volnost ve využití jednotlivých elementu a nesvazuje tvorbu diagramu dodatečnými
pravidly. Diagram aktivit představuje sekvenční popis činností tak, jak postupně
probíhají v systému. Vzniká rozšírením stavového diagramu. Diagram činností zachycuje
predevším činnosti znázorněné ve stavovém diagramu.
Diagram 6 - Activity diagram
c) Stavové diagramy (State chart diagrams)
Zachycuje stavy objektu, kterými muže projít v průběhu svého životního cyklu v
systému. Ke změně stavu muže dojít konkrétní událostí nebo i pouhým plynutím času.
Každý objekt má svůj počáteční stav a muže mít konečný stav.
Diagram 7 - State diagram
d) Komunikační diagramy (Communication diagram)
- 30 -
Přehled CASE nástrojů
Zobrazují síť a sekvenci zpráv či využívá jiné formy komunikace mezi objekty. Tento
diagram se v UML 1.x nazýval kolaborační diagram. Časem se však pro Collaboration
našel zcela jiný význam a tak došlo i k samotnému přejmenování na Communication.
Diagram 8 - Communication diagram
e) Sekvenční diagramy (Sequence diagrams)
Zachycuje časovou sekvenci interakce mezi objekty tříd, ke které dochází při komunikaci
v systému.
Diagram 9 - Sequence diagram
f) Časové diagramy (Timing diagrams)
Jedná se opět o diagram nove zavedený. Je určen predevším pro systémy reálného času a
zaznamenává časová omezení spojená se změnou stavu jednotlivých objektu.
Diagram 10 - Timing diagram
g) Diagram přehledu interakcí (Interaction overview diagrams)
- 31 -
Přehled CASE nástrojů
Spojuje vlastnosti diagramu aktivit a sekvenčního diagramu. Je možné jej chápat tak, že
jednotlivé aktivity v diagramu aktivit jsou zaznamenány pomocí sekvenčního diagramu.
MDA
Advanced Model Driven Architekturu, umožňuje díky jednomu modelu PIM generovat
nespočet PSM. Co je PIM a PSM bude vysvětleno v následujících odstavcích.
PIM – platformově nezávislý model řešení
Platformově nezávislý model reprezentuje koncepci řešení dané problémové oblasti na
základě konkrétních požadavků. Jeho hodnota je především ve vyřešení koncepčních
otázek, jako jsou třeba algoritmy zaskladňování a vyskladňování v případě skladů, nebo
způsob párování saldokontních položek v účetnictví. Tento model však neobsahuje
informace spojené s konkrétní technologií realizace a vytvářejí ho IT analytici.
PSM – platformově specifický model řešení
Model řešení na dané platformě (např. J2EE nebo C# a ASP.NET) je podkladem pro
vlastní implementaci. Důležité je to, že PSM má stejnou strukturu jako kód aplikace.
Tento model vytvářejí návrháři.
Síla MDA je především v tom, že definuje způsob a postup transformace modelů. Jedná
se o aplikaci osvědčených praktik, především zkušeností z použití návrhových vzorů
(Design Patterns).
Vybrané „Features“ verze 6.5
Meta Object Facility (MOF)
Od verze 6.0 pribyla podpora exportování balíčku do XMI na standardech MOF 1.3 a
MOF 1.4. Modely MOF jsou vytvářeny priřazením metamodelu k balíčku.
Webové služby (WSDL)
Od verze 6.0 je podporován Forward a Reverse engineering webových služeb WSDL
(W3C Web Service Definition Language). Enterprise Architekt umožnuje modelovat,
generovat a importovat WSDL soubory.
XML schéma (XSD)
Podpora Forward a Reverse engineeringu (modelování, generování, import) W3C XML
schémat (XSD).
Speciální vlastnosti
Výhodou nakupu tohoto nástroje je metodická podpora technologie EFEM - Extrémně
Efektivního Modelování, která podává návody pro efektivní tvorbu softwaru s tímto
nástrojem, blíže viz stránky www.objects.cz, kde je k dispozici je také možnost školení.
Shrnutí
EA kombinuje sílu poslední UML 2.1 specifikace s vysokou výkonností, intuitivním
rozhraním, které přináší pokročilé modelování. EA dokáže vybavit celý tým, zahrnující
analytiky, testery, projektové manažery, vývojový tým a ještě mnohem více. EA je
obsáhlý UML analytický a konstrukční nástroj, zastřešující vývoj softwaru od pořízení
dat, skrz stav analýzy, tvorbu modelů, testování až po údržbu. EA disponuje
multiuživatelským rozhraním, založeným na platformě Windows, s grafickými nástroji
usnadňující tvorbu robustních a snadno udržovatelných softwarů. Nabízí flexibilní a
vysoce kvalitní dokumentaci. Uživatelský manuál je dostupný online.
- 32 -
Přehled CASE nástrojů
Umbrelo UML Modeller
Verze : 1.5.52
Výrobce: Umbrello UML Modeller Authors http://uml.sf.net/developers.php
Licence: GPL – General public licence
Lokalizace: Ne
Platforma: Windows, Linux, Unix
Systémové požadavky: nespecifikováno
Historie produktu
Projekt začal jakožto univerzitní projekt pod vedením Paula Hensgena. Původní jméno
aplikace bylo UML Modeller. Paul Hensgen vyvíjel tuto aplikaci az do konce roku 2001,
kdy dosáhla verze 1.0.
Verze 1.0 již nabízela mnoho funkcí, ale poté co byl projekt přezkoušen na univerzitě,
připojili se ostatní vývojáři k projektu a pomohli UML Modeller zdokonalit. Jednalo se
např. o převedení binárního souboru do XML souboru, podporu pro více typů UML
diagramů, generování a import kódu.
Paul Hensgen v roce 2002 odešel z vývoje a nechal UML Modeller jako Freeware a
Open Source software. Tato aplikace tak neustále prochází zlepšováním a vyvíjí se pod
správou vývojářů z různých částí světa. V roce 2002 se projekt pod názvem UML
Modeller přejmenoval na Umbrelo UML Modeller.
Pokud se někdo chce zapojit do vývoje této aplikace, existuje mnoho cest:
• Reportovat bugy nebo zlepšovací návrhy
• Opravovat bugy nebo přidávat funkcionalitu
• Psát kvalitní dokumentaci nebo ji překládat do jiných jazyků
• Nebo dokonce něco nakódovat..
Charakteristika nástroje
Je určen pro operační systémy typu Unix a samozřejmě také pro Linux. Tento projekt je
vyvíjený v prostředí KDE, v dnešní době tedy není dostupný pro další operační systémy,
jež KDE nepodporují. S nástupem KDE4, se však může ledacos změnit. Velkou
předností tohoto projektu je rozsáhlá podpora pro mnoho programovacích jazyků.
Jmenovitě podporuje ActionScript, Ada, C++, CORBA IDL, Java™, JavaScript, PHP,
Perl, Python, SQL and XMLSchema. Pro některé vytvořené jazykové prvky lze použít i
refaktoring, který není mnohdy dostupný ani v drahých komerčních aplikacích.
Vzhledem k tomu, že se jedná o aplikaci napsanou v programovacím jazyce C++, je
rychlost odezvy programu vyšší než u jiných aplikacích , které jsou napsány v Javě.
Umbrello UML Modeller se dá především využít při analýze, designu a dokumentaci.
Licence tohoto produktu je GPL. General Public Licence znamená, že tato aplikace je
volně šiřitelná a na jejím vývoji se může podílet kdokoliv, kdo chce tomutu produktu
jakkoliv pomoci.
- 33 -
Přehled CASE nástrojů
Podporovaná funkcionalita
Umbrello UML Modeller podporuje následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
Class Diagram
Sequence Diagram
Collaboration Diagram
Use Case Diagram
State Diagram
Activity Diagram
Component Diagram
Deployment Diagram
Speciální vlastnosti
Kopírování objektů jakožto obrázku ve formátu PNG
Kromě normálních funkcí jako je copy, cut a paste, které se dají vyžít přímo při tvorbě
diagramů, nabízí Umbrelo kopírování objektů jako PNG obrázků. K čemu je to vlastně
dobré? Stačí jednoduše označit diagram, zmáčnkout klávesou zkratku CTRL-C a poté
vložit objekt do wordovského dokumentu jako obrázek. Toto je velká výhoda při exportu
části diagramu.
Exportování do obrázku
Můžete take exportovat kompletní diagram jakožto obrázek. Jediné co musíte udělat,
když chcete něco vyexportovat je najít volbu “Export as Picture” z Diagram menu.
Screenshoty:
Obrázek 8 - Umbrello při importování C++ třídy
- 34 -
Přehled CASE nástrojů
Obrázek 9 - Use Case Diagram
Craft.Case
Verze : 2.0 – 1.3 Srpen 2005
Výrobce: e-Fractal s.r.o.
Distributor: e-Fractal s.r.o.
Licence: 3500 Eur/rok (Slevy pro akademickou sféru)
Lokalizace: částečná ( česky pouze manuál a web)
Platforma:
Windows 2000/XP
VisualWorks/Smalltalk 7.2)
(Program
je
napsán
v
prostředí
Demoverze: Ano (omezení v podobě nemožnosti uložení a tisku větších
projektů)
Systémové požadavky: Pentium III 450Mhz, 128MB RAM, HDD 100MB
Historie produktu
Craft.CASE® je první původní český CASE modelovací a analytický nástroj podporující
metodu BORM® (Business and Object Relation Modeling) vyvíjený firmou e-Fractal
s.r.o. Nástroj CraftCASE vznikl z velké většiny na základě zkušeností
- 35 -
Přehled CASE nástrojů
z praktických potřeb na projektech společnosti Deloitte. Metoda BORM je
založena na postupném odvozování nových pojmů z předchozích, objektově
orientovaném přístupu a procesním modelování. Podrobný popis metody lze nalézt
v knize [CA03]1
Craft.CASE byl ve své první verzi (1.0) jednoduchý jednouživatelský program pro
business a konceptuální analýzu nad jedním projektem. Paralelní práce více lidí na
jednom projektu je podporovaná tím, že je možné během modelování importovat scénáře
z jednoho projektu do druhého. Při importu se přenesou i odkazovaná data, například
funkce, z nichž je scénář odvozen (které pokrývá), a participanti, kteří v něm vykonávají
nějakou
činnost.
V blízké budoucnosti se předpokládá rozšíření tohoto nástroje směrem k podpoře
nástrojů a technik softwarového inženýrství. Craft.CASE bude také moci pracovat na
více klientských stanicích napojených na centrální repozitář projektů, pro který je
zamýšleno
použít
objektový
databázový
server
Gemstone.
Do ostrého provozu bude brzy uvedena verze 2.0.
Charakteristika nástroje
Craft.CASE v současné době plně podporuje úvodní fázi metody BORM, tedy business
analýzu a ve vývoji je také plná podpora konceptuální analýzy. Ve zmíněných úvodních
fázích BORMu se rozpoznává zadání pro I.S. na základě objektového modelování
business procesů. V obou fázích Craft.CASE kontroluje úplnost a správnost modelu
pomocí vyhodnocování informací uložených v projektové databázi.
Podporovaná funkcionalita
Craft.CASE verze 1.3 podporuje nejen tu část metody BORM, která se týká analýzy
procesů v systému, což je označováno jako „business“ analýza, ale také následnou a z
předchozí vyplývající fázi konceptuálního modelování softwarového systému, což je
označováno jako „konceptuální“ analýza.
Business analýza
Analýza celého kontextu modelovaného systému – především objekty a procesy v
organizaci, pro kterou se systém analyzuje. Nejdříve se definují funkce systému
(například požadavky zákazníka). Pak se definují scénáře (procesy), které popisují
způsob řešení funkcí. Součástí každého scénáře by měli být také participanti. U
participantů lze nastavovat jejich různé role v modelovaném systému(v programu jich je
již několik předdefinováno). Popis činnosti každého scénáře je zachycen v procesním
diagramu. Tento diagram současně zobrazuje jednak stavové diagramy každého z
účastníků procesu ve scénáři, a pak také jejich vzájemnou interakci v různých stavech a
rovněž datové toky, které si při této interakci mezi sebou vyměňují.
1
[CA03] Carda A., Merunka V., Polák J.: Umění systémového návrhu - objektově
orientovaná tvorba informačních systémů pomocí původní metody BORM. Grada, Praha
2003. ISBN 80-247-0424-2.
- 36 -
Přehled CASE nástrojů
Obrázek 10 - Business analýza
Business analýza BORMu se používá proto, že nevyžaduje k pochopení téměř žádnou
znalost pojmů ze softwarového modelování. Zárověň není ale tak vágní, že by pro
analytika nebyla přínosem. Je to v podstatě společný dorozumívací prostředek mezi
zadavatelem a analytikem, aby bylo možné najít jednotný a společný pohled na vyvíjený
systém.
Konceptuální Analýza
Konceptuální analýza je postavena na upraveném standardu UML. Ta je jakýmsi
rozhraním mezi business a softwarovými objekty. Jedná se vlastně o transformaci
business objektů na objekty konceptuální. Tato transformace podléhá určitým pravidlům.
Každý konceptuální diagram totiž musí vycházet z nějakého ORD diagramu, a naopak,
každý ORD diagram musí být zachycen v alespoň jednom konceptuálním diagramu;
jedná se tedy o vztah M:N podobný tomu, který je mezi funkcemi a scénáři v business
analýze. Podobné závislosti jsou i mezi objekty a vazbami.
- 37 -
Přehled CASE nástrojů
Obrázek 11 - Konceptuální analýza
Craft.CASE při vytváření modelů dodržuje pravidla konkrétních uzlů a spojení a
dovoluje modelovat jen takové údaje, které jsou pro příslušný typ uzlu a vazby přípustná.
Kromě toho Craft.CASE obsahuje nástroj pro kontrolu konzistence a správnosti modelů,
který hierarchickou formou zobrazuje nalezené nedostatky. Pro každou nalezenou chybu
se zobrazí rada, jak ji lze napravit, dále editovatelné vlastnosti a pomocí menu pravého
tlačítka myši lze najít nalezenou chybu přímo v diagramu.
Další funkce:
Pomocné hierarchie
Při modelování procesů a požadavků na informační systémy je také potřeba tyto modely
začlenit do celkového kontextu firmy nebo organizace, pro kterou se tento model vytváří
a analyzuje. Craft.CASE umožňuje tento kontext modelovat ve formě uživatelsky
volitelných hierarchií. Počet hierarchií není omezen.
Obrázek 12 - Ukázka hierarchií (Organizační struktura firmy a služby, která firma poskytuje)
Simulátor
Zajímavostí tohoto nástroje je, že dokáže simulovat namodelovaný business model.
Proces je možné krokovat. Jsou-li v procesu nějaké podmínky, simulátor spouští dotazy
- 38 -
Přehled CASE nástrojů
ve formě dialogových oken, na které musí uživatel odpovědět apod. Během simulace a
nebo až po ukončení simulace je možné prohlížet simulační záznam
Možnosti výstupu
Craft.CASE umí generovat výstupy do HTML, PDF, GIF a také přímý grafický přenos
přes schránku. Také je možné uložit celý obsah projektové databáze do souboru XML.
Popis tohoto formátu je zveřejněn a proto je možné data v tomto formátu využít pro
tvorbu generátorů nejrůznějších zdrojových kódů a nebo datových souborů pro přenos
dat do jiných modelovacích nástrojů.
Obrázek 13 - PDF report
Speciální vlastnosti
Výhodou tohoto nástroje je určitě návod kompletně v češtině.
Altova UModel 2006
Verze : verze 2006
Výrobce:
http://www.altova.com
Distributor:
Component
http://www.componentsource.com/products/517387/20096/index.html
Licence: cena (počet souběžných uživatelů)
•
•
•
•
•
332.00 EUR (1)
1,557.00 EUR (5)
2,841.00 EUR (10)
5,501.00 EUR (20)
13,291.00 EUR (50)
- 39 -
Source,
Přehled CASE nástrojů
Lokalizace: NE (Anglicky, Německy)
Platforma: Windows 2000, XP, NT 4.0, Server 2003
Demoverze: Ano (trial na 30 dní)
Systémové požadavky: Pentium III 450Mhz, 128MB RAM, HDD 100MB
Historie produktu a společnosti Altova
Společnost Altova byla založena v roce 1992 a zabývá se především nástroji pro data
management, editory a modelovacími nástroji pro XML a UML a v neposlední řadě také
webovými nástroji. Za tyto produkty získala společnost již řadu precizních ocenění. Své
produkty dodala již 100 tisícům společností a má přes 2,5 miliónu zaregistrovaných
uživatelů. Kromě nástroje UModel2006 má ve svém portfoliu např. Altova XMLSpy,
Altova MapForce, Altova DatabaseSpy a další.
Novinky, které přináší Altova UModel 2006 oproti starším verzím shrnuje následující
tabulka (anglicky)2:
•
•
Improved drag and drop within or between
diagrams
Immediate report of syntax errors during
diagram creation
Predefined profiles for C#, Java, UML
•
Tag definitions and tagged values
•
Sequence diagrams
•
Activity diagrams
•
State machine diagrams
•
•
•
Composite structure diagrams
•
•
•
Code generation for C#
•
Generate C# DocComments
•
Model from C# source code
•
•
Import C# DocComments as documentation
Click warning in message window to locate
accountable element
C# 1.2 or C# 2.0 Code Generation from UML models
Import XMI 2.1 files describing UML 2.0 or UML 2.1
models
Export UML projects as XMI 2.1 files in UML 2.0 or
UML 2.1 format
Charakteristika nástroje
Altova UModel 2006 je komplexní modelovací nástroj, který je založený na notaci UML
verze 2.1. Jedná se o dostupnou modelovací aplikaci, která využívá bohaté visuální
prostředí, které umožňuje jasně a čistě definovat požadavky projektu již na jeho počátku
a tak např. zjednodušit práci vývojářům při komunikaci se zákazníkem. UModel dále
obsahuje pokročilé funkce jako je možnost generovat kód, reverzní inženýrství, XMI
podporu a další nástroje, které se typicky vyskytují spíše v dražších UML nástrojích.
Podporovaná funkcionalita
Nástroj má mnoho zajímavých vlastností. Z klasického UML podporuje Class Diagram,
Object Diagram, UseCase Diagram, Sequence Diagram nebo Statechart Diagram. Dále
jsou podporovány: Activity Diagram, Composite Structure Diagram, Architecture
Diagram, Komponent Diagram, Deployment Diagram a další. Celý nástroj využívá
přehledné grafické rozhraní, které je velice intuitivní.
2
Zdroj: http://www.altova.com/matrix_u.html
- 40 -
Přehled CASE nástrojů
Obrázek 14 - Uživatelské rozhraní Altova UModel 2006
Další velmi užitečnou funkcí je možnost vyexportovat z daného UML modelu základní
zdrojový kód a to buď v JAVE nebo C#. Generátor kódu je založen na stejné technologii,
kterou využívá XMLSpy a Altova MapForce. Podporované Java profily generují kódy
průmyslových standardů Java 1.4 nebo 5.0, které jsou kompatibilní např. s Borland
JBuilder, Eclipse a dalšími populárními JAVA prostředími. Profily C# generují kód
vhodný např. pro Microsoft Visual C# .NET nebo Borland C#Builder.
Reverse engineering je funkce, která umožňuje z načteného kódu (Java 1.4, Java 5.0, C#
1.2, or C# 2.0) vymodelovat základní UML diagramy, které mohou pomoci při analýze
starších zdrojů či zdrojů se špatnou nebo žádnou dokumentací. Neimportovaný kód
převedený do modelu můžeme snadno aplikovat na již vytvořený model nějaké aplikace.
Round-trip engineering je pojem, který pod sebou skrývá užitečnou funkci a tou je
jednoduše řečeno schopnost synchronizovat již vygenerovaný kód s dalšími úpravami
v samotném modelu a naopak (manuální změny kódu se automaticky projeví v modelu).
Možnost importovat a exportovat UML modely do standardizovaného XMI (XML
Metamodel Interchange), pro zachování té nejvyšší kompatibility a snadný přenos mezi
- 41 -
Přehled CASE nástrojů
dalšími aplikacemi. UModel 2006 podporuje nejnovější verzi XMI 2.1 pro import i
export.
Obrázek 15 - Volba při exportu do XMI formátu
Další vlastnosti:
• „unlimited“ Undo/Redo operace
• Reporting a možnost uložit diagramy do BMP či PNG
• Posílání souborů e-mailem přímo z vývojového prostředí
• Zadávat příkazy na příkazové řádce
Speciální vlastnosti
Tento nástroj je velmi robustní a nabízí uživatelům širokou škálu využití. Jako silnou
stránku společnosti Altova bych viděl velmi kvalitně propracovaný web, kde každý
potencionální zákazník nalezne téměř všechny dostupné informace o daném produktu.
IBM Rational Software Modeler
Verze : IBM Rational Software Modeler V7.0
Výrobce: IBM
Distributor: IBM - možno zakoupit na adrese www.ibm.com
Licence: EUR1,226.12,- až EUR 3,670.24,Lokalizace: Ne
Platforma:
Microsoft Windows XP Professional, service pack 1, 2
Microsoft Windows 2000 Professional, service pack 3, 4
Microsoft Windows 2000 Server, service pack 3, 4
Microsoft Windows 2000 Advanced Server, service pack 3, 4
Microsoft Windows 2003 Standard Edition
Microsoft Windows 2003 Enterprise Edition
Red Hat Enterprise Linux WS 3
- 42 -
Přehled CASE nástrojů
SUSE Linux Enterprise Server 9
Demoverze: Je možno získat zkušební verzi z webu firmy IBM, potom co je
provedena registrace.
Systémové požadavky:
minimum
doporučeno
CPU
Intel Pentium 3 500Mhz
Pentium 4 1.4GHz a výš
RAM
384MB
1GB
HD
768MB
1GB
VIDEO
XGA 1024 x 768 x 256
true color
Historie produktu
Rational Software byla samostatnou firmou do roku 2003, kdy byla zakoupena firmou
IBM. V současnosti patří do rodiny softwarových produktů IBM.
Charakteristika nástroje
Rational software zahrnuje řadu nástrojů specifických pro jednotlivé oblasti vývoje.
Rational software nepředstavuje jeden velký univerzální nástroj určený pro veškeré
činnosti, ale řadu produktů s jejichž pomocí je možno řešit veškeré úlohy související s
vývojem softwaru.
Každý nástroj Rational je plně integrován s ostatními nástroji a každý pracovník
podílející se na projektu má k dispozici správný nástroj umožňující plnit veškeré úkoly
vyplývající z projektu.
Produkty Rational jsou postaveny na platformě Eclipse. Ovládání všech produktů je
téměř stejné, jedná se o integrované vývojové prostředí (IDE). Následující obrázek
(Obr. 1) ukazuje vzájemné postavení produktů na platformě Eclipse.
Obrázek 16 - Nástroje určené pro modelování a design
Nástroje určené pro modelování a design:
•
Rational Software Modeler
- 43 -
Přehled CASE nástrojů
•
Rational Web Developer
•
Rational Application Developer
•
Rational Software Architect
Rational Software Modeler
Rational Software Modeler je postaven na rozšiřitelné Eclipse platformě. Usnadňuje
přechod mezi analýzou, designem a implementací. Podporuje OCL na specifikování
architektonických omezení.
Podporovaná funkcionalita
•
zjednodušený a přístupný interface
•
umožňuje pohlížet na modely z různých hledisek
•
využití Eclipse open souce API, včetně Eclipse Modeling Framework
•
podpora vývoje meta-modelů
•
podpora týmové práce
•
podpora scriptování za pomoci Javy
- 44 -
Přehled CASE nástrojů
Obrázek 17 - Rational Software Modeler - pracovní plocha
Rational Software Modeler je nástroj určený pro modelování a design postavený na standardu
UML 2.0. Umožňuje tvůrcům projektu, systémovým analytikům a designerům a dalším
provést dokumentaci procesů, toků a designu. Následující obrázek ukazuje funkce a
vizualizační nástroje v rámci Rational Software Modeler.
- 45 -
Přehled CASE nástrojů
Obrázek 18 - Integrace funkcí a nástrojů v rámci Rational Software Modeler
Nástroje Rational Software Modeler
•
Life cycle integrations
•
Reusable Asset Browser
•
Pattern/Transformation authoring
•
Report Generation
•
UML 2.0 Modeling
•
Rational ClearCase LT
Příklady funkcí a vizualizačních nástrojů
Integrace za pomoci Rational RequisiterPro
Rational Software Modeler je integrován s nástroji jako je např Rational RequisiterPro.
Rational Software Modeler umožňuje jednoduše přetáhnout (drag and drop) požadavky
projektu z Rational RequisiterPro do projektu UML 2.0 v Rational Software Modeler.
Modelování v UML 2.0
Rational software Modeler ja založen na specifikaci UML 2.0. a umožňuje modelovat za
pomoci následujících diagramů
•
Class
•
Communication
•
Component
•
Composite structure
•
Deployment
•
Activity
•
Sequence
- 46 -
Přehled CASE nástrojů
•
State
•
Use case
Následující obrázek ukazuje UML editor v Rational Software Modeler. Paleta vpravo
obsahuje veškeré objekty, které je možno použít v různých typech modelů v rámci
UML 2.0.
Obrázek 19 - Příklad modelování dle UML 2.0 (Rational Software Modeler)
Speciální vlastnosti
Mezi silné stránky Rational Software Modelu patří vysoký tržní podíl. Jedná se o kvalitní
CASE nástroj, který má zázemí silné firmy.
- 47 -
Přehled CASE nástrojů
MagicDraw UML 12.0
Verze : 12.0
Výrobce: Apache Software Foundation (http://www.apache.org)
Jide Software (http://www.jidesoft.com)
Distributor: Program je možno zakoupit na adrese www.magicdraw.com.
Licence: Ceny se pohybují od USD 125,- za Personal Edition až USD1355,- za
Enterprise Edition. Firma dále nabízí množstevní slevy. Při zakoupení většího
množsví položek cena může dosáhnout až 20%.
Lokalizace: Ne
Platforma: MagicDraw je na platformě nezávislý může běžet na různých
systémech. V případě MagicDraw se jedná o 100% Javu, a proto vyžaduje Java
Virtual Machine. Výkon MagicDraw je závislý na výkonu JVM, proto je vhodné
pro daný systém instalovat doporučenou verzi JVM.
Demoverze:Existuje časově a funkčně omezená verze
Systémové požadavky:
minimum:
doporučeno:
cpu
Pentium III 500
Pentium 4 1600
paměť
256 MB
512 MB
1 GB při větších projektech
pevný disk
400 MB
400MB a více
video
800*600 @ 64k Colors
1280*1024 @ 64k Colors
JDK 1.5
Sun JDK 1.5.0_06
Java Virtual
Machine
Historie produktu
Firma No Magic, Inc., byla založena v roce 1995, v roce 1997 již měla čtyřikrát více
zaměstnanců než při svém založení. Verze 1.0 byla představena v roce 1998. V roce 2002
získal tento program ocenění Java Developer's Journal jako nejlepší Java modelovací
nástroj.
Charakteristika nástroje
MagicDraw je vizuální modelovací UML a CASE nástroj s podporou týmové práce. Je
určen pro business a softwarové analytiky, programátory, QA inženýry a tvůrce
dokumentace. Tento dynamický všestranný vývojový nástroj usnadňuje analýzu a design
objektově orientovaných systémů a databází.
podporované technologie:
- 48 -
Přehled CASE nástrojů
•
UML 2.0
•
UML 1.4
•
Java 2
•
CORBA IDL
•
EJB 2.0
•
C#
•
CIL (MSIL)
•
C++
•
Oracle 8i/9i
•
MS SQL Server 2000/6.5/7.0
•
DB2 7.2
•
Sybase 12.5
•
Pointbase 4.4
•
MySQL 4.1.x
•
PostgreSQL 7.2
•
Pervasive SQL
•
XMI 1.0
•
XMI 1.1
•
XMI 1.2
Podpora uvedených technologií je odlišná podle zakoupené licence. Nástroj MagicDraw
je možno zakoupit jako
•
Personal Edition
•
Standard Edition
•
Profesional Edition
•
Enterprise Edition
Přičemž Personal Edition představuje základní a Enterprise Edition nejvyšší stupeň.
Tomu odpovídá i podpora funkcí, plnou funkcionalitu lze získat zakoupením Enterprise
Edition.
Podporovaná funkcionalita
Podporovaná funkcionalita je standardní. Umožňuje běžnou práci s projekty jako je
uložení, export, nahrání existujícího projektu atd.
MagicDraw podporuje veškeré diagramy definované UML 1.4 a UML 2.0
•
Class diagram
•
Object diagram
- 49 -
Přehled CASE nástrojů
•
Use case diagram
•
Statechart diagram
•
Activity diagram
•
Communication diagram
•
Sequence diagram
•
Component diagram
•
Deployment diagram
MagicDraw podporuje nadstavbu k UML diagramům, jedná se o:
•
Content diagram (Standard, Professional a Enterprise edtion)
•
Robustness diagram (Standard, Professional a Enterprise edtion)
MagicDraw nabízí také různé typy jiných diagramů:
•
Time diagram (Standard, Professional a Enterprise edtion)
•
Struts diagram (Standard, Professional a Enterprise edtion)
•
Web diagram (Professional a Enterprise edtion)
•
CORBA IDL diagram (Enterprise edtion)
•
DDL diagramy (Enterprise edtion)
•
WSDL diagramy (Enterprise edtion)
•
XML Schema diagram (Enterprise edtion)
•
Business Process diagram (Standard, Professional a Enterprise edtion)
•
Networking diagram (Standard, Professional a Enterprise edtion)
- 50 -
Přehled CASE nástrojů
Obrázek 20 - Ukázka BPM v nástroji MagicDraw
MagicDraw poskytuje také různé nástroje a průvodce umožňující uživatelům utvářet
vzhled svých prací.
Příklady některýchnástrojů a průvodců:
•
Reports –umožňuje vytváře dokumenty HTML, PDF a RTF popisující daný
model
•
Class Diagram Wizard – pomáhá při vytváření diagramu tříd
•
Package Overview Diagram Wizard – poskytuje přehled o závislostech mezi
jednotlivými package (Package - sdružuje třídy a ostatní elementy modelu,
všechny UML elementy určitého modelu mohou být uspořádány do balíku
(packege). Každý diagram patří jednomu balíku (package) a jednotlivé balíky
mohou být součástí jíných balíků)
•
Package Dependency Wizard - generuje diagramy obsahující package a
znázorňuje závislosti mezi nimi
•
Tools for Analysis – analyzuje závislosti mezi třídami v UML modelu
•
Content Diagram Wizard - vytváří obsah diagramů použitých v projektu
- 51 -
Přehled CASE nástrojů
Obrázek 21 - Příklad diagramu tříd vytvořeného nástrojem MagicDraw "export to JPEG, PNG and
SVG".
Speciální vlastnosti
Jedná se o velice všestranný nástroj.
Tabulka
Následující tabulka obsahuje přehled všech 12 CASE nástrojů dle 13 kritérií. Pro dobrou
přeheldnost a snadnou orientaci jsou v tabulce většinou uváděny odpovědi na kritéria
ANO/NE. Samozřejmě každý CASE nástroj naplňuje zvolené kritérium více či méně.
- 52 -
Přehled CASE nástrojů
Select
Archit
ect
Open
System
Architec
t
Umožňuje
modelovat
strukturu organizace
Podporuje modelování okolí
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Hrubý návrh IS (architektura,
software, HW)
Ne
Detailní návrh – metodiky
(UML ...)
Evidence funkcí a procesů
v podniku
Podporované SŘBD
Název produktu
JUDE/Comm
unity
Sybase
PowerDesigne
r 12
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Oracle,
MS SQL,
Interbase
,
Informix,
DB2,
Ano
MySQL,
PostgreSQ
L,
DB2,
MS SQL
Mnoho
Oracle
Ne
Ano (téměř 60)
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Bezpečnost – přístupová práva
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Verzování
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Podpora práce více uživatelů
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
X
Funkcionalita
Monitoring
–
zasílání
informací
Reporty (statistiky, info o
provozu)
Generování
manuálu
pro
uživatele
Generování kostry kódu
- 53 -
CASE
Studio 2
CZ/ Toad
Data
Modeler
Oracle
Designer
10g
Přehled CASE nástrojů
Enterprise
Architect
Umbrello
UML
Modeller
craftCASE
Altova
UModel
2006
IBM
Rational
SW
modeler
MagicDraw
11.0
Umožňuje modelovat strukturu
organizace
Podporuje modelování okolí
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Hrubý návrh IS (architektura,
software, HW)
Ano
(HW,
messages, síť)
Ano
(software)
Ano
Ano
Ano
Ano
Detailní návrh – metodiky
(UML ...)
Evidence funkcí a procesů v
podniku
Podporované SŘBD
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
SQL
?
?
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Název produktu
X
Funkcionalita
Monitoring – zasílání informací
SQL
Server,
MySQL, Oracle 9i
and
10g,
PostgreSQL,
MSDE, Adaptive
Server,
MS
Access, Firebird
Ano
Reporty (statistiky, info o
provozu)
Generování
manuálu
pro
uživatele
Generování kostry kódu
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Bezpečnost – přístupová práva
Ano
Ne
Ne
Ano
C#)
Ne
Ano
Ano
Verzování
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Podpora práce více uživatelů
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
- 54 -
(Jana,
Přehled CASE nástrojů
Závěr
Cílem práce bylo vytvořit přehled pokud možno co nejvíce CASE nástrojů. Důraz byl
kladen především na jednotný pohled na tyto nástroje, aby si každý čtenář mohl
zkoumané CASE nástroje srovnat sám dle svých požadavků. Ne každý potřebuje
mohutný nástroj pro modelování, naopak někomu jednoduché aplikace nestačí.
Ať už máte jakékoliv potřeby, tento přehled Vám může posloužit pro získání představy,
jaké nástroje jsou na trhu, co vše dokáží a kolik zhruba stojí. V naší práci jsou nástroje
jak komerční, tak Open Source/freeware. Rovněž jsou zastoupeny nástroje fungující jak
na platformě Windows, tak i na Linuxu či Solaris.
Z přehledu je vidět i směr kterým se CASE nástroje vyvíjejí. Jednotlivé sw balíky čím
dál tím víc narůstají na komplexitě. Kromě modelování za pomoci UML, či modelování
datové základny, se rovněž začínají zaměřovat na modelování business procesů a tlačí se
tak částečně na trh CABE nástrojů.
Zdroje
http://www.oracle.com/
http://www.tek-tips.com/threadminder.cfm?pid=161
http://www.sybase.com/
http://www.sybase.cz/
Petr Žurek, Ondrej Kousal, Vasil Griga, Aleš Nebrenský: Přehled nástroju CASE
na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006
http://en.wikipedia.org/wiki/PowerDesigner
http://connect.zive.cz/?q=node/230
[CA03] Carda A., Merunka V., Polák J.: Umění systémového návrhu - objektově
orientovaná tvorba informačních systémů pomocí původní metody BORM.
Grada, Praha 2003. ISBN 80-247-0424-2.
www.craftcase.com
Datasheet UMODEL:
http://www.altova.com/documents/UModel2006datasheet.pdf
Stránky Altova UModel 2006:
http://www.altova.com/products/umodel/uml_tool.html
FAQ Altova UModel 2006
http://www.altova.com/umodel_biz_faq.html
Tabulka všech vlastností Altova UModelu 2006:
http://www.altova.com/matrix_u.html
- 55 -

Podobné dokumenty

Seznam všech knih Dobřany 2015_web

Seznam všech knih Dobřany 2015_web Clark Mary Higgins Clark Mary Higgins Clark Mary Higgins Clarke Arthur C. Clarke Arthur C. Clement Peter

Více

Databáze - Státnice

Databáze - Státnice a vztahy mezi nimi. Je několik možných způsobů organizace schémat (modelování databázové struktury), známých jako modely. V modelu jde nejen o způsob strukturování dat, definuje se také sada operac...

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO ADONIS ArgoUML DB Designer 4 MySQL Workbench Open System Architect Umbrello UML Modeller V této práci čtenář získá aktuální informace o těchto nástrojích - jejich po...

Více

Známé osobnosti okolí Peček

Známé osobnosti okolí Peček jazzovém dostaveníčku také song Musím zpívat jazz . Přechod do pražského divadla Rokoko roku 1965, kde se ke Kubišové a Neckářovi přidala Helena Vondráčková, byl jen logickým pokračováním její kari...

Více

Duben - Květen 2016

Duben - Květen 2016 Co to znamená v praxi? Outline věří, že konečným cílem zvukového systému musí být transparentnost, která poskytne dokonalé emoční propojení mezi zdrojem a posluchačem. Veškerá technologie je vyvíje...

Více

On-line databáze provozních dat pro laboratorní odparku

On-line databáze provozních dat pro laboratorní odparku (tabulkách) a k definování vztahů mezi těmito tabulkami 16. Tabulka 1.3 Typičtí představitelé relačních databázových systémů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Metodika pro výběr a nasazení

Vysoká škola ekonomická v Praze Metodika pro výběr a nasazení vytvořeny v určité fázi technologického vývoje, která je dnes již překonaná. Při psaní práce budu vycházet převážně ze zahraniční literatury a informačních zdrojů. Dále prakticky prozkoumám dostupn...

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu seznamu níže jsou vyznačeny zeleně). K stávajícímu programu byl navíc přidán nástroj DIA. V této práci tak budou podrobněji rozebrány nástroje předních světových dodavatelů těchto řešení. Konkrétně...

Více